Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXE din 17 decembrie 2021  pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind organizarea muncii persoanelor private de libertate, aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 500.165/2017     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXE din 17 decembrie 2021 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind organizarea muncii persoanelor private de libertate, aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 500.165/2017

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 30 bis din 11 ianuarie 2022
──────────
    Conţinute de DECIZIA nr. 1.106 din 17 decembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 11 ianuarie 2022.
──────────
    ANEXA 1

        (Anexa nr. 1A^1 la Instrucţiuni)
        MINISTERUL JUSTIŢIEI
        ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
        Penitenciarul/CE/CD ...............
                             CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
                   (pentru operatori economici - persoane juridice în
                 spaţiile amenajate în interiorul locului de deţinere)
    ART. 1
    Părţile contractului
        Între ............... cu ............... sediul în ............... strada ............... nr. ... judeţul/sectorul ..............., C.I.F./C.U.I. ..............., telefon ............... cont ............... deschis la ............... reprezentat prin ............... director, în calitate de prestator de servicii cu persoane private de libertate
        şi
        ............... cu sediul/în ............... strada ............... nr. ... judeţul/sectorul ..............., C.I.F./C.U.I. ............... nr. telefon ............... cont deschis la ..............., reprezentat(ă) prin ............... în calitate de director şi denumită în contract beneficiar, se încheie prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze:

    ART. 2
    Obiectul contractului
        Contractul are ca obiect asigurarea de către prestator a efectivului mediu de persoane private de libertate, prevăzut la art. 7, în vederea prestării unor activităţi lucrative de ....................................................... la punctul de lucru situat în interiorul locului de deţinere ............................

    ART. 3
    Scopul contractului
        Complementar scopului economic al contractului de prestări servicii, părţile susţin şi promovează prin încheierea prezentului contract, importanţa muncii prestate de către persoanele condamnate pentru menţinerea şi creşterea capacităţii acestora de a-şi câştiga existenţa după liberare, formarea unei atitudini corecte faţă de ordinea de drept şi faţă de regulile de convieţuire socială, în vederea reintegrării sociale şi a prevenirii săvârşirii de noi infracţiuni.

    ART. 4
    Menţiuni speciale privind accesul în locul de deţinere, regimul proprietăţii publice şi susţinerea activităţilor de reintegrare a persoanelor condamnate
    (1) Accesul reprezentanţilor beneficiarului în cadrul sectorului de deţinere şi la nivelul punctului de lucru interior este strict limitat pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016 (art. 175 alin.(5) din Regulament) respectiv să asigure: baza tehnico - materială, conducerea lucrărilor, asistenţa tehnică necesară, instructajul şi condiţiile de securitate a muncii, în vederea susţinerii şi promovării scopului de reintegrare prin muncă a persoanelor condamnate.
    (2) Spaţiul interior în cadrul căruia se prestează munca cu persoanele condamnate se află în administrarea şi folosinţa exclusivă a locului de deţinere .........................., pentru organizarea eficientă a pazei şi supravegherii persoanelor condamnate în timpul activităţilor lucrative, astfel încât să fie asigurat un nivel adecvat de siguranţă şi să fie reduse riscurile producerii unor evenimente negative.
    (3) Pe toată perioada prezenţei în locul de deţinere, în interacţiunile cu persoanele private de libertate, derulate sub supravegherea strictă a personalului unităţii, reprezentanţii beneficiarului vor sprijini programele educative de promovare a valorii muncii şi importanţei acesteia în procesul de reintegrare socială, complementar activităţilor desfăşurate în cadrul punctului de lucru, prin încurajarea implicării în muncă şi respectării regulilor de convieţuire socială în vederea prevenirii săvârşirii de noi infracţiuni, conform îndrumărilor şi instructajelor care vor fi realizate de specialiştii Serviciului Educaţie din locul de deţinere.

    ART. 5
    Durata contractului
        Contractul intră în vigoare începând cu data de ............. cu valabilitate până la data de .......

    ART. 6
    Valoarea contractului
        Valoarea estimată a contractului este de ............., exclusiv T.V.A.

    ART. 7
    Obligaţiile părţilor
    7.1. Prestatorul se obligă:
    a) să pună la dispoziţia beneficiarului efectivul de .... persoane private de libertate, solicitat.
    b) să asigure respectarea programul de lucru zilnic de 8 ore, cu/fără pauză de masă care se organizează astfel:
    - ora ..... - începerea lucrului
    – ora ..... - încetarea lucrului

    c) să asigure disciplina muncii în rândul persoanelor private de libertate;
    d) să ia măsuri ca persoanele private de libertate, să respecte regulile de securitate şi sănătate în muncă potrivit dispoziţiilor legale;
    e) să asigure paza şi supravegherea persoanelor private de libertate conform prevederilor legale.

    7.2. Beneficiarul se obligă:
    a) să facă dovada bonităţii financiare certificată prin ultimul bilanţ contabil şi să achite un avans lunar în procent de 40% din valoarea lunară a prestaţiei de servicii, cu regularizarea acestuia lunară;
    b) să folosească persoanele private de libertate numai la lucrările menţionate la art.2, cu respectarea prevederilor Legii privind executare a pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, precum şi a Regulamentului de aplicare al acesteia;
    c) să obţină, în situaţiile când este cazul, avizele sau autorizaţiile legale (sanitar, sanitar-veterinar, P.S.I., de protecţia mediului, securitate şi sănătate în muncă etc.), înainte de începerea activităţii cu persoanele private de libertate şi să le pună le dispoziţia prestatorului;
    d) să suporte contravaloarea consumului de energie electrică şi, după caz, a consumului altor utilităţi necesare spaţiului în care se desfăşoară activităţile cu persoanele private de libertate;
    e) să asigure materiale igienico-sanitare şi echipament de protecţie individuală şi anume: măşti de protecţie, mănuşi de unică folosinţă, vizete pentru persoanele condamnate, în vederea prevenirii riscurilor epidemiologice.
    f) să respecte permanent prin reprezentanţii săi regulile şi recomandările comunicate de autorităţi cu privire la prevenirea răspândirii virusului SARS-Cov2.
    g) se obligă să pună la dispoziţia prestatorului (şefului punctului de lucru) instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în munca corespunzător activităţilor prestate;
    h) să facă cunoscut prestatorului, personalul însărcinat cu conducerea şi asistenţa tehnică a lucrărilor, în vederea instruirii acestuia cu privire la relaţiile şi comportarea faţă de persoanele private de libertate şi pentru aprobarea accesului la punctul de lucru;
    i) să informeze administraţia locului de deţinere dacă programul de lucru stabilit nu se desfăşoară integral din motive organizatorice, ori din alte cauze;
    j) să pună la dispoziţia prestatorului, la începerea lucrărilor, programarea activităţilor ce urmează a se executa;
    k) să asigure permanent pe timpul desfăşurării activităţilor lucrative o persoană desemnată pentru coordonarea şi asistenţa tehnică a lucrărilor la care sunt folosite persoanele private de libertate;
    l) să pună la dispoziţia prestatorului materiile prime, materialele, accesoriile, precum şi alte componente necesare realizării articolelor ce constituie obiectul contractului;
    m) să aducă de îndată la cunoştinţa reprezentanţilor penitenciarului orice incident în legătură cu activitatea prestată de persoanele private de libertate, respectarea programului de lucru;
    n) să informeze în scris administraţia locului de deţinere, cu cel puţin o zi înainte, asupra suspendării temporare a activităţii în cadrul locului de deţinere din orice cauza;
    o) să contrasemneze zilnic bonul de lucru, prin reprezentantul desemnat, după verificarea corectitudinii datelor înscrise de către şeful punctului de lucru.
    p) să pună la dispoziţia prestatorului (şefului punctului de lucru) instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă corespunzător activităţilor prestate;
    r) să ia măsuri de încetare a activităţii şi să colaboreze cu personalul de pază şi supraveghere pentru evacuarea persoanelor private de libertate în caz de producere a unei situaţii de pericol grav şi iminent (incendii, explozii, intoxicaţii);
    s) să suporte plata asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale, dacă în urma cercetării a fost găsit răspunzător de producerea unui accident ale cărui victime sunt persoane private de libertate sau personal al locului de deţinere, conform Legii 319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă.
    t) să aducă de îndată la cunoştinţă reprezentanţilor locului de deţinere orice incident în legătură cu activitatea prestată de persoanele private de libertate, respectarea programului de lucru sau încălcarea de către acesta a obligaţiilor şi interdicţiilor ce decurg din Legea nr.254/2013 şi Regulamentul de aplicare al acesteia;
    u) să elaboreze pentru autorităţile competente şi în conformitate cu reglementările legale rapoarte privind accidentele de muncă suferite de persoane private de libertate sau personalul de supraveghere;
    v) să informeze în scris, prin e-mail, administraţia locului de deţinere, cu cel puţin o zi înainte, cu privire la încetarea sau suspendarea temporară a activităţii la punctul de lucru;
    w) să informeze şeful punctului de lucru şi/sau responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă despre producerea oricărui eveniment în care sunt implicate persoane private de libertate sau personal de pază şi supraveghere;
    x) să păstreze fişele de instructaj privind situaţiile de urgenţă şi a celor de protecţia muncii, precum şi oricare alte documente obligatorii sau care atestă îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de către legislaţia în materia sănătăţii şi securităţii în muncă;
    y) să comunice orice modificare a datelor de identificare prevăzute la art.l din contract, precum şi dacă împotriva sa a fost declanşată procedura insolvenţei, cu comunicarea numărului de dosar, a stadiului acestuia şi a instanţei pe rolul căreia se află;
    z) să înainteze în scris, înainte de începerea lucrărilor, administraţiei locului de deţinere o listă cu persoanele civile care îşi desfăşoară activitatea în cadrul firmei, cu care persoanele private de libertate vor intra în contact. Această listă va fi retransmisă ori de câte ori va suferi modificări.


