Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   COD DE CONDUITĂ din 11 septembrie 2020  a evaluatorilor de servicii de sănătate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 COD DE CONDUITĂ din 11 septembrie 2020 a evaluatorilor de servicii de sănătate

EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 860 din 21 septembrie 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 326 din 11 septembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 860 din 21 septembrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    SECŢIUNEA 1
    Domeniul de aplicare
    ART. 1
    (1) Codul de conduită a evaluatorilor de servicii de sănătate (denumiţi în continuare evaluatori) atestaţi de Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (denumită în continuare A.N.M.C.S.), denumit în continuare Cod de conduită, stabileşte principii şi reguli morale şi de conduită profesională la care aderă toţi evaluatorii de servicii de sănătate, înscrişi în Registrele evaluatorilor, astfel cum sunt ei definiţi în art. 6 din prezentul cod de conduită.
    (2) Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod de conduită sunt obligatorii pentru persoanele care deţin atestat de evaluator valabil, denumite în continuare evaluatori activi.
    (3) Aplicarea Codului de conduită este completată de Manualul evaluatorului şi de toate reglementările adoptate de A.N.M.C.S. care vizează desfăşurarea activităţii evaluatorilor de servicii de sănătate.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Obiectivele şi rolul Codului de conduită
    ART. 2
    (1) Obiectivele prezentului cod de conduită urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciilor oferite de A.N.M.C.S., o bună administrare în realizarea interesului public, să contribuie la crearea unei culturi organizaţionale a integrităţii la nivelul A.N.M.C.S., precum şi să contribuie la eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie asociate procesului de acreditare a serviciilor de sănătate, prin:
    a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului instituţiei;
    b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte din partea evaluatorilor de servicii de sănătate;
    c) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între furnizorii de servicii de sănătate şi evaluatori;
    d) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între furnizorii de servicii de sănătate şi angajaţii A.N.M.C.S.

    (2) Rolul Codului de conduită este să ghideze comportamentul moral şi profesional al evaluatorilor, atât în timpul activităţii profesionale, cât şi în afara acesteia (în măsura în care afectează imaginea instituţiei).

    ART. 3
    (1) Aplicarea Codului de conduită nu exclude şi nu înlocuieşte drepturile şi obligaţiile legale cuprinse în alte documente şi acte normative aplicabile activităţii evaluatorilor.
    (2) Prezentul cod de conduită se completează cu dispoziţiile legale în vigoare.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Termeni
    ART. 4
    În înţelesul prezentului Cod de conduită, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) reprezentant al A.N.M.C.S. - persoană angajată în cadrul A.N.M.C.S. în condiţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) interes public - acel interes care implică garantarea şi respectarea de către A.N.M.C.S. a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de Constituţie, legislaţia internă şi tratatele internaţionale la care România este parte, precum şi îndeplinirea prevederilor contractuale, cu respectarea principiilor eficienţei, eficacităţii şi economicităţii cheltuirii resurselor;
    c) interes personal - orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către evaluatori prin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care are acces, ca urmare a exercitării atribuţiilor;
    d) conflict de interese - acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al evaluatorului A.N.M.C.S. contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea activităţii de evaluare;
    e) incompatibilitate - interzicere prevăzută de lege de a cumula două funcţii, două atribuţii sau calităţi care, prin natura şi/sau caracterul lor, sunt contradictorii;
    f) nedemnitate - situaţie definită la art. 1 pct. 13 din Ordinul preşedintelui A.N.M.C.S. nr. 651/2016 privind recunoaşterea, evidenţa, evaluarea, monitorizarea şi perfecţionarea evaluatorilor de servicii de sănătate ai Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) informaţie de interes public - orice informaţie care priveşte activităţile sau care rezultă din activităţile A.N.M.C.S., indiferent de suportul ei;
    h) informaţie cu privire la date personale - orice informaţie care permite identificarea unei persoane, indiferent de suportul pe care se află această informaţie, canalul de transmitere/ recepţie şi provenienţă;
    i) hărţuire psihologică - orice comportament nepotrivit şi abuziv, care se manifestă pe o anumită perioadă de timp, este repetitiv sau sistematic şi implică un comportament fizic, limbaj scris sau corporal, gesturi şi alte aspecte care sunt intenţionate şi care ar putea să submineze personalitatea, demnitatea sau integritatea fizică sau psihică a oricărei persoane;
    j) hărţuire sexuală - un comportament nedorit, cu conotaţie sexuală, exprimat fizic, verbal sau nonverbal, având ca obiect sau ca efect lezarea demnităţii unei persoane şi, în special, crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor. Hărţuirea sexuală se consideră o discriminare de natură sexuală;
    k) discriminare - orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice;
    l) valori - valorile care fac parte din cultura organizaţională a A.N.M.C.S publicate pe web site-ul www.anmcs.gov.ro, secţiunea „A.N.M.C.S.“.


    SECŢIUNEA a 4-a
    Principii generale
    ART. 5
    Principiile care guvernează conduita profesională a evaluatorilor sunt următoarele:
    a) prioritatea interesului public - principiul conform căruia evaluatorii au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal (sau al unui grup din care fac parte), în exercitarea atribuţiilor conferite în baza relaţiilor contractuale cu A.N.M.C.S. sau a oricăror relaţii în care aceştia acţionează în numele sau în interesul A.N.M.C.S., în baza unui mandat expres (acţiuni de voluntariat, activităţi de cercetare etc.);
    b) asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor/ organizaţiilor/instituţiilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice - principiul conform căruia evaluatorii au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;
    c) profesionalismul - principiul conform căruia evaluatorii au obligaţia de a-şi îndeplini atribuţiile/obligaţiile cu responsabilitate, eficienţă şi conştiinciozitate, să îşi cunoască limitele competenţelor şi să se limiteze numai la acestea;
    d) imparţialitatea, independenţa şi nediscriminarea - principiul conform căruia evaluatorii sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, lipsită de prejudecăţi, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea funcţiei deţinute;
    e) integritatea morală - principiul conform căruia evaluatorilor le este interzis să solicite sau să accepte vreun avantaj, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, ori să abuzeze în vreun fel de această calitate;
    f) libertatea gândirii şi a exprimării - principiul conform căruia, în activitatea de evaluare, evaluatorii pot să îşi exprime şi să îşi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
    g) cinstea şi corectitudinea - principiul conform căruia, în îndeplinirea prevederilor contractuale, evaluatorii trebuie să fie de bună-credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor ce le revin;
    h) loialitatea - evaluatorii sunt loiali A.N.M.C.S. şi principiilor managementului calităţii în vederea îndeplinirii atribuţiilor, atât în nume personal, cât şi în numele A.N.M.C.S.;
    i) deschiderea şi transparenţa - principiul conform căruia activităţile desfăşurate de evaluatori în exercitarea prevederilor contractuale sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor, în limitele legii;
    j) eficienţa - activitatea evaluatorilor trebuie să fie optimă sub raportul resurse implicate/rezultate obţinute şi să se desfăşoare în aşa fel încât să nu afecteze activitatea curentă a unităţii sanitare evaluate;
    k) confidenţialitatea - principiul conform căruia evaluatorilor le este interzis să divulge date, documente sau orice alte informaţii cu caracter confidenţial, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege;
    l) colegialitatea - principiul aplicabil evaluatorilor în ceea ce priveşte relaţionarea acestora în cadrul comisiilor de evaluare şi nu numai, conform căruia activitatea pe care aceştia o desfăşoară presupune colaborarea între evaluatori, spirit de colegialitate şi respect reciproc;
    m) etica profesională - principiu potrivit căruia sunt însuşite şi respectate reguli interne şi/sau contractuale, comportamente de care A.N.M.C.S. ţine cont şi care corespund valorilor acesteia;
    n) răspunderea - principiu potrivit căruia evaluatorii răspund faţă de A.N.M.C.S. atunci când obligaţiile asumate nu au fost îndeplinite corespunzător.


