Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CODUL DEONTOLOGIC din 15 iunie 2009  al farmacistului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CODUL DEONTOLOGIC din 15 iunie 2009 al farmacistului

EMITENT: COLEGIUL FARMACISTILOR DIN ROMANIA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 15 iulie 2009
CODUL DEONTOLOGIC din 15 iunie 2009
al farmacistului
EMITENT: COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 15 iulie 2009


CAP. I
Principii generale

ART. 1
(1) Codul deontologic al farmacistului cuprinde un ansamblu de principii şi reguli ce reprezintã valorile fundamentale în baza cãrora se exercitã profesia de farmacist pe teritoriul României.
(2) Prezentul cod exprimã adeziunea farmaciştilor români la Carta Universalã a Drepturilor Omului şi la Carta Farmaciei Europene.
ART. 2
Codul deontologic al farmacistului are drept principal scop:
a) ocrotirea drepturilor pacienţilor;
b) respectarea obligaţiilor profesionale de cãtre farmacişti;
c) apãrarea demnitãţii şi a prestigiului profesiunii de farmacist.
ART. 3
(1) În exercitarea profesiei sale, farmacistul furnizeazã servicii de sãnãtate specializate pacientului şi publicului în general fãrã niciun fel de discriminare.
(2) Relaţiile dintre farmacist şi beneficiarii serviciilor acordate trebuie sã aibã la bazã încrederea în competenţa şi experienţa profesionalã a farmacistului.
(3) Aceastã încredere obligã farmacistul ca de-a lungul întregii sale cariere sã asigure şi sã menţinã la cel mai înalt nivel performanţele şi conduita sa profesionalã şi personalã, sã îşi actualizeze cunoştinţele profesionale permanent în sfera activitãţii sale.
ART. 4
Principiile fundamentale în baza cãrora se exercitã profesia de farmacist sunt urmãtoarele:
a) exercitarea profesiei se face exclusiv în respect faţã de viaţa şi de persoana umanã;
b) în orice situaţie primeazã interesul pacientului şi sãnãtatea publicã;
c) respectarea în orice situaţie a drepturilor pacientului;
d) colaborarea ori de câte ori este cazul cu toţi factorii implicaţi în asigurarea stãrii de sãnãtate a pacientului;
e) adoptarea unui rol activ faţã de informarea şi educaţia sanitarã a publicului, precum şi faţã de combaterea toxicomaniei, polipragmaziei, dopajului, automedicaţiei şi a altor flageluri;
f) acordarea serviciilor farmaceutice se face la cele mai înalte standarde de calitate posibile pe baza unui nivel înalt de competenţã ştiinţificã, aptitudini practice şi performanţe profesionale, în concordanţã cu progresele ştiinţelor şi practicii farmaceutice;
g) în exercitarea profesiei farmaciştii trebuie sã dovedeascã loialitate şi solidaritate unii faţã de alţii în orice împrejurare, sã îşi acorde colegial ajutor şi asistenţã pentru realizarea îndatoririlor profesionale;
h) farmaciştii trebuie sã se comporte cu cinste şi demnitate profesionalã şi sã nu prejudicieze în niciun fel profesia de farmacist sau sã submineze încrederea publicã în aceasta.
ART. 5
În situaţiile în care în rezolvarea unei probleme alegerea soluţiei nu este prevãzutã în normele legale, farmacistul trebuie sã ia o decizie concordantã cu etica profesiei şi sã îşi asume responsabilitatea.
ART. 6
Pentru respectarea principiilor de mai sus farmacistul este obligat sã îşi pãstreze libertatea şi independenţa profesionalã conform jurãmântului profesiei.
ART. 7
Colegiul Farmaciştilor din România garanteazã menţinerea standardelor profesionale la cel mai înalt nivel posibil, în scopul ocrotirii sãnãtãţii publice, prin supravegherea respectãrii de cãtre farmacişti a îndatoririlor profesionale şi a eticii profesionale, precum şi prin apãrarea independenţei, onoarei şi demnitãţii profesionale.

