Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXE din 31 august 2010  la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat - 2011    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ANEXE din 31 august 2010 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat - 2011

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 63 bis din 25 ianuarie 2011

    ANEXA 1

                    CALENDARUL
            examenului de bacalaureat - 2011

                  Sesiunea iunie-iulie 2011

    23 - 27 mai 2011 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
    27 mai 2011 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
    6 - 8 iunie 2011 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare
                      oralã în limba românã - proba A
    8 - 10 iunie 2011 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare
                      oralã în limba maternã - proba B
   13 - 17 iunie 2011 Evaluarea competenţelor digitale - proba D
   20 - 23 iunie 2011 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbã de
                      circulaţie internaţionalã - proba C
   27 iunie 2011 Limba şi literatura românã - proba E)a) - probã scrisã
   28 iunie 2011 Limba şi literatura maternã - proba E)b) - probã scrisã
   29 iunie 2011 Proba obligatorie a profilului - proba E)c) - probã
                      scrisã
    1 iulie 2011 Proba la alegere a profilului şi specializãrii -
                      proba E)d) - probã scrisã
    3 iulie 2011 Afişarea rezultatelor
    4 iulie 2011 Depunerea contestaţiilor (orele 08:00 - 12:00)
    5 - 7 iulie 2011 Rezolvarea contestaţiilor
    8 iulie 2011 Afişarea rezultatelor finale

                  Sesiunea august-septembrie 2011

    11-15 iulie 2011 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
    22-23 august 2011 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare
                       oralã în limba românã - proba A
    22-24 august 2011 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare
                       oralã în limba maternã - proba B
    23-24 august 2011 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbã de
                       circulaţie internaţionalã - proba C
    25-26 august 2011 Evaluarea competenţelor digitale - proba D
       29 august 2011 Limba şi literatura românã - proba E)a) - proba scrisã
       30 august 2011 Limba şi literatura maternã - proba E)b) - probã scrisã
       31 august 2011 Proba obligatorie a profilului - proba E)c) - probã
                       scrisã
    2 septembrie 2011 Proba la alegere a profilului şi specializãrii -
                       proba E)d) - probã scrisã
    4 septembrie 2011 Afişarea rezultatelor (pânã la orele 16:00) şi depunerea
                       contestaţiilor (orele 16:00 - 20:00)
  5-6 septembrie 2011 Rezolvarea contestaţiilor
    7 septembrie 2011 Afişarea rezultatelor finale

    ANEXA 2

                      METODOLOGIA
    de organizare şi desfãşurare a examenului de bacalaureat - 2011

    I DISPOZIŢII GENERALE

    ART. 1
    (1) Examenul de bacalaureat este modalitatea de evaluare a competenţelor, a nivelului de culturã generalã şi de specializare, atins de absolvenţii de liceu.
    (2) Dreptul de a susţine bacalaureatul îl au elevii care au promovat învãţãmântul liceal, indiferent de forma de învãţãmânt.
    (3) Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, numit în continuare MECTS, organizeazã în fiecare an şcolar, potrivit legii, douã sesiuni de bacalaureat.
    (4) MECTS organizeazã în fiecare an şcolar o sesiune specialã de bacalaureat, pentru elevii din clasa a XII-a/a XIII-a participanţi la loturile olimpice şi la competiţiile sportive şi artistice internaţionale care se desfãşoarã în perioada sesiunii normale de bacalaureat. Calendarul sesiunii speciale se aprobã prin ordin al ministrului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    (5) Elevii claselor a XII-a din secţiile cu predare în regim bilingv a limbii franceze, italiene sau spaniole, incluse în acordurile bilaterale, susţin probele specifice ale examenului de bacalaureat, în conformitate cu prevederile acordului şi, dupã caz, ale metodologiei specifice.
    ART. 2
    (1) Promovarea examenului de bacalaureat permite accesul în învãţãmântul superior, în conformitate cu condiţiile generale şi specifice stabilite în acest sens.
    (2) În urma promovãrii examenului de bacalaureat, absolventului i se elibereazã diplomã de bacalaureat.
    (3) Absolvenţii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obţinut media 10 primesc diplomã de merit.
    ART. 3
    (1) Candidaţii au dreptul sã susţinã examenul de bacalaureat, fãrã taxã, de cel mult douã ori. Prezentãrile ulterioare la examen sunt condiţionate de achitarea unor taxe.
    (2) Taxele de examen menţionate la alineatul (1) se stabilesc anual, pânã la data de 1 martie, de cãtre MECTS
    ART. 4
    (1) Candidaţii care au participat, dar nu au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile de bacalaureat organizate începând cu anul 2003, pot solicita recunoaşterea unora dintre probele promovate în anii menţionaţi, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
    (2) Elevii care, în una din clasele a IX-a - a XII-a, au obţinut premii individuale la concursuri/olimpiade şcolare internaţionale recunoscute de cãtre MECTS au posibilitatea de a-şi echivala, la cerere, proba scrisã de examen la disciplina la care au obţinut premiul. Echivalarea se face cu nota maximã. Lista concursurilor/olimpiadelor şcolare internaţionale recunoscute de cãtre MECTS se publicã pe site-ul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului pânã la începerea sesiunii speciale de bacalaureat.
    (3) Recunoaşterea/echivalarea probelor se face de cãtre directorul unitãţii respective, în urma solicitãrii scrise a candidatului şi a prezentãrii dovezilor privind obţinerea premiului la concursul/ olimpiada internaţionalã. Documentele menţionate se depun, în momentul înscrierii, la secretariatul unitãţii de învãţãmânt.
    ART. 5
    În sensul prezentei metodologii, se definesc urmãtorii termeni:
    - asistent - cadru didactic de altã specialitate decât cea la care se susţine proba, cu atribuţii de supraveghere în sãlile din centrele de examen;
    - borderou de evaluare - document-tip în care se înregistreazã, conform baremului de evaluare şi de notare, punctajul alocat fiecãrui rãspuns, defalcat unitar la nivel de disciplinã, în cadrul centrului de examen;
    - catalog electronic - document oficial de examen, informatizat, instituit la nivelul centrului de examen, care cuprinde datele de identificare ale candidaţilor şi notele obţinute de aceştia, precum şi numele componenţilor comisiei de bacalaureat şi ale profesorilor examinatori/evaluatori; pentru oficializarea documentului se realizeazã douã copii în formã tipãritã, semnate de preşedinţi, vicepreşedinţi, secretari şi profesori examinatori/evaluatori;
    - centru de examen, centru zonal de evaluare - unitãţi de învãţãmânt organizate special pentru desfãşurarea probelor scrise, respectiv evaluarea lucrãrilor scrise din cadrul examenului de bacalaureat;
    - Comisie Naţionalã de Bacalaureat, comisie de bacalaureat judeţeanã/a municipiului Bucureşti, comisie de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, comisie de bacalaureat din centrul de examen, comisie de bacalaureat din centrul zonal de evaluare, comisie regionalã/judeţeanã/a municipiului Bucureşti de contestaţii - grupuri de cadre didactice cu o structurã ierarhicã, cu atribuţii specifice în organizarea şi desfãşurarea examenului, la nivel naţional, judeţean sau local;
    - diplomã de bacalaureat - document oficial care atestã promovarea examenului de bacalaureat;
    - disciplinã de examen - conţinuturi studiate/competenţe dobândite pe parcursul liceului, reglementate prin programa de bacalaureat, care sunt evaluate pe baza unor subiecte de examen;
    - fişã-tip informatizatã - cerere individualã de înscriere la examen, în format electronic, care cuprinde datele de identificare a candidatului şi lista disciplinelor de examen pentru care acesta a optat;
    - persoana de contact din unitatea de învãţãmânt liceal/centrul de examen - responsabilul activitãţii de preluare/descãrcare a subiectelor/ pachetelor de fişiere pentru examenul de bacalaureat;
    - probã de examen - formã de examinare programatã sã se desfãşoare la o anumitã datã, în conformitate cu un anumit calendar, constând în susţinerea unui test oral, scris şi/sau practic, la anumite discipline de examen;
    - probe de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale - una din probele A., B., C., D. menţionate la alin. (4) al <>Art. 26 din Legea învãţãmântului nr. 84/1995, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare: proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare oralã în limba românã, proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare oralã în limba maternã - pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbã a minoritãţilor naţionale, proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbã de circulaţie internaţionalã studiatã pe parcursul învãţãmântului liceal, proba de evaluare a competenţelor digitale;
    - procedurã - act intern care precizeazã modalitatea oficialã de desfãşurare a anumitor activitãţi şi care cuprinde: standarde, criterii, date-limitã, responsabilitãţi şi soluţii practice pentru realizarea acestora;
    - profesor examinator/evaluator - cadru didactic de specialitate cu atribuţii în examinarea şi evaluarea candidaţilor la probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, definite conform prezentei metodologii, respectiv în evaluarea lucrãrilor scrise, în baza unor bareme de evaluare şi de notare;
    - reevaluare a lucrãrilor - procesul de evaluare a unor lucrãri, în condiţii de resecretizare, de cãtre alţi profesori evaluatori decât cei care au realizat evaluarea iniţialã, cu scopul verificãrii corectitudinii evaluãrii iniţiale;
    - responsabil cu activitatea de comunicaţii virtuale la nivel de inspectorat şcolar
    - persoana desemnatã prin decizia inspectorului şcolar general care are în atribuţii gestionarea transferului de date şi de subiecte de la CNEE la inspectoratul şcolar şi care acordã consultanţã şi sprijinã activitatea persoanelor de contact din centrele de examen/unitãţile de învãţãmânt liceal;
    - sesiune de bacalaureat - perioadã prestabilitã în care se înscriu candidaţii, se susţin probele de examen, se depun şi se soluţioneazã contestaţiile şi se afişeazã rezultatele;
    - stagiu de instruire - cursuri de instruire organizate pentru cadre didactice, axate pe problematica specificã evaluãrii, precum şi a organizãrii şi a desfãşurãrii examenului, care se realizeazã înaintea sesiunilor de bacalaureat;
    - subcomisie - grup de cadre didactice subordonat comisiei de bacalaureat din centrul de examen, care are atribuţii specifice în organizarea şi desfãşurarea examenului într-o unitate de învãţãmânt arondatã centrului de examen, situatã la altã adresã sau în altã localitate decât cea în care îşi are sediul centrul de examen; subcomisiile se pot organiza în cadrul comisiei şi pe profiluri, pe specializãri, eventual în funcţie de limba de predare.

    II COORDONAREA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII EXAMENULUI DE BACALAUREAT

    ART. 6
    (1) Coordonarea pe plan naţional a modului de organizare şi desfãşurare a examenului de bacalaureat este asiguratã de Comisia Naţionalã de Bacalaureat, care se constituie, la începutul fiecãrui an şcolar, prin ordin al ministrului şi care funcţioneazã în cadrul MECTS.
    (2) La nivel judeţean, coordonarea organizãrii şi desfãşurãrii examenului este asiguratã de comisia de bacalaureat judeţeanã/a municipiului Bucureşti Aceasta se constituie, prin decizia inspectorului şcolar general al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, pânã la data de 31 martie. Componenţa nominalã a acesteia se transmite, spre informare, Comisiei Naţionale de Bacalaureat, la Direcţia Generalã Educaţie şi Învãţare pe Tot Parcursul Vieţii.
    (3) În unitãţile de învãţãmânt liceal, în centrele de examen şi în centrele zonale de evaluare, organizarea examenului este asiguratã de comisii de bacalaureat numite de comisia de bacalaureat judeţeanã/a municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile din prezenta metodologie.
    (4) Coordonarea activitãţii în centrele de contestaţii este asiguratã de comisia regionalã/judeţeanã/a municipiului Bucureşti de contestaţii, numitã de comisia de bacalaureat judeţeanã/a municipiului Bucureşti, pânã la data de 1 iulie, pentru prima sesiune, şi pânã la data de 2 septembrie, pentru cea de-a doua sesiune.

    A. Comisia Naţionalã de Bacalaureat

    ART. 7
    Comisia Naţionalã de Bacalaureat se compune din:
    - preşedinte: secretarul de stat responsabil pentru învãţãmântul preuniversitar;
    - vicepreşedinţi: directorul general al Direcţiei Generale Educaţie şi Învãţare pe Tot Parcursul Vieţii, directorul general al Direcţiei Generale Învãţãmânt în Limbile Minoritãţilor, Relaţia cu Parlamentul şi Partenerii Sociali, directorul general al Direcţiei Generale Învãţãmânt Superior, directorul general al Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare;
    - secretari: specialişti ai Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare şi ai Direcţiei Generale Educaţie şi Învãţare pe Tot Parcursul Vieţii;
    - 5-9 membri: directori, şefi de serviciu, inspectori generali din MECTS, specialişti din cadrul Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, profesori din învãţãmântul preuniversitar.
    ART. 8
    Comisia Naţionalã de Bacalaureat are urmãtoarele atribuţii:
    (1) publicã, la începutul anului şcolar, calendarul şi metodologia de organizare şi desfãşurare a examenului de bacalaureat, lista disciplinelor de examen, în funcţie de filierã, de profil, de specializare/calificare profesionalã, precum şi programele de examen;
    (2) organizeazã sesiunea specialã de bacalaureat pentru elevii din clasa a XII-a participanţi la loturile olimpice şi la competiţiile sportive şi artistice internaţionale, precum şi probele specifice pentru elevii claselor a XII-a din clasele/secţiile cu predare în regim bilingv a limbii franceze, a limbii italiene sau a limbii spaniole, incluse în acordurile bilaterale;
    (3) aprobã lista centrelor de examen şi a centrelor zonale de evaluare pentru examenul de bacalaureat, ca urmare a propunerilor comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti;
    (4) selecteazã şi propune numirea, prin ordin al ministrului, a preşedinţilor comisiilor de bacalaureat din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare, din listele nominale înaintate Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului de cãtre instituţiile de învãţãmânt superior;
    (5) organizeazã stagii de instruire pentru preşedinţii comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti;
    (6) în situaţii justificate, poate aproba, la propunerea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau a delegatului Comisiei Naţionale de Bacalaureat, înlocuirea unor preşedinţi de comisie;
    (7) stabileşte structura şi numãrul variantelor de subiecte pentru probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, precum şi pentru probele scrise, din care se extrag, prin tragere la sorţi, subiectul de examen şi subiectul de rezervã;
    (8) asigurã confidenţialitatea subiectelor din momentul extragerii variantei de subiecte pânã în momentul când aceasta devine publicã;
    (9) publicã, pe site-ul oficial, subiectul de examen, subiectul de rezervã, dacã este cazul, şi baremul de evaluare şi de notare, dupã finalizarea probei scrise pentru fiecare disciplinã;
    (10) decide, în cazuri justificate, folosirea subiectului de rezervã;
    (11) controleazã modul în care îşi desfãşoarã activitatea comisiile de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti, comisiile regionale/judeţene/a municipiului Bucureşti de contestaţii şi comisiile din centrele de bacalaureat;
    (12) poate decide evaluarea lucrãrilor dintr-un judeţ în alt judeţ;
    (13) decide reevaluarea unor lucrãri, în perioada desfãşurãrii examenului sau ulterior sesiunii de bacalaureat, dar nu mai târziu de un an de la desfãşurarea examenului;
    (14) stabileşte modalitãţile de raportare şi de centralizare a datelor, analizeazã desfãşurarea şi rezultatele examenului naţional de bacalaureat, pe baza rapoartelor elaborate de comisiile de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti şi de cãtre delegaţii Comisiei Naţionale şi prezintã concluziile conducerii MECTS;
    (15) poate decide suspendarea, pe o perioadã de 1-5 ani, a dreptului de participare în comisiile de bacalaureat din sesiunile urmãtoare a cadrelor didactice care nu şi-au îndeplinit în mod corespunzãtor atribuţiile în organizarea şi desfãşurarea examenului de bacalaureat, atribuţii stabilite prin ordine, decizii şi/sau prin prezenta metodologie;
    (16) poate dispune începerea imediatã a procedurilor prevãzute de lege pentru cercetarea faptelor şi, dupã caz, pentru sancţionarea persoanelor care încalcã prevederile prezentei metodologii;
    (17) propune ministrului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului modificãri în modul de organizare şi desfãşurare a examenului de bacalaureat.
    ART. 9
    Comisia Naţionalã de Bacalaureat poate delega reprezentanţi pe lângã comisiile de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti. Delegatul Comisiei Naţionale de Bacalaureat are urmãtoarele atribuţii:
    a) controleazã respectarea prezentei metodologii de cãtre comisia de bacalaureat judeţeanã/a municipiului Bucureşti şi de cãtre comisia regionalã/judeţeanã/a municipiului Bucureşti de contestaţii, inspecteazã unitãţile de învãţãmânt liceal în care se organizeazã probe de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, centrele de examen şi centrele zonale de evaluare;
    b) îndrumã comisiile de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti în privinţa organizãrii şi desfãşurãrii examenului de bacalaureat;
    c) propune comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau Comisiei Naţionale de Bacalaureat schimbãri în componenţa comisiilor, atunci când constatã nerespectarea metodologiei sau disfuncţii în organizarea şi desfãşurarea examenului;
    d) în cazul în care constatã abateri ale persoanelor implicate în organizarea şi desfãşurarea examenului de bacalaureat, reprezentantul Comisiei Naţionale de Bacalaureat poate propune comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau Comisiei Naţionale de Bacalaureat mãsuri de sancţionare a cadrelor didactice în cauzã sau/şi suspendarea posibilitãţii de a se organiza, în anul şcolar urmãtor, centru de examen/centru zonal de evaluare în unitatea şcolarã respectivã;
    e) întocmeşte un raport pe care îl înainteazã Comisiei Naţionale de Bacalaureat.

    B. Comisia de bacalaureat judeţeanã/a municipiului Bucureşti

    ART. 10
    (1) Comisia de bacalaureat judeţeanã/a municipiului Bucureşti se compune din:
    - preşedinte - inspectorul şcolar general sau un inspector şcolar general adjunct;
    - vicepreşedinte - inspector şcolar general adjunct sau inspector şcolar de specialitate;
    - 1-2 secretari - inspectori şcolari de specialitate, directori sau informaticieni/cadre didactice cu abilitãţi în operarea pe calculator;
    - 3-5 membri - inspectori şcolari de specialitate, informaticieni/cadre didactice cu abilitãţi în operarea pe calculator.
    (2) Unul dintre secretarii sau membrii comisiei este responsabilul cu activitatea de comunicaţii virtuale la nivel de inspectorat şcolar.
    (3) Din comisiile de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti fac parte şi inspectorii şcolari de limba şi literatura românã, de limbi moderne, de informaticã şi, dupã caz, de limba şi literatura maternã, care monitorizeazã, cu precãdere, organizarea şi desfãşurarea probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale.
    ART. 11
    Comisia de bacalaureat judeţeanã/a municipiului Bucureşti are urmãtoarele atribuţii generale:
    (1) nominalizeazã, pânã la data de 15 aprilie, componenţa comisiilor de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, din fiecare unitate de învãţãmânt liceal care are clase terminale;
    (2) nominalizeazã, pânã la data de 15 aprilie, pentru prima sesiune, şi pânã la data de 22 iulie, pentru a doua sesiune, centrele de examen, unitãţile şcolare arondate acestora, precum şi centrele zonale de evaluare şi transmite, spre aprobare, lista acestora, pânã la aceleaşi date, în format electronic, Comisiei Naţionale de Bacalaureat, la Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare. La stabilirea centrelor de examen se vor avea în vedere, cu prioritate, unitãţile de învãţãmânt care permit organizarea sãlilor de examen şi a sãlilor în care îşi desfãşoarã activitatea comisia din centrul respectiv în aceeaşi clãdire, precum şi acele unitãţi de învãţãmânt ale cãror sãli de clasã sunt dotate cu camere de supraveghere;
    (3) asigurã confecţionarea ştampilelor-tip pentru examenul de bacalaureat. Se confecţioneazã douã tipuri de ştampile rotunde, care vor avea urmãtorul conţinut:
    a. ştampila pentru centrele de examen: "Bacalaureat 2011 - C.E.";
    b. ştampila pentru centrele zonale de evaluare: "Bacalaureat 2011 - C.Z.E";
    Ştampilele vor fi rotunde, cu un diametru de 25 mm şi nu vor fi numerotate.
    În situaţia în care un centru de examen are organizatã o subcomisie într-o altã localitate, se confecţioneazã o ştampilã separatã pentru subcomisia respectivã;
    (4) ia mãsuri de soluţionare a problemelor de finanţare a acţiunilor legate de organizarea şi desfãşurarea examenului de bacalaureat şi pentru dotarea centrelor de bacalaureat cu tipizate, consumabile şi logistica necesarã pentru buna desfãşurare a examenului şi a evaluãrii: copiatoare în stare de funcţionare, care sã permitã multiplicarea subiectelor de examen pentru fiecare candidat, calculatoare pentru elaborarea listelor cu rezultate şi a altor documente necesare comisiei, radio, telefon, fax, conexiune internet, fişet metalic etc.
    (5) solicitã autoritãţilor judeţene de sãnãtate şi consiliilor locale, operatorilor de energie electricã, operatorilor de cablu, operatorilor de telefonie etc. asigurarea prezenţei personalului medical în fiecare centru în care se susţin probe în cadrul examenului de bacalaureat, respectiv asigurarea condiţiilor corespunzãtoare pentru desfãşurarea examenului;
    (6) solicitã structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, de poliţie şi de jandarmerie, de la nivel judeţean, precum şi primãriilor, asigurarea prezenţei poliţiştilor din poliţia comunitarã sau a jandarmilor la sediul comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti şi la centrele de bacalaureat, pentru paza lucrãrilor scrise şi pentru pãstrarea ordinii publice. Prezenţa acestora va fi solicitatã şi pentru transportul lucrãrilor scrise de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, respectiv de la centrele zonale de evaluare la centrele de contestaţii şi invers;
    (7) stabileşte, pentru fiecare centru de bacalaureat, componenţa comisiilor de bacalaureat, cu excepţia preşedinţilor care sunt cadre didactice universitare;
    (8) realizeazã instruirea tuturor persoanelor implicate la nivel de judeţ/municipiul Bucureşti în organizarea şi desfãşurarea examenului de bacalaureat;
    (9) controleazã şi rãspunde de organizarea şi desfãşurarea examenului de bacalaureat pe tot teritoriul judeţului/municipiului Bucureşti;
    (10) sesizeazã imediat Comisiei Naţionale de Bacalaureat orice situaţie a cãrei rezolvare nu este prevãzutã în metodologie şi solicitã, în cazuri justificate, subiecte de rezervã;
    (11) elaboreazã şi transmite Comisiei Naţionale de Bacalaureat, la termenele stabilite, rapoartele solicitate de aceasta sau prevãzute în prezenta metodologie;
    (12) organizeazã centrul regional/judeţean/ al municipiului Bucureşti de contestaţii şi numeşte comisia regionalã/judeţeanã/a municipiului Bucureşti de contestaţii;
    (13) monitorizeazã calitatea evaluãrii, inclusiv prin reevaluarea unor lucrãri, în perioada desfãşurãrii examenului sau ulterior;
    (14) elaboreazã şi transmite Comisiei Naţionale de Bacalaureat, la Direcţia Generalã Educaţie şi Învãţare pe Tot Parcursul Vieţii, în termen de 10 zile de la încheierea sesiunii respective a bacalaureatului, raportul final;
    (15) poate decide suspendarea, pe o perioadã de 1-5 ani, a dreptului de participare în comisiile de bacalaureat din sesiunile urmãtoare a cadrelor didactice care nu şi-au îndeplinit în mod corespunzãtor atribuţiile în organizarea şi desfãşurarea examenului de bacalaureat, atribuţii stabilite prin ordine, decizii şi/sau prin prezenta metodologie;
    (16) poate dispune începerea imediatã a procedurilor prevãzute de lege pentru cercetarea faptelor şi, dupã caz, pentru sancţionarea persoanelor care încalcã prevederile prezentei metodologii;
    (17) asigurã confidenţialitatea subiectelor din momentul extragerii variantei de subiecte pânã în momentul când aceasta devine publicã
    (18) desemneazã, dintre membrii comisiilor de bacalaureat din unitãţile de învãţãmânt liceal în care se organizeazã probe de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale şi din centrele de examen, câte o persoanã de contact în vederea organizãrii procesului de transmitere/preluare a subiectelor pentru examenul de bacalaureat;
    (19) atribuţiile membrilor comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sunt prevãzute în Anexa 3 la prezentul ordin.

    C. Comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale

    ART. 12
    (1) Comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale se organizeazã în fiecare unitate de învãţãmânt liceal care are clase terminale şi se compune din:
    - preşedinte - directorul sau directorul adjunct al unitãţii de învãţãmânt;
    - secretar - un cadru didactic cu abilitãţi în operarea pe calculator/informatician;
    - membri - 1-2 cadre didactice;
    - asistenţi - câte 2 cadre didactice, de altã specialitate decât cea la care se susţine proba, pentru fiecare salã în care se desfãşoarã probe scrise sau practice de examen;
    - profesori examinatori - profesori de specialitate, pentru fiecare disciplinã de examen la care se susţin probe de evaluare a competenţelor.
    (2) Secretarul sau unul din membrii comisiei este persoana de contact nominalizatã conform Art. 11, alin. (17).
    (3) În cazuri excepţionale, bine justificate, se pot organiza centre de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale în care pot fi arondaţi candidaţi proveniţi din mai multe unitãţi de învãţãmânt liceal care au clase terminale.
    ART. 13
    Comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale are urmãtoarele atribuţii:
    (1) rãspunde de organizarea, în unitatea de învãţãmânt respectivã, a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii;
    (2) asigurã desfãşurarea corespunzãtoare a tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;
    (3) controleazã şi îndrumã activitatea tuturor persoanelor din centru, care au sarcini privind organizarea şi desfãşurarea probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale din cadrul examenului de bacalaureat;
    (4) elaboreazã documentele necesare desfãşurãrii probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale din cadrul examenului de bacalaureat;
    (5) elaboreazã şi completeazã documentele necesare înscrierii şi participãrii candidaţilor din seria curentã la probele din cadrul examenului de bacalaureat;
    (6) asigurã condiţiile necesare organizãrii şi desfãşurãrii probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale - sãlile în care se desfãşoarã probele, imprimatele pentru lucrãrile scrise, copiatoare, fişete pentru pãstrarea documentelor de bacalaureat în deplinã siguranţã, calculatoare având softul necesar pentru desfãşurarea probei de evaluare a competenţelor digitale, telefon, fax, radio, conexiune internet etc.;
    (7) completeazã cataloagele electronice cu numele, iniţiala tatãlui şi prenumele candidaţilor, cu disciplinele de examen pe care aceştia le susţin, colecteazã şi transmit alte date necesare, solicitate de Comisia Naţionalã de Bacalaureat sau de comisia de bacalaureat judeţeanã/a municipiului Bucureşti;
    (8) examineazã candidaţii la probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;
    (9) înregistreazã în catalogul electronic participarea/neparticiparea candidaţilor la probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale şi, dupã caz, rezultatele obţinute la acestea;
    (10) afişeazã listele candidaţilor care s-au prezentat la probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, precum şi, dupã caz, rezultatele obţinute de aceştia;
    (11) repartizeazã candidaţii pe sãli, pentru probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, în ordine alfabeticã şi afişeazã listele respective, cu 24 de ore înainte de prima probã, la avizierul unitãţii de învãţãmânt şi pe uşile sãlilor în care se desfãşoarã probele. La proba de evaluare a competenţei lingvistice, repartizarea pe sãli se face în ordine alfabeticã, în funcţie de limba la care candidaţii susţin proba;
    (12) sesizeazã imediat comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti orice situaţie deosebitã, apãrutã în timpul desfãşurãrii probelor;
    (13) stabileşte, prin tragere la sorţi, în dimineaţa fiecãrei probe scrise sau practice, repartizarea pe sãli a asistenţilor şi îi instruieşte;
    (14) preia, de la Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, subiectele şi le multiplicã pentru fiecare comisie/subcomisie sau, dupã caz, pentru fiecare candidat în parte, conform procedurilor aprobate;
    (15) distribuie candidaţilor subiectele multiplicate pentru proba de înţelegere a textului audiat, pentru probele scrise, respectiv, dupã caz, pentru proba practicã pe calculator;
    (16) ia mãsuri pentru ca, în spaţiile în care îşi desfãşoarã activitatea comisia de bacalaureat sau se desfãşoarã probele scrise de examen, sã nu pãtrundã persoane strãine, neautorizate de comisia de bacalaureat judeţeanã/a municipiului Bucureşti, de Comisia Naţionalã de Bacalaureat sau neprevãzute de prezenta metodologie;
    (17) asigurã examinarea candidaţilor la toate tipurile de probe stabilite pentru disciplinele incluse în evaluarea competenţelor lingvistice şi digitale, respectând prevederile prezentei metodologii, precum şi procedurile şi standardele de evaluare şi examinare stabilite de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare;
    (18) elaboreazã şi transmite comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti, în termen de patru zile de la încheierea fiecãrei probe de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, rapoarte privind organizarea şi desfãşurarea acesteia;
    (19) asigurã securitatea tuturor lucrãrilor/documentelor de examen, scrise sau electronice şi le pãstreazã pânã la sfârşitul anului şcolar urmãtor;atribuţiile membrilor Comisiei de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale sunt prevãzute în Anexa 3 la prezentul ordin.

    D. Comisia de bacalaureat din centrul de examen

    ART. 14
    (1) Comisia de bacalaureat din centrul de examen se compune din:
    - preşedinte - un cadru didactic universitar, având titlul ştiinţific de doctor, numit prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului;
    - 1-2 vicepreşedinţi - inspectori şcolari de specialitate, directori sau profesori având gradul didactic I sau II;
    - secretar - un cadru didactic cu abilitãţi în operarea pe calculator/informatician;
    - membri - 1-5 profesori, de regulã având gradul didactic I sau II, cu abilitãţi în operarea pe calculator;
    - asistenţi - câte 2 cadre didactice, de altã specialitate decât cea la care se susţine proba, pentru fiecare salã în care se desfãşoarã probe scrise de examen;
    (2) Secretarul sau unul din membrii comisiei este persoana de contact nominalizatã conform Art. 11, alin. (17).
    (3) Al doilea vicepreşedinte va fi numit la acele comisii de examen la care numãrul de candidaţi depãşeşte 450.
    (4) La centrele de examen unde se susţin probe în limbile minoritãţilor, cel puţin unul dintre membrii comisiei trebuie sã fie cunoscãtor al limbii respective.
    ART. 15
    Comisia de bacalaureat din centrul de examen are urmãtoarele atribuţii:
    (1) organizeazã şi rãspunde de desfãşurarea examenului de bacalaureat în centrul respectiv, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii;
    (2) asigurã organizarea şi desfãşurarea corespunzãtoare a probelor scrise;
    (3) controleazã şi îndrumã activitatea tuturor persoanelor din centru, care au sarcini privind organizarea şi desfãşurarea examenului de bacalaureat;
    (4) preia, sub semnãtura preşedintelui, de la directorul unitãţii de învãţãmânt în care se aflã centrul de examen, documentele necesare desfãşurãrii examenului de bacalaureat. Conducerea unitãţii de învãţãmânt în care este organizat centrul de examen asigurã condiţiile necesare organizãrii şi desfãşurãrii examenului - sãlile de concurs, imprimatele pentru lucrãrile scrise, copiatoare, fişete pentru pãstrarea documentelor de bacalaureat în deplinã siguranţã, calculatoare, telefon, fax, radio;
    (5) verificã autenticitatea actelor de înscriere, respectarea condiţiilor de participare la examen şi întocmirea listelor de înscriere; conducerile unitãţilor de învãţãmânt arondate centrului de examen rãspund de corectitudinea datelor transmise, a actelor predate, a listelor de înscriere la examenul de bacalaureat;
    (6) verificã modul în care au fost completate cataloagele electronice cu numele, iniţiala tatãlui şi prenumele candidaţilor, disciplinele de examen pe care aceştia le susţin la probele scrise, participarea candidaţilor la probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale şi, dupã caz, rezultatul evaluãrii acestora;
    (7) înregistreazã în catalogul electronic notele obţinute la probele pe care candidaţii le-au susţinut în sesiunile anterioare, respectiv notele echivalate pentru disciplinele la care candidaţii au obţinut premii la concursurile/olimpiadele şcolare internaţionale şi pentru care aceştia au solicitat recunoaşterea în sesiunea respectivã, conform Art. 4, din prezenta metodologie. Înregistrarea în catalogul electronic a acestor note se face pe baza adeverinţelor/ dovezilor depuse de candidaţi la înscriere. Adeverinţele/ dovezile rãmân ca anexã la forma tipãritã a catalogului electronic şi se pãstreazã permanent. Notele recunoscute din sesiunile anterioare sau echivalate se marcheazã în catalogul electronic, precizând, într-o notã de subsol, cã au fost obţinute în sesiunile anterioare sau cã au fost echivalate;
    (8) repartizeazã candidaţii pe sãli, pentru probele scrise, afişeazã listele respective, cu 24 de ore înainte de prima probã, la avizierul unitãţii de învãţãmânt şi pe uşile sãlilor în care se desfãşoarã probele; repartizarea pe sãli se face în funcţie de disciplinele şi tipul de subiecte solicitate de candidaţi pentru disciplinele de examen aprobate pentru fiecare probã, în ordine alfabeticã;
    (9) sesizeazã imediat comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti orice situaţie deosebitã, apãrutã în timpul desfãşurãrii examenului, şi solicitã, dacã este cazul, subiecte de rezervã;
    (10) stabileşte, prin tragere la sorţi, în dimineaţa fiecãrei probe, repartizarea pe sãli a asistenţilor şi îi instruieşte;
    (11) preia, de la Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, conform procedurilor aprobate, subiectele şi multiplicã, pentru fiecare candidat, subiectul pentru proba scrisã, imediat dupã extragerea variantei de examen;
    (12) asigurã confidenţialitatea subiectelor din preluãrii variantei de subiecte pânã în momentul când aceasta devine publicã;
    (13) distribuie candidaţilor subiectele multiplicate pentru probele scrise;
    (14) ia mãsuri pentru ca, în spaţiile în care îşi desfãşoarã activitatea comisia de bacalaureat sau se desfãşoarã probele scrise de examen, sã nu pãtrundã persoane strãine, neautorizate de comisia de bacalaureat judeţeanã/a municipiului Bucureşti , de Comisia Naţionalã de Bacalaureat sau neprevãzute de prezenta metodologie;
    (15) asigurã, prin preşedinte, însoţit de vicepreşedinte, de secretar sau de un membru al comisiei, transportul în deplinã siguranţã şi predarea, cu proces-verbal, la centrele zonale de evaluare, a lucrãrilor scrise şi a catalogului electronic, completat cu numele candidaţilor şi cu denumirea probelor susţinute de aceştia. Pentru fiecare disciplinã şi tip de subiect, pentru care s-a susţinut probã scrisã în centrul respectiv de examen, se asigurã, pentru centrul zonal de evaluare, o copie a subiectului;
    (16) primeşte de la centrele zonale de evaluare, cu proces-verbal, prin preşedinte şi vicepreşedinte, secretar sau un membru al comisiei din centrul de examen, catalogul electronic cu notele obţinute de candidaţi şi douã exemplare, în formã tipãritã, ştampilate şi semnate, ale catalogului electronic, asigurând transportul acestora, în deplinã siguranţã, la centrul de examen;
    (17) afişeazã listele cu rezultatele obţinute de candidaţi, dupã primirea acestora de la centrele zonale de evaluare;
    (18) primeşte eventualele contestaţii la probele scrise;
    (19) transmite comisiilor din centrele zonale de evaluare cererile candidaţilor care contestã notele obţinute la evaluarea iniţialã;
    (20) afişeazã rezultatele definitive, dupã rezolvarea contestaţiilor;
    (21) extrage din catalogul electronic situaţia la examen a candidaţilor proveniţi de la alte licee decât cel în care este organizat centrul de examen şi o transmite liceelor respective, în vederea completãrii diplomelor de bacalaureat;
    (22) elaboreazã şi transmite comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti, în termen de patru zile de la încheierea respectivei sesiuni de examen, rapoarte privind organizarea şi desfãşurarea acesteia;
    (23) predã directorului unitãţii de învãţãmânt în care s-a organizat centrul de examen, cu proces-verbal, catalogul electronic şi douã exemplare tipãrite ale catalogului electronic, semnate şi ştampilate, precum şi celelalte documente întocmite pentru organizarea examenului;
    (24) atribuţiile membrilor Comisiei de bacalaureat din centrul de examen sunt prevãzute în Anexa 3 la prezentul ordin.