    ART. 8
    PLATA MUNCII PRESTATE

    Plata muncii prestate
    1) Tariful negociat este de ........ lei/oră (-/....... lei/oră-normă)/ persoană privată de libertate, la care se adaugă cota legală de TVA, care se aplică la valoarea totală a prestaţiilor.
    2) Dacă este cazul tariful orar prevăzut la alin. (1) se va modifica prin act adiţional în situaţia modificării salariului minim brut pe ţară.
    3) Evidenţa primară a muncii prestate de către persoanele private de libertate este ţinută de prestator prin bonuri de lucru, un exemplar al acestora fiind predat zilnic reprezentantului beneficiarului pentru a fi contrasemnat. Documentul astfel întocmit şi semnat, constituie confirmarea cantităţii şi calităţii muncii prestate şi a faptului că lucrările sunt executate la cerere.
    4) În ultima zi lucrătoare a lunii sau, în cursul lunii la finalizarea contractului, valoarea totală care rezultă din documentele de evidenţă se înscrie în situaţia centralizatoare a prestărilor de servicii, urmând ca aceasta să fie semnată de persoanele autorizate din partea beneficiarului şi a prestatorului.
    5) Situaţiile centralizatoare a prestărilor de servicii şi facturile se emit în ultima zi lucrătoare a lunii în care a fost efectuată prestaţia, se înregistrează la prestator şi se înaintează beneficiarului pentru verificare şi semnare. Acestea vor cuprinde:
    - valoarea manoperei determinate pe baza tarifului negociat;
    – cota de TVA aplicată asupra valorii manoperei conform codul fiscal în vigoare.

    5^1) Factura şi situaţia centralizatoare a prestărilor de servicii se emit astfel:
    a) în ultima zi lucrătoare a lunii, pentru contractele pentru care a fost încasat avansul, în care a fost efectuată prestaţia. Plata contravalorii serviciilor se efectuează în termen de 20 de zile calendaristice de la data emiterii facturii dar nu mai târziu de data de 21 a lunii în curs pentru luna anterioară.
    b) bilunar, pentru contractele fără avans, la data de 15 ale lunii pentru ceea ce a fost prestat în perioada 1-15 ale lunii iar pentru cea de-a doua perioadă din lună, facturarea se face în ultima zi lucrătoare. Plata contravalorii serviciilor va avea termen scadent astfel, pentru cea emisă în prima jumătate a lunii 15 zile calendaristice de la emitere şi pentru ce-a emisă în a doua jumătate a lunii 20 de zile calendaristice.
        Factura şi situaţia centralizatoare emise conform alin. (4), se înaintează operatorului economic, spre verificare şi semnare şi cuprind valoarea manoperei determinate pe baza tarifului negociat şi cota de TVA aplicată asupra manoperei.


    6) Plata contravalorii serviciilor se va efectua (numerar la casieria unităţii/în contul bancar prevăzut la art. 1) ..............., în termen de 20 de zile calendaristice de la emiterea facturii de către prestator.
    6^1) Plata contravalorii serviciilor se va efectua în numerar sau cu OP în contul bancar al prestatorului prevăzut la art. 1. din contract, de două ori pe lună, conform menţiunilor prevăzute la alin.(5) al prezentului articol.
    7) În cazul în care beneficiarul nu achită sumele datorate la termenul scadent, se obligă a plăti dobânzi şi penalităţi contractuale de întârziere, conform art. 173 alin.(1) din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, calculate prin aplicarea la suma de plată a coeficientului stabilit prin art. 174, alin.(5), respectiv art. 176 alin. (2) din aceeaşi lege.
    8) În situaţia neachitării la termenul scadent a facturilor emise, beneficiarul este de drept pus în întârziere, potrivit art.1523 alin.(l) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare, pentru valoarea totală a debitului, fără a mai fi necesară o notificare.
    9) Totalul penalităţilor pentru întârziere în decontare, calculate conform alin. (7) pot depăşi cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate.
    10) În cazul în care, beneficiarul nu a achitat facturile de prestări servicii contractul se reziliază începând cu data de 21 a lunii în care trebuia efectuată plata.
    11) În perioada derulării contractului, în cazul facturării lunare sau bilunare, plata serviciilor prestate se va efectua până în data de 20 ale lunii următoare, în caz contrar, se va proceda la rezilierea contractului conform alineatului precedent.

    ART. 9
    Răspunderea contractuală
    1) Beneficiarul răspunde de desfăşurarea activităţii economice în condiţii de legalitate şi de respectarea prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului şi a muncii.
    2) Lucrările executate necorespunzător de către persoanele private de libertate ca urmare a nerespectării indicaţiilor tehnice date de beneficiar se refac fără plată. Constatarea calităţii necorespunzătoare a lucrărilor şi stabilirea cauzelor acestora, se face de către cele două părţi şi se consemnează într-un proces - verbal în termen de cel mult 24 de ore de la constatarea lor. Nesesizarea prestatorului în termenele de mai sus, îl exonerează pe acesta de răspundere.
    3) Persoanele private de libertate răspund pentru pagubele produse din vina lor la locul de muncă, potrivit Legii nr. 254/2013, cu modificările şi completările ulterioare. Cercetarea administrativă în legătură cu pagubele produse, se efectuează de către o comisie formată din reprezentanţi ai ambelor părţi.
    4) În cazul adoptării unor acte normative privind amnistierea unor infracţiuni sau graţierea unor pedepse, ori în alte situaţii speciale, prestatorul este obligat să informeze de îndată beneficiarul, iar în termen de 30 zile să stabilească numărul persoanelor private de libertate pe care îl poate pune la dispoziţie, în raport de situaţia creată.
    5) În situaţia în care beneficiarul forţei de muncă nu respectă clauzele contractuale sau dispoziţiile legale privind condiţiile de folosire la muncă a persoanelor private de libertate, directorul locului de deţinere va solicita în scris ca în termen de 24 de ore beneficiarul să ia măsuri pentru respectarea acestora. Dacă în acest termen nu se iau masurile necesare, directorul locului de deţinere poate dispune retragerea parţială sau totală a persoanelor private de libertate.
    6) În cazul în care, în termen de 30 de zile de la retragerea persoanelor private de libertate, beneficiarul nu îndeplineşte obligaţiile prevăzute la alin. 9.1, prestatorul va putea cere constatarea rezilierii contractului, fără vreo altă formalitate şi fără să fie necesar acordul beneficiarului.
    7) În relaţia cu persoanele private de libertate, beneficiarul are următoarele obligaţii:
    1. să nu le pună la dispoziţie băuturi alcoolice, substanţe psihotrope, medicamente ori alte substanţe toxice de natură să creeze tulburări de comportament;
    2. să nu le pună la dispoziţie armament, muniţii, substanţe toxice sau explozive;
    3. să nu le solicite sau să le permită să conducă mijloace de transport sau să manipuleze utilaje;
    4. să nu le ofere bani ori alte foloase materiale
    5. să nu permită crearea de legături cu exteriorul prin permiterea accesului(în incinta punctului de lucru) altor persoane decât cele angajate.
    6. să nu le pună la dispoziţie telefoane mobile cu camera foto,cârduri de memorie, tablete ori alte dispozitive de comunicare cu conexiune la internet
    7. să nu primească în păstrare sume de bani aparţinând persoanelor private de libertate

    8) Beneficiarul se obligă să informeze administraţia locului de deţinere, în cel mai scurt timp posibil, dacă a luat la cunoştinţă despre producerea uneia dintre situaţiile enumerate la alin. (7).
    9) În situaţia în care prestatorul constată la punctul de lucru încălcări ale obligaţiilor şi interdicţiilor ce decurg din Legea de executare a pedepselor şi Regulamentul de aplicare al acesteia, precum şi ale obligaţiilor prevăzute la alin. (7) şi (8) din prezentul contract, acesta poate dispune rezilierea unilaterală a contractului de prestări servicii fără vreo altă formalitate şi fără să fie necesar acordul beneficiarului.

    ART. 10
    Alte clauze
    1. Modificarea clauzelor contractului se poate face numai cu acordul ambelor părţi, prin act adiţional. Denunţarea unilaterală a contractului are loc din iniţiativa oricăreia dintre părţi şi se face în formă scrisă, cu arătarea motivelor.
    2. În cazul apariţiei unor situaţii deosebite sau condiţii nefavorabile executării lucrărilor prevăzute la art. 2, părţile pot conveni de comun acord sistarea lucrărilor şi reprogramarea acestora.
    3. Cercetarea oricărui accident de muncă în care sunt implicate persoane private de libertate sau personalul de pază şi supraveghere, se va face de către o comisie comună formată din reprezentaţi ai ambelor părţi.
    4. Accidentele de muncă produse la beneficiar se înregistrează de către partea (beneficiar sau prestator) care, în urma cercetării, a fost găsită răspunzătoare de
    5. Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti, dacă părţile contractului nu le pot rezolva pe cale amiabilă.
    6. Prezentul contract s-a încheiat astăzi ............... în două exemplare, din care unul pentru prestator iar unul pentru beneficiar.


