Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONDIŢII-CADRU din 26 mai 2021  de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a unei magistrale directe    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CONDIŢII-CADRU din 26 mai 2021 de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a unei magistrale directe

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 552 din 28 mai 2021
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 31 din 26 mai 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 552 din 28 mai 2021.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentul document stabileşte condiţiile în care este valabilă autorizaţia de înfiinţare a unei magistrale directe, denumită în continuare Autorizaţie, şi constituie parte integrantă din Autorizaţie.

    ART. 2
    (1) Obiectul Autorizaţiei îl constituie acordarea drepturilor şi stabilirea obligaţiilor titularului Autorizaţiei în vederea execuţiei obiectivelor componente ale unei magistrale directe amplasate în localitatea înscrisă în anexa nr. 1, având caracteristicile tehnice înscrise în anexa nr. 2, care se redactează şi se emit odată cu Autorizaţia.
    (2) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele Condiţii-cadru de valabilitate asociate Autorizaţiei.

    ART. 3
    Nu fac obiectul Autorizaţiei activităţile titularului Autorizaţiei privind consultanţa, finanţarea şi executarea de lucrări care nu sunt specifice activităţii de execuţie a obiectivelor componente ale unei magistrale directe.

    ART. 4
    (1) Titularul Autorizaţiei este responsabil pentru respectarea prezentelor Condiţii-cadru de valabilitate asociate Autorizaţiei, denumite în continuare Condiţii.
    (2) Titularul Autorizaţiei răspunde pentru corectitudinea datelor pe care le pune la dispoziţia ANRE şi care stau la baza acordării Autorizaţiei.

    ART. 5
    (1) În sensul prezentelor Condiţii se utilizează următoarele abrevieri şi termeni:
    1. ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    2. CA - conducte de alimentare din amonte;
    3. D - distribuţie gaze naturale;
    4. OL - oţel;
    5. PE - polietilenă;
    6. SD - sistem de distribuţie a gazelor naturale;
    7. SRM - staţie de reglare-măsurare;
    8. SRS - staţie de reglare de sector;
    9. T - transport gaze naturale;
    10. branşament - conducta de legătură între o ramură principală, CA/D/T şi staţia sau postul de măsură către clientul final;
    11. Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    12. Regulament - Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 199/2020.

    (2) Abrevierile şi termenii prevăzuţi la alin. (1) se completează cu termenii definiţi prin Lege.

    CAP. II
    Drepturi ale titularului Autorizaţiei
    ART. 6
    Pe durata de valabilitate a Autorizaţiei, titularul Autorizaţiei are dreptul, în condiţiile legislaţiei incidente şi ale reglementărilor specifice, să execute obiectivele componente ale magistralei directe.

    ART. 7
    În exercitarea drepturilor prevăzute la art. 6, titularul Autorizaţiei are dreptul să desfăşoare sau să asigure desfăşurarea de lucrări de inginerie, procurare, construcţii-montaj, precum şi alte lucrări/servicii necesare pentru realizarea obiectivelor magistralei directe ce fac obiectul Autorizaţiei.

    ART. 8
    Deciziile ANRE cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea Autorizaţiei pot fi atacate de titularul Autorizaţiei la instanţa judecătorească competentă, în condiţiile legii.

    CAP. III
    Obligaţii ale titularului Autorizaţiei
    ART. 9
    (1) Pe toată durata de valabilitate a Autorizaţiei, titularul Autorizaţiei va respecta prevederile:
    a) Legii;
    b) reglementărilor europene;
    c) reglementărilor emise de ANRE;
    d) normelor tehnice şi altor acte normative în vigoare în sectorul gazelor naturale;
    e) Autorizaţiei împreună cu Condiţiile asociate acesteia;
    f) legislaţiei incidente.

    (2) Titularul Autorizaţiei are obligaţia să se asigure că pentru realizarea obiectivelor componente ale magistralei directe pentru care a fost acordată Autorizaţia sunt utilizate materiale, echipamente, instalaţii, aparate şi produse care respectă prevederile art. 158 alin. (1) din Lege.

