Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONŢINUTUL din 23 noiembrie 2018  registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice, a modelului documentelor de constituire, organizare şi funcţionare, a procedurii de constituire şi autorizare pentru toate ocoalele silvice şi a atribuţiilor acestora    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CONŢINUTUL din 23 noiembrie 2018 registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice, a modelului documentelor de constituire, organizare şi funcţionare, a procedurii de constituire şi autorizare pentru toate ocoalele silvice şi a atribuţiilor acestora

EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1051 din 12 decembrie 2018
──────────
    Aprobat prin Ordinul nr. 1.112 din 23 noiembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1051 din 12 decembrie 2018.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Gestionarea durabilă a pădurilor, indiferent de forma de proprietate, se face prin ocoale silvice autorizate.
    (2) Pentru constituirea şi funcţionarea ocoalelor silvice se acordă asistenţă tehnică de specialitate de către structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, denumite în continuare structuri teritoriale.

    ART. 2
    Asistenţa tehnică de specialitate acordată de structurile teritoriale constă în oferirea de informaţii referitoare la:
    a) prevederile legale în vigoare privind constituirea şi funcţionarea ocoalelor silvice;
    b) drepturile şi obligaţiile pe care le au deţinătorii de păduri referitoare la respectarea şi aplicarea regimului silvic;
    c) întocmirea şi promovarea documentaţiilor necesare avizării şi autorizării funcţionării ocoalelor silvice;
    d) sprijinul acordat de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură pentru constituirea în asociaţii, potrivit reglementărilor legale.


    CAP. II
    Constituirea şi avizarea ocoalelor silvice şi a structurilor de rang superior
    ART. 3
    (1) Ocoalele silvice se constituie, funcţionează şi asigură administrarea şi/sau serviciile silvice pentru suprafeţe de fond forestier aflate în limitele teritoriale ale judeţului în care acestea au sediul social şi pentru suprafeţe de fond forestier situate pe raza judeţelor limitrofe. Ele funcţionează şi asigură administrarea şi/sau serviciile silvice respectând principiul teritorialităţii, aşa cum este definit de Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Constituirea ocoalelor silvice prevăzute la art. 1 alin. (1) se face de către:
    a) unităţile administrativ-teritoriale care au în proprietate publică sau privată terenuri forestiere;
    b) persoanele fizice şi/sau persoanele juridice care au în proprietate terenuri forestiere;
    c) persoanele juridice rezultate în urma asocierii persoanelor prevăzute la lit. a) şi b) la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau prin contract de asociere;
    d) administratorii fondului forestier proprietate publică a statului pentru terenurile forestiere proprietate publică a statului şi pentru cele proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale cu care aceştia au încheiate contracte de administrare silvică.

    (3) Condiţiile minime care trebuie îndeplinite pentru avizarea şi autorizarea unui ocol silvic sunt prevăzute în anexa nr. 1.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru suprafeţele de fond forestier aparţinând unui singur proprietar, indiferent de localizarea acestora, se poate constitui un ocol silvic cu respectarea condiţiilor minime prevăzute în anexa nr. 1.
    (5) Ocoalele silvice au ca diviziuni tehnico-administrative districte şi/sau cantoane silvice.

    ART. 4
    Autorizarea unui ocol silvic se face în baza avizului emis de conducătorul structurii teritoriale în a cărui rază îşi are sediul ocolul silvic care solicită autorizarea, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.

    ART. 5
    (1) În vederea obţinerii avizului pentru autorizarea unui ocol silvic de regim, solicitantul depune la structura teritorială în a cărei rază îşi are sediul administrativ următoarea documentaţie:
    a) cerere pentru avizare;
    b) copie de pe actul constitutiv/actul de identitate al persoanei prevăzute la art. 3 alin. (2) şi copie de pe actele de proprietate a terenurilor;
    c) regulamentul de organizare şi funcţionare al ocolului silvic, aprobat de persoana prevăzută la art. 3 alin. (2);
    d) copie de pe actul constitutiv şi statutul ocolului silvic, încheiate în formă autentică;
    e) organigrama şi statul de funcţii ale ocolului silvic, din care să rezulte existenţa numărului minim de posturi corespunzător ocolului silvic, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1;
    f) statul de personal; în situaţia în care nu au fost făcute angajări de personal, nu se depune stat de personal;
    g) copii de pe descrierile parcelare din amenajamentele silvice în vigoare, pentru unităţile amenajistice pentru care se constituie ocolul silvic, numai în situaţia în care nu există amenajament silvic propriu, puse la dispoziţie de către ocolul silvic de la care se preia suprafaţa;
    h) situaţia actelor de punere în valoare a masei lemnoase neautorizate la tăiere, aferentă fondului forestier ce se preia, certificat prin semnătura şefului ocolului silvic de la care se preiau suprafeţele. Situaţia cuprinzând actele de punere în valoare şi lista cuprinzând unităţile amenajistice se transmit de către ocolul silvic care le întocmeşte ocolului silvic care solicită avizul, în termen de 30 de zile de la data solicitării scrise, numai în situaţia în care nu există amenajament silvic propriu;
    i) programul de conformare, elaborat de ocolul silvic;
    j) inventarul de coordonate în sistemul de proiecţie stereo 70, pentru proprietăţile de fond forestier care sunt luate în considerare la constituirea ocolului silvic; pentru suprafeţele de fond forestier de până la 30 ha inclusiv, aparţinând persoanelor fizice, inventarul de coordonate se transmite la nivelul trupului de pădure în care sunt amplasate acestea/tipului de proprietate.

