Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   COD din 7 mai 2024  al drepturilor şi obligaţiilor studentului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 COD din 7 mai 2024 al drepturilor şi obligaţiilor studentului

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 473 din 22 mai 2024
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 4394 din 7 mai 2024, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 473 din 22 mai 2024.
──────────
    ART. 1
    (1) Statul asigură acces echitabil în învăţământul superior, fără nicio formă de discriminare, cetăţenilor României, cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, cetăţenilor statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, precum şi cetăţenilor britanici şi membrilor familiilor acestora ca beneficiari ai Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană şi din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice 2019/C 384 I/01.
    (2) Statul garantează pentru toţi studenţii din sistemul naţional de învăţământ un învăţământ accesibil şi incluziv în ceea ce priveşte admiterea, parcurgerea şi finalizarea studiilor.
    (3) Organizarea şi funcţionarea sistemului de învăţământ superior din România are la bază principiul fundamental al nediscriminării şi asigurării egalităţii de şanse.
    (4) Orice formă de discriminare, aşa cum este definită la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, directă sau indirectă, individuală sau de grup, este strict interzisă în cadrul instituţiilor de învăţământ superior.
    (5) Discriminarea de orice natură, conform criteriilor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, regăsită la nivelul tuturor proceselor tehnico-administrative, academice, decizionale şi executive, reprezintă abatere disciplinară sau abatere de la normele de etică şi deontologie profesională ale instituţiilor de învăţământ superior şi atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz, în condiţiile legii.
    (6) Senatele instituţiilor de învăţământ superior adoptă o strategie privind combaterea discriminării, în baza căreia toţi studenţii beneficiază de egalitate de tratament din partea instituţiei de învăţământ superior. Strategia este elaborată împreună cu organizaţiile studenţeşti reprezentative legal constituite şi studenţii reprezentanţi, putând fi actualizată ori de câte ori este necesar.
    (7) În instituţiile de învăţământ superior şi în toate componentele lor organizatorice sunt interzise activităţile care:
    a) încalcă normele generale de moralitate ale comunităţii universitare;
    b) constau în prozelitism politic şi/sau religios;
    c) pot pune în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a studenţilor/elevilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar şi administrativ;
    d) constau în violenţa psihologică/bullying.


    ART. 2
    (1) Prezentul cod cuprinde drepturile şi obligaţiile studenţilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ superior.
    (2) Studenţii sunt consideraţi parteneri ai instituţiilor de învăţământ superior şi membri egali ai comunităţii academice.
    (3) Studenţii înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ superior militar şi învăţământul de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională beneficiază de drepturile şi obligaţiile stipulate în prezentul cod dacă acestea nu contravin drepturilor şi obligaţiilor care decurg din reglementările elaborate de structurile abilitate din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.
    (4) Studenţii înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ superior confesionale beneficiază de drepturile şi obligaţiile stipulate în prezentul cod dacă acestea nu contravin drepturilor şi obligaţiilor care decurg din reglementările elaborate în funcţie de specificul dogmatic şi canonic al fiecărui cult.
    (5) Drepturile şi obligaţiile studentului-doctorand sunt prevăzute în regulamentul-cadru privind studiile universitare de doctorat, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei.
    (6) Drepturile şi obligaţiile studenţilor români de pretutindeni sunt prevăzute în acte normative specifice.

    ART. 3
    (1) Senatul universitar adoptă Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului, la propunerea studenţilor, prin reprezentanţii aleşi ai acestora şi prin organizaţiile studenţeşti reprezentative legal constituite, după caz, cu respectarea prevederilor legale, în termen de cel mult 60 de zile de la publicarea prezentului cod în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului prevăzut la alin. (1) se elaborează de către fiecare instituţie de învăţământ superior în baza prevederilor prezentului cod.

    ART. 4
    (1) Calitatea de student, respectiv de student-doctorand se dobândeşte prin admiterea la un program de studii universitare de scurtă durată, licenţă, de masterat, respectiv de doctorat, după semnarea contractului de studii, odată cu emiterea deciziei de înmatriculare, dar nu mai târziu de data începerii anului universitar.
    (2) Instituţia de învăţământ superior semnează cu fiecare student, student-doctorand, cursant, respectiv cercetător postdoctoral înmatriculat la un program de studii un contract de studii universitare, în concordanţă cu prevederile regulamentelor de organizare şi desfăşurare a programelor de studii şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.
    (3) În instituţiile de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, contractul de studii universitare semnat cu fiecare student militar sau student de poliţie se stabileşte prin ordin al conducătorului instituţiei şi cuprinde drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor, inclusiv obligaţia de restituire a cheltuielilor de întreţinere şi de instruire militară din timpul şcolarizării în cazul renunţării la studii, conform prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea învăţământului superior nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Contractul de studii încheiat între student şi instituţia de învăţământ superior în urma admiterii la un program de studii universitare nu se poate modifica în timpul anului universitar, iar acesta cuprinde cel puţin obiectul contractului, drepturile şi obligaţiile părţilor, cuantumul taxei de şcolarizare şi modalitatea de plată, după caz, răspunderea părţilor şi termenul de valabilitate a contractului.

