Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXE din 27 decembrie 2022  privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXE din 27 decembrie 2022 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

EMITENT: Banca Naţională a României
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1279 bis din 30 decembrie 2022
──────────
    Conţinute de ORDINUL nr. 9 din 27 decembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1279 din 30 decembrie 2022.
──────────
    ANEXA 1

    Modificări şi completări ale Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene,
    prevăzute de anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015
    1. La Capitolul I, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:
    "3^1. În înţelesul Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, instituţia de credit reprezintă orice entitate care corespunde definiţiei instituţiei de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 575/2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176 din 26 iunie 2013, cu modificările şi completările ulterioare."

    2. La Capitolul II, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4. Prezentele reglementări se aplică, potrivit prevederilor art. 2 din ordin, instituţiilor, din momentul în care acestea sunt notificate/autorizate să funcţioneze de către Banca Naţională a României ca instituţii de plată sau instituţii emitente de monedă electronică, precum şi Fondului şi schemelor de garantare a depozitelor."

    3. La Capitolul III, Secţiunea 1 se modifică după cum urmează:
    3.1. Punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "6. (1) Entităţile de interes public, menţionate la art. 3 din ordin, cu excepţia Fondului şi schemelor de garantare a depozitelor, întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:
    a) bilanţ;
    b) cont de profit şi pierdere;
    c) situaţia modificărilor capitalurilor proprii;
    d) situaţia fluxurilor de trezorerie;
    e) notele explicative.
    (2) Fondul şi schemele de garantare a depozitelor întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:
    a) bilanţ;
    b) cont de profit şi pierdere;
    c) situaţia fluxurilor de trezorerie;
    d) notele explicative.
    (3) Instituţiile menţionate la art. 2 lit. c) din ordin întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:
    a) bilanţ;
    b) cont de profit şi pierdere;
    c) notele explicative.
    (4) Situaţiile financiare anuale constituie un tot unitar."

    3.2. Punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "7. Formatul situaţiilor financiare anuale prevăzute la pct. 6 este cel prevăzut la Capitolul IX, Capitolul X şi Capitolul X^1 din prezentele reglementări."


    4. La Capitolul III, Secţiunea 3 se modifică după cum urmează:
    4.1. Punctul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "35. (1) Drepturile asupra proprietăţilor imobiliare şi alte drepturi similare, aşa cum sunt definite de legislaţia naţională, cu excepţia investiţiilor imobiliare, trebuie prezentate la "terenuri şi construcţii utilizate în scopul desfăşurării activităţilor proprii.
    (2) Drepturile prevăzute la alin. (1) sunt prezentate la elementul menţionat mai sus numai dacă corespund criteriilor de recunoaştere a imobilizărilor corporale."

    4.2. Punctul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "42. Ajustările negative de valoare pot fi: ajustări permanente, denumite în continuare amortizări, şi/sau ajustări provizorii, denumite în continuare ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare (înregistrate în conturile de ajustări pentru depreciere deschise în cadrul claselor 2 - 4 din Planul de conturi, prevăzut la Capitolul VIII din prezentele reglementări, şi care diminuează în bilanţ valoarea activelor aferente), în funcţie de caracterul permanent sau provizoriu al ajustării activelor."

    4.3. Punctul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) În situaţia în care un credit a fost acordat de un sindicat sau un consorţiu ce grupează mai mulţi participanţi, fiecare dintre aceştia prezintă doar acea parte din credit pe care a finanţat-o.
(2) În cazul unui credit consorţial, aşa cum este prezentat la alin. (1), dacă valoarea fondurilor garantate de un participant depăşeşte suma pe care acesta a finanţat-o, garanţia suplimentară trebuie prezentată ca datorie contingentă (la elementul 1 în afara bilanţului, litera (b))."


    5. La Capitolul III, Secţiunea 4 se modifică după cum urmează:
    5.1. Punctul 54, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cadrul acestui element vor fi prezentate şi creanţele asupra băncilor centrale şi organizaţiilor bancare oficiale naţionale şi internaţionale. Creanţele asupra entităţilor care nu îndeplinesc condiţiile de mai sus vor fi prezentate la elementul 3 din Activ."

    5.2. Punctul 57, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cadrul acestui element vor fi prezentate şi datoriile faţă de băncile centrale şi organizaţiile bancare oficiale naţionale şi internaţionale."

    5.3. Punctul 58 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "58. Datoriile privind clientela cuprind sumele datorate clientelei, alta decât instituţiile de credit, oricare ar fi denumirea lor. Nu sunt incluse în acest element datoriile subordonate care trebuie prezentate la elementul 7 din Datorii şi capitaluri proprii şi nici datoriile reprezentate prin obligaţiuni sau orice alt titlu, care trebuie să fie prezentate la elementul 3 sau 7 din Datorii şi capitaluri proprii."

    5.4. Punctul 63, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Acest element cuprinde toate tranzacţiile prin care s-au garantat obligaţiile unei terţe părţi.
(2) În notele explicative trebuie prezentate natura şi valoarea oricărui tip de angajament de garanţie, care este semnificativ în raport cu ansamblul activităţii."


    6. La Capitolul III, Secţiunea 8, se modifică şi se completează după cum urmează:
    6.1. La punctul 88 (1) lit.c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) la valoarea justă - pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere, pentru bunurile obţinute urmare a executării silite a creanţelor, precum şi pentru instrumente derivate."

    6.2. La punctul 91, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Dobânda la capitalul împrumutat în legătură cu active care nu îndeplinesc condiţia de durată prevăzută la alin. (2) reprezintă cheltuială a perioadei. Constituie, de asemenea, cheltuială a perioadei cheltuielile reprezentând diferenţele de curs valutar."

    6.3. Punctul 91, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În sensul prezentelor reglementări, prin activ cu ciclu lung de fabricaţie se înţelege un activ care solicită în mod necesar o perioadă substanţială de timp, respectiv mai mare de un an, pentru a fi gata în vederea utilizării sale prestabilite sau pentru vânzare."

    6.4. La punctul 97, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Atunci când elementele care au stat la baza stabilirii iniţiale a duratei de utilizare economică s-au modificat, instituţia stabileşte o nouă perioadă de amortizare, cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentele reglementări. Modificarea duratei de utilizare economică reprezintă modificare de estimare contabilă."

    6.5. La punctul 97, alineatul 7 se abrogă.
    6.6. La punctul 97, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins:
    "(8^1) Prevederile alin. (8) se aplică şi în cazul investiţiilor imobiliare pentru care nu au fost găsiţi încă chiriaşi."

    6.7. La punctul 99, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare, rezultat în urma reevaluării imobilizărilor corporale, poate fi transferat direct în rezultatul reportat, atunci când acest surplus este realizat sau poate reduce valoarea brută a imobilizării corporale, în condiţiile celor precizate la punctul 189 alineatul (6^1)."

    6.8. Punctul 129 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Costul reparaţiilor efectuate la imobilizările corporale, în scopul asigurării utilizării continue a acestora, costul reviziilor şi inspecţiilor curente, altele decât cele recunoscute ca o componentă a imobilizării, trebuie recunoscut ca o cheltuială în perioada în care este efectuat."

    6.9. La punctul 145, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care o instituţie decide să cedeze o investiţie imobiliară, cu sau fără amenajări suplimentare, instituţia continuă să trateze proprietatea imobiliară ca investiţie imobiliară până în momentul în care aceasta este scoasă din evidenţă."

    6.10. După punctul 172 se introduce un nou punct, punctul 172^1, cu următorul cuprins:
    "172^1. Subvenţiile guvernamentale reprezintă asistenţa acordată de guvern sub forma unor transferuri de resurse către o entitate în schimbul conformării, în trecut sau în viitor, cu anumite condiţii referitoare la activitatea de exploatare a entităţii. Subvenţiile exclud acele forme de asistenţă guvernamentală cărora nu li se poate atribui, în mod rezonabil, o anumită valoare, precum şi acele tranzacţii cu guvernul care nu se pot distinge de operaţiunile comerciale normale ale entităţii."

    6.11. La punctul 188, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice aplicate de o instituţie la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale. Exemple de politici contabile sunt următoarele: reevaluarea imobilizărilor corporale sau păstrarea costului istoric al acestora; înregistrarea, pe perioada în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, a unei cheltuieli cu amortizarea sau a unei cheltuieli corespunzătoare ajustării pentru deprecierea constatată; alegerea metodei de evaluare a stocurilor; contabilitatea stocurilor prin inventarul permanent sau intermitent etc."

    6.12. La punctul 189, după alineatul (6) se introduc cinci noi alineate cu următorul cuprins:
    "(6^1) Instituţiile care, în baza prevederilor de la alin. (1) - (6), decid ca în cazul imobilizărilor corporale să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului, procedează la ajustarea sumelor reprezentând rezerve din reevaluare în funcţie de modalitatea în care, pe perioada în care a fost efectuată reevaluarea, au transferat sumele în rezultatul reportat-reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, după cum urmează:
    (a) instituţiile care au avut ca politică contabilă transferul rezervei din reevaluare în contul de rezultat reportat, pe măsura amortizării activului, închid rezerva din reevaluare pe seama valorii brute a imobilizării căreia îi corespunde rezerva respectivă;
    (b) instituţiile care au avut ca politică contabilă transferul rezervei din reevaluare în contul de rezultat reportat, la scoaterea din evidentă a imobilizării pentru care s-a constituit rezerva respectivă, procedează astfel:
    (b.1) transferă din rezervele din reevaluare în rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, rezerva corespunzătoare sumelor amortizate din valoarea imobilizării;
    (b.2) reduc valoarea brută a imobilizării cu rezerva din reevaluare aferentă valorii care nu a fost amortizată.
(6^2) În scopul determinării cheltuielilor cu amortizarea, costul imobilizărilor corporale la data schimbării de politică contabilă, în condiţiile alin. (6^1), este valoarea rămasă în urma ajustărilor prevăzute la acel alineat.
(6^3) Instituţiile care modifică politica contabilă aplicabilă imobilizărilor corporale în sensul că decid să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului, aplică prevederile lit. a) ale alin. 6^1, prin excepţie de la cerinţele pct. 190 alin. (1).
(6^4) Instituţiile care, în baza prevederilor de la alin. (1) - (6), decid ca în cazul imobilizărilor corporale să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului, vor urmări ca aplicarea acestei opţiuni să nu conducă la subevaluarea activelor respective, faţă de valoarea care ar fi fost recunoscută în bilanţ dacă acele imobilizări corporale nu ar fi fost reevaluate.
(6^5) Prevederile alin. (6^1) - (6^4) se aplică indiferent dacă reevaluarea a fost efectuată prin aplicarea unui indice sau prin recalcularea valorii nete a imobilizării."


    7. La Capitolul III, Secţiunea 9, punctul 192 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
    "h) entitatea, sau oricare alt membru al unui grup din care aceasta face parte, furnizează servicii ce ţin de personalul-cheie din conducerea entităţii raportoare sau a societăţii-mamă a entităţii raportoare."

    8. La Capitolul III, Secţiunea 10 se modifică după cum urmează:
    8.1. La punctul 196, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "196. Pentru instituţii, Fond şi schemele de garantare a depozitelor, notele explicative trebuie să cuprindă informaţii referitoare la următoarele: ... "

    8.2. La punctul 196, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) suma avansurilor şi creditelor acordate de către instituţie membrilor organelor de administrare, conducere sau supraveghere, cu indicarea ratelor dobânzii, a principalelor condiţii şi a oricăror sume restituite, amortizate sau la care s-a renunţat, cu indicarea totalului pe fiecare categorie;"

    8.3. La punctul 199, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "199. (1) Informaţiile prevăzute la pct. 197 lit. a), k), o), p) şi q) se prezintă şi de către instituţiile menţionate la art. 2 lit. c) din ordin."

    8.4. La Punctul 200, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "200. În notele explicative instituţiile, Fondul şi schemele de garantare a depozitelor prezintă, de asemenea: ...."

    8.5. Punctul 201, alineatul (1) se abrogă.
    8.6. Punctul 207 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "207. Instituţiile care prezintă în elementele din afara bilanţului informaţiile prevăzute la pct. 196 lit. c) din prezentele reglementări, nu sunt obligate să reia aceste informaţii în notele la situaţiile financiare."


    9. La Capitolul III, Secţiunea 12, Punctul 229, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Auditorul statutar sau firma de audit îşi exprimă, de asemenea, o opinie privind consecvenţa raportului administratorilor cu situaţiile financiare pentru acelaşi exerciţiu financiar şi întocmirea raportului administratorilor în conformitate cu cerinţele legale aplicabile."

    10. La Capitolul IV, Secţiunea 1 Punctul 231 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "231. O instituţie, persoană juridică română, în calitate de societate-mamă care controlează una sau mai multe filiale trebuie să întocmească situaţii financiare în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, denumite în continuare IFRS, adoptate potrivit procedurii prevăzute la art. 6 paragraful 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate, prin Regulamentul (CE) nr. 1.126/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului."

    11. Capitolul IV, Secţiunea 2, La punctul 234, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Atunci când se solicită un raport consolidat al administratorilor, pe lângă raportul administratorilor, cele două rapoarte pot fi prezentate sub forma unui singur raport. În acest caz, auditorul trebuie să verifice atât situaţiile financiare anuale individuale, cât şi situaţiile financiare anuale consolidate, prin raportare la acel unic raport consolidat al administratorilor."

    12. La Capitolul IV, Secţiunea 3, punctul 237 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "237. În cazul situaţiilor financiare anuale consolidate, atunci când se raportează asupra consecvenţei raportului administratorilor cu situaţiile financiare, aşa cum prevede la pct. 229 alin. (2) şi (3), auditorul statutar sau firma de audit are în vedere situaţiile financiare anuale consolidate şi raportul consolidat al administratorilor. În cazul în care situaţiile financiare anuale ale instituţiei (societate-mamă) sunt prezentate în vederea aprobării odată cu situaţiile financiare anuale consolidate, iar societatea-mamă are obligaţia de auditare, cele două rapoarte de audit pot fi prezentate sub forma unui singur raport."

    13. Capitolul VII se modifică după cum urmează:
    13.1. Sintagma din cuprinsul capitolului referitoare la "Operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fond şi instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii" se modifică şi va avea următorul cuprins: "Operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare sau alte entităţi
    13.2. Punctul 258, alineatul (1) se abrogă.
    13.3. Punctul 258, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Contabilitatea creditelor acordate clientelei (altele decât cele cuprinse în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse" şi Clasei 4 "Active imobilizate") evidenţiază ansamblul creanţelor deţinute asupra clientelei nefinanciare şi asigură evidenţa creditelor acordate clientelei, potrivit legii, de către instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică."

    13.4. Punctul 259 se abrogă.
    13.5. Punctul 260 se abrogă.
    13.6. Punctul 261 se abrogă.
    13.7. Punctul 262 se abrogă.
    13.8. Punctul 263 se abrogă.
    13.9. Punctul 264 se abrogă.
    13.10. Punctul 265 se abrogă.
    13.11. Punctul 266 se abrogă.
    13.12. Punctul 267 se abrogă.
    13.13. Punctul 268 se abrogă.
    13.14. Punctul 269 se abrogă.
    13.15. Punctul 270 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "270. (1) Împrumuturile primite de Fond de la instituţii de credit, societăţi financiare şi de la alte entităţi, inclusiv de la alte scheme de garantare a depozitelor, care constituie resurse financiare ale acestuia, respectiv plasamentele efectuate de Fond în depozite, certificate de depozit, precum şi creditele acordate şi alte instrumente financiare, se înregistrează cu ajutorul conturilor deschise în cadrul Grupei 22 "Operaţiuni între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi".
    (2) Împrumuturile primite de schemele de garantare de la instituţii de credit, societăţi financiare şi de la alte entităţi, inclusiv de la alte scheme de garantare a depozitelor şi Fond, care constituie resurse financiare ale acestora, respectiv plasamentele efectuate de schemele de garantare în depozite, certificate de depozit, precum şi creditele acordate şi alte instrumente financiare, se înregistrează cu ajutorul conturilor deschise în cadrul Grupei 22 "Operaţiuni între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi."."

    13.16. Punctul 276 se abrogă.
    13.17. Punctul 277 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "277. Valorile de recuperat sau datorate clientelei, reprezentând sume plătite care urmează să fie recuperate de la clientelă, sume neplătite şi restituite, respectiv sume primite care urmează să fie puse la dispoziţia clientelei, precum şi sume în curs de clarificare, se înregistrează provizoriu în conturile "Valori de recuperat" şi "Alte sume datorate"."

    13.18. Punctul 280, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Creditele, valorile primite în pensiune, valorile de recuperat, precum şi dobânzile aferente acestora, nerambursate la scadenţă, respectiv neîncasate la scadenţă, se înregistrează în conturile "Creanţe restante" şi "Dobânzi restante".
(2) Creditele, valorile primite în pensiune, valorile de recuperat, creanţele restante, precum şi dobânzile aferente, trecute în litigiu, se înregistrează în conturile "Creanţe îndoielnice" şi "Dobânzi îndoielnice"."

    13.19. Punctul 281, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Ajustările pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare sau alte entităţi se constituie periodic pe seama cheltuielilor."

    13.20. Punctul 282, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Pierderile din creanţele care nu mai sunt urmărite în continuare, aferente operaţiunilor cu clientela, operaţiunilor între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare sau alte entităţi, sunt înregistrate în conturile 667 "Pierderi din creanţe acoperite cu ajustări pentru depreciere", 668 "Pierderi din creanţe neacoperite cu ajustări pentru depreciere", după caz, analitice distincte pentru fiecare clasă de conturi în care au fost înregistrate creanţele respective."

    13.21. Punctul 288, alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) pensiune simplă (contabilizată cu ajutorul conturilor din clasa 2, pentru operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare sau alte entităţi, conform prevederilor de la pct. 272 - 273 din prezentele reglementări);"

    13.22. Punctul 300 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "300. Sumele datorate terţilor pentru furnizări de materiale, prestări de servicii şi executări de lucrări, precum şi alte sume datorate terţilor, alţii decât personalul propriu, se înregistrează în contul "Creditori diverşi"."

    13.23. La punctul 306 alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Bunurile mobile şi imobile, altele decât titlurile şi numerarul care, urmare a executării silite a creanţelor, au intrat în posesia instituţiei sunt evidenţiate în contul 368 "Alte bunuri diverse", în contrapartidă cu contul 767 "Venituri din recuperări de creanţe" (la nivelul sumelor cuvenite instituţiei, analitice distincte pentru clasele de conturi în care au fost înregistrate creanţele aferente trecute la pierdere) şi contul 3566 "Creditori diverşi" (pentru eventuala diferenţă de restituit). În contul de profit şi pierdere sunt prezentate câştigurile sau pierderile nete rezultate în urma recuperării acestor bunuri, determinate ca diferenţă între veniturile înregistrate în contul 767 "Venituri din recuperări de creanţe" şi cheltuielile generate de trecerea la pierderi a valorii creanţelor aferente, neacoperite de ajustări pentru depreciere (evidenţiate în contul 668 "Pierderi din creanţe neacoperite cu ajustări pentru depreciere").
(3) Bunurile dobândite ca urmare a executării silite a creanţelor, precum şi alte bunuri destinate vânzării vor fi înregistrate în conturi analitice distincte, deschise în cadrul conturilor de stocuri."

