Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CODUL SILVIC*) din 28 decembrie 1962) *** Republicat     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CODUL SILVIC*) din 28 decembrie 1962) *** Republicat

EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 22 din 30 ianuarie 1969
-------------
*) Republicarea facuta în temeiul <>art. III din Decretul nr. 45/1969 , publicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 15 din 30 ianuarie 1969.
**) Alineatele 2 şi 3 ale <>art. 2 au fost introduse prin Decretul nr. 45/1969 şi, conform art. II al decretului, au intrat în vigoare odatã cu noul cod penal (la 1 ianuarie 1969).
***) Textele <>art. 39 - 46 alin. 1, cu modificãrile introduse prin Decretul nr. 45/1969 , au intrat în vigoare în forma lor actuala conform art. II al decretului, odatã cu noul cod penal (la 1 ianuarie 1969).


PREAMBUL

În Republica Socialistã România pãdurile sunt proprietate de stat, bun al întregului popor; ele constituie una dintre principalele bogatii naturale şi au un rol deosebit de însemnat în economia tarii.
Apãrarea pãdurilor este o sarcina a organelor şi organizaţiilor de stat şi obşteşti, o îndatorire patriotica a tuturor cetãţenilor.
În documentele Partidului Comunist Roman se reflecta în chip deosebit preocuparea permanenta pentru gospodãrirea raţionalã a resurselor forestiere ale tarii şi valorificarea integrala şi complexa a masei lemnoase. Însemnate sarcini au fost stabilite sectorului forestier pentru sporirea producţiei şi productivitatii pãdurilor.
Ţinând seama de transformãrile politice, economice şi sociale care au avut loc în ţara noastrã, dispoziţiile încã în vigoare ale vechiului cod silvic, ce dateazã din anul 1910, au devenit cu totul necorespunzãtoare.
Pentru ca în legislaţia noastrã sa se reflecte transformãrile social-economice, realizarile obţinute în ramura economiei forestiere şi în vederea asigurãrii cadrului legal al ocrotirii şi dezvoltãrii pãdurilor, prezentul cod stabileşte reguli socialiste de apãrare, gospodãrire şi dezvoltare a fondului forestier.

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Pãdurile şi terenurile afectate impaduririi sau care servesc nevoilor de cultura, producţie ori administrare, forestiere, constituie proprietate de stat şi alcãtuiesc fondul forestier al Republicii Socialiste România.
Fac parte din fondul forestier acele suprafeţe prevãzute în alineatul precedent, care sunt determinate ca atare prin amenajamente silvice.
ART. 2
Trecerea în fondul forestier a unor terenuri agricole, scoaterea de terenuri din acest fond pentru nevoile agriculturii sau în vederea executãrii unor lucrãri necesare altor ramuri ale economiei naţionale, precum şi defrişarea de pãduri în acest scop, se fac numai pe baza de hotãrâre a Consiliului de Miniştri.
Beneficiarii lucrãrilor de investiţii sau producţie, pentru a cãror executare sunt necesare terenuri ce se scot din fondul forestier ori defrisari de pãduri, vor include în valoarea acestor lucrãri sumele stabilite în condiţiile prevãzute prin hotãrâre a Consiliului de Miniştri, pentru terenurile scoase definitiv sau temporar din fondul forestier, precum şi despãgubirile pentru defrişarea pãdurilor înainte de ajungerea la varsta normalã de tãiere şi cheltuielile suplimentare determinate de exploatarea în condiţii speciale a unor arborete din pãdurile ce se defriseaza.
Organizaţiile socialiste posesoare ale terenurilor scoase temporar din fondul forestier sunt obligate ca la expirarea termenului sa redea aceste terenuri în starea de a putea fi împãdurite. În acest scop, vor desfiinta toate lucrãrile ce ar impiedica plantarea terenurilor respective, cum sunt gropile de împrumut, fundaţiile, construcţiile şi altele asemenea.**)
ART. 3
Fondul forestier este supus regimului silvic, care cuprinde un complex de norme tehnice silvice, economice şi juridice privind amenajarea, cultura, exploatarea, protecţia şi paza acestui fond.
ART. 4
Terenurile cu vegetaţie forestierã care nu sunt cuprinse în amenajamente silvice, cum sunt plantaţiile forestiere pentru protecţia terenurilor agricole, zonele de arbori afectate protecţiei pasunilor şi delimitate ca atare, zonele de arbori afectate protecţiei lucrãrilor hidrotehnice, plantaţiile forestiere de pe terenurile degradate situate în afarã perimetrului pãdurilor, aliniamentele de arbori de-a lungul canalelor de irigatie, râurilor, drumurilor sau altor cai de comunicaţie, sunt supuse unor reguli tehnice silvice şi de paza.
ART. 5
Ministerul Economiei Forestiere rãspunde de aplicarea politicii partidului şi guvernului în domeniul administrãrii şi gospodãririi fondului forestier.
De asemenea, Ministerul Economiei Forestiere stabileşte regulile tehnice silvice şi de paza aplicabile terenurilor cu vegetaţie forestierã; coordoneazã, indruma şi controleazã respectarea acestor reguli.
ART. 6
Fondul forestier se amelioreaza şi se dezvolta în scopul asigurãrii materiei prime lemnoase şi a celorlalte produse ale pãdurii, necesare economiei naţionale, precum şi pentru îndeplinirea unor funcţii de protecţie.
Defrişarea de pãduri, în vederea executãrii unor lucrãri necesare economiei forestiere, se face cu aprobarea ministrului economiei forestiere.
ART. 7
În raport cu funcţiile pe care le îndeplinesc, pãdurile se împart în grupe functionale, dupã cum urmeazã:
a) pãduri de producţie şi protecţie, care sunt destinate sa producã material lemnos pentru industria de prelucrare a lemnului şi pentru alte nevoi ale economiei naţionale, precum şi de a îndeplini un rol de protecţie;
b) pãduri cu funcţii speciale de protecţie, care conditioneaza pãstrarea şi dezvoltarea unor obiective de interes economic, social sau ştiinţific.
ART. 8
Pãdurile şi terenurile prevãzute în art. 1 se înregistreazã în evidenta forestierã, care se întocmeşte pe baza de amenajamente silvice.
Terenurile cu vegetaţie forestierã prevãzute în art. 4 se înregistreazã în evidenta vegetatiei forestiere.
Evidentele prevãzute în alineatele precedente se organizeazã de cãtre Ministerul Economiei Forestiere în concordanta cu principiile care stau la baza reglementãrii sistemului de evidenta funciarã şi se ţin de ocoalele silvice.

CAP. 2
Administrarea fondului forestier

ART. 9
Pãdurile şi terenurile care fac parte din fondul forestier sunt în administrarea operativã a întreprinderilor de stat pentru economia forestierã. Unele pãduri sunt terenuri care fac parte din fondul forestier pot fi date în administrarea operativã sau în folosinta altor organizaţii socialiste.
Transmiterea unora dintre pãdurile sau terenurile care fac parte din fondul forestier, aflate în administrarea operativã a întreprinderilor de stat pentru economia forestierã, în administrarea operativã ori folosinta altor organizaţii socialiste, sau retransmiterea de la acestea, se face numai pe baza unei hotãrâri a Consiliului de Miniştri.
ART. 10
Pãdurile şi terenurile care fac parte din fondul forestier, administrate de întreprinderile de stat pentru economia forestierã, sunt destinate sa asigure materialul lemnos şi celelalte produse ale pãdurii necesare satisfacerii cerinţelor generale ale economiei naţionale.
Pãdurile şi terenurile care fac parte din fondul forestier, aflate în administrarea sau folosinta altor organizaţii socialiste, sunt destinate satisfacerii nevoilor locale de interes obştesc.
ART. 11
Terenurile cu vegetaţie forestierã care nu fac parte din fondul forestier se administreazã de posesorii sau deţinãtorii acestora.

CAP. 3
Gospodãrirea fondului forestier

ART. 12
Modul de gospodãrire a pãdurilor şi terenurilor care fac parte din fondul forestier se stabileşte prin amenajamente silvice.
Amenajamentele silvice se întocmesc în raport cu planurile de dezvoltare a economiei naţionale, ţinându-se seama de urmãtoarele obiective:
a) asigurarea continuitãţii producţiei forestiere;
b) sporirea producţiei şi productivitatii fondului forestier;
c) folosirea raţionalã a pãdurilor şi ameliorarea funcţiilor de protecţie ale acestora.
ART. 13
Amenajamentele silvice se întocmesc pentru toate pãdurile şi terenurile care fac parte din fondul forestier de organele de specialitate ale Ministerului Economiei Forestiere şi se aproba prin ordinul ministrului.
ART. 14
Amenajamentele silvice se revizuiesc sau se refac din zece în zece ani.
ART. 15
Pentru ridicarea producţiei şi productivitatii fondului forestier şi pentru ameliorarea funcţiilor de protecţie ale pãdurilor, se executa, de organizaţiile socialiste care au în administrare operativã sau în folosinta pãduri şi terenuri din fondul forestier, urmãtoarele lucrãri de cultura:
a) regenerarea şi refacerea pãdurilor existente;
b) crearea de pãduri noi pe terenuri destinate a fi împãdurite;
c) ameliorarea arboretelor necorespunzãtoare;
d) îngrijirea arboretelor.
În executarea lucrãrilor de cultura a pãdurilor se va da prioritate introducerii şi extinderii speciilor lemnoase cu creştere rapida şi de valoare economicã ridicatã.
ART. 16
Produsele lemnoase ale pãdurii rezultate din tãieri de regenerare sunt produse principale; cele rezultate din efectuarea lucrãrilor de îngrijire sunt produse secundare.
Produsele lemnoase ale pãdurii rezultate în urma doboraturilor şi rupturilor de vant sau a unor calamitati, precum şi cele rezultate din defrisari pentru linii electrice, drumuri, culoare, linii parcelare, ori alte linii similare, sunt produse accidentale.
Rasina, coaja, liberul de tei, fructele, ciupercile şi altele de acest fel, ce se recolteaza din pãduri, sunt produse accesorii.
ART. 17
Cantitãţile de material lemnos şi alte produse ale pãdurii ce se exploateazã anual sunt cele prevãzute în planul de stat. La stabilirea acestor cantitãţi se va tine seama de prevederile amenajamentelor silvice.
ART. 18
Exploatarea produselor principale şi secundare se face în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice, precum şi ale regulilor de cultura şi de exploatare.
Produsele accidentale şi accesorii se exploateazã şi se valorifica pe baza instrucţiunilor tehnice date de ministrul economiei forestiere.
Suprafeţele din fondul forestier unde se executa exploatãri, se delimiteaza pe teren de cãtre personalul tehnic al întreprinderilor de stat pentru economia forestierã.
ART. 19
Produsele pãdurii de orice fel se exploateazã în temeiul unei autorizaţii eliberate de organele Ministerului Economiei Forestiere, întocmitã pe baza actului de punere în valoare, care cuprinde estimarea cantitativã, calitativã şi valoricã a produselor ce se exploateazã.
ART. 20
Arborii din fondul forestier destinaţi a fi taiati se vor marca în prealabil cu ciocane silvice.
Forma şi modul de utilizare a ciocanelor silvice, precum şi felul cum se face marcarea arborilor sau a unor loturi de arbori destinaţi tãierii, se stabilesc prin ordinul ministrului economiei forestiere.
Tiparul ciocanelor silvice se înregistreazã şi se pãstreazã la organele notariatului de stat, aceste operaţiuni fiind scutite de orice taxe.
ART. 21
Termenele, modalitãţile şi epocile de tãiere, scoatere şi transport al materialului lemnos din pãduri, precum şi epocile de recoltare a produselor accesorii, se stabilesc prin instrucţiuni date de ministrul economiei forestiere.
ART. 22
Vanatul din pãduri şi pestii din apele de munte sunt considerate produse ale pãdurii.
Ministerul Economiei Forestiere organizeazã creşterea şi recoltarea vânatului în vederea asigurãrii unui efectiv normal, care sa nu aducã pagube fondului forestier şi terenurilor agricole.
ART. 23
Organizaţiile socialiste care au în administrare operativã sau folosinta pãduri şi terenuri fãcând parte din fondul forestier sunt obligate sa se supunã normelor de gospodãrire prevãzute în prezentul capitol.

CAP. 4
Protecţia şi paza fondului forestier şi a altor terenuri cu vegetaţie forestierã

ART. 24
Ministerul Economiei Forestiere întocmeşte şi publica în fiecare an liste nominale ale dãunãtorilor şi bolilor ce trebuie combãtute. În acest scop, fiecare întreprindere de stat pentru economia forestierã tine sub observatie toate pãdurile şi terenurile cu vegetaţie forestierã cuprinsã în raza sa de activitate, fãrã deosebire de cine are administrarea operativã sau folosinta acestora.
ART. 25
Mãsurile de prevenire şi combatere a bolilor şi dãunãtorilor pãdurilor se stabilesc de Ministerul Economiei Forestiere şi se executa de personalul tehnic al întreprinderilor de stat pentru economia forestierã. Organizaţiile socialiste care au în administrare operativã sau folosinta pãduri ori terenuri din fondul forestier sunt obligate sa sprijine de îndatã şi efectiv aceste mãsuri.
ART. 26
Prevenirea şi combaterea bolilor şi dãunãtorilor care prezintã pericol comun pentru pãduri şi terenurile agricole se asigura de Ministerul Economiei Forestiere împreunã cu Consiliul Superior al Agriculturii şi se executa, pentru pãdurile şi terenurile fãcând parte din fondul forestier, de personalul tehnic prevãzut în articolul precedent, iar pentru terenurile agricole, de cãtre posesorii sau deţinãtorii acestora.
ART. 27
Posesorii sau deţinãtorii terenurilor cu vegetaţie forestierã prevãzute în art. 4 sunt obligaţi sa executa lucrãrile de prevenire şi combatere a bolilor şi dãunãtorilor acestei vegetatii, stabilite de Ministerul Economiei Forestiere; acesta coordoneazã acţiunile de prevenire şi combatere şi acorda sprijin tehnic pentru executarea lor.
În cazul în care posesorii sau deţinãtorii terenurilor prevãzute în alineatul precedent nu executa în timp util lucrãrile de prevenire şi combatere a dãunãtorilor şi bolilor, acestea vor putea fi executate de întreprinderile de stat pentru economia forestierã, posesorii sau deţinãtorii terenurilor respective fiind obligaţi la plata manoperei şi a materialului folosit.
ART. 28
Personalul tehnic şi de paza al pãdurilor din întreprinderile de stat pentru economia forestierã are obligaţia sa asigure paza fondului forestier aflat în administrarea acestora impotriva taierilor ilegale, furturilor, distrugerilor, degradãrilor, incendiilor, pasunatului neautorizat şi altor fapte pãgubitoare.
ART. 29
Paza pãdurilor aflate în administrarea operativã sau folosinta organizaţiilor socialiste se face de cãtre acestea.
Paza vegetatiei forestiere de pe terenurile care nu fac parte din fondul forestier se asigura de posesorii sau deţinãtorii acestora.
Personalul tehnic de specialitate din întreprinderile de stat pentru economia forestierã controleazã modul cum se asigura paza pãdurilor şi a celorlalte terenuri cu vegetaţie forestierã de organele şi organizaţiile prevãzute în alineatele precedente.
ART. 30
Comitetele executive ale consiliilor populare, organele Ministerului Afacerilor Interne, precum şi cantonierul de drumuri şi cai ferate, în cadrul atribuţiilor lor de serviciu, au obligaţia sa sprijine acţiunea de paza a pãdurilor şi sa-şi dea concursul în acest scop organelor silvice.
ART. 31
Organele şi organizaţiile de stat, cooperatiste şi obşteşti, care desfãşoarã o activitate în cuprinsul pãdurilor, sunt obligate a lua mãsuri pentru prevenirea şi stingerea incendiilor în raza lor activitate.
Orice cetãţean aflat în padure sau în apropierea acesteia este obligat sa contribuie efectiv la îndeplinirea mãsurilor prevãzute în alineatul precedent.
ART. 32
Amplasarea în interiorul pãdurilor ori în apropierea acestora a unor instalaţii industriale sau a altor asemenea obiective ce pot pricinui vãtãmãri pãdurilor se face în condiţiile prevãzute de normele legale şi numai cu avizul prealabil al ministrului economiei forestiere.
ART. 33
Pasunatul în pãduri este permis în locurile şi în condiţiile stabilite de ministrul economiei forestiere.
Nu va putea fi autorizat pasunatul în plantaţii, în regenerari naturale ţinere şi în pãdurile care îndeplinesc funcţie specialã de protecţie.
ART. 34
Organizaţiile socialiste şi cetãţenii au îndatorirea patriotica de a apara şi ocroti pãdurile şi vegetatia forestierã, precum şi de a sprijini efectiv mãsurile iniţiate în acest scop.

CAP. 5
Circulaţia materialelor lemnoase

ART. 35
Materialele lemnoase de orice fel vor putea fi transportate de la locul de tãiere sau depozitare numai însoţite de acte tip de provenienta. Modelul acestor acte se stabileşte de Ministerul Economiei Forestiere
Pentru materialele lemnoase care provin de la organizaţiile socialiste de stat, actele de provenienta se elibereazã de cãtre acestea.
Pentru materialele lemnoase având alta provenienta decât aceeea de la organizaţiile socialiste de stat, actele prevãzute în alineatul 1 se elibereazã de comitetele executive ale consiliilor populare comunale, orãşeneşti, municipale sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, de pe teritoriul cãrora pleacã materialul.
ART. 36
Materialele lemnoase gãsite în curs de transport, neinsotite de actele prevãzute în art. 35, vor fi reţinute de organele silvice competente sau de organele de militie, atunci când aceasta este necesar, pentru stabilirea provenientei lor.
Şefii de gara şi capitanii de port vor retine în acelaşi scop materialele lemnoase prezentare spre expediere fãrã acte de provenienta şi vor sesiza de îndatã organul de urmãrire penalã cel mai apropiat.
ART. 37
Materialele lemnoase reţinute conform art. 36 alin. 1 vor fi date în custodie, dupã împrejurãri, ocolului, brigazii sau cantonului silvic cel mai apropiat, ori unei organizaţii socialiste care dispune de spaţiul necesar depozitarii şi de mijloace de paza corespunzãtoare. Cãrãuşul gãsit fãrã acte de provenienta este obligat sa transporte materialele lemnoase la locul de predare în custodie.
Materialele lemnoase reţinute în staţiile de cale feratã sau în porturi rãmân depozitate pe rampele, cheiurile ori în magaziile acestora şi se dau în custodie unui angajat cu atribuţii de paza din serviciul statiei sau portului.
ART. 38
Dacã în urma cercetãrilor sau judecaţii nu se poate stabili provenienta materialelor reţinute, acestea vor fi confiscate potrivit dispoziţiilor corespunzãtoare din legea penalã sau din actele normative privind sancţionarea contravenţiilor, iar în cazul în care s-a stabilit proveninenta, materialele reţinute vor fi restituite proprietarului.
Dacã materialele ce urmeazã a fi restituite se afla reţinute într-o statie de cale feratã sau într-un port, organul care a fãcut cercetãrile va comunica de îndatã şefului statiei sau cãpitanului portului ca poate proceda la expedierea lor.

CAP. 6
Contravenţii şi infracţiuni

ART. 39
Ocuparea unor pãduri sau terenuri din fondul forestier fãrã aprobare legalã, ocuparea de suprafeţe mai mari din acest fond sau amplasarea lucrãrilor pe alte terenuri decât cele aprobate, neredarea terenurilor scoase temporar din fondul forestier în stare de a putea fi împãdurite, constituie contravenţii şi se sancţioneazã dupã cum urmeazã:
a) organizaţiile socialiste, cu amenda de la 5.000 la 50.000 lei;
b) persoanele fizice, cu amenda de la 500 la 10.000 lei.
Contravenţiile prevãzute în alineatul precedent se constata de inginerii şi tehnicienii de la ocoalele silvice şi de la inspectoratele silvice, împuterniciţi în acest scop de directorii inspectoratelor silvice, iar amenda se aplica prin rezoluţie pe procesele-verbale de constatare a acestor contravenţii de cãtre directorii inspectoratelor silvice.
Amenzile aplicate organizaţiilor socialiste vor fi imputate de acestea persoanelor vinovate de sãvârşirea faptelor ce constituie contravenţii***).
ART. 40
Celelalte fapte care constituie contravenţii silvice se sancţioneazã cu amenda între 20 şi 2.500 lei; stabilirea acestora,a sancţiunilor şi modului lor de aplicare se face de cãtre Consiliul de Miniştri***)
ART. 41
Ocuparea unor pãduri sau terenuri din fondul forestier fãrã aprobare legalã, ocuparea de suprafeţe mai mari din acest fond sau amplasarea lucrãrilor pe alte terenuri decât cele aprobate, neredarea terenurilor scoase temporar din fondul forestier în stare de a putea fi împãdurite, sãvârşite în mod repetat, constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la o luna la un an.***)
ART. 42
Taierea ori scoaterea din rãdãcini, fãrã drept, de arbori, puieţi ori lastari, cu sau fãrã ridicarea acestora, din pãduri sau de pe alte terenuri cu vegetaţie forestierã, aparţinând organizaţiilor socialiste, dacã valoarea pagubei este mai mare de 300 lei, sau dacã valoarea pagubei este pana la 300 lei, dar a fost sãvârşitã în mod repetat, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu amenda de la 700 la 2.000 lei.
Cu aceeaşi pedeapsa se sancţioneazã urmãtoarele fapte sãvârşite în pãduri sau alte terenuri cu vegetaţie forestierã, dacã valoarea pagubei produsã organizaţiilor socialiste este mai mare de 300 lei, sau dacã valoarea pagubei este pana la 300 lei dar au fost sãvârşite în mod repetat:
a) însuşirea de arbori doborati de fenomene naturale sau de arbori, puieţi sau lastari, care au fost taiati ori scoşi din rãdãcini, fãrã drept, de alta persoana;
b) distrugerea sau degradarea arborilor, puietilor ori lastarilor.***)
ART. 43
Faptele prevãzute în articolul precedent se pedepsesc cu închisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda, dacã au fost sãvârşite în una din urmãtoarele condiţii:
a) între apusul şi rãsãritul soarelui;
b) prin taierea arborilor cu fierastraul;
c) în pãdurile sau terenurile cu vegetaţie forestierã care îndeplinesc exclusiv funcţii de protecţie;
d) de trei sau mai multe persoane;
e) în interval de un an de la data condamnãrii definitive a fãptuitorului pentru o infracţiune silvicã.
Tentativa se pedepseşte.***)
ART. 44
Vãtãmarea arborilor, puietilor sau lastarilor prin pasunare în zone sau pãduri în care pasunatul este interzis, dacã valoarea pagubei cauzate depãşeşte 300 lei, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu amanda de la 700 la 2.000 lei.***)
ART. 45
Infracţiunile prevãzute în codul silvic se constata, se urmãresc şi se judeca potrivit dispoziţiilor codului de procedura penalã, cu derogarile şi completãrile prevãzute în art. 46 şi art. 47 din codul silvic.***).
ART. 46
Pe lângã organele de urmãrire penalã sunt competenţi sa constate infracţiunile prevãzute în codul silvic inginerii şi tehnicienii cu atribuţii privind problemele de silvicultura din Ministerul Economiei Forestiere, cei din inspectoratele silvice şi cei din ocoalele silvice. Brigadierii şi padurarii ocoalelor silvice sunt de asemenea competenţi sa constate infracţiunile din codul silvic, cu excepţia acelora prevãzute de art. 41.***)
Organele competente care constata aceste infracţiuni au dreptul de a retine obiectele provenite din fapte penale sau acelea ce au fost folosite la sãvârşirea lor.
Aceste organe, însoţite de un delegat al comitetului executiv al consiliului popular comunal, orasenesc, municipal sau al sectorului municipiului Bucureşti, pot sa identifice materialele lemnoase provenite din infracţiuni, la locurile unde se afla materialele.
În privinta materialelor lemnoase reţinute în cursul transportului, se aplica dispoziţiile art. 37 şi 38.
ART. 47
Procesele-verbale de constatare a infracţiunilor se trimit, în vederea calculãrii valorii pagubelor, ocolului silvic în raza cãruia a fost sãvârşitã infracţiunea.
Dupã efectuarea calculului, şeful ocolului silvic trimite procesul-verbal, împreunã cu acel calcul, organului de urmãrire penalã competent, incunostintand despre aceasta şi organul care a încheiat procesul-verbal.
ART. 48
Valoarea pagubelor cauzate prin infracţiuni sau alte fapte ilicite se calculeazã, în ce priveşte arborii sau alte fapte ilicite se calculeazã, în ce priveşte arborii pe picior, puietii şi lastarii, potrivit criteriilor anume stabilite prin hotãrâre a Consiliului de Miniştri.
În cazurile în care pagubele, în ce priveşte arborii pe picior, puietii şi lastarii, sunt pricinuite de angajaţii organizaţiilor socialiste daunate prin fapte care nu constituie infracţiuni sau contravenţii şi pentru care rãspunderea materialã este reglementatã potrivit legislaţiei muncii, sumele ce se pot imputa acestor angajaţi se calculeazã, de asemenea, potrivit criteriilor anume stabilite prin hotãrâre a Consiliului de Miniştri.

CAP. 7
Dispoziţii finale

ART. 49
În aplicarea prevederilor prezentului cod, ministrul economiei forestiere este împuternicit sa dea instrucţiuni tehnice silvice cu privire la administrarea, gospodãrirea, protecţia şi paza fondului forestier şi a altor terenuri cu vegetaţie forestierã.
ART. 50
Codul silvic din 9 aprilie 1910, Legea nr. 204 din 23 iunie 1947 pentru apãrarea patrimoniului forestier, <>Decretul nr. 201 din 14 mai 1953 privind circulaţia produselor lemnoase, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentului cod, se abroga.
ART. 51
Prezentul cod intra în vigoare dupã 30 de zile de la publicare în Buletinul Oficial.

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016