Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ATRIBUŢII din 31 ianuarie 2020  de detaliu, fluxul informaţional şi metodologia de lucru în activitatea de inspecţie desfăşurată în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ATRIBUŢII din 31 ianuarie 2020 de detaliu, fluxul informaţional şi metodologia de lucru în activitatea de inspecţie desfăşurată în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 121 din 17 februarie 2020
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 624 din 31 ianuarie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 121 din 17 februarie 2020.
──────────
    CAP. I
    Organizarea inspecţiei
    ART. 1
    (1) Activitatea de inspecţie se exercită de către aparatul de inspecţie economico-financiară, aşa cum este prevăzut de art. 3 alin. (1) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 101/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare.
    (2) La nivel central, activitatea de inspecţie se exercită de către Ministerul Finanţelor Publice prin Direcţia generală de inspecţie economico-financiară.
    (3) La nivel teritorial, activitatea de inspecţie se exercită de către structurile teritoriale de inspecţie economico-financiară din serviciile, birourile şi compartimentele de inspecţie economico-financiară din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili.
    (4) Direcţia generală de inspecţie economico-financiară coordonează metodologic structurile teritoriale de inspecţie economico-financiară.

    CAP. II
    Funcţionarea inspecţiei
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale
    ART. 2
    Inspecţia se efectuează la instituţii publice:
    a) ori de câte ori există indicii ale unor abateri de la legalitate sau regularitate în efectuarea de operaţiuni, care rezultă din solicitări de acţiuni de control/sesizări ale unor autorităţi/instituţii publice, inclusiv ale structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, alte acţiuni de control efectuate de aparatul de inspecţie economico-financiară şi/sau petiţii;
    b) ori de câte ori organul de inspecţie este sesizat sau există indicii în legătură cu nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) în toate cazurile în care organul de inspecţie este sesizat în legătură cu efectuarea de operaţiuni pe propria răspundere a ordonatorului de credite fără viză de control financiar preventiv.


    ART. 3
    Verificările efectuate vizează, în principal, următoarele:
    a) respectarea reglementărilor economico-financiare şi contabile;
    b) exactitatea şi realitatea datelor înregistrate în evidenţele financiar-contabile;
    c) gestiunea economico-financiară a fondurilor publice şi/sau a patrimoniului public cu privire la respectarea prevederilor legale aplicabile, în vigoare la data efectuării acestora, precum şi a principiilor şi regulilor procedurale şi metodologice, respectiv:
    1. fundamentarea bugetelor în care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şi cheltuielile sau, după caz, numai cheltuielile, în funcţie de sistemul de finanţare a instituţiilor publice, în condiţiile respectării prevederilor legale în domeniu;
    2. execuţia bugetelor aprobate, cu respectarea principiilor legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficienţei şi eficacităţii;
    3. raportarea indicatorilor aprobaţi prin bugete;
    4. fundamentarea programelor de investiţii şi a programelor de achiziţii de bunuri, lucrări şi servicii şi execuţia acestora;
    5. stabilirea, înregistrarea şi virarea obligaţiilor către bugetul general consolidat, cu excepţia celor fiscale, conform competenţelor legale;
    6. respectarea prevederilor legale cu privire la bunurile din domeniul public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi bunurile ce constituie patrimoniul cultural naţional mobil, deţinute sub orice formă;
    7. fundamentarea şi justificarea utilizării, conform destinaţiilor stabilite şi a prevederilor legale, a sumelor alocate/acordate de la bugetul general consolidat;
    8. constituirea şi asigurarea surselor de rambursare şi de plată a ratelor, dobânzilor, comisioanelor şi/sau a celorlalte costuri de către beneficiarii finanţărilor rambursabile garantate de stat sau subîmprumutate;
    9. organizarea şi exercitarea controlului intern şi controlului financiar preventiv.    SECŢIUNEA a 2-a
    Programarea activităţii de inspecţie
    ART. 4
    Activitatea de inspecţie se desfăşoară în baza unui program anual defalcat pe trimestre şi luni.