    (2) Programul de conformare elaborat de ocolul silvic se aprobă de structurile teritoriale şi se referă la bunurile pentru dotarea ocolului silvic şi la termenele de procurare a acestora, termene ce nu pot depăşi 6 luni de la data autorizării. Programul de conformare cuprinde şi termenul de ocupare a posturilor vacante prevăzute în statul de personal, ce nu poate depăşi 90 de zile de la data autorizării. Programul de conformare se analizează şi se aprobă de structurile teritoriale. La eliberarea avizului se face menţiune în acest sens, urmând ca structurile teritoriale, dacă programul de conformare nu este respectat, să dispună ridicarea şi sigilarea dispozitivelor de marcat până la îndeplinirea condiţiilor prevăzute în program.
    (3) Structura teritorială stabileşte, dacă este cazul, împreună cu ocoalele silvice implicate, documentele şi documentaţiile tehnice care urmează să fie predate/preluate, necesare avizării noului ocol silvic, făcând menţiuni detaliate despre acestea în avizul pentru autorizarea funcţionării. Menţiunile conţin în mod obligatoriu numele şi funcţia persoanelor responsabile de predarea/preluarea documentaţiilor, atât din partea ocolului silvic care predă, cât şi din partea ocolului silvic care solicită autorizarea.
    (4) În perioada procesului de avizare, conducătorul structurii teritoriale poate solicita persoanei care solicită emiterea avizului să pună la dispoziţie documente suplimentare necesare clarificării.

    ART. 6
    (1) În vederea obţinerii avizului necesar autorizării funcţionării, structura silvică de rang superior depune la structura teritorială următoarele documente:
    a) cerere pentru avizare;
    b) copie de pe actul constitutiv şi de pe statutul structurii de rang superior, încheiate în formă autentică;
    c) regulamentul de organizare şi funcţionare al structurii de rang superior;
    d) organigrama şi statul de funcţii ale structurii de rang superior;
    e) statul de personal; în situaţia în care nu au fost făcute angajări de personal, nu se depune stat de personal.

    (2) În perioada procesului de avizare, conducătorul structurii teritoriale poate solicita persoanei care solicită emiterea avizului să pună la dispoziţie documente suplimentare necesare clarificării.

    ART. 7
    (1) În vederea obţinerii avizului pentru autorizarea înfiinţării şi funcţionării unui ocol silvic de stat, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva depune la structura teritorială în a cărei rază îşi are sediul administrativ ocolul silvic o cerere la care se anexează următoarea documentaţie:
    a) cerere pentru avizarea ocolului silvic;
    b) hotărârea Consiliului de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi, după caz, contractul/contractele de administrare silvică încheiate pentru terenurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale;
    c) documentele care fac dovada suprafeţei minime de fond forestier proprietate publică a statului şi/sau proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, necesare constituirii unui ocol silvic.

    (2) În vederea obţinerii avizului pentru autorizarea înfiinţării şi funcţionării unei baze experimentale, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea“ depune la structura teritorială în a cărei rază îşi are sediul administrativ baza experimentală următoarele:
    a) cerere pentru avizarea bazei experimentale;
    b) hotărârea Consiliului de administraţie al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea“ privitoare la constituirea bazei experimentale;
    c) date privitoare la suprafaţa fondului forestier propriu pentru care se cere avizarea, potrivit amenajamentului silvic.

    (3) În vederea obţinerii avizului pentru autorizarea înfiinţării şi funcţionării ocolului silvic propriu, Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat depune la structura teritorială în a cărei rază îşi are sediul administrativ ocolul silvic următoarele:
    a) cerere pentru avizarea ocolului silvic;
    b) hotărârea Consiliului de administraţie al Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat privitoare la constituirea ocolului silvic;
    c) date privitoare la suprafaţa fondului forestier propriu pentru care se cere avizarea, potrivit amenajamentului silvic.


    ART. 8
    (1) În urma analizării documentaţiei, structura teritorială decide după cum urmează:
    a) admite solicitarea şi emite avizul pentru autorizarea funcţionării ocolului silvic;
    b) respinge motivat solicitarea.

    (2) Termenul de comunicare a răspunsului prevăzut la alin. (1) este de maximum 30 de zile de la depunerea solicitării.
    (3) Răspunsul poate fi contestat în termen de 5 zile de la data comunicării acestuia, la comisia pentru autorizarea funcţionării ocoalelor silvice; răspunsul Comisiei poate fi contestat în condiţiile şi termenele reglementate de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. III
    Înscrierea în registrul naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice şi autorizarea ocoalelor silvice şi a structurilor de rang superior
    ART. 9
    (1) Registrul naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice se ţine la nivelul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în cadrul direcţiei care coordonează activitatea de reglementare în domeniul silviculturii, în format electronic.
    (2) Modelul Registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice este prevăzut în anexa nr. 3.

    ART. 10
    (1) Ocoalele silvice se autorizează prin înscrierea în Registrul naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice de către Comisia pentru autorizarea funcţionării ocoalelor silvice din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, denumită în continuare comisie.
    (2) Comisia prevăzută la alin. (1) este formată din:
    a) directorul general/directorul general adjunct al Direcţiei generale păduri - preşedinte;
    b) directorul Direcţiei politici şi strategii în silvicultură - vicepreşedinte;
    c) directorul Direcţiei păduri şi dezvoltare forestieră - membru;
    d) un reprezentant desemnat de Asociaţia Administratorilor de Păduri din România - membru;
    e) un reprezentant desemnat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva - membru;
    f) un consilier din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, cu atribuţii în autorizarea ocoalelor silvice - secretar, fără drept de vot.

    (3) Comisia are următoarele atribuţii:
    a) emite autorizaţiile pentru funcţionarea ocoalelor silvice şi a structurilor de rang superior;
    b) retrage autorizaţiile pentru funcţionarea ocoalelor silvice şi a structurilor de rang superior;
    c) emite certificate de menţiuni;
    d) emite notificări cu privire la funcţionarea ocoalelor silvice şi a structurilor de rang superior;
    e) ia măsura suspendării pe o perioadă de până la 3 luni a funcţionării unui ocol silvic;
    f) emite aviz favorabil pentru numirea şi revocarea şefului ocolului silvic de regim.

