Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXE din 20 februarie 2020  privind modelele de formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor bugetare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXE din 20 februarie 2020 privind modelele de formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor bugetare

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 150 bis din 25 februarie 2020
──────────
     Conţinute de ORDINUL nr. 43 din 20 februarie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 25 februarie 2020.
──────────
    ANEXA 1

        (antet A.N.R.S.C.)
        Nr: ........ din data .........................
        Către*1): .....................................
        *1) Numele, Prenumele/Denumirea

        Adresa*2): ....................................
        *2) Adresă domiciliu/domiciliu fiscal

        Cod de identificare fiscală*3): ...............
        *3) Codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

                                     NOTIFICARE
                     privind obligaţiile bugetare restante
        În temeiul art. 162 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul publicării listelor debitorilor care înregistrează obligaţii bugetare restante, vs notificăm că la data de ........... înregistraţi obligaţii bugetare restante şi neachitate la data prezentei, în cuantum de ............ lei, astfel:

┌───────────┬─────┬──────────────┬─────────────────────┐
│ │ │Dobânzi │Penalităţi calculate │
│Natura │Debit│calculate până│până la data de │
│obligaţiei │ │la data de │.....................│
│ │ │..............│ │
├───────────┼─────┼──────────────┼─────────────────────┤
│Contribuţie│ │ │ │
└───────────┴─────┴──────────────┴─────────────────────┘


        În cazul în care există neconcordanţe între evidenţa dumneavoastră şi sumele cuprinse în prezenta notificare, vă rugăm să vă prezentaţi la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicării notificării, în vederea punerii de acord asupra acestora. În caz contrar, obligaţiile bugetare restante se publică aşa cum au fost menţionate în prezenta notificare sau cele rămase nestinse din acestea la data publicării, după caz.
        Totodată vă reamintim că în conformitate cu dispoziţiile:
    - art. 13 alin. (1) şi (2), art. 15 alin. (1) şi art. 47 alin. (3), lit. b) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 1,art. 2 şi art. 3 din Ordinul nr. 79/2017 privind modalitatea de achitare a contribuţiei prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a A.N.R.S.C., cu modificările ulterioare, aprobat prin Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 22/2017;

        aveţi următoarele obligaţii:
    1. să depuneţi lunar, până la data de 25 a lunii curente pentru luna precedentă, declaraţia privind contribuţia de 0,12% fie pe suport de hârtie, la registratura A.N.R.S.C. sau prin poştă cu confirmare de primire, fie prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin intermediul portalului A.N.R.S.C.. Începând cu 1 ianuarie 2019 este obligatorie depunerea declaraţiei prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
    2. să achitaţi până la data de 25 a lunii în curs pentru luna precedentă, contribuţia în cuantum de 0,12% în contul deschis pentru A.N.R.S.C. la Trezoreria Operativă a Sectorului 3 a Municipiului Bucureşti Cod IBAN: R029TREZ70320F365000XXXX.

        Atenţionăm că orice schimbare a datelor de identificare a entităţii dumneavoastră (cod de identificare fiscală, adresa, obiect de activitate etc.) trebuie comunicată cu celeritate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă prin intermediul portalului A.N.R.S.C., ori în scris, la sediul A.N.R.S.C.
                               Preşedinte,
                      L.S. .........................
                    (prenumele, numele şi semnătura)
        Notă:
    1. Denumire: Notificare privind obligaţiile bugetare
    2. Format: A4.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 162 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: - de Serviciul Contabilitate, Urmărire şi Executare Silită a Creanţelor - S.C.U.E.S.C., în format hârtie, pentru tipărire, transmitere şi arhivare.
    6. Circulă:
    - 1 exemplar la A.N.R.S.C., în format hârtie;
    – 1 exemplar la debitor, în format hârtie;

    7. Se arhivează în format hârtie la S.C.U.E.S.C.


    ANEXA 2

        (antet A.N.R.S.C.)
        Nr: ........ din data .........................
        Către*1): .....................................
        *1) Numele, Prenumele/Denumirea

        Cod de identificare fiscală*2): ...............
        *2) Codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

        Adresa*3): ....................................
        *3) Adresă domiciliu/domiciliu fiscal

                                       DECIZIE
           referitoare la obligaţiile bugetare accesorii reprezentând
                       dobânzi şi penalităţi de întârziere
        În temeiul art. 98 lit. c) şi art. 173 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor bugetare principale, s-au calculat următoarele dobânzi şi penalităţi de întârziere:

┌───────────┬──────────┬─────────────┬────────────────────────┐
│Denumirea │Cuantumul │Cuantumul │ │
│obligaţiei │dobânzilor│penalităţilor│Contul în care urmează a│
│bugetare │(lei) │de întârziere│se vira suma │
│ │ │(lei) │ │
├───────────┼──────────┼─────────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │Cont IBAN: │
│Contribuţie│ │ │RO29TREZ70320F365000XXXX│
│ │ │ │Banca: Trezoreria │
├───────────┼──────────┼─────────────┤Operativă a Sectorului 3│
│ │ │ │Codul de identificare │
│TOTAL │ │ │fiscală: 14935787 │
│ │ │ │ │
└───────────┴──────────┴─────────────┴────────────────────────┘


     Detaliile referitoare la modul de calcul al sumelor reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente obligaţiilor bugetare se află în anexa la prezenta.
        Vă invităm să achitaţi dobânzile şi penalităţile de întârziere, în termenul prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
    - până la data de 5 a lunii următoare inclusiv, dacă data comunicării prezentei decizii este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;
    – până la data de 20 a lunii următoare inclusiv, dacă data comunicării prezentei decizii este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.

        În conformitate cu prevederile art. 1 pct. 38 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanţă.
        Asupra emiterii prezentei decizii, A.N.R.S.C. nu este obligată să asigure contribuabilului/plătitorului posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere cu privire la faptele şi împrejurările relevante în luarea prezentei decizii, conform art. 9 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
        Împotriva prezentului înscris cel interesat poate depune contestaţie la A.N.R.S.C. în termen de 45 de zile de la data comunicării acestuia, în conformitate cu prevederile art. 268, 269 şi 270 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
        Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
                               Preşedinte,
                    L.S. ...........................
                    (prenumele, numele şi semnătura)
    ANEXA 1

        La Decizia nr. ....... din data de ............

┌────────────────────┬─────────┬───────────┬──────────┬──────────┬────┬────────────┐
│ │ │Perioada │ │ │ │ │
│ │ │pentru care│ │ │ │Suma │
│Documentul prin care│Categorie│se │Suma │Zile/luni │ │reprezentând│
│s-a individualizat │suma de │calculează │obligaţiei│de │Cota│dobândă sau │
│suma de plată │plată*) │dobânda sau│principale│întârziere│ │penalitate │
│ │ │penalitatea│(lei) │ │ │de │
│ │ │de │ │ │ │întârziere │
│ │ │întârziere │ │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────┼────────────┤
│Declaraţie nr. │ │ │ │ │ │ │
│............ │DO │ │ │ │ │ │
│/...................│ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────┼────────────┤
│Declaraţie nr. │ │ │ │ │ │ │
│............ │DO │ │ │ │ │ │
│/...................│ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────┼────────────┤
│Declaraţie nr. │ │ │ │ │ │ │
│............ │P │ │ │ │ │ │
│/...................│ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────┼────────────┤
│Declaraţie nr. │ │ │ │ │ │ │
│............ │P │ │ │ │ │ │
│/...................│ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────┼────────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┴─────────┴───────────┴──────────┴──────────┴────┴────────────┤
│*) DO – dobânzi de întârziere, P - penalitate de întârziere │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                               Şef Serviciu
                     (prenumele, numele semnătura)
                                 Întocmit,
                     (prenumele, numele, semnătura)
        Notă:
    1. Denumire: Decizie referitoare la obligaţiile bugetare accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere
    2. Format: A4.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează în baza art. 98 lit. c) şi art. 173 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte:
    - de Serviciul Contabilitate, Urmărire şi Executare Silită a Creanţelor - S.C.U.E.S.C., în format hârtie, pentru tipărire, transmitere şi arhivare.

    6. Circulă:
    - 1 exemplar la A.N.R.S.C., în format hârtie;
    – 1 exemplar la debitor, în format hârtie;

    7. Se arhivează în format hârtie la S.C.U.E.S.C.


    ANEXA 3

        (antet A.N.R.S.C.)
        Dosar de executare nr: ........ din: .............
        Nr: ............ din data: .......................
        Către*1): ........................................
        *1) Numele, Prenumele/Denumirea

        Cod de identificare fiscală*2): ..................
        *2) Codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

        Adresa*3): .......................................
        *3) Adresă domiciliu/domiciliu fiscal

                                      SOMAŢIE
        În baza art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă înştiinţăm că figuraţi în evidenţa contabilă a A.N.R.S.C. cu suma totală de plată de ........... lei, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de A.N.R.S.C. anexat/anexate:

┌───────────┬─────────┬──────────┬────────┬────────────────────────┐
│Denumirea │Categorie│Titlu │Suma │Contul în care urmează a│
│obligaţiei │suma de │executoriu│datorată│se vira suma │
│bugetare │plată*) │nr./data │(lei) │ │
├───────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────────────────────┤
│ │ │Titlul │ │ │
│ │ │executoriu│ │ │
│Contribuţie│D │nr. │ │ │
│ │ │........ │ │ │
│ │ │/.........│ │ │
├───────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ │Titlul │ │Cont IBAN: │
│ │ │executoriu│ │RO29TREZ70320F365000XXXX│
│Contribuţie│DO │nr. │ │Banca : Trezoreria │
│ │ │........ │ │Operativă a Sectorului 3│
│ │ │/.........│ │Codul de identificare │
├───────────┼─────────┼──────────┼────────┤fiscală: 14935787 │
│ │ │Titlul │ │ │
│ │ │executoriu│ │ │
│Contribuţie│P │nr. │ │ │
│ │ │........ │ │ │
│ │ │/.........│ │ │
├───────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│TOTAL │ │ │ │ │
├───────────┴─────────┴──────────┴────────┴────────────────────────┤
│*) D - debit principal, DO - dobânzi, P - penalităţi de întârziere│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

        Accesoriile se calculează în continuare, până la data plăţii, inclusiv.
        Dacă în termen de 15 zile de la primirea prezentei somaţii nu veţi achita sumele menţionate pentru care termenul legal de plată a expirat, nu veţi face dovada stingerii acestora sau nu veţi depune o notificare cu privire la intenţia de a se demara procedura de mediere, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se va proceda la continuarea măsurilor de executare silită.
        Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somaţii prin poştă, vor fi suportate de către dumneavoastră.
        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                               Preşedinte,
                    L.S. ..........................
                    (prenumele, numele şi semnătura)
        Notă:
    1. Denumire: Somaţie
    2. Format: A4.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de către Biroul Executare Silită a Creanţelor.
    6. Circulă: 1 exemplar la debitor.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.


    ANEXA 4

        (antet A.N.R.S.C.)
        Dosar de executare nr:.......... din:...............
        Nr: ............. din data: .......................
        Către*1): .........................................
        *1) Numele, Prenumele/Denumirea

        Cod de identificare fiscală*2): ...................
        *2) Codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

        Adresa*3): ........................................
        *3) Adresă domiciliu/domiciliu fiscal.

                                    Titlu executoriu
        În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a expirat scadenţa/termenul de plată a obligaţiilor bugetare înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată de ............. lei, a fost emis prezentul înscris care constituie titlu executoriu:

┌───────────┬─────────┬──────────────┬──────────┬────────┐
│Denumirea │Categorie│Documentul │Termenul │Suma │
│obligaţiei │sumă de │prin care s-a │legal de │datorată│
│bugetare │plată*) │stability suma│plată │(lei) │
│ │ │de plată │ │ │
├───────────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │Data de 25│ │
│ │ │Declaraţia nr.│a lunii │ │
│Contribuţie│D │....... │curente │ │
│ │ │/.............│pentru │ │
│ │ │ │luna │ │
│ │ │ │precedentă│ │
├───────────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │Data de 25│ │
│ │ │Declaraţia nr.│a lunii │ │
│Contribuţie│D │....... │curente │ │
│ │ │/.............│pentru │ │
│ │ │ │luna │ │
│ │ │ │precedentă│ │
├───────────┴─────────┴──────────────┼──────────┼────────┤
│Total debit principal │ │ │
├───────────┬─────────┬──────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │Decizie calcul│Conf. art.│ │
│ │ │accesorii nr. │156 alin. │ │
│Contribuţie│DO │....... │(1) din │ │
│ │ │/.............│Legea nr. │ │
│ │ │ │207/2015 │ │
├───────────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │Decizie calcul│Conf. art.│ │
│ │ │accesorii nr. │156 alin. │ │
│Contribuţie│P │....... │(1) din │ │
│ │ │/.............│Legea nr. │ │
│ │ │ │207/2015 │ │
├───────────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
├───────────┴─────────┴──────────────┴──────────┴────────┤
│*) D - debit principal, DO - dobânzi, P - penalităţi de │
│întârziere │
└────────────────────────────────────────────────────────┘


        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
        Prezentul titlu executoriu produce efecte juridice faţă de dumneavoastră, de la data comunicării acestuia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
                               Preşedinte,
                    L.S. ......................
                    (prenumele, numele şi semnătura)
        Notă:
    1. Denumire: Titlu executoriu
    2. Format: A4.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de către Biroul Executare Silită a Creanţelor.
    6. Circulă: 1 exemplar la debitor.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.


    ANEXA 5

        (antet A.N.R.S.C.)
        Dosar de executare nr: ......... din: .................
        Nr: ............... din data: .........................
        Către*1): .............................................
        *1) Numele, Prenumele/Denumirea.

        Adresa*2): ............................................
        *2) Adresă domiciliu/domiciliu fiscal.

                                       ADRESĂ
                 de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti
        În temeiul prevederilor art. 236, alin. (12) şi (13) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările completările ulterioare, se indisponibilizează de îndată, în măsura în care este necesar pentru stingerea obligaţiilor bugetare, sumele existente, precum şi cele viitoare, provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi/sau valută deschise la unitatea dumneavoastră de către debitorul ........................................ cu domiciliul/domiciliul fiscal .............................. CIF ................... în limita sumei totale de .................. lei.
        Sumele urmăribile vor fi reţinute şi virate în contul R029TREZ70320F365000XXXX deschis la Trezoreria Operativă a Sectorului 3 pe numele A.N.R.S.C., cod de identificare fiscală 14935787, utilizând numărul dosarului de executare.
        Poprirea se consideră înfiinţată din momentul primirii adresei de înfiinţare. În acest sens, aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi.
        Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data şi ora primirii prezentei, nu veţi mai proceda la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorului .............. şi nu veţi mai accepta alte plăţi din conturile acestuia, până la achitarea integrală a obligaţiilor bugetare, cu excepţia plăţilor dispuse pentru stingerea sumelor prevăzute la art. 236 alin. (14) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Despre luarea măsurilor în conformitate cu prevederile art. 236 alin. (9),(10) şi (11) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, veţi înştiinţa organul de executare silită.
        Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.
        Vă mulţumim pentru cooperare,
                               Preşedinte,
                    L.S. ...................
                    (prenumele, numele şi semnătura)
        Notă:
    1. Denumire: Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti
    2. Format: A4.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 236 alin. (12) şi alin. (13) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de către Biroul Executare Silită a Creanţelor.
    6. Circulă: 1 exemplar la bancă.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.


    ANEXA 6

        Dosar de executare nr: ............ din: ................
        Nr: ............. din data: .............................
        Către*1): ...............................................
        *1) Numele, Prenumele/Denumirea.

        Cod de identificare fiscală*2): .........................
        *2) Codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

        Adresa*3): ..............................................
        *3) Adresă domiciliu/domiciliu fiscal.

                                       ADRESĂ
                        de înştiinţare privind înfiinţarea popririi
        În baza art. 236 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că s-a luat măsura indisponibilizării sumelor existente, precum şi a celor viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi/sau în valută deschise la băncile ................................................
        Sumele urmăribile vor fi reţinute şi virate în contul R029TREZ70320F365000XXXX deschis la Trezoreria Operativă a Sectorului 3 pe numele A.N.R.S.C, pentru a stinge obligaţiile bugetare datorate de dumneavoastră, după cum urmează:

┌───────────┬─────────┬─────────────┬────────┬────────────────────────┐
│Denumirea │Categorie│Titlul │Suma │Contul în care urmează a│
│obligaţiei │sumă de │executoriu │datorată│se vira suma │
│bugetare │plată*) │nr./data │(lei) │ │
├───────────┼─────────┼─────────────┼────────┼────────────────────────┤
│ │ │Titlul │ │ │
│Contribuţie│D │executoriu │ │ │
│ │ │nr. ....... │ │ │
│ │ │/............│ │ │
├───────────┼─────────┼─────────────┼────────┤RO29TREZ70320F365000XXXX│
│ │ │Titlul │ │Banca: Trezoreria │
│Contribuţie│DO │executoriu │ │Operativă a Sectorului 3│
│ │ │nr. ....... │ │Codul de identificare │
│ │ │/............│ │fiscală: 14935787 │
├───────────┼─────────┼─────────────┼────────┤ │
│ │ │Titlul │ │ │
│Contribuţie│P │executoriu │ │ │
│ │ │nr. ....... │ │ │
│ │ │/............│ │ │
├───────────┴─────────┴─────────────┴────────┴────────────────────────┤
│*) D - debit principal, DO - dobânzi, P - penalităţi de întârziere │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


        În cazul în care popririle înfiinţate de organul de executare silită generează imposibilitatea debitorului de a-şi continua activitatea economică, cu consecinţe sociale deosebite, organul fiscal poate dispune, la cererea debitorului şi ţinând seama de motivele invocate de acesta, fie suspendarea totală, fie suspendarea parţială a executării silite prin poprire. Suspendarea se poate dispune, o singură dată, pe parcursul a 2 ani calendaristici pentru o perioadă de cel mult 6 luni consecutive de la data comunicării către bancă sau alt terţ poprit a actului de suspendare a popririi.
        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
                               Preşedinte,
                    L.S. ..........................
                    (prenumele, numele şi semnătura)
        Notă:
    1. Denumire: Adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi
    2. Format: A4.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza art. 236 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de către Biroul Executare Silită a Creanţelor.
    6. Circulă: 1 exemplar la debitor.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.


    ANEXA 7

        (antet A.N.R.S.C.)
        Dosar de executare nr: ........... din: ..............
        Nr: .............. din data: .........................
        Către*1): ............................................
        *1) Numele, Prenumele/Denumirea.

        Adresa*2): ...........................................
        *2) Adresă domiciliu/domiciliu fiscal.

                                        DECIZIE
        de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti
        În baza prevederilor art. 230 alin. (5),art. 233 alin. (3),art. 234 şi art. 236 alin. (17) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se ridică măsurile de executare silită aplicate debitorului ........................................., cu domiciliu/domiciliul fiscal în judeţul ................ localitatea ................ str. ................ nr. ......, CIF ............... prin Adrese, de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti nr. .........../............., după cum urmează:
    [ ] - în limita sumei de ........................ lei, întrucât a fost depus documentul prin care se certifică că debitorul are de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la o autoritate/instituţie publică, potrivit prevederilor art. 230 alin. (5) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
        [ ] - în totalitate, întrucât s-au stins integral obligaţiile bugetare prevăzute în titlul executoriu/titlurile executorii, inclusiv obligaţiile de plată accesorii, cheltuielile de executare şi orice alte sume stabilite în sarcina debitorului, potrivit legii, ori a/au fost desfiinţat/e titlul executoriu/titlurile executorii sau în alte cazuri prevăzute de lege, potrivit dispoziţiilor art. 234 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
        [ ] - s-a constatat că poprirea bancară a rămas fără obiect.

        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
                               Preşedinte,
                    L.S. ..............................
        (prenumele, numele semnătura)
        Notă:
    1. Denumire: Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti
    2. Format: A4.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 230 alin. (5),art. 233 alin. (3),art. 234 şi art. 236 alin. (17) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 sau mai multe exemplare, după caz, de către Biroul Executare Silită a Creanţelor.
    6. Circulă: 1 exemplar fiecărei instituţie de credit căreia i-a fost comunicată indisponibilizarea disponibilităţilor băneşti.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.


    ANEXA 8

        (antet A.N.R.S.C.)
        Dosar de executare nr: ......... din: .............
        Nr: ............... din data: .....................
        Către*1): .........................................
        *1) Numele, Prenumele/Denumirea.