    13.24. Punctul 312 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "312. Activele imobilizate cuprind: credite subordonate, părţi în societăţi comerciale legate, titluri de participare, titluri ale activităţii de portofoliu, dotări pentru unităţile proprii din străinătate, imobilizări în curs şi avansuri acordate pentru imobilizări, imobilizări necorporale şi corporale. Totodată, în această categorie sunt incluse şi datoriile aferente operaţiunilor de leasing financiar."

    13.25. Punctul 319 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "319. Bunurile mobile şi imobile, care urmare a executării silite a creanţelor au intrat în posesia instituţiei şi urmează să fie folosite în activitatea proprie, înregistrate în contul 368 "Alte bunuri diverse", sunt transferate în conturile de imobilizări corespunzătoare, cu respectarea prevederilor pct. 156 din prezentele reglementări."

    13.26. Punctul 320, alineatul 7 se abrogă.
    13.27. Punctul 326 se abrogă.
    13.28. La punctul 328, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Creanţele reprezentând active imobilizate şi cele aferente acestora (credite subordonate şi alte creanţe aferente activelor imobilizate, precum şi dobânzile aferente acestora), nerambursate la scadenţă, respectiv neîncasate la scadenţă, se înregistrează în conturile "Creanţe restante" şi "Dobânzi restante"
(2) Creanţele reprezentând active imobilizate şi cele aferente acestora (credite subordonate şi dobânzile aferente, precum şi alte creanţe aferente activelor imobilizate), creanţele restante, precum şi dobânzile aferente, trecute în litigiu, se înregistrează în conturile "Creanţe îndoielnice" şi "Dobânzi îndoielnice""

    13.29. Punctul 329, alineatul 1, litera c se abrogă.
    13.30. La punctul 335, partea introductivă de la alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Provizioanele sunt grupate pe categorii şi se constituie pentru:"

    13.31. Punctul 336, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Sumele reprezentând resurse financiare ale Fondului în calitate de schemă de garantare a depozitelor (provenite din contribuţiile instituţiilor de credit la schema de garantare a depozitelor, încasările din recuperarea creanţelor, sumele rezultate din investirea resurselor financiare ale Fondului, după acoperirea cheltuielilor, potrivit legii, alte resurse - donaţii, sponsorizări, asistenţă financiară etc.), sumele reprezentând resurse ale fondului de rezoluţie bancară, administrate de Fond (sumele provenite din contribuţiile instituţiilor de credit la fondul de rezoluţie bancară, sumele rezultate din investirea resurselor financiare ale fondului de rezoluţie bancară şi alte resurse prevăzute de lege), precum şi fondul de rezervă şi taxa specială sunt înregistrate cu ajutorul conturilor deschise în cadrul Grupei 56 "Fondul de garantare a depozitelor bancare", din Clasa 5 "Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane";
(2) Sumele reprezentând resurse financiare ale schemelor de garantare a depozitelor, provenite din contribuţiile anuale şi extraordinare ale instituţiilor de credit, încasările din recuperarea creanţelor, veniturile din investirea resurselor financiare disponibile, precum şi alte resurse potrivit actului de înfiinţare a schemelor de garantare a depozitelor sunt înregistrate cu ajutorul conturilor deschise în cadrul grupei 57 "Resursele financiare ale schemei de garantare a depozitelor", din clasa 5 "CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE ŞI PROVIZIOANE
(3) Resursele financiare ale Fondului şi ale schemelor de garantare a depozitelor vor fi utilizate cu respectarea condiţiilor prevăzute de prevederile legale aplicabile;"

    13.32. Punctul 338, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane şi pierderi din creanţe (cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi; cheltuieli cu ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse; cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate; cheltuieli cu provizioane; pierderi din creanţe acoperite cu ajustări pentru depreciere; pierderi din creanţe neacoperite cu ajustări pentru depreciere);"

    13.33. Punctul 340, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) Venituri din activitatea de exploatare (venituri din operaţiunile cu clientela; venituri din operaţiunile cu titluri; venituri din operaţiunile de leasing operaţional, chirii, locaţii de gestiune şi alte contracte similare; venituri din credite subordonate, părţi în cadrul societăţilor comerciale legate, titluri de participare şi titluri ale activităţii de portofoliu; venituri din operaţiunile de schimb; veniturile din operaţiunile în afara bilanţului şi operaţiunile cu instrumente derivate; venituri din prestaţiile de servicii financiare; alte venituri din activitatea de exploatare);
c) Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane şi recuperări de creanţe (venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela şi din operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi din operaţiuni între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi; venituri din ajustări pentru depreciere privind operaţiunile cu titluri şi operaţiuni diverse; venituri din ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate; venituri din provizioane; venituri din recuperări de creanţe);"

    13.34. La punctul 355, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Garanţiile financiare sunt considerate îndoielnice în situaţia când există indicii că garantul va fi obligat să intervină pentru plata obligaţiilor subscrise."


    14. Capitolul VIII se modifică şi se completează după cum urmează:
    14.1. Punctul 404 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Planul de conturi aplicabil pentru întocmirea situaţiilor financiare individuale şi a situaţiilor financiare interimare conţine regulile generale privind utilizarea planului de conturi, conturile necesare înregistrării în contabilitate a operaţiunilor economico - financiare, precum şi conţinutul acestora. La elaborarea planului de conturi s-au avut în vedere, în principal, tratamentele contabile recunoscute la nivel comunitar, precum şi prevederile reglementărilor aplicabile operatorilor economici, alţii decât instituţiile, Fond şi schemele de garantare a depozitelor."

    14.2. Punctul 407 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "407. În scopul efectuării de raportări specifice, precum şi pentru necesităţi proprii, instituţiile, Fondul şi schemele de garantare a depozitelor au obligaţia de a dezvolta sisteme de evidenţă (conturi analitice sau alte sisteme de evidenţă), astfel încât să poată răspunde necesităţilor impuse de anumite reglementări şi/sau raportări."

    14.3. Punctul 410 cuprinzând Planul de conturi şi punctul 412 cuprinzând Conţinutul conturilor prevăzute de Planul de conturi se modifică şi se completează după cum urmează:
    a) denumirea Clasei 2 "Operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii" se modifică şi devine "Operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi";
    b) în cadrul Clasei 2 "Operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi", denumirea Grupei 22 "Operaţiuni între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii*2)" se modifică şi devine "Operaţiuni între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi*2)", iar nota de subsol 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "*2) Conturile din Grupa 22 "Operaţiuni între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi" se utilizează numai de către Fond şi schemele de garantare a depozitelor."

    c) în cadrul Clasei 2 "Operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi", Grupa 20 "Credite acordate clientelei", următoarele conturi se elimină:
    " A 201 - Creanţe comerciale
        A 2011 - Creanţe comerciale
        A 20111 - Scont
        A 20112 - Factoring cu recurs
        A 20113 - Forfetare
        A 20114 - Factoring fără recurs
        A 20119 - Alte creanţe comerciale
        A 2017 - Creanţe ataşate
        A 202 - Credite de trezorerie
        A 2021 - Credite de trezorerie
        A 20211 - Utilizări din deschideri de credite permanente
        A 20212 - Credit global de exploatare
        A 20213 - Diferenţe de rambursat legate de utilizarea cardurilor
        A 20219 - Alte credite de trezorerie
        A 2027 - Creanţe ataşate
        A 203 - Credite de consum şi vânzări în rate
        A 2031 - Credite de consum
        A 20311 - Credite de consum pentru nevoi personale
        A 20312 - Credite de consum pentru achiziţionarea de bunuri
        A 2032 - Vânzări în rate
        A 2037 - Creanţe ataşate
        A 204 - Credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior
        A 2041 - Credite pentru import
        A 2042 - Credite pentru export
        A 2047 - Creanţe ataşate
        A 205 - Credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente
        A 2051 - Credite pentru finanţarea stocurilor
        A 2052 - Credite pentru echipamente
        A 2057 - Creanţe ataşate
        A 206 - Credite pentru investiţii imobiliare
        A 2061 - Credite pentru investiţii imobiliare
        A 20611 - Credite ipotecare
        A 20619 - Alte credite pentru investiţii imobiliare
        A 2067 - Creanţe ataşate"

    d) în cadrul Clasei 2 "Operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi", Grupa 20 "Credite acordate clientelei", denumirea următoarelor conturi se modifică după cum urmează:
    d1) denumirea contului 209 "Alte credite acordate clientelei" se modifică şi devine 209 "Credite acordate clientelei";
    d2) denumirea contului 2091 "Alte credite acordate clientelei" se modifică şi devine 2091 "Credite acordate clientelei

    e) în cadrul Clasei 2 "Operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi", Grupa 22 "Operaţiuni între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi", denumirea următoarelor conturi se modifică după cum urmează:
    e1) denumirea contului 222 "Împrumuturile primite de la instituţii de credit, societăţi financiare sau alte instituţii" se modifică şi devine 222 "Împrumuturi primite de la instituţii de credit, societăţi financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi";
    e2) denumirea contului 2223 "Împrumuturile primite de la alte instituţii" se modifică şi devine 2223 "Împrumuturi primite de la alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi";
    e3) denumirea contului 223 "Depozite la termen, certificate de depozit şi alte instrumente financiare ale instituţiilor de credit" se modifică şi devine 223 "Depozite, certificate de depozit şi alte instrumente financiare ale instituţiilor de credit, precum şi credite acordate potrivit legii";
    e4) denumirea contului 2231 "Depozite la termen" se modifică şi devine 2231 "Depozite";
    e5) denumirea contului 225 " Valori de recuperat de la instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii" se modifică şi devine 225 "Valori de recuperat de la instituţiile de credit, societăţi financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi";
    e6) denumirea contului 2251 "Valori de recuperat de la instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii" se modifică şi devine 2251 "Valori de recuperat de la instituţiile de credit, societăţi financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi";
    e7) denumirea contului 226 "Alte sume datorate instituţiilor de credit, societăţilor financiare sau altor instituţii" se modifică şi devine 226 "Alte sume datorate instituţiilor de credit, societăţilor financiare, altor scheme de garantare a depozitelor sau altor entităţi"; e8) denumirea contului 2261 "Alte sume datorate instituţiilor de credit, societăţilor financiare sau altor instituţii" se modifică şi devine 2261 "Alte sume datorate instituţiilor de credit, societăţilor financiare, altor scheme de garantare a depozitelor sau altor entităţi";

    f) în cadrul Clasei 2 "Operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi", grupa 22 "Operaţiuni între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi", la contul sintetic de gradul I - 223 "Depozite, certificate de depozit şi alte instrumente financiare ale instituţiilor de credit, precum şi credite acordate potrivit legii" se introduce un cont sintetic de gradul II, după cum urmează:
    "A 2234 - Credite acordate potrivit legii;"

    g) în cadrul Clasei 2 "Operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi", grupa 22 "Operaţiuni între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi" se introduce un nou cont sintetic de gradul I, după cum urmează:
    "A - 224 "Participaţii";"

    h) în cadrul Clasei 2 "Operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi", Grupa 25 "Conturile clientelei", conturile 252 "Conturi de factoring," 2521 "Conturi de factoring" şi 2527 "Datorii ataşate" se elimină;
    i) în cadrul Clasei 2 "Operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi", denumirea grupei 29 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii" se modifică şi devine Grupa 29 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi"
    j) în cadrul Clasei 2 "Operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi", grupa 29 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare sau alte entităţi", denumirea următoarelor conturi se modifică după cum urmează:
    j1) denumirea contului 291 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii" devine 291 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi."
    j2) denumirea contului 2911 "Ajustări pentru deprecierea creditelor" devine 2911 "Ajustări pentru deprecierea creditelor, creanţelor şi a altor active."

    k) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", Grupa 47 "Leasing financiar" următoarele conturi se elimină:
    "471 "Creanţe din operaţiuni de leasing financiar";
        4711 "Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale";
        4712 "Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale";
    4717 "Creanţe ataşate";"

    l) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", Grupa 49 " Ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate", contul 493 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente operaţiunilor de leasing financiar" se elimină.
    m) în cadrul Clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane", Grupa 56 "Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi de despăgubire a creditorilor prejudiciaţi" se modifică şi se completează după cum urmează:
    " Grupa 56 - FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE*3)
        P 561 - Fondul aferent schemei de garantare a depozitelor
        P 5611 - Fond constituit din contribuţiile instituţiilor de credit
        P 56111 - Fond constituit din contribuţiile iniţiale
        P 56112 - Fond constituit din contribuţiile anuale
        P 56113 - Fond constituit din contribuţiile extraordinare
        P 5612 - Fond constituit din încasările din recuperarea creanţelor
        P 5613 - Fond constituit din veniturile din investirea resurselor financiare disponibile
        P 5619 - Fond constituit din alte resurse
        P 562 - Fondul de rezoluţie bancară
        P 5621 - Fond constituit din contribuţiile instituţiilor de credit
        P 56211 - Fond constituit din contribuţiile anuale
        P 56212 - Fond constituit din contribuţiile extraordinare
        P 5622 - Fond constituit din investirea resurselor disponibile ale fondului de rezoluţie bancară
        P 5623 - Fond constituit din alte resurse
        P 563 - Fond de rezervă
        P 564 - Taxă specială
    *3) Conturile din Grupa 56 "Fondul de garantare a depozitelor bancare" se utilizează numai de către Fondul de garantare a depozitelor bancare, în condiţiile legii."

    n) în cadrul Clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane", după Grupa 56 se introduce Grupa 57 "Resursele financiare ale schemei de garantare a depozitelor" cu următorul cuprins:
    " Grupa 57 - RESURSELE FINANCIARE ALE SCHEMEI DE GARANTARE A DEPOZITELOR*3a)
        P 571 - Resursele financiare ale schemei de garantare a depozitelor
        P 5711 - Contribuţii anuale ale instituţiilor de credit participante
        P 5712 - Contribuţii extraordinare ale instituţiilor de credit participante
        P 5713 - Încasări din recuperarea creanţelor schemelor de garantare a depozitelor
        P 5714 - Venituri din investirea resurselor financiare disponibile
        P 5715 - Alte resurse stabilite potrivit legii sau actului de înfiinţare a schemei de garantare a depozitelor
    *3a) Conturile din Grupa 57 "Resursele financiare ale schemei de garantare a depozitelor" se utilizează numai de către schemele de garantare a depozitelor, în condiţiile legii."

    o) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", Grupa 60 "Cheltuieli de exploatare", contul 6021 "Dobânzi la conturile de factoring" se elimină;
    p) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 60 "Cheltuieli de exploatare", denumirea contului 6095 "Cheltuieli din operaţiuni între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii*4)" se modifică şi devine 6095 "Cheltuieli din operaţiuni între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi", iar nota de subsol 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "*4) Conturile de gradul III deschise în cadrul contului 6095 "Cheltuieli din operaţiuni între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi" se utilizează numai de către Fond şi schemele de garantare a depozitelor."

    q) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 - "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane şi pierderi din creanţe", denumirea contului 662 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii" se modifică şi devine 662 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi";
    r) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 - "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane şi pierderi din creanţe", contul 6643 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar" se elimină;
    s) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 70 "Venituri din activitatea de exploatare", denumirea contului 7021 "Dobânzi de la creanţe comerciale şi credite acordate clientelei" se modifică şi devine 7021 "Dobânzi de la credite acordate clientelei";
    t) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 70 "Venituri din activitatea de exploatare", următoarele conturi de elimină:
    - contul 70211 " Dobânzi de la operaţiunile de scont, forfetare şi alte creanţe comerciale";
    – contul 70212 "Dobânzi de la operaţiunile de factoring";
    – contul 70213 "Dobânzi de la creditele de trezorerie";
    – contul 70214 " Dobânzi de la creditele de consum şi vânzări în rate";
    – contul 70215 "Dobânzi de la creditele pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior";
    – contul 70216 "Dobânzi de la creditele pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente";
    – contul 70217 "Dobânzi de la creditele pentru investiţii imobiliare";
    – contul 70218 "Dobânzi de la alte credite acordate clientelei"
    – contul 7041 "Dobânzi aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar";
    – contul 7048 "Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice"

    u) în cadrul Clasei 7 "Venituri", Grupa 70 " Venituri din activitatea de exploatare", la contul 7072 "Venituri din garanţiile financiare" se adaugă nota de subsol 4a cu următorul cuprins:
    "*4a) Conturile de gradul III deschise în cadrul contului 7072 "Venituri din garanţiile financiare" se utilizează numai de către Fond şi schemele de garantare a depozitelor"

    v) în cadrul Clasei 7 "Venituri", Grupa 70 "Venituri din activitatea de exploatare", denumirea contului 7095 "Venituri din operaţiuni între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii*5)" se modifică şi devine 7095 "Venituri din operaţiuni între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare sau alte entităţi*5)", iar nota de subsol 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "*5) Conturile de gradul III deschise în cadrul contului 7095 "Venituri din operaţiuni între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare sau alte entităţi" se utilizează numai de către Fond şi schemele de garantare a depozitelor."

    w) în cadrul Clasei 7 "Venituri", Grupa 70 "Venituri din activitatea de exploatare", denumirea contului 70952 "Dobânzi de la depozitele la termen" se modifică şi devine 70952 "Dobânzi de la depozite";
    x) în cadrul Clasei 7 "Venituri", Grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane şi recuperări de creanţe", denumirea contului 762 "Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii" se modifică şi devine 762 "Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi";
    y) în cadrul Clasei 7 "Venituri", Grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane şi recuperări de creanţe", contul 7643 "Venituri din ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar" se elimină;
    z) în cadrul Clasei 9 "Operaţiuni în afara bilanţului", la Grupa 91 "Garanţii financiare" se adaugă nota de subsol 5a cu următorul cuprins:
    "*5a) Conturile de garanţii date se utilizează numai de către Fond şi schemele de garantare a depozitelor"

    aa) în cadrul Clasei 9 "Operaţiuni în afara bilanţului", la Grupa 98 "Angajamente îndoielnice", la contul 9812 "Garanţii financiare" se adaugă nota de subsol 5b cu următorul cuprins:
    "*5b) Acest cont se utilizează numai de către Fond şi schemele de garantare a depozitelor"


    14.4. Punctul 412 cuprinzând Conţinutul conturilor prevăzute de Planul de conturi se modifică şi se completează după cum urmează:
    a) în cadrul Clasei 2 "Operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi", primul alineat se modifică şi se completează după cum urmează:
    "Clasa 2 cuprinde conturile cu ajutorul cărora se înregistrează operaţiunile cu clienţii, alţii decât instituţiile de credit, operaţiunile între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi operaţiunile între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte instituţii privind creditele acordate, împrumuturile primite şi conturile clientelei."