CAP. II
Standarde deontologice

SECŢIUNEA 1
Responsabilitatea personalã şi independenţa farmaciştilor
ART. 8
(1) Indiferent de sfera de activitate, farmacistul trebuie sã aibã în centrul atenţiei sale binele pacientului şi al publicului în general.
(2) Farmacistul este rãspunzãtor pentru toate deciziile sale profesionale, indiferent de responsabilitãţile asumate în exercitarea profesiei sale.
ART. 9
În vederea îndeplinirii dispoziţiilor art. 8, farmacistul, în timpul exercitãrii actului profesional, este obligat sã respecte urmãtoarele reguli:
a) sã îşi exercite profesia în conformitate cu procedurile standard de operare scrise, prevãzute de regulile de bunã practicã din domeniul sãu de activitate;
b) sã îşi îndeplineascã îndatoririle profesionale cu competenţã, în termenele stabilite;
c) sã profeseze doar în acele posturi în care i se permite sã îşi respecte îndatoririle esenţiale ca farmacist, libertatea de decizie şi independenţã profesionalã;
d) sã accepte acele posturi pentru care are competenţa şi disponibilitatea necesare pentru a îndeplini cu succes îndatoririle profesionale. În acest sens trebuie sã se informeze asupra specificului activitãţii, accesului la mijloacele necesare pentru exercitarea profesiunii la standardele necesare;
e) sã îşi îndeplineascã personal atribuţiile şi la nevoie sã delege o persoanã competentã autorizatã pentru îndeplinirea anumitor activitãţi profesionale, asumându-şi rãspunderea;
f) sã informeze imediat o persoanã responsabilã în cazul în care nu îşi poate îndeplini îndatoririle profesionale, pentru a se putea lua la timp mãsuri de remediere;
g) sã raporteze medicului prescriptor sau autoritãţilor competente orice efect nedorit sau advers al medicamentelor, în scopul optimizãrii tratamentelor;
h) sã se abţinã sã critice sau sã condamne convingerile personale ori religioase ale pacientului care apeleazã la serviciile sale;
i) sã acorde servicii în mod egal pentru toţi pacienţii, fãrã discriminare, în ordinea solicitãrii acestora, cu excepţia situaţiilor de urgenţã;
j) sã se asigure cã serviciile sale au fost percepute şi înţelese corect de pacient, încurajându-l sã participe activ la reuşita tratamentului;
k) sã nu refuze nejustificat acordarea serviciilor care îi intrã în atribuţii, conform legii.
ART. 10
Farmacistul poate refuza acordarea unor servicii cãtre pacient atunci când refuzul este justificat de interesul sãnãtãţii pacientului.
ART. 11
Înainte de a-şi asuma o funcţie de conducere, farmacistul trebuie sã se autoevalueze şi sã se asigure cã este capabil sã îndeplineascã toate responsabilitãţile acestei funcţii.
ART. 12
În exercitarea funcţiei, farmacistul-şef are urmãtoarele obligaţii:
a) trebuie sã se informeze asupra tuturor aspectelor şi cerinţelor legate de funcţia pe care o îndeplineşte;
b) trebuie sã se asigure cã toţi membrii personalului aflat în subordinea sa sunt informaţi asupra atribuţiilor profesionale pe care trebuie sã le îndeplineascã;
c) trebuie sã transmitã instrucţiunile clar pentru a împiedica orice risc de eroare; în mãsura posibilitãţilor, el va transmite în scris proceduri standard de operare;
d) se asigurã cã membrii personalului aflat în subordinea sa îşi îndeplinesc atribuţiile în conformitate cu prevederile legale, dar şi cu competenţa şi aptitudinile personale;
e) trebuie sã respecte independenţa profesionalã a farmaciştilor din subordine;
f) se asigurã cã echipamentele, localul şi utilitãţile de la locul de muncã sunt menţinute la standardele acceptate pentru desfãşurarea în bune condiţii a activitãţilor profesionale;
g) se asigurã cã toate activitãţile profesionale desfãşurate sub controlul sãu, precum şi cele exercitate de el personal sunt supuse asigurãrii de rãspundere profesionalã;
h) se asigurã cã toate mãsurile privind pãstrarea confidenţialitãţii sunt efective;
i) are datoria sã notifice colegiului pe raza cãruia îşi desfãşoarã activitatea orice schimbare de interes profesional privind membrii personalului din subordinea sa ori funcţia sa;
j) trebuie sã accepte, în mãsura posibilitãţilor, elevi şi studenţi pentru îndeplinirea stagiului de practicã în unitatea pe care o conduce.