┌─────────────────────┬────────────────┐
│PRESTATOR │BENEFICIAR │
│Penitenciarul/CD/CE │............... │
│................ │Director/ │
│Director │Reprezentant │
│ │legal │
└─────────────────────┴────────────────┘

        Avizat,
        Director Ec - Admin.
        Director adjunct SDRP
        Consilier Juridic
        Responsabil SSM şi protecţia mediului.
        Întocmit, persoana desemnată

    ANEXA 2

        (Anexa nr. 3a la Instrucţiuni)

┌────────────────────────────┬─────────┐
│MINISTERUL JUSTIŢIEI │ │
│ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A │ │
│PENITENCIARELOR │Aprob │
│PENITENCIARUL │Director,│
│.................. │ │
│Nr. ........ din │ │
│............... │ │
└────────────────────────────┴─────────┘

                                       ANGAJAMENT
        Subsemnatul(a), .................., deţinut(ă) în Penitenciarul .................., născut(ă) la data de .............., fiul/fiica lui .................. şi al/a .................., condamnat(ă) la ........... închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de .................., prevăzută de art. ......, repartizat(ă) în regim .................., sunt de acord să muncesc pe bază de voluntariat la punctul de lucru şi mă angajez să îndeplinesc în mod corespunzător sarcinile ce îmi revin, astfel:
    I. Să îndeplinesc sarcinile primite din partea beneficiarului, după cum urmează:
        ..........................................................................................*1)
        *1) Se menţionează sarcinile primite din partea beneficiarului.


    2. Să particip la cursurile de instruire organizate, iniţiate sau propuse de beneficiar pentru o mai bună desfăşurare a activităţii de voluntariat.
        Mi s-a adus la cunoştinţă faptul că în timpul desfăşurării activităţii pe bază de voluntariat îmi este interzis:
    - să sustrag, distrug bunuri sau materiale de la locul de muncă;
    – să confecţionez şi să deţin obiecte interzise;
    – să părăsesc locul de muncă, de a mă deplasa neînsoţit;
    – să comercializez diferite bunuri sau obiecte;
    – să efectuez alte lucrări decât cele care au fost dispuse;
    – să iau legătura pe căi ilegale cu persoanele din locul de deţinere sau din afara acestuia.*2)
        *2) Se menţionează interdicţiile stabilite de administraţia locului de deţinere.
┌─────────────┬────────────────────────┐
│Data │Semnătura │
│............ │.................... │
└─────────────┴────────────────────────┘


    ANEXA 3

        (Anexa nr. 3b la Instrucţiuni)

┌────────────────────────────┬─────────┐
│MINISTERUL JUSTIŢIEI │ │
│ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A │ │
│PENITENCIARELOR │Aprob │
│PENITENCIARUL │Director,│
│.................. │ │
│Nr. ........ din │ │
│............... │ │
└────────────────────────────┴─────────┘

                                       ANGAJAMENT
        Subsemnatul(a), .................., deţinut(ă) în Penitenciarul .................., născut(ă) la data de ..............., fiul/fiica lui .................. şi al/a .................., condamnat(ă) la ..... închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de .................., prevăzută de art ......, repartizat(ă) în regim .................., sunt de acord să particip la activităţile în caz de calamitate, declarate conform ...................................., la punctul de lucru ...................................................... şi mă angajez să îndeplinesc în mod corespunzător sarcinile ce îmi revin, astfel:
    - Să îndeplinesc sarcinile primite din partea beneficiarului, după cum urmează:
        ............................................................................................................*1)
        *1) Se menţionează sarcinile primite din partea beneficiarului.    2. Să particip la cursurile de instruire organizate, iniţiate sau propuse de beneficiar pentru o mai bună desfăşurare a activităţilor în caz de calamitate. Mi s-a adus la cunoştinţă faptul că în timpul desfăşurării activităţilor desfăşurate în caz de calamitate îmi este interzis:
    - să sustrag, distrug bunuri sau materiale de la locul de muncă;
    – să confecţionez şi să deţin obiecte interzise;
    – să părăsesc locul de muncă, de a mă deplasa neînsoţit;
    – să comercializez diferite bunuri sau obiecte;
    – să efectuez alte lucrări decât cele care au fost dispuse;
    – să iau legătura pe căi ilegale cu persoanele din locul de deţinere sau din afara acestuia.*2)
        *2) Se menţionează interdicţiile stabilite de administraţia locului de deţinere.┌─────────────┬────────────────────────┐
│Data │Semnătura │
│............ │.................... │
└─────────────┴────────────────────────┘


    ANEXA 4

        (Anexa nr. 6 la Instrucţiuni)
        MINISTERUL JUSTIŢIEI
        ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
                                    LISTA BAREMELOR
                  privind folosirea efectivelor de persoane private de
            libertate la activităţile gospodăreşti necesare penitenciarului