    b) în cadrul Clasei 2 "Operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi", Grupa 20 "Credite acordate clientelei", conţinutul următoarelor conturi se elimină:
    " A 201 - Creanţe comerciale
        A 2011 - Creanţe comerciale
        A 20111 - Scont
        A 20112 - Factoring cu recurs
        A 20113 - Forfetare
        A 20114 - Factoring fără recurs
        A 20119 - Alte creanţe comerciale
        A 2017 - Creanţe ataşate
        A 202 - Credite de trezorerie
        A 2021 - Credite de trezorerie
        A 20211 - Utilizări din deschideri de credite permanente
        A 20212 - Credit global de exploatare
        A 20213 - Diferenţe de rambursat legate de utilizarea cârdurilor
        A 20219 - Alte credite de trezorerie
        A 2027 - Creanţe ataşate
        A 203 - Credite de consum şi vânzări în rate
        A 2031 - Credite de consum
        A 20311 - Credite de consum pentru nevoi personale
        A 20312 - Credite de consum pentru achiziţionarea de bunuri
        A 2032 - Vânzări în rate
        A 2037 - Creanţe ataşate
        A 204 - Credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior
        A 2041 - Credite pentru import
        A 2042 - Credite pentru export
        A 2047 - Creanţe ataşate
        A 205 - Credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente
        A 2051 - Credite pentru finanţarea stocurilor
        A 2052 - Credite pentru echipamente
        A 2057 - Creanţe ataşate
        A 206 - Credite pentru investiţii imobiliare
        A 2061 - Credite pentru investiţii imobiliare
        A 20611 - Credite ipotecare
        A 20619 - Alte credite pentru investiţii imobiliare
        A 2067 - Creanţe ataşate"

    c) în cadrul Clasei 2 "Operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi", Grupa 20 "Credite acordate clientelei", conţinutul următoarelor conturi se modifică după cum urmează:
    "2091 - credite acordate clientelei de către instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică;
    2097 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente creditelor acordate clientelei de către instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică;"

    d) în cadrul Clasei 2 "Operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi", grupa 22 "Operaţiuni între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi", se completează cu conţinutul contului 224 "Participaţii", iar conţinutul următoarelor conturi se modifică după cum urmează:
    "221 - conturi deschise la instituţii de credit sau instituţii financiare, destinate operaţiunilor curente de încasări şi plăţi.
        Aceste conturi au de regulă solduri debitoare, iar sumele respective pot fi retrase în orice moment, fără preaviz.
        Conturile curente pot avea şi solduri creditoare numai în situaţia evidenţierii în acest cont a împrumuturilor pe termen scurt primite de la instituţiile de credit sau instituţii financiare;
        22171- creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente soldurilor debitoare ale conturilor curente deschise la instituţii de credit sau instituţii financiare;
        22172 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente soldurilor creditoare ale conturilor curente deschise la instituţii de credit sau instituţii financiare;
        2221 - împrumuturi primite de la instituţii de credit;
        2222 - împrumuturi primite de la societăţi financiare;
        2223 - împrumuturi primite de la alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi;
        2227 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente împrumuturilor primite de de la instituţii de credit, societăţi financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi;
        2231 - depozite constituite la instituţii de credit;
        2232 - depozite constituite pe baza certificatelor de depozit emise de către instituţiile de credit, care nu sunt titluri negociabile;
        2233 - depozite constituite pe baza altor instrumente financiare ale instituţiilor de credit, care nu sunt titluri negociabile;
        2234 - credite acordate potrivit legii;
        2237 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente depozitelor, certificatelor de depozit şi altor instrumente financiare ale instituţiilor de credit, precum şi creditelor acordate altor scheme de garantare a depozitelor;
        224 - participaţii deţinute de Fond sau scheme de garantare;
        2251 - sume de recuperat de la instituţii de credit, societăţi financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi, înregistrate provizoriu în acest cont până la încasarea acestora, inclusiv alte sume plătite aflate în curs de clarificare;
        2257 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente valorilor de recuperat de la instituţiile de credit, societăţi financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi;
        2261 - sume datorate instituţiilor de credit, societăţilor financiare, altor scheme de garantare a depozitelor sau altor entităţi, înregistrate provizoriu în acest cont până la plata acestora, inclusiv cele primite aflate în curs de clarificare;
    2267 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente altor sume datorate instituţiilor de credit, societăţilor financiare, altor scheme de garantare a depozitelor sau altor entităţi"

    e) în cadrul Clasei 2 "Operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi", grupa 22 "Operaţiuni între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi", contul 2232 "Certificate de depozit", prevederile specifice privind înregistrarea/neînregistrarea în conturi se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌───────────────────┬──────────────────┐
│ │Se înregistrează │
│ │în conturile: │
│ │302 "Titluri de │
│ │tranzacţie" în │
│ │conturile │
│Nu se înregistrează│de titluri cu │
│în conturile: │venit fix │
│2232 - Certificate │303 "Titluri de │
│de depozit │plasament" în │
│negociabile │conturile │
│cumpărate, emise de│de titluri cu │
│instituţiile de │venit fix │
│credit │304 "Titluri de │
│2233 - Alte │investiţii" │
│instrumente │302 "Titluri de │
│financiare │tranzacţie" în │
│negociabile │conturile de │
│cumpărate, emise de│titluri cu venit │
│instituţiile de │fix │
│credit │303 "Titluri de │
│ │plasament" în │
│ │conturile │
│ │de titluri cu │
│ │venit fix │
│ │304 "Titluri de │
│ │investiţii │
└───────────────────┴──────────────────┘

"

    f) în cadrul Clasei 2 "Operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi", grupa 25 "Conturile clientelei" conţinutul conturile 2521 "Conturi de factoring" şi 2527 "Datorii ataşate" se elimină;
    g) în cadrul Clasei 2 "Operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi", grupa 26 "Valori de recuperat şi alte sume datorate", conţinutul conturile 2611 " Valori de recuperat" se modifică după cum urmează:
    "2611 - sume de recuperat de la clientelă, înregistrate provizoriu în acest cont până la încasarea acestora, inclusiv alte sume plătite aflate în curs de clarificare."

    h) în cadrul Clasei 2 "Operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi", grupa 27 "Operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit" conţinutul contului 2711 "Conturi curente la instituţii de credit" se modifică după cum urmează:
    "2711 - conturi deschise de către instituţii la instituţii de credit, destinate operaţiunilor curente de încasări şi plăţi, precum şi pentru protejarea fondurilor pentru executarea operaţiunilor de plată viitoare conform art. 38 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative.
        Aceste conturi au de regulă solduri debitoare, iar sumele respective pot fi retrase de către titularii de conturi în orice moment, fără preaviz.
        Conturile curente pot avea şi solduri creditoare:
    - în condiţii accidentale, neautorizate (overdraft);
    Sumele înregistrate în soldurile creditoare ale conturilor curente trebuie evidenţiate în analitice distincte."

    i) în cadrul Clasei 2 "Operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi", grupa 27 "Operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit", conţinutul contului 2771 "Valori de recuperat de la instituţii de credit" se modifică după cum urmează:
    "2771 - sume de recuperat de către instituţii de la instituţii de credit, înregistrate provizoriu în acest cont până la încasarea acestora:
    - cecuri, efecte de comerţ şi alte valori remise la încasare;
    – alte sume de recuperat de la instituţii de credit, înregistrate provizoriu în acest cont până la încasarea acestora, inclusiv alte sume plătite aflate în curs de clarificare;"

    j) în cadrul Clasei 2 "Operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi", grupa 28 "Creanţe restante şi îndoielnice", conţinutul conturilor 2811 şi 2821 se modifică şi va fi următorul:
        h1) "2811 - credite acordate (inclusiv pe baza valorilor primite în pensiune), valori de recuperat şi creanţe ale instituţiilor faţă de instituţiile de credit, nerambursate la scadenţă";
    h2) "2821 - credite acordate (inclusiv pe baza valorilor primite în pensiune), valori de recuperat şi creanţe ale instituţiilor faţă de instituţiile de credit, trecute în litigiu

    k) în cadrul Clasei 2 "Operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi", grupa 29 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare sau alte entităţi" conţinutul conturilor 2911 şi 2912 se modifică şi va fi următorul:
    i1)
    "2911 - ajustări pentru deprecierea creditelor din operaţiuni cu clientela, a creanţelor din operaţiuni dintre instituţii şi instituţiile de credit precum şi a creanţelor şi a altor active din operaţiuni între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi;"

    i2)
    "2912 - ajustări pentru deprecierea dobânzilor din operaţiuni cu clientela, precum şi din operaţiuni între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi."


    l) În cadrul clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 30 "Operaţiuni cu titluri", conţinutul conturilor 30111, 30121 se modifică şi va fi următorul:
    "30111, 30121 - credite acordate, respectiv împrumuturi primite, pe bază de titluri, care întrunesc următoarele condiţii:
    - sunt titluri create material care, în momentul punerii în pensiune, sunt livrate efectiv şi fizic cesionarului sau mandatarului acestuia;
    – sunt titluri dematerializate sau create material, păstrate la o societate depozitară, dar circulând prin virament din cont în cont şi fac obiectul unei înregistrări în contul deschis pe numele cesionarului la un intermediar abilitat, la o societate depozitară sau, dacă este cazul, la emitent;
    – operaţiunile care nu răspund acestor caracteristici sunt contabilizate ca pensiuni simple în Clasa 2 "Operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi". De asemenea, sunt considerate pensiuni simple, care nu fac obiectul unei livrări, şi pensiunile având ca obiect alţi suporţi decât titlurile, livrate sau nelivrate."

    m) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", Grupa 35 "Debitori şi creditori", conţinutul conturilor 3556 "Alţi debitori diverşi" şi 3566 "Creditori diverşi" se modifică după cum urmează:
    "3556 - creanţe aferente bunurilor livrate, lucrărilor executate sau serviciilor prestate inclusiv cele provenite din nerespectarea clauzelor prevăzute în contractele aferente (despăgubiri, penalităţi, etc.);
    - creanţe reprezentând contribuţiile datorate de instituţiile de credit pentru constituirea şi creşterea resurselor financiare ale Fondului, în calitate de schemă de garantare a depozitelor şi de administrator al fondului de rezoluţie bancară;
    – valoarea sumelor puse la dispoziţia băncilor mandatate pentru efectuarea plăţilor compensatorii către deponenţi;
    – valoarea sumelor cuvenite Fondului/schemei de garantare a depozitelor reprezentând plăţi compensatorii efectuate deponenţilor şi alte drepturi ce urmează a fi recuperate de la instituţiile de credit;
    – valoarea bunurilor constatate lipsă sau deteriorate, imputate;
    – alte sume de încasat de la debitori diverşi.
        3566 - datorii aferente bunurilor achiziţionate, lucrărilor executate sau serviciilor prestate, inclusiv cele provenite din nerespectarea clauzelor prevăzute în contractele aferente (despăgubiri, penalităţi, etc.);
    - sume încasate şi necuvenite, altele decât cele înregistrate în conturile "Alte sume datorate"; alte sume datorate creditorilor diverşi."

    n) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", Grupa 37 "Conturi de regularizare", conţinutul contului 376 "Venituri înregistrate în avans" se modifică după cum urmează:
    "376 - venituri înregistrate în avans aferente perioadelor/exerciţiilor financiare viitoare (dobânzi, comisioane, sumele facturate sau încasate din chirii, prime de emisiune negative etc.) şi care nu se regăsesc în conturile de creanţe şi datorii ataşate;"

    o) conţinutul Clasei 4 "Active imobilizate" se modifică după cum urmează:
    "Clasa 4 cuprinde conturile cu ajutorul cărora se înregistrează creditele subordonate, părţile în cadrul societăţilor comerciale legate, titlurile de participare, titlurile activităţii de portofoliu, dotările pentru unităţile proprii din străinătate, imobilizările necorporale şi corporale, inclusiv amortizările şi ajustările pentru depreciere aferente acestora, precum şi datoriile privind operaţiunile de leasing financiar.;"

    p) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 47 "Leasing financiar", conţinutul conturilor 4711 " Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale", 4712 "Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale" şi "4717 - Creanţe ataşate" se elimină;
    q) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 48 "Creanţe restante şi îndoielnice", conţinutul contului 4811 "Creanţe restante" se modifică după cum urmează:
    "4811 - creanţe privind activele imobilizate (credite subordonate etc.), nerambursate la scadenţă;"

    r) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 49 "Ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate, conţinutul contului 493 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente operaţiunilor de leasing financiar" se elimină, precum şi prevederile specifice privind înregistrarea/neînregistrarea în acest cont;
    s) în cadrul Clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane", conţinutul conturilor Grupei 56 "Fondul de garantare a depozitelor bancare" se modifică şi se completează după cum urmează:
    " Grupa 56 - FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE
        561 - Fondul aferent schemei de garantare a depozitelor
        5611 - Fond constituit din contribuţiile instituţiilor de credit
        56111 - Fond constituit din contribuţiile iniţiale
        56112 - Fond constituit din contribuţiile anuale
        56113 - Fond constituit din contribuţiile extraordinare
        5612 - Fond constituit din încasările din recuperarea creanţelor
        5613 - Fond constituit din veniturile din investirea resurselor financiare disponibile
        5619 - Fond constituit din alte resurse
        562 - Fondul de rezoluţie bancară
        5621 - Fond constituit din contribuţiile instituţiilor de credit
        56211 - Fond constituit din contribuţiile anuale
        56212 - Fond constituit din contribuţiile extraordinare
        5622 - Fond constituit din investirea resurselor disponibile ale fondului de rezoluţie bancară
        5623 - Fond constituit din alte resurse
        563 - Fond de rezervă
        564 - Taxă specială
        CONŢINUT:
        56111 fond constituit din contribuţiile iniţiale ale instituţiilor de credit autorizate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, în cotele şi limitele prevăzute de prevederile legale;
        56112 fond constituit din contribuţiile anuale ale instituţiilor de credit, în conformitate cu prevederile legale;
        56113 fond constituit din contribuţiile extraordinare ale instituţiilor de credit, în conformitate cu prevederile legale;
        5612 fond constituit din încasările din recuperarea creanţelor faţă de instituţiile de credit;
        5613 fond constituit din profitul obţinut ca diferenţă dintre veniturile din investirea resurselor financiare disponibile şi cheltuielile acestuia, în conformitate cu prevederile legale;
        5619 fond constituit din alte resurse financiare prevăzute de lege reprezentând donaţii, sponsorizări, asistenţă financiară etc.;
        56211 fond constituit din contribuţiile anuale ale instituţiilor de credit, stabilite de Banca Naţională a României, în calitate de autoritate de rezoluţie, în conformitate cu prevederile legale;
        56212 fond constituit din contribuţiile extraordinare ale instituţiilor de credit, stabilite de Banca Naţională a României, în calitate de autoritate de rezoluţie, în conformitate cu prevederile legale;
        5622 fond constituit din veniturile din investirea resurselor disponibile ale fondului de rezoluţie
        5623 fond constituit din alte resurse, stabilite conform legii, precum şi fondul de restructurare bancară (fondul de despăgubire a creditorilor prejudiciaţi) constituit până la intrarea în vigoare a Legii nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare;
        563 fond de rezervă constituit potrivit prevederilor legale;
        564 taxă specială potrivit prevederilor legale."

    t) în cadrul Clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane", după Grupa 56 se introduce Grupa 57 "Resursele financiare ale schemei de garantare a depozitelor" cu următorul conţinut:
    " Grupa 57 - RESURSELE FINANCIARE ALE SCHEMEI DE GARANTARE A DEPOZITELOR
        571 - Resursele financiare ale schemei de garantare a depozitelor
        5711 - Contribuţii anuale ale instituţiilor de credit participante
        5712 - Contribuţii extraordinare ale instituţiilor de credit participante
        5713 - Încasări din recuperarea creanţelor schemelor de garantare a depozitelor
        5714 - Venituri din investirea resurselor financiare disponibile
        5715 - Alte resurse stabilite potrivit legii sau actului de înfiinţare a schemei de garantare a depozitelor.
        CONŢINUT
        5711 contribuţii anuale ale instituţiilor de credit participante la schemele de garantare a depozitelor;
        5712 contribuţii extraordinare ale instituţiilor de credit participante la schemele de garantare a depozitelor;
        5713 încasări din recuperarea creanţelor schemelor de garantare a depozitelor;
        5714 venituri ale schemelor de garantare a depozitelor din investirea resurselor financiare disponibile;
    5715 alte resurse stabilite potrivit legii sau actului de înfiinţare a schemei de garantare a depozitelor."

    u) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", Grupa 60 "Cheltuieli de exploatare", conţinutul contului 6021 "Dobânzi la conturile de factoring" se elimină.
    v) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", Grupa 60 "Cheltuieli de exploatare", conţinutul conturilor 60951 "Dobânzi la conturile curente", 60955 "Dobânzi privind alte sume datorate" şi 60959 "Cheltuieli diverse de exploatare" se modifică după cum urmează:
    "60951 - dobânzi şi vărsăminte asimilate aferente soldurilor creditoare ale conturilor curente deschise de Fond sau schemele de garantare a depozitelor la instituţiile de credit sau instituţiile financiare;
    60955 - dobânzi şi vărsăminte asimilate privind alte sume datorate de Fond sau schemele de garantare a depozitelor, instituţiilor de credit, societăţilor financiare, altor scheme de garantare a depozitelor sau altor entităţi;
    60959 - comisioane aferente operaţiunilor dintre Fond sau schemele de garantare a depozitelor, cu instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi;"

    w) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", Grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane şi pierderi din creanţe", conţinutul conturilor 6621 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creditelor" şi 6622 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea dobânzilor" se modifică după cum urmează:
    "6621 - ajustări pentru deprecierea creditelor din operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi;
    6622 - ajustări pentru deprecierea dobânzilor din operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi;"

    x) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", Grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane şi pierderi din creanţe", conţinutul contului 6643 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar" se elimină.
    y) în cadrul Clasei 7 "Venituri", Grupa 70 "Venituri din activitatea de exploatare", conţinutul conturilor 7021 "Dobânzi de la creanţe comerciale şi credite acordate clientelei" se modifică după cum urmează:
    "7021 - dobânzi şi vărsăminte asimilate dobânzilor aferente creditelor acordate clientelei;"

    z) în cadrul Clasei 7 "Venituri", Grupa 70 "Venituri din activitatea de exploatare", conţinutul conturilor 7041 "Dobânzi aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar" şi 7048 "Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice" se elimină.
    aa) în cadrul Clasei 7 "Venituri", Grupa 70 "Venituri din activitatea de exploatare", conţinutul contului 7049 "Comisioane" se modifică după cum urmează:
    "7049 - venituri din comisioane aferente operaţiunilor de leasing operaţional, contractelor de închiriere, locaţiilor de gestiune şi altor contracte similare"

    bb) în cadrul Clasei 7 "Venituri", Grupa 70 "Venituri din activitatea de exploatare, la contul sintetic de gradul II - 7095 "Venituri din operaţiuni între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare sau alte entităţi" conţinutul conturilor sintetice de gradul III se modifică după cum urmează:
    "70951 - dobânzi şi vărsăminte asimilate aferente soldurilor debitoare ale conturilor curente deschise de Fond sau scheme de garantare a depozitelor la instituţiile de credit sau instituţiile financiare;
    70952 - dobânzi şi vărsăminte asimilate aferente depozitelor constituite de Fond sau scheme de garantare a depozitelor la instituţii de credit;
    70953 - dobânzi şi vărsăminte asimilate aferente depozitelor constituite de Fond sau scheme de garantare a depozitelor pe baza certificatelor de depozit ale instituţiilor de credit;
    70955 - dobânzi şi vărsăminte privind valorile de recuperat de Fond sau scheme de garantare a depozitelor de la instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi;
    70959 - comisioane aferente operaţiunilor dintre Fond sau scheme de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi;"

    cc) în cadrul Clasei 7 "Venituri", Grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane şi recuperări de creanţe", conţinutul conturilor 7621 " Venituri din ajustări pentru deprecierea creditelor" şi 7622 "Venituri din ajustări pentru deprecierea dobânzilor" se modifică după cum urmează:
    "7621 - anulări sau diminuări de ajustări pentru deprecierea creditelor din operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi;
    7622 - anulări sau diminuări de ajustări pentru deprecierea dobânzilor din operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fond sau schemele de garantare a depozitelor şi instituţiile de credit, societăţile financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau alte entităţi"

    dd) în cadrul Clasei 7 "Venituri", Grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane şi recuperări de creanţe", conţinutul contului 7643 "Venituri din ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar" se elimină.
    ee) În cadrul Clasei 7 "Venituri", Grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane şi recuperări de creanţe", conţinutul contului 767 " Venituri din recuperări de creanţe" se modifică după cum urmează:
    "767
    - venituri reprezentând încasări de creanţe care au fost înregistrate ca pierderi în conturile de cheltuieli 667 şi 668, inclusiv încasările din creanţe cesionate;
    – venituri reprezentând valoarea bunurilor preluate urmare a rezilierii contractelor/ a executării silite a creanţelor (contracte de credit etc.)."

