Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CODUL TEHNIC din 18 decembrie 2013  al gazelor naturale lichefiate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CODUL TEHNIC din 18 decembrie 2013 al gazelor naturale lichefiate

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 30 decembrie 2013

    CAP. I
    Scop, obiective şi domeniu de aplicare

    Scop
    ART. 1
    Prezentul cod tehnic al gazelor naturale lichefiate (GNL), denumit în continuare Cod tehnic al GNL, are ca scop promovarea cerinţelor tehnice minime specifice gazelor naturale lichefiate, precum şi definirea autorităţilor statului care au atribuţii şi competenţe în domeniul GNL.
    ART. 2
    Cerinţele tehnice minime pentru importul, descărcarea, regazeificarea GNL, inclusiv pentru serviciile auxiliare şi instalaţiile de înmagazinare temporară necesare pentru procesul de regazeificare şi livrarea ulterioară către sistemul de transport, au la bază norme şi standarde europene şi internaţionale.
    ART. 3
    (1) Cerinţele stipulate în Codul tehnic al GNL oferă cadrul general de reglementare necesar pentru introducerea şi utilizarea GNL în condiţii de siguranţă, de stabilitate şi de eficienţă economică, pe teritoriul României.
    (2) Prin aplicarea prevederilor prezentului Cod tehnic al GNL se asigură interoperabilitatea instalaţiilor GNL/terminalului cu celelalte obiective din sectorul gazelor naturale cu respectarea principiului obiectivităţii şi asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru operatorii economici autorizaţi, titularii licenţelor de operare şi clienţii finali de gaze naturale.
    ART. 4
    GNL se utilizează în scopul:
    a) asigurării securităţii în alimentarea cu gaze naturale a clienţilor finali;
    b) armonizării variaţiilor consumului sezonier, zilnic şi orar cu sursele de gaze disponibile;
    c) asigurării permanente a echilibrului fizic al Sistemului naţional de transport al gazelor naturale;
    d) realizării altor activităţi comerciale.
    Obiective
    ART. 5
    Codul tehnic al GNL are următoarele obiective:
    a) respectarea condiţiilor de sănătate şi de siguranţă pentru populaţie şi asigurarea protecţiei mediului pe termen scurt, mediu şi lung;
    b) stabilirea cerinţelor tehnice pentru activităţile de bază legate de infrastructura GNL;
    c) respectarea cerinţelor minime de calitate a gazelor naturale;
    d) stabilirea cadrului general privind autorizarea/licenţierea în domeniul GNL;
    e) transmiterea fluxurilor informaţionale de la titularii de autorizaţii/licenţe către autorităţile competente;
    f) precizarea modalităţilor de exercitare a controlului şi a inspecţiilor în domeniul GNL;
    g) asigurarea interoperabilităţii sistemelor prin intermediul criteriilor obiective şi nediscriminatorii.
    Domeniu de aplicare
    ART. 6
    Codul tehnic al GNL vine în sprijinul investitorilor pentru a le facilita informarea printr-un document unic asupra reglementărilor aplicabile domeniului GNL.
    ART. 7
    Prevederile Codului tehnic al GNL se aplică:
    a) operatorilor economici care desfăşoară activităţi de înfiinţare de noi instalaţii GNL, de operare a unui terminal GNL sau de furnizare GNL;
    b) persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul GNL în baza autorizaţiilor specifice emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).
    ART. 8
    Prevederile Codului tehnic al GNL nu se aplică instalaţiilor şi echipamentelor existente pe navele maritime care asigură transportul GNL.

    CAP. II
    Atribuţiile şi competenţele autorităţii de reglementare

    ART. 9
    (1) ANRE stabileşte şi aprobă metodologia folosită pentru calcularea tarifelor de acces la terminalul GNL.
    (2) Tarifele de acces permit efectuarea investiţiilor necesare în terminale GNL într-un mod care să garanteze fezabilitatea acestora.
    ART. 10
    ANRE monitorizează respectarea separării efective a conturilor pentru activităţile de înmagazinare, transport, distribuţie şi furnizare GNL pentru evitarea subvenţiilor încrucişate între acestea.
    ART. 11
    (1) ANRE acţionează ca o autoritate de soluţionare a diferendelor/divergenţelor/neînţelegerilor pentru orice plângere formulată de terţi la adresa unui operator al terminalului GNL referitoare la obligaţiile ce îi revin acestuia şi emite o decizie în termen de două luni de la data primirii plângerii.
    (2) Acest termen poate fi prelungit cu două luni în cazul în care ANRE are nevoie de informaţii suplimentare pentru soluţionarea diferendului, ulterior putând fi prelungit numai cu acordul reclamantului.
    (3) Decizia emisă de către ANRE este obligatorie pentru părţi până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive.