    E. Comisia de bacalaureat din centrul zonal de evaluare

    ART. 16
    (1) Comisia de bacalaureat din centrul zonal de evaluare se compune din:
    - preşedinte - un cadru didactic universitar, având titlul ştiinţific de doctor, numit prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului;
    - vicepreşedinte - un inspector şcolar de specialitate, un director sau un profesor având gradul didactic I sau II;
    - secretar - un cadru didactic cu abilitãţi în operarea pe calculator/informatician;
    - membri - 1-5 profesori, de regulã având gradul didactic I sau II, cu abilitãţi în operarea pe calculator;
    - profesori evaluatori pentru fiecare disciplinã de examen la care se desfãşoarã probe scrise.
    (2) În funcţie de numãrul de lucrãri, în centrul zonal de evaluare, pot fi propuşi mai mulţi vicepreşedinţi şi secretari în comisie, de regulã câte un vicepreşedinte, respectiv un secretar la 1000 de lucrãri.
    (3) Numãrul profesorilor evaluatori din fiecare centru de evaluare, pe discipline, va fi stabilit în funcţie de numãrul lucrãrilor scrise care trebuie evaluate în centrul respectiv, prevãzând, de regulã, 100 de lucrãri pentru fiecare pereche de profesori evaluatori.
    (4) La centrele zonale de evaluare unde se evalueazã lucrãri elaborate în limbile minoritãţilor, cel puţin unul dintre membrii comisiei trebuie sã fie cunoscãtor al limbii respective.
    ART. 17
    Comisia de bacalaureat din centrul zonal de evaluare are urmãtoarele atribuţii:
    (1) primeşte, în zilele în care se susţin probe scrise, cu proces-verbal semnat de preşedinte şi de vicepreşedinte/secretar/un membru, lucrãrile scrise aduse de delegaţii de la fiecare centru de examen arondat, spre a fi evaluate;
    (2) asigurã securitatea şi integritatea lucrãrilor scrise, pe perioada în care acestea se aflã în centrul zonal de evaluare;
    (3) asigurã evaluarea lucrãrilor scrise, respectând baremul de evaluare şi de notare, precum şi prevederile prezentei metodologii;
    (4) înregistreazã, în catalogul electronic, notele la fiecare probã scrisã, pentru fiecare candidat arondat centrului;
    (5) calculeazã mediile generale şi le înregistreazã în catalogul electronic;
    (6) predã, prin preşedinte şi vicepreşedinte, cu proces-verbal, catalogul electronic şi douã exemplare din forma tipãritã a catalogului electronic completat, semnat de profesorii evaluatori şi ştampilat, cãtre delegaţii centrului de examen;
    (7) primeşte, de la delegaţii centrelor de examen arondate centrului zonal de evaluare, cererile candidaţilor care contestã notele obţinute la evaluarea iniţialã;
    (8) transmite cãtre comisia de bacalaureat judeţeanã/a municipiului Bucureşti , în deplinã siguranţã, lucrãrile scrise sigilate, ale cãror note iniţiale au fost contestate, în vederea transmiterii acestora cãtre centrul regional de contestaţii. În situaţia în care Comisia Naţionalã de Bacalaureat decide organizarea de centre judeţene de contestaţii, lucrãrile se transmit direct la comisia judeţeanã/a municipiului Bucureşti de contestaţii;
    (9) primeşte, de la comisia de bacalaureat judeţeanã/a municipiului Bucureşti, respectiv de la comisia judeţeanã/a municipiului Bucureşti de contestaţii, lucrãrile scrise care au fost reevaluate de comisia regionalã de contestaţii, respectiv de comisia judeţeanã/a municipiului Bucureşti de contestaţii şi o copie a procesului-verbal cuprinzând deciziile acesteia;
    (10) predã cu proces-verbal, prin preşedinte şi vicepreşedinte, lucrãrile scrise, borderourile de evaluare originale şi celelalte documente de examen, cãtre directorul unitãţii de învãţãmânt în care s-a organizat centrul zonal de evaluare.
    (11) atribuţiile membrilor Comisiei de bacalaureat din centrul zonal de evaluare sunt prevãzute în Anexa 3 la prezentul ordin.

    F. Comisia regionalã/judeţeanã/a municipiului Bucureşti de contestaţii

    ART. 18
    Comisia regionalã/judeţeanã/a municipiului Bucureşti de contestaţii are urmãtoarea componenţã:
    - preşedinte - inspector şcolar general/inspector şcolar general adjunct al judeţului în care se organizeazã centrul. În cazul în care se organizeazã centre judeţene de contestaţii, inspectorul şcolar numit în calitate de preşedinte trebuie sã fie altul decât cei numiţi în comisia de bacalaureat judeţeanã/a municipiului Bucureşti;
    - vicepreşedinte - un inspector şcolar de specialitate;
    - 1 - 2 secretari - informaticieni, inspectori şcolari de specialitate, profesori;
    - membri - profesori evaluatori - câte doi profesori, de regulã cu gradul didactic I, pentru fiecare disciplinã şi pentru maximum 100 de lucrãri contestate. În situaţii justificate, pot fi numiţi evaluatori şi profesori cu gradul didactic II sau definitiv.
    ART. 19
    Comisia regionalã /judeţeanã/ a municipiului Bucureşti de contestaţii are urmãtoarele atribuţii:
    (1) primeşte, prin proces-verbal semnat de preşedinte şi de un vicepreşedinte, secretar sau membru al comisiei din centrul zonal de evaluare sau al comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat, lucrãrile scrise aduse de delegaţii acesteia, spre a fi reevaluate;
    (2) rãspunde de securitatea lucrãrilor scrise, pe perioada în care acestea se aflã în centrul de contestaţii;
    (3) reevalueazã lucrãrile scrise, respectând baremul de evaluare şi notare şi prevederile prezentei metodologii;
    (4) înregistreazã, pe lucrãri şi în procesul-verbal, notele acordate pentru fiecare lucrare contestatã;
    (5) predã, prin preşedinte şi vicepreşedinte, lucrãrile scrise reevaluate, în conformitate cu procesele-verbale de predare-primire menţionate la alin. (1), şi o copie a procesului-verbal, delegaţilor comisiei din centrul zonal de evaluare/delegaţilor comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat;
    (6) atribuţiile membrilor Comisiei regionale/ judeţene/a municipiului Bucureşti de contestaţii sunt prevãzute în Anexa 3 la prezentul ordin.

    G. Accesul persoanelor în unitãţile de învãţãmânt liceal, în centrul de examen, în centrul zonal de evaluare şi în centrul regional/judeţean/al municipiului Bucureşti de contestaţii

    ART. 20
    Accesul persoanelor care au atribuţii de control în unitãţile de învãţãmânt liceal care organizeazã probe de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, în centrele de examen, în centrele zonale de evaluare sau în centrele de contestaţii judeţene/regionale
    (1) Delegatul Comisiei Naţionale de Bacalaureat poate intra în unitãţile de învãţãmânt liceal în care se organizeazã probe de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, în centrele de examen, în centrele zonale de evaluare şi în centrul regional/ judeţean/ al municipiului Bucureşti de contestaţii, pe baza delegaţiei pe care o primeşte de la Comisia Naţionalã de Bacalaureat şi a buletinului de identitate sau a cãrţii de identitate, pe care le prezintã, la intrarea în instituţie, organelor de pazã. Delegatul Comisiei Naţionale de Bacalaureat are dreptul:
    a) sã intre în sãlile de examen şi în toate spaţiile la care au acces comisia şi candidaţii din unitatea de învãţãmânt în care se desfãşoarã probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale sau din centrul de examen;
    b) sã intre în sãlile şi în toate spaţiile la care are acces comisia din centrul de evaluare în care se evalueazã lucrãrile scrise;
    c) sã intre în sãlile şi în toate spaţiile la care are acces comisia din centrul regional/judeţean/al municipiului Bucureşti de contestaţii, în care se reevalueazã lucrãrile scrise;
    d) sã intre în sala în care îşi desfãşoarã activitatea comisia de bacalaureat judeţeanã/a municipiului Bucureşti;
    e) sã controleze documentele comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti şi ale comisiei de bacalaureat din centrul inspectat.
    (2) Delegatul comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti poate intra în centrele de bacalaureat pe baza delegaţiei pe care o primeşte de la comisia de bacalaureat judeţeanã/a municipiului Bucureşti şi a buletinului de identitate sau a cãrţii de identitate, pe care le prezintã la intrarea în instituţie organelor de pazã.
    Delegatul comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti are ca atribuţii monitorizarea desfãşurãrii examenului în centrele de bacalaureat şi sesizarea comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti, asupra disfuncţiilor constatate în respectarea metodologiei de bacalaureat. Delegatul comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti are aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi delegatul Comisiei Naţionale de Bacalaureat.
    ART. 21
    Accesul persoanelor strãine în centrele de bacalaureat
    (1) În timpul desfãşurãrii probelor din cadrul examenului de bacalaureat, nu pot intra în unitatea de învãţãmânt liceal/centrul de examen alte persoane, în afara celor prevãzute de prezenta metodologie.
    (2) Presa are acces în unitãţile de învãţãmânt liceal care organizeazã probe de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale sau în centrele de examen numai cu avizul preşedintelui comisiei şi însoţitã de un membru al comisiei, exclusiv înainte de începerea sau dupã încheierea probelor. Pentru realizarea materialelor specifice presei (înregistrãri/fotografii/preluãri de imagine) este necesar acceptul persoanelor care apar în materialele respective.
    (3) În cazul unor situaţii de urgenţã pentru reparaţii şi întreţinere (canalizare, electricitate, copiatoare etc.) preşedintele comisiei din centrul de bacalaureat aprobã accesul persoanelor competente pentru intervenţiile necesare. În acest caz, se va încheia un proces-verbal, în care vor fi consemnate datele de identificare ale persoanei/persoanelor şi intervalul orar în care acestea au fost în centrul respectiv. Se interzice accesul acestor persoane cu telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare. Preşedintele se va asigura cã persoanele menţionate nu au acces la documentele comisiei, la subiecte sau bareme de evaluare şi de notare şi nu pot comunica nici cu un candidat;
    (4) Accesul persoanelor strãine în centrul de examen se face pe baza buletinului de identitate/cãrţii de identitate sau a paşaportului. În situaţia în care aceste persoane au asupra lor materiale nepermise (telefon mobil, orice mijloc electronic de calcul sau comunicare etc.) se va proceda în conformitate cu prevederile art. 22, alin. (2).
    (5) Personalul medical, poliţiştii şi jandarmii care au acces în centrele de examen, conform prevederilor Art. 11, alin. (5) şi (6), nu pot avea soţul/soţia, o rudã sau un afin de pânã la gradul al IV-lea inclusiv, printre candidaţii care participã la examenul de bacalaureat în respectiva sesiune de examen.
    ART. 22
    Accesul comisiei în centrele de examen
    (1) Prezentarea comisiei la centrul de examen se face în intervalul orar 7 - 7:30; intrarea în centrul de examen se face pe baza buletinului de identitate sau a cãrţii de identitate şi a legitimaţiei/ adeverinţei de serviciu.
    (2) Asistentul care are asupra sa materiale nepermise în sala de examen (telefoane mobile, orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare, precum şi ziare, reviste, cãrţi) va primi un plic/o pungã în care sã introducã toate materialele, împreunã cu un bileţel/o etichetã pe care îşi noteazã numele şi prenumele; apoi va fi îndrumat de cãtre un membru al echipei de control spre sala de depozitare a obiectelor personale. Sala de depozitare a obiectelor personale este supravegheatã de o persoanã desemnatã de comisia de examen.
    ART. 23
    Accesul comisiei în centrul zonal de evaluare/centrul judeţean/ al municipiului Bucureşti sau regional de contestaţii
    (1) Prezentarea comisiei în centrele zonale de evaluare se face dupã cum urmeazã:
    a) preşedintele, vicepreşedintele, secretarul şi membrii comisiei din centrul zonal de evaluare se prezintã zilnic, pe perioada evaluãrii, în intervalul orar 8 - 8:30, începând cu ziua precedentã primei probe scrise;
    b) profesorii evaluatori se prezintã în ziua probei la ora 16, iar în zilele urmãtoare, pânã la finalizarea corectãrii, în intervalul orar 8 - 8:30. Intrarea în centrul de examen de face pe baza buletinului/cãrţii de identitate şi a legitimaţiei/ adeverinţei de serviciu.
    (2) În timpul desfãşurãrii activitãţii de evaluare, profesorii evaluatori vor preda telefoanele mobile şi orice alte mijloace de comunicare electronicã, conform procedurii menţionate la Art. 22, alin. (2).
    ART. 24
    Accesul candidaţilor în centrul de examen
    (1) Accesul candidaţilor în centrul de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 - 8:30.
    (2) Preşedintele comisiei din centrul de examen desemneazã o comisie de control, formatã din minimum douã cadre didactice (dintre asistenţi sau membrii comisiei) şi personalul de pazã de la intrarea în centrul de examen.
    (3) La accesul candidaţilor în centrul de examen se procedeazã astfel:
    - un cadru didactic şi un membru al personalului de pazã solicitã la intrarea fiecãrui candidat prezentarea actului de identitate, şi verificã dacã fotografiile corespund;
    - candidaţii sunt îndrumaţi spre zona din centrul de examen unde se gãsesc sãlile de examen;
    - candidaţii sunt atenţionaţi sã citeascã extrasele din Metodologie afişate pe uşa sãlii de examen şi sã nu staţioneze pe holuri mai mult de 5-7 minute;
    - candidaţii care au materiale/obiecte nepermise în sala de examen sunt îndrumaţi spre sala de depozitare a acestora.
    (4) Candidatul care are asupra sa materiale nepermise în sala de examen (telefoane mobile, culegeri, manuale, notiţe, însemnãri etc., precum şi orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poşetã/geantã etc.) va primi o pungã/plic în care sã le introducã, împreunã cu o declaraţie tip în care se menţioneazã numele şi prenumele şi obiectele personale care vor fi depozitate şi va fi îndrumat de cãtre un membru al echipei de control spre sala de depozitare a obiectelor personale.
    (5) Sala de depozitare a obiectelor personale se va afla cât mai aproape de intrarea în centrul de examen şi va fi supravegheatã de o persoanã dintre asistenţi, desemnatã de comisia de examen.
    (6) Dupã ce au trecut de punctul de legitimare şi de cel de depozitare a obiectelor personale (nepermise în sala de examen), candidaţii se deplaseazã spre sala de examen, unde sunt repartizaţi conform tabelelor afişate pe uşi.

    H. Selecţia cadrelor didactice care fac parte din comisiile de bacalaureat

    ART. 25
    (1) Examenul de bacalaureat se organizeazã în trei tipuri de centre de bacalaureat: unitãţile de învãţãmânt liceal, în care se organizeazã probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, centrele de examen, în care se desfãşoarã probele scrise ale examenului şi centre zonale de evaluare, în care se evalueazã lucrãrile de la probele scrise E).
    (2) În fiecare unitate de învãţãmânt care are clase de liceu terminale, în fiecare centru de examen şi în fiecare centru zonal de evaluare, se organizeazã o comisie de bacalaureat, coordonatã de un preşedinte. În funcţie de necesitãţi, se pot organiza şi subcomisii, conduse de un vicepreşedinte. Pentru subcomisii se va respecta efectivul prevãzut la Art. 31, alin. (2).
    (3) Cadrele didactice care sunt numite în comisiile de bacalaureat nu pot avea soţul/soţia, o rudã sau un afin, de pânã la gradul al IV-lea inclusiv, printre candidaţii care participã la examenul de bacalaureat în respectiva sesiune de examen.
    ART. 26
    (1) Preşedintele comisiei de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, este directorul sau directorul adjunct al unitãţii de învãţãmânt liceal respective.
    (2) În situaţia în care, într-o unitate de învãţãmânt, directorul şi directorul adjunct se aflã în situaţie de incompatibilitate, aşa cum este precizatã la Art. 25, alin. (3), se numeşte preşedinte al comisiei, prin excepţie de la prevederile alin. (1), un cadru didactic din unitatea de învãţãmânt, membru al Consiliului de administraţie al unitãţii şcolare.
    (3) Secretarul, membrii, asistenţii şi profesorii examinatori din comisiile de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale sunt selectaţi, de regulã, din unitatea de învãţãmânt din care provin candidaţii, la propunerea consiliului de administraţie a unitãţii de învãţãmânt.
    (4) În cazuri deosebite, bine justificate, din comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale poate face parte, în calitate de asistent, orice persoanã care îndeplineşte o funcţie didacticã sau didacticã auxiliarã, provenind din unitatea de învãţãmânt respectivã sau din alte unitãţi de învãţãmânt preuniversitar.
    (5) Pentru evitarea conflictului de interese, un cadru didactic nu poate sã îndeplineascã, simultan, douã funcţii în cadrul aceleiaşi comisii de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale sau o funcţie în cadrul unei comisii de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale şi o funcţie în cadrul comisiei de bacalaureat judeţene/ a municipiului Bucureşti.
    (6) Evaluarea competenţelor lingvistice, pentru limba românã, limba maternã şi limba modernã, precum şi a celor digitale se face, pentru fiecare candidat, de cãtre doi profesori examinatori, dintre care unul este cadrul didactic care a predat disciplina respectivã la clasã, iar celãlalt este un alt cadru didactic, de aceeaşi specialitate, din unitatea de învãţãmânt. În cazul în care nu existã cadre didactice de specialitate în unitatea respectivã de învãţãmânt, care pot fi desemnate în comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, sau acestea se aflã în situaţie de incompatibilitate aşa cum este ea precizatã la alin. (5) sau la Art. 25 alin. (3), profesorii examinatori vor fi selectaţi din alte unitãţi de învãţãmânt.
    (7) Persoana de contact din unitatea de învãţãmânt liceal în care se desfãşoarã probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale sau din centrul de examen este cadru didactic/cadru didactic auxiliar/altã categorie de salariaţi încadraţi cu norma de bazã pe un post/ catedrã într-o unitate de învãţãmânt. Aceastã persoanã trebuie sã fie absolventã a unei instituţii de învãţãmânt superior în domeniul informaticã/ statisticã/ calculatoare etc. Se recomandã a fi desemnate ca persoane de contact, indiferent de studii, persoane care posedã certificate recunoscute ECDL sau CISCO.
    (8) În situaţia în care, într-o unitate de învãţãmânt, nu se pot desemna persoane de contact salariaţi care sã îndeplineascã una din condiţiile precizate la alin. (7), se va desemna ca persoanã de contact un cadru didactic de altã specialitate, care a absolvit un curs în domeniul calculatoarelor/ informaticii.
    (9) În vederea respectãrii prevederilor din prezenta metodologie şi pentru asigurarea corectitudinii desfãşurãrii examenului de bacalaureat, preşedinţii comisiilor din unitãţile de învãţãmânt liceal în care se organizeazã probe de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale vor solicita declaraţii-tip/angajamente scrise de la fiecare membru al comisiei. În declaraţia-tip/angajament, cadrul didactic trebuie sã precizeze cã nu are soţul/soţia, o rudã sau un afin, de pânã la gradul al IV-lea inclusiv, printre candidaţii care participã la examenul de bacalaureat în respectiva sesiune de examen, cã îşi asumã responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale şi cã ştie cã orice abatere de la acestea este sancţionatã.
    ART. 27
    (1) Comisia de bacalaureat judeţeanã/a municipiului Bucureşti stabileşte componenţa comisiei de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale din fiecare unitate de învãţãmânt liceal care are clase terminale.
    (2) Componenţa nominalã a comisiei se stabileşte, pânã la data de 15 aprilie, prin decizie a inspectorului şcolar general, pe baza propunerilor transmise de consiliul de administraţie al unitãţii de învãţãmânt. Propunerile vor fi transmise inspectoratelor şcolare de cãtre fiecare unitate de învãţãmânt pânã la data de 31 martie.
    ART. 28
    (1) Preşedinţii comisiilor de bacalaureat din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare se propun de cãtre universitãţi, din rândul cadrelor didactice universitare de predare având titlul de doctor şi se numesc de cãtre Comisia Naţionalã de Bacalaureat, prin ordin al ministrului. Selecţia preşedinţilor comisiilor va avea în vedere activitatea desfãşuratã în calitate de preşedinte de comisie de bacalaureat, în sesiunile anterioare ale examenului.
    (2) În situaţia în care preşedintele desemnat prin ordin al ministrului pentru un centru de examen, respectiv pentru un centru de evaluare nu s-a prezentat pânã în preziua începerii probelor scrise, comisia de bacalaureat judeţeanã/a municipiului Bucureşti numeşte un preşedinte din rândul cadrelor didactice din învãţãmântul liceal, având gradul didactic I şi performanţe profesionale deosebite, titular în altã unitate de învãţãmânt decât cea din care provin candidaţii care susţin probele scrise ale examenului de bacalaureat. Numirea este anunţatã, în scris, Comisiei Naţionale de Bacalaureat.
    (3) Procedura menţionatã la alin. (2) se aplicã şi în situaţia în care comisia de bacalaureat judeţeanã/a municipiului Bucureşti sau Comisia Naţionalã de Bacalaureat a decis înlocuirea preşedintelui numit prin ordin al ministrului.
    ART. 29
    (1) Vicepreşedinţii, secretarii, membrii comisiilor din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare, asistenţii şi profesorii evaluatori vor fi selecţionaţi din alte unitãţi şcolare decât cele din care provin candidaţii arondaţi centrelor.
    (2) Lista profesorilor evaluatori cuprinde profesori de specialitate care predau la clase de liceu. În situaţii excepţionale, despre care va fi informatã Comisia Naţionalã de Bacalaureat, pot fi numiţi ca profesori evaluatori şi profesori ce predau la gimnaziu, dar care vor evalua în echipã cu un profesor de liceu.
    (3) Persoanele de contact/informaticienii/cadrele didactice cu abilitãţi de operare pe calculator, care fac parte din comisiile de bacalaureat din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare, în calitate de secretari sau de membri, şi care administreazã baza de date, vor fi desemnaţi de comisia de bacalaureat judeţeanã/a municipiului Bucureşti, cel mai târziu pânã la data de 15 aprilie, pentru prima sesiune, şi pânã la 22 iulie, pentru sesiunea a doua.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele menţionate la alin. (3) se desemneazã, de preferinţã, dintre cadrele didactice de specialitate/informaticienii din unitatea de învãţãmânt în care se organizeazã centrul de examen, respectiv centrul zonal de evaluare.
    (5) Persoanele de contact din centrele de examen trebuie sã îndeplineascã condiţiile menţionate la Art. 26, alin. (7).
    ART. 30
    (1) Comisia de bacalaureat judeţeanã/a municipiului Bucureşti stabileşte, prin tragere la sorţi, vicepreşedinţii şi cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare, cu excepţia preşedinţilor. Tragerea la sorţi se va efectua, electronic, în fiecare judeţ/în municipiul Bucureşti, cu cel mult 48 de ore înainte de începerea examenului, din lista aprobatã de comisia de bacalaureat judeţeanã/a municipiului Bucureşti, urmând ca inspectorul şcolar general sã emitã decizii scrise.
    Lista se alcãtuieşte la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, pe baza propunerilor transmise de licee, cuprinzând numele profesorilor care doresc sã participe la examenul de bacalaureat şi care, în sesiunile anterioare, au respectat prevederile metodologiei de organizare şi desfãşurare a examenului. Aceste propuneri vor fi transmise inspectoratelor şcolare pânã la data de 15 aprilie, pentru prima sesiune, şi pânã la data de 22 iulie, pentru a doua sesiune de examen. Comisiile de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti aprobã lista profesorilor care vor participa la tragerea la sorţi, cu cel puţin douã sãptãmâni înainte de începerea examenului.
    (2) Tragerea la sorţi se efectueazã în şedinţã publicã. Repartizarea pe comisii a vicepreşedinţilor şi a cadrelor didactice se consemneazã într-un proces-verbal, în care se vor menţiona şi persoanele aparţinând societãţii civile, care au participat la şedinţa publicã de tragere la sorţi.
    (3) În vederea respectãrii prevederilor din prezenta metodologie şi pentru asigurarea corectitudinii desfãşurãrii examenului de bacalaureat, preşedinţii comisiilor din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare vor solicita declaraţii-tip scrise de la fiecare membru al comisiei. În declaraţia-tip, cadrul didactic trebuie sã precizeze cã nu are soţul/soţia, o rudã sau un afin, de pânã la gradul al IV-lea inclusiv, printre candidaţii care participã la examenul de bacalaureat în respectiva sesiune de examen, cã îşi asumã responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale şi cã ştie cã orice abatere de la acestea este sancţionatã.

    III. ORGANIZAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT

    ART. 31
    (1) Numãrul candidaţilor înscrişi într-o comisie de examen va fi decis ţinând cont de necesitatea desfãşurãrii în condiţii optime a examenului şi va fi cuprins între 250 şi 450 de candidaţi.
    (2) Pentru centrele de examen care au arondate unitãţi de învãţãmânt situate la distanţã mare de centru, se pot organiza subcomisii, care au un efectiv de cel puţin 75 de candidaţi, şi care îşi pot desfãşura activitatea în altã locaţie sau chiar în altã localitate decât cea în care îşi are sediul centrul de examen. Pentru aceste subcomisii, ca şi pentru situaţiile în care o parte din candidaţi susţin proba în altã locaţie decât cea în care îşi are sediul centrul de examen, vor fi desemnaţi cel puţin un membru al comisiei de examen şi un delegat al comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti, care se vor afla la locul desfãşurãrii probelor, pe toatã durata examenului.
    (3) Centrele zonale de evaluare se organizeazã pentru minimum 750 de candidaţi.
    (4) Organizarea de comisii, de subcomisii sau de centre zonale de evaluare sub sau peste efectivul prevãzut de prezenta metodologie se poate face, în cazuri justificate, cu aprobarea Comisiei Naţionale de Bacalaureat, în urma unei cereri motivate, transmise de comisia de bacalaureat judeţeanã/a municipiului Bucureşti la Comisia Naţionalã de Bacalaureat - Direcţia Generalã Educaţie şi Învãţare pe Tot Parcursul Vieţii.
    (5) În a doua sesiune a examenului de bacalaureat, în cazul în care numãrul total de candidaţi pe judeţ este mai mic decât 250, se va organiza un singur centru de examen, fãrã a mai solicita aprobarea Comisiei Naţionale de Bacalaureat; în cazul în care numãrul total de candidaţi pe judeţ este mai mic decât 750, se va organiza un singur centru zonal de evaluare, fãrã a mai solicita aprobarea Comisiei Naţionale de Bacalaureat.
    ART. 32
    Dacã numãrul candidaţilor dintr-o localitate este sub efectivul minim stabilit pentru a organiza o comisie de examen sau o subcomisie, aceştia vor fi, de regulã, repartizaţi de cãtre comisia de bacalaureat judeţeanã/a municipiului Bucureşti, la centre de examen din alte localitãţi, la care se organizeazã examenul de bacalaureat. În aceste cazuri, inspectoratul şcolar judeţean este obligat sã asigure, la cerere, pe toatã durata examenului, cazarea candidaţilor care se prezintã prima oarã sau a doua oarã la examen.
    ART. 33
    În cadrul comisiilor din centrele de examen se pot organiza subcomisii pe profiluri, respectiv pe specializãri, eventual în funcţie de limba de predare. În fiecare comisie sau subcomisie, candidaţii sunt înscrişi în ordine alfabeticã, indiferent de forma de învãţãmânt la care au absolvit ultima clasã.
    ART. 34
    În comisiile organizate pentru candidaţii aparţinând minoritãţilor naţionale care au studiat în limba maternã şi care solicitã susţinerea probelor de examen în limba respectivã - la disciplinele studiate în aceastã limbã în liceu - vor fi numiţi profesori de specialitate, care au predat disciplina respectivã în limba maternã.

    IV. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR

    ART. 35
    (1) La examenul de bacalaureat se pot înscrie atât candidaţii din seria curentã, cât şi cei din seriile anterioare, care nu au promovat examenul de bacalaureat.
    (2) Elevii români care au studiat în strãinãtate se pot înscrie la examenul de bacalaureat numai dupã echivalarea studiilor şi promovarea examenelor de diferenţã stabilite de MECTS, prin Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor.
    (3) Candidaţii proveniţi din învãţãmântul particular autorizat sã funcţioneze provizoriu se înscriu la centrul de examen desemnat de comisia de bacalaureat judeţeanã/a municipiului Bucureşti.
    (4) Înscrierea candidaţilor pentru examenul de bacalaureat se face, prin fişã-tip informatizatã, la secretariatele liceelor pe care aceştia le-au absolvit, numai în perioada prevãzutã în calendarul examenului, dupã cum urmeazã:
    a) pentru candidaţii din seria curentã, profesorii diriginţi întocmesc tabele de înscriere la prima sesiune de bacalaureat, în conformitate cu evidenţele din licee. Tabelele cuprind opţiunile pentru probele de examen şi semnãtura elevilor. Odatã cu tabelele, profesorii diriginţi depun şi fişa-tip informatizatã, tipãritã şi semnatã de fiecare candidat, în care acesta îşi asumã opţiunile pentru disciplinele de studiu prevãzute pentru probele la alegere, la care doresc sã susţinã examenul de bacalaureat.
    b) pentru candidaţii din anii precedenţi şi pentru candidaţii din seria curentã, în cazul celei de a doua sesiuni, înscrierea se face, în perioada prevãzutã de calendarul examenului de bacalaureat, de cãtre secretariatul unitãţii de învãţãmânt pe care candidaţii au absolvit-o, pe baza actelor prezentate de aceştia (certificat de naştere şi, dupã caz, de cãsãtorie, un act de identitate, foaia matricolã, adeverinţã cu notele la probele pentru care solicitã recunoaşterea notelor).
    c) pentru candidaţii din seriile anterioare, în situaţia schimbãrii domiciliului în altã localitate, menţionatã ca atare în buletinul/cartea de identitate, candidaţii se pot înscrie pentru a susţine bacalaureatul la o unitate de învãţãmânt de acelaşi profil, stabilitã de comisia de bacalaureat judeţeanã din judeţul în care se aflã noul domiciliu al candidatului. În afara acestei situaţii, înscrierea în alt judeţ este permisã numai cu aprobarea Comisiei Naţionale de Bacalaureat, în urma unei cereri motivate şi însoţite de documente doveditoare, transmise la Direcţia Generalã Educaţie şi Învãţare pe Tot Parcursul Vieţii.
    ART. 36
    (1) Candidaţii care au participat şi au fost respinşi la sesiuni anterioare de bacalaureat organizate începând cu anul 2003 şi care solicitã recunoaşterea unor probe promovate în aceste sesiuni, vor prezenta la înscriere şi o adeverinţã, eliberatã de unitatea de învãţãmânt absolvitã, din care sã reiasã rezultatele obţinute la examenul de bacalaureat în sesiunile menţionate. Adeverinţa va preciza, pentru fiecare sesiune, disciplina susţinutã şi nota obţinutã la fiecare din probe. În cazul în care candidatul nu s-a prezentat la una/la mai multe probe sau a fost eliminat din examen, acest lucru va fi menţionat în adeverinţã. Adeverinţa va fi semnatã de directorul şi de secretarul unitãţii de învãţãmânt absolvite şi va purta ştampila acesteia.
    (2) Recunoaşterea probelor promovate în sesiunile anterioare anului 2010 se face în conformitate cu prevederile alin. (1), dupã cum urmeazã:
    a) proba oralã de limba şi literatura românã se echivaleazã cu proba A. de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare oralã în limba românã;
    b) proba oralã de limba şi literatura maternã se echivaleazã cu proba B. de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare oralã în limba maternã, în cazul elevilor care au urmat studiile liceale într-o limbã a minoritãţilor naţionale;
    c) proba oralã susţinutã la una din limbile moderne de circulaţie internaţionalã studiate în liceu se echivaleazã cu proba C. de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbã de circulaţie internaţionalã studiatã în liceu;
    d) proba scrisã la limba şi literatura românã se echivaleazã cu proba E.a) probã scrisã la limba şi literatura românã;
    e) proba scrisã la limba şi literatura maternã se echivaleazã cu proba E.b) probã scrisã la limba şi literatura maternã;
    f) proba scrisã susţinutã în sesiunile anterioare anului 2010 la oricare din probele d), e) sau f), la matematicã, respectiv istorie, se echivaleazã cu proba E.c), definitã conform prezentei metodologii;
    g) proba scrisã susţinutã la una din disciplinele fizicã, chimie, biologie, informaticã, respectiv geografie, filozofie, logicã şi argumentare, economie, psihologie şi sociologie în cadrul probelor d), e) sau f) din sesiunile anterioare anului 2010 se echivaleazã cu proba E.d), definitã conform prezentei metodologii.
    (3) Recunoaşterea probelor menţionate la alin. (2) f) şi g) promovate în sesiunile anterioare anului 2010 se face doar dacã disciplinele susţinute coincid cu disciplinele pe care absolvenţii promoţiei 2011 au dreptul sã le susţinã în cadrul examenului de bacalaureat 2011, în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea absolvite.
    (4) Pentru absolvenţii din seriile anterioare anului 2010, cãrora le-a fost echivalatã proba oralã promovatã la limba şi literatura românã, limba şi literatura maternã sau la limba modernã nu se elibereazã certificatul care atestã nivelul de competenţã lingvisticã.
    (5) Candidaţii care au participat şi au fost respinşi la sesiunile de bacalaureat organizate în anul 2010 pot solicita recunoaşterea probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale şi a probelor scrise susţinute în aceste sesiuni. Pentru aceşti candidaţi, în adeverinţa menţionatã la alin. (1) vor fi precizate şi rezultatele obţinute la aceste probe.
    ART. 37
    (1) Recunoaşterea unora dintre probele promovate în sesiunile anterioare, pentru sesiunea curentã, este condiţionatã de solicitarea scrisã de recunoaştere a probelor promovate în sesiunile menţionate la Art. 4, care se face în momentul înscrierii pentru una dintre sesiunile anului 2011. Candidaţii vor preciza în fişa de înscriere probele şi disciplinele corespunzãtoare la care doresc sã li se recunoascã rezultatele obţinute în sesiunile menţionate la Art. 4. În fişa de înscriere se specificã, de asemenea, probele pe care solicitã sã le susţinã, respectiv disciplina pe care doresc sã o susţinã la fiecare probã, precum şi tipul de subiect pentru disciplina respectivã.
    (2) Nedepunerea cererii de recunoaştere a uneia dintre probele promovate într-o sesiune conduce la prescrierea dreptului de a solicita recunoaşterea notei iniţiale. În cazul în care candidatul a susţinut, în sesiuni succesive, aceeaşi probã, la o eventualã nouã cerere de recunoaştere a probei respective, i se va recunoaşte ultima notã obţinutã la aceastã probã.
    ART. 38
    Directorii unitãţilor de învãţãmânt liceal centralizeazã opţiunile candidaţilor din seria curentã şi transmit situaţia comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti pânã la data de 29 aprilie.
    ART. 39
    (1) Dupã încheierea anului şcolar, comisia de bacalaureat din unitatea de învãţãmânt liceal actualizeazã tabelele de înscriere, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiatã, exmatriculaţi, prin consemnarea eventualelor schimbãri de opţiuni pentru probele scrise.
    (2) Documentele de înscriere pentru examenul de bacalaureat, atât pentru candidaţii din seria curentã, cât şi pentru cei din seriile anterioare se depun la centrul de examen la care este arondatã unitatea de învãţãmânt, de cãtre directorul şi secretarul acesteia, conform unei programãri stabilite de comisia de bacalaureat judeţeanã/a municipiului Bucureşti.
    (3) Documentele de înscriere pentru prima sesiune a examenului de bacalaureat se transmit, în termen de trei zile de la încheierea cursurilor, semnate şi ştampilate de director, centrului de examen la care şcoala este arondatã. De corectitudinea datelor transmise centrului de examen, rãspunde directorul unitãţii de învãţãmânt la care candidaţii au absolvit cursurile liceale.
    (4) Pentru a doua sesiune de bacalaureat, înscrierea candidaţilor se face conform calendarului examenului. Pentru elevii de clasa a XII-a/a XIII-a, care susţin examene de corigenţã, se va stabili, în graficul corigenţelor, o zi specialã de înscriere pentru sesiunea a doua de bacalaureat.