    ff) în cadrul Clasei 9 "Operaţiuni în afara bilanţului", la Grupa 98 "Angajamente îndoielnice", conţinutul contul 981 "Angajamente îndoielnice" se modifică după cum urmează:
    "981 - angajamente de creditare, garanţii financiare şi alte angajamente date, devenite îndoielnice"."    15. Capitolul IX - Formatul bilanţului, contului de profit şi pierdere şi exemple de prezentare a situaţiei fluxurilor de trezorerie, situaţiei modificărilor capitalurilor proprii şi a notelor explicative, aplicabile instituţiilor se modifică după cum urmează:
    15.1. în cadrul formatului de bilanţ, partea aferentă "Elementelor în afara bilanţului" se modifică şi devine:

┌─────────────┬───────┬────┬──────────────────┐
│ELEMENTE ÎN │ │ │Exerciţiul │
│AFARA │Cod │Nota│financiar │
│BILANŢULUI │poziţie│ ├─────────┬────────┤
│ │ │ │precedent│încheiat│
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│A │B │C │1 │2 │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Datorii │ │ │ │ │
│contingente, │600 │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- active │606 │ │ │ │
│gajate │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Angajamente, │610 │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- angajamente│ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │
│tranzacţiilor│ │ │ │ │
│de vânzare cu│615 │ │ │ │
│posibilitate │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │
│răscumpărare │ │ │ │ │
└─────────────┴───────┴────┴─────────┴────────┘


    15.2. în cadrul Notei 10 Informaţii privind salariaţii şi membrii organelor de administraţie, conducere şi supraveghere, la litera c), următorul text se elimină:
    " Obligaţiile viitoare de genul garanţiilor asumate de instituţie în numele acestora şi valoarea totală pentru fiecare categorie."

    15.3. În cadrul Notei 13 Datorii contingente şi angajamente, la prima liniuţă, textul "- natura şi valoarea oricărui tip de garanţie financiară sau angajament de creditare, care este semnificativ în raport cu ansamblul activităţii instituţiei;" se modifică şi devine:
    " natura şi valoarea oricărui tip de garanţie financiară sau angajament de creditare, care este semnificativ în raport cu ansamblul activităţii;"

    15.4. în cadrul Notei 11 Tranzacţii cu părţi afiliate nota de subsol se modifică după cum urmează: "*În înţelesul prezentelor reglementări, termenii "societate mamă", "control comun", "filiale", "entităţi asociate" şi "asociere în participaţie" au semnificaţia prevăzută de IFRS.
    15.5. În cadrul Notei 14 Alte informaţii următorul text se elimină:
    " în cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta următoarele informaţii:
 o descriere generală a contractelor semnificative de leasing;
 dobânda de încasat aferentă perioadelor viitoare."


    16. Capitolul X - Formatul bilanţului şi contului de profit şi pierdere, aplicabile Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar6 se modifică şi se completează după cum urmează:
    16.1. Denumirea Capitolului X "Formatul bilanţului şi contului de profit şi pierdere, aplicabile Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar*6" se modifică şi va fi "Formatul bilanţului, contului de profit şi pierdere şi exemple de prezentare a situaţiei fluxurilor de trezorerie, aplicabile Fondului de garantare a depozitelor bancare*6", iar nota de subsol*6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "*6 Fondul de garantare a depozitelor bancare întocmeşte şi note explicative, prin aplicarea corespunzătoare a Exemplelor de prezentare a notelor explicative prevăzute la Capitolul IX."

    16.2. Formatul bilanţului, aplicabil Fondului de garantare a depozitelor bancare se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:
    "

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│JUDEŢUL ........................................../../../ │FORMA DE PROPRIETATE ................/../../ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│DENUMIREA │ACTIVITATEA (se va înscrie activitatea │
│INSTITUŢIEI: ......................................... │preponderentă) │
│ │..............................................│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ADRESA LOC: ............., sector .............. │Cod clasă CAEN ................../../../../ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ │Cod unic de înregistrare │
│STR. : ............................... nr. : ............... │.../.../ .../ .../ .../ .../ .../ .../ .../ │
│ │.../ .../ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│TELEFONUL: .................................. │ │
│FAXUL: ........................................... │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│NUMĂRUL DIN REGISTRUL COMERŢULUI │ │
│.........................................................................│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘

    BILANŢ
                       încheiat la data de 31 decembrie .........

┌─────────────┬───────┬────┬──────────────────┐
│ │ │ │- lei - │
├─────────────┼───────┼────┼──────────────────┤
│ │ │ │Exerciţiul │
│ACTIV │Cod │Nota│financiar │
│ │poziţie│ ├─────────┬────────┤
│ │ │ │precedent│încheiat│
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│A │B │C │1 │2 │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Casa │010 │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Creanţe │ │ │ │ │
│asupra │020 │ │ │ │
│instituţiilor│ │ │ │ │
│de credit │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- la vedere │023 │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- alte │026 │ │ │ │
│creanţe │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Creanţe │ │ │ │ │
│asupra │ │ │ │ │
│societăţilor │030 │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
│sau altor │ │ │ │ │
│entităţi │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Efecte │ │ │ │ │
│publice, │ │ │ │ │
│obligaţiuni │040 │ │ │ │
│şi alte │ │ │ │ │
│titluri cu │ │ │ │ │
│venit fix │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- emise de │ │ │ │ │
│organisme │043 │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- emise de │ │ │ │ │
│alţi │046 │ │ │ │
│emitenţi, din│ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- obligaţiuni│048 │ │ │ │
│proprii │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Participaţii │050 │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Imobilizări │ │ │ │ │
│necorporale, │080 │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- cheltuieli │ │ │ │ │
│de │085 │ │ │ │
│constituire │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Imobilizări │ │ │ │ │
│corporale, │090 │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- terenuri şi│ │ │ │ │
│construcţii │ │ │ │ │
│utilizate în │ │ │ │ │
│scopul │095 │ │ │ │
│desfăşurării │ │ │ │ │
│activităţilor│ │ │ │ │
│proprii │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Alte active │100 │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Cheltuieli │ │ │ │ │
│înregistrate │ │ │ │ │
│în avans şi │110 │ │ │ │
│venituri │ │ │ │ │
│angajate │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Total activ │120 │ │ │ │
└─────────────┴───────┴────┴─────────┴────────┘


┌─────────────┬───────┬────┬──────────────────┐
│ │ │ │- lei - │
├─────────────┼───────┼────┼──────────────────┤
│DATORII ŞI │ │ │Exerciţiul │
│CAPITALURI │Cod │Nota│financiar │
│PROPRII │poziţie│ ├─────────┬────────┤
│ │ │ │precedent│încheiat│
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│A │B │C │1 │2 │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Datorii │ │ │ │ │
│privind │300 │ │ │ │
│instituţiile │ │ │ │ │
│de credit │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Împrumuturi│303 │ │ │ │
│primite │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- la vedere │304 │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- la termen │305 │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Alte │306 │ │ │ │
│datorii │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- la vedere │307 │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- la termen │308 │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Datorii │ │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │
│societăţile │310 │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
│sau alte │ │ │ │ │
│instituţii │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Împrumuturi│313 │ │ │ │
│primite │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- la vedere │314 │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- la termen │315 │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Alte │316 │ │ │ │
│datorii │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- la vedere │317 │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- la termen │318 │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Datorii │ │ │ │ │
│constituite │320 │ │ │ │
│prin titluri │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- obligaţiuni│323 │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- alte │326 │ │ │ │
│titluri │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Alte datorii │330 │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Venituri │ │ │ │ │
│înregistrate │ │ │ │ │
│în avans şi │340 │ │ │ │
│datorii │ │ │ │ │
│angajate │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Provizioane │350 │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Fondul de │ │ │ │ │
│garantare a │360 │ │ │ │
│depozitelor │ │ │ │ │
│bancare │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Fondul │ │ │ │ │
│aferent │ │ │ │ │
│schemei de │361 │ │ │ │
│garantare a │ │ │ │ │
│depozitelor │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Fond │ │ │ │ │
│constituit │ │ │ │ │
│din │362 │ │ │ │
│contribuţiile│ │ │ │ │
│instituţiilor│ │ │ │ │
│de credit │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Fond │ │ │ │ │
│constituit │ │ │ │ │
│din │ │ │ │ │
│încasările │363 │ │ │ │
│din │ │ │ │ │
│recuperarea │ │ │ │ │
│creanţelor │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Fond │ │ │ │ │
│constituit │ │ │ │ │
│din │ │ │ │ │
│veniturile │ │ │ │ │
│din │364 │ │ │ │
│investirea │ │ │ │ │
│resurselor │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
│disponibile │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Fond │ │ │ │ │
│constituit │365 │ │ │ │
│din alte │ │ │ │ │
│resurse │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Fondul de │ │ │ │ │
│rezoluţie │366 │ │ │ │
│bancară │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Fond │ │ │ │ │
│constituit │ │ │ │ │
│din │367 │ │ │ │
│contribuţiile│ │ │ │ │
│instituţiilor│ │ │ │ │
│de credit │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Fond │ │ │ │ │
│constituit │ │ │ │ │
│din │ │ │ │ │
│investirea │ │ │ │ │
│resurselor │367a │ │ │ │
│disponibile │ │ │ │ │
│ale fondului │ │ │ │ │
│de rezoluţie │ │ │ │ │
│bancară │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Fond │ │ │ │ │
│constituit │368 │ │ │ │
│din alte │ │ │ │ │
│resurse │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Fondul de │369 │ │ │ │
│rezervă │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Taxă │369a │ │ │ │
│specială │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Rezerve │370 │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Rezerve din │380 │ │ │ │
│reevaluare │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Rezultatul │ │ │ │ │
│reportat │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Profit │393 │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Pierdere │396 │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Rezultatul │ │ │ │ │
│exerciţiului │ │ │ │ │
│financiar │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Profit │403 │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Pierdere │406 │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Repartizarea │410 │ │ │ │
│profitului │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Total datorii│ │ │ │ │
│şi capitaluri│420 │ │ │ │
│proprii │ │ │ │ │
└─────────────┴───────┴────┴─────────┴────────┘


┌───────────┬───────┬────┬──────────────────┐
│ │ │ │- lei - │
├───────────┼───────┼────┼──────────────────┤
│ELEMENTE ÎN│ │ │Exerciţiul │
│AFARA │Cod │Nota│financiar │
│BILANŢULUI │poziţie│ ├─────────┬────────┤
│ │ │ │precedent│încheiat│
├───────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│A │B │C │1 │2 │
├───────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Datorii │600 │ │ │ │
│contingente│ │ │ │ │
├───────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Angajamente│610 │ │ │ │
└───────────┴───────┴────┴─────────┴────────┘


┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Numele şi │Numele şi prenumele │
│prenumele │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Semnătura │Calitatea │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Semnătura │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
└──────────────┴───────────────────────┘

        Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
        Calitatea persoanei care a întocmit situaţiile financiare anuale se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator;
    – persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România."

    16.3. Formatul contului de profit şi pierdere, aplicabil Fondului de garantare a depozitelor bancare se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:
    " CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
                            la data de 31 decembrie ........

┌──────────────┬───────┬────┬──────────────────┐
│ │ │ │- lei - │
├──────────────┼───────┼────┼──────────────────┤
│ │ │ │Exerciţiul │
│Denumirea │Cod │Nota│financiar │
│indicatorului │poziţie│ ├─────────┬────────┤
│ │ │ │precedent│încheiat│
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│A │B │C │1 │2 │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Dobânzi de │ │ │ │ │
│primit şi │ │ │ │ │
│venituri │010 │ │ │ │
│asimilate, din│ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- aferente │ │ │ │ │
│efectelor │ │ │ │ │
│publice, │ │ │ │ │
│obligaţiunilor│015 │ │ │ │
│şi altor │ │ │ │ │
│titluri cu │ │ │ │ │
│venit fix │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Dobânzi de │ │ │ │ │
│plătit şi │020 │ │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │ │
│asimilate │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Venituri din │030 │ │ │ │
│comisioane │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Cheltuieli cu │040 │ │ │ │
│comisioane │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Profit sau │ │ │ │ │
│pierdere netă │050 │ │ │ │
│din operaţiuni│ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Alte venituri │060 │ │ │ │
│din exploatare│ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Cheltuieli │ │ │ │ │
│administrative│070 │ │ │ │
│generale │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Cheltuieli │ │ │ │ │
│cu personalul,│073 │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Salarii │074 │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Cheltuieli │ │ │ │ │
│cu asigurările│075 │ │ │ │
│sociale, din │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- cheltuieli │ │ │ │ │
│aferente │076 │ │ │ │
│pensiilor │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Alte │ │ │ │ │
│cheltuieli │077 │ │ │ │
│administrative│ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Corecţii │ │ │ │ │
│asupra valorii│ │ │ │ │
│imobilizărilor│080 │ │ │ │
│necorporale şi│ │ │ │ │
│corporale │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Alte │ │ │ │ │
│cheltuieli de │090 │ │ │ │
│exploatare │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Corecţii │ │ │ │ │
│asupra valorii│ │ │ │ │
│creanţelor şi │ │ │ │ │
│provizioanelor│100 │ │ │ │
│pentru datorii│ │ │ │ │
│contingente şi│ │ │ │ │
│angajamente │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Reluări din │ │ │ │ │
│corecţii │ │ │ │ │
│asupra valorii│ │ │ │ │
│creanţelor şi │110 │ │ │ │
│provizioanelor│ │ │ │ │
│pentru datorii│ │ │ │ │
│contingente şi│ │ │ │ │
│angajamente │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Corecţii │ │ │ │ │
│asupra valorii│ │ │ │ │
│titlurilor │ │ │ │ │
│care au │120 │ │ │ │
│caracter de │ │ │ │ │
│imobilizări │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Reluări din │ │ │ │ │
│corecţii │ │ │ │ │
│asupra valorii│ │ │ │ │
│titlurilor │130 │ │ │ │
│care au │ │ │ │ │
│caracter de │ │ │ │ │
│imobilizări │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Rezultatul │ │ │ │ │
│activităţii │ │ │ │ │
│curente │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Profit │143 │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Pierdere │146 │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Venituri │150 │ │ │ │
│extraordinare │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Cheltuieli │160 │ │ │ │
│extraordinare │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Rezultatul │ │ │ │ │
│activităţii │ │ │ │ │
│extraordinare │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Profit │173 │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Pierdere │176 │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Venituri │180 │ │ │ │
│totale │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Cheltuieli │190 │ │ │ │
│totale │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Rezultatul │ │ │ │ │
│brut │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Profit │203 │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Pierdere │206 │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Alte impozite │ │ │ │ │
│ce nu apar în │210 │ │ │ │
│elementele de │ │ │ │ │
│mai sus │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Rezultatul net│ │ │ │ │
│al │ │ │ │ │
│exerciţiului │ │ │ │ │
│financiar │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Profit │223 │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Pierdere │226 │ │ │ │
└──────────────┴───────┴────┴─────────┴────────┘


┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Numele şi │Numele şi prenumele │
│prenumele │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Semnătura │Calitatea │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Semnătura │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
└──────────────┴───────────────────────┘

        Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
        Calitatea persoanei care a întocmit situaţiile financiare anuale se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator;
    – persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România."

