Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CARTA *) din 20 martie 1970  Agentiei de cooperare culturala si tehnica    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CARTA *) din 20 martie 1970 Agentiei de cooperare culturala si tehnica

EMITENT: AGENTIA DE COOPERARE CULTURALA SI TEHNICA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 13 decembrie 1994

-------------
*) Aceasta versiune include modificãrile aduse Cartei agenţiei de cãtre Conferinţa generalã întrunitã la Bamako (Mali), în perioada 7-9 decembrie 1993.

ART. 1
Obiective
Agenţia, unica organizaţie interguvernamentalã a Francofoniei, are ca obiectiv esenţial afirmarea şi dezvoltarea, între membrii sãi, a unei cooperãri multilaterale în domeniile ce ţin de educaţie, formare de cadre, cultura, ştiinţa şi tehnica şi, prin aceasta, de apropierea între popoare.
Ea îşi exercita acţiunea cu respectarea absolutã a suveranitãţii statelor, limbilor şi culturilor şi a celei mai stricte neutralitati în chestiunile de ordin ideologic şi politic.
Ea colaboreazã cu diverse organizaţii internaţionale şi regionale şi tine seama de toate formele de cooperare tehnica şi culturalã existente.
Ea este operatorul principal al programelor de dezvoltare hotãrîte de Conferinţa sefilor de stat şi de guvern ai ţãrilor avînd în comun folosirea limbii franceze.
ART. 2
Funcţii
Agenţia de cooperare culturalã şi tehnica îndeplineşte sarcini de studiu, informare, coordonare şi acţiune. În acest scop, agenţia, actionind prin intermediul organelor sale, este abilitata sa îndeplineascã, împreunã sau separat, orice fel de acte necesare, corespunzãtoare sau care se cuvin pentru urmãrirea obiectivelor sale şi pentru exercitarea urmãtoarelor competente:
a) de a elabora periodic şi de a difuza inventare de resurse ale lumii francofone în toate domeniile ce ţin de competenta sa;
b) de a propune, în funcţie de necesitaţi, punerea în comun a unei pãrţi din mijloacele intelectuale, tehnice şi financiare ale membrilor sãi pentru realizarea de programe de dezvoltare folositoare ansamblului membrilor sãi sau mai multora dintre aceştia;
c) de a crea mijloacele menite sa asigure difuzarea cît mai ampla şi cît mai rapida cu putinta, între toţi membrii, a informatiei, îndeosebi în domeniile ştiinţei, pedagogiei şi tehnologiei;
d) de a pune la dispoziţia membrilor mijloace complementare de pregãtire şi perfecţionare;
e) de a contribui la crearea de instrumente comune în materie de cercetare ştiinţificã şi tehnica, de punere în valoare a cercetãrii şi comunicatiei;
f) de a servi drept loc permanent de intilniri şi schimburi între specialiştii diverselor discipline şi factorii de rãspundere nationali din marile sectoare ale activitãţii educative, culturale, ştiinţifice şi tehnice;
g) de a stimula sau a favoriza unirea eforturilor şi mijloacelor tuturor membrilor, îndeosebi în sectoarele de virf ale cercetãrii, în tehnologie, educaţie, formare de cadre şi în comunicaţie, precum şi în studiul problemelor de dezvoltare;
h) de a incuraja cunoaşterea reciprocã a popoarelor prin folosirea mijloacelor de comunicare în masa, prin învãţãmînt şi prin formule originale de schimburi;
i) de a facilita guvernelor accesul deplin la sursele de cooperare bilaterala şi internationala şi, dacã este cazul, de a pune în aplicare programe concrete de asistenta multilaterala;
j) de a se strãdui sa menţinã orice legatura cu organizaţiile sau asociaţiile ce activeazã în domeniul de acţiune al agenţiei şi de a asigura cea mai mare coerenta şi cea mai buna rentabilitate a tuturor iniţiativelor;
k) de a asigura secretariatul ansamblului instanţelor Francofoniei;
l) de a exercita orice alta funcţie care se înscrie în scopurile agenţiei şi care i-ar putea fi încredinţatã de Conferinţa generalã.
ART. 3
State membre şi guverne participante
1. Toate statele care sînt pãrţi la convenţie sînt membre ale agenţiei.
2. Orice stat care nu a devenit parte la convenţie în condiţiile prevãzute la art. 5 paragraful 1 al acesteia poate deveni membru al agenţiei, dacã este agreat în calitate de membru de Conferinţa generalã.