    CAP. III
    Independenţa operatorului terminalului GNL

    ART. 12
    (1) Un operator al terminalului GNL care face parte dintr-un operator economic integrat pe verticală trebuie să fie independent cel puţin în ceea ce priveşte forma juridică, organizarea şi procesul de luare a deciziilor faţă de alte activităţi care nu au legătură cu transportul, distribuţia sau înmagazinarea gazelor naturale.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică numai cu privire la terminalele GNL care sunt necesare din punct de vedere tehnic şi/sau economic pentru asigurarea unui acces eficient la sistem în scopul alimentării clienţilor, în conformitate cu reglementările specifice.
    (3) În vederea asigurării independenţei operatorului terminalului GNL faţă de operatorul economic integrat pe verticală din care face parte şi care desfăşoară cel puţin una din activităţile de producţie sau de furnizare gaze naturale se aplică următoarele criterii minime:
    a) persoanele care asigură conducerea operatorului terminalului GNL nu pot face parte din structurile operatorului economic integrat pe verticală care răspund, direct sau indirect, de coordonarea activităţii de producţie şi furnizare a gazelor naturale;
    b) adoptă măsuri adecvate pentru a garanta că interesele profesionale ale persoanelor cu funcţii de conducere din cadrul operatorului terminalului GNL sunt luate în considerare, astfel încât să se asigure faptul că acestea au posibilitatea de a acţiona independent;
    c) operatorul terminalului GNL dispune de suficiente competenţe de luare a deciziilor, independent de societatea-mamă, cu privire la elementele de active necesare pentru exploatarea, întreţinerea sau dezvoltarea instalaţiilor GNL; aceasta nu împiedică existenţa unor mecanisme de coordonare adecvate care să garanteze protejarea drepturilor de supraveghere economică şi cele de supraveghere a gestiunii ale societăţii-mamă asupra randamentului activelor unei filiale; societatea-mamă are dreptul să aprobe planul financiar anual al operatorului terminalului GNL sau orice document echivalent şi să stabilească limite globale ale nivelului de îndatorare a filialei sale; societatea-mamă nu are dreptul să dea instrucţiuni privind gestionarea curentă, nici cu privire la deciziile individuale referitoare la construirea ori modernizarea terminalelor GNL, care nu depăşesc limitele din planul financiar aprobat sau orice document echivalent;
    d) operatorul terminalului GNL stabileşte programul de conformitate care conţine măsurile ce trebuie luate pentru garantarea excluderii practicilor discriminatorii şi totodată stabileşte obligaţiile specifice impuse angajaţilor pentru realizarea obiectivului de independenţă;
    e) operatorul terminalului GNL desemnează o persoană sau un organism, denumit agent de conformitate, care să asigure monitorizarea adecvată a respectării programului de conformitate şi care transmite la ANRE, în luna decembrie a fiecărui an, un raport cu privire la măsurile luate; raportul se publică pe site-ul operatorului terminalului GNL.