        Cod de identificare fiscală*2): ......................
        *2) Codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

        Adresa*3): ...............................................
        *3) Adresă domiciliu/domiciliu fiscal.

                                        SOMAŢIE
        (pentru titlurile executorii obţinute în urma unor sentinţe judecătoreşti)
        În baza art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă înştiinţăm că figuraţi în evidenţa contabilă a A.N.R.S.C. cu suma totală de plată de ................... lei, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de A.N.R.S.C. anexat/anexate:

┌──────────────────────────┬─────────┬─────────────┬────────┬────────────────────────┐
│Denumirea obligaţiei │Categorie│Titlul │Suma │Contul în care urmează a│
│bugetare │suma de │executoriu │datorată│se vira suma │
│ │plată *) │nr./data │(lei) │ │
├──────────────────────────┼─────────┼─────────────┼────────┼────────────────────────┤
│ │ │Sentinţă │ │ │
│Tarif │D │Civilă nr. │ │ │
│..........................│ │....... │ │ │
│ │ │/............│ │ │
├──────────────────────────┼─────────┼─────────────┼────────┤RO29TREZ70320F365000XXXX│
│ │ │Sentinţă │ │Banca : Trezoreria │
│Tarif │DO │Civilă nr. │ │Operativă a Sectorului 3│
│...................... │ │....... │ │Codul de identificare │
│ │ │/............│ │fiscală: 14935787 │
├──────────────────────────┼─────────┼─────────────┼────────┤ │
│ │ │Sentinţă │ │ │
│Tarif │P │Civilă nr. │ │ │
│...................... │ │....... │ │ │
│ │ │/............│ │ │
├──────────────────────────┼─────────┼─────────────┼────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │RO61TREZ23F51010385 │
│ │ │Sentinţă │ │0103X │
│Cheltuieli de judecată │ │Civilă nr. │ │Banca: Trezoreria │
│ │ │....... │ │Operativă a Sectorului 3│
│ │ │/............│ │Codul de identificare │
│ │ │ │ │fiscală: 14935787 │
├──────────────────────────┴─────────┴─────────────┼────────┼────────────────────────┤
│TOTAL │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────────────────────┤
│*) D - debit principal, DO - dobânzi, P - penalităţi de întârziere │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


        Dacă în termen de 15 zile de la primirea prezentei somaţii nu veţi achita sumele menţionate pentru care termenul legal de plată a expirat, nu veţi face dovada stingerii acestora sau nu veţi depune o notificare cu privire la intenţia de a se demara procedura de mediere, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se va proceda la continuarea măsurilor de executare silită.
        Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somaţii prin poştă, vor fi suportate de către dumneavoastră.
        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
                               Preşedinte,
                    L.S. ............................
                    (prenumele, numele şi semnătura)
        Notă:
    1. Denumire: Somaţie (pentru titlurile executorii obţinute în urma unor sentinţe judecătoreşti)
    2. Format: A4.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de către Biroul Executare Silită a Creanţelor.
    6. Circulă: 1 exemplar la debitor.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.


    ANEXA 9

        (antet A.N.R.S.C.)
        Dosar de executare nr: ......... din: ..............
        Nr: .............. din data: .......................
        Către*1): ..........................................
        *1) Numele, Prenumele/Denumirea.

        Adresa*2): ...........................................
        *2) Adresă domiciliu/domiciliu fiscal.

                                       ADRESĂ
            de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti
        (pentru titlurile executorii obţinute în urma unor sentinţe judecătoreşti)
    În temeiul prevederilor art. 236, alin. (12) şi (13) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se indisponibilizează de îndată, în măsuţa în care este necesar pentru stingerea obligaţiilor bugetare, sumele existente, precum şi cele viitoare, provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi/sau valută deschise la unitatea dumneavoastră de către debitorul ............................... cu domiciliul/domiciliul fiscal ....................... CIF ..................... în limita sumei totale de .............. lei.
        Sumele urmăribile vor fi reţinute şi virate în conturile deschise la Trezoreria Operativă a Sectorului 3 pe numele A.N.R.S.C., utilizând numărul dosarului de executare, după cum urmează:

┌───────────┬────────┬─────────────┬────────┬────────────────────────┐
│Denumirea │Categori│Titlul │Suma │Contul în care urmează a│
│obligaţiei │suma de │executoriu │datorată│se vira suma │
│bugetare │plată *)│nr./data │(lei) │ │
├───────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────────────────┤
│ │ │Sentinţă │ │ │
│Contribuţie│ │Civilă nr. │ │RO29TREZ70320F365000 │
│ │ │....... │ │XXXX │
│ │ │/............│ │Banca : Trezoreria │
├───────────┼────────┼─────────────┼────────┤Operativă a Sectorului 3│
│ │ │Sentinţă │ │Codul de identificare │
│Tarif │ │Civilă nr. │ │fiscală: 14935787 │
│ │ │....... │ │ │
│ │ │/............│ │ │
├───────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────────────────┤
│ │ │Sentinţă │ │RO61TREZ23F510103850103X│
│Cheltuieli │ │Civilă nr. │ │Banca : Trezoreria │
│de judecată│ │....... │ │Operativă a Sectorului 3│
│ │ │/............│ │Codul de identificare │
│ │ │ │ │fiscală: 14935787 │
├───────────┴────────┴─────────────┼────────┼────────────────────────┤
│TOTAL │ │ │
├──────────────────────────────────┴────────┴────────────────────────┤
│*D - debit principal, DO - dobânzi, P - penalităţi de întârziere │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


        Poprirea se consideră înfiinţată din momentul primirii adresei de înfiinţare. În acest sens, aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi.
        Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data şi ora primirii prezentei, nu veţi mai proceda la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorului ........................... şi nu veţi mai accepta alte plăţi din conturile acestuia, până la achitarea integrală a obligaţiilor bugetare, cu excepţia plăţilor dispuse pentru stingerea sumelor prevăzute la art. 236 alin. (14) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Despre luarea măsurilor în conformitate cu prevederile art. 236 alin. (9),(10) şi (11) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, veţi înştiinţa organul de executare silită.
        Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.
        Vă mulţumim pentru cooperare,
                               Preşedinte,
                    L.S. ..........................
                    (prenumele, numele şi semnătura)
        Notă:
    1. Denumire: Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti (pentru titlurile executorii obţinute în urma unor sentinţe judecătoreşti)
    2. Format: A4.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 236 alin. (12) şi alin. (13) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de către Biroul Executare Silită a Creanţelor.
    6. Circulă: 1 exemplar la bancă.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.


    ANEXA 10

        (antet A.N.R.S.C.)
        Dosar de executare nr: ......... din: ...............
        Nr: ............... din data: .......................
        Către*1): ...........................................
        *1) Numele, Prenumele/Denumirea.

        Cod de identificare fiscală*2): .....................
        *2) Codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

        Adresa*3): ..........................................
        *3) Adresă domiciliu/domiciliu fiscal.

                                         ADRESĂ
                        de înştiinţare privind militarea popririi
        (pentru titlurile executorii obţinute în urma unor sentinţe judecătoreşti)
        În baza art. 236 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că s-a luat măsura indisponibilizării sumelor existente, precum şi a celor viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi/sau în valută deschise la băncile ...........................................
        Sumele urmăribile vor fi reţinute şi virate în conturile deschise la Trezoreria Operativă a Sectorului 3, pe numele A.N.R.S.C., utilizând numărul dosarului de executare, după cum urmează:

┌───────────┬─────────┬─────────────┬────────┬─────────────────────┐
│Denumirea │Categorie│Titlul │Suma │Contul în care │
│obligaţiei │suma de │executoriu │datorată│urmează a se vira │
│bugetare │plată*) │nr./data │(lei) │suma │
├───────────┼─────────┼─────────────┼────────┼─────────────────────┤
│ │ │Sentinţă │ │ │
│Contribuţie│ │Civilă nr. │ │RO29TREZ70320F365000X│
│ │ │........ │ │XXX │
│ │ │/............│ │Banca: Trezoreria │
├───────────┼─────────┼─────────────┼────────┤Operativă a │
│ │ │Sentinţă │ │Sectorului 3 │
│Tarif │ │Civilă nr. │ │Codul de identificare│
│ │ │........ │ │fiscală: 14935787 │
│ │ │/............│ │ │
├───────────┼─────────┼─────────────┼────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │ │RO61TREZ23F5101038501│
│ │ │Sentinţă │ │03X │
│Cheltuieli │ │Civilă nr. │ │Banca : Trezoreria │
│de judecată│ │........ │ │Operativă a │
│ │ │/............│ │Sectorului 3 │
│ │ │ │ │Codul de identificare│
│ │ │ │ │fiscală: 14935787 │
├───────────┴─────────┴─────────────┼────────┼─────────────────────┤
│TOTAL │ │ │
├───────────────────────────────────┴────────┴─────────────────────┤
│*D - debit principal, DO - dobânzi, P- penalităţi de întârziere │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘


        În cazul în care popririle înfiinţate de organul de executare silită generează imposibilitatea debitorului de a-şi continua activitatea economică, cu consecinţe sociale deosebite, organul fiscal poate dispune, la cererea debitorului şi ţinând seama de motivele invocate de acesta, fie suspendarea totală, fie suspendarea parţială a executării silite prin poprire. Suspendarea se poate dispune, o singură dată, pe parcursul a 2 ani calendaristici pentru o perioadă de cel mult 6 luni consecutive de la data comunicării către bancă sau alt terţ poprit a actului de suspendare a popririi.
        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
                               Preşedinte,
                    L.S. ..........................
                    (prenumele, numele şi semnătura)
        Notă:
    1. Denumire: Adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi (pentru titlurile executorii obţinute în urma unor sentinţe judecătoreşti)
    2. Format: A4.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza art. 236 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de către Biroul Executare Silită a Creanţelor.
    6. Circulă: 1 exemplar la debitor.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.


    ANEXA 11

        (antet A.N.R.S.C.)
        Nr. ........../ ...........
                                ANUNŢ INDIVIDUAL
                      pentru comunicarea prin publicitate
        În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5),alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm prin publicitate .......................... (denumire act administrativ) nr. ........../.................................. emis pe numele debitorului ............................, cu domiciliul/ domiciliul fiscal în ........................................
        Actul administrativ poate fi consultat de titularul acestuia la sediul A.N.R.S.C. din Bucureşti str. Romulus nr. 6 sectorul 2.
        Prezentul act administrativ se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului, respectiv ......................
        Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ, îl/o puteţi contacta pe domnul/doamna .................................., la sediul A.N.R.S.C. din Bucureşti str. Romulus nr. 6 sectorul 2 sau pe e-mail: ...................
                               Preşedinte,
                    L.S. ....................
                    (prenumele, numele şi semnătura)
        Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
        Notă:
    1. Denumire: Anunţ individual pentru comunicarea prin publicitate
    2. Format: A4.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza art. 47 alin. (5) şi ale alin. (6) şi (7) privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 3 exemplare de către Serviciul Contabilitate, Urmărire şi Executare Silită a Creanţelor/Biroul Executare Silită a Creanţelor.
    6. Circulă:
    - 1 exemplar la sediul A.N.R.S.C. din str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Bucureşti.
    – 1 exemplar la sediul A.N.R.S.C. din str. Romulus nr. 6, Sector 2, Bucureşti.

    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de urmărire a constituirii/executare silită.


    ANEXA 12

        (antet A.N.R.S.C.)
        Nr. ......../............
                                  ANUNŢ COLECTIV
                        pentru comunicarea prin publicitate
        În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5),alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm prin publicitate că au fost emise ............................ (denumire acte administrative) pentru următorii debitori:

┌────┬───────────┬───────────┬─────────────┐
│ │Numele şi │Domiciliul/│Denumirea │
│Nr. │prenumele/ │Domiciliul │actului │
│crt.│denumirea │fiscal al │administrativ│
│ │debitorului│debitorului│/nr. şi data │
│ │ │ │actului │
├────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────┴─────────────┘


        Actele administrative mai sus menţionate pot fi consultate de titularii acestora la sediul A.N.R.S.C. din Bucureşti str. Romulus nr. 6 sectorul 2.
        Prezentele acte administrative se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului, respectiv ......................... .
        Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ, îl/o puteţi contacta pe domnul/doamna ....................... la sediul A.N.R.S.C. din Bucureşti str. Romulus nr. 6 sectorul 2 sau pe e-mail: ..................
                               Preşedinte,
                    L.S. .........................
                    (prenumele, numele şi semnătura)
        Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
        Notă:
    1. Denumire: Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate
    2. Format: A4.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza art. 47 alin. (5) şi ale alin. (6) şi (7) privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 3 exemplare de către Serviciul Contabilitate, Urmărire şi Executare Silită a Creanţelor/Biroul Executare Silită a Creanţelor.
    6. Circulă: 1 exemplar la sediul A.N.R.S.C. din str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Bucureşti.
        1 exemplar la sediul A.N.R.S.C. din str. Romulus nr. 6, Sector 2, Bucureşti.

    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de urmărire/executare silită a creanţelor.


    ANEXA 13

        (antet A.N.R.S.C.)
                                  PROCES-VERBAL
             privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
                        Nr. ......../................
        Întrucât ...............(denumire act/acte administrativ/administrative) nu a/au putut fi comunicat/comunicate prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul/subsemnata (numele, prenumele şi funcţia) ............................. am procedat, în conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (4) - (7) din Legea nr. 7/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ prin publicitate.
        În acest sens s-a afişat în data de .........................., concomitent la sediile A.N.R.S.C. din Bucureşti str. Stavropoleos nr. 6 sector 3 şi din Bucureşti str. Romulus nr. 6 sectorul 2, precum şi pe pagina de Internet ...................... anunţul colectiv/individual nr. ................. din data de .......................
                      Şef Compartiment de specialitate
                      (prenumele, numele şi semnătura)
        Anunţul a fost retras în data de ...........................
        Notă:
    1. Denumire: Proces-verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate.
    2. Format: A4.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza art. 47 alin. (14) privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 1 exemplar de către Serviciul Contabilitate, Urmărire şi Executare Silită a Creanţelor/Biroul de executare silită a creanţelor.
    6. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de urmărire/executare silită a creanţelor.


    ANEXA 14

        (antet A.N.R.S.C.)
        Dosar de executare nr: ........... din: ...............
        Nr: ............. din data: ...........................
        APROBAT,
        Preşedinte
                    L.S. ......................
                    (prenumele, numele şi semnătura)
                                     PROCES-VERBAL
            de constatare a împlinirii termenului de prescripţie a dreptului
                             de a cere executarea silită
        În baza prevederilor art. 215 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că debitorul ....................., cu domiciliul/domiciliul fiscal în judeţul ............... localitatea .................... str. .............. nr. ......, bl. ......., sc. ......., et. ....... ap. ......., CIF ........................., a fost înscris în evidenţa contabilă a A.N.R.S.C. cu obligaţii bugetare restante, în urma verificărilor efectuate s-a constatat că s-a împlinit termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a acestuia, conform tabelului:

┌────────────┬─────────┬──────────────┬────────┬───────────┬───────────┐
│ │ │Începerea │ │ │Suma pentru│
│ │ │termenului de │ │Perioada de│care s-a │
│ │ │prescripţie │ │întrerupere│împlinit │
│Denumirea │Categoria│(scadenţa sau │Suma │/suspendare│termenul de│
│obligaţiilor│sumei de │titlul │datorată│a │prescripţie│
│bugetare │plată*) │executoriu) │(lei) │termenului │a dreptului│
│ │ │ │ │de │de a cere │
│ │ ├────┬────┬────┤ │prescripţie│executarea │
│ │ │Anul│Luna│Ziua│ │ │silită │
│ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────────┴───────────┴───────────┤
│*) D - debit principal, DO - dobânzi, P - penalităţi de întârziere │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


        Se anexează următoarele documente justificative: .....................
        Prezentul proces-verbal s-a încheiat în două exemplare, din care un exemplar la S.C.U.E.S.C şi un exemplar la B.E.S.C.
                    Şef Compartiment de specialitate
                    (prenumele, numele şi semnătura)
        Notă:
    1. Denumire: Proces-verbal de constatare a împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită
    2. Format: A4.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza art. 215 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de către Biroul Executare Silită a Creanţelor.
    6. Circulă la: 1 exemplar la Serviciul Contabilitate, Urmărire şi Executare Silită a Creanţelor.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită a creanţelor.


    ANEXA 15

        (antet A.N.R.S.C.)
        Dosar de executare nr: ......... din: ..............
        Nr: ............... din data: ......................
        Către*1): ..........................................
        *1) Numele, Prenumele/Denumirea.

        Adresa*2): .........................................
        *2) Adresă domiciliu/domiciliu fiscal.

                                       ADRESĂ
         de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti
        În temeiul prevederilor art. 213, alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a .........................*1) nr. .......... din .............. emis(ă) de ..........................*2), se indisponibilizează de îndată, în limita sumei estimate/stabilite sumele existente, precum şi cele viitoare, provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi/sau valută deschise la unitatea dumneavoastră de către debitorul ............................. cu domiciliul/domiciliul fiscal ................ CIF ........................... .
        *1) Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii sau orice alt act prin care s-a dispus instituirea măsurilor asigurătorii, emis de organele competente
        *2) Compartimentul care dispune măsurile asigurătorii.

        Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data şi ora primirii prezentei, nu veţi mai proceda la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorului, şi nu veţi mai accepta alte plăţi din conturile acestuia până la data ridicării măsurii asigurătorii sau până la achitarea integrală a obligaţiilor bugetare, cu excepţia plăţilor dispuse pentru stingerea sumelor prevăzute la art. 236 alin. (14) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru stingerea obligaţiilor bugetare aferente bugetelor administrate de către organul fiscal care a înfiinţat poprirea.
        Despre luarea acestor măsuri veţi înştiinţa organul de executare silită.
        Măsura asiguratorie dispusă, dacă nu a fost desfiinţată în condiţiile legii, rămâne valabilă pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi, potrivit dispoziţiilor art. 213 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la primirea de noi dispoziţii de la organul de executare silită.
        În cazul începerii procedurii de executare silită, organul de executare va dispune ca suma indisponibilizată să fie virată, în contul ............ deschis la unitatea de Trezorerie a Statului ...................., pe numele debitorul ................................ cu domiciliul/domiciliul fiscal ............................... CIF .................., în limita sumei estimate/stabilite în cuantumul sumei de ...................... lei.
        Poprirea asiguratorie se consideră înfiinţată din momentul primirii prezentei adrese de către dumneavoastră. În acest sens aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi asiguratorii.
        Potrivit art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea obligaţiilor terţului poprit atrage răspunderea solidară a acestuia cu debitorul, în limita sumelor sustrase indisponibilizării.
        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 213 alin. (14), coroborate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, audierea contribuabilului nu este obligatorie.
        Vă mulţumim pentru cooperare,
                               Preşedinte,
                    L.S. ........................
                    (prenumele, numele şi semnătura)
        Notă:
    1. Denumire: Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti
    2. Format: A4.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 213 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de către Biroul Executare Silită a Creanţelor.
    6. Circulă: 1 exemplar la bancă.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.


    ANEXA 16

        (antet A.N.R.S.C.)
        Dosar de executare nr: ......... din: ..............
        Nr: ............... din data: ......................
        Către: ...........................................*1)
        Adresa: ..........................................*1)
        *1) Se va menţiona numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal al terţului poprit şi ale debitorului

                                         ADRESĂ
                 de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra sumelor
                        datorate debitorului de către terţi
        În temeiul prevederilor art. 213, alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare şi a ...................*2) nr. ............ din ................, emis(ă) de ....................*3), se înfiinţează poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani datorate de dumneavoastră cu orice titlu debitorului ........................ cu domiciliul/domiciliul fiscal ........................ CIF ............................
        *2) Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii sau orice alt act prin care s-a depus instituirea măsurilor asigurătorii, emis de organele competente
        *3) Compartimentul care dispune măsurile asigurătorii

        Sumele deţinute şi/sau datorate cu orice titlu debitorului vor fi virate, de îndată sau după data la care creanţa devine exigibilă, în contul de garanţii ............................*4) deschis la unitatea de Trezorerie a Statului ............... pe numele debitorului ............................................... cu domiciliul/domiciliul fiscal ............................... CIF ............... după cum urmează:
        *4) Suma virată reprezintă o garanţie în sensul art. 211 lit. a).

