Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CODUL DE ETICĂ din 2 aprilie 2014  pentru Corpul diplomatic şi consular al României    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CODUL DE ETICĂ din 2 aprilie 2014 pentru Corpul diplomatic şi consular al României

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 14 aprilie 2014

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Obiectiv
    Codul etic pentru Corpul diplomatic şi consular al României, denumit în continuare Cod etic, are ca obiectiv stabilirea unui set unitar de valori, principii şi norme a căror însuşire şi respectare sunt de natură să asigure:
    a) promovarea şi apărarea în mod eficient a interesului naţional, păstrarea şi continuarea tradiţiilor de loialitate, devotament şi înalt profesionalism, specifice activităţii diplomatice şi consulare;
    b) un climat de muncă şi un comportament favorabil realizării în bune condiţii a obiectivelor de politică externă ale României.
    ART. 2
    Domeniul de aplicare
    (1) Codul etic se aplică membrilor Corpului diplomatic şi consular al României, astfel cum este definit de dispoziţiile Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare.
    (2) Persoanele care devin membri ai Corpului diplomatic şi consular al României depun jurământul de credinţă în momentul dobândirii calităţii de membru al Corpului diplomatic şi consular al României, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 269/2003, cu modificările ulterioare.

    CAP. II
    Valori şi principii

    ART. 3
    Devotament faţă de ţară şi loialitate
    (1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României au următoarele obligaţii:
    a) să respecte şi să apere valorile democraţiei constituţionale şi ale statului de drept;
    b) să fie loiali şi devotaţi statului român şi Ministerului Afacerilor Externe;
    c) să apere şi să promoveze interesele statului român şi ale cetăţenilor români în ţară şi în străinătate;
    d) să îşi îndeplinească îndatoririle de serviciu şi obligaţiile profesionale cu devotament în scopul înfăptuirii politicii externe a României.
    (2) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României au obligaţia să se abţină să întreprindă acţiuni de natură să aducă prejudicii intereselor şi prestigiului României sau care ar putea genera impedimente în realizarea politicii externe a României.
    ART. 4
    Legalitatea
    (1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României au obligaţia să respecte Constituţia şi legile ţării şi să aplice dispoziţiile legale în conformitate cu atribuţiile ce le revin, cu respectarea eticii profesionale.
    (2) Pe durata cât se află în misiune în străinătate, membrii Corpului diplomatic şi consular al României trebuie să respecte prevederile tratatelor la care România este parte, legile statelor pe teritoriul cărora îşi desfăşoară activitatea, precum şi alte reguli care decurg din normele de drept internaţional, fără a aduce atingere privilegiilor şi imunităţilor pe care le au.
    (3) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României au obligaţia să nu fie implicaţi în activităţi de natură să afecteze relaţiile externe ale României sau care ar aduce atingere statutului lor diplomatic ori consular, inclusiv în activităţi care ar reprezenta un amestec în treburile interne ale ţării în care sunt acreditaţi sau unde îşi desfăşoară activitatea.
    ART. 5
    Responsabilitate şi corectitudine
    (1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României au obligaţia să acţioneze cu responsabilitate, corectitudine, bună-credinţă şi promptitudine în exercitarea îndatoririlor de serviciu.
    (2) Membrilor Corpului diplomatic şi consular al României le este interzis:
    a) să întreprindă acţiuni, demersuri ori să facă declaraţii care ar putea prejudicia interesele României în relaţiile cu alte state sau cu organizaţii internaţionale;
    b) să exprime poziţii şi puncte de vedere fără mandat, care ar putea angaja România;
    c) să intervină pentru soluţionarea unor cereri ori lucrări care nu sunt de competenţa lor sau nu sunt atribuţii specifice funcţiei ocupate şi care nu le-au fost repartizate de conducătorii ierarhici.
    ART. 6
    Reprezentare şi demnitate