    CAP. IV
    Drepturile şi obligaţiile operatorului terminalului GNL

    ART. 13
    (1) Operatorul terminalului GNL are, în principal, următoarele obligaţii:
    a) să opereze, să întreţină, să reabiliteze şi să modernizeze terminalul GNL, în condiţii de siguranţă, de eficienţă şi de protecţie a mediului;
    b) să asigure accesul terţilor la terminalul GNL, pe baza unor criterii obiective, transparente şi nediscriminatorii, conform reglementărilor ANRE;
    c) să publice lista terminalelor GNL pe pagina proprie de internet;
    d) să furnizeze informaţii utilizatorilor terminalului GNL necesare pentru un acces eficient la sistem;
    e) să elaboreze şi să trimită la ANRE planurile de investiţii pe 5 ani, a terminalelor pe care le operează; aceste planuri se actualizează anual de către operatorul terminalului GNL până la sfârşitul lunii decembrie şi se aprobă de către ANRE;
    f) să asigure mijloacele adecvate pentru îndeplinirea obligaţiilor privind serviciul public;
    g) să împiedice dezvăluirea discriminatorie de informaţii referitoare la propriile activităţi care ar putea induce avantaje economice şi să păstreze confidenţialitatea informaţiilor sensibile din punct de vedere comercial; să nu divulge nicio informaţie sensibilă din punct de vedere comercial către celelalte părţi ale operatorului economic integrat decât în cazul în care acest lucru se impune în vederea încheierii unei tranzacţii comerciale;
    h) să asigure energia necesară realizării activităţilor de operare a terminalului GNL, conform procedurilor transparente, nediscriminatorii şi bazate pe regulile de piaţă;
    i) să aplice politici nediscriminatorii între utilizatori sau între categoriile de utilizatori ai terminalului;
    j) să întocmească şi să actualizeze permanent registrul unic de siguranţă;
    k) să pună la dispoziţia personalului instrucţiunile de lucru şi manualele de utilizare aferente echipamentelor, aparatelor şi instalaţiilor pe care le deservesc;
    l) să instruiască personalul pentru a răspunde necesităţilor care rezultă din activitatea de operare a terminalului GNL şi să verifice periodic pregătirea profesională;
    m) să asigure întregul echipament pentru siguranţa personalului şi folosirea corespunzătoare a acestuia;
    n) să efectueze inspecţii de rutină ale instalaţiilor şi ale echipamentelor care pot prezenta risc în operarea terminalului GNL;
    o) să implementeze un sistem integrat calitate-mediu-sănătate şi securitate în muncă;
    p) să raporteze către ANRE accidentele survenite în operarea terminalului GNL.
    (2) Operatorul terminalului GNL are, în principal, următoarele drepturi:
    a) să încaseze tariful aferent accesului la terminalul GNL, conform reglementărilor specifice;
    b) să elaboreze norme tehnice/comerciale specifice activităţii proprii şi să le supună spre aprobare ANRE; normele tehnice asigură interoperabilitatea sistemelor şi sunt obiective şi nediscriminatorii;
    c) să întrerupă funcţionarea terminalului GNL pentru timpul strict necesar, în vederea executării lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege, cu anunţarea prealabilă a utilizatorilor de sistem;
    d) să refuze în mod justificat accesul terţilor la terminalul GNL, în condiţiile legii.
    (3) Operatorul terminalului GNL publică pe pagina proprie de internet informaţiile referitoare la propriile activităţi, necesare utilizatorilor de sistem/solicitanţilor de acces, conform reglementărilor ANRE, în vederea asigurării accesului eficient la sistem, a unei concurenţe efective şi a unei funcţionări eficiente a pieţei de gaze naturale, nefiindu-le permisă divulgarea informaţiilor sensibile din punct de vedere comercial obţinute pe parcursul activităţilor acestora, inclusiv cele obţinute de la terţi în contextul acordării accesului la terminalul GNL.

    CAP. V
    Stabilirea cerinţelor tehnice pentru activităţile de bază ale terminalelor GNL

