Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CODUL ETIC din 19 ianuarie 2004  al functionarului public din administratia fiscala, care isi desfasoara activitatea in domeniul asistentei contribuabililor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CODUL ETIC din 19 ianuarie 2004 al functionarului public din administratia fiscala, care isi desfasoara activitatea in domeniul asistentei contribuabililor

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 27 ianuarie 2004
CAP. I
Dispoziţii generale

Codul etic al funcţionarului public din administraţia fiscalã, care îşi desfãşoarã activitatea în domeniul asistenţei contribuabililor, denumit în continuare funcţionar fiscal, stabileşte obligaţii pentru personalul care îşi desfãşoarã activitatea în Ministerul Finanţelor Publice şi în unitãţile sale subordonate, formuleazã principii fundamentale şi defineşte obiectivele care trebuie respectate de cãtre toţi funcţionarii fiscali din cadrul structurilor de asistenţã pentru contribuabili, precum şi de întregul personal fiscal care vine în contact cu aceştia, în vederea creşterii încrederii în autoritatea fiscalã şi a prestigiului acesteia în rândul publicului.
Obligaţiile funcţionarilor fiscali înscrise în prezentul cod au în vedere aspecte legate de pregãtirea profesionalã, aptitudinile în domeniul comunicãrii şi normele etice care trebuie sã guverneze activitatea de asistenţã fiscalã a contribuabililor.
Funcţionarul fiscal din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi al unitãţilor sale subordonate acţioneazã conform prevederilor Constituţiei României, republicatã, Statutului funcţionarilor publici, regulamentului de organizare şi funcţionare al unitãţii din care face parte şi celorlalte dispoziţii legale care reglementeazã activitatea de asistenţã.

CAP. II
Principii fundamentale

În activitatea de asistenţã a contribuabililor vor fi respectate urmãtoarele principii fundamentale:

Principiul egalitãţii
Potrivit art. 16 din Constituţia României, republicatã (Egalitatea în drepturi), cetãţenii sunt egali în faţa legii şi a autoritãţilor publice, fãrã privilegii şi fãrã discriminãri. Nimeni nu este mai presus de lege.
Pornind de la prevederile constituţionale menţionate, unitatea fiscalã trebuie sã asigure un tratament egal tuturor contribuabililor în ceea ce priveşte corectitudinea stabilirii obligaţiilor fiscale faţã de stat, termenele de depunere a declaraţiilor fiscale şi de platã a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale datorate statului, precum şi accesul la serviciile de asistenţã din cadrul administraţiei fiscale.

Principiul nediscriminãrii
Acest principiu derivã din principiul egalitãţii şi impune ca nici un contribuabil, beneficiar al asistenţei fiscale, sã nu fie pus într-o situaţie de inferioritate faţã de alţi contribuabili în ceea ce priveşte condiţia socialã, etnia, sexul, convingerile politice, filozofice, religioase, situaţia de persoanã cu handicap etc.

Principiul accesului la informaţiile de interes public
Potrivit art. 31 din Constituţia României, republicatã (Dreptul la informaţie), dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrãdit. Autoritãţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate sã asigure informarea corectã a cetãţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.
Acordarea asistenţei implicã un caracter permanent şi regulat, în funcţie de nevoile şi aşteptãrile cetãţenilor şi de resursele disponibile ale administraţiei fiscale.
În conformitate cu prevederile <>art. 7 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, autoritãţile şi instituţiile publice au obligaţia sã rãspundã în scris la solicitarea informaţiilor de interes public, în termen de 10 zile sau, dupã caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitãrii, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrãrilor documentare şi de urgenţa solicitãrii.

Principiul gratuitãţii asistenţei fiscale a contribuabililor
Potrivit art. 51 din Constituţia României, republicatã, exercitarea dreptului de petiţionare este scutitã de taxã.
Fãcând parte din categoria serviciilor cu caracter public, asistenţa şi informarea contribuabililor se acordã în mod gratuit de cãtre personalul care îşi desfãşoarã activitatea în acest domeniu.