┌───────────────────────────────────────────────────────┐
│I. Activităţi desfăşurate pentru prepararea şi │
│distribuirea hranei persoanelor private de libertate │
├────┬───────────────────┬───────────────┬──────────────┤
│Nr. │ │Criterii de │Aptitudine │
│crt.│Denumirea meseriei │folosire │muncă/ │
│ │ │ │observaţii │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │- 4 deţinuţi │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │bucătăriile la │ │
│ │ │care se prepară│ │
│ │ │hrana pentru │ │
│ │ │până la 200 de │ │
│ │ │persoane │ │
│ │ │private de │ │
│ │ │libertate. │ │
│ │ │- 5 deţinuţi │ │
│ │ │pentru 201- 500│ │
│ │ │persoane │ │
│ │ │private de │ │
│ │ │libertate. │ │
│ │ │- 6 deţinuţi │ │
│ │ │pentru 501- 800│ │
│ │ │persoane │ │
│ │ │private de │ │
│ │ │libertate. │ │
│ │ │- 7 deţinuţi │ │
│ │ │pentru 801- │ │
│ │ │1.100 persoane │ │
│ │ │private de │ │
│ │ │libertate. │ │
│ │ │- 8 deţinuţi │ │
│ │ │pentru 1.101- │ │
│ │ │1.300 persoane │ │
│ │ │private de │ │
│ │ │libertate. │ │
│ │ │- 9 deţinuţi │ │
│ │ │pentru 1.301- │ │
│ │ │1.500 persoane │ │
│ │ │private de │ │
│ │ │libertate. │ │
│ │bucătari sau │- 10 deţinuţi │muncă uşoară │
│1. │ajutori de bucătari│pentru 1.501- │Obs.: cu risc │
│ │ │2.000 persoane │epidemiologic │
│ │ │private de │ │
│ │ │libertate. │ │
│ │ │- 11 deţinuţi │ │
│ │ │pentru un │ │
│ │ │efectiv de │ │
│ │ │peste 2.000 │ │
│ │ │persoane │ │
│ │ │private de │ │
│ │ │libertate. │ │
│ │ │˃ 1 deţinut │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │prepararea │ │
│ │ │hranei │ │
│ │ │deţinuţilor de │ │
│ │ │alte religii, │ │
│ │ │în situaţiile │ │
│ │ │când se impune.│ │
│ │ │1. 1 deţinut │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │prepararea │ │
│ │ │hranei │ │
│ │ │deţinuţilor │ │
│ │ │alocaţi la │ │
│ │ │regim alimentar│ │
│ │ │pentru diabet │ │
│ │ │zaharat sau │ │
│ │ │alte afecţiuni,│ │
│ │ │pentru care │ │
│ │ │este prescris │ │
│ │ │de către │ │
│ │ │medicul │ │
│ │ │unităţii un │ │
│ │ │regim alimentar│ │
│ │ │specific. │ │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │- câte 2 pentru│ │
│ │ │100 persoane │ │
│ │ │private de │ │
│ │ │libertate; │ │
│ │ │- 3 pentru │ │
│ │ │fiecare │ │
│ │ │cărucior de │ │
│ │ │transportat │ │
│ │ │hrana; │ │
│ │muncitori │- câte 5 pentru│ │
│ │necalificaţi: │200 deţinuţi, │ │
│ │a). pentru │la unităţile │ │
│ │pregătirea │care nu dispun │ │
│ │preliminară a │de cărucioare │ │
│ │alimentelor; │pentru │ │
│ │b). pentru │transportul │muncă uşoară │
│2. │transportul hranei │hranei; │Obs.: cu risc │
│ │la locurile de │- 1 pentru │epidemiologic │
│ │servire; │fiecare secţie │ │
│ │c). pentru │de detenţie sau│ │
│ │distribuirea hranei│sălile de mese;│ │
│ │la camerele de │- 2 peste │ │
│ │deţinere şi spălat │numărul total │ │
│ │vesela; │al secţiilor de│ │
│ │ │deţinere din │ │
│ │ │unitate pentru │ │
│ │ │acordarea │ │
│ │ │timpului liber │ │
│ │ │corespunzător; │ │
│ │ │- 2- 3 pentru │ │
│ │ │fiecare secţie │ │
│ │ │de deţinere │ │
│ │ │unde există │ │
│ │ │sală de mese; │ │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │- 4 deţinuţi │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │brutăriile în │ │
│ │ │care se obţine │ │
│ │ │pâinea pentru │ │
│ │ │până la 200 │ │
│ │ │persoane │ │
│ │ │private de │ │
│ │ │libertate; │muncă uşoară │
│3. │brutari pentru │- 2- 3 deţinuţi│Obs.: cu risc │
│ │pâine │în plus pentru │epidemiologic │
│ │ │fiecare 200 │ │
│ │ │persoane │ │
│ │ │private de │ │
│ │ │libertate │ │
│ │ │pentru care se │ │
│ │ │obţine pâinea, │ │
│ │ │peste efectivul│ │
│ │ │iniţial de 200 │ │
│ │ │deţinuţi, │ │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │- 3- 4 deţinuţi│ │
│ │ │în funcţie de │ │
│ │ │nevoile │muncă uşoară │
│4. │măcelar │unităţii, numai│Obs.: cu risc │
│ │ │pentru │epidemiologic │
│ │ │sacrificare şi │ │
│ │ │tranşare; │ │
├────┴───────────────────┴───────────────┴──────────────┤
│II. Ateliere de cizmărie, croitorie, frizerie şi │
│spălătorie │
├────┬───────────────────┬───────────────┬──────────────┤
│Nr. │ │Criterii de │Aptitudine │
│crt.│Denumirea meseriei │folosire │muncă/ │
│ │ │ │observaţii │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │- 1 pentru │ │
│ │ │fiecare punct │ │
│ │ │de primire │muncă uşoară │
│5. │frizer │deţinuţi │Obs.: cu risc │
│ │ │- 1 pentru 200 │epidemiologic │
│ │ │persoane │ │
│ │ │private de │ │
│ │ │libertate; │ │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │- 1 pentru 200 │muncă uşoară │
│6. │croitori │persoane │Obs.: fără │
│ │ │private de │risc │
│ │ │libertate; │ │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │- 1 pentru 200 │muncă uşoară │
│7. │cizmari │persoane │Obs.: fără │
│ │ │private de │risc │
│ │ │libertate; │ │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │- 2 pentru 250 │ │
│ │spălători şi │persoane │muncă uşoară │
│8. │călcători lenjerie │private de │Obs.: fără │
│ │şi echipament │libertate, în │risc │
│ │(operaţiuni manual)│funcţie de │ │
│ │ │nevoi; │ │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │spălători şi │3. 1 pentru │ │
│ │călcători lenjerie │fiecare utilaj │muncă uşoară │
│9. │şi echipament │din dotare, în │Obs.: fără │
│ │(operaţiuni │funcţie de │risc │
│ │mecanice) │nevoi; │ │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │muncitori │ │ │
│ │necalificaţi: │- 1 pentru 250 │ │
│ │- pentru │persoane │ │
│ │igienizarea │private de │ │
│ │lenjeriei şi │libertate; │muncă uşoară │
│10. │echipamentului: │- 2- 3 persoane│Obs.: fără │
│ │- pentru │private de │risc │
│ │transportul │libertate pe │ │
│ │lenjeriei pe │unitate; │ │
│ │secţiile de │ │ │
│ │deţinere; │ │ │
├────┴───────────────────┴───────────────┴──────────────┤
│III. Activităţi desfăşurate pentru întreţinere, │
│funcţionare, conservare şi reparaţii curente a │
│instalaţiilor, utilajelor şi a clădirilor, manipulare │
│materiale, precum şi pentru menţinerea stării de │
│curăţenie şi igienă în interiorul şi exteriorul locului│
│de deţinere, a camerelor de arest de la instanţele de │
│judecată sau a altor unităţi aparţinând sistemului │
│administraţiei penitenciare. │
├────┬───────────────────┬───────────────┬──────────────┤
│Nr. │ │Criterii de │Aptitudine │
│crt.│Denumirea meseriei │folosire │muncă/ │
│ │ │ │observaţii │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ajutor electrician │- 1 pentru 200 │muncă uşoară │
│11. │de întreţinere │locuri de lampă│Obs.: fără │
│ │ │ │risc │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │- 1 pentru 100 │ │
│ │ajutor instalator │robinete, dar │muncă uşoară │
│12. │sanitar şi │nu mai mult de │Obs.: fără │
│ │încălzire │2 pentru │risc │
│ │ │fiecare unitate│ │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │- 1- 2 persoane│ │
│ │ │private de │muncă uşoară │
│13. │tâmplar/geamgiu │libertate pe │Obs.: fără │
│ │ │unitate, în │risc │
│ │ │funcţie de │ │
│ │ │nevoi │ │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │muncă uşoară │
│14. │dulgher/dogar │- 1/unitate │Obs.: fără │
│ │ │ │risc │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │- 1 pentru │ │
│ │Mecanic (reparaţii │reparaţii │muncă uşoară │
│15. │universal + utilaje│universale │Obs.: fără │
│ │diferite) │- 1 pentru │risc │
│ │ │utilaje │ │
│ │ │diferite │ │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │muncă uşoară │
│16. │lăcătuş mecanic │- 1- 3/unitate │Obs.: fără │
│ │ │ │risc │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ajutor fochist la │ │ │
│ │cazane/centrala │- 3 persoane │muncă uşoară │
│17. │pentru încălziri │private de │Obs.: fără │
│ │centrale cu apă │libertate pe │risc │
│ │caldă sau abur de │schimb │ │
│ │joasă presiune │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │- 1 pentru │muncă uşoară │
│21. │fierar- potcovar │fiecare │Obs.: fără │
│ │ │unitate; │risc │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │tinichigiu │- 2 pentru │muncă uşoară │
│22. │construcţii │fiecare │Obs.: fără │
│ │ │unitate; │risc │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │- 5 pentru │muncă uşoară │
│23. │zidar │fiecare │Obs.: fără │
│ │ │unitate; │risc │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │- 5 pentru │muncă uşoară │
│24. │zugrav │fiecare │Obs.: fără │
│ │ │unitate; │risc │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │- 2 pentru │muncă uşoară │
│25. │faianţar │fiecare │Obs.: fără │
│ │ │unitate; │risc │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │- 1 pentru │muncă uşoară │
│26. │mozaicar │fiecare │Obs.: fără │
│ │ │unitate; │risc │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │- 1 pentru │muncă uşoară │