    ART. 5
    (1) Studenţii pot înfiinţa sau se pot asocia în structuri sau organizaţii studenţeşti, ateliere, cluburi, cercuri, cenacluri, formaţii artistice şi sportive, precum şi publicaţii, potrivit prevederilor legale.
    (2) Organizaţiile studenţeşti legal constituite au dreptul de a primi gratuit spaţii pe care să le folosească drept sedii sociale şi pentru activităţile specifice, în spaţiul universitar, conform prevederilor legale.
    (3) Instituţiile de învăţământ superior cooperează cu organizaţiile studenţeşti legal constituite şi se consultă periodic cu acestea pentru aspectele privind dezvoltarea învăţământului superior.
    (4) Organizaţiile studenţeşti care reprezintă interesele studenţilor la nivelul fiecărei comunităţi universitare pot avea, în condiţiile prevăzute de carta instituţiei de învăţământ superior, reprezentanţi de drept în structurile decizionale şi executive ale instituţiei de învăţământ superior, cu excepţia acelora în care mandatele se atribuie exclusiv prin alegeri.
    (5) Organizaţiile studenţeşti reprezentative, legal constituite, pot delega membri în comisiile de acordare a burselor, a locurilor de cazare în căminele studenţeşti şi a locurilor în taberele studenţeşti, conform regulamentelor interne ale instituţiei de învăţământ superior.

    ART. 6
    (1) Fiecare instituţie de învăţământ superior instituie un sistem de monitorizare a respectării prevederilor prezentului cod, în care sunt implicaţi studenţii reprezentanţi în structurile decizionale ale instituţiei de învăţământ superior şi asociaţiile studenţeşti reprezentative legal constituite.
    (2) Asociaţiile studenţeşti legal constituite pot elabora anual un raport privind respectarea prevederilor prezentului cod în fiecare instituţie de învăţământ superior/facultate din sistemul naţional de învăţământ, pe care îl înaintează conducerii instituţiei de învăţământ superior/facultăţii.
    (3) Raportul se dezbate după începerea anului universitar, în prima şedinţă a senatului universitar sau a consiliului facultăţii, după caz, instituţia de învăţământ superior sau facultatea fiind obligată să publice, pe site-ul propriu, raportul realizat de asociaţiile studenţilor.
    (4) În cazul constatării unor deficienţe, instituţia de învăţământ superior/facultatea elaborează un plan de măsuri pentru remedierea acestora, cu consultarea studenţilor reprezentanţi în Senatul universitar/Consiliul facultăţii şi asociaţiilor studenţeşti legal constituite.
    (5) Planul de măsuri se publică pe site-ul instituţiei de învăţământ superior/facultăţii, iar implementarea sa este monitorizată periodic prin întâlniri între conducerea instituţiei de învăţământ superior/facultăţii şi reprezentanţii asociaţiilor studenţeşti legal constituite sau reprezentanţii studenţilor, după caz.
    (6) Sistemul de monitorizare a respectării prevederilor prezentului cod este parte din sistemul de asigurare a calităţii, conform prevederilor legale.

    ART. 7
    (1) Studenţii sunt parteneri cu drepturi depline în procesul de asigurare a calităţii, inclusiv prin implicarea prin reprezentanţi în structurile care au ca scop asigurarea calităţii.
    (2) Activitatea studenţilor în cadrul comunităţii universitare este reglementată de principiile prevăzute la art. 126 alin. (1) din Legea nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 8
    (1) Studenţii cu dizabilităţi fizice au dreptul să aibă acces adaptat acestora în totalitatea spaţiilor universitare, la asigurarea unui interpret în limbaj mimico-gestual, precum şi la condiţii adecvate pentru desfăşurarea normală a activităţilor academice, sociale, culturale şi administrative în cadrul instituţiilor de învăţământ superior. Normele privind accesibilizarea învăţământului superior pentru persoanele cu dizabilităţi se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei.
    (2) Instituţiile de învăţământ superior elaborează un plan de intervenţie specializată în vederea implementării normelor privind accesibilizarea învăţământului superior pentru persoanele cu dizabilităţi.
    (3) Studenţii cu dizabilităţi beneficiază şi de:
    a) dreptul de a dispune de condiţii adecvate pentru desfăşurarea activităţilor academice, sociale, culturale şi administrative în cadrul instituţiilor de învăţământ superior;
    b) dreptul de a beneficia de sprijin în identificarea şi derularea practicii de specialitate;
    c) dreptul de a avea acces la servicii de informare şi comunicaţii adecvate;
    d) dreptul de a participa la taberele studenţeşti, în conformitate cu prevederile legale.