3. Cu respectarea deplina a suveranitãţii şi competentei internaţionale a statelor membre, orice guvern poate fi admis ca guvern participant la instituţiile, activitãţile şi programele agenţiei, sub rezerva aprobãrii statului membru de care depinde teritoriul asupra cãruia guvernul participant respectiv îşi exercita autoritatea şi potrivit modalitãţilor convenite între acest guvern şi cel al statului membru.
4. Orice guvern membru al agenţiei poate sa se retragã denuntind convenţia în condiţiile stabilite în art. 9 al acesteia.
De asemenea, orice alt membru poate sa se retragã din agenţie avizind guvernul tarii care a gãzduit conferinţa constitutivã sau guvernul tarii în care este stabilit sediul agenţiei, cu cel puţin 6 luni înaintea celei mai apropiate reuniuni a Conferintei generale. Retragerea devine efectivã la expirarea intervalului de 6 luni de la aceasta notificare.
Totuşi membrul în cauza rãmîne obligat sa achite suma totalã a contribuţiilor pe care le datoreazã.
ART. 4
Observatori, asociaţi şi consultanţi
1. Orice guvern al unui stat care nu este parte la convenţie poate, la cererea sa, sa fie admis de Conferinţa generalã în calitate de observator.
2. Orice stat care ar dori sa se asocieze la anumite activitãţi ale agenţiei poate sa încheie cu aceasta un acord stabilind modalitãţile participãrii sale la respectivele activitãţi.
3. Conferinţa generalã poate sa confere titlul de consultant oricãrei organizaţii internaţionale sau oricãrei asociaţii internaţionale neguvernamentale care face o cerere în acest scop şi ale carei activitãţi sînt în armonie cu cele ale agenţiei.
4. Natura şi întinderea drepturilor şi obligaţiilor observatorilor şi consultantilor vor fi stabilite de prezenta Carta şi de Conferinţa generalã.
ART. 5
Organe
Organele agenţiei sînt:
1. Conferinţa generalã;
2. Consiliul de administraţie;
3. Biroul;
4. Secretariatul;
5. Orice organ subsidiar pe care Conferinţa generalã îl poate considera util pentru buna funcţionare a agenţiei.
Conferinţa ministerialã a Francofoniei se întruneşte în Conferinţa generalã şi în Consiliu de administraţie; Consiliul permanent al Francofoniei se întruneşte ca Birou al agenţiei.
Conferinţa generalã
ART. 6
Structura
Conferinţa generalã se compune din toţi membrii agenţiei.
Conferinţa generalã este prezidata de ministrul care reprezintã statul sau guvernul gazda al ultimei reuniuni la nivel înalt, apoi de cel al tarii care a primit sarcina de a pregati urmãtoarea reuniune la nivel înalt.
Observatorii şi consultanţii participa la sesiunile Conferintei generale şi, dacã nu exista obiecţii, sînt ascultaţi de cãtre aceasta, însã nu dispun de drept de vot.
Atunci cînd funcţiile secretarului general au încetat, acesta poate participa, de drept, la dezbaterile Conferintei generale, dar fãrã drept de vot.
ART. 7
Competente
Conferinţa generalã este organul suprem al agenţiei.
Principalele sale funcţii constau în:
1. orientarea activitãţii agenţiei;
2. aprobarea programului de lucru şi a planului general de organizare a Secretariatului, chemat sa-l punã în practica;
3. controlul politicii financiare, examinarea şi aprobarea bugetului şi regulamentului financiar ale agenţiei;
4. luarea deciziei privind admiterea de noi membri, în aplicarea prevederilor art. 3 paragrafele 2 şi 3 din prezenta Carta;
5. luarea deciziei de admitere a observatorilor şi consultantilor şi stabilirea naturii drepturilor şi obligaţiilor lor, ţinînd seama de prevederile art. 6 de mai sus;
6. stabilirea baremului contribuţiilor;
7. crearea oricãrui organ subsidiar necesar bunei funcţionari a agenţiei;
8. numirea secretarului general, precum şi a membrilor Consiliului consultativ;
9. luarea deciziei privind structura celorlalte organe subsidiare ale agenţiei;
10. amendarea prezentei Carte;
11. numirea, eventual, a lichidatorilor agenţiei;
12. schimbarea sediului agenţiei;
13. luarea tuturor mãsurilor destinate realizãrii scopurilor agenţiei.
ART. 8
Reuniuni
1. Conferinţa generalã se reuneste cel puţin o data la 2 ani, la data pe care şi-a stabilit-o la sesiunea anterioarã sau la cererea a cel puţin jumãtate din numãrul membrilor agenţiei, adresatã preşedintelui în exerciţiu al conferintei.