    V. CONŢINUTUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT ŞI STABILIREA PROBELOR

    ART. 40
    Disciplinele de studiu la care se organizeazã probele pentru examenul de bacalaureat sunt stabilite conform legii.
    ART. 41
    (1) Examenul naţional de bacalaureat constã în susţinerea urmãtoarelor probe:
    A. probã de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare oralã în limba românã;
    B. probã de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare oralã în limba maternã, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbã a minoritãţilor naţionale.
    C. probã de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbã de circulaţie internaţionalã studiatã pe parcursul învãţãmântului liceal.
    D. probã de evaluare a competenţelor digitale.
    E. probe scrise de evaluare a competenţelor formate pe durata învãţãmântului liceal, dupã cum urmeazã:
    a) Probã scrisã la limba şi literatura românã - probã comunã pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializãrile;
    b) Probã scrisã la limba şi literatura maternã - probã comunã pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializãrile, care au urmat studiile liceale într-o limbã a minoritãţilor naţionale;
    c) O probã scrisã, diferenţiatã în funcţie de filierã, profil şi specializare, dupã cum urmeazã:
    (i) matematicã - pentru profilul real din filiera teoreticã, pentru toate profilurile din filiera tehnologicã şi pentru profilul militar şi profilul pedagogic - specializarea învãţãtori-educatoare, din filiera vocaţionalã;
    (ii) istorie - pentru profilul umanist din filiera teoreticã şi pentru toate profilurile şi specializãrile din filiera vocaţionalã, cu excepţia celor menţionate la punctul c) (i);
    d) O probã scrisã la care elevul poate opta, în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea urmate, pentru una dintre disciplinele cuprinse în urmãtoarele douã grupe:
    (i) fizicã, chimie, biologie sau informaticã - pentru profilul real din filiera teoreticã, pentru profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului din filiera tehnologicã şi pentru profilul militar din filiera vocaţionalã;
    (ii) geografie, filosofie, logicã şi argumentare, economie, psihologie şi, dupã caz, sociologie - pentru profilul umanist din filiera teoreticã, pentru profilul servicii din filiera tehnologicã şi pentru toate profilurile şi specializãrile din filiera vocaţionalã, cu excepţia celui menţionat la punctul d) (i).
    (2) Aprobarea programelor disciplinelor de examen se face prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.
    (3) Candidaţii pot alege pentru probele scrise de la E. d) una dintre disciplinele studiate în liceu, din lista stabilitã în prezenta metodologie pentru fiecare filierã/profil/specializare/ calificare profesionalã.
    ART. 42
    (1) Pentru candidaţii proveniţi din promoţiile anterioare, se face asimilarea specializãrii absolvite cu una dintre specializãrile/calificãrile profesionale în vigoare pentru promoţia curentã.
    (2) Pentru filiera teoreticã, promoţiile de la învãţãmânt de zi, de pânã în anul 2002 inclusiv, sau de la învãţãmânt seral sau cu frecvenţã redusã, de pânã în anul 2003 inclusiv, asimilarea specializãrilor se face astfel:


┌───────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│Specializare │ Specializare asimilatã │ Profilul /filiera actuale│
├───────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Limbi moderne │Filologie │ Umanist/filiera teoreticã│
│Limbi clasice │ │ │
├───────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Istorie - ştiinţe │Ştiinţe sociale │ Umanist/filiera teoreticã│
│sociale │ │ │
├───────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Matematicã - fizicã│Matematicã - informaticã │ Real/filiera teoreticã │
├───────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Fizicã - chimie │Ştiinţe ale naturii │ Real/filiera teoreticã │
│Chimie - biologie │ │ │
└───────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────┘    (3) Pentru filierele tehnologicã şi vocaţionalã, asimilarea specializãrilor se face de cãtre comisia de bacalaureat judeţeanã/a municipiului Bucureşti, dupã analiza comparativã a planurilor-cadru parcurse de candidat şi a planurilor-cadru în vigoare pentru absolvenţii promoţiei 2011.
    ART. 43
    (1) Subiectele pentru probele scrise de examen se elaboreazã de cãtre Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi se stabilesc ţinându-se seama de urmãtoarele criterii:
    a) sã fie în concordanţã cu programele şcolare şi cu programele de bacalaureat, aprobate şi publicate de MECTS;
    b) sã fie proiectate astfel încât tratarea lor sã valorifice capacitatea candidaţilor de analizã, de sintezã, de generalizare şi abstractizare din partea candidaţilor;
    c) sã asigure o cuprindere echilibratã a materiei studiate, sã aibã grad de complexitate corespunzãtor conţinutului programelor de bacalaureat, pentru a fi tratate în timpul stabilit, sã solicite demonstrarea competenţelor prevãzute în aceste programe;
    d) sã permitã tratarea lor în timpul acordat candidaţilor pentru rezolvare la probele scrise: 3 ore;
    (2) Baremele de evaluare şi de notare se elaboreazã de cãtre Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare astfel încât sã se asigure unitatea de evaluare la nivel naţional.
    ART. 44
    (1) Subiectele pentru probele A) şi B), de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare oralã în limba românã, respectiv în limba maternã se elaboreazã de cãtre Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare.
    (2) Subiectele cuprind texte literare şi nonliterare, funcţionale şi nonfuncţionale şi itemi corespunzãtori descriptorilor competenţelor din programele pentru bacalaureat.
    (3) Subiectele menţionate la alin. (1) vor avea un grad de complexitate care sã permitã tratarea lor integralã în maximum 10-15 minute.
    ART. 45
    (1) La proba C, de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbã de circulaţie internaţionalã studiatã pe parcursul învãţãmântului liceal, elevii pot alege oricare limbã modernã studiatã în liceu, indiferent dacã a fost studiatã drept limba 1, limba a 2-a sau limba a 3-a de studiu, dacã a fost studiatã în regim normal, intensiv, bilingv ori dacã a fost disciplinã obligatorie sau opţionalã.
    (2) Evaluarea competenţei lingvistice într-o limbã de circulaţie internaţionalã se face prin trei tipuri de probe, dupã cum urmeazã:
    a) probã scrisã;
    b) probã oralã;
    c) probã de înţelegere a unui text audiat;
    (3) Durata probelor menţionate la alin. (2), care compun proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbã de circulaţie internaţionalã, modalitatea de desfãşurare şi evaluare a probei, precum şi corelarea punctajelor obţinute cu nivelurile de competenţã acordate candidaţilor vor fi stabilite printr-o procedurã elaboratã de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, în concordanţã cu Cadrul European Comun de Referinţã pentru Limbi. Procedura va fi publicatã pe web-site pânã la data de 1 noiembrie 2010.
    (4) Subiectele pentru probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbã de circulaţie internaţionalã studiatã în liceu sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, astfel încât sã permitã stabilirea, pentru fiecare candidat, a nivelului corespunzãtor Cadrului European Comun de Referinţã pentru Limbi.
    (5) Elevii care promoveazã, pe parcursul învãţãmântului preuniversitar, examene cu recunoaştere internaţionalã pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi strãine, au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene, la cerere şi conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.
    ART. 46
    (1) Subiectele pentru proba D, de evaluare a competenţelor digitale, se stabilesc de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, în conformitate cu programa de bacalaureat, elaboratã pe baza programei şcolare a disciplinei "Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor", studiatã în trunchiul comun, la toate filierele, profilurile şi specializãrile, pe parcursul claselor a IX-a şi a X-a.
    (2) Durata probei D, de evaluare a competenţelor digitale, modalitatea de desfãşurare şi evaluare a probei vor fi stabilite printr-o procedurã elaboratã de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, în concordanţã cu standardele europene, care va fi publicatã pe web-site pânã la data de 1 noiembrie 2010;
    (3) Elevii care promoveazã, pe parcursul învãţãmântului preuniversitar, examene cu recunoaştere europeanã pentru certificarea competenţelor digitale, au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene, la cerere şi conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.
    ART. 47
    (1) Subiectele pentru toate probele examenului de bacalaureat se clasificã în categoria documentelor secret de serviciu din momentul demarãrii acţiunii de elaborare a acestora şi pânã în momentul în care devin publice.
    (2) Toate acţiunile referitoare la elaborarea, traducerea şi transmiterea cãtre unitãţile de învãţãmânt liceal/centrele de examen a subiectelor vor fi menţionate în proceduri separate, care se vor elabora de cãtre Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, în concordanţã cu legislaţia în vigoare.
    (3) Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare asigurã traducerea variantelor de subiecte în limbile minoritãţilor naţionale.
    (4) Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare va posta pe web-site structura subiectelor pentru probele examenului de bacalaureat, precum şi precizãrile metodologice referitoare la cerinţe şi la modalitãţile de evaluare ale acestora la data de 1 noiembrie 2010.

    VI. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROBELOR

    Probele de certificare a competenţelor lingvistice şi digitale

    ART. 48
    (1) La proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare oralã în limba românã, respectiv în limba maternã, precum şi la proba oralã din cadrul probei C, de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbã de circulaţie internaţionalã studiatã în liceu, candidaţii intrã în sala de examen în ordinea afişatã, respectându-se criteriul alfabetic şi ora prevãzutã pentru fiecare grupã. Fiecare candidat prezintã comisiei documentul de identitate. Comisia de bacalaureat verificã identitatea fiecãrui candidat.
    (2) Se interzice candidaţilor sã pãtrundã în salã cu orice fel de lucrãri: manuale, dicţionare, notiţe, însemnãri etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de cãtre preşedintele comisiei de examen, indiferent dacã materialele interzise au fost folosite sau nu.
    (3) La probele orale, candidatul extrage un bilet şi primeşte hârtie ştampilatã pentru ciornã.
    (4) Pentru elaborarea rãspunsurilor, se acordã fiecãrui candidat câte 15 minute, iar pentru susţinerea acestora în faţa comisiei, câte 10 - 15 minute.
    (5) La examenul oral de limba şi literatura maghiarã (proba B) candidaţii pot folosi culegeri de texte. Pentru a preveni eventuale fraude, acestea vor fi verificate înainte de începerea examenului de cãtre comisia de examinare.
    (6) Dupã susţinerea probei, candidatul predã ciorna semnatã şi biletul de examen.
    (7) Eventualele fraude sau tentative de fraudã la probele orale vor fi comunicate imediat preşedintelui comisiei. Acesta este obligat sã verifice şi sã ia mãsurile ce se impun, care pot merge pânã la eliminarea candidatului din examen.
    (8) Comisia de bacalaureat judeţeanã/a municipiului Bucureşti va fi informatã, imediat, despre orice situaţie specialã.
    ART. 49
    (1) În conformitate cu procedura stabilitã de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, organizatã la nivelul unitãţii de învãţãmânt liceal, realizeazã planificarea celor trei tipuri de probe care compun proba de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbã de circulaţie internaţionalã, precum şi planificarea nominalã a elevilor, pentru susţinerea acestora. Planificarea probelor se face în perioada prevãzutã de calendarul examenului de bacalaureat.
    (2) Subiectele pentru proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbã de circulaţie internaţionalã studiatã în liceu sunt transmise unitãţilor de învãţãmânt liceal, conform procedurii menţionate la alin. (1).
    ART. 50
    (1) Sãlile în care se desfãşoarã proba de înţelegere a unui text audiat, din cadrul probei C, de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbã de circulaţie internaţionalã studiatã în liceu, vor fi pregãtite de comisia de bacalaureat din unitatea de învãţãmânt liceal, în conformitate cu prevederile Art. 54, din prezenta metodologie.
    (2) Înaintea intrãrii în sãli pentru proba de înţelegere a unui text audiat, din cadrul probei C, de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbã de circulaţie internaţionalã studiatã în liceu, preşedintele comisiei din unitatea de învãţãmânt liceal instruieşte asistenţii în legãturã cu îndatoririle ce le revin, cu prevederile metodologiei de organizare şi desfãşurare a examenului de bacalaureat şi ale procedurii transmise de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, cu informaţiile pe care trebuie sã le furnizeze candidaţilor aflaţi în sãli.
    (3) La încheierea instructajului, participanţii vor semna un proces-verbal, care se va arhiva, alãturi de celelalte documente ale examenului.
    (4) Candidaţii sunt repartizaţi în sãli, în ordine alfabeticã, câte unul în bancã, conform planificãrii fãcute de comisia de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor lingvistice şi digitale, organizatã la nivelul unitãţii de învãţãmânt. Asistenţii verificã documentul de identitate al fiecãrui candidat aflat în salã.
    (5) Se interzice candidaţilor sã pãtrundã în salã cu orice fel de lucrãri: manuale, dicţionare, notiţe, însemnãri etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de cãtre preşedintele comisiei, indiferent dacã materialele interzise au fost folosite sau nu.
    (6) Înainte de aducerea subiectelor în sãli, asistenţii vor explica elevilor modul de desfãşurare a probei şi modul de completare a datelor personale pe foaia tipizatã.
    (7) Înainte de aducerea subiectelor în sãli, fiecare candidat primeşte o coalã de hârtie tipizatã, pe care îşi scrie cu majuscule numele, prenumele tatãlui, toate prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate şi completeazã citeţ celelalte date de pe colţul ce urmeazã a fi lipit.
    (8) La ora stabilitã pentru începerea probei, textul înregistrat pe o casetã sau pe un CD este audiat de douã ori. Pe mãsurã ce audiazã textul, elevii încep rezolvarea subiectelor. Timpul total alocat pentru rezolvarea subiectelor este stabilit prin procedura menţionatã la Art. 45, alin. (3).
    (9) Dupã ce îşi încheie lucrãrile, candidaţii numeroteazã foile, sub îndrumarea asistenţilor, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentã şi numãrul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, dacã elevul a scris în total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisã fiind baratã de cãtre asistenţi.
    (10) Dupã încheierea numerotãrii, candidaţii predau asistenţilor lucrãrile şi semneazã pentru confirmarea predãrii lucrãrii şi a numãrului de pagini. Colţul colii tipizate va fi lipit, în prezenţa candidatului, numai dupã ce asistenţii din sãli au verificat identitatea candidaţilor şi dupã ce aceştia semneazã în interiorul porţiunii care urmeazã a fi sigilatã.
    (11) La predarea lucrãrilor, asistenţii bareazã spaţiile nescrise, verificã numãrul de pagini şi îl trec în procesele-verbale de predare-primire pe care le semneazã candidaţii, precum şi în rubrica prevãzutã pe prima paginã a lucrãrii.
    (12) La expirarea timpului acordat pentru rezolvarea subiectelor, candidaţii predau lucrãrile în faza în care se aflã, fiind interzisã depãşirea timpului stabilit. Trei candidaţi rãmân în salã pânã la predarea ultimei lucrãri.
    (13) În cazul în care un candidat refuzã sã predea lucrarea scrisã, acest lucru se consemneazã într-un proces-verbal, semnat de cei doi asistenţi şi atrage dupã sine eliminarea candidatului din examen.
    (14) În timpul desfãşurãrii probei, asistenţii rãspund de asigurarea ordinii şi a liniştii în sala de clasã, de respectarea de cãtre candidaţi a tuturor prevederilor prezentei metodologii. Asistenţii au obligaţia sã verifice dacã elevii au pãtruns în salã cu materiale interzise prin prezenta metodologie sau cu alte materiale care le-ar permite sau facilita rezolvarea subiectelor de examen şi sã ia mãsurile ce se impun, conform prevederilor prezentei metodologii. De asemenea, asistenţii nu permit candidaţilor sã comunice în niciun fel între ei sau cu exteriorul şi sesizeazã preşedintele comisiei asupra oricãrei încãlcãri a prezentei metodologii.
    (15) Eventualele fraude sau tentative de fraudã, alte nereguli în desfãşurarea examenului, semnalate asistenţilor de cãtre candidaţi sau sesizate de vicepreşedinte, secretar, membrii comisiei, de asistenţi sau de cãtre delegaţii Comisiei Naţionale de Bacalaureat ori ai comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti, vor fi comunicate imediat preşedintelui comisiei. Acesta este obligat sã verifice şi sã ia mãsurile ce se impun, care pot merge pânã la eliminarea candidatului din examen.
    (16) La finalizarea probei, asistenţii predau, sub semnãturã, lucrãrile scrise preşedintelui şi celorlalţi membri ai comisiei. Aceştia verificã dacã numãrul lucrãrilor predate corespunde cu numãrul semnãturilor din procesul-verbal de predare a lucrãrilor scrise, dacã numãrul de pagini al fiecãrei lucrãri coincide cu cel înscris pe lucrare şi în procesul-verbal şi dacã au fost barate spaţiile nescrise.
    ART. 51
    (1) Proba scrisã din cadrul probei C, de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbã de circulaţie internaţionalã studiatã în liceu, se desfãşoarã la data stabilitã de comisia de bacalaureat din unitatea de învãţãmânt liceal, în baza procedurii stabilite de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare.
    (2) La organizarea probei menţionate la alin. (1), se vor respecta prevederile referitoare la organizarea şi desfãşurarea probelor scrise, prevãzute în prezenta metodologie.
    ART. 52
    (1) În conformitate cu procedura stabilitã de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, organizatã la nivelul unitãţii de învãţãmânt liceal realizeazã planificarea probei de evaluare a competenţelor digitale precum şi planificarea nominalã a elevilor, pentru susţinerea acestora. Planificarea probelor se face în perioada prevãzutã de calendarul examenului de bacalaureat.
    (2) Proba D, de evaluare a competenţelor digitale, se desfãşoarã în laboratoarele de informaticã din unitãţile de învãţãmânt liceal.
    (3) Subiectele pentru proba de evaluare a competenţelor digitale sunt transmise unitãţilor de învãţãmânt liceal, conform procedurii menţionate la alin. (1).
    ART. 53
    (1) Comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, organizatã la nivelul unitãţii de învãţãmânt liceal, asigurã, înaintea probei de evaluare a competenţelor digitale, pregãtirea laboratoarelor de informaticã şi a calculatoarelor pentru buna desfãşurare a acesteia. Comisia se va asigura cã toate calculatoarele au softul necesar pentru rezolvarea subiectelor, în conformitate cu programa de bacalaureat pentru proba de evaluare a competenţelor digitale, cã existã conectare la internet pentru fiecare calculator etc. Totodatã, la pregãtirea calculatoarelor se va avea în vedere ca, în timpul probei, candidaţii sã nu poatã comunica între ei prin calculator şi ca toate calculatoarele sã aibã aceeaşi informaţie pentru toţi candidaţii.
    (2) Sãlile în care se desfãşoarã proba de evaluare a competenţelor digitale vor fi pregãtite de comisia de bacalaureat din unitatea de învãţãmânt liceal şi în sensul respectãrii prevederilor Art. 54 din prezenta metodologie.
    (3) Înaintea intrãrii în laboratoarele de informaticã pentru proba de evaluare a competenţelor digitale, preşedintele comisiei din unitatea de învãţãmânt liceal instruieşte asistenţii în legãturã cu îndatoririle ce le revin, cu prevederile metodologiei de organizare şi desfãşurare a examenului de bacalaureat şi ale procedurii transmise de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, cu informaţiile pe care trebuie sã le furnizeze candidaţilor aflaţi în sãli.
    (4) La încheierea instructajului, participanţii vor semna un proces-verbal, care se va arhiva, alãturi de celelalte documente ale examenului.
    (5) Candidaţii sunt repartizaţi în sãli, în ordine alfabeticã, câte unul la calculator, conform planificãrii fãcute de comisia de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor, organizatã la nivelul unitãţii de învãţãmânt. Asistenţii verificã documentul de identitate al fiecãrui candidat aflat în salã.
    (6) Se interzice candidaţilor sã pãtrundã în salã cu orice fel de lucrãri: manuale, dicţionare, notiţe, însemnãri etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de stocare a informaţiei, de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de cãtre preşedintele comisiei de examen, indiferent dacã materialele interzise au fost folosite sau nu.
    (7) Înainte de aducerea subiectelor în sãli, asistenţii vor explica elevilor modul de desfãşurare a probei şi modul de completare a datelor personale pe foaia tipizatã.
    (8) La finalul probei, în funcţie de procedurile stabilite de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, candidaţii vor preda asistenţilor foile pe care au rezolvat subiectul sau vor furniza comisiei un folder în care vor memora produsele software obţinute prin rezolvarea subiectelor propuse, precum şi un fişier în care vor nota rãspunsuri la eventualele întrebãri conţinute în subiecte. Acestea constituie documente de examen.
    (9) În timpul desfãşurãrii probei, asistenţii rãspund de asigurarea ordinii şi a liniştii în sala în care se desfãşoarã proba, de respectarea de cãtre candidaţi a tuturor prevederilor prezentei metodologii. Asistenţii au obligaţia sã verifice dacã elevii au pãtruns în salã cu materiale interzise prin prezenta metodologie sau cu alte materiale care le-ar permite sau facilita rezolvarea subiectelor de examen şi sã ia mãsurile ce se impun, conform prevederilor prezentei metodologii. De asemenea, asistenţii nu permit candidaţilor sã comunice în niciun fel între ei sau cu exteriorul şi sesizeazã preşedintele comisiei asupra oricãrei încãlcãri a prezentei metodologii.
    (10) Eventualele fraude sau tentative de fraudã, alte nereguli în desfãşurarea examenului, semnalate asistenţilor de cãtre candidaţi sau sesizate de vicepreşedinte, secretar, membrii comisiei, de asistenţi sau de cãtre delegaţii Comisiei Naţionale de Bacalaureat ori ai comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti, vor fi comunicate imediat preşedintelui comisiei. Acesta este obligat sã verifice şi sã ia mãsurile ce se impun, care pot merge pânã la eliminarea candidatului din examen.
    (11) Prevederile de la alin. (7), (9)-(13) ale Art. 50 se aplicã şi pentru rezolvarea în scris a subiectelor de la proba de evaluare a competenţelor digitale.
    (12) La finalizarea probei, asistenţii predau preşedintelui şi celorlalţi membri ai comisiei, lucrãrile scrise, sub semnãturã. Aceştia verificã dacã numãrul lucrãrilor predate corespunde cu numãrul semnãturilor din procesul-verbal de predare a lucrãrilor scrise, dacã numãrul de pagini al fiecãrei lucrãri coincide cu cel înscris pe lucrare şi în procesul-verbal şi dacã au fost barate spaţiile nescrise.

    Probele scrise

    ART. 54
    (1) La probele scrise, sãlile vor fi, în prealabil, adaptate acestor activitãţi, prin:
    a) dotarea corespunzãtoare; se va avea în vedere amenajarea sãlilor, astfel încât, de regulã, în fiecare salã de examen sã existe cel puţin 15 candidaţi;
    b) eliminarea oricãror materiale didactice care i-ar putea influenţa pe candidaţi în elaborarea rãspunsurilor orale sau a lucrãrilor scrise;
    c) afişarea pe uşa fiecãrei sãli a listei nominale cu candidaţii repartizaţi în sala respectivã şi a prevederilor metodologiei, care îi informeazã pe aceştia cã pãtrunderea în salã cu materiale ajutãtoare, cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, frauda sau tentativa de fraudã atrag dupã sine eliminarea din examen;
    d) afişarea, pe uşa fiecãrei sãli, a prevederilor din metodologie care îi informeazã pe elevi cã subiectele rezolvate pe ciornã sau pe foaia cu subiectele fotocopiate nu se iau în considerare.
    (2) Comisia din centrul de examen va lua toate mãsurile ca şi în celelalte spaţii la care au acces candidaţii, înainte sau în timpul examenului, sã nu se afle materiale care pot ajuta candidaţii la elaborarea rãspunsurilor.
    ART. 55
    (1) Înaintea intrãrii în sãli, preşedintele comisiei din centrul de examen instruieşte asistenţii în legãturã cu îndatoririle ce le revin, cu prevederile metodologiei de organizare şi desfãşurare a examenului de bacalaureat, cu informaţiile pe care trebuie sã le furnizeze candidaţilor aflaţi în sãli.
    (2) La încheierea instructajului, participanţii vor semna un proces-verbal, care se va arhiva, alãturi de celelalte documente ale examenului.
    (3) Repartizarea în sãli a celor doi asistenţi cadre didactice de altã specialitate decât cea la care se susţine examenul, din altã unitate de învãţãmânt decât cea din care provin candidaţii, se face de cãtre preşedintele comisiei, prin tragere la sorţi, în ziua fiecãrei probe, cu trei sferturi de orã înainte de începerea acesteia, luându-se mãsuri sã nu rãmânã aceleaşi formaţii de asistenţã în zile diferite şi nici aceiaşi asistenţi pentru aceleaşi sãli, la probe diferite.
    (4) Asistenţii, care intrã în sãli dupã ce au fost instruiţi şi au semnat fişa de atribuţii, primesc din partea preşedintelui listele cu candidaţii, procesul-verbal de predare-primire a lucrãrilor scrise, hârtie tipizatã pentru lucrãri şi hârtie ştampilatã pentru ciorne. Numãrul de coli de examen şi numãrul de coli pentru ciorne, primite pentru fiecare salã de examen, vor fi consemnate în procesul-verbal de instruire, care va fi semnat de fiecare asistent în parte şi de preşedintele comisiei.
    (5) Se interzice asistenţilor sã pãtrundã în salã cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, precum şi cu ziare, reviste, cãrţi etc.
    ART. 56
    (1) Accesul candidaţilor în sãli este permis pe baza actului de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei.
    (2) Se interzice candidaţilor sã pãtrundã în salã cu orice fel de lucrãri: manuale, dicţionare, notiţe, însemnãri etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Asistenţii vor verifica respectarea acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor în sãli. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de cãtre preşedintele comisiei de examen, indiferent dacã materialele interzise au fost folosite sau nu, şi, dupã caz, la sancţionarea asistenţilor.
    (3) Înainte de aducerea subiectelor în sãli, asistenţii vor explica elevilor modul de desfãşurare a probei şi modul de completare a datelor personale pe foaia tipizatã. Candidaţii se aşeazã câte unul în bancã, în ordine alfabeticã, în funcţie de disciplina şi de tipul de subiect primit, conform listelor afişate. Fiecare candidat primeşte o coalã de hârtie tipizatã, pe care îşi scrie cu majuscule numele, prenumele tatãlui, toate prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate şi completeazã citeţ celelalte date de pe colţul ce urmeazã a fi lipit. Colţul colii tipizate va fi lipit, dupã distribuirea subiectelor în sãli, numai dupã ce asistenţii din sãli au verificat identitatea candidaţilor, dupã completarea corectã a tuturor datelor prevãzute şi dupã ce aceştia semneazã în interiorul porţiunii care urmeazã a fi sigilatã. Colţurile lucrãrilor vor fi lipite numai dupã ce candidaţii au început sã scrie pe foaia de concurs rezolvarea subiectelor. Procedura anterioarã se repetã pentru toate colile tipizate utilizate de candidat pentru a redacta lucrarea. Candidaţii vor primi atâtea coli tipizate şi ciorne marcate cu ştampila "Bacalaureat 2011 - C.E." câte le sunt necesare. Pentru lipirea colţului lucrãrii se va folosi lipici sau acelaşi tip de etichete autocolante, pentru toate centrele de examen dintr-un judeţ.
    (4) Preşedintele comisiei aplicã ştampila-tip "Bacalaureat 2011 C.E." peste colţul închis şi lipit al lucrãrii. În cazul în care se organizeazã o subcomisie în altã locaţie, ştampila este aplicatã de cãtre membrul comisiei din centrul de examen, desemnat pentru a participa la examen în acea subcomisie. Aceste operaţii se vor încheia înaintea ieşirii primului candidat din sala de examen.
    (5) Înscrierea numelui candidatului pe foile tipizate în afara rubricii care se sigileazã, precum şi orice alte semne distinctive, care ar permite identificarea lucrãrii, atrag dupã sine anularea lucrãrii scrise respective. Propunerea de anulare se poate face atât în centrul de examen, cât şi în centrul de evaluare, de cãtre persoanele din comisie care sesizeazã semnele distinctive, iar decizia se ia de cãtre preşedintele comisiei, dupã consultare cu comisia judeţeanã/a municipiului Bucureşti.
    ART. 57
    (1) Dupã anunţarea variantei de subiect extrasã de Comisia Naţionalã de Bacalaureat, se multiplicã subiectele în numãr egal cu numãrul candidaţilor, urmând ca acestea sã fie distribuite în sãli. Candidaţii care susţin probele în limbile minoritãţilor naţionale vor primi simultan subiectul atât în limba maternã, cât şi în limba românã.
    (2) Comisia de examen va lua toate mãsurile pentru a pregãti în mod corespunzãtor operaţia de multiplicare, astfel încât sã fie asigurat, în cel mai scurt timp posibil, câte un subiect pentru fiecare candidat.
    (3) Asistenţii primesc subiectele multiplicate, în plicuri sigilate, de la preşedinte, vicepreşedinte, secretar sau un membru al comisiei şi le distribuie fiecãrui candidat. La încheierea acestor operaţiuni, începe rezolvarea subiectelor de cãtre candidaţi.
    (4) Asistenţii verificã primirea de cãtre fiecare candidat a tipului de subiect, corespunzãtor filierei, profilului, specializãrii pe care a absolvit-o şi opţiunii, la care are dreptul conform prevederilor prezentei metodologii. Candidaţii vor verifica primirea tipului de subiect corespunzãtor şi vor semna procesul-verbal care menţioneazã în mod explicit acest lucru.
    (5) Niciun membru al comisiei nu poate pãrãsi centrul de examen pânã la încheierea probei, exceptând cazurile speciale cazuri medicale, accidente, situaţii de forţã majorã. Candidaţii care doresc sã predea lucrãrile înainte de expirarea timpului maxim prevãzut de prezenta metodologie pentru rezolvarea subiectelor pot pãrãsi centrul de examen cel mai devreme dupã o orã şi jumãtate de la distribuirea subiectelor în sãli.
    ART. 58
    (1) Preşedintele, vicepreşedintele, secretarul sau un membru al comisiei verificã, în toate sãlile de examen, dacã subiectele multiplicate pentru fiecare candidat sunt complete şi lizibile, respectiv dacã ele corespund cu filiera, cu profilul, cu specializarea şi cu opţiunea candidatului.
    (2) Se interzice preşedintelui, vicepreşedintelui, secretarului şi membrilor comisiei sã dea candidaţilor indicaţii referitoare la rezolvarea subiectelor, sã facã modificãri ale subiectelor sau ale baremelor de evaluare şi de notare.
    (3) Din momentul distribuirii subiectelor, niciun candidat nu mai poate intra în salã şi niciun candidat nu poate pãrãsi sala, decât dacã predã lucrarea scrisã şi semneazã de predarea acesteia.
    (4) În cazuri excepţionale, dacã un candidat se simte rãu şi solicitã pãrãsirea temporarã a sãlii, el este însoţit de unul dintre asistenţi, pânã la înapoierea în sala de examen; în aceastã situaţie timpul alocat rezolvãrii subiectelor nu va fi prelungit.
    ART. 59
    (1) Timpul destinat elaborãrii unei lucrãri scrise este de trei ore, socotit din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru elaborarea lucrãrii scrise, candidaţii folosesc numai cernealã sau pastã de culoare albastrã, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru probele scrise la disciplinele "Matematicã" şi "Geografie", candidaţii pot sã utilizeze instrumente de desen.
    (2) Se interzice folosirea, în timpul probelor scrise, a mijloacelor de calcul. Se foloseşte numai hârtia distribuitã candidaţilor de cãtre asistenţi.
    (3) Candidaţii care doresc sã corecteze o greşealã taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontalã. În cazul în care unii candidaţi, din diferite motive, doresc sã-şi transcrie lucrarea, fãrã sã depãşeascã timpul stabilit, primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de cãtre asistenţi în procesul-verbal de predare-primire a lucrãrilor scrise. Colile folosite iniţial se anuleazã pe loc de cãtre asistenţi, menţionându-se pe ele "Anulat", se semneazã de cãtre asistenţi şi se pãstreazã în condiţiile stabilite pentru lucrãrile scrise.
    ART. 60
    (1) În timpul desfãşurãrii probelor scrise, asistenţii nu dau candidaţilor nicio indicaţie, nu discutã între ei şi nu rezolvã subiectul de examen. Unul dintre asistenţi stã în faţa clasei, celãlalt în spatele clasei şi nu au alte preocupãri în afarã de supraveghere. În cazul în care aceştia încalcã aceste dispoziţii, preşedintele comisiei poate decide înlocuirea lor şi, dacã este cazul, poate face şi propunere de începere a procedurii de cercetare disciplinarã.
    (2) În timpul desfãşurãrii probelor scrise, asistenţii rãspund de asigurarea ordinii şi a liniştii în sala de clasã, de respectarea de cãtre candidaţi a tuturor prevederilor prezentei metodologii. Asistenţii au obligaţia sã verifice dacã elevii au intrat în salã cu materiale interzise prin prezenta metodologie sau cu alte materiale care le-ar permite sau facilita rezolvarea subiectelor de examen şi sã ia mãsurile ce se impun, conform prevederilor prezentei metodologii. De asemenea, asistenţii nu permit candidaţilor sã comunice în niciun fel între ei sau cu exteriorul şi sesizeazã preşedintele comisiei asupra oricãrei încãlcãri a prezentei metodologii.
    (3) Eventualele fraude sau tentative de fraudã, alte nereguli în desfãşurarea examenului, semnalate asistenţilor de cãtre candidaţi sau sesizate de vicepreşedinte, secretar, membrii comisiei, de asistenţi sau de cãtre delegaţii Comisiei Naţionale de Bacalaureat ori ai comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti, vor fi comunicate imediat preşedintelui comisiei. Acesta este obligat sã verifice şi sã ia mãsurile ce se impun, care pot merge pânã la eliminarea candidatului din examen.
    (4) Comisia de bacalaureat judeţeanã/a municipiului Bucureşti va fi informatã, imediat, despre orice situaţie specialã.
    (5) În timpul desfãşurãrii probelor scrise, precum şi pe perioada evaluãrii probelor scrise, în sãlile de examen şi în centrele zonale de evaluare au voie sã intre numai:
    a) preşedintele, vicepreşedintele, secretarul şi membrii comisiei din centrul de examen;
    b) persoane delegate de cãtre Comisia Naţionalã de Bacalaureat sau de comisia de bacalaureat judeţeanã/a municipiului Bucureşti pentru a controla desfãşurarea corectã a examenului.
    ART. 61
    (1) Dupã ce îşi încheie lucrãrile, candidaţii numeroteazã foile, sub îndrumarea asistenţilor, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentã şi numãrul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, dacã elevul a scris în total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisã fiind baratã de cãtre asistenţi. Dupã încheierea numerotãrii, candidaţii predau asistenţilor lucrãrile şi semneazã pentru confirmarea predãrii lucrãrii şi a numãrului de pagini.
    (2) La expirarea celor trei ore acordate, candidaţii predau lucrãrile în faza în care se aflã, fiind interzisã depãşirea timpului stabilit. Trei candidaţi rãmân în salã pânã la predarea ultimei lucrãri.
    (3) La predarea lucrãrilor, asistenţii bareazã spaţiile nescrise, verificã numãrul de pagini şi îl trec în procesele-verbale de predare-primire pe care le semneazã candidaţii, precum şi în rubrica prevãzutã pe prima paginã a lucrãrii.
    (4) Ciornele şi lucrãrile anulate se strâng separat şi se pãstreazã în centrul de examen.
    (5) La finalizarea probei scrise, asistenţii predau, sub semnãturã, lucrãrile scrise preşedintelui şi celorlalţi membri ai comisiei. Aceştia verificã dacã numãrul lucrãrilor predate corespunde cu numãrul semnãturilor din procesul-verbal de predare a lucrãrilor scrise, dacã numãrul de pagini al fiecãrei lucrãri coincide cu cel înscris pe lucrare şi în procesul-verbal şi dacã au fost barate spaţiile nescrise.
    (6) În cazul în care un candidat refuzã sã predea lucrarea scrisã, acest lucru se consemneazã într-un proces-verbal, semnat de cei doi asistenţi şi atrage dupã sine eliminarea candidatului din examen.

