Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CARTA din 11 iunie 2014  auditului intern în cadrul Ministerului Sănătăţii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CARTA din 11 iunie 2014 auditului intern în cadrul Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 522 bis din 14 iulie 2014
──────────
    Aprobată de Ordinul nr. 683/2014 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 522 din 14 iulie 2014.
──────────

    1. Dispoziţii generale1.1. Carta auditului intern a fost elaborată în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare şi cu prevederile Capitolului VII din normele specifice auditului public intern din cadrul Ministerului Sănătăţii.
    1.2. Carta auditului intern reprezintă documentul oficial care prezintă misiunea, competenţa şi responsabilităţile auditului intern în cadrul Ministerului Sănătăţii.
    1.3. Carta auditului intern stabileşte scopul şi sfera de activitate a auditului intern, prezintă poziţia structurii de audit public intern în cadrul Ministerului Sănătăţii, prezintă drepturile şi obligaţiile auditorilor care activează în cadrul structurii, autorizează accesul la datele, informaţiile şi bunurile fizice ale structurii auditate, care sunt necesare pentru realizarea activităţii de audit intern.
    1.4. Carta auditului intern informează despre obiectivele, tipurile de audit şi metodologia de audit intern, stabileşte sistemul de relaţii între auditorii interni, entitatea/structura auditată, auditorii externi şi prezintă regulile de conduită etică în exercitarea profesiei.
    1.5. Auditul public intern, conform prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern republicată, este definit ca activitate funcţional independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile entităţii publice. Ajută entitatea publică să-şi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare.

    2. Misiunea şi obiectivele structurii de audit public intern din cadrul Ministerului Sănătăţii2.1. Misiunea structurii de audit public intern în cadrul Ministerului Sănătăţii este de a acorda consultanţă şi asigurări privind eficacitatea sistemelor de management al riscurilor, de control şi de guvernanţă, contribuind la obţinerea plusvalorii şi oferind recomandări pentru îmbunătăţirea acestora.
    2.2. Compartimentul de audit public intern din Ministerul Sănătăţii asistă conducerea ministerului şi a celorlalte entităţi auditate în realizarea obiectivelor şi furnizează evaluări obiective şi detaliate cu privire la legalitatea, regularitatea, economicitatea, eficienţa şi eficacitatea activităţilor şi operaţiunilor ministerului şi a celorlalte entităţi auditate.
    2.3. Obiectivele compartimentului de audit public intern din cadrul Ministerului Sănătăţii se stabilesc astfel încât să sprijine entitatea/structura auditată în următoarele direcţii: a) asigurarea bunei administrări a fondurilor publice şi păstrarea patrimoniului;
    b) respectarea conformităţii;
    c) asigurarea unor sisteme contabile şi informatice fiabile;
    d) îmbunătăţirea managementului riscului, a controlului şi a guvernanţei;
    e) îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii operaţiilor.

    2.4. Obiectivul general al auditului public intern din cadrul Ministerului Sănătăţii vizează, în principal, îmbunătăţirea managementului, prin furnizarea de: a) activităţi de asigurare, care reprezintă examinări obiective ale elementelor probante, efectuate cu scopul de a furniza entităţilor publice o evaluare independentă şi obiectivă a proceselor de management al riscurilor, de control şi de guvernanţă;
    b) activităţi de consiliere, menite să adauge valoare şi să îmbunătăţească procesele de guvernanţă din cadrul entităţilor publice.

    2.5. Serviciile de asigurare furnizate de compartimentul de audit public intern din Ministerul Sănătăţii acoperă: a) auditul de regularitate/conformitate, care reprezintă examinarea acţiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, sub aspectul respectării ansamblului principiilor, regulilor procedurale şi metodologice care le sunt aplicabile;
    b) auditul performanţei, care examinează dacă criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor şi sarcinilor Ministerului Sănătăţii sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor şi apreciază dacă rezultatele sunt conforme cu obiectivele;
    c) auditul de sistem, care reprezintă o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere şi control intern, cu scopul de a stabili dacă acestea funcţionează economic, eficace şi eficient, pentru identificarea deficienţelor şi formularea de recomandări pentru corectarea acestora.