    (4) Comisia are ştampilă proprie, iar modelul acesteia este prevăzut în anexa nr. 4.
    (5) Deciziile comisiei sunt consemnate în registrul de procese- verbale al fiecărei şedinţe, ţinut în cadrul direcţiei care coordonează activitatea de reglementare în domeniul silviculturii.
    (6) Comisia prevăzută la alin. (1) este legal constituită şi funcţionează în prezenţa a trei persoane, dintre care una trebuie să fie preşedintele sau vicepreşedintele.

    ART. 11
    (1) Înscrierea în Registrul naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice şi autorizarea ocoalelor silvice se face astfel:
    a) pe baza cererii, a avizului emis de structura teritorială, a copiei actului constitutiv şi statutului încheiate în formă autentică şi a documentelor care fac dovada suprafeţei, pentru ocoalele silvice de regim;
    b) pe baza cererii Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, a avizului emis de structura teritorială, a hotărârii Consiliului de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva privind aprobarea constituirii ocolului silvic de stat, a suprafeţei fondului forestier proprietate publică a statului administrată şi, după caz, a suprafeţei/suprafeţelor aferente contractului/contractelor de administrare silvică încheiate pentru terenurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, pentru care se solicită autorizarea;
    c) pe baza cererii, a avizului emis de structura teritorială, a hotărârii Consiliului de administraţie al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea“ privitoare la constituirea bazei experimentale, a suprafeţei fondului forestier propriu pentru care se solicită autorizarea bazei experimentale;
    d) pe baza cererii, a avizului emis de structura teritorială, a hotărârii Consiliului de administraţie al Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat privitoare la constituirea ocolului silvic şi a suprafeţei fondului forestier propriu pentru care se solicită autorizarea, potrivit amenajamentului silvic.

    (2) Dacă se apreciază că este necesar, anterior emiterii autorizaţiei de funcţionare pot fi solicitate documente din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de avizare. Comisia prevăzută la art. 10 alin. (1) poate respinge motivat eliberarea autorizaţiei de funcţionare.
    (3) În cazul în care comisia constată că structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură a emis avizul cu încălcarea prevederilor prezentului ordin:
    a) dispune reluarea procedurii de avizare;
    b) ia măsurile legale care se impun.


    ART. 12
    (1) La data înscrierii în Registrul naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice, comisia prevăzută la art. 10 emite autorizaţia de funcţionare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5.
    (2) La data înscrierii în Registrul naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice, ocolului silvic de regim i se eliberează şi un certificat de înregistrare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6.
    (3) Autorizaţia de funcţionare şi certificatul de înregistrare se emit în 3 exemplare, în original.
    (4) În termen de 30 de zile de la data emiterii certificatului prevăzut la alin. (2), posesorul acestuia este obligat să îl transmită spre publicare la Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
    (5) Dacă în termenul prevăzut la alin. (4) nu se face dovada transmiterii spre publicare, certificatul de înregistrare şi autorizaţia de funcţionare a ocolului silvic se anulează şi se retrag de către emitent.

    ART. 13
    (1) Ocolul silvic autorizat are obligaţia de a aduce la cunoştinţă structurii competente teritorial, în termen de 30 de zile lucrătoare, orice modificare a criteriilor din documentaţia depusă pentru avizare, referitoare la suprafaţa de fond forestier care a stat la baza constituirii ocolului silvic.
    (2) Pentru modificările prevăzute la alin. (1) ocolul silvic autorizat va depune la structura teritorială:
    a) cerere pentru emiterea avizului suplimentar necesar emiterii certificatului de menţiuni la autorizaţia de funcţionare;
    b) memoriu în care se prezintă modificările;
    c) documente justificative;
    d) copia autorizaţiei de funcţionare şi ultimul certificat de menţiuni, dacă e cazul.

    (3) Pentru modificările prevăzute la alin. (2) comisia emite un certificat de menţiuni pe baza avizului suplimentar, al cărui model este prezentat în anexa nr. 2, emis de structura teritorială.
    (4) Modelul certificatului de menţiuni este prevăzut în anexa nr. 7.

    ART. 14
    (1) Eliberarea unei copii conforme cu originalul după autorizaţia de funcţionare sau după certificatul de înregistrare se realizează numai în următoarele condiţii:
    a) originalul grav deteriorat;
    b) distrugere, pierdere, sustragere.

    (2) În vederea eliberării copiei conforme cu originalul, titularul va depune la emitent în termen de 5 zile lucrătoare de la constatarea evenimentului următoarele:
    a) cerere;
    b) dovada publicării anunţului privind distrugerea, pierderea sau sustragerea în presa locală.

    (3) Certificarea conform cu originalul se face de către preşedintele comisiei prin semnătură şi ştampila comisiei pe o copie a exemplarului deţinut de comisie.

    ART. 15
    Autorizaţia de funcţionare a unui ocol silvic se poate suspenda pentru o perioadă de maximum 90 de zile calendaristice sau se poate retrage.

    ART. 16
    (1) Retragerea autorizaţiei de funcţionare a unui ocol silvic se face prin decizie a comisiei prevăzute la art. 10 alin. (1), în baza următoarelor documente:
    a) hotărârea Consiliului de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva/Consiliului de administraţie al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea“/Consiliului de administraţie al Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat pentru ocoalele silvice de stat;
    b) hotărârea consiliului local/consiliului de administraţie/ adunării generale/persoanei fizice, după caz, de desfiinţare a ocolului silvic de regim;
    c) documentele care atestă desfiinţarea persoanei juridice care a constituit ocolul silvic de regim;
    d) documentele din care rezultă că persoana juridică/fizică care a constituit ocolul silvic nu mai îndeplineşte condiţia minimă de suprafaţă, potrivit legii;
    e) documentele din care rezultă nerespectarea sarcinilor şi măsurilor din programul de conformare;
    f) documentele din care se constată că şeful ocolului silvic nu este numit în condiţiile art. 14 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Decizia de retragere a autorizaţiei de funcţionare a unui ocol silvic se emite în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c).
    (3) Decizia de retragere a autorizaţiei de funcţionare a unui ocol silvic se emite în termen de 45 de zile de la data înregistrării documentelor prevăzute la alin. (1) lit. f).

