Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXE din 13 ianuarie 2022  privind modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.597/2021     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXE din 13 ianuarie 2022 privind modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.597/2021

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 51 bis din 17 ianuarie 2022
──────────
        Conţinute de ORDINUL nr. 3.026 din 13 ianuarie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 51 din 17 ianuarie 2022.
──────────
    ANEXA 1

        (Anexa nr. 1 la metodologie)
                                   BORDEROU DE NOTARE
                                     (proba scrisă)
        Numele candidatului .....................
        Comisia de evaluare .....................

┌────────┬───────┬───────────┬─────────┐
│ │ │Proba │ │
│ │ │scrisă │ │
│Comisia │Nume şi├───────────┤Semnătura│
│de │prenume│Punctaj │/ │
│evaluare│ │obţinut/ │Rezultat │
│ │ │Notă/ │ │
│ │ │Evaluator │ │
├────────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Membru 1│ │ │ │
├────────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Membru 2│ │ │ │
├────────┴───────┼───────────┼─────────┤
│Media │ │*) │
└────────────────┴───────────┴─────────┘

        *) Se completează, după caz: ADMIS/RESPINS/RETRAS/ELIMINAT/ABSENT LA EVALUARE
        Semnătura candidat: ..............
        Martori: ......................... Semnătura: .....................
        .................................. Semnătura: .....................

        Observatori: ..................... Semnătura: .....................
        .................................. Semnătura: .....................
        .................................. Semnătura: .....................
        .................................. Semnătura: .....................

        Preşedintele comisiei de evaluare a probei scrise: ................ Semnătura: ................
                                   BORDEROU DE NOTARE
               Subcomisia de soluţionare a contestaţiilor la proba scrisă

┌──────────────┬─────────┬─────────┬───────────┐
│ │ │Proba │ │
│Subcomisia de │ │scrisă │ │
│evaluare a │Numele şi├─────────┤Semnătura/ │
│contestaţiilor│prenumele│Punctaj/ │Contestaţie│
│ │ │Notă/ │ │
│ │ │Evaluator│ │
├──────────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│Preşedinte │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│Membru 1 │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│Membru 2 │ │ │ │
├──────────────┴─────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │**) │
│Media │ │REZULTAT │
│ │ │CONTESTAŢIE│
└────────────────────────┴─────────┴───────────┘

        **) Se completează, după caz, "ADMISĂ" (în situaţia în care nota acordată de comisia de soluţionare a contestaţiei este diferită de nota acordată de comisia de evaluare)/"RESPINSĂ" (în situaţia în care nota acordată de subcomisia de soluţionare a contestaţiei este aceeaşi cu nota acordată de comisia de evaluare)
        Preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor: ............. Semnătura: ...............
        Observatori: ..................... Semnătura: .....................
        .................................. Semnătura: .....................
        .................................. Semnătura: .....................
        .................................. Semnătura: .....................


    ANEXA 2

        (Anexa nr. 2 la metodologie)
                                   BORDEROU DE NOTARE
                                       (interviu)
        Numele candidatului .........................
        Unitatea de învăţământ pentru care candidează ................
    Funcţia pentru care candidează: [ ] Director [ ] Director adjunct

┌──────────┬───────┬───────┬─────────────┬─────────┐
│ │Nume şi│Punctaj│Motivaţia │Semnătura│
│Comisia │prenume│acordat│acordării │/ │
│ │ │ │punctajului*)│Rezultat │
├──────────┼───────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│Preşedinte│ │ │ │ │
├──────────┼───────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│Membru 1 │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│Membru 2 │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│Membru 3 │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│Membru 4 │ │ │ │ │
├──────────┴───────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│Media │ │ │**) │
└──────────────────┴───────┴─────────────┴─────────┘

        *) Se completează doar în cazul descris la art. 12 alin. (1) lit. b) din metodologie.
        **) Se completează, după caz: ADMIS/RESPINS/NEPREZENTAT/RETRAS
        Preşedintele comisiei de evaluare a probei de interviu: ........... Semnătura: .................
        Observatori: ..................... Semnătura: .....................
        .................................. Semnătura: .....................
        .................................. Semnătura: .....................
        .................................. Semnătura: .....................


    ANEXA 3

        (Anexa nr. 4 la metodologie)
        Unitatea de învăţământ
        ........................