SECŢIUNEA a 2-a
Competenţa profesionalã
ART. 13
Farmacistul trebuie sã îşi asigure şi sã îşi menţinã la un înalt nivel pregãtirea profesionalã, prin actualizarea permanentã a cunoştinţelor în aria sa profesionalã, în scopul îndeplinirii atribuţiilor cu competenţa necesarã.
ART. 14
În vederea actualizãrii permanente a cunoştinţelor profesionale, farmacistul este obligat:
a) sã îşi planifice şi sã participe la formele de pregãtire profesionalã organizate sau acreditate de Colegiul Farmaciştilor din România;
b) sã evalueze şi sã aplice în practica curentã cunoştinţele actualizate permanent;
c) sã ateste cu documente doveditoare pregãtirea sa, prin formele programelor de dezvoltare profesionalã acceptate, atunci când acest lucru îi este solicitat de comisiile de specialitate ale colegiului teritorial la care este înregistrat.

SECŢIUNEA a 3-a
Confidenţialitatea
ART. 15
Farmacistul are datoria de a respecta şi proteja informaţia profesionalã.
ART. 16
Farmacistul trebuie sã respecte şi sã protejeze confidenţialitatea informaţiilor referitoare la pacienţi, obţinute în cursul activitãţilor profesionale.
ART. 17
Informaţiile pot fi dezvãluite în urmãtoarele cazuri:
a) când pacientul şi-a dat consimţãmântul scris;
b) când tutorele pacientului a consimţit în scris, dacã vârsta pacientului sau starea sa de sãnãtate nu permite aceasta;
c) când este necesar pentru a preveni afectãri majore sau punerea în pericol a sãnãtãţii pacientului, a unei terţe persoane sau a publicului în general;
d) stabilirea vinovãţiei în cazul sãvârşirii unor infracţiuni, la solicitarea instanţei de judecatã;
e) în alte situaţii prevãzute de lege.
ART. 18
Farmacistul nu trebuie sã dezvãluie, decât cu acordul scris al medicului prescriptor, nicio informaţie referitoare la practica prescrierii acestuia.
ART. 19
Farmacistul trebuie sã protejeze informaţia profesionalã internã, respectând urmãtoarele reguli:
a) sã nu permitã accesul terţilor la informaţii privind activitatea unitãţii în care îşi desfãşoarã activitatea, decât cu acordul scris al angajatorului sau în alte situaţii prevãzute de lege;
b) sã respecte cerinţele legale de protecţie a informaţiilor privind acumularea şi utilizarea acestora;
c) sã asigure protecţia informaţiilor la operaţiunile de stocare, transmitere, primire ori distrugere.