    Generalităţi
    ART. 14
    (1) GNL reprezintă un amestec de hidrocarburi în stare lichidă, cu grad de inflamabilitate ridicat.
    (2) Lichefierea gazului natural permite stocarea şi transportul în condiţii tehnico-economice viabile datorită volumelor minime în stare lichidă faţă de starea gazoasă.
    ART. 15
    (1) Temperatura GNL la presiune atmosferică este de aproximativ -160°C.
    (2) Instalaţiile şi echipamentele care vin în contact cu GNL sunt realizate din materiale criogenice.
    ART. 16
    La proiectarea, execuţia şi exploatarea terminalului GNL se ţine cont de următoarele:
    a) obţinerea avizelor şi a autorizaţiilor necesare;
    b) asigurarea condiţiilor de siguranţă şi de sănătate a populaţiei şi de protecţie a mediului înconjurător;
    c) influenţa fenomenelor naturale şi meteorologice extreme;
    d) distanţele de siguranţă faţă de alte obiective industriale şi neindustriale din vecinătate;
    e) activităţile specifice necesare operării terminalului GNL;
    f) lucrările din cadrul zonei unde se execută terminalul GNL.
    Proiectarea terminalului GNL
    ART. 17
    (1) Principalele aspecte legate de proiectarea terminalului GNL sunt prevăzute în standardul SR EN 1473 "Instalaţii şi echipamente pentru gazul natural lichefiat - proiectarea instalaţiilor terestre".
    (2) Lista standardelor în domeniul GNL este prevăzută în anexa nr. 1.
    (3) Operatorii economici autorizaţi de ANRE pentru activităţi de proiectare în cadrul instalaţiilor GNL au obligaţia ca, prin conţinutul documentaţiilor tehnice elaborate, să se asigure de interoperabilitatea cu orice sistem/instalaţie din sectorul gazelor naturale cu care se interconectează.
    (4) La elaborarea documentaţiilor tehnice, operatorii economici precizaţi la alin. (3) au obligaţia să se asigure că acestea sunt obiective şi nediscriminatorii pentru participanţii la piaţa gazelor naturale.
    Distanţe de siguranţă
    ART. 18
    Distanţele de siguranţă dintre instalaţiile şi echipamentele aferente terminalelor GNL, precum şi faţă de diverse obiective aflate în împrejurimi sunt prevăzute în anexa nr. 2 şi sunt stabilite astfel încât:
    a) să reducă la minim pericolul legat de consecinţele unui incendiu;
    b) să reducă la minim pericolul legat de scurgerile de GNL;
    c) să minimizeze consecinţele în caz de incident;
    d) să faciliteze accesul echipelor de intervenţie în caz de accident.
    Studii asupra mediului şi asupra obiectivelor din zonele învecinate
    ART. 19
    La proiectarea instalaţiilor şi echipamentelor din terminalele GNL se întocmeşte un studiu de evaluare a riscului, care conţine cel puţin:
    a) efectele fenomenelor naturale şi meteorologice;
    b) efectele riscurilor legate de activităţile desfăşurate în vecinătatea amplasamentului.
    Selectarea materialelor folosite
    ART. 20
    Materialele folosite în terminalul GNL trebuie să fie în conformitate cu specificaţiile tehnice precizate în proiect.
    ART. 21
    Materialele folosite se testează conform prevederilor reglementărilor specifice pentru determinarea compatibilităţii din punct de vedere fizic, chimic şi termic cu toate fluidele sau cu alte tipuri de materiale cu care intră în contact.
    Zone de retenţie a terminalului GNL
    ART. 22
    În jurul rezervoarelor de peste 50 t, a vaporizatoarelor, a recondensatoarelor şi a instalaţiilor de umplere şi de golire a rezervoarelor se prevăd măsuri de izolare pentru captarea scurgerilor accidentale.
    ART. 23
    Capacitatea de retenţie a perimetrului delimitat de zidurile de izolare este cuprinsă între 100% şi 150% din capacitatea rezervorului.
    ART. 24
    Zonele de retenţie sunt echipate cu detectoare de incendiu, cu generatoare de spumă contra incendiilor, cu sisteme de drenare şi cu pompe de evacuare a apei pluviale.
    Proiectarea terminalelor GNL
    ART. 25
    (1) Proiectarea terminalelor GNL se realizează doar de către operatori economici autorizaţi de către ANRE pentru proiectare în domeniul GNL, prin personal autorizat ANRE.
    (2) La proiectarea rezervoarelor pentru stocarea GNL se ţine cont, cel puţin, de următoarele aspecte:
    a) determinarea solicitărilor la care sunt supuse rezervoarele;
    b) dotarea cu dispozitive pentru minimizarea "riscului de rostogolire";
    c) montarea aparatelor de măsură şi de control al temperaturii, al presiunii şi al nivelului GNL din rezervoare, a indicatorilor de mişcare între diversele straturi componente ale rezervorului;
    d) montarea echipamentelor de siguranţă care să prevină o eventuală suprapresiune în rezervor.
    ART. 26
    (1) Rezervoarele sunt izolate pentru a se preveni formarea gheţii, evaporările de gaz şi acţiunea corozivă a apei.
    (2) Pentru prevenirea intrării aerului în rezervoare se menţine o suprapresiune în rezervor de 100-200 mbar.
    ART. 27
    Sistemul de transfer al GNL este echipat cu robinete de secţionare, aşa cum rezultă din studiul de risc, pentru a face posibilă intervenţia în caz de incident sau pentru a permite controlul periodic şi întreţinerea sistemului.
    ART. 28
    La proiectarea terminalului GNL se prevăd în mod obligatoriu echipamente pentru detectarea şi combaterea incendiilor, avându-se în vedere cel puţin:
    a) instalarea detectoarelor de gaz şi de foc;
    b) amplasarea în locuri corespunzătoare a echipamentelor pentru combaterea incendiilor;
    c) amplasarea hidranţilor în număr corespunzător, astfel încât să fie asigurat debitul de apă necesar în caz de incendiu.
    Verificarea proiectelor pentru obiectivele GNL
    ART. 29
    Verificarea proiectelor se face de către verificatori de proiecte atestaţi de către ANRE pentru domeniul de atestare instalaţii GNL tipul VGg.
    Operarea terminalului GNL
    ART. 30
    (1) Operatorii economici care execută şi care exploatează terminalul GNL sunt autorizaţi de către ANRE pentru executare şi exploatare în domeniul GNL, prin personal autorizat ANRE.
    (2) Operaţiile de punere în funcţiune şi de exploatare a terminalelor GNL se realizează conform prevederilor reglementărilor tehnice în domeniu GNL.
    (3) Activitatea de proiectare, execuţie şi exploatare a terminalului GNL se realizează numai de către instalatori autorizaţi în domeniul GNL.
    ART. 31
    (1) După verificarea proiectului tehnic de către un verificator atestat ANRE este necesară obţinerea de la ANRE a autorizaţiei de înfiinţare a instalaţiei GNL conform prevederilor specifice în sectorul gazelor naturale.
    (2) Înainte de punerea în funcţiune a instalaţiilor GNL este obligatorie obţinerea licenţei de operare a terminalului GNL, emisă de către ANRE, precum şi a avizelor emise, după caz de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, Inspectoratul de Stat pentru Situaţii de Urgenţă şi de către ministerul de resort pentru protecţia mediului.

