Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CODUL DE ETICA SI DEONTOLOGIE din 3 noiembrie 2006  a personalului din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si din structurile subordonate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CODUL DE ETICA SI DEONTOLOGIE din 3 noiembrie 2006 a personalului din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si din structurile subordonate

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 918 din 13 noiembrie 2006

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Codul de eticã şi deontologie a personalului din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţã şi din structurile subordonate, denumit în continuare cod, reglementeazã conduita în relaţiile de serviciu ale personalului respectiv şi stabileşte principiile generale care statueazã activitatea profesionalã din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţã şi din structurile subordonate.
ART. 2
În îndeplinirea atribuţiilor specifice, personalul din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţã şi din structurile subordonate, denumit în continuare personal, beneficiazã, conform legii, de protecţia instituţiei din care face parte, aceasta fiind obligatã sã îi furnizeze, în orice împrejurare şi în mod oportun, sprijin adecvat, în condiţiile legii.
ART. 3
În exercitarea atribuţiilor funcţionale personalul coopereazã şi se bucurã de sprijinul autoritãţii publice, în conformitate cu normele legale în vigoare.
ART. 4
Respectarea principiilor şi regulilor din prezentul cod reprezintã o îndatorire de onoare a personalului.

CAP. II
Obiective

ART. 5
Prin implementarea prezentului cod se urmãreşte:
a) creşterea prestigiului Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţã şi al structurilor subordonate, prin eliminarea actelor de corupţie;
b) informarea publicului cu privire la conduita profesionalã la care este îndreptãţit sã se aştepte din partea personalului în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
c) prevenirea abaterilor de la normele de conduitã;
d) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetãţeni şi personal, pe de o parte, şi între cetãţeni şi autoritãţile administraţiei publice, pe de altã parte;
e) asigurarea unui grad sporit de transparenţã a activitãţilor aflate în sarcina personalului;
f) acceptarea cu demnitate şi în deplinã cunoştinţã de cauzã a privaţiunilor specifice funcţiei îndeplinite, precum şi a situaţiilor de risc, uneori extrem, cu care se confruntã pe timpul îndeplinirii misiunilor specifice;
g) informarea personalului cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care le are pe timpul exercitãrii atribuţiilor de serviciu.

CAP. III
Principii generale

ART. 6
(1) Principiile care guverneazã etica şi deontologia profesionalã a personalului sunt urmãtoarele:
a) legalitatea - orice acţiune întreprinsã în conformitate cu cerinţele funcţiei trebuie efectuatã în spiritul şi litera legii;
b) prioritatea interesului public - în îndeplinirea atribuţiilor funcţionale personalul are îndatorirea de a considera întotdeauna interesul public mai presus de interesul personal;
c) asigurarea egalitãţii de tratament - personalul are îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;
d) nediscriminarea - neadmiterea de discriminãri pe criterii de vârstã, sex, rasã, origine etnicã, apartenenţã religioasã sau de orice altã naturã;
e) profesionalismul - personalul are obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţã, eficienţã, corectitudine şi conştiinciozitate;
f) imparţialitatea şi independenţa - personalul este obligat sã aibã o atitudine obiectivã, neutrã faţã de orice interes politic, economic, religios sau de altã naturã, în exercitarea atribuţiilor funcţionale;
g) loialitatea - apãrarea prestigiului instituţiei şi al colectivului în care îşi desfãşoarã activitatea şi ocrotirea interesului public prin orice mijloace legale, inclusiv judiciare;
h) integritatea moralã - personalului îi este interzis sã solicite sau sã accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea atribuţiilor funcţionale pe care le exercitã sau sã abuzeze în vreun fel de acestea;
i) cinstea şi corectitudinea - în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu personalul trebuie sã fie de bunã-credinţã;
j) deschiderea şi transparenţa - activitãţile desfãşurate de personal în exercitarea atribuţiilor sale funcţionale sunt publice şi pot fi supuse monitorizãrii cetãţenilor;
k) continuitatea şi gradualitatea - asigurarea unor controale periodice ale situaţiilor de risc şi aplicarea unor mãsuri din ce în ce mai severe în cazul menţinerii riscului peste nivelele acceptabile;
l) confidenţialitatea - obligaţia de a pãstra secretul privind informaţiile care nu sunt de interes public obţinute în cursul desfãşurãrii activitãţii.
(2) Orice persoanã fizicã sau juridicã este îndreptãţitã sã pretindã personalului respectarea acestor reguli de conduitã în raporturile sale de serviciu cu aceasta.