│27. │parchetar │fiecare │Obs.: fără │
│ │ │unitate; │risc │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │- 1 pentru │muncă uşoară │
│28. │sobar- teracotist │fiecare │Obs.: fără │
│ │ │unitate; │risc │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │- 1 pentru │muncă uşoară │
│30. │strungar │fiecare utilaj;│Obs.: fără │
│ │ │ │risc │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │- 2 pentru │ │
│ │ │fiecare │muncă uşoară │
│31. │sudor electric │unitate; │Obs.: fără │
│ │sudor autogen │- 2 pentru │risc │
│ │ │fiecare │ │
│ │ │unitate; │ │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │Manipulanţi pentru:│ │ │
│ │depozite de │ │ │
│ │echipament, │- 1- 3 pentru │muncă uşoară │
│ │cazarmare │fiecare │Obs.: fără │
│ │depozite de │depozit; │risc │
│ │alimente, furaje. │- 1- 3 pentru │muncă uşoară │
│ │însilozat produse │fiecare │Obs.: cu risc │
│32. │şi pregătirea │depozit; │epidemiologic │
│ │conservelor pentru │- în funcţie de│muncă uşoară │
│ │iarnă │nevoi; │Obs.: fără │
│ │sortarea şi trierea│- în funcţie de│risc │
│ │produselor │nevoi; │muncă uşoară │
│ │încărcarea- │- în funcţie de│Obs.: fără │
│ │descărcarea │nevoi; │risc │
│ │mijloacelor de │ │ │
│ │transport marfă │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │Activitatea de │ │ │
│ │menţinere a stării │ │ │
│ │de curăţenie şi │ │ │
│ │igienă a: │ │ │
│ │punctului primire │ │ │
│ │deţinuţi; │- în funcţie de│ │
│ │sectorului │nevoi; │ │
│ │administrativ │- în funcţie de│ │
│ │curţilor interioare│nevoi; │ │
│ │secţiilor de │- în funcţie de│ │
│ │deţinere; │nevoi; │ │
│ │garderobei pentru │- în funcţie de│muncă uşoară │
│ │cadre │nevoi; │Obs.: fără │
│ │camerelor de │- în funcţie de│risc │
│ │oaspeţi din incinta│nevoi; │muncă uşoară │
│ │unităţii │- în funcţie de│Obs.: cu risc │
│33. │zonei │nevoi; │epidemiologic │
│ │administrative │- în funcţie de│muncă uşoară │
│ │exterioare, │nevoi; │Obs.: fără │
│ │postului de │- în funcţie de│risc │
│ │control, punctelor │nevoi, la │muncă uşoară │
│ │de acces unitate, │solicitarea │Obs.: fără │
│ │bazei sportive, │organelor │risc │
│ │curţilor de │judiciare; │ │
│ │plimbare, │- conform │ │
│ │sectorului vizite. │aprobării │ │
│ │a camerelor de │directorului │ │
│ │arest de la │general al ANP;│ │
│ │organele judiciare │ │ │
│ │a altor unităţi │ │ │
│ │aparţinând │ │ │
│ │sistemului │ │ │
│ │administraţiei │ │ │
│ │penitenciare │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │- 2 persoane │ │
│ │ │private de │muncă uşoară │
│34. │tăietor lemne │libertate pe zi│Obs.: fără │
│ │ │în unităţile în│risc │
│ │ │care se impune │ │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │- 1 persoană │ │
│ │ │privată de │ │
│ │ │libertate pe zi│muncă uşoară │
│35. │ciubucitor saltele │pentru │Obs.: fără │
│ │ │ciubucitul şi │risc │
│ │ │repararea a 5 │ │
│ │ │saltele. │ │
├────┴───────────────────┴───────────────┴──────────────┤
│IV. Activităţi de întreţinere a mijloacelor auto, │
│ambarcaţiuni, precum şi ateliere de tinichigerie, │
│lăcătuşărie şi altele asemenea │
├────┬───────────────────┬───────────────┬──────────────┤
│Nr. │ │Criterii de │Aptitudine │
│crt.│Denumirea meseriei │folosire │muncă/ │
│ │ │ │observaţii │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │- 3 la fiecare │ │
│ │ │unitate cu până│ │
│ │ │la 10 mijloace │ │
│ │ │de transport │ │
│ │ │auto în │ │
│ │ │exploatare. │ │
│ │ │- 5 la fiecare │ │
│ │ │unitate cu │ │
│ │ │peste 10 │ │
│ │ │mijloace de │muncă uşoară │
│37. │spălători auto │transport auto │Obs.: fără │
│ │ │în exploatare. │risc │
│ │ │- 3 pentru │ │
│ │ │fiecare grupă │ │
│ │ │de 10 mijloace │ │
│ │ │de transport │ │
│ │ │auto în │ │
│ │ │exploatare la │ │
│ │ │unităţile cu │ │
│ │ │peste 20 │ │
│ │ │autovehicule. │ │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │întreţinere │- în funcţie de│muncă uşoară │
│38. │ambarcaţiuni │nevoi; │Obs.: fără │
│ │ │ │risc │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │- 2 pentru │ │
│ │ │fiecare │ │
│ │ │atelier; │ │
│ │ │- 2 pentru │ │
│ │ │fiecare │ │
│ │ │atelier; │ │
│ │ │- 1 pentru │ │
│ │ │fiecare utilaj;│ │
│ │ │- 1 pentru │ │
│ │ │fiecare utilaj;│ │
│ │vopsitori │- 1 pentru │ │
│ │tinichigii; │fiecare │ │
│ │strungar; │atelier; │ │
│ │frezor; │- 1 la nevoie. │ │
│ │ajutor electrician;│- în funcţie de│muncă uşoară │
│39. │tâmplar carosier │nevoi; │Obs.: fără │
│ │tapiţer │- 1 la nevoie │risc │
│ │lăcătuş │pentru parcul │ │
│ │sudor electric şi │auto cu peste │ │
│ │autogen │40 mijloace de │ │
│ │vulcanizator │transport auto;│ │
│ │ │- 1 la nevoie │ │
│ │ │pentru parcul │ │
│ │ │auto cu peste │ │
│ │ │40 mijloace de │ │
│ │ │transport auto;│ │
│ │ │- 1 pentru │ │
│ │ │fiecare │ │
│ │ │unitate, în │ │
│ │ │funcţie de │ │
│ │ │nevoi; │ │
├────┴───────────────────┴───────────────┴──────────────┤
│V. Activităţi de sprijin şi suport │
├────┬───────────────────┬───────────────┬──────────────┤
│Nr. │ │Criterii de │Aptitudine │
│crt.│Denumirea meseriei │folosire │muncă/ │
│ │ │ │observaţii │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │- 2 persoane │ │
│ │Activităţi │private de │muncă uşoară │
│40. │religioase │libertate la │Obs.: fără │
│ │ │unităţile cu │risc │
│ │ │capele; │ │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │- 1 persoană │ │
│ │ │privată de │ │
│ │ │libertate │ │
│ │ │pentru fiecare │ │
│ │ │club sau │ │
│ │ │activitate │ │
│ │ │desfăşurată; │ │
│ │ │- 2 persoane │ │
│ │ │private de │ │
│ │ │libertate │ │
│ │ │pentru fiecare │ │
│ │ │club sau │ │
│ │ │activitate │ │
│ │ │desfăşurată; │ │
│ │ │- 1 persoană │ │
│ │Activităţi şi │privată de │ │
│ │programe de │libertate │ │
│ │educaţie*) │pentru fiecare │ │
│ │activităţi de │club sau │ │
│ │educaţie; │activitate │ │
│ │activităţi │desfăşurată; │muncă uşoară │
│41. │cultural-artistice;│- 2 persoane │Obs.: fără │
│ │activităţi │private de │risc │
│ │ocupaţionale │libertate │ │
│ │activităţi sportive│pentru 200 │ │
│ │activităţi tehnice │persoane │ │
│ │în cadrul │private de │ │
│ │studioului radio-TV│libertate │ │
│ │ │- 2 persoane │ │
│ │ │private de │ │
│ │ │libertate │ │
│ │ │pentru fiecare │ │
│ │ │500 persoane │ │
│ │ │private de │ │
│ │ │libertate; │ │
│ │ │*) 1 persoană │ │
│ │ │privată de │ │
│ │ │libertate la │ │
│ │ │fiecare secţie │ │
│ │ │de deţinere │ │
│ │ │exterioară │ │
│ │ │pentru fiecare │ │
│ │ │tip de │ │
│ │ │activitate. │ │
├────┴───────────────────┴───────────────┴──────────────┤
│Activitatea sectorului medical: │
├────┬───────────────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │ │- 1 persoană │ │
│ │ │privată de │ │
│ │ │libertate │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │dezinfecţia, a │ │
│ │ │40 grupuri │ │
│ │ │sanitare; │ │
│ │ ├───────────────┤ │
│ │ │- 1 persoană │ │
│ │ │privată de │ │
│ │ │libertate │ │
│ │ │pentru fiecare │ │
│ │ │cabinet medical│ │
│ │ │(dezinfecţie │ │
│ │ │curăţenie), │ │
│ │ │brancardier în │ │
│ │ │funcţie de │ │
│ │ │nevoi; │ │
│ │ ├───────────────┤ │
│ │ │- 1 persoană │ │
│ │ │privată de │muncă uşoară │
│42. │a) pentru │libertate │Obs.: cu risc │
│ │penitenciare │pentru │epidemiologic │
│ │ │însoţirea şi │ │
│ │ │îngrijirea │ │
│ │ │fiecărei │ │
│ │ │persoane │ │
│ │ │private de │ │
│ │ │libertate care │ │
│ │ │se încadrează │ │
│ │ │în gradul I de │ │
│ │ │invaliditate │ │
│ │ │sau în grad de │ │
│ │ │handicap grav │ │
│ │ │sau care se │ │
│ │ │află în stare │ │
│ │ │de neputinţă │ │
│ │ │din cauza │ │
│ │ │vârstei sau a │ │
│ │ │altor afecţiuni│ │
│ │ │medicale, în │ │
│ │ │funcţie de │ │
│ │ │necesităţile │ │
│ │ │specifice; │ │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │- 1 persoană │ │
│ │ │privată de │ │
│ │ │libertate │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │dezinfecţia a │ │
│ │ │80 de paturi │ │
│ │ │convenţionale │ │
│ │ │(paturi fizice+│ │
│ │ │încăperi fără │ │
│ │ │paturi); │ │
│ │ ├───────────────┤ │
│ │ │- 1 persoană │ │
│ │ │privată de │ │
│ │ │libertate │ │
│ │ │brancardier în │ │
│ │ │funcţie de │ │
│ │ │nevoi │ │
│ │ ├───────────────┤ │
│ │ │- 2 persoane │ │
│ │ │private de │ │
│ │ │libertate │ │
│ │ │îngrijitori │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │curăţenie în │ │
│ │ │camere/50 │ │
│ │ │paturi; │ │
│ │ ├───────────────┤ │
│ │ │- 1 persoană │ │
│ │ │privată de │ │
│ │ │libertate │ │
│ │ │îngrijitor │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │îngrijirea │ │
│ │ │fiecărei │ │
│ │ │persoane │ │
│ │ │private de │ │
│ │b) pentru │libertate care │muncă uşoară │
