Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CODUL-CADRU din 4 aprilie 2024  de etică şi deontologie universitară    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CODUL-CADRU din 4 aprilie 2024 de etică şi deontologie universitară

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 327 din 9 aprilie 2024
──────────
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 305 din 4 aprilie 2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 9 aprilie 2024.
──────────
    CAP. I
    Domeniul de aplicare şi principii generale
    ART. 1
     Codul-cadru de etică şi deontologie universitară, denumit în continuare cod, reglementează cadrul general privind principiile şi normele de etică şi deontologie universitară şi este obligatoriu pentru categoriile de personal prevăzute în Legea învăţământului superior nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, precum şi pentru alte persoane care au avut sau au calitatea de membri ai comunităţii academice după data intrării în vigoare a legii antemenţionate.

    ART. 2
    (1) Prezentul cod are drept scop creşterea calităţii în procesul educaţional şi de cercetare, precum şi consolidarea unui climat de încredere şi respect la nivelul comunităţilor universitare, prin reglementarea conduitei membrilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior, furnizând principii şi valori pe baza cărora se pot stabili modele de comportament, de coeziune şi de valorizare a potenţialului comunităţii academice.
    (2) Responsabilitatea şi obligativitatea respectării normelor de etică şi deontologie universitară revin membrilor comunităţii universitare din cadrul fiecărei instituţii de învăţământ superior, în contextul răspunderii publice a instituţiilor de învăţământ.

    ART. 3
        Principiile aplicabile eticii şi deontologiei universitare sunt:
    a) principiul libertăţii academice;
    b) principiul răspunderii publice;
    c) principiul echităţii;
    d) principiul nediscriminării şi egalităţii de şanse;
    e) principiul transparenţei;
    f) principiul integrităţii morale şi profesionale;
    g) principiul dreptului la apărare;
    h) principiul independenţei faţă de orice influenţă morală, ştiinţifică, religioasă, politică, economică sau de altă natură în activitatea didactică sau ştiinţifică;
    i) principiul respectării drepturilor şi libertăţilor membrilor comunităţii universitare;
    j) principiul responsabilităţii morale, sociale şi profesionale;
    k) principiul garantării identităţii culturale a tuturor membrilor comunităţii academice şi a dialogului intercultural;
    l) principiul imparţialităţii şi al obiectivităţii;
    m) principiul promovării interesului superior al beneficiarului direct.


    ART. 4
        În sensul prezentului cod, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) coautor al unei publicaţii - orice persoană nominalizată în lista de autori a unei publicaţii ştiinţifice;
    b) confecţionarea de rezultate sau date - raportarea de rezultate sau date fictive, care nu sunt rezultatul real al unei activităţi de cercetare-dezvoltare;
    c) falsificarea de rezultate sau date - raportarea selectivă sau respingerea datelor ori a rezultatelor nedorite, manipularea reprezentărilor sau a ilustraţiilor, alterarea aparatului experimental ori numeric pentru a obţine datele dorite, fără a raporta alterările efectuate, în scopul denaturării adevărului ştiinţific;
    d) plagiatul - prezentarea drept creaţie sau contribuţie ştiinţifică pretins personală într-o operă scrisă, inclusiv în format electronic, a unor texte, idei, demonstraţii, date, teorii, rezultate sau metode ştiinţifice preluate din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menţiona acest lucru şi fără a face trimitere la sursele originale;
    e) autoplagiatul - republicarea unor părţi substanţiale din propriile publicaţii anterioare, inclusiv traduceri, fără a indica în mod corespunzător sau a cita originalul.


    CAP. II
    Monitorizarea şi controlul aplicării normelor de etică şi deontologie universitară
    ART. 5
        Comisia Naţională de Etică a Managementului Universitar, denumită în continuare CNEMU, se pronunţă cu privire la situaţiile conflictuale referitoare la nerespectarea eticii managementului universitar şi la cele care vizează încălcarea răspunderii publice.

    ART. 6
        La nivelul fiecărei instituţii de învăţământ superior se înfiinţează comisii de etică universitară, cu un mandat de 4 ani. Comisia de etică universitară acţionează independent faţă de orice altă structură sau persoană din cadrul instituţiei de învăţământ superior.

    ART. 7
        Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de etică universitară de la nivelul instituţiilor de învăţământ superior se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei.

    ART. 8
        Comisiile de etică universitară din instituţiile de învăţământ superior, constituite în scopul prevenirii şi eliminării faptelor care pot genera elemente sau practici lipsite de etică, analizează sesizările cu privire la săvârşirea faptelor ce pot constitui abateri de la etica şi deontologia universitară.

    ART. 9
        Încălcările normelor de etică şi deontologie universitară se verifică de comisiile de etică universitară. Orice persoană poate sesiza comisia de etică universitară din instituţia de învăţământ superior cu privire la săvârşirea unei fapte ce poate constitui abatere de la etica şi deontologia universitară. Sesizarea se face în scris sau online şi se înregistrează la registratura instituţiei de învăţământ, indiferent dacă aceasta este admisibilă sau inadmisibilă.