    ART. 5
    (1) Structurile teritoriale de inspecţie economico-financiară întocmesc proiectul propriului program de activitate anual, cu defalcarea pe trimestre şi luni, sub semnătura conducătorului organului de inspecţie economico-financiară, în baza indiciilor de abateri de la legalitate şi regularitate în efectuarea de operaţiuni, precum şi în toate cazurile în care este sesizat în legătură cu efectuarea de operaţiuni pe propria răspundere a ordonatorului de credite fără viză de control financiar preventiv, care se transmite către Direcţia generală de inspecţie economico-financiară.
    (2) Direcţia generală de inspecţie economico-financiară, în baza indiciilor de abateri de la legalitate şi regularitate în efectuarea de operaţiuni, precum şi în toate cazurile în care este sesizată în legătură cu efectuarea de operaţiuni pe propria răspundere a ordonatorului de credite fără viză de control financiar preventiv întocmeşte proiectul programului propriu de activitate.
    (3) Direcţia generală de inspecţie economico-financiară analizează, centralizează şi corelează proiectele programelor de activitate anuale, defalcate pe trimestre şi luni, întocmite conform alin. (1) şi (2).

    ART. 6
    (1) Proiectul programului anual de activitate al aparatului de inspecţie economico-financiară se aprobă de conducerea Ministerului Finanţelor Publice.
    (2) Modelul şi conţinutul programului anual de activitate, precum şi termenele de elaborare şi aprobare sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 447/2015 privind modelul, conţinutul şi condiţiile de aprobare a programelor de activitate pentru aparatul de inspecţie economico-financiară.

    ART. 7
    Acţiunile de inspecţie, altele decât cele programate, se efectuează cu avizul prealabil al Direcţiei generale de inspecţie economico-financiară.

    CAP. III
    Realizarea inspecţiei
    SECŢIUNEA 1
    Organizarea şi efectuarea acţiunilor de inspecţie
    ART. 8
    (1) Inspecţia se iniţiază în baza unui ordin de serviciu emis în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Inspecţia se desfăşoară în spaţiile de lucru ale instituţiei publice şi/sau la sediul organului de control.

    ART. 9
    (1) Instituţia publică verificată poate solicita, pentru motive justificate cu documente/informaţii, amânarea datei de începere a inspecţiei şi/sau suspendarea acesteia.
    (2) Amânarea şi suspendarea se aprobă sau se resping de către ministrul finanţelor publice sau de către persoane delegate în acest sens de către ministrul finanţelor publice şi se comunică instituţiei publice, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data aprobării.
    (3) Durata suspendării se stabileşte de către organul de inspecţie.

    ART. 10
    (1) Acţiunea de inspecţie poate fi suspendată la iniţiativa organului de control, la propunerea echipei de inspecţie care efectuează controlul, când este îndeplinită una dintre următoarele condiţii şi numai dacă neîndeplinirea acesteia împiedică finalizarea acţiunii de inspecţie:
    a) pentru efectuarea şi sau/solicitarea de efectuare a uneia sau mai multor acţiuni de control şi/sau valorificarea unor informaţii rezultate din alte acţiuni de control;
    b) în cazul apariţiei unor situaţii care necesită clarificarea unor aspecte de natură legislativă şi/sau a unor situaţii faptice;
    c) pentru efectuarea altei acţiuni de control, al cărei termen de soluţionare se suprapune cu perioada de desfăşurare a acţiunii de inspecţie;
    d) indisponibilitatea cel puţin a unui membru al echipei de control, dovedită cu documente;
    e) alte motive obiective.

    (2) Suspendarea acţiunii de inspecţie din iniţiativa organului de control se aprobă de către ministrul finanţelor publice sau de către persoane delegate în acest sens de către ministrul finanţelor publice, prin întocmirea unui referat.
    (3) Referatul conţine propunerea de suspendare justificată, bazată pe una sau pe mai multe dintre condiţiile prevăzute la alin. (1).
    (4) Data de la care se suspendă acţiunea de inspecţie se comunică în scris instituţiei publice, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data aprobării suspendării.
    (5) După încetarea condiţiilor care au generat suspendarea iniţiată de organul de control, acţiunea se reia în baza unui nou ordin de serviciu emis în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 11
    La începerea inspecţiei, echipa de control prezintă reprezentantului legal al instituţiei publice sau persoanei căreia i-a fost delegată această calitate ordinul de serviciu şi legitimaţia de inspecţie economico-financiară emisă în baza prevederilor art. 14 din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012.