SECŢIUNEA a 4-a
Relaţiile de colaborare ale farmacistului
ART. 20
În exercitarea profesiei, farmacistul are datoria ca în interesul bolnavului şi al pacientului în general sã colaboreze cu toţi confraţii sãi. În acest sens:
a) toţi farmaciştii îşi acordã ajutor reciproc şi consultanţã pentru realizarea îndatoririlor profesionale;
b) farmaciştii îşi rezolvã singuri litigiile, cu respectarea spiritului de colegialitate; dacã nu reuşesc, fac apel la comisia de litigii a colegiului;
c) farmacistul trebuie sã îşi trateze toţi colaboratorii cu respect, bunãvoinţã şi colegialitate;
d) farmacistul trebuie sã dovedeascã în orice împrejurare solidaritate faţã de colegii sãi şi loialitate faţã de corpul profesional şi profesia de farmacist.
ART. 21
În interesul pacientului şi al publicului în general, farmacistul trebuie sã colaboreze cu medicul şi cu alţi membri ai echipei de sãnãtate. În acest sens:
a) farmacistul colaboreazã activ cu medicul prescriptor pentru a realiza efectuarea tratamentului pacientului la timp, în parametrii optimi şi în interesul acestuia;
b) în colaborarea sa cu medicul, farmacistul se va abţine de la orice înţelegere în scop material sau de altã naturã care ar avea drept rezultat încãlcarea dreptului pacientului;
c) farmacistul trebuie sã se abţinã de la orice fapt care ar putea aduce prejudicii demnitãţii şi imaginii medicului sau altor membri ai profesiunilor sanitare, pentru a nu crea neîncredere pacientului.

SECŢIUNEA a 5-a
Concurenţa neloialã
ART. 22
Farmacistul nu trebuie sã utilizeze mijloacele concurenţei neloiale în vederea obţinerii unor avantaje materiale sau de altã naturã.
ART. 23
Se considerã a fi practici neloiale, fãrã a fi limitative, urmãtoarele activitãţi:
a) atragerea pacienţilor prin oferirea de avantaje materiale sau reclamã mincinoasã;
b) folosirea de funcţia deţinutã ori de mandatul încredinţat în cadrul organelor de conducere pentru atragerea de pacienţi.
ART. 24
Este sancţionabilã denunţarea nejustificatã şi în scop concurenţial a colegilor.

SECŢIUNEA a 6-a
Publicitatea
ART. 25
Orice informaţie furnizatã publicului de cãtre farmacist în legãturã cu serviciile de sãnãtate oferite trebuie sã fie corectã, decentã, legalã şi onestã.
ART. 26
Orice informaţie şi material promoţional cu privire la serviciile profesionale trebuie sã fie în concordanţã cu rolul farmacistului în promovarea sãnãtãţii şi sã permitã pacientului sã decidã independent asupra solicitãrii serviciului respectiv.
ART. 27
În scopul promovãrii unor servicii proprii, farmaciştii trebuie sã se abţinã de la a defãima serviciile profesionale ale altor confraţi.
ART. 28
Farmacistul trebuie sã se abţinã de la orice procedee sau mijloace contrare demnitãţii profesionale, care ar prejudicia dreptul pacientului de a-şi alege singur farmacistul.
ART. 29
Pe tot timpul exercitãrii profesiei, farmacistul trebuie sã se asigure cã acţiunile de promovare a medicamentelor, în care este implicat sau care au loc în unitãţile în care el lucreazã, sunt în conformitate cu prevederile legale privind publicitatea medicamentelor.
ART. 30
Farmacistul se va asigura cã promovarea medicamentelor nu implicã obligarea pacientului de a cumpãra sau de a primi medicamente nedorite sau în exces, în locul celor dorite sau împreunã cu acestea.

