Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONDIŢII-CADRU din 28 octombrie 2020  de valabilitate asociate licenţei de exploatare comercială a noilor instalaţii de producere a hidrogenului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CONDIŢII-CADRU din 28 octombrie 2020 de valabilitate asociate licenţei de exploatare comercială a noilor instalaţii de producere a hidrogenului

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1053 din 10 noiembrie 2020
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 201 din 28 octombrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.053 din 10 noiembrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentul document stabileşte condiţiile în care este valabilă licenţa pentru exploatarea comercială a noilor a instalaţii de producere a hidrogenului, denumită în continuare licenţă, şi constituie parte integrantă din licenţă.

    ART. 2
    Obiectul licenţei îl constituie acordarea drepturilor şi stabilirea obligaţiilor titularului licenţei în vederea desfăşurării activităţii de producere de hidrogen, prin exploatarea comercială a instalaţiilor de producere a hidrogenului.

    ART. 3
    Nu fac obiectul licenţei activităţile titularului licenţei privind consultanţa, finanţarea şi executarea anumitor lucrări pentru clienţii săi, care nu sunt specifice activităţii de exploatare comercială a instalaţiilor de producere a hidrogenului.

    ART. 4
    (1) Titularul licenţei este responsabil pentru respectarea prezentelor condiţii-cadru de valabilitate asociate licenţei, denumite în continuare Condiţii.
    (2) Titularul licenţei răspunde pentru corectitudinea datelor pe care le pune la dispoziţia ANRE şi care stau la baza acordării licenţei.
    (3) Titularul licenţei răspunde pentru operarea, întreţinerea, reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor de producere a hidrogenului, în condiţii de siguranţă, de eficienţă şi de protecţie a mediului.

    ART. 5
    (1) Abrevierile şi termenii utilizaţi în textul Condiţiilor licenţei sunt definiţi după cum urmează:
    1. ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    2. Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    3. Regulament - Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale.

    (2) Abrevierile şi termenii de la alin. (1) se completează cu termenii definiţi prin Lege.

    ART. 6
    Titularul licenţei nu poate deţine, simultan, două sau mai multe licenţe pentru exploatarea comercială a instalaţiilor de producere a hidrogenului.

    CAP. II
    Drepturi ale titularului licenţei
    ART. 7
    În conformitate cu prevederile Legii şi ale reglementărilor în vigoare, pe durata de valabilitate a licenţei titularul licenţei are dreptul de a injecta hidrogenul produs în reţelele existente de transport/distribuţie a gazelor naturale, cu respectarea condiţiilor şi standardelor aplicabile.

    ART. 8
    Pe durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei beneficiază de drepturile stabilite prin Lege şi legislaţia incidentă.

    ART. 9
    Pe durata de valabilitate a licenţei titularul licenţei are dreptul să încaseze tarifele pentru serviciile prestate în legătură cu operarea instalaţiilor de hidrogen, inclusiv instalaţiile de stocare a hidrogenului, să limiteze şi/sau să întrerupă prestarea serviciilor, conform reglementărilor specifice.

    ART. 10
    Titularul licenţei are dreptul să întrerupă sau să limiteze injectarea hidrogenului:
    a) în condiţiile în care sunt periclitate siguranţa şi integritatea instalaţiilor de producere a hidrogenului, conform reglementărilor specifice;
    b) pentru timpul strict necesar, în vederea executării lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii, cu anunţarea prealabilă a clienţilor racordaţi la instalaţiile de producere a hidrogenului;
    c) conform clauzelor contractuale.


    ART. 11
    Titularul licenţei propune ANRE norme tehnice şi comerciale specifice activităţii proprii.

    ART. 12
    Deciziile ANRE cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea licenţei pot fi atacate de titularul licenţei la instanţa judecătorească de contencios administrativ, în condiţiile legii.

    CAP. III
    Obligaţii ale titularului licenţei
    ART. 13
    Pe toată durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei are obligaţia să respecte prevederile:
    a) Legii;
    b) reglementărilor europene;
    c) reglementărilor emise de ANRE;
    d) normelor tehnice specifice obiectului de activitate şi ale altor acte normative în vigoare în sectorul gazelor naturale;
    e) licenţei, împreună cu prezentele condiţii;
    f) legislaţiei incidente.


    ART. 14
    Titularul licenţei nu va încheia contracte care să conţină prevederi neconforme cu obligaţiile din licenţă şi din contractele-cadru aprobate de ANRE.

    ART. 15
    (1) Pentru a menţine capacitatea de producţie şi eficienţa exploatării, pentru instalaţiile de producere a hidrogenului ce fac obiectul licenţei, titularul licenţei va asigura urmărirea sistematică a funcţionării instalaţiilor şi va efectua lucrările corespunzătoare de mentenanţă în baza unui program de asigurare a mentenanţei.
    (2) În scopul creşterii eficienţei şi disponibilităţii în exploatare a instalaţiilor de producere a hidrogenului ce fac obiectul licenţei, titularul licenţei va realiza treptat, pe criterii economice, reabilitarea şi retehnologizarea acestora sau, după caz, conservarea ori dezafectarea lor.

    ART. 16
    (1) Titularul licenţei se va asigura că în desfăşurarea activităţii de producere de hidrogen nu încalcă prevederile legislaţiei şi reglementărilor în vigoare referitoare la protecţia mediului şi gospodărirea apelor. Titularul licenţei este obligat să deţină, pe toată durata de valabilitate a licenţei, toate acordurile, avizele şi autorizaţiile prevăzute de legislaţia în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor.
    (2) Titularul licenţei trebuie să asigure instituirea şi menţinerea zonelor de protecţie şi de siguranţă, asociate funcţionării normale a instalaţiilor de producere a hidrogenului în conformitate cu legislaţia specifică.