CAP. IV
Reguli de conduitã

ART. 7
Pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu personalul este obligat:
a) sã se conformeze dispoziţiilor legale referitoare la îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, inclusiv celor ce privesc interzicerea şi/sau restrângerea exercitãrii unor drepturi;
b) sã fie loial faţã de instituţia în care lucreazã şi sã apere în orice situaţie prestigiul acesteia;
c) sã nu solicite şi/sau sã nu accepte, în mod direct sau indirect, bani, cadouri, favoruri, servicii sau alte avantaje ce îi sunt destinate personal, familiei, pãrinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care are relaţii de serviciu şi sã respingã ferm orice promisiune care ar putea influenţa imparţialitatea şi corectitudinea în luarea unor decizii ori ar putea determina efectuarea unei operaţiuni necuvenite în favoarea ofertantului;
d) sã nu se prevaleze de informaţii şi date la care are acces datoritã serviciului, pentru a desfãşura, el însuşi sau prin intermediul altor persoane cãrora le sunt aduse la cunoştinţã respectivele informaţii, activitãţi de naturã a genera obţinerea unor venituri sau foloase necuvenite ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane;
e) sã nu realizeze acte şi fapte susceptibile de a produce efecte juridice sau de a genera orice alte consecinţe care ar afecta interesul instituţiei;
f) sã nu permitã utilizarea numelui ori a imaginii proprii, precum şi a instituţiei în care este încadrat, în acţiuni publicitare, directe sau mascate, pentru promovarea unei activitãţi comerciale;
g) sã promoveze o imagine corectã a ţãrii şi a instituţiei pe care o reprezintã, în cadrul organizaţiilor internaţionale, instituţiilor de învãţãmânt, conferinţelor, seminariilor şi al altor activitãţi cu caracter internaţional;
h) sã aibã o conduitã corespunzãtoare regulilor de protocol, sã nu încalce legile şi obiceiurile ţãrii gazdã şi sã nu exprime opinii personale defãimãtoare privind aspectele naţionale sau disputele internaţionale, în cazul deplasãrilor în strãinãtate;
i) sã nu desfãşoare activitãţi ce genereazã ori ar putea genera conflict de interese sau care intrã în contradicţie cu responsabilitãţile oficiale;
j) sã fie imparţial şi sã respecte principiul nediscriminãrii pe criterii de vârstã, sex, rasã, origine etnicã, apartenenţã religioasã sau altele asemenea;
k) sã comunice în timp util şefilor ierarhici şi autoritãţilor în drept orice încãlcare a legii de care a luat cunoştinţã în timpul sau în legãturã cu serviciul;
l) sã nu primeascã direct cereri sau petiţii a cãror rezolvare intrã ori ar putea sã intre în competenţa sa, sã nu discute direct cu petenţii, cu excepţia cazului în care i s-au stabilit în mod oficial asemenea atribuţii, şi sã nu intervinã pentru influenţarea soluţionãrii acestor cereri;
m) sã susţinã cu demnitate şi competenţã drepturile şi interesele legitime ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţã, ale structurilor din subordinea sa, precum şi ale personalului acestora, cu respectarea confidenţialitãţii, în întreaga sa activitate; aceasta nu trebuie interpretatã ca o derogare de la obligaţia legalã de a furniza informaţii de interes public, în condiţiile legii;
n) sã asigure folosirea timpului de lucru, fondurilor financiare şi a bunurilor publice exclusiv pentru desfãşurarea în mod eficient a activitãţilor aferente funcţiei, sã ocroteascã patrimoniul instituţiei şi sã evite producerea oricãrui prejudiciu acestuia;
o) pe timpul îndeplinirii misiunilor specifice, sã acorde o atenţie deosebitã protecţiei unor categorii speciale sau vulnerabile ale populaţiei, cum ar fi: copiii, femeile, bãtrânii, persoanele cu dizabilitãţi;
p) sã poarte, dupã caz, însemnele distinctive, uniforma şi, respectiv, echipamentul prevãzut de lege pentru a fi protejat şi recunoscut cu uşurinţã pe timpul misiunilor şi sã-şi decline întotdeauna identitatea atunci când intrã în contact cu alte persoane în legãturã cu îndeplinirea îndatoririlor profesionale;
q) în îndeplinirea unor misiuni în cooperare cu alte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, sã aibã în vedere respectarea, dupã caz, şi a regulilor de conduitã specifice respectivelor structuri;
r) sã respingã cu fermitate şi neechivoc tentativele de corupere sau de influenţare, exercitate de terţe persoane asupra sa, în scopul de a nu-şi îndeplini atribuţiile de serviciu în strictã conformitate cu prevederile legale, cel în cauzã având obligaţia sã-şi informeze de îndatã şeful ierarhic despre asemenea tentative.
ART. 8
Personalul are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnitãţii colegilor şi persoanelor cu care intrã în legãturã în exercitarea funcţiei publice, prin:
a) întrebuinţarea unor expresii şi gesturi jignitoare;
b) dezvãluirea unor aspecte ale vieţii private;
c) formularea unor sesizãri sau plângeri calomnioase.
ART. 9
În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu personalul care lucreazã direct cu publicul sau care desfãşoarã activitãţi de prevenire a situaţiilor de urgenţã, suplimentar faţã de obligaţiile prevãzute la art. 7, are urmãtoarele obligaţii:
a) sã respecte cu stricteţe reglementãrile tehnice în domeniu, acţionând numai în conformitate cu prevederile actelor normative specifice în vigoare;
b) sã asigure transparenţa privind activitãţile desfãşurate, pentru a câştiga şi menţine încrederea societãţii civile în instituţia pe care o reprezintã;
c) sã nu se lase influenţat de factorii responsabili şi alte persoane din obiectivul controlat, pentru asigurarea obiectivitãţii şi eficienţei constatãrilor şi a mãsurilor pe care le presupune activitatea de control;
d) sã informeze ierarhic comanda inspecţiei, înainte de a accepta o sarcinã, despre orice relaţie pe care o are cu persoane din obiectivul unde urmeazã sã efectueze controlul sau despre orice activitãţi desfãşurate ce ar putea pune la îndoialã independenţa sa de apreciere şi de acţiune;
e) sã nu accepte controlarea niciunei unitãţi dacã a fost implicat în calitate de consultant, verificator, expert sau în altã calitate similarã la proiectare, instruire, organizare ori la alte activitãţi desfãşurate în cadrul acesteia;
f) sã nu divulge date şi informaţii cu privire la acţiunile sau rezultatele controalelor proprii ori ale colegilor de serviciu, conţinutul documentelor ori al informaţiilor de care ia cunoştinţã în cadrul activitãţii sale profesionale şi sã nu le foloseascã în scop personal;
g) sã prezinte cu toatã obiectivitatea, onestitatea şi echitatea cele constatate pe timpul activitãţilor specifice şi sã insiste, folosind numai argumente ştiinţifice şi legale, pentru înlãturarea urgentã a unor stãri neconforme cu legea ori care pun în pericol mediul înconjurãtor, viaţa cetãţenilor şi proprietatea persoanelor fizice şi juridice.
ART. 10
Personalul trebuie sã adopte o atitudine imparţialã şi justificatã pentru rezolvarea clarã şi eficientã a problemelor cetãţenilor în faţa legii şi a autoritãţilor publice, prin promovarea unor soluţii similare sau identice raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt.
ART. 11
Personalul trebuie sã dovedeascã stãpânire de sine, capacitate de comunicare, abilitãţi de gestionare a situaţiilor conflictuale, dezvoltându-şi prin sistemul de formare continuã puterea de înţelegere a problemelor sociale, culturale şi educaţionale specifice colectivitãţii în care îşi exercitã profesia, precum şi, dupã caz, capacitãţi manageriale.
ART. 12
Personalul trebuie sã aibã o ţinutã vestimentarã adecvatã, decentã şi corectã.
ART. 13
(1) Personalul trebuie sã aibã un comportament ferm, fãrã a etala un aer de superioritate, duritate, aroganţã sau atitudine autoritarã.
(2) Personalul are obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lãsa influenţat de considerente personale sau de popularitate.
(3) În exprimarea opiniilor personalul trebuie sã evite generarea de conflicte cauzate de schimbul de pãreri.
ART. 14
Personalul rãspunde pentru acţiunile, inacţiunile şi omisiunile sale, în condiţiile legii.
ART. 15
Personalul care deţine o funcţie de conducere rãspunde pentru dispoziţiile date subordonaţilor în temeiul autoritãţii pe care o exercitã potrivit prevederilor legale.

CAP. V
Dispoziţii finale

ART. 16
Funcţionarii publici şi personalul contractual din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţã şi din structurile subordonate sunt obligaţi sã respecte prevederile prezentului cod, coroborate cu cele ale <>Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduitã a funcţionarilor publici sau, dupã caz, ale <>Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduitã a personalului contractual din autoritãţile şi instituţiile publice.
ART. 17
Prevederile prezentului cod se completeazã, dupã caz, cu alte prevederi aplicabile cuprinse în regulamentele militare, ordinele şi dispoziţiile specifice în vigoare.
ART. 18
Încãlcarea dispoziţiilor prezentului cod atrage rãspunderea disciplinarã, contravenţionalã sau penalã, dupã caz.
ART. 19
Şefii structurilor din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţã şi ai celor subordonate vor lua mãsurile necesare pentru cunoaşterea şi aplicarea prevederilor prezentului cod de cãtre întregul personal al acestora.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016