┌───────────┬─────────────┬────────────┐
│Denumirea │Categorie │Suma │
│obligaţiei │suma de plata│estimată/ │
│bugetare │*) │stabilită │
│ │ │(lei) │
├───────────┼─────────────┼────────────┤
│Contribuţie│D │ │
├───────────┼─────────────┼────────────┤
│Contribuţie│DO │ │
├───────────┼─────────────┼────────────┤
│Contribuţie│P │ │
├───────────┴─────────────┼────────────┤
│TOTAL │ │
├─────────────────────────┴────────────┤
│*) D - debit principal, DO - dobânzi, │
│P - penalităţi de întârziere │
└──────────────────────────────────────┘


        Poprirea asiguratorie se consideră înfiinţată din momentul primirii prezentei adrese de către dumneavoastră. În acest sens, aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi asiguratorie.
        În conformitate cu prevederile art. 236 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care, la data comunicării prezentei adrese nu datoraţi vreo sumă de bani debitorului ..................... sau nu veţi datora în viitor asemenea sume în temeiul unor raporturi juridice existente, veţi înştiinţa despre acest fapt organul de executare silită în termen de 5 zile de la primirea prezentei adrese.
        Măsura asiguratorie dispusă, dacă nu a fost desfiinţată în condiţiile legii, rămâne valabilă pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi, potrivit dispoziţiilor art. 213 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la primirea de noi dispoziţii de la organul de executare silită.
        Potrivit art. 25 alin. (1) lit. b din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea obligaţiilor terţului poprit atrage răspunderea solidară a acestuia cu debitorul, în limita sumelor sustrase indisponibilizării.
        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 213 alin. (14), coroborate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, audierea contribuabilului nu este obligatorie.
        Vă mulţumim pentru cooperare,
                               Preşedinte,
                    L.S. .......................
                    (prenumele, numele şi semnătura)
        Notă:
    1. Denumire: Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra sumelor datorate debitorului de către terţi
    2. Format: A4.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 213 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de către Biroul Executare Silită a Creanţelor.
    6. Circulă: 1 exemplar la terţul poprit.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.


    ANEXA 17

        (antet A.N.R.S.C.)
        Dosar de executare nr: ......... din: ..............
        Nr: ............... din data: .........................
                                     PROCES-VERBAL
                       de sechestru asigurator pentru bunuri mobile
           încheiat astăzi, ............ luna ........ anul ...... ora.......,
             în localitatea ................, str. ............... nr. .....
        În temeiul art. 213, alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare şi a .......................*1) nr. .............. din ............... emis(ă) de ................*2), subsemnatul ...................... executor fiscal în cadrul organului de executare, cu legitimaţia nr. ........... delegaţia nr. ...................., am procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile ale debitorului ..............................., cu domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea ............................, str. .............. nr. ......., sectorul ......., bl. ....., sc. ......, ap. ...., judeţul ................, CIF ......................, care înregistrează obligaţii de plată, constând în:
        *1) Decizia de instituire a măsurilor asiguratorii sau orice alt act prin care s-a dispus instituirea măsurilor asigurătorii, emis de organele competente
        *2) Compartimentul care dispune măsurile asiguratorii

┌───────────┬─────────────┬────────────┐
│Denumirea │Categorie │Suma │
│obligaţiei │suma de │estimată/ │
│bugetare │plata*) │stabilită │
│ │ │(lei) │
├───────────┼─────────────┼────────────┤
│Contribuţie│D │ │
├───────────┼─────────────┼────────────┤
│Contribuţie│M/DO │ │
├───────────┼─────────────┼────────────┤
│Contribuţie│P │ │
├───────────┴─────────────┼────────────┤
│TOTAL │ │
├─────────────────────────┴────────────┤
│*) D - debit principal, DO - dobânzi, │
│P - penalităţi de întârziere │
└──────────────────────────────────────┘


        Obligaţiile bugetare menţionate în tabelul anterior au fost stabilite/estimate de ..................*2), conform prevederilor legale prevăzute de ......................*3)
        *2) Compartimentul care dispune măsurile asiguratorii
        *3) Se vor menţiona prevederile legale în baza cărora au fost stabilite/estimate obligaţiile bugetare pentru care se instituie sechestru asigurător

     S-a procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile ale debitorului prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
        Potrivit art. 238 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prin sechestrul înfiinţat asupra bunurilor mobile, creditorul fiscal dobândeşte un drept de gaj care conferă acestuia în raport cu alţi creditori aceleaşi drepturi ca şi dreptul de gaj în sensul prevederilor dreptului comun.
        În cazul valorificării bunurilor mobile sechestrate, se va aplica regimul corespunzător de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
        În cazul în care executorul fiscal din cadrul organului de executare nu poate estima valoarea bunurilor mobile ale debitorului pentru care s-a dispus sechestrul asigurător, deoarece aceasta necesită cunoştinţe de specialitate, evaluarea se va face înaintea începerii procedurii de valorificare, cu excepţia bunurilor perisabile sau supuse degradării.
        Sechestrul asigurător s-a aplicat în prezenţa următoarelor persoane:
    - .........................., domiciliat în ...................., legitimat cu .........., în calitate de ................
    – .........................., domiciliat în ..................... legitimat cu ........... în calitate de ................

        Drepturi reale şi sarcini care grevează bunurile mobile: ..................................................
        În legătură cu bunurile mobile sechestrate asigurător, debitorul face următoarele menţiuni privind existenţa sau inexistenţa unui drept de gaj, ipotecă ori privilegiu, după caz, constituite în favoarea unei alte persoane pentru bunurile sechestrate, după cum urmează:
        .....................................
        .....................................

        Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului asigurător formulează următoarele obiecţii:
        .....................................

        Măsurile asigurătorii dispuse, dacă nu au fost desfiinţate în condiţiile legii, rămân valabile pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi.
        Alte menţiuni*4): .......................
        *4) Se va face menţiunea dacă vreuna dintre persoanele care au fost de faţă la sechestrare, nu poate sau nu vrea să semneze procesul-verbal de sechestru asigurător.

        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătoreasca competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 213 alin. (14), coroborate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, audierea contribuabilului nu este obligatorie.

┌──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│Reprezentantul │Debitorul (sau persoana majoră cu care │
│A.N.R.S.C. │locuieşte), │
│Nume şi prenume │Nume şi prenume │
│..................... │............................................ │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Semnătura │Semnătura │
│......................│...................... │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ │Martori, │
│ │Nume şi prenume │
│ │..............................................│
│ ├──────────────────────────────────────────────┤
│ │Semnătura │
│ │...................... │
│ ├──────────────────────────────────────────────┤
│ │Custode, │
│ │Nume şi prenume │
│ │..............................................│
│ ├──────────────────────────────────────────────┤
│ │Semnătura │
│ │...................... │
└──────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘

    ANEXA 1

        la Procesul-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile nr. ......... din ........

┌──────────────┬────────────┬───────────┬────────────────────┬─────────┐
│ │ │ │Menţiuni privind │ │
│ │ │ │custodia │ │
│ │ │ ├─────────┬──────────┤ │
│ │Date de │Menţiuni │Numele, │ │ │
│Bunurile │identificare│privind │prenumele│ │Valoarea │
│pentru care se│*1) │măsurile │şi adresa│ │(exclusiv│
│dispune │Descriere │spre │persoanei│ │TVA) │
│sechestru │sumară │neschimbare│căreia i │Locul de │(lei) │
│asigurător │Cantitatea │dispuse *2)│s-au │depozitare│ │
│ │ │ │lăsat │ │ │
│ │ │ │bunurile │ │ │
│ │ │ │în │ │ │
│ │ │ │custodie │ │ │
├──────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│Bunurile │ │ │ │ │ │
│mobile care nu│ │ │ │ │ │
│sunt direct │ │ │ │ │ │
│folosite în │ │ │ │ │ │
│activitatea ce│ │ │ │ │ │
│constituie │ │ │ │ │ │
│principala │ │ │ │ │ │
│sursă de venit│ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│Bunuri care nu│ │ │ │ │ │
│sunt │ │ │ │ │ │
│nemijlocit │ │ │ │ │ │
│predestinate │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │
│desfăşurarea │ │ │ │ │ │
│activităţii │ │ │ │ │ │
│care │ │ │ │ │ │
│constituie │ │ │ │ │ │
│principala │ │ │ │ │ │
│sursă de venit│ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│Bunurile │ │ │ │ │ │
│mobile ce se │ │ │ │ │ │
│află temporar │ │ │ │ │ │
│în deţinerea │ │ │ │ │ │
│altor │ │ │ │ │ │
│persoane, în │ │ │ │ │ │
│baza │ │ │ │ │ │
│contractelor │ │ │ │ │ │
│de arendă, de │ │ │ │ │ │
│împrumut, de │ │ │ │ │ │
│închiriere, de│ │ │ │ │ │
│concesiune, de│ │ │ │ │ │
│leasing şi │ │ │ │ │ │
│altele │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│Ansamblu de │ │ │ │ │ │
│bunuri în │ │ │ │ │ │
│condiţiile │ │ │ │ │ │
│prevederilor │ │ │ │ │ │
│art. 246 din │ │ │ │ │ │
│Codul de │ │ │ │ │ │
│procedură │ │ │ │ │ │
│fiscală │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│Maşini-unelte,│ │ │ │ │ │
│utilaje, │ │ │ │ │ │
│materii prime │ │ │ │ │ │
│şi materiale │ │ │ │ │ │
│şi alte bunuri│ │ │ │ │ │
│mobile, precum│ │ │ │ │ │
│şi bunuri │ │ │ │ │ │
│mobile ce │ │ │ │ │ │
│servesc │ │ │ │ │ │
│activităţii │ │ │ │ │ │
│care │ │ │ │ │ │
│constituie │ │ │ │ │ │
│principala │ │ │ │ │ │
│sursă de venit│ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│Produse finite│ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│Bunuri │ │ │ │ │ │
│perisabile sau│ │ │ │ │ │
│supuse │ │ │ │ │ │
│degradării │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│Bunuri │ │ │ │ │ │
│deţinute de │ │ │ │ │ │
│către debitor │ │ │ │ │ │
│în proprietate│ │ │ │ │ │
│comună cu │ │ │ │ │ │
│terţe │ │ │ │ │ │
│persoane, │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │
│cota-parte │ │ │ │ │ │
│deţinută de │ │ │ │ │ │
│acesta │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │ │
└──────────────┴────────────┴───────────┴─────────┴──────────┴─────────┘

        *1) Se vor face cel puţin următoarele menţiuni pentru fiecare mobile, descriere, stare de uzură, semne particulare de identificare
        *2) Se va menţiona punerea de sigilii, custodia ori ridicarea de la locul unde se află, sau de administrare sau de conservare a acestora, după caz.

┌──────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Reprezentantul A.N.R.S.C. │Debitorul (sau persoana │
│Nume şi prenume │majoră cu care locuieşte), │
│..........................│Nume şi prenume │
│ │.............................│
├──────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│Semnătura │Semnătura │
│..........................│.......................... │
├──────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │Martori, │
│ │Nume şi prenume │
│ │............................ │
│ ├─────────────────────────────┤
│ │Semnătura │
│ │.......................... │
│ ├─────────────────────────────┤
│ │Custode, │
│ │Nume şi prenume │
│ │............................ │
│ ├─────────────────────────────┤
│ │Semnătura │
│ │.......................... │
└──────────────────────────┴─────────────────────────────┘

        Notă:
    1. Denumire: Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile
    2. Format: A4.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 213 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 sau mai multe exemplare, după caz, de către Biroul Executare Silită a Creanţelor.
    6. Circulă:
    - 1 exemplar la debitor;
    – 1 exemplar la custode (dacă este cazul);
    – câte un exemplar pentru fiecare creditor, în cazul în care bunurile sechestrate asigurător sunt gajate şi pentru garantarea creanţelor altor creditori;
    – câte un exemplar la bancă, respectiv terţul poprit, după caz.

    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.


    ANEXA 18

        (antet A.N.R.S.C.)
        Dosar de executare nr: ......... din: .............
        Nr: .............. din data: ......................
                                    PROCES-VERBAL
                     de sechestru asigurator pentru bunuri imobile
           Încheiat astăzi, .......... luna ....... anul ....... ora ......,
               în localitatea ............, str. ........... nr. .....
        În temeiul art. 213, alin. (6) din Legea nr. 20/,2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare şi a .........................*1) nr. ............. din ................. emis(ă) de ....................*2), subsemnatul ...................... executor fiscal în cadrul organului de executare, cu legitimaţia nr. .........., delegaţia nr. ..............., am procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile ale debitorului ....................... cu domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea .................., str. ............... nr. ......, sectorul ........ bl. ....., sc. ...., ap. ..., judeţul ............, CIF ........... care înregistrează obligaţii de plată, constând în:
        *1) Decizia de instituire a măsurilor asiguratorii sau orice alt act prin care s-a dispus instituirea măsurilor asiguratorii, emis de organele competente
        *2) Compartimentul care dispune măsurile asiguratorii

┌─────────────┬────────────┬───────────┐
│Denumirea │Categorie │Suma │
│obligaţiei │suma de │estimată/ │
│bugetare │plata *) │stabilită │
│ │ │(lei) │
├─────────────┼────────────┼───────────┤
│Contribuţie │D │ │
├─────────────┼────────────┼───────────┤
│Contribuţie │DO │ │
├─────────────┼────────────┼───────────┤
│Contribuţie │P │ │
├─────────────┴────────────┼───────────┤
│TOTAL │ │
├──────────────────────────┴───────────┤
│*) D - debit principal, DO - dobânzi, │
│P - penalităţi de întârziere │
└──────────────────────────────────────┘


        Obligaţiile bugetare menţionate în tabelul anterior au fost stabilite/estimate de ...................*2), conform prevederilor legale prevăzute de ......................*3)
        *2) Compartimentul care dispune măsurile asiguratorii
        *3) Se vor menţiona prevederile legale în baza cărora au fost stabilite/estimate obligaţiile bugetare pentru care se instituie sechestru asigurător

     S-a procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile ale debitorului prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
        Potrivit art. 213 alin. (6) coroborat cu art. 242 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sechestrul aplicat asupra bunurilor imobile constituie ipotecă legală.
        În conformitate cu dispoziţiile art. 242 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, dreptul de ipotecă conferă creditorului fiscal în raport cu alţi creditori aceleaşi drepturi ca şi dreptul de ipotecă, în sensul prevederilor dreptului comun.
        În cazul valorificării bunurilor imobile sechestrate se va aplica regimul corespunzător de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
        În cazul în care executorul fiscal din cadrul organului de executare nu poate estima valoarea bunurilor imobile ale debitorului pentru care s-a dispus sechestrul asigurător, deoarece aceasta necesită cunoştinţe de specialitate, evaluarea se va face înaintea începerii procedurii de valorificare.
        Sechestrul asigurător s-a aplicat în prezenţa următoarelor persoane:
    - ........................., domiciliat în ....................., legitimat cu .........., în calitate de ............
    – ........................., domiciliat în ....................., legitimat cu .........., în calitate de ............

        Drepturi reale şi sarcini care grevează bunurile imobile: ............................
        În legătură cu bunurile imobile sechestrate asigurător, debitorul face următoarele menţiuni privind existenţa sau inexistenţa unui drept de gaj, ipotecă ori privilegiu, după caz, constituite în favoarea unei alte persoane pentru bunurile sechestrate, după cum urmează:
        ............................
        ............................

        Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului asigurător formulează următoarele obiecţii:
        ............................

        Măsurile asigurătorii dispuse, dacă nu au fost desfiinţate în condiţiile legii, rămân valabile pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi.
        Alte menţiuni*4): .................
        *4) Se va completa în cazul în care există cereri de retrocedare, litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată sau orice alt viciu despre care debitorul are ştiinţă.

        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătoreasca competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 213 alin. (14), coroborate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare.
        Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, audierea contribuabilului nu este obligatorie.

┌─────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Reprezentantul A.N.R.S.C. │Debitorul (sau persoana │
│Nume şi prenume │majoră cu care locuieşte) │
│............................ │Nume şi prenume │
│ │.............................│
├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │Semnătura │
│ │.............................│
│ ├─────────────────────────────┤
│Semnătura │Martori, │
│.............................│Nume şi prenume │
│ │.............................│
│ ├─────────────────────────────┤
│ │Semnătura │
│ │.............................│
└─────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

    ANEXA 1

        la Procesul-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile nr. ....... din ..........

┌────────────┬───────────────┬───────────┬─────────┐
│Bunurile │ │Menţiuni │ │
│pentru care │Date de │privind │Valoarea │
│se dispune │identificare*1)│măsurile │(exclusiv│
│sechestru │Descriere │spre │TVA) │
│asigurător │sumară │neschimbare│(lei) │
│ │ │dispuse *2)│ │
├────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┤
│Bunurile │ │ │ │
│imobile care│ │ │ │
│nu sunt │ │ │ │
│direct │ │ │ │
│folosite în │ │ │ │
│activitatea │ │ │ │
│ce │ │ │ │
│constituie │ │ │ │
│principala │ │ │ │
│sursă de │ │ │ │
│venit │ │ │ │
├────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┤
│Bunuri care │ │ │ │
│nu sunt │ │ │ │
│nemijlocit │ │ │ │
│predestinate│ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│desfăşurarea│ │ │ │
│activităţii │ │ │ │
│care │ │ │ │
│constituie │ │ │ │
│principala │ │ │ │
│sursă de │ │ │ │
│venit │ │ │ │
├────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┤
│Bunurile │ │ │ │
│imobile ce │ │ │ │
│se află │ │ │ │
│temporar în │ │ │ │
│deţinerea │ │ │ │
│altor │ │ │ │
│persoane, în│ │ │ │
│baza │ │ │ │
│contractelor│ │ │ │
│de arendă, │ │ │ │
│de împrumut,│ │ │ │
│de │ │ │ │
│închiriere, │ │ │ │
│de │ │ │ │
│concesiune, │ │ │ │
│de leasing │ │ │ │
│şi altele │ │ │ │
├────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┤
│Ansamblu de │ │ │ │
│bunuri în │ │ │ │
│condiţiile │ │ │ │
│prevederilor│ │ │ │
│art. 246 din│ │ │ │
│Codul de │ │ │ │
│procedură │ │ │ │
│fiscală │ │ │ │
├────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┤
│Bunuri │ │ │ │
│imobile ce │ │ │ │
│servesc │ │ │ │
│activităţii │ │ │ │
│care │ │ │ │
│constituie │ │ │ │
│principala │ │ │ │
│sursă de │ │ │ │
│venit │ │ │ │
├────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┤
│Bunuri │ │ │ │
│deţinute de │ │ │ │
│către │ │ │ │
│debitor în │ │ │ │
│proprietate │ │ │ │
│comună cu │ │ │ │
│terţe │ │ │ │
│persoane, │ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│cota-parte │ │ │ │
│deţinută de │ │ │ │
│acesta │ │ │ │
├────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┤
│TOTAL: │ │ │ │
└────────────┴───────────────┴───────────┴─────────┘

        *1) Se vor face cel puţin următoarele menţiuni pentru fiecare bun: denumirea bunurilor imobile, descriere, locul în care sunt situate, actul care atestă proprietatea asupra bunului, numărul cadastral şi numărul de carte funciară (dacă reies din documentele prezentate), stare de uzură, semne particulare de identificare, precum şi:
    a) în cazul terenului se va menţiona felul acestuia şi suprafaţa aferentă, precum şi locul unde acesta este situat,
    b) în cazul clădirilor se va menţiona suprafaţa, componenţa şi din ce sunt construite.

        *2) Se va menţiona punerea de sigilii sau măsura de administrare sau de conservare a acestora, după caz.

┌─────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Reprezentantul A.N.R.S.C. │Debitorul (sau persoana │
│Nume şi prenume │majoră cu care locuieşte) │
│............................ │Nume şi prenume │
│ │.............................│
├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │Semnătura │
│ │.............................│
│ ├─────────────────────────────┤
│Semnătura │Martori, │
│.............................│Nume şi prenume │
│ │.............................│
│ ├─────────────────────────────┤
│ │Semnătura │
│ │.............................│
└─────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

        Notă:
    1. Denumire: Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile
    2. Format: A4.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 213 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 sau mai multe exemplare, după caz, de către Biroul Executare Silită a Creanţelor.
    6. Circulă:
    - 1 exemplar la debitor;
    – câte un exemplar la bancă, respectiv terţul poprit, după caz;
    – 1 exemplar la Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară.

    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.


    ANEXA 19

        (antet A.N.R.S.C.)
        Dosar de executare nr: ........... din: .............
        Nr: .............. din data: ........................
        Către*1): ...........................................
        *1) Numele, Prenumele/Denumirea.