    ART. 10
    (1) Titularul Autorizaţiei are obligaţia să furnizeze corect şi complet toate datele şi informaţiile solicitate de ANRE.
    (2) Titularul Autorizaţiei are obligaţia să îndeplinească măsurile dispuse de ANRE şi să dea curs convocărilor adresate de către aceasta.

    ART. 11
    În conformitate cu prevederile legislaţiei incidente, titularul Autorizaţiei are obligaţia:
    a) să stabilească şi să aplice, pe întreaga durată a executării lucrărilor, măsurile de protecţie a persoanelor, bunurilor şi mediului;
    b) să obţină toate avizele, acordurile, autorizaţiile şi alte documente prevăzute de lege pentru realizarea magistralei directe ce face obiectul Autorizaţiei.


    ART. 12
    Titularul Autorizaţiei are obligaţia de a notifica ANRE intenţia de a efectua modificări ale statutului juridic, în sensul fuziunii/divizării/transformării, ale sediului sau datelor de contact, cu respectarea prevederilor Regulamentului.

    ART. 13
    (1) Titularul Autorizaţiei are obligaţia de a preda în folosinţă obiectivele amplasate în localităţile/unităţile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 1 care nu sunt concesionate, inclusiv registrele, înregistrările şi informaţiile necesare, către concesionarul serviciului de distribuţie a gazelor naturale din respectivele localităţi/unităţi administrativ-teritoriale care deţine licenţă de operare a unui SD.
    (2) Titularul licenţei de operare a unui SD, concesionarul serviciului de distribuţie a gazelor naturale din respectivele localităţi/unităţi administrativ-teritoriale, are obligaţia de a prelua în folosinţă obiectivele prevăzute la alin. (1), fără a schimba destinaţia pentru care aceste obiective au fost construite.
    (3) Operaţiunile de predare-preluare în folosinţă, prevăzute la alin. (1) şi (2), a obiectivelor prevăzute la alin. (1) se efectuează în cel mult 60 de zile de la primirea de către titularul de licenţă prevăzut la alin. (2) de cereri de racordare din partea unor solicitanţi situaţi în localităţi/unităţi administrativ-teritoriale pentru care deţine contract de concesiune, respectiv de la aprobarea planului de dezvoltare a unui SD sau depunerea unei cereri de emitere a unei autorizaţii de înfiinţare a unui SD nou în localităţile/unităţile administrativ-teritoriale respective, cu considerarea obiectivelor prevăzute la alin. (1), dar nu mai devreme de recepţia la terminarea lucrărilor prevăzute în Autorizaţie.
    (4) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se aplică şi în cazul în care intervine orice modificare, inclusiv fuziune/divizare/ transformare, cu privire la titularul Autorizaţiei.

    CAP. IV
    Asigurarea personalului şi dotarea tehnică
    ART. 14
    Titularul Autorizaţiei se asigură că execuţia obiectivelor magistralei directe prevăzute în anexa nr. 2 se va face cu personal calificat, autorizat, atestat şi în număr suficient, şi că este asigurată dotarea tehnică şi materială necesară.

    ART. 15
    (1) Pentru îndeplinirea obligaţiei de la art. 14 se vor lua în considerare inclusiv personalul şi dotarea tehnică şi materială alocate de subcontractanţii titularului Autorizaţiei.
    (2) În vederea aplicării prevederilor art. 14, titularul Autorizaţiei realizează proiectarea/execuţia magistralelor directe conform normelor tehnice specifice sistemelor CA/T/D, după caz.

    CAP. V
    Modificarea şi transferul Autorizaţiei
    ART. 16
    (1) Ca urmare a unei cereri scrise a titularului Autorizaţiei sau din proprie iniţiativă, ANRE poate modifica Autorizaţia, procedând conform prevederilor Regulamentului.
    (2) În cazul unor modificări ale statutului titularului Autorizaţiei, determinate de fuziunea, divizarea, transformarea sau schimbarea denumirii, ANRE examinează cererea de modificare şi documentaţia anexată acesteia şi dispune, dacă solicitarea este întemeiată, după caz:
    a) modificarea Autorizaţiei;
    b) acordarea unei autorizaţii noi.