│ │penitenciarele │se încadrează │Obs.: cu risc │
│ │spital │în gradul I de │epidemiologic │
│ │ │invaliditate │ │
│ │ │sau în grad de │ │
│ │ │handicap grav │ │
│ │ │sau care se │ │
│ │ │află în stare │ │
│ │ │de neputinţă │ │
│ │ │din cauza │ │
│ │ │vârstei sau a │ │
│ │ │altor afecţiuni│ │
│ │ │medicale, în │ │
│ │ │funcţie de │ │
│ │ │nevoi. │ │
│ │ ├───────────────┤ │
│ │ │- 1 persoană │ │
│ │ │privată de │ │
│ │ │libertate la │ │
│ │ │200 mp pentru │ │
│ │ │curăţenia pe │ │
│ │ │secţii, │ │
│ │ │compartimentele│ │
│ │ │/laboratoarele │ │
│ │ │de diagnostic, │ │
│ │ │radiologie, │ │
│ │ │explorări │ │
│ │ │funcţionale, │ │
│ │ │bloc operator, │ │
│ │ │precum şi │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │însoţirea şi │ │
│ │ │transportul │ │
│ │ │bolnavilor la │ │
│ │ │cabinetele │ │
│ │ │medicale pentru│ │
│ │ │investigaţii şi│ │
│ │ │tratament, sub │ │
│ │ │supraveghere │ │
│ │ │continuă; │ │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │• în funcţie de│ │
│ │ │nevoi, 1 │ │
│ │ │persoană │ │
│ │ │privată de │ │
│ │c) Secţiile │libertate la │ │
│ │medico-sociale │200 mp, pentru │ │
│ │ │activitatea de │ │
│ │ │menţinere a │ │
│ │ │stării de │ │
│ │ │curăţenie şi │ │
│ │ │igienă. │ │
├────┴───────────────────┴───────────────┴──────────────┤
│VI. Alte activităţi în interesul locului de deţinere în│
│funcţie de necesităţile specifice │
├────┬───────────────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │ │- în funcţie de│muncă uşoară │
│ │ │nevoi, se pot │Obs.: risc │
│ │pentru întărirea │repartiza │muncă pe zi/ │
│ │supravegherii pe │persoane │noapte, │
│43. │perimetrul locului │private de │conform H.G. │
│ │de deţinere │libertate care │nr. 355/2007, │
│ │ │execută │în Anexa nr. │
│ │ │pedeapsa în │I, la poz. │
│ │ │regim deschis │143- 144 │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │- în funcţie de│muncă uşoară │
│ │ │nevoi, se pot │Obs.: risc │
│ │ │repartiza │muncă pe zi/ │
│ │pentru întărirea │persoane │noapte, │
│44. │supravegherii la │private de │conform H.G. │
│ │punctele de lucru │libertate care │nr. 355/2007, │
│ │ │execută │în Anexa nr. │
│ │ │pedeapsa în │I, la poz. │
│ │ │regim deschis │143- 144 │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │- 3 persoane │ │
│ │ │private de │ │
│ │ │libertate/ │ │
│ │ │camera. │ │
│ │ │Serviciul de │ │
│ │ │planton se │muncă uşoară │
│ │ │execută pe timp│Obs.: risc │
│ │activităţi de │de noapte, în │muncă pe │
│45. │planton pe timp de │două schimburi,│noapte, │
│ │noapte în camerele │organizate în │conform H.G. │
│ │de deţinere │intervalul orar│nr. 355/2007, │
│ │ │22.00- 06.00 │în Anexa nr. │
│ │ │prin folosirea │I, la poz. 143│
│ │ │succesivă a │ │
│ │ │unui număr de 2│ │
│ │ │persoane │ │
│ │ │private de │ │
│ │ │libertate. │ │
├────┴───────────────────┴───────────────┴──────────────┤
│VII. Deservirea bucătăriilor de unitate (popotelor), │
│unde se prepară hrana pentru personal │
├────┬───────────────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │ │- până la 3 │ │
│ │ │persoane │ │
│ │ │private de │muncă uşoară │
│ │bucătar │libertate │Obs.: cu risc │
│ │ │pentru fiecare │epidemiologic │
│ │ │bucătărie de │ │
│ │ │unitate; │ │
│ ├───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │- până la 3 │ │
│ │ │deţinuţi pentru│muncă uşoară │
│ │ajutor bucătar │fiecare │Obs.: cu risc │
│ │ │bucătărie din │epidemiologic │
│ │ │unitate; │ │
│46. ├───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │- până la 3 │ │
│ │ │persoane │muncă uşoară │
│ │ospătar │private de │Obs.: cu risc │
│ │ │libertate │epidemiologic │
│ │ │pentru fiecare │ │
│ │ │sală de mese. │ │
│ ├───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │- până la 3 │ │
│ │muncitori │persoane │ │
│ │necalificaţi pentru│private de │muncă uşoară │
│ │spălat vesela şi │libertate │Obs.: cu risc │
│ │pregătit alimentele│pentru fiecare │epidemiologic │
│ │ │bucătărie de │ │
│ │ │unitate │ │
├────┴───────────────────┴───────────────┴──────────────┤
│VIII. Deservirea unităţilor care deţin câini de │
│serviciu │
├────┬───────────────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │Pentru îngrijirea │ │ │
│ │câinilor de │- 2 persoane │muncă uşoară │
│ │serviciu, │private de │Obs.: risc │
│47. │pregătirea hranei │libertate │epidemiologic,│
│ │şi întreţinerea │pentru 1- 5 │conf. H.G. nr.│
│ │spaţiilor de cazare│câini de │355/2007, în │
│ │(adăposturi şi │serviciu. │Anexa nr. I │
│ │padocuri) │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │- 1 pentru │muncă uşoară │
│ │ │fiecare atelaj │Obs.: risc │
│ │Îngrijitor cai şi │în funcţiune; │epidemiologic,│
│48. │conductor hipo │- 1 pentru │conf. H.G. nr.│
│ │ │îngrijirea a 10│355/2007, în │
│ │ │cai şi tineret │Anexa nr. I │
│ │ │cabalin. │ │
├────┴───────────────────┴───────────────┴──────────────┤
│IX. Activităţi lucrative prestate în cadrul GAZ - │
│sector zootehnic │
├────┬───────────────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │ │Norme de muncă │ │
│ │Specia şi categoria│pentru 1 │ │
│ │ │îngrijitor – │ │
│ │ │capete - │ │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │a). bovine │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────────┤muncă uşoară │
│ │vaci de lapte │8 │Obs.: risc │
│ ├───────────────────┼───────────────┤epidemiologie │
│49. │viţei de la │ │conf. │
│ │înţărcare la 12 │25 │H.G. nr.355/ │
│ │luni │ │2007, în Anexa│
│ ├───────────────────┼───────────────┤nr. I, │
│ │taurine la îngrăşat│20 │ │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │b). porcine │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────────┤muncă uşoară │
│ │scroafe lactante cu│ │Obs.: risc │
│ │purcei până la │16 │epidemiologie │
│50. │înţărcare; │ │conf. H.G. │
│ ├───────────────────┼───────────────┤nr.355/2007, │
│ │tineret porcin │80 │în Anexa nr. │
│ ├───────────────────┼───────────────┤I, │
│ │porci la îngrăşat │80 │ │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │c) ovine │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────────┤muncă uşoară │
│ │oi mame │80 │Obs.: risc │
│ ├───────────────────┼───────────────┤epidemiologie │
│51. │tineret an │ │conf. │
│ │precedent sau │160 │H.G. nr.355/ │
│ │curent │ │2007, în Anexa│
│ ├───────────────────┼───────────────┤nr. I, │
│ │ovine la îngrăşat │160 │ │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │d). păsări │ │muncă uşoară │
│ │ │- 1 persoană │Obs.: risc │
│ ├───────────────────┤privată de │epidemiologie │
│52. │găini ouătoare │libertate │conf. │
│ │ │pentru fiecare │H.G. nr.355/ │
│ ├───────────────────┤hală de păsări;│2007, în Anexa│
│ │pui pentru came │ │nr. I, │
│ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │muncă uşoară │
│ │ │- 1 persoană │Obs.: risc │
│ │e). preparator │privată de │epidemiologie │
│53. │brânzeturi │libertate, in │conf. H.G. │
│ │ │funcţie de │nr.355/2007, │
│ │ │nevoi; │în Anexa nr. │
│ │ │ │I, │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │muncă uşoară │
│ │ │ │Obs.: risc │
│ │ │- în funcţie de│epidemiologie │
│54. │f) stupi │nevoi; │conf. H.G. │
│ │ │ │nr.355/2007, │
│ │ │ │în Anexa nr. │
│ │ │ │I, │
├────┴───────────────────┴───────────────┴──────────────┤
│X. Activităţi lucrative prestate în cadrul GAZ - sector│
│vegetal │
├────┬───────────────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │Cultura │Efectiv mediu │ │
│ │ │zilnic/ha │ │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │a). cultura mare │- în funcţie de│ │
│ │ │nevoi; │ │
│ ├───────────────────┼───────────────┤ │
│ │b). legumicultura │- în funcţie de│ │
│ │ │nevoi; │muncă uşoară │
│55. ├───────────────────┼───────────────┤Obs.: fără │
│ │c). solarii şi sere│- în funcţie de│risc │
│ │ │nevoi; │ │
│ ├───────────────────┼───────────────┤ │
│ │d). masă verde │- în funcţie de│ │
│ │ │nevoi; │ │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │Denumirea meseriei │Criterii de │ │
│ │ │folosire │ │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │mecanic pentru │- 1 pentru │ │
│ │micro FNC │fiecare utilaj │ │
│ ├───────────────────┼───────────────┤muncă uşoară │
│ │ │- 3 pentru │Obs.: risc │
│ │mecanic utilaje │fiecare 10 │muncă pe │
│ │agricole │utilaje aflate │noapte, conf. │
│56. │ │în dotare │H.G. nr.355/ │
│ ├───────────────────┼───────────────┤2007, în Anexa│
│ │observare culturi │ │nr. I, la │
│ │în câmp, instalaţii│ │poz.143, nu │
│ │şi echipamente, │- în funcţie de│prezintă risc │
│ │pentru prevenirea │nevoi │pe timp de zi │
│ │sustragerilor sau │ │ │
│ │distrugerilor │ │ │
└────┴───────────────────┴───────────────┴──────────────┘