    ART. 9
    (1) Studenţii beneficiază de următoarele drepturi în baza principiilor enunţate de Legea învăţământului superior nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare:
    a) dreptul la învăţământ de calitate;
    b) dreptul de acces echitabil la oportunităţi de învăţare oferite de programe de mobilitate naţionale şi internaţionale şi să întreprindă măsuri active împotriva obstacolelor în ceea ce priveşte mobilitatea fizică sau virtuală a studenţilor în situaţii de risc, a celor cu dizabilităţi sau a celor netradiţionali. Instituţiile de învăţământ superior realizează pe parcursul anului universitar cel puţin o prezentare publică pentru studenţi cu privire la programele de mobilitate naţionale şi internaţionale disponibile pentru aceştia şi oferă studenţilor interesaţi de aceste programe servicii de informare şi consiliere gratuite. Procesul de internaţionalizare poate fi susţinut şi prin includerea în cadrul activităţilor de învăţare, predare şi cercetare a unor componente care presupun colaborarea în format online;
    c) dreptul la mobilitate definitivă de la o instituţie de învăţământ superior la alta, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
    d) dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE;
    e) dreptul la suport de curs gratuit, reprezentând notiţe, prezentări sau alte materiale care rezumă conţinutul predat, în format fizic sau electronic, şi acces la toate materialele didactice disponibile în mod gratuit în bibliotecile universitare sau pe site-ul facultăţii. Acesta este pus la dispoziţia studenţilor, în limba de predare a disciplinei aferente, în primele două săptămâni de la începerea fiecărui semestru;
    f) dreptul de acces la principalele cărţi de specialitate şi publicaţii ştiinţifice, la bibliotecile universitare şi bibliotecile centrale universitare;
    g) dreptul de a fi informaţi, în primele două săptămâni de la începerea semestrului, cu privire la conţinutul fişei fiecărei discipline, care include: obiectivele/rezultatele aşteptate ale învăţării formate prin disciplina respectivă, conţinutul procesului educaţional aferent disciplinei şi tematicile abordate în cadrul fiecărei activităţi didactice, metodele de predare-învăţare, bibliografie minimală şi bibliografie opţională, precum şi modalităţile de evaluare şi examinare, cerinţele minime de promovare şi ponderea diferitor tipuri de evaluare şi examinare în rezultatul final. Orice modificare ulterioară a modalităţilor de evaluare şi examinare poate fi făcută doar cu acordul studenţilor. Fişa disciplinei în formă actualizată se face publică studenţilor prin intermediul platformei de e-Learning utilizate şi/sau a site-ului facultăţii/instituţiei de învăţământ superior;
    h) dreptul de a beneficia la începutul primului an de studiu de un „Ghid al studentului“, cu informaţii referitoare la: drepturile şi obligaţiile studentului, disciplinele din planul de învăţământ, serviciile puse la dispoziţie de instituţia de învăţământ superior, procedurile de evaluare, cuantumul taxelor, baza materială a instituţiei de învăţământ superior şi a facultăţii, informaţii despre asociaţiile studenţeşti legal constituite, modalităţi de acces la burse şi alte mijloace de finanţare, mobilităţi, precum şi alte facilităţi şi subvenţii acordate etc. Instituţiile de învăţământ superior pot să sprijine realizarea acestuia de către asociaţiile studenţeşti;
    i) dreptul de a beneficia de un îndrumător/tutore de an/serie/grupă, în funcţie de dimensiunea acestor formaţiuni de studiu, din rândul cadrelor didactice din facultatea în cadrul căreia sunt înmatriculaţi. Instituţiile de învăţământ superior stabilesc modul de acces la informaţiile privind lista cu îndrumători/tutori şi datele de contact ale acestora şi elaborează norme privind sistemul de tutorat, activitatea şi responsabilităţile tutorilor-cadre didactice, aprobat de Senatul universitar;
    j) dreptul de a participa la evaluarea semestrială a cursurilor, seminarelor, lucrărilor practice, a prestaţiei cadrelor didactice şi a altor aspecte educaţionale şi/sau organizatorice legate de programul de studii urmat, potrivit prevederilor legale. Participarea studenţilor la aceste procese de evaluare se realizează în mod anonim. Rezultatele statistice ale evaluărilor sunt informaţii publice şi se afişează pe site-ul fiecărei instituţii de învăţământ superior împreună cu măsurile de îmbunătăţire adoptate în urma analizei rezultatelor procesului de evaluare şi sunt folosite pentru îmbunătăţirea conţinutului activităţilor didactice, respectiv a metodelor de predare, învăţare şi evaluare;
    k) dreptul de acces la regulamente, hotărâri, decizii, procese-verbale şi alte documente ale instituţiei la care studiază, în condiţiile legislaţiei în vigoare. La cerere, instituţiile de învăţământ superior pot pune la dispoziţie anumite documente şi în format de date deschise („open data“);
    l) drepturi de autor şi de proprietate intelectuală pentru rezultatele obţinute prin activităţile de cercetare-dezvoltare, creaţie artistică şi inovare, conform legislaţiei în vigoare, reglementărilor instituţionale universitare şi eventualelor contracte între părţi;
    m) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere academică, profesională, psihologică şi socială, conexe activităţii de învăţământ, puse la dispoziţie de instituţia de învăţământ superior, potrivit legislaţiei în vigoare şi reglementărilor instituţionale universitare;
    n) dreptul de a întrerupe şi relua studiile conform legislaţiei în vigoare şi reglementărilor instituţionale universitare;
    o) dreptul de a studia în limba maternă sau într-o limbă de circulaţie internaţională, dacă există această posibilitate în instituţia de învăţământ superior, în limita locurilor atribuite pentru acest tip de program de studii;
    p) dreptul de a beneficia, la cerere, de feedback personalizat din partea cadrelor didactice în urma fiecărui proces de evaluare la care participă;
    q) dreptul la o evaluare obiectivă şi nediscriminatorie a rezultatelor învăţării dobândite după parcurgerea unei discipline, cu respectarea fişei disciplinei, şi dreptul de a cunoaşte baremul după care au fost evaluaţi. Procesul de evaluare a cunoştinţelor studenţilor se realizează în prezenţa a cel puţin două cadre didactice. Cadrele didactice pun la dispoziţia studenţilor toate informaţiile necesare astfel încât aceştia să îşi poată valida nota pentru fiecare disciplină la care s-a desfăşurat evaluarea, imediat după finalizarea acesteia, în termen de maximum 24 de ore;
    r) dreptul de a contesta notele obţinute la examenele scrise, conform regulamentelor interne ale instituţiei de învăţământ superior. Rezolvarea contestaţiei va fi făcută de către o comisie din care nu fac parte cadrele didactice care au evaluat iniţial, în prezenţa studentului contestatar, în cazul în care studentul solicită acest lucru;
    s) dreptul de a avea acces la situaţia şcolară personală;
    t) dreptul de a li se comunica rezultatul obţinut în urma susţinerii examenelor de finalizare de studii;
    u) dreptul de a fi consultaţi de cadrele didactice cu privire la programarea datelor de examinare;
    v) dreptul de a beneficia de un proces educaţional centrat pe student în vederea dezvoltării personale, integrării în societate şi dezvoltării capacităţii de angajare, păstrării locului de muncă şi mobilităţii pe piaţa muncii;
    w) dreptul de a beneficia de trasee flexibile de învăţare, conform reglementărilor legale. În acest sens, în cadrul programului de studii se asigură un număr minim de două variante pentru fiecare disciplină/set de discipline opţională/opţionale din planul de învăţământ;
    x) dreptul de a avea acces la software specializat pentru stabilirea gradului de similitudine, pus la dispoziţie de instituţia de învăţământ superior, în elaborarea lucrărilor academice, conform reglementărilor instituţionale;
    y) dreptul de a participa la activităţi extracurriculare, ştiinţifice, tehnice, cultural-artistice şi sportive, precum şi la cele pentru studenţii capabili de performanţe, finanţate de la bugetul de stat sau din bugetele instituţiilor de învăţământ superior;
    z) dreptul de a avea acces gratuit la internet wireless pentru toţi membrii comunităţii universitare în întreg spaţiul universitar. Caracteristicile tehnice ale reţelei de internet trebuie să permită accesul la activităţi didactice online, la conferinţe în format audio-video, precum şi la orice altă activitate specifică procesului educaţional.