    ART. 17
    (1) Comisia prevăzută la art. 10 alin. (1) este obligată să notifice ocolul silvic şi persoana care l-a constituit, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data constatării oricărei situaţii prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. d)-f).
    (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) se emite pentru o perioadă de 45 de zile calendaristice şi se transmite şi structurii teritoriale.
    (3) Pe perioada notificării, în situaţia constatării nerespectării prevederilor art. 16 alin. (1) lit. d), persoana care a constituit ocolul silvic este obligată să facă dovada îndeplinirii condiţiilor minime de suprafaţă prin depunerea de documente.
    (4) Includerea de noi proprietari în cadrul unei asociaţii/persoane juridice care a constituit un ocol silvic se poate face şi în baza unui acord de asociere, încheiat în formă autentică.
    (5) Documentele prin care se face dovada încadrării în cerinţele solicitate prin notificare, pentru situaţiile prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. d)-f), se depun de către persoana care a constituit ocolul silvic la structura teritorială, în termenul prevăzut prin notificare.
    (6) În situaţia în care cerinţele solicitate prin notificare au fost îndeplinite, structura teritorială emite un aviz suplimentar la autorizaţia de funcţionare a ocolului silvic şi îl transmite către comisie în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data emiterii.
    (7) Comisia emite certificatul de menţiuni, în baza avizului suplimentar prevăzut la alin. (6), şi înscrie modificările în Registrul naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice.

    ART. 18
    (1) Suspendarea autorizaţiei de funcţionare a unui ocol silvic se face prin decizie a comisiei prevăzute la art. 10 alin. (1), dacă nu au fost îndeplinite cerinţele solicitate prin notificarea prevăzută la art. 17 alin. (1) şi (2) şi se transmite ocolului silvic şi persoanei care l-a constituit.
    (2) Decizia de suspendare prevăzută la alin. (1) se emite pentru o perioadă de maximum 90 de zile calendaristice şi se transmite şi structurii teritoriale.
    (3) În termen de maximum 5 zile de la data comunicării deciziei de suspendare prevăzute la alin. (1), structura teritorială ia măsura sigilării dispozitivelor speciale de marcat.
    (4) Pe perioada suspendării, ocolul silvic şi persoana care l-a constituit sunt obligate să ia măsuri în vederea încadrării în cerinţele formulate prin notificare. În această perioadă, ocolul silvic pentru care s-a emis decizia de suspendare este obligat să asigure paza fondului forestier, să realizeze lucrările de împădurire şi să valorifice masa lemnoasă provenită din partizile autorizate la momentul emiterii deciziei de suspendare. În situaţia în care sunt aprobări legale de scoatere definitivă sau ocupare temporară de suprafeţe de teren cu destinaţie forestieră sau în cazul apariţiei de produse accidentale sau extraordinare se va se solicita structurilor teritoriale eliberarea unor dispozitive de marcat, strict pentru marcarea acestor produse.
    (5) În situaţia în care cerinţele solicitate prin decizia de suspendare au fost îndeplinite, structura teritorială emite un aviz suplimentar la autorizaţia de funcţionare a ocolului silvic şi îl transmite către comisie în termen de maximum trei zile lucrătoare de la data emiterii.
    (6) În baza avizului suplimentar prevăzut la art. 13 alin. (3), comisia emite certificatul de menţiuni şi înscrie modificările în Registrul naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice.
    (7) În situaţia în care cerinţele solicitate prin decizia de suspendare nu au fost îndeplinite în termenul prevăzut în decizia de suspendare, structura teritorială informează comisia, care ia măsura retragerii autorizaţiei de funcţionare a ocolului silvic şi radierii acestuia din Registrul naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice.

    CAP. IV
    Fuziunea şi divizarea ocoalelor silvice
    ART. 19
    (1) Două sau mai multe ocoale silvice pot fuziona în condiţiile prezentei proceduri.
    (2) În situaţia în care ocolul silvic rezultat din fuziune păstrează denumirea iniţială a ocolului silvic de bază, autorizaţia de funcţionare a ocolului silvic de bază, autorizaţiile pentru dispozitivele de marcat şi cele pentru ciocanele silvice emise pentru ocolul silvic de bază rămân în vigoare pentru noua structură.
    (3) Situaţiile prevăzute la alin. (2) se consemnează în certificatul de menţiuni şi se înscriu în Registrul naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice.
    (4) Autorizaţia/Autorizaţiile de funcţionare şi autorizaţia/ autorizaţiile pentru dispozitivele speciale de marcat pentru structura/ structurile care se desfiinţează ca urmare a fuziunii se retrage/se retrag de către emitent, la propunerea structurii teritoriale.

    ART. 20
    (1) Un ocol silvic poate să se divizeze, cu obligaţia respectării condiţiilor minime de constituire a unui ocol silvic.
    (2) Ocolul silvic autorizat îşi păstrează autorizaţia de funcţionare, în baza căreia asigură administrarea/serviciile silvice pentru suprafaţa cea mai mare rezultată în urma divizării, dacă sunt îndeplinite condiţiile minime de constituire a unui ocol silvic prevăzute de lege.
    (3) În termen de 30 de zile de la finalizarea procedurii de divizare, ocolul silvic prevăzut la alin. (2) este obligat să depună documentaţia necesară avizului suplimentar.
    (4) Pe suprafaţa mai mică rezultată în urma divizării se înfiinţează un ocol silvic, care se autorizează conform prezentei proceduri.