    VII. EVALUAREA CANDIDAŢILOR

    Probele de certificare a competenţelor lingvistice şi digitale

    ART. 62
    (1) La proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare oralã în limba românã, respectiv în limba maternã, precum şi la proba oralã din cadrul probei C, de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbã de circulaţie internaţionalã studiatã în liceu, examinarea se realizeazã de cãtre cei doi profesori examinatori de specialitate, membri ai comisiei.
    (2) Profesorii examinatori pot interveni cu întrebãri lãmuritoare sau suplimentare, de regulã dupã ce candidatul şi-a prezentat rãspunsurile.
    (3) Examinarea se desfãşoarã în prezenţa a cel puţin 3 candidaţi.
    ART. 63
    (1) Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare oralã în limba românã, respectiv în limba maternã nu se exprimã prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţã corespunzãtor grilei aprobate la nivel naţional. Nivelul de competenţã lingvisticã de comunicare oralã în limba românã, respectiv în limba maternã se stabileşte de comun acord de cãtre cei doi profesori examinatori, în conformitate cu descriptorii din programele de bacalaureat şi cu grila cuprinsã în procedurile elaborate şi transmise de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare. Nivelul de competenţã lingvisticã de comunicare oralã în limba românã, respectiv în limba maternã al candidatului se înscrie într-un borderou, care este semnat de cei doi examinatori.
    (2) Suplimentul descriptiv al certificatului de competenţã conţine descrierea competenţelor lingvistice de comunicare oralã în limba românã, respectiv în limba maternã ale candidatului şi se va completa în conformitate cu nivelul acordat candidatului, stabilit conform alin. (1).
    ART. 64
    (1) Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbã de circulaţie internaţionalã studiatã în liceu, se stabileşte de cãtre cei doi examinatori, dupã susţinerea de cãtre candidat a tuturor tipurilor de probe menţionate la art. 45, în conformitate cu criteriile stabilite în programele de bacalaureat şi cu grila cuprinsã în procedurile transmise de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare.
    (2) Rezultatul evaluãrii competenţelor lingvistice într-o limbã de circulaţie internaţionalã nu se exprimã prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţã corespunzãtor Cadrului European Comun de Referinţã pentru Limbi.
    (3) Nivelul corespunzãtor Cadrului European Comun de Referinţã pentru Limbi, stabilit în urma desfãşurãrii evaluãrii, se trece pe diploma de bacalaureat şi pe certificatul de competenţã lingvisticã în limba de circulaţie internaţionalã.
    (4) Suplimentul descriptiv al certificatului de competenţã, ce conţine descrierea competenţelor lingvistice de comunicare în limba modernã ale candidatului se va completa în conformitate cu descriptorii stabiliţi în Cadrul European Comun de Referinţã pentru Limbi.
    ART. 65
    (1) Rezultatul evaluãrii la proba de evaluare a competenţelor digitale nu se exprimã prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţã, în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu şi în conformitate cu prevederile prezentei metodologii şi a procedurii menţionate la g 46, alin. (2).
    (2) Lucrãrile scrise/produsele informatice elaborate de candidaţii sunt evaluate de cei doi examinatori ai probei de evaluare a competenţelor digitale, în conformitate cu grila de evaluare transmisã de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare.
    (3) Fiecare evaluator acordã un punctaj exprimat printr-un numãr întreg cuprins între 0 şi 100. Punctajul final al fiecãrui candidat se calculeazã ca medie aritmeticã a punctajelor celor doi examinatori, rotunjitã la cel mai apropiat întreg. În cazul unei fracţiuni de 0,50 puncte, rotunjirea se face în favoarea candidatului, la numãrul întreg imediat superior.
    (4) În funcţie de punctajul obţinut, se va stabili nivelul de competenţã digitalã a candidatului: utilizator începãtor, utilizator de nivel mediu, utilizator avansat, utilizator experimentat.
    (5) Modalitatea de evaluare şi corelarea punctajelor obţinute cu nivelurile de competenţã menţionate la alin. (4) sunt stabilite prin procedura menţionatã la Art. 46.

    Probele scrise

    ART. 66
    (1) Pe mãsurã ce se încheie susţinerea probelor scrise, toate lucrãrile scrise se transportã şi se predau, de cãtre preşedinte, însoţit de vicepreşedinte, de secretar sau de un membru al comisiei centrului de examen, pe bazã de proces-verbal, preşedintelui şi vicepreşedintelui din centrul zonal de evaluare.
    (2) Odatã cu lucrãrile de la prima probã scrisã, se predã la centrul zonal de evaluare şi catalogul electronic, completat cu prezenţa şi, dupã caz, cu rezultatele obţinute de candidaţi la probele de evaluare a competenţelor, desfãşurate în unitatea de învãţãmânt.
    ART. 67
    (1) Preşedintele şi vicepreşedintele din centrul zonal de evaluare primesc, pe bazã de proces-verbal, lucrãrile scrise aduse de la fiecare centru de examen arondat, spre a fi evaluate.
    (2) Toate lucrãrile primite în centrul zonal de evaluare la aceeaşi disciplinã, din cadrul aceleiaşi probe de examen, având acelaşi tip de subiect, sunt amestecate de cãtre preşedintele şi vicepreşedintele comisiei, apoi sunt grupate în pachete şi numerotate de la 1 la n. De regulã, pachetele cuprind câte 100 de lucrãri. Pachetele de lucrãri se introduc în dosare/plicuri, dupã ce pe fiecare lucrare s-a scris şi numãrul de ordine al dosarului/plicului.
    (3) Dosarele cu lucrãrile numerotate sunt predate de preşedinte sau de vicepreşedinte, cu proces-verbal de predare-primire, profesorilor evaluatori desemnaţi de preşedinte. Procesul-verbal conţine data, ora, numele persoanelor care predau/preiau lucrãri, disciplina de examen, numãrul lucrãrilor predate/preluate şi numerele de ordine ale acestora.
    (4) Înainte de începerea corectãrii, preşedintele şi vicepreşedintele din centrul zonal de evaluare au obligaţia de a asigura, pentru fiecare disciplinã la care se organizeazã evaluarea, o sesiune de instruire pentru evaluatori. Scopul acestei instruiri este de a diminua diferenţele dintre evaluatori în aplicarea baremului de evaluare.
    (5) Evaluarea lucrãrilor scrise din fiecare pachet se efectueazã, pe baza baremului de evaluare şi notare, în cadrul centrului zonal de evaluare, de doi profesori evaluatori, care lucreazã, în mod obligatoriu, în sãli separate, stabilite de preşedintele comisiei. În fiecare salã se aflã cel puţin trei profesori evaluatori. Schimbarea lucrãrilor de la primul evaluator la al doilea şi invers se va face în prezenţa preşedintelui sau a vicepreşedintelui comisiei, menţionându-se datele de identificare ale evaluatorului: numele şi numerele lucrãrilor corectate.
    (6) Pe perioada evaluãrii au voie sã intre în sãli, în afara evaluatorilor înşişi, doar preşedintele şi vicepreşedintele comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat, preşedintele şi vicepreşedintele centrului zonal de evaluare, reprezentanţii Comisiei Naţionale de Bacalaureat, persoane delegate de cãtre comisia de bacalaureat judeţeanã/a municipiului Bucureşti , pentru a controla desfãşurarea bacalaureatului.
    (7) Toate borderourile, însoţite de listele cu numerele lucrãrilor şi cu distribuţia acestora pe evaluatori se arhiveazã de cãtre vicepreşedintele comisiei şi vor fi puse la dispoziţia Comisiei Naţionale de Bacalaureat pentru sondaje şi analize post-examen.
    (8) Lucrãrile se evalueazã şi se apreciazã de fiecare evaluator, separat, respectându-se baremele de evaluare şi notare elaborate în cadrul Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare. La evaluarea lucrãrilor scrise, profesorii evaluatori nu vor face sublinieri sau menţiuni pe acestea. Evaluarea pe baza baremului se înregistreazã în borderourile de evaluare, separat pentru fiecare evaluator.
    (9) Zilnic, dupã terminarea programului de evaluare şi de notare, pachetele de lucrãri şi borderourile individuale de notare, închise în plicuri sigilate, se predau, cu proces-verbal asemãnãtor celui de la alin. (3), preşedintelui sau vicepreşedintelui, pentru a fi pãstrate în dulapuri metalice, închise şi sigilate. Procesele-verbale fac parte din documentele de examen şi se pãstreazã în acelaşi regim cu lucrãrile scrise. Cheile şi sigiliul de la fişetele în care sunt depozitate lucrãrile scrise şi celelalte documente de bacalaureat vor fi pãstrate separat de cãtre preşedinte/vicepreşedinte şi de unul dintre membrii comisiei.
    ART. 68
    (1) Dupã încheierea, de cãtre ambii profesori, a acţiunii de evaluare, borderourile întocmite şi semnate de fiecare profesor evaluator sunt predate preşedintelui comisiei, odatã cu lucrãrile evaluate. Dupã ce preşedintele comisiei se asigurã cã între notele acordate de cei doi profesori evaluatori este o diferenţã de cel mult un punct, notele obţinute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cernealã roşie, de cãtre profesorii evaluatori, dupã ce este verificatã concordanţa cu borderourile individuale, şi se semneazã de aceştia. Media finalã se trece pe lucrare, în prezenţa profesorilor evaluatori, de cãtre preşedintele comisiei. Preşedintele comisiei calculeazã media finalã, ca medie aritmeticã cu douã zecimale a notelor acordate de evaluatori, fãrã rotunjire, şi semneazã.
    (2) În cazul în care se constatã o diferenţã mai mare de 1 punct între notele acordate de cei doi evaluatori, preşedintele repartizeazã lucrarea spre reevaluare unui alt profesor de specialitate, care, în prezenţa profesorilor evaluatori iniţiali, stabileşte nota finalã a lucrãrii. Nota rezultatã în urma reevaluãrii este nota care se trece pe lucrare; sub notã vor semna cei trei evaluatori şi preşedintele comisiei. Numãrul pachetului şi numãrul de ordine al lucrãrilor care necesitã a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei amintiţi anterior.
    ART. 69
    (1) Dupã ce toate lucrãrile scrise la o disciplinã au fost evaluate şi notate, acestea se deschid, în prezenţa preşedintelui, a vicepreşedintelui, a secretarului, a membrilor comisiei din centrul zonal de evaluare şi a profesorilor evaluatori, iar notele finale se înregistreazã imediat în catalogul electronic.
    (2) Catalogul electronic, în formã tipãritã, se predã de la centrul zonal de evaluare la centrul de examen. Predarea-primirea se face între preşedinţi/vicepreşedinţi/membrii comisiilor. Forma tipãritã a catalogului electronic complet, în douã exemplare, cu notele de la probele scrise şi cu media generalã, ştampilat şi semnat de profesorii evaluatori, la rubrica prevãzutã în acest scop, şi de preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul comisiei din centrul zonal de evaluare, se predã, cu proces-verbal, preşedintelui şi celui de-al doilea delegat al comisiei din centrul de examen.

    VIII. STABILIREA REZULTATELOR FINALE ŞI REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR

    ART. 70
    (1) Dupã încheierea probelor din cadrul examenului de bacalaureat şi dupã evaluarea şi notarea tuturor lucrãrilor scrise, se comunicã rezultatele finale pentru toţi candidaţii.
    (2) Pentru fiecare candidat care a obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la toate probele scrise de examen, se calculeazã media generalã de bacalaureat ca medie aritmeticã, cu douã zecimale, fãrã rotunjire, din notele obţinute la respectivele probe.
    (3) Nu se calculeazã media generalã de bacalaureat pentru candidaţii care nu au promovat una sau mai multe probe, care nu s-au prezentat la toate probele sau care au fost eliminaţi de la o probã.
    (4) Examenul de bacalaureat se considerã promovat de cãtre absolvenţii de liceu care îndeplinesc, cumulativ, urmãtoarele condiţii:
    a) au susţinut probele de evaluare a competenţelor prevãzute în prezenta metodologie la art. 41, alin. (1), lit. A., B.,C., D.
    b) au susţinut toate probele scrise prevãzute în prezenta metodologie la Art. 41, alin. (1) lit. E. şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea;
    c) au obţinut cel puţin media 6 la probele scrise precizate la alin. Art. 41, alin. (1) lit. E.
    (5) Candidatul care, la una din probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale refuzã sã rãspundã sau sã rezolve subiectele propuse se considerã cã nu a susţinut proba respectivã.
    (6) Media notelor la probele scrise, menţionatã la alin. (4), punctul c), se calculeazã ca medie aritmeticã, cu douã zecimale, fãrã rotunjire. Aceasta reprezintã media generalã a candidatului la examenul de bacalaureat.
    (7) Candidatul care îndeplineşte, cumulativ, condiţiile precizate la alin. (4) este declarat "reuşit".
    (8) Pentru candidaţii care obţin media generalã 5,99, media generalã se rotunjeşte la 6,00.
    (9) Candidaţii care s-au prezentat la toate probele de examen, dar nu îndeplinesc simultan condiţiile menţionate la alin. (4), precum şi candidaţii care s-au prezentat la unele, dar nu la toate probele de examen sunt declaraţi "respinşi".
    (10) Candidaţii care au fost eliminaţi de la o probã, pentru fraudã sau tentativã de fraudã, nu mai pot participa la probele urmãtoare şi sunt declaraţi "eliminaţi din examen", fãrã posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile urmãtoare, a notelor la probele promovate anterior eliminãrii sau a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. Se considerã cã aceşti candidaţi nu au promovat examenul de bacalaureat.
    (11) Rezultatele examenului naţional de bacalaureat sunt publice.
    (12) Pentru comunicarea rezultatelor finale ale bacalaureatului se întocmesc şi se afişeazã liste nominale care cuprind: numele şi prenumele candidaţilor, notele obţinute la fiecare probã scrisã, media generalã, acolo unde este cazul, participarea şi, dupã caz, rezultatele obţinute la probele de evaluare a competenţelor şi rezultatul final: "reuşit"/"respins"/"neprezentat"/"eliminat din examen".
    (13) Rezultatele obţinute la probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale nu se contestã.
    ART. 71
    (1) Contestaţiile la probele scrise se depun şi se înregistreazã la centrul de examen, în perioada prevãzutã de calendarul examenului de bacalaureat.
    (2) Preşedintele, împreunã cu unul dintre vicepreşedinţi, cu secretarul sau cu un membru al comisiei din centrul de examen, primesc contestaţiile şi le înregistreazã.
    (3) Cererile prin care se contestã notele obţinute la evaluarea iniţialã, însoţite de un borderou în care se precizeazã numele candidaţilor şi probele, respectiv, disciplina/disciplinele pentru care este depusã contestaţia se înainteazã comisiei din centrul zonal de evaluare, de cãtre un delegat al comisiei din centrul de examen.
    (4) Dupã centralizarea cererilor prin care se contestã notele obţinute la evaluarea iniţialã, lucrãrile se secretizeazã. Secretizarea se face, în toate centrele zonale de evaluare din judeţ, cu acelaşi tip de hârtie pusã la dispoziţie de comisia de bacalaureat judeţeanã/a municipiului Bucureşti. Dupã aceasta, se aplicã ştampila "Bacalaureat 2011 - C.Z.E.".
    (5) În cazul în care Comisia naţionalã de Bacalaureat decide organizarea de centre de contestaţii la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, lucrãrile se înainteazã, prin delegat, comisiei judeţene /a municipiului Bucureşti de contestaţii, singura în mãsurã sã acorde o nouã notã lucrãrii. Totodatã, se transmite un borderou în care se menţioneazã proba de examen, disciplina, tipul de subiect, numãrul de ordine al lucrãrilor şi numãrul de pagini pentru fiecare lucrare contestatã.
    (6) Comisia Naţionalã de Bacalaureat poate stabili organizarea de centre de contestaţii la nivel regional. Componenţa comisiei de contestaţii din centrele regionale este stabilitã de comisia de bacalaureat judeţeanã din judeţul unde a fost stabilit sediul centrului de contestaţii, cu acordul Comisiei Naţionale de Bacalaureat.
    (7) În cazul în care se organizeazã centre regionale de contestaţii, lucrãrile de la centrele zonale de evaluare, ale cãror rezultate iniţiale au fost contestate, se înainteazã, prin delegat, comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti,. Aceasta numeroteazã lucrãrile contestate, pentru fiecare probã scrisã, disciplinã şi tip de subiect şi le transmite comisiei regionale de contestaţii, singura în mãsurã sã acorde o nouã notã lucrãrii.
    ART. 72
    (1) Comisiile judeţene/ a municipiul Bucureşti/ regionale de contestaţii reevalueazã lucrãrile primite şi acordã note lucrãrilor contestate, conform baremelor de evaluare pentru probele scrise.
    (2) Toate procedurile privind desfãşurarea activitãţii în centrele zonale de evaluare sunt respectate şi în cazul comisiei judeţene de contestaţii.
    (3) Dupã terminarea evaluãrii şi deschiderea lucrãrilor, preşedintele comisiei de contestaţii analizeazã notele acordate dupã reevaluare, în comparaţie cu cele acordate iniţial. În situaţia în care se constatã diferenţe de notare mai mari de 1,50 puncte, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea iniţialã şi cele de la contestaţii, preşedintele comisiei de contestaţii decide reevaluarea lucrãrilor respective de cãtre o a treia comisie, formatã din alţi profesori cu experienţã, alţii decât cei care au evaluat iniţial lucrãrile în centrul de contestaţii. Reevaluarea se va face dupã o nouã secretizare a lucrãrilor, respectând cu stricteţe baremul de evaluare şi toate procedurile de evaluare. Nota acordatã de a treia comisie este nota care va fi acordatã de comisia de contestaţii.
    (4) Hotãrârile comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti/regionale de contestaţii se consemneazã într-un proces-verbal care se semneazã de cãtre membrii comisiei şi de preşedinte.
    (5) Lucrãrile scrise se restituie centrelor zonale de evaluare, împreunã cu o copie de pe procesul-verbal. În cazul organizãrii centrelor regionale de contestaţii, documentele sunt predate delegaţilor comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti din judeţele arondate centrului respectiv de contestaţii. O copie a procesului-verbal în care sunt consemnate deciziile comisiei de contestaţii este predatã de comisia din centrul de evaluare, respectiv de comisia de bacalaureat judeţeanã delegatului fiecãrui centru de examen care a înaintat cereri de reevaluare a lucrãrilor scrise. Borderourile de evaluare de la comisia de contestaţii şi procesul-verbal se pãstreazã la sediul inspectoratului şcolar respectiv timp de doi ani.
    ART. 73
    (1) Pentru lucrãrile care au primit iniţial note cuprinse între 4,50 - 4,99, inclusiv notele de 4,50 şi 4,99, sau o notã cel puţin egalã cu 9,50, nota definitivã este nota acordatã de cãtre comisia de contestaţii.
    (2) Pentru lucrãrile care au primit iniţial, la comisia din centrul zonal de evaluare, alte note decât cele menţionate la aliniatul (1), nota definitivã este nota acordatã de comisia judeţeanã de contestaţii/a municipiului Bucureşti, dacã între nota iniţialã şi nota acordatã la contestaţii se constatã o diferenţã de cel puţin 0,50 puncte. Dacã diferenţa dintre cele douã note este mai micã de 0,50 puncte, nota definitivã este nota iniţialã, acordatã de comisia din centrul zonal de evaluare.
    (3) Nota definitivã, acordatã în conformitate cu procedura menţionatã la alin. (1) şi (2), nu mai poate fi modificatã şi reprezintã nota obţinutã de candidat la proba respectivã.
    (4) Comisiile de bacalaureat din centrele de examen opereazã în catalogul electronic schimbãrile care se impun dupã aflarea rezultatelor la contestaţii, recalculeazã, dupã caz, media generalã de bacalaureat şi rectificã în mod corespunzãtor rezultatul examenului.
    (5) Rezultatele la contestaţii se comunicã celor în drept prin afişare la avizierul centrului de examen, conform calendarului.
    ART. 74
    Pentru candidaţii proveniţi de la alte licee decât cel în care este organizat centrul de examen, comisia de examen întocmeşte extrase din catalog, care cuprind situaţia lor la examen şi le transmit liceelor respective, în vederea completãrii diplomelor de bacalaureat.
    ART. 75
    În cazul nepromovãrii examenului de bacalaureat, pot fi recunoscute în sesiunile urmãtoare, la cerere, rezultatele la evaluãrile susţinute conform art. 41, alin. (1) lit. A, B, C şi D, respectiv rezultatele la probele scrise prevãzute la art. 41, alin. (1) lit. E. care au fost promovate cu cel puţin nota 5.

    IX. DOCUMENTE DE EXAMEN ŞI ACTE DE STUDII

    ART. 76
    (1) Toate documentele întocmite pentru bacalaureat în unitãţile de învãţãmânt liceal şi în centrul de examen se pãstreazã pânã la sfârşitul anului şcolar urmãtor, în arhiva unitãţii şcolare în care s-au susţinut probele de evaluare a competenţelor, respectiv în care a fost organizat centrul de examen.
    (2) Lucrãrile scrise şi borderourile de notare, semnate de evaluatori, se predau, cu proces-verbal, directorului unitãţii de învãţãmânt în care s-a organizat centrul zonal de evaluare şi se pãstreazã pânã la sfârşitul anului şcolar urmãtor.
    ART. 77
    (1) În urma promovãrii examenului de bacalaureat, absolventului i se elibereazã diploma de bacalaureat.
    (2) Diplomele de bacalaureat se completeazã cu datele din catalogul electronic numai de cãtre secretarii liceelor la care absolvenţii au promovat ultima clasã şi vor fi semnate de cãtre aceştia şi de cãtre preşedintele comisiei din centrul de examen, în termen de cel mult 10 de zile de la terminarea examenului de bacalaureat. Pe diplome se aplicã ştampila unitãţii de învãţãmânt la care candidatul a absolvit ultima clasã de liceu.
    (3) În cazuri justificate, diplomele pot fi semnate de cãtre preşedintele comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat. Diplomele candidaţilor care au susţinut examenul de bacalaureat în sesiunea specialã prevãzutã la art. 1, alin. (4) vor fi semnate de cãtre preşedintele comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti din judeţul în care se aflã unitatea de învãţãmânt absolvitã de cãtre aceştia.
    (4) Pentru candidaţii care au susţinut examenul de bacalaureat în alt centru de examen decât candidaţii din unitatea de învãţãmânt absolvitã, inclusiv pentru cei care au susţinut bacalaureatul în alt judeţ, completarea diplomei se face de cãtre secretarul unitãţii de învãţãmânt la care candidatul a absolvit ultima clasã de liceu, în baza extrasului din forma tipãritã a catalogului electronic primit de la centrul de examen la care candidatul a susţinut bacalaureatul. Diploma va fi semnatã de secretarul unitãţii de învãţãmânt la care candidatul a absolvit clasa a XII-a/a XIII-a şi de cãtre preşedintele din centrul de examen la care candidatul a susţinut probele.
    ART. 78
    (1) Absolvenţii de liceu care au participat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare oralã în limba românã primesc un certificat care atestã nivelul de competenţã lingvisticã. Certificatul va avea în anexã suplimentul descriptiv al competenţelor/descrierea detaliatã a competenţelor lingvistice.
    (2) Eliberarea certificatului menţionat la alin. (1) nu este condiţionatã de participarea la probele B, de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare oralã în limba maternã, C, de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbã de circulaţie internaţionalã studiatã în liceu, respectiv D, de evaluare a competenţelor digitale, ori de promovarea probelor scrise din cadrul examenului de bacalaureat.
    ART. 79
    (1) Absolvenţii de liceu care au participat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare oralã în limba maternã primesc un certificat care atestã nivelul de competenţã lingvisticã. Certificatul va avea în anexã suplimentul descriptiv al competenţelor/descrierea detaliatã a competenţelor lingvistice.
    (2) Eliberarea certificatului menţionat la alin. (1) nu este condiţionatã de participarea la probele A, de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare oralã în limba românã, C, de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbã de circulaţie internaţionalã studiatã în liceu, respectiv D, de evaluare a competenţelor digitale, ori de promovarea probelor scrise din cadrul examenului de bacalaureat.
    ART. 80
    (1) Absolvenţii de liceu care au participat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbã de circulaţie internaţionalã studiatã în liceu primesc un certificat care atestã nivelul de competenţã lingvisticã. Certificatul va avea în anexã suplimentul descriptiv al competenţelor/descrierea detaliatã a competenţelor lingvistice.
    (2) Eliberarea certificatului menţionat la alin. (1) nu este condiţionatã de participarea la probele A, B, D, de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare oralã în limba românã sau în limba maternã, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, ori de promovarea probelor scrise din cadrul examenului de bacalaureat.
    ART. 81
    (1) Absolvenţii de liceu care au participat la proba de evaluare a competenţelor digitale primesc un certificat. Certificatul va conţine punctajul obţinut şi nivelul corespunzãtor acestuia, stabilit conform prezentei metodologii şi procedurilor elaborate de CNEE şi va avea în anexã suplimentul descriptiv al competenţelor/descrierea detaliatã a competenţelor.
    (2) Eliberarea certificatului menţionat la alin. (1) nu este condiţionatã de participarea la probele A, B, C, de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare oralã în limba românã sau în limba maternã, respectiv de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbã de circulaţie internaţionalã studiatã în liceu, ori de promovarea probelor scrise din cadrul examenului de bacalaureat.

    X. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ

    ART. 82
    (1) Respectarea întocmai a metodologiei de organizare şi desfãşurare a examenului de bacalaureat este obligatorie pentru toate persoanele implicate în aceastã activitate. Încãlcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinarã. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi de control din învãţãmânt, implicat în desfãşurarea examenului de bacalaureat rãspund disciplinar pentru încãlcarea îndatoririlor care le revin, precum şi pentru încãlcarea normelor de comportare, prin care dãuneazã interesului învãţãmântului şi prestigiului instituţiei.
    (2) În cazul în care se constatã diferenţe mai mari de 1,50 puncte - în plus sau în minus - între nota iniţialã şi nota obţinutã la contestaţii sau, dupã caz, între nota obţinutã în cadrul examenului de bacalaureat şi nota obţinutã la reevaluãrile decise de comisia judeţeanã sau de Comisia Naţionalã de Bacalaureat, inspectoratele şcolare analizeazã situaţia, în termen de 5 de zile de la primirea rezultatelor la contestaţii, respectiv la reevaluare. În situaţii justificate, se va declanşa procedura de cercetare disciplinarã, conform prezentei metodologii, pentru sancţionarea celor care se fac vinovaţi de comiterea abaterilor.
    ART. 83
    (1) Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului implicat în comisiile de bacalaureat, în organizarea şi desfãşurarea examenului de bacalaureat, în raport cu gravitatea abaterilor, sunt:
    a) observaţie scrisã;
    b) avertisment;
    c) diminuarea salariului de bazã, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control, cu pânã la 15%, pe o perioadã de 1 - 6 luni;
    d) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învãţãmânt;
    e) desfacerea disciplinarã a contractului de muncã.
    (2) Cadrele didactice care, în perioada examenului, comit fapte cu caracter infracţional, respectiv furnizarea soluţiilor problemelor, înlocuiri de lucrãri, falsificãri de lucrãri etc., care permit sau favorizeazã fraudarea examenului sau care au manifestãri care atestã neglijenţã în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, sunt sancţionate în conformitate cu prevederile prezentei metodologii sau ale Codului penal. În astfel de cazuri, Comisia Naţionalã de Bacalaureat sau, dupã caz, comisia de bacalaureat judeţeanã/a municipiului Bucureşti va sesiza în scris organele de cercetare penalã.
    (3) Prevederile alineatului (3) se aplicã şi persoanelor care au contribuit la elaborarea sau transmiterea subiectelor/ baremelor de evaluare şi notare pentru probele orale sau scrise şi au întreprins acţiuni care au constat în divulgarea parţialã sau integralã a subiectelor/ baremelor de evaluare şi de notare.
    ART. 84
    (1) Sancţiunea disciplinarã se aplicã numai dupã efectuarea cercetãrii faptei sesizate, având la bazã procesul-verbal al comisiei de control, audierea celui în cauzã şi verificarea susţinerilor fãcute de acesta, în apãrare.
    (2) Pentru cercetarea abaterilor sãvârşite de personalul didactic se constituie comisii formate din 3 - 5 membri, dintre care unul reprezintã organizaţia sindicalã din care face parte persoana aflatã în discuţie sau este un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi sunt cadre didactice care au funcţia didacticã cel puţin egalã cu a celui care a sãvârşit abaterea. În comisiile de cercetare a abaterilor personalului didactic din învãţãmântul preuniversitar pot fi incluşi şi inspectori şcolari de specialitate.
    (3) Comisiile de cercetare sunt numite de ministrul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, pentru funcţiile prevãzute la <>art. 25 lit. b) din Legea nr. 128/1997, privind Statutul personalului didactic, şi respectiv, de cãtre inspectorul şcolar general pentru celelalte cadre didactice.
    ART. 85
    (1) Punctul de plecare al cercetãrii este procesul-verbal alcãtuit de organele cu atribuţii de control. În cadrul cercetãrii abaterii prezumate, se stabilesc faptele şi urmãrile acestora, împrejurãrile în care au fost sãvârşite, existenţa sau inexistenţa vinovãţiei, precum şi orice alte date concludente. Audierea celui cercetat şi verificarea apãrãrii acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, deşi a fost înştiinţat în scris cu minimum 48 de ore înainte, precum şi de a da declaraţii scrise se constatã prin proces-verbal şi nu împiedicã finalizarea cercetãrii. Cadrul didactic cercetat are dreptul sã cunoascã toate actele cercetãrii şi sã-şi producã probe în apãrare.
    (2) Inspectoratul şcolar va face comunicarea, prin decizie scrisã cãtre unitatea de învãţãmânt de la care provine cadrul didactic respectiv, în care se precizeazã abaterea constatatã şi sancţiunea dispusã, urmând ca unitatea de învãţãmânt respectivã sã ducã la îndeplinire aplicarea acesteia.
    (3) Abaterile sãvârşite de cadrele didactice în timpul participãrii la comisiile pentru examenul de bacalaureat sunt luate în considerare la acordarea calificativului anual.
    ART. 86
    (1) Constatarea de nereguli grave sau repetate în desfãşurarea activitãţii unei comisii de bacalaureat aduce dupã sine diminuarea cu 20% - 70% a indemnizaţiei preşedintelui. De asemenea, constatarea de nereguli grave duce la înlocuirea din comisie a vinovaţilor. În cazul înlocuirii din comisie, pentru abateri grave, persoana înlocuitã nu primeşte indemnizaţia cuvenitã respectivei funcţii din comisia de bacalaureat.
    (2) Preşedinţii de comisii, cadre didactice universitare, care nu îşi îndeplinesc obligaţiile ce le revin în conformitate cu prezenta metodologie, nu vor mai participa la sesiunile urmãtoare ale examenului de bacalaureat.
    (3) Cadrelor didactice din învãţãmântul preuniversitar care nu îşi îndeplinesc corespunzãtor atribuţiile în comisiile de bacalaureat, care manifestã neglijenţã sau încalcã prevederile prezentei metodologii li se suspendã, pe o perioadã de 1-5 ani, dreptul de a participa la sesiunile urmãtoare ale examenului de bacalaureat. Decizia privind suspendarea dreptului de participare a acestor cadre didactice în comisiile de examen ale sesiunilor ulterioare este luatã de comisia de bacalaureat judeţeanã/a municipiului Bucureşti sau, dupã caz, de Comisia Naţionalã de Bacalaureat.
    ART. 87
    (1) În vederea respectãrii prevederilor din prezenta metodologie şi pentru asigurarea corectitudinii desfãşurãrii examenului de bacalaureat, preşedinţii comisiilor din centrele de bacalaureat vor solicita declaraţii scrise de la fiecare membru al comisiei. În declaraţia-tip, cadrul didactic precizeazã cã nu are soţ/ soţie, rudã sau afin, pânã la gradul al patrulea, printre candidaţii care participã la examenul de bacalaureat în sesiunea respectivã şi îşi asumã responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale.
    (2) De asemenea, declaraţia cadrului didactic cuprinde menţiunea cã, în cazul constatãrii unor nereguli în activitatea sa din cadrul comisiei, ştie cã se vor lua mãsuri de sancţionare, care pot merge pânã la excluderea din învãţãmânt, în funcţie de gravitatea abaterii.