        Adresa*2): ..........................................
        *2) Adresă domiciliu/domiciliu fiscal.

                                          DECIZIE
         de ridicare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti
        În baza prevederilor art. 213 şi art. 214 alin. (2), coroborate cu art. 234, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se ridică poprirea asiguratorie asupra disponibilităţilor băneşti aplicată asupra sumelor din conturile debitorului ........................, cu domiciliul/domiciliul fiscal în judeţul ............. localitatea .................... str. ............. nr. ....., CIF ..............., prin Adresa de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti nr. ......../..........., după cum urmează:
        [ ] - s-a dispus ridicarea măsurilor asigurătorii prin Decizia de ridicare a măsurilor asigurătorii nr. ...... din data de..........;
        [ ] - în alte cazuri prevăzute de lege: ...........

        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
                               Preşedinte,
                    L.S. ....................
                    (prenumele, numele şi semnătura)
        Notă:
    1. Denumire: Decizie de ridicare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti
    2. Format: A4.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 213 şi art. 214 alin. (2), coroborate cu art. 234 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 sau mai multe exemplare, după caz, de către Biroul Executare Silită a Creanţelor.
    6. Circulă: 1 exemplar fiecărei instituţie de credit căreia i-a fost comunicată indisponibilizarea disponibilităţilor băneşti.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.


    ANEXA 20

        (antet A.N.R.S.C.)
        Dosar de executare nr: ........... din: ............
        Nr: .............. din data: .......................
        Către*1): ..........................................
        *1) Numele, Prenumele/Denumirea.

        Adresa*2): .........................................
        *2) Adresă domiciliu/domiciliu fiscal.

                                        DECIZIE
               de ridicare a popririi asigurătorii a sumelor datorate
                             debitorului de către terţi
        În baza prevederilor art. 213 şi art. 214 alin. (2), coroborate cu art. 234, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se ridică poprirea asiguratorie asupra sumelor ce se cuvin debitorului ......................, cu domiciliul/domiciliul fiscal în judeţul ................. localitatea ................... str. .............. nr. ...... CIF ..............., prin Adresa de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra sumelor datorate debitorului de către terţi nr. ......../.............. după cum urmează:
        [ ] - s-a dispus ridicarea măsurilor asigurătorii prin Decizia de ridicare a măsurilor asigurătorii nr. ...... din data de..........;
        [ ] - în alte cazuri prevăzute de lege: ...........

        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
                               Preşedinte,
                    L.S. .....................
                    (prenumele, numele şi semnătura)
        Notă:
    1. Denumire: Decizie de ridicare a popririi asigurătorii a sumelor datorate debitorului de către terţi
    2. Format: A4.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 213 şi art. 214 alin. (2), coroborate cu art. 234 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 sau mai multe exemplare, după caz, de către Biroul Executare Silită a Creanţelor.
    6. Circulă: 1 exemplar către terţul poprit căruia i-a fost comunică indisponibilizarea sumelor ce se cuvin debitorului.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.


    ANEXA 21

        (antet A.N.R.S.C.)
        Dosar de executare nr: ........... din: ............
        Nr: .............. din data: .......................
        Către*1): ..........................................
        *1) Numele, Prenumele/Denumirea.

        Adresa*2): .........................................
        *2) Adresă domiciliu/domiciliu fiscal.

                                        DECIZIE
           de ridicare a sechestrului asigurator aplicat asupra bunurilor
        În baza prevederilor art. 213 şi art. 214 alin. (2), coroborate cu art. 234, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se ridică sechestrele asigurătorii aplicate asupra bunurilor proprietate a debitorului ............................., cu domiciliul/domiciliul fiscal în judeţul ................... localitatea ............, str. ............ nr. ...., CIF ................. prin Procesul-verbal de sechestru asigurator pentru bunurile mobile/imobile nr. ....../............., întrucât:
        [ ] - s-a dispus ridicarea măsurilor asigurătorii prin Decizia de ridicare a măsurilor asigurătorii nr. ......... din data de .........;
        [ ] - în alte cazuri prevăzute de lege: ...........

        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
                               Preşedinte,
                    L.S. ........................
                    (prenumele, numele şi semnătura)
        Notă:
    1. Denumire: Decizie de ridicare a sechestrului asigurător aplicat asupra bunurilor
    2. Format: A4.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 213 şi art. 214 alin. (2), coroborate cu art. 234 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 sau mai multe exemplare, după caz, de către Biroul Executare Silită a Creanţelor.
    6. Circulă: 1 exemplar fiecărei părţi căreia i-a fost comunică indisponibilizarea bunurilor.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.


    ANEXA 22

        (antet A.N.R.S.C.)
        Dosar de executare nr: ......... din: ..............
        Nr: ............... din data: ......................
        Către*1): ..........................................
        *1) Numele, Prenumele/Denumirea.

        Adresa*2): .........................................
        *2) Adresă domiciliu/domiciliu fiscal.

                                       ADRESĂ
          de înfiinţare a popririi executorii asupra disponibilităţilor băneşti
        În baza prevederilor art. 213 alin. (3) şi art. 236 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru debitorul .................., cu domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea ............. str................ nr. ........, CIF .................., măsurile asigurătorii dispuse prin Adresa de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti nr. ........ din data de .................. se transformă în măsuri executorii.
        Suma pentru care se continuă poprirea este în cuantum de ............... lei, reprezentând obligaţii bugetare restante ale debitorului.
    Sumele indisponibilizate se vor vira în contul RO29TREZ70320F365000XXXX deschis la Trezoreria Operativă a Sectorului 3 pe numele A.N.R.S.C., cod de identificare fiscală 14935787, utilizând numărul dosarului de executare.
        De la data şi ora primirii prezentei adrese nu veţi mai proceda la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorului ...................., în limita sumei pentru care se continuă poprirea, şi nu veţi mai accepta alte plăţi din conturile acestuia, până la achitarea integrală a obligaţiilor bugetare, cu excepţia plăţilor dispuse pentru stingerea sumelor prevăzute la art. 236 alin. (14) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru stingerea obligaţiilor bugetare aferente bugetelor administrate de către organul fiscal care a înfiinţat poprirea.
        Despre luarea acestor măsuri veţi înştiinţa organul de executare.
        Poprirea înfiinţată anterior, ca măsură asiguratorie, devine executorie prin comunicarea prezentei adrese. În acest sens aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii prezentei adrese. Despre această măsură este înştiinţat şi debitorul.
        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, este la data comunicării sau luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.
        Vă mulţumim pentru cooperare,
                               Preşedinte,
                    L.S. .....................
                    (prenumele, numele şi semnătura)
        Notă:
    1. Denumire: Adresă de înfiinţare a popririi executorii asupra disponibilităţilor băneşti
    2. Format: A4.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 236 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de către Biroul Executare Silită a Creanţelor.
    6. Circulă: 1 exemplar la bancă.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.


    ANEXA 23

        (antet A.N.R.S.C.)
        Dosar de executare nr: ......... din: ..................
        Nr: ............... din data: ..........................
        Către*1): ..............................................
        *1) Numele, Prenumele/Denumirea.

        Adresa*2): .............................................
        *2) Adresă domiciliu/domiciliu fiscal.

                                        ADRESĂ
                 de înfiinţare a popririi executorii asupra sumelor
                       datorate debitorului de către terţi
        În baza prevederilor art. 213 alin. (3) şi art. 236 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru debitorul ................... cu domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea ................... str. ................ nr. ......, CIF ................. măsurile asigurătorii dispuse prin Adresa de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra sumelor datorate debitorului de către terţi nr. ........ din data de .............., se transformă în măsuri executorii.
    Sumele urmăribile vor fi reţinute şi virate, de îndată, în contul RO29TREZ70320F365000XXXX deschis la Trezoreria Operativă a Sectorului 3 pe numele A.N.R.S.C., cod de identificare fiscală 14935787, utilizând numărul dosarului de executare, după cum urmează:

┌───────────┬─────────┬───────────────┬────────┬────────────────────────┐
│ │ │ │Suma │ │
│Denumirea │Categorie│Titlul │pentru │ │
│obligaţiei │suma de │executoriu nr. │care se │Contul în care urmează a│
│bugetare │plată *) │/data │continuă│se vira suma │
│ │ │ │poprirea│ │
│ │ │ │(lei) │ │
├───────────┼─────────┼───────────────┼────────┼────────────────────────┤
│ │ │Titlul │ │ │
│Contribuţie│D │executoriu nr. │ │ │
│ │ │......... │ │ │
│ │ │/..............│ │ │
├───────────┼─────────┼───────────────┼────────┤ │
│ │ │Titlul │ │Cont IBAN: │
│Contribuţie│DO │executoriu │ │RO29TREZ70320F365000XXXX│
│ │ │nr. ......... │ │Banca : Trezoreria │
│ │ │/..............│ │Operativă a Sectorului 3│
├───────────┼─────────┼───────────────┼────────┤Codul de identificare │
│ │ │Titlul │ │fiscală: 14935787 │
│Contribuţie│P │executoriu │ │ │
│ │ │nr. ......... │ │ │
│ │ │/..............│ │ │
├───────────┴─────────┴───────────────┼────────┤ │
│TOTAL │ │ │
├─────────────────────────────────────┴────────┴────────────────────────┤
│*) D - debit principal, DO - dobânzi, P - penalităţi de întârziere │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


        Poprirea înfiinţată anterior, ca măsură asiguratorie, devine executorie prin comunicarea prezentei adrese. În acest sens, aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii prezentei adrese. Despre această măsură este înştiinţat şi debitorul.
        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătoreasca competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.
        Vă mulţumim pentru cooperare.
                               Preşedinte,
                    L.S. ........................
                    (prenumele, numele şi semnătura)
        Notă:
    1. Denumire: Adresă de înfiinţare a popririi executorii asupra disponibilităţilor băneşti.
    2. Format: A4.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 213 alin. (3) şi art. 236 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 sau mai multe exemplare de către Biroul Executare Silită a Creanţelor.
    6. Circulă: 1 exemplar la terţul poprit.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.


    ANEXA 24

        (antet A.N.R.S.C.)
        Dosar de executare nr: ......... din: .............
        Nr: ............... din data: .....................
        Către*1): .........................................
        *1) Numele, Prenumele/Denumirea.

        Cod de identificare fiscală*2): ...................
        *2) Codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

        Adresa*3): ........................................
        *3) Adresă domiciliu/domiciliu fiscal.

                                         ADRESĂ
          de înştiinţare privind înfiinţarea popririi executorii ca urmare a
              transformării măsurilor asigurătorii în măsuri executorii
        În baza prevederilor art. 213 alin. (3) şi art. 236 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură finală, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că poprirea înfiinţată anterior, ca măsură asiguratorie, a devenit executorie.
        Poprirea asiguratorie a fost dispusă pentru indisponibilizarea sumelor existente, precum şi cele viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi/sau în valută deschise la: ...................., precum şi pentru orice sume reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti în lei şi valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale deţinute şi/sau datorate, cu orice titlu, dumneavoastră de către: ......................., sau pe care le va datora şi/sau deţine în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente.
        Sumele urmăribile vor fi reţinute şi virate, în contul R029TREZ70320F365000XXXX deschis la Trezoreria Operativă a Sectorului 3 pe numele A.N.R.S.C., cod de identificare fiscală 14935787, pe numele debitorului .................. CIF ..........., pentru a stinge obligaţiile bugetare datorate de acesta, după cum urmează:

┌───────────┬─────────┬───────────────┬────────┬────────────────────────┐
│Denumirea │Categorie│Titlul │Suma │Contul în care urmează a│
│obligaţiei │suma de │executoriu nr. │datorată│se vira suma │
│bugetare │plată *) │/data │(lei) │ │
├───────────┼─────────┼───────────────┼────────┼────────────────────────┤
│ │ │Titlul │ │ │
│Contribuţie│D │executoriu nr. │ │ │
│ │ │......... │ │ │
│ │ │/..............│ │ │
├───────────┼─────────┼───────────────┼────────┤ │
│ │ │Titlul │ │Cont IBAN: │
│Contribuţie│DO │executoriu │ │RO29TREZ70320F365000XXXX│
│ │ │nr. ......... │ │Banca : Trezoreria │
│ │ │/..............│ │Operativă a Sectorului 3│
├───────────┼─────────┼───────────────┼────────┤Codul de identificare │
│ │ │Titlul │ │fiscală: 14935787 │
│Contribuţie│P │executoriu │ │ │
│ │ │nr. ......... │ │ │
│ │ │/..............│ │ │
├───────────┴─────────┴───────────────┼────────┤ │
│TOTAL │ │ │
├─────────────────────────────────────┴────────┴────────────────────────┤
│*) D - debit principal, DO - dobânzi, P - penalităţi de întârziere │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


        În temeiul art. 233 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care popririle înfiinţate de organul de executare generează imposibilitatea de a vă continua activitatea economică, cu consecinţe sociale deosebite, vă puteţi adresa creditorului fiscal care poate dispune, la cererea dumneavoastră şi ţinând seama de motivele invocate, fie suspendarea temporară totală, fie suspendarea parţială a executării silite prin poprire. Suspendarea se poate dispune, o singură dată, pe parcursul a 2 ani calendaristici pentru o perioadă de cel mult 6 luni consecutive de la data comunicării către bancă sau alt terţ poprit a actului de suspendare a popririi.
        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
                               Preşedinte,
                    L.S. ..........................
                    (prenumele, numele şi semnătura)
        Notă:
    1. Denumire: Adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi executorii ca urmare a transformării măsurilor asigurătorii în măsuri executorii.
    2. Format: A4.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 213 alin. (3) şi art. 236 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de către Biroul Executare Silită a Creanţelor.
    6. Circulă: 1 exemplar la debitor.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.


    ANEXA 25

        (antet A.N.R.S.C.)
        Dosar de executare nr: ......... din: ..............
        Nr: ............... din data: ......................
        Către*1): ..........................................
        *1) Numele, Prenumele/Denumirea.

        Adresa*2): .........................................
        *2) Adresă domiciliu/domiciliu fiscal.

                                         ADRESĂ
                    de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate
                               debitorului de către terţi
        În temeiul prevederilor art. 236 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se înfiinţează poprirea asupra sumelor de bani reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti în lei şi în valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, deţinute şi/sau datorate, cu orice titlu, debitorului ......................................... cu domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea .................... str. ................. nr. ...., CIF ....................., de către dumneavoastră sau pe care le veţi datora şi/sau deţine în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente.
    Sumele urmăribile vor fi reţinute şi virate, în contul RO29TREZ70320F365000XXXX deschis la Trezoreria Operativă a Sectorului 3 pe numele A.N.R.S.C., cod de identificare fiscală 14935787, pe numele debitorului ..............................., CIF ................ pentru a stinge obligaţiile bugetare datorate de acesta, după cum urmează:

┌───────────┬─────────┬───────────────┬────────┬────────────────────────┐
│Denumirea │Categorie│Titlul │Suma │Contul în care urmează a│
│obligaţiei │suma de │executoriu nr. │datorată│se vira suma │
│bugetare │plată *) │/data │(lei) │ │
├───────────┼─────────┼───────────────┼────────┼────────────────────────┤
│ │ │Titlul │ │ │
│Contribuţie│D │executoriu nr. │ │ │
│ │ │......... │ │ │
│ │ │/..............│ │ │
├───────────┼─────────┼───────────────┼────────┤ │
│ │ │Titlul │ │Cont IBAN: │
│Contribuţie│DO │executoriu │ │RO29TREZ70320F365000XXXX│
│ │ │nr. ......... │ │Banca : Trezoreria │
│ │ │/..............│ │Operativă a Sectorului 3│
├───────────┼─────────┼───────────────┼────────┤Codul de identificare │
│ │ │Titlul │ │fiscală: 14935787 │
│Contribuţie│P │executoriu │ │ │
│ │ │nr. ......... │ │ │
│ │ │/..............│ │ │
├───────────┴─────────┴───────────────┼────────┤ │
│TOTAL │ │ │
├─────────────────────────────────────┴────────┴────────────────────────┤
│*) D - debit principal, DO - dobânzi, P - penalităţi de întârziere │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


        Poprirea se consideră înfiinţată din momentul primirii adresei de înfiinţare de către dumneavoastră. În acest sens, aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi.
        În situaţia în care, la data comunicării prezentei adrese nu datoraţi vreo sumă de bani debitorului .................... CIF ................ sau nu veţi datora în viitor asemenea sume în temeiul unor raporturi juridice existente, veţi înştiinţa despre acest fapt organul de executare silită în termen de 5 zile de la primirea prezentei adrese.
        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătoreasca competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.
        Vă mulţumim pentru cooperare,
                                      Preşedinte,
                            L.S. ..........................
                            (prenumele, numele şi semnătura)
        Notă:
    1. Denumire: Adresă de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi.
    2. Format: A4.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 236 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de către Biroul Executare Silită a Creanţelor.
    6. Circulă: 1 exemplar la terţul poprit.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.


    ANEXA 26

        (antet A.N.R.S.C.)
        Dosar de executare nr: ......... din: ..............
        Nr: ............... din data: ......................
        Către*1): ..........................................
        *1) Numele, Prenumele/Denumirea.

        Adresa*2): .........................................
        *2) Adresă domiciliu/domiciliu fiscal.

                                         ADRESĂ
                        de înfiinţare a popririi asupra sumelor
                       pe care debitorul le are de încasat de la
                           autorităţi sau instituţii publice
        În temeiul prevederilor art. 230 alin. (3) şi art. 236 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se înfiinţează poprirea asupra sumelor certe, lichide şi exigibile pe care debitorul ................... CIF ................, le are de încasat de la dumneavoastră, conform Atestatului nr. .......... din data de ..................
    Sumele urmăririle vor fi reţinute şi virate, în contul RO29TREZ70320F365000XXXX deschis la Trezoreria Operativă a Sectorului 3 pe numele A.N.R.S.C., cod de identificare fiscală 14935787, pe numele debitorului ....................., CIF ..............., pentru a stinge obligaţiile bugetare datorate de acesta, după cum urmează:

┌───────────┬─────────┬───────────────┬────────┬────────────────────────┐
│Denumirea │Categorie│Titlul │Suma │Contul în care urmează a│
│obligaţiei │suma de │executoriu nr. │datorată│se vira suma │
│bugetare │plată *) │/data │(lei) │ │
├───────────┼─────────┼───────────────┼────────┼────────────────────────┤
│ │ │Titlul │ │ │
│Contribuţie│D │executoriu nr. │ │ │
│ │ │......... │ │ │
│ │ │/..............│ │ │
├───────────┼─────────┼───────────────┼────────┤ │
│ │ │Titlul │ │Cont IBAN: │
│Contribuţie│DO │executoriu nr. │ │RO29TREZ70320F365000XXXX│
│ │ │......... │ │Banca : Trezoreria │
│ │ │/..............│ │Operativă a Sectorului 3│
├───────────┼─────────┼───────────────┼────────┤Codul de identificare │
│ │ │Titlul │ │fiscală: 14935787 │
│Contribuţie│P │executoriu nr. │ │ │
│ │ │......... │ │ │
│ │ │/..............│ │ │
├───────────┴─────────┴───────────────┼────────┤ │
│TOTAL │ │ │
├─────────────────────────────────────┴────────┴────────────────────────┤
│*) D - debit principal, DO - dobânzi, P - penalităţi de întârziere │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


        Poprirea se consideră înfiinţată din momentul primirii adresei de înfiinţare de către dumneavoastră. În acest sens, aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi. De la data comunicării prezentei adrese, sunteţi obligaţi:
    a) dacă nu datoraţi vreo sumă de bani debitorului - să înştiinţaţi organul de executare silită în termen de 5 zile de la primirea prezentei adrese;
    b) să plătiţi de îndată sumele pentru care s-a înfiinţat poprirea sau, în cazul în care disponibilităţile băneşti existente la data primirii prezentei adrese sunt insuficiente pentru stingerea sumelor cuprinse în aceasta, să plătiţi cu prioritate, din sumele existente şi cele viitoare, sumele cuprinse în adresă.

        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă a prezentei adrese, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.
        Vă mulţumim pentru cooperare,
                                      Preşedinte,
                            L.S. ..........................
                            (prenumele, numele şi semnătura)
        Notă:
    1. Denumire: Adresă de înfiinţare a popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorităţi sau instituţii publice
    2. Format: A4.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 230 alin. (3) şi art. 236 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de către Biroul Executare Silită a Creanţelor.
    6. Circulă: 1 exemplar la autoritatea sau instituţia publică de la care are de încasat sume.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.