    CAP. V
    Avizarea şi revocarea şefului ocolului silvic de regim
    ART. 21
    (1) Avizul pentru numirea în funcţia de şef al ocolului silvic de regim se emite de comisie în termen de maximum 15 zile de la solicitarea persoanei prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a)-c), dacă documentaţia este completă şi conformă.
    (2) Documentaţia prevăzută la alin. (1) se depune la înscrierea ocolului silvic în Registrul naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice sau de la schimbarea şefului ocolului silvic.
    (3) Emiterea avizului pentru numirea în funcţia de şef ocol se face în baza următoarelor documente:
    a) cerere din partea persoanei prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a)-c), semnată, datată, care să cuprindă datele de contact ale acesteia;
    b) actul administrativ de nominalizare în funcţia de şef ocol cu normă întreagă/contract de mandat, emis, după caz, de proprietarul unic, consiliul local, consiliul de administraţie ori de adunarea generală;
    c) copie de pe diploma de studii, certificată conform cu originalul;
    d) copie de pe actul de identitate, certificată conform cu originalul;
    e) carnetul de muncă şi/sau alte documente în copie certificată conform cu originalul, din care să rezulte îndeplinirea condiţiei de vechime în muncă de minimum 5 ani ca inginer cu studii superioare silvice în domeniul silviculturii;
    f) certificatul de cazier judiciar din care să rezulte că persoana propusă pentru funcţia de şef ocol nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni care vizează regimul silvic;
    g) declaraţie notarială pe propria răspundere a persoanei prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a)-c), din care să reiasă că documentele solicitate la lit. b) au fost emise cu drept legal, conform prevederilor legale.

    (4) Avizul de revocare din funcţia de şef ocol se emite la solicitarea persoanei juridice prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a)-c).
    (5) Modelul avizului pentru numirea/revocarea în/din funcţia de şef ocol este prezentat în anexa nr. 8.
    (6) Atribuţiile specifice postului de şef ocol nu se pot delega, cu excepţia perioadei în care titularul avizului intră în concediu de odihnă, concediu medical sau concediu de creştere a copilului. În acest caz, delegarea atribuţiilor se face după notificarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi acceptul structurii teritoriale competente. Delegatul trebuie să îndeplinească condiţiile minime de ocupare a funcţiei de şef ocol.

    CAP. VI
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 22
    Autorizaţiile de funcţionare şi certificatele de înregistrare emise până la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului apelor şi pădurilor nr. 1.112/2018 pentru aprobarea conţinutului registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice, a modelului documentelor de constituire, organizare şi funcţionare, a procedurii de constituire şi autorizare pentru toate ocoalele silvice şi a atribuţiilor acestora rămân valabile.

    ART. 23
    Retragerea autorizaţiei de funcţionare a unui ocol silvic determină radierea din Registrul naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice.

    ART. 24
    Ocolul silvic autorizat solicită confecţionarea şi/sau folosirea dispozitivelor speciale de marcat după obţinerea autorizaţiei de funcţionare, conform prezentei proceduri, la structura teritorială.

    ART. 25
    (1) Dispozitivele speciale de marcat aprobate spre utilizare pentru fiecare ocol silvic până la data intrării în vigoare a prezentului document se pot utiliza în continuare.
    (2) Autorizaţiile emise pentru dispozitivele speciale de marcat rămân valabile cu acordul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură la solicitarea ocolului silvic autorizat care îşi schimbă denumirea.

    ART. 26
    Ocolul silvic înfiinţat de Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat şi bazele experimentale înfiinţate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură «Marin Drăcea» pot asigura administrarea numai pentru fondul forestier propriu pentru care au fost autorizate.

    ART. 27
    (1) În perioada 1 ianuarie-31 martie 2019, ocoalele silvice autorizate sunt obligate să transmită autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură inventarul de coordonate în sistemul de proiecţie stereo 70, pentru proprietăţile de fond forestier care au fost luate în considerare la constituirea ocolului silvic. Situaţia suprafeţelor se va prezenta actualizat potrivit ultimului certificatul de menţiuni emis. Pentru suprafeţele de fond forestier de până la 30 ha inclusiv, aparţinând persoanelor fizice, inventarul de coordonate se transmite la nivelul trupului de pădure în care sunt amplasate acestea/tipului de proprietate.
    (2) Începând cu anul 2020, anual, în perioada 1 ianuarie-31 martie, ocoalele silvice autorizate sunt obligate să transmită autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură situaţia prevăzută la alin. (1), numai în cazul în care au apărut modificări faţă de suprafeţele/proprietăţile pentru care a fost făcută raportarea în anul anterior.

    ART. 28
    (1) Ocoalele silvice nominalizate sunt obligate, la solicitare, să realizeze, în condiţiile legii, inventarieri în suprafeţele fondului forestier de până la 10 ha aparţinând persoanelor fizice; situaţia comparativă a solicitărilor şi inventarierilor efectiv realizate se transmite structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, anual, pentru anul anterior, în perioada 1 ianuarie-15 februarie.
    (2) În condiţiile alin. (1), în situaţia în care numărul cererilor în baza cărora s-au realizat inventarieri reprezintă sub 60% din numărul total al cererilor, activitatea ocolului silvic se suspendă pentru o perioadă de 30 de zile.

    ART. 29
    Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul document.

    ANEXA 1

    Condiţiile minime care trebuie îndeplinite pentru avizarea şi autorizarea unui ocol silvic
    1. Cantonul silvic:
    a) condiţii de personal: un post cu normă întreagă de pădurar cu studii profesionale/liceale în specialitate silvică;
    b) condiţii de logistică: uniformă de serviciu, clupă forestieră.

    2. Districtul silvic:
    a) condiţii de personal: un post de şef de district silvic cu studii liceale/tehnice de specialitate/superioare;
    b) condiţii de logistică: spaţiu pentru sediul districtului silvic, uniformă de serviciu, clupă forestieră, instrumente pentru măsurarea înălţimii arborilor.