2. Fiecare membru este reprezentat de o delegaţie condusã de ministrul afacerilor externe sau al Francofoniei şi cuprinde, pe cît posibil, reprezentanţii instituţiilor interesate de agenţie.
3. Ea adopta propriul regulament interior.
4. Ea stabileşte locul şi data urmãtoarei sesiuni.
ART. 9
Procedura de adoptare a hotãrîrilor
1. Toate hotãrîrile Conferintei generale sînt luate, pe cît posibil, prin consens.
2. În caz de vot, fiecare membru dispune de un vot, iar hotãrîrile sînt luate cu o majoritate de 9/10 din numãrul membrilor prezenţi şi votanti, abţinerea nefiind consideratã drept vot.
Consiliul de administraţie
ART. 10
Structura
Fiecare membru este reprezentat în Consiliul de administraţie de o delegaţie condusã de ministrul afacerilor externe sau al Francofoniei, ori de reprezentantul sau.
Consiliul de administraţie este prezidat de ministrul care reprezintã statul sau guvernul gazda al ultimei reuniuni la nivel înalt, apoi de cel al tarii care a primit sarcina de a pregati urmãtoarea reuniune la nivel înalt.
Atunci cînd funcţiile secretarului general au încetat, acesta poate participa, de drept, la dezbaterile Consiliului de administraţie, dar fãrã drept de vot.
ART. 11
Funcţii
Consiliul de administraţie este organul executiv al Conferintei generale şi rãspunde în fata acesteia de desfãşurarea programelor agenţiei şi de folosirea resurselor sale bugetare în conformitate cu hotãrîrile conferintei.
El are urmãtoarele funcţii principale:
1. sa vegheze la îndeplinirea hotãrîrilor luate de Conferinţa generalã şi la conducerea activitãţii agenţiei în conformitate cu aceste hotãrîri;
2. sa examineze programul de activitate al agenţiei şi sa facã recomandãri corespunzãtoare, în legatura cu acesta, Conferintei generale;
3. sa examineze rapoartele financiare şi prevederile bugetare;
4. sa dea avize Conferintei generale asupra politicii financiare a agenţiei;
5. sa facã propuneri Conferintei generale în legatura cu politica agenţiei;
6. sa examineze şi sa adopte ordinea de zi provizorie a reuniunilor Conferintei generale, care îi este supusã de cãtre Secretariat;
7. sa exercite orice alta funcţie care i-ar putea fi încredinţatã de cãtre Conferinţa generalã.
ART. 12
Reuniuni
1. Consiliul de administraţie se întruneşte cel puţin o data pe an, la data pe care şi-a stabilit-o, sau la cererea a cel puţin o treime din numãrul membrilor sãi, adresatã preşedintelui în exerciţiu al consiliului.
2. Consiliul de administraţie adopta propriul regulament interior.
3. El stabileşte locul şi data viitoarei reuniuni.
ART. 13
Procedura de adoptare a hotãrîrilor
1. Toate hotãrîrile Consiliului de administraţie sînt luate, pe cît posibil, prin consens.
2. În caz de vot, fiecare membru dispune de un vot, iar hotãrîrile Consiliului de administraţie sînt luate cu o majoritate de doua treimi din numãrul membrilor prezenţi şi votanti, abţinerea nefiind consideratã vot.
ART. 14
Comisia de programe
1. Consiliul de administraţie constituie în cadrul sau o Comisie de programe, deschisã tuturor membrilor sãi.
2. Comisia de programe are sarcina principala de a ajuta Consiliul de administraţie sa defineascã natura operaţiunilor agenţiei şi mijloacele de punere în aplicare a programului sau de lucru.
3. În aceasta perspectiva, ea acorda consultanţa Secretariatului în sarcina sa de elaborare a acţiunilor agenţiei şi examineazã proiectele pe care acesta le va fi stabilit.
ART. 15
Comisia administrativã şi financiarã
1. Consiliul de administraţie constituie în cadrul sau o Comisie administrativã şi financiarã deschisã tuturor membrilor sãi.
2. Comisia administrativã şi financiarã ajuta Consiliul de administraţie sa-şi exercite controlul asupra gestiunii administrative şi financiare a agenţiei; în aceasta perspectiva, ea acorda consultanţa şi Secretariatului în aplicarea prevederilor regulamentului financiar.