    ANEXA 27

        (antet A.N.R.S.C.)
        Dosar de executare nr: ......... din: ..............
        Nr: ............... din data: ......................
                                     PROCES-VERBAL
                           de sechestru pentru bunuri mobile
        Încheiat astăzi, ............ luna ....... anul ....... ora ....., în localitatea ................., str. ................. nr. ......
        În temeiul prevederilor art. 238 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul .................... executor fiscal în cadrul organului de executare, cu legitimaţia nr. ......... delegaţia nr. ......, am procedat la sechestrarea bunurilor mobile ale debitorului .............................. cu domiciliul fiscal în localitatea ..................... str. .................., nr. ...., sector ...., bloc ...., sc. ... ap. ..., judeţ .........., CIF ..................., căruia deşi i s-a comunicat somaţia nr. .......... din ........... nu a efectuat plata sumelor datorate conform titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de A.N.R.S.C. constând în:

┌───────────┬─────────┬───────────────┬────────┐
│Denumirea │Categorie│Titlul │Suma │
│obligaţiei │suma de │executoriu │datorată│
│bugetare │plată *) │nr. /data │(lei) │
├───────────┼─────────┼───────────────┼────────┤
│ │ │Titlul │ │
│Contribuţie│D │executoriu nr. │ │
│ │ │......... │ │
│ │ │/..............│ │
├───────────┼─────────┼───────────────┼────────┤
│ │ │Titlul │ │
│Contribuţie│DO │executoriu nr. │ │
│ │ │......... │ │
│ │ │/..............│ │
├───────────┼─────────┼───────────────┼────────┤
│ │ │Titlul │ │
│Contribuţie│P │executoriu nr. │ │
│ │ │......... │ │
│ │ │/..............│ │
├───────────┴─────────┴───────────────┼────────┤
│TOTAL │ │
├─────────────────────────────────────┴────────┤
│*) D - debit principal, DO - dobânzi, P - │
│penalităţi de întârziere │
└──────────────────────────────────────────────┘


        Obligaţiile bugetare menţionate în tabelul anterior au fost stabilite conform prevederilor legale prevăzute de .....................
     Pentru stingerea obligaţiilor bugetare, s-a procedat la sechestrarea bunurilor mobile ale debitorului prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
        Potrivit prevederilor art. 238 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prin sechestrul înfiinţat asupra bunurilor mobile, creditorul fiscal dobândeşte un drept de gaj care conferă acestuia în raport cu alţi creditori aceleaşi drepturi ca şi dreptul de gaj în sensul prevederilor dreptului comun.
        În cazul valorificării bunurilor mobile sechestrate, se va aplica regimul corespunzător de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
        În cazul în care executorul fiscal din cadrul organului de executare nu poate estima valoarea bunurilor mobile ale debitorului pentru care s-a dispus sechestrul, deoarece aceasta necesită cunoştinţe de specialitate, evaluarea se va face înaintea începerii procedurii de valorificare, cu excepţia bunurilor perisabile sau supuse degradării.
        Sechestrul s-a aplicat în prezenţa următoarelor persoane:
        ................, domiciliat în ....................., legitimat cu ........................, în calitate de ..................
        ................, domiciliat în ....................., legitimat cu ........................, în calitate de ..................

        Drepturi reale şi sarcini care grevează bunurile mobile .......................
        În legătură cu bunurile mobile sechestrate, debitorul face următoarele menţiuni privind existenţa sau inexistenţa unui drept de gaj, ipotecă ori privilegiu, după caz, constituite în favoarea unei alte persoane pentru bunurile sechestrate, după cum urmează:
        ................................................
        ................................................

        Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului formulează următoarele obiecţii:
        ................................................

        Bunurile mobile sechestrate sunt indisponibilizate cât timp durează executarea silită.
        În cazul în care în termen de 15 zile de la data încheierii procesului-verbal de sechestru debitorul nu plăteşte obligaţiile bugetare, se procedează la valorificarea bunurilor sechestrate.
        Alte menţiuni*1): ..................................................
        *1) Se va face menţiunea dacă vreuna dintre persoanele care au fost de faţă la sechestrare, nu poate sau nu vrea să semneze procesul-verbal de sechestru asigurător.

        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătoreasca competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.

┌─────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Executor fiscal │Debitorul (sau persoana │
│Nume şi prenume │majoră cu care locuieşte) │
│............................ │Nume şi prenume │
│ │.............................│
├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │Semnătura │
│ │.............................│
│ ├─────────────────────────────┤
│ │Martori, │
│ │Nume şi prenume │
│ │.............................│
│ ├─────────────────────────────┤
│Semnătura │Semnătura │
│.............................│.............................│
│ ├─────────────────────────────┤
│ │Custode, │
│ │Nume şi prenume │
│ │.............................│
│ ├─────────────────────────────┤
│ │Semnătura │
│ │.............................│
└─────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

    ANEXA 1

        la Procesul-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile nr. ............. din ................

┌──────────────┬────────────┬───────────┬────────────────────┬─────────┐
│ │ │ │Menţiuni privind │ │
│ │ │ │custodia │ │
│ │ │ ├─────────┬──────────┤ │
│ │Date de │Menţiuni │Numele, │ │ │
│Bunurile │identificare│privind │prenumele│ │Valoarea │
│pentru care se│*1) │măsurile │şi adresa│ │(exclusiv│
│dispune │Descriere │spre │persoanei│ │TVA) │
│sechestru │sumară │neschimbare│căreia i │Locul de │(lei) │
│ │Cantitatea │dispuse *2)│s-au │depozitare│ │
│ │ │ │lăsat │ │ │
│ │ │ │bunurile │ │ │
│ │ │ │în │ │ │
│ │ │ │custodie │ │ │
├──────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│Bunurile │ │ │ │ │ │
│mobile care nu│ │ │ │ │ │
│sunt direct │ │ │ │ │ │
│folosite în │ │ │ │ │ │
│activitatea ce│ │ │ │ │ │
│constituie │ │ │ │ │ │
│principala │ │ │ │ │ │
│sursă de venit│ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│Bunuri care nu│ │ │ │ │ │
│sunt │ │ │ │ │ │
│nemijlocit │ │ │ │ │ │
│predestinate │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │
│desfăşurarea │ │ │ │ │ │
│activităţii │ │ │ │ │ │
│care │ │ │ │ │ │
│constituie │ │ │ │ │ │
│principala │ │ │ │ │ │
│sursă de venit│ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│Bunurile │ │ │ │ │ │
│mobile ce se │ │ │ │ │ │
│află temporar │ │ │ │ │ │
│în deţinerea │ │ │ │ │ │
│altor │ │ │ │ │ │
│persoane, în │ │ │ │ │ │
│baza │ │ │ │ │ │
│contractelor │ │ │ │ │ │
│de arendă, de │ │ │ │ │ │
│împrumut, de │ │ │ │ │ │
│închiriere, de│ │ │ │ │ │
│concesiune, de│ │ │ │ │ │
│leasing şi │ │ │ │ │ │
│altele │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│Ansamblu de │ │ │ │ │ │
│bunuri în │ │ │ │ │ │
│condiţiile │ │ │ │ │ │
│prevederilor │ │ │ │ │ │
│art. 246 din │ │ │ │ │ │
│Codul de │ │ │ │ │ │
│procedură │ │ │ │ │ │
│fiscală │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│Maşini-unelte,│ │ │ │ │ │
│utilaje, │ │ │ │ │ │
│materii prime │ │ │ │ │ │
│şi materiale │ │ │ │ │ │
│şi alte bunuri│ │ │ │ │ │
│mobile, precum│ │ │ │ │ │
│şi bunuri │ │ │ │ │ │
│mobile ce │ │ │ │ │ │
│servesc │ │ │ │ │ │
│activităţii │ │ │ │ │ │
│care │ │ │ │ │ │
│constituie │ │ │ │ │ │
│principala │ │ │ │ │ │
│sursă de venit│ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│Produse finite│ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│Bunuri │ │ │ │ │ │
│perisabile sau│ │ │ │ │ │
│supuse │ │ │ │ │ │
│degradării │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │ │
└──────────────┴────────────┴───────────┴─────────┴──────────┴─────────┘

        *1) Se vor face cel puţin următoarele menţiuni pentru fiecare bun: denumirea bunurilor mobile, descriere, stare de uzură, semne particulare de identificare.
        *2) Se va menţiona punerea de sigilii, custodia ori ridicarea de la locul unde se află, sau de administrare sau de conservare a acestora, după caz.

┌─────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Executor fiscal │Debitorul (sau persoana │
│Nume şi prenume │majoră cu care locuieşte) │
│............................ │Nume şi prenume │
│ │.............................│
├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │Semnătura │
│ │.............................│
│ ├─────────────────────────────┤
│ │Martori, │
│ │Nume şi prenume │
│ │.............................│
│ ├─────────────────────────────┤
│Semnătura │Semnătura │
│.............................│.............................│
│ ├─────────────────────────────┤
│ │Custode, │
│ │Nume şi prenume │
│ │.............................│
│ ├─────────────────────────────┤
│ │Semnătura │
│ │.............................│
└─────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

        Notă:
    1. Denumire: Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile
    2. Format: A4.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 238 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 sau mai multe exemplare, după caz, de către Biroul Executare Silită a Creanţelor.
    6. Circulă:
    - 1 exemplar la debitor;
    – 1 exemplar la custode (dacă este cazul);
    – câte un exemplar pentru fiecare creditor, în cazul în care bunurile sechestrate sunt gajate şi pentru garantarea creanţelor altor creditori.

    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.


    ANEXA 28

        (antet A.N.R.S.C.)
        Dosar de executare nr: ......... din: ..............
        Nr: ............... din data: ......................
                                     PROCES-VERBAL
                           de sechestru pentru bunuri imobile
        Încheiat astăzi, ............ luna ....... anul ....... ora ....., în localitatea ................., str. ................. nr. ......
        În temeiul prevederilor art. 242 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul ................... executor fiscal în cadrul organului de executare, cu legitimaţia nr. ........., delegaţia nr. .......... am procedat la sechestrarea bunurilor imobile ale debitorului ......................... cu domiciliul fiscal în localitatea .................... str. ............. , nr. ...., sector ......, bloc ...., sc. ...., ap. ...., judeţ ............... CIF .................. căruia deşi i s-a comunicat somaţia nr. ........ din ............., nu a efectuat plata sumelor datorate conform titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de A.N.R.S.C., constând în:

┌───────────┬─────────┬───────────────┬────────┐
│Denumirea │Categorie│Titlul │Suma │
│obligaţiei │suma de │executoriu nr. │datorată│
│bugetare │plată *) │/data │(lei) │
├───────────┼─────────┼───────────────┼────────┤
│ │ │Titlul │ │
│Contribuţie│D │executoriu │ │
│ │ │nr. ......... │ │
│ │ │/..............│ │
├───────────┼─────────┼───────────────┼────────┤
│ │ │Titlul │ │
│Contribuţie│DO │executoriu │ │
│ │ │nr. ......... │ │
│ │ │/..............│ │
├───────────┼─────────┼───────────────┼────────┤
│ │ │Titlul │ │
│Contribuţie│P │executoriu │ │
│ │ │nr. ......... │ │
│ │ │/..............│ │
├───────────┴─────────┴───────────────┼────────┤
│TOTAL │ │
├─────────────────────────────────────┴────────┤
│*) D - debit principal, DO - dobânzi, P - │
│penalităţi de întârziere │
└──────────────────────────────────────────────┘


        Obligaţiile bugetare menţionate în tabelul anterior au fost stabilite conform prevederilor legale prevăzute de .....................
     S-a procedat la aplicarea sechestrului asupra bunurilor imobile ale debitorului prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
        Potrivit art. 242 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sechestrul aplicat asupra bunurilor imobile constituie ipotecă legală.
        În conformitate cu dispoziţiile art. 242 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, dreptul de ipotecă conferă creditorului fiscal în raport cu alţi creditori aceleaşi drepturi ca şi dreptul de ipotecă, în sensul prevederilor dreptului comun.
        În cazul valorificării bunurilor imobile sechestrate se va aplica regimul corespunzător de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
        În cazul în care executorul fiscal din cadru1 organului de executare nu poate estima valoarea bunurilor imobile ale debitorului pentru care s-a dispus sechestrul, deoarece aceasta necesită cunoştinţe de specialitate, evaluarea se va face înaintea începerii procedurii de valorificare.
        Sechestrul s-a aplicat în prezenţa următoarelor persoane:
    1. ................, domiciliat în ....................., legitimat cu ........................, în calitate de ..................
    2. ................, domiciliat în ....................., legitimat cu ........................, în calitate de ..................

        Drepturi reale şi sarcini care grevează imobilul .........................
        În legătură cu bunurile imobile sechestrate, debitorul face următoarele menţiuni privind existenţa sau inexistenţa unui drept de gaj, ipotecă ori privilegiu, după caz, constituite în favoarea unei alte persoane pentru bunurile sechestrate, după cum urmează:
        ...............................................

        Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului formulează următoarele obiecţii:
        ...............................................

        Bunurile imobile sechestrate sunt indisponibilizate cât timp durează executarea silită.
        În cazul în care în termen de 15 zile de la data încheierii procesului-verbal de sechestru debitorul nu plăteşte obligaţiile bugetare, se procedează la valorificarea bunurilor sechestrate.
        Alte menţiuni*1) ...............................................
        *1) Se va completa în cazul în care există cereri de retrocedare, litigii aflate pe rolul instanţelor de judecata sau orice alt viciu despre care debitorul are ştiinţă.

        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătoreasca competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.

┌─────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Executor fiscal │Debitorul (sau persoana │
│Nume şi prenume │majoră cu care locuieşte) │
│............................ │Nume şi prenume │
│ │.............................│
├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │Semnătura │
│ │.............................│
│ ├─────────────────────────────┤
│Semnătura │Martori, │
│.............................│Nume şi prenume │
│ │.............................│
│ ├─────────────────────────────┤
│ │Semnătura │
│ │.............................│
└─────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

    ANEXA 1

        la Procesul-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile nr. ............ din ............

┌────────────┬────────────┬───────────┬─────────┐
│Bunurile │Date de │Menţiuni │ │
│pentru care │identificare│privind │Valoarea │
│se dispune │*1) │măsurile │(exclusiv│
│sechestru │Descriere │spre │TVA) │
│asigurător │sumară │neschimbare│(lei) │
│ │Cantitatea │dispuse *2)│ │
├────────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Bunurile │ │ │ │
│imobile care│ │ │ │
│nu sunt │ │ │ │
│direct │ │ │ │
│folosite în │ │ │ │
│activitatea │ │ │ │
│ce │ │ │ │
│constituie │ │ │ │
│principala │ │ │ │
│sursă de │ │ │ │
│venit │ │ │ │
├────────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Bunuri care │ │ │ │
│nu sunt │ │ │ │
│nemijlocit │ │ │ │
│predestinate│ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│desfăşurarea│ │ │ │
│activităţii │ │ │ │
│care │ │ │ │
│constituie │ │ │ │
│principala │ │ │ │
│sursă de │ │ │ │
│venit │ │ │ │
├────────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Bunurile │ │ │ │
│imobile ce │ │ │ │
│se află │ │ │ │
│temporar în │ │ │ │
│deţinerea │ │ │ │
│altor │ │ │ │
│persoane, în│ │ │ │
│baza │ │ │ │
│contractelor│ │ │ │
│de arendă, │ │ │ │
│de împrumut,│ │ │ │
│de │ │ │ │
│închiriere, │ │ │ │
│de │ │ │ │
│concesiune, │ │ │ │
│de leasing │ │ │ │
│şi altele │ │ │ │
├────────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Ansamblu de │ │ │ │
│bunuri în │ │ │ │
│condiţiile │ │ │ │
│prevederilor│ │ │ │
│art. 246 din│ │ │ │
│Codul de │ │ │ │
│procedură │ │ │ │
│fiscală │ │ │ │
├────────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Bunuri │ │ │ │
│imobile ce │ │ │ │
│servesc │ │ │ │
│activităţii │ │ │ │
│care │ │ │ │
│constituie │ │ │ │
│principala │ │ │ │
│sursă de │ │ │ │
│venit │ │ │ │
├────────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│TOTAL: │ │ │ │
└────────────┴────────────┴───────────┴─────────┘

        *1) Se vor face cel puţin următoarele menţiuni pentru fiecare bun: denumirea bunurilor imobile, descriere, locul în care sunt situate, numărul cadastral şi numărul de carte funciară (dacă reies din documentele prezentate), actul care atestă proprietatea asupra bunului, stare de uzură, semne particulare de identificare, precum şi:
    a) în cazul terenului se va menţiona felul acestuia şi suprafaţa aferentă, precum şi locul unde acesta este situat.
    b) în cazul clădirilor se va menţiona suprafaţa, componenţa şi din ce sunt acestea construite.

        *2) Se va menţiona punerea de sigilii sau măsura de administrare sau de conservare a acestora, după caz.

┌─────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Executor fiscal │Debitorul (sau persoana │
│Nume şi prenume │majoră cu care locuieşte) │
│............................ │Nume şi prenume │
│ │.............................│
├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │Semnătura │
│ │.............................│
│ ├─────────────────────────────┤
│Semnătura │Martori, │
│.............................│Nume şi prenume │
│ │.............................│
│ ├─────────────────────────────┤
│ │Semnătura │
│ │.............................│
└─────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

        Notă:
    1. Denumire: Proces-verbal de sechestru pentru bunuri imobile
    2. Format: A4.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 242 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de către Biroul Executare Silită a Creanţelor.
    6. Circulă:
    - 1 exemplar la debitor;
    – 1 exemplar la Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară.

    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.


    ANEXA 29

        (antet A.N.R.S.C.)
        Dosar de executare nr: ......... din: ..............
        Nr: ............... din data: ......................
                                     PROCES-VERBAL
                           de sigilare/desigilare a bunurilor
        Încheiat astăzi, ............ luna ..... anul ....... ora ....., în localitatea ................., sectorul/judeţul ......... str. ................ nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap ...
        În temeiul prevederilor art. 223 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul .................. executor fiscal în cadrul organului de executare, cu legitimaţia nr. .......... delegaţia nr. ................/................ am procedat la sigilarea/desigilarea următoarelor bunuri deţinute de ........................., CIF .................... cu domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea ................. bd./str. ................ nr. .... bl. .... sc. ..... et. .... ap. ...... judeţul/sectorul ............. respectiv:
    1. ............................................. pentru care s-a aplicat sigiliul nr. ...........
        Desigilarea s-a realizat după verificarea prealabilă a sigiliului aplicat, care a fost găsit intact/(în orice altă situaţie se va preciza starea sigiliului) .................

    2. ..............................................., pentru care s-a aplicat sigiliul nr. .........
        Desigilarea s-a realizat după verificarea prealabilă a sigiliului aplicat, care a fost găsit intact/(în orice altă situaţie se va preciza starea sigiliului) .................

    3. ......................................... pentru care s-a aplicat sigiliul nr. .................
        Desigilarea s-a realizat după verificarea prealabilă a sigiliului aplicat, care a fost găsit intact/(în orice altă situaţie se va preciza starea sigiliului) ................


        Sigilarea/desigilarea s-a realizat în prezenţa martorului:
    Nume şi prenume ................. cu domiciliul în ................. sector/judeţ .............., str. ............. nr. ....., bl. ..... sc. ..... et. ..... ap. ..... legitimat(ă) cu BI (CI) seria ....... numărul ........ eliberat de ................., la data de ............. CNP .................. având calitatea de ...............

        Motivul sigilării/desigilării:
        ...........................................................

        În conformitate cu prevederile art. 260 din Codul penal, înlăturarea sau distrugerea sigiliului constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.
        Prezentul proces-verbal a fost întocmit în două exemplare sau mai multe exemplare, după caz, şi se înmânează câte un exemplar pentru fiecare persoană care a semnat prezentul proces-verbal.