    SECŢIUNEA a 5-a
    Evaluatorul de servicii de sănătate
    ART. 6
    Evaluatorul de servicii de sănătate este persoana definită la art. 2 lit. l) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, specializată în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate, care a obţinut, în condiţiile legii, certificatul de absolvire a programului de formare şi perfecţionare pentru evaluatori de servicii de sănătate sau evaluatori de spitale, după caz.

    ART. 7
    Colaborarea dintre A.N.M.C.S. şi evaluatori se realizează pe baza contractelor încheiate pentru fiecare misiuni de evaluare/reevaluare a unei unităţi sanitare.

    CAP. II
    Norme generale şi specifice de conduită profesională a evaluatorilor
    SECŢIUNEA 1
    Norme aplicabile evaluatorilor
    ART. 8
     În exercitarea atribuţiilor ce le revin, evaluatorii sunt obligaţi să cunoască, să respecte şi să aplice următoarele:
    a) reglementările legale în vigoare care stabilesc competenţele şi atribuţiile evaluatorilor, precum şi sancţiunile aplicabile în cazul încălcării sau nerespectării dispoziţiilor legale;
    b) legislaţia în vigoare aplicabilă unităţilor sanitare evaluate;
    c) contractul de prestări servicii de evaluare încheiat de părţi;
    d) prezentul cod de conduită;
    e) normele interne, procedurile, metodologiile, principiile profesionale emise de A.N.M.C.S. în legătură cu activitatea desfăşurată de evaluare şi reevaluare a unităţilor sanitare;
    f) regulamentele de organizare şi funcţionare, precum şi reglementările interne ale unităţilor sanitare pe care le evaluează.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Loialitatea faţă de instituţie
    ART. 9
    (1) Evaluatorii trebuie să apere cu loialitate prestigiul instituţiei, precum şi să se abţină de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
    (2) Evaluatorilor le este interzis:
    a) să exprime în public aprecieri maliţioase şi/sau neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea A.N.M.C.S., cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
    b) să denigreze deciziile adoptate sau constatările făcute de A.N.M.C.S.;
    c) să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care A.N.M.C.S. sau unitatea sanitară în care desfăşoară activitatea contractată are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens;
    d) să dezvăluie informaţii/documente care nu au caracter public în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
    e) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea activităţii contractate, dacă această dezvăluire încalcă regulile de confidenţialitate şi/sau este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea/drepturile unităţii sanitare/A.N.M.C.S.;
    f) să instige ori să îndrume diverse persoane (fizice sau juridice), în spaţiul public sau în cel privat, în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva unităţii sanitare sau A.N.M.C.S.;
    g) să prezinte opinii proprii exprimate în baza principiului libertăţii de opinie ca fiind opinii oficiale ale A.N.M.C.S.;
    h) să pretindă că vorbesc în numele A.N.M.C.S.

    (3) Prevederile alin. (2) nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi/îndreptăţiţi, în condiţiile legii.
    (4) Evaluatorii au responsabilitatea să contribuie la îmbunătăţirea permanentă a performanţei instituţiei cu care colaborează. În acest sens, evaluatorii trebuie să prezinte A.N.M.C.S., ori de câte ori constată necesitatea modificării reglementărilor în materia evaluării unităţilor sanitare, propuneri fundamentate de modificare a acestor reglementări, susţinute de explicaţii şi dovezi ale situaţiilor întâlnite care fac necesare modificările.
    (5) Evaluatorii trebuie să menţină în permanenţă un standard înalt de onestitate şi integritate şi să îşi desfăşoare activitatea astfel încât să nu prejudicieze în vreun fel unităţile sanitare, profesia de evaluator de servicii de sănătate, beneficiarii serviciilor medicale şi A.N.M.C.S.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Respectul faţă de cetăţean, faţă de ordinea constituţională şi de stat
    ART. 10
    (1) Evaluatorii au responsabilitatea de a respecta interesele legitime şi drepturile cetăţeanului. Activitatea de evaluare nu se limitează la îndeplinirea strictă a obligaţiilor contractuale asumate faţă de A.N.M.C.S. prin oferirea unor servicii publice, ci priveşte şi efectele pe care le poate avea modul de îndeplinire a acestor obligaţii asupra cetăţeanului.
    (2) Evaluatorii trebuie să îşi exercite atribuţiile cu maximă responsabilitate având în vedere că, prin natura lor, aceste atribuţii trebuie să consolideze ordinea constituţională şi autoritatea statului.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Libertatea opiniilor
    ART. 11
    (1) În îndeplinirea atribuţiilor şi obligaţiilor contractuale, evaluatorii au obligaţia de a respecta demnitatea calităţii deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor A.N.M.C.S.
    (2) În activitatea lor, evaluatorii au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale. În exprimarea opiniilor, evaluatorii trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea de/implicarea în conflicte datorate schimbului de păreri/idei.
    (3) Evaluatorii trebuie să se asigure că prin acţiunile şi opiniile lor nu aduc atingere prestigiului colegilor evaluatori, reprezentanţilor unităţilor sanitare cu care dialoghează sau prestigiului A.N.M.C.S.
    (4) Libertatea de exprimare şi dreptul la imagine proprie sunt garantate prin Constituţie, iar evaluatorii au obligaţia de a se asigura că opiniile proprii exprimate în public sau în privat nu aduc atingere imaginii A.N.M.C.S., precum şi demnităţii, reputaţiei sau vieţii private ale unei persoane, indiferent de statutul acesteia.
    (5) Evaluatorii au garantată libertatea de exprimare şi dreptul la opinie în formularea unei poziţii profesionale, însă exprimarea unui punct de vedere în numele A.N.M.C.S. sau despre activitatea acesteia, în scris sau verbal, fără consimţământul expres al A.N.M.C.S., nu reprezintă o situaţie de exercitare a libertăţii de exprimare.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Activitatea publică
    ART. 12
    (1) Comunicarea prin intermediul mijloacelor de informare în masă se asigură de către persoanele desemnate în acest sens de preşedintele A.N.M.C.S., în condiţiile legii.
    (2) Evaluatorii desemnaţi de A.N.M.C.S. să participe la activităţi sau dezbateri publice trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de preşedintele A.N.M.C.S.
    (3) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, evaluatorii pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată este una personală şi nu reprezintă punctul de vedere oficial al A.N.M.C.S. sau al evaluatorului de servicii de sănătate al A.N.M.C.S.
    (4) Atunci când se solicită puncte de vedere sau opinii avizate, evaluatorii trebuie să formuleze opinii generale, exclusiv pe baza principiilor profesionale, fără referire la un caz concret, fără a fi influenţaţi de convingerile personale sau interesele grupurilor din care fac parte.
    (5) Evaluatorii îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul informaţiilor prezentate public. Acestea trebuie să fie în acord cu principiile şi normele de conduită prevăzute de prezentul cod de conduită.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor specifice
    ART. 13
    (1) În relaţiile cu personalul contractual din cadrul A.N.M.C.S., precum şi cu persoanele fizice sau juridice, evaluatorii sunt obligaţi să cunoască şi să respecte valorile A.N.M.C.S., să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.
    (2) Evaluatorii au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii celorlalţi colaboratori, salariaţilor din cadrul A.N.M.C.S., precum şi altor persoane cu care intră în legătură în exercitarea atribuţiilor, prin:
    a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare, maliţioase sau intimidante;
    b) dezvăluirea aspectelor vieţii private sau solicitarea de astfel de informaţii;
    c) discreditarea colegilor evaluatori şi a angajaţilor A.N.M.C.S., în faţa oricăror persoane cu care intră în legătură în exercitarea atribuţiilor;
    d) săvârşirea de acte sau fapte care pot afecta integritatea fizică sau psihică a oricărei persoane;
    e) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

    (3) Evaluatorii au obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţii publice, prin următoarele mijloace:
    a) promovarea unor soluţii coerente, conform principiului tratamentului nediferenţiat, raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;
    b) prevenirea, combaterea şi eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte;
    c) adoptarea unei atitudini demne şi civilizate faţă de orice persoană cu care intră în legătură în exercitarea atribuţiilor, fiind îndreptăţiţi, pe bază de reciprocitate, să recomande/solicite acesteia adoptarea unui comportament similar.