    ART. 17
    Modificările Autorizaţiei iniţiate de ANRE ca urmare a modificării condiţiilor existente la data acordării acesteia, a legislaţiei primare sau secundare, ca efect al unor hotărâri judecătoreşti sau ca urmare a unor evenimente care afectează substanţial piaţa gazelor naturale, vor fi notificate titularului Autorizaţiei, conform prevederilor Regulamentului.

    ART. 18
    Autorizaţia poate fi transferată altui operator economic în conformitate cu prevederile Regulamentului.

    CAP. VI
    Suspendarea/Retragerea Autorizaţiei
    ART. 19
    (1) ANRE poate suspenda/retrage Autorizaţia în cazurile prevăzute în Regulament, procedând conform prevederilor acestuia.
    (2) ANRE comunică titularului Autorizaţiei suspendarea/ retragerea Autorizaţiei, motivele de suspendare/retragere, precum şi condiţiile pe care titularul Autorizaţiei trebuie să le îndeplinească pentru încetarea suspendării.
    (3) ANRE poate dispune încetarea suspendării Autorizaţiei după ce titularul Autorizaţiei face dovada îndeplinirii condiţiilor de încetare a suspendării.

    CAP. VII
    Căi de comunicare
    ART. 20
    (1) În relaţia cu ANRE, orice comunicare sau altă informaţie solicitată a cărei transmitere este permisă în prezentele Condiţii se va realiza în scris, în limba română, putând fi transmisă în una dintre următoarele forme:
    a) pe suport hârtie transmis/depus la registratura ANRE;
    b) e-mail la o adresă publicată pe pagina de internet a ANRE (documentele originale se certifică cu semnătură electronică);
    c) suport magnetic (CD/DVD/memory stick) transmis/depus la registratura ANRE (documentele originale se certifică cu semnătură electronică);
    d) prin încărcare pe pagina de internet a ANRE (documentele originale se certifică cu semnătură electronică);
    e) prin încărcare în platforma punctului de contact unic electronic - PCUe.

    (2) Titularul Autorizaţiei poate solicita ANRE utilizarea pentru comunicare a unei adrese de corespondenţă diferite de cea a sediului social, dacă aceasta este înregistrată ca punct de lucru al societăţii.

    ANEXA 1

    la condiţii
    Informaţii privind localitatea în care sunt amplasate obiectivele magistralei directe

┌────┬───────┬──────────────┬─────────────┬────────┬─────┬──────────────┐
│ │ │Unitate │Localitate │ │ │Soluţia de │
│ │ │administrativă│aparţinătoare│ │ │alimentare │
│ │ │de bază │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼─────────────┤ │ ├──┬───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Localitatea│
│Nr. │Judeţul│ │ │Denumire│Număr│ │în care │
│crt.│ │ │ │stradă │ │T/│este │
│ │ │Cod SIRUTA │Cod SIRUTA │ │ │D/│amplasat │
│ │ │ │ │ │ │CA│punctul │
│ │ │ │ │ │ │ │de cuplare │
│ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Cod SIRUTA │
└────┴───────┴──────────────┴─────────────┴────────┴─────┴──┴───────────┘    ANEXA 2

    la condiţii
    Informaţii privind caracteristicile tehnice ale magistralei directe

┌────┬───────┬──────────────┬─────────────┬───────────────────────────┬───────────┬───┐
│ │ │Unitate │Localitate │Conducte │Branşamente│ │
│ │ │administrativă│aparţinătoare├──────────────┬────────────┼─────┬─────┤Nr.│
│Nr. │Judeţul│de bază │ │OL │PE │km │buc. │SRM│
│crt.│ ├──────────────┼─────────────┼──────┬───────┼────┬───────┼──┬──┼──┬──┤/ │
│ │ │Cod SIRUTA │Cod SIRUTA │Φ │Lungime│Dn │Lungime│OL│PE│OL│PE│SRS│
│ │ │ │ │(ţoli)│[km] │(mm)│[km] │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴──────────────┴─────────────┴──────┴───────┴────┴───────┴──┴──┴──┴──┴───┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016