    3. Ocolul silvic:
    a) condiţii de suprafaţă: minimum 3.000 ha în zona de câmpie (c), minimum 5.000 ha în zona de deal (d) şi minimum 7.000 ha în zona de munte (m), cu excepţiile prevăzute de Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care terenul se află în mai mult de două zone altitudinale, suprafaţa minimă se va calcula astfel: c/3.000 + d/5.000 + m/7.000 ≥ 1. Calculul se face luând în considerare următoarele:
    - în zona de câmpie se încadrează terenurile forestiere cu altitudine < de 300 m;
    – în zona de deal se încadrează terenurile forestiere cu altitudine cuprinsă între 301 şi 800 m;
    – în zona de munte se încadrează terenurile forestiere cu altitudine > de 800 m.
    În situaţia în care o unitate amenajistică are înscrisă în amenajamentul silvic altitudinea cuprinsă în două zone altitudinale, suprafaţa acesteia se încadrează în zona corespunzătoare altitudinii celei mai mici.
    În situaţii specifice, în care există studii efectuate de către Academia Română, universităţi, institute de cercetare, cu privire la încadrarea pe forme de relief, se vor lua în considerare soluţiile propuse prin acestea.


    b) condiţii de personal: număr minim de posturi de specialitate în centrala ocolului silvic - 3, dintre care un post de şef de ocol - cu activitate de minimum 5 ani ca inginer cu studii superioare silvice; şeful de ocol îşi poate desfăşura activitatea cu normă întreagă doar într-un singur ocol silvic;
    c) condiţii de logistică: spaţii pentru sediul ocolului silvic, mijloc de transport exclusiv, tehnică de calcul, mijloace de comunicare, pichet de incendiu;
    d) dovada existenţei contului bancar având ca titular ocolul silvic;
    e) condiţiile prevăzute la pct. 2 pentru fiecare district silvic din structura ocolului silvic.


    ANEXA 2

    [Stema României]
    Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură
    Structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ...............
    AVIZ/AVIZ SUPLIMENTAR
    pentru autorizarea Ocolului silvic/Structurii silvice de rang superior ..........*1)
    Nr. ......... din ............
    În urma verificării documentaţiei depuse cu Cererea nr. .......... din data de ......... de către .........*2), cu adresa în localitatea ........ str. .............. nr. ......., tel/fax .............., e-mail ............, au fost făcute următoarele constatări cu privire la îndeplinirea condiţiilor de avizare:
    I. Îndeplinirea condiţiilor privind calitatea de persoană juridică:
    a) prevederi ale actului doveditor privind calitatea de persoană juridică
    ................................................................................;

    b) prevederi din statut care confirmă că ocolul silvic/structura silvică desfăşoară activitate de administrare a pădurii şi/sau servicii silvice
    ............................................................................... .


    II. Îndeplinirea condiţiilor privind suprafaţa de fond forestier deţinută:

┌────┬───────────┬───────────┬──────────┬─────────┬─────────┬──────────┐
│Nr. │Tipul │Nr. actului│ │Categorie│Suprafaţa│ │
│crt.│actului de │de │Proprietar│de │- ha - │Observaţii│
│ │proprietate│proprietate│ │folosinţă│ │ │
├────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
└────┴───────────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴──────────┘    III. Îndeplinirea condiţiilor privind organizarea ocolului silvic/structurii silvice de rang superior:
    a) prevederi din documentaţia privind personalul (organigramă, stat de funcţii, stat de personal etc.) ....................................;
    b) prevederi din documentaţia tehnico-organizatorică (amenajamente silvice, hărţi, arondare etc.) .................................. .

    IV. Îndeplinirea condiţiilor privind asigurarea resurselor financiare şi logistice:
    - prevederi ale documentaţiilor cu privire la asigurarea logistică (mijloace fixe, obiecte de inventar etc.) ........................ .


    Având în vedere constatările făcute ca urmare a analizei documentaţiei depuse, conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ........................................................................
    AVIZEAZĂ
    autorizarea Ocolului silvic/Structurii silvice de rang superior ................., pentru gestionarea suprafeţei de ......... ha fond forestier, având în structură ..........*3), cu următoarele precizări: ....................*4).
    După obţinerea autorizării din partea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, ocolul silvic, pe de o parte, şi actualul administrator, pe de altă parte, vor proceda la primirea, respectiv la predarea suprafeţelor şi a gestiunilor, pe bază de controale de fond şi procese-verbale.
    Ocolul silvic/Structura silvică titular/ă al/a prezentului aviz este obligat/ă să asigure respectarea tuturor reglementărilor în vigoare privind aplicarea regimului silvic în suprafeţele pe care le gestionează şi răspunde de încălcarea prevederilor acestora, conform legii.
    În termen de 90 de zile de la data eliberării prezentului aviz, Garda Forestieră ...................... va efectua un control la ocolul silvic titular al avizului pentru a constata modul de respectare a obligaţiilor şi termenelor prevăzute în reglementările în vigoare.
    În termen de 6 luni de la data eliberării prezentului aviz, Garda Forestieră .................... va efectua un control la ocolul silvic titular al avizului pentru a constata modul de respectare a programului de conformare.
    Titularul avizului are obligaţia, sub sancţiunea suspendării avizului şefului ocolului silvic, de a aduce la cunoştinţă Gărzii Forestiere .................... orice modificare de suprafaţă cu privire la constituirea ocolului silvic.
    În termen de 30 de zile de la data eliberării prezentului aviz, titularul acestuia va depune la autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în vederea înscrierii în Registrul naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice, documentele prevăzute la art. 11 din „Conţinutul registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice, modelul documentelor de constituire, organizare şi funcţionare, procedura de constituire şi autorizare pentru toate ocoalele silvice şi atribuţiile acestora“, aprobate prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 1.112/2018.
    .....................................*5),
    .....................................
    L.S./S.S.
    *1) Denumirea ocolului silvic/structurii silvice de rang superior.
    *2) Persoana care a constituit ocolul silvic.
    *3) Se precizează, după caz, numărul districtelor şi cantoanelor silvice/ocoalelor silvice.
    *4) Numai când este cazul, în situaţii deosebite, se pot folosi anexe.
    *5) Funcţia conducătorului structurii silvice teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