                                       ADEVERINŢĂ
        Se adevereşte prin prezenta că doamna/domnul ..................., legitimat cu CI/BI seria ..... nr. ......., cod numeric personal ..............., îndeplineşte următoarele condiţii:
    1. Este cadru didactic titular în unitatea/unităţile de învăţământ ..............................................................,
    având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cu o vechime în învăţământ de .... ani la data de 01.09.2021.

    2. A obţinut calificativul "Foarte bine" în ultimii doi ani şcolari lucraţi efectiv la catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei ori în funcţii de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice Ministerului Educaţiei;
    3. Nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent şi nici în ultimii doi ani şcolari lucraţi efectiv la catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei ori în funcţii de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice Ministerului Educaţiei sau a intervenit radierea de drept a sancţiunii, potrivit art. 248 alin.(3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Director, │Secretar, │
│......................................│......................................│
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 4

        Anexa nr. 6 la metodologie
                            DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
        Subsemnatul(a), ............, născut(ă) la data de ........ în localitatea ........, judeţul/sectorul .........., domiciliat(ă) în localitatea ........., str. ........ nr. ...., bl. ...., et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ........, legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria ...... nr. .........., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că:
    1. Nu mă aflu în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute de art. 234 alin. (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    2. Nu am fost lipsit(ă) de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală şi nici nu am fost sancţionat(ă) disciplinar, conform art. 280 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, printr-o decizie de sancţionare disciplinară, rămasă definitivă şi în vigoare, cu suspendarea dreptului de a mă înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcţii de conducere.


┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Data │Semnătura │
│......................................│......................................│
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 5

        (Anexa nr. 8 la metodologie)
                         Calendarul concursului pentru ocuparea
              funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de
           învăţământ preuniversitar de stat Sesiunea ianuarie - aprilie 2022

┌─────────┬────────────────────────────┐
│Data │Activitatea │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Anunţarea concursului │
│ │(publicarea funcţiilor │
│ │vacante pentru care se │
│18 │organizează concursul) │
│ianuarie │Constituirea comisiei │
│ │naţionale, a comisiilor de │
│ │organizare la nivel judeţean│
│ │şi a comisiilor de evaluare │
│ │a documentelor de înscriere │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Depunerea dosarelor de │
│19 - 25 │înscriere la proba scrisă pe│
│ianuarie │platforma informatică │
│ │dedicată │
├─────────┼────────────────────────────┤
│26 - 28 │Evaluarea dosarelor de │
│ianuarie │înscriere │
├─────────┼────────────────────────────┤
│31 │Afişarea listei candidaţilor│
│ianuarie │admişi la evaluarea │
│ │dosarelor │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Depunerea solicitărilor de │
│1 │analiză a cauzelor şi │
│februarie│remedierea eventualelor │
│ │erori la etapa de înscriere │
│ │în platforma informatică │
├─────────┼────────────────────────────┤
│2 - 3 │Remedierea eventualelor │
│februarie│erori la etapa de înscriere │
├─────────┼────────────────────────────┤
│4 │Afişarea listei candidaţilor│
│februarie│admişi la evaluarea │
│ │dosarelor │
├─────────┼────────────────────────────┤
│7 │Stabilirea centrelor │
│februarie│speciale de desfăşurare a │
│ │probei scrise │
├─────────┼────────────────────────────┤
│8 │Repartizarea candidaţilor pe│
│februarie│centre │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Transmiterea solicitărilor │
│ │ISJ/ISMB către consiliile │
│10 - 14 │profesorale, autorităţile │
│februarie│locale şi companii/ │
│ │universităţi, în vederea │
│ │desemnării membrilor │
│ │comisiilor de interviu │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Depunerea de către │
│ │candidaţii aflaţi în │
│ │carantină sau izolare a │
│17 │documentelor prevăzute la │
│februarie│art. 33 alin. (4) din │
│ │metodologie sau a │
│ │declaraţiei pe propria │
│ │răspundere │
├─────────┼────────────────────────────┤
│18 │Desfăşurarea probei scrise │
│februarie│ │
├─────────┼────────────────────────────┤
│18 │Afişarea rezultatelor la │
│februarie│proba scrisă │
├─────────┼────────────────────────────┤
│18 - 19 │Depunerea contestaţiilor la │
│februarie│proba scrisă │
├─────────┼────────────────────────────┤
│21 - 22 │Soluţionarea contestaţiilor │
│februarie│la proba scrisă │
├─────────┼────────────────────────────┤
│22 │Afişarea rezultatelor finale│
│februarie│la proba scrisă │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Proba scrisă pentru │
│ │candidaţii care la data de18│
│4 martie │februarie 2022 se află în │
│ │carantină sau izolare │
│ │Afişarea rezultatelor la │
│ │proba scrisă │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Depunerea şi soluţionarea │
│4 - 5 │contestaţiilor │
│martie │Afişarea rezultatelor finale│
│ │la proba scrisă │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Înregistrarea opţiunilor │
│ │candidaţilor pentru unitatea│
│ │la care candidează şi, în │
│ │funcţie de opţiune, │
│4 - 8 │depunerea documentelor │
│martie │pentru unităţile de │
│ │învăţământ care necesită │
│ │avize suplimentare, conform │
│ │art. 8 alin. (1) lit. n) din│
│ │metodologie │
├─────────┼────────────────────────────┤
│9 - 10 │Constituirea comisiilor │
│martie │pentru proba de interviu │
├─────────┼────────────────────────────┤
│14 martie│Publicarea graficului de │
│ │desfăşurare a interviurilor │
├─────────┼────────────────────────────┤
│16 - 25 │Desfăşurarea probei de │
│martie │interviu │
├─────────┼────────────────────────────┤
│17 - 29 │Depunerea şi soluţionarea │
│martie │contestaţiilor la proba de │
│ │interviu │
├─────────┼────────────────────────────┤
│29 martie│Afişarea rezultatelor finale│
│ │ale concursului │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Exprimarea opţiunilor │
│ │candidaţilor declaraţi │
│30 martie│admişi pentru mai multe │
│ │funcţii/unităţi de │
│ │învăţământ │
├─────────┼────────────────────────────┤
│31 martie│Validarea rezultatelor │
│ │finale │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Emiterea deciziilor de │
│4 aprilie│numire (cu intrare în │
│ │vigoare la 18 aprilie) │
└─────────┴────────────────────────────┘