    CAP. VI
    Transport GNL

    ART. 32
    Transportul maritim, fluvial, feroviar şi rutier al GNL se face cu îndeplinirea cerinţelor minime pentru transportul substanţelor periculoase, impuse de legislaţia specifică care reglementează astfel de transporturi.
    ART. 33
    Transportul prin conducte, distribuţia şi utilizarea GNL după procesul de regazeificare se fac în conformitate cu reglementările privind transportul, distribuţia şi utilizarea gazului natural.

    CAP. VII
    Condiţiile generale de calitate ale GNL

    ART. 34
    Gazele naturale lichefiate trebuie să se îndeplinească toate condiţiile de calitate impuse de reglementările în vigoare.

    CAP. VIII
    Cerinţe privind protecţia mediului

    ART. 35
    La proiectarea, execuţia şi exploatarea terminalului GNL trebuie să se respecte prevederile legislaţiei specifice protecţiei mediului.

    CAP. IX
    Autorizarea şi licenţierea în domeniul GNL

    ART. 36
    Înfiinţarea de noi instalaţii GNL se desfăşoară pe bază de autorizaţii de înfiinţare emise de ANRE în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013.
    ART. 37
    În vederea desfăşurării activităţilor de stocare şi de furnizare a GNL, operatorii economici trebuie să deţină licenţa de operare a terminalului GNL, precum şi licenţa de furnizare GNL emise de către ANRE în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013.
    ART. 38
    Autorizaţiile de înfiinţare/Licenţele sunt însoţite de condiţii de valabilitate care conţin, după caz, prevederi referitoare la:
    a) drepturile conferite de autorizaţia de înfiinţare/licenţă;
    b) condiţionările, limitările şi restricţiile privind continuitatea şi regimul de funcţionare a obiectivelor autorizate;
    c) datele tehnice privind obiectivul autorizat;
    d) obligativitatea titularilor de autorizaţii de înfiinţare/licenţe de a furniza informaţii către ANRE, referitoare la activitatea desfăşurată în sectorul gazelor naturale, folosind tipul de date, periodicitatea, formatul de transmitere a datelor şi altele asemenea, specificate de ANRE şi/sau reglementările în vigoare.