┌─────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Executor fiscal │Martor, │ │
│Nume şi prenume │Nume şi prenume │Debitorul (sau reprezentantul│
│............................ │........................... │său legal) │
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────┤Nume şi prenume │
│ │Semnătura │.............................│
│ │............................. │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │Administrator-sechestru, │ │
│ │Nume şi prenume │ │
│ │................................│ │
│ ├────────────────────────────────┤ │
│Semnătura │Semnătura │ │
│.............................│............................. │ │
│L.S. │L.S. │Semnătura │
│ ├────────────────────────────────┤.............................│
│ │Custode, │L.S. │
│ │Nume şi prenume │ │
│ │.............................. │ │
│ ├────────────────────────────────┤ │
│ │Semnătura │ │
│ │............................. │ │
│ │L.S. │ │
└─────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

        Notă:
    1. Denumire: Proces-verbal de sigilare/desigilare a bunurilor
    2. Format: A4.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 223 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de către Biroul Executare Silită a Creanţelor.
    6. Circulă: - 1 exemplar la debitor/administrator-sechestru/custode sau ia martor, după caz.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.


    ANEXA 30

        (antet A.N.R.S.C.)
        Dosar de executare nr: ......... din: ..............
        Nr: ............... din data: ......................
                                     PROCES-VERBAL
                      de instituire a administratorului-sechestru
        Încheiat astăzi, ............ luna ..... anul ....... ora .....
        În baza prevederilor art. 243 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul .............. executor fiscal în cadrul organului de executare, cu legitimaţia nr. ........, delegaţia nr. ......, având în vedere că pentru debitorul ...................... cu domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea ..................... str. ................, nr. ......, sector ........... bloc ..., sc. .... et. ..., ap. ... judeţul ........... CIF ............, s-a instituit sechestru asupra unor bunuri, pentru administrarea acestora, am procedat la numirea administratorului-sechestru .............. din localitatea ..................., str. .............. nr. ..., bloc ..., sc. .... ap. ... CIF .....................
        Debitorul are obligaţii de plată individualizate în titlul executoriu/titlurilor executorii, după cum urmează:

┌───────────┬─────────┬───────────────┬────────┐
│Denumirea │Categorie│Titlul │Suma │
│obligaţiei │suma de │executoriu nr./│datorată│
│bugetare │plată *) │data │(lei) │
├───────────┼─────────┼───────────────┼────────┤
│ │ │Titlul │ │
│Contribuţie│D │executoriu nr. │ │
│ │ │......... │ │
│ │ │/............. │ │
├───────────┼─────────┼───────────────┼────────┤
│ │ │Titlul │ │
│Contribuţie│DO │executoriu nr. │ │
│ │ │......... │ │
│ │ │/..............│ │
├───────────┼─────────┼───────────────┼────────┤
│ │ │Titlul │ │
│Contribuţie│P │executoriu nr. │ │
│ │ │......... │ │
│ │ │/..............│ │
├───────────┴─────────┴───────────────┼────────┤
│TOTAL │ │
├─────────────────────────────────────┴────────┤
│*) D - debit principal, DO - dobânzi, P - │
│penalităţi de întârziere │
└──────────────────────────────────────────────┘


        Bunurile sechestrate pentru care se numeşte administrator-sechestru, sunt cuprinse în procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile/procesul-verbal adiţional de sechestru pentru bunuri imobile nr. ....../......... respectiv:
    - clădire în suprafaţă de ................., compusă din ..............., construită din ................., situată în localitatea ................., str. ..........., nr. ..., bloc ..., et. ..., sc. .... ap. ..., evaluată la suma de ............. lei (exclusiv TVA).
    – teren în suprafaţă de ............., felul terenului ............, situat în localitatea ........................, str. .........., nr..............., evaluat la suma de.................lei (exclusiv TVA).
    – alte bunuri (fructe neculese şi recolte prinse ne rădăcini) ................
    – bunuri mobile (care fac parte dintr-un ansamblu de bunuri) .................

        Administrator-sechestru este numit prin prezentul proces-verbal pentru:
        [] administrarea bunului urmărit,
        [] administrarea chiriilor,
        [] administrarea arendei,
        [] administrarea altor venituri obţinute din administrarea bunului urmărit,
        [] apărarea în litigii privind bunul respectiv.

        Administratorul-sechestru consemnează veniturile încasate din chirii, arendă şi din alte venituri obţinute din administrarea bunurilor pentru care a fost numit, la unităţile abilitate şi depune recipisa la organul de executare silită.
        Ori de câte ori este necesar, administratorul-sechestru este obligat să prezinte organului de executare silită situaţia veniturilor şi a cheltuielilor făcute cu administrarea bunului sechestrat.
        În cazul în care administrator-sechestru este numită altă persoană fizică sau juridică decât debitorul sau creditorul, organul de executare va fixa o indemnizaţie administratorului-sechestru ţinând seama de activitatea depusă.
        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătoreasca competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.
        Prezentul proces-verbal a fost întocmit în trei exemplare, din care un exemplar este înmânat administratorului-sechestru, iar un alt exemplar se comunică debitorului.
        Executor fiscal
        Nume şi prenume .................
        Semnătura .................
        Am primit în păstrare în calitate de administrator-sechestru bunurile arătate în prezentul proces-verbal de care răspund şi am luat cunoştinţă de obligaţiile pe care le am.
        Obligaţiile administratorului-sechestru sunt cele prevăzute în art. 243 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Administrator-sechestru,
        Nume şi prenume/denumire .......................
        Semnătura .......................
        L.S.
        Notă:
    1. Denumire: Proces-verbal de instituire a administratorului sechestru
    2. Format: A4.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 243 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de către Biroul Executare Silită a Creanţelor.
    6. Circulă:
    - 1 exemplar la debitor.
    – 1 exemplar la administratorul-sechestru.

    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.


    ANEXA 31

        (antet A.N.R.S.C.)
        Dosar de executare nr: ......... din: ..............
        Nr: ............... din data: ......................
                                     PROCES-VERBAL
           de predare-primire în cazul valorificării prin vânzarea bunurilor
                             mobile în regim de consignaţie
        Încheiat astăzi, ............ luna ..... anul ....... ora ....., la locul predării/primirii ................., cu sediul în (localitatea) ............. str. ................ nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap ... sectorul/judeţul .............
        În temeiul prevederilor art. 247 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se încheie prezentul proces-verbal de predare primire în cazul valorificării prin vânzarea bunurilor mobile în regim de consignaţie, între:
    1. Subsemnatul ...................., executor fiscal în cadrul organului de executare ................., cu legitimaţia nr. .../....., delegaţia nr. ...../........., în calitate de predător/primitor,
        şi

    2. Subsemnatul .............., legitimat cu ............. reprezentant al .............., conform actului care dovedeşte această calitate ................., anexat în copie, în calitate de predător/primitor,

        am predat/primit următoarele bunuri mobile, sechestrate prin procesul-verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. .......... din data de................., constând în:

┌────────────┬──┬──────────┬─────────┬────────┬────────┐
│Denumirea │ │ │ │ │ │
│bunurilor │ │ │Preţul │ │Valoarea│
│mobile, │ │ │unitar │Cota TVA│inclusiv│
│descriere, │ │ │(inclusiv│aferentă│TVA │
│stare de │UM│Cantitatea│TVA*), │(dacă │(dacă │
│uzură, semne│ │ │dacă este│este │este │
│particulare │ │ │cazul) / │cazul) │cazul) │
│de │ │ │U.M │ │(lei) │
│identificare│ │ │ │ │ │
├────────────┼──┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────────────┴──┴──────────┴─────────┴────────┴────────┘

        *) Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată se determină în conformitate cu prevederile art. 286 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

        Obiectul predării-primirii îl constituie:
        [] - predarea bunurilor mobile sechestrate, unităţii care se ocupă cu vânzarea în regim de consignaţie,
        [] - predarea bunurilor mobile sechestrate, organului de executare.

    Sumele realizate din vânzarea acestor bunuri mobile se varsă în termen de două zile lucrătoare în contul nr. RO29TREZ70320F365000XXXX deschis la Trezoreria Operativă a Sectorului 3 pe numele A.N.R.S.C., cod de identificare fiscală 14935787.
        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.

┌───────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│Executor fiscal │Reprezentantul unităţii de │
│Nume şi prenume │vânzare în regim de consignaţie│
│.............................. │Nume şi prenume │
│ │...............................│
├───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Semnătura │Semnătura │
│...............................│....................... │
└───────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

        Notă:
    1. Denumire: Proces-verbal de predare-primire în cazul valorificării prin vânzarea bunurilor mobile în regim de consignaţie
    2. Format: A4.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 247 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 1 exemplar de către Biroul Executare Silită a Creanţelor.
    6. Circulă: 1 exemplar la unitatea pentru vânzare în regim de consignaţie.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.


    ANEXA 32

        (antet A.N.R.S.C.)
        Dosar de executare nr: ......... din: ..............
        Nr: ............... din data: ......................
                                         ANUNŢ
                           privind vânzarea bunurilor mobile
                          anul ...... luna ......, ziua .....
        În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de ........, luna ........., anul ......., ora ....., în localitatea .................. str. ................, nr. ...., se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului/terţei persoane ...................... prima licitaţie/licitaţia a...- a.

┌────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────┬───────────┐
│ │Drepturile │ │ │
│ │reale şi │Preţul de │ │
│ │privilegiile│evaluare sau │Cota TVA/ │
│Denumirea bunului mobil │care │de pornire al│neimpozabil│
│Descriere sumară │grevează │licitaţiei*),│/scutit**) │
│ │bunurile, │exclusiv TVA │ │
│ │dacă este │(lei) │ │
│ │cazul │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│1. │ │ │ │
│........................................│ │ │ │
├────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│2. │ │ │ │
│........................................│ │ │ │
├────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│3. │ │ │ │
│........................................│ │ │ │
├────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│4. │ │ │ │
│........................................│ │ │ │
└────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┴───────────┘

        *) Se va menţiona pentru prima licitaţie preţul de evaluare a bunului mobil, iar pentru celelalte licitaţii, se va menţiona preţul de pornire reprezentând preţul de evaluare, diminuat cu 25% pentru a doua licitaţie şi cu 50% pentru următoarele licitaţii
        **) Regimul şi cotele de taxă pe valoare adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
        Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
        Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
        Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o z; înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
    a) oferta de cumpărare;
    b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul RO29TREZ70320F365000XXXX deschis la Trezoreria Operativă a Sectorului 3 pe numele A.N.R.S.C., cod de identificare fiscală 14935787
    c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
    d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
    e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
    f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
    g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
    h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

        Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: ...................................................
        Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz:
        .......................................................

        Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul A.N.R.S.C. din .............. sau la numărul de telefon .......... între orele ................
        Data afişării:.................
                                      Preşedinte,
                        L.S.....................................
                            (prenumele, numele şi semnătura)
        Notă:
    1. Denumire: Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile
    2. Format: A4.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 1 exemplar de către Biroul Executare Silită a Creanţelor.
    6. Circulă: 1 exemplar la sediul organului de executare silită, al primăriei în a cărei rază teritorială se află bunurile sechestrate, la sediul şi domiciliul debitorului, la locul vânzării, dacă acesta este altul decât cel unde se află bunurile sechestrate, pe pagina de internet.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.


    ANEXA 33

        (antet A.N.R.S.C.)
        Dosar de executare nr: ......... din: ..............
        Nr: ............... din data: ......................
                                         ANUNŢ
                           privind vânzarea bunurilor imobile
                          anul ...... luna ......, ziua ......
        În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de .......... luna ........ anul ...... ora .......... în localitatea .................. str. ................, nr. ....., se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/terţei persoane ......................, prima licitaţie/licitaţia a.....- a:
    a) clădire/părţi de clădire/ansamblu de clădiri în suprafaţă de ................. compusă din ................. şi construită din ................ şi teren aferent în suprafaţă de ................., situate în localitatea *)......................, str. ................ nr. ........., preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei ............ lei (exclusiv TVA - cota de TVA................./scutită/neimpozabilă), grevate de următoarele drepturi reale privilegii, după caz:
        *) Se va menţiona pentru prima licitaţie preţul de evaluare a bunului mobil, iar pentru celelalte licitaţii, se va menţiona preţul de pornire reprezentând preţul de evaluare, diminuat cu 25% pentru a doua licitaţie şi cu 50% pentru următoarele licitaţii.

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Creditori │Sarcini**) │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
└──────────────────┴───────────────────┘

        **) Se vor arăta drepturile reale şi privilegiile exigente asupra bunurilor imobile şi orice alte sarcini înscrise la Biroul de carte funciară, precum şi titularii şi domiciliul/sediul acestora.

    b) teren care nu este aferent clădirii/părţii de clădire/ansamblului de clădiri.................***) în suprafaţă de .............. situat în localitatea ................. str. ................., nr. ......, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei *)...................lei (exclusiv TVA - cota de TVA ............./scutită/neimpozabilă), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:
        *) Se va menţiona pentru prima licitaţie preţul de evaluare a bunului mobil, iar pentru celelalte licitaţii, se va menţiona preţul de pornire reprezentând preţul de evaluare, diminuat cu 25% pentru a doua licitaţie şi cu 50% pentru următoarele licitaţii.
        ***) Se va menţiona felul terenului

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Creditori │Sarcini**) │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
└──────────────────┴───────────────────┘

        **) Se vor arăta drepturile reale şi privilegiile exigente asupra bunurilor imobile şi orice alte sarcini înscrise la Biroul de carte funciară, precum şi titularii şi domiciliul/sediul acestora.

    c) alte bunuri .................. preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei *)..............lei (exclusiv TVA - cota de TVA ........../scutită/neimpozabilă), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:
        *) Se va menţiona pentru prima licitaţie preţul de evaluare a bunului mobil, iar pentru celelalte licitaţii, se va menţiona preţul de pornire reprezentând preţul de evaluare, diminuat cu 25% pentru a doua licitaţie şi cu 50% pentru următoarele licitaţii.

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Creditori │Sarcini**) │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
└──────────────────┴───────────────────┘

        **) Se vor arăta drepturile reale şi privilegiile exigente asupra bunurilor imobile şi orice alte sarcini înscrise la Biroul de carte funciară, precum şi titularii şi domiciliul/sediul acestora.


        Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
        Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
        Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
    a) oferta de cumpărare;
    b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO29TREZ70320F365000XXXX deschis la Trezoreria Operativă a Sectorului 3 pe numele A.N.R.S.C., cod de identificare fiscală 14935787;
    c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
    d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
    e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
    f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
    g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
    h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

        Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: ..........................................................
        Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ....................................................
        Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul A.N.R.S.C. din .................. sau la numărul de telefon ............ între orele .............
        Data afişării:.................
                                      Preşedinte,
                             L.S. .........................
                            (prenumele, numele şi semnătura)
        Notă:
    1. Denumire: Anunţul privind vânzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile
    2. Format: A4.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 1 exemplar de către Biroul Executare Silită a Creanţelor.
    6. Circulă: 1 exemplar la locul unde se află imobilul, la sediul organului de executare, al primăriei în a cărui rază teritorială se află bunurile sechestrate, la sediul şi domiciliul debitorului, la locul vânzării, dacă acesta este altul decât cel unde se află bunurile sechestrate, pe imobilul scos la vânzare, pe pagina de internet.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.


    ANEXA 34

        (antet A.N.R.S.C.)
        Dosar de executare nr: ......... din: ............
        Nr: ............... din data: ....................
        Către*1): ........................................
        *1) Numele, Prenumele/Denumirea.

        Cod de identificare fiscală*2): ..................
        *2) Codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

        Adresa*3):........................................
        *3) Adresă domiciliu/domiciliu fiscal.

                                         ADRESĂ
                          de înştiinţare privind valorificarea
                    bunurilor sechestrate prin vânzare la licitaţie
        În temeiul prevederilor art. 250 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem înştiinţăm că în ziua de .... luna ...... anul ....., ora ....... în localitatea ................., str. .................. nr. ..., se vor vinde la licitaţie următoarele bunurile mobile/imobile, proprietate a debitorului/terţei peroane .................:
    a) clădire/părţi de clădire/ansamblu de clădiri în suprafaţă de .......... compusă din ................. şi construită din ............. şi teren aferent în suprafaţă de ........ situate în localitatea ................, str. ................. nr. .......,
    b) teren care nu este aferent clădirii/părţii de clădire/ansamblului de clădiri ............(felul terenului) în suprafaţă de ......, situat în localitatea ............. str. ................. nr. ......
    c) alte bunuri.....................*),
    *) Se vor menţiona alte bunuri ce fac obiectul valorificării (cum ar fi fructe neculese şi recolte prinse de rădăcini), respectiv denumirea, descrierea acestora, precum şi locul unde acestea se află.

    d) bunul mobil....................**)
        **) Se va denumirea bunului mobil şi descrierea sumară a acestuia.


        Pentru bunurile descrise mai sus, s-a efectuat publicitatea vânzării, potrivit art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prin anunţul privind vânzarea nr. ............... din data de ................
        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.
                                      Preşedinte.
                             L.S. ........................
                            (prenumele, numele şi semnătura)
        Notă:
    1. Denumire: Înştiinţare privind valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzare la licitaţie
    2. Format: A4.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 250 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în 2 sau mai multe exemplare, după caz, de către Biroul Executare Silită a Creanţelor.
    6. Circulă: 1 exemplar debitor/terţă persoana, custode, administrator-sechestru, precum şi la fiecare titular al drepturilor reale şi ai sarcinilor care grevează bunul urmărit, după caz.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.


    ANEXA 35

        În atenţia
        Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.

        Subsemnatul/Subscrisa .................. cu domiciliul/domiciliul fiscal în loc. ..............., str. .............. nr. ..... bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ...., judeţ ................., sector ............., CIF ................., având adresa electronică ............. şi numărul de telefon/fax ................. prin reprezentantul legal ................., formulez prezenta
                                         CERERE
                   de participare la licitaţie şi oferta de cumpărare
        Având în vedere anunţul dumneavoastră nr. ............ din data de ............. privind vânzarea la licitaţie, în data de ............., a unor bunuri imobile/mobile aparţinând debitorului/terţe persoane ................., în temeiul art. 250 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă rog să-mi acceptaţi oferta de cumpărare a următoarelor bunuri *):
        *) Se vor completa în mod corespunzător pentru fiecare bun pentru care se doreşte a se face o ofertă de cumpărare, denumirea bunului şi descrierea sumară a acestuia, astfel cum sunt menţionate în anunţul de vânzare, precum şi preţul oferit pentru fiecare dintre acestea.
    1. .................., la preţul de ................. lei, exclusiv TVA.
    2. .................., la preţul de ................. lei, exclusiv TVA.
    3. .................., la preţul de ................. lei, exclusiv TVA.

        Pentru participarea la licitaţie depun la prezenta următoarele documente:
        [] - dovada plăţii taxei de participare/a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei, în suma de ................. lei;
        [] - împuternicirea persoanei ................. care ne reprezintă;
        [] - pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
        [] - pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
        [] - pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
        [] - pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
        [] - declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

        Prin prezenta am luat cunoştinţă de obligaţia ce-i revine cumpărătorului cu privire la respectarea prevederilor legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea.
        Solicit ca, în cazul în care nu sunt declarat adjudecatar, restituirea taxei de participare la licitaţie să se efectueze în contul bancar nr. ................, deschis la ........................................
        De asemenea, am luat cunoştinţă de faptul că, taxa de participare nu se restituie ofertanţilor care nu s-au prezentat la licitaţie, celui care a refuzat încheierea procesului-verbal de adjudecare, precum şi adjudecatarului care nu a plătit preţul, potrivit art. 250 alin. (15) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
        Menţionez că plata preţului bunului imobil, diminuat cu taxa de participare la licitaţie, o voi efectua **):
        **) Se va completa de către ofertant numai în situaţia în care acesta depune oferta pentru bunuri imobile/ansambluri de bunuri imobile
        [] - integral,
        [] - cu un avans de ..........% din preţul de adjudecare a bunului imobil, diferenţa urmând a fi achitată în ..... rate lunare, cu plata dobânzii prevăzută de lege.

                    Ofertantul/Reprezentantul legal al ofertantului,
                                 ......................
                                 (numele şi prenumele)
        Semnătura ...............
        Data .................