SECŢIUNEA a 7-a
Servicii farmaceutice de urgenţã
ART. 31
(1) Pentru asigurarea continuitãţii asistenţei cu medicamente a populaţiei, farmaciştii trebuie sã furnizeze, în condiţiile legii, servicii farmaceutice de urgenţã.
(2) Furnizarea serviciilor farmaceutice de urgenţã se va face cu respectarea urmãtoarelor principii:
a) farmacistul va utiliza toate cunoştinţele sale profesionale pentru a veni în sprijinul pacientului;
b) pentru a realiza un serviciu de calitate, farmacistul va solicita pacientului sau aparţinãtorului acestuia toate informaţiile legate de urgenţa cererii sale, respectiv medicaţia curentã, existenţa altor afecţiuni sau alergii, precum şi alte aspecte care pot influenţa decizia farmacistului;
c) decizia farmacistului va fi luatã avându-se în vedere şi afecţiunea pentru care se solicitã medicamentul, grupa terapeuticã din care face parte medicamentul, efectele adverse şi contraindicaţiile;
d) în funcţie de gravitatea situaţiei prezentate, farmacistul va încerca sã ia legãtura cu medicul curant al pacientului sau cu un alt medic;
e) dozele eliberate pot fi pentru maximum 24 de ore, în zilele lucrãtoare, şi pentru maximum 72 de ore, pentru sfârşitul de sãptãmânã şi sãrbãtorile legale;
f) orice intervenţie de acest tip va fi însoţitã de recomandarea farmacistului ca pacientul sã se adreseze imediat medicului;
g) în cazul copiilor, eliberarea unui medicament va fi însoţitã de recomandarea cãtre pãrinţi de a consulta în cel mai scurt timp medicul de familie sau de a apela la serviciul de urgenţã;
h) medicamentele psihotrope şi stupefiante nu fac obiectul serviciilor farmaceutice de urgenţã.
ART. 32
Pentru a realiza în condiţii bune serviciile farmaceutice de urgenţã, farmacistul este obligat sã acorde primul ajutor, în limita competenţelor sale, şi sã solicite intervenţia serviciilor specializate, informând asupra mãsurilor luate din proprie iniţiativã.
ART. 33
(1) Farmacistul poate elibera medicamente fãrã prescripţie medicalã în urmãtoarele situaţii:
a) pacientul este bolnav cronic şi este cunoscut de cãtre farmacist sau se aflã în evidenţele farmaciei ca utilizator al medicamentului solicitat, dar din diverse motive nu a putut ajunge la medic;
b) pacientul nu posedã o prescripţie medicalã, dar prezintã un bilet de ieşire din spital, o scrisoare medicalã etc.;
c) pacientul prezintã o prescripţie a cãrei valabilitate a expirat;
d) pacientul prezintã o schemã de tratament parafatã de medicul prescriptor;
e) pacientul este în tranzit şi nu îşi poate continua tratamentul;
f) alte situaţii de urgenţã în care farmacistul va decide, dupã caz, eliberarea unui medicament pe o duratã limitatã, pânã la obţinerea unei prescripţii, cu îndrumarea pacientului cãtre medicul de familie, centrul de sãnãtate sau permanenţã, compartimentul ori unitatea de primire a urgenţelor sau apelarea numãrului de urgenţã 112.
(2) Farmaciile din mediul rural pot furniza servicii farmaceutice de urgenţã şi în situaţia în care în localitate nu existã cabinete medicale sau medicul nu este prezent; în aceste situaţii, furnizarea serviciilor farmaceutice se va face cu respectarea principiilor prevãzute la art. 31.
ART. 34
Când nu poate sã acorde pacientului serviciul solicitat, farmacistul trebuie sã îndrume pacientul spre un serviciu specializat de asistenţã medicalã.
ART. 35
În cazuri urgente, farmacistul trebuie sã acorde asistenţã pacienţilor, dacã este solicitat, şi în afara programului farmaciei.