    16.4. Se introduc următoarele exemple de prezentare a situaţiei fluxurilor de trezorerie, aplicabile Fondului de garantare a depozitelor bancare:
    " SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
            încheiată la data de 31 decembrie ..... - exemplu metoda directă

┌──────────────┬───┬────┬──────────────────┐
│ │ │ │- lei - │
├──────────────┼───┼────┼──────────────────┤
│ │ │ │Exerciţiul │
│Denumirea │Nr.│Nota│financiar │
│indicatorului │rd.│ ├─────────┬────────┤
│ │ │ │precedent│încheiat│
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│Fluxuri de │ │ │ │ │
│trezorerie din│ │ │ │ │
│activităţi de │ │ │ │ │
│exploatare │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│+ încasări de │ │ │ │ │
│numerar din │01 │ │ │ │
│dobânzi şi │ │ │ │ │
│comisioane │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│- plăţi în │ │ │ │ │
│numerar │ │ │ │ │
│reprezentând │02 │ │ │ │
│dobânzi şi │ │ │ │ │
│comisioane │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│+ încasări în │ │ │ │ │
│numerar din │03 │ │ │ │
│recuperări de │ │ │ │ │
│creanţe │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│- plăţi în │ │ │ │ │
│numerar către │ │ │ │ │
│angajaţi şi │04 │ │ │ │
│furnizorii de │ │ │ │ │
│bunuri şi │ │ │ │ │
│servicii │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│± alte │ │ │ │ │
│venituri │ │ │ │ │
│încasate/ │ │ │ │ │
│cheltuieli │05 │ │ │ │
│plătite în │ │ │ │ │
│numerar din │ │ │ │ │
│activitatea de│ │ │ │ │
│exploatare │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│Fluxuri de │ │ │ │ │
│trezorerie din│ │ │ │ │
│activitatea de│ │ │ │ │
│exploatare, │ │ │ │ │
│exclusiv │ │ │ │ │
│modificările │06 │ │ │ │
│activelor şi │ │ │ │ │
│datoriilor │ │ │ │ │
│activităţii de│ │ │ │ │
│exploatare │ │ │ │ │
│(rd.01 la 05) │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│Creşteri/ │ │ │ │ │
│descreşteri │ │ │ │ │
│ale activelor │ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │
│activităţii de│ │ │ │ │
│exploatare │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│± creşteri/ │ │ │ │ │
│descreşteri │ │ │ │ │
│ale titlurilor│ │ │ │ │
│care nu au │07 │ │ │ │
│caracter de │ │ │ │ │
│imobilizări │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│± creşteri/ │ │ │ │ │
│descreşteri │ │ │ │ │
│ale creanţelor│08 │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │
│instituţiile │ │ │ │ │
│de credit │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│± creşteri/ │ │ │ │ │
│descreşteri │ │ │ │ │
│ale creanţelor│ │ │ │ │
│privind │09 │ │ │ │
│societăţile │ │ │ │ │
│financiare sau│ │ │ │ │
│alte entităţi │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│± creşteri/ │ │ │ │ │
│descreşteri │ │ │ │ │
│ale altor │ │ │ │ │
│active │10 │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │
│activităţii de│ │ │ │ │
│exploatare │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│Creşteri/ │ │ │ │ │
│descreşteri │ │ │ │ │
│ale datoriilor│ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │
│activităţii de│ │ │ │ │
│exploatare │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│± creşteri/ │ │ │ │ │
│descreşteri │ │ │ │ │
│ale fondului │ │ │ │ │
│aferent │ │ │ │ │
│schemei de │ │ │ │ │
│garantare a │ │ │ │ │
│depozitelor şi│ │ │ │ │
│ale fondului │11 │ │ │ │
│de rezoluţie │ │ │ │ │
│bancară, │ │ │ │ │
│constituite │ │ │ │ │
│din │ │ │ │ │
│contribuţiile │ │ │ │ │
│instituţiilor │ │ │ │ │
│de credit │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│± creşteri/ │ │ │ │ │
│descreşteri │ │ │ │ │
│ale altor │ │ │ │ │
│datorii │12 │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │
│instituţiile │ │ │ │ │
│de credit │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│± creşteri/ │ │ │ │ │
│descreşteri │ │ │ │ │
│ale datoriilor│ │ │ │ │
│privind │13 │ │ │ │
│societăţile │ │ │ │ │
│financiare sau│ │ │ │ │
│alte entităţi │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│± creşteri/ │ │ │ │ │
│descreşteri │ │ │ │ │
│ale altor │ │ │ │ │
│datorii │14 │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │
│activităţii de│ │ │ │ │
│exploatare │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│Fluxuri de │ │ │ │ │
│trezorerie din│ │ │ │ │
│activităţi de │15 │ │ │ │
│exploatare │ │ │ │ │
│(rd. 06 la 14)│ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│Fluxuri de │ │ │ │ │
│trezorerie din│ │ │ │ │
│activităţi de │ │ │ │ │
│investiţii │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│- plăţi în │ │ │ │ │
│numerar pentru│ │ │ │ │
│achiziţionarea│ │ │ │ │
│de titluri │16 │ │ │ │
│care au │ │ │ │ │
│caracter de │ │ │ │ │
│imobilizări │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│+ încasări în │ │ │ │ │
│numerar din │ │ │ │ │
│vânzarea de │ │ │ │ │
│titluri care │17 │ │ │ │
│au caracter de│ │ │ │ │
│imobilizări │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│+ încasări în │ │ │ │ │
│numerar │ │ │ │ │
│reprezentând │18 │ │ │ │
│dobânzi │ │ │ │ │
│primite │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│+ încasări în │ │ │ │ │
│numerar │ │ │ │ │
│reprezentând │19 │ │ │ │
│dividende │ │ │ │ │
│primite │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│- plăţi în │ │ │ │ │
│numerar pentru│ │ │ │ │
│achiziţionarea│ │ │ │ │
│de terenuri şi│ │ │ │ │
│mijloace fixe,│20 │ │ │ │
│active │ │ │ │ │
│necorporale şi│ │ │ │ │
│alte active pe│ │ │ │ │
│termen lung │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│+ încasări în │ │ │ │ │
│numerar din │ │ │ │ │
│vânzarea de │ │ │ │ │
│terenuri şi │ │ │ │ │
│mijloace fixe,│21 │ │ │ │
│active │ │ │ │ │
│necorporale şi│ │ │ │ │
│alte active pe│ │ │ │ │
│termen lung │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│- alte plăţi │ │ │ │ │
│în numerar │ │ │ │ │
│aferente │22 │ │ │ │
│activităţilor │ │ │ │ │
│de investiţii │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│+ alte │ │ │ │ │
│încasări în │ │ │ │ │
│numerar din │23 │ │ │ │
│activităţi de │ │ │ │ │
│investiţii │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│Fluxuri de │ │ │ │ │
│trezorerie din│ │ │ │ │
│activităţi de │24 │ │ │ │
│investiţii │ │ │ │ │
│(rd.16 la 23) │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│Fluxuri de │ │ │ │ │
│trezorerie din│ │ │ │ │
│activităţi de │ │ │ │ │
│finanţare │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│+ încasări în │ │ │ │ │
│numerar din │ │ │ │ │
│datorii │25 │ │ │ │
│constituite │ │ │ │ │
│prin titluri │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│- plăţi în │ │ │ │ │
│numerar │ │ │ │ │
│aferente │26 │ │ │ │
│datoriilor │ │ │ │ │
│constituite │ │ │ │ │
│prin titluri │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│- alte plăţi │ │ │ │ │
│în numerar │ │ │ │ │
│aferente │27 │ │ │ │
│activităţilor │ │ │ │ │
│de finanţare │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│+ alte │ │ │ │ │
│încasări în │ │ │ │ │
│numerar din │28 │ │ │ │
│activităţi de │ │ │ │ │
│finanţare │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│Fluxuri de │ │ │ │ │
│trezorerie din│ │ │ │ │
│activităţi de │29 │ │ │ │
│finanţare │ │ │ │ │
│(rd.25 la28) │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│± Efectul │ │ │ │ │
│modificării │ │ │ │ │
│cursului de │30 │ │ │ │
│schimb asupra │ │ │ │ │
│numerarului │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│Fluxuri de │ │ │ │ │
│trezorerie - │ │ │ │ │
│total (rd.15 +│31 │ │ │ │
│rd.24 + rd.29 │ │ │ │ │
│+ rd.30) │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│Numerar la │ │ │ │ │
│începutul │32 │ │ │ │
│perioadei │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│Numerar la │ │ │ │ │
│sfârşitul │ │ │ │ │
│perioadei │33 │ │ │ │
│(rd.31 + │ │ │ │ │
│rd.32) │ │ │ │ │
└──────────────┴───┴────┴─────────┴────────┘


┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Numele şi │Numele şi prenumele │
│prenumele │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Semnătura │Calitatea │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Semnătura │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
└──────────────┴───────────────────────┘

        Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
        Calitatea persoanei care a întocmit situaţiile financiare anuale se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator;
    – persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
                           SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
           încheiată la data de 31 decembrie .....- exemplu metoda indirectă

┌──────────────┬───┬────┬──────────────────┐
│ │ │ │- lei - │
├──────────────┼───┼────┼──────────────────┤
│ │ │ │Exerciţiul │
│Denumirea │Nr.│Nota│financiar │
│indicatorului │rd.│ ├─────────┬────────┤
│ │ │ │precedent│încheiat│
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│Rezultatul net│01 │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│Componente ale│ │ │ │ │
│rezultatului │ │ │ │ │
│net care nu │ │ │ │ │
│generează │ │ │ │ │
│fluxuri de │ │ │ │ │
│trezorerie │ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │
│activităţii de│ │ │ │ │
│exploatare │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│± constituirea│ │ │ │ │
│sau │ │ │ │ │
│regularizarea │ │ │ │ │
│ajutărilor │02 │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│depreciere şi │ │ │ │ │
│a │ │ │ │ │
│provizioanelor│ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│+ cheltuieli │03 │ │ │ │
│cu amortizarea│ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│± alte │ │ │ │ │
│ajustări │ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │
│elementelor │04 │ │ │ │
│care nu │ │ │ │ │
│generează │ │ │ │ │
│fluxuri de │ │ │ │ │
│trezorerie │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│± ajustări │ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │
│elementelor │ │ │ │ │
│incluse la │05 │ │ │ │
│activităţile │ │ │ │ │
│de investiţii │ │ │ │ │
│sau finanţare │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│± alte │06 │ │ │ │
│ajustări │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│Sub-total (rd.│07 │ │ │ │
│01 la 06) │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│Modificări ale│ │ │ │ │
│activelor şi │ │ │ │ │
│datoriilor │ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │
│activităţii de│ │ │ │ │
│exploatare │ │ │ │ │
│după │ │ │ │ │
│ajustările │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│elementele │ │ │ │ │
│care nu │ │ │ │ │
│generează │ │ │ │ │
│fluxuri de │ │ │ │ │
│trezorerie │ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │
│activităţii de│ │ │ │ │
│exploatare │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│± titluri care│ │ │ │ │
│nu au caracter│08 │ │ │ │
│de imobilizări│ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│± creanţe │ │ │ │ │
│privind │09 │ │ │ │
│instituţiile │ │ │ │ │
│de credit │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│± creanţe │ │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │
│societăţile │10 │ │ │ │
│financiare sau│ │ │ │ │
│alte entităţi │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│± creanţe │11 │ │ │ │
│ataşate │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│± alte active │ │ │ │ │
│aferente │12 │ │ │ │
│activităţii de│ │ │ │ │
│exploatare │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│± fondul │ │ │ │ │
│aferent │ │ │ │ │
│schemei de │ │ │ │ │
│garantare a │ │ │ │ │
│depozitelor şi│ │ │ │ │
│fondul de │ │ │ │ │
│rezoluţie │13 │ │ │ │
│bancară, │ │ │ │ │
│constituite │ │ │ │ │
│din │ │ │ │ │
│contribuţiile │ │ │ │ │
│instituţiilor │ │ │ │ │
│de credit │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│± alte datorii│ │ │ │ │
│privind │14 │ │ │ │
│instituţiile │ │ │ │ │
│de credit │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│± datorii │ │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │
│societăţile │15 │ │ │ │
│financiare sau│ │ │ │ │
│alte entităţi │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│± datorii │16 │ │ │ │
│ataşate │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│± alte datorii│ │ │ │ │
│aferente │17 │ │ │ │
│activităţii de│ │ │ │ │
│exploatare │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│Fluxuri de │ │ │ │ │
│trezorerie din│ │ │ │ │
│activităţi de │18 │ │ │ │
│exploatare │ │ │ │ │
│(rd. 07 la 17)│ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│Fluxuri de │ │ │ │ │
│trezorerie din│ │ │ │ │
│activităţi de │ │ │ │ │
│investiţii │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│- plăţi în │ │ │ │ │
│numerar pentru│ │ │ │ │
│achiziţionarea│ │ │ │ │
│de titluri │19 │ │ │ │
│care au │ │ │ │ │
│caracter de │ │ │ │ │
│imobilizări │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│+ încasări în │ │ │ │ │
│numerar din │ │ │ │ │
│vânzarea de │ │ │ │ │
│titluri care │20 │ │ │ │
│au caracter de│ │ │ │ │
│imobilizări │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│+ încasări în │ │ │ │ │
│numerar │ │ │ │ │
│reprezentând │21 │ │ │ │
│dividende │ │ │ │ │
│primite │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│+ încasări în │ │ │ │ │
│numerar │ │ │ │ │
│reprezentând │22 │ │ │ │
│dobânzi │ │ │ │ │
│primite │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│- plăţi în │ │ │ │ │
│numerar pentru│ │ │ │ │
│achiziţionarea│ │ │ │ │
│de terenuri şi│ │ │ │ │
│mijloace fixe,│23 │ │ │ │
│active │ │ │ │ │
│necorporale şi│ │ │ │ │
│alte active pe│ │ │ │ │
│termen lung │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│+ încasări în │ │ │ │ │
│numerar din │ │ │ │ │
│vânzarea de │ │ │ │ │
│terenuri şi │ │ │ │ │
│mijloace fixe,│24 │ │ │ │
│active │ │ │ │ │
│necorporale şi│ │ │ │ │
│alte active pe│ │ │ │ │
│termen lung │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│- alte plăţi │ │ │ │ │
│în numerar │ │ │ │ │
│aferente │25 │ │ │ │
│activităţilor │ │ │ │ │
│de investiţii │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│+ alte │ │ │ │ │
│încasări în │ │ │ │ │
│numerar din │26 │ │ │ │
│activităţi de │ │ │ │ │
│investiţii │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│Fluxuri de │ │ │ │ │
│trezorerie din│ │ │ │ │
│activităţi de │27 │ │ │ │
│investiţii │ │ │ │ │
│(rd. 19 la 26)│ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│Fluxuri de │ │ │ │ │
│trezorerie din│ │ │ │ │
│activităţi de │ │ │ │ │
│finanţare │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│+ încasări în │ │ │ │ │
│numerar din │ │ │ │ │
│datorii │28 │ │ │ │
│constituite │ │ │ │ │
│prin titluri │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│- plăţi în │ │ │ │ │
│numerar │ │ │ │ │
│aferente │29 │ │ │ │
│datoriilor │ │ │ │ │
│constituite │ │ │ │ │
│prin titluri │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│- alte plăţi │ │ │ │ │
│în numerar │ │ │ │ │
│aferente │30 │ │ │ │
│activităţilor │ │ │ │ │
│de finanţare │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│+ alte │ │ │ │ │
│încasări în │ │ │ │ │
│numerar din │31 │ │ │ │
│activităţi de │ │ │ │ │
│finanţare │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│Fluxuri de │ │ │ │ │
│trezorerie din│ │ │ │ │
│activităţi de │32 │ │ │ │
│finanţare │ │ │ │ │
│(rd.28 la 31) │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│Numerar la │ │ │ │ │
│începutul │33 │ │ │ │
│perioadei │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│± Fluxuri de │ │ │ │ │
│trezorerie din│ │ │ │ │
│activităţi de │34 │ │ │ │
│exploatare │ │ │ │ │
│(rd.18) │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│± Fluxuri de │ │ │ │ │
│trezorerie din│ │ │ │ │
│activităţi de │35 │ │ │ │
│investiţii │ │ │ │ │
│(rd.27) │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│± Fluxuri de │ │ │ │ │
│trezorerie din│ │ │ │ │
│activităţi de │36 │ │ │ │
│finanţare │ │ │ │ │
│(rd.32) │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│± Efectul │ │ │ │ │
│modificării │ │ │ │ │
│cursului de │37 │ │ │ │
│schimb asupra │ │ │ │ │
│numerarului │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────┼─────────┼────────┤
│Numerar la │ │ │ │ │
│sfârşitul │38 │ │ │ │
│perioadei (rd.│ │ │ │ │
│33 la 37) │ │ │ │ │
└──────────────┴───┴────┴─────────┴────────┘


┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Numele şi │Numele şi prenumele │
│prenumele │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Semnătura │Calitatea │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Semnătura │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
└──────────────┴───────────────────────┘

        Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
        Calitatea persoanei care a întocmit situaţiile financiare anuale se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator;
    – persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România."


    17. După Capitolul X se introduce Capitolul X^1 Formatul bilanţului şi contului de profit şi pierdere aplicabile schemelor de garantare a depozitelor 6a cu următorul cuprins:
    "    CAP. X^1
    FORMATUL BILANŢULUI ŞI CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE, APLICABILE SCHEMELOR DE GARANTARE A DEPOZITELOR*6a
    *6a Schemele de garantare a depozitelor întocmesc fluxuri de trezorerie şi note explicative, prin aplicarea corespunzătoare a Exemplelor prezentate în cadrul Capitolului X şi Capitolului IX.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│JUDEŢUL ........................................../../../ │FORMA DE PROPRIETATE ................/../../ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│DENUMIREA │ACTIVITATEA (se va înscrie activitatea │
│INSTITUŢIEI: ......................................... │preponderentă) │
│ │..............................................│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ADRESA LOC: ............., sector .............. │Cod clasă CAEN ................../../../../ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ │Cod unic de înregistrare │
│STR. : ............................... nr. : ............... │.../.../ .../ .../ .../ .../ .../ .../ .../ │
│ │.../ .../ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│TELEFONUL: .................................. │ │
│FAXUL: ........................................... │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│NUMĂRUL DIN REGISTRUL COMERŢULUI │ │
│.........................................................................│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘

    BILANŢ
    încheiat la data de 31 decembrie ......