    ART. 10
    (1) Pentru a fi admisibile, sesizările prevăzute la art. 9 trebuie să conţină în mod cumulativ următoarele:
    a) semnătura persoanei care formulează sesizarea;
    b) datele de identificare a persoanei care formulează sesizarea: numele şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice, adresa acesteia, precum şi, după caz, adresa de corespondenţă, care poate fi şi o adresă de poştă electronică;
    c) o motivare argumentată privind nerespectarea normelor de etică şi deontologie profesională, cu exemple concrete şi cu indicarea considerentelor justificative şi a surselor de documentare.

    (2) Sesizările care nu îndeplinesc criteriile de admisibilitate prevăzute la alin. (1) sunt respinse ca inadmisibile de către comisiile de etică universitară.
    (3) Autorului sesizării i se păstrează confidenţialitatea identităţii.

    ART. 11
        Hotărârile comisiilor de etică, de admitere sau respingere, pot fi contestate la Comisia Naţională de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, denumită în continuare CNATDCU, şi la CNEMU.

    ART. 12
        Comisiile de etică universitară din instituţiile de învăţământ superior garantează dreptul oricărei persoane de a beneficia de un tratament imparţial, echitabil şi obiectiv.

    CAP. III
    Norme generale de etică şi deontologie universitară
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale
    ART. 13
        Normele prevăzute de prezentul cod sunt obligatorii pentru comunitatea universitară din cadrul instituţiilor de învăţământ superior şi pot fi completate prin codurile de etică şi deontologie universitară elaborate de instituţiile de învăţământ superior.

    ART. 14
        Normele de etică şi deontologie universitară includ:
    a) norme de etică şi deontologie în activitatea didactică şi de cercetare universitară;
    b) norme de etică şi deontologie în activitatea de comunicare, publicare, diseminare şi popularizare ştiinţifică;
    c) norme de etică şi deontologie în exercitarea atribuţiilor aferente funcţiilor de conducere;
    d) norme de etică şi deontologie privind respectarea fiinţei şi demnităţii umane;
    e) norme de etică şi deontologie aplicabile studenţilor, studenţilor-doctoranzi, cercetătorilor postdoctoranzi sau altor categorii de cursanţi;
    f) norme de etică şi deontologie specifice principiilor canonice şi dogmatice ale cultului respectiv, care nu contravin normelor prevăzute la lit. a)-e).


    SECŢIUNEA a 2-a
    Norme de etică şi deontologie în activitatea didactică şi de cercetare universitară
    ART. 15
        În activitatea didactică şi de cercetare universitară, normele de etică şi deontologie obligă personalul didactic şi de cercetare:
    a) să raporteze rezultate sau date reale ale unei activităţi de cercetare-dezvoltare proprii;
    b) să raporteze date experimentale, date obţinute prin calcule sau simulări numerice pe calculator ori date sau rezultate obţinute prin calcule analitice ori raţionamente deductive, ca rezultat al activităţii proprii;
    c) să se abţină de la orice activitate care îngreunează, împiedică sau sabotează activitatea didactică sau de cercetare a altor persoane, inclusiv prin blocarea nejustificată a accesului la spaţiile destinate cercetării universitare, prin avarierea, distrugerea ori manipularea aparaturii experimentale, a echipamentului, a documentelor, a programelor de calculator, a datelor în format electronic, a substanţelor organice sau anorganice ori a materiei vii necesare altor persoane pentru derularea, realizarea sau finalizarea activităţilor didactice sau de cercetare;
    d) să respecte regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor prevăzute la art. 20 şi 21 şi să dezvăluie situaţiile de conflicte de interese sau incompatibilităţi în activitatea de evaluare;
    e) să respecte confidenţialitatea în evaluare;
    f) să se abţină de la orice faptă de discriminare, în cadrul evaluărilor, pe criteriile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) să fie obiectiv în derularea procedurilor de evaluare. În activitatea didactică, evaluarea şi notarea performanţelor şi realizărilor academice ale beneficiarilor direcţi trebuie să respecte politicile de notare ale instituţiei de învăţământ superior şi criteriile de notare prestabilite;
    h) să nu plagieze, existând obligaţia de a indica toate sursele bibliografice utilizate;
    i) să respecte prevederile şi procedurile legale care privesc etica şi deontologia universitară prevăzute în prezentul cod şi în codurile de etică şi deontologie universitară;
    j) să pună în aplicare sancţiunile stabilite de comisiile de etică universitară, de CNATDCU sau, după caz, de CNEMU;
    k) să respecte specificul dogmatic şi canonic al cultului fondator, în cazul învăţământului confesional;
    l) să respecte legislaţia în vigoare referitoare la cercetarea efectuată pe subiecţi umani sau prin experimente desfăşurate cu ajutorul animalelor şi prin oricare alte elemente ce ţin de etica cercetării;
    m) să menţioneze în rezultatele cercetării toate persoanele care şi-au dat acordul şi au fost implicate în activitatea de elaborare a cercetării sau creaţiei intelectuale, acestea urmând să beneficieze de toate drepturile care decurg din aceasta.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Norme de etică şi deontologie în activitatea de comunicare, publicare, diseminare şi popularizare ştiinţifică
    ART. 16
        În activitatea de comunicare, publicare, diseminare şi popularizare ştiinţifică, normele de etică şi deontologie obligă toţi membrii comunităţii academice la:
    a) obţinerea acordului unei persoane pentru includerea în lista de autori a unei publicaţii ştiinţifice;
    b) publicarea sau diseminarea unor rezultate, ipoteze, teorii ori metode ştiinţifice nepublicate cu obţinerea acordului tuturor autorilor;
    c) scrierea de informaţii corecte şi reale în solicitările de granturi sau de finanţare, în dosarele de candidatură pentru abilitare, respectiv în dosarele de candidatură pentru posturi didactice sau de cercetare;
    d) acceptarea şi menţionarea în rezultatul cercetării ca autori doar a persoanelor care au participat efectiv la elaborarea acestuia, precum şi menţionarea tuturor persoanelor implicate, după obţinerea acordului acestora, în activitatea de elaborare a cercetării.


    SECŢIUNEA a 4-a
    Norme de etică şi deontologie în exercitarea atribuţiilor aferente funcţiilor de conducere
    ART. 17
        În exercitarea atribuţiilor aferente funcţiilor de conducere, normele de etică şi deontologie obligă personalul care exercită funcţii de conducere la:
    a) respectarea regimului juridic al răspunderii publice;
    b) abţinerea invocării funcţiei în vederea obţinerii calităţii de autor sau coautor al publicaţiilor persoanelor din subordine;
    c) interzicerea folosirii autorităţii pentru a obţine salarizare, remunerare sau alte beneficii materiale din proiectele de cercetare-dezvoltare conduse ori coordonate de persoane din subordine;
    d) interzicerea folosirii autorităţii pentru a obţine calitatea de autor sau coautor al publicaţiilor persoanelor din subordine ori pentru a obţine salarizare, remunerare sau alte beneficii materiale pentru soţi, afini ori rude până la gradul al III-lea inclusiv;
    e) interzicerea obstrucţionării activităţii comisiei de etică universitară sau a unei comisii de analiză în cursul cercetării unor abateri de la etica şi deontologia universitară;
    f) respectarea prevederilor şi procedurilor legale care privesc etica şi deontologia universitară prevăzute în prezentul cod şi în codurile de etică şi deontologie universitară;
    g) punerea în aplicare a sancţiunilor stabilite de comisiile de etică universitară, de CNATDCU sau, după caz, de CNEMU.


    ART. 18
        Normele de etică şi deontologie referitoare la respectarea fiinţei şi demnităţii umane obligă membrii comunităţii academice la:
    a) respectarea dreptului la educaţie al beneficiarilor direcţi;
    b) respectarea drepturilor tuturor membrilor comunităţii academice;
    c) abţinerea de la agresiuni verbale, fizice şi tratamente umilitoare atât asupra beneficiarilor direcţi ai educaţiei, cât şi a celorlalţi membri ai comunităţii academice;
    d) interzicerea solicitării, acceptării sau colectării unor sume de bani ori cadouri sau prestarea anumitor servicii în vederea obţinerii de tratament preferenţial sau alte avantaje;
    e) respectarea demnităţii beneficiarilor direcţi ai dreptului la educaţie şi a prestigiului profesiei;
    f) recunoaşterea profesiei, a responsabilităţii şi a încrederii conferite de societate, precum şi a obligaţiilor interne ce derivă din această încredere;
    g) interzicerea oricărei forme de exploatare, hărţuire de orice fel sau discriminare pe motive politice, de rasă, religie, sex, orientare sexuală, origine naţională, statut marital, handicap şi/sau condiţie medicală, vârstă, cetăţenie sau alte motive arbitrare sau personale;
    h) respect, onestitate, integritate, solidaritate, cooperare, cinste şi corectitudine, toleranţă, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială şi relaţii colegiale.


    SECŢIUNEA a 5-a
    Norme de etică şi deontologie aplicabile studenţilor, studenţilor-doctoranzi, cercetătorilor postdoctoranzi sau altor categorii de cursanţi
    ART. 19
        În exercitarea calităţii de studenţi, studenţi- doctoranzi, cercetători postdoctoranzi sau cursanţi, normele de etică şi deontologie îi obligă la:
    a) respectarea drepturilor de autor ale altor persoane în lucrările elaborate;
    b) elaborarea şi susţinerea de lucrări originale de evaluare la nivel de disciplină şi lucrări originale de finalizare a studiilor;
    c) respectarea normelor generale de etică şi deontologie ale comunităţii universitare.


    SECŢIUNEA a 6-a
    Conflictul de interese
    ART. 20
        Reprezintă conflict de interese următoarele situaţii:
    a) ocuparea concomitentă de funcţii de către persoanele care se află în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv, în situaţia în care unul se află faţă de celălalt într-o poziţie directă de conducere, control, autoritate sau evaluare instituţională la orice nivel în aceeaşi instituţie de învăţământ superior;
    b) participarea în calitate de membru în comisii de doctorat, comisii de evaluare sau comisii de concurs, în situaţia în care decizia vizează soţii, rudele sau afinii până la gradul al III-lea inclusiv;
    c) participarea în cadrul aceleiaşi comisii, constituită conform legii, a persoanelor care au calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al III-lea inclusiv;
    d) participarea unei persoane, care are calitatea de membru în comisii ale Ministerului Educaţiei, la analizarea unei situaţii care are legătură cu instituţia din care face parte ca membru al comunităţii academice.


    SECŢIUNEA a 7-a
    Incompatibilităţi
    ART. 21
        Incompatibilitatea este reprezentată de următoarele situaţii:
    a) o persoană deţine sau exercită în cumul funcţiile de conducere de rector, de prorector, de decan, de prodecan, de director de departament sau director de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare sau microproducţie, director de filială/extensie universitară sau funcţia de preşedinte al senatului universitar şi o funcţie de conducere prevăzută la art. 131 alin. (2) din lege;
    b) o persoană deţine sau exercită una dintre funcţiile de conducere de rector, de prorector, de decan, de prodecan, de director de departament sau director de filială/extensie universitară şi este numită sau aleasă în funcţia de ministru, secretar de stat, primar, viceprimar, preşedinte al consiliului judeţean;
    c) un ordonator de credite din cadrul unei instituţii de învăţământ superior deţine sau exercită, în paralel, o altă funcţie în calitate de ordonator de credite al unei instituţii publice centrale sau locale;
    d) o persoană deţine în cumul calitatea de membru în consiliul de administraţie al instituţiei de învăţământ superior de stat şi calitatea de asociat sau acţionar la o societate comercială înfiinţată de instituţia de învăţământ superior de stat în condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (1) din lege.


    ART. 22
    (1) Persoanele aflate în situaţia de incompatibilitate au la dispoziţie 15 zile pentru eliminarea situaţiei de incompatibilitate, inclusiv prin suspendarea din una dintre funcţii.
    (2) În cazul existenţei unui conflict de interese, cadrul didactic sau de cercetare este obligat să înceteze realizarea oricărei activităţi prevăzute la art. 20 lit. a)-c) şi să îl informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a activităţilor specifice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă.
    (3) În cazurile prevăzute la alin. (2), la propunerea şefului ierarhic căruia îi este subordonat direct cadrul didactic sau de cercetare în cauză, se desemnează o altă persoană care are aceeaşi pregătire şi acelaşi nivel de experienţă.
    (4) În cazul existenţei unui conflict de interese prevăzut la art. 20 lit. d), persoana în cauză este obligată să se abţină în a lua parte la luarea deciziilor comisiei privind speţa vizată de conflictul de interese. În această situaţie abţinerea nu este luată în considerare la stabilirea rezultatului votului.

    CAP. IV
    Răspunderea pentru nerespectarea normelor de etică şi deontologie universitară
    SECŢIUNEA 1
    Abateri de la normele de etică şi deontologie universitară
    ART. 23
        Persoanele care au avut sau care au calitatea de membru al comunităţii academice şi au săvârşit abateri după data intrării în vigoare a legii răspund civil, administrativ, profesional sau disciplinar, după caz.

    ART. 24
        Abaterile de la normele de etică şi deontologie în activitatea didactică şi de cercetare universitară, prevăzute la art. 15, sunt următoarele:
    a) confecţionarea de rezultate sau date şi prezentarea lor ca date experimentale, ca date obţinute prin calcule sau simulări numerice pe calculator ori ca date sau rezultate obţinute prin calcule analitice ori raţionamente deductive;
    b) falsificarea de date experimentale, de date obţinute prin calcule sau simulări numerice pe calculator ori de date sau rezultate obţinute prin calcule analitice ori raţionamente deductive;
    c) îngreunarea deliberată, împiedicarea sau sabotarea activităţii didactice sau de cercetare a altor persoane, inclusiv prin blocarea nejustificată a accesului la spaţiile destinate cercetării universitare, prin avarierea, distrugerea ori manipularea aparaturii experimentale, a echipamentului, a documentelor, a programelor de calculator, a datelor în format electronic, a substanţelor organice sau anorganice ori a materiei vii necesare altor persoane pentru derularea, realizarea sau finalizarea activităţilor didactice sau de cercetare;
    d) încălcarea regimului juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor prevăzute la art. 20 şi 21 şi nedezvăluirea situaţiilor de conflicte de interese sau incompatibilităţi în activitatea de evaluare;
    e) nerespectarea confidenţialităţii în evaluare;
    f) discriminarea, în cadrul evaluărilor, pe criterii prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) fraudarea evaluării;
    h) plagiatul;
    i) nerespectarea prevederilor şi procedurilor legale care privesc etica şi deontologia universitară, prevăzute în prezentul act normativ şi în codurile de etică şi deontologie universitară, care fac parte din carta universitară, după caz, inclusiv nepunerea în aplicare a sancţiunilor stabilite de comisiile de etică universitară, de CNATDCU sau, după caz, de CNEMU;
    j) nerespectarea specificului dogmatic şi canonic al cultului fondator, în cazul învăţământului confesional;
    k) afectarea integrităţii procesului de evaluare prin nerespectarea metodelor de evaluare prevăzute în fişa disciplinei, precum şi prin examinarea de către un cadru didactic a unei persoane care îi este soţ/soţie, rudă până la gradul al III-lea, fără anunţarea prealabilă a conducerii facultăţii în vederea identificării unor posibile soluţii care să garanteze integritatea evaluării.


    ART. 25
        Abaterile de la normele de etică şi deontologie în activitatea de comunicare, publicare, diseminare şi popularizare ştiinţifică, prevăzute la art. 16, sunt următoarele:
    a) includerea în lista de autori a unei publicaţii ştiinţifice a unei persoane, fără acordul acesteia;
    b) publicarea sau diseminarea neautorizată de către autori a unor rezultate, ipoteze, teorii ori metode ştiinţifice nepublicate;
    c) introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare, în dosarele de candidatură pentru abilitare, pentru posturi didactice sau de cercetare;
    d) neindicarea tuturor surselor utilizate;
    e) omiterea unor persoane implicate în activitatea de elaborare a cercetării sau creaţiei, acestea neputând să beneficieze de toate drepturile care decurg din aceasta;
    f) omiterea menţionării surselor de finanţare a proiectelor de cercetare în cazul tuturor rezultatelor din cadrul acelor proiecte.


    ART. 26
        Abaterile de la normele de etică şi deontologie în exercitarea atribuţiilor aferente funcţiilor de conducere prevăzute la art. 17 includ:
    a) încălcarea regimului juridic al răspunderii publice;
    b) utilizarea abuzivă a funcţiei pentru a obţine calitatea de autor sau coautor al publicaţiilor persoanelor din subordine;
    c) abuzul de autoritate pentru a obţine salarizare, remunerare sau alte beneficii materiale din proiectele de cercetare- dezvoltare conduse ori coordonate de persoane din subordine;
    d) abuzul de autoritate pentru a obţine calitatea de autor sau coautor al publicaţiilor persoanelor din subordine ori pentru a obţine salarizare, remunerare sau alte beneficii materiale pentru soţi, afini ori rude până la gradul al III-lea inclusiv;
    e) obstrucţionarea activităţii unei comisii de etică universitară sau a unei comisii de analiză în cursul cercetării unor abateri de la etica şi deontologia universitară;
    f) nerespectarea prevederilor şi procedurilor legale care privesc etica şi deontologia universitară prevăzute în lege şi în codurile de etică şi deontologie universitară, care fac parte din carta universitară, după caz, inclusiv nepunerea în aplicare a sancţiunilor stabilite de comisiile de etică universitară, de CNATDCU sau, după caz, de CNEMU.


    ART. 27
        Abaterile de la normele de etică şi deontologie privind respectarea fiinţei şi demnităţii umane, prevăzute la art. 18, sunt următoarele:
    a) abaterile care lezează ocrotirea drepturilor beneficiarilor direcţi ai dreptului la educaţie;
    b) abaterile care ştirbesc demnitatea beneficiarilor direcţi ai dreptului la educaţie şi prestigiul profesiei;
    c) abaterile care lezează recunoaşterea profesiei, a responsabilităţii şi a încrederii conferite de societate, precum şi a obligaţiilor interne ce derivă din această încredere.


    ART. 28
        Abaterile de la normele de etică şi deontologie aplicabile studenţilor, studenţilor-doctoranzi, cercetătorilor postdoctoranzi sau altor categorii de cursanţi sunt următoarele:
    a) abaterile de la normele de etică şi deontologie aplicabile studenţilor, studenţilor-doctoranzi, cercetătorilor postdoctoranzi sau altor categorii de cursanţi prevăzute la art. 19;
    b) afectarea integrităţii procesului de evaluare prin utilizarea de către persoanele evaluate a unor materiale folosite în procesul de evaluare care nu au fost elaborate de acestea sau utilizarea aceloraşi materiale de către acestea pentru evaluări diferite, precum şi prin nedivulgarea unei relaţii de rudenie până la gradul al III- lea inclusiv cu cadrul didactic evaluator.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Sancţiuni pentru încălcarea normelor de etică şi deontologie universitară
    ART. 29
    (1) Tipurile de sancţiuni aplicabile personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare, inclusiv cu funcţie de conducere, pentru încălcarea normelor de etică şi deontologie universitară, sunt:
    a) avertismentul scris;
    b) retragerea şi/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea normelor de etică şi deontologie universitară;
    c) destituirea din funcţia de conducere;
    d) interzicerea, pentru o perioadă determinată, a accesului la finanţare din fonduri publice competitive;
    e) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp între un an şi 5 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii superioare ori a unei funcţii de conducere sau ca membru în comisii de concurs;
    f) destituirea din funcţia didactică sau de cercetare.

    (2) Tipurile de sancţiuni prevăzute pentru încălcarea normelor de etică şi deontologie universitară, aplicabile studenţilor, studenţilor-doctoranzi, cercetătorilor postdoctoranzi sau altor categorii de cursanţi, sunt:
    a) avertismentul scris;
    b) anularea rezultatelor evaluărilor;
    c) exmatricularea;
    d) alte sancţiuni prevăzute de codul de etică şi deontologie universitară al instituţiei de învăţământ superior.


    ART. 30
        Pentru nerespectarea normelor de etică şi deontologie în obţinerea documentelor şi titlurilor universitare, Ministerul Educaţiei, pe baza unui raport întocmit de CNATDCU, poate lua următoarele măsuri:
    a) atenţionarea publică a instituţiei de învăţământ superior cu privire la aspectele constatate;
    b) sesizarea instanţei competente în vederea anulării rezultatelor concursului, respectiv a anulării atestatului de abilitare;
    c) sesizarea comisiei de etică universitară în vederea analizării modului în care şi-au îndeplinit obligaţiile legale angajaţii instituţiei de învăţământ, inclusiv referenţi sau conducători de doctorat care au coordonat elaborarea de teze de doctorat dovedite a fi plagiate, personalul implicat în organizarea concursurilor din instituţia de învăţământ superior sau a procedurii de acordare a atestatului de abilitare;
    d) suspendarea dreptului instituţiei de învăţământ superior de a organiza susţineri de teze de abilitare pe o perioadă de la 1 la 3 ani;
    e) suspendarea dreptului instituţiei de învăţământ superior de a organiza concursuri pentru ocuparea posturilor de conferenţiar şi profesor universitar pe o perioadă de la 1 la 3 ani;
    f) retragerea acreditării domeniului din cadrul instituţiei organizatoare de studii universitare de doctorat, denumită în continuare IOSUD, ceea ce implică retragerea dreptului IOSUD de a organiza concurs de admitere pentru selectarea de noi studenţi-doctoranzi în domeniul respectiv;
    g) retragerea autorizaţiei de funcţionare provizorie a instituţiei de învăţământ superior.


    ART. 31
        În cazul nerespectării normelor de etică şi deontologie universitară de către instituţia de învăţământ superior, conform prevederilor legale, Ministerul Educaţiei poate lua gradual, în funcţie de gravitatea faptelor, următoarele măsuri:
    a) monitorizarea pe o perioadă cuprinsă între 3 luni şi un an a instituţiei de învăţământ superior, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului educaţiei privind constituirea comisiei de monitorizare. Din comisia de monitorizare vor face parte cel puţin câte un reprezentant al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, denumită în continuare ARACIS, şi al CNEMU;
    b) dizolvarea structurilor de conducere responsabile, respectiv consiliul departamentului, consiliul facultăţii ori consiliul pentru studii universitare doctorale, sau eliberarea din funcţie a rectorului după consultarea senatului universitar;
    c) solicită ARACIS desfăşurarea unei proceduri de evaluare externă a calităţii cu privire la respectarea standardelor şi indicatorilor de performanţă;
    d) propune Guvernului iniţierea unui proiect de hotărâre sau lege, după caz, de reorganizare sau desfiinţare a instituţiei de învăţământ superior în cauză.


    CAP. V
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 32
     Setul de standarde de referinţă de etică şi deontologie universitară în managementul universitar este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul cod şi stă la baza analizei şi constatărilor realizate de CNEMU cu privire la nerespectarea eticii managementului universitar.

    ART. 33
     Sesizările privind încălcările normelor de etică şi deontologie profesională înregistrate efectiv la CNATDCU, înainte de intrarea în vigoare a legii, se soluţionează de către CNATDCU, cu respectarea procedurilor prevăzute în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 34
        În baza prezentului cod, instituţiile de învăţământ superior acreditate sau autorizate provizoriu elaborează şi aplică propriul cod de etică şi deontologie universitară.

    ART. 35
        În cazul în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni sunt sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii.

    ART. 36
        În activitatea didactică şi de cercetare universitară, normele de etică şi deontologie obligă personalul didactic şi de cercetare să aibă o conduită conform căreia să pună în aplicare şi sancţiunile stabilite de Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, denumit în continuare CNECSDTI, nerespectarea acestora reprezentând abatere disciplinară. Hotărârile comisiilor de etică, de admitere sau respingere, pot fi contestate, în funcţie de obiectul acestora, şi la CNECSDTI, dacă nu intră în competenţa de soluţionare a CNATDCU sau CNEMU, potrivit legii şi regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora adoptate prin ordin al ministrului educaţiei.

    ANEXA 1

        la codul-cadru
                                  SET DE STANDARDE
                          de referinţă de etică şi deontologie universitară
                                în managementul universitar

┌────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│ │OBIECTIVUL GENERAL - CREŞTEREA GRADULUI DE │
│ │IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA │
│ │NIVELUL INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR │
│Nr. ├─────────────────────────────────────────────────┤
│crt.│Obiectiv specific nr. 1 — Principii fundamentale │
│ ├──────────────┬────────────────┬─────────────────┤
│ │Standarde │Indicatori de │Riscuri │
│ │ │performanţă │ │
├────┼──────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Adoptarea unei │ │
│ │ │proceduri │ │
│ │ │operaţionale │ │
│ │ │prin care să se │ │
│ │ │asigure un flux │Orice │
│ │ │administrativ │comportament │
│ │ │optim, astfel │neetic sau │
│ │Stabilirea │încât personalul│conflict de │
│1 │standardelor │care ocupă │interese care ar │
│ │privind │funcţiile de │putea submina │
│ │integritatea │conducere, │credibilitatea │
│ │ │precum şi │instituţiei de │
│ │ │structurile de │învăţământ │
│ │ │conducere să │superior │
│ │ │acţioneze cu │ │
│ │ │respectarea │ │
│ │ │cadrului legal │ │
│ │ │de integritate │ │
├────┼──────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Lipsa diseminării│
│ │ │Adoptarea unui │informaţiilor │
│ │ │ghid privind │relevante privind│
│ │ │modalităţile │deciziile şi │
│ │ │prin care se │procesele de │
│ │ │realizează │luare a acestora,│
│ │ │transparenţa │care trebuie să │
│ │ │decizională a │fie disponibile │
│ │Stabilirea │procesului │pentru toţi │
│ │standardelor │administrativ la│membrii │
│2 │privind │nivelul │comunităţii │
│ │transparenţa │instituţiei de │universitare şi │
│ │instituţională│învăţământ │pentru publicul │
│ │ │superior, care │larg, conduce la │
│ │ │să detalieze │afectarea │
│ │ │inclusiv │drepturilor şi │
│ │ │procedurile de │intereselor │
│ │ │luare şi de │legitime ale │
│ │ │contestare a │studenţilor şi │
│ │ │deciziilor │ale personalului │
│ │ │ │instituţiei. │
├────┴──────────────┴────────────────┴─────────────────┤
│Obiectiv specific nr. 2 — Relaţia cu comunitatea │
│academică │
├────┬──────────────┬────────────────┬─────────────────┤
│ │ │Adoptarea unei │ │
│ │ │proceduri │Personalul cu │
│ │ │operaţionale │funcţii de │
│ │ │care să │conducere şi │
│ │ │detalieze modul │structurile de │
│ │ │de exercitare a │conducere care nu│
│ │Stabilirea │dreptului │respectă │
│ │standardelor │cadrelor │autonomia │
│ │privind │didactice de │academică şi │
│3 │respectarea │a-şi desfăşura │independenţa │
│ │autonomiei │activitatea │facultăţilor şi │
│ │academice │academică prin │departamentelor │
│ │ │raportare la │în procesele │
│ │ │standardele │academice │
│ │ │privind │afectează în mod │
│ │ │procesele │direct calitatea │
│ │ │academice de │proceselor │
│ │ │predare şi de │educaţionale. │
│ │ │cercetare │ │
├────┼──────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Stabilirea unei │ │
│ │ │structuri sau │ │
│ │ │desemnarea unui │Personalul cu │
│ │ │reprezentant, │funcţii de │
│ │ │sub coordonarea │conducere şi │
│ │Stabilirea │directă a │structurile de │
│ │standardelor │consiliului de │conducere adoptă │
│4 │privind │administraţie, │decizii fără a │
│ │dialogul │care să │avea un dialog │
│ │social şi │gestioneze │deschis şi o │
│ │consultarea │relaţia cu │consultare cu │
│ │ │partenerii de │membrii │
│ │ │dialog social şi│comunităţii │
│ │ │cu membrii │academice. │
│ │ │comunităţii │ │
│ │ │academice │ │
├────┴──────────────┴────────────────┴─────────────────┤
│Obiectiv specific nr. 3 — Administrarea resurselor │
├────┬──────────────┬────────────────┬─────────────────┤
│ │ │Elaborarea unei │ │
│ │ │strategii │ │
│ │ │instituţionale │ │
│ │ │privind │ │
│ │ │utilizarea │ │
│ │ │eficientă şi │ │
│ │ │responsabilă a │ │
│ │ │resurselor │ │
│ │ │umane, care să │ │
│ │ │conţină cel │ │
│ │ │puţin │ │
│ │ │următoarele │ │
│ │ │elemente: │ │
│ │ │— proiecţia şi │ │
│ │ │evaluarea │ │
│ │ │privind resursa │ │
│ │ │umană necesară, │ │
│ │ │raportate la │ │
│ │ │nevoia reală a │ │
│ │ │instituţiei de │ │
│ │ │învăţământ │ │
│ │ │superior, pe │ │
│ │ │activităţi de │ │
│ │ │predare, │ │
│ │ │cercetare şi │ │
│ │ │administrative; │ │
│ │ │— obiective │ │
│ │ │privind │ │
│ │ │asigurarea la │ │
│ │ │nivelul resursei│Personalul cu │
│ │ │umane a unei │funcţii de │
│ │ │proporţii │conducere şi │
│ │ │echitabile între│structurile de │
│ │Stabilirea │cadrele │conducere nu │
│ │standardelor │didactice cu │administrează │
│5 │privind │grade didactice │resursele │
│ │gestionarea │diferite, ţinând│instituţiei cu │
│ │responsabilă a│cont de nevoile │responsabilitate,│
│ │resurselor │reale ale │având ca efect │
│ │ │instituţiei de │utilizarea │
│ │ │predare şi │inadecvată a │
│ │ │cercetare; │resurselor. │
│ │ │— obiective │ │
│ │ │privind │ │
│ │ │prevenirea │ │
│ │ │conflictului de │ │
│ │ │interese; │ │
│ │ │— obiective │ │
│ │ │privind selecţia│ │
│ │ │de personal prin│ │
│ │ │raportare la │ │
│ │ │nevoia reală a │ │
│ │ │instituţiei de │ │
│ │ │învăţământ │ │
│ │ │superior; │ │
│ │ │— obiective │ │
│ │ │privind │ │
│ │ │comunicarea │ │
│ │ │internă şi │ │
│ │ │informarea │ │
│ │ │personalului │ │
│ │ │instituţiei cu │ │
│ │ │privire la │ │
│ │ │noutăţile │ │
│ │ │legislative şi │ │
│ │ │la drepturile şi│ │
│ │ │obligaţiile pe │ │
│ │ │care acesta le │ │
│ │ │are, precum şi │ │
│ │ │cu privire la │ │
│ │ │modul în care le│ │
│ │ │poate exercita. │ │
├────┼──────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Stabilirea unor │Personalul cu │
│ │ │ghiduri │funcţii de │
│ │ │operaţionale │conducere şi │
│ │ │privind │structurile de │
│ │ │identificarea, │conducere nu │
│ │Stabilirea │obţinerea şi │gestionează în │
│ │standardelor │utilizarea │mod eficient şi │
│6 │privind │resurselor │transparent │
│ │finanţarea │financiare │resursele │
│ │instituţională│diverse, pe care│financiare, │
│ │ │instituţiile le │inclusiv cele │
│ │ │pot accesa, în │externe sau │
│ │ │conformitate cu │sponsorizările, │
│ │ │prevederile │afectând astfel │
│ │ │legale │performanţa │
│ │ │ │instituţiei. │
├────┴──────────────┴────────────────┴─────────────────┤
│Obiectiv specific nr. 4 — Raportare si conformitate │
├────┬──────────────┬────────────────┬─────────────────┤
│ │ │Publicarea, în │ │
│ │ │conformitate cu │ │
│ │ │prevederile │ │
│ │ │Legii nr. 52/ │ │
│ │ │2003 privind │ │
│ │ │transparenţa │ │
│ │ │decizională în │ │
│ │ │administraţia │ │
│ │ │publică, │ │
│ │ │republicată, cu │ │
│ │ │modificările şi │ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare, şi │Afectarea │
│ │ │ale Legii nr. │principiului │
│ │ │544/2001 privind│transparenţei şi │
│ │ │liberul acces la│a autonomiei │
│ │Stabilirea │informaţiile de │universitare, │
│ │standardelor │interes public, │precum şi a │
│7 │privind │cu modificările │valorilor │
│ │raportarea │şi completările │statuate în carta│
│ │transparentă │ulterioare, pe │universitară, │
│ │ │pagina web a │asumată de │
│ │ │instituţiei, a │întreaga │
│ │ │datelor şi │comunitate │
│ │ │informaţiilor │academică │
│ │ │privind │ │
│ │ │activităţile │ │
│ │ │instituţiei, │ │
│ │ │finanţele şi │ │
│ │ │rezultatele │ │
│ │ │academice, │ │
│ │ │precum şi a │ │
│ │ │rezultatelor │ │
│ │ │generale ale │ │
│ │ │evaluării │ │
│ │ │semestriale a │ │
│ │ │cadrelor │ │
│ │ │didactice │ │
├────┼──────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Stabilirea unor │ │
│ │ │ghiduri │ │
│ │ │operaţionale │ │
│ │ │care să │ │
│ │ │detalieze │ │
│ │ │procedurile │ │
│ │ │legale şi │ │
│ │ │administrative │ │
│ │ │privind │Afectarea │
│ │ │abordarea şi │calităţii şi │
│ │ │soluţionarea │performanţei │
│ │ │încălcărilor │proceselor │
│ │ │normelor de │educaţionale şi │
│ │Stabilirea │etică şi │de cercetare, │
│ │standardelor │deontologie │dezvoltarea unui │
│ │privind │universitară, │climat impropriu │
│8 │conformitatea │precum şi a │pentru bune │
│ │cu normele de │comportamentelor│relaţionări între│
│ │etică şi │abuzive ale │membrii │
│ │deontologie │membrilor │comunităţii şi │
│ │ │comunităţii │încălcarea │
│ │ │universitare, │drepturilor şi │
│ │ │care pot leza │intereselor │
│ │ │integritatea │legitime ale │
│ │ │fizică sau │persoanelor │
│ │ │psihică a │ │
│ │ │persoanelor, cu │ │
│ │ │precizarea │ │
│ │ │sancţiunilor │ │
│ │ │adecvate pentru │ │
│ │ │nerespectarea │ │
│ │ │respectivelor │ │
│ │ │proceduri │ │
└────┴──────────────┴────────────────┴─────────────────┘

                                        ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016