SECŢIUNEA a 8-a
Incompatibilitãţi
ART. 36
(1) Se recunoaşte ca activitate profesionalã activitatea desfãşuratã în mod legal de farmacişti în unul sau mai multe dintre domeniile urmãtoare:
a) prepararea formelor farmaceutice ale medicamentelor;
b) fabricarea şi controlul medicamentelor;
c) controlul medicamentelor într-un laborator pentru controlul medicamentelor;
d) depozitarea, conservarea şi distribuirea medicamentelor angro;
e) prepararea, controlul, depozitarea şi distribuţia medicamentelor în farmacii deschise publicului;
f) prepararea, controlul, depozitarea şi eliberarea medicamentelor din farmaciile de spital;
g) acordarea de informaţii şi consultanţã privind medicamentele.
(2) Farmacistul, în conformitate cu pregãtirea sa universitarã, este competent sã exercite şi alte activitãţi profesionale, precum:
a) colaborare cu medicul pentru stabilirea şi urmãrirea terapiei pacientului;
b) farmacovigilenţã;
c) fabricarea, controlul, depozitarea, conservarea şi distribuţia produselor din plante, suplimentelor nutritive, produselor igieno-cosmetice, dispozitivelor medicale, medicamentelor de uz veterinar, substanţelor farmaceutice active şi auxiliare;
d) analize în laboratoare de biochimie, toxicologie şi igienã a mediului şi alimentelor;
e) marketing şi management farmaceutic;
f) activitãţi didactice, cercetare sau administraţie sanitarã.
(3) În toate activitãţile prevãzute la alin. (1) farmacistul are deplinã rãspundere şi drept de decizie.
ART. 37
Exercitarea profesiei de farmacist este incompatibilã cu:
a) exercitarea concomitentã a profesiei de medic;
b) starea de sãnãtate fizicã sau psihicã necorespunzãtoare pentru exercitarea profesiei de farmacist;
c) comerciant persoanã fizicã;
d) exercitarea unor activitãţi contrare legii sau bunelor moravuri;
e) calitatea de lucrãtor comercial sau agent comercial;
f) angajat al altor unitãţi decât cele care au ca obiect de activitate serviciile farmaceutice, cercetarea farmaceuticã, producţia ori distribuţia de medicamente sau activitãţile prevãzute la art. 36 alin. (2).
ART. 38
Dacã în termen de 15 zile de la notificarea fãcutã de Colegiul Farmaciştilor din România farmacistul aflat într-o situaţie de incompatibilitate nu renunţã la activitatea incompatibilã cu profesia de farmacist, se suspendã de drept calitatea de membru al Colegiului Farmaciştilor din România şi dreptul de exercitare a profesiei de farmacist.
ART. 39
(1) Farmaciştii care ocupã funcţii publice în cadrul aparatului central al Ministerului Sãnãtãţii, în cadrul autoritãţilor de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti, în cadrul Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate şi, respectiv, în cadrul caselor de asigurãri de sãnãtate judeţene şi a municipiului Bucureşti pot desfãşura în afara programului normal de lucru, în condiţiile legii, activitãţi profesionale, potrivit calificãrii pe care o deţin exclusiv în unitãţi sanitare sau farmaceutice private.
(2) Farmaciştilor prevãzuţi la alin. (1) li se aplicã în mod corespunzãtor prevederile <>art. 35 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 53/2003 - <>Codul muncii , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

CAP. III
Dispoziţii finale

ART. 40
Farmacistul rãspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor şi regulamentelor profesionale, a Codului deontologic al farmacistului şi a regulilor de bunã practicã profesionalã, a Statutului Colegiului Farmaciştilor din România, pentru nerespectarea deciziilor adoptate de organele de conducere ale Colegiului Farmaciştilor din România, precum şi pentru orice fapte sãvârşite în legãturã cu profesia sau în afara acesteia, care sunt de naturã sã prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale Colegiului Farmaciştilor din România.
ART. 41
Orice comportament în exercitarea profesiei care încalcã principiile prezentului cod poate face obiectul unei reclamaţii privind încãlcarea eticii profesionale de cãtre farmacist.
ART. 42
Judecarea cazurilor de abateri de la prezentul cod se soluţioneazã, conform legii şi Statutului Colegiului Farmaciştilor din România, de comisia de disciplinã competentã.
ART. 43
În aplicarea procedurii disciplinare, instanţele Colegiului Farmaciştilor din România trebuie sã judece cauzele disciplinare ţinând cont de circumstanţele în care s-a petrecut fapta.

----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016