3. Pentru îndeplinirea misiunii sale, comisia exercita îndeosebi urmãtoarele funcţii:
a) examinarea prevederilor bugetare pregãtite de Secretariat;
b) controlul execuţiei bugetelor agenţiei, examinînd îndeosebi viramentele de credite de la un capitol la altul şi vãrsãmintele la fondul de rezerva;
c) studierea baremului de contribuţii;
d) examinarea grilei de salarizare a personalului agenţiei, precum şi a prevederilor din statutul şi regulamentul personalului atunci cînd acestea ar avea incidente financiare;
e) acordarea de consultanţa Secretariatului în depunerea şi plasamentul fondurilor;
f) pregãtirea proiectului de contract al secretarului general al agenţiei.
ART. 16
Biroul
Consiliul permanent al Francofoniei, întrunit ca birou al agenţiei, se reuneste cel puţin o data pe an pentru a face o analiza politica pornind de la raportul prezentat de secretarul general asupra activitãţii agenţiei şi, dacã este cazul, pentru a preveni sau a soluţiona orice dificultate. El poate fi sesizat în legatura cu orice problema urgenta. Este convocat de cãtre preşedintele în exerciţiu al Conferintei generale, la initiativa sa ori la cererea secretarului general.
ART. 17
Secretariatul
1. Secretariatul este alcãtuit dintr-un secretar general, directori generali şi din personal administrativ şi tehnic necesar bunei funcţionari a agenţiei.
2. Secretarul general este numit de Conferinţa generalã pentru o perioada de 4 ani în condiţiile care vor fi aprobate de conferinţa. Mandatul sau se poate reînnoi o singura data.
3. a) În caz de vacanta a postului de secretar general, constatatã de preşedintele în exerciţiu al Conferintei generale, acesta din urma convoacã, într-un interval de 60 de zile, o conferinţa generalã extraordinarã limitatã la şefii de delegaţii, care are sarcina sa numeascã un nou secretar general pentru restul mandatului predecesorului sau.
b) Totuşi nu va fi convocatã Conferinţa generalã extraordinarã în cazul în care constatarea vacantei intervine cu mai puţin de 3 luni înaintea urmãtoarei Conferinţe generale ordinare.
c) De îndatã dupã constatarea vacantei, preşedintele în exerciţiu al Conferintei generale desemneazã, de comun acord cu biroul, pe unul dintre directorii generali care sa asigure interimatul secretarului general pînã la urmãtoarea reuniune a conferintei.
4. Secretarul general asigura conducerea Agenţiei de cooperare culturalã şi tehnica. El reprezintã agenţia în actele oficiale. El participa de drept, cu vot consultativ, la lucrãrile Conferintei ministeriale a Francofoniei şi ale Consiliului permanent al Francofoniei. El îşi poate delega funcţiile.
5. a) Directorii generali sînt numiţi, prin derogare de la prevederile paragrafului 6 al prezentului articol, de cãtre Consiliul de administraţie, la propunerea secretarului general, pentru a asuma responsabilitatea unui sector de activitate al agenţiei, în conformitate cu planul de organizare al Secretariatului adoptat de Conferinţa generalã.
b) Consiliul de administraţie, la propunerea secretarului general, poate pune capãt funcţiilor lor.
c) Secretarul general are totuşi dreptul, în cazuri excepţionale, de a-i suspenda pînã la reuniunea Consiliului de administraţie.
6. Secretarul general numeşte personalul agenţiei în conformitate cu planul de organizare aprobat de Conferinţa generalã. Statutul personalului este supus aprobãrii Conferintei generale. În atribuirea posturilor, va trebui sa se ţinã seama de componenta geograficã a agenţiei.
7. Secretariatul rãspunde de pregãtirea programului agenţiei şi de îndeplinirea sa. El elaboreazã prevederile bugetare şi rapoartele financiare ale agenţiei. El are sarcina sa punã în aplicare mandatul propunerilor de programare generalã şi de alocaţii bugetare pentru proiectele hotãrîte în cadrul orientarilor adoptate de reuniunea la nivel înalt şi de celelalte instanţe politice ale Francofoniei. El are, de asemenea, sarcina ca, sub autoritatea Consiliului permanent al Francofoniei, sa pregãteascã şi sa urmãreascã aplicarea hotãrîrilor conferinţelor ministeriale sectoriale convocate ca urmare a reuniunilor la nivel înalt.
8. Responsabilitãţile secretarului general şi ale personalului au caracter exclusiv internaţional. În îndeplinirea sarcinilor lor, ei nu vor cere şi nici nu vor primi instrucţiuni sau indemnizaţii din partea unui guvern şi a nici unei autoritãţi exterioare. Ei se vor abţine de la orice act de natura sa le compromita statutul de funcţionari internationali. Toţi membrii agenţiei se angajeazã sa respecte caracterul internaţional al funcţiilor secretarului general şi ale personalului şi sa nu caute sa-i influenteze în îndeplinirea sarcinilor lor.