    CAP. X
    Controlul şi inspecţia în domeniul GNL

    ART. 39
    Activităţile de control şi de inspecţie efectuate de către ANRE se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2013.
    ART. 40
    ANRE solicită orice informaţii, înregistrări şi documente ale titularilor de autorizaţii şi/sau licenţe, cu respectarea regimului legal al acestora, pe care le consideră legate în vreun fel de afacerile şi activităţile acestora în domeniul stocării şi furnizării GNL, pentru asigurarea îndeplinirii condiţiilor de valabilitate a autorizaţiilor şi/sau licenţelor specifice.
    ART. 41
    ANRE utilizează aceste informaţii numai în scopul pentru care au fost furnizate, asigurându-se confidenţialitatea acestora.
    ART. 42
    Nefurnizarea sau furnizarea incompletă/eronată a datelor şi informaţiilor solicitate de ANRE, neîndeplinirea măsurilor dispuse şi/sau refuzul de a da curs convocării adresate de către ANRE constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor legislaţiei specifice.

    CAP. XI
    Dispoziţii finale şi tranzitorii

    ART. 43
    Principalele părţi componente ale unui terminal GNL sunt prevăzute în anexele nr. 3 şi 4.
    ART. 44
    Abrevierile şi terminologia specifică domeniului GNL sunt menţionate în anexa nr. 5.
    ART. 45
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din Codul tehnic al GNL.

