Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
CONDITII din 26 aprilie 2012 privind organizarea masterului didactic
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONDITII din 26 aprilie 2012  privind organizarea masterului didactic    Twitter Facebook
Cautare document

CONDITII din 26 aprilie 2012 privind organizarea masterului didactic

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 16 mai 2012

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Organizarea şi implementarea masterului didactic se desfãşoarã în temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu referire la art. 236-239.
    ART. 2
    (1) Programul de studii de master didactic cu durata de 2 ani este obligatoriu în formarea iniţialã pentru ocuparea funcţiilor didactice din învãţãmântul preuniversitar, pregãteşte cadre didactice profesioniste pentru disciplinele prevãzute în planurile-cadru din învãţãmântul preuniversitar şi vizeazã urmãtoarele competenţe didactice ale absolvenţilor:
    a) transferul procedurilor specifice domeniului de cunoaştere studiat la nivelul licenţei într-o metodologie didacticã relevantã pentru disciplina şcolarã respectivã;
    b) identificarea problemelor în învãţare/predare/evaluare la nivelul grupurilor de elevi şi proiectarea de soluţii pentru rezolvarea acestora;
    c) aplicarea de proiecte de cercetare la nivelul clasei/şcolii pentru optimizarea procesului didactic şi dezvoltarea competenţelor metacognitive;
    d) comunicarea experienţelor de cercetare/învãţare cãtre diferiţi parteneri în cadrul comunitãţii educaţionale;
    e) angajarea în activitãţi de promovare a unor practici şi experienţe didactice cu impact social şi etic, în perspectivã mono- şi transdisciplinarã.
    (2) Programul de studii de master didactic se adreseazã absolvenţilor cu diplomã de licenţã care doresc sã se orienteze cãtre cariera didacticã.
    (3) Absolvenţii cu diplomã de licenţã se pot înscrie numai la masterul didactic din acelaşi domeniu de ierarhizare corespunzãtor specializãrii dobândite prin studiile de licenţã.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), se pot înscrie absolvenţi cu diplomã de licenţã din domenii diferite de cele ale masterului didactic, cu condiţia susţinerii unui examen care sã dovedeascã deţinerea cunoştinţelor teoretice fundamentale în domeniul de master solicitat.
    (5) Admiterea studenţilor în programul de studii de master didactic se realizeazã dupã susţinerea licenţei, pe numãrul de locuri aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului (MECTS). Modalitatea de selecţie a candidaţilor poate include o varietate de instrumente de evaluare dintre urmãtoarele: media de la studiile de licenţã, scrisoare de intenţie, eseu argumentativ pe o temã legatã de şcoalã, interviu, probe practice, probe privind competenţe specifice (necesare pentru a lucra în învãţãmântul primar şi preşcolar), astfel încât sã se asigure selecţia unor studenţi cu potenţial şi motivaţie ridicatã pentru cariera didacticã.
    (6) Opţiunea pentru dubla specializare se poate face numai pentru o disciplinã din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licenţã, conform art. 236 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi conform prezentelor condiţii.
    ART. 3
    (1) Universitãţile interesate în organizarea unor programe de studii de master didactic vor solicita MECTS aprobarea pentru fiecare program de master didactic, conform art. 237 alin. (1) şi art. 238 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Aprobarea MECTS va fi acordatã pe baza unui dosar care cuprinde oferta educaţionalã propusã, conform prezentelor condiţii.
    (3) Agenţia Românã de Asigurare a Calitãţii în Învãţãmântul Superior (A.R.A.C.I.S.) numeşte o comisie pentru analizarea dosarelor primite şi, în urma acestei evaluãri, va decide, dupã caz, aprobarea sau respingerea dosarului.
    (4) Din comisia numitã de A.R.A.C.I.S. face parte cel puţin un reprezentant delegat de MECTS. Statutul acestei persoane este similar cu cel al reprezentanţilor angajatorilor şi poate fi membru al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, ca instituţie conexã a MECTS.
    (5) O universitate poate propune programe de master didactic pentru unul sau mai multe domenii de licenţã pentru care deţine acreditare, în funcţie de capacitatea instituţionalã, eficacitatea educaţionalã şi managementul calitãţii resurselor umane şi materiale de care dispune pentru a asigura o formare de calitate. Universitatea poate propune organizarea de programe de studii de master didactic doar cu respectarea prevederilor legale privind dreptul de a organiza programe de studii de master conform clasificãrii şi ierarhizãrii deţinute.
    (6) În procesul de evaluare a domeniilor de master, A.R.A.C.I.S. va solicita evaluarea cel puţin a unui program de studii de master didactic, în cazul în care universitatea doreşte organizarea unor astfel de programe în domeniul respectiv.
    ART. 4
    (1) Universitãţile care au primit aprobarea din partea MECTS cu privire la oferta educaţionalã propusã vor putea solicita autorizarea/acreditarea domeniului de master didactic conform Metodologiei de evaluare externã a instituţiilor de învãţãmânt superior, programelor/domeniilor de studii universitare de cãtre A.R.A.C.I.S.
    (2) Domeniile de master didactic acreditate vor fi evaluate periodic, conform reglementãrilor A.R.A.C.I.S. în vigoare.
    ART. 5
    (1) În mod excepţional, pentru anul universitar 2012 - 2013, universitãţile pot înmatricula studenţi în programe de studii de master didactic pe baza aprobãrii din partea MECTS cu privire la oferta educaţionalã propusã şi a înregistrãrii la A.R.A.C.I.S. a solicitãrii privind demararea procedurilor de evaluare în vederea autorizãrii sau acreditãrii.
    (2) Pentru anul universitar 2012 - 2013, universitãţile vor stabili capacitatea de şcolarizare pentru fiecare program de master în funcţie de resursele existente.
    (3) Dacã în urma solicitãrii adresate A.R.A.C.I.S. şi a evaluãrii externe domeniul de master didactic nu este acreditat de cãtre A.R.A.C.I.S., universitãţile nu vor mai putea înmatricula studenţi începând cu anul universitar 2013-2014, iar domeniul de master didactic intrã în lichidare.
    (4) Începând cu anul universitar 2013 - 2014 demersul universitãţii cãtre A.R.A.C.I.S. pentru evaluarea unui domeniu de master didactic trebuie sã aibã loc cu cel puţin 9 luni înainte de începerea unui program de studii universitare de master în acel domeniu. Pe baza propunerii universitãţii, A.R.A.C.I.S. va evalua şi va stabili capacitatea de şcolarizare la masterul didactic pentru fiecare domeniu de licenţã.

    CAP. II
    Cadrul curricular al programului de studii de master pentru o singurã specializare

    ART. 6
    (1) Masterul didactic va fi organizat pe baza unui plan-cadru care reflectã nevoile specifice ale diverselor grupuri-ţintã de masteranzi ce urmeazã sã devinã profesori specialişti într-un anumit domeniu. Competenţele de specialitate vor fi formate în cadrul masterului didactic corespunzãtor specializãrilor de licenţã, inclusiv pentru învãţãmânt primar şi preşcolar.
    (2) În stabilirea planurilor de învãţãmânt, facultãţile/ departamentele organizatoare ale unui program de master trebuie sã aibã în vedere raportarea la nevoile profesorului în societatea actualã şi la exigenţele acestei societãţi faţã de sistemul educaţional. Pentru aceasta, planul de învãţãmânt se structureazã pe baza unor categorii de discipline care vizeazã pregãtirea de specialitate şi cultura funcţionalã necesarã unei integrãri competente pe piaţa muncii.
    (3) Structura planului-cadru al programului de master didactic este prevãzutã în anexa nr. 1, care face parte integrantã din prezentele condiţii.
    (4) În funcţie de previziunile privind necesarul de personal didactic, MECTS actualizeazã periodic lista didacticilor de specialitate pentru fiecare program de master. Lista didacticilor de specialitate vizate începând din anul universitar 2012-2013 este prevãzutã în anexa nr. 2, care face parte integrantã din prezentele condiţii.
    (5) Planul-cadru oferã o suitã de opţiuni la nivelul cursurilor şi al seminarelor aferente acestora. Universitatea poate opta pentru una dintre variantele alternative sau poate include şi alte propuneri, singura exigenţã fiind aceea a ofertãrii unui curs care contribuie la formarea competenţelor didactice enumerate la cap. I.
    ART. 7
    (1) Pentru fiecare dintre disciplinele din planul de învãţãmânt, MECTS va elabora, cu reprezentanţi ai universitãţilor şi cu sprijinul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, repere curriculare pe baza cãrora sunt dezvoltate competenţele absolventului de master.
    (2) O programã de studiu cuprinde: a) competenţe; b) conţinuturi; c) criterii de evaluare. În elaborarea programei de studiu, la nivelul fiecãrei discipline se formuleazã competenţe specifice, cãrora le sunt asociate conţinuturi ca bazã de operare pentru dezvoltarea competenţelor. Evaluarea la nivelul unei discipline de studiu mãsoarã nivelul de performanţã pentru fiecare dintre competenţele vizate şi se va realiza dupã criterii transparente, prin intermediul unor instrumente variate.
    (3) Formatul programei de studiu prezintã elemente de identificare (numãr de credite, numãr de ore de activitãţi directe, numãr de ore de studiu individual, cerinţe privind obligativitatea promovãrii unor discipline din semestrele anterioare). Programele de studiu pentru un set de didactici sunt exemplificate în anexa nr. 3, care face parte integrantã din prezentele condiţii.
    ART. 8
    (1) Programul de studii de master didactic se finalizeazã printr-o lucrare de disertaţie.
    (2) Lucrarea de disertaţie presupune realizarea unui proiect de cercetare educaţionalã vizând disciplina/disciplinele pe care viitorul absolvent urmeazã sã le predea. Proiectul de cercetare constituie un reper de învãţare, un jalon de derulare a activitãţilor de cercetare în unitãţi de învãţãmânt şi o formã de evaluare semnificativã a studenţilor.
    (3) Criteriile pentru evaluarea proiectelor studenţilor sunt urmãtoarele: a) argumentarea opţiunii pentru tema propusã este coerentã şi clarã; b) ipoteza este clarã şi testabilã; c) existã o selecţie adecvatã a instrumentelor de cercetare; d) planul de acţiune propus şi implementat de student este realist; e) au fost obţinute rezultate concludente care sã dovedeascã implementarea cercetãrii; f) sunt formulate concluzii pertinente, susţinute de datele de cercetare obţinute.
    ART. 9
    Pe parcursul studiilor, masteranzii alcãtuiesc un portofoliu didactic, care conţine rezultate ale activitãţilor practice derulate în contextul diverselor discipline din plan şi care va constitui o parte a mediei la evaluãrile aferente fiecãrei discipline. Pentru transparenţã şi schimbul de practici se recomandã alcãtuirea acestui portofoliu on-line, pe platforma de e-learning a universitãţii.