    (2) Instituţiile de învăţământ pot acorda premii, burse, locuri în tabere şi alte asemenea stimulente studenţilor cu performanţe universitare, precum şi celor cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională, în activităţi culturale, civice, de voluntariat şi sportive, inclusiv la competiţiile sportive universitare, în baza autonomiei universitare şi a reglementărilor legale.
    (3) Criteriile de promovabilitate, precum şi condiţiile de mărire a notei aferente unei discipline se stabilesc, conform autonomiei universitare, în reglementările proprii ale instituţiei de învăţământ superior.
    (4) Studenţii nu pot fi constrânşi să participe la mai mult de 8 ore pe zi de activităţi didactice prevăzute în planul de învăţământ al programului de studii la care sunt înmatriculaţi.
    (5) Studenţii au dreptul de a beneficia de consultaţii cu cadrele didactice care desfăşoară activităţi de predare cu aceştia în semestrul respectiv, în conformitate cu regulamentele interne ale instituţiei de învăţământ superior.
    (6) Studenţii au dreptul de a le fi recunoscute competenţele dobândite în contexte nonformale şi informale, în conformitate cu metodologiile aprobate prin ordin al ministrului educaţiei.
    (7) Persoana care a beneficiat de şcolarizare în cadrul unui program de studii universitare pe loc finanţat de la bugetul de stat are, în condiţiile legii, dreptul de a urma un alt program de studii universitare în cadrul aceluiaşi ciclu de studii universitare:
    a) în regim cu taxă, dacă instituţia de învăţământ superior de stat organizează programul şi în acest mod;
    b) în regim gratuit, cu finanţare de la bugetul de stat, în condiţiile în care persoana achită contravaloarea serviciilor de şcolarizare de care a beneficiat anterior cu finanţare de la bugetul de stat, integral sau parţial, în cazurile în care programul de studii la care a fost admisă este organizat doar cu finanţare integrală de la buget. Studenţii pot achita contravaloarea serviciilor de şcolarizare de care au beneficiat anterior Ministerului Educaţiei, conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei;
    c) în regim gratuit, doar în cazul programelor universitare de masterat profesional de conducere interarme, care sunt obligatorii pentru evoluţia ofiţerilor în cariera militară, precum şi în cazul programelor universitare de masterat profesional pentru formarea ofiţerilor de informaţii şi pentru formarea iniţială a ofiţerilor/ofiţerilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne.