    Membrii Corpului diplomatic şi consular al României au următoarele obligaţii:
    a) să aibă, în toate împrejurările, o conduită profesională şi morală ireproşabilă, atât în timpul, cât şi în afara serviciului;
    b) să dea dovadă de o atitudine demnă în activitatea profesională, precum şi în relaţiile personale;
    c) să reflecte imaginea României în raporturile cu partenerii străini într-o manieră integră, onestă şi demnă;
    d) să aibă un comportament bazat pe respect şi amabilitate, atât în relaţia cu publicul şi alţi reprezentanţi ai autorităţilor şi instituţiilor publice, cât şi cu colegii, în conformitate cu uzanţele de protocol diplomatic şi ceremonial;
    e) să aibă un aspect şi o ţinută vestimentară decente şi reprezentative, potrivit statutului şi etichetei diplomatice.
    ART. 7
    Integritate şi profesionalism
    (1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României au obligaţia:
    a) să evite orice formă de discriminare sau părtinire în exercitarea funcţiei;
    b) să îşi desfăşoare activitatea cu profesionalism şi eficienţă;
    c) să se comporte astfel încât să păstreze şi să întărească încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficienţa Ministerului Afacerilor Externe;
    d) să menţină încrederea publicului în calitatea serviciului prestat;
    e) să urmărească îndeplinirea adecvată şi în timp util a sarcinilor de serviciu;
    f) să îşi perfecţioneze continuu pregătirea profesională.
    (2) Membrilor Corpului diplomatic şi consular al României le este interzis să accepte, prin prisma poziţiei oficiale pe care o deţin, orice avantaje necuvenite.
    (3) Prin exercitarea atribuţiilor de serviciu, membrilor Corpului diplomatic şi consular al României le este interzis să difuzeze informaţii inexacte sau false, de natură să afecteze interesele statului român, Ministerului Afacerilor Externe ori drepturile şi libertăţile persoanelor cu privire la care îşi exercită atribuţiile de serviciu.
    ART. 8
    Confidenţialitate
    (1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României au obligaţia să respecte şi să păstreze informaţiile clasificate secret de stat şi secret de serviciu, în condiţiile legii, precum şi confidenţialitatea privind activităţile, faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă, atât în perioada exercitării funcţiei, cât şi după încetarea acesteia.
    (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) informaţiile de interes public, reglementate de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Membrilor Corpului diplomatic şi consular al României le este interzis:
    a) să utilizeze tehnologia informatică, de comunicaţii şi de transmitere a datelor, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe - Centrală şi serviciul exterior, în alte scopuri decât cele prevăzute de normele în vigoare;
    b) să obţină, prin orice mijloace, sau să deţină informaţii clasificate la care nu au acces potrivit legii.
    ART. 9
    Imparţialitate politică
    (1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României au obligaţia, conform Legii nr. 269/2003, cu modificările ulterioare, ca, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, să se abţină de la manifestarea în public a convingerilor lor politice.
    (2) Membrilor Corpului diplomatic şi consular al României le este interzis:
    a) să facă parte din partide politice sau alte organizaţii, formaţiuni ori structuri politice;
    b) să desfăşoare propagandă ori activităţi în favoarea unor organizaţii şi partide politice, a unor reprezentanţi sau candidaţi ai acestora ori pentru candidaţi independenţi;
    c) să declare ori să participe la greve, precum şi la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic.
    (3) Prevederile din alin. (1) şi (2) nu se aplică ministrului afacerilor externe, secretarilor de stat şi subsecretarului de stat.
    ART. 10
    Protejarea vieţii private
    (1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României au dreptul la respectarea vieţii private.
    (2) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României au obligaţia de a păstra discreţia asupra informaţiilor privind viaţa privată a altor persoane şi de a nu recurge la acţiuni denigratoare împotriva unei persoane.