9. Secretariatul agenţiei este corelat în fiecare stat membru cu un corespondent naţional desemnat de guvernul sau.
ART. 18
Birouri regionale
Conferinţa generalã va putea, la momentul oportun, sa înfiinţeze birouri în diverse regiuni geografice reprezentate în cadrul agenţiei. Conferinţa hotãrãşte, la propunerea Consiliului de administraţie, asupra locului, structurii, funcţiilor şi modului de finanţare a acestor birouri regionale.
ART. 19
Conferinţa organizaţiilor internaţionale neguvernamentale
Secretarul general convoacã, la fiecare 2 ani, o conferinţa a organizaţiilor internaţionale neguvernamentale, în conformitate cu condiţiile, principiile şi modalitãţile definite în directivele adoptate de Conferinţa ministerialã.
Aceasta conferinţa are drept scop:
1. sa informeze organizaţiile internaţionale neguvernamentale francofone asupra orientarilor şi programãrii adoptate de reuniunea la nivel înalt a sefilor de stat şi de guvern;
2. sa identifice organizaţiile susceptibile sa contribuie în mod concret şi eficient la punerea în practica a programelor Francofoniei;
3. sa organizeze consultãri în vederea obţinerii de avize şi sugestii referitoare la liniile generale ale programãrii;
4. sa favorizeze cooperarea dintre organizaţiile avînd interese comune;
5. sa examineze problemele pe care le pune cooperarea acestor organizaţii cu Consiliul permanent al Francofoniei şi cu Secretariatul agenţiei.
Un comitet de legatura, creat de Conferinţa organizaţiilor internaţionale neguvernamentale şi alcãtuit din maximum cinci reprezentanţi, este mandatat sa coopereze cu preşedinţia Consiliului permanent al Francofoniei şi cu Secretariatul Agenţiei de cooperare culturalã şi tehnica în intervalul dintre reuniunile conferintei.
ART. 20
Buget şi cheltuieli
1. La fiecare 2 ani, Secretariatul pregãteşte şi supune Consiliului de administraţie rapoartelor financiare şi prevederile bugetare ale agenţiei. Consiliul de administraţie examineazã rapoartele financiare şi prevederile bugetare şi le transmite Conferintei generale, formulind recomandãrile pe care le considera necesare.
2. Rapoartele financiare şi prevederile bugetare sînt elaborate de Secretariat în conformitate cu regulamentul financiar adoptat de Conferinţa generalã.
3. Cheltuielile agenţiei sînt repartizate între membri potrivit unui barem care va fi aprobat de Conferinţa generalã. Cotizatia observatorilor este stabilitã de Conferinţa generalã.
4. Secretarul general poate, cu autorizaţia Consiliului de administraţie, sa accepte orice donaţii, legate şi subvenţii fãcute agenţiei de cãtre guverne, instituţii publice sau private, ori de cãtre particulari. Administrarea acestor fonduri de cãtre Secretariat este reglementatã prin regulamentul financiar al agenţiei.
ART. 21
Limba de lucru
Limba de lucru a agenţiei şi a tuturor organelor sale este limba franceza.
ART. 22
Sediu
Sediul Agenţiei de cooperare culturalã şi tehnica este stabilit la Paris. El poate fi schimbat prin hotãrîre a Conferintei generale.
ART. 23
Dizolvare şi lichidare
1. Agenţia este consideratã dizolvatã şi lichidatã într-unul din urmãtoarele doua cazuri:
a) toate pãrţile la convenţie, cu excepţia uneia, au denunţat-o;
b) Conferinţa generalã hotãrãşte dizolvarea agenţiei. Drept urmare, agenţia nu mai este consideratã ca existind decît în vederea lichidãrii.
2. În cazul dizolvãrii agenţiei, bunurile sale sînt lichidate de cãtre lichidatori, numiţi în conformitate cu Carta, care vor proceda la încasarea activului agenţiei şi la stingerea pasivului sau. Soldul activ sau pasiv va fi repartizat în raport cu cotizaţiile respective.
ART. 24
Interpretare
Orice hotãrîre referitoare la interpretarea prezentei Carte este luatã de Conferinţa generalã,în conformitate cu prevederile art. 9.
ART. 25
Revizuire
1. Prezenta Carta poate fi revizuitã în conformitate cu prevederile art. 7 paragrafele 9 şi 10.
2. Guvernul statului care a gãzduit conferinţa constitutivã sau guvernul statului pe teritoriul cãruia este stabilit sediul agenţiei notifica tuturor membrilor, precum şi secretarului general, orice revizuire adusã prezentei Carte.
------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016