    ANEXA 1

             Lista standardelor în domeniul GNL


 ┌─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Referinţa │ Titlul │
 ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │SR EN 1160 │Instalaţii şi echipamente de gaz natural lichefiat - │
 │ │Generalităţi │
 ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │SR EN 1473 │Instalaţii şi echipamente de gaz natural lichefiat - │
 │ │Proiectarea instalaţiilor terestre │
 ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │SR EN 1474 │Instalaţii şi echipamente de gaz natural lichefiat - │
 │ │Proiectarea şi testarea echipamentelor de încărcare şi │
 │ │descărcare │
 ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │SR EN 1532 │Instalaţii şi echipamente de gaz natural lichefiat - │
 │ │Interfeţe terestre/maritime pentru gaz natural lichefiat │
 ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │SR EN 12065 │Instalaţii şi echipamente de gaz natural lichefiat - Teste │
 │ │de eligibilitate asupra emulsificatorilor folosiţi în │
 │ │producerea spumei şi pudrelor folosite pentru stingerea │
 │ │focului alimentat de gaz natural lichefiat │
 ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │SR EN 12066 │Instalaţii şi echipamente de gaz natural lichefiat - Teste │
 │ │asupra izolatorilor zonelor restricţionate pentru gaz │
 │ │natural lichefiat │
 ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │SR EN 12308 │Instalaţii şi echipamente de gaz natural lichefiat - Teste │
 │ │de eligibilitate asupra folosirii conectorilor pentru │
 │ │conducte de gaz natural lichefiat │
 ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │SR EN 12567 │Valve de întrerupere pentru gaz natural lichefiat - Cerinţe│
 │ │de eligibilitate pentru folosire şi verificări aferente │
 ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │SR EN 12838 │Instalaţii şi echipamente de gaz natural lichefiat - Teste │
 │ │de eligibilitate pentru folosirea sistemului de prelevare │
 │ │probe pentru gaz natural lichefiat │
 ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │SR EN 13645 │Instalaţii şi echipamente de gaz natural lichefiat - │
 │ │Proiectarea instalaţiilor terestre cu capacitate de │
 │ │depozitare cuprinsă între 5 şi 200 tone │
 ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │SR EN 13766 │Conducte termoplastice cu straturi multiple şi conexiuni │
 │ │flexibile folosite pentru decantarea gazului natural │
 │ │lichefiat - Specificaţii │
 ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │SR EN 14620 │Proiectarea şi producerea rezervoarelor verticale │
 │ │cilindrice cu partea de jos plată din oţel pentru │
 │ │depozitarea gazelor naturale lichefiate, refrigerate cu │
 │ │temperaturi de operare între -5°C şi -165°C │
 ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │SR EN 1251-1 │Vase criogenice - Vase portabile izolate la vid cu │
 │ │capacităţi mai mari de 1,000 litri - Partea 1: cerinţe │
 │ │esenţiale │
 ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │SR EN 1251-2 │Vase criogenice - Vase portabile izolate la vid cu │
 │ │capacităţi mai mari de 1,000 litri - Partea 2: proiectare, │
 │ │producere, inspectare şi testare │
 ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │SR EN 1251-3 │Vase criogenice - Vase portabile izolate la vid cu │
 │ │capacităţi mai mari de 1,000 litri - Partea 3: cerinţe de │
 │ │operare │
 ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │SR EN 1252-1 │Vase criogenice - Material - Partea 1: cerinţe de duritate │
 │ │pentru temperaturi mai mici de -80°C │
 ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │SR EN 1252-2 │Vase criogenice - Materiale - Partea 2: cerinţe de duritate│
 │ │pentru temperaturi între -80°C şi -20°C │
 ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │SR EN 1626 │Vase criogenice - Valve de aplicare criogenice │
 ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │SR EN 1797 │Vase criogenice - Compatibilitatea între gaz şi materiale │
 ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │SR EN 12213 │Vase criogenice - Metode pentru evaluarea performanţelor │
 │ │izolaţiilor termice │
 ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │SR EN 12300 │Vase criogenice - Curăţenie │
 ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │SR EN 12434 │Vase criogenice - Conducte flexibile criogenice │
 ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │SR EN 13371 │Vase criogenice - Conexiuni pentru service criogenie │
 ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │SR EN 13275 │Vase criogenice - Pompe pentru service criogenie │
 ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │SR EN 13458-1 │Vase criogenice - Vase fixe izolate la vid - Partea 1: │
 │ │cerinţe esenţiale │
 ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │SR EN 13458-2 │Vase criogenice - Vase fixe izolate la vid - Partea 2: │
 │ │proiectare, producere, inspectare şi testare │
 ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │SR EN 13458-3 │Vase criogenice - Vase fixe izolate la vid - Partea 3: │
 │ │cerinţe de operare │
 ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │SR EN 13530-1 │Vase criogenice - Vase portabile mari izolate la vid - │
 │ │Partea 1: cerinţe esenţiale │
 ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │SR EN 13530-2 │Vase criogenice - Vase portabile mari izolate la vid - │
 │ │Partea 2: proiectare, producere, inspectare şi testare │
 ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │SR EN 13530-3 │Vase criogenice - Vase portabile mari izolate la vid - │
 │ │Partea 3: cerinţe pentru service │
 ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │SR EN 13648-1 │Vase criogenice - Dispozitive de protecţie împotriva │
 │ │suprapresiunii - Partea 1: valve de siguranţă pentru │
 │ │service criogenie │
 ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │SR EN 13648-2 │Vase criogenice - Dispozitive de protecţie împotriva │
 │ │suprapresiunii - Partea 2: dispozitiv de siguranţă pentru │
 │ │rupturile de disc pentru service criogenie │
 ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │SR EN 13648-3 │Vase criogenice - Dispozitive de protecţie împotriva │
 │ │suprapresiunii - Partea 3: determinarea debitului de │
 │ │descărcare - Capacitate şi dimensionare │
 ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │SR EN ISO 6976: 1995 │Calculul valorilor calorifice, densităţii, densităţii │
 │ │relative şi indicele Wobbe privind compoziţia │
 ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │SR EN ISO 12213: 1997│Calculul factorului de compresie │
 ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │SR EN ISO 6327: 1981 │Analiza gazului - Determinarea punctului de rouă al gazului│
 │ │natural - Higrometre pentru condensare pe suprafeţe răcite │
 ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │SR ISO 6568: 1981 │Analiza simplă prin cromatografia gazului │
 ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │SR EN ISO 6974: 2000 │Determinarea compoziţiei cu grad de incertitudine definit │
 │ │prin cromatografia gazului │
 ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │SR EN ISO 6570: 1983 │Determinarea conţinutului potenţial de hidrocarburi lichide│
 ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │SR EN ISO 6326: 1989 │Determinarea compuşilor de sulf │
 ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │SR EN ISO 6978: 1992 │Determinarea mercurului │
 ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │SR EN 8311: 1989 │Calibrarea rezervoarelor cu membrană şi a rezervoarelor │
 │ │independente prismatice de pe nave - Măsurători fizice │
 └─────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 2

    Distanţe de siguranţă în domeniul GNL
    Distanţa de siguranţă pentru radiaţiile generate de fluxul termic rezultat din arderea GNL (exemple)