    ANEXA 5

        (Anexa nr. 10^1 la Instrucţiuni)

┌────────────────────────────┬─────────┐
│Ministerul Justiţiei │ │
│Administraţia Naţională a │ │
│Penitenciarelor │Director,│
│Penitenciarul │ │
│........................ │ │
└────────────────────────────┴─────────┘

                                    TABEL NOMINAL
        cu persoanele private de libertate scoase la muncă în luna ..... anul ....
        Detaşament: ..............
        Beneficiar: ...............

┌─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐
│ │ZILELE. │Obs. │
│EXPLICAŢII ├───────────┬──┬─┬─┬─┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼────────┤
│ │1 │3 │5│7│9│11 │13 │15 │17 │19 │21 │23 │25 │27 │29 │31 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──┼─┼─┼─┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────┤
│Ora plecării din unitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──┼─┼─┼─┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────┤
│Ora începerii lucrului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──┼─┼─┼─┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────┤
│Timpul afectat servitului mesei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──┼─┼─┼─┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────┤
│Ora încetării lucrului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──┼─┼─┼─┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────┤
│Ora sosirii in unitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──┼─┼─┼─┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │TotaI │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ore pres│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tate │
├────┬─────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬─────┬┴───────────┴─┬┴─┴─┴─┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────────┤
│Nr. │Matr.│Numele şi│Data │ │Condamnarea│Regim│Grad de │ │
│crt.│loc. │prenumele│naşterii│Părinţii│şi fapta │Cap. │periculozitate│ │
│ │ │ │ │ │ │muncă│ │ │
├────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────┬────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │8 │9 │
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 ├─┬─┬─┬──┬───┬───┬──┬──┬──┬──┬───┬───┬───┬───┬──┬──┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │1│3│5│7 │9 │11 │13│15│17│19│21 │23 │25 │27 │29│31│ │
├────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────┼──────────────┼─┼─┼─┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────┼──────────────┼─┼─┼─┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────┼──────────────┼─┼─┼─┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────┼──────────────┼─┼─┼─┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼────────┤
│4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────┼──────────────┼─┼─┼─┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼────────┤
│5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴─────┴──────────────┴─┴─┴─┴──┴───┴───┴──┴──┴──┴──┴───┴───┴───┴───┴──┴──┴────────┘


┌────────────┬──────┬─────────┬───────────┬─────────┐
│Avizat │ │ │ │Certific │
│Director │ │ │ │orele │
│adjunct │ │ │Sef comp. │efectiv │
│Siguranţa │Medic,│Educator,│organizarea│înscrise,│
│Deţinerii şi│ │ │muncii, │Şef punct│
│Regim │ │ │ │de lucru,│
│Penitenciar,│ │ │ │ │
└────────────┴──────┴─────────┴───────────┴─────────┘


┌────────────────────────────┬─────────┐
│Ministerul Justiţiei │ │
│Administraţia Naţională a │ │
│Penitenciarelor │Director,│
│Penitenciarul │ │
│..................... │ │
└────────────────────────────┴─────────┘

                                    TABEL NOMINAL
        cu persoanele private de libertate scoase la muncă în luna ..... anul ....
        Detaşament: .............
        Beneficiar: .............

┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ │ │ZILELE │Obs. │
├───┤EXPLICAŢII ├─────┬─┬───┬─┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼──────────┤
│ │ │2 │4│6 │8│10 │12 │14 │16 │18 │20 │22 │24 │26 │28 │30 │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─┼───┼─┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────┤
│ │Ora plecării din unitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─┼───┼─┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────┤
│ │Ora începerii lucrului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─┼───┼─┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────┤
│ │Timpul afectat servitului mesei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─┼───┼─┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────┤
│ │Ora încetării lucrului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─┼───┼─┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────┤
│ │Ora sosirii in unitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─┼───┼─┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Total ore │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │prestate │
├───┴┬─────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬─────┬─────────┴────┬┴─┴───┴─┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────────┬┤
│Nr. │Matr.│Numele şi│Data │ │Condamnarea│Regim│Grad de │ ││
│crt.│loc. │prenumele│naşterii│Părinţii│şi fapta │Cap. │periculozitate│ ││
│ │ │ │ │ │ │muncă│ │ ││
├────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┬────────┼┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │8 │9 ││
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 ├───┬─┬─┬──┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬──┼────────┼┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │2 │4│6│8 │10 │12 │14 │16 │18 │20 │22 │24 │26 │28 │30│ ││
├────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────┼──────────────┼───┼─┼─┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼────────┼┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────┼──────────────┼───┼─┼─┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼────────┼┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────┼──────────────┼───┼─┼─┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼────────┼┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────┼──────────────┼───┼─┼─┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼────────┼┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
├────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────┼──────────────┼───┼─┼─┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼────────┼┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
└────┴─────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴─────┴──────────────┴───┴─┴─┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──┴────────┴┘


┌────────────┬──────┬─────────┬───────────┬─────────┐
│Avizat │ │ │ │Certific │
│Director │ │ │ │orele │
│adjunct │ │ │Sef comp. │efectiv │
│Siguranţa │Medic,│Educator,│organizarea│înscrise,│
│Deţinerii şi│ │ │muncii, │Şef punct│
│Regim │ │ │ │de lucru,│
│Penitenciar,│ │ │ │ │
└────────────┴──────┴─────────┴───────────┴─────────┘


    ANEXA 6

        (Anexa nr. 11 la Instrucţiuni)

┌────────────────────┬─────────────────┐
│Penitenciarul │SC ............. │
│............. │SRL │
│Nr. ....... din │Nr. ....... din │
│........... │....... │
└────────────────────┴─────────────────┘

                    Situaţie centralizatoare a prestărilor de servicii
                               luna ....... anul .......
    A. Valoarea manoperei realizate de către persoana privată de libertate ..........
    B. TVA (.....% x A) .................
        Total de plată (A + B) ..............
        Achitarea sumei de mai sus se face din proprie iniţiativă de către agentul economic din contul nr. .......... deschis la Banca ............ în contul Penitenciarului nr. ............


┌──────────────┬───────────────────────┐
│ │Penitenciarul │
│SC │.............. │
│..............│DIRECTOR │
│SRL │Director Economic │
│DIRECTOR │Şef serviciu/birou │
│Director │evidenţă şi org. muncii│
│Economic │Întocmit - lucrător │
│ │organizarea muncii │
└──────────────┴───────────────────────┘


    ANEXA 7

        (Anexa nr. 15 la Instrucţiuni)

┌──────────────────────┬───────────────┐
│PENITENCIARUL │ │
│............. │Nr. .... din │
│Nr. ...../acronimul │..../..../.... │
│unităţii/.../.../... │ │
│Ex. nr. ........ │ │
└──────────────────────┴───────────────┘

                                   PROCES-VERBAL
          de negociere a clauzelor contractuale încheiat astăzi ........
        Între,
        PENITENCIARUL ............, cu sediul în ............, str. ...... nr. ....., jud. ......., cod poştal ......, tel./fax ........., cont ..............., cod fiscal .........., deschis la ..........., (grad, nume şi prenume) - director, (grad, nume şi prenume) - director adj. Economico-administrativ, (grad, nume şi prenume) - director adj. siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, (grad, nume şi prenume) consilier juridic şi (grad, nume şi prenume) persoana responsabilă cu securitatea şi sănătatea în muncă şi protecţia mediului, în calitate de prestator de servicii cu persoane private de libertate
        şi
        ................., cu sediul social în .........., strada .........., nr. ....., judeţul/sectorul .......... CIF/CUI ..........., nr. înreg. Reg. Comerţului .........., nr. telefon ........, cont ..........., deschis la banca .............., reprezentat(ă) legal prin ................ în calitate de ............., denumită în contract beneficiar, se încheie prezentul proces-verbal de negociere a clauzelor contractuale*1), sens în care, s-au negociat ................................................................
        *1) se negociază, în funcţie de lucrările ce vor fi efectuate de către prestator: necesarul de persoane private de libertate, programul de lucru, tariful pe unitatea de timp sau pe produs precum şi orice alte aspect de interes, cu respectarea prevederilor art. 7 din prezentele Instrucţiuni.

        Negocierea s-a desfăşurat astfel:
        ● ..........................................................
        ● ..........................................................
        ● ..........................................................
        ● ..........................................................
        ● ..........................................................
        ● ..........................................................
        ● ..........................................................
        ● ..........................................................