Principiul transparenţei
Principiul transparenţei derivã din dreptul la informare al cetãţenilor, potrivit art. 31 din Constituţia României, republicatã. Ca urmare, fiecare unitate fiscalã trebuie sã aplice cu consecvenţã acest principiu în relaţia cu contribuabilii.
Transparenţa trebuie conceputã ca o condiţie a dialogului, dar şi ca un instrument de control al activitãţii administraţiei fiscale de cãtre contribuabili.
Acest principiu trebuie corelat cu dreptul contribuabilului la confidenţialitatea informaţiilor de ordin fiscal şi cu prevederile legale.
Prin prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 13/2001 privind soluţionarea contestaţiilor împotriva mãsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanţelor Publice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 6 februarie 2001, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 506/2001 , este reglementat modul de soluţionare (termene, responsabilitãţi) a contestaţiilor împotriva mãsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanţelor Publice.

Principiul adaptãrii administraţiei fiscale la cerinţele contribuabililor
Administraţia fiscalã trebuie sã gãseascã calea unei cooperãri active pentru îmbunãtãţirea asistenţei şi informãrii contribuabililor, potrivit cerinţelor acestora.
Funcţionarul fiscal care acordã asistenţã trebuie sã înţeleagã problematica fiscalã formulatã de contribuabil, sã ţinã cont de aşteptãrile şi nevoile acestuia. Totodatã administraţia fiscalã orientatã cãtre contribuabili trebuie sã aibã capacitatea de a se adapta în permanenţã la nevoile acestora. Numai o bunã înţelegere a contribuabilului şi adaptarea rãspunsului fiecãrei situaţii particulare asigurã o asistenţã eficientã şi de calitate.

Principiul respectului şi consideraţiei faţã de contribuabili
Potrivit acestui principiu, funcţionarii fiscali trebuie sã adopte un comportament bazat pe respect şi consideraţie faţã de contribuabili. Funcţionarii fiscali trebuie sã manifeste solicitudine, limbaj politicos, respect şi promptitudine în relaţiile cu contribuabilii şi sã evite, pe cât posibil, situaţiile conflictuale, tensionate.

Principiul confidenţialitãţii
Toate informaţiile oferite de contribuabil autoritãţilor fiscale trebuie sã rãmânã confidenţiale şi nu pot fi transmise în nici o circumstanţã cãtre o terţã parte, cu excepţia cazului în care se obţine permisiunea contribuabilului sau în situaţia în care legea prevede altfel.

CAP. III
Obiective

Obiectivul general al activitãţii de asistenţã îl constituie furnizarea de informaţii de calitate cãtre contribuabili, referitoare la prevederile legislaţiei fiscale, obligaţiile care le revin în materie fiscalã, precum şi promovarea conformãrii fiscale voluntare, printr-o abordare orientatã cãtre contribuabil, în care acesta este privit ca partener egal al administraţiei fiscale.

Obiectivele specifice ale activitãţii asistenţei contribuabililor sunt urmãtoarele:

Respectarea dreptului la petiţionare al contribuabililor
Art. 21 din Constituţia României, republicatã (Accesul liber la justiţie), stipuleazã cã orice persoanã se poate adresa justiţiei pentru apãrarea drepturilor, a libertãţilor şi a intereselor sale legitime. Totodatã nici o lege nu poate îngrãdi exercitarea acestui drept.
Art. 51 din Constituţia României, republicatã (Dreptul la petiţionare), stipuleazã cã cetãţenii au dreptul sã se adreseze autoritãţilor publice prin petiţii formulate numai în numele semnatarilor. La rândul lor, autoritãţile publice au obligaţia sã rãspundã la petiţii în termenele şi în condiţiile stabilite potrivit legii.
Potrivit prevederilor <>Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 8 noiembrie 1990, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, orice persoanã fizicã sau juridicã, dacã se considerã vãtãmatã în drepturile sale, recunoscute de lege, printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autoritãţi administrative de a-i rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege, se poate adresa instanţei judecãtoreşti competente, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei ce i-a fost cauzatã.
Se considerã refuz nejustificat de rezolvare a cererii referitoare la un drept recunoscut de lege şi faptul de a nu se rãspunde petiţionarului în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii respective, dacã prin lege nu se prevede un alt termen.