    ANEXA 6

        (Anexa nr. 9 la metodologie)
    A. CONTRACT DE MANAGEMENT
                                       (director)
    I. Părţile contractante:
    1. Inspectorul Şcolar General, dl/dna ............................. în calitate de reprezentant al Inspectoratului Şcolar Judeţean ................/Inspectoratul municipiului Bucureşti
        şi

    2. Domnul/Doamna ................, CNP .............., domiciliat/ă în localitatea .........., str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ......, cetăţean român, având actul de identitate seria ..., nr. ....., eliberat de ..........., în calitate de director la ........., cu sediul în localitatea ........, str. ........ nr. ...., judeţul/sectorul ......, tel. ......, numit/ă în funcţie prin Decizia inspectorului şcolar general nr. ........ din data ......

    II. Obiectul contractului
        Inspectoratul Şcolar .........., prin inspectorul şcolar general, încredinţează directorului, organizarea, conducerea, îndrumarea, controlul şi administrarea unităţii de învăţământ, în concordanţă cu strategia şi direcţiile de dezvoltare a învăţământului preuniversitar, stabilite prin obiectivele reformei educaţionale în plan naţional şi local, în condiţiile realizării unui management eficient şi de calitate.

    III. Durata contractului
        Prezentul contract se încheie pe o perioadă determinată de 4 ani, începând cu data numirii în funcţie, conform deciziei emise de inspectorul şcolar general. Contractul poate fi prelungit, cu acordul părţilor, în urma evaluării performanţelor manageriale pe o perioadă de cel mult 1 an.

    IV. Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile directorului
    1. Atribuţiile directorului unităţii de învăţământ sunt cele prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar/regulamente de organizare şi funcţionare specifice, aprobate prin ordin al ministrului.
    2. Drepturile şi obligaţiile generale ale directorului decurg din:
    a) Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) actele normative şi actele administrative cu caracter normativ elaborate de Ministerul Educaţiei şi alte ministere/instituţii care au în subordine unităţi de învăţământ;
    d) dispoziţiile emise de inspectorul şcolar general;
    e) contractul colectiv de muncă aplicabil.