    (8) În conformitate cu autonomia universitară instituţiile de învăţământ superior pot oferi scutiri parţiale sau totale de la plata taxelor de şcolarizare, în baza unor criterii sociale, în conformitate cu reglementările proprii.

    ART. 10
    (1) Studenţii au dreptul de a cunoaşte mecanismele prin care se stabilesc taxele de studiu, precum şi alte taxe percepute de instituţia de învăţământ superior, în conformitate cu Carta universitară.
    (2) Studenţii au dreptul să fie informaţi cu privire la numărul, tipul şi cuantumul fiecărei taxe practicate de instituţiile de învăţământ superior. Cuantumul taxelor este aprobat de Senatul universitar şi publicat pe site-ul instituţiilor de învăţământ superior cu cel puţin 3 luni înainte de începutul fiecărui an universitar.
    (3) Statutul de student cu taxă se modifică în condiţiile stabilite de senatul universitar, la începutul fiecărui an universitar.
    (4) Instituţiile de învăţământ superior nu pot percepe taxe suplimentare studenţilor pentru procesul de reclasificare a acestora de pe un loc cu taxă pe un loc finanţat de la bugetul de stat sau viceversa.

    ART. 11
    (1) Studenţii beneficiază de următoarele drepturi privind practica de specialitate:
    a) dreptul la practică în conformitate cu obiectivele programului de studii universitare, în baza prevederilor unui regulament instituţional privind desfăşurarea practicii de specialitate;
    b) dreptul de a beneficia de acoperirea costurilor necesare pentru efectuarea practicii comasate, pentru perioada prevăzută în planurile de învăţământ, inclusiv cheltuieli de masă, cazare şi transport, în situaţiile în care practica se desfăşoară în afara centrului universitar respectiv, conform prevederilor art. 128 alin. (25) din Legea nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) dreptul de a beneficia, pe parcursul anului universitar în care se va desfăşura practica de specialitate, de o prezentare a partenerilor de practică ai instituţiei de învăţământ superior, din domeniul de studii al studenţilor;
    d) dreptul de a beneficia de cazare în căminele studenţeşti ale instituţiei de învăţământ superior pe perioada efectuării practicii obligatorii, dacă stagiul de practică se desfăşoară în acelaşi centru universitar;
    e) dreptul de a beneficia de un tutore de practică, ale cărui atribuţii vor fi detaliate în regulamentul instituţional privind desfăşurarea practicii;
    f) dreptul de a evalua calitatea stagiului de practică efectuat şi de a sesiza deficienţe cu privire la partenerul de practică;
    g) dreptul la recunoaşterea practicii efectuate individual, după evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor de practică menţionate în fişa disciplinei de practică şi în conformitate cu regulamentul instituţional privind desfăşurarea practicii de specialitate.

    (2) Instituţiile de învăţământ superior au obligaţia de a asigura un minimum de 50% din locurile de practică necesare, dintre care cel puţin 75% în afara instituţiilor de învăţământ superior, în baza unor acorduri încheiate cu parteneri.
    (3) Modalităţile de organizare şi evaluare a practicii de specialitate se vor reflecta în indicatori minimi obligatorii în procesul de evaluare a calităţii programelor de studii.
    (4) Fiecare instituţie de învăţământ superior adoptă prevederi privind evaluarea calităţii stagiilor de practică.

    ART. 12
    (1) Studenţii sunt reprezentaţi în toate structurile consultative şi decizionale din cadrul instituţiilor de învăţământ superior, potrivit prevederilor Legii nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Cartei universitare, inclusiv în structurile constituite ca organisme funcţionale ale organelor de conducere, înfiinţate în baza autonomiei universitare.
    (2) Studenţii participă la luarea deciziilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior în temeiul următoarelor drepturi:
    a) dreptul de a alege şi de a fi aleşi ca reprezentanţi în structuri de conducere ale instituţiei de învăţământ superior, conform Legii nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) dreptul de a fi reprezentaţi în senatul universitar, în consiliul facultăţii, în consiliul pentru studiile universitare de doctorat, în comisia de etică şi în comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, într-o proporţie de minimum 25%, în condiţiile Legii nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Cartei universitare;
    c) dreptul de a fi reprezentaţi în structurile instituţiei de învăţământ superior care gestionează serviciile sociale, inclusiv comisiile de distribuire a locurilor de cazare, de acordare a burselor şi de alocare a locurilor în taberele studenţeşti;
    d) dreptul de a avea reprezentanţi care să participe la procedurile privind stabilirea modalităţii de desemnare a rectorului prin reprezentanţi, precum şi în procesul de desemnare a acestuia, indiferent de modalitatea de desemnare, potrivit art. 133 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) dreptul de a fi informaţi şi consultaţi de către reprezentanţii studenţilor în legătură cu hotărârile votate în structurile de conducere ale instituţiei de învăţământ superior din care aceştia fac parte;
    f) dreptul de a fi implicaţi în procesul de administrare a locurilor din cămine pentru studenţi, prin constituirea de comitete de cămin, formate din administratorul căminului şi un număr de reprezentanţi ai studenţilor, stabiliţi şi aleşi în conformitate cu prevederile regulamentelor interne ale instituţiei de învăţământ superior;
    g) dreptul de a li se motiva absenţele de la activităţile academice, precum cursuri, seminare, laboratoare sau lucrări practice, în cazul participării la şedinţele organismelor decizionale, în calitate de studenţi reprezentanţi.