    SECŢIUNEA a 7-a
    Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale
    ART. 14
    (1) Evaluatorii care participă în această calitate în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ (şi altele similare) la conferinţe, seminare şi alte activităţi cu caracter internaţional în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate sau al evaluării şi acreditării unităţilor sanitare au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi A.N.M.C.S..
    (2) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, evaluatorilor le este interzis să exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.
    (3) În deplasările externe, evaluatorii sunt obligaţi să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi le este interzisă încălcarea legilor şi obiceiurilor ţării gazdă, intrând în responsabilitatea lor să cunoască şi să respecte tradiţiile, obiceiurile şi legile ţării sau comunităţii respective.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Integritatea
    ART. 15
    (1) În relaţia cu colegii, cu angajaţii A.N.M.C.S. sau din cadrul altor organizaţii sau sfere profesionale, evaluatorii trebuie să adopte o atitudine bazată pe respect, imparţială, nediscriminatorie, deschisă şi diligentă.
    (2) Evaluatorii nu au dreptul să uzeze de această calitate în alte scopuri decât cele pentru care au fost desemnaţi de A.N.M.C.S.
    (3) Pe parcursul desfăşurării activităţii specifice, evaluatorilor le este interzis să accepte cereri sau să ofere servicii unităţilor sanitare care nu ţin de activitatea pentru care au fost desemnaţi de A.N.M.C.S., fiindu-le interzis inclusiv să propună sau să recomande unităţilor sanitare furnizori de servicii de consultanţă.
    (4) Evaluatorilor le este interzis să intervină, cu scopul de a exercita o influenţă, pentru soluţionarea cererilor unităţilor sanitare la care au fost desemnaţi ca membri ai comisiilor de evaluare, chiar dacă aceste servicii ţin de activitatea lor profesională, sau să mijlocească în vreun fel rezolvarea acestora.
    (5) Evaluatorii sunt obligaţi să consemneze exact toate constatările şi toate neconformităţile constatate în cadrul unităţilor sanitare pe care le vizitează în exercitarea atribuţiilor sau obligaţiilor contractuale. Orice omisiune de a consemna, care este de natură să denatureze rezultatele evaluării/monitorizării, atrage răspunderea evaluatorului.

    ART. 16
    (1) Evaluatorilor de servicii de sănătate, în timpul exercitării atribuţiilor sau executării obligaţiilor contractuale, le este interzis să facă reclamă unor furnizori de servicii şi/sau produse medicale, medicamente, servicii sau bunuri medicale de consum şi să se implice în distribuirea unor remedii, aparate sau produse medicamentoase autorizate ori neautorizate. De asemenea, acestora le este interzis să invoce sau să uzeze de calitatea de evaluator de servicii de sănătate dacă desfăşoară activităţi de tipul celor enumerate anterior.
    (2) Evaluatorilor le este interzis să promoveze sau să recomande, în timpul evaluării, procedee de diagnostic ori tratament.

    ART. 17
    (1) Este interzisă evaluatorilor colaborarea sau sprijinirea cu bună ştiinţă a oricărei persoane despre care deţin/primesc informaţii că desfăşoară ilegal o activitate în unitatea sanitară pe care o vizitează în exercitarea atribuţiilor.
    Evaluatorii au obligaţia de a sesiza existenţa unor astfel de situaţii A.N.M.C.S. şi organelor abilitate.

    (2) Evaluatorii au obligaţia de a aduce la cunoştinţă organelor competente orice situaţie de care iau cunoştinţă şi care reprezintă un pericol pentru sănătatea publică.

    SECŢIUNEA a 9-a
    Avertizarea de integritate
    ART. 18
    (1) Evaluatorii au obligaţia să aducă la cunoştinţa A.N.M.C.S. orice situaţie de conflict de interese sau incompatibilitate care îi vizează, de îndată ce află de apariţia acesteia.
    (2) Evaluatorii au obligaţia morală şi profesională, suplimentar celei legale, de a sesiza orice abatere de la reglementările emise de A.N.M.C.S., precum şi de la lege, de care iau cunoştinţă.
    (3) În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii şi în spiritul prezentului Cod de conduită se prezumă că avertizarea de integritate se bazează pe buna-credinţă a avertizorului.
    (4) Evaluatorii care, în cursul sau în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor contractuale, iau cunoştinţă despre încălcări ale legislaţiei aplicabile unităţii sanitare evaluate au obligaţia de a informa imediat A.N.M.C.S.
    (5) Acţiunea de semnalare de către evaluatori a neregulilor sesizate este înţeleasă ca o consecinţă a exercitării unei îndatoriri profesionale. Evaluatorii care sesizează aspectele contrare intereselor instituţiei nu vor suferi niciun prejudiciu ca rezultat al informării efectuate, cu condiţia ca aceştia să fi acţionat în mod rezonabil şi cu onestitate.

    SECŢIUNEA A 10-A
    Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor
    ART. 19
    Evaluatorilor le este interzis să solicite ori să accepte (direct sau indirect) cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea atribuţiilor deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste atribuţii.

    SECŢIUNEA a 11-a
    Neutralitatea politică şi participarea la activităţi politice
    ART. 20
    Evaluatorii au obligaţia de a se asigura că, prin prezenţa lor într-un anumit context politic, prin opiniile publice pe care le exprimă şi prin activitatea pe care o desfăşoară, nu se află într-o situaţie de conflict de interese sau incompatibilitate, real/ă sau aparent/ă, cu calitatea de evaluator de servicii de sănătate.

    ART. 21
    (1) Evaluatorilor le este interzis, folosindu-se de calitatea de evaluator, să participe la activităţi cu scopuri electorale, la activităţi de colectare de fonduri pentru partide politice, pentru organizaţii asimilate partidelor politice sau cărora li se aplică acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice, pentru fundaţii sau asociaţii care funcţionează pe lângă partide politice sau au orientări politice clar exprimate ori pentru candidaţi independenţi, precum şi să facă recomandări persoanelor fizice sau juridice privind oferirea de donaţii sau sponsorizări de orice natură în favoarea entităţilor amintite.
    (2) Evaluatorilor le este interzis ca, pe durata contractului, să acţioneze după cum urmează:
    a) să interacţioneze cu reprezentanţii autorităţilor administrative locale de la sediul unităţii sanitare aflate în evaluare, în afara întâlnirilor prevăzute de metodologia A.N.M.C.S., pentru a evita orice încercare de limitare, influenţare sau îngrădire a activităţii de evaluare, precum şi de a evita orice imixtiune din partea acestor autorităţi în activitatea desfăşurată;
    b) să afişeze în incinta A.N.M.C.S. şi/sau a unităţilor sanitare, a altor entităţi faţă de care acţionează în calitate de evaluator însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla şi/sau denumirea partidelor politice, ale organizaţiilor cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice, ale fundaţiilor sau asociaţiilor care funcţionează pe lângă partidele politice, ale candidaţilor acestora, precum şi ale candidaţilor independenţi.

