Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ATRIBUŢIILE din 7 august 2020  instituţiilor publice centrale şi locale cu responsabilităţi în aplicarea şi derularea S.N.S.E.D.    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ATRIBUŢIILE din 7 august 2020 instituţiilor publice centrale şi locale cu responsabilităţi în aplicarea şi derularea S.N.S.E.D.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 726 din 12 august 2020
──────────
    Conţinute de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 133 din 7 august 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 726 din 12 august 2020.
──────────
    A. Instituţii cu rol în sistemul de management şi control al POAD pentru măsura de acordare de sprijin educaţional prin tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional
    1. Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management:
    a) gestionează POAD în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare;
    b) pune la dispoziţia beneficiarului informaţii relevante pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin;
    c) instituie un sistem de înregistrare şi stocare în format electronic a datelor referitoare la fiecare operaţiune care sunt necesare pentru monitorizare, evaluare, gestiune financiară, verificare şi audit;
    d) se asigură că datele înregistrate în sistemul electronic sunt colectate, înregistrate şi stocate în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
    e) elaborează şi, după consultarea cu părţile interesate relevante, transmite Comisiei Europene rapoartele anuale şi finale de implementare;
    f) elaborează şi aplică proceduri şi/sau criterii de selectare adecvate care sunt nediscriminatorii şi transparente, conform programului operaţional aprobat;
    g) asigură faptul că operaţiunea selectată:
    1. intră în domeniul de aplicare al fondului şi al programului operaţional;
    2. îndeplineşte criteriile stabilite în programul operaţional şi la art. 22, 23 şi 26 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, cu modificările şi completările ulterioare;
    3. ia în considerare, după caz, principiile stabilite la art. 5 alin. (11)-(14) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

    h) întreprinde toate măsurile pentru ca beneficiarului să i se ofere un document care stabileşte condiţiile acordării sprijinului pentru fiecare operaţiune, inclusiv cerinţele specifice privind produsele sau serviciile care urmează a fi furnizate în cadrul operaţiunii, planul de finanţare şi termenul îndeplinirii;
    i) se asigură că beneficiarul are capacitatea administrativă, financiară şi operaţională pentru a îndeplini condiţiile prevăzute la lit. g), înainte de aprobarea operaţiunii;
    j) se asigură că, în cazul în care operaţiunea a început înainte de data de depunere a unei cereri de finanţare către autoritatea de management, legislaţia aplicabilă relevantă pentru operaţiune a fost respectată;
    k) determină tipul de asistenţă care poate face obiectul cheltuielii aferente unei operaţiuni;
    l) verifică dacă produsele cofinanţate au fost livrate şi dacă serviciile cofinanţate au fost prestate, precum şi faptul că beneficiarul a plătit cheltuielile declarate şi că acestea sunt în conformitate cu legislaţia aplicabilă, cu programul operaţional şi cu condiţiile de acordare a sprijinului pentru operaţiunea respectivă;
    m) efectuează următoarele tipuri de verificări:
    1. verificări administrative referitoare la fiecare cerere de rambursare depusă de beneficiar;
    2. verificări la faţa locului a operaţiunilor. Verificările la faţa locului a operaţiunilor individuale pot fi efectuate prin eşantionare.