    ART. 17
    Titularul licenţei nu se va angaja în nicio formă de practici anticoncurenţiale pe piaţa de gaze naturale şi nu va împiedica sau încerca să împiedice, în mod ilicit, alţi titulari de licenţe să se angajeze în activitatea de producere a hidrogenului, respectând prevederile legislaţiei în vigoare.

    ART. 18
    (1) Situaţiile contabile pentru activităţile ce fac obiectul licenţei trebuie să fie prezentate separat de cele asociate altor activităţi comerciale incluse în obiectul său de activitate, aprobat prin actul constitutiv.
    (2) Situaţiile contabile se întocmesc astfel încât veniturile şi cheltuielile asociate activităţilor autorizate prin licenţă să fie identificabile în registrele titularului licenţei, separat de cele asociate altor activităţi pe care le desfăşoară.
    (3) Titularul licenţei indică în scris care sunt regulile adoptate la alocarea veniturilor şi cheltuielilor avute în vedere la separarea situaţiilor contabile.
    (4) Titularul licenţei se asigură că ţinerea situaţiilor contabile în conformitate cu cerinţele acestei condiţii din licenţă este efectivă pe durata de valabilitate a licenţei.
    (5) În cazul în care există cheltuieli comune între activităţile ce fac obiectul licenţei şi alte activităţi ale titularului licenţei, acesta va prezenta, la cererea ANRE, documentele ce stabilesc baza lor de repartizare şi rezultatele obţinute după această repartizare.

    ART. 19
    În conformitate cu dispoziţiile Legii, titularului licenţei îi este interzisă subvenţia încrucişată între activităţile reglementate, precum şi între activităţile reglementate şi cele nereglementate pe care acesta le desfăşoară.

    ART. 20
    (1) Titularul licenţei are obligaţia să furnizeze corect şi complet toate datele şi informaţiile solicitate de ANRE.
    (2) Titularul licenţei are obligaţia să îndeplinească măsurile dispuse de ANRE şi să dea curs convocărilor adresate de către aceasta.

    ART. 21
    Titularul licenţei are obligaţia de a notifica ANRE intenţia de a efectua modificări ale statutului juridic, în sensul fuziunii/divizării/transformării, ale sediului sau datelor de contact, cu respectarea prevederilor Regulamentului.

    CAP. IV
    Asigurarea personalului şi dotarea tehnică
    ART. 22
    (1) Titularul licenţei asigură pe toată durata de valabilitate a licenţei personal calificat şi în număr suficient şi dotarea tehnică şi materială necesară.
    (2) Pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1) se vor lua în considerare inclusiv personalul şi dotarea tehnică şi materială alocate de subcontractanţii titularului licenţei.
    (3) În vederea aplicării prevederilor de la alin. (1), titularul licenţei are obligaţia să întocmească şi să aplice proceduri proprii de lucru.

    CAP. V
    Modificarea şi transferul licenţei
    ART. 23
    (1) Ca urmare a unei cereri scrise a titularului licenţei sau din proprie iniţiativă, ANRE poate modifica licenţa procedând conform prevederilor Regulamentului.
    (2) În cazul unor modificări ale statutului titularului licenţei, determinate de fuziunea, divizarea, transformarea sau schimbarea denumirii, ANRE examinează cererea de modificare şi documentaţia anexată acesteia şi dispune, dacă solicitarea este întemeiată, după caz:
    a) modificarea licenţei;
    b) acordarea unei licenţe noi.


    ART. 24
    Modificările licenţei iniţiate de ANRE ca urmare a modificării condiţiilor existente la data acordării acesteia, a legislaţiei primare sau secundare, ca efect al unor hotărâri judecătoreşti sau ca urmare a unor evenimente care afectează substanţial piaţa gazelor naturale, vor fi notificate titularului licenţei, conform prevederilor Regulamentului.

    ART. 25
    Licenţa poate fi transferată altui operator economic în conformitate cu prevederile Regulamentului.

    CAP. VI
    Suspendarea/Retragerea licenţei
    ART. 26
    (1) ANRE poate suspenda/retrage licenţa în cazurile prevăzute în Regulament, procedând conform prevederilor acestuia.
    (2) ANRE comunică titularului licenţei suspendarea/ retragerea licenţei, motivele de suspendare/retragere, precum şi condiţiile pe care titularul licenţei trebuie să le îndeplinească pentru încetarea suspendării.
    (3) ANRE poate dispune încetarea suspendării licenţei după ce titularul licenţei face dovada îndeplinirii condiţiilor de încetare a suspendării.

    CAP. VII
    Căi de comunicare
    ART. 27
    (1) În relaţia cu ANRE, orice comunicare sau altă informaţie solicitată a cărei transmitere este permisă în prezentele condiţii se realizează în scris, în limba română, putând fi transmisă prin fax sau în format electronic, certificată cu semnătura electronică ce aparţine solicitantului, cu condiţia ca, în cazurile prevăzute în reglementările în vigoare sau ca urmare a solicitărilor transmise de ANRE cu precizarea expresă, originalul să se depună direct sau prin servicii poştale la sediul ANRE.
    (2) Titularul licenţei poate solicita ANRE utilizarea pentru comunicare a unei adrese de corespondenţă diferite de cea a sediului social, dacă aceasta este înregistrată ca punct de lucru al societăţii.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016