    ART. 12
    (1) La finalizarea inspecţiei, reprezentantul legal al instituţiei publice sau persoana căreia i-a fost delegată această calitate este obligat(ă) să dea o declaraţie scrisă, pe propria răspundere, din care să rezulte că au fost puse la dispoziţie toate documentele şi informaţiile solicitate pentru inspecţie, precum şi faptul că au fost restituite toate documentele solicitate şi puse la dispoziţie de instituţia publică.
    (2) Actele întocmite de organul de control se comunică instituţiei publice verificate, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Actele întocmite de organul de control produc efecte din momentul în care sunt comunicate instituţiei publice potrivit legii.
    (4) Actele întocmite de organul de control care nu au fost comunicate nu sunt opozabile instituţiei publice şi nu produc niciun efect juridic.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecţiei şi conţinutul acestora
    ART. 13
    Organele de inspecţie întocmesc următoarele tipuri de acte:
    a) proces-verbal de inspecţie;
    b) notă unilaterală;
    c) proces-verbal;
    d) proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, care constituie anexă la procesul-verbal de inspecţie.


    ART. 14
    (1) Procesul-verbal de inspecţie este actul de control bilateral şi reprezintă actul administrativ financiar emis de organele de inspecţie, în care echipa de control consemnează abaterile de la legalitate şi regularitate constatate în activitatea instituţiei publice verificate.
    (2) Procesul-verbal de inspecţie se întocmeşte, în formă scrisă, în baza constatărilor echipei de inspecţie şi cuprinde următoarele elemente:
    a) date privind inspecţia;
    b) date privind instituţia publică verificată;
    c) abaterile de la legalitate şi regularitate constatate, precum şi persoanele responsabile şi funcţiile acestora;
    d) măsurile dispuse pentru înlăturarea, corectarea, prevenirea neregulilor constatate în activitatea instituţiei publice verificate, precum şi pentru recuperarea pagubelor produse patrimoniului public;
    e) creanţele bugetare, precum şi contul în care instituţia publică urmează să plătească sumele stabilite în sarcina acesteia;
    f) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaţiei şi organul de inspecţie la care se depune aceasta;
    g) punctele de vedere înscrise în notele explicative date de către angajaţii instituţiei publice, în legătură cu obiectul inspecţiei, care contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea controlată.

    (3) La procesul-verbal de inspecţie se anexează situaţii, tabele, documente şi/sau alte înscrisuri prezentate, de instituţia publică verificată, în copii certificate pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al instituţiei publice sau persoana căreia i-a fost delegată această calitate, note explicative, precum şi procesul-verbal/procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, după caz.
    (4) Organul de inspecţie prezintă instituţiei publice proiectul procesului-verbal de inspecţie, care conţine constatările inspecţiei, acordându-i acesteia posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere în scris, cu excepţia cazului în care instituţia publică renunţă la acest drept.
    (5) Instituţia publică are dreptul să îşi prezinte, în scris, punctul de vedere cu privire la constatările inspecţiei, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii proiectului actului de control. După analizarea punctului de vedere prezentat de instituţia publică, organul de inspecţie va proceda la definitivarea procesului-verbal de inspecţie.
    (6) În cazul refuzului reprezentantului legal al instituţiei publice sau al persoanei căreia i-a fost delegată această calitate de a semna procesul-verbal de inspecţie, se consemnează refuzul acestora.
    (7) Măsurile dispuse prin procesul-verbal de inspecţie pentru înlăturarea, corectarea, prevenirea neregulilor constatate în activitatea instituţiei publice controlate, recuperarea pagubelor produse patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale sunt obligatorii de la data comunicării acestuia.
    (8) În procesul-verbal de inspecţie se consemnează obligaţia conducătorului instituţiei publice de a informa organul de inspecţie asupra modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse, în termen de 30 de zile de la data expirării termenului de ducere la îndeplinire a acestora.
    (9) Procesul-verbal de inspecţie reprezintă titlu de creanţă pentru sumele cuvenite bugetului general consolidat înscrise în aceasta.
    (10) Procesul-verbal de inspecţie devine titlu executoriu la data expirării termenului de plată prevăzut de lege, stabilit de organul de inspecţie ori în alt mod prevăzut de lege. Executarea silită a creanţelor bugetare se efectuează de organele fiscale competente, în temeiul Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    (11) Termenul de plată pentru creanţele bugetare înscrise în procesul-verbal de inspecţie se stabileşte în funcţie de data comunicării acestuia, astfel:
    a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 al lunii, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;
    b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 al lunii, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.

    (12) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către instituţia publică a obligaţiilor de plată cuprinse în procesul-verbal de inspecţie, aceasta datorează după acest termen accesorii calculate conform Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (13) Procesul-verbal de inspecţie se aprobă de către ministrul finanţelor publice sau de către persoane delegate în acest sens de către ministrul finanţelor publice.
    (14) Procesul-verbal de inspecţie se comunică instituţiei publice verificate în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data aprobării acestuia.
    (15) Atunci când în procesul-verbal de inspecţie sunt înscrise sume cuvenite bugetului general consolidat, aceasta se transmite organului fiscal competent în cel mult 10 zile de la comunicarea către instituţia publică, împreună cu dovada de comunicare, pentru înscriere în evidenţe.

    ART. 15
    (1) Nota unilaterală este actul de control unilateral care se întocmeşte în formă scrisă în cazul în care, drept urmare a inspecţiei, nu au fost constatate abateri de la legalitate şi regularitate şi cuprinde următoarele elemente:
    a) date privind inspecţia;
    b) date privind instituţia publică verificată;
    c) documentele controlate.

    (2) Nota unilaterală se aprobă de către ministrul finanţelor publice sau de către persoane delegate în acest sens de către ministrul finanţelor publice.

    ART. 16
    (1) Procesul-verbal este actul de control bilateral, care se întocmeşte în situaţiile în care, ca urmare a inspecţiei, au fost constatate fapte care ar putea întruni elementele constitutive ale unor infracţiuni, potrivit legii penale, şi cuprinde următoarele elemente:
    a) date privind inspecţia;
    b) date privind instituţia publică verificată;
    c) documentele controlate;
    d) fapte care ar putea întruni elementele constitutive ale unor infracţiuni, potrivit legii penale, precum şi persoanele responsabile şi funcţiile acestora.

    (2) La procesul-verbal se anexează situaţii, tabele, documente şi/sau alte înscrisuri prezentate de instituţia verificată în copii certificate pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al instituţiei publice sau persoana căreia i-a fost delegată această calitate, precum şi note explicative, după caz.
    (3) Organul de inspecţie prezintă instituţiei publice proiectul procesului-verbal, acordându-i acesteia posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere în scris.
    (4) În procesul-verbal se prezintă sinteza punctului de vedere al reprezentantului legal al instituţiei publice sau al persoanei împuternicite de acesta, precum şi punctul de vedere al persoanelor în sarcina cărora s-a reţinut răspunderea, faţă de constatările inspecţiei, numai atunci când aceste persoane au o opinie contrară celei a echipei de inspecţie şi o prezintă în scris, în timpul controlului.
    (5) În cazul refuzului persoanelor împuternicite de a semna procesul-verbal se consemnează refuzul acestora.
    (6) În toate cazurile, procesul-verbal va fi comunicat instituţiei publice.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Îndreptarea erorilor materiale
    ART. 17
    (1) Erorile materiale din cuprinsul procesului-verbal de inspecţie pot fi îndreptate de organul de inspecţie, din oficiu sau la cererea instituţiei publice verificate.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care s-au exercitat căile de atac prevăzute de lege.
    (3) Prin erori materiale se înţeleg orice menţiuni greşite sau omisiuni, erori de calcul, inversări de cifre sau preluări eronate ale unor sume în procesul-verbal de inspecţie, cu excepţia acelora care privesc fondul procesului-verbal de inspecţie.
    (4) În situaţia în care procesul-verbal de inspecţie nu a fost comunicat instituţiei publice verificate, îndreptarea erorilor materiale se realizează de către organul de inspecţie pe toate exemplarele originale ale procesului-verbal de inspecţie.
    (5) În cazul în care, după comunicarea procesului-verbal de inspecţie, organul de inspecţie constată, din oficiu, că există erori materiale în cuprinsul acestuia, întocmeşte şi comunică instituţiei publice un nou proces-verbal de inspecţie prin care îndreaptă erorile materiale. Acesta înlocuieşte procesul-verbal de inspecţie care conţine erori şi va avea acelaşi număr de înregistrare, la care se adaugă particula „bis“ şi va purta data emiterii efective.
    (6) În situaţia în care îndreptarea erorii materiale este solicitată de instituţia publică verificată, organul de control procedează astfel:
    a) dacă cererea de îndreptare a erorii materiale este întemeiată, emite şi comunică instituţiei publice un nou proces-verbal de inspecţie. În acest caz, dispoziţiile art. 12 alin. (2) se aplică în mod corespunzător;
    b) dacă cererea de îndreptare a erorii materiale nu este întemeiată, respinge cererea.

    (7) Procesul-verbal de inspecţie prin care s-au îndreptat erorile materiale urmează regimul juridic al actului iniţial şi împotriva acestuia se poate formula contestaţie, în condiţiile legii.

    CAP. IV
    Soluţionarea contestaţiei
    ART. 18
    (1) Împotriva procesului-verbal de inspecţie se poate formula contestaţie în condiţiile şi în termenele prevăzute la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Contestaţia formulată împotriva procesului-verbal de inspecţie reprezintă cererea instituţiei publice prin care solicită organului de inspecţie reexaminarea procesului-verbal de inspecţie, în sensul revocării sau modificării acestuia.
    (3) Este îndreptăţită să formuleze contestaţie împotriva procesului-verbal de inspecţie şi persoana care se consideră lezată în drepturile sale în condiţiile prevăzute de Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 19
    (1) Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
    a) datele de identificare a contestatorului;
    b) obiectul contestaţiei;
    c) motivele de fapt şi de drept;
    d) dovezile pe care se întemeiază;
    e) semnătura contestatorului, reprezentantului legal sau a împuternicitului instituţiei publice.

    (2) Partea vătămată poate depune în dovedirea contestaţiei formulate orice acte pe care le consideră necesare în susţinerea cauzei.
    (3) Obiectul contestaţiei îl constituie numai creanţele bugetare şi măsurile stabilite şi înscrise de organul de inspecţie în procesul-verbal de inspecţie atacat.
    (4) În situaţia în care contestatorul precizează că obiectul contestaţiei îl formează procesul-verbal de inspecţie, fără însă a menţiona sumele şi măsurile contestate, după caz, contestaţia se consideră formulată împotriva întregului act administrativ financiar.
    (5) În cazul în care contestatorul se află în procedura insolvenţei sau în procedura falimentului, contestaţia va purta semnătura administratorului judiciar, administratorului interimar sau lichidatorului.

    ART. 20
    (1) Contestaţia formulată împotriva procesului-verbal de inspecţie se depune la structura din care face parte organul de inspecţie al cărui act este atacat.
    (2) În cazul în care contestaţia este depusă la un organ necompetent din cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aceasta va fi înaintată, în termen de 5 zile de la data primirii, organului emitent al actului atacat.

    ART. 21
    Soluţionarea contestaţiei formulate împotriva dispoziţiei obligatorii se face de structura de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, stabilită prin ordin al ministrului finanţelor publice.

    ART. 22
    (1) Dosarul contestaţiei va cuprinde: contestaţia în original, care trebuie să poarte semnătura persoanei îndreptăţite, împuternicirea în original sau în copie legalizată, după caz, actul prin care se desemnează administratorul special, administratorul judiciar, lichidatorul, după caz, procesul-verbal de inspecţie atacat, în copie, şi anexele acestuia, copii ale documentelor care au legătură cu cauza supusă soluţionării, documentele depuse de contestator şi sesizarea penală în copie, dacă este cazul.
    (2) Referatul cu propuneri de soluţionare cuprinde precizări privind îndeplinirea condiţiilor de procedură, menţiuni privind sesizarea organelor de cercetare penală, după caz, precum şi propuneri de soluţionare a contestaţiei, având în vedere toate argumentele părţii vătămate şi documentele în susţinere.
    (3) Referatul se aprobă de conducătorul organului de inspecţie emitent al procesului-verbal de inspecţie atacat.
    (4) În condiţiile în care din actele dosarului cauzei nu se poate verifica respectarea termenului de depunere a contestaţiei, iar în urma demersurilor întreprinse nu se poate face dovada datei la care contestatorul a luat cunoştinţă de procesul-verbal de inspecţie atacat, aceasta va fi considerată depusă în termenul legal. În situaţia depunerii prin poştă a contestaţiei, organul emitent al procesului-verbal de inspecţie atacat este obligat să anexeze la dosarul contestaţiei plicul prin care a fost transmisă aceasta.

    ART. 23
    (1) Contestaţia poate fi retrasă de partea vătămată până la soluţionare. Organul de soluţionare competent va comunica contestatorului decizia prin care se ia act de renunţarea la contestaţie.
    (2) Prin retragerea contestaţiei nu se pierde dreptul de a se înainta o nouă contestaţie în interiorul termenului general de depunere a acesteia.
    (3) Cererea de retragere trebuie să fie semnată de contestator sau de împuternicit, cu îndeplinirea aceloraşi condiţii de formă prevăzute la formularea şi depunerea plângerii prealabile. Dovada calităţii de împuternicit se face potrivit legii. În cazul în care contestatorul se află în procedura insolvenţei sau în procedura falimentului, cererea de retragere a contestaţiei va purta semnătura şi ştampila administratorului judiciar, administratorului interimar sau lichidatorului.
    (4) Persoanele fizice vor anexa la cererea de retragere copia actului de identitate.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016