┌─────────────┬───────┬────┬──────────────────┐
│ │ │ │- lei - │
├─────────────┼───────┼────┼──────────────────┤
│ │ │ │Exerciţiul │
│ACTIV │Cod │Nota│financiar │
│ │poziţie│ ├─────────┬────────┤
│ │ │ │precedent│încheiat│
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│A │B │C │1 │2 │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Casa │010 │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Creanţe │ │ │ │ │
│asupra │020 │ │ │ │
│instituţiilor│ │ │ │ │
│de credit │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- la vedere │023 │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- alte │026 │ │ │ │
│creanţe │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Creanţe │ │ │ │ │
│asupra │ │ │ │ │
│societăţilor │030 │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
│sau altor │ │ │ │ │
│entităţi │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Efecte │ │ │ │ │
│publice, │ │ │ │ │
│obligaţiuni │040 │ │ │ │
│şi alte │ │ │ │ │
│titluri cu │ │ │ │ │
│venit fix │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- emise de │ │ │ │ │
│organisme │043 │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- emise de │ │ │ │ │
│alţi │046 │ │ │ │
│emitenţi, din│ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- obligaţiuni│048 │ │ │ │
│proprii │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Participaţii │050 │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Imobilizări │ │ │ │ │
│necorporale, │080 │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- cheltuieli │ │ │ │ │
│de │085 │ │ │ │
│constituire │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Imobilizări │ │ │ │ │
│corporale, │090 │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- terenuri şi│ │ │ │ │
│construcţii │ │ │ │ │
│utilizate în │ │ │ │ │
│scopul │095 │ │ │ │
│desfăşurării │ │ │ │ │
│activităţilor│ │ │ │ │
│proprii │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Alte active │100 │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Cheltuieli │ │ │ │ │
│înregistrate │ │ │ │ │
│în avans şi │110 │ │ │ │
│venituri │ │ │ │ │
│angajate │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Total activ │120 │ │ │ │
└─────────────┴───────┴────┴─────────┴────────┘


┌────────────┬───────┬────┬──────────────────┐
│ │ │ │- lei – │
├────────────┼───────┼────┼──────────────────┤
│DATORII ŞI │ │ │Exerciţiul │
│CAPITALURI │Cod │Nota│financiar │
│PROPRII │poziţie│ ├─────────┬────────┤
│ │ │ │precedent│încheiat│
├────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│A │B │C │1 │2 │
├────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Datorii │ │ │ │ │
│privind │300 │ │ │ │
│instituţiile│ │ │ │ │
│de credit │ │ │ │ │
├────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- │ │ │ │ │
│Împrumuturi │303 │ │ │ │
│primite │ │ │ │ │
├────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- la vedere │304 │ │ │ │
├────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- la termen │305 │ │ │ │
├────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Alte │306 │ │ │ │
│datorii │ │ │ │ │
├────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- la vedere │307 │ │ │ │
├────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- la termen │308 │ │ │ │
└────────────┴───────┴────┴─────────┴────────┘


┌─────────────┬───────┬────┬──────────────────┐
│DATORII ŞI │ │ │Exerciţiul │
│CAPITALURI │Cod │Nota│financiar │
│PROPRII │poziţie│ ├─────────┬────────┤
│ │ │ │precedent│încheiat│
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│A │B │C │1 │2 │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Datorii │ │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │
│societăţile │310 │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
│sau alte │ │ │ │ │
│instituţii │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Împrumuturi│313 │ │ │ │
│primite │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- la vedere │314 │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- la termen │315 │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Alte │316 │ │ │ │
│datorii │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- la vedere │317 │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- la termen │318 │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Datorii │ │ │ │ │
│constituite │320 │ │ │ │
│prin titluri │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- obligaţiuni│323 │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- alte │326 │ │ │ │
│titluri │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Alte datorii │330 │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Venituri │ │ │ │ │
│înregistrate │ │ │ │ │
│în avans şi │340 │ │ │ │
│datorii │ │ │ │ │
│angajate │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Provizioane │350 │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Resursele │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
│ale schemei │360 │ │ │ │
│de garantare │ │ │ │ │
│a depozitelor│ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Contribuţii│ │ │ │ │
│anuale ale │ │ │ │ │
│instituţiilor│361 │ │ │ │
│de credit │ │ │ │ │
│participante │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Contribuţii│ │ │ │ │
│extraordinare│ │ │ │ │
│ale │362 │ │ │ │
│instituţiilor│ │ │ │ │
│de credit │ │ │ │ │
│participante │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- încasări │ │ │ │ │
│din │ │ │ │ │
│recuperarea │ │ │ │ │
│creanţelor │363 │ │ │ │
│schemelor de │ │ │ │ │
│garantare a │ │ │ │ │
│depozitelor │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Venituri │ │ │ │ │
│din │ │ │ │ │
│investirea │364 │ │ │ │
│resurselor │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
│disponibile │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Alte │ │ │ │ │
│resurse │ │ │ │ │
│stabilite │ │ │ │ │
│potrivit │ │ │ │ │
│legii sau │365 │ │ │ │
│actului de │ │ │ │ │
│înfiinţare a │ │ │ │ │
│schemei de │ │ │ │ │
│garantare a │ │ │ │ │
│depozitelor │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Rezerve │370 │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Rezerve din │380 │ │ │ │
│reevaluare │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Rezultatul │ │ │ │ │
│reportat │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Profit │393 │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Pierdere │396 │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Rezultatul │ │ │ │ │
│exerciţiului │ │ │ │ │
│financiar │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Profit │403 │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Pierdere │406 │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Repartizarea │410 │ │ │ │
│profitului │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Total datorii│ │ │ │ │
│şi capitaluri│420 │ │ │ │
│proprii │ │ │ │ │
└─────────────┴───────┴────┴─────────┴────────┘


┌───────────┬───────┬────┬──────────────────┐
│ │ │ │- lei - │
├───────────┼───────┼────┼──────────────────┤
│ELEMENTE ÎN│ │ │Exerciţiul │
│AFARA │Cod │Nota│financiar │
│BILANŢULUI │poziţie│ ├─────────┬────────┤
│ │ │ │precedent│încheiat│
├───────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│A │B │C │1 │2 │
├───────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Datorii │600 │ │ │ │
│contingente│ │ │ │ │
├───────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Angajamente│610 │ │ │ │
└───────────┴───────┴────┴─────────┴────────┘


┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Numele şi │Numele şi prenumele │
│prenumele │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Semnătura │Calitatea │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Semnătura │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
└──────────────┴───────────────────────┘

        Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
        Calitatea persoanei care a întocmit situaţiile financiare anuale se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator;
    – persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
                            la data de 31 decembrie .......

┌──────────────┬───────┬────┬──────────────────┐
│ │ │ │- lei - │
├──────────────┼───────┼────┼──────────────────┤
│ │ │ │Exerciţiul │
│Denumirea │Cod │Nota│financiar │
│indicatorului │poziţie│ ├─────────┬────────┤
│ │ │ │precedent│încheiat│
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│A │B │C │1 │2 │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Dobânzi de │ │ │ │ │
│primit şi │ │ │ │ │
│venituri │010 │ │ │ │
│asimilate, din│ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- aferente │ │ │ │ │
│efectelor │ │ │ │ │
│publice, │ │ │ │ │
│obligaţiunilor│015 │ │ │ │
│şi altor │ │ │ │ │
│titluri cu │ │ │ │ │
│venit fix │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Dobânzi de │ │ │ │ │
│plătit şi │020 │ │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │ │
│asimilate │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Venituri din │030 │ │ │ │
│comisioane │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Cheltuieli cu │040 │ │ │ │
│comisioane │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Profit sau │ │ │ │ │
│pierdere netă │050 │ │ │ │
│din operaţiuni│ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Alte venituri │060 │ │ │ │
│din exploatare│ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Cheltuieli │ │ │ │ │
│administrative│070 │ │ │ │
│generale │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Cheltuieli │ │ │ │ │
│cu personalul,│073 │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Salarii │074 │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Cheltuieli │ │ │ │ │
│cu asigurările│075 │ │ │ │
│sociale, din │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- cheltuieli │ │ │ │ │
│aferente │076 │ │ │ │
│pensiilor │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Alte │ │ │ │ │
│cheltuieli │077 │ │ │ │
│administrative│ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Corecţii │ │ │ │ │
│asupra valorii│ │ │ │ │
│imobilizărilor│080 │ │ │ │
│necorporale şi│ │ │ │ │
│corporale │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Alte │ │ │ │ │
│cheltuieli de │090 │ │ │ │
│exploatare │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Corecţii │ │ │ │ │
│asupra valorii│ │ │ │ │
│creanţelor şi │ │ │ │ │
│provizioanelor│100 │ │ │ │
│pentru datorii│ │ │ │ │
│contingente şi│ │ │ │ │
│angajamente │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Reluări din │ │ │ │ │
│corecţii │ │ │ │ │
│asupra valorii│ │ │ │ │
│creanţelor şi │110 │ │ │ │
│provizioanelor│ │ │ │ │
│pentru datorii│ │ │ │ │
│contingente şi│ │ │ │ │
│angajamente │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Corecţii │ │ │ │ │
│asupra valorii│ │ │ │ │
│titlurilor │ │ │ │ │
│care au │120 │ │ │ │
│caracter de │ │ │ │ │
│imobilizări │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Reluări din │ │ │ │ │
│corecţii │ │ │ │ │
│asupra valorii│ │ │ │ │
│titlurilor │130 │ │ │ │
│care au │ │ │ │ │
│caracter de │ │ │ │ │
│imobilizări │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Rezultatul │ │ │ │ │
│activităţii │ │ │ │ │
│curente │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Profit │143 │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Pierdere │146 │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Venituri │150 │ │ │ │
│extraordinare │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Cheltuieli │160 │ │ │ │
│extraordinare │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Rezultatul │ │ │ │ │
│activităţii │ │ │ │ │
│extraordinare │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Profit │173 │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Pierdere │176 │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Venituri │180 │ │ │ │
│totale │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Cheltuieli │190 │ │ │ │
│totale │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Rezultatul │ │ │ │ │
│brut │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Profit │203 │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Pierdere │206 │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Alte impozite │ │ │ │ │
│ce nu apar în │210 │ │ │ │
│elementele de │ │ │ │ │
│mai sus │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│Rezultatul net│ │ │ │ │
│al │ │ │ │ │
│exerciţiului │ │ │ │ │
│financiar │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Profit │223 │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│- Pierdere │226 │ │ │ │
└──────────────┴───────┴────┴─────────┴────────┘


┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Numele şi │Numele şi prenumele │
│prenumele │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Semnătura │Calitatea │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Semnătura │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
└──────────────┴───────────────────────┘

        Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
        Calitatea persoanei care a întocmit situaţiile financiare anuale se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator;
    – persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România."

    18. Capitolul XI - Exemple de corespondenţă a planului de conturi cu formatul bilanţului şi contului de profit şi pierdere aplicabile instituţiilor se modifică astfel:
    a) în cadrul formatului de bilanţ următoarele poziţii şi notele de subsol 7 şi 8 se modifică după cum urmează:
    "

┌─────────────┬──────────────────────────┐
│COD POZIŢIE │PLAN DE CONTURI │
├─────────────┴──────────────────────────┤
│ACTIV │
├─────────────┬──────────────────────────┤
│033 - Creanţe│2711 (solduri │
│asupra │debitoare*7)) + 2721 + │
│instituţiilor│2731 + 2751 + ex*8).2771 +│
│de credit la │ex.2811 + ex.2821 - │
│vedere │ex.2911 + ex.30111 + │
│ │ex.3811 + ex.3821 - ex.399│
├─────────────┼──────────────────────────┤
│ │2722 + 2723 + 2732 + 2752 │
│036 - Creanţe│+ ex.2771 + ex.2811 + │
│asupra │ex.2821 - ex.2911 + │
│instituţiilor│ex.30111 + ex.3811 + │
│de credit │ex.3821 - ex.399 + ex.401 │
│alte creanţe │+ ex.402 + ex.4811 + │
│ │ex.4821 - ex.499 │
├─────────────┼──────────────────────────┤
│ │2091 + 2311 + 2312 + 2411 │
│ │+ 2412 + 2511 (solduri │
│040 - Creanţe│debitoare) + 2611 + │
│asupra │ex.2811 + ex.2821 - │
│clientelei │ex.2911 + ex.30111 + │
│ │ex.3811 + ex.3821 - ex.399│
│ │+ ex.401 + ex.402 + │
│ │ex.4811+ ex.4821 - ex.499 │
├─────────────┼──────────────────────────┤
│ │2097+2317+2417+25171+2617+│
│ │27171 + 2727 + 2737 + 2757│
│130 - │+ 2777 + 2812 + 2817 + │
│Cheltuieli │2822 + 2827 - 2912 + 30117│
│înregistrate │+ 30257 + ex. 30371 + ex. │
│în avans şi │30372 + 30373 + ex. 30471 │
│venituri │+ ex. 30472 + 3557 + 3749 │
│angajate │+ 375 + 378 + 3812 + 3817 │
│ │+ 3822 + 3827 ex. 399 + │
│ │407 + 417 + 4812 + 4817 + │
│ │4822 + 4827 - ex.499 │
├─────────────┼──────────────────────────┤
│600 - Datorii│ │
│contingente, │962 + 971 + 981 │
│din care: │ │
├─────────────┼──────────────────────────┤
│606 - Active │962 │
│gajate │ │
└─────────────┴──────────────────────────┘

        *7) În cazul conturilor bifuncţionale, sintagma "solduri debitoare", respectiv, "solduri creditoare" se referă la prezentarea distinctă a sumei soldurilor analitice debitoare şi, respectiv, creditoare, componente ale soldului contului sintetic bifuncţional.
        *8) Sintagma "ex." se referă la prezentarea extrasului din soldul contului respectiv, care corespunde conţinutului poziţiei din situaţiile financiare la care se referă."

    b) în cadrul formatului de cont de profit şi pierdere următoarele poziţii se modifică după cum urmează:
    "

┌────────────────┬─────────────────────┐
│COD POZIŢIE │PLAN DE CONTURI │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │7021 + 7022 + 7023 + │
│ │7024 + 7027 + 7028 + │
│010 - Dobânzi de│7031 + 70331 + 70341 │
│primit şi │+ 70342 + 7036 + ex. │
│venituri │7037 + 7038 + 7051 + │
│asimilate │7052 + 7058 + 7071 + │
│ │70747 + 781 + 782 + │
│ │783 + 784 + 785 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │6022 + 6023 + 6024 + │
│020 - Dobânzi de│6027 + 6031 + 60341 +│
│plătit şi │6036 + ex. 6037 + │
│cheltuieli │6041 + 6051 + 6052 + │
│asimilate │6071 + 6072 + 60747 +│
│ │681 + 682 + 683 + 684│
├────────────────┼─────────────────────┤
│110 - Corecţii │ │
│asupra valorii │ │
│creanţelor şi │662 + 6633 + ex.6637 │
│provizioanelor │+ 6647 + ex.665 + 667│
│pentru datorii │+ (668 - 767) ***) │
│contingente şi │ │
│angajamente │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│120 - Reluări │ │
│din corecţii │ │
│asupra valorii │762 + 7633 + ex.7637 │
│creanţelor şi │+ 7647 + ex.765 + │
│provizioanelor │(767 - 668) ****) │
│pentru datorii │ │
│contingente şi │ │
│angajamente │ │
└────────────────┴─────────────────────┘

"


    19. Capitolul XII Exemple de corespondenţă a planului de conturi cu formatul bilanţului şi contului de profit şi pierdere aplicabil Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar se modifică şi se completează după cum urmează:
    19.1. Denumirea Capitolului XII " Exemple de corespondenţă a planului de conturi cu formatul bilanţului şi contului de profit şi pierdere aplicabil Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar" se modifică şi va fi "Exemple de corespondenţă a planului de conturi cu formatul bilanţului şi contului de profit şi pierdere aplicabil Fondului de garantare a depozitelor bancare";
    19.2. Corespondenţa planului de conturi cu unele poziţii din formatul bilanţului şi contului de profit şi pierdere aplicabil Fondului de garantare a depozitelor bancare se modifică şi se completează astfel:
    " BILANŢ

┌─────────────┬────────────────────────┐
│COD POZIŢIE │PLAN DE CONTURI │
├─────────────┴────────────────────────┤
│ACTIV │
├─────────────┬────────────────────────┤
│010 - Casa │101 │
├─────────────┼────────────────────────┤
│023 - Creanţe│2211 (solduri debitoare)│
│asupra │+ ex.2233 + ex.2234 │
│instituţiilor│+ex.2251 + ex.2811 + │
│de credit la │ex.2821 - ex.2911 + │
│vedere │ex.3811 + ex.3821 - │
│ │ex.399 │
├─────────────┼────────────────────────┤
│026 - Creanţe│2231 + 2232 + ex.2233 + │
│asupra │ex.2234 + ex.2251 + │
│instituţiilor│ex.2811 + ex.2821 - │
│de credit │ex.2911 + ex.3811 + │
│alte creanţe │ex.3821 - ex.399 │
├─────────────┼────────────────────────┤
│030 - Creanţe│2212 (solduri debitoare)│
│asupra │+ ex.2251 + ex.2811 + │
│societăţilor │ex.2821 - ex.2911 + │
│financiare │ex.3811 + ex.3821 - │
│sau altor │ex.399 │
│entităţi │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │30211 + 30212 + 30251 + │
│040 - Efecte │30252 + 30261 + 30262 + │
│publice, │30311 + 30312 + 30351 + │
│obligaţiuni │30352 + ex. 30371+ ex. │
│şi alte │30372 + 3041 + 3045 + │
│titluri cu │ex. 30471 + ex. 30472 + │
│venit fix │ex.3799 + ex. 3811 + ex.│
│ │3821 - 39111 - 39112 - │
│ │3912 - ex. 399 │
├─────────────┼────────────────────────┤
│048 - Efecte │ │
│publice, │ │
│obligaţiuni │ │
│şi alte │ex.30212 + ex.30252 + │
│titluri cu │ex.30312 + ex.30352 + │
│venit fix │ex.30372 + ex.3799 - │
│emise de alţi│ex.39112 │
│emitenţi │ │
│obligaţiuni │ │
│proprii │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│050 │224 - ex.2911 │
│Participaţii │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│080 - │ │
│Imobilizări │433 + 441 - 4611- 4922 │
│necorporale │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│085 - │ │
│Imobilizări │ │
│necorporale │4412 - 46112 │
│cheltuieli de│ │
│constituire │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│090 - │432 + 434 + 442 - 4612 -│
│Imobilizări │49212 - 4923 │
│corporale │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│095 - │ │
│Imobilizări │ │
│corporale │ │
│terenuri şi │ │
│construcţii │44211 + 4422 - 46122 - │
│utilizate în │ex.49231 - 49232 │
│scopul │ │
│desfăşurării │ │
│activităţilor│ │
│proprii │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │3514 + 35192 + 3521 │
│ │(sold debitor) + 3522 │
│ │(sold debitor) + 35262 +│
│ │35324 + 35328 (sold │
│ │debitor) + 3533 (sold │
│ │debitor) + 3534 + 3536 │
│ │(sold debitor) + 3538 │
│ │(sold debitor) + 35392 +│
│100 - Alte │35516 + 3552 + 3556 + │
│active │362 + 363 + 365 + 367 + │
│ │368 + 3723 (sold │
│ │debitor) + 3729 (sold │
│ │debitor) + 373 (solduri │
│ │debitoare) + ex.3791 │
│ │(solduri debitoare) + │
│ │3799 (solduri debitoare)│
│ │+ ex. 3811 + ex. 3821 - │
│ │393 - ex. 399 │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │22171 + 2237 + 2257 + │
│110 - │2812 + 2817 + 2822 + │
│Cheltuieli │2827 - 2912 + 30257 + │
│înregistrate │ex. 30371 + ex. 30372 + │
│în avans şi │ex. 30471 + ex. 30472 + │
│venituri │3557 + 3749 + 375 + 378 │
│angajate │+ 3812 + 3817 + 3822 + │
│ │3827 - ex. 399 │
├─────────────┴────────────────────────┤
│DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII │
├─────────────┬────────────────────────┤
│304 - Datorii│ │
│privind │ │
│instituţiile │2211 (solduri │
│de credit │creditoare) + ex.2221 │
│împrumuturi │ │
│primite la │ │
│vedere │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│305 - Datorii│ │
│privind │ │
│instituţiile │ │
│de credit │ex.2221 │
│împrumuturi │ │
│primite la │ │
│termen │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│307 - Alte │ │
│datorii │ │
│privind │ex.2261 │
│instituţiile │ │
│de credit la │ │
│vedere │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│308 - Alte │ │
│datorii │ │
│privind │ex.2261 + ex.4721 + │
│instituţiile │ex.4722 │
│de credit la │ │
│termen │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│314 - Datorii│ │
│privind │ │
│societăţile │ │
│financiare │2212 (solduri │
│sau alte │creditoare) + ex.2222 + │
│entităţi │ex.2223 │
│împrumuturi │ │
│primite la │ │
│vedere │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│315 - Datorii│ │
│privind │ │
│societăţile │ │
│financiare │ │
│sau alte │ex.2222 + ex.2223 │
│entităţi │ │
│împrumuturi │ │
│primite la │ │
│termen │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│317 - Alte │ │
│datorii │ │
│privind │ │
│societăţile │ex.2261 │
│financiare │ │
│sau alte │ │
│entităţi la │ │
│vedere │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│318 - Alte │ │
│datorii │ │
│privind │ │
│societăţile │ex.2261 + ex.4721 + │
│financiare │ex.4722 │
│sau alte │ │
│entităţi la │ │
│termen │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│320 - Datorii│3251 + 3261 - 3741 - │
│constituite │3742 │
│prin titluri │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │30271 + 30272 + 3036 + │
│ │3511 + 3512 +3513 +3515 │
│ │+3516+35191+3521 (sold │
│ │creditor) + 3522 (sold │
│ │creditor) + 35261 + │
│ │35323 + 35328 (sold │
│ │creditor) + 3533 (sold │
│330 - Alte │creditor) + 3536 (sold │
│datorii │creditor) + 3538 (sold │
│ │creditor) + 35391 + 3566│
│ │+ 3723 (sold creditor) +│
│ │3729 (sold creditor) + │
│ │373 (solduri creditoare)│
│ │+ 3791 (solduri │
│ │creditoare) + 3799 │
│ │(solduri creditoare) │
├─────────────┼────────────────────────┤
│340 - │ │
│Venituri │22172 + 2227 + 2267 + │
│înregistrate │30277 + 3257 + 3267 + │
│în avans şi │3567 + 376 + 377 + 3792 │
│datorii │+ 4727 + 537 │
│angajate │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│350 - │55 │
│Provizioane │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│360 - Fondul │ │
│de garantare │56 │
│a depozitelor│ │
│bancare │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│361 - Fondul │ │
│aferent │ │
│schemei de │561 │
│garantare a │ │
│depozitelor │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│362 - Fond │ │
│constituit │ │
│din │5611 │
│contribuţiile│ │
│instituţiilor│ │
│de credit │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│363 - Fond │ │
│constituit │ │
│din │ │
│încasările │5612 │
│din │ │
│recuperarea │ │
│creanţelor │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│364 - Fond │ │
│constituit │ │
│din │ │
│investirea │5613 │
│resurselor │ │
│financiare │ │
│disponibile │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│365 - Fond │ │
│constituit │5619 │
│din alte │ │
│resurse │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│366 - Fondul │ │
│de rezoluţie │562 │
│bancară │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│367 - Fond │ │
│constituit │ │
│din │5621 │
│contribuţiile│ │
│instituţiilor│ │
│de credit │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│367a - Fond │ │
│constituit │ │
│din │ │
│investirea │ │
│resurselor │5622 │
│disponibile │ │
│ale fondului │ │
│de rezoluţie │ │
│bancară │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│368 - Fond │ │
│constituit │5623 │
│din alte │ │
│resurse │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│369 - Fond de│563 │
│rezervă │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│369a - Taxă │564 │
│specială │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│370 - Rezerve│519 │
├─────────────┼────────────────────────┤
│380 - Rezerve│ │
│din │516 │
│reevaluare │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│393 - Profit │581 (sold creditor) │
├─────────────┼────────────────────────┤
│396 - │581 (sold debitor) │
│Pierdere │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│403 - Profit │591 (sold creditor) │
├─────────────┼────────────────────────┤
│406 - │591 (sold debitor) │
│Pierdere │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│410 - │ │
│Repartizarea │592 │
│profitului │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ELEMENTE ÎN │ │
│AFARA │ │
│BILANŢULUI │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│600 - Datorii│911 + 913 + 962 + 971 + │
│contingente │981 │
├─────────────┼────────────────────────┤
│610 - │901 + 903 + 921 │
│Angajamente │ │
└─────────────┴────────────────────────┘