 ┌─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
 │ │Radiaţia maximă admisibilă sau│
 │ │ distanţa minimă dintre │
 │ │ marginea zonei restricţionate│
 │ │ şi ţinta │
 ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │Zone îndepărtate - rar ocupate, de puţini │ 13 kW/mp │
 │oameni │ 350 m │
 │ │ │
 │Exemplu │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │Zone urbane │ 5 kW/mp │
 │ │ 500 m │
 │Exemplu │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │Zone neprotejate │ 1,5 kW/mp │
 │ │ 900 m │
 │Exemplu │ │
 └─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘


    Distanţele de siguranţă între componentele unui terminal GNL
    Distanţele de siguranţă din interiorul unui terminal GNL rezultă din studiul de risc care se face la proiectarea terminalului GNL.
    Un exemplu de distanţe de siguranţă obţinute în urma unui astfel de studiu îl constituie datele din tabelul de mai jos:

 ┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
 │ Componentele terminalului GNL │ Distanţa │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │Rezervoare GNL │ 25 m │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │Vaporizatori şi o sursă de foc │ 75 m │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │Echipament de conectare pentru încărcare/descărcare şi │ │
 │sursa de foc sau limita terminalului │ 70 m │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │Vaporizatoare de combustie submersibile şi zone │ │
 │restricţionate 75 m sau rezervoare cu fluide │ │
 │inflamabile; clădiri pentru personal │ 75 m │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │Echipamente de proces şi sursa de foc sau limita │ │
 │terminalului │ 75 m │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │Rezervoare GNL şi limita terminalului │ 75 m │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │Zone de retenţie şi limita terminalului │ 40 m │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │Vaporizatoare şi limita terminalului │ 75 m │
 └────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘


    ANEXA 3

--------
    NOTĂ(CTCE)
    Vederea în plan terminal-GNL "offshore" se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 din 30 decembrie 2013, la pagina 14 (a se vedea imaginea asociată).

    ANEXA 4

    Terminal GNL
    Schemă de principiu

--------
    NOTĂ(CTCE)
    Schema de principiu (Terminal GNL) se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 din 30 decembrie 2013, la pagina 15 (a se vedea imaginea asociată).

    ANEXA 5

         Abrevieri şi terminologie în domeniul GNL

 ┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
 │ ANRE │ Autoritatea Naţională de Reglementare │
 │ │ în Domeniul Energiei │
 ├───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │GNL │Gaz natural lichefiat - gazul natural care, în urma │
 │ │unor procese specifice, este adus în stare lichidă │
 │ │şi stocat în recipiente speciale │
 ├───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │Terminal GNL │Totalitatea instalaţiilor necesare pentru lichefie- │
 │ │rea gazelor naturale sau pentru importul, descărca- │
 │ │rea şi regazeificarea GNL şi care include serviciile│
 │ │auxiliare şi instalaţiile de înmagazinare temporară │
 │ │necesare pentru procesul de regazeificare şi livra- │
 │ │rea ulterioară către sistemul de transport, dar care│
 │ │nu include nicio parte a terminalelor GNL utilizate │
 │ │pentru stocare │
 ├───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │Terminal GNL "offshore"│Terminalul GNL amplasat în apele teritoriale │
 ├───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │Vaporizator │Schimbător de căldură în care un fluid furnizează │
 │ │cantitatea de căldură necesară regazeificării GNL │
 ├───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │Recondensator │Coloana de contact care permite gazului comprimat │
 │ │evaporat dintr-un rezervor GNL să fie dizolvat în │
 │ │GNL de la ieşirea din pompele de presiune joasă │
 ├───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │Material criogenic │Material care îşi păstrează caracteristicile │
 │ │mecanice la temperaturi scăzute │
 ├───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │Risc de rostogolire │Existenţa în cadrul unui rezervor GNL a mai multor │
 │ │straturi de GNL de presiune şi temperatură diferite,│
 │ │care pot conduce la instabilitate termodinamică şi, │
 │ │prin consecinţa acestei instabilităţi, se produce │
 │ │rostogolirea unor cantităţi de GNL rezultând │
 │ │suprapresiuni importante prin evaporare rapidă │
 ├───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │Zone de retenţie │Perimetru delimitat care nu permite împrăştierea GNL│
 │ │în cazul unor scurgeri sau accidente │
 └───────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘


                          ----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016