    CAP. III
    Reglementãri privind programul de studii de master pentru dublã specializare

    ART. 10
    (1) Absolvenţii cu diplomã de licenţã pot opta pentru obţinerea dublei specializãri.
    (2) Pentru a obţine o dublã specializare didacticã, absolvenţii studiilor de licenţã trebuie sã facã dovada cã deţin minimum 90 de credite în domeniul de licenţã pentru cea de-a doua specializare sau vor urma, în paralel cu studiile la masterul didactic corespunzãtor specializãrii de la licenţã, un modul de minimum 90 de credite transferabile care atestã obţinerea de competenţe specifice disciplinei din domeniul fundamental aferent specializãrii înscrise pe diploma de licenţã. Acest modul va conţine cursuri destinate în mod specific noii specializãri. În mod obligatoriu, cursanţii vor urma şi didacticile aferente celei de-a doua specializãri. Creditele aferente didacticilor noii specializãri sunt suplimentare celor 90 de credite.
    (3) Sunt exceptaţi de la prevederile alin. (2) masteranzii înscrişi la dublã specializare cu douã limbi moderne. Masteranzii care au absolvit cu diplomã de licenţã douã limbi strãine vor obţine diploma de master didactic pentru ambele limbi, cu condiţia obţinerii celor 120 de credite aferente programului de studii de master didactic.
    (4) În condiţiile dublei specializãri, absolventul va prezenta fie o a doua lucrare de disertaţie pentru cea de-a doua specializare, fie o singurã lucrare de disertaţie care vizeazã, la nivelul ipotezei formulate, ambele specializãri.
    (5) Absolventul primeşte o diplomã care atestã competenţele didactice în cea de-a doua specializare şi care îi conferã dreptul de a preda respectiva disciplinã, cu condiţia absolvirii masteratului didactic pentru o specializare din domeniul programului de licenţã al cãrui absolvent este.
    (6) În cazul în care absolventul finalizeazã simultan programul masteral corespunzãtor specializãrii de bazã, precum şi modulul aferent celei de-a doua specializãri, se elibereazã o singurã diplomã, pe care sunt menţionate ambele specializãri.

    CAP. IV
    Organizarea programului de master

    ART. 11
    (1) Masterul didactic se organizeazã numai în cadrul universitãţilor care, potrivit reglementãrilor în vigoare, sunt abilitate pentru a organiza studii universitare de master.
    (2) Masterul didactic se poate organiza în universitãţi în parteneriat între departamentele/facultãţile de profil şi structuri instituţionale (departamente/facultãţi) cu profil psihopedagogic.
    (3) O universitate poate organiza programul de studii de master didactic pentru unul sau mai multe domenii de licenţã. Structura modularã a planului-cadru de învãţãmânt favorizeazã o pregãtire didacticã de calitate şi economie de resurse.
    (4) Mecanismul de selecţie a universitãţilor care pot beneficia de finanţare de la MECTS pentru programe de master didactic are în vedere urmãtoarele criterii:
    a) existenţa unei baze materiale corelate cu numãrul de studenţi previzionaţi la masteratul didactic, în acord cu documentele de acreditare A.R.A.C.I.S. în vigoare;
    b) existenţa unor cadre didactice, titulare sau angajate prin colaborare, calificate pentru a preda disciplinele din planul de învãţãmânt al masteratului;
    c) experienţã de cercetare didacticã relevantã demonstratã prin publicaţii cotate în baze de date internaţionale;
    d) existenţa unui sistem de valorificare a cercetãrii didactice derulate de studenţi prin intermediul unor publicaţii recunoscute;
    e) existenţa unor şcoli de aplicaţie partenere.
    ART. 12
    (1) În vederea implementãrii optime a programului de studii de master didactic, universitãţile care oferteazã şi implementeazã programul stabilesc relaţii pe baza unor protocoale de colaborare cu: alte universitãţi, sistemul de învãţãmânt preuniversitar, MECTS, autoritãţile locale, mediul de afaceri, instituţii ofertante de servicii în domeniu (centre de consiliere, cluburi şi palate ale copiilor, centre logopedice), organizaţii neguvernamentale etc.
    (2) Structurile instituţionale (universitãţi/facultãţi/ departamente) care implementeazã programul de studii de master didactic au urmãtoarele responsabilitãţi:
    a) sã asigure resursele materiale şi umane pentru buna derulare a programului pentru fiecare dintre modulele implementate;
    b) sã încurajeze cercetarea didacticã prin facilitarea accesului la publicaţii şi prin participarea la conferinţe/proiecte, reţele internaţionale de experţi;
    c) sã aplice planul-cadru propus la nivel central;
    d) sã sprijine studenţii în selectarea opţionalelor din cadrul planului de învãţãmânt pentru a rãspunde nevoilor de învãţare ale acestora;
    e) sã propunã opţionale proprii în segmentele de plan de învãţãmânt unde existã menţiunea "opţional propus de universitate" - în funcţie de aspiraţiile studenţilor şi în condiţiile în care noile discipline concurã la formarea competenţelor didactice enumerate în cap. I;
    f) sã menţinã relaţii de colaborare cu şcolile de aplicaţie partenere şi sã gestioneze activitãţile de cercetare în parteneriat, schimbând instituţia şcolarã sau mentorii dacã serviciile educaţionale furnizate de aceştia nu sunt de calitate;
    g) sã faciliteze relaţii cu noi parteneri educaţionali din mediul de afaceri, printre autoritãţile locale şi ONG-uri, pentru a extinde cercetãrile în funcţie de nevoile reale ale comunitãţilor locale.
    (3) În vederea realizãrii pregãtirii practice din cadrul masterului didactic se constituie o reţea de unitãţi de învãţãmânt, denumite în continuare şcoli de aplicaţie. Şcoala de aplicaţie este o unitate de învãţãmânt selectatã de universitate din reţeaua permanentã a unitãţilor de învãţãmânt, pentru a permite accesul studenţilor la derularea de activitãţi didactice.
    (4) Universitãţile care oferteazã programul de studii de master didactic vor selecta o varietate de şcoli de aplicaţie care sã asigure o diversitate de contexte practice: mai multe niveluri de învãţãmânt, mai multe tipuri de comunitãţi şcolare (rural-urban, centru-periferie), alternative educaţionale ("Step-by-step", "Montessori", "Waldorf" etc.) şi diverse modalitãţi de organizare a programului şcolar (inclusiv clase simultane).
    (5) Pentru selecţia şcolilor de aplicaţie se va avea în vedere ca în şcoala respectivã sã existe cadre didactice care aplicã sistematic o abordare centratã pe formarea competenţelor la elevi, şi anume:
    a) promoveazã inovaţia didacticã şi perspective noi asupra disciplinei, în funcţie de nevoile şi specificul colectivului de elevi cu care lucreazã;
    b) realizeazã valoare adãugatã în actul educaţional;
    c) promoveazã valori pozitive în clasã;
    d) valorizeazã elevii dincolo de ora de curs, realizeazã produse relevante în comunitate;
    e) implicã elevii în proiecte locale, regionale, internaţionale;
    f) prezintã lucrãri la simpozioane şi/sau conferinţe de specialitate;
    g) manifestã disponibilitate în comunicarea cu studenţii.
    (6) Se va urmãri ca reţeaua de unitãţi de învãţãmânt selectate sã fie diversã din punctul de vedere al dotãrii materiale, cuprinzând atât şcoli cu resurse modeste, cât şi şcoli care:
    a) au acces la internet;
    b) au cel puţin douã sãli de clasã dotate cu calculatoare, în care se va permite accesul studenţilor pentru a realiza aplicaţii;
    c) dispun de sãli cu mobilier modular;
    d) dispun de un spaţiu ce poate fi alocat pentru discuţii între studenţi şi profesori.
    (7) Procedura de selecţie a profesorilor din şcolile de aplicaţie care vor activa în calitate de cadre didactice-mentor include:a)scrisoare de intenţie din partea profesorului candidat; b)observãri la clasã realizate de personalul din universitate.
    (8) În cadrul şcolii de aplicaţie va fi selectat un numãr adecvat de cadre didactice-mentor care sã asigure derularea de activitãţi practice de calitate, alocându-se cel mult 10 studenţi la un mentor. Criteriile pentru selecţia mentorilor se regãsesc la alin. (5) lit. a)-g). La finalul fiecãrui an de studiu, mentorii vor fi evaluaţi de cãtre studenţi pe baza unui chestionar şi apreciaţi la nivelul universitãţilor prin calificative.
    (9) Cadrele didactice care au prestat cel puţin un an activitãţi de mentorat pentru studenţii masteranzi conform prezentelor condiţii şi au primit calificativul "Foarte bine" sunt membri de drept în Corpul de mentori pentru stagiul didactic, fãrã a mai trece prin mecanismul de selecţie prezentat în Metodologia pentru coordonarea stagiului practic în vederea ocupãrii unei funcţii didactice.
    (10) Stabilirea condiţiilor de organizare şi desfãşurare a activitãţilor practice pentru masteranzi are loc prin realizarea unui parteneriat între universitate şi şcoala de aplicaţie, care se certificã printr-un contract de colaborare avizat la nivelul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.
    (11) Au dreptul sã predea didactica specialitãţii cadrele didactice cu titlul ştiinţific de doctor care:
    a) au absolvit programe de formare iniţialã în domeniul specialitãţii; şi
    b) au experienţã în predarea didacticii şi/sau formare iniţialã sau continuã în domeniul ştiinţelor educaţiei, îndeplinind cel puţin una dintre urmãtoarele condiţii:
    b.1) formare iniţialã în domeniul ştiinţelor educaţiei; sau
    b.2) formare continuã în domeniul ştiinţelor educaţiei/didacticii specialitãţii prin programe certificate conform reglementãrilor în vigoare; sau
    b.3) minimum 3 ani experienţã de predare a didacticii specialitãţii în sistemul de învãţãmânt universitar.

    CAP. V
    Parteneriate de învãţare-cercetare

    ART. 13
    (1) Pentru a asigura adecvarea formãrii în cadrul masterului didactic la problemele reale ale şcolii, învãţarea şi cercetarea didacticã se deruleazã în parteneriat, respectiv profesor din mediul academic (tutore) - masterand - profesor din şcoala de aplicaţie (mentor).
    (2) Prin masterul didactic se asigurã o pregãtire practicã necesarã viitorului profesor. Pregãtirea practicã din cadrul masterului didactic se realizeazã prin activitãţi derulate în parteneriat cu şcoala de aplicaţie în cadrul unor cursuri din planul de învãţãmânt, activitãţi transferabile în numãr de ore de practicã. Aceste activitãţi sunt:
    a) observarea unor activitãţi didactice/extraşcolare/de consiliere;
    b) predarea asistatã de un mentor sau predare în echipã cu un coleg la şcoalã sau prin joc de rol în cadrul orelor la universitate;
    c) discuţii cu caracter didactic în unitatea şcolarã înainte/dupã orele observate/predate în şcoalã;
    d) proiecte dezvoltate ca urmare a unor teme de curs şi derulate în şcoalã;
    e) prezentãri în cadrul comisiilor metodice şi al unor sesiuni ştiinţifice la nivel de universitate.
    (3) Planul de învãţãmânt prevede tutoriale de practicã, ce constituie o punte de legãturã între curriculumul universitar şi activitatea didacticã din şcoalã. Tutorialele de practicã sunt livrate de cadre didactice din universitate (tutori) sau de mentori sau în echipã (mentor-tutor) şi vizeazã modalitãţi prin care diferite teme solicitate la diverse discipline din cadrul programului de master pot fi derulate în şcoalã. Totodatã planul de învãţãmânt include şi tutoriale de cercetare, care reprezintã o pregãtire desfãşuratã pe parcursul programului în vederea structurãrii, aplicãrii şi prezentãrii cercetãrii didactice care face obiectul disertaţiei. Ansamblul acestor activitãţi conduce la circa 1.000 de ore de activitate practicã. Acest total exprimã numãrul de ore de activitãţi directe (NOAD) şi de studiu individual (NOSI) dedicate practicii pe parcursul celor 2 ani de masterat.
    (4) Parteneriatul universitate-şcoalã de aplicaţie presupune:
    a) invitarea şcolii de aplicaţie la seminarele şi conferinţele pe teme de didacticã organizate de universitate;
    b) dialogul activ între profesorii din învãţãmântul academic şi mentori, fiind încurajate activitãţi comune;
    c) realizarea unor cercetãri comune între tutorii din universitate şi mentorii din şcolile de aplicaţie;
    d) obligaţia mentorilor de a sprijini cercetãrile studenţilor.
    (5) În cazul în care mentorii nu sprijinã cercetãrile studenţilor, aceştia vor fi înlocuiţi.
    (6) Dacã masteranzii doresc sã lucreze cu alţi profesori decât cei din şcolile de aplicaţie trebuie sã adreseze o cerere care va fi analizatã în cadrul universitãţii, la nivelul structurii instituţionale care livreazã programul de master.
    ART. 14
    (1) Pregãtirea practicã din cadrul masterului didactic se poate derula sub forma unui stagiu în strãinãtate în cadrul unui program al Uniunii Europene - componenta dedicatã formãrii iniţiale a profesorilor - perioadã certificatã prin documentul Europass Mobilitate.
    (2) Studenţii care beneficiazã de stagii în strãinãtate prin programe de mobilitate vor fi degrevaţi de activitãţile corespondente din curriculumul masterului didactic, prin recunoaşterea creditelor transferabile obţinute prin activitãţi prestate în cadrul mobilitãţii.
    ART. 15
    Programul de master didactic poate fi urmat în regim de subvenţie de la bugetul de stat sau în regim cu taxã.
    ART. 16
    Absolvenţii de master didactic care au promovat susţinerea disertaţiei urmeazã sã se înscrie în stagiul practic conform art. 240 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Repartizarea pe posturi se va face la nivel naţional pe baza unei medii ponderate reflectând media finalã obţinutã la masterat - 75% şi media punctajelor obţinute din activitãţile de promovare a cercetãrii didactice - 25% (respectiv publicaţii, participãri la conferinţe, la proiecte educaţionale). Aceste punctaje vor fi stabilite la nivel de universitate pe baza unei fişe de apreciere, cuprinsã în anexa nr. 4, care face parte integrantã din prezentele condiţii. Metodologia privind repartizarea pe posturi este elaboratã prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.

    CAP. VI
    Mãsuri tranzitorii

    ART. 17
    (1) Absolvenţii studiilor de licenţã promoţiile 2012, 2013 şi 2014 care au finalizat şi modulul psihopedagogic nivelul 1 au dreptul de a profesa în învãţãmântul primar şi gimnazial, conform prevederilor legale în vigoare la momentul începerii studiilor de licenţã.
    (2) Absolvenţii studiilor de licenţã care au finalizat modulul psihopedagogic nivelul 1 pot continua studiile psihopedagogice de nivel 2 şi au dreptul de a profesa şi în învãţãmântul liceal, conform prevederilor legale în vigoare la momentul începerii studiilor.
    (3) Începând cu anul universitar 2015 - 2016 nu se mai fac înscrieri la modulul psihopedagogic nivelul 2.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale

    ART. 18
    Absolvenţii masterului didactic pot continua cercetãrile în didactici prin înscrierea la o şcoalã doctoralã. În acest caz, absolvenţii care aleg sã finalizeze o tezã de doctorat în domeniul Ştiinţelor educaţiei pot sã predea didactici de specialitate la nivel universitar, în funcţie de specializarea absolvitã prin studiile de licenţã.
    ART. 19
    Dreptul de a preda în învãţãmântul preuniversitar este recunoscut tuturor celor care şi-au finalizat studiile conform cerinţelor legale în vigoare la momentul începerii studiilor.
    ART. 20
    Calificãrile obţinute prin masterul didactic se înscriu în Registrul naţional al calificãrilor din învãţãmântul superior.
    ART. 21
    La intrarea în vigoare a prezentelor condiţii, orice prevedere contrarã se abrogã.


    ANEXA 1
    la condiţii


              Planul-cadru de învãţãmânt pentru masterul didactic

                       PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT - ANUL I
                                  SEMESTRUL 1

 ┌────┬─────────────────────────────────────────┬────┬───────┬──────┬────────┐
 │Nr. │ Denumirea disciplinei │Curs│Seminar│Puncte│Forma de│
 │crt.│ │ │ │credit│evaluare│
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
 │ 1. │Fundamentele pedagogiei şi Teoria şi │ 2 │ 1 │ 6 │ E │
 │ │metodologia curriculumului │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
 │ 2. │Psihologia educaţiei/Introducere în │ 1 │ 1 │ 5 │ E │
 │ │ştiinţele cognitive/Opţional propus de │ │ │ │ │
 │ │universitate │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
 │ 3. │Tutorial de practicã I │ - │ 2 │ 3 │ C │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
 │ 4. │Tehnologii informaţionale şi │ - │ 2 │ 4 │ C │
 │ │comunicaţionale în procesul didactic │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
 │ 5. │Didactica 1 │ 1 │ 2 │ 5 │ E │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
 │ 6. │Tutorial de cercetare I │ - │ 2 │ 4 │ C │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
 │ 7. │Opţional propus de universitate │ 1 │ 1 │ 3 │ C │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
 │ │ │ 5 │ 11 │ 30 │ 3E │
 │ │ │ │ │(din │ + │
 │ │ │ │ │care 8│ 4C │
 │ │TOTAL: │ │ │credi-│ │
 │ │ │ │ │te la │ │
 │ │ │ │ │deci- │ │
 │ │ │ │ │zia u-│ │
 │ │ │ │ │niver-│ │
 │ │ │ │ │sitã- │ │
 │ │ │ │ │ţii │ │
 └────┴─────────────────────────────────────────┴────┴───────┴──────┴────────┘


                       PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT - ANUL I
                                  SEMESTRUL 2

 ┌────┬─────────────────────────────────────────┬────┬───────┬──────┬────────┐
 │Nr. │ Denumirea disciplinei │Curs│Seminar│Puncte│Forma de│
 │crt.│ │ │ │credit│evaluare│
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
 │ 8. │Teoria şi metodologia instruirii │ 2 │ 1 │ 6 │ E │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
 │ 9. │Proiectare didacticã │ - │ 2 │ 4 │ E │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
 │10. │Managementul clasei de elevi/Managementul│ 1 │ 1 │ 4 │ C │
 │ │organizaţiei şcolare/Cogniţie şi │ │ │ │ │
 │ │învãţare/Opţional propus de universitate │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
 │11. │Tutorial de cercetare II │ - │ 1 │ 3 │ C │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
 │12. │Didactica 2 │ 1 │ 2 │ 5 │ E │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
 │13. │Didacticã 3 │ 1 │ 2 │ 5 │ E │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
 │14. │Opţional propus de universitate │ 1 │ 1 │ 3 │ C │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
 │ │ │ 6 │ 10 │ 30 │ 4E │
 │ │ │ │ │(din │ + │
 │ │ │ │ │care 7│ 3C │
 │ │TOTAL: │ │ │credi-│ │
 │ │ │ │ │te la │ │
 │ │ │ │ │deci- │ │
 │ │ │ │ │zia u-│ │
 │ │ │ │ │niver-│ │
 │ │ │ │ │sitã- │ │
 │ │ │ │ │ţii │ │
 └────┴─────────────────────────────────────────┴────┴───────┴──────┴────────┘


                       PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT - ANUL II
                                  SEMESTRUL 3
 ┌────┬─────────────────────────────────────────┬────┬───────┬──────┬────────┐
 │Nr. │ Denumirea disciplinei │Curs│Seminar│Puncte│Forma de│
 │crt.│ │ │ │credit│evaluare│
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
 │15. │Comunicare educaţionalã/Managementul │ 2 │ 1 │ 5 │ E │
 │ │conflictelor/ Managementul proiectelor │ │ │ │ │
 │ │educaţionale/Opţional propus de │ │ │ │ │
 │ │universitate │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
 │16. │Evaluare. Abordãri metodologice moderne │ 1 │ 1 │ 6 │ C │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
 │17. │Tutorial de cercetare III │ - │ 2 │ 4 │ C │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
 │18. │Tutorial de practicã II │ - │ 2 │ 4 │ C │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
 │19. │Didactica 4 │ 1 │ 2 │ 5 │ E │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
 │20. │Didactica ariei curriculare/Didacticã 7 │ 2 │ - │ 6 │ E │
 │ │la IPP │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
 │ │ │ 6 │ 8 │ 30 │ 3E │
 │ │ │ │ │(din │ + │
 │ │ │ │ │care 5│ 3C │
 │ │TOTAL: │ │ │credi-│ │
 │ │ │ │ │te la │ │
 │ │ │ │ │deci- │ │
 │ │ │ │ │zia u-│ │
 │ │ │ │ │niver-│ │
 │ │ │ │ │sitã- │ │
 │ │ │ │ │ţii │ │
 └────┴─────────────────────────────────────────┴────┴───────┴──────┴────────┘


                       PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT - ANUL II
                                  SEMESTRUL 4
 ┌────┬─────────────────────────────────────────┬────┬───────┬──────┬────────┐
 │Nr. │ Denumirea disciplinei │Curs│Seminar│Puncte│Forma de│
 │crt.│ │ │ │credit│evaluare│
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
 │21. │Consiliere şi orientare şcolarã/ │ 1 │ 2 │ 5 │ V │
 │ │Managementul carierei (Dezvoltare perso- │ │ │ │ │
 │ │nalã şi profesionalã)/Opţional propus de │ │ │ │ │
 │ │universitate │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
 │22. │Didactica 5 │ 1 │ 2 │ 5 │ E │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
 │23. │Didactica 6 │ 1 │ 2 │ 5 │ E │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
 │24. │Pedagogii alternative/Curriculum la │ 1 │ 1 │ 5 │ V │
 │ │decizia şcolii/Educaţia copiilor cu CES/ │ │ │ │ │
 │ │Educaţie incluzivã/Opţional propus de │ │ │ │ │
 │ │universitate │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
 │25. │Tutorial de practicã III │ - │ 2 │ 5 │ C │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
 │26. │Tutorial de cercetare - pregãtire pentru │ - │ 1 │ 5 │ C │
 │ │disertaţie │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
 │ │ │ 4 │ 10 │ 30 │ 2E │
 │ │ │ │ │(din │ + │
 │ │ │ │ │care 10 2V │
 │ │TOTAL: │ │ │credi-│ + │
 │ │ │ │ │te la │ 2C │
 │ │ │ │ │deci- │ │
 │ │ │ │ │zia u-│ │
 │ │ │ │ │niver-│ │
 │ │ │ │ │sitã- │ │
 │ │ │ │ │ţii │ │
 └────┴─────────────────────────────────────────┴────┴───────┴──────┴────────┘


    ANEXA 2
    la condiţii


                      Lista didacticilor de specialitate*)
------
    *) Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului va completa lista didacticilor pentru disciplinele din planurile-cadru de învãţãmânt preuniversitar în funcţie de domeniile de licenţã vizate de specializãrile masterului didactic şi ţinând cont de previziunile privind efectivul de cadre didactice necesar bunei funcţionãri a sistemului de învãţãmânt pe termen scurt şi mediu.

    Învãţãmânt primar şi preşcolar
    D1 Didactica limbii materne în învãţãmântul primar şi preşcolar (IPP)
    D2 Didactica matematicii în IPP
    D3 Didactica istoriei şi a geografiei în IPP
    D4 Didactica ştiinţelor în IPP
    D5 Didactica artelor în IPP
    D6 Didactica tehnologiei în IPP
    D7 Didactica activitãţilor integrate în IPP

    Limbã şi comunicare Limba maternã
    D1 Noi perspective în didactica limbii şi a literaturii materne
    D2 Didactica limbii materne/Didactica limbii române ca limbã strãinã
    D3 Didactica lecturii
    D4 Didactica comunicãrii orale
    D5 Didactica redactãrii
    D6 Valori şi atitudini în predarea-învãţarea-evaluarea limbii şi literaturii materne

    Limbi moderne
    D1 Didactica comunicãrii
    D2 TIC în didactica limbilor moderne
    D3 Didactica limbilor moderne în IPP
    D4 Didactica limbilor moderne pentru clasele bilingve şi intensive
    D5 Didactica limbilor moderne în şcoli defavorizate
    D6 Perspective interculturale în didactica limbilor moderne

    Matematicã, ştiinţe şi tehnologii
    Matematicã
    D1 Didactica algebrei 1
    D2 Didactica geometriei
    D3 Didactica algebrei 2
    D4 Didactica rezolvãrii problemelor de statisticã, probabilitãţi şi grafuri
    D5 Didactica analizei matematice
    D6 Matematizarea problemelor practice

    Fizicã
    D1 Strategii didactice eficiente în predarea-învãţarea-evaluarea la fizicã 1
    D2 Strategii didactice eficiente în predarea-învãţarea-evaluarea la fizicã 2
    D3 Didactica activitãţilor experimentale la fizicã
    D4 Didactica rezolvãrii problemelor de fizicã
    D5 Didactica aplicaţiilor practice la fizicã
    D6 Abordãri integrate în predarea-învãţarea-evaluarea disciplinelor ştiinţifice

    Chimie
    D1 Strategii didactice eficiente în predarea-învãţarea-evaluarea la chimie 1
    D2 Strategii didactice eficiente în predarea-învãţarea-evaluarea la chimie 2
    D3 Didactica activitãţilor experimentale la fizicã
    D4 Didactica rezolvãrii problemelor de chimie
    D5 Didactica aplicaţiilor practice la chimie
    D6 Abordãri integrate în predarea-învãţarea-evaluarea disciplinelor ştiinţifice

    Biologie
    D1 Strategii didactice eficiente în predarea-învãţarea-evaluarea la biologie 1
    D2 Strategii didactice eficiente în predarea-învãţarea-evaluarea la biologie 2
    D3 Didactica activitãţilor experimentale la biologie
    D4 Didactica rezolvãrii problemelor de biologie
    D5 Didactica aplicaţiilor practice la biologie
    D6 Abordãri integrate în predarea-învãţarea-evaluarea disciplinelor ştiinţifice

    Informaticã/Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale (TIC)
    D1 Didactica TIC
    D2 Didactica TIC specializat
    D3 Didactica informaticii
    D4 Didactica informaticii în regim intensiv
    D5 Eticã şi esteticã în utilizarea computerului
    D6 Utilizarea TIC în activitãţi extracurriculare

    Om şi societate
    Istorie
    D1 Decupaje şi perspective în didactica istoriei
    D2 Strategii didactice eficiente în predarea-învãţarea-evaluarea istoriei
    D3 Perspective integrate în demersul didactic la istorie
    D4 Abordarea didacticã a problemelor sensibile din istorie
    D5 Educaţie nonformalã, comunicare şi istorie
    D6 Predarea istoriei şi educaţia civicã

    Geografie
    D1 Decupaje şi perspective în didactica geografiei
    D2 Strategii didactice eficiente în predarea-învãţarea-evaluarea geografiei
    D3 Perspective integrate în demersul didactic la geografie
    D4 Valori şi atitudini în demersul didactic la geografie
    D5 Proiectarea şi organizarea activitãţilor pe teren
    D6 Orizontul local şi învãţarea geografiei

    Ştiinţe socioumane
    D1 Strategii didactice eficiente în predarea-învãţarea-evaluarea disciplinelor socioumane 1
    D2 Strategii didactice eficiente în predarea-învãţarea-evaluarea disciplinelor socioumane 2
    D3 Perspective integrate în demersul didactic la disciplinele socioumane
    D4 Valori şi atitudini în demersul didactic la disciplinele socioumane
    D5 Proiectarea şi organizarea activitãţilor în şi pentru comunitate
    D6 Repere didactice pentru dezvoltarea competenţelor antreprenoriale la elevi


    ANEXA 3
    la condiţii

                     Repere curriculare*) pentru didacticile
                  corespunzãtoare specializãrii Limbi moderne

------
    *) Conform art. 237 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului stabileşte reperele curriculare şi calificãrile de formare iniţialã teoreticã în specialitate a personalului didactic.

                               PROGRAMA DE STUDIU

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Denumirea disciplinei: Didactica comunicãrii (Didactica 1) │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Anul de studiu şi semestrul în care se studiazã disciplina: I, semestrul 1 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Regimul disciplinei - disciplinã obligatorie │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Numãr de credite: 5 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Numãr de ore de activitãţi directe: 42 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Numãr de ore din NOSI*1) alocat activitãţilor practice: 80 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Forma de evaluare (examen E, verificare V, colocviu C): E │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Discipline anterioare cerute: n/a │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

--------
    *1) NOSI - numãr de ore pentru studiu individual.

    Competenţe specifice vizate
    - Identificarea factorilor care favorizeazã comunicarea la ora de limbi moderne
    - Identificarea aspectelor care blocheazã dezvoltarea competenţelor de comunicare
    - Analiza clişeelor didactice în abordarea predãrii limbilor moderne
    - Construirea de ocazii de învãţare pentru dezvoltarea competenţelor de comunicare
    - Aplicarea unor activitãţi de comunicare în clasa realã
    - Conştientizarea importanţei proiectãrii didactice pentru dezvoltarea competenţelor de comunicare

    Tematica abordatã
    CURS
    ● Conceptualizarea didacticã a comunicãrii. Proiectare didacticã pentru comunicare. Cadrul european comun de referinţã
    ● Stereotipuri care blocheazã dezvoltarea competenţelor de comunicare
    ● Situaţia de comunicare între artificial, verosimil şi autentic. Contextualizarea învãţãrii. Ancore în educaţia nonformalã
    ● Interacţiunea în comunicare. Gestionarea grupurilor. Strategii pentru construirea echipei
    ● Receptarea mesajelor. Facilitarea înţelegerii mesajelor orale. Facilitarea înţelegerii textului scris. "Strategii" pe niveluri în Portofoliul european al limbilor
    ● Producerea mesajelor. Funcţii ale limbii/Acte de vorbire propuse în programele şcolare
    ● Comunicarea în limbi moderne în contextul celor 8 competenţe-cheie - demersuri integrate la orele de limbi moderne
    SEMINAR
    ● Paşaportul lingvistic - analiza pe nivel de achiziţie. Proiecte de comunicare - analizã de proiecte didactice
    ● Rutina didacticã la orele de limbi moderne - studii de caz:
    - tiparul vocabular - gramaticã - text (citit şi tradus);
    - gramatica descriptivã/analiticã versus gramatica funcţionalã;
    - exerciţiul decontextualizat;
    - compunerea şcolarã.
    ● Construirea contextelor de comunicare şi adecvarea la vârsta elevilor. Contexte de comunicare în:
    - ciclul achiziţiilor fundamentale;
    - ciclul de dezvoltare;
    - ciclul de orientare;
    - ciclul de aprofundare.
    ● Tehnici pentru stimularea discuţiilor:
    - jocul de rol, comunicarea simulatã, comunicarea veridicã şi învãţarea socialã;
    - dezbatere şi argumentare: proceduri pentru exprimarea pro-contra; ascultarea activã.
    ● Exersarea receptãrii: desprinderea semnificaţiei globale, identificarea informaţiilor specifice, sesizarea informaţiilor-cheie, detectarea atitudinii emiţãtorului. Lectura pentru informare. Lectura imaginii. Documentarea din surse digitale, livreşti sau directe
    ● Exersarea producerii de mesaje. Redactarea funcţionalã - construirea de sarcini motivante pentru elevi
    ● Proiecte integrate la limbi moderne
    Evaluarea
    Pe parcursul semestrului se vor evalua: implicarea în discuţii şi în rezolvarea sarcinilor - 30%; relevanţa interevaluãrii şi autoevaluãrii unui proiect de unitate de învãţare - 30%.
    Evaluarea finalã constã în performarea a 15 minute de activitate didacticã în cadrul unui joc de rol în care sunt implicaţi colegii ca elevi (40%). Evaluarea finalã are ca precondiţii elaborarea unui proiect de unitate de învãţare coerent şi participarea la minimum 5 din cele 7 cursuri şi minimum 12 din cele 14 seminare.
    Criteriile folosite sunt urmãtoarele:
    ● Studentul realizeazã un proiect de unitate de învãţare coerent.
    ● Studentul focalizeazã dezvoltarea competenţelor de comunicare în cadrul jocului de rol.
    ● Studentul deruleazã activitãţi motivante.
    ● Sunt folosite resurse adecvate pentru învãţarea comunicãrii.
    ● Sunt stimulate interacţiunile dintre elevi.
    ● Studentul monitorizeazã activitãţile în cadrul jocului de rol.
    ● Studentul dã instrucţiuni clare.
    Pentru nota 10 toate criteriile trebuie sã fie satisfãcute.

                               PROGRAMA DE STUDIU

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Denumirea disciplinei: Tehnologia informaţiei şi a comunicãrii (TIC) în │
 │didactica limbilor moderne (Didactica 2) │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Anul de studiu şi semestrul în care se studiazã disciplina: I, semestrul 2 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Regimul disciplinei - disciplinã obligatorie │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Numãr de credite: 5 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Numãr de ore de activitãţi directe: 42 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Numãr de ore din NOSI*1) alocat activitãţilor practice: 80 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Forma de evaluare (examen E, verificare V, colocviu C): E │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Discipline anterioare cerute: Didactica 1, TIC în procesul didactic, │
 │Tutorial de cercetare 1, Tutorial de practicã 1 │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

-------
    *1) NOSI - numãr de ore pentru studiu individual.

    Competenţe specifice vizate
    - Identificarea mijloacelor digitale care favorizeazã învãţarea limbilor moderne
    - Identificarea competenţelor de comunicare/a valorilor şi atitudinilor din programele şcolare care se pot dezvolta prin intermediul TIC
    - Investigarea potenţialului resurselor TIC pentru dezvoltarea achiziţiilor la limbi moderne
    - Construirea de ocazii de învãţare pentru dezvoltarea competenţelor de comunicare/formarea de valori şi atitudini prin intermediul TIC1) NOSI - numãr de ore pentru studiu individual.
    - Conştientizarea importanţei TIC pentru comunicare în societatea contemporanã
    - Manifestarea deschiderii pentru comunicarea prin intermediul resurselor TIC la orele de limbi moderne

   Tematica abordatã
   CURS
    ● De la resurse TIC la dezvoltarea competenţelor de comunicare. "Arsenalul" digital în învãţarea comunicãrii în limbi strãine
    ● De la resurse TIC la formarea de valori şi atitudini. Comunicarea interculturalã în epoca digitalã
    ● Competenţe de comunicare şi mijloace TIC. Contextul digital în construirea competenţelor de comunicare. Epoca "mess" şi elevul "zappiens"
    ● Noi perspective pentru lecturã - documentarea din surse digitale
    ● Noi perspective pentru producerea de mesaj oral şi/sau scris - teme individuale şi de grup sub forma unor prezentãri PPT
    ● Comunicarea cu elevii prin canale digitale
    ● Proiecte europene pe tema "TIC şi învãţarea limbilor moderne"
    SEMINAR
    ● Resurse digitale utile profesorului de limbi strãine: site-uri pentru tematica de civilizaţie. Imagini/Clipuri ca resurse la clasã şi pentru teme de casã. Enciclopedii digitale/online. Muzee virtuale. AEL (Advanced eLearning)
    ● Atitudini de comunicare: lecţii de discriminare pe internet. Clipuri, imagini, articole cu încãrcãturã valoricã - studii de caz în perspectivã didacticã
    ● Sarcini de lucru ieri şi azi:
    - scrisoare personalã şi mesaj e-mail;
    - biletul şi sms-ul;
    - discuţia şi chat-ul;
    - compunerea şi blogul;
    ● scrierea funcţionalã şi completarea formularelor online. Paşaportul lingvistic. CV european;
    ● clipul youtube ca punct de acces. Realizarea de proiecte cu publicare pe youtube;
    ● jocurile pe calculator ca sursã de inspiraţie la ora de limbi moderne. Film şi muzicã în limba studiatã;
    ● portofoliul electronic al elevului. Portofoliul electronic al profesorului.
    Evaluarea
    Pe parcursul semestrului se vor evalua: implicarea în discuţii online, intrarea în interacţiuni multiple cu participanţii la forum - 30%; relevanţa şi pertinenţa temelor de casã incluse într-un portofoliu - 30%.
    Evaluarea finalã constã în prezentarea oralã a uneia dintre temele de casã (40%). Evaluarea finalã are ca precondiţii realizarea unui portofoliu în acord cu instrucţiunile date şi participarea la minimum 5 din cele 7 cursuri şi la minimum 12 din cele 14 seminare.
    Criteriile folosite sunt urmãtoarele:
    ● Studentul realizeazã un portofoliu în acord cu cerinţele exprimate.
    ● Studentul participã la dezbaterile online referitoare la TIC în cadrul orelor de limbi moderne.
    ● Studentul realizeazã un proiect de unitate de învãţare coerent în care sunt folosite resurse digitale.
    ● Studentul propune activitãţi pentru dezvoltarea competenţelor de comunicare prin intermediul TIC.
    ● Studentul selecteazã surse TIC motivante pentru învãţarea la limbi moderne la diverse niveluri de achiziţie/vârstã.
    ● Studentul aduce evidenţe ale folosirii TIC la una dintre clasele unde a participat.
    ● Studentul oferã concluzii pertinente în legãturã cu folosirea TIC la orele de limbi moderne.
    Pentru nota 10 toate criteriile trebuie sã fie satisfãcute.

                               PROGRAMA DE STUDIU

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Denumirea disciplinei: Didactica limbilor moderne în învãţãmântul primar şi │
 │preşcolar (Didacticã 3) │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Anul de studiu şi semestrul în care se studiazã disciplina: I, semestrul 2 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Regimul disciplinei - disciplinã obligatorie │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Numãr de credite: 5 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Numãr de ore de activitãţi directe: 42 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Numãr de ore din NOSI*1) alocat activitãţilor practice: 80 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Forma de evaluare (examen E, verificare V, colocviu C): E │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Discipline anterioare cerute: Didactica 1, Tutorial de cercetare 1, │
 │Tutorial de practicã 1 │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

-------
    *1) NOSI - numãr de ore pentru studiu individual.

    Competenţe specifice vizate
    - Identificarea factorilor care faciliteazã învãţarea unei limbi moderne în cadrul învãţãmântului primar şi preşcolar (IPP)
    - Identificarea stereotipurilor care produc achiziţii defectuoase ale limbii moderne la clasele mici
    - Explorarea metodologiei interactive în vederea construirii unor strategii eficiente pentru învãţarea limbilor moderne în IPP
    - Dezvoltarea de exerciţii, jocuri, antrenamente pentru stimularea comunicãrii la şcolarii mici
    - Elaborarea de proiecte de unitãţi de învãţare pentru grupuri de elevi din IPP şi aplicarea acestora
    - Conştientizarea importanţei abordãrii contextualizate şi ludice în predarea limbilor moderne în IPP

    Tematica abordatã
    CURS
    ● Învãţarea limbilor moderne în IPP - perspectiva psihologicã, curricularã, culturalã
    ● Stereotipuri care blocheazã dezvoltarea competenţelor de comunicare în IPP - startul greşit şi repercusiunile pentru evoluţia în învãţarea comunicãrii
    ● Universul referenţial în IPP - mediul familiar, situaţii de comunicare imediatã, acte de vorbire/funcţii ale limbii în performãri elementare
    ● Verbal şi nonverbal în învãţarea limbilor moderne în IPP. Diversitatea codurilor accesibile elevilor
    ● Resurse eficiente pentru învãţarea limbilor moderne în cadrul IPP
    ● Comunicare-învãţare-evaluare. Folosirea descriptorilor de performanţã în aprecierea achiziţiilor de comunicare la clasele mici
    ● Proiectul ca activitate de învãţare şi modalitate de evaluare în IPP
    SEMINAR
    ● "Proiectul de comunicare" în IPP. Intuirea conceptelor şi dimensiunea ludicã
    ● Rutina pãguboasã la clasele mici:
    - perspectiva livrescã şi decontextualizarea;
    - gramaticã descriptivã şi metalimbaj;
    - accentul pe cuvânt;
    - traducerea pentru verificarea înţelegerii
    ● Sarcini elementare pentru comunicarea în limbi moderne. Mesajul scurt, simplu, clar articulat pentru ascultare. Oferirea/Solicitarea de informaţii simple despre sine/mediul familiar. Salutul, prezentarea
    ● Învãţarea comunicãrii în limbi moderne combinând codul verbal şi coduri nonverbale: jocul didactic, jocul de rol şi pantomima; cântecul şi rimele; desenul, banda desenatã şi filmul
    ● Concretul în învãţare - folosirea obiectelor şcolare, a unei varietãţi de etichete, a altor artefacte din clasã; folosirea jucãriilor sau a obiectelor elevilor. Cãrţi uriaşe. Alte cãrţi ilustrate. Confecţionarea resurselor
    ● Evaluarea achiziţiilor de comunicare - grile de observare pentru pronunţie, producerea mesajelor simple, participarea la interacţiuni uzuale. Itemi pentru evaluarea înţelegerii mesajelor orale şi scrise. Itemi pentru evaluarea mesajelor produse de elevi
    Evaluarea
    Pe parcursul semestrului se vor evalua: relevanţa poziţiilor exprimate în cadrul discuţiilor - 30%, adecvarea temelor de casã - 30%.
    Modalitatea de examinare finalã: probã practicã (40%). Studenţii vor performa 15 minute de activitate didacticã într-un joc de rol în care sunt implicaţi colegii ca elevi în IPP. Intrarea în examen este condiţionatã de construirea unui portofoliu cuprinzând un proiect de unitate de învãţare şi teme de casã şi de participarea la minimum 5 din cele 7 cursuri, precum şi la 12 din cele 14 seminare.
    Criteriile de evaluare sunt urmãtoarele:
    ● Studentul realizeazã un portofoliu în acord cu instrucţiunile date.
    ● Studentul construieşte diverse interacţiuni în cadrul jocului de rol.
    ● Studentul deruleazã activitãţi ludice, stimulative pentru IPP.
    ● Studentul combinã verbalul şi nonverbalul în cadrul activitãţilor de învãţare.
    ● Studentul dã instrucţiuni clare într-un discurs inteligibil vârstei şcolare mici.
    ● Studentul foloseşte resurse motivante pentru elevii din IPP.
    ● Studentul monitorizeazã activitãţile de învãţare.
    Pentru nota 10 toate criteriile trebuie sã fie satisfãcute.

                               PROGRAMA DE STUDIU

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Denumirea disciplinei: Didactica limbilor moderne pentru clase intensive şi │
 │bilingve (Didactica 4) │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Anul de studiu şi semestrul în care se studiazã disciplina: II, semestrul 1 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Regimul disciplinei - disciplinã obligatorie │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Numãr de credite: 5 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Numãr de ore de activitãţi directe: 42 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Numãr de ore din NOSI*1) alocat activitãţilor practice: 80 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Forma de evaluare (examen E, verificare V, colocviu C): E │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Discipline anterioare cerute: Didactica 2, Didactica 3, Tutorial de │
 │cercetare 2, Tutorial de practicã 1 │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

-------
    *1) NOSI - numãr de ore pentru studiu individual.

    Competenţe specifice vizate
    - Recunoaşterea nevoilor şi aspiraţiilor elevilor din clasele intensive şi bilingve
    - Investigarea avantajelor şi dezavantajelor metodologiei interactive în contextul claselor intensive/bilingve
    - Redactarea de programe de opţional pentru clase intensive/bilingve
    - Elaborarea de proiecte de unitãţi de învãţare pentru clase intensive/bilingve
    - Construirea de ocazii de învãţare a competenţelor metacognitive
    - Conştientizarea necesitãţii transferului de responsabilitate asupra procesului de învãţare cãtre elev

    Tematica abordatã
    CURS
    ● Exigenţele sociale faţã de învãţarea eficientã a limbilor. Statutul claselor intensive şi bilingve. CLIL*2) în Europa
-------
    *2) CLIL - Content and language integrated learning - învãţarea diverselor discipline şcolare în limba strãinã

    ● Proiectarea didacticã în cazul claselor intensive pe segmentul primar-gimnaziu
    ● Opţionalul de limbã modernã la clasele intensive - repere de proiectare
    ● Programele pentru clase bilingve la liceu - repere de implementare
    ● Strategii eficiente pentru abordarea temelor de culturã şi civilizaţie
    ● Proiecte semnificative pentru elevi cu ritm rapid de învãţare
    ● Autonomia în învãţare la clasele intensive şi bilingve
    SEMINAR
    ● Profilul elevilor în clasele intensive şi bilingve - studiu de caz
    ● Clasele intensive în cadrul învãţãmântului primar - abordãri posibile
    ● Clasele intensive la liceu - soluţii practice
    ● Programe de opţional pentru clasele intensive - exemple de bune practici
    ● Proiectarea opţionalelor
    ● Programe de bilingv - analizã de text
    ● Provocãri pentru abordarea didacticã eficientã la bilingv. Jocul de rol de la improvizaţie la dramatizare: etape în construirea rolului. Portofoliul pe teme de civilizaţie/literaturã
    ● Folosirea experienţelor de educaţie nonformalã
    ● Confecţionarea de resurse de învãţare pentru clasele mici în cadrul proiectelor de la intensiv şi bilingv
    ● Stimularea dezvoltãrii competenţelor metacognitive - practici de succes
    Evaluarea
    Pe parcursul semestrului se vor evalua: implicarea în discuţii - 30%; relevanţa şi pertinenţa temelor de casã incluse într-un portofoliu - 30%.
    Evaluarea finalã constã în prezentarea unei aplicaţii la o clasã de intensiv/bilingv (40%).
    Evaluarea finalã are ca precondiţie participarea la minimum 5 din cele 7 cursuri şi la minimum 12 din cele 14 seminare.
    Criteriile folosite sunt urmãtoarele:
    - Studentul realizeazã un portofoliu în acord cu instrucţiunile date.
    - Studentul prezintã evidenţe ale derulãrii activitãţilor comunicative la clasã.
    - Studentul explicã demersul urmãrit în cadrul proiectului.
    - Studentul rãspunde la douã întrebãri referitoare la derularea proiectului.
    - Studentul comenteazã artefactele realizate de elevi.
    - Studentul explicã impactul (pozitiv/negativ) strategiilor folosite.
    - Studentul comenteazã reacţiile elevilor.Pentru nota 10 toate criteriile trebuie sã fie satisfãcute.

                               PROGRAMA DE STUDIU

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Denumirea disciplinei: Didactica limbilor moderne în şcoli defavorizate │
 │(Didacticã 5) │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Anul de studiu şi semestrul în care se studiazã disciplina: II, semestrul 2 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Regimul disciplinei - disciplinã obligatorie │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Numãr de credite: 5 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Numãr de ore de activitãţi directe: 30 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Numãr de ore din NOSI*1) alocat activitãţilor practice: 50 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Forma de evaluare (examen E, verificare V, colocviu C): E │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Discipline anterioare cerute: Didactica 4, Tutorial de cercetare 3, │
 │Tutorial de practicã 2 │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

-------
    *1) NOSI - numãr de ore pentru studiu individual.

    Competente specifice vizate
    - Recunoaşterea nevoilor şi aspiraţiilor elevilor din clasele defavorizate
    - Investigarea avantajelor şi dezavantajelor metodologiei interactive în contextul claselor defavorizate
    - Elaborarea de proiecte de unitãţi de învãţare cu sarcini diferenţiate
    - Redactarea de proiecte motivante pentru clase defavorizate
    - Construirea de ocazii de învãţare în contexte familiare elevilor, cu potenţial stimulativ
    - Conştientizarea importanţei abordãrilor integrate pentru stimularea comunicãrii

    Tematica abordatã
    CURS
    - Provocãri în abordarea limbilor moderne în şcoli defavorizate. Aplicarea curriculumului pentru elevii în risc de abandon. Achiziţii anterioare nestructurate. Achiziţia minimalã
    - Contexte motivante pentru folosirea şi dezvoltarea competenţelor de comunicare. Relevanţa învãţãrii unei limbi moderne
    - Abordarea diferenţiatã. Teoria inteligenţelor multiple şi aplicaţii didactice în situaţii de defavorizare
    - Abordãri integrate şi activitãţi extracurriculare pentru elevii în risc de abandon. Resurse didactice din materiale reciclate. Participarea elevilor la realizarea resurselor
    - Comportamentul verbal şi nonverbal al profesorului de limbi moderne în clase defavorizate. Necesitatea reflexivitãţii
    SEMINAR
    - Lipsa de motivaţie pentru învãţare. Necesitatea limbii moderne în context - învãţarea semnificativã
    - Proiectul ZEP (zone de educaţie prioritare) - câteva exemple de bune practici
    - Valorizarea fiecãrui elev - instituirea de simboluri pentru feedback, feedback pozitiv, încurajarea rãspunsului
    - Factori de motivare la ora de limbi moderne: Lectura imaginii. Muzica tinerilor. Activitãţi manuale. Folosirea culorii. Modele exemplare. Tematici interesante, la propunerea elevilor
    - Formularea de sarcini minimale pentru competenţele din curriculum. Activitãţi diferenţiate la nivelul grupurilor. Input special pentru elevii în risc de abandon. Activitãţi de recuperare1) NOSI - numãr de ore pentru studiu individual.
    - Sarcini de demonstrare a înţelegerii mesajului verbal prin intermediul diverselor coduri de simbolizare
    - Proiectul TIM - exemple de bune practici. Rubricaturi de notare. Necesitatea construirii de sarcini echivalente
    - Folosirea desenelor şi a altor artefacte realizate de elevi ca resursã didacticã. Colajul din reviste vechi, prospecte publicitare
    Evaluarea
    Pe parcursul semestrului vor fi evaluate: pertinenţa luãrilor de poziţie în cadrul discuţiilor - 30%, relevanţa temelor de casã - 30%.
    Pentru evaluarea finalã, studenţii vor prezenta concluziile aplicãrii unei unitãţi de învãţare la clasã - 40%. Intrarea în examen este condiţionatã de participarea la minimum 3 dintre cele 5 cursuri şi la minimum 9 din cele 10 seminare, precum şi de construirea unui portofoliu cuprinzând un proiect de unitate de învãţare şi teme de casã.
    Criteriile de evaluare sunt urmãtoarele:
    - Studentul realizeazã un portofoliu în acord cu instrucţiunile date.
    - Studentul prezintã evidenţe ale derulãrii activitãţilor comunicative la clasã.
    - Studentul explicã demersul urmãrit în cadrul proiectului.
    - Studentul rãspunde la douã întrebãri referitoare la derularea proiectului.
    - Studentul comenteazã artefactele realizate de elevi.
    - Studentul explicã impactul (pozitiv/negativ) strategiilor folosite.
    - Studentul se autoevalueazã.
    Pentru nota 10 toate criteriile trebuie sã fie satisfãcute.