    2.6. Serviciile de consiliere furnizate de structura de audit public intern din Ministerul Sănătăţii acoperă: a) furnizarea de consultanţă privind dezvoltarea de noi programe, sisteme şi procese şi/sau efectuarea de schimbări semnificative în programele şi procesele existente, inclusiv proiectarea de strategii de control corespunzătoare;
    b) acordarea de asistenţă privind obţinerea de informaţii suplimentare pentru cunoaşterea în profunzime a funcţionării unui sistem, standard sau a unei prevederi normative, necesare personalului responsabil cu implementarea acestora;
    c) furnizarea de cunoştinţe teoretice şi practice referitoare la managementul financiar, gestiunea riscurilor şi controlul intern, prin organizarea de cursuri şi seminare.

    2.7 Misiunile de asigurare, consiliere şi evaluare ale compartimentului de audit public intern din cadrul Ministerului Sănătăţii se pot realiza şi sub forma unor audituri de tip ad-hoc, solicitate de către managerii entităţilor publice, aprobate de ministrul sănătăţii, neincluse în planul anual de audit public intern - şi se derulează conform normelor specifice ale auditului public intern din Ministerul Sănătăţii.
    2.8. Serviciile de evaluare acoperă activităţi în sfera verificării aplicării şi respectării normelor, instrucţiunilor, precum şi a codului privind conduita etică a auditorilor interni şi sunt realizate de către auditorii interni din Ministerul Sănătăţii.

    3. Sfera de activitate a auditului intern în cadrul Ministerului Sănătăţii3.1. Sfera auditului public intern cuprinde toate activităţile desfăşurate în cadrul Ministerului Sănătăţii pentru îndeplinirea obiectivelor, inclusiv evaluarea sistemului de control intern/managerial.
    3.2. Compartimentul de audit public intern din cadrul Ministerului Sănătăţii auditează cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele: a) activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă;
    b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
    c) administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului;
    d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului;
    e) constituirea veniturilor publice;
    f) alocarea creditelor bugetare;
    g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
    h) sistemul de luare a deciziilor;
    i) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
    j) sistemele informatice;
    k) activităţile de asistenţă de sănătate publică, promovare a sănătăţii şi medicinei preventive; excepţie fac unităţile sanitare cu paturi aflate în subordinea şi a unităţilor aflate în coordonarea/sub autoritatea ministerului.
    l) asistenţă medicală;
    m) asistenţă de medicină legală şi de medicină sportivă. Excepţie fac entităţile publice aflate în subordine/în coordonare/sub autoritatea ministerului;
    n) activităţile de avizare, notificare, certificare şi reglementare specifice Ministerului Sănătăţii; excepţie fac unităţile sanitare cu paturi aflate în subordinea şi a unităţilor aflate în coordonarea/sub autoritatea ministerului.
    o) activitatea de achiziţii publice.


    4. Competenţa compartimentului de audit public intern din cadrul Ministerului Sănătăţii4.1. Statutul/Independenţa structurii de audit public intern4.1.1. Compartimentul de audit public intern este organizat în subordinea directă a ministrului sănătăţii.
    4.1.2. Şeful compartimentului de audit public intern din Ministerul Sănătăţii este numit/destituit de către ministrul sănătăţii, cu avizul Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI).
    4.1.3. Şeful structurii de audit public intern participă, în măsura în care este solicitat, la reuniunile conducerii Ministerului Sănătăţii sau ale oricărei altei structuri din cadrul entităţii, cu atribuţii în domeniul guvernanţei, managementului riscului sau controlului.
    4.1.4. Activitatea de audit intern nu trebuie să fie supusă ingerinţelor (imixtiunilor) externe în ceea ce priveşte definirea sferei sale de intervenţie, realizarea efectivă a lucrărilor şi comunicarea rezultatelor.