    XI. DISPOZIŢII FINALE

    ART. 88
    Absolvenţii promoţiilor anterioare anului 2011 vor susţine examenul de bacalaureat în conformitate cu programele şcolare aprobate prin ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului pentru examenul de bacalaureat - 2011.
    ART. 89
    Comisiile de bacalaureat din unitãţile de învãţãmânt liceal, din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare, precum şi comisiile de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti au obligaţia sã informeze telefonic, în cel mai scurt timp, Comisia Naţionalã de Bacalaureat cu privire la neregulile care apar în organizarea şi desfãşurarea bacalaureatului, precum şi despre neprezentarea unor preşedinţi, în vederea înlocuirii acestora.
    ART. 90
    (1) Pânã la data de 1 octombrie, inspectoratele şcolare vor alcãtui un raport special despre examenul naţional de bacalaureat din anul în curs. Raportul anual va fi fãcut public şi va fi trimis, în copie, şi la MECTS, la Direcţia Generalã Educaţie şi Învãţare pe Tot Parcursul Vieţii.
    (2) Raportul va cuprinde informaţii despre monitorizarea desfãşurãrii acestui examen, inclusiv date despre eşantioanele de lucrãri reevaluate la decizia comisiei naţionale sau judeţene. Comisia judeţeanã va decide reevaluarea de lucrãri la cel puţin trei discipline de examen, pentru examenul de bacalaureat. Numãrul minim de lucrãri reevaluate la o disciplinã va fi de 50, iar criteriile de selectare a lucrãrilor vor fi stabilite de inspectoratul şcolar. Inspectorii şcolari de specialitate vor coordona evaluarea lucrãrilor selectate şi vor prezenta în scris inspectorului şcolar general concluziile acestei reevaluãri.
    ART. 91
    (1) La organizarea şi desfãşurarea bacalaureatului în unitãţile de învãţãmânt cu secţiile de liceu pentru elevii cu deficienţe se fac urmãtoarele precizãri speciale:
    a) Pentru un numãr de candidaţi care corespunde cel puţin efectivului unei clase speciale de liceu se organizeazã subcomisii de bacalaureat.
    b) Preşedintele comisiei de bacalaureat va fi, de regulã, un cadru didactic universitar cu specialitatea psihopedagogie specialã, pedagogie, psihologie sau un profesor cu gradul didactic I sau II, având una dintre specialitãţile menţionate anterior.
    c) Comisiile de bacalaureat vor asigura condiţii de egalizare a şanselor pentru candidaţii cu deficienţe, prin adaptarea procedurilor de examinare la subiectele de concurs unice, în funcţie de particularitãţile individuale şi de cele specifice deficienţei respective.
    (2) Exemple de asemenea adaptãri sunt:
    a) asigurarea posibilitãţii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille, la elevii nevãzãtori, respectiv a limbajului mimico-gestual la elevii cu deficienţe de auz (inclusiv posibilitatea asigurãrii, dupã caz, a unui interpret autorizat);
    b) mãrirea cu 1-1,5 ore a timpului destinat efectuãrii lucrãrii scrise de cãtre candidaţii cu deficienţe motorii sau neuro-motorii, care îi împiedicã sã scrie normal, sau de cãtre cei cu deficienţe vizuale grave;
    c) asigurarea scrisului cu caractere mãrite la candidaţii ambliopi;
    d) transmiterea prin dictare, la elevii cu anumite deficienţe, a informaţiilor corespunzãtoare subiectelor de examen afişate/prezentate vizual;
    e) realizarea probei scrise prin dictarea conţinutului acesteia, de cãtre candidatul cu deficienţe, cãtre un profesor asistent, de altã specialitate decât cea la care se desfãşoarã proba respectivã.
    (3) Candidaţii cu deficienţe din liceele obişnuite pot beneficia, dupã caz, de prevederile punctului anterior, în baza certificatului de încadrare în grad de handicap sau a unei adeverinţe medicale eliberate de comisia medicalã judeţeanã/a municipiului Bucureşti de orientare şcolar-profesionalã. Acolo unde nu se pot realiza condiţii de egalizare a şanselor, candidaţii vor fi orientaţi spre comisia de bacalaureat dintr-o unitate de învãţãmânt cu secţie de liceu de învãţãmânt special.
    (4) Comisia Naţionalã de Bacalaureat poate aproba şi alte proceduri de susţinere a examenului de bacalaureat pentru candidaţii cu deficienţe/handicap, la propunerea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti.
    ART. 92
    (1) În situaţii excepţionale, pentru elevii imobilizaţi la pat, temporar sau definitiv, pentru cei şcolarizaţi la domiciliu, ca şi pentru cei care suferã de boli contagioase, comisiile de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti pot organiza susţinerea probelor la locul imobilizãrii, simultan cu toţi candidaţii din ţarã.
    (3) Organizarea acestor probe se face cu avizul Comisiei Naţionale de Bacalaureat, la cererea candidatului şi în baza unui document medical care sã ateste imposibilitatea deplasãrii sau a susţinerii probei în colectivitate.
    ART. 93
    (1) Comisia judeţeanã va lua toate mãsurile pentru a asigura cadrelor didactice nominalizate în comisiile din centrele de examen şi de evaluare, la solicitarea acestora, posibilitatea de a lua masa, contra cost, în apropierea centrului respectiv, sau folosind servicii de catering. Pot fi utilizate, în acest sens, cantinele unitãţilor de învãţãmânt.
    (2) În situaţia în care, în comisiile de examen sau de evaluare, sunt cadre didactice cu domiciliul în altã localitate, comisia de bacalaureat judeţeanã/a municipiului Bucureşti va lua toate mãsurile pentru a asigura, la cererea acestora, cazarea în spaţii aparţinând sistemului de învãţãmânt sau în alte spaţii care sã permitã încadrarea în baremul prevãzut pentru cazare, conform prevederilor legale.
    ART. 94
    (1) Candidatul poate solicita comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti sã îşi vadã lucrarea/lucrãrile numai dupã afişarea rezultatelor finale dupã contestaţii. Aceastã solicitare nu poate conduce la modificarea notelor acordate lucrãrii/lucrãrilor.
    (2) Cu excepţia candidatului, pot solicita sã vadã lucrarea/lucrãrile doar membrii comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau ai Comisiei Naţionale de Bacalaureat, în scopul reevaluãrii acesteia/acestora, conform prevederilor art. 8, punctul (11), ale art. 11, punctul (12) şi art. 73, alin. (2).
    ART. 95
    (1) Se interzice cu desãvârşire colectarea sau favorizarea acţiunii de colectare a unor fonduri materiale sau bãneşti de la candidaţi, de la pãrinţii acestora sau de la orice persoanã care are rude în rândul candidaţilor, fonduri care au ca destinaţie asigurarea cazãrii, a meselor sau a altor beneficii pentru membrii comisiilor din centrele de examen sau de evaluare.
    (2) Conducerile unitãţilor de învãţãmânt vor lua toate mãsurile pentru informarea cadrelor didactice, elevilor şi pãrinţilor referitor la prevederile menţionate la alin. (1) şi pentru a nu permite încãlcarea acestora.
    ART. 96
    (1) Candidaţii care au fost eliminaţi de la o probã, pentru fraudã sau tentativã de fraudã, nu mai au dreptul de a participa la urmãtoarele douã sesiuni ale examenului de bacalaureat. Aceştia vor relua integral examenul de bacalaureat, cel mai devreme în a treia sesiune dupã cea în timpul cãreia au fost eliminaţi.
    (2) Candidaţii care au fost înscrişi la examen fãrã a îndeplini condiţiile legale de înscriere sau care au beneficiat de informaţii, documente sau alte forme de sprijin, obţinute pe cale frauduloasã, care le-au facilitat rezolvarea subiectelor, situaţii constatate de organele în drept, sunt eliminaţi din examen. Dacã frauda este constatatã în centrul zonal de evaluare, lucrãrile sunt anulate şi candidaţii sunt consideraţi eliminaţi din examen.
    (3) În situaţia în care frauda este constatatã dupã încheierea examenului de bacalaureat, comisia de bacalaureat judeţeanã/a municipiului Bucureşti modificã rezultatele examenului, în sensul cã respectivul candidat este considerat eliminat din examen. Dacã diploma de bacalaureat a fost completatã, dar nu a fost eliberatã candidatului, ea este anulatã.
    (4) Pentru candidaţii aflaţi în situaţia menţionatã la alin. (3), cãrora le-a fost eliberatã diploma de bacalaureat, inspectoratul şcolar propune instanţei de judecatã anularea diplomei obţinute în urma fraudei dovedite.
    ART. 97
    (1) La organizarea şi desfãşurarea examenului de bacalaureat pot participa, la cerere, numai în calitate de observatori, fãrã a avea dreptul de a interveni, reprezentanţi ai asociaţiilor de pãrinţi sau ai unor organizaţii nonguvernamentale care au activitate relevantã în domeniul educaţiei.
    (2) Înscrierea reprezentanţilor societãţii civile ca observatori, conform punctului precedent, se face pânã la data de 1 iunie 2011, la comisia judeţeanã/a municipiului Bucureşti.
    (3) Participarea acestora la activitãţile din unitãţile de învãţãmânt în care se desfãşoarã probele examenului de bacalaureat se face în urma aprobãrii comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti, pe baza unei adeverinţe eliberate de preşedintele acesteia. Într-o unitate de învãţãmânt nu pot fi mai mult de doi observatori.
    (4) Preşedintele comisiei le solicitã observatorilor completarea unei declaraţii, pe propria rãspundere, prin care aceştia respectã legislaţia în vigoare, prevederile prezentei metodologii şi procedurile stabilite de comisia de bacalaureat judeţeanã/a municipiului Bucureşti pentru accesul observatorilor în spaţiile în care se desfãşoarã examenul de bacalaureat.
    (5) Încãlcarea de cãtre observatori a prevederilor prezentei metodologii sau a altor prevederi care reglementeazã buna organizare şi desfãşurare şi corectitudinea examenului, conduce la eliminarea din unitatea de învãţãmânt a observatorului respectiv şi la retragerea aprobãrii de a fi admis ca observator la examenul de bacalaureat.
    ART. 98
    (1) Inspectoratele şcolare analizeazã rezultatele examenului de bacalaureat, comparã aceste rezultate cu cele obţinute la nivel naţional şi judeţean, cu rezultatele şcolare ale elevilor, pe parcursul anilor de studiu şi prezintã public un raport referitor la rezultatele analizei efectuate.
    (2) Raportul va fi însoţit de un plan de acţiune, care include mãsurile de monitorizare, control şi remediere luate pentru ameliorarea situaţiei, acolo unde acest lucru se impune.
    (3) Unitãţile de învãţãmânt care obţin rezultate necorespunzãtoare la examenul de bacalaureat vor fi monitorizate constant de inspectoratul şcolar, care le va sprijini pentru creşterea calitãţii educaţiei.


    ANEXA 3

                   Atribuţiile membrilor comisiilor de bacalaureat

    I. Comisia de bacalaureat judeţeanã/a municipiului Bucureşti

    1. Preşedintele comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti are urmãtoarele atribuţii:
    (1) controleazã şi rãspunde de organizarea şi desfãşurarea examenului de bacalaureat pe tot teritoriul judeţului/municipiului Bucureşti;
    (2) poate decide asupra organizãrii de centre de bacalaureat fie pe grupuri de licee, fie pe filiere, profiluri, specializãri/calificãri profesionale;
    (3) ia mãsuri de soluţionare a problemelor de finanţare a acţiunilor legate de organizarea şi desfãşurarea examenului de bacalaureat;
    (4) ia mãsuri pentru dotarea centrelor de bacalaureat cu tipizate, consumabile şi logistica necesarã pentru buna desfãşurare a examenului şi a evaluãrii: copiatoare în stare de funcţionare, care sã permitã multiplicarea subiectelor de examen pentru fiecare candidat, calculatoare pentru elaborarea listelor cu rezultate şi a altor documente necesare comisiei, radio, telefon, fax, fişet metalic etc.;
    (5) poate delega inspectori şcolari de specialitate, reprezentanţi ai comisiei judeţene de bacalaureat/a municipiului Bucureşti, pentru monitorizarea desfãşurãrii examenului în centrele de bacalaureat;
    (6) se adreseazã, în scris, autoritãţilor judeţene de sãnãtate, pentru a asigura prezenţa personalului medical în fiecare centru în care se susţin probe în cadrul examenului de bacalaureat, precum şi consiliilor locale, operatorilor de energie electricã, operatorilor de cablu, operatorilor de telefonie etc., în scopul asigurãrii condiţiilor corespunzãtoare pentru desfãşurarea examenului;
    (7) se adreseazã, în scris, organelor Ministerului Administraţiei şi Internelor, de poliţie şi de jandarmerie, de la nivel judeţean, primãriilor, pentru a asigura prezenţa poliţiştilor din poliţia comunitarã sau a jandarmilor la sediul comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti şi la centrele de bacalaureat, pentru paza lucrãrilor scrise, pentru pãstrarea ordinii publice la centrele de examen şi la centrele zonale de evaluare. Prezenţa acestora va fi solicitatã şi pentru transportul lucrãrilor scrise de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, respectiv de la centrele zonale de evaluare la centrele de contestaţii şi invers;
    (8) numeşte profesorii examinatori/evaluatori, asistenţii, secretarii, vicepreşedinţii şi membrii comisiilor de bacalaureat;
    (9) coordoneazã instruirea preşedinţilor şi a vicepreşedinţilor comisiilor din centrele de bacalaureat; pentru comisiile din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare, instruirea se face cu cel mult 48 ore înaintea primei probe scrise a examenului de bacalaureat;
    (10) opereazã, dacã este cazul, schimbãri ale vicepreşedinţilor, ale membrilor, ale profesorilor examinatori/evaluatori, ale secretarilor sau ale asistenţilor care fac parte din comisiile din unitãţile de învãţãmânt care organizeazã probe de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, din centrele de examen sau din centrele zonale de evaluare. Aceste schimbãri vor fi aduse la cunoştinţã, dupã caz, Comisiei Naţionale de Bacalaureat. Poate propune Comisiei Naţionale de Bacalaureat, în cazuri justificate, schimbarea unor preşedinţi de comisie;
    (11) poate decide reevaluarea unor lucrãri, în perioada desfãşurãrii examenului sau ulterior, şi informeazã Comisia Naţionalã de Bacalaureat despre rezultatele acestor reevaluãri;
    (12) sesizeazã, imediat, Comisiei Naţionale de Bacalaureat orice situaţie a cãrei rezolvare nu este prevãzutã în metodologie şi solicitã, în cazuri justificate, subiecte de rezervã;
    (13) organizeazã centrul regional/judeţean/al municipiului Bucureşti de contestaţii şi numeşte comisia regionalã/judeţeanã /a municipiului Bucureşti de contestaţii;
    (14) organizeazã transportul, în condiţii de securitate, al lucrãrilor scrise de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, de la preluarea lor de la una dintre comisii, pânã la predarea lor cãtre cealaltã comisie;
    (15) coordoneazã activitatea de primire a lucrãrilor scrise contestate de la comisiile din centrele zonale de evaluare, precum şi centralizarea şi numerotarea acestora, pentru fiecare probã scrisã, disciplinã şi tip de subiect, şi organizeazã transportul lor, în deplinã securitate, la şi de la comisia regionalã de contestaţii; primeşte lucrãrile scrise reevaluate de comisia regionalã de contestaţii şi le transmite comisiilor din centrele zonale de evaluare;
    (16) elaboreazã şi transmite Comisiei Naţionale de Bacalaureat, la Direcţia Generalã Educaţie şi Învãţare pe Tot Parcursul Vieţii, în termen de 10 zile de la încheierea sesiunii respective a bacalaureatului, raportul final, care va cuprinde:
    a) situaţia numericã a tuturor candidaţilor, pe ansamblu şi la fiecare probã de examen; situaţia elevilor promovaţi, pe tranşe de medii;
    b) semnalarea situaţiilor deosebite - folosirea subiectelor de rezervã, înlocuirea unor preşedinţi şi a unor membri ai comisiei, alte situaţii;
    c) sugestii şi soluţii pentru perfecţionarea organizãrii şi a desfãşurãrii examenului de bacalaureat;
    d) analiza modului de desfãşurare a contestaţiilor şi rezultatele statistice ale acestora, concluzii şi propuneri;
    e) informaţii despre sancţiunile aplicate şi numele persoanelor sancţionate, inclusiv despre personalul didactic cãruia comisia judeţeanã de bacalaureat/a municipiului Bucureşti a decis sã-i retragã dreptul de a mai participa la examenele naţionale.

    2. Vicepreşedintele comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti are urmãtoarele atribuţii:
    (1) rãspunde, împreunã cu preşedintele comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat, de organizarea şi desfãşurarea examenului de bacalaureat pe tot teritoriul judeţului/municipiului Bucureşti;
    (2) sprijinã preşedintele comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat, în soluţionarea problemelor de finanţare a acţiunilor legate de organizarea şi desfãşurarea examenului de bacalaureat;
    (3) ia mãsuri, împreunã cu preşedintele comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat, pentru dotarea centrelor de bacalaureat cu tipizate, consumabile şi logistica necesarã pentru buna desfãşurare a examenului şi a evaluãrii: copiatoare în stare de funcţionare, care sã permitã multiplicarea subiectelor de examen pentru fiecare candidat, calculatoare pentru elaborarea listelor cu rezultate şi a altor documente necesare comisiei, radio, telefon, fax, fişet metalic etc.;
    (4) realizeazã, împreunã cu preşedintele comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat şi membrii comisiei, instruirea preşedinţilor şi a vicepreşedinţilor comisiilor din centrele de examen, cu cel mult 48 ore înaintea primei probe a examenului de bacalaureat; pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii comisiilor din centrele zonale de evaluare, instruirea se face cu cel mult 48 de ore înaintea primei probe scrise;
    (5) sprijinã preşedintele comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat, în organizarea centrului regional /judeţean/ al municipiului Bucureşti de contestaţii şi în numirea comisiei regionale/judeţene /a municipiului Bucureşti de contestaţii;
    (6) organizeazã, împreunã cu preşedintele comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat şi membrii comisiei, transportul, în condiţii de securitate, a lucrãrilor scrise de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, de la preluarea lor de la una dintre comisii, pânã la predarea lor cãtre cealaltã comisie;
    (7) primeşte, împreunã cu preşedintele comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat, lucrãrile scrise contestate de la comisiile din centrele zonale de evaluare, le centralizeazã şi numeroteazã, pentru fiecare probã scrisã, disciplinã şi tip de subiect, şi organizeazã transportul lor, în deplinã securitate, la şi de la comisia regionalã de contestaţii; primeşte lucrãrile scrise reevaluate de comisia regionalã de contestaţii şi le transmite comisiilor din centrele zonale de evaluare.

    3. Secretarul comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti are urmãtoarele atribuţii:
    (1) transmite, în format electronic, Comisiei Naţionale de Bacalaureat, la Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, spre aprobare, lista centrelor de examen şi a centrelor zonale de evaluare din judeţ/ municipiul Bucureşti, pânã la data de 15 aprilie, pentru prima sesiune, şi pânã la data de 22 iulie, pentru a doua sesiune;
    (2) comunicã zilnic, Comisiei Naţionale de Bacalaureat, la Direcţia Generalã Educaţie şi Învãţare pe Tot Parcursul Vieţii, situaţiile speciale din ziua respectivã;
    (3) transmite, la sfârşitul fiecãrei perioade în care se organizeazã probe de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, Comisiei Naţionale de Bacalaureat, la Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, date legate de numãrul de candidaţi înscrişi la probã, numãrul de candidaţi prezenţi, numãrul de candidaţi eliminaţi, procentajul de prezenţã;
    (4) transmite, la sfârşitul fiecãrei probe scrise, Comisiei Naţionale de Bacalaureat, la Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, date legate de numãrul de candidaţi înscrişi la probã, numãrul de candidaţi prezenţi, numãrul de candidaţi eliminaţi, procentajul de prezenţã;
    (5) transmite Comisiei Naţionale de Bacalaureat, la Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, rezultatele examenului de bacalaureat, imediat dupã afişarea acestora (atât înainte, cât şi dupã contestaţii) astfel: numãr de candidaţi înscrişi pentru fiecare probã şi în total pe judeţ, numãr de candidaţi prezenţi, numãr de candidaţi eliminaţi din examen, numãr de candidaţi respinşi, numãr de candidaţi promovaţi, procentul de promovabilitate (dintre cei prezenţi) şi repartiţia acestora pe tranşe de medii.

    4. Membrii comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti au urmãtoarele atribuţii:
    (1) nominalizeazã, împreunã cu preşedintele şi vicepreşedintele comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti, pânã la data de 15 aprilie, pentru prima sesiune, şi pânã la data de 22 iulie, pentru a doua sesiune, centrele de examen, unitãţile şcolare arondate acestora, precum şi centrele zonale de evaluare;
    (2) transmit, în format electronic, Comisiei Naţionale de Bacalaureat, la Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, spre aprobare, lista centrelor de examen şi a centrelor zonale de evaluare din judeţ/ municipiul Bucureşti, pânã la data de 15 aprilie, pentru prima sesiune, şi pânã la data de 22 iulie, pentru a doua sesiune;
    (3) asigurã, împreunã cu preşedintele şi vicepreşedintele comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti, confecţionarea ştampilelor-tip pentru examenul de bacalaureat. Se confecţioneazã douã tipuri de ştampile rotunde, care vor avea urmãtorul conţinut:
    a. ştampila pentru centrele de examen: "Bacalaureat 2011 - C.E.";
    b. ştampila pentru centrele zonale de evaluare: "Bacalaureat 2011 - C.Z.E";
    Ştampilele vor fi rotunde, cu un diametru de 25 mm şi nu vor fi numerotate.
    În situaţia în care un centru de examen are organizatã o subcomisie într-o altã localitate, se confecţioneazã o ştampilã separatã pentru subcomisia respectivã;
    (4) organizeazã, împreunã cu preşedintele şi vicepreşedintele comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti, transportul în condiţii de securitate, a lucrãrilor scrise de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, de la preluarea lor de la una dintre comisii, pânã la predarea lor cãtre cealaltã comisie;
    (5) realizeazã, împreunã cu preşedintele şi vicepreşedintele comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti, instruirea preşedinţilor comisiilor de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, cu cel mult 48 de ore înaintea primei probe;
    (6) realizeazã, împreunã cu preşedintele şi vicepreşedintele comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti, instruirea preşedinţilor şi a vicepreşedinţilor comisiilor din centrele de examen, cu cel mult 48 ore înaintea primei probe a examenului de bacalaureat; pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii comisiilor din centrele zonale de evaluare, instruirea se face cu cel mult 48 de ore înaintea primei probe scrise;
    (7) iau mãsuri, împreunã cu preşedintele şi vicepreşedintele comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti, pentru dotarea centrelor de bacalaureat cu tipizate, consumabile şi logistica necesarã pentru buna desfãşurare a examenului şi a evaluãrii: copiatoare în stare de funcţionare, care sã permitã multiplicarea subiectelor de examen pentru fiecare candidat, calculatoare pentru elaborarea listelor cu rezultate şi a altor documente necesare comisiei, radio, telefon, fax, fişet metalic etc.;
    (8) monitorizeazã modul de organizare şi desfãşurare a probelor de examen pe tot teritoriul judeţului/municipiului Bucureşti;
    (9) monitorizeazã calitatea evaluãrii, inclusiv prin reevaluarea unor lucrãri;
    (10) elaboreazã, la termenele stabilite, rapoartele solicitate de cãtre Comisia Naţionalã de Bacalaureat sau prevãzute în prezenta metodologie.

    II. Comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale

    1. Preşedintele comisiei de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale are urmãtoarele atribuţii:
    (1) organizeazã şi rãspunde de desfãşurarea probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, în unitatea de învãţãmânt respectivã;
    (2) controleazã şi îndrumã activitatea tuturor membrilor comisiei, care au sarcini privind organizarea şi desfãşurarea probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale din cadrul examenului de bacalaureat;
    (3) participã la instructajul organizat de comisia judeţeanã/a municipiului Bucureşti, la data şi ora anunţate;
    (4) asigurã instruirea comisiei cu cel mult 48 de ore înainte de începerea primei probe de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;
    (5) aduce la cunoştinţa comisiei de bacalaureat judeţene/ a Municipiului Bucureşti eventualele modificãri care se impun, din motive obiective, în componenţa comisiei, propune şi solicitã validarea noii componenţe a acesteia;
    (6) asigurã, împreunã cu ceilalţi membri ai comisiei, condiţiile necesare organizãrii şi desfãşurãrii probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale: sãlile în care se desfãşoarã probele, imprimatele pentru lucrãrile scrise, copiatoare pentru multiplicarea subiectelor, fişete pentru pãstrarea în deplinã siguranţã a documentelor de examen, calculatoare având softul necesar pentru desfãşurarea probei de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, telefon, fax, radio etc.;
    (7) coordoneazã elaborarea documentelor necesare desfãşurãrii probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale din cadrul examenului de bacalaureat;
    (8) coordoneazã elaborarea şi completarea documentelor necesare înscrierii şi participãrii candidaţilor la probele de evaluare a competenţelor din cadrul examenului de bacalaureat;
    (9) asigurã, prin secretarul comisiei, completarea catalogului electronic cu numele, iniţiala tatãlui şi prenumele candidaţilor, disciplinele de examen pe care aceştia le susţin şi verificarea corectitudinii datelor înscrise în catalogul electronic;
    (10) asigurã, prin secretarul şi membrii comisiei, colectarea şi transmiterea altor date necesare, solicitate de Comisia Naţionalã de Bacalaureat sau de comisia de bacalaureat judeţeanã/a Municipiului Bucureşti;
    (11) asigurã, prin secretarul comisiei, alcãtuirea şi afişarea listei alfabetice a candidaţilor pentru probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, cu precizarea orei la care trebuie sã se prezinte candidaţii;
    (12) asigurã, prin secretarul comisiei, întocmirea listelor cu repartizarea candidaţilor pe sãli, pentru probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, în ordine alfabeticã, conform prevederilor metodologiei şi afişarea listelor respective, cu 24 de ore înainte de prima probã, la avizierul unitãţii de învãţãmânt;
    (13) asigurã, prin secretarul comisiei, afişarea pe uşile sãlilor în care se desfãşoarã probele a urmãtoarelor documente:
    - listele cu numele candidaţilor repartizaţi în sala respectivã;
    - prevederile metodologiei care stipuleazã cã pãtrunderea în sala de examen cu materiale ajutãtoare, frauda sau tentativa de fraudã atrag dupã sine eliminarea din examen şi cã subiectele rezolvate pe ciornã/foaia cu subiecte fotocopiate nu se iau în considerare;
    (14) ia toate mãsurile pentru a pregãti în mod corespunzãtor operaţia de multiplicare, astfel încât subiectele sã ajungã în cel mai scurt timp în sãlile de examen (numãr suficient de copiatoare, verificarea stãrii de funcţionare şi probarea acestora);
    (15) se asigurã cã în unitatea de învãţãmânt este prezent personalul medical şi personal care sã asigure pãstrarea ordinii publice pe durata desfãşurãrii probelor, conform prevederilor metodologiei;
    (16) verificã, împreunã cu membrii comisiei, sãlile de examen, asigurându-se cã:
    - existã dotarea corespunzãtoare (numãrul de locuri permite aşezarea câte unui elev în bancã etc.);
    - au fost eliminate materialele didactice care i-ar putea influenţa pe candidaţi în elaborarea rãspunsurilor orale, practice sau a lucrãrilor scrise;
    (17) preia, de la Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, în conformitate cu procedurile primite, subiectele şi pregãteşte, împreunã cu profesorii examinatori, subiectele pentru probele orale;
    (18) coordoneazã activitatea de multiplicare, pentru fiecare candidat, a subiectelor pentru probele orale/scrise şi pentru proba practicã pe calculator, conform procedurilor aprobate;
    (19) coordoneazã distribuirea subiectelor multiplicate pentru probele orale/scrise şi pentru proba practicã pe calculator, împreunã cu ceilalţi membri ai comisiei;
    (20) verificã, îndrumã, controleazã şi asigurã organizarea şi desfãşurarea corespunzãtoare a probelor orale/practice şi scrise;
    (21) asigurã conţinutul dosarului sãlii de examen, pentru proba scrisã. Acest dosar trebuie sã conţinã:
    - lista candidaţilor;
    - modelul de proces-verbal de predare/primire a lucrãrilor scrise;
    - hârtie tipizatã pentru lucrãri;
    - hârtie ştampilatã pentru ciorne.
    (22) asigurã numãrul necesar de asistenţi pentru probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, prin selectarea acestora cu precãdere dintre cadrele didactice de alte specialitãţi care, în timpul desfãşurãrii examenului au ore la clasele a XII-a din şcoalã;
    (23) instruieşte, împreunã cu ceilalţi membri ai comisiei, asistenţii înaintea intrãrii în sãli, cu privire la îndatoririle ce le revin, la prevederile Metodologiei de organizare şi desfãşurare a examenului de bacalaureat şi la informaţiile pe care trebuie sã le furnizeze candidaţilor aflaţi în sãli;
    (24) repartizeazã în sãli câte doi asistenţi - cadre didactice de altã specialitate decât disciplina la care se susţine proba scrisã sau practicã, pe calculator, prin tragere la sorţi, în ziua fiecãrei probe, cu trei sferturi de orã înainte de începerea acesteia, luând mãsuri sã nu rãmânã aceleaşi formaţii de asistenţã în zile diferite şi nici aceiaşi asistenţi pentru aceleaşi sãli, la probe diferite;
    (25) distribuie asistenţilor, dupã ce aceştia au semnat fişa de atribuţii, dosarul sãlii de examen. Numãrul de coli de examen şi numãrul de coli pentru ciorne, repartizate pentru fiecare salã de examen, vor fi consemnate în procesul-verbal de instruire, care va fi semnat de fiecare asistent în parte şi de preşedintele comisiei;
    (26) coordoneazã activitatea de examinare a candidaţilor la toate tipurile de probe stabilite pentru disciplinele incluse în evaluarea competenţelor, respectând prevederile metodologiei, procedurile şi standardele de evaluare şi examinare stabilite de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare;
    (27) aplicã ştampila unitãţii de învãţãmânt peste colţul închis şi lipit al lucrãrii scrise; aceste operaţii se vor încheia înaintea ieşirii primului candidat din sala de desfãşurare a probei;
    (28) are obligaţia de a intra în sãlile în care se desfãşoarã probele scrise, pentru a controla desfãşurarea acestora;
    (29) verificã sesizãrile fãcute de asistenţi, referitoare la eventualele tentative de fraudã sau la alte nereguli în desfãşurarea probelor şi ia mãsurile ce se impun, care pot merge pânã la eliminarea candidatului din examen;
    (30) sesizeazã imediat comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti orice situaţie deosebitã, apãrutã în timpul desfãşurãrii probelor;
    (31) ia mãsuri ca în spaţiile în care se desfãşoarã activitatea comisiei sau probele scrise/practice sã nu pãtrundã persoane strãine, neautorizate de comisia judeţeanã/a municipiului Bucureşti sau de Comisia Naţionalã de Bacalaureat sau care nu sunt prevãzute în metodologie;
    (32) la finalizarea probelor scrise, preia de la asistenţi, împreunã cu un membru al comisiei, sub semnãturã, lucrãrile scrise, verificând dacã numãrul lucrãrilor predate corespunde cu numãrul semnãturilor din procesul-verbal de predare a lucrãrilor scrise şi dacã numãrul de pagini al fiecãrei lucrãri coincide cu cel înscris pe lucrare şi în procesul-verbal. Se asigurã cã ciornele şi lucrãrile anulate sunt strânse separat de lucrãrile scrise;
    (33) la finalizarea probei scrise, preia de la asistenţi, împreunã cu un membru al comisiei, lucrãrile şi verificã dacã numãrul acestora corespunde cu numãrul semnãturilor din procesul-verbal de predare. Verificã dacã numãrul de pagini al fiecãrei lucrãri coincide cu cel înscris pe aceasta şi, respectiv, cel înscris în procesul-verbal. Se asigurã cã ciornele şi lucrãrile anulate sunt predate separat;
    (34) în fiecare zi când se încheie susţinerea probelor scrise predã, cu proces-verbal, profesorilor examinatori, lucrãrile scrise;
    (35) dupã încheierea preluãrii lucrãrilor, împreunã cu membrii comisiei, amestecã lucrãrile, le numeroteazã, constituie seturi de lucrãri.
    (36) predarea/primirea seturilor de lucrãri cãtre /de la examinatori se face pe bazã de proces verbal;
    (37) coordoneazã desigilarea lucrãrilor, activitate care se va desfãşura numai dupã finalizarea evaluãrii probei scrise;
    (38) deleagã secretarul sã înregistreze în catalogul electronic participarea/neparticiparea candidaţilor la probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale şi, dupã caz, rezultatele obţinute la acestea; verificã, de asemenea, corectitudinea înregistrãrii rezultatelor la diferitele probe;
    (39) verificã şi valideazã listele cu rezultatele obţinute de candidaţi la evaluarea competenţelor, prin semnãturã şi ştampila unitãţii de învãţãmânt;
    (40) coordoneazã afişarea listelor cuprinzând candidaţii care s-au prezentat la probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, precum şi rezultatele obţinute de aceştia, consemnate în conformitate cu prevederile din metodologie;
    (41) distribuie în sãli, împreunã cu un membru al comisiei, plicurile cu subiecte pentru probele scrise;
    (42) dupã încheierea probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale predã, la centrul de examen, catalogul electronic, completat cu numele candidaţilor şi cu denumirea probelor susţinute de aceştia şi, dupã caz, rezultatele obţinute la acestea;
    (43) semneazã exemplarul printat al catalogului electronic, în douã exemplare, precum şi celelalte documente întocmite pentru organizarea probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;
    (44) elaboreazã şi transmite comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti, în termen de patru zile de la încheierea fiecãrei probe de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, rapoarte privind organizarea şi desfãşurarea acesteia;
    (45) asigurã securitatea tuturor lucrãrilor/documentelor de examen, scrise sau electronice şi le pãstreazã pânã la sfârşitul anului şcolar urmãtor.