        În urma negocierii, au fost stabilite .................. şi vor fi menţionate în Contractul de prestări servicii ce se va încheia ulterior.
        Prezentul proces-verbal s-a încheiat astăzi .........., la sediul ..............., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

┌───────────────────────┬───────────────┐
│● Director │1. reprezentant│
│● Director adj. │legal │
│Economico-administrativ│beneficiar │
│● Director adj. │2. │
│siguranţa deţinerii şi │reprezentanţi │
│regim penitenciar │din partea │
│● Consilier juridic │beneficiarului,│
│● persoana responsabilă│după caz) │
│cu SSMPM │ │
└───────────────────────┴───────────────┘


    ANEXA 8

        (Anexa nr. 16 la Instrucţiuni)

┌─────────────────────────────┬────────┐
│Ministerul Justiţiei │ │
│Administraţia Naţională a │ │
│Penitenciarelor │APROB │
│PENITENCIARUL │Director│
│................... │ │
│Nr. ........ /din │ │
│............. │ │
└─────────────────────────────┴────────┘

        Planificarea la muncă a p.p.l. - Det. Nr. .... (se enumeră tipul activităţii lucrative conform ex. **)
                          pe luna .......... 20 .....

┌────┬───────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬┬──────────┐
│Nr. │Nume/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │
│crt.│prenume├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼┤Observaţii│
│ │deţinut│1│2│3│4│5│6│7│8│9│10│11│12│13│14│15│16│17│18│19│20│21│22│23│24│25│26│27│28│29│30│31││ │
├────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼┴──────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────────┤
│4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────────┤
│5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────────┤
│6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────────┤
│7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────────┤
│8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───────────┘


┌────────────┬────────────┬────────────┐
│ │Luni – │Sâmbătă - │
│ │Vineri │Duminică │
│Program*: ├────────────┼────────────┤
│ora ieşirii │06:10 08:10 │06:10 08:10 │
│la muncă * │14:55 │15:55 │
│program │06:15- │06:15- │
│muncă timp │07:15: │07:15: │
│de odihnă │08:15-12:15:│08:15-12:15:│
│(servit │15:00 -18:00│16:00-19:00 │
│masa) ora │07:20-8:10; │07:20-8:10; │
│intrării in │12:20- │12:20- │
│camera │14:55; │15:55; │
│ │07:20 12:20 │07:20 12:20 │
│ │18:10 │19:10 │
└────────────┴────────────┴────────────┘

        Efectuează activităţi de: EXEMPLU**:
    - curăţenie şi întreţinere sector administrativ, curţi interioare, zona administrativă exterioară, parcarea exterioară, posturi de pază, puncte de acces unitate.
    – transport recipiente hrană deţinuţi, transport şi manipulare bagaje, transport bunuri aparţinând unităţii, în sezonul rece - deszăpezire.
    – dezinfecţia spaţiilor din sectorul administrativ, P.C.1, posturi de pază şi a spaţiului de aşteptare vizitatori în prezenţa asistentului igienist, a asistentului medical de serviciu sau a şefului de schimb, spălătorie, popotă, DBA, GAZ, etc

          * Programul prezentat are caracter orientativ, se va adapta în raport de activitatea desfăşurată cu deţinuţii precum şi după nevoile unităţi (spălătorie/popotă/ateliere curte/dba/gaz etc)
          * Itinerariul de deplasare, la şi de la locul unde îşi desfăşoară activitatea deţinuţii se face pe traseul: "SE ÎNSCRIE TRASEUL, ÎNCEPÂND CU SECŢIA UNDE SUNT CAZATE ppl PÂNĂ LA SECTORUL UNDE ESTE REPARTIZAT şi RETUR"
          ** Persoanele private de libertate vor fi scoase la activităţi doar la solicitarea expresă a personalului care îţi desfăşoară activitatea în posturile de mai sus, personal care va răspunde direct de activitatea deţinuţilor în postul în care se află în intervalul orar (include pauza de masă pentru detaşamentele unde este servită la punctul de lucru) de Luni până vineri ale săptămânii.
          *** Pentru alte activităţi din cadrul detaşamentului, care nu au putut fi planificate, persoanele private de libertate vor fi scoase doar cu aprobarea şefului de tură, cu supraveghere/însoţire, se vor consemna în documentele specifice şi registrul de intrări-ieşiri instituit la nivelul secţiei.
        De activitatea de deservire, din interiorul/exteriorul unităţii şi supravegherea ppl planificaţi va răspunde în mod direct agentul desemnat la acest detaşament, în intervalul ......, de luni până ...., în conformitate cu DZU nr. .... Din ....12.20.., pentru anul 20..., care prevede activitatea în program de ...h/zi, pe parcursul a ...zile din săptămână.

    ANEXA 9

        (Anexa nr. 17 la Instrucţiuni)
        ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
        Penitenciarul/Centrul educativ/Centrul de detenţie/Penitenciarul-spital.............
                        Suspendare temporară a folosirii muncă*)
                              Domnului ..................
               Director Adjunct Siguranţa Deţinerii şi Regim Penitenciar
                               PENITENCIARUL ............
        Notă *) Suspendarea temporară va fi predată secretarului Comisiei de selecţionare şi repartizare la activităţi lucrative (organizarea muncii) şi după reanalizarea acestuia în cadrul comisiei, materialul va fi arhivat la dosarul individual al persoanei condamnate.
        Vă informez că la data de ..............., persoana privată de libertate ............., născut la data de .............., fiul lui ............. şi al ............., selecţionat să desfăşoare activităţi lucrative în cadrul detaşamentului nr. .........., cazat la ......................., ce execută pedeapsa în regim ................... a ............................................................................
        Având în vedere cele prezentate şi în conformitate cu prevederile art. 17, alin. (1) şi alin. (2) din .................... a .................................., pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea muncii persoanelor private de libertate, propun să dispuneţi suspendarea temporară de la activităţile lucrative la care a fost repartizat" şi, dacă situaţia o impune, cazarea la una din camerele din ............... sectorului de deţinere.
        Faţă de cele relatate, rog dispuneţi.
                                       Întocmit,
                               .........................
                      (funcţia, grad, nume şi prenume, semnătura)

    ANEXA 10

        (Anexa nr. 18 la Instrucţiuni)
                    Întreruperea folosirii la activităţi lucrative*)
        Nr. ....../acronim unitate/.......2....
        APROB,
        (Grad, nume şi prenume)
        Director
        Penitenciarul ..........
        Avizat,
        (Grad, nume şi prenume)
        Director adjunct Siguranţa Deţinerii şi Regim Penitenciar
                     Întreruperea folosirii la activităţi lucrative
        Date de identificare a persoanei private de libertate:
        Nume ............... prenume ..................
        părinţii ............/...............
        data naşterii ............. condamnare .............
        fapta ........, regim de detenţie ..................
        punctul de lucru ............ data întreruperii ..............
        Motivul întreruperii de la muncă ........................
        ........................
        ........................

        Văzut,
        (Grad profesional, nume, prenume, semnătura,)
        Şef serviciu aplicarea regimurilor
        Văzut,
        Evidenţă şi Organizarea muncii
        .........................
        (Grad profesional, nume, prenume, semnătura)
        Văzut,
        Şef secţie
        .........................
        (Grad profesional, nume, prenume, semnătura)
        Întocmit,
        .........................
        (funcţia)
        .........................
        (Grad profesional, nume, prenume, semnătura)

    ANEXA 11

        (Anexa nr. 19 la Instrucţiuni)
        Nr. ......./acronim unitate/din ..........
        Exemplar unic
        APROB,
        Grad, nume şi prenume
        Director
        Penitenciarul .............
           PROCES VERBAL de refuz - muncă a persoanei private de libertate*)
        Notă*) PROCES VERBAL de refuz-muncă a persoanei private de libertate va fi predată secretarului Comisiei de selecţionare şi repartizare la activităţi lucrative (organizarea muncii) şi va fi arhivat la dosarul individual al persoanei condamnate.
    I. Date de identificare a persoanei private de libertate:
        Nume ............... prenume ..................
        părinţii ............/...............
        data naşterii ............. condamnare .............
        fapta ........, regim de detenţie ..................
        punctul de lucru ............. data de la care refuză munca ............ motivul refuzului de a munci ............... .

    II. MĂSURI ÎNTREPRINSE:
        ............................. .
        Având în vedere cele prezentate şi în conformitate cu prevederile art. 174, alin. (8) şi alin. (9) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016

    III. REZOLUŢIA COMISIEI DE MUNCĂ:
        .................................
        .................................
        ................................. .
        Având în vedere cele prezentate şi în conformitate cu prevederile art. 174, alin. (8) şi alin. (9) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, comisia constituită în baza art. 174 alin. (1) din Regulament, a întocmit prezentul proces verbal într-un exemplar ce va fi clasat în dosarul penitenciar al persoanei private de libertate.
        Gradul profesional, numele, prenumele şi semnătura membrilor comisiei: Data:
    1. preşedinte: .................
    2. membru serv. regim: ..................
    3. membru serv. socio ...................
    4. membru sector evidenţă ..................
    5. membru - sector medical: ................
    6. membru - psiholog: ......................
    7. membru - ssm ............................
    8. membru (deprinderi) după caz .................
    9. secretar - O.M.: ........................


                                        ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016