    ANEXA 3

    Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură
    .................................*1)
    *1) Denumirea direcţiei care coordonează activitatea de reglementare în domeniul silviculturii din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

    REGISTRUL NAŢIONAL
    al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice
    (model)

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│OCOLUL SILVIC │
├──────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│SERIA A │A. CONSTITUIRE │B. FUZIUNE │
├─────────┬─────────┬──────┼───────────┬─────────┬─────────────────┼──────────┬───────────┬─────────┬─────────────────┬──────────┤
│ │ │ │ │ │Numărul de │ │ │ │Numărul de │ │
│ │ │ │Actul │ │proprietari de │ │Actul │ │proprietari de │ │
│ │ │ │constitutiv│ │teren forestier │ │constitutiv│ │teren forestier │ │
│ │ │ │(numărul şi│ │din cadrul │ │(număr şi │ │din cadrul │ │
│Nr. din │ │ │data │ │ocolului silvic │Avizul │data │ │ocolului silvic │Avizul │
│registrul│Denumirea│Sediul│încheierii │Suprafaţa│şi suprafeţele │gărzii │încheierii │Suprafaţa│şi suprafeţele │gărzii │
│naţional │ │ │de dată │(ha) │aferente: │forestiere│de dată │(ha) │aferente: │forestiere│
│ │ │ │certă), │ ├────────┬────────┤(nr./data)│certă), │ ├────────┬────────┤(nr./data)│
│ │ │ │(nr. şi zz/│ │persoane│persoane│ │(nr. şi zz/│ │persoane│persoane│ │
│ │ │ │ll/aaaa) │ │fizice │juridice│ │ll/aaaa) │ │fizice │juridice│ │
│ │ │ │ │ ├───┬────┼───┬────┤ │ │ ├───┬────┼───┬────┤ │
│ │ │ │ │ │nr.│ha │nr.│ha │ │ │ │nr.│ha │nr.│ha │ │
├─────────┼─────────┼──────┼───────────┼─────────┼───┼────┼───┼────┼──────────┼───────────┼─────────┼───┼────┼───┼────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │17 │
├─────────┼─────────┼──────┼───────────┼─────────┼───┼────┼───┼────┼──────────┼───────────┼─────────┼───┼────┼───┼────┼──────────┤
├─────────┼─────────┼──────┼───────────┼─────────┼───┼────┼───┼────┼──────────┼───────────┼─────────┼───┼────┼───┼────┼──────────┤
└─────────┴─────────┴──────┴───────────┴─────────┴───┴────┴───┴────┴──────────┴───────────┴─────────┴───┴────┴───┴────┴──────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│ │SUPRAFAŢA TOTALĂ A │
│ │OCOLULUI SILVIC, │
│C. DIVIZARE │CONFORM ULTIMULUI │
│ │CERTIFICAT DE │
│ │MENŢIUNI │
├───────────┬─────────┬─────────────────┬──────────┼──────────┬─────────┤
│ │ │Numărul de │ │ │ │
│Actul │ │proprietari de │ │ │ │
│constitutiv│ │teren forestier │ │ │ │
│(numărul şi│ │din cadrul │ │ │ │
│data │ │ocolului silvic │Avizul │Certificat│Total │
│încheierii │Suprafaţa│şi suprafeţele │gărzii │de │suprafaţă│
│de dată │(ha) │aferente: │forestiere│menţiuni │(ha) │
│certă), │ ├────────┬────────┤(nr./data)│(nr./data)│ │
│(nr. şi zz/│ │persoane│persoane│ │ │ │
│ll/aaaa) │ │fizice │juridice│ │ │ │
│ │ ├───┬────┼───┬────┤ │ │ │
│ │ │nr.│ha │nr.│ha │ │ │ │
├───────────┼─────────┼───┼────┼───┼────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│18 │19 │20 │21 │22 │23 │24 │25 │26 │
├───────────┼─────────┼───┼────┼───┼────┼──────────┼──────────┼─────────┤
└───────────┴─────────┴───┴────┴───┴────┴──────────┴──────────┴─────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│STRUCTURA SILVICĂ DE RANG SUPERIOR │
├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│SERIA B │A. CONSTITUIRE │B. FUZIUNE │
├─────────────────┬─────────┬──────┼───────────┬─────────┬─────────────────┬──────────┼───────────┬──────────┬─────────────────┬──────────┤
│ │ │ │ │ │Numărul de │ │ │ │Numărul de │ │
│ │ │ │Actul │ │proprietari de │ │Actul │ │proprietari de │ │
│ │ │ │constitutiv│ │teren forestier │ │constitutiv│ │teren forestier │ │
│Numărul din │ │ │(numărul şi│ │din cadrul │ │(numărul şi│Suprafaţa │din cadrul │ │
│Registrul │ │ │data │ │structurii │Avizul │data │structurii│structurii │Avizul │
│naţional al │Denumirea│Sediul│încheierii │Suprafaţa│silvice de rang │gărzii │încheierii │silvice de│silvice de rang │gărzii │
│administratorilor│ │ │de dată │(ha) │superior şi │forestiere│de dată │rang │superior şi │forestiere│
│de păduri şi al │ │ │certă) (nr.│ │suprafeţele │(nr./data)│certă), │superior │suprafeţele │(nr./data)│
│ocoalelor silvice│ │ │şi zz/ll/ │ │aferente: │ │(nr. şi zz/│(ha) │aferente: │ │
│ │ │ │aaaa) │ ├────────┬────────┤ │ll/aaaa) │ ├────────┬────────┤ │
│ │ │ │ │ │persoane│persoane│ │ │ │persoane│persoane│ │
│ │ │ │ │ │fizice │juridice│ │ │ │fizice │juridice│ │
├─────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │
├─────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┤
└─────────────────┴─────────┴──────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴──────────┴───────────┴──────────┴────────┴────────┴──────────┘┌───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│C. DIVIZARE │MIŞCĂRI DE SUPRAFEŢE: │
├───────────┬──────────┬─────────────────┬──────────┼────┬───────┬──────┬─────────┬─────────┤
│ │ │Numărul de │ │ │ │ │ │ │
│Actul │ │proprietari de │ │ │ │ │ │ │
│constitutiv│ │teren forestier │ │ │ │ │ │ │
│(numărul şi│Suprafaţa │din cadrul │ │ │ │ │ │ │
│data │structurii│structurii │Avizul │ │ │ │Diferenţe│ │
│încheierii │silvice de│silvice de rang │gărzii │Data│Intrări│Ieşiri│ │Total │
│de dată │rang │superior şi │forestiere│ │ │ │ │suprafaţă│
│certă), │superior │suprafeţele │(nr./data)│ │ │ │ │ │
│(nr. şi zz/│(ha) │aferente: │ │ │ │ │ │ │
│ll/aaaa) │ ├────────┬────────┤ │ │ │ ├────┬────┤ │
│ │ │persoane│persoane│ │ │ │ │+ │– │ │
│ │ │fizice │juridice│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼────┼───────┼──────┼────┼────┼─────────┤
│14 │15 │16 │17 │18 │19 │20 │21 │22 │23 │24 │
├───────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼────┼───────┼──────┼────┼────┼─────────┤
└───────────┴──────────┴────────┴────────┴──────────┴────┴───────┴──────┴────┴────┴─────────┘    ANEXA 4