Angajarea administraţiei fiscale în slujba contribuabilului, orientarea administraţiei fiscale cãtre acesta
Orientarea activitãţii de asistenţã cãtre contribuabil contribuie la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi creşterea gradului de conformare fiscalã a contribuabililor. În acelaşi timp aceastã orientare îl ajutã pe contribuabil în îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

Claritate, simplitate şi corectitudine în relaţia cu contribuabilii
Mesajele transmise de administraţia fiscalã trebuie sã fie accesibile pentru toate categoriile de contribuabili, indiferent de nivelul de pregãtire al acestora. Totodatã, dacã o anumitã problemã a fost cauzatã contribuabilului din vina administraţiei fiscale, aceasta va trebui sã-şi recunoascã eroarea şi sã ia mãsuri corespunzãtoare pentru îndreptarea acesteia.

Rãspunsuri competente şi la timp la întrebãrile contribuabililor
Rãspunsurile clar formulate de funcţionarii fiscali în concordanţã cu prevederile legale şi transmiterea acestora în timp util contribuabililor definesc de fapt calitatea activitãţii de asistenţã şi informare a contribuabililor.
Impactul public al acţiunilor funcţionarilor fiscali poate avea efect asupra respectãrii legii şi conformãrii fiscale voluntare. Totodatã, de modul în care fiecare funcţionar fiscal înţelege sã adopte un comportament adecvat poziţiei de persoanã publicã în care se gãseşte depinde, în ultimã instanţã, imaginea administraţiei fiscale şi a Ministerului Finanţelor Publice în general.

Rãspunsuri complete la întrebãrile contribuabililor
Asistenţa şi informarea contribuabililor trebuie sã aibã ca obiectiv formularea unor rãspunsuri complete, astfel încât sã se diminueze nevoia unui contact suplimentar din partea contribuabilului pentru aceeaşi problemã.
Soluţionarea problematicii ridicate de contribuabil în cadrul unui singur contact cu administraţia fiscalã prezintã urmãtoarele avantaje:
- reduce stresul pentru contribuabil;
- îmbunãtãţeşte conformarea fiscalã voluntarã;
- contribuie la satisfacerea cerinţelor contribuabilului;
- creşte eficienţa muncii la nivelul administraţiei fiscale.

Comunicare între toate nivelurile de asistenţã
Atât între direcţia specializatã de la nivel central şi structurile judeţene, cât şi între acestea şi structurile de la nivelul unitãţilor subordonate trebuie sã existe o comunicare permanentã, care sã contribuie la înţelegerea mesajelor primite de la contribuabili şi sã asigure transparenţa sistemului fiscal.

Folosirea celor mai diverse mijloace pentru informarea contribuabililor
Unitatea fiscalã va elabora programe de asistenţã şi va urmãri materializarea acestora, în concordanţã cu nevoile exprimate de contribuabili.
Eforturile vor fi orientate spre determinarea nevoilor contribuabililor şi satisfacerea acestora într-un grad cât mai înalt.
Informaţiile vor fi furnizate printr-o varietate de mijloace (corespondenţã scrisã, poştã electronicã, telefon, massmedia, publicaţii, programe complexe de asistenţã şi informare).

Programe orientate pe grupuri ţintã
Unitatea fiscalã va elabora programe specifice pentru acele categorii de contribuabili ale cãror nevoi de informare în materie fiscalã sunt mai eficient de îndeplinit prin folosirea acestor programe.
Programele vor include acţiuni adaptate la condiţiile economico-culturale şi la cerinţele contribuabililor, care sã contribuie la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi sã rãspundã la problemele de interes major ale acestora.

Asistenţa furnizatã pentru corectarea eventualelor erori din evidenţele fiscale
Eventualele erori şi neconcordanţe din evidenţele fiscale, semnalate de contribuabili, vor fi aduse la cunoştinţã compartimentului de specialitate în vederea corectãrii acestora şi regularizãrii diferenţelor de impozit.
Totodatã unitatea fiscalã va furniza toate informaţiile solicitate de contribuabili în vederea clarificãrii situaţiei fiscale a acestora.