    2. Secretarul comisiei de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale are urmãtoarele atribuţii:
    (1) sprijinã preşedintele în organizarea probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale în unitatea de învãţãmânt respectivã;
    (2) creeazã şi gestioneazã întreaga bazã de date a comisiei, sub coordonarea preşedintelui;
    (3) elaboreazã şi completeazã documentele necesare înscrierii şi participãrii candidaţilor la probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;
    (4) completeazã cataloagele electronice cu numele, iniţiala tatãlui şi prenumele candidaţilor, cu disciplinele de examen pe care aceştia le susţin;
    (5) elaboreazã, sub coordonarea preşedintelui comisiei, listele cuprinzând repartizarea candidaţilor pe sãli, pentru probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, în ordine alfabeticã şi afişeazã listele respective, cu 24 de ore înainte de prima probã, la avizierul unitãţii de învãţãmânt şi pe uşile sãlilor în care se desfãşoarã probele, cu precizarea orei la care începe examenul;
    (6) afişeazã, pe uşile sãlilor în care se desfãşoarã probele scrise:
    - listele cu repartizarea candidaţilor, în ordine alfabeticã, pe sãli;
    - prevederile metodologiei care stipuleazã cã nu este permisã pãtrunderea în sala de examen cu materiale ajutãtoare, cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, cã frauda şi tentativa de fraudã atrag dupã sine eliminarea din examen şi cã subiectele rezolvate pe ciornã/foaia cu subiecte fotocopiate nu se iau în considerare;
    (7) elaboreazã, sub coordonarea preşedintelui şi în colaborare cu profesorii examinatori, documentele necesare desfãşurãrii probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale din cadrul examenului de bacalaureat şi a dosarului fiecãrei sãli de examen;
    (8) aplicã procedurile pentru preluarea de cãtre preşedinte, de la Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, a subiectelor;
    (9) asigurã condiţiile tehnice pentru multiplicarea subiectelor la probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;
    (10) sprijinã comisia în activitatea de multiplicare, pentru fiecare candidat, a subiectelor pentru probele orale/scrise, respectiv, dupã caz, pentru proba practicã pe calculator, conform procedurilor aprobate;
    (11) împreunã cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, introduce în plicuri subiectele multiplicate şi le sigileazã;
    (12) verificã, la cererea preşedintelui, în toate sãlile de examen, dacã subiectele multiplicate pentru fiecare candidat sunt complete şi lizibile;
    (13) are dreptul ca, împreunã cu preşedintele sau cu membrii comisiei, sã intre în toate sãlile de examen în timpul desfãşurãrii probelor, pentru a controla desfãşurarea acestora;
    (14) tipãreşte şi afişeazã baremele de evaluare la finalul fiecãrei probe scrise, la cererea preşedintelui;
    (15) participã, împreunã cu preşedintele, la îndrumarea activitãţii tuturor persoanelor din centru, care au sarcini privind organizarea şi desfãşurarea probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;
    (16) ia mãsuri, împreunã cu preşedintele şi cu membrii comisiei, ca în spaţiile în care se desfãşoarã activitatea comisiei de examen sau probele scrise/practice sã nu pãtrundã persoane strãine, neautorizate de comisia judeţeanã/a municipiului Bucureşti sau de Comisia Naţionalã de Bacalaureat;
    (17) înregistreazã, împreunã cu ceilalţi membrii ai comisiei, în catalogul electronic, rezultatele fiecãrui candidat la probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;
    (18) centralizeazã cazurile speciale care apar pe parcursul desfãşurãrii examenului de evaluare a competenţelor şi le transmite comisiei judeţene de bacalaureat/a municipiului Bucureşti, cu acordul preşedintelui;
    (19) participã la elaborarea raportului elaborat de comisia de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, privind organizarea şi desfãşurarea examenului;
    (20) semneazã, alãturi de preşedinte, forma tipãritã a catalogului electronic, în douã exemplare, precum şi celelalte documente întocmite pentru organizarea examenului.
    (21) pãstreazã, separat de preşedinte, cheile şi sigiliul de la fişetele în care sunt depozitate lucrãrile scrise şi celelalte documente de bacalaureat;

    3. Membrii comisiei de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale au urmãtoarele atribuţii:
    (1) sprijinã preşedintele în organizarea examenului de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale din unitatea de învãţãmânt liceal în care se desfãşoarã aceastã activitate, respectând prevederile prezentei metodologii;
    (2) îndeplinesc sarcinile primite de la preşedinte, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii şi cu atribuţiile specifice stabilite prin aceasta;
    (3) participã, împreunã cu preşedintele şi cu secretarul comisiei, la îndrumarea activitãţii tuturor persoanelor din unitatea de învãţãmânt liceal în care se organizeazã probe de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, care au sarcini privind organizarea şi desfãşurarea examenului de bacalaureat;
    (4) verificã, împreunã cu secretarul comisiei, autenticitatea actelor de înscriere, respectarea condiţiilor de participare la examen şi întocmirea listelor de înscriere;
    (5) realizeazã, împreunã cu preşedintele, instruirea examinatorilor cu cel mult 48 ore înaintea primei probe a examenului şi a asistenţilor în dimineaţa examenului;
    (6) elaboreazã, împreunã cu secretarul, sub coordonarea preşedintelui, dosarul fiecãrei sãli de examen, în care trebuie sã existe urmãtoarele piese: lista candidaţilor, modelul procesului-verbal de predare primire pentru lucrãrile scrise; hârtie tipizatã pentru lucrãri; hârtie ştampilatã pentru ciorne;
    (7) distribuie asistenţilor, dupã ce aceştia au semnat fişa de atribuţii, dosarul sãlii de examen.
    (8) consemnate în procesul-verbal de instruire, care va fi semnat de fiecare asistent în parte şi de preşedintele comisiei, numãrul de coli de examen şi numãrul de coli pentru ciorne, repartizate pentru fiecare salã de examen;
    (9) verificã, împreunã cu preşedintele şi secretarul, corectitudinea bazei de date, privind candidaţii la examenul de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;
    (10) asigurã, împreunã cu secretarul, corectitudinea înscrierii în baza de date a rezultatelor evaluãrii competenţelor lingvistice şi digitale la fiecare probã de examen;
    (11) contribuie la elaborarea, la termenele stabilite, a rapoartelor solicitate de cãtre Comisia judeţeanã;
    (12) participã, împreunã cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, la multiplicarea subiectelor pentru probele scrise; multiplicarea se face în numãr egal cu numãrul candidaţilor;
    (13) introduc subiectele multiplicate în plicuri, pe care apoi le sigileazã, împreunã cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia;
    (14) supravegheazã obiectele depuse în sala de depozitare, dacã este desemnat de preşedinte;
    (15) distribuie asistenţilor, împreunã cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, plicurile cu subiecte pentru probele scrise;
    (16) verificã, la cererea preşedintelui comisiei, în toate sãlile de examen, dacã subiectele multiplicate pentru fiecare candidat sunt complete şi lizibile;
    (17) au dreptul sã intre în toate sãlile de examen în timpul desfãşurãrii probelor, pentru a controla desfãşurarea acestuia, la solicitarea preşedintelui;
    (18) rãspund, împreunã cu preşedintele şi cu secretarul comisiei, de securitatea lucrãrilor scrise şi de asigurarea confidenţialitãţii cu privire la conţinutul acestora, în intervalul în care acestea nu sunt preluate pentru evaluare de cãtre examinatori;
    (19) preiau, la finalizarea probei scrise, împreunã cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, lucrãrile scrise de la asistenţi şi verificã dacã numãrul lucrãrilor predate corespunde cu numãrul semnãturilor din procesul-verbal de predare a lucrãrilor scrise şi dacã numãrul de pagini al fiecãrei lucrãri coincide cu cel înscris pe lucrare şi în procesul-verbal. Se asigurã cã ciornele şi lucrãrile anulate sunt strânse separat de lucrãrile scrise;
    (20) iau mãsuri, împreunã cu preşedintele sau cu secretarul comisiei, ca în spaţiile în care se desfãşoarã activitatea comisiei de examen sau probele scrise/practice sã nu pãtrundã persoane strãine, neautorizate de comisia judeţeanã/a municipiului Bucureşti şi Comisia Naţionalã de Bacalaureat; însoţesc, conform procedurii, la cererea acestora, persoanele autorizate sã efectueze control în unitatea de învãţãmânt liceal în care se organizeazã probe de evaluare a competenţelor;
    (21) afişeazã baremele de evaluare la finalul fiecãrei probe scrise, împreunã cu secretarul şi cu acordul preşedintelui;
    (22) participã, împreunã cu preşedintele, cu secretarul comisiei şi cu profesorii evaluatori, la deschiderea lucrãrilor, dupã ce toate lucrãrile scrise de la o disciplinã au fost evaluate şi notate, şi înregistreazã imediat notele finale în catalogul electronic, pentru fiecare candidat;
    (23) afişeazã listele cu rezultatele obţinute de candidaţi, împreunã cu secretarul.

    4. Asistentul are urmãtoarele atribuţii:
    (1) se prezintã la centrul de examen în intervalul de timp anunţat, 7-7:30;
    (2) participã la instruirea efectuatã de cãtre preşedintele comisiei în legãturã cu îndatoririle care îi revin, cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfãşurare a examenului de bacalaureat, cu informaţiile pe care trebuie sã le furnizeze candidaţilor şi participã la tragerea la sorţi a sãlii;
    (3) semneazã procesul-verbal de instruire, completeazã şi semneazã declaraţia-tip;
    (4) primeşte, din partea preşedintelui, listele candidaţilor, modelul de proces-verbal de predare-primire a lucrãrilor scrise, hârtie tipizatã pentru lucrãri şi hârtie ştampilatã pentru ciorne; semneazã procesul-verbal în care se consemneazã numãrul de coli de examen şi numãrul de coli pentru ciorne;
    (5) permite accesul candidaţilor în sãli pe baza actului de identitate (buletin, carte de identitate sau paşaport), cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei;
    (6) verificã aşezarea candidaţilor câte unul în bancã sau la calculator, conform listelor din dosarul sãlii;
    (7) verificã, înainte de aducerea subiectelor în sãli, sã nu existe asupra candidaţilor materiale ajutãtoare: manuale, dicţionare, notiţe, însemnãri etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare; fac excepţie acele materiale prevãzute de metodologie;
    (8) îi atenţioneazã pe candidaţi cã nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen de cãtre preşedintele comisiei, indiferent dacã materialele interzise au fost folosite sau nu;
    (9) explicã candidaţilor modul de desfãşurare a probei, modul de completare a datelor personale pe foaia tipizatã, înainte de aducerea subiectelor în sãli;
    (10) distribuie fiecãrui candidat câte o coalã de hârtie tipizatã, pe care acesta îşi scrie cu majuscule: numele, prenumele tatãlui, toate prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate, şi completeazã citeţ celelalte date de pe colţul ce urmeazã a fi lipit; atrage atenţia cã înscrierea numelui candidatului pe foile tipizate în afara rubricii care se sigileazã, precum şi orice alte semne distinctive, care ar permite identificarea lucrãrii, atrag dupã sine anularea lucrãrii scrise respective;
    (11) verificã identitatea candidaţilor şi conformitatea acestora cu datele înscrise pe colţul colii tipizate;
    (12) semneazã în interiorul porţiunii de pe colţul colii ce urmeazã a fi sigilat;
    (13) permite candidaţilor sã lipeascã colţul colii tipizate numai dupã distribuirea subiectelor în sãli, semnând în interiorul porţiunii care urmeazã a fi sigilatã, dupã ce a verificat identitatea candidaţilor şi completarea corectã a tuturor datelor prevãzute;
    (14) distribuie candidaţilor atâtea coli tipizate şi ciorne marcate cu ştampila unitãţii de învãţãmânt liceal în care se organizeazã probe de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale câte le sunt necesare; candidaţii vor completa pe fiecare dintre acestea datele personale, în colţul care urmeazã sã fie lipit (pentru lipirea colţului lucrãrii se va folosi lipici sau acelaşi tip de etichete autocolante, pentru toate centrele de examen dintr-un judeţ);
    (15) primeşte subiectele multiplicate, în plicuri sigilate, de la preşedinte, însoţit de vicepreşedinte sau de secretar/de un membru al comisiei, verificã integritatea acestora, le deschide şi le distribuie fiecãrui candidat;
    (16) distribuie simultan candidaţilor care susţin probele în limbile minoritãţilor naţionale, subiectul atât în limba maternã, cât şi în limba românã;
    (17) rãspunde de asigurarea ordinii şi liniştii în sala de examen, de respectarea de cãtre candidaţi a tuturor prevederilor metodologiei de examen, în timpul probelor scrise;
    (18) informeazã candidaţii care este timpul de lucru pentru fiecare probã, conform metodologiei, socotit din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor pentru fiecare candidat;
    (19) se asigurã ca, din momentul distribuirii subiectelor, niciun candidat sã nu pãrãseascã sala, decât dacã predã lucrarea scrisã şi semneazã pentru predarea acesteia;
    (20) în cazuri excepţionale, dacã un candidat se simte rãu şi solicitã pãrãsirea temporarã a sãlii, îl însoţeşte pe acesta pânã la înapoierea în sala de examen; în aceastã situaţie timpul alocat rezolvãrii subiectelor nu va fi prelungit;
    (21) explicã tuturor candidaţilor modul de desfãşurare a probei şi le reaminteşte cã:
    - timpul destinat desfãşurãrii probei, socotit din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat, este cel stabilit de metodologie;
    - pentru elaborarea lucrãrii scrise, candidaţii trebuie sã foloseascã numai cernealã sau pastã de culoare albastrã, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor trebuie sã foloseascã numai creion negru;
    - este interzisã folosirea, în timpul probelor scrise, a mijloacelor de calcul;
    - trebuie sã foloseascã numai hârtia distribuitã de cãtre asistenţi;
    - subiectele rezolvate pe ciornã sau pe foaia cu subiectele fotocopiate nu se iau în considerare;
    - dacã doresc sã corecteze o greşealã, trebuie sã taie cu o linie orizontalã fiecare rând din pasajul greşit.
    (22) distribuie coli tipizate candidaţilor care, din diferite motive doresc sã-şi transcrie lucrarea, fãrã a depãşi timpul stabilit. Consemneazã distribuirea în procesul-verbal de predare-primire a lucrãrilor scrise, anuleazã pe loc vechea lucrare scrisã menţionând pe coalã "Anulat"; semneazã lucrãrile anulate (acestea se pãstreazã în condiţiile stabilite pentru lucrãrile scrise);
    (23) supravegheazã candidaţii în timpul desfãşurãrii probelor scrise, astfel încât unul dintre asistenţi stã în faţa clasei, celãlalt în spatele clasei; nu are alte preocupãri în afarã de supraveghere;
    (24) interzice candidaţilor sã comunice între ei sau cu exteriorul şi sesizeazã preşedintele comisiei cu privire la orice încãlcare a prezentei metodologii;
    (25) comunicã imediat preşedintelui comisiei eventualele tentative de fraudã, alte nereguli în desfãşurarea examenului, semnalate asistenţilor de cãtre candidaţi sau sesizate chiar de aceştia;
    (26) preia lucrãrile candidaţilor la expirarea timpului stabilit pentru fiecare probã, conform metodologiei; candidaţii predau lucrãrile în faza în care se aflã, fiind interzisã depãşirea timpului stabilit. Se asigurã ca trei candidaţi sã rãmânã în salã pânã la predarea ultimei lucrãri;
    (27) instruieşte candidaţii ca, la încheierea lucrãrilor, aceştia sã numeroteze toate paginile pe care au scris, inclusiv acelea pe care a scris doar câteva rânduri: numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentã şi numãrul total de pagini, (de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, dacã elevul a scris în total cinci pagini);
    (28) bareazã, la primirea lucrãrilor, spaţiile nescrise, verificã numãrul de pagini şi îl trece în procesele-verbale de predare-primire pe care le semneazã candidaţii, precum şi în rubrica prevãzutã pe prima paginã a lucrãrii;
    (29) consemneazã în procesul-verbal de primire-predare a lucrãrilor scrise numãrul colilor anulate, inclusiv în cazul transcrierii lucrãrilor cu numeroase corecturi;
    (30) strânge separat ciornele şi lucrãrile anulate; acestea se pãstreazã în centrul de examen;
    (31) transportã, însoţit de celãlalt asistent, lucrãrile scrise, din sala de examen în sala în care acestea se predau, sub semnãturã, preşedintelui şi celorlalţi membri ai comisiei, care verificã dacã numãrul lucrãrilor predate corespunde cu numãrul semnãturilor din procesul-verbal de predare a lucrãrilor scrise şi dacã numãrul de pagini al fiecãrei lucrãri coincide cu cel înscris pe lucrare şi în procesul-verbal.

    5. Profesorul examinator pentru probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale are urmãtoarele atribuţii :
    (1) se prezintã la instruirea realizatã de cãtre preşedintele comisiei de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, în preziua examenului;
    (2) completeazã declaraţia pe propria rãspundere, în care precizeazã cã nu are soţ/soţie, rudã sau afin, pânã la gradul al patrulea, printre candidaţii care participã la examenul de bacalaureat în sesiunea respectivã şi îşi asumã responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale;
    (3) verificã biletele/subiectele de examen astfel ca acestea:
    - sã respecte tematica şi structura din programa şi precizãrile pentru bacalaureat;
    - sã fie conforme cu cerinţele detaliate/instrucţiunile fãcute publice;
    - sã aibã un grad de complexitate care sã permitã tratarea lor integralã în timpul prevãzut de metodologie;
    (4) semnaleazã preşedintelui comisiei eventualele erori ştiinţifice sau inadecvãri la programele de bacalaureat apãrute în conţinutul subiectelor;
    (5) verificã identitatea fiecãrui candidat care intrã în sala de examen, la probele orale;
    (6) se asigurã cã examinarea oralã/scrisã/practicã se desfãşoarã în prezenţa a cel puţin trei candidaţi;
    (7) pune la dispoziţia candidatului la probele orale biletele de examen şi hârtie stampilatã pentru ciorne;
    (8) acordã 15 minute fiecãrui candidat pentru elaborarea rãspunsului oral, la probele orale pentru evaluarea competenţelor lingvistice şi 10 min pentru susţinerea acestuia;
    (9) examineazã candidaţii în ordinea comunicatã, respectând intervalul orar stabilit şi afişat anterior desfãşurãrii examenului;
    (10) evalueazã rãspunsul oral/ lucrarea scrisã/practicã a candidatului respectând descriptorii de performanţã prevãzuţi de documentele specifice (anexe ale programei, precizãri, respectiv baremele elaborate şi transmise de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare);
    (11) stabileşte şi consemneazã rezultatul final al evaluãrii orale/scrise/practice, respectând precizãrile din metodologie;
    (12) la încheierea evaluãrii prin examen oral a fiecãrui candidat, profesorul evaluator preia de la acesta biletul şi ciorna;
    (13) consemneazã în catalogul electronic şi în documentele de examen rezultatul evaluãrii orale/scrise/practice (semnând alãturi de celãlalt profesor examinator);
    (14) predã catalogul secretarului comisiei, în prezenţa preşedintelui şi a altor membri ai comisiei;
    (15) predã zilnic, cu proces-verbal, preşedintelui sau secretarului, dupã terminarea programului de evaluare şi de notare, pachetele cu bilete şi ciorne, respectiv lucrãrile şi borderourile individuale de evaluare la probele orale/scrise/practice, închise în plicuri sigilate, pentru a fi pãstrate în case de fier sau în dulapuri metalice, închise şi sigilate; procesele-verbale intrã în categoria documentelor de examen şi au acelaşi regim cu lucrãrile scrise;
    (16) verificã, împreunã cu preşedintele, corectitudinea transcrierii în catalog a rezultatului evaluãrii consemnat în borderouri;
    (17) semneazã cataloagele (în forma tipãritã a catalogului electronic), completate cu rezultatul evaluãrii competenţelor, pe fiecare paginã, la rubrica prevãzutã în acest scop.

    III. Comisia de bacalaureat din centrul de examen

    1. Preşedintele comisiei de bacalaureat din centrul de examen are urmãtoarele atribuţii:
    (1) organizeazã şi rãspunde de desfãşurarea examenului de bacalaureat în centrul respectiv;
    (2) controleazã şi îndrumã activitatea tuturor persoanelor din centru, care au sarcini privind organizarea şi desfãşurarea examenului de bacalaureat;
    (3) participã la instructajul organizat de comisia judeţeanã/a municipiului Bucureşti, la data şi ora anunţate şi preia de la comisia judeţeanã/a municipiului Bucureşti: ştampila de examen, listele cu membrii comisiei, listele cu asistenţi, alte documente;
    (4) preia, cu proces-verbal, de la directorul unitãţii de învãţãmânt în care se aflã centrul de examen:
    - documentele necesare desfãşurãrii examenului de bacalaureat;
    - logistica de examen: sãli de examen, imprimante pentru lucrãrile scrise, calculatoare, fotocopiatoare, fişete pentru pãstrarea documentelor de bacalaureat, telefon, fax, radio, televizor etc.;
    - tabelele de înscriere pentru absolvenţii din seria curentã, actualizate dupã încheierea cursurilor, semnate şi ştampilate de cãtre directorii şcolilor arondate la centrul de examen;
    (5) verificã, împreunã cu vicepreşedintele, autenticitatea actelor de înscriere, respectarea condiţiilor de participare la examen şi întocmirea listelor de înscriere;
    (6) deleagã secretarul comisiei sã preia, de la fiecare unitate de învãţãmânt care organizeazã probe de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, catalogul electronic completat cu numele, iniţiala tatãlui şi prenumele candidaţilor, disciplinele de examen pe care aceştia le susţin şi rezultatele obţinute la probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale şi sã verifice corectitudinea datelor trecute în catalogul electronic;
    (7) asigurã, prin secretarul comisiei, întocmirea listelor cu repartizarea candidaţilor pe sãli, pentru probele scrise, în ordine alfabeticã, şi afişarea listelor respective, cu 24 de ore înainte de prima probã, la avizierul unitãţii de învãţãmânt, cu precizarea orei la care trebuie sã se prezinte candidaţii, 7:30- 8:30;
    (8) asigurã, prin secretarul comisiei, afişarea pe uşile sãlilor în care se desfãşoarã probele a urmãtoarelor documente:
    - listele cu numele candidaţilor repartizaţi în sala respectivã;
    - prevederile metodologiei care stipuleazã cã pãtrunderea în sala de examen cu materiale ajutãtoare, frauda sau tentativa de fraudã atrag dupã sine eliminarea din examen şi cã subiectele rezolvate pe ciornã/foaia cu subiecte fotocopiate nu se iau în considerare;
    (9) ia toate mãsurile pentru a pregãti în mod corespunzãtor operaţia de multiplicare, astfel încât subiectele sã ajungã în cel mai scurt timp în sãlile de examen (numãr suficient de copiatoare, verificarea stãrii de funcţionare şi probarea acestora);
    (10) se asigurã cã în centrul de bacalaureat este prezent personalul medical, personal al organelor de poliţie şi de jandarmerie;
    (11) verificã, împreunã cu vicepreşedintele, sãlile de examen, asigurându-se cã:
    - existã dotarea corespunzãtoare (numãrul de locuri permite aşezarea câte unui elev în bancã etc.);
    - au fost eliminate materialele didactice care i-ar putea influenţa pe candidaţi în elaborarea rãspunsurilor orale sau a lucrãrilor scrise;
    (12) deleagã secretarul sã completeze notele obţinute în sesiunile anterioare de absolvenţii din seriile anterioare, respectiv notele echivalate pentru disciplinele la care candidaţii au obţinut premii la concursurile/olimpiadele şcolare internaţionale şi pentru care aceştia au solicitat recunoaşterea în sesiunea respectivã; verificã, de asemenea, corectitudinea înscrierii notelor la diferitele probe;
    (13) verificã, controleazã, îndrumã şi asigurã organizarea şi desfãşurarea corespunzãtoare a probelor scrise;
    (14) se asigurã asupra conţinutului dosarului pentru fiecare salã de examen, pentru proba scrisã. Acest dosar trebuie sã conţinã:
    - lista candidaţilor;
    - modelul de proces-verbal de predare/primire a lucrãrilor scrise;
    - hârtie tipizatã pentru lucrãri;
    - hârtie ştampilatã pentru ciorne.
    (15) instruieşte asistenţii înaintea intrãrii în sãli, cu privire la îndatoririle ce le revin, la prevederile Metodologiei de organizare şi desfãşurare a examenului de bacalaureat, la informaţiile pe care trebuie sã le furnizeze candidaţilor aflaţi în sãli;
    (16) repartizeazã în sãli câte doi asistenţi - cadre didactice de altã specialitate decât disciplina la care se susţine proba, din altã unitate de învãţãmânt decât cea din care provin candidaţii - prin tragere la sorţi, în ziua fiecãrei probe, cu trei sferturi de orã înainte de începerea acesteia, luând mãsuri sã nu rãmânã aceleaşi formaţii de asistenţã în zile diferite şi nici aceiaşi asistenţi pentru aceleaşi sãli, la probe diferite;
    (17) solicitã membrilor comisiei de examen declaraţii scrise. În declaraţia-tip, cadrul didactic precizeazã cã nu are soţ/soţie, rudã sau afin, pânã la gradul al patrulea, printre candidaţii care participã la examenul de bacalaureat în respectiva sesiune de examen, cã îşi asumã responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale şi cã a luat la cunoştinţã faptul cã în cazul constatãrii unor nereguli în activitatea sa din cadrul comisiei se vor lua mãsuri de sancţionare, care pot merge pânã la excluderea din învãţãmânt, în funcţie de gravitatea abaterii;
    (18) distribuie asistenţilor, dupã ce aceştia au semnat fişa de atribuţii, listele cu candidaţii, modelul de proces-verbal de predare-primire a lucrãrilor scrise, hârtie tipizatã pentru lucrãri şi hârtie ştampilatã pentru ciorne. Numãrul de coli de examen şi numãrul de coli pentru ciorne, repartizate pentru fiecare salã de examen, vor fi consemnate în procesul-verbal de instruire, care va fi semnat de fiecare asistent în parte şi de preşedintele comisiei;
    (19) imediat dupã comunicarea variantei de examen extrase, controleazã operaţia de multiplicare a subiectelor, în numãr egal cu numãrul candidaţilor, introduce subiectele în plicuri şi le sigileazã.
    (20) distribuie asistenţilor, împreunã cu vicepreşedintele, cu secretarul/cu alt membru al comisiei, subiectele multiplicate, în plicuri sigilate;
    (21) verificã în toate sãlile de examen, împreunã cu vicepreşedintele sau cu secretarul/cu alt membru al comisiei, dacã subiectele multiplicate pentru fiecare candidat sunt complete şi lizibile, respectiv dacã ele corespund cu filiera, cu profilul, cu specializarea şi cu opţiunea candidatului; verificã, dupã caz, primirea de cãtre candidaţi şi a subiectului tradus.
    (22) aplicã ştampila-tip "Bacalaureat 2011 - C.E." peste colţul închis şi lipit al lucrãrii. În cazul în care se organizeazã o subcomisie în altã locaţie, desemneazã un membru al comisiei de examen pentru a aplica ştampila-tip "Bacalaureat 2011 - C.E." în acea subcomisie. Aceste operaţii se vor încheia înaintea ieşirii primului candidat din sala de examen;
    (23) are dreptul de a intra în sãlile de examen în timpul desfãşurãrii probelor scrise, pentru a controla desfãşurarea examenului;
    (24) verificã sesizãrile fãcute de asistenţi, referitoare la eventualele tentative de fraudã sau la alte nereguli în desfãşurarea examenului şi ia mãsurile ce se impun, care pot merge pânã la eliminarea candidatului din examen;
    (25) sesizeazã imediat comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat orice situaţie deosebitã, apãrutã în timpul desfãşurãrii examenului, şi solicitã, dacã este cazul, subiecte de rezervã;
    (26) ia mãsuri ca în spaţiile în care se desfãşoarã activitatea comisiei de examen sau probele scrise sã nu pãtrundã persoane strãine, neautorizate de comisia de bacalaureat judeţeanã/a municipiului Bucureşti sau de Comisia Naţionalã de Bacalaureat sau care nu sunt prevãzute în procedurã;
    (27) la finalizarea probei scrise, preia, împreunã cu vicepreşedintele, de la asistenţi, sub semnãturã, lucrãrile scrise şi verificã dacã numãrul lucrãrilor predate corespunde cu numãrul semnãturilor din procesul-verbal de predare a lucrãrilor scrise şi dacã numãrul de pagini al fiecãrei lucrãri coincide cu cel înscris pe lucrare şi în procesul-verbal. Se asigurã cã ciornele şi lucrãrile anulate sunt strânse separat de lucrãrile scrise;
    (28) în fiecare zi când se încheie susţinerea probelor scrise, asigurã, însoţit de vicepreşedinte sau de secretar/de un membru al comisiei, transportul în deplinã siguranţã şi predarea cu proces-verbal, la centrul zonal de evaluare, a lucrãrilor scrise. Dupã încheierea primei probe scrise, predã la centrul zonal de evaluare şi catalogul electronic, completat cu numele candidaţilor şi cu denumirea probelor susţinute de aceştia. Pentru fiecare disciplinã şi tip de subiect, pentru care s-a susţinut probã scrisã în centrul respectiv de examen, se asigurã, pentru centrul zonal de evaluare, o copie a subiectului;
    (29) asigurã, prin secretar sau printr-un membru al comisiei, afişarea baremului de evaluare, la finalul fiecãrei probe scrise;
    (30) primeşte de la centrul zonal de evaluare, cu proces-verbal, împreunã cu vicepreşedintele şi secretarul sau un membru al comisiei din centrul de examen, catalogul electronic şi douã exemplare din forma tipãritã a catalogului electronic, asigurând transportul acestuia, în deplinã siguranţã, la centrul de examen; se asigurã cã forma tipãritã a catalogului electronic complet, în douã exemplare, conţine notele de la probele orale şi scrise şi media generalã pentru fiecare candidat şi cã este ştampilat şi semnat de profesorii evaluatori la rubrica prevãzutã în acest scop, precum şi de preşedintele, de vicepreşedintele şi de secretarul comisiei din centrul zonal de evaluare;
    (31) deleagã secretarul sã afişeze rezultatele finale ale examenului, la încheierea evaluãrii tuturor lucrãrilor, conform calendarului examenului de bacalaureat;
    (32) primeşte şi înregistreazã, împreunã cu vicepreşedintele sau cu secretarul/cu un membru al comisiei, contestaţiile la probele scrise, în perioada prevãzutã în calendarul examenului de bacalaureat;
    (33) transmite comisiei din centrul zonal de evaluare, prin intermediul unui delegat al centrului de examen, cererile candidaţilor care contestã notele obţinute la evaluarea iniţialã, însoţite de un borderou, în care se precizeazã numele contestatarilor şi disciplina/disciplinele pentru care este depusã contestaţia la comisia din centrul zonal de evaluare;
    (34) primeşte prin delegatul centrului de examen, o copie a procesului-verbal în care sunt consemnate deciziile comisiei de contestaţii;
    (35) opereazã, în catalogul electronic, schimbãrile care se impun dupã aflarea rezultatelor la contestaţii, recalculeazã, dupã caz, media generalã şi rectificã, în mod corespunzãtor, rezultatul examenului;
    (36) afişeazã, conform calendarului, la avizierul centrului de examen, rezultatele definitive, dupã rezolvarea contestaţiilor la comisia de contestaţii;
    (37) întocmeşte extrase tipãrite din catalogul electronic, ce cuprind situaţia la examen a candidaţilor proveniţi din alte licee decât cel în care este organizat centrul de examen şi le transmite liceelor respective, în vederea completãrii diplomelor de bacalaureat;
    (38) predã directorului unitãţii de învãţãmânt în care s-a organizat centrul de examen, cu proces-verbal, catalogul electronic şi forma tipãritã a catalogului electronic, semnat şi ştampilat, în douã exemplare, celelalte documente întocmite pentru organizarea examenului, precum şi logistica de examen;
    (39) elaboreazã, împreunã cu vicepreşedintele, rapoarte privind organizarea şi desfãşurarea examenului, pe care le transmite comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat, în termen de patru zile de la încheierea respectivei sesiuni de examen;
    (40) semneazã diplomele de bacalaureat (completate cu datele din catalogul de examen de cãtre secretarii liceelor la care absolvenţii au promovat ultima clasã), în termen de cel mult zece zile de la terminarea examenului de bacalaureat.