    (3) Statutul de student reprezentant nu poate fi condiţionat de conducerea instituţiilor de învăţământ superior, inclusiv în raport cu performanţele academice sau prezenţa la activităţi didactice. Cadrele didactice nu se pot implica în procedurile de alegere a studenţilor reprezentanţi, indiferent de nivelul de reprezentare. Intervenţiile se sancţionează conform prevederilor art. 175 din Legea nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Un student nu poate avea calitatea de student reprezentant în structuri decizionale (consiliul facultăţii, senatul universitar, consiliul de administraţie) ale aceleiaşi instituţii de învăţământ superior pentru mai mult de 5 ani, indiferent de perioada în care s-au derulat mandatele şi de întreruperile acestora, excepţie făcând mandatele de reprezentare în Consiliul Şcolii Doctorale şi Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat, care se reglementează prin cartă.
    (5) Un student înmatriculat la un program de studii universitare de scurtă durată, licenţă sau de masterat, care are încheiat un contract individual de muncă cu instituţia de învăţământ superior la care este înmatriculat, este incompatibil cu statutul de student reprezentant în structurile de conducere ale facultăţii sau instituţiei de învăţământ superior.
    (6) Reprezentanţii studenţilor în senatele universitare sunt aleşi în circumscripţii electorale stabilite prin Carta universitară, prin votul direct, secret şi universal al studenţilor din respectivele circumscripţii.
    (7) Procesul de desemnare a studenţilor membri în orice alte structuri consultative, deliberative şi executive decât cele prevăzute de Legea nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează în baza autonomiei universitare şi se stabileşte de către studenţi.
    (8) Federaţiile studenţeşti legal constituite la nivel naţional desemnează reprezentanţi în comisiile consultative ale Ministerului Educaţiei, potrivit art. 154 alin. (3) din Legea nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare.
    (9) Studenţii au dreptul de a participa anual, conform unei metodologii/proceduri adoptate de Senatul universitar, la evaluarea activităţii studenţilor reprezentanţi. Participarea studenţilor la aceste procese de evaluare se realizează în mod anonim, iar rezultatele statistice ale evaluărilor se vor disemina studenţilor prin intermediul canalelor oficiale de comunicare ale instituţiei de învăţământ superior/facultăţii, după caz.
    (10) Metodologia/Procedura internă care reglementează modalitatea de desfăşurare a procesului de alegere a studenţilor reprezentanţi la nivelul instituţiei de învăţământ superior defineşte şi mecanisme de revocare a studenţilor reprezentanţi.
    (11) Reprezentanţii studenţilor în consiliile facultăţilor sunt aleşi prin votul direct, secret şi universal al studenţilor de la nivelul facultăţii.

    ART. 13
    (1) La admiterea în învăţământul superior de stat şi particular, pentru fiecare ciclu şi program de studii universitare, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, precum şi cetăţenii britanici şi membrii familiilor acestora, ca beneficiari ai Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană şi din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice 2019/C 384 I/01, pot candida în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Admiterea în învăţământul superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională se desfăşoară şi cu respectarea condiţiilor de cetăţenie română şi cu domiciliul în ţară, stabilite conform legii.
    (2) Toate actele de studii eliberate de instituţia de învăţământ superior, precum şi cele care atestă statutul de student, cum sunt adeverinţele, carnetele sau legitimaţiile, se eliberează în mod gratuit. În cazul eliberării duplicatelor actelor de studii, instituţiile de învăţământ superior pot percepe taxe stabilite în temeiul autonomiei universitare.
    (3) Studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în instituţiile de învăţământ superior acreditate beneficiază de facilităţi de transport conform prevederilor legale, până la împlinirea vârstei de 30 de ani.
    (4) Studenţii beneficiază de tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la bazele sportive publice, precum şi la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţii publice, în limita bugetelor aprobate.
    (5) Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat proveniţi din rândul minorităţilor naţionale, din sistemul de protecţie socială şi persoanele cu dizabilităţi beneficiază anual în fiecare instituţie de învăţământ superior de stat de cel puţin 25 de locuri finanţate de la bugetul de stat atât la programele de studii universitare de licenţă, cât şi la programele de studii universitare de master, în cadrul cifrei de şcolarizare aprobate, conform prevederilor legale.