                        CORELAŢII ÎN CADRUL MODELULUI DE BILANŢ 020 = 023 + 026
        040 = 043 + 046
        300 = 303 + 306
        303 = 304 + 305
        306 = 307 + 308
        310 = 313 + 316
        313 = 314 + 315
        316 = 317 + 318
        320 = 323 + 326
        360 = 361 + 366 + 369 + 369a
        361 = 362 + 363 + 364 + 365
        366 = 367 + 367a + 368
        120 = 420
        120 = 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 080 + 090 + 100 + 110
        420 = 300 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 393 - 396 + 403 - 406 - 410
                              CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

┌────────────────────┬─────────────────┐
│COD POZIŢIE │PLAN DE CONTURI │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │70331 + 70341 + │
│010 - Dobânzi de │70342 + 7036 + │
│primit şi venituri │7038 + 7072 + │
│asimilate │70951 + 70952 + │
│ │70953 + 70954 + │
│ │70955 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│015 - Dobânzi de │ │
│primit şi venituri │ │
│asimilate aferente │70331 + 70341 + │
│efectelor publice, │70342 + ex.7038 │
│obligaţiunilor şi │ │
│altor titluri cu │ │
│venit fix │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│020 - Dobânzi de │60341 + 60363 + │
│plătit şi cheltuieli│60369 + 6041 + │
│asimilate │6071 +6072 │
│ │+60951+60955 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│030 - Venituri din │7039 + 70959 │
│comisioane │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│040 - Cheltuieli cu │6039 + 6049 + │
│comisioane │6069 + 60959 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│050 - Profit sau │7032 + 70336 + │
│pierdere netă din │7061 + 76311- │
│operaţiuni │60321 - 6033 - │
│financiare │6061 - 66311 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │7077 + (746 - │
│060 - Alte venituri │646)*) + 7495 + │
│din exploatare │74991 + ex.74997 │
│ │+ ex.765 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│070 - Cheltuieli │611 + 612 + 613 +│
│administrative │617 + 631 + 632 +│
│generale │633 + 634 + 635 -│
│ │ex.74997 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│073 - Cheltuieli cu │611 + 612 + 613 +│
│personalul │617 + ex.6344 - │
│ │ex.74997 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│074 - Salarii │611 + 613 + │
│ │ex.6344- ex.74997│
├────────────────────┼─────────────────┤
│075 - Cheltuieli cu │612 │
│asigurările sociale │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│076 - Cheltuieli │ex.612 │
│aferente pensiilor │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│077 - Alte │631 + 632 + 633 +│
│cheltuieli │ex.634 + 635 │
│administrative │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│080 - Corecţii │ │
│asupra valorii │644 + 651 + 652 +│
│imobilizărilor │6642 - 744 - 7642│
│necorporale şi │ │
│corporale │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │60322 + 6042 + │
│ │6077 + 6092 + │
│090 - Alte │6093 + 621 + (646│
│cheltuieli de │- 746)**) + 6491 │
│exploatare │+ 6493 + 6494 + │
│ │6496 + 6497 + │
│ │ex.665 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│100 - Corecţii │ │
│asupra valorii │662 + 6633 + │
│creanţelor şi │ex.6637 + 6647 + │
│provizioanelor │ex.665 + 667 + │
│pentru datorii │(668 - 767) ***) │
│contingente şi │ │
│angajamente │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│110 - Reluări din │ │
│corecţii asupra │762 + 7633 + │
│valorii creanţelor │ex.7637 + 7647 + │
│şi provizioanelor │ex.765 + (767 - │
│pentru datorii │668) ****) │
│contingente şi │ │
│angajamente │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│120 - Corecţii │ │
│asupra valorii │ │
│titlurilor care au │60342+66312 │
│caracter de │ │
│imobilizări │ │
│financiare │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│130 - Reluări din │ │
│corecţii asupra │ │
│valorii titlurilor │70343+76312 │
│care au caracter de │ │
│imobilizări │ │
│financiare │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│150 - Venituri │771 │
│extraordinare │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│160 - Cheltuieli │671 │
│extraordinare │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│210 - Alte impozite │ │
│ce nu apar în │699 │
│elementele de mai │ │
│sus │ │
└────────────────────┴─────────────────┘

        *) pentru fiecare cesiune de imobilizări, dacă sumele înregistrate în contul 746 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 646
        **) pentru fiecare cesiune de imobilizări, dacă sumele înregistrate în contul 646 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 746
        ***) pentru fiecare creanţă trecută la pierderi, dacă sumele înregistrate în contul 668 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 767
    ****) pentru fiecare creanţă trecută la pierderi, dacă sumele înregistrate în contul 767 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 668"


    20. După capitolul XII "Exemple de corespondenţă a planului de conturi cu formatul bilanţului şi contului de profit şi pierdere aplicabil Fondului de garantare a depozitelor bancare", se introduce Capitolul XII1 Exemple de corespondenţă a planului de conturi cu formatul bilanţului şi contului de profit şi pierdere, aplicabile schemelor de garantare a depozitelor" cu următorul cuprins:
    "    CAP. XII^1
    EXEMPLE DE CORESPONDENŢĂ A PLANULUI DE CONTURI CU FORMATUL BILANŢULUI ŞI CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE, APLICABILE SCHEMELOR DE GARANTARE A DEPOZITELOR
                                         BILANŢ

┌─────────────┬────────────────────────┐
│COD POZIŢIE │PLAN DE CONTURI │
├─────────────┴────────────────────────┤
│ACTIV │
├─────────────┬────────────────────────┤
│010 - Casa │101 │
├─────────────┼────────────────────────┤
│023 - Creanţe│2211 (solduri debitoare)│
│asupra │+ ex.2233 + ex.2234 + │
│instituţiilor│ex.2251 + ex.2811 + │
│de credit la │ex.2821 - ex.2911 + │
│vedere │ex.3811 + ex.3821 - │
│ │ex.399 │
├─────────────┼────────────────────────┤
│026 - Creanţe│2231 + 2232 + ex.2233 + │
│asupra │ex.2234 + ex.2251 + │
│instituţiilor│ex.2811 + ex.2821 - │
│de credit │ex.2911 + ex.3811 + │
│alte creanţe │ex.3821 - ex.399 │
├─────────────┼────────────────────────┤
│030 - Creanţe│2212 (solduri debitoare)│
│asupra │+ ex.2251 + ex.2811 + │
│societăţilor │ex.2821 - ex.2911 + │
│financiare │ex.3811 + ex.3821 - │
│sau altor │ex.399 │
│entităţi │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │30211 + 30212 + 30251 + │
│040 - Efecte │30252 + 30261 + 30262 + │
│publice, │30311 + 30312 + 30351 + │
│obligaţiuni │30352 + ex. 30371+ ex. │
│şi alte │30372 + 3041 + 3045 + │
│titluri cu │ex. 30471 + ex. 30472 + │
│venit fix │ex.3799 + ex. 3811 + ex.│
│ │3821 - 39111 - 39112 - │
│ │3912 - ex. 399 │
├─────────────┼────────────────────────┤
│048 - Efecte │ │
│publice, │ │
│obligaţiuni │ │
│şi alte │ex.30212 + ex.30252 + │
│titluri cu │ex.30312 + ex.30352 + │
│venit fix │ex.30372 + ex.3799 - │
│emise de alţi│ex.39112 │
│emitenţi │ │
│obligaţiuni │ │
│proprii │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│050 │224 - ex.291 │
│Participaţii │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│080 - │ │
│Imobilizări │433 + 441 - 4611- 4922 │
│necorporale │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│085 - │ │
│Imobilizări │ │
│necorporale │4412 - 46112 │
│cheltuieli de│ │
│constituire │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│090 - │432 + 434 + 442 - 4612 -│
│Imobilizări │49212 - 4923 │
│corporale │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│095 - │ │
│Imobilizări │ │
│corporale │ │
│terenuri şi │ │
│construcţii │44211 + 4422 - 46122 - │
│utilizate în │ex.49231 - 49232 │
│scopul │ │
│desfăşurării │ │
│activităţilor│ │
│proprii │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │3514 + 35192 + 3521 │
│ │(sold debitor) + 3522 │
│ │(sold debitor) + 35262 +│
│ │35324 + 35328 (sold │
│ │debitor) + 3533 (sold │
│ │debitor) + 3534 + 3536 │
│ │(sold debitor) + 3538 │
│ │(sold debitor) + 35392 +│
│100 - Alte │35516 + 3552 + 3556 + │
│active │362 + 363 + 365 + 367 + │
│ │368 + 3723 (sold │
│ │debitor) + 3729 (sold │
│ │debitor) + 373 (solduri │
│ │debitoare) + ex.3791 │
│ │(solduri debitoare) + │
│ │3799 (solduri debitoare)│
│ │+ ex. 3811 + ex. 3821 - │
│ │393 - ex. 399 │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │22171 + 2237 + 2257 + │
│110 - │2812 + 2817 + 2822 + │
│Cheltuieli │2827 - 2912 + 30257 + │
│înregistrate │ex. 30371 + ex. 30372 + │
│în avans şi │ex. 30471 + ex. 30472 + │
│venituri │3557 + 3749 + 375 + 378 │
│angajate │+ 3812 + 3817 + 3822 + │
│ │3827 - ex. 399 │
├─────────────┴────────────────────────┤
│DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII │
├─────────────┬────────────────────────┤
│304 - Datorii│ │
│privind │ │
│instituţiile │2211 (solduri │
│de credit │creditoare) + ex.2221 │
│împrumuturi │ │
│primite la │ │
│vedere │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│305 - Datorii│ │
│privind │ │
│instituţiile │ │
│de credit │ex.2221 │
│împrumuturi │ │
│primite la │ │
│termen │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│307 - Alte │ │
│datorii │ │
│privind │ex.2261 │
│instituţiile │ │
│de credit la │ │
│vedere │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│308 - Alte │ │
│datorii │ │
│privind │ex.2261 + ex.4721 + │
│instituţiile │ex.4722 │
│de credit la │ │
│termen │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│314 - Datorii│ │
│privind │ │
│societăţile │ │
│financiare │2212 (solduri │
│sau alte │creditoare) + ex.2222 + │
│entităţi │ex.2223 │
│împrumuturi │ │
│primite la │ │
│vedere │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│315 - Datorii│ │
│privind │ │
│societăţile │ │
│financiare │ │
│sau alte │ex.2222 + ex.2223 │
│entităţi │ │
│împrumuturi │ │
│primite la │ │
│termen │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│317 - Alte │ │
│datorii │ │
│privind │ │
│societăţile │ex.2261 │
│financiare │ │
│sau alte │ │
│entităţi la │ │
│vedere │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│318 - Alte │ │
│datorii │ │
│privind │ │
│societăţile │ex.2261 + ex.4721 + │
│financiare │ex.4722 │
│sau alte │ │
│entităţi la │ │
│termen │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│320 - Datorii│3251 + 3261 - 3741 - │
│constituite │3742 │
│prin titluri │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │30271 + 30272 + 3036 + │
│ │3511 + 3512 +3513 +3515 │
│ │+3516+35191+3521 (sold │
│ │creditor) + 3522 (sold │
│ │creditor) + 35261 + │
│ │35323 + 35328 (sold │
│ │creditor) + 3533 (sold │
│330 - Alte │creditor) + 3536 (sold │
│datorii │creditor) + 3538 (sold │
│ │creditor) + 35391 + 3566│
│ │+ 3723 (sold creditor) +│
│ │3729 (sold creditor) + │
│ │373 (solduri creditoare)│
│ │+ 3791 (solduri │
│ │creditoare) + 3799 │
│ │(solduri creditoare) │
├─────────────┼────────────────────────┤
│340 - │ │
│Venituri │22172 + 2227 + 2267 + │
│înregistrate │30277 + 3257 + 3267 + │
│în avans şi │3567 + 376 + 377 + 3792 │
│datorii │+ 4727 + 537 │
│angajate │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│350 - │55 │
│Provizioane │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│360 - │ │
│Resursele │ │
│financiare │571 │
│ale schemei │ │
│de garantare │ │
│a depozitelor│ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│361 - │ │
│Contribuţii │ │
│anuale ale │5711 │
│instituţiilor│ │
│de credit │ │
│participante │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│362 - │ │
│Contribuţii │ │
│extraordinare│ │
│ale │5712 │
│instituţiilor│ │
│de credit │ │
│participante │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│363 - │ │
│Încasări din │ │
│recuperarea │ │
│creanţelor │5713 │
│schemelor de │ │
│garantare a │ │
│depozitelor │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│364 - │ │
│Venituri din │ │
│investirea │5714 │
│resurselor │ │
│financiare │ │
│disponibile │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│365 - Alte │ │
│resurse │ │
│stabilite │ │
│potrivit │ │
│legii sau │5715 │
│actului de │ │
│înfiinţare a │ │
│schemei de │ │
│garantare a │ │
│depozitelor │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│370 - Rezerve│519 │
├─────────────┼────────────────────────┤
│380 - Rezerve│ │
│din │516 │
│reevaluare │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│393 - Profit │581 (sold creditor) │
├─────────────┼────────────────────────┤
│396 - │581 (sold debitor) │
│Pierdere │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│403 - Profit │591 (sold creditor) │
├─────────────┼────────────────────────┤
│406 - │591 (sold debitor) │
│Pierdere │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│410 - │ │
│Repartizarea │592 │
│profitului │ │
├─────────────┴────────────────────────┤
│ELEMENTE ÎN AFARA BILANŢULUI │
├─────────────┬────────────────────────┤
│600 - Datorii│911 + 913 + 962 + 971 + │
│contingente │981 │
├─────────────┼────────────────────────┤
│610 - │901 + 903 + 921 │
│Angajamente │ │
└─────────────┴────────────────────────┘

                        CORELAŢII ÎN CADRUL MODELULUI DE BILANŢ 020 = 023 + 026
        040 = 043 + 046
        300 = 303 + 306
        303 = 304 + 305
        306 = 307 + 308
        310 = 313 + 316
        313 = 314 + 315
        316 = 317 + 318
        320 = 323 + 326
        360 = 361 + 362 + 363 + 364 + 365
        120 = 420
        120 = 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 080 + 090 + 100 + 110
        420 = 300 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 393 - 396 + 403 - 406 - 410
                              CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