    În cazul în care autoritatea de management este, de asemenea, şi beneficiar al programului operaţional, modalităţile de verificare asigură separarea adecvată a funcţiilor;

    n) se asigură că beneficiarul implicat în implementarea operaţiunilor rambursate pe baza costurilor eligibile suportate în mod real are fie un sistem de contabilitate separată, fie o codificare contabilă adecvată pentru toate tranzacţiile referitoare la o operaţiune;
    o) instituie măsuri eficace şi proporţionale de prevenire, detectare, corectare şi monitorizare a neregulilor şi a fraudelor, luând în considerare riscurile identificate;
    p) stabileşte proceduri pentru a se asigura că sunt păstrate toate documentele privind cheltuielile şi auditurile necesare pentru a se asigura o pistă de audit adecvată;
    q) întocmeşte declaraţia de gestiune şi rezumatul anual prevăzute la art. 32 alin. (4) lit. (e) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    r) se asigură că toate documentele justificative privind cheltuielile sprijinite din fond pentru operaţiunile pentru care cheltuielile totale eligibile se ridică la mai puţin de 1.000.000 euro sunt puse la dispoziţia Comisiei Europene şi a Curţii de Conturi Europene, la cerere, timp de 5 ani începând cu data de 31 decembrie ce urmează transmiterii conturilor în care sunt incluse cheltuielile aferente operaţiunii respective. În cazul altor operaţiuni decât cele menţionate anterior, toate documentele justificative sunt puse la dispoziţie pe o perioadă de 2 ani începând cu data de 31 decembrie ce urmează transmiterii conturilor în care sunt incluse cheltuielile finale aferente operaţiunii încheiate;
    s) primeşte de la beneficiar, până la data de 12 aprilie a anului următor celui de raportare, un raport anual şi centralizează la nivel de ţară datele privind realizarea POAD, în vederea întocmirii şi transmiterii raportului anual de implementare a POAD către Comisia Europeană până la data de 30 iunie a anului următor celui de raportare, conform art. 13 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    ş) publică un rezumat al conţinutului fiecărui raport anual de implementare, precum şi al celui final;
    t) asigură funcţionarea sistemului de gestiune şi control, în vederea asigurării respectării principiului bunei gestiuni financiare, şi se asigură că acest sistem funcţionează în mod eficient pentru prevenirea, detectarea, corectarea, monitorizarea şi raportarea neregulilor şi fraudelor, prin următoarele acţiuni:
    1. evaluează riscurile antifraudă;
    2. stabileşte măsuri antifraudă şi elaborează planuri de combatere a fraudelor;
    3. asigură mecanisme de prevenire şi detectare a fraudelor;
    4. sesizează autorităţilor şi organelor judiciare competente indiciile de fraudă şi tentativa de fraudă, conform dispoziţiilor legale incidente;
    5. implementează măsuri corective privind fraudele;
    6. realizează analize privind suspiciunile de fraudă;
    7. în cazul unei nereguli sistemice, extinde investigaţiile la toate operaţiunile care ar putea fi afectate;
    8. previne, detectează, corectează neregulile şi recuperează sumele plătite necuvenit, împreună cu orice dobânzi aferente plăţilor întârziate;
    9. raportează Comisiei Europene cazurile de suspiciune de fraudă şi cazurile de nereguli care afectează o contribuţie din fond a cărei valoare depăşeşte 10.000 EUR şi care au făcut obiectul unei constatări primare administrative sau judiciare, cu excepţia neregulilor care intră sub incidenţa art. 30 alin. (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, şi o informează în mod periodic cu privire la evoluţia semnificativă a procedurilor administrative şi juridice corespunzătoare;

    ţ) coordonează, monitorizează şi evaluează modul de implementare a POAD şi ia măsuri de creştere a eficienţei derulării, inclusiv prin emiterea de instrucţiuni ale ministrului fondurilor europene;
    u) primeşte şi analizează propunerile de îmbunătăţire a implementării programului şi ia măsuri în consecinţă;
    v) stabileşte formatul-cadru al tuturor documentelor necesare pentru implementarea programului;
    w) informează Comisia Europeană în termen de 3 luni în legătură cu măsurile corective luate în urma primirii de la aceasta a unor observaţii cu privire la implementarea programului;
    x) în perioada de derulare a programului, poate evalua eficacitatea şi eficienţa acestuia. În acest sens va efectua un studiu structurat privind destinatarii finali în 2022, în conformitate cu modelul adoptat de Comisia Europeană;
    y) elaborează o listă de proiecte, contracte sau acţiuni sprijinite prin intermediul programului, actualizată cel puţin la fiecare 12 luni, care include minimum următoarele informaţii: numele şi adresa beneficiarului, cuantumul alocat beneficiarului din fondurile UE, tipul de acţiune materială vizat;
    z) sub rezerva disponibilităţii fondurilor din prefinanţare şi din plăţile intermediare, rambursează beneficiarului valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate de către acesta, cel târziu în termen de 90 de zile de la data depunerii cererii de plată de către beneficiar;
