Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONDITII MINIME din 10 august 2011  de functionare a abatoarelor de capacitate mica    Twitter Facebook
Cautare document

CONDITII MINIME din 10 august 2011 de functionare a abatoarelor de capacitate mica

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 18 august 2011
    ART. 1
    Condiţiile minime de funcţionare a abatoarelor de capacitate micã se stabilesc în baza art. 10 alin. (4) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienã care se aplicã alimentelor de origine animalã, cu respectarea prevederilor din anexa III la acelaşi regulament, precum şi cu respectarea Ordinului preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 180/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor în timpul sacrificãrii şi uciderii şi a Ordinului preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitarã veterinarã a unitãţilor care produc, proceseazã, depoziteazã, transportã şi/sau distribuie produse de origine animalã, fãrã a aduce atingere:
    a) normelor corespunzãtoare de sãnãtate animalã şi de sãnãtate publicã, inclusiv normelor pentru prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor encefalopatii spongiforme transmisibile;
    b) cerinţelor în domeniul bunãstãrii animalelor;
    c) cerinţelor privind identificarea animalelor şi trasabilitatea produselor de origine animalã.
    ART. 2
    În sensul prezentului ordin, urmãtorii termeni se definesc astfel:
    a) abator de capacitate micã - unitate cu spaţii şi dotãri adecvate în care se desfãşoarã activitãţi pentru recepţia, cazarea şi tãierea unui numãr redus de animale, precum şi pentru livrarea produselor comestibile şi necomestibile rezultate;
    b) numãr redus de animale - numãrul maxim de animale care, într-un interval de timp prestabilit, pot fi sacrificate, incluzând tãierile de urgenţã:
    1. porcine, ovine sau caprine - 100 de capete/lunã;
    2. bovine - 20 de capete/lunã;
    3. orice combinaţie a acestor specii, dar care nu depãşeşte 2,5 UVM/zi;
    c) UVM - unitate vitã mare, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare ruralã acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Ruralã (FEADR) şi ale Regulamentului (CE) nr. 1.974/2004 al Comisiei din 29 octombrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 795/2004 de stabilire a normelor de aplicare a schemei de platã unicã prevãzute în Regulamentul (CE) nr. 1.782/2003 al Consiliului de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori:
    1. carne provenitã de la bovine adulte = 1,00 UVM;
    2. carne provenitã de la alte categorii de bovine = 0,50 UVM;
    3. carne provenitã de la porcine cu peste 100 kg greutate vie = 0,20 UVM;
    4. carne provenitã de la alte categorii de porcine = 0,15 UVM;
    5. carne provenitã de la ovine şi caprine = 0,10 UVM;
    6. carne provenitã de la miei, iezi, purcei sub 15 kg greutate vie = 0,05 UVM.
    ART. 3
    (1) Abatoarele de capacitate micã funcţioneazã în baza autorizaţiei sanitare veterinare eliberate de serviciile sanitare veterinare, în conformitate cu legislaţia specificã în vigoare.
    (2) În vederea obţinerii autorizaţiei sanitare veterinare prevãzute la alin. (1), abatoarele de capacitate micã trebuie sã corespundã cerinţelor minime prevãzute în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 , precum şi în Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 180/2006, dupã cum urmeazã:
    a) sã deţinã un padoc acoperit, la amenajarea cãruia trebuie avute în vedere criteriile epidemiologice şi de bunãstare a animalelor, în funcţie de capacitatea maximã zilnicã de sacrificare;
    b) condiţia prevãzutã la lit. a) nu este obligatorie dacã animalele sunt sacrificate imediat la sosirea la abator şi dacã nu sunt transportate de la o distanţã mai mare de 50 km;
    c) examenul ante-mortem trebuie sã aibã loc imediat dupã sosirea animalelor la unitate;
    d) se poate utiliza acelaşi spaţiu al unitãţii pentru mai multe faze de lucru, cu condiţia ca acestea sã fie succesive şi separate în timp, iar între diferitele faze sã se efectueze curãţenia şi dezinfecţia, dupã caz;
    e) în cazul curãţeniei şi al dezinfecţiei, în baza analizei de risc, unitatea trebuie sã se îngrijeascã de protecţia carcaselor, a cãrnii şi a organelor care nu au fost încã livrate;
    f) trebuie sã se asigure un numãr suficient de cuţite şi alte instrumente de lucru, care sã fie sterilizate într-o singurã etapã, astfel ca ele sã fie de ajuns numeric şi igienic pe tot parcursul procesului de sacrificare;
    g) trebuie sã se asigure câte un sterilizator, atât în spaţiul murdar, cât şi în spaţiul curat, dupã caz;
    h) trebuie sã se asigure utilizarea instrumentelor de lucru în condiţii igienice;
    i) produsele finite, respectiv semicarcasele, sferturile de carcasã şi organele, trebuie depozitate în condiţii de frig, în spaţii dimensionate în funcţie de capacitatea unitãţii;
    j) nu sunt necesare spaţiile de frig în cazul în care produsele rezultate se prelucreazã imediat dupã obţinere sau sunt destinate prelucrãrii într-o altã unitate, unde se pot asigura condiţiile de frig, inclusiv condiţiile de trasabilitate;
    k) în cazul sacrificãrilor de bovine şi ovine adulte este necesarã existenţa spaţiului de frig pentru depozitarea carcaselor pânã la primirea rezultatelor privind testarea pentru encefalopatiile spongiforme transmisibile;
