Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONDIŢII GENERALE din 28 octombrie 2020  asociate licenţei pentru exploatarea comercială a instalaţiilor de stocare a energiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CONDIŢII GENERALE din 28 octombrie 2020 asociate licenţei pentru exploatarea comercială a instalaţiilor de stocare a energiei

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1043 din 7 noiembrie 2020
──────────
    Conţinute de ORDINUL nr. 198 din 28 octombrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 din 7 noiembrie 2020.
──────────
    I. Cadrul general
    ART. 1
    Prezentul document stabileşte condiţiile generale în care este valabilă licenţa pentru exploatarea comercială a instalaţiilor de stocare a energiei, denumită în continuare licenţa, şi constituie parte integrantă din licenţă.

    ART. 2
    Obiectul licenţei îl reprezintă desfăşurarea activităţii de exploatare comercială a instalaţiilor de stocare a energiei şi de conversie a energiei stocate în energie electrică pentru a fi livrată într-un sistem electroenergetic. Instalaţiile de stocare a energiei sunt precizate în Condiţiile specifice ale licenţei.

    ART. 3
    Nu fac obiectul licenţei:
    a) distribuţia de energie electrică, cu excepţia prevăzută la art. 9 lit. a);
    b) furnizarea de energie electrică la clienţi finali, cu excepţiile prevăzute la art. 9 lit. b);
    c) consultanţa, finanţarea şi executarea unor anumite lucrări/servicii la clienţi finali;
    d) orice alte activităţi care nu se încadrează în categoriile de activităţi permise sau impuse de Condiţiile licenţei.


    ART. 4
    Titularul licenţei este responsabil pentru respectarea Condiţiilor specifice şi Condiţiilor generale asociate licenţei, denumite în continuare Condiţiile licenţei sau Condiţii.

    ART. 5
    Termenii utilizaţi în cuprinsul Condiţiilor licenţei sunt definiţi după cum urmează:
    1. autoritatea competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), cu sediul în Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, http://www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro;
    2. instalaţie de stocare a energiei în sistemul de energie electrică - o instalaţie în care are loc stocarea energiei;
    3. Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    4. licenţă - licenţa acordată de ANRE în condiţiile Legii şi ale Regulamentului;
    5. Regulament - Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    6. stocare de energie în sistemul de energie electrică - amânarea utilizării finale a energiei electrice pentru un moment ulterior momentului generării sau transformarea energiei electrice într-o formă de energie care poate fi stocată, stocarea energiei respective şi reconversia ulterioară a acesteia în energie electrică pentru a fi livrată în sistem;
    7. situaţiile financiare - documente referitoare la activităţile ce fac obiectul licenţei, precum şi la cele pe care titularul licenţei le desfăşoară în afara licenţei şi care cuprind bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile şi notele explicative. Situaţiile financiare se depun, conform legii, la direcţia teritorială a ministerului de resort unde este înregistrat operatorul economic;
    8. subvenţionare încrucişată - modalitate de subvenţionare care vizează transferurile de resurse provenite din vânzările unor categorii de produse sau servicii ale unui operator economic pentru a sprijini activităţile acelui operator economic într-o altă categorie de produse/servicii sau în altă zonă geografică a operaţiunilor sale;
    9. titularul licenţei - persoana căreia i-a fost acordată licenţa, nominalizată în condiţiile specifice asociate licenţei.    II. Drepturi ale titularului licenţei
    ART. 6
    Pe durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei are dreptul:
    a) să tranzacţioneze energie electrică, conform reglementărilor în vigoare;
    b) să beneficieze de acces la reţelele electrice, în condiţiile reglementărilor emise de autoritatea competentă;
    c) alte drepturi prevăzute de Lege.


    ART. 7
    În conformitate cu prevederile Legii şi ale reglementărilor în vigoare, pe durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei are dreptul de acces la reţelele electrice de interes public prin care se asigură serviciile de transport şi de distribuţie a energiei electrice şi are dreptul să obţină, în condiţiile legii, culoar de trecere pentru liniile electrice proprii.

    ART. 8
    (1) Pe durata de valabilitate a licenţei, asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau privată a altor persoane fizice ori juridice şi asupra activităţilor desfăşurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea instalaţiilor de stocare a energiei ce fac obiectul licenţei, titularul licenţei beneficiază de drepturile prevăzute de Lege, pe care le poate exercita numai în condiţiile Legii.
    (2) Pentru protecţia şi funcţionarea normală a instalaţiilor de stocare a energiei şi a anexelor acestora, precum şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului se instituie zone de protecţie şi de siguranţă, care se determină de către titularul licenţei, pentru fiecare instalaţie ce face obiectul licenţei, respectiv pentru componentele acestora, în conformitate cu normele tehnice elaborate de autoritatea competentă.

    ART. 9
    La cererea titularului licenţei, autoritatea competentă poate, în condiţiile Legii şi ale Regulamentului, să acorde acestuia drepturi complementare activităţii de exploatare comercială a instalaţiilor de stocare a energiei pentru:
    a) activitatea de distribuţie a energiei electrice, inclusiv prin prestarea serviciilor de transformare şi/sau conexiune pentru operatorii de reţea sau pentru alimentarea clienţilor finali de energie electrică existenţi, racordaţi direct la instalaţiile electrice aferente instalaţiilor de stocare a energiei menţionate în Condiţiile specifice ale licenţei;
    b) activitatea de furnizare la clienţii finali de energie electrică alimentaţi direct din instalaţiile electrice aferente instalaţiilor de stocare a energiei sau din reţelele electrice pe care le exploatează, menţionate în Condiţiile specifice ale licenţei;
    c) activitatea de agregare.


    ART. 10
    În conformitate cu reglementările în vigoare, titularul licenţei se poate adresa autorităţii competente pentru soluţionarea:
    a) disputelor privind accesul la reţeaua electrică de interes public;
    b) neînţelegerilor precontractuale în legătură cu contractele ce se încheie ca urmare a desfăşurării activităţilor permise sau impuse de licenţă.


    ART. 11
    Deciziile autorităţii competente cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea licenţei, precum şi cele cu privire la aplicarea sancţiunilor, generate de încălcarea prevederilor Condiţiilor licenţei sau ale Legii, pot fi atacate de titularul licenţei la instanţa judecătorească competentă.

    ART. 12
    Activităţile ce fac obiectul licenţei sunt de interes public, în sensul dispoziţiilor Legii, cu excepţia celor care sunt destinate exclusiv satisfacerii consumului propriu al titularului licenţei.


    III. Obligaţii ale titularului autorizaţiei
    ART. 13
    (1) Pe toată durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei va respecta prevederile:
    - licenţei, împreună cu Condiţiile licenţei;
    – Legii, inclusiv ale modificărilor aduse ulterior acesteia;
    – reglementărilor emise de autoritatea competentă;
    – normativelor, prescripţiilor şi altor acte normative în vigoare în sectorul energiei electrice sau impuse de cadrul normativ în vigoare.

    (2) Titularul licenţei are obligaţia de a participa, la solicitarea autorităţii competente, la elaborarea sau revizuirea reglementărilor, normativelor, prescripţiilor ori a altor acte normative din sectorul energiei electrice.

    ART. 14
    Titularul licenţei nu va încheia contracte care să conţină prevederi neconforme cu obligaţiile din licenţă şi din contractele-cadru aprobate de autoritatea competentă.

    ART. 15
    (1) Titularul licenţei poate desfăşura activităţile autorizate prin licenţă numai dacă măsurarea energiei electrice este asigurată conform reglementărilor aplicabile.
    (2) Titularul licenţei verifică şi întreţine periodic grupurile de măsurare a energiei electrice care îi aparţin, la termenele stabilite prin reglementările metrologice în vigoare sau ori de câte ori este necesar.

    ART. 16
    (1) Factura emisă de către titularul licenţei în vederea încasării contravalorii energiei electrice vândute va conţine suficiente date pentru identificarea sumelor calculate conform obligaţiilor din contractele încheiate, respectând oricare dintre cerinţele aplicabile, specificate de instrucţiuni/acte normative în vigoare.
    (2) În situaţia prevăzută la art. 9, titularul licenţei va factura energia electrică livrată clienţilor săi finali pe baza indicaţiilor grupurilor de măsurare a energiei electrice pentru decontare stabilite prin contractele încheiate.

    ART. 17
    (1) Titularul licenţei este obligat să respecte instrucţiunile şi comenzile transmise operativ, de către operatorul de transport şi de sistem în exercitarea autorităţii de conducere prin dispecer a Sistemului electroenergetic naţional (SEN), prin activităţile de comandă, planificare şi programare operaţională, şi să furnizeze toate informaţiile tehnice şi documentaţiile cerute, în baza prevederilor reglementărilor în vigoare. Respectarea unor clauze din contractele pe care titularul licenţei le-a încheiat nu poate fi invocată drept cauză a abaterii de la această obligaţie.
    (2) La cererea operatorului de transport şi de sistem, în cazuri justificate de asigurarea siguranţei în funcţionare a SEN, titularul licenţei are obligaţia de a furniza servicii de sistem chiar dacă acestea nu au fost contractate.

    ART. 18
    (1) Titularul licenţei are obligaţia de a întreprinde acţiunile necesare pentru a desfăşura şi/sau a contracta cu terţi lucrările necesare pentru a asigura disponibilitatea instalaţiilor de stocare a energiei a căror exploatare comercială face obiectul licenţei, în conformitate cu obligaţiile asumate prin participarea sa la piaţa de energie electrică.
    (2) Pentru a menţine capacitatea de producţie şi eficienţa exploatării, titularul licenţei va asigura, pentru instalaţiile de stocare a energiei ce fac obiectul licenţei, urmărirea sistematică a comportării construcţiilor şi a echipamentelor energetice şi va efectua lucrările corespunzătoare de mentenanţă în baza unui program de asigurare a mentenanţei.
    (3) În scopul creşterii eficienţei şi disponibilităţii în exploatare a instalaţiilor de stocare a energiei ce fac obiectul licenţei, titularul licenţei va realiza treptat, pe criterii economice, reabilitarea şi retehnologizarea acestora sau, după caz, conservarea ori dezafectarea lor.

    ART. 19
    Pentru instalaţiile de stocare a energiei noi pe care urmează a le înfiinţa sau pentru cele pe care intenţionează să le retehnologizeze, titularul licenţei solicită autorităţii competente acordarea de autorizaţii de înfiinţare, conform prevederilor Legii şi cadrului normativ în vigoare.

    ART. 20
    (1) Titularul licenţei se va asigura că în desfăşurarea activităţii de stocare şi reconversie a energiei electrice nu încalcă prevederile din legislaţie şi reglementările în vigoare referitoare la protecţia mediului şi gospodărirea apelor. Titularul licenţei este obligat să deţină, pe toată durata de valabilitate a licenţei, toate acordurile, avizele şi autorizaţiile prevăzute de legislaţia în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor.
    (2) Titularul licenţei trebuie să asigure instituirea şi menţinerea, în condiţiile Legii, a zonelor de protecţie şi de siguranţă, asociate funcţionării normale a capacităţilor energetice, determinate în conformitate cu normele tehnice elaborate de autoritatea competentă.

    ART. 21
    (1) Titularul licenţei nu se va angaja în nicio formă de practici anticoncurenţiale pe piaţa de energie electrică şi nu va împiedica sau încerca să împiedice, în mod ilicit, alţi participanţi la piaţa de energie electrică.
    (2) Titularul licenţei nu poate deţine, simultan cu aceasta, încă o licenţă pentru exploatarea comercială a instalaţiilor de stocare a energiei electrice, nicio licenţă pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere de energie electrică sau a capacităţilor de producere de energie electrică şi energie termică produsă în cogenerare.

    ART. 22
    (1) În conformitate cu cerinţele legale, pentru activităţile ce fac obiectul licenţei, titularul licenţei întocmeşte situaţii contabile distincte (defalcate/detaliate separat), aşa cum ar trebui să se procedeze în cazul în care activităţile respective ar fi efectuate de către operatori economici separaţi. Totodată, situaţiile contabile pentru activităţile ce fac obiectul licenţei trebuie să fie prezentate separat de acelea asociate altor activităţi comerciale incluse în obiectul său de activitate, aprobat prin actul constitutiv.
    (2) Situaţiile contabile se întocmesc astfel încât veniturile şi cheltuielile asociate activităţilor autorizate prin licenţă să fie identificabile în registrele titularului licenţei, separat de cele asociate altor activităţi pe care le desfăşoară.
    (3) Titularul licenţei indică în scris care sunt regulile adoptate la alocarea veniturilor şi cheltuielilor avute în vedere la separarea situaţiilor contabile.
    (4) Titularul licenţei se asigură că ţinerea situaţiilor contabile în conformitate cu cerinţele acestei condiţii din licenţă este efectivă pe durata de valabilitate a licenţei.
    (5) În cazul în care există cheltuieli comune între activităţile ce fac obiectul licenţei şi alte activităţi ale titularului licenţei, acesta va prezenta, la cererea autorităţii competente, documentele ce stabilesc baza lor de repartizare şi rezultatele obţinute după această repartizare.

    ART. 23
    În conformitate cu dispoziţiile Legii, titularului licenţei îi este interzisă subvenţia încrucişată între activităţile reglementate, precum şi între activităţile reglementate şi cele nereglementate pe care acesta le desfăşoară.

    ART. 24
    (1) Titularul licenţei notifică autorităţii competente, cu cel puţin 120 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc, operaţiunile de fuziune, divizare, transformare, precum şi orice vânzare sau transfer de active sau alte operaţiuni în urma cărora activele corporale destinate activităţilor autorizate prin licenţă se vor transmite altei/altor persoane.
    (2) Efectuarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1) va conduce, după caz, la modificarea sau retragerea licenţei. Autoritatea competentă va comunica titularului licenţei modalitatea prin care va fi soluţionată situaţia creată ca urmare a punerii în aplicare a intenţiei notificate de titularul licenţei, urmărind continuitatea activităţii.

    ART. 25
    (1) Pe durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei constituie şi menţine o garanţie financiară prin care să se asigure desfăşurarea continuă a activităţii pentru care s-a acordat licenţa, luând în considerare riscurile majore ce pot afecta această activitate, orice daune pe care titularul licenţei le poate datora conform prevederilor din contractele încheiate, precum şi ansamblul obligaţiilor de plată ale titularului licenţei. Garanţia constituită reprezintă 1‰ din valoarea activelor aferente activităţilor care fac obiectul licenţei, dar nu mai puţin de 1% din valoarea cifrei de afaceri anuale aferente activităţilor care fac obiectul licenţei.
    (2) Autoritatea competentă poate să solicite titularului licenţei, în orice moment, pe durata de valabilitate a licenţei, documente care să dovedească constituirea şi menţinerea garanţiei financiare prevăzute la alin. (1).

    ART. 26
    Pentru îndeplinirea în condiţii de siguranţă a activităţilor ce fac obiectul licenţei şi în conformitate cu cerinţele acesteia, titularul licenţei se asigură că dispune de personal calificat şi autorizat, respectând toate prevederile legale aplicabile. Structura de personal se menţine pe toată durata de valabilitate a licenţei, cel puţin la nivelul prezentat autorităţii competente la momentul acordării licenţei.

    ART. 27
    În conformitate cu dispoziţiile Legii şi prevederile reglementărilor în vigoare, titularul licenţei va furniza autorităţii competente datele şi informaţiile care îi sunt necesare în exercitarea atribuţiilor sale.

    ART. 28
    (1) Titularul licenţei întocmeşte şi transmite autorităţii competente un raport anual referitor la activităţile ce fac obiectul licenţei, având formatul şi conţinutul prevăzute în metodologia emisă de autoritatea competentă.
    (2) Titularul licenţei transmite periodic autorităţii competente date care sunt necesare acesteia pentru evaluarea şi monitorizarea pieţei de energie electrică; datele vor fi transmise în conformitate cu reglementări emise de autoritatea competentă, care stabilesc periodicitatea de transmitere a datelor şi formatele (formulare/machete) pentru înscrierea acestora.