CAP. IV
Obligaţiile funcţionarului fiscal

Funcţionarul fiscal care îşi desfãşoarã activitatea în cadrul structurilor de asistenţã a contribuabililor va depune toate eforturile în vederea realizãrii unei autoinstruiri continue în ceea ce priveşte conţinutul reglementãrilor în materie fiscalã.
Pe lângã o foarte bunã pregãtire de specialitate în domeniul impozitelor şi taxelor, funcţionarul fiscal trebuie sã dispunã de aptitudini în domeniul comunicãrii, astfel încât sã fie în mãsurã sã prezinte contribuabilului, într-un limbaj accesibil acestuia, prevederile legislaţiei fiscale.

Obligaţiile funcţionarului fiscal din structurile de asistenţã pentru contribuabili, care intrã în contact direct cu aceştia, sunt:

Perfecţionarea permanentã a pregãtirii profesionale
Funcţionarul fiscal din structurile de asistenţã pentru contribuabili este obligat sã-şi perfecţioneze permanent pregãtirea profesionalã pentru a putea rãspunde tuturor întrebãrilor referitoare la sistemul de impozite şi taxe reglementat de legislaţia în vigoare. În acest scop este necesar ca unitatea fiscalã sã asigure o specializare a funcţionarilor fiscali pe grupe de impozite şi taxe.
Prin creşterea nivelului de pregãtire profesionalã funcţionarul fiscal este în mãsurã sã ofere toate informaţiile pe care contribuabilii le solicitã şi sã îi ajute sã identifice formularele de declaraţii fiscale, în concordanţã cu situaţia fiscalã particularã, şi totodatã sã rãspundã întrebãrilor formulate de contribuabili în legãturã cu modul de completare a datelor din declaraţiile fiscale, termenul de depunere a acestora şi de efectuare a plãţilor în contul impozitelor şi taxelor, dreptul de a face contestaţii, precum şi consecinţele neîndeplinirii obligaţiilor fiscale.

Dezvoltarea aptitudinilor de comunicare
Funcţionarul fiscal din structurile de asistenţã pentru contribuabili va depune întregul efort pentru a aprecia cât mai corect nivelul de înţelegere şi starea emoţionalã a contribuabilului şi totodatã pentru a înţelege cât mai corect întrebarea sau problema ridicatã de acesta, astfel încât sã-i poatã oferi rãspunsul corect, într-un mod pe care contribuabilul sã-l înţeleagã.
Funcţionarul fiscal trebuie sã aibã capacitatea de a obţine informaţii complete şi relevante de la contribuabil, în vederea încadrãrii legale corecte a întrebãrii sau a speţei prezentate de contribuabil şi formulãrii directe ori, dupã caz, în urma obţinerii punctului de vedere de la direcţiile (serviciile) de specialitate, a unor rãspunsuri clare, în concordanţã cu reglementãrile fiscale şi aşteptãrile sau exigenţele contribuabilului.
În urma analizãrii situaţiei contribuabilului, funcţionarul fiscal va aduce la cunoştinţã acestuia paşii care trebuie urmãriţi pentru a se conforma reglementãrilor şi procedurilor fiscale în vigoare.

Depãşirea eventualelor obstacole care pot afecta comunicarea cu contribuabilii
În activitatea de asistenţã funcţionarul fiscal va depune întregul efort în vederea depãşirii eventualelor dificultãţi care pot afecta realizarea unei comunicãri depline cu contribuabilii şi care pot fi cauzate de ambele pãrţi implicate:
● în ceea ce priveşte contribuabilii:
- gradul de percepţie, determinat de nivelul de pregãtire al contribuabilului;
- lipsa de interes din partea contribuabilului pentru mesajul transmis de administraţia fiscalã;
- dificultãţi de exprimare (ton, cuvinte folosite);
● în ceea ce priveşte funcţionarul fiscal:
- insuficientã încredere în sine, atunci când se urmãreşte transmiterea mesajului cãtre contribuabil;
- emoţiile necontrolate;
- incompatibilitate pentru susţinerea dialogului.