    4.2. Atribuţiile compartimentului de audit public intern din cadrul Ministerului Sănătăţii4.2.1. Prin atribuţiile sale, compartimentul de audit public intern nu trebuie să fie implicat în elaborarea procedurilor de control intern ale Ministerului Sănătăţii.
    4.2.2. Atribuţiile compartimentului de audit public intern trebuie definite în conformitate cu atribuţiile stabilite în cadrul de reglementare, astfel: a) Elaborează norme metodologice privind exercitarea activităţii de audit public intern aplicabile în Ministerul Sănătăţii, avizate de către UCAAPI. Entităţile publice aflate în subordinea/sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii îşi vor desfăşura activitatea pe baza prezentelor norme.
    b) Elaborează proiectul planului multianual de audit public intern şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern.
    c) Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate la:
     ● structurile din cadrul Ministerului Sănătăţii;
     ● entităţile publice aflate în subordonarea/în coordonarea/sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, în special la cele care nu au un compartiment funcţional de audit public intern.

    d) Informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate. Compartimentul de audit public intern din Ministerul Sănătăţii transmite la UCAAPI sinteze ale recomandărilor neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate şi consecinţele neimplementării acestora, însoţite de documentaţia relevantă, în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea trimestrului. Entităţile publice aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea ministerului transmit la compartimentul de audit public intern din Ministerul Sănătăţii sinteze ale recomandărilor neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate şi consecinţele neimplementării acestora, însoţite de documentaţia relevantă, în termen de 15 zile calendaristice de la încheierea trimestrului.
    e) Raportează periodic la UCAAPI, asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor. Compartimentul de audit public intern transmite la UCAAPI, la solicitarea acestuia, rapoarte periodice privind constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activitatea lui de audit intern. Cazurile de iregularităţi sau posibile prejudicii identificate se cuprind în raportările periodice şi anuale.
    f) Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern care prezintă modul de realizare a obiectivelor compartimentului de audit public intern. Raportul anual cuprinde o centralizare a rapoartelor entităţilor publice aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea ministerului, precum şi activitatea de audit a Ministerului Sănătăţii.
    g) Compartimentul de audit public intern din Ministerul Sănătăţii transmite raportul la UCAAPI, până la data de 15 februarie a anului următor, pentru anul încheiat. Entităţile publice aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea ministerului vor transmite Raportul anual la compartimentul de audit public intern din minister pană la data de 30 ianuarie a anului următor, pentru anul încheiat.
    h) Raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate iregularităţile sau posibilele prejudicii identificate în realizarea misiunilor de audit public intern.
    i) Verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică a auditorului intern la compartimentele de audit public intern organizate la nivelul entităţilor publice aflate în subordine/în coordonare/sub autoritate.
    j) Efectuează misiuni de audit public intern ad-hoc, care pot fi misiuni de asigurare, de evaluare sau de consiliere.


    4.3. Independenţa organizatorică4.3.1. Compartimentul de audit public intern din cadrul Ministerului Sănătăţii funcţionează în subordinea directă a ministrului sănătăţii, exercitând o funcţie distinctă şi independentă de activităţile ministerului.
    4.3.2. Prin atribuţiile sale, compartimentul de audit public intern nu trebuie să fie implicat în exercitarea activităţilor auditabile sau în elaborarea procedurilor specifice, altele decât cele de audit intern.
    4.3.3. Activitatea de audit public intern nu trebuie să fie supusă ingerinţelor de nicio natură, începând de la stabilirea obiectivelor de audit, realizarea efectivă a lucrărilor specifice misiunii şi până la comunicarea rezultatelor acesteia.
    4.3.4. Şeful compartimentului de audit public intern din Ministerul Sănătăţii participă, în măsura în care se solicită acest lucru, la reuniunile conducerii ministerului sau ale oricărei alte comisii, oricărui altui consiliu sau comitet cu atribuţii în domeniul guvernanţei entităţii, managementului riscului şi controlului.

    4.4. Obiectivitate individuală4.4.1. Auditorii interni trebuie să aibă o atitudine imparţială, să nu aibă prejudecăţi şi să evite conflictele de interese, să îşi îndeplinească atribuţiile în mod obiectiv şi independent, cu profesionalism şi integritate, potrivit normelor şi procedurilor specifice activităţii de audit public intern.
    4.4.2. Persoanele care sunt soţi, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv, cu conducătorul entităţii publice auditate, nu pot fi auditori interni în cadrul respectivei entităţi publice,
    4.4.3. Auditorii interni din Ministerul Sănătăţii nu pot fi implicaţi în misiuni de audit public intern la entităţile/structurile în care au deţinut funcţii sau au fost implicaţi în alt mod. Această interdicţie se poate ridica după trecerea unei perioade de 3 ani.

    4.5. Autoritatea şi drepturile structurii de audit public intern din cadrul Ministerului Sănătăţii4.5.1. Compartimentul de audit public intern îşi realizează activitatea de audit cu respectarea principiilor de legalitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate.
    4.5.2. Compartimentul de audit public intern are acces nelimitat la toate activităţile, înregistrările şi informaţiile pe care le consideră necesare pentru a-şi îndeplini corespunzător funcţiile sale.
    4.5.3. Compartimentul de audit public intern are dreptul de a solicita informaţii şi explicaţii care sunt necesare pentru realizarea obiectivelor sale.
    4.5.4. Compartimentul de audit public intern din cadrul Ministerului Sănătăţii poate solicita asistenţă de la persoane calificate din afara entităţii, în cazul în care nu deţine cunoştinţele, abilităţile şi celelalte competenţe necesare pentru a-şi realiza misiunea de audit public intern.
    4.5.5. Compartimentul de audit public intern din Ministerul Sănătăţii are dreptul de a realiza misiuni de audit public intern la entităţile publice aflate în subordonarea/în coordonarea/sub autoritatea acestuia.

    4.6. Standardele profesionale4.6.1. Compartimentul de audit public intern trebuie să dispună de toată competenţa şi experienţa necesară în realizarea misiunilor de audit. Pregătirea şi experienţa auditorilor interni constituie un element esenţial în atingerea eficacităţii activităţii de audit, cu precădere în sfera activităţilor specifice sistemului de sănătate.
    4.6.2. Compartimentul de audit public intern din Ministerul Sănătăţii elaborează norme/metodologii specifice activităţii Ministerului Sănătăţii în conformitate cu normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, codul privind conduita etică a auditorilor interni şi standardele internaţionale de audit intern.
    4.6.3. Compartimentul de audit public intern trebuie să dispună de metodologii şi sisteme IT moderne, metode de analiză, de eşantionare şi instrumente de control.
    4.6.4. Indiferent de natura lor, misiunile de audit public intern trebuie încredinţate acelor persoane cu o pregătire şi experienţă corespunzătoare specificului activităţii auditate.
    4.6.5. Auditorii interni trebuie să respecte şi să aplice principiile fundamentale pentru profesia şi practica de audit intern.
    4.6.6. În desfăşurarea activităţii de audit intern, şeful compartimentului de audit public intern şi auditorii interni trebuie:
     ● să respecte regulile de conduită profesională;
     ● să posede cunoştinţele, abilităţile şi competenţele necesare pentru realizarea activităţilor lor în condiţii de eficienţă şi eficacitate;
     ● să fie capabili să comunice eficient, în scris şi oral, pentru a expune clar şi eficace constatările, concluziile şi recomandările misiunii;
     ● să exercite activităţile de audit cu conştiinciozitate şi pricepere.4.6.7. Auditorii interni trebuie să îşi îmbunătăţească cunoştinţele, abilităţile şi alte competenţe printr-o formare profesională continuă. În acest sens auditorii interni au obligaţia de a participa la activităţi de pregătire profesională cel puţin 15 zile lucrătoare pe an.
    5. Responsabilităţile şefului compartimentului de audit public intern şi ale auditorilor interni din cadrul Ministerului Sănătăţii5.1. Responsabilităţile şefului compartimentului de audit public intern5.1.1. Responsabilităţile şefului compartimentului de audit public intern sunt stabilite în conformitate cu atribuţiile compartimentului de audit public intern.
    5.1.2. Atribuţiile şefului compartimentului de audit public intern sunt structurate potrivit celor 5 funcţii ale managementului, şi anume: planificarea, organizarea, coordonarea, antrenarea şi controlul.
    5.1.3. Şeful compartimentului de audit public intern evaluează periodic dacă misiunea, competenţele şi responsabilităţile definite în carta auditului intern permit compartimentului de audit public public intern să îşi realizeze obiectivele în condiţii de eficienţă şi eficacitate.

    5.2. Responsabilităţile auditorilor interni5.2.1. Atribuţiile auditorilor interni sunt stabilite în conformitate cu atribuţiile compartimentului de audit public intern.
    5.2.2. Drepturile auditorilor interni sunt stabilite în conformitate cu prevederile care autorizează drepturile compartimentului de audit public intern.


    6. Metodologia auditului intern în cadrul Ministerului Sănătăţii6.1. Planificarea misiunilor de audit public intern vizează 2 aspecte: planificarea anuală/multianuală a misiunilor de audit public intern şi planificarea în detaliu a misiunii de audit intern.6.1.1. Planificarea anuală/multianuală a activităţii de audit
     Proiectul planului anual de audit public intern este întocmit până la data de 30 noiembrie a anului precedent anului pentru care se elaborează. Ministrul sănătăţii aprobă proiectul planului anual de audit public intern până la data de 20 decembrie a anului precedent.
     Actualizarea planului de audit public intern al compartimentului de audit public intern din Ministerul Sănătăţii se face în funcţie de modificările legislative sau organizatorice, care schimbă gradul de semnificaţie a auditării anumitor operaţiuni, activităţi sau acţiuni ale sistemului şi solicitările UCAAPI/compartimentului de audit public intern din Ministerul Sănătăţii de a introduce/înlocui/elimina unele misiuni din planul de audit intern, etc.
     Actualizarea planului de audit public intern se realizează prin întocmirea unui Referat de modificare a planului de audit public intern, aprobat de ministrul sănătăţii.

    6.1.2. Planificarea în detaliu a misiunii de audit public intern.
     Auditorii interni realizează misiunile de audit public intern pe bază de mandat de intervenţie, reprezentat de ordinul de serviciu.
     La planificarea misiunii, auditorii interni trebuie să ţină cont de:
     ● obiectivele entităţii auditate şi mijloacele prin care controlează realizarea acestora;
     ● riscurile semnificative legate de activitate, obiectivele misiunii, resursele utilizate şi sarcinile sale operaţionale;
     ● adecvarea şi eficacitatea sistemelor de management al riscurilor şi de control a activităţii în raport cu un cadru de referinţă;
     ● posibilităţile de îmbunătăţire semnificativă a sistemelor de management al riscurilor şi de control a activităţii.


    6.1.3. Auditorii interni elaborează şi formalizează programul misiunii de audit public intern pentru fiecare misiune, incluzând aria de aplicabilitate, obiectivele, calendarul şi alocarea resurselor. Acestea trebuie să răspundă următoarelor cerinţe:
     ● să furnizeze informaţii cu privire la activităţile ce vor fi realizate de auditorii interni pe timpul realizării misiunii de audit;
     ● să definească obiectivele misiunii;
     ● să stabilească sfera de intervenţie şi gradul necesar de detaliu al testelor, pentru a atinge obiectivele fiecărei etape a misiunii;
     ● să identifice activităţile/acţiunile care trebuie auditate;
     ● să stabilească natura şi sfera de aplicare a testelor.

    6.1.4. Obiectivele misiunii de audit public intern sunt definite cu claritate, pentru fiecare misiune în parte, în funcţie de obiectul auditului, natura misiunii şi tipul de audit. Obiectivele vor aborda procesele de management al riscurilor, de control şi de guvernanţă asociate domeniului auditabil. Obiectivele misiunii de audit public intern sunt stabilite pe baza rezultatelor evaluării riscurilor asociate domeniului auditabil.
    6.1.5. Şeful compartimentului de audit public intern din Ministerul Sănătăţii stabileşte resursele care sunt necesare pentru realizarea obiectivelor misiunii de audit public intern. La formarea echipei trebuie să ţină cont de natura şi complexitatea fiecărei misiuni, de specificul activităţii auditate, de limitele de timp şi resursele disponibile.
    6.1.6. Sfera de cuprindere a misiunii de audit public intern este stabilită în urma examinării informaţiilor cunoscute despre activitatea auditabilă şi se referă la toate activităţile ce urmează a fi auditate, natura şi extinderea procedurilor puse în aplicare şi perioada supusă auditului. Aceasta trebuie dimensionată corespunzător pentru a asigura atingerea obiectivelor misiunii în condiţii de eficienţă.

    6.2. Accesul auditorilor interni la informaţii şi documente6.2.1. Auditorii interni au acces la toate datele şi informaţiile utile şi probante, inclusiv la cele existente în format electronic, pe care le consideră relevante pentru scopul şi obiectivele misiunii de audit public intern, utilizând principiul circuitului auditului (pista de audit).
    6.2.2. Auditorii interni pot solicita date, informaţii, cât şi copii ale documentelor, certificate pentru conformitate, de la persoanele fizice sau juridice aflate în legătură cu entitatea/structura auditată, iar acestea au obligaţia de a le pune la dispoziţie la data solicitată.
    6.2.3. Personalul de conducere şi de execuţie din entitatea/structura auditată are obligaţia să ofere documentele şi informaţiile solicitate, în termenele stabilite, precum şi tot sprijinul necesar desfăşurării în bune condiţii a auditului public intern.

    6.3. Notificarea entităţii/structurii auditate6.3.1. Responsabilul entităţii/structurii auditate va fi informat cu privire la misiunea de audit public intern ce urmează a fi realizată prin transmiterea unei notificări privind declanşarea misiunii de audit public intern. Prin acest document conducerea entităţii/structurii auditate este informată cu privire la scopul, obiectivele auditului şi durata misiunii de audit. Totodată pot fi solicitate documente necesare pregătirii misiunii de audit public intern.
    6.3.2. Notificarea entităţii/structurii ce urmează a fi auditată se face cu 15 zile calendaristice înainte de declanşarea misiunii de audit. Notificarea trebuie să fie însoţită de carta auditului intern specifică Ministerului Sănătăţii. În cazul misiunilor ad-hoc notificarea entităţii/structurii auditate privind declanşarea misiunii de audit se realizează cu 2 zile calendaristice înainte de data declanşării misiunii de audit public intern.

    6.4. Realizarea misiunii la faţa locului6.4.1. Misiunea de audit public intern trebuie să fie realizată într-un climat de încredere şi să vizeze îmbunătăţirea activităţilor entităţii auditate.
    6.4.2. La şedinţa de deschidere, auditorii interni trebuie să stabilească, împreună cu responsabilii entităţii/structurii auditate, persoanele cu care vor comunica pe parcursul misiunii, fie pentru a efectua teste asupra muncii lor, fie pentru a lua interviuri şi a aduna informaţii.

    6.5. Instrumentele şi tehnicile de audit
     Auditorii interni pun în aplicare instrumente şi tehnici adecvate care le permit să realizeze activităţile de audit intern în condiţii de eficienţă şi eficacitate.

    6.6. Comunicarea rezultatelor6.6.1. Constatările şi recomandările sunt aduse la cunoştinţa entităţii/structurii auditate pe măsura realizării, cu scopul de a obţine validarea acestora.
    6.6.2. Intervenţia la faţa locului se încheie pentru fiecare misiune de audit public intern cu şedinţa de închidere, prin care se informează responsabilii entităţii/structurii auditate cu privire la constatările efectuate şi recomandările formulate.
    6.6.3. Auditorii interni comunică rezultatele auditului prin transmiterea proiectului raportului de audit public intern la entitatea/structura auditată, care îl analizează şi transmite punctul de vedere în termen de 15 zile de la primirea raportului. În cazul misiunilor ad-hoc transmiterea punctelor de vedere la Proiectul raportului de audit public intern de către entitatea/structura auditată se face în termen de maxim 2 zile calendaristice de la primirea acestuia;
    6.6.4. În termen de 10 zile de la primirea punctelor de vedere, compartimentul de audit public intern a Ministerului Sănătăţii/entităţile publice aflate în subordinea/sub autoritatea sau în coordonarea acestuia, organizează reuniunea de conciliere cu entitatea/structura auditată în cadrul căreia se analizează constatările şi concluziile pentru care s-au formulat puncte de vedere. În cazul misiunilor ad-hoc auditorii interni organizează reuniunea de conciliere cu structura auditată în termen de 2 zile calendaristice de la primirea punctelor de vedere şi a solicitării entităţii/structurii auditate de a organiza concilierea.
    6.6.5. Şeful compartimentului de audit public intern din Ministerul Sănătăţii informează conducerea Ministerului Sănătăţii despre recomandările care nu au fost avizate/acceptate în cadrul reuniunii de conciliere de către responsabilii entităţii/structurii auditate însoţite de documentaţia de susţinere.
    6.6.6. Şeful structurii de audit public intern din Ministerul Sănătăţii transmite raportul de audit public intern, finalizat, împreună cu rezultatele concilierii, ministrului sănătăţii pentru analiză şi avizare.

    6.7. Urmărirea recomandărilor6.7.1. Compartimentul de audit public intern din Ministerul Sănătăţii monitorizează stadiul de implementare a recomandărilor formulate prin rapoartele de audit public intern, în vederea măsurării eficacităţii serviciilor de audit intern şi stabilirii gradului de adecvare a soluţiilor date la problemele identificate.
    6.7.2. Responsabilul entităţii/structurii auditate elaborează şi transmite structurii de audit public intern din cadrul Ministerului Sănătăţii un plan de acţiune pentru implementarea recomandărilor. Responsabilul entităţii/structurii auditate asigură urmărirea aplicării planului de acţiune. Entitatea/structura auditată informează structura de audit public intern periodic la termenele stabilite cu privire la stadiul de implementare a recomandărilor, progresele înregistrate şi termenele care nu sunt respectate.
    6.7.3. Structura de audit public intern din Ministerul Sănătăţii evaluează periodic progresele înregistrate în implementarea recomandărilor raportate de entitatea/structura auditată.


    7. Reguli de conduită7.1. Auditorii interni trebuie să respecte codul privind conduita etică .a auditorilor interni.
    7.2. Auditorii interni trebuie să păstreze secretul profesional pentru toate informaţiile colectate cu ocazia realizării misiunii de audit public intern.
    7.3. Auditorii interni trebuie să raporteze imediat, pe linie ierarhică, orice indicii de fraudă sau iregularitate semnificativă constatată cu ocazia misiunii de audit, nefiind în sarcina auditorilor interni să investigheze frauda sau să efectueze cercetări administrative în vederea recuperării unor prejudicii sau stabilirii persoanelor vinovate.

    8. Colaborarea cu auditorii externi8.1. Compartimentul de audit public intern trebuie să menţină un dialog cu auditorii externi pentru a asigura coordonarea activităţii în vederea evitării suprapunerilor, uniformitatea de opinii, utilizarea eficientă de resurse, schimbul de informaţii şi conştientizarea constatărilor de audit.
    8.2. Şeful compartimentului de audit public intern colaborează cu auditorii externi pentru a se asigura că aceştia primesc informaţii adecvate despre activitatea desfăşurată în cadrul structurii pe care o conduce.
    8.3. Compartimentul de audit public intern din cadrul Ministerului Sănătăţii transmite Curţii de Conturi, până la finele trimestrului I pentru anul precedent, raportul privind activitatea de audit public intern desfăşurată.
    8.4. Reprezentanţilor autorizaţi ai Comisiei Europene şi ai Curţii de Conturi Europene li se asigură drepturi similare celor prevăzute pentru auditorii interni, cu scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene. Aceştia trebuie să fie împuterniciţi în acest sens printr-o autorizaţie scrisă, care să le ateste identitatea şi poziţia, precum şi printr-un document care să indice obiectul şi scopul controlului sau inspecţiei la faţa locului.

    9. Dispoziţii finale9.1. Prevederile prezentei carte a auditului intern sunt obligatorii pentru toţi auditorii interni care activează în cadrul compartimentului de audit public intern înfiinţat la nivelul Ministerului Sănătăţii.
    9.2. Şeful compartimentului de audit public intern din Ministerul Sănătăţii este responsabil pentru actualizarea periodică a cartei auditului intern.
    9.3. Carta auditului intern se elaborează ca document distinct de normele specifice privind exercitarea activităţii de audit public public intern în cadrul Ministerului Sănătăţii.     ---------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016