    ANEXA 36

        (antet A.N.R.S.C.)
        Dosar de executare nr: ......... din: ............
        Nr: ............... din data: ....................
                                     PROCES-VERBAL
                           privind desfăşurarea şi rezultatul
                    licitaţiei pentru valorificarea bunurilor mobile
        Încheiat astăzi, ............ anul ...... luna ....., ora ...., în localitatea ................ str. ................. nr. .....
        În temeiul prevederilor art. 251 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a întocmit prezentul proces-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei organizate, care are ca obiect valorificarea bunului mobil/bunurilor mobile pentru care s-a efectuat publicitatea prin anunţul de vânzare nr. .............. din data de ...................
    Pentru stingerea obligaţiilor bugetare datorate de debitorul .............. din localitatea ................. str. ...................., CIF ............. în sumă de ........... lei, individualizate în titlul executoriu/titlurile executorii nr./data ..............., emis/emise de ............... s-a sechestrat bunul mobil/bunurilor mobile înscris(e) în procesul-verbal de sechestru nr. ........... din .............. întocmit de ............................/s-a încheiat actul în formă autentică nr. ............ din ............ prin care s-au adus bunuri mobile în garanţie de către terţa persoană .....................
        Executorul a dat citire la momentul organizării licitaţiei, mai întâi anunţului de vânzare şi apoi ofertelor scrise primite, potrivit legii.
        Informaţii despre participanţii la licitaţie şi sumele oferite de fiecare participant:
    1. ................
    2. ................
    3. ................
    4. ................

        Urmare organizării licitaţiei pentru valorificarea bunului mobil/bunurilor mobile pentru care s-a făcut publicitatea prin anunţul de vânzare pentru care s-a dat citire, rezultatul acesteia este următorul:
        [] - nu s-a realizat vânzarea pentru următoarele bunuri:

┌──────────────────────────────┬───────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea bunului mobil │Preţul bunului mobil *), │ │
│Descriere sumară │exclusiv TVA │ │
│ │-lei- │Motivul pentru care nu s-a realizat valorificarea bunului │
├──────────────────────────────┼─────────────────┬─────────────┤mobil, după caz │
│ │Preţul de │Preţul de │ │
│ │evaluare │pornire │ │
├──────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │.................│.............│............................................................│
│..............................│ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. │.................│.............│............................................................│
│..............................│ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. │.................│.............│............................................................│
│..............................│ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. │.................│.............│............................................................│
│..............................│ │ │ │
└──────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘

        *) Se va menţiona pentru prima licitaţie preţul de evaluare a bunului mobil, iar pentru celelalte licitaţii, se va menţiona preţul de pornire reprezentând preţul de evaluare, diminuat cu 25% pentru a doua licitaţie şi cu 50% pentru următoarele licitaţii.

        [] - a fost/au fost adjudecat(e) următoarele bunuri:

┌─────────┬────────────┬───────────────────────────┬──────────┬───────────────┐
│ │Drepturile │Preţul bunului mobil *), │ │ │
│Denumire │reale şi │exclusiv TVA │Valoarea │ │
│bunului │privilegiile│-lei- │TVA**), │Date de │
│mobil │care │ │după caz, │identificare │
│adjudecat│grevează ├────────┬───────┬──────────┤preţului │ale │
│Descriere│bunurile, │Preţul │Preţul │ │de │adjudecatarului│
│sumară │dacă este │de │de │Preţul de │adjudecare│ │
│ │cazul │evaluare│pornire│adjudecare│-lei- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴────────────┴────────┴───────┴──────────┴──────────┴───────────────┘

        *) Se va menţiona pentru prima licitaţie preţul de evaluare a bunului mobil, iar pentru celelalte licitaţii, se va menţiona preţul de pornire reprezentând preţul de evaluare, diminuat cu 25% pentru a doua licitaţie şi cu 50% pentru următoarele licitaţii.
        **) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. TVA datorată conform prevederilor titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, va fi plătită odată cu preţul de adjudecare sau după caz, se aplică taxarea inversă conform prevederilor art. 331 din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Se aplică procedura privind TVA aferentă unei livrări de bunuri efectuate prin executare silită prevăzută de normele metodologice de aplicare a Titlului VII din Codul fiscal, cu modificările ulterioare, şi dacă livrarea este operaţiune neimpozabilă conform prevederilor Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, face această menţiune în prezentul proces-verbal.


    Adjudecatarul va plăti preţul de adjudecare, diminuat cu contravaloarea taxei de participare la licitaţie, în lei, în numerar sau prin decontare bancară, în cel mult 5 zile de la data adjudecării, în contul RO29TREZ70320F365000XXXX deschis la Trezoreria Operativă a Sectorului 3 pe numele A.N.R.S.C., cod de identificare fiscală 14935787.
        Cu privire la vânzarea la licitaţie s-au făcut următoarele obiecţii: ..................
        În conformitate cu prevederile art. 252 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completării, ulterioare, dacă adjudecatarul nu plăteşte în termenul stabilit, acesta este obligat să achite cheltuielile prilejuite de o nouă licitaţie şi, în cazul în care preţul obţinut la noua licitaţie va fi mai mic, diferenţa de preţ.
        Adjudecatarul va putea să achite la următoarea licitaţie preţul oferit iniţial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie.
        Dacă la următoarea licitaţie bunul nu va fi vândut, adjudecatarul este obligat să plătească toate cheltuielile prilejuite de urmărirea acestuia.
        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătoreasca competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.
        Prezentul proces-verbal de licitaţie s-a încheiat în ..... exemplare.

┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Comisia de licitaţie: │Participanţi: │
│Nume şi prenume │Nume şi prenume │
│.................................│................................│
├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Semnătura │Semnătura │
│................................ │................................│
│L.S. │L.S. │
└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘

        Notă:
    1. Denumire: Proces-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei pentru valorificarea bunurilor mobile
    2. Format: A4.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 251 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în 3 exemplare, de către Biroul Executare Silită a Creanţelor.
    6. Circulă:
    - 1 exemplar la debitor,
    – 1 exemplar la adjudecatar.

    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.


    ANEXA 37

        (antet A.N.R.S.C.)
        Dosar de executare nr: ......... din: ............
        Nr: ............... din data: ....................
                                     PROCES-VERBAL
                  privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei pentru
             valorificarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile
        Încheiat astăzi,............ anul ...... luna ....., ora ........ în localitatea .................... str. ................. nr. ......
        În temeiul prevederilor art. 251 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a întocmit prezentul proces-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei organizate, care are ca obiect valorificarea bunului imobil/bunurilor imobile/ansamblurilor de bunuri imobile pentru care s-a efectuat publicitatea prin anunţul de vânzare nr. ......... din data de ...........
        Pentru stingerea obligaţiilor bugetare datorate de debitorul .................... din localitatea .............. str. .............. nr. ......, CIF .............. în sumă de .........lei, individualizate în titlul executoriu/titlurile executorii nr./data ............................., emis/emise de .................. s-a sechestrat bunul imobil/bunurilor imobile/ansamblul de bunuri imobile înscris(e) în procesul-verbal de sechestru nr. .......... din ................. întocmit de ....................../s-a încheiat actul în formă autentică nr. ...........din ............ prin care s-au adus bunuri imobile/ansambluri de bunuri imobile în garanţie de către terţa persoană ....................
        Executorul a dat citire la momentul organizării licitaţiei, mai întâi anunţului de vânzare şi apoi ofertelor scrise primite, potrivit legii.
        Informaţii despre participanţii la licitaţie şi sumele oferite de fiecare participant:
    1. ................
    2. ................
    3. ................
    4. ................

        Urmare organizării licitaţiei pentru valorificarea bunului imobil/bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile pentru care s-a făcut publicitatea prin anunţul de vânzare pentru care s-a dat citire, rezultatul acesteia este următorul:
        [] - nu s-a realizat vânzarea pentru următoarele bunuri:
    a) clădire/părţi de clădire/ansamblu de clădiri în suprafaţă de ........... compusă din ............ şi construită din ............. şi teren aferent în suprafaţă de ............, situate în localitatea ................. str. ................. nr. ......, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei *) .................lei (exclusiv TVA*)), din următoarele motive:.................
    b) teren care nu este aferent clădirii/părţii de clădire/ansamblului de clădiri ................. (felul terenului) în suprafaţă de ................., situat în localitatea ................ str. ................, nr. ...... preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei *)............... lei (exclusiv TVA**)), din următoarele motive:.................
    c) alte bunuri................ , preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei *) ................. lei (exclusiv TVA**)) din următoarele motive:................

        []- a fost/au fost adjudecat(e) următoarele bunuri:
    a) clădire/părţi de clădire/ansamblu de clădiri în suprafaţă de ............. compusă din .............şi construită din ............. şi teren aferent în suprafaţă de ................ situate în localitatea .................... str. ................. nr. ......., preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei *)................. lei (exclusiv TVA**), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Creditori │Sarcini │
│(Se va │(Se vor arăta │
│menţiona │drepturile reale şi │
│numele şi │privilegiile existente │
│prenumele/ │asupra bunurilor │
│denumirea, │imobile şi orice alte │
│precum şi │sarcini înscrise la │
│domiciliul sau│Biroul de carte │
│sediul │funciară, precum şi │
│creditorilor) │titularii şi domiciliul│
│ │/sediul acestora) │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │ │
└──────────────┴───────────────────────┘

        Adjudecarea s-a făcut în favoarea ..................... la preţul de adjudecare de .................lei, pentru care s-a calculat T.V.A. în valoare de ...........lei, după caz.

    b) teren care nu este aferent clădirii/părţii de clădire/ansamblului de clădiri .............(felul terenului) în suprafaţă de ............, situat în localitatea ............. str. ................. nr. ...... preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei *).................. lei (exclusiv TVA**)), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Creditori │Sarcini │
│(Se va │(Se vor arăta │
│menţiona │drepturile reale şi │
│numele şi │privilegiile existente │
│prenumele/ │asupra bunurilor │
│denumirea, │imobile şi orice alte │
│precum şi │sarcini înscrise la │
│domiciliul sau│Biroul de carte │
│sediul │funciară, precum şi │
│creditorilor) │titularii şi domiciliul│
│ │/sediul acestora) │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │ │
└──────────────┴───────────────────────┘

        Adjudecarea s-a făcut în favoarea ..................... la preţul de adjudecare de .................lei, pentru care s-a calculat T.V.A. în valoare de ..........lei, după caz.

    c) alte bunuri .................., preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei *).................. lei (exclusiv TVA**)), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

┌─────────────┬────────────────────────┐
│Creditori │Sarcini │
│(Se va │(Se vor arăta drepturile│
│menţiona │reale şi privilegiile │
│numele şi │existente asupra │
│prenumele/ │bunurilor imobile şi │
│denumirea, │orice alte sarcini │
│precum şi │înscrise la Biroul de │
│domiciliul │carte funciară, precum │
│sau sediul │şi titularii şi │
│creditorilor)│domiciliul/sediul │
│ │acestora) │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │ │
└─────────────┴────────────────────────┘

        Adjudecarea s-a făcut în favoarea ....................... la preţul de adjudecare de ..........lei, pentru care s-a calculat T.V.A. în valoare de ...........lei, după caz.

    *) Se va menţiona pentru prima licitaţie preţul de evaluare a bunului mobil, iar pentru celelalte licitaţii, se va menţiona preţul de pornire reprezentând preţul de evaluare, diminuat cu 25% pentru a doua licitaţie şi cu 50% pentru următoarele licitaţii
    **) În ceea ce priveşte regimul aplicabil din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată, se au în vedere următoarele:
    a) fie se datorează TVA conform prevederilor Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care va fi plătită odată cu preţul de adjudecare sau după caz, se aplică taxarea inversă conform prevederilor art. 331 din Codul fiscal, cu modificările ulterioare. Se aplică procedura privind TVA aferentă unei livrări de bunuri efectuate prin executare silită prevăzută de normele metodologice de aplicare a Titlului VII din Codul fiscal;
    b) fie nu se datorează TVA, deoarece se aplică scutirea de taxă prevăzută la art. 292 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare sau regimul special pentru micile întreprinderi prevăzut la art. 310 din acelaşi act normativ;
    c) fie nu se datorează TVA, deoarece operaţiunea este neimpozabilă conform prevederilor titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.    Adjudecatarul va plăti preţul de adjudecare, diminuat cu contravaloarea taxei de participare la licitaţie, în lei, în numerar sau prin decontare bancară, în cel mult 5 zile de la data adjudecării, în contul RO29TREZ70320F365000XXXX deschis la Trezoreria Operativă a Sectorului 3 pe numele A.N.R.S.C., cod de identificare fiscală 14935787.
        Cu privire la vânzarea la licitaţie s-au făcut următoarele obiecţii:..................
        În conformitate cu prevederile art. 252 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, dacă adjudecatarul nu plăteşte în termenul stabilit, acesta este obligat să achite cheltuielile prilejuite de o nouă licitaţie şi, în cazul în care preţul obţinut la noua licitaţie va fi mai mic, diferenţa de preţ.
        Adjudecatarul va putea să achite la următoarea licitaţie preţul oferit iniţial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie.
        Dacă la următoarea licitaţie bunul nu va fi vândut, adjudecatarul este obligat să plătească toate cheltuielile prilejuite de urmărirea acestuia.
        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătoreasca competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.
        Prezentul proces-verbal de licitaţie s-a încheiat în ......exemplare.

┌──────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Comisia de licitaţie: │Participanţi: │
│Nume şi prenume │Nume şi prenume │
│..............................│.............................│
├──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│Semnătura │Semnătura │
│..............................│.............................│
│L.S. │L.S. │
└──────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

        Notă:
    1. Denumire: Proces-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei pentru valorificarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile
    2. Format: A4.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 251 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în 2 exemplare, de către Biroul Executare Silită a Creanţelor.
    6. Circulă:
    - 1 exemplar la debitor,
    – 1 exemplar la adjudecatar.

    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.


    ANEXA 38

        (antet A.N.R.S.C.)
        Dosar de executare nr: ......... din: ............
        Nr: ............... din data: ....................
                                     PROCES-VERBAL
                  privind valorificarea bunurilor prin vânzare directă
    Încheiat astăzi,............ anul ...... luna ....., ora ........
    în localitatea .................... str. ................. nr. ......
        În temeiul prevederilor art. 249 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a întocmit prezentul proces-verbal privind valorificarea bunurilor prin vânzare directă, care au fost sechestrate prin procesul verbal de sechestru nr. ......... din data de ................
    I. Date de identificare ale cumpărătorului:
        ...........................................

    II. Date de identificare ale debitorului/terţei persoane:
        ...........................................

    III.1. Date de identificare ale bunului mobil:
    - denumirea bunului mobil.................
    – descrierea sumară.......................
        Vânzarea s-a făcut la preţul de ..............lei, pentru care s-a calculat T.V.A. în sumă de ................. lei*).
        *) TVA se datorează conform prevederilor Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, va fi plătită odată cu preţul de valorificare sau după caz, se aplică taxarea inversă conform prevederilor art. 331 din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Se aplică procedura privind TVA aferentă unei livrări de bunuri efectuate prin executare silită prevăzută de normele metodologice de aplicare a Titlului VII din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi dacă livrarea este operaţiune neimpozabilă conform prevederilor Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se face această menţiune în prezentul proces-verbal.


    III.2. Date de identificare ale bunului imobil/ansamblului de bunuri imobile/alte bunuri:
    a) clădire/părţi de clădire/ansamblu de clădiri în suprafaţă de ................., compusă din ................., construită din .........., stare de uzură/elemente particulare ............ şi teren aferent în suprafaţă de ............., situate în localitatea ................. str. ............. nr. ......
        Vânzarea s-a făcut la preţul de ................. lei pentru care s-a calculat T.V.A. în sumă de .............. lei *).

    b) teren care nu este aferent clădirii/părţii de clădire/ansamblului de clădiri ................. (felul terenului) în suprafaţă de ............ situat în ................. str. .............. nr. ....
        Vânzarea s-a făcut la preţul de ................. lei pentru care s-a calculat T.V.A. în sumă de ............ lei *).

    c) alte bunuri..................**).
    **) Se vor menţiona alte bunuri ce fac obiectul valorificării (cum ar fi fructe neculese şi recolte prinse de rădăcini), respectiv denumirea, descrierea acestora, precum şi locul unde acestea se află.
        Vânzarea s-a făcut la preţul de .................lei pentru rate s-a calculat T.V.A. în sumă de ..................lei *).
    *) În ceea ce priveşte regimul aplicabil din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată, s-au avut în vedere următoarele:
    a) se datorează TVA conform prevederilor titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care va fi plătită odată cu preţul de valorificare sau după caz, se aplică taxarea inversă conform prevederilor art. 331 din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Se aplică procedura privind TVA aferentă unei livrări de bunuri efectuate prin executare silită prevăzută de normele metodologice de aplicare a Titlului VII din Codul fiscal;
    b) nu se datorează TVA, deoarece se aplică scutirea de taxă prevăzută la art. 292 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) nu se datorează TVA, deoarece operaţiunea este neimpozabilă conform prevederilor Titlului VII din Legea nr. 227/20!5 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

        În conformitate cu prevederile art. 249 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul proces-verbal constituie titlu de proprietate.
        În cazul bunurilor imobile, pe baza prezentului proces-verbal se face notarea în Registrul de carte funciară.
        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătoreasca competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.

┌───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│ │Cumpărătorul │
│Preşedinte, │(sau reprezentantul său legal) │
│L.S. │Nume şi prenume │
│...........................................│.............................................│
│(prenumele, numele şi semnătura) │Semnătura │
│ │.............................................│
│ │L.S. │
└───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

        Notă:
    1. Denumire: Proces-verbal privind valorificarea bunurilor prin vânzare directă
    2. Format: A4.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 249 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în 3 exemplare, de către Biroul Executare Silită a Creanţelor.
    6. Circulă:
    - 1 exemplar la debitor,
    – 1 exemplar la cumpărător.

    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.


    ANEXA 39

        (antet A.N.R.S.C.)
        Dosar de executare nr: ......... din: ............
        Nr: ............... din data: ....................
                                     PROCES-VERBAL
                          de adjudecare pentru bunurile mobile
        Încheiat astăzi,............ anul ...... luna ....., ora ........
        În temeiul prevederilor art. 254 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a întocmit prezentul proces-verbal de adjudecare pentru bunul mobil valorificat prin vânzare la licitaţie conform procesului-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei pentru valorificarea bunurilor mobile nr. ........ din data de ........... emis de ..............
    I. Date de identificare ale cumpărătorului:

        ...........................................
    II. Date de identificare ale debitorului/terţei persoane:

        ...........................................
    III. Date de identificare ale bunului mobil:
    - denumirea bunului mobil.................
    – descrierea sumară.......................


        Adjudecarea s-a făcut la preţul de adjudecare de ................. lei, pentru care s-a calculat T.V.A. în sumă de................lei*).
        *) TVA se datorează conform prevederilor Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, va fi plătită odată cu preţul de adjudecare sau după caz, se aplică taxarea inversă conform prevederilor art. 331 din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Se aplică procedura privind TVA aferentă unei livrări de bunuri efectuate prin executare silită prevăzută de normele metodologice de aplicare a Titlului VII din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi dacă livrarea este operaţiune neimpozabilă conform prevederilor Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se face această menţiune în prezentul proces-verbal.
        Cumpărătorul a efectuat plata preţului în întregime, în numerar sau cu ordin de plată, după cum urmează:
    - ................. lei, reprezentând taxa de participare la licitaţie, cu chitanţă/ordin de plată nr./data ......... în contul R029TREZ70320F365000XXXX deschis la Trezoreria Operativă a Sectorului 3 pe numele A.N.R.S.C., cod de identificare fiscală 14935787;
    – ................. lei, reprezentând preţul de adjudecare diminuat cu valoarea taxei de participare la licitaţie, exclusiv T.V.A. aferentă, cu chitanţă/ordin de plată nr./data.................., în contul R029TREZ70320F365000XXXX deschis la Trezoreria Operativă a Sectorului 3 pe numele A.N.R.S.C., cod de identificare fiscală 14935787;
    – ................. lei, reprezentând T.V.A. aferentă, cu chitanţă/ordin de plată nr./data.................., în contul R029TREZ70320F365000XXXX deschis la Trezoreria Operativă a Sectorului 3 pe numele A.N.R.S.C., cod de identificare fiscală 14935787.

        În conformitate cu prevederile art. 254 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul proces-verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate.
        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătoreasca competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.
        Prezentul proces-verbal de adjudecare s-a încheiat în ................. exemplare.
        TABEL - pg. 129

        Notă:
    1. Denumire: Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile
    2. Format: A4.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 254 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în 3 exemplare, de către Biroul Executare Silită a Creanţelor.
    6. Circulă: - 1 exemplar la debitor,
    - 1 exemplar la cumpărător (sau reprezentantul legal).