    *) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.
    Model ştampilă
    Diametru 30 mm
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 5

    [Stema României]
    Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură
    - model -
    AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARE
    Nr. ....... din ........
    În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din „Conţinutul registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice, modelul documentelor de constituire, organizare şi funcţionare, procedura de constituire şi autorizare pentru toate ocoalele silvice şi atribuţiile acestora“, aprobate prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 1.112/2018,
    în baza Avizului nr. ....... din ......., emis de Garda Forestieră ................,
    SE AUTORIZEAZĂ
    funcţionarea ........................... *1), cu sediul în ......., înfiinţat de ........ prin înscrierea în Registrul naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice la nr. ....... *2).
    Titularul prezentei autorizaţii de funcţionare este obligat să asigure respectarea tuturor reglementărilor în vigoare privind aplicarea regimului silvic şi răspunde de încălcarea prevederilor acestora, potrivit legii. Autorizaţia de funcţionare se retrage în condiţiile art. 16 din „Conţinutul registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice, modelul documentelor de constituire, organizare şi funcţionare, procedura de constituire şi autorizare pentru toate ocoalele silvice şi atribuţiile acestora“, aprobate prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 1.112/2018.
    Preşedinte,
    .....................
    L.S./S.S.
    *1) Se completează, după caz, cu: ocolul silvic sau structura de rang superior.
    *2) Numărul de ordine din Registrul naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice.

    ANEXA 6

    - model -
    [Stema României]
    Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură
    CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE
    Ocolul Silvic: ……
    Sediul social: ..............................
    Activitate principală/Scop: ......................
    Seria ... *1) Nr. .......*2)
    secretar de stat,
    .........................
    L.S./S.S.
    *1) Se completează după cum urmează:
    - seria A: pentru ocoalele silvice;
    – seria B: pentru structurile silvice de rang superior.

    *2) Numărul de ordine al certificatului de înregistrare.

    ANEXA 7

    [Stema României]
    MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR
    - model -
    CERTIFICAT DE MENŢIUNI
    Nr. ...... din ........
    În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3) din „Conţinutul registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice, modelul documentelor de constituire, organizare şi funcţionare, procedura de constituire şi autorizare pentru toate ocoalele silvice şi atribuţiile acestora“, aprobate prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 1.112/2018, în baza Avizului suplimentar nr. ....... din ......., emis de Garda Forestieră ........, se eliberează prezentul certificat de menţiuni la Autorizaţia de funcţionare nr. ....... din ....... a .........*1), cu sediul în .......................... .
    Paragraful ......*2) se modifică şi va avea următorul conţinut: ........*3).
    Garda Forestieră ....... va înscrie în autorizaţia de folosire a ciocanelor silvice a Ocolului silvic ............. modificările intervenite în funcţie de prezentul certificat de menţiuni.
    Preşedinte,
    ....................
    L.S./S.S.
    *1) Se completează, după caz: ocolul silvic/structura silvică de rang superior.
    *2) Numărul paragrafului.
    *3) Se înlocuiesc datele necesare, în funcţie de paragraful care se modifică.

    ANEXA 8

    [Stema României]
    MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR
    - model -
    AVIZ
    Nr. .... din ...........
    În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 21 din „Conţinutul registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice, modelul documentelor de constituire, organizare şi funcţionare, procedura de constituire şi autorizare pentru toate ocoalele silvice şi atribuţiile acestora“, aprobate prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 1.112/2018.
    În baza .....................*1) şi a cererii nr. ...... din ..........., se
    AVIZEAZĂ
    Numirea/Revocarea domnului inginer ...................... în/din funcţia de şef ocol la ..........................., având următoarele date de identificare:
    CNP: ...................., diploma de licenţă, seria .... nr. .....
    Titularul acestui aviz este obligat să asigure respectarea tuturor reglementărilor în vigoare privind aplicarea regimului silvic şi răspunde de încălcarea prevederilor acestora, conform legii.*2)
    Prezentul act anulează Avizul de şef ocol cu numărul .... din ......................*3).
    Preşedinte,
    ....................
    L.S./S.S.
    *1) Actul de numire în funcţia de şef ocol emis de persoana care a înfiinţat ocolul silvic.
    *2) Numai în cazul avizului de numire.
    *3) Numai în cazul avizului de revocare, după caz.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016