    (3) Evaluatorii îşi vor exercita atribuţiile într-o manieră neutră din punct de vedere politic, independentă de orice tip de influenţe politice, şi nu vor manifesta, explicit sau implicit, opinii politice, respectiv se vor abţine de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor şi preferinţelor lor politice, favorizarea vreunui partid politic sau vreunei organizaţii căreia îi este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice. Principiul neutralităţii nu interzice apartenenţa evaluatorului la un partid politic legal constituit, cu respectarea interdicţiilor şi limitărilor prevăzute de lege.
    (4) Evaluatorii vor informa, de îndată, A.N.M.C.S., utilizând instrumentele specifice puse la dispoziţia lor cu privire la orice încercare de influenţare a activităţilor derulate în exercitarea atribuţiilor sau obligaţiilor contractuale.

    SECŢIUNEA a 12-a
    Exercitarea abuzivă a atribuţiilor
    ART. 22
    (1) Evaluatorii au obligaţia de a exercita atribuţiile calităţii de evaluator exclusiv în scopurile prevăzute de lege şi în contractul părţilor.
    (2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de elaborare a documentaţiei specifice activităţii, evaluatorii nu pot urmări sau accepta obţinerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
    (3) Evaluatorii au obligaţia de a nu interveni sau influenţa vreo acţiune, procedură sau anchetă de orice natură, derulată în cadrul A.N.M.C.S. sau în afara acesteia, în considerarea calităţii pe care o deţin.
    (4) Evaluatorilor le este interzis să sugereze sau să impună persoanelor cu care intră în contact în exercitarea atribuţiilor specifice să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale, profesionale sau de alt fel.
    (5) În scopul asigurării condiţiilor necesare îndeplinirii cu imparţialitate a îndatoririlor profesionale, pe perioada de valabilitate a contractului, evaluatorilor le este interzis să se angajeze în relaţii patrimoniale cu personalul unităţii sanitare în care desfăşoară activităţile contractate şi/ sau cu angajaţii A.N.M.C.S.

    SECŢIUNEA a 13-a
    Protecţia datelor şi a informaţiilor
    ART. 23
    (1) Evaluatorii sunt obligaţi să respecte limitările impuse de lege privind accesul la informaţii, în scopul protejării informaţiilor confidenţiale, vieţii private a persoanelor şi a securităţii datelor cu care operează.
    (2) Evaluatorii au obligaţia să păstreze, în condiţiile legii, confidenţialitatea deplină a datelor şi informaţiilor pe care le deţin sau la care au acces pe perioada desfăşurării activităţii şi să nu le utilizeze abuziv sau în folos personal sau să le facă cunoscute unui terţ, inclusiv după încetarea activităţii care le conferă acces la aceste informaţii.
    (3) Evaluatorii prelucrează datele cu caracter personal ale reprezentanţilor unităţilor sanitare la care au acces cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) la nivelul minim necesar desfăşurării activităţii de evaluare;
    b) cu bună-credinţă şi cu respectarea drepturilor persoanelor vizate;
    c) exclusiv pentru desfăşurarea activităţii de evaluare.

    (4) Prelucrarea de către evaluatori a altor date cu caracter personal, precum cele ale beneficiarilor serviciilor medicale etc. este strict interzisă.
    (5) Evaluatorii trebuie să fie precauţi şi vigilenţi pentru a se asigura că nu fac dezvăluiri de date neconforme cu legea şi/sau prevederile contractului încheiat cu A.N.M.C.S.

    SECŢIUNEA a 14-a
    Participarea la procesul de luare a deciziilor
    ART. 24
    (1) În procesul de luare a deciziilor, evaluatorii au obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod just, fundamentat şi imparţial.
    (2) Evaluatorilor le este interzis să promită influenţarea sau luarea unei decizii de către conducerea A.N.M.C.S., de către alţi angajaţi sau colaboratori ai A.N.M.C.S, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.
    (3) Evaluatorilor le este interzis să ascundă informaţii dobândite în exercitarea atribuţiilor sau obligaţiilor contractuale, cu scopul de a favoriza o unitate sanitară sau de a denatura rezultatul evaluării/monitorizării.
    (4) Evaluatorilor li se interzice să garanteze unităţii sanitare supuse evaluării obţinerea acreditării sau a unui anumit punctaj.

    SECŢIUNEA a 15-a
    Îndeplinirea atribuţiilor contractuale
    ART. 25
    (1) Evaluatorii trebuie să îşi îndeplinească îndatoririle contractuale şi să aibă o conduită profesională etică, adecvată scopului activităţii contractate.
    (2) Evaluatorii pot încheia contractul de prestări servicii de evaluare doar atunci când se găsesc într-o stare de sănătate bună. În cazul în care starea de sănătate a unui evaluator se alterează după semnarea contractului, acesta este obligat să anunţe în cel mai scurt timp A.N.M.C.S., în mod oficial, pentru a putea lua măsurile ce se impun în legătură cu posibilitatea de continuare a relaţiei contractuale şi, după caz, neafectarea/afectarea cât mai puţin a procesului de evaluare aflat în curs de desfăşurare.
    (3) Evaluatorii nu trebuie să accepte în legătură cu activitatea prestată instrucţiuni sau sarcini care provin de la o altă autoritate, organizaţie ori persoană din afara A.N.M.C.S. pe durata îndeplinirii obligaţiilor contractuale. Evaluatorii îşi îndeplinesc sarcinile stabilite, dând dovadă de decenţă, responsabilitate, independenţă, imparţialitate, obiectivitate, integritate şi loialitate.
    (4) Evaluatorilor le este interzis să se implice cu bună ştiinţă în acţiuni sau discuţii care ar putea să aducă atingere independenţei profesionale, scopului urmărit de A.N.M.C.S. şi să conducă la apariţia de conflicte de interese ori situaţii de incompatibilitate. Orice evaluator care se găseşte în această situaţie va informa A.N.M.C.S. de îndată.
    (5) Evaluatorii trebuie să se abţină de la orice acţiune sau comportament care ar putea să se răsfrângă, în mod negativ, asupra poziţiei lor sau asupra imaginii A.N.M.C.S.
    (6) Evaluatorii sunt pe deplin responsabili de realizarea sarcinilor încredinţate. Responsabilitatea vizează atât conformitatea cu regulile şi principiile etice, cât şi cu atingerea rezultatelor.
    (7) Dacă un evaluator, în derularea obligaţiilor contractuale, a produs un prejudiciu (de orice natură) ca urmare a unei conduite inadecvate, A.N.M.C.S. are dreptul să ceară recuperarea sau repararea integrală a prejudiciului, în condiţiile legii.

    SECŢIUNEA a 16-a
    Profesionalism
    ART. 26
    (1) În exercitarea atribuţiilor contractuale evaluatorii au obligaţia să aibă un comportament profesional, precum şi să asigure, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea activităţii A.N.M.C.S.
    (2) Evaluatorii trebuie să reprezinte modele de comportament etico-profesional, contribuind la creşterea autorităţii şi prestigiului activităţii pe care o desfăşoară.
    (3) Atunci când li se solicită servicii care excedează atribuţiilor contractuale şi/sau competenţelor profesionale, evaluatorii au obligaţia de a-şi face cunoscută limitarea atribuţiilor contractuale şi/sau competenţelor profesionale.
    (4) Evaluatorul este pe deplin responsabil de realizarea activităţilor încredinţate cu respectarea termenelor de lucru stabilite, conform standardelor comunicate de A.N.M.C.S.