    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.    ANEXA 40

        (antet A.N.R.S.C.)
        Dosar de executare nr: ......... din: ............
        Nr: ............... din data: ....................
                                     PROCES-VERBAL
                          de adjudecare pentru bunurile imobile
        Încheiat astăzi,............ anul ...... luna ....., ora ........
        În temeiul prevederilor art. 254 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a întocmit prezentul proces-verbal de adjudecare pentru bunul imobil/ansamblul de bunuri imobile valorificat prin vânzare la licitaţie conform procesului-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei pentru valorificarea bunurilor imobile/ansamblurilor de bunuri imobile nr. ........... din data de ................. emis de .......................
    I. Date de identificare ale cumpărătorului:
        ...........................................

    II. Date de identificare ale debitorului/terţei persoane:
        ...........................................

    III. Date de identificare ale bunului mobil:
    a) clădire/părţi de clădire/ansamblu de clădiri în suprafaţă de ................., compusă din ............., construită din ............. stare de uzură/elemente particulare ................. şi teren aferent în suprafaţă de ............ situate în localitatea .............. str. ............. nr. ..........
        Adjudecarea s-a făcut la preţul de adjudecare de ................. lei pentru care s-a calculat T.V.A. în sumă de .................lei *).

    b) teren care nu este aferent clădirii/părţii de clădire/ansamblului de clădiri .................(felul terenului) în suprafaţă de ............. situat în ................. str. ................. nr. .........
        Adjudecarea s-a făcut la preţul de adjudecare de ................. lei pentru care s-a calculat T.V.A. în sumă de.................lei *).

    c) alte bunuri ..................(se vor menţiona alte bunuri ce fac obiectul valorificării (cum ar fi fructe neculese şi recolte prinse de rădăcini), respectiv denumirea, descrierea acestora, precum şi locul unde acestea se află).
        Adjudecarea s-a făcut la preţul de adjudecare de ............... lei pentru care s-a calculat T.V.A. în sumă de.................lei *).
    *) În ceea ce priveşte regimul aplicabil din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată, după caz, s-au avut în avut în vedere următoarele:
    a) fie se datorează TVA conform prevederilor titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care va fi plătită odată cu preţul de adjudecare sau după caz, se aplică taxarea inversă conform prevederilor art. 331 din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Se aplică procedura privind TVA aferentă unei livrări de bunuri efectuate prin executare silită prevăzută de normele metodologice de aplicare a Titlului VII din Codul fiscal;
    b) fie nu se datorează TVA, deoarece se aplică scutirea de taxă prevăzută la art. 292 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare sau regimul special pentru micile întreprinderi prevăzut la art. 310 din acelaşi act normativ;
    c) fie nu se datorează TVA, deoarece operaţiunea este neimpozabilă conform prevederilor Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    1. În cazul vânzării cu plata preţului în întregime, s-au achitat sumele:
    - .............. lei, reprezentând taxa de participare la licitaţie, cu chitanţă/ordin de plată nr./data ............. în contul RO29TREZ70320F365000XXXX deschis la Trezoreria Operativă a Sectorului 3 pe numele A.N.R.S.C., cod de identificare fiscală 14935787;
    – .............. lei, reprezentând preţul de adjudecare diminuat cu valoarea taxei de participare la licitaţie, exclusiv T.V.A. aferentă, cu chitanţă/ordin de plată nr./data .................. în contul RO29TREZ70320F365000XXXX deschis la Trezoreria Operativă a Sectorului 3 pe numele A.N.R.S.C., cod de identificare fiscală 14935787;
    – .................. lei, reprezentând T.V.A. aferentă, cu chitanţă/ordin de plată nr./data .................., în contul RO29TREZ70320F365000XXXX deschid la Trezoreria Operativă a Sectorului 3 pe numele A.N.R.S.C., cod de identificare fiscală 14935787.

    2. În cazul vânzării cu plata preţului în rate:
    a) sume achitate:
    - ................. lei, reprezentând taxa de participare la licitaţie, cu chitanţă/ordin de plată nr./data ............... în contul RO29TREZ70320F365000XXXX deschis la Trezoreria Operativă a Sectorului 3 pe numele A.N.R.S.C., cod de identificare fiscală 14935787;
    – ................. lei, reprezentând avansul, exclusiv T.V.A., diminuat cu valoarea taxei de participare la licitaţie aferentă avansului, cu chitanţă/ordin de plată nr./data .................. în contul RO29TREZ70320F365000XXXX deschis la Trezoreria Operativă a Sectorului 3 pe numele A.N.R.S.C., cod de identificare fiscală 14935787:
    – ................. lei, reprezentând T.V.A. aferentă avansului, cu chitanţă/ordin de plată nr./data .................., în contul RO29TREZ70320F365000XXXX deschis la Trezoreria Operativă a Sectorului 3 pe numele A.N.R.S.C., cod de identificare fiscală 14935787;
    – ................. lei, reprezentând suma taxei pe valoarea adăugată datorată pentru vânzarea bunului imobil sau altor bunuri, calculată pentru întreaga valoare a vânzării la preţul de adjudecare, din care s-a scăzut T.V.A. aferentă avansului, cu chitanţă/ordin de plată nr./data .................., în contul RO29TREZ70320F365000XXXX deschis la Trezoreria Operativă a Sectorului 3 pe numele A.N.R.S.C., cod de identificare fiscală 14935787;

    b) suma rămasă de plată: ........................ lei, se va plăti în contul RO29TREZ70320F365000XXXX deschis la Trezoreria Operativă a Sectorului 3 pe numele A.N.R.S.C., cod de identificare fiscală 14935787, conform următorului grafic:

┌─────┬────────┬────────┬────────┬─────┐
│Nr. │Termen │Rata │Dobânda │Total│
│crt. │de plată│lunar │aferentă│plată│
│ │ │(lei) │(lei) │(lei)│
├─────┼────────┼────────┼────────┼─────┤
│0 │1 │2 │3 │4=2+3│
├─────┼────────┼────────┼────────┼─────┤
│1 │ │ │ │ │
├─────┼────────┼────────┼────────┼─────┤
│2 │ │ │ │ │
├─────┼────────┼────────┼────────┼─────┤
│3 │ │ │ │ │
├─────┼────────┼────────┼────────┼─────┤
│4 │ │ │ │ │
├─────┼────────┼────────┼────────┼─────┤
│5 │ │ │ │ │
├─────┼────────┼────────┼────────┼─────┤
│6 │ │ │ │ │
├─────┼────────┼────────┼────────┼─────┤
│7 │ │ │ │ │
├─────┼────────┼────────┼────────┼─────┤
│8 │ │ │ │ │
├─────┼────────┼────────┼────────┼─────┤
│9 │ │ │ │ │
├─────┼────────┼────────┼────────┼─────┤
│10 │ │ │ │ │
├─────┼────────┼────────┼────────┼─────┤
│11 │ │ │ │ │
├─────┼────────┼────────┼────────┼─────┤
│12 │ │ │ │ │
├─────┼────────┼────────┼────────┼─────┤
│TOTAL│ │ │ │ │
└─────┴────────┴────────┴────────┴─────┘        Potrivit dispoziţiilor art 238 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cumpărătorul nu va putea înstrăina bunul imobil decât după plata preţului în întregime şi a dobânzii stabilite.
        În conformitate cu prevederile art. 254 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul proces-verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate, pe baza căruia se face înscrierea în Registrul de carte funciară.
        Prezentul proces-verbal de adjudecare constituie documentul pe baza căruia se emite titlul executoriu împotriva cumpărătorului care nu plăteşte diferenţa de preţ, în cazul în care vânzarea s-a tăcut cu plata preţului în rate.
        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.
        Prezentul proces-verbal de adjudecare s-a încheiat în ......... exemplare.

┌────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│ │Cumpărătorul │
│Preşedinte, │(sau reprezentantul său legal) │
│L.S. │Nume şi prenume │
│............................................│............................................│
│(prenumele, numele şi semnătura) │Semnătura │
│ │........................................... │
│ │L.S. │
└────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

        Notă:
    1. Denumire: Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile/ansamblu de bunuri imobile
    2. Format: A4.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 254 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în 3 exemplare, de către Biroul Executare Silită a Creanţelor.
    6. Circulă: - 1 exemplar la debitor,
    - 1 exemplar la cumpărător (sau reprezentantul legal).

    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.


    ANEXA 41

        (antet A.N.R.S.C.)
        Dosar de executare nr: ......... din: ............
        Nr: ............... din data: ....................
                                     PROCES-VERBAL
                      de predare-primire a bunurilor valorificate
    Încheiat astăzi,............ luna .... anul ....., ora ........ în localitatea ....................
    sectorul/judeţul ........ str. .............. nr. ...... bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...
        În temeiul prevederilor art. 254 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul ................. executor fiscal în cadrul organului de executare, cu legitimaţia nr. ......... delegaţia nr. ....... am procedat la predarea bunurilor ce au fost valorificate, pentru care aţi fost declarat cumpărător prin:
        [] - procesul-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile nr. ......... din data de ...........
        [] - procesul-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile/ansambluri de bunuri imobile nr. .......... din data de ..........
        [] - procesul-verbal privind valorificarea bunurilor prin vânzare directă nr. ......... din data de ..........

    I. Date de identificare ale cumpărătorului: ..........
    II. Date de identificare ale bunului mobil:
    - denumirea bunului mobil ..........
    – descrierea sumară ..........

    III. Date de identificare ale bunului imobil/ansamblului de bunuri imobile/alte bunuri:
    a) clădire/părţi de clădire/ansamblu de clădiri în suprafaţă de ........... compusă din ........... construită din .........., stare de uzură/elemente particulare .......... şi teren aferent în suprafaţă de .........., situate în localitatea ................ str. .......... nr. ....
    b) teren care nu este aferent clădirii/părţii de clădire/ansamblului de clădiri ....... (felul terenului) în suprafaţă de ...... situat în ............... str. .............. nr. ....
    c) alte bunuri...........(se vor menţiona alte bunuri ce fac obiectul valorificării (cum ar fi fructe neculese şi recolte prinse de rădăcini), respectiv denumirea, descrierea acestora, precum şi locul unde acestea se află).

    IV. Caracteristicile şi elementele bunurilor care fac obiectul prezentului proces-verbal de predare primire corespund cu cele ale bunurilor mobile/imobile descrise în Anunţul privind vânzarea bunurilor mobile/imobile nr. ......... din data de ..........., în Procesul-verbal de adjudecare bunuri mobile nr. ..... din data de ........... sau în Procesul-verbal de adjudecare pentru bunul imobil/ansamblul de bunuri imobile nr. ......... din data de .........., ori în Procesul-verbal privind valorificarea bunurilor prin vânzare directă nr. ...... din data de ..........., după caz, şi cu cele prezentate cu ocazia organizării vânzării.
        Prezentul proces-verbal s-a încheiat în .......... exemplare.

┌─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│Executor fiscal │Cumpărătorul │
│Nume şi prenume │Nume şi prenume │
│............................................ │..............................................│
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Semnătura │ │
│........................................ │ │
├─────────────────────────────────────────────┤ │
│Administrator-sechestru/Custode, │Semnătura │
│Nume şi prenume/Denumire │........................................ │
│.............................................│L.S. │
├─────────────────────────────────────────────┤ │
│Semnătura │ │
│L.S. │ │
│.............................................│ │
└─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘

        Notă:
    1. Denumire: Proces-verbal de predare primire a bunurilor valorificate
    2. Format: A4.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 254 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în 3 exemplare, de către Biroul Executare Silită a Creanţelor.
    6. Circulă: - 1 exemplar la debitor;
    - 1 exemplar la cumpărător (sau reprezentantul legal).

    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.


    ANEXA 42

        (antet A.N.R.S.C.)
        Dosar de executare nr: ......... din: ............
        Nr: ............... din data: ....................
                                     PROCES-VERBAL
    privind cheltuielile de executare silită
        În temeiul prevederilor art. 256 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru stingerea creanţelor bugetare stabilite în sarcina debitorului ........................ din localitatea .......... str. .......... nr. ....., bloc .... sc. ...., ap. ...., CIF ................. în temeiul titlului executoriu/titlurilor executorii nr./dată ..............., emis/emise de A.N.R.S.C s-a aplicat procedura de executare silită pentru care s-au efectuat cheltuieli de executare silită în cuantum de .......... lei.
        Potrivit art. 256 alin. (2) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cheltuielile generate de comunicarea somaţiei şi a adresei de înfiinţare a popririi sunt suportate de A.N.R.S.C.
        În conformitate cu prevederile art. 256 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu executoriu.
        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătoreasca competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.
        Prezentul proces-verbal produce efecte juridice faţă de dumneavoastră, de Ia data comunicării acestuia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
                                      Preşedinte,
                        L.S.....................................
                            (prenumele, numele şi semnătura)
        Notă:
    1. Denumire: Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită
    2. Format: A4.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 256 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în 1 exemplar, de către Biroul Executare Silită a Creanţelor.
    6. Circulă: - 1 exemplar la debitor.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.


    ANEXA 43

        (antet A.N.R.S.C.)
        Dosar de executare nr: ......... din: ..............
        Nr: ............... din data: ......................
        Către*1): ..........................................
        *1) Numele, Prenumele/Denumirea.

        Adresa*2): .........................................
        *2) Adresă domiciliu/domiciliu fiscal.

                                        DECIZIE
             de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor pe care
          debitorul le are de încasat de la autorităţi sau instituţii publice
        În baza prevederilor art. 234 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru debitorul ..................... cu domiciliul/domiciliul fiscal în localitate ...................... str. ..................... nr. ..... CIF ..................., pentru care a fost comunicată Adresa de înfiinţare a popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat dr la autorităţi sau instituţii publice nr. ....../....... având numărul dosarului de executare ..........., se ridică măsurile de executare silită aplicate, în limita sumei de .................. lei, întrucât obligaţiile bugetare pentru care s-a înfiinţat poprirea au fost stinse integral/parţial prin alte modalităţi prevăzute de lege, ori a fost desfiinţat titlul executoriu/titlurile executorii, sau în alte cazuri prevăzute de lege, potrivit dispoziţiilor art. 234 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, iar la data emiterii prezentei decizii nu sunt în curs alte măsuri de executare silită.
        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătoreasca competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
                                      Preşedinte,
                        L.S.....................................
                            (prenumele, numele şi semnătura)
        Notă:
    1. Denumire: Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorităţi sau instituţii publice
    2. Format: A4.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 234 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în 1 exemplar, de către Biroul Executare Silită a Creanţelor.
    6. Circulă: - 1 exemplar la autoritatea sau instituţia publică la care a fost înfiinţată poprirea.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.


    ANEXA 44

        (antet A.N.R.S.C.)
        Dosar de executare nr: ......... din: ..............
        Nr: ............... din data: ......................
        Către*1): ..........................................
        *1) Numele, Prenumele/Denumirea.

        Adresa*2): .........................................
        *2) Adresă domiciliu/domiciliu fiscal.

                                        DECIZIE
                      de ridicare a măsurilor de executare silită
                     a sumelor datorate debitorului de către terţi
        În baza prevederilor art. 230 alin. (5),art. 234 şi art. 236 alin. (17) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se ridică măsurile de executare silită aplicate debitorului ............................ cu domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea ................... str. .................... nr. .... CIF .................... prin Adresa de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi nr. ........... din data de ......., după cum urmează:
        [] - în limita sumei de .......... lei, întrucât a fost depus documentul prin care se certifică că debitorul are de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la o autoritate/instituţie publică, potrivit prevederilor art. 230 alin. (5) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
        [] - în limita sumei de .........lei, înscrisă în actul administrativ fiscal contestat, pentru care s-a constituit garanţie sub forma unei scrisori de garanţie/poliţe de asigurare de garanţie potrivit art. 235 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
        [] - în totalitate, întrucât s-au stins integral obligaţiile bugetare prevăzute în titlul executoriu/titlurile executorii, inclusiv obligaţiile de plată accesorii, cheltuielile de executare şi orice alte sume stabilite în sarcina debitorului, potrivit legii, ori a fost desfiinţat titlul executoriu/titlurile executorii, sau în alte cazuri prevăzute de lege, potrivit dispoziţiilor art. 234 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătoreasca competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
                                      Preşedinte,
                        L.S.....................................
                            (prenumele, numele şi semnătura)
        Notă:
    1. Denumire: Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor datorate debitorului de către terţi
    2. Format: A4.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 230 alin. (5),234 şi art. 236 alin. (17) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în 1 exemplar, de către Biroul Executare Silită a Creanţelor.
    6. Circulă: - 1 exemplar la terţul poprit.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.


    ANEXA 45

        (antet A.N.R.S.C.)
        Dosar de executare nr: ......... din: ..............
        Nr: ............... din data: ......................
        Către*1): ..........................................
        *1) Numele, Prenumele/Denumirea.

        Adresa*2): .........................................
        *2) Adresă domiciliu/domiciliu fiscal.

                                        DECIZIE
                         de ridicare a măsurilor de executare
                      silită aplicate asupra bunurilor sechestrate
        În baza prevederilor art. 230 alin. (5),art. 233 alin. (3),art. 234 şi art. 255 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se ridică măsurile de executare silită aplicate debitorului ....................... cu domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea ..................... str. ............... nr. ..... CIF ................ întrucât:
        [] - a fost depus documentul prin care se certifică că debitorul are de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la o autoritate/instituţie publică, potrivit prevederilor art. 230 alin. (5) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
        [] - pentru creanţele bugetare care au stat la baza sechestrului, înscrise în actul administrativ fiscal contestat, a-i constituit garanţie sub forma unei scrisori de garanţie/poliţe de asigurare de garanţie potrivit art. 235 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
        [] - s-au stins creanţele bugetare înscrise în titluri executorii, prin plată, prin poprire sau prin alte modalităţi prevăzute de lege, iar sechestrele aplicate pe acele titluri asupra bunurilor, sunt cu valoare mai mică ori egală cu suma creanţelor bugetare astfel stinse.
        [] - s-au stins integral obligaţiile bugetare prevăzute în titlul executoriu/titlurile executorii, inclusiv obligaţiile de plată accesorii, cheltuielile de executare şi orice alte sume stabilite în sarcina debitorului, potrivit legii, ori a fost desfiinţat titlul executoriu/titlurile executorii, sau în alte cazuri prevăzute de lege, potrivit dispoziţiilor art. 234 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
        [] - bunurile mobile supuse executării silite nu au putut fi valorificate, potrivit legii, şi nu au valoare de piaţă, conform art. 255 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

        Având în vedere aceste motivaţii se ridică sechestrul instituit asupra următoarelor bunuri mobile/imobile, după cum urmează:
    - denumire bun mobil ........... sechestrat prin Procesul-verbal de sechestru nr. ......... din data de ............
    – denumire bun mobil ........... sechestrat prin Procesul-verbal de sechestru nr. ......... din data de ............

        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătoreasca competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
                                      Preşedinte,
                        L.S.....................................
                            (prenumele, numele şi semnătura)
        Notă:
    1. Denumire: Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită aplicate asupra bunurilor sechestrate
    2. Format: A4.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 230 alin. (5),art. 233 alin. (3),art. 234 şi art. 255 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în 2 sau mai multe exemplare, după caz, de către Biroul Executare Silită a Creanţelor.
    6. Circulă: - 1 exemplar fiecărei părţi căreia i-a fost comunicată indisponibilizarea bunurilor.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.


    ANEXA 46

        (antet A.N.R.S.C.)
        Dosar de executare nr: ......... din: ..............
        Nr: ............... din data: ......................
        Către*1): ..........................................
        *1) Numele, Prenumele/Denumirea.

        Cod de identificare fiscală*2):.....................
        *2) Codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

        Adresa*3): .........................................
        *3) Adresă domiciliu/domiciliu fiscal.

                                        DECIZIE
                       de anulare a actului administrativ fiscal
        În temeiul prevederilor art. 50 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că ................... nr. ............... din data de ...................... se anulează, începând cu data emiterii prezentei decizii.
        Anularea actului administrativ mai sus menţionat se realizează din oficiu/la Cererea dumneavoastră nr. ................ din data de ...................
        Motivele anulării: ........................................
        Temeiul de drept: .........................................
        Menţiuni privind audierea contribuabilului: ...............
        Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la sediul A.N.R.S.C..
                                      Preşedinte,
                        L.S.................................
                            (prenumele, numele şi semnătura)
        Notă:
    1. Denumire: Decizie de anulare a actului administrativ fiscal
    2. Format: A4/t1.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează în baza art. 50 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în 2 exemplare de către S.C.U.E.S.C.
    6. Circulă 1 exemplar la debitor.
    7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul debitorului.


                                        -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016