    ART. 29
    (1) Titularul licenţei este obligat să informeze autoritatea competentă despre:
    a) orice fapt care constituie o încălcare a Condiţiilor licenţei de către titularul licenţei, indiferent de cauză, în termen de 8 zile de la depistarea acesteia de către titularul licenţei;
    b) schimbarea reprezentantului legal al titularului licenţei, în termen de 10 zile lucrătoare de la producerea acesteia;
    c) modificări ale statutului titularului de licenţă determinate de schimbarea denumirii/formei juridice/sediului social ori a altor sedii ce fac obiectul licenţei/structurii acţionariatului/valorii capitalului social ori a patrimoniului sau determinate de realizarea unor operaţiuni de divizare/fuziune/transformare, în termen de 30 de zile de la producerea acestora; în cazul divizării/fuziunii/transformării se va respecta şi condiţia de informare prealabilă prevăzută în Condiţiile licenţei;
    d) modificarea adresei de corespondenţă care, potrivit Condiţiilor licenţei, a fost notificată ca fiind o cale de comunicare cu autoritatea competentă, în termen de 10 zile înainte ca modificarea să devină efectivă;
    e) modificarea datelor de contact (telefon, fax etc.), în termen de 10 zile de la producerea modificării;
    f) cazul decăderii, incapacităţii sau al falimentului titularului licenţei, în termen de 8 zile de la apariţia situaţiei respective;
    g) încetarea concesiunii sau a locaţiunii instalaţiilor de stocare a energiei exploatate comercial în baza licenţei ori la vânzarea acestora, în termen de 8 zile de la apariţia situaţiei respective;
    h) anularea de către emitent sau expirarea valabilităţii unuia dintre actele (autorizaţie, acord, aviz, permis sau aprobare) care au stat la baza acordării licenţei, care conduce la imposibilitatea desfăşurării activităţilor permise de licenţă sau la respectarea Condiţiilor licenţei, în termen de 8 zile de la apariţia situaţiei respective;
    i) pierderea titlului legal privind deţinerea imobilului în sau pe care se amplasează instalaţiile de stocare a energiei exploatate comercial potrivit licenţei, în termen de 8 zile de la apariţia situaţiei respective;
    j) modificarea caracteristicilor tehnice ale instalaţiilor de stocare a energiei exploatate comercial în baza licenţei, astfel cum acestea sunt precizate în Condiţiile specifice ale licenţei.

    (2) Schimbarea datelor de contact, structurii acţionariatului, valorii capitalului social ori a patrimoniului nu constituie motiv pentru modificarea licenţei.
    (3) Odată cu notificarea privind schimbarea denumirii/formei juridice/sediului social ori a altor sedii ce fac obiectul licenţei, titularul licenţei transmite autorităţii competente şi cererea de modificare a licenţei.

    ART. 30
    Pentru a se asigura de îndeplinirea Condiţiilor licenţei şi a tuturor legilor aplicabile, autoritatea competentă poate cere, examina şi copia, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor legale, orice informaţii, înregistrări şi documente ale titularului licenţei, pe care le consideră legate în vreun fel de afacerile şi activităţile acestuia în sectorul energiei electrice. Informaţiile solicitate pot conţine secrete de stat, de serviciu sau de afaceri. La solicitarea autorităţii competente, titularul licenţei este obligat să furnizeze, la termenele indicate, informaţiile, înregistrările şi documentele solicitate.


    IV. Transferul instalaţiilor de stocare a energiei
    ART. 31
    Licenţa este valabilă pentru exploatarea comercială a instalaţiilor de stocare a energiei ce fac obiectul acesteia, precizate în Condiţiile specifice asociate licenţei.

    ART. 32
    În cazul transferării dreptului de proprietate/ folosinţă asupra instalaţiilor de stocare a energiei unei alte persoane fizice sau juridice, aceasta poate dobândi dreptul privind exploatarea comercială a instalaţiilor de stocare a energiei, în condiţiile Regulamentului.