    ART. 14
    (1) Studenţii beneficiază de următoarele drepturi:
    a) asistenţă medicală, stomatologică şi psihologică gratuită în cabinetele medicale, cabinetele stomatologice din instituţiile de învăţământ superior, în policlinici şi unităţi spitaliceşti, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    b) cazare, în limita resurselor financiare alocate şi a spaţiilor disponibile, pentru perioada prevăzută în planurile de învăţământ;
    c) subvenţii pentru cazare studenţilor care aleg altă formă de cazare decât căminele instituţiilor de învăţământ superior, conform normelor adoptate prin ordin al ministrului educaţiei;
    d) dreptul de a avea acces gratuit în spaţiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenţi sau pentru a derula activităţile extracurriculare interne, în afara orarului activităţilor didactice şi a altor activităţi prestabilite, în conformitate cu reglementările proprii;
    e) dreptul de a sesiza abuzuri şi nereguli şi de a cere verificarea şi evaluarea acestor sesizări de către organisme specializate prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi dreptul la protecţia celor care sesizează potrivit Legii nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public, cu modificările ulterioare;
    f) dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise şi semnate sau transmise la adresele oficiale de e-mail ale instituţiei de învăţământ superior şi de a primi răspuns scris, respectiv prin mijloace electronice la aceste cereri, în condiţiile stabilite de lege şi de regulamentele universitare;
    g) dreptul la un termen de înscriere de cel puţin 5 zile lucrătoare de la afişarea anunţului pentru concursurile organizate în instituţia de învăţământ superior, inclusiv cele pentru burse, tabere, cazare şi mobilităţi;
    h) studenţii din grupurile defavorizate definite conform Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de scutirea de la plata taxelor de şcolarizare şi finalizare a studiilor, în condiţiile finanţării acestora de către stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, conform prevederilor legale;
    i) dreptul de a beneficia de un mediu de învăţare sigur şi sănătos, inclusiv prin facilitarea accesului la informaţii despre sănătate fizică, mintală, stare de bine şi la servicii de consiliere;
    j) dreptul de a beneficia de acces gratuit la bazele sportive şi bazinele de înot ale instituţiei de învăţământ superior, în măsura în care acestea există, în afara orarului activităţilor didactice programate în aceste spaţii, în conformitate cu regulamentele instituţionale universitare.

    (2) Instituţiile de învăţământ superior pot susţine financiar activităţile de performanţă, la nivel naţional şi internaţional, ale elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice îndrumătoare, inclusiv prin acoperirea taxelor de participare şi a cheltuielilor de deplasare în ţară şi străinătate, în conformitate cu prevederile legale.
    (3) Instituţiile de învăţământ superior pot acorda şi premii, burse şi alte stimulente financiare elevilor, studenţilor cu performanţe şi cadrelor didactice îndrumătoare ale acestora, precum şi cu rezultate remarcabile în activităţile extraşcolare sau în activităţi culturale şi sportive, precum şi elevilor şi studenţilor în situaţie de risc, conform prevederilor legale.
    (4) Copiii personalului aflat în activitate în sistemul de învăţământ sau ai celor care s-au pensionat din sistemul de învăţământ, copiii cu unul sau ambii părinţi decedaţi, copiii din familii monoparentale, precum şi cei care provin din grupurile defavorizate definite conform Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază, după momentul înmatriculării, de gratuitate la cazare în cămine şi internate, fiind sprijiniţi prin subvenţie pentru cămine-cantine majorată de Ministerul Educaţiei.

    ART. 15
    (1) Studenţii pot beneficia de următoarele tipuri de burse din fondurile de la bugetul de stat:
    a) burse de excelenţă olimpică I/internaţională;
    b) burse de performanţă;
    c) burse de studiu;
    d) burse pentru masterat didactic;
    e) burse pentru învăţământ dual;
    f) burse sociale;
    g) burse speciale;
    h) burse de performanţă sportivă.

    (2) Bursele menţionate la alin. (1) se acordă în baza criteriilor specifice stabilite prin metodologiile proprii fiecărei instituţii de învăţământ superior, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a ordinului ministrului educaţiei de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă.
    (3) Studenţii pot beneficia de burse din venituri proprii extrabugetare ale instituţiilor de învăţământ superior, precum şi alte tipuri de burse, în baza unei metodologii aprobate de senatul universitar.
    (4) Studenţii pot beneficia de burse acordate de către operatorii economici şi/sau autorităţile locale, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
    (5) Studenţii pot beneficia de burse în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat şi de doctorat, pentru stagii postdoctorale şi de cercetare prin Agenţia de credite şi burse de studii în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 118/2023.
    (6) Bursele sociale se cumulează cu alte tipuri de burse, dacă studentul îndeplineşte criteriile specifice stabilite în metodologiile proprii ale instituţiilor de învăţământ superior pentru ambele categorii de burse.
    (7) Bursele, indiferent de categorie, se acordă pe toată durata anului universitar (12 luni), cu excepţia burselor sociale ocazionale. Acordarea burselor încetează la data pierderii calităţii de student sau a neîndeplinirii criteriilor de promovabilitate, după caz, în conformitate cu regulamentele de organizare şi funcţionare ale instituţiilor de învăţământ superior.

    ART. 16
    (1) Studenţii au dreptul de a beneficia de locuri în tabere studenţeşti (tematice, de creaţie, sportive sau de odihnă) organizate de Ministerul Educaţiei, de instituţiile de învăţământ superior şi/sau de autoritatea naţională cu atribuţii în domeniul politicilor pentru tineret prin structurile sale, în perioada vacanţelor de vară şi iarnă, şi finanţate de la bugetul de stat sau din bugetele instituţiilor de învăţământ superior. Toate demersurile privind organizarea taberelor studenţeşti se realizează cu consultarea federaţiilor naţionale studenţeşti legal constituite.
    (2) În cadrul taberelor tematice se pot organiza sesiuni de formare profesională în context nonformal pentru care studenţii pot primi un număr de credite ECVET/ECTS, conform Cartei universitare.
    (3) Studenţii pot participa la acţiuni de voluntariat, pentru care pot primi un număr suplimentar de credite de studii transferabile, precum şi stimulente financiare, în condiţiile stabilite de carta universitară sau regulamentele specifice.
    (4) Studenţii au dreptul de a beneficia de programe de reînmatriculare şi reintegrare a studenţilor, de tip „A doua şansă“ sau „Primul student în familie“, de activităţi didactice remediale sau de programe de sprijin financiar.

    ART. 17
    Pe toată durata activităţii de învăţare prin muncă, studentul înmatriculat în forma de învăţământ superior dual beneficiază de recunoaşterea vechimii în muncă şi specialitate, fără plata contribuţiilor sociale obligatorii reglementate prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 18
    (1) Studenţii au următoarele obligaţii:
    a) de a îndeplini toate sarcinile care le revin potrivit planului de învăţământ şi conform fişelor de disciplină;
    b) de a respecta Carta, regulamentele şi deciziile instituţiei de învăţământ superior;
    c) de a participa la şedinţele structurilor de conducere din cadrul instituţiilor de învăţământ superior în calitate de reprezentanţi aleşi ai studenţilor;
    d) de a respecta standardele de calitate impuse de către instituţiile de învăţământ superior;
    e) de a respecta drepturile de autor ale altor persoane şi de a recunoaşte paternitatea informaţiilor prezentate în lucrările elaborate;
    f) de a respecta prevederile codului de etică şi deontologie universitară al instituţiei de învăţământ superior;
    g) de a elabora şi susţine lucrări de evaluare la nivel de disciplină şi lucrări de finalizare originale;
    h) de a sesiza autorităţilor competente orice nereguli în procesul de învăţământ şi în cadrul activităţilor conexe acestuia;
    i) de a participa la activităţi academice fără a fi sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe interzise;
    j) de a nu folosi un limbaj şi comportament neadecvate mediului universitar;
    k) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şi subvenţiile primite;
    l) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în spaţiul universitar;
    m) de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţiile de învăţământ superior;
    n) de a suporta plata eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţia de învăţământ superior;
    o) de a informa autorităţile competente cu privire la existenţa oricărei situaţii care ar putea influenţa buna desfăşurare a activităţilor de studiu individual şi general;
    p) de a-şi îndeplini angajamentele financiare impuse de către instituţia la care studiază, în condiţiile stabilite în contractul de studiu;
    q) de a respecta obligaţiile prevăzute în contractul individual de studii şi pregătire practică, încheiat cu instituţia de învăţământ superior şi operatorul economic, în cazul învăţământului dual;
    r) de a semna contractul de studii la începerea fiecărui ciclu de studii.

    (2) Studenţii reprezentanţi aleşi în structurile de conducere ale instituţiilor de învăţământ superior au următoarele obligaţii specifice:
    a) de a consulta periodic studenţii cu privire la nevoile şi interesele acestora, dar şi în legătură cu deciziile şi propunerile pe care ar urma să le susţină în şedinţele structurilor de conducere din cadrul instituţiilor de învăţământ superior;
    b) de a elabora, cel puţin de 2 ori pe an, rapoarte de activitate care să prezinte toate iniţiativele şi demersurile desfăşurate. Rapoartele de activitate ale studenţilor reprezentanţi vor fi publicate pe website-ul instituţiei de învăţământ superior.


    ART. 19
    Studenţii sunt încurajaţi să participe la implementarea Programului naţional de reducere a abandonului universitar, în conformitate cu art. 121 alin. (7) şi (8) din Legea învăţământului superior nr. 199/2023, cu modificările şi completărilor ulterioare.

    ART. 20
    (1) Federaţiile naţionale ale organizaţiilor studenţeşti elaborează anual un raport privind respectarea prevederilor prezentului cod la nivelul sistemului naţional de învăţământ superior.
    (2) Federaţiile naţionale studenţeşti, legal constituite, sunt organismele care exprimă interesele studenţilor din instituţiile de învăţământ superior, în raport cu instituţiile statului.
    (3) Ministerul Educaţiei colaborează cu federaţiile naţionale studenţeşti legal constituite, pentru dezvoltarea învăţământului superior, consultându-le periodic cu privire la aspecte ce ţin de îmbunătăţirea sistemului de învăţământ superior din România.

    ART. 21
    Prezentul cod a fost elaborat în baza principiilor învăţământului centrat pe student, punându-se accentul pe student şi pe nevoile sale de învăţare.

    ART. 22
    Încălcarea drepturilor şi obligaţiilor prevăzute prin prezentul cod se sancţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016