┌────────────────────┬─────────────────┐
│COD POZIŢIE │PLAN DE CONTURI │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │70331 + 70341 + │
│010 - Dobânzi de │70342 + 7036 + │
│primit şi venituri │7038 + 7072 + │
│asimilate │70951 + 70952 + │
│ │70953 + 70954 + │
│ │70955 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│015 - Dobânzi de │ │
│primit şi venituri │ │
│asimilate aferente │70331 + 70341 + │
│efectelor publice, │70342 + ex.7038 │
│obligaţiunilor şi │ │
│altor titluri cu │ │
│venit fix │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│020 - Dobânzi de │60341 + 60363 + │
│plătit şi cheltuieli│60369 + 6041 + │
│asimilate │6071 +6072 │
│ │+60951+60955 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│030 - Venituri din │7039 + 70959 │
│comisioane │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│040 - Cheltuieli cu │6039 + 6049 + │
│comisioane │6069 + 60959 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│050 - Profit sau │7032 + 70336 + │
│pierdere netă din │7061 + 76311- │
│operaţiuni │60321 - 6033 - │
│financiare │6061 - 66311 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │7077 + (746 - │
│060 - Alte venituri │646)*) + 7495 + │
│din exploatare │74991 + ex.74997 │
│ │+ ex.765 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│070 - Cheltuieli │611 + 612 + 613 +│
│administrative │617 + 631 + 632 +│
│generale │633 + 634 + 635 -│
│ │ex.74997 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│073 - Cheltuieli cu │611 + 612 + 613 +│
│personalul │617 + ex.6344 - │
│ │ex.74997 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │611 + 613 + │
│074 - Salarii │ex.6344 - │
│ │ex.74997 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│075 - Cheltuieli cu │612 │
│asigurările sociale │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│076 - Cheltuieli │ex.612 │
│aferente pensiilor │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│077 - Alte │631 + 632 + 633 +│
│cheltuieli │ex.634 + 635 │
│administrative │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│080 - Corecţii │ │
│asupra valorii │644 + 651 + 652 +│
│imobilizărilor │6642 - 744 - 7642│
│necorporale şi │ │
│corporale │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │60322 + 6042 + │
│ │6077 + 6092 + │
│090 - Alte │6093 + 621 + (646│
│cheltuieli de │- 746)**) + 6491 │
│exploatare │+ 6493 + 6494 + │
│ │6496 + 6497 + │
│ │ex.665 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│100 - Corecţii │ │
│asupra valorii │662 + 6633 + │
│creanţelor şi │ex.6637 + 6647 + │
│provizioanelor │ex.665 + 667 + │
│pentru datorii │(668 - 767) ***) │
│contingente şi │ │
│angajamente │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│110 - Reluări din │ │
│corecţii asupra │762 + 7633 + │
│valorii creanţelor │ex.7637 + 7647 + │
│şi provizioanelor │ex.765 + (767 - │
│pentru datorii │668) ****) │
│contingente şi │ │
│angajamente │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│120 - Corecţii │ │
│asupra valorii │ │
│titlurilor care au │60342+66312 │
│caracter de │ │
│imobilizări │ │
│financiare │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│130 - Reluări din │ │
│corecţii asupra │ │
│valorii titlurilor │70343+76312 │
│care au caracter de │ │
│imobilizări │ │
│financiare │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│150 - Venituri │771 │
│extraordinare │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│160 - Cheltuieli │671 │
│extraordinare │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│210 - Alte impozite │ │
│ce nu apar în │699 │
│elementele de mai │ │
│sus │ │
└────────────────────┴─────────────────┘

        *) pentru fiecare cesiune de imobilizări, dacă sumele înregistrate în contul 746 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 646
        **) pentru fiecare cesiune de imobilizări, dacă sumele înregistrate în contul 646 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 746
        ***) pentru fiecare creanţă trecută la pierderi, dacă sumele înregistrate în contul 668 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 767
    ****) pentru fiecare creanţă trecută la pierderi, dacă sumele înregistrate în contul 767 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 668 CORELAŢII ÎN CADRUL MODELULUI DE CONT DE PROFIT ŞI PIERDERE 070 = 073 + 077
        143 = 010 - 020 + 030 - 040 ± 050 + 060 - 070 - 080 - 090 - 100 + 110 - 120 + 130, dacă (010 - 020 + 030 - 040 ± 050 + 060 - 070 - 080 - 090 - 100 + 110 - 120 + 130) >= 0
        146 = (010 - 020 + 030 - 040 ± 050 + 060 - 070 - 080 - 090 - 100 + 110 - 120 + 130), dacă (010 - 020 + 030 - 040 ± 050 + 060 - 070 - 080 - 090 - 100 + 110 - 120 + 130) < 0
        173 = 150 - 160, dacă (150 - 160) >= 0
        176 = (150 - 160), dacă (150 - 160) < 0
        203 = 180 - 190, dacă (180 - 190) >= 0
        206 = (180 - 190), dacă (180 - 190) < 0
        223 = 203 - 206 - 210, dacă (203 - 206 - 210) >= 0
        226 = (203 - 206 - 210), dacă (203 - 206 - 210) < 0
        223 - 226 = 203 - 206 - 210
                    CORELAŢII ÎNTRE MODELUL DE BILANŢ ŞI CEL DE CONT
                                 DE PROFIT ŞI PIERDERE

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Bilanţ col. │Cont de profit şi │
│1 şi 2 │pierdere col. 1 şi 2 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│403 │223 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│406 │226 │
└────────────┴─────────────────────────┘

"

    21. În cuprinsul Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015, prevederile referitoare la ştampilare se abrogă.

    ANEXA 2

    Concordanţe*1) între conturile privind activitatea
                    specifică a Fondului şi a schemelor de garantare
                  a depozitelor, cuprinse în Anexa nr. 1 la prezentul
                    ordin şi conturile corespunzătoare prevăzute de
                          Reglementările contabile conforme cu
                                directivele europene*2)

┌───────────────────┬───────────────────┬───────────┐
│ │Conturi vechi │ │
│ │(prevăzute în │ │
│Conturi noi │Planul de conturi │ │
│(prevăzute de anexa│cuprins în │Observaţii │
│nr. 1) │Reglementările │ │
│ │contabile conforme │ │
│ │cu directivele │ │
│ │europene) │ │
├─────┬─────────────┼─────┬─────────────┼───────────┤
│ │Operaţiuni │ │ │ │
│ │între Fond │ │Operaţiuni │ │
│ │sau schemele │ │între Fondul │ │
│ │de garantare │ │de garantare │ │
│ │a depozitelor│ │a depozitelor│Conturi │
│ │şi │ │în sistemul │utilizate │
│ │instituţiile │ │bancar şi │de Fond şi │
│22 │de credit, │22 │instituţiile │scheme de │
│ │societăţile │ │de credit, │garantare a│
│ │financiare, │ │societăţile │depozitelor│
│ │alte scheme │ │financiare │ │
│ │de garantare │ │sau alte │ │
│ │a depozitelor│ │instituţii │ │
│ │sau alte │ │ │ │
│ │entităţi │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│ │Conturi │ │Conturi │ │
│ │curente la │ │curente la │ │
│221 │instituţiile │221 │instituţiile │ │
│ │de credit sau│ │de credit sau│ │
│ │la instituţii│ │la instituţii│ │
│ │financiare │ │financiare │ │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│ │Conturi │ │Conturi │ │
│2211 │curente la │2211 │curente la │ │
│ │instituţii de│ │instituţii de│ │
│ │credit │ │credit │ │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│ │Conturi │ │Conturi │ │
│2212 │curente la │2212 │curente la │ │
│ │instituţii │ │instituţii │ │
│ │financiare │ │financiare │ │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│ │Creanţe şi │ │Creanţe şi │ │
│2217 │datorii │2217 │datorii │ │
│ │ataşate │ │ataşate │ │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│22171│Creanţe │22171│Creanţe │ │
│ │ataşate │ │ataşate │ │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│22172│Datorii │22172│Datorii │ │
│ │ataşate │ │ataşate │ │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│ │Împrumuturi │ │ │ │
│ │primite de la│ │Împrumuturile│ │
│ │instituţii de│ │primite de la│ │
│ │credit, │ │instituţii de│ │
│ │societăţi │ │credit, │ │
│222 │financiare, │222 │societăţi │ │
│ │alte scheme │ │financiare │ │
│ │de garantare │ │sau alte │ │
│ │a depozitelor│ │instituţii │ │
│ │sau alte │ │ │ │
│ │entităţi │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│ │Împrumuturile│ │Împrumuturile│ │
│2221 │primite de la│2221 │primite de la│ │
│ │instituţii de│ │instituţii de│ │
│ │credit │ │credit │ │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│ │Împrumuturile│ │Împrumuturile│ │
│2222 │primite de la│2222 │primite de la│ │
│ │societăţi │ │societăţi │ │
│ │financiare │ │financiare │ │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│ │împrumuturi │ │ │ │
│ │primite de la│ │Împrumuturile│ │
│ │alte scheme │ │primite de la│ │
│2223 │de garantare │2223 │alte │ │
│ │a depozitelor│ │instituţii │ │
│ │sau alte │ │ │ │
│ │entităţi │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│2227 │Datorii │2227 │Datorii │ │
│ │ataşate │ │ataşate │ │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│ │Depozite, │ │ │ │
│ │certificate │ │ │ │
│ │de depozit şi│ │Depozite la │ │
│ │alte │ │termen, │ │
│ │instrumente │ │certificate │ │
│ │financiare │ │de depozit şi│ │
│223 │ale │223 │alte │ │
│ │instituţiilor│ │instrumente │ │
│ │de credit, │ │financiare │ │
│ │precum şi │ │ale │ │
│ │credite │ │instituţiilor│ │
│ │acordate │ │de credit │ │
│ │potrivit │ │ │ │
│ │legii │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│2231 │Depozite │2231 │Depozite la │ │
│ │ │ │termen │ │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│2232 │Certificate │2232 │Certificate │ │
│ │de depozit │ │de depozit │ │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│ │Alte │ │Alte │ │
│2233 │instrumente │2233 │instrumente │ │
│ │financiare │ │financiare │ │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│ │Credite │ │ │ │
│2234 │acordate │ │ │Cont nou │
│ │potrivit │ │ │ │
│ │legii │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│2237 │Creanţe │2237 │Creanţe │ │
│ │ataşate │ │ataşate │ │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│224 │Participaţii │ │ │Cont nou │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│ │Valori de │ │ │ │
│ │recuperat de │ │Valori de │ │
│ │la │ │recuperat de │ │
│ │instituţiile │ │la │ │
│ │de credit, │ │instituţiile │ │
│225 │societăţi │225 │de credit, │ │
│ │financiare, │ │societăţile │ │
│ │alte scheme │ │financiare │ │
│ │de garantare │ │sau alte │ │
│ │a depozitelor│ │instituţii │ │
│ │sau alte │ │ │ │
│ │entităţi │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│ │Valori de │ │ │ │
│ │recuperat de │ │Valori de │ │
│ │la │ │recuperat de │ │
│ │instituţiile │ │la │ │
│ │de credit, │ │instituţiile │ │
│2251 │societăţi │2251 │de credit, │ │
│ │financiare, │ │societăţile │ │
│ │alte scheme │ │financiare │ │
│ │de garantare │ │sau alte │ │
│ │a depozitelor│ │instituţii │ │
│ │sau alte │ │ │ │
│ │entităti │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│2257 │Creanţe │2257 │Creanţe │ │
│ │ataşate │ │ataşate │ │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│ │Alte sume │ │ │ │
│ │datorate │ │Alte sume │ │
│ │instituţiilor│ │datorate │ │
│ │de credit, │ │instituţiilor│ │
│ │societăţilor │ │de credit, │ │
│226 │financiare, │226 │societăţilor │ │
│ │altor scheme │ │financiare │ │
│ │de garantare │ │sau altor │ │
│ │a depozitelor│ │instituţii │ │
│ │sau altor │ │ │ │
│ │entităţi │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│ │Alte sume │ │ │ │
│ │datorate │ │Alte sume │ │
│ │instituţiilor│ │datorate │ │
│ │de credit, │ │instituţiilor│ │
│ │societăţilor │ │de credit, │ │
│2261 │financiare, │2261 │societăţilor │ │
│ │altor scheme │ │financiare │ │
│ │de garantare │ │sau altor │ │
│ │a depozitelor│ │instituţii │ │
│ │sau altor │ │ │ │
│ │entităţi │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│2267 │Datorii │2267 │Datorii │ │
│ │ataşate │ │ataşate │ │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Fondul de │ │
│ │ │ │garantare a │ │
│ │Fondul de │ │depozitelor │Conturi │
│56 │garantare a │56 │în sistemul │utilizate │
│ │depozitelor │ │bancar şi de │numai de │
│ │bancare │ │despăgubire a│către Fond │
│ │ │ │creditorilor │ │
│ │ │ │prejudiciaţi │ │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│ │Fondul │ │Fondul de │Preia │
│ │aferent │ │garantare a │parţial │
│561 │schemei de │561 │depozitelor │conţinutul │
│ │garantare a │ │în sistemul │contului │
│ │depozitelor │ │bancar │561*3). │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│ │Fond │ │Fond │ │
│ │constituit │ │constituit │ │
│5611 │din │5611 │din │ │
│ │contribuţiile│ │contribuţiile│ │
│ │instituţiilor│ │instituţiilor│ │
│ │de credit │ │de credit │ │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│ │Fond │ │Fond │ │
│ │constituit │ │constituit │ │
│56111│din │56111│din │ │
│ │contribuţiile│ │contribuţiile│ │
│ │iniţiale*4) │ │iniţiale │ │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Fond │ │
│ │Fond │ │constituit │ │
│ │constituit │ │din │ │
│56112│din │56112│contribuţiile│ │
│ │contribuţiile│ │anuale, │ │
│ │anuale │ │inclusiv │ │
│ │ │ │contribuţiile│ │
│ │ │ │majorate │ │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│ │Fond │ │Fond │ │
│ │constituit │ │constituit │ │
│56113│din │56113│din │ │
│ │contribuţiile│ │contribuţiile│ │
│ │extraordinare│ │speciale │ │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│ │Fond │ │Fond │ │
│ │constituit │ │constituit │ │
│ │din │ │din │ │
│5612 │încasările │5612 │încasările │ │
│ │din │ │din │ │
│ │recuperarea │ │recuperarea │ │
│ │creanţelor │ │creanţelor │ │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│ │Fond │ │Fond │ │
│ │constituit │ │constituit │ │
│ │din │ │din │ │
│ │veniturile │ │veniturile │ │
│5613 │din │5614 │din │ │
│ │investirea │ │investirea │ │
│ │resurselor │ │resurselor │ │
│ │financiare │ │financiare │ │
│ │disponibile │ │disponibile │ │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Fond │ │
│ │ │ │constituit │ │
│ │Fond │ │din alte │ │
│5619 │constituit │5613 │resurse - │ │
│ │din alte │ │donaţii, │ │
│ │resurse │ │sponsorizări,│ │
│ │ │ │asistenţă │ │
│ │ │ │financiară │ │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Fond │Preia │
│ │ │ │constituit │parţial │
│ │ │5619 │din alte │conţinutul │
│ │ │ │venituri, │contului │
│ │ │ │stabilite │5619 │
│ │ │ │conform legii│ │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│ │Fondul de │ │Fondul de │ │
│562 │rezoluţie │562 │despăgubire a│Cont nou*5)│
│ │bancară │ │creditorilor │ │
│ │ │ │prejudiciaţi │ │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│ │Fond │ │ │ │
│ │constituit │ │ │ │
│5621 │din │ │ │Cont nou │
│ │contribuţiile│ │ │ │
│ │instituţiilor│ │ │ │
│ │de credit │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│ │Fond │ │ │ │
│ │constituit │ │ │ │
│56211│din │ │ │Cont nou │
│ │contribuţiile│ │ │ │
│ │anuale │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│ │Fond │ │ │ │
│ │constituit │ │ │ │
│56212│din │ │ │Cont nou │
│ │contribuţiile│ │ │ │
│ │extraordinare│ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│ │Fond │ │ │ │
│ │constituit │ │ │ │
│ │din │ │ │ │
│ │investirea │ │ │ │
│5622 │resurselor │ │ │Cont nou │
│ │disponibile │ │ │ │
│ │ale fondului │ │ │ │
│ │de rezoluţie │ │ │ │
│ │bancară │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│ │Fond │ │Fondul de │ │
│5623 │constituit │562 │despăgubire a│Cont nou*4)│
│ │din alte │ │creditorilor │ │
│ │resurse │ │prejudiciaţi │ │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Fond │Preia │
│ │ │ │constituit │parţial │
│ │ │5619 │din alte │conţinutul │
│ │ │ │venituri, │contului │
│ │ │ │stabilite │5619 │
│ │ │ │conform legii│ │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│563 │Fond de │ │ │Cont nou │
│ │rezervă │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│564 │Taxă specială│ │ │Cont nou │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Conturi │
│ │Resursele │ │ │noi, │
│ │financiare │ │ │utilizate │
│57 │ale schemei │ │ │numai de │
│ │de garantare │ │ │către │
│ │a depozitelor│ │ │schemele de│
│ │ │ │ │garantare a│
│ │ │ │ │depozitelor│
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│ │Resursele │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │
│571 │ale schemei │ │ │Cont nou │
│ │de garantare │ │ │ │
│ │a depozitelor│ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│ │Contribuţii │ │ │ │
│ │anuale ale │ │ │ │
│5711 │instituţiilor│ │ │Cont nou │
│ │de credit │ │ │ │
│ │participante │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│ │Contribuţii │ │ │ │
│ │extraordinare│ │ │ │
│5712 │ale │ │ │Cont nou │
│ │instituţiilor│ │ │ │
│ │de credit │ │ │ │
│ │participante │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│ │Încasări din │ │ │ │
│ │recuperarea │ │ │ │
│5713 │creanţelor │ │ │Cont nou │
│ │schemelor de │ │ │ │
│ │garantare a │ │ │ │
│ │depozitelor │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │investirea │ │ │ │
│5714 │resurselor │ │ │Cont nou │
│ │financiare │ │ │ │
│ │disponibile │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤
│ │Alte resurse │ │ │ │
│ │stabilite │ │ │ │
│ │potrivit │ │ │ │
│ │legii sau │ │ │ │
│5715 │actului de │ │ │Cont nou │
│ │înfiinţare a │ │ │ │
│ │schemei de │ │ │ │
│ │garantare a │ │ │ │
│ │depozitelor. │ │ │ │
└─────┴─────────────┴─────┴─────────────┴───────────┘

        *1) Concordanţele prevăzute în prezenta anexă nu au caracter exhaustiv, acestea putând fi adaptate în funcţie de specificul operaţiunilor, cu respectarea conţinutului conturilor prevăzute de Anexa nr. 1 la prezentul ordin şi de Reglementările contabile conforme cu directivele europene
        *2) Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015
        *3) În cadrul contului vechi 561 a fost prevăzută evidenţierea tuturor resurselor financiare ale Fondului (menţionate la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
        Având în vedere că Legea nr. 311/2015 distinge (la art. 92) între cele trei categorii de activităţi ale Fondului, respectiv în calitate de schemă de garantare a depozitelor, administrator al fondului de rezoluţie bancară şi alte activităţi, în cadrul conturilor introduse prin prezentul ordin au fost prevăzute conturi distincte pentru fondul aferent schemei de garantare a depozitelor, fondul de rezoluţie bancară şi fondul de rezervă, stabilite conform legii.

        *4) Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare nu prevede constituirea unui fond din contribuţii iniţiale. Astfel, acest cont a fost menţinut în Planul de conturi exclusiv în scopul evidenţierii fondului constituit din contribuţiile iniţiale ale instituţiilor de credit autorizate/ sucursalelor instituţiilor de credit cu sediul în alte state membre care au obţinut calitatea de participant la Fond până la data intrării în vigoare a Legii nr. 311/2015, în cotele şi limitele prevăzute de prevederile legale.
        *5) Preia şi conţinutul contului vechi 562, respectiv fondul de restructurare bancară (fondul de despăgubire a creditorilor prejudiciaţi) constituit până la intrarea în vigoare a Legii nr. 311/2015.
                                    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016