    V. Control şi sancţiuni
    ART. 33
    Autoritatea competentă controlează îndeplinirea de către titularul licenţei a Condiţiilor licenţei, scop în care poate:
    a) analiza documentele transmise de titularul licenţei conform Condiţiilor licenţei;
    b) controla, atunci când consideră oportun, documentele contabile ale titularului licenţei şi/sau comanda efectuarea unui audit contabil al activităţii acestuia;
    c) verifica, la solicitarea argumentată a unei terţe persoane sau din proprie iniţiativă, comportamentul titularului licenţei pe piaţa de energie electrică;
    d) exercita alte atribuţii de control, conform Legii.


    ART. 34
    Dacă autoritatea competentă constată că titularul licenţei nu a respectat Legea sau una sau mai multe dintre Condiţiile licenţei, aceasta poate aplica sancţiuni, conform dispoziţiilor Legii şi ale reglementărilor aplicabile, şi poate suspenda/retrage licenţa.


    VI. Suspendarea/Retragerea licenţei
    ART. 35
    (1) Autoritatea competentă poate suspenda/retrage licenţa în cazurile prevăzute în Regulament, procedând conform prevederilor acestuia.
    (2) Autoritatea competentă comunică titularului licenţei suspendarea/retragerea licenţei, motivele de suspendare/retragere, precum şi condiţiile pe care titularul licenţei trebuie să le îndeplinească pentru încetarea suspendării.
    (3) Autoritatea competentă poate dispune încetarea suspendării licenţei în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care titularul licenţei face dovada cu privire la îndeplinirea condiţiilor de încetare a suspendării.

    ART. 36
    (1) Autoritatea competentă comunică în scris titularului licenţei, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte, data la care urmează să suspende/să retragă licenţa, precum şi motivul care determină această măsură.
    (2) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea unei comunicări privind suspendarea/retragerea licenţei, titularul licenţei poate transmite autorităţii competente o explicaţie referitoare la condiţiile invocate de aceasta privind suspendarea/retragerea licenţei, precum şi orice dovezi pe care le consideră relevante pentru a înceta procesul de emitere a deciziei de suspendare/retragere a licenţei.
    (3) Notificarea prealabilă din partea autorităţii competente nu este necesară dacă suspendarea/retragerea licenţei se face ca urmare a solicitării titularului licenţei sau în cazul falimentului acestuia.


    VII. Modificarea licenţei
    ART. 37
    (1) Ca urmare a unei cereri scrise a titularului licenţei sau din proprie iniţiativă, autoritatea competentă poate modifica licenţa procedând conform prevederilor Regulamentului.
    (2) Situaţiile în care se modifică licenţa sunt prevăzute în Regulament.

    ART. 38
    Modificările licenţei iniţiate de autoritatea competentă ca urmare a modificării condiţiilor existente la data acordării acesteia (legislaţia primară sau secundară şi hotărâri judecătoreşti) sau ca urmare a unor evenimente care afectează substanţial piaţa energiei electrice vor fi notificate titularului licenţei conform prevederilor Regulamentului.


    VIII. Căi de comunicare
    ART. 39
    (1) Orice comunicare, accept, confirmare, aprobare sau altă informaţie cerută ori a cărei transmitere este permisă în Condiţiile licenţei se va face în scris, în limba română, şi se va putea depune la registratura ANRE prin reprezentant împuternicit, prin serviciile poştale sau de curierat ori se poate transmite prin telefax sau e-mail, cu condiţia ca, în toate cazurile, originalul să se depună prin curier sau prin serviciile poştale.
    (2) Titularul licenţei poate solicita autorităţii competente utilizarea pentru comunicare a unei adrese de corespondenţă diferite de cea a sediului social, cu condiţia ca respectiva adresă să fie înregistrată ca punct de lucru al societăţii.


    IX. Tarife şi contribuţii
    ART. 40
    (1) Pe toată durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei va plăti autorităţii competente contribuţiile şi tarifele stabilite prin ordin al preşedintelui ANRE, în condiţiile legii. Neplata acestora până la termenele stabilite prin reglementările în vigoare atrage suspendarea licenţei, cu o notificare prealabilă.
    (2) În cazul în care titularul licenţei nu plăteşte sumele datorate ANRE conform alin. (1) în termen de un an de la data emiterii facturii, ANRE îi retrage licenţa fără preaviz sau notificare prealabilă.


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016