    CAP. III
    Norme specifice

    ART. 11
    Conflictul de interese
    (1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României se află în conflict de interese atunci când:
    a) au un interes personal, de natură patrimonială, care influenţează, direct sau indirect, îndeplinirea cu imparţialitate şi obiectivitate a atribuţiilor oficiale;
    b) îndeplinesc acte sau participă la luarea unor decizii prin care realizează, direct ori indirect, un folos material pentru sine, soţ, soţie, membrii de familie, părinţi, rude apropiate sau persoane cu care în ultimii 5 ani s-au aflat în raporturi de colaborare profesională ori de afaceri.
    (2) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României au obligaţia de a evita provocarea oricăror conflicte de interese, iar în cazul unui conflict, real sau potenţial, au obligaţia de a informa superiorul ierarhic şi de a se abţine de la orice acţiune suplimentară generatoare de conflict de interese.
    ART. 12
    Declararea averilor şi intereselor
    Membrii Corpului diplomatic şi consular al României au obligaţia să depună declaraţii de avere şi de interese în condiţiile legii.
    ART. 13
    Regimul incompatibilităţilor
    (1) Calitatea de membru al Corpului diplomatic şi consular al României este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din cadrul instituţiilor de învăţământ universitar acreditate.
    (2) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României pot avea calitatea de membru în asociaţii, fundaţii şi alte organizaţii nonguvernamentale fără scop lucrativ, inclusiv funcţii de conducere în cadrul acestora, fără a fi remuneraţi.
    (3) Membrilor Corpului diplomatic şi consular al României le este interzis să deţină funcţii în regii autonome, societăţi comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ.
    (4) Pe durata îndeplinirii misiunii în străinătate, membrilor Corpului diplomatic şi consular al României le este strict interzisă desfăşurarea unor activităţi comerciale, direct sau indirect, prin intermediul membrilor de familie ori prin persoane interpuse.
    ART. 14
    Cadouri
    (1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, membrilor Corpului diplomatic şi consular al României le este interzis să pretindă, să primească ori să accepte, în afara uzanţelor diplomatice, cadouri, servicii, favoruri, trataţii, invitaţii sau orice alte avantaje destinate lor, soţului, soţiei, membrilor de familie, părinţilor, rudelor apropiate ori persoanelor cu care, în ultimii 5 ani, s-au aflat în raporturi de colaborare profesională sau de afaceri.
    (2) Cu prilejul unor acţiuni de protocol, prin excepţie de la prevederile alin. (1), membrii Corpului diplomatic şi consular pot primi şi accepta cadouri simbolice, cu valoare redusă, acestea urmând să fie declarate conform prevederilor legale.
    ART. 15
    Utilizarea resurselor materiale şi financiare
    (1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României au obligaţia să vegheze ca resursele materiale şi financiare aflate la dispoziţia lor să fie utilizate în limitele legii, în mod responsabil, eficient şi economic.
    (2) Membrii Corpului diplomatic şi consular au obligaţia de a înştiinţa, de îndată, persoanele competente din cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ori Centrala Ministerului Afacerilor Externe cu privire la orice fel de lipsuri în gestiunea lor sau a altor angajaţi ai Ministerului Afacerilor Externe, de care au luat cunoştinţă, prin care se aduc prejudicii patrimoniului Ministerului Afacerilor Externe ori instituţiilor subordonate acestuia.
    ART. 16
    Responsabilitatea superiorilor ierarhici
    Membrilor Corpului diplomatic şi consular al României care exercită funcţii de conducere şi control le este interzis să abuzeze de prerogativele conferite.
    ART. 17
    Încetarea activităţii în Ministerul Afacerilor Externe
    La încetarea activităţii în Ministerul Afacerilor Externe, membrul Corpului diplomatic şi consular al României trebuie să se conformeze tuturor regulilor stabilite, potrivit legii, aplicabile în cazul perfectării unor angajamente de muncă sau comerciale ulterioare.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 18
    Controlul, coordonarea, monitorizarea şi raportarea aplicării Codului etic. Comisia de etică
    (1) Controlul aplicării Codului etic se realizează de către Corpul de control şi evaluare diplomatică.
    (2) Coordonarea, monitorizarea şi raportarea aplicării prezentului Cod etic se realizează de către consilierii de etică pentru Corpul diplomatic şi consular. Consilierii de etică funcţionează în cadrul Corpului de control şi evaluare diplomatică.
    (3) Ministrul afacerilor externe poate dispune prin ordin constituirea unei Comisii de etică, cu rol de mediere în aplicarea normelor de etică şi deontologie. Întrunirea Comisiei de etică se aprobă de ministrul afacerilor externe.
    (4) Comisia de etică nu poate fi sesizată pentru abateri disciplinare.
    ART. 19
    Răspunderea juridică
    Nerespectarea Codului etic poate atrage răspunderea disciplinară sau altă formă de răspundere juridică, după caz, conform prevederilor legale în vigoare.
    ART. 20
    Norme complementare
    Dispoziţiile prezentului Cod etic se completează cu dispoziţiile Legii nr. 269/2003, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ministerului Afacerilor Externe, misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale româneşti.
    ART. 21
    Procedura de aplicare
    În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului Cod etic, prin ordin al ministrului afacerilor externe se aprobă procedura privind coordonarea, monitorizarea, raportarea şi controlul aplicării Codului etic, inclusiv organizarea şi funcţionarea Comisiei de etică.

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016