    ART. 27
    (1) În evaluarea serviciilor de sănătate trebuie să primeze interesul şi siguranţa pacientului, precum şi asigurarea condiţiilor de prestare a serviciilor medicale la un nivel de calitate adecvat.
    (2) Evaluatorii sunt independenţi în desfăşurarea activităţii de evaluare, în limitele competenţelor date de profesie şi de relaţia contractuală cu A.N.M.C.S. În cazul limitării prin constrângeri administrative şi/sau economice a independenţei sale din partea oricărei instituţii, organizaţii sau autorităţi, evaluatorul este obligat să sesizeze A.N.M.C.S. în cel mai scurt timp.
    (3) Pe toată durata acţiunilor şi activităţilor care fac obiectul contractelor încheiate cu A.N.M.C.S., evaluatorii trebuie să menţină şi să îşi actualizeze cunoştinţele şi abilităţile profesionale necesare pentru a putea presta servicii competente bazate pe practicile, reglementările, legislaţia şi tehnicile aplicabile şi trebuie să evite orice acţiuni şi/sau comportamente care ar putea afecta imaginea activităţii de evaluator si desfăşurarea activităţilor specifice acesteia.
    (4) Evaluatorii nu trebuie să prezinte, în nicio circumstanţă, denaturat sau neadevărat, competenţele sale profesionale sau să sugereze o astfel de prezentare.

    ART. 28
    Încredinţarea totală sau parţială, fără aprobarea prealabilă din partea A.N.M.C.S., a obligaţiilor proprii evaluatorilor către alte persoane constituie abatere de la regulile de conduită.

    ART. 29
    (1) În activitatea desfăşurată în calitate de evaluator, evaluatorii trebuie să cunoască şi să respecte prevederile legale privind confidenţialitatea datelor.
    (2) În documentele pe care le solicită şi primesc de la unităţile sanitare, evaluatorii de servicii de sănătate trebuie să se asigure că datele de identificare ale pacientului nu sunt vizibile, iar identitatea pacientului nu poate fi recunoscută.
    (3) Pentru intervievare, evaluatorul trebuie să aducă la cunoştinţa medicului curant faptul că accesul evaluatorilor la pacient poate fi permis numai cu acceptul acestuia şi doar dacă nu este contrar intereselor pacientului.
    (4) În situaţia pacienţilor minori, a celor fără discernământ sau care nu îşi pot exprima voinţa, interviurile se realizează cu aparţinătorii pacienţilor, doar cu acceptul acestora.

    ART. 30
    (1) Evaluatorii pot utiliza în evaluare doar documente şi instrumentele aprobate de A.N.M.C.S.
    (2) Evaluatorii nu pot evalua un anumit sector din cadrul unităţii sanitare fără a fi prezenţi şi fără a verifica personal informaţiile din listele de verificare.
    (3) Evaluatorii nu pot renunţa la procesul evaluării decât în cazul unei situaţii deosebite aduse la cunoştinţa evaluatorului coordonator şi a preşedintelui comisiei de îndată ce evenimentul s-a produs sau au luat cunoştinţă despre producerea acestuia.
    (4) În timpul activităţii desfăşurate în executarea contractelor, evaluatorilor le este interzis să facă presiuni asupra interlocutorilor sau pacienţilor cu scopul obţinerii unor răspunsuri/rezultate urmărite de evaluator.

    ART. 31
    (1) Este interzisă verificarea formală a indicatorilor sau realizarea unor rapoarte tendenţioase. Orice consemnare a evaluatorilor trebuie să oglindească realitatea obiectivă din unitatea sanitară supusă evaluării.
    (2) Este interzis ca informaţiile obţinute de evaluatori să fie prezentate deformat sau ascunse. Colectarea informaţiilor şi consemnarea observaţiilor trebuie să respecte forma prevăzută în instrucţiunile de completare a listelor de verificare şi discutate în cadrul instructajelor prealabile vizitei de evaluare.
    (3) Documentele completate trebuie să conţină doar datele care au legătură cu activitatea de evaluare şi cu compartimentul evaluat.

    SECŢIUNEA a 17-a
    Obligaţia actualizării documentelor încărcate în aplicaţia CaPeSaRo
    ART. 32
    (1) Evaluatorii sunt obligaţi să îşi actualizeze informaţiile solicitate în contul individual din aplicaţia CaPeSaRo ori de câte ori apar modificări cum ar fi schimbarea documentelor de identitate, schimbarea domiciliului, a locului de muncă sau a funcţiei, intervenirea stării de incompatibilitate sau a oricăreia dintre situaţiile care pot atrage nedemnitatea etc., în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data survenirii modificărilor.
    (2) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) sau refuzul de actualizare a informaţiilor şi, respectiv, a documentelor în aplicaţia CaPeSaRo constituie încălcarea Codului de conduită.

    SECŢIUNEA a 18-a
    Obligaţia informării şi pregătirii continue
    ART. 33
    (1) Evaluatorii trebuie să cunoască limba română scris şi vorbit, să se exprime corect folosind doar cuvinte al căror sens este cunoscut de părţile implicate în activitatea desfăşurată.
    (2) Evaluatorii trebuie să cunoască legislaţia şi bunele practici din domeniul atribuţiilor pe care le exercită, să se informeze continuu despre modificările survenite în acest domeniu.
    (3) Evaluatorii sunt obligaţi să participe la sesiunile de informare organizate de A.N.M.C.S. pentru fiecare categorie de evaluatori în parte.

    SECŢIUNEA a 19-a

    Răspunsul la solicitările primite din partea A.N.M.C.S.
    ART. 34
    (1) Evaluatorii sunt obligaţi să răspundă tuturor cererilor venite din partea A.N.M.C.S., în termenul stabilit. Orice refuz trebuie motivat.
    (2) Netransmiterea răspunsului la solicitările A.N.M.C.S. constituie abatere de la normele de conduită.

    SECŢIUNEA a 20-a
    Comportamentul profesional
    ART. 35
    (1) Fiecare evaluator trebuie să manifeste constant un comportament civilizat şi amical, care să denote răbdare şi disponibilitatea de a ajuta, faţă de toţi colegii, faţă de persoane din cadrul altor instituţii publice şi autorităţi cu care intră în contact în exercitarea atribuţiilor şi obligaţiilor contractuale, precum şi faţă de public.
    (2) Evaluatorii au obligaţia să se abţină de la comiterea unor fapte care pot aduce atingere imaginii şi intereselor A.N.M.C.S.
    (3) Evaluatorii au obligaţia de a colabora cu colegii şi de a comunica persoanelor implicate într-o problemă apărută în activitatea contractată toate informaţiile cunoscute privitoare la acea problemă.
    (4) Comportamentul civilizat şi colegial dintre evaluatori trebuie menţinut şi în interacţiunile avute în afara orelor petrecute în unitatea sanitară, circumscris scopului îndeplinirii activităţilor specifice activităţilor contractate.
    (5) Evaluatorii sunt obligaţi să solicite lămuriri cu privire la situaţiile noi, neîntâlnite anterior doar de la preşedinţii comisiilor de evaluare din care fac parte. Orice situaţie nouă, neîntâlnită anterior, va fi adusă la cunoştinţa A.N.M.C.S. Soluţiile adoptate trebuie aduse la cunoştinţa A.N.M.C.S. în scopul validării acestora.
    (6) Schimbul de informaţii între evaluatori privind activitatea de evaluare trebuie să se realizeze în mod obiectiv, cu limitarea justificată a informaţiilor confidenţiale divulgate, fără a exemplifica sau detalia anumite practici, proceduri, metode sau paşi de urmat în procesul de evaluare, în aşa fel încât fiecare evaluator să parcurgă întregul proces de evaluare pe baza propriilor raţionamente şi convingeri, fără a se lăsa influenţat de către alţi evaluatori.

    ART. 36
    Fiecare evaluator are obligaţia de a parcurge, în perioada de previzită, toate documentele şi informaţiile puse la dispoziţia sa şi necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor care îi revin şi să participe activ în timpul şedinţei de instructaj la discutarea problemelor identificate.

    ART. 37
    (1) Este recomandat ca neînţelegerile dintre evaluatorii membri ai unei comisii de evaluare sau între evaluatorii implicaţi în aceeaşi activitate la solicitarea A.N.M.C.S. să fie soluţionate amiabil. Părţile implicate vor încerca să concilieze cu calm şi tact orice divergenţe intervenite în situaţiile prevăzute la teza anterioară. În cazul în care concilierea nu este posibilă sau neînţelegerea părţilor nu este soluţionată trebuie anunţat, de îndată, preşedintele Comisiei de evaluare sau coordonatorul activităţii.
    (2) Este interzisă răspândirea comentariilor ce ar putea să prejudicieze onoarea şi reputaţia altui evaluator de servicii de sănătate, ale unui angajat al A.N.M.C.S. sau ale unei unităţi sanitare.
    (3) Sunt interzise blamarea şi defăimarea colegilor şi criticarea pregătirii sau activităţii lor în faţa angajaţilor unităţilor sanitare, pacienţilor, aparţinătorilor, a colegilor sau a angajaţilor A.N.M.C.S., precum şi orice expresie sau acţiune ori inacţiune de natură să zdruncine încrederea în pregătirea şi autoritatea acestora.
    (4) Atunci când un evaluator ia cunoştinţă despre încălcări ale normelor prezentului cod de conduită sau ale reglementărilor A.N.M.C.S. care aduc atingere imaginii A.N.M.C.S. sau activităţii de evaluare comise de către un coleg, trebuie să acţioneze calm şi cu tact, încercând să discute problema cu cel în cauză, pentru soluţionarea amiabilă a acesteia şi să informeze imediat A.N.M.C.S.

    SECŢIUNEA a 21-a
    Hărţuirea
    ART. 38
    (1) În relaţiile dintre evaluatorii de servicii de sănătate, precum şi în relaţiile acestora cu angajaţii unităţilor sanitare sau angajaţii A.N.M.C.S. sau cu alte persoane cu care interacţionează pentru realizarea misiunii, evaluatorii au obligaţia să evite orice formă de hărţuire morală ce poate duce la discreditarea, izolarea, umilirea, intimidarea, ameninţarea unei persoane, precum şi la deteriorarea condiţiilor de muncă, a respectului faţă de sine sau faţă de viaţă.
    (2) Evaluatorii au obligaţia să evite orice situaţie de hărţuire sexuală sau manifestarea unui comportament nedorit cu conotaţie sexuală, exprimat fizic, verbal sau nonverbal, având ca obiect sau ca efect lezarea demnităţii unei persoane şi, în special, crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor.

    SECŢIUNEA a 22-a
    Consumul de alcool, substanţe ilegale şi tutun
    ART. 39
    Se interzice consumul de alcool, tutun sau substanţe ilegale sau prezentarea sub influenţa acestora în cadrul A.N.M.C.S. sau în timpul desfăşurării activităţilor contractate cu A.N.M.C.S.

    SECŢIUNEA a 23-a
    Respectarea programului de lucru
    ART. 40
    (1) Fiecare evaluator are obligaţia să respecte programul de lucru stabilit pentru desfăşurarea activităţilor contractate.
    (2) Fiecare evaluator are obligaţia să participe la discutarea şi redactarea documentelor pe tot parcursul activităţilor contractate.
    (3) Evaluatorii au obligaţia de a participa la întâlnirile organizate de A.N.M.C.S., conform programului care le este comunicat.

    SECŢIUNEA a 24-a
    Ţinuta vestimentară
    ART. 41
    (1) Ţinuta vestimentară şi imaginea evaluatorilor trebuie să corespundă standardelor cerute de îndatoririle de serviciu şi imaginii A.N.M.C.S.
    (2) În timpul evaluării, evaluatorii trebuie să adopte o ţinută vestimentară decentă şi sobră, adecvată muncii obişnuite de birou în sediul unei instituţii publice.
    (3) Este obligatorie respectarea reglementărilor interne ale unităţilor sanitare în ceea ce priveşte purtarea echipamentelor de protecţie.

    SECŢIUNEA a 25-a
    Obiectivitate în evaluarea activităţii
    ART. 42
    (1) În exercitarea atribuţiilor specifice, evaluatorilor le va fi asigurată egalitatea de şanse şi tratament.
    (2) Evaluatorilor trebuie să li se aplice criteriile de evaluare a competenţelor cu obiectivitate, pe baza Fişei de analiză a activităţii evaluatorului (FAAE), precum şi pe baza certificării calităţii şi conformităţii serviciilor, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.
    (3) Modul de completare a FAAE, responsabilitatea pentru întocmirea acesteia pentru fiecare evaluator şi măsurile ce se impun a fi adoptate se stabilesc prin ordin al preşedintelui A.N.M.C.S.
    (4) Evaluatorii au obligaţia de a nu favoriza sau defavoriza un alt evaluator, prin aplicarea de criterii discriminatorii în procesul de evaluare a activităţii colegilor din cadrul Comisiei de evaluare.

    SECŢIUNEA a 26-a
    Coordonarea şi monitorizarea aplicării normelor de conduită profesională
    ART. 43
    (1) Monitorizarea respectării de către evaluatori a normelor prezentului Cod de conduită se realizează de compartimentul Evidenţă şi coordonare corp evaluatori din cadrul A.N.M.C.S.
    (2) În cadrul A.N.M.C.S., coordonarea aplicării normelor prevăzute de prezentul Cod de conduită se realizează de către şeful Serviciului evaluare, evidenţă şi coordonare corp evaluatori.
    (3) Rapoartele rezultate din activitatea de monitorizare a respectării normelor prezentului cod de conduită se aduc la cunoştinţa preşedintelui A.N.M.C.S., la termenele stabilite.

    CAP. III
    Conflicte de interese şi cazuri de incompatibilitate
    ART. 44
    (1) Evaluatorii au datoria legală, morală şi profesională să se asigure că în timpul exercitării activităţii nu se află în conflict de interese sau într-o situaţie de incompatibilitate, astfel cum sunt definite acestea în legislaţia actuală şi în spiritul acestui cod şi să se asigure că interesele personale directe sau indirecte nu interferează cu obligaţiile avute faţă de A.N.M.C.S.
    (2) Înainte de a accepta desfăşurarea oricărei activităţi propuse sau solicitate de A.N.M.C.S., evaluatorii vor analiza dacă se află într-o situaţie de conflict de interese sau incompatibilitate datorată funcţiilor sau relaţiilor personale. Dacă situaţia este identificată ca fiind existentă sau posibilă, evaluatorul are obligaţia de a informa A.N.M.C.S. şi de a renunţa la respectiva activitate. Aceeaşi conduită este solicitată evaluatorului dacă situaţia de incompatibilitate sau conflict de interese intervine în timpul evaluării.
    (3) Conflictul de interese afectează, de regulă, un interes privat - direct sau indirect - al evaluatorului, de natură patrimonială sau nepatrimonială şi influenţează sau pare să influenţeze îndeplinirea îndatoririlor sale faţă de A.N.M.C.S. în mod transparent, cu obiectivitate şi imparţialitate.
    (4) Conflictele de interese şi/sau situaţiile de incompatibilitate pot fi asociate corupţiei, fraudei şi abuzului de piaţă, dar pot apărea şi în legătură cu cadouri, invitaţii cu excepţia celor care se referă la participarea la evenimente publice cu caracter profesional, care ţin de activitatea A.N.M.C.S., atribuire de contracte, relaţii personale între evaluatori şi reprezentanţi sau colaboratori ai unităţilor sanitare.
    (5) Evaluatorii trebuie să exercite un rol activ, având obligaţia să evalueze situaţiile care pot genera situaţii de incompatibilitate sau conflicte de interese şi să acţioneze pentru prevenirea apariţiei sau, după caz, soluţionarea lor legală.
    (6) În cazul în care intervine o situaţie de conflict de interese sau incompatibilitate, evaluatorii trebuie să sesizeze A.N.M.C.S., în scris, în maximum 7 (şapte) zile lucrătoare de la apariţia situaţiei de conflict de interese sau stării de incompatibilitate. A.N.M.C.S. trebuie să se asigure, prin măsuri instituţionale, că este evitat conflictul de interese sau situaţia de incompatibilitate declarat/ă, fără a aduce atingere demnităţii şi drepturilor profesionale şi contractuale ale persoanei aflate în situaţia sesizată.
    (7) Pentru evitarea situaţiilor de incompatibilităţi sau conflict de interese, evaluatorii transmit A.N.M.C.S. în vederea repartizării aleatorii în comisiile de evaluare o declaraţie al cărei model se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.M.C.S.

    ART. 45
    Evaluatorii nu pot participa la evaluarea unei unităţi sanitare dacă nu au fost desemnaţi prin ordin al preşedintelui A.N.M.C.S.

    CAP. IV
    Răspunderea şi sancţiunile disciplinare
    ART. 46
    Încălcarea de către evaluatori, cu vinovăţie, a dispoziţiilor prezentului cod de conduită şi a îndatoririlor ce decurg din activitatea de evaluare, a normelor legale, a regulamentelor, ordinelor, hotărârilor şi dispoziţiilor A.N.M.C.S. referitoare la activitatea de evaluare, care le sunt opozabile, atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz, în condiţiile legii.

    ART. 47
    (1) A.N.M.C.S. are dreptul să aplice evaluatorilor sancţiuni corespunzător prevederilor prezentului cod ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o faptă care este calificată drept abatere de la normele de conduită specifice activităţilor pe care evaluatorii le desfăşoară, denumită în continuare Abatere de la normele de conduită.
    (2) Abaterea de la normele de conduită este definită ca fiind fapta unui evaluator în legătură cu activitatea specifică evaluatorilor şi constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către evaluator, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentele A.N.M.C.S., prevederile contractuale, ordinele, hotărârile şi dispoziţiile A.N.M.C.S.
    (3) În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, sesizarea organelor de urmărire penală competente, în condiţiile legii, este independentă de răspunderea reglementată în prezentul cod de conduită.
    (4) Evaluatorii răspund patrimonial, potrivit legii, în cazurile în care, prin faptele săvârşite cu încălcarea normelor de conduită profesională, aduc prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

    ART. 48
    Următoarele fapte ale evaluatorilor constituie abateri de la normele de conduită, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate infracţiuni:
    a) nerespectarea prevederilor prezentului cod de conduită;
    b) nerespectarea normelor legale în vigoare incidente în procedura de evaluare a spitalelor, a regulamentelor A.N.M.C.S., precum şi a regulamentelor interne ale unităţilor sanitare evaluate, nerespectarea ordinelor, a hotărârilor şi dispoziţiilor A.N.M.C.S.;
    c) nerespectarea principiilor care guvernează actul de evaluare şi a celor care guvernează conduita profesională a evaluatorilor de servicii de sănătate;
    d) neglijenţa în efectuarea evaluărilor unităţilor sanitare şi a rapoartelor de evaluare;
    e) nefundamentarea constatărilor, concluziilor şi măsurilor din rapoartele de evaluare;
    f) întârzierea sistematică în efectuarea evaluărilor şi a rapoartelor de evaluare, inclusiv întârziere în transmiterea acestor către A.N.M.C.S.;
    g) erori sau omisiuni sistematice în culegerea datelor de la unitatea sanitară evaluată;
    h) întârzieri şi/sau absenţe nemotivate de la programul de evaluare a unităţii sanitare sau de la instructajele organizate de A.N.M.C.S.;
    i) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;
    j) dezvăluirea informaţiilor în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele la care au acces în exercitarea atribuţiilor specifice de evaluare sau nerespectarea regimului confidenţialităţii documentelor care au acest caracter;
    k) manifestări care aduc atingere prestigiului A.N.M.C.S. sau prestigiului unităţii sanitare evaluate;
    l) refuzul nejustificat sau neîntemeiat de a îndeplini atribuţiile de evaluare;
    m) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri şi interdicţii stabilite de A.N.M.C.S. pentru evaluatori;
    n) nesemnalarea situaţiilor în care evaluatorul nu poate desfăşura activitatea de evaluare în cadrul unei unităţi sanitare şi/sau nedepunerea declaraţiei de integritate;
    o) atitudinea agresivă, comportamentul necorespunzător faţă de colegii evaluatori, personalul din cadrul A.N.M.C.S. şi personalul din cadrul unităţii sanitare evaluate;
    p) solicitarea sau acceptarea darurilor sau a altor avantaje, direct sau indirect, pentru sine sau pentru alţii, în considerarea activităţii de evaluare;
    q) acordarea de asistenţă sau consultanţă unităţilor sanitare în legătură cu activitatea de evaluare invocând calitatea de evaluator de servicii de sănătate;
    r) îndrumarea unităţilor sanitare în vederea promovării de acţiuni şi cereri în instanţă ori de altă natură împotriva A.N.M.C.S.;
    s) inducerea unităţilor sanitare în eroare cu privire la calitatea reglementărilor proprii ale acestora cu scopul de a determina contractarea serviciilor de consultanţă;
    ş) recomandarea unor furnizori de servicii de consultanţă, inclusiv a propriei persoane, sau îndrumarea unităţilor sanitare să contracteze servicii de consultanţă;
    t) desfăşurarea de activităţi comerciale, publicitare, politice sau electorale în timpul exercitării atribuţiilor de evaluator sau în cadrul unităţilor sanitare evaluate;
    ţ) consemnarea eronată, cu intenţie, a constatărilor efectuate cu ocazia evaluării, cu scopul de a favoriza sau defavoriza unitatea sanitară evaluată;
    u) încălcarea restricţiilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal;
    v) omisiunea intenţionată de a comunica aspectele de sănătate care nu îi permit participarea la activitatea de evaluare;
    w) utilizarea altor instrumente de lucru decât cele puse la dispoziţia sa de A.N.M.C.S. sau utilizarea parţială, nejustificată, a instrumentelor de lucru puse la dispoziţia sa;
    x) influenţarea intenţionată a interlocutorilor pentru a-şi valida sau argumenta propriile opinii;
    y) neactualizarea informaţiilor şi/sau documentelor personale în contul de evaluator din aplicaţia informatică CaPeSaRo;
    z) hărţuirea altor colegi evaluatori, a angajaţilor A.N.M.C.S., a reprezentanţilor şi/sau a pacienţilor unităţii sanitare evaluate;
    aa) prezentarea sub influenţa alcoolului sau consumul de alcool, substanţe ilegale sau tutun în timpul activităţilor desfăşurate în numele A.N.M.C.S. sau la instructajele A.N.M.C.S.;
    ab) adoptarea unei ţinute vestimentare inadecvate;
    ac) omisiunea intenţionată de a sesiza A.N.M.C.S. abaterile grave de la regulile de conduită săvârşite de alţi evaluatori;
    ad) refuzul sau omisiunea intenţionat/ă de a răspunde solicitărilor A.N.M.C.S. referitoare la exprimarea disponibilităţii;
    ae) refuzul de a colabora pentru aflarea adevărului în cazul unei fapte sesizate Comisiei de analiză a abaterilor de la regulile de conduită;
    af) alte fapte prevăzute ca abateri în actele normative din domeniul evaluării unităţilor sanitare în vederea acreditării.    ART. 49
    În funcţie de gravitatea sau impactul - direct sau indirect - asupra activităţilor/prestigiului A.N.M.C.S., abaterile de la normele de conduită săvârşite de evaluatori pot fi sancţionate prin:
    a) încetarea calităţii de membru al Comisiei de evaluare a unităţii sanitare la evaluarea căreia participă;
    b) suspendarea dreptului de a participa la evaluarea unei unităţi sanitare pentru o perioadă determinată, cuprinsă între 6 luni şi 24 de luni;
    c) excluderea din Registrul evaluatorilor A.N.M.C.S.


    ART. 50
    A.N.M.C.S. stabileşte sancţiunea aplicabilă abaterii de la normele de conduită în raport cu gravitatea faptei săvârşite de evaluator, avându-se în vedere următoarele:
    a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
    b) gradul de vinovăţie a evaluatorului;
    c) consecinţele abaterii de la normele de conduită;
    d) comportamentul general al evaluatorului în timpul activităţilor de evaluare;
    e) eventualele atenţionări şi/sau sancţiuni aplicate anterior acestuia.


    ART. 51
    (1) Pe perioada cercetării faptei, A.N.M.C.S. poate dispune suspendarea provizorie a evaluatorului, situaţie în care evaluatorul nu va putea să acţioneze în această calitate până la soluţionarea cazului. Cu ocazia suspendării, A.N.M.C.S. poate interzice evaluatorului, în tot sau parte, accesul în aplicaţia informatică CaPeSaRo.
    (2) Situaţia suspendării provizorii a evaluatorului se comunică acestuia, în scris, cu ocazia notificării sale în vederea convocării la cercetarea prealabilă a faptei sesizate ca fiind abatere de la normele de conduită.
    (3) Dacă la finalul cercetării se constată că fapta săvârşită de evaluator atrage răspunderea acestuia, în stabilirea sancţiunii perioada de suspendare provizorie se poate deduce din perioada totală de suspendare.

    ART. 52
    (1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură nu poate fi dispusă înainte de efectuarea unei cercetări prealabile, cu excepţia suspendării provizorii.
    (2) Cercetarea prealabilă a abaterii de la normele de conduită se efectuează de către o comisie deliberativă, denumită în continuare Comisia de analiză a abaterilor de la conduită sau Comisia, numită prin ordin al preşedintelui A.N.M.C.S. Comisia nu are personalitate juridică, este independentă în exercitarea atribuţiilor şi are următoarele competenţe:
    a) să analizeze faptele evaluatorilor sesizate ca abateri de la normele de conduită;
    b) să propună modul de soluţionare, prin individualizarea sancţiunii aplicabile evaluatorului sau clasarea sesizării, după caz.

    (3) În vederea desfăşurării cercetării prealabile, evaluatorul va fi convocat în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, trimisă la domiciliul sau reşedinţa acestuia, de Comisia de analiză a abaterilor de la conduită, precizându-i-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.
    (4) Neprezentarea evaluatorului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (3) fără un motiv obiectiv, dă dreptul preşedintelui A.N.M.C.S. să dispună sancţionarea fără ascultarea evaluatorului, după finalizarea cercetării de către Comisia de analiză a abaterilor de la conduită.
    (5) În cursul cercetării prealabile, evaluatorul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere Comisiei toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare.
    (6) În cursul cercetării prealabile, evaluatorul trebuie să fie sincer în toate declaraţiile pe care le face şi să ofere Comisiei toate informaţiile necesare soluţionării corecte a cauzei. Declaraţiile inexacte făcute deliberat vor fi considerate drept abateri grave de la regulile de comportament şi disciplină în profesie.
    (7) Pe parcursul cercetării, Comisia va convoca - în vederea ascultării şi lămuririi situaţiei de fapt - orice alte persoane ale căror declaraţii pot elucida cazul, va face verificări de înscrisuri şi va culege informaţii/documente, prin mijloacele prevăzute de lege.
    (8) După efectuarea cercetărilor, Comisia întocmeşte un raport de cercetare prealabilă în care va consemna faptele şi probele administrate, circumstanţele săvârşirii, poziţia celui cercetat, gradul de vinovăţie şi propunerea de soluţionare.
    (9) Dacă situaţia sesizată nu este confirmată prin probele administrate, Comisia va propune preşedintelui A.N.M.C.S. clasarea cazului.

    ART. 53
    (1) Raportul de cercetare prealabilă întocmit conform dispoziţiilor art. 52 alin. (8) se comunică evaluatorului cercetat în termen de 5 (cinci) zile de la întocmirea acestuia.
    (2) Evaluatorul poate formula contestaţie împotriva concluziilor Comisiei cuprinse în raportul de cercetare prealabilă în termen de 15 zile de la comunicare.
    (3) Contestaţia formulată este analizată în termen de 10 zile de la primirea acesteia. Rezultatul analizei contestaţiei se consemnează într-un raport de analiză care se anexează raportului de cercetare.

    ART. 54
    (1) Preşedintele A.N.M.C.S. stabileşte, pe baza raportului de cercetare prealabilă, sancţiunea aplicabilă evaluatorului, prin ordin, în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii, dar nu mai târziu de 12 luni de la data săvârşirii faptei.
    (2) Ordinul cuprinde, la nivel minim, următoarele informaţii:
    a) descrierea faptei care constituie abatere de la normele de conduită;
    b) precizarea prevederilor din Codul de conduită, contractul de prestări servicii, normele, ordinele sau dispoziţiile A.N.M.C.S. care au fost încălcate de evaluator;
    c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de evaluator în timpul cercetării prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea;
    d) sancţiunea aplicată;
    e) termenul în care poate fi contestat şi instanţa competentă, potrivit Legii nr. 554/2005 privind contenciosul administrativ.

    (3) Ordinul de sancţionare se comunică evaluatorului în cel mult 5 (cinci) zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.
    (4) Comunicarea se face prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta sau prin orice alt mijloc de comunicare ce asigură conservarea dovezii şi a datei la care s-a făcut înştiinţarea.
    (5) Regulamentul de constituire şi funcţionare a Comisiei de analiză a abaterilor de la conduita evaluatorilor de servicii de sănătate (Regulamentul) include şi metodologia de desfăşurare a cercetării prealabile a abaterilor de la normele de conduită. Regulamentul adoptat de A.N.M.C.S. este adus la cunoştinţa evaluatorilor, prin publicare pe pagina de internet a A.N.M.C.S.

    ART. 55
    Evaluatorii sunt obligaţi să colaboreze cu membrii Comisiei de analiză a abaterilor de la conduită şi să furnizeze Comisiei toate datele solicitate în vederea lămuririi situaţiei de fapt care face obiectul cercetării prealabile.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 56
    (1) Evaluatorii au obligaţia să cunoască şi să respecte prevederile Codului de conduită şi să consulte, în acest sens, pagina de internet a instituţiei unde va fi publicat după adoptare.
    (2) Regulamentul prevăzut la art. 54 alin. (5) completează prevederile Codului de conduită.

    ART. 57
    (1) A.N.M.C.S., prin persoana responsabilă cu Codul de conduită a evaluatorilor, verifică respectarea prevederilor prezentului cod de conduită şi iniţiază demersuri corective, dacă este cazul.
    (2) În cazurile în care faptele săvârşite de către evaluatori în cadrul şi în legătură cu îndeplinirea activităţilor de evaluare întrunesc elemente constitutive ale unor infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii.

    ART. 58
    Prevederile prezentului cod de conduită se completează cu dispoziţiile Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 728/2018 privind stabilirea numărului de posturi ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea oficiilor teritoriale ale acesteia, ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările şi completările ulterioare.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016