    2. Vicepreşedintele comisiei de bacalaureat din centrul de examen are urmãtoarele atribuţii:
    (1) sprijinã preşedintele în organizarea examenului de bacalaureat, în centrul respectiv;
    (2) verificã, împreunã cu preşedintele comisiei de examen, autenticitatea actelor de înscriere, respectarea condiţiilor de participare la examen şi întocmirea listelor de înscriere;
    (3) semnaleazã comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti orice problemã legatã de prezenţa asistenţilor sau a profesorilor examinatori;
    (4) verificã, împreunã cu preşedintele comisiei, sãlile de examen, asigurându-se cã:
    - existã dotarea corespunzãtoare;
    - au fost eliminate materialele didactice care i-ar putea influenţa pe candidaţi în elaborarea rãspunsurilor orale sau a lucrãrilor scrise;
    (5) verificã ştampilarea colilor ce vor fi folosite drept ciorne pentru probele orale cu ştampila "Bacalaureat 2011 - C.E.";
    (6) verificã ştampilarea colilor tipizate şi a celor ce vor fi folosite ca ciorne pentru probele scrise cu ştampila "Bacalaureat 2011 - C.E.";
    (7) distribuie asistenţilor, împreunã cu preşedintele comisiei de examen, cu secretarul sau cu alt membru al comisiei, subiectele multiplicate, în plicuri sigilate;
    (8) verificã în toate sãlile de examen, împreunã cu preşedintele sau cu secretarul/cu alt membru al comisiei, dacã subiectele multiplicate pentru fiecare candidat sunt complete şi lizibile, respectiv dacã ele corespund cu filiera, cu profilul, cu specializarea şi cu opţiunea candidatului;
    (9) la finalizarea probei scrise preia, împreunã cu preşedintele, de la asistenţi, sub semnãturã, lucrãrile scrise şi verificã dacã numãrul lucrãrilor predate corespunde cu numãrul semnãturilor din procesul-verbal de predare a lucrãrilor scrise şi dacã numãrul de pagini al fiecãrei lucrãri coincide cu cel înscris pe lucrare şi în procesul-verbal. Se asigurã cã ciornele şi lucrãrile anulate sunt strânse separat de lucrãrile scrise;
    (10) dupã ce se încheie susţinerea probelor scrise, asigurã, împreunã cu preşedintele, secretarul sau un membru al comisiei, transportul în deplinã siguranţã şi predarea, cu proces-verbal, la centrul zonal de evaluare, a lucrãrilor scrise. Dupã încheierea primei probe scrise, predã la centrul zonal de evaluare şi catalogul electronic, completat cu numele candidaţilor şi cu denumirea probelor susţinute de aceştia. Pentru fiecare disciplinã şi tip de subiect, pentru care s-a susţinut probã scrisã în centrul respectiv de examen, asigurã, pentru centrul zonal de evaluare, o copie a subiectului;
    (11) afişeazã baremele de evaluare în centrul de examen, dupã încheierea fiecãrei probe scrise;
    (12) primeşte, împreunã cu preşedintele sau cu secretarul/cu un membru al comisiei din centrul de examen, de la centrele zonale de evaluare, cu proces-verbal, catalogul electronic şi forma tipãritã, în douã exemplare, a catalogului electronic, asigurând transportul acestuia, în deplinã siguranţã, la centrul de examen; se asigurã cã forma tipãritã a catalogului electronic complet, în douã exemplare, conţine notele de la probele scrise şi media generalã pentru fiecare candidat, cã este ştampilat şi semnat de profesorii evaluatori la rubrica prevãzutã în acest scop, precum şi de preşedintele, de vicepreşedintele şi de secretarul comisiei din centrul zonal de evaluare;
    (13) primeşte şi înregistreazã, împreunã cu preşedintele sau cu secretarul/cu un membru al comisiei, contestaţiile la probele scrise, în perioada prevãzutã în calendarul examenului de bacalaureat;
    (14) elaboreazã, împreunã cu preşedintele, şi transmite comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat, în termen de patru zile de la încheierea respectivei sesiuni de examen, rapoarte privind organizarea şi desfãşurarea acesteia;
    (15) în situaţii de forţã majorã care impun pãrãsirea centrului de examen de cãtre preşedinte, preia atribuţiile acestuia, pânã în momentul numirii unui alt preşedinte.

    3. Asistentul are urmãtoarele atribuţii:
    (1) se prezintã la centrul de examen în intervalul de timp anunţat, 7-7:30;
    (2) participã la instruirea efectuatã de cãtre preşedintele comisiei în legãturã cu îndatoririle ce îi revin, cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfãşurare a examenului de bacalaureat, cu informaţiile pe care trebuie sã le furnizeze candidaţilor şi participã la tragerea la sorţi a sãlii;
    (3) semneazã procesul-verbal de instruire, completeazã şi semneazã declaraţia-tip;
    (4) primeşte, din partea preşedintelui, listele cu candidaţi, modelul de proces-verbal de predare-primire a lucrãrilor scrise, hârtie tipizatã pentru lucrãri şi hârtie ştampilatã pentru ciorne; semneazã procesul-verbal în care se consemneazã numãrul de coli de examen şi numãrul de coli pentru ciorne;
    (5) permite accesul candidaţilor în sãli pe baza actului de identitate (buletin, carte de identitate sau paşaport), cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei;
    (6) verificã aşezarea candidaţilor câte unul în bancã, în ordine alfabeticã, conform listelor primite de la preşedintele comisiei;
    (7) verificã, înainte de aducerea subiectelor în sãli, sã nu existe asupra candidaţilor materiale ajutãtoare: manuale, dicţionare, notiţe, însemnãri etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare;
    (8) îi atenţioneazã pe candidaţi cã nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de cãtre preşedintele comisiei de examen, indiferent dacã materialele interzise au fost folosite sau nu; aceasta poate duce, dupã caz, la sancţionarea asistenţilor;
    (9) explicã elevilor modul de desfãşurare a probei, modul de completare a datelor personale pe foaia tipizatã, înainte de aducerea subiectelor în sãli;
    (10) distribuie fiecãrui candidat câte o coalã de hârtie tipizatã, pe care candidatul îşi scrie cu majuscule: numele, prenumele tatãlui, toate prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate, şi completeazã citeţ celelalte date de pe colţul ce urmeazã a fi lipit; atrage atenţia cã înscrierea numelui candidatului pe foile tipizate în afara rubricii care se sigileazã, precum şi orice alte semne distinctive, care ar permite identificarea lucrãrii, atrag dupã sine anularea lucrãrii scrise respective;
    (11) verificã identitatea candidaţilor şi completarea corectã a tuturor datelor prevãzute pe colţul colii tipizate;
    (12) semneazã în interiorul porţiunii de pe colţul colii ce urmeazã a fi sigilat;
    (13) permite candidaţilor sã lipeascã colţul colii tipizate dupã distribuirea subiectelor în sãli şi dupã ce candidaţii au început sã scrie pe foaia de concurs rezolvarea subiectelor şi numai dupã ce a verificat identitatea candidaţilor şi completarea corectã a tuturor datelor prevãzute şi dupã ce semneazã în interiorul porţiunii care urmeazã a fi sigilatã;
    (14) distribuie candidaţilor atâtea coli tipizate şi ciorne marcate cu ştampila "Bacalaureat 2011 - C.E." câte le sunt necesare; candidaţii vor completa pe fiecare dintre acestea datele personale, în colţul care urmeazã sã fie lipit (pentru lipirea colţului lucrãrii se va folosi lipici sau acelaşi tip de etichete autocolante, pentru toate centrele de examen dintr-un judeţ);
    (15) primeşte subiectele multiplicate, în plicuri sigilate, de la preşedinte, însoţit de vicepreşedinte sau de secretar/de un membru al comisiei, verificã integritatea acestora, le deschide şi le distribuie fiecãrui candidat;
    (16) distribuie candidaţilor care susţin probele în limbile minoritãţilor naţionale, simultan, subiectul atât în limba maternã, cât şi în limba românã;
    (17) rãspunde de asigurarea ordinii şi a liniştii în sala de examen, de respectarea de cãtre candidaţi a tuturor prevederilor metodologiei de examen, în timpul probelor scrise;
    (18) informeazã candidaţii cã timpul de lucru este de trei ore din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor pentru fiecare candidat;
    (19) se asigurã ca, din momentul distribuirii subiectelor, niciun candidat sã nu pãrãseascã sala, decât dacã predã lucrarea scrisã şi semneazã de predarea acesteia, dar nu mai devreme de o orã şi jumãtate de la distribuirea subiectelor în sãli;
    (20) în cazuri excepţionale, dacã un candidat se simte rãu şi solicitã pãrãsirea temporarã a sãlii, îl însoţeşte pe acesta pânã la înapoierea în sala de examen; în aceastã situaţie timpul alocat rezolvãrii subiectelor nu va fi prelungit;
    (21) explicã elevilor modul de desfãşurare a probei şi reaminteşte candidaţilor cã:
    - timpul destinat elaborãrii unei lucrãri scrise este de trei ore, socotit din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat;
    - pentru elaborarea lucrãrii scrise, candidaţii trebuie sã foloseascã numai cernealã sau pastã de culoare albastrã, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor trebuie sã foloseascã numai creion negru; pentru proba scrisã "D" la disciplina "Matematicã", candidaţii pot sã utilizeze instrumente de desen;
    - este interzisã folosirea, în timpul probelor scrise, a mijloacelor de calcul;
    - trebuie sã foloseascã numai hârtia distribuitã de cãtre asistenţi;
    - subiectele rezolvate pe ciornã sau pe foaia cu subiectele fotocopiate nu se iau în considerare;
    - dacã doresc sã corecteze o greşealã, trebuie sã taie cu o linie orizontalã fiecare rând din pasajul greşit.
    (22) distribuie coli tipizate candidaţilor care, din diferite motive doresc sã-şi transcrie lucrarea, fãrã a depãşi timpul stabilit. Consemneazã distribuirea în procesul-verbal de predare-primire a lucrãrilor scrise, anuleazã pe loc vechea lucrare scrisã menţionând pe coalã "Anulat"; semneazã lucrãrile anulate (acestea se pãstreazã în condiţiile stabilite pentru lucrãrile scrise);
    (23) supravegheazã candidaţii în timpul desfãşurãrii probelor scrise, astfel încât unul dintre asistenţi stã în faţa clasei, celãlalt în spatele clasei; nu are alte preocupãri în afarã de supraveghere;
    (24) interzice candidaţilor sã comunice între ei sau cu exteriorul şi sesizeazã preşedintele comisiei cu privire la orice încãlcare a prezentei metodologii;
    (25) comunicã imediat preşedintelui comisiei eventualele tentative de fraudã, alte nereguli în desfãşurarea examenului, semnalate asistenţilor de cãtre candidaţi sau sesizate chiar de aceştia;
    (26) preia lucrãrile candidaţilor la expirarea celor trei ore acordate; candidaţii predau lucrãrile în faza în care se aflã, fiind interzisã depãşirea timpului stabilit. Se asigurã ca trei candidaţi sã rãmânã în salã pânã la predarea ultimei lucrãri;
    (27) instruieşte elevii, ca la încheierea lucrãrilor, aceştia sã numeroteze toate paginile pe care au scris, inclusiv acelea pe care elevul a scris doar câteva rânduri: numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentã şi numãrul total de pagini, (de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, dacã elevul a scris în total cinci pagini);
    (28) bareazã, la primirea lucrãrilor, spaţiile nescrise, verificã numãrul de pagini şi îl trece în procesele-verbale de predare-primire pe care le semneazã candidaţii, precum şi în rubrica prevãzutã pe prima paginã a lucrãrii;
    (29) consemneazã în procesul-verbal de primire-predare a lucrãrilor scrise numãrul colilor anulate, inclusiv în cazul transcrierii lucrãrilor cu numeroase corecturi;
    (30) strânge separat ciornele şi lucrãrile anulate; acestea se pãstreazã în centrul de examen;
    (31) transportã, însoţit de celãlalt asistent, lucrãrile scrise, din sala de examen în sala în care acestea se predau, sub semnãturã, preşedintelui şi celorlalţi membri ai comisiei, care verificã dacã numãrul lucrãrilor predate corespunde cu numãrul semnãturilor din procesul-verbal de predare a lucrãrilor scrise şi dacã numãrul de pagini al fiecãrei lucrãri coincide cu cel înscris pe lucrare şi în procesul-verbal;
    (32) asigurã ordinea la intrarea în centrul de examen, dacã este delegat de comisia de bacalaureat, conform procedurilor.
    Asistenţilor le este interzis:
    - sã pãtrundã în salã cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, precum şi cu ziare, reviste, cãrţi;
    - sã pãrãseascã centrul de examen sau sã comunice în exterior conţinutul subiectelor de examen, pânã la încheierea probei de examen;
    - sã discute între ei în timpul desfãşurãrii probelor de examen, sã dea indicaţii candidaţilor, sã rezolve subiectul de examen sau sã aibã alte preocupãri;
    - sã permitã candidaţilor sã comunice între ei sau cu exteriorul;
    - sã permitã, în timpul desfãşurãrii probelor scrise de examen, sã pãtrundã în sala de examen persoane strãine, neautorizate de comisia judeţeanã de bacalaureat/a municipiului Bucureşti, de Comisia Naţionalã de Bacalaureat sau neprevãzute în prezenta metodologie.

    4. Secretarul comisiei de bacalaureat din centrul de examen are urmãtoarele atribuţii:
    (1) sprijinã preşedintele, în organizarea examenului de bacalaureat în centrul respectiv;
    (2) preia, de la fiecare unitate de învãţãmânt care organizeazã probe de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, catalogul electronic completat cu numele, iniţiala tatãlui şi prenumele candidaţilor, disciplinele de examen pe care aceştia le susţin şi rezultatele obţinute la probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale şi verificã datele trecute în catalogul electronic;
    (3) alcãtuieşte listele cu repartizarea candidaţilor pe sãli, pentru probele scrise, în ordine alfabeticã, cu precizarea orei la care aceştia trebuie sã se prezinte şi le afişeazã cu 24 de ore înainte de prima probã, la avizierul unitãţii de învãţãmânt şi pe uşile sãlilor în care se desfãşoarã probele; pentru probele E) c) şi E) d) repartizarea pe sãli se va face în ordine alfabeticã, în funcţie de disciplinele şi tipul de subiecte solicitate de candidaţi pentru disciplinele de examen aprobate pentru fiecare probã;
    (4) afişeazã, pe uşile sãlilor în care se desfãşoarã probele scrise:
    - listele cu repartizarea candidaţilor, în ordine alfabeticã, pe sãli;
    - prevederile metodologiei care stipuleazã cã nu este permisã pãtrunderea în sala de examen cu materiale ajutãtoare, cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, cã frauda şi tentativa de fraudã atrag dupã sine eliminarea din examen şi cã subiectele rezolvate pe ciornã/foaia cu subiecte fotocopiate nu se iau în considerare;
    (5) participã, împreunã cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, la multiplicarea subiectului pentru proba scrisã, imediat dupã extragerea numãrului variantei de subiect de Comisia Naţionalã de Bacalaureat; multiplicarea se face în numãr egal cu numãrul candidaţilor. Candidaţii care susţin probele în limbile minoritãţilor naţionale vor primi, simultan, subiectul atât în limba maternã, cât şi în limba românã.
    (6) introduce, împreunã cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, subiectele multiplicate în plicuri, pe care apoi le sigileazã;
    (7) distribuie asistenţilor, împreunã cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, plicurile cu subiecte pentru probele scrise;
    (8) verificã, la cererea preşedintelui, în toate sãlile de examen, dacã subiectele multiplicate pentru fiecare candidat sunt complete şi lizibile, respectiv dacã ele corespund cu filiera, profilul, specializarea şi opţiunea candidatului;
    (9) are dreptul ca, împreunã cu preşedintele sau cu vicepreşedintele/cu membrii comisiei, sã intre în toate sãlile de examen în timpul desfãşurãrii probelor scrise, pentru a controla desfãşurarea acestora;
    (10) preia, la finalizarea probei scrise, împreunã cu preşedintele/cu vicepreşedintele comisiei şi la cererea acestuia, lucrãrile scrise de la asistenţi şi verificã dacã numãrul lucrãrilor predate corespunde cu numãrul semnãturilor din procesul-verbal de predare a lucrãrilor scrise şi dacã numãrul de pagini al fiecãrei lucrãri coincide cu cel înscris pe lucrare şi în procesul-verbal. Se asigurã cã ciornele şi lucrãrile anulate sunt strânse separat de lucrãrile scrise;
    (11) listeazã şi afişeazã, la finalul fiecãrei probe, la cererea preşedintelui, baremele de evaluare;
    (12) participã, împreunã cu preşedintele şi cu vicepreşedintele, la îndrumarea activitãţii tuturor persoanelor din centru, care au sarcini privind organizarea şi desfãşurarea examenului de bacalaureat;
    (13) ia mãsuri, împreunã cu preşedintele, cu vicepreşedintele şi cu membrii comisiei, ca în spaţiile în care se desfãşoarã activitatea comisiei de examen sau probele scrise sã nu pãtrundã persoane strãine, neautorizate de comisia judeţeanã/a municipiului Bucureşti sau de Comisia Naţionalã de Bacalaureat;
    (14) afişeazã rezultatele finale, la încheierea evaluãrii tuturor lucrãrilor scrise;
    (15) înregistreazã, în catalogul electronic, notele obţinute la probele pe care candidaţii le-au susţinut în sesiunile anterioare, respectiv notele echivalate pentru disciplinele la care candidaţii au obţinut premii la concursurile/olimpiadele şcolare internaţionale şi pentru care aceştia au solicitat recunoaşterea în sesiunea respectivã, conform art. 4, din metodologie. Înregistrarea în catalogul electronic a acestor note se face pe baza adeverinţelor depuse de candidaţi la înscriere. Adeverinţele rãmân anexã la forma tipãritã a catalogului electronic şi se pãstreazã permanent. Notele recunoscute din sesiunile anterioare sau echivalate se marcheazã în catalogul electronic cu un asterisc şi se va preciza, ca notã de subsol, cã au fost obţinute în sesiunile anterioare sau echivalate;
    (16) asigurã, împreunã cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, transportul în deplinã siguranţã şi predarea, cu proces-verbal, la centrele zonale de evaluare, a lucrãrilor scrise şi a catalogului electronic, completat cu numele candidaţilor şi cu denumirea probelor susţinute de aceştia. Pentru fiecare disciplinã şi tip de subiect, pentru care s-a susţinut probã scrisã în centrul respectiv de examen, se asigurã, pentru centrul zonal de evaluare, o copie a subiectului;
    (17) primeşte împreunã cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, de la centrele zonale de evaluare, cu proces-verbal, catalogul electronic şi douã exemplare din forma tipãritã a catalogului electronic, cu notele obţinute de candidaţi, asigurând transportul acestora, în deplinã siguranţã, la centrul de examen. Forma tipãritã a catalogului electronic complet, în douã exemplare, cu notele de la probele scrise şi cu media generalã, ştampilat şi semnat de profesorii evaluatori la rubrica prevãzutã în acest scop şi de preşedintele, de vicepreşedintele şi de secretarul comisiei din centrul zonal de evaluare se predã, cu proces-verbal, preşedintelui şi celui de-al doilea delegat al comisiei din centrul de examen;
    (18) afişeazã listele cu rezultatele obţinute de candidaţi, dupã primirea acestora de la centrele zonale de evaluare;
    (19) primeşte şi înregistreazã, împreunã cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, eventualele contestaţii la probele scrise;
    (20) transmite, ca delegat al comisiei de examen, la cererea preşedintelui, comisiei din centrul zonal de evaluare, cererile candidaţilor care contestã notele obţinute la evaluarea iniţialã, însoţite de un borderou în care se precizeazã numele contestatarilor şi probele, respectiv, disciplina/disciplinele pentru care este depusã contestaţia;
    (21) opereazã, în catalogul electronic, schimbãrile care se impun dupã rezolvarea contestaţiilor, recalculeazã media generalã şi rectificã în mod corespunzãtor rezultatul examenului;
    (22) afişeazã, conform calendarului, la avizierul centrului de examen, rezultatele definitive, dupã rezolvarea contestaţiilor;
    (23) extrage din catalogul electronic situaţia la examen a candidaţilor proveniţi de la alte licee decât cel în care este organizat centrul de examen şi o transmite liceelor respective, în vederea completãrii diplomelor de bacalaureat;
    (24) semneazã printul catalogului electronic, în douã exemplare, precum şi celelalte documente întocmite pentru organizarea examenului.

    5. Membrii comisiei de bacalaureat din centrul de examen au urmãtoarele atribuţii:
    (1) sprijinã preşedintele, în organizarea examenului de bacalaureat în centrul respectiv;
    (2) se aflã, împreunã cu un delegat al comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti la locul desfãşurãrii probelor, pe toatã durata examenului, în situaţia în care:
    - se organizeazã subcomisii pentru centrele de examen care au arondate unitãţi de învãţãmânt situate la distanţã mare de centru;
    - candidaţii susţin proba în alt local decât cel în care îşi are sediul centrul de examen;
    (3) participã, împreunã cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, la multiplicarea subiectului pentru proba scrisã, imediat dupã extragerea variantei de subiect de cãtre Comisia Naţionalã de Bacalaureat; multiplicarea se face în numãr egal cu numãrul candidaţilor. Multiplicã subiectele pentru proba scrisã în limbile minoritãţilor naţionale, astfel încât candidaţii care susţin probele în limbile minoritãţilor naţionale sã primeascã simultan subiectul atât în limba maternã, cât şi în limba românã.
    (4) introduc, împreunã cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, subiectele multiplicate în plicuri, pe care apoi le sigileazã;
    (5) supravegheazã obiectele depuse în sala de depozitare, dacã este desemnat de comisia de examen.
    (6) distribuie asistenţilor, împreunã cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, plicurile cu subiecte pentru probele scrise;
    (7) verificã, la cererea preşedintelui comisiei, în toate sãlile de examen, dacã subiectele multiplicate pentru fiecare candidat sunt complete şi lizibile, respectiv dacã ele corespund cu filiera, cu profilul, cu specializarea şi cu opţiunea candidatului;
    (8) au dreptul ca, împreunã cu preşedintele sau cu vicepreşedintele/cu secretarul comisiei, sã intre în toate sãlile de examen în timpul desfãşurãrii probelor scrise, pentru a controla desfãşurarea acestuia;
    (9) preiau, la finalizarea probei scrise, împreunã cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, lucrãrile scrise de la asistenţi şi verificã dacã numãrul lucrãrilor predate corespunde cu numãrul semnãturilor din procesul-verbal de predare a lucrãrilor scrise şi dacã numãrul de pagini al fiecãrei lucrãri coincide cu cel înscris pe lucrare şi în procesul-verbal. Se asigurã cã ciornele şi lucrãrile anulate sunt strânse separat de lucrãrile scrise;
    (10) participã, împreunã cu preşedintele, cu vicepreşedintele şi cu secretarul comisiei, la îndrumarea activitãţii tuturor persoanelor din centru, care au sarcini privind organizarea şi desfãşurarea examenului de bacalaureat;
    (11) participã la pregãtirea documentelor comisiei (a mapelor de examen, pentru probele scrise, la completarea proceselor-verbale, a borderourilor etc.);
    (12) iau mãsuri, împreunã cu preşedintele sau cu vicepreşedintele/cu secretarul comisiei, ca în spaţiile în care se desfãşoarã activitatea comisiei de examen sau probele scrise sã nu pãtrundã persoane strãine, neautorizate de comisia judeţeanã/a municipiului Bucureşti de bacalaureat şi Comisia Naţionalã de Bacalaureat; însoţesc, conform procedurii, la cererea acestora, persoanele autorizate sã efectueze control în centrul de examen;
    (13) afişeazã, la cererea preşedintelui, baremele de evaluare la finalul fiecãrei probe scrise;
    (14) asigurã, împreunã cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, transportul în deplinã siguranţã şi predarea, cu proces-verbal, la centrul zonal de evaluare, a lucrãrilor scrise şi a catalogului electronic, completat cu numele candidaţilor şi cu denumirea probelor susţinute de aceştia. Pentru fiecare disciplinã şi tip de subiect, pentru care s-a susţinut probã scrisã în centrul respectiv de examen, se asigurã, pentru centrul zonal de evaluare, o copie a subiectului;
    (15) primesc, împreunã cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, de la centrul zonal de evaluare, cu proces-verbal, catalogul electronic cu notele obţinute de candidaţi, forma tipãritã a catalogului electronic complet, în douã exemplare, cu notele de la probele scrise şi cu media generalã, ştampilat şi semnat de profesorii evaluatori, la rubrica prevãzutã în acest scop, şi de preşedintele, de vicepreşedintele şi de secretarul comisiei din centrul zonal de evaluare, asigurând transportul acestora, în deplinã siguranţã, la centrul de examen;
    (16) afişeazã listele cu rezultatele obţinute de candidaţi, dupã primirea acestora de la centrele zonale de evaluare;
    (17) primesc şi înregistreazã, împreunã cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, eventualele contestaţii la probele scrise;
    (18) transmit, la cererea preşedintelui, comisiei din centrul zonal de evaluare cererile candidaţilor care contestã notele obţinute la evaluarea iniţialã, însoţite de un borderou în care se precizeazã numele contestatarilor şi probele, respectiv, disciplina/disciplinele pentru care este depusã contestaţia;
    (19) pot primi, la cererea preşedintelui, ca delegaţi ai comisiei de examen, în situaţia în care s-au înaintat cereri de reevaluare a lucrãrilor scrise, o copie a procesului-verbal în care sunt consemnate deciziile comisiei de contestaţii.

    IV. Comisia de bacalaureat din centrul zonal de evaluare

    1. Preşedintele comisiei de bacalaureat din centrul zonal de evaluare are urmãtoarele atribuţii:
    (1) organizeazã şi rãspunde de desfãşurarea activitãţii în centrul respectiv;
    (2) controleazã şi îndrumã activitatea tuturor persoanelor din centru care au sarcini privind organizarea şi desfãşurarea bacalaureatului;
    (3) participã la instructajul organizat de comisia judeţeanã/a municipiului Bucureşti, la data şi ora anunţate, şi preia de la comisia judeţeanã/a municipiului Bucureşti: ştampila de examen, listele cu membrii comisiei, listele cu evaluatori, alte documente;
    (4) preia, cu proces-verbal, de la directorul unitãţii de învãţãmânt în care se aflã centrul de evaluare, logistica de examen: sãli, imprimante, calculatoare, fotocopiatoare, fişete pentru pãstrarea documentelor de bacalaureat, telefon, fax, radio, televizor etc.;
    (5) se asigurã cã în centrul de bacalaureat este prezent personalul organelor de poliţie şi de jandarmerie;
    (6) solicitã declaraţii scrise de la vicepreşedinţi, secretari, membri şi profesori evaluatori, prin care cadrul didactic precizeazã cã nu are soţ/soţie, rudã sau afin, pânã la gradul al patrulea, printre candidaţi şi îşi asumã responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale;
    (7) rãspunde, împreunã cu vicepreşedintele, cu secretarul, cu membrii comisiei şi cu profesorii evaluatori, de securitatea lucrãrilor scrise, pe perioada cât acestea se aflã în centrul zonal de evaluare;
    (8) în zilele în care se susţin probele scrise, primeşte, împreunã cu vicepreşedintele din centrul zonal de evaluare, pe bazã de proces-verbal, lucrãrile scrise aduse de la fiecare centru de examen arondat, spre a fi evaluate, copie dupã subiectele de examen şi baremele de evaluare;
    (9) pregãteşte, pentru evaluare, împreunã cu vicepreşedintele comisiei, pachetele de lucrãri, astfel: amestecã toate lucrãrile primite în centrul zonal de evaluare la aceeaşi disciplinã, din cadrul aceleiaşi probe de examen, având acelaşi tip de subiect, apoi le grupeazã în pachete şi le numeroteazã de la 1 la n. De regulã, pachetele cuprind 100 de lucrãri. Introduce pachetele de lucrãri în dosare/plicuri, dupã ce pe fiecare lucrare a fost scris şi numãrul de ordine al dosarului/plicului;
    (10) asigurã, împreunã cu vicepreşedintele din centrul zonal de evaluare, o sesiune de instruire pentru evaluatori, pentru fiecare disciplinã la care se organizeazã evaluarea, cu scopul de a diminua diferenţele dintre evaluatori în aplicarea baremului de evaluare;
    (11) stabileşte sãlile în care lucreazã profesorii evaluatori, ţinând cont cã doi profesori care evalueazã acelaşi set de lucrãri trebuie sã lucreze în sãli diferite şi cã, în fiecare salã, trebuie sã se afle cel puţin trei profesori evaluatori;
    (12) predã, împreunã cu vicepreşedintele, dosarele/plicurile cu lucrãrile numerotate, cu proces-verbal de predare-primire, profesorilor evaluatori. Procesul-verbal va conţine data, ora, numele persoanelor care predau/preiau lucrãrile, disciplina de examen, numãrul lucrãrilor predate/preluate şi numerele de ordine ale acestora;
    (13) asistã, împreunã cu vicepreşedintele, la schimbarea lucrãrilor de la primul evaluator la al doilea şi invers, notând datele de identificare a evaluatorului (numele şi prenumele acestuia) şi numerele lucrãrilor corectate;
    (14) ia mãsuri ca, pe perioada evaluãrii, sã nu intre în sãli, în afara evaluatorilor înşişi, decât preşedintele şi vicepreşedintele comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat, vicepreşedintele centrului zonal de evaluare, reprezentanţii Comisiei Naţionale de Bacalaureat, persoane delegate de cãtre comisia judeţeanã de bacalaureat/a municipiului Bucureşti, pentru a controla desfãşurarea examenului de bacalaureat, în conformitate cu prevederile procedurii;
    (15) preia zilnic, împreunã cu vicepreşedintele, dupã terminarea programului de evaluare şi de notare, pachetele de lucrãri şi borderourile individuale de notare, închise în plicuri sigilate, cu proces-verbal pentru a fi pãstrate în case de fier sau în dulapuri metalice, închise şi sigilate. Procesele-verbale fac parte din documentele de examen şi se pãstreazã în acelaşi regim cu lucrãrile scrise. Cheile şi sigiliul de la fişetele în care sunt depozitate lucrãrile scrise şi celelalte documente de bacalaureat vor fi pãstrate separat de cãtre preşedinte/vicepreşedinte şi de unul dintre membrii comisiei;
    (16) preia, dupã încheierea acţiunii de evaluare, borderourile întocmite şi semnate de fiecare profesor evaluator, lucrãrile evaluate şi comparã notele acordate de cei doi profesori evaluatori:
    - dacã se constatã cã este o diferenţã de cel mult un punct între notele celor doi evaluatori, atunci notele obţinute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cernealã roşie, de cãtre profesorii evaluatori şi se semneazã de cãtre aceştia. Media finalã se trece pe lucrare, în prezenţa profesorilor evaluatori, de cãtre preşedintele comisiei. Preşedintele comisiei calculeazã media finalã, ca medie aritmeticã cu douã zecimale a notelor acordate de evaluatori, fãrã rotunjire, şi semneazã alãturi de evaluatori;
    - în cazul în care se constatã o diferenţã mai mare de un punct între notele celor doi evaluatori, repartizeazã lucrarea spre reevaluare unui alt profesor de specialitate, care, în prezenţa profesorilor evaluatori iniţiali, stabileşte nota finalã a lucrãrii. Nota rezultatã în urma reevaluãrii este nota care se trece pe lucrare; sub notã vor semna cei trei evaluatori şi preşedintele comisiei. Numãrul pachetului şi numãrul de ordine al lucrãrilor care necesitã a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei amintiţi anterior;
    (17) dupã ce toate lucrãrile scrise la o disciplinã au fost evaluate şi notate, coordoneazã activitatea de deschidere a lucrãrilor, în prezenţa vicepreşedintelui, a secretarului, a membrilor comisiei din centrul zonal de evaluare şi a profesorilor evaluatori, şi de înregistrare imediatã a notelor finale în catalogul electronic; verificã dacã toate notele au fost transcrise corect de pe lucrãri în catalog;
    (18) predã împreunã cu vicepreşedintele, catalogul electronic şi în formã tipãritã, de la centrul zonal de evaluare la centrul de examen. Predarea-primirea se face între preşedinţi/vicepreşedinţi/membrii comisiilor. Forma tipãritã a catalogului electronic complet, în douã exemplare, cu notele de la probele scrise şi cu media generalã, ştampilat şi semnat de profesorii evaluatori la rubrica prevãzutã în acest scop şi de preşedintele, de vicepreşedintele şi de secretarul comisiei din centrul zonal de evaluare se predã, cu proces-verbal, preşedintelui şi celui de-al doilea delegat al comisiei din centrul de examen;
    (19) preia, împreunã cu vicepreşedintele, de la delegaţii centrelor de examen cererile de contestaţii însoţite de borderouri; dupã centralizarea cererilor prin care se contestã notele obţinute la evaluarea iniţialã, coordoneazã activitatea de secretizare a lucrãrilor. Secretizarea se face, în toate centrele zonale de evaluare din judeţ, pe acelaşi tip de hârtie, pusã la dispoziţie de comisia judeţeanã de bacalaureat/a municipiului Bucureşti. Dupã secretizare, aplicã ştampila "Bacalaureat 2011 - C.Z.E.";
    (20) transmite în deplinã siguranţã, prin intermediul unui delegat, comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat, lucrãrile secretizate împreunã cu un borderou în care se menţioneazã proba de examen, disciplina, tipul de subiect, numãrul de ordine al lucrãrilor şi numãrul de pagini pentru fiecare lucrare contestatã. În cazul organizãrii de centre judeţene de contestaţii, documentele se predau direct la comisia judeţeanã de contestaţii;
    (21) preia, dupã caz, de la comisia judeţeanã de bacalaureat sau de la comisia judeţeanã de contestaţii, prin intermediul unui delegat, lucrãrile scrise ale cãror note au fost contestate, împreunã cu o copie a procesului-verbal în care sunt consemnate hotãrârile comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de contestaţii;
    (22) predã, împreunã cu vicepreşedintele, cu proces-verbal, lucrãrile scrise, borderourile de evaluare originale, celelalte documente de examen şi logistica de examen, cãtre directorul unitãţii de învãţãmânt în care s-a organizat centrul zonal de evaluare;
    (23) are obligaţia sã informeze telefonic, în cel mai scurt timp, Comisia Naţionalã de Bacalaureat cu privire la neregulile care apar în desfãşurarea examenului de bacalaureat;
    (24) se asigurã cã toate persoanele care fac parte din componenţa comisiei nu fac publice informaţii cu privire la conţinutul lucrãrilor scrise evaluate în cadrul centrului respectiv.