    aa) elaborează proceduri pentru gestionarea programului operaţional, în vederea asigurării îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;
    bb) stabileşte operaţiunile eligibile din cadrul programului operaţional gestionat prin elaborarea de documente programatice, de implementare, respectiv ghiduri, decizii, ordine;
    cc) asigură monitorizarea implementării programului operaţional gestionat;
    dd) participă la reuniunile anuale cu Comisia Europeană pentru examinarea progresului implementării programului operaţional gestionat, în conformitate cu prevederile regulamentelor UE;
    ee) furnizează, în limita competenţelor, informaţiile necesare celorlalte structuri din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, autorităţii de certificare şi autorităţii de audit pentru îndeplinirea de către aceste instituţii a atribuţiilor;
    ff) asigură prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor, cu excepţia situaţiei prevăzute de art. 20 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi recuperarea sumelor plătite necuvenit, potrivit prevederilor cap. IV din acelaşi act normativ;
    gg) asigură monitorizarea neregulilor corespunzător prevederilor art. 37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    hh) transmite autorităţii de certificare informaţiile prevăzute la art. 25 alin. (2) lit. g) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    ii) transmite Comisiei Europene, prin Sistemul informatic antifraudă - AFIS-IMS, rapoartele cazurilor de nereguli constatate la nivelul programului pe care îl gestionează, elaborate conform prevederilor art. 3 din Regulamentul delegat (UE) 2015/1.972 al Comisiei din 8 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului cu dispoziţii specifice privind raportarea neregulilor legate de Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane şi art. 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1.976 al Comisiei din 8 iulie 2015 de stabilire a frecvenţei şi a formatului de raportare a neregulilor privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului;
    jj) aplică corecţiile financiare la nivel de program, operaţiune, beneficiar, după caz, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale;
    kk) transmite autorităţii de certificare raportări anuale privind sumele retrase din cererile de plată transmise către Comisia Europeană în scopul îndeplinirii atribuţiilor sale;
    ll) elaborează şi actualizează, ca urmare a modificărilor, cu sprijinul celorlalte structuri implicate, descrierea sistemului de management şi control pentru programul operaţional gestionat, potrivit anexei I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/341 al Comisiei din 20 februarie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte modelele pentru transmiterea anumitor informaţii către Comisie;
    mm) asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informaţiilor în Sistemul unic de management al informaţiei - SMIS/SMIS 2014+, fiind responsabil de acurateţea, integritatea şi nivelul de completare a datelor aferente activităţii sale;
    nn) elaborează şi încheie contracte de finanţare/decizii de finanţare cu beneficiarul proiectelor aprobate, prin care se asigură de respectarea condiţiilor specifice referitoare la implementarea proiectului, în conformitate cu regulamentele UE aplicabile şi cu legislaţia naţională în vigoare;
    oo) elaborează documentele aferente programării bugetare a surselor reprezentând fonduri externe nerambursabile primite din FEAD pentru prefinanţare, cofinanţare şi finanţare a cheltuielilor neeligibile;
    pp) verifică îndeplinirea condiţiilor pentru plata prefinanţării către beneficiari, autorizează şi efectuează plata acesteia, după caz, şi ulterior asigură recuperarea prefinanţării;
    qq) autorizează cheltuielile declarate de către beneficiar, efectuează, după caz, plăţile către beneficiar, în urma verificărilor efectuate în conformitate cu prevederile art. 32 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările şi completările ulterioare, elaborează şi transmite autorităţii de certificare declaraţii de cheltuieli;
    rr) elaborează şi transmite autorităţii de certificare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi structurii cu rol de coordonator din cadrul Ministerului Fondurilor Europene previziuni privind sumele ce urmează să fie incluse în declaraţii de cheltuieli aferente programului operaţional, pentru exerciţiul financiar în curs şi, după caz, pentru exerciţiul financiar următor;
    ss) transmite Comisiei Europene previziunile cererilor de plată aferente perioadei de programare 2014-2020 pentru exerciţiul financiar în curs şi pentru cel următor, după aprobarea prin memorandum a acestora de către Guvern;
    şş) asigură închiderea programului operaţional pentru perioada de programare 2014-2020, conform cerinţelor regulamentelor Uniunii Europene, ghidurilor Expert Group on European Structural Investment Fund - EGESIF aplicabile şi legislaţiei naţionale;
    tt) asigură îndeplinirea obligaţiilor ce revin autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte recomandările formulate de organismele de audit europene şi naţionale.

    2. Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală Autoritatea de certificare şi plată, în calitate de autoritate de certificare pentru POAD:
    a) întocmeşte şi transmite către Comisia Europeană cererile de plată şi certifică faptul că acestea rezultă din sisteme de contabilitate fiabile, că sunt bazate pe documente justificative verificabile şi că au fost supuse unor verificări efectuate de autoritatea de management;
    b) întocmeşte conturile prevăzute la art. 63 alin. (5) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013,(UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;
    c) certifică integralitatea, exactitatea şi veridicitatea conturilor, a faptului că cheltuielile înscrise în aceste conturi respectă legislaţia aplicabilă şi că ele au fost angajate pentru operaţiunile selectate în vederea finanţării în conformitate cu criteriile aplicabile programului operaţional şi cu dreptul aplicabil;
    d) asigură un sistem în care se înregistrează şi se stochează în format electronic evidenţele contabile pentru fiecare operaţiune şi care conţine toate datele necesare pentru întocmirea cererilor de plată şi a conturilor, inclusiv înregistrări ale sumelor recuperabile, ale sumelor recuperate şi ale sumelor retrase în urma anulării integrale sau parţiale a contribuţiei pentru o operaţiune sau pentru un program operaţional;
    e) se asigură că pentru întocmirea şi depunerea cererilor de plată a primit informaţii adecvate din partea autorităţii de management privind procedurile şi verificările efectuate cu privire la cheltuieli;
    f) ia în considerare, la momentul întocmirii şi depunerii cererilor de plată, rezultatele tuturor auditurilor desfăşurate de către sau sub responsabilitatea autorităţii de audit;
    g) păstrează în format electronic evidenţele contabile privind cheltuielile declarate Comisiei Europene şi contribuţia publică corespunzătoare plătită către beneficiari;
    h) păstrează evidenţele contabile ale sumelor recuperabile şi ale sumelor retrase în urma anulării integrale sau parţiale a contribuţiei pentru o operaţiune. Sumele recuperate se varsă la bugetul Uniunii Europene, înainte de încheierea programului operaţional, prin deducerea acestora din următoarea declaraţie de cheltuieli;
    i) asigură deschiderea şi gestionarea contului/conturilor necesar/necesare primirii de la Comisia Europeană a prefinanţării, plăţilor intermediare şi finale aferente programului operaţional pentru care autoritatea de management se află în România;
    j) efectuează transferul sumelor din FEAD specifice perioadei de programare 2014-2020 către unitatea de plată a autorităţii de management;
    k) asigură aplicarea corecţiilor financiare la nivel de program, operaţiune, beneficiar, după caz, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale;
    l) contribuie la elaborarea şi actualizarea descrierii sistemului de management şi control pentru programul operaţional pentru care a fost desemnat autoritate de certificare, conform competenţelor;
    m) asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informaţiilor în SMIS/SMIS 2014+, fiind responsabil de acurateţea, integritatea şi nivelul de completare a datelor aferente activităţii sale;
    n) furnizează, în limita competenţelor, informaţiile necesare Ministerului Fondurilor Europene, în calitate de coordonator, respectiv Autorităţii de Audit, pentru îndeplinirea de către acestea a atribuţiilor lor;
    o) furnizează autorităţii de management, conform competenţelor, informaţiile necesare îndeplinirii atribuţiei prevăzute la art. 63 alin. (5) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046.

    3. Autoritatea de Audit din cadrul Curţii de Conturi a României, în calitate de Autoritate de Audit pentru POAD, îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi atribuţiile prevăzute de art. 34 şi art. 35 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014.

    B. Instituţii implicate în implementarea programului
    Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de beneficiar:
    a) asigură iniţierea şi implementarea operaţiunilor de achiziţionare şi distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, prin:
    1. organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru selectarea operatorului/operatorilor economic/economici în vederea emiterii tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, conform prevederilor legale;
    2. încheierea şi implementarea contractelor cu operatorul/operatorii economic/economici selectat/selectaţi;
    3. virarea în contul emitentului a sumelor de bani necesare pentru alimentarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional ale destinatarilor finali;
    4. urmărirea modului de utilizare a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor, luarea măsurilor ori de câte ori este nevoie pentru a asigura o utilizare eficientă a fondurilor prin intermediul tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional;
    5. arhivarea şi păstrarea tuturor documentelor aferente implementării măsurii;

    b) solicită, prin structura de specialitate cu rol de beneficiar, Ministerului Educaţiei şi Cercetării listele cu destinatarii finali prevăzuţi la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, la nivel de judeţ;
    c) asigură fundamentarea numărului de destinatari finali, în baza centralizatoarelor primite de la instituţiile prefectului;
    d) asigură achiziţionarea, prin Ministerul Fondurilor Europene, şi distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, prin instituţiile prefectului, pentru acordarea de sprijin educaţional destinatarilor finali;
    e) asigură virarea sumelor de bani necesare pentru alimentarea cardurilor cu valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional în funcţie de numărul de destinatari finali;
    f) stabileşte, în baza numărului de persoane destinatari finali, numărul de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional ce va fi alocat fiecărui judeţ şi fiecărei autorităţi a administraţiei publice locale, conform centralizatoarelor primite de la instituţiile prefectului;
    g) asigură, prin personalul propriu şi, după caz, împreună cu reprezentanţii instituţiilor prefectului, verificarea fizică, prin sondaj, la faţa locului a modului de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional;
    h) asigură, prin personalul propriu şi, după caz, împreună cu reprezentanţii instituţiilor prefectului, verificarea prin sondaj sau ca urmare a sesizărilor primite a modalităţii de vânzare a materialelor şcolare;
    i) se asigură că au fost efectuate acţiuni de informare şi comunicare către destinatarii finali, publicul larg şi mass-media privind rolul şi contribuţia Uniunii Europene, a instituţiilor implicate în derularea programului. Verifică existenţa la punctele de distribuire a materialelor şcolare/tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional a cel puţin unui afiş, expus vizibil, cu o dimensiune minimă A3, cuprinzând informaţii despre program, Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, sprijinul financiar al Uniunii Europene, emblema Uniunii Europene, fără a stigmatiza destinatarii finali;
    j) realizează o scurtă descriere a operaţiunii pe site-ul propriu, inclusiv scopul şi rezultatele sale, evidenţiind sprijinul financiar din partea Uniunii;
    k) comunică operativ instituţiilor prefectului evoluţia calendarului procedurilor de achiziţie publică şi încheierea contractelor de furnizare;
    l) asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informaţiilor în SMIS/SMIS 2014+, fiind responsabil de acurateţea, integritatea şi nivelul de completare a datelor aferente activităţii sale;
    m) transmite, în sistem electronic, către autoritatea de management, până la data de 12 aprilie a anului următor celui de raportare, un raport anual privind realizarea S.N.S.E.D., cu păstrarea detaliată, la nivel de organizaţie parteneră, a indicatorilor raportaţi;
    n) se asigură că operatorii economici care furnizează serviciile de vânzare a materialelor şcolare respectă legislaţia din domeniul comerţului şi normele de protecţie pentru a nu pune în pericol integritatea fizică a copilului. Transmite eventuale reclamaţii şi sesizări privind siguranţa şi calitatea produselor spre soluţionare către instituţiile abilitate;
    o) asigură verificarea eligibilităţii, realităţii şi regularităţii cheltuielilor efectuate de către prestatori, înainte de a le solicita spre decontare autorităţii de management;
    p) constată şi aplică sancţiuni pentru contravenţiile prevăzute la art. 7 din ordonanţa de urgenţă.


    C. Instituţii cu rol în distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional
    1. Prin ordin, prefectul numeşte Grupul de lucru pentru derularea S.N.S.E.D., din care vor face parte reprezentanţii instituţiei prefectului, ai consiliului judeţean prin direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, ai inspectoratelor şcolare judeţene, ai altor instituţii publice şi ai organizaţiilor fără scop lucrativ interesate, potrivit domeniului de competenţă specific fiecărei instituţii pe care o reprezintă.
    Grupul de lucru pentru derularea S.N.S.E.D. are următoarele atribuţii:
    a) centralizează la nivel de judeţ listele cu destinatarii finali ai S.N.S.E.D., precum şi listele actualizate lunar, pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, cu indicarea numelui şi prenumelui, adresei de domiciliu şi codului numeric personal, pe baza listelor de destinatari primite de la autorităţile publice locale;
    b) organizează, cu sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale, dacă este cazul, distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional către destinatarii finali pe baza listelor aprobate la nivel judeţean şi transmise Ministerului Fondurilor Europene;
    c) centralizează şi transmite Ministerului Fondurilor Europene lista persoanelor destinatari finali care au primit tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional în cadrul schemei, validată la nivelul instituţiei prefectului;
    d) centralizează şi transmite Ministerului Fondurilor Europene lista tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pentru care va avea loc decontarea vânzării de materiale şcolare către destinatarii finali. Lista destinatarilor finali conţine informaţiile prevăzute la art. 4 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă;
    e) solicită administraţiilor publice locale date necesare în derularea S.N.S.E.D., în principal listele cu destinatari finali pe categorii eligibile, necesar a fi comunicate beneficiarului, în vederea fundamentării necesarului de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional;
    f) realizează, prin sondaj, misiuni de control referitoare la eligibilitatea persoanelor care se regăsesc pe liste;
    g) se sesizează din oficiu sau la primirea de reclamaţii privind calitatea şi siguranţa produselor şi solicită instituţiilor abilitate efectuarea de controale pe aspectele sesizate sau reclamate;
    h) în baza rapoartelor de control prevăzute la lit. g), sesizează beneficiarul pentru recuperarea eventualelor prejudicii constatate, distribuirea neconformă către persoane neeligibile, alte aspecte sesizate sau reclamate;
    i) trimite către beneficiar o raportare periodică privind derularea proiectului;
    j) trimite beneficiarului, în sistem electronic, până la data de 1 martie a anului următor celui de raportare, un raport anual privind implementarea S.N.S.E.D. la nivelul judeţului, centralizând informaţiile şi sintezele de date primite de la autorităţile administraţiei publice locale, precum şi alte date şi informări despre derularea S.N.S.E.D. la nivelul judeţului, solicitate de beneficiar. Raportul anual va cuprinde o scurtă prezentare a derulării S.N.S.E.D. la nivelul judeţului, probleme în desfăşurare, propuneri pentru îmbunătăţirea derulării viitoare a programului, sinteza datelor primite de la autorităţile administraţiei publice locale, evidenţa detaliată a indicatorilor raportaţi, sinteza măsurilor auxiliare realizate în judeţ;
    k) instituţia prefectului colaborează cu instituţiile abilitate în soluţionarea reclamaţiilor privind siguranţa şi calitatea materialelor şcolare distribuite prin program;
    l) la finalizarea distribuirii anuale, transmite beneficiarului sinteza datelor privind derularea S.N.S.E.D. la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale şi la nivel de judeţ, însoţită de observaţii şi propuneri privind derularea S.N.S.E.D., precum şi sinteza privind realizarea măsurilor auxiliare;
    m) transmite beneficiarului, la finalizarea fazei de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, procesele-verbale de recepţie însoţite de tabelele centralizatoare cu privire la materialele şcolare oferite, sinteza privind derularea S.N.S.E.D., sinteza cu privire la măsurile auxiliare, listele de distribuire, precum şi documentele de redistribuire între autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene, dacă este cazul;
    n) arhivează, timp de 3 ani, începând cu data de 31 decembrie ce urmează transmiterii conturilor în care sunt incluse cheltuielile aferente operaţiunii respective, următoarele documente:
    1. procesele-verbale de recepţie şi tabelele centralizatoare;
    2. listele cu destinatarii finali, împreună cu documentele justificative anexate;
    3. documentele de evidenţă a gestiunii;
    4. sinteza datelor privind derularea S.N.S.E.D. la nivelul localităţii şi sinteza datelor privind realizarea măsurilor auxiliare;
    5. alte documente legate de derularea S.N.S.E.D.;

    o) organizează ţinerea de evidenţe de gestiune a intrărilor şi a ieşirilor tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional către autorităţile administraţiei publice locale de la prima recepţie şi până la consemnarea de finalizare, la nivelul instituţiei prefectului;
    p) asigură, la nivelul judeţului şi al autorităţilor administraţiei publice locale, acţiunile de informare şi comunicare prevăzute la art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    q) exercită alte atribuţii stabilite prin ordine/instrucţiuni comune ale ministrului fondurilor europene şi ale ministrului afacerilor interne.


    2. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor verifică respectarea legislaţiei în vigoare în domeniu şi reclamaţiile privind siguranţa şi calitatea materialelor şcolare acordate, unde este cazul. În vederea punerii în aplicare a acestor prevederi, Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de beneficiar, va încheia un protocol de colaborare cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.
    3. Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale participante la program, comune, oraşe, municipii şi sectoarele municipiului Bucureşti, au următoarele obligaţii cu privire la distribuţia de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional:
    a) comunică instituţiei prefectului, anterior demarării procedurii de achiziţie publică, în vederea atribuirii contractului de emitere de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional de către Ministerul Fondurilor Europene, numărul de destinatarii finali din categoriile prevăzute la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă;
    b) întocmesc şi aprobă listele pentru destinatarii finali prevăzuţi la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, conform evidenţelor proprii;
    c) întocmesc şi aprobă listele la nivel local cu destinatarii finali de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, sens în care organizează sesiuni de selectare a destinatarilor finali, realizează anchete sociale sau alte modalităţi de identificare a copiilor celor mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar, primar şi gimnazial.    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016