                               PROGRAMA DE STUDIU

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Denumirea disciplinei: Perspective interculturale în didactica limbilor │
 │moderne (Didactica 6) │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Anul de studiu şi semestrul în care se studiazã disciplina: II, semestrul 2 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Regimul disciplinei - disciplinã obligatorie │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Numãr de credite: 5 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Numãr de ore de activitãţi directe: 30 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Numãr de ore din NOSI*1) alocat activitãţilor practice: 50 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Forma de evaluare (examen E, verificare V, colocviu C): E │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Discipline anterioare cerute: Didactica 4, Tutorial de cercetare 3, │
 │Tutorial de practicã 2 │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

-------
    *1) NOSI - numãr de ore pentru studiu individual.

    Competenţe specifice vizate
    - Identificarea de stereotipii culturale
    - Analiza valorilor şi a atitudinilor recomandate prin curriculum
    - Elaborarea de proiecte cu referinţe culturale
    - Conştientizarea impactului educaţional al referinţelor culturale
    - Raportarea la diferenţe culturale în proiectarea, organizarea şi evaluarea activitãţilor didactice

    Tematica abordatã
    CURS
    - Interculturalitatea în actualitate. Proiecte europene care vizeazã dimensiunea interculturalã în învãţarea limbilor moderne
    - Abordarea elementelor de civilizaţie în cadrul orelor de limbi moderne
    - Abordarea elementelor de istorie şi geografie a spaţiului cultural care vehiculeazã limbile moderne studiate
    - Repere pentru abordarea literaturii în orele de limbi moderne
    - Cultura tinerilor în spaţiul cultural care vehiculeazã limbile moderne studiate
    SEMINAR
    - Competenţa-cheie de sensibilizare şi exprimare culturalã - analiza componentelor, conform recomandãrii Parlamentului European
    - Repere culturale în curriculum - analizã de programe şcolare
    - Stereotip cultural - reprezentãri, delimitãri conceptuale şi fapt divers
    - Abordarea obiceiurilor şi stilurilor de viaţã în cadrul orelor de limbi moderne
    - Anecdote construite în jurul stereotipului cultural - explorare didacticã
    - Exemple de proiecte de istorie, geografie şi turism în cadrul orelor de limbi strãine
    - Abordarea elementelor de artã în cadrul orelor de limbi moderne
    - Tematici referitoare la cultura tinerilor şi la conflictul dintre generaţii
    Evaluarea
    Pe parcursul semestrului se vor evalua: participarea la discuţii (30%) şi temele de casã (30%).
    La evaluarea finalã (40%), studenţii vor performa 15 minute joc de rol pentru o secvenţã didacticã care presupune abordarea unui element de culturã/civilizaţie. Intrarea în examen este condiţionatã de participarea la minimum 3 dintre cele 5 cursuri şi minimum 9 dintre cele 10 seminare, precum şi de construirea unui portofoliu cuprinzând un proiect de unitate de învãţare (din care se alege secvenţa de performat prin joc de rol) şi teme de casã.
    Criteriile de evaluare sunt urmãtoarele:
    - Studentul focalizeazã dezvoltarea de valori şi atitudini în cadrul jocului de rol.
    - Studentul deruleazã activitãţi stimulative.
    - Studentul deruleazã activitãţi adecvate vârstei elevilor.
    - Este folosit un management al timpului adecvat.
    - Sunt folosite forme adecvate de organizare a clasei.
    - Studentul monitorizeazã activitãţile în cadrul jocului de rol.
    Pentru nota 10 toate criteriile trebuie sã fie satisfãcute.

                               PROGRAMA DE STUDIU

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Denumirea disciplinei: Didactica ariei curriculare Limbã şi comunicare │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Anul de studiu şi semestrul în care se studiazã disciplina: II, semestrul 1 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Regimul disciplinei - disciplinã obligatorie │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Numãr de credite: 6 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Numãr de ore de activitãţi directe: 28 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Numãr de ore din NOSI*1) alocat activitãţilor practice: 80 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Forma de evaluare (examen E, verificare V, colocviu C): E │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Discipline anterioare cerute: Didactica 2, Didactica 3, Tutorial de │
 │cercetare 2, Tutorial de practicã 1 │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

-------
    *1) NOSI - numãr de ore pentru studiu individual.

    Competenţe specifice vizate
    - Identificarea caracteristicilor cognitive şi atitudinale promovate de aria curricularã Limbã şi comunicare
    - Descoperirea procedurilor filologice relevante pentru formarea competenţelor de comunicare la elevi
    - Analiza macroconceptelor lingvistice, comunicaţionale, culturale, folosite de disciplinele ariei curriculare pentru a evita suprapunerile/contradicţiile în proiectarea/derularea demersului didactic
    - Selectarea strategiilor didactice şi de comunicare adecvate formãrii la elevi a comportamentelor comunicative eficiente
    - Manifestarea interesului pentru o abordare didacticã în perspectivã transdisciplinarã

    Tematica abordatã
    - Decupajul curricular al domeniilor cunoaşterii. Documentele reglatoare despre aria curricularã. Disciplinele ariei curriculare Limbã şi comunicare
    - Perspectiva europeanã asupra comunicãrii. Comparaţii EQF (European Qualification Framework - Cadrul european al calificãrilor), Domains of Key competence, DESECO (Definition and Selection of Competencies - program iniţiat de OCDE pentru realizarea unui cadru generator in vederea formulãrii competenţelor), Portofoliul european şi paşaportul lingvistic
    - Un fundament integrator în cadrul ariei curriculare Limbã şi comunicare - modelul comunicativ funcţional
    - Decupaje de conţinut/Macroconcepte în aria curricularã Limbã şi comunicare. Stereotipii în abordarea conţinuturilor
    - Clişee metodologice în aria curricularã Limbã şi comunicare. Revizitarea comunicativã a procedurilor filologice tradiţionale - analiza de text; caracterizarea personajului; descrierea
    - Comunicare în interacţiune: discuţie, dezbatere, masã rotundã, e-forum
    - Metode ale gândirii critice în dezvoltarea competenţelor de comunicare
    Evaluare
    În cadrul cursului se vor evalua: implicarea în discuţii şi pertinenţa luãrii de poziţie - 30%.
    Douã evaluãri pe parcurs vor viza: relevanţa şi pertinenţa temelor de casã - 30%.
    Evaluarea finalã constã în prezentarea oralã a unei activitãţi incluse ca piesã de portofoliu (piesa de portofoliu este aleasã de examinator) (30%). Evaluarea finalã are ca precondiţie construirea unui portofoliu cu teme de casã.
    Criteriile folosite sunt urmãtoarele:
    - Toate temele incluse în portofoliu sunt relevante pentru cerinţele exprimate.
    - Studentul a prestat o activitate relevantã la curs.
    - Prezentarea oralã denotã o activitate autenticã derulatã de student pe parcursul semestrului.
    - Studentul rãspunde cu precizie la douã întrebãri legate de derularea activitãţii prezentate.
    - Studentul argumenteazã relevanţa activitãţii pentru perspectiva integratã.
    - Studentul oferã concluzii pertinente în legãturã cu activitatea derulatã.
    - Studentul se autoevalueazã adecvat.Pentru nota 10 toate criteriile trebuie sã fie satisfãcute.

    ANEXA 4
    la condiţii

        Fişa de apreciere a studentului privind activitatea de cercetare

    Universitatea ...................................................
    Master didactic - specialitate ..................................
    Numele ..........................................................
    A. Cercetãri publicate (1p pentru fiecare cercetare publicatã ca autor unic, fracţie pentru fiecare cercetare publicatã în calitate de coautor) .................... (se menţioneazã articolul/capitolul şi publicaţia)
    B. Participãri la conferinţe (1p pentru fiecare lucrare prezentatã ca autor unic, fracţie pentru fiecare lucrare prezentatã în calitate de coautor) .................. (se menţioneazã titlul prezentãrii şi conferinţa)
    C. Implicarea în proiecte educaţionale (1p. pentru fiecare proiect la care participã) ...................... (se menţioneazã titlul proiectului şi beneficiarul acestuia)

                                    -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016