    l) din punct de vedere al amenajãrilor constructive şi al instalaţiilor interioare:
    1. pereţii şi pavimentul unitãţii trebuie sã fie uşor de spãlat, de dezinfectat şi din materiale care sã nu permitã pãtrunderea şi staţionarea apei;
    2. pavimentul trebuie sã fie astfel construit încât sã permitã drenarea apei cãtre sistemul de canalizare;
    3. capacele canalelor de scurgere trebuie sã fie acoperite cu clopot pentru împiedicarea apariţiei mirosurilor neplãcute; pentru unitãţile care sacrificã bovine şi ovine, canalizarea trebuie protejatã de site cu diametrul de 6 mm;
    4. tavanul trebuie realizat astfel încât sã nu permitã acumularea de murdãrie, condens sau mucegaiuri şi, de asemenea, sã fie uşor de igienizat şi dezinfectat;
    5. conductele şi cablurile trebuie sã fie protejate;
    6. corpurile de iluminat trebuie sã fie uşor de curãţat şi sã fie prevãzute cu protecţie împotriva contaminãrii carcaselor cu sticlã;
    7. uşile şi ferestrele trebuie sã se închidã ermetic pentru a asigura protecţia împotriva rozãtoarelor şi a insectelor; ferestrele care comunicã cu exteriorul trebuie sã fie protejate de plase contra insectelor;
    8. instalaţiile şi echipamentele din unitate trebuie sã fie uşor de curãţat, dezinfectat, rezistente la coroziune;
    9. instalaţiile şi echipamentele trebuie sã previnã contactul între carne şi pardoseli, pereţi şi dispozitive de fixare;
    m) dupã terminarea activitãţilor zilnice se asigurã, în mod obligatoriu, efectuarea curãţeniei şi a dezinfecţiei spaţiilor, aparaturii, instalaţiilor şi ustensilelor de lucru;
    n) trebuie sã se asigure apã potabilã în cantitate suficientã, din reţeaua publicã sau din sursã proprie, care sã fie verificatã în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    o) sã nu permitã accesul dãunãtorilor şi sã dispunã de proceduri privind controlul rozãtoarelor;
    p) trebuie sã asigure trasabilitatea documentatã a mişcãrii animalelor, a procesului de sacrificare şi de livrare a produselor, inclusiv a informaţiilor lanţului alimentar, în acest sens fiind necesarã sacrificarea numai a animalelor identificate, precum şi actualizarea bazei de date conform legislaţiei în vigoare;
    q) sã respecte normele privind bunãstarea animalelor în timpul sacrificãrii prin asigurarea echipamentelor de contenţie şi asomare corespunzãtoare speciei animalelor sacrificate;
    r) sã anunţe medicul veterinar oficial asupra transportului, pentru examenul ante-mortem, precum şi a datei şi orei sacrificãrii animalelor, pentru examenul post-mortem, cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea acestuia;
    s) sã informeze medicul veterinar oficial asupra datelor privind numãrul, specia, categoria şi provenienţa animalelor care urmeazã a fi sacrificate;
    t) pentru personalul sanitar-veterinar care asigurã supravegherea şi controlul cãrnii se asigurã un spaţiu separat sau un dulap, dupã caz, cu posibilitãţi de închidere; dulapul poate fi amplasat în aceeaşi camerã cu cea a administratorului unitãţii;
    u) sacrificarea animalelor în unitate este permisã doar cu acceptul medicului veterinar oficial, dupã efectuarea examenului ante-mortem;
    v) din punct de vedere al subproduselor de origine animalã care nu sunt destinate consumului uman:
    1. subprodusele rezultate în urma sacrificãrilor trebuie sã fie colectate în mod igienic în cazul fiecãrei unitãţi;
    2. dacã în cadrul aceleiaşi unitãţi se sacrificã animale care aparţin mai multor specii, iar subprodusele se încadreazã în categorii diferite de risc, ele trebuie colectate diferit conform reglementãrilor din domeniu;
    3. poate fi aprobatã şi folosirea unui singur container, caz în care subprodusele de origine animalã care nu sunt destinate consumului uman trebuie încadrate în categoria cea mai mare de risc;
    w) trebuie sã se efectueze teste microbiologice aplicabile alimentelor conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    x) marcarea şi etichetarea cãrnii se fac în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare;
    y) din punct de vedere al aspectelor legate de personal:
    1. pentru un numãr redus de personal vestiarul poate sã fie format şi dintr-o singurã camerã, unde se poate respecta principiul sistemului alb-negru prin utilizarea a douã dulapuri, din care unul pentru hainele de stradã şi unul pentru hainele de lucru;
    2. dacã în unitate lucreazã atât personal de sex feminin, cât şi de sex masculin, se pot amenaja douã vestiare sau, în cazul unui singur vestiar, trebuie reglementat şi documentat fluxul alternant al persoanelor de sexe diferite;
    3. toaletele trebuie sã fie într-un numãr suficient, fãrã ca ele sã se deschidã în spaţiile de lucru; ele trebuie dotate cu instalaţii adecvate de spãlare, dezinfecţie şi de uscare a mâinilor;
    4. personalul muncitor trebuie sã poarte permanent echipament de protecţie, care sã poatã fi schimbat ori de câte ori este nevoie;
    5. starea de sãnãtate a personalului lucrãtor trebuie verificatã periodic, în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice în vigoare.
    ART. 4
    Animalele destinate sacrificãrii trebuie sã fie obligatoriu identificate şi însoţite de certificat sanitar veterinar, documentul privind informaţiile pentru lanţul alimentar, precum şi de documentele de identificare conform legislaţiei în vigoare.

                                      ---------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice