Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CODUL ETIC din 9 decembrie 2003  al inspectorului de control fiscal    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CODUL ETIC din 9 decembrie 2003 al inspectorului de control fiscal

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 23 decembrie 2003
CAP. I
Dispoziţii generale

Codul etic al inspectorului de control fiscal stabileşte norme etice pentru inspectorii de control fiscal care îşi desfãşoarã activitatea în Ministerul Finanţelor Publice şi în unitãţile sale subordonate şi formuleazã principiile fundamentale care trebuie respectate de cãtre toţi inspectorii de control fiscal în vederea creşterii încrederii în autoritatea fiscalã şi a prestigiului controlului fiscal.
Normele etice stabilite în prezentul cod pornesc de la rolul şi funcţiile inspectorului de control fiscal în administraţia fiscalã, precum şi de la individualizarea funcţiei inspectorului de control fiscal prin caracteristici care includ:
- aptitudini profesional-intelectuale dobândite prin pregãtire şi instruire profesionalã;
- acceptarea unui cod comun de valori etice, promovat de autoritatea fiscalã;
- acceptarea existenţei unei îndatoriri faţã de societate.
Inspectorul de control fiscal din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi unitãţile sale subordonate acţioneazã conform prevederilor Constituţiei, Statutului funcţionarilor publici, regulamentului de organizare şi funcţionare a unitãţii din care face parte şi celorlalte dispoziţii legale care reglementeazã activitatea de control fiscal.
Codul etic al inspectorului de control fiscal se aplicã la nivelul tuturor structurilor de control fiscal, respectarea prevederilor sale fiind obligatorie pentru toţi inspectorii de control fiscal.
Prin prezentul cod se urmãresc asigurarea unor servicii de calitate şi informarea contribuabililor asupra regulilor etice ale activitãţii de control, de a cãror respectare sunt îndreptãţiţi sã beneficieze în relaţiile cu autoritatea controlului fiscal.
Codul etic al inspectorului de control fiscal încurajeazã contribuabilul sã contribuie activ la derularea activitãţii de control.

CAP. II
Obiectiv

Obiectivul Codului etic al inspectorului de control fiscal îl reprezintã desfãşurarea la cele mai înalte standarde de profesionalism a activitãţii de control fiscal. Atingerea acestui obiectiv impune îndeplinirea a trei cerinţe de bazã.
Credibilitatea
Societatea îşi manifestã nevoia de credibilitate în controlul fiscal ca justificare a participãrii fiecãrui membru al societãţii la formarea resurselor financiare ale bugetului de stat.
Existenţa unui cadru etic pe care trebuie sã-l respecte inspectorul de control fiscal constituie o garanţie a creşterii încrederii contribuabilului în controlul fiscal.
Profesionalism
Exercitarea funcţiei de inspector de control fiscal este efectuatã de persoane ale cãror capacitãţi intelectuale şi experienţã dobândite prin pregãtire le asigurã competenţa necesarã activitãţii de control fiscal.
Calitatea serviciilor
Societatea în general şi contribuabilii în special solicitã efectuarea controlului fiscal la cele mai înalte cote de calitate şi standarde de performanţã, astfel încât sã se asigure atât realizarea funcţiei de control fiscal, cât şi derularea nestingheritã a activitãţii contribuabilului pe perioada controlului.

CAP. III
Principii fundamentale

Pe întreaga duratã a controlului fiscal inspectorii de control fiscal au obligaţia de a acţiona cu profesionalism, dovedind corectitudine şi obiectivitate în relaţiile cu contribuabilii şi cu celelalte persoane cu care vin în contact pe parcursul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.
În scopul atingerii obiectivului controlului fiscal, persoanele care exercitã aceastã funcţie trebuie sã respecte urmãtoarele principii fundamentale:
1. integritatea este principiul conform cãruia inspectorii de control fiscal îşi vor exercita funcţia cu onestitate, bunã-credinţã şi responsabilitate, respectând legea şi acţionând în conformitate cu prevederile legale şi cu cerinţele funcţiei; nu vor lua parte, cu bunã ştiinţã, la nici o activitate ilegalã şi nu se vor angaja în acte care sã discrediteze funcţia de inspector de control fiscal;
2. obiectivitatea este principiul conform cãruia inspectorii de control fiscal trateazã toate situaţiile cu care se confruntã în activitatea lor conform stãrii de fapt fãrã influenţe externe.
Inspectorii de control fiscal sunt obligaţi:
a) sã dovedeascã onestitate în îndeplinirea tuturor atribuţiilor de serviciu;
b) sã fie obiectivi în efectuarea constatãrilor şi în stabilirea mãsurilor luate ori propuse;
c) sã evite ideile preconcepute şi pãrtinirea;
d) sã nu se lase influenţaţi în luarea deciziilor de oferte din partea contribuabililor incompatibile cu integritatea şi obiectivitatea;
e) sã respingã şi sã informeze superiorii despre orice acte de corupţie, fapte sau acţiuni ilegale;
f) sã nu foloseascã poziţia lor de funcţionar public în interese particulare;
g) sã nu condiţioneze îndeplinirea corectã a atribuţiilor de serviciu de obţinerea unor recompense din partea contribuabilului;
h) sã nu solicite, sã nu primeascã sau sã accepte cadouri, împrumuturi şi orice alte valori ori servicii, în legãturã cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
i) sã nu se implice în activitãţi sau înţelegeri, direct ori indirect, care ar da naştere la conflicte de interese;
j) sã nu foloseascã bunurile sau influenţa entitãţii controlate pentru rezolvarea unor probleme personale;
k) sã semnaleze conducãtorului ierarhic eventualele cazuri de conflict de interese în care se aflã ca urmare a sarcinilor de control primite;
3. legalitatea reprezintã principiul potrivit cãruia orice acţiune de control fiscal poate fi efectuatã, dacã este prevãzutã într-un act normativ aplicabil domeniului de activitate supus procedurii de control;
4. confidenţialitatea este principiul conform cãruia inspectorii de control fiscal sunt obligaţi sã nu dezvãluie informaţiile pe care le primesc de la contribuabili fãrã o autorizare a celor în drept, cu excepţia cazurilor prevãzute de lege.
Inspectorul de control fiscal va fi prudent în folosirea şi protejarea informaţiilor acumulate în cursul verificãrii şi nu va folosi informaţiile şi documentele de care ia cunoştinţã pentru nici un scop contrar legii.
Inspectorii de control fiscal au obligaţia sã respecte confidenţialitatea informaţiilor dobândite în timpul activitãţilor profesionale, în legãturã cu afacerile contribuabililor. Obligaţia respectãrii confidenţialitãţii se menţine chiar şi dupã terminarea relaţiei profesionale între inspectorul de control fiscal şi contribuabil.
Inspectorul de control fiscal care dobândeşte informaţii în timpul exercitãrii sarcinilor de serviciu profesionale are obligaţia sã nu foloseascã informaţia în avantajul personal sau în avantajul unei terţe pãrţi;
5. competenţa este principiul conform cãruia toate situaţiile sunt tratate printr-un raţionament profesional.
În acest scop, inspectorii de control fiscal trebuie sã fie imparţiali şi sã aplice cunoştinţele, experienţa şi aptitudinile necesare în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

CAP. IV
Responsabilitatea

O caracteristicã a funcţiei de inspector de control fiscal o constituie responsabilitatea acestuia faţã de entitãţile supuse controlului fiscal.
Entitãţile supuse controlului fiscal sunt persoanele fizice române şi strãine, societãţi comerciale, companii naţionale, organizaţii, asociaţii sau fundaţii nonprofit, instituţii publice, precum şi orice alte entitãţi care desfãşoarã activitãţi, potrivit legii, pe teritoriul României, contribuabili care au obligaţii fiscale faţã de bugetul de stat.
Responsabilitatea unui inspector de control fiscal faţã de entitãţile controlate nu impune satisfacerea intereselor acestora.
Inspectorul de control fiscal trebuie sã-şi asume întreaga responsabilitate cu privire la constatãrile înscrise în procesul-verbal de control fiscal.

CAP. V
Conduita

În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu inspectorii de control fiscal sunt obligaţi:
a) sã respecte Constituţia, legile ţãrii, reglementãrile şi normele privind controlul fiscal, regulamentul de organizare şi funcţionare;
b) sã respecte orice dispoziţie internã cu caracter oficial;
c) sã manifeste loialitate faţã de ţarã şi faţã de instituţia controlului fiscal şi sã considere aceasta ca cel mai înalt principiu moral;
d) sã respecte şi sã aplice principiile prezentului cod etic;
e) sã nu facã discriminãri în relaţiile cu contribuabilii, sã nu acorde privilegii acestora;
f) sã nu accepte favoruri sau beneficii pentru ei înşişi sau pentru membrii familiei;
g) sã nu se angajeze niciodatã în relaţii de afaceri cu contribuabilii, persoane fizice sau juridice, direct ori indirect, relaţii care ar afecta îndeplinirea corectã, cinstitã şi cu conştiinciozitate a îndatoririlor de serviciu;
h) sã se abţinã, în activitatea desfãşuratã, de la orice comportament care ar discredita funcţia de inspector de control fiscal;
i) sã nu se lase influenţaţi de interesele personale şi nici de presiunile de orice fel, în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
j) sã acţioneze pentru combaterea fraudei, corupţiei, traficului ilicit de mãrfuri şi bunuri şi a altor acţiuni ilicite;
k) sã sesizeze conducãtorului ierarhic cazurile în care li se cere sã acţioneze contrar prezentului cod;
l) sã sesizeze faptele ilicite de care au luat cunoştinţã în exerciţiul funcţiei.

CAP. VI
Atitudinea faţã de contribuabili

În relaţiile cu contribuabilii inspectorii de control fiscal sunt obligaţi:
a) sã dea dovadã de politeţe, respect, disponibilitate faţã de problemele cu care se confruntã contribuabilii şi sã considere contribuabilul nu doar ca pe un plãtitor de impozite şi taxe, ci şi ca pe un partener egal, având drepturi şi obligaţii clar stabilite prin lege;
b) sã acorde importanţã şi timpul necesar discuţiilor cu contribuabilii sau cu cei desemnaţi legal în acest sens, pentru a fundamenta constatãrile pe baza tuturor argumentelor contribuabilului;
c) sã acorde contribuabilului o perioadã rezonabilã de timp pentru a furniza orice informaţii, cu excepţia situaţiilor în care documentele trebuie puse imediat la dispoziţie;
d) sã solicite contribuabilului sã clarifice aspectele pentru care considerã cã sunt necesare informaţii suplimentare;
e) sã îşi formuleze şi sã îşi exprime independent opinia faţã de contribuabil, sã se pronunţe cu sinceritate, concis, exprimându-şi, dacã este cazul, rezervele faţã de argumentele contribuabilului;
f) sã asigure egalitatea de tratament şi sã nu facã discriminare pe criterii de naţionalitate, sex, origine, rasã, etnie, handicap, vârstã, religie sau convingeri politice;
g) sã dea dovadã de seriozitate, profesionalism şi respect faţã de persoanele cu care intrã în relaţii de serviciu;
h) sã dea dovadã de operativitate în exercitarea atribuţiilor de serviciu, evitând sã prelungeascã în mod inutil perioada de desfãşurare a controlului;
i) sã motiveze în scris deciziile luate.

CAP. VII
Comportamentul în cadrul instituţiei

Inspectorii de control fiscal sunt obligaţi:
a) sã promoveze în cadrul serviciului relaţii bazate pe responsabilitate, loialitate, respect reciproc, colaborare şi sprijin profesional;
b) sã îndeplineascã sarcinile de serviciu în limitele competenţelor şi responsabilitãţilor atribuite;
c) sã îndeplineascã toate sarcinile dispuse de conducãtorii ierarhici, cu condiţia ca acestea sã nu contravinã dispoziţiilor legale;
d) sã acţioneze întotdeauna astfel încât sã nu fie afectatã imaginea instituţiei.

CAP. VIII
Demnitatea, sprijinul profesional şi mediul de lucru

1. Inspectorii de control fiscal sunt obligaţi:
a) sã apere demnitatea funcţiei şi sã nu lezeze prestigiul autoritãţii controlului fiscal;
b) sã nu rãspundã la provocãrile adresate de orice persoanã cu care vin în contact prin natura activitãţii, cu privire la persoanele lor, colegii sau instituţia din care fac parte.
2. Inspectorii de control fiscal beneficiazã:
a) de protecţia legii, în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
b) de drepturile recunoscute de lege;
c) de sprijin pentru îmbunãtãţirea şi perfecţionarea cunoştinţelor şi activitãţii lor profesionale;
d) de pregãtire profesionalã, iniţialã şi continuã, pe tot parcursul carierei lor;
e) de condiţii de muncã de naturã sã le ocroteascã sãnãtatea şi integritatea fizicã;
f) de dotãrile materiale necesare, care sã le permitã îndeplinirea sarcinilor de serviciu în condiţii optime şi cu operativitate.

CAP. IX
Respectarea normelor din prezentul cod

1. Inspectorii de control fiscal trebuie sã fie conştienţi de faptul cã este în interesul lor sã respecte prezentul cod, încãlcarea acestuia conducând la suportarea consecinţelor legale, cu efecte negative asupra carierei profesionale prin aplicarea de mãsuri disciplinare.
2. Comportamentul inspectorilor de control fiscal trebuie sã fie conform cerinţelor prezentului cod.
3. În cazul în care inspectorii de control fiscal nu respectã cerinţele prezentului cod sau nu pot justifica abaterile de la prevederile acestuia, vor suporta sancţiuni disciplinare potrivit prevederilor legale.
4. Dacã existã indicii cã faptele sãvârşite de inspectorii de control fiscal întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, conducãtorii acestora vor sesiza organele abilitate ale statului.

CAP. X
Dispoziţii finale

1. În vederea luãrii la cunoştinţã de cãtre contribuabili a modului în care inspectorii de control fiscal trebuie sã se comporte, Codul etic al inspectorului de control fiscal va fi pus la dispoziţia contribuabililor, la solicitarea acestora, de toate structurile de control fiscal.
2. Conducerea unitãţilor din structura autoritãţii controlului fiscal va lua mãsurile necesare pentru a se asigura cã inspectorii din subordine cunosc şi respectã prezentul cod în exercitarea atribuţiilor de serviciu.
3. Cazurile de conduitã inadecvatã şi mãsurile adoptate vor fi popularizate în rândul inspectorilor, cu pãstrarea confidenţialitãţii celor implicaţi.
--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016