    2. Vicepreşedintele comisiei de bacalaureat din centrul zonal de evaluare are urmãtoarele atribuţii:
    (1) sprijinã preşedintele în organizarea şi desfãşurarea examenului de bacalaureat în centrul respectiv;
    (2) participã, împreunã cu preşedintele şi cu membrii comisiei, la îndrumarea activitãţii persoanelor din centru, care au sarcini privind organizarea şi desfãşurarea examenului de bacalaureat;
    (3) rãspunde, împreunã cu preşedintele, cu secretarul, cu membrii comisiei şi cu profesorii evaluatori, de securitatea lucrãrilor scrise şi de asigurarea confidenţialitãţii cu privire la conţinutul acestora, pe perioada cât acestea se aflã în centrul zonal de evaluare;
    (4) în zilele în care se susţin probele scrise, primeşte, împreunã cu preşedintele din centrul zonal de evaluare, pe bazã de proces-verbal, lucrãrile scrise aduse de la fiecare centru de examen arondat, spre a fi evaluate;
    (5) pregãteşte pentru evaluare, împreunã cu preşedintele comisiei, pachetele de lucrãri, astfel: amestecã toate lucrãrile primite în centrul zonal de evaluare la aceeaşi disciplinã, din cadrul aceleiaşi probe de examen, având acelaşi tip de subiect, apoi le grupeazã în pachete şi le numeroteazã de la 1 la n. De regulã, pachetele cuprind 100 de lucrãri. Introduce pachetele de lucrãri în dosare/plicuri, dupã ce, pe fiecare lucrare, a fost scris şi numãrul de ordine al dosarului/plicului;
    (6) asigurã, împreunã cu preşedintele din centrul zonal de evaluare, o sesiune de instruire pentru evaluatori, pentru fiecare disciplinã la care se organizeazã evaluarea, cu scopul de a diminua diferenţele dintre evaluatori în aplicarea baremului de evaluare;
    (7) predã, împreunã cu preşedintele, dosarele/plicurile cu lucrãrile numerotate, cu proces-verbal de predare-primire, profesorilor evaluatori desemnaţi de preşedinte. Procesul-verbal va conţine data, ora, numele persoanelor care predau/preiau lucrãri, disciplina de examen, numãrul lucrãrilor predate/preluate şi numerele de ordine ale acestora;
    (8) participã, împreunã cu preşedintele, la schimbarea lucrãrilor de la primul evaluator la al doilea şi invers, notând datele de identificare a evaluatorului (numele şi prenumele acestuia) şi numerele lucrãrilor corectate;
    (9) preia zilnic, împreunã cu preşedintele, dupã terminarea programului de evaluare şi de notare, pachetele de lucrãri şi borderourile individuale de notare, închise în plicuri sigilate, cu proces-verbal, pentru a fi pãstrate în case de fier sau în dulapuri metalice, închise şi sigilate. Procesele-verbale fac parte din documentele de examen şi se pãstreazã în acelaşi regim cu lucrãrile scrise. Cheile şi sigiliul de la fişetele în care sunt depozitate lucrãrile scrise şi celelalte documente de bacalaureat vor fi pãstrate separat de cãtre preşedinte/vicepreşedinte şi de unul dintre membrii comisiei;
    (10) arhiveazã toate borderourile de evaluare, însoţite de listele cu numerele lucrãrilor şi distribuţia acestora pe evaluatori, pentru a fi puse la dispoziţia Comisiei Naţionale de Bacalaureat pentru sondaje şi analize post-examen;
    (11) dupã ce toate lucrãrile scrise la o disciplinã au fost evaluate şi notate, participã la deschiderea lucrãrilor, în prezenţa preşedintelui, a secretarului, a membrilor comisiei din centrul zonal de evaluare şi a profesorilor evaluatori, şi la înregistrarea imediatã a notelor finale în catalogul electronic;
    (12) predã, împreunã cu preşedintele, catalogul electronic şi în formã tipãritã, de la centrul zonal de evaluare la centrul de examen. Predarea-primirea se face între preşedinţi/vicepreşedinţi/membrii comisiilor. Forma tipãritã a catalogului electronic complet, în douã exemplare, cu notele de la probele scrise şi cu media generalã, ştampilat şi semnat de profesorii evaluatori, la rubrica prevãzutã în acest scop, şi de preşedintele, de vicepreşedintele şi de secretarul comisiei din centrul zonal de evaluare se predã, cu proces-verbal, preşedintelui şi celui de-al doilea delegat al comisiei din centrul de examen;
    (13) preia, împreunã cu preşedintele, de la delegaţii centrelor de examen, cererile de contestaţii însoţite de borderouri; dupã centralizarea cererilor prin care se contestã notele obţinute la evaluarea iniţialã, participã la activitatea de secretizare a lucrãrilor. Secretizarea se face, în toate centrele zonale de evaluare din judeţ, pe acelaşi tip de hârtie, pusã la dispoziţie de comisia judeţeanã/a municipiului Bucureşti. Dupã secretizare, aplicã ştampila "Bacalaureat 2011 - C.Z.E.";
    (14) predã, împreunã cu preşedintele, cu proces-verbal, lucrãrile scrise, borderourile de evaluare originale şi celelalte documente de examen, cãtre directorul unitãţii de învãţãmânt în care s-a organizat centrul zonal de evaluare;
    (15) în situaţii de forţã majorã care impun pãrãsirea centrului zonal de evaluare de cãtre preşedinte, preia atribuţiile acestuia, pânã în momentul numirii unui alt preşedinte.

    3. Profesorul evaluator are urmãtoarele atribuţii:
    (1) se prezintã la centrul zonal de evaluare în intervalul orar 8-8:30;
    (2) participã la instruirea pe care o organizeazã preşedintele şi vicepreşedintele din centrul zonal de evaluare, înainte de începerea corectãrii, pentru fiecare disciplinã. Scopul instruirii este de a diminua diferenţele dintre evaluatori în aplicarea baremului de evaluare. Semneazã procesul-verbal de instruire şi declaraţia-tip;
    (3) preia, de la preşedintele/vicepreşedintele centrului de examen, dosarele cu lucrãrile numerotate şi baremele de evaluare, cu proces-verbal de predare-primire; (procesul-verbal conţine: data, ora, numele şi prenumele persoanelor care preiau/predau lucrãrile, disciplina de examen, numãrul lucrãrilor preluate/predate şi numerele de ordine ale acestora);
    (4) evalueazã şi noteazã lucrãrile repartizate, independent de evaluatorul care acordã a doua notã a lucrãrii, conform prezentei metodologii;
    (5) corecteazã şi înregistreazã punctajele şi notele în borderouri de evaluare separat, defalcate unitar la nivel de disciplinã în cadrul centrului zonal de evaluare, respectând baremul de evaluare; (cei doi profesori evaluatori lucreazã în mod obligatoriu în sãli separate, stabilite de preşedintele comisiei; în fiecare salã trebuie sã se afle cel puţin trei profesori evaluatori);
    (6) schimbã setul de lucrãri cu al doilea evaluator în prezenţa preşedintelui/vicepreşedintelui, menţionând datele de identificare ale evaluatorului (numele şi prenumele acestuia) şi numerele lucrãrilor corectate;
    (7) predã, cu proces-verbal, preşedintelui sau vicepreşedintelui, zilnic, dupã terminarea programului de evaluare şi de notare, pachetele de lucrãri şi borderourile individuale de notare, închise în plicuri sigilate, pentru a fi pãstrate în case de fier sau în dulapuri metalice, închise şi sigilate. Procesele-verbale fac parte din documentele de examen şi se pãstreazã în acelaşi regim cu lucrãrile scrise;
    (8) predã, cu proces-verbal, preşedintelui sau vicepreşedintelui, dupã încheierea acţiunii de evaluare, împreunã cu celãlalt profesor evaluator, seturile de lucrãri scrise, borderourile individuale originale de notare, semnate de fiecare profesor evaluator, închise în plicuri sigilate;
    (9) trece notele obţinute de candidaţi, pe fiecare lucrare în parte, cu cernealã roşie şi semneazã, numai dupã ce preşedintele comisiei se asigurã cã între notele acordate de cei doi profesori evaluatori este o diferenţã de cel mult un punct;
    (10) asistã la trecerea mediei finale pe lucrare, de cãtre preşedintele comisiei şi semneazã, alãturi de celãlalt profesor evaluator, media finalã;
    (11) asistã la reevaluarea de cãtre al treilea evaluator, care este un alt profesor de specialitate numit de preşedinte (în cazul în care preşedintele constatã o diferenţã mai mare de un punct între notele celor doi evaluatori). Semneazã sub nota datã la reevaluare, care devine nota finalã a lucrãrii şi care se trece pe lucrare; semneazã procesul-verbal în care sunt consemnate numãrul setului de lucrãri şi numãrul de ordine al lucrãrilor care necesitã a treia evaluare;
    (12) asistã la deschiderea lucrãrilor, în prezenţa preşedintelui, a vicepreşedintelui, a secretarului, a membrilor comisiei din centrul zonal de evaluare, dupã ce toate lucrãrile scrise la o disciplinã au fost evaluate şi notate;
    (13) verificã, la cererea preşedintelui, corectitudinea transcrierii notelor de pe lucrãri în catalog;
    (14) semneazã cataloagele (în forma tipãritã a catalogului electronic), completate cu notele de la probele scrise, pe fiecare paginã, la rubrica prevãzutã în acest scop; (15) asigurã confidenţialitatea cu privire la conţinutul lucrãrilor scrise care i-au fost repartizate spre evaluare.

    4. Secretarul comisiei de bacalaureat din centrul zonal de evaluare are urmãtoarele atribuţii:
    (1) sprijinã preşedintele în organizarea bacalaureatului în centrul respectiv;
    (2) participã, împreunã cu preşedintele, cu vicepreşedintele şi cu membrii comisiei, la îndrumarea activitãţii persoanelor din centru, care au sarcini privind organizarea şi desfãşurarea examenului de bacalaureat;
    (3) primeşte, în zilele în care se susţin probe scrise, prin proces-verbal pe care-l semneazã alãturi de preşedinte şi la cererea acestuia, lucrãrile scrise aduse de delegaţii de la fiecare centru de examen arondat, spre a fi evaluate;
    (4) rãspunde, împreunã cu preşedintele, cu vicepreşedintele şi cu membrii comisiei, de securitatea lucrãrilor scrise şi de asigurarea confidenţialitãţii cu privire la conţinutul acestora, pe perioada în care acestea se aflã în centrul zonal de evaluare;
    (5) participã, împreunã cu preşedintele, cu vicepreşedintele, cu membrii comisiei din centrul zonal de evaluare şi cu profesorii evaluatori la deschiderea lucrãrilor, dupã ce toate lucrãrile scrise de la o disciplinã au fost evaluate şi notate şi înregistreazã imediat notele finale în catalogul electronic, pentru fiecare candidat arondat centrului;
    (6) semneazã, alãturi de preşedinte, de vicepreşedinte şi de profesorii evaluatori, forma tipãritã a catalogului electronic complet, în douã exemplare, cu notele de la probele scrise şi cu media generalã;
    (7) primeşte, împreunã cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, de la delegaţii centrelor de examen arondate centrului zonal de evaluare, cererile candidaţilor care contestã notele obţinute la evaluarea iniţialã;
    (8) participã, împreunã cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, la secretizarea lucrãrilor pe acelaşi tip de hârtie, pusã la dispoziţie de comisia judeţeanã de bacalaureat/a municipiului Bucureşti, dupã centralizarea cererilor prin care se contestã notele obţinute la evaluarea iniţialã, dupã care se aplicã ştampila "Bacalaureat 2011 - C.Z.E.";
    (9) transmite, la cererea preşedintelui, în deplinã siguranţã, dupã caz, comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat sau comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de contestaţii, lucrãrile scrise sigilate, ale cãror note iniţiale au fost contestate, inclusiv un borderou în care se menţioneazã proba de examen, disciplina, tipul de subiect, numãrul de ordine al lucrãrilor şi numãrul de pagini pentru fiecare lucrare contestatã;
    (10) primeşte, la cererea preşedintelui, de la comisia judeţeanã de bacalaureat/a municipiului Bucureşti sau, dupã caz de la comisia judeţeanã/a municipiului Bucureşti de contestaţii, lucrãrile scrise care au fost reevaluate de comisia judeţeanã/a municipiului Bucureşti/regionalã de contestaţii şi o copie a procesului-verbal cuprinzând deciziile acesteia.

    5. Membrii comisiei de bacalaureat din centrul zonal de evaluare au urmãtoarele atribuţii:
    (1) participã, împreunã cu preşedintele, cu vicepreşedintele şi cu secretarul comisiei, la îndrumarea activitãţii persoanelor din centru, care au sarcini privind organizarea şi desfãşurarea examenului de bacalaureat;
    (2) primesc, alãturi de preşedinte şi la cererea acestuia, în zilele în care se susţin probe scrise, prin proces-verbal, lucrãrile scrise aduse de delegaţii de la fiecare centru de examen arondat, spre a fi evaluate;
    (3) rãspund, împreunã cu preşedintele, cu vicepreşedintele şi cu secretarul comisiei, de securitatea lucrãrilor scrise şi de asigurarea confidenţialitãţii cu privire la conţinutul acestora, pe perioada în care acestea se aflã în centrul zonal de evaluare;
    (4) pãstreazã, separat de preşedinte, cheile şi sigiliul de la fişetele în care sunt depozitate lucrãrile scrise şi celelalte documente de bacalaureat;
    (5) participã, împreunã cu preşedintele, cu vicepreşedintele, cu secretarul comisiei din centrul zonal de evaluare şi cu profesorii evaluatori, la deschiderea lucrãrilor, dupã ce toate lucrãrile scrise de la o disciplinã au fost evaluate şi notate, şi înregistreazã imediat notele finale în catalogul electronic, pentru fiecare candidat arondat centrului;
    (6) calculeazã mediile generale şi le înregistreazã în catalogul electronic;
    (7) participã, alãturi de preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, la predarea, cu proces-verbal, a catalogului electronic, completat cu notele de la probele scrise şi cu media generalã şi a formei tipãrite a catalogului electronic, în douã exemplare, preşedintelui şi celui de-al doilea delegat al comisiei de examen, în cazul în care acest al doilea delegat are calitatea de membru în comisia din centrul de examen;
    (8) primesc, împreunã cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, de la delegaţii centrelor de examen arondate centrului zonal de evaluare, cererile candidaţilor care contestã notele obţinute la evaluarea iniţialã;
    (9) participã, împreunã cu preşedintele comisiei şi la cererea acestuia, la secretizarea lucrãrilor pe acelaşi tip de hârtie pusã la dispoziţie de comisia judeţeanã de bacalaureat/a municipiului Bucureşti, dupã centralizarea cererilor prin care se contestã notele obţinute la evaluarea iniţialã, dupã care se aplicã ştampila "Bacalaureat 2011 - C.Z.E.";
    (10) pot transmite, la cererea preşedintelui, în deplinã siguranţã, comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat, sau, dupã caz, comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de contestaţii, lucrãrile scrise sigilate, ale cãror note iniţiale au fost contestate, inclusiv un borderou în care se menţioneazã proba de examen, disciplina, tipul de subiect, numãrul de ordine al lucrãrilor şi numãrul de pagini pentru fiecare lucrare contestatã;
    (11) pot primi, la cererea preşedintelui, de la comisia judeţeanã de bacalaureat/a municipiului Bucureşti, respectiv de la comisia judeţeanã/a municipiului Bucureşti de contestaţii, lucrãrile scrise care au fost reevaluate de comisia regionalã/judeţeanã/a municipiului Bucureşti de contestaţii şi o copie a procesului-verbal cuprinzând deciziile acesteia.

    V. Comisia regionalã/judeţeanã/a municipiului Bucureşti de contestaţii

    1. Preşedintele comisiei regionale/judeţene/a municipiului Bucureşti de contestaţii are urmãtoarele atribuţii:
    (1) organizeazã şi rãspunde de desfãşurarea activitãţii în centrul de contestaţii;
    (2) participã la instructajul organizat de comisia judeţeanã de bacalaureat/a municipiului Bucureşti, la data şi ora anunţatã, şi preia, de la comisia judeţeanã de bacalaureat/a municipiului Bucureşti, lista cu componenţa comisiei judeţene de contestaţii;
    (3) preia, cu proces-verbal, de la directorul unitãţii de învãţãmânt în care se aflã centrul de contestaţii, logistica de examen: sãli, imprimante, calculatoare, fotocopiatoare, fişete pentru pãstrarea documentelor de bacalaureat, telefon, fax etc.;
    (4) solicitã declaraţii scrise de la vicepreşedinte, secretari, membri, prin care aceştia precizeazã cã nu au soţ/soţie, rudã sau afin, pânã la gradul al patrulea, printre candidaţi şi cã îşi asumã responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale;
    (5) primeşte, împreunã cu vicepreşedintele, pe bazã de proces-verbal, lucrãrile scrise aduse de delegatul comisiei din centrul zonal de evaluare sau, dupã caz, al comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat, spre a fi reevaluate, o copie dupã subiectele de examen şi baremele de evaluare;
    (6) rãspunde, împreunã cu vicepreşedintele, cu secretarul, cu membrii comisiei (profesorii evaluatori), de securitatea lucrãrilor scrise şi de pãstrarea confidenţialitãţii cu privire la conţinutul acestora, pe perioada cât acestea se aflã în centrul de contestaţii;
    (7) pregãteşte, pentru reevaluare, împreunã cu vicepreşedintele comisiei, pachetele de lucrãri, astfel: amestecã toate lucrãrile primite în centrul de soluţionare a contestaţiilor la aceeaşi disciplinã, din cadrul aceleiaşi probe de examen, având acelaşi tip de subiect, apoi le grupeazã în pachete şi le numeroteazã de la 1 la n. De regulã, pachetele cuprind 100 de lucrãri. Introduce pachetele de lucrãri în dosare/plicuri, dupã ce pe fiecare lucrare a fost scris şi numãrul de ordine al dosarului/plicului;
    (8) asigurã, împreunã cu vicepreşedintele din centrul de contestaţii, o sesiune de instruire pentru evaluatori, pentru fiecare disciplinã la care se organizeazã reevaluarea, cu scopul de a diminua diferenţele dintre evaluatori în aplicarea baremului de evaluare;
    (9) stabileşte sãlile în care lucreazã profesorii evaluatori, ţinând cont cã doi profesori care reevalueazã acelaşi set de lucrãri trebuie sã lucreze în sãli diferite şi cã, în fiecare salã, trebuie sã se afle cel puţin trei profesori evaluatori;
    (10) predã, împreunã cu vicepreşedintele, dosarele/plicurile cu lucrãrile numerotate, cu proces-verbal de predare-primire, profesorilor evaluatori. Procesul-verbal va conţine data, ora, numele persoanelor care predau/preiau lucrãrile, disciplina de examen, numãrul lucrãrilor predate/preluate şi numerele de ordine ale acestora;
    (11) asistã, împreunã cu vicepreşedintele, la schimbarea lucrãrilor de la primul evaluator la al doilea şi invers, notând datele de identificare a evaluatorului (numele şi prenumele acestuia) şi numerele lucrãrilor corectate;
    (12) ia mãsuri ca, pe perioada reevaluãrii, sã nu intre în sãli, în afara evaluatorilor înşişi, decât preşedintele şi vicepreşedintele comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat, vicepreşedintele centrului de contestaţii, reprezentanţii Comisiei Naţionale de Bacalaureat, persoane delegate de cãtre comisia judeţeanã de bacalaureat/a municipiului Bucureşti, pentru a controla desfãşurarea examenului de bacalaureat, în conformitate cu prevederile procedurii;
    (13) preia zilnic, împreunã cu vicepreşedintele, dupã terminarea programului de evaluare şi de notare, pachetele de lucrãri şi borderourile individuale de notare, închise în plicuri sigilate, cu proces-verbal, pentru a fi pãstrate în case de fier sau în dulapuri metalice, închise şi sigilate. Procesele-verbale fac parte din documentele de examen şi se pãstreazã în acelaşi regim cu lucrãrile scrise. Cheile şi sigiliul de la fişetele în care sunt depozitate lucrãrile scrise şi celelalte documente de bacalaureat vor fi pãstrate separat de cãtre preşedinte/vicepreşedinte şi de cãtre secretarul comisiei;
    (14) preia, dupã încheierea acţiunii de reevaluare, borderourile întocmite şi semnate de fiecare profesor evaluator, lucrãrile reevaluate şi comparã notele acordate de cei doi profesori evaluatori:
    - dacã se constatã cã este o diferenţã de cel mult un punct între notele celor doi evaluatori, atunci notele obţinute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cernealã roşie, de cãtre profesorii evaluatori şi se semneazã de cãtre aceştia. Media finalã se trece pe lucrare, în prezenţa profesorilor evaluatori, de cãtre preşedintele comisiei. Preşedintele comisiei calculeazã media finalã, ca medie aritmeticã cu douã zecimale a notelor acordate de evaluatori, fãrã rotunjire, şi semneazã alãturi de evaluatori;
    - în cazul în care se constatã o diferenţã mai mare de un punct între notele celor doi evaluatori, repartizeazã lucrarea, spre reevaluare, unui alt profesor de specialitate, care, în prezenţa profesorilor evaluatori iniţiali, stabileşte nota finalã a lucrãrii. Nota rezultatã în urma reevaluãrii este nota care se trece pe lucrare; sub notã vor semna cei trei evaluatori şi preşedintele comisiei. Numãrul pachetului şi numãrul de ordine al lucrãrilor care necesitã a treia evaluare sunt consemnate întrun proces-verbal, semnat de cei amintiţi anterior;
    (15) dupã ce toate lucrãrile scrise la o disciplinã au fost reevaluate şi notate, coordoneazã activitatea de deschidere a lucrãrilor, în prezenţa vicepreşedintelui, a secretarului şi a membrilor comisiei;
    (16) analizeazã notele acordate dupã reevaluare, în comparaţie cu cele acordate iniţial;
    (17) în situaţia în care se constatã diferenţe de notare mai mari de 1,50 puncte, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea iniţialã şi cele de la contestaţii decide reevaluarea lucrãrilor respective de cãtre o a treia comisie, formatã din alţi profesori cu experienţã, alţii decât cei care au evaluat iniţial lucrãrile în centrul de contestaţii. Reevaluarea se va face dupã o nouã secretizare a lucrãrilor, respectând cu stricteţe baremul de evaluare şi toate procedurile de evaluare. Nota acordatã de a treia comisie este nota care va fi acordatã de comisia de contestaţii.
    (18) stabileşte nota definitivã astfel:
    a) pentru lucrãrile care au primit iniţial, la comisia din centrul zonal de evaluare, note cuprinse între 4,50 - 4,99, inclusiv notele de 4,50 şi 4,99, sau o notã cel puţin egalã cu 9,50, nota definitivã este nota acordatã de cãtre comisia de contestaţii;
    b) pentru lucrãrile care au primit iniţial, la comisia din centrul zonal de evaluare, alte note decât cele menţionate la paragraful a), nota definitivã este nota acordatã de comisia judeţeanã de contestaţii/a municipiului Bucureşti, dacã între nota iniţialã şi nota acordatã la contestaţii se va constata o diferenţã de cel puţin 0,50 puncte. Dacã diferenţa dintre cele douã note este mai micã de 0,50 puncte, nota definitivã este nota iniţialã, acordatã de comisia din centrul zonal de evaluare;
    (19) solicitã înregistrarea în procesul-verbal a notelor la fiecare probã scrisã, pentru fiecare lucrare contestatã şi verificã dacã toate notele au fost transcrise corect de pe lucrãri în borderoul de evaluare şi în procesul-verbal;
    (20) semneazã şi ştampileazã procesul-verbal, completat cu notele de la probele scrise, pe fiecare paginã, la rubrica prevãzutã în acest scop;
    (21) predã, împreunã cu vicepreşedintele, cu proces-verbal, delegaţilor comisiei din centrul zonal de evaluare sau, dupã caz, ai comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat lucrãrile scrise ale cãror note au fost contestate, douã copii ale procesului-verbal în care sunt consemnate hotãrârile comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de contestaţii;
    (22) predã, împreunã cu vicepreşedintele, cu proces-verbal, borderourile de evaluare de la comisia judeţeanã/regionalã de contestaţii şi procesul-verbal în care sunt consemnate hotãrârile acesteia, preşedintelui/ vicepreşedintelui comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat, pentru a fi pãstrate la sediul inspectoratului şcolar respectiv timp de doi ani.

    2. Vicepreşedintele Comisiei regionale/judeţene/a municipiului Bucureşti de contestaţii are urmãtoarele atribuţii:
    (1) sprijinã preşedintele în organizarea activitãţii în centrul de contestaţii;
    (2) primeşte, împreunã cu preşedintele, pe bazã de proces-verbal, lucrãrile scrise aduse de delegatul comisiei din centrul zonal de evaluare sau, dupã caz, al comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat, spre a fi reevaluate, o copie dupã subiectele de examen şi baremele de evaluare;
    (3) rãspunde, împreunã cu preşedintele, cu secretarul, cu membrii comisiei (profesorii evaluatori), de securitatea lucrãrilor scrise şi de pãstrarea confidenţialitãţii cu privire la conţinutul acestora, pe perioada cât acestea se aflã în centrul de contestaţii;
    (4) pregãteşte, pentru reevaluare, împreunã cu preşedintele comisiei, pachetele de lucrãri, astfel: amestecã toate lucrãrile primite în centrul de contestaţii la aceeaşi disciplinã, din cadrul aceleiaşi probe de examen, având acelaşi tip de subiect, apoi le grupeazã în pachete şi le numeroteazã de la 1 la n. De regulã, pachetele cuprind 100 de lucrãri. Introduce pachetele de lucrãri în dosare/plicuri, dupã ce pe fiecare lucrare a fost scris şi numãrul de ordine al dosarului/plicului;
    (5) asigurã, împreunã cu preşedintele din centrul de contestaţii, o sesiune de instruire pentru evaluatori, pentru fiecare disciplinã la care se organizeazã reevaluarea, cu scopul de a diminua diferenţele dintre evaluatori în aplicarea baremului de evaluare;
    (6) predã, împreunã cu preşedintele, dosarele/plicurile cu lucrãrile numerotate, cu proces-verbal de predare-primire, profesorilor evaluatori. Procesul-verbal va conţine data, ora, numele persoanelor care predau/preiau lucrãri, disciplina de examen, numãrul lucrãrilor predate/preluate şi numerele de ordine ale acestora;
    (7) asistã, împreunã cu preşedintele, la schimbarea lucrãrilor de la primul evaluator la al doilea şi invers, notând datele de identificare a evaluatorului (numele şi prenumele acestuia) şi numerele lucrãrilor corectate;
    (8) preia zilnic, împreunã cu preşedintele, dupã terminarea programului de evaluare şi de notare, pachetele de lucrãri şi borderourile individuale de notare, închise în plicuri sigilate, cu proces-verbal, pentru a fi pãstrate în case de fier sau în dulapuri metalice, închise şi sigilate. Procesele-verbale fac parte din documentele de examen şi se pãstreazã în acelaşi regim cu lucrãrile scrise. Cheile şi sigiliul de la fişetele în care sunt depozitate lucrãrile scrise şi celelalte documente de bacalaureat vor fi pãstrate separat de cãtre preşedinte/vicepreşedinte şi de secretar;
    (9) dupã ce toate lucrãrile scrise la o disciplinã au fost evaluate şi notate, participã la activitatea de deschidere a lucrãrilor, în prezenţa preşedintelui, a secretarului şi a membrilor comisiei;
    (10) semneazã procesul - verbal în care sunt consemnate hotãrârile comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de contestaţii, completat cu notele de la probele scrise, pe fiecare paginã, la rubrica prevãzutã în acest scop.
    (11) predã, împreunã cu preşedintele, pe bazã de proces-verbal, delegaţilor comisiei din centrul zonal de evaluare sau, dupã caz, ai comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti lucrãrile scrise ale cãror note au fost contestate şi douã copii ale procesului-verbal în care sunt consemnate hotãrârile comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de contestaţii;
    (12) predã, împreunã cu preşedintele, pe bazã de proces-verbal, borderourile de evaluare de la comisia de contestaţii şi procesul-verbal în care sunt consemnate hotãrârile comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de contestaţii, preşedintelui/ vicepreşedintelui comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat, pentru a fi pãstrate la sediul inspectoratului şcolar respectiv timp de doi ani;
    (13) în situaţii de forţã majorã care impun pãrãsirea centrului de contestaţii de cãtre preşedinte, preia atribuţiile acestuia, pânã în momentul numirii unui alt preşedinte.

    3. Profesorul evaluator din comisia regionalã/judeţeanã/a municipiului Bucureşti de contestaţii are urmãtoarele atribuţii:
    (1) se prezintã la centrul de contestaţii în intervalul orar 8-830;
    (2) participã la instruirea pe care o organizeazã preşedintele şi vicepreşedintele din centrul de contestaţii, înainte de începerea corectãrii, pentru fiecare disciplinã. Scopul instruirii este de a diminua diferenţele dintre evaluatori în aplicarea baremului de evaluare. Semneazã procesul-verbal de instruire şi declaraţia-tip;
    (3) preia, de la preşedintele/vicepreşedintele centrului de contestaţii, dosarele cu lucrãrile numerotate şi baremele de evaluare, cu proces-verbal de predare-primire; (procesul-verbal conţine: data, ora, numele şi prenumele persoanelor care preiau/predau lucrãri, disciplina de examen, numãrul lucrãrilor preluate/predate şi numerele de ordine ale acestora);
    (4) corecteazã şi înregistreazã punctajele şi notele în borderouri de evaluare separat, defalcate unitar la nivel de disciplinã, respectând baremul de evaluare; (cei doi profesori evaluatori lucreazã în mod obligatoriu în sãli separate, stabilite de preşedintele comisiei; în fiecare salã trebuie sã se afle cel puţin trei profesori evaluatori);
    (5) schimbã setul de lucrãri cu al doilea evaluator, în prezenţa preşedintelui şi a vicepreşedintelui;
    (6) predã, cu proces-verbal, preşedintelui şi vicepreşedintelui, zilnic, dupã terminarea programului de evaluare şi de notare, pachetele de lucrãri şi borderourile individuale de notare, închise în plicuri sigilate, pentru a fi pãstrate în case de fier sau în dulapuri metalice, închise şi sigilate. Procesele-verbale fac parte din documentele de examen şi se pãstreazã în acelaşi regim cu lucrãrile scrise;
    (7) predã, cu proces-verbal, preşedintelui/vicepreşedintelui, dupã încheierea acţiunii de reevaluare, împreunã cu celãlalt profesor evaluator, seturile de lucrãri scrise, borderourile individuale originale de notare, semnate, închise în plicuri sigilate;
    (8) trece notele obţinute de candidaţi, pe fiecare lucrare în parte, cu cernealã roşie şi semneazã, numai dupã ce preşedintele comisiei se asigurã cã între notele acordate de cei doi profesori evaluatori este o diferenţã de cel mult un punct;
    (9) asistã la trecerea mediei finale pe lucrare, de cãtre preşedintele comisiei, şi semneazã, alãturi de celãlalt profesor evaluator, media finalã, încheiatã de preşedintele comisiei;
    (10) asistã la reevaluarea de cãtre al treilea evaluator, care este un alt profesor de specialitate numit de preşedinte (în cazul în care preşedintele constatã o diferenţã mai mare de un punct între notele celor doi evaluatori). Semneazã sub nota datã la reevaluare, care devine nota finalã a lucrãrii şi care se trece pe lucrare; semneazã procesul-verbal în care sunt consemnate numãrul setului de lucrãri şi numãrul de ordine al lucrãrilor care necesitã a treia evaluare;
    (11) asistã la deschiderea lucrãrilor, în prezenţa preşedintelui, a vicepreşedintelui şi a secretarului;
    (12) semneazã procesul - verbal, completat cu notele de la probele scrise, pe fiecare paginã, la rubrica prevãzutã în acest scop;
    (13) asigurã confidenţialitatea cu privire la conţinutul lucrãrilor scrise care i-au fost repartizate spre evaluare.

    4. Secretarul comisiei regionale/judeţene/a municipiului Bucureşti de contestaţii are urmãtoarele atribuţii:
    (1) participã, împreunã cu preşedintele, cu vicepreşedintele şi cu membrii comisiei, la îndrumarea activitãţii persoanelor din centru, care au sarcini privind organizarea şi desfãşurarea examenului de bacalaureat;
    (2) rãspunde, împreunã cu preşedintele, cu vicepreşedintele şi cu membrii comisiei, de securitatea lucrãrilor scrise şi de pãstrarea confidenţialitãţii cu privire la conţinutul acestora, pe perioada în care acestea se aflã în centrul de contestaţii;
    (3) dupã ce toate lucrãrile scrise de la o disciplinã au fost evaluate şi notate, participã, împreunã cu preşedintele, cu vicepreşedintele, cu membrii comisiei din centrul de contestaţii la deschiderea lucrãrilor;
    (4) semneazã, alãturi de preşedinte, de vicepreşedinte şi de profesorii evaluatori, procesul-verbal completat cu notele de la probele scrise, pe fiecare paginã, la rubrica prevãzutã în acest scop;
    (5) pãstreazã, separat de preşedinte, cheile şi sigiliul de la fişetele în care sunt depozitate lucrãrile scrise şi celelalte documente de bacalaureat;

                                               -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016