Respectarea normelor etice
În activitatea desfãşuratã funcţionarul fiscal va ţine seama de calitatea sa de funcţionar public, care impune respectarea urmãtoarelor obligaţii etice:
- sã facã cunoscute contribuabililor datele proprii de identificare (numele, prenumele, funcţia şi locul de muncã), prin intermediul unui ecuson, purtat în mod vizibil asupra sa. În situaţia în care îşi desfãşoarã activitatea la ghişeul de acordare a asistenţei, ghişeul de informaţii sau la alte ghişee de relaţii cu publicul, funcţionarul fiscal va face cunoscute, prin afişare la loc vizibil, datele sale de identificare;
- sã aibã o ţinutã decentã, corespunzãtoare demnitãţii şi prestigiului funcţiei;
- sã dea dovadã de disciplinã atât în relaţiile cu contribuabilii, cât şi în cadrul instituţiei în care îşi desfãşoarã activitatea;
- sã rãmânã calm, politicos şi respectuos pe întreaga duratã de acordare a asistenţei;
- sã manifeste o atitudine pozitivã şi rãbdare în relaţia cu contribuabilii;
- sã foloseascã un limbaj corect din punct de vedere gramatical;
- sã nu utilizeze un limbaj neadecvat situaţiei (argou sau limbaj de strictã specialitate);
- sã pãstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor relevante obţinute de la contribuabil;
- sã depunã întregul efort pentru a rãspunde la solicitãrile contribuabilului;
- sã acorde întreaga sa atenţie contribuabilului pe parcursul desfãşurãrii asistenţei fiscale;
- sã ofere rãspunsuri complete şi corecte contribuabilului;
- sã se asigure cã rãspunsurile oferite sunt înţelese de cãtre contribuabili;
- sã îndrume contribuabilii la direcţia (serviciul) de specialitate, în vederea obţinerii de informaţii detaliate care depãşesc competenţele structurii de asistenţã;
- sã mulţumeascã contribuabilului pentru faptul cã a contactat serviciul de asistenţã pentru contribuabili şi sã-l asigure de întreaga disponibilitate profesionalã a administraţiei fiscale;
- sã pãstreze neştirbitã autoritatea instituţiei pe care o reprezintã faţã de contribuabili.

Întreruperea acordãrii asistenţei
Situaţiile în care este permisã întreruperea acordãrii asistenţei, dupã o avertizare prealabilã a contribuabilului, sunt urmãtoarele:
- folosirea de cãtre contribuabil a unui limbaj trivial;
- ameninţãri la adresa funcţionarului fiscal;
- utilizarea de cãtre contribuabil a violenţei verbale şi/sau fizice.
Contribuabilul trebuie avertizat cã, în cazul în care nu îşi revizuieşte comportamentul, discuţia cu acesta se va încheia.
În astfel de cazuri funcţionarul fiscal va întrerupe imediat discuţia cu contribuabilul şi va solicita, dupã caz, informaţii de identificare a contribuabilului şi sprijinul organelor de ordine pentru propria protecţie.

CAP. V
Respectarea prevederilor prezentului cod

Respectarea prevederilor prezentului cod este obligatorie pentru toţi funcţionarii publici din administraţia fiscalã, care îşi desfãşoarã activitatea în domeniul asistenţei contribuabililor.
În acest scop funcţionarii fiscali vor lua mãsuri în vederea îmbunãtãţirii pregãtirii profesionale, a perfecţionãrii aptitudinilor de comunicare şi modelãrii corespunzãtoare a comportamentului în raport cu cerinţele prezentului cod.
Nerespectarea prevederilor prezentului cod atrage suportarea de mãsuri disciplinare, cu efecte negative asupra carierei profesionale a celor implicaţi.
În cazurile în care existã indicii cã faptele sãvârşite de funcţionarul fiscal întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, se vor sesiza de urgenţã organele abilitate ale statului.
Rãspunderea materialã a personalului din activitatea de asistenţã se stabileşte potrivit prevederilor legale în vigoare.

CAP. VI
Dispoziţii finale

Prezentul cod va fi pus la dispoziţie contribuabililor, la solicitarea acestora.
Conducerea unitãţilor fiscale va lua mãsurile necesare pentru a se asigura cã personalul din subordine cunoaşte şi respectã, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, prevederile prezentului cod.

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016