    3. Alte drepturi şi obligaţii contractuale:
    a) aplică strategiile educaţionale promovate de inspectoratul şcolar la nivelul unităţii de învăţământ, în concordanţă cu obiectivele politicii naţionale în domeniul educaţiei;
    b) participă la programele de formare/perfecţionare în domeniul managementului educaţional;
    c) are dreptul să solicite şi să primească asistenţă juridică din partea inspectoratului şcolar în toate problemele de legislaţie, precum şi în cazul unor litigii în care este implicată unitatea de învăţământ;
    d) asigură calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ;
    e) încheie şi răspunde de actele juridice semnate în numele şi pe seama unităţii de învăţământ;
    f) decontează cheltuielile de cazare, diurnă, transport şi alte cheltuieli stabilite de normele legale, în baza documentelor justificative, pentru deplasările în interes de serviciu în ţară şi în străinătate, în limita bugetului;
    g) răspunde de organizarea şi realizarea perfecţionării personalului din unitatea de învăţământ;
    h) prezintă, anual, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ şi inspectoratului şcolar rapoarte privind starea şi calitatea învăţământului şi stadiul implementării politicilor educaţionale din unitatea de învăţământ;
    i) răspunde de aplicarea şi respectarea legislaţiei în organizarea, conducerea şi desfăşurarea procesului de învăţământ;
    j) îşi declară averea la începutul şi sfârşitul contractului;
    k) are drept de rezervare a catedrei pe care este titular, pe perioada îndeplinirii funcţiei;
    l) beneficiază de un concediu de odihnă, de 25 zile lucrătoare pe an, conform Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control şi al personalului de cercetare din învăţământul de stat, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.050/2021.


    V. Drepturile şi obligaţiile inspectorului şcolar general
    1. Să asigure directorului deplina libertate în conducerea, organizarea şi coordonarea învăţământului preuniversitar la nivelul unităţii de învăţământ, limitările fiind cele prevăzute de reglementările legale.
    2. Să asigure directorului condiţiile legale pentru a-şi îndeplini obligaţiile cuprinse în prezentul contract.
    3. Cu prilejul elaborării bugetului şi a rectificărilor de buget va urmări, cu prioritate, acoperirea capitolelor de venituri şi cheltuieli deficitare ale unităţii de învăţământ, inclusiv suplimentarea fondurilor defalcate de la bugetul de stat.
    4. Răspunde de repartizarea sumelor către unitatea de învăţământ, pe baza numărului de elevi/preşcolari şi a standardelor de cost şi le supune aprobării autorităţii deliberative.

    VI. Loialitate şi confidenţialitate
        Pe durata prezentului contract şi încă o perioadă de 2 ani de la încetarea contractului de management, directorul este obligat să păstreze cu rigurozitate confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor care nu sunt destinate publicităţii sau care sunt prezentate cu acest caracter de minister sau de autoritatea executivă a administraţiei publice locale.
        Directorului îi sunt interzise orice activităţi contrare politicii Ministerului Educaţiei în domeniul educaţiei.

    VII. Răspunderea părţilor
    1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor din prezentul contract, părţile răspund potrivit legii.
    2. Directorul răspunde disciplinar şi/sau patrimonial pentru daunele produse prin orice act al său contrar intereselor învăţământului/unităţii de învăţământ sau acte de gestiune defectuoasă.
    3. În cazul în care sunt indicii privind săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu executarea contractului, săvârşirea unor fapte de corupţie sau a unor fapte ce atentează la bunele moravuri, vor fi sesizate organele competente.

    VIII. Suspendarea şi modificarea contractului
    1. Contractul de management poate fi suspendat în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ în cazul în care directorul a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, sau în cazul în care împotriva acestuia s-a luat, în condiţiile Codului de procedură penală, măsura controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune, dacă în sarcina acestuia au fost stabilite obligaţii care împiedică executarea contractului de management, precum şi în cazul în care directorul este arestat la domiciliu. În cazul reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii contractului şi care sunt aplicabile, părţile vor putea modifica contractul numai corespunzător acestora.
    2. Contractul de management se suspendă de drept în următoarele situaţii:
    a) concediu de maternitate şi/sau concediu îngrijire a copilului;
    b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
    c) pe perioada în care directorul se află în carantină;
    d) exercitarea unei funcţii de îndrumare şi control sau a unei funcţii de conducere în sistemul de învăţământ preuniversitar;
    e) exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive ori legislative, pe toată durata mandatului;
    f) îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat;
    g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) forţă majoră;
    i) în alte cazuri expres prevăzute de lege.


    IX. Modificarea contractului
    1. Prevederile prezentului contract de management pot fi modificate prin act adiţional, cu acordul ambelor părţi.
    2. Părţile vor adapta prezentul contract de management corespunzător reglementărilor legale care îi sunt aplicabile, intervenite ulterior încheierii acestuia, în mod obligatoriu.

    X. Încetarea contractului
    A. Prezentul contract încetează de drept, în următoarele situaţii:
    1. La expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, indiferent de perioadele de suspendare ale acestuia. Contractul de management nu poate fi prelungit ca urmare a suspendării, peste termenul pentru care a fost încheiat, indiferent de perioadele de suspendare ale acestuia.
    2. Dacă, pe perioada mandatului, directorul a obţinut, în urma evaluării anuale sau în urma inspecţiei efectuate de inspectoratul şcolar ori de către Ministerul Educaţiei, calificativul "nesatisfăcător".
    3. În cazul în care persoana îşi pierde calitatea de cadru didactic titular.
    4. Prin deces.
    5. În cazul reorganizării administrativ-teritoriale sau al restructurării reţelei şcolare prin reorganizarea unităţii de învăţământ.
    6. În cazul în care, după finalizarea concursului, se constată falsul în declaraţii, în înscrisuri oficiale şi sub semnătură privată, nerespectarea condiţiilor de înscriere la concurs sau celor referitoare la autenticitatea documentelor din dosarul de înscriere la concurs.

    B. Alte situaţii de încetare:
    1. Pentru nerespectarea cu vinovăţie a obligaţiilor contractuale, precum şi pentru săvârşirea unei fapte de natura abaterilor disciplinare potrivit dispoziţiilor art. 280 alin. (2) lit. e) şi f) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sau de natura celor care angajează răspundere patrimonială, civilă sau penală.
    2. Prin denunţarea unilaterală a contractului de către director, cu respectarea termenului de preaviz pentru funcţii de conducere.
    3. Prin acordul părţilor.
    4. În urma punerii sub interdicţie judecătorească a directorului.
    5. În cazul eliberării în conformitate cu dispoziţiile art. 258 alin. (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.


    XI. Litigii
        Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea prezentului contract, nerezolvate pe cale amiabilă, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti competente să soluţioneze litigii de muncă.

    XII. Dispoziţii finale
    1. Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor acte normative, dacă nu contravin legislaţiei specifice domeniului educaţie.
    2. Evaluarea activităţii directorului se face pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei.
    3. Fişa postului conţine minim dispoziţiile din fişa-cadru a postului, anexă la prezentul contract de management.


┌───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Inspector Şcolar General, │Director, │
│...................................│......................................│
└───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

                                 FIŞA-CADRU A POSTULUI
                             DIRECTOR UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                 (anexă la Contractul de management nr. ....../.......)
        Funcţia: Director
        Numele şi prenumele: ................
        Unitatea de învăţământ: .............
        Studii: .............................
        Anul absolvirii: ....................
        Specialitatea: ......................
        Vechime în învăţământ: ..............
        Gradul didactic: ....................
        Obligaţia de predare: .... ore/săptămână.
        Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. ...... din .........
        Data numirii în funcţia de conducere: ..............
        Vechime în funcţie: ............
        Integrarea în structura organizatorică
        Postul imediat superior: inspector şcolar general
        Subordonări: personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic din unitatea de învăţământ
        Relaţii de muncă
        Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct
        Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene.
        De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din învăţământ, organizaţii sindicale, organizaţii neguvernamentale.
        De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.
        Atribuţiile directorului se raportează la:
    - prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru;
    – prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    – ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei;
    – deciziile emise de inspectorul şcolar general;
    – hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.

    I. Atribuţii generale
    1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale.
    2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării procesului de învăţământ.
    3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil.
    4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic.
    5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora prezintă rapoarte anuale.

    II. Atribuţii specifice
    1. În exercitarea funcţiei de conducere executivă:
    a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a acesteia;
    b) organizează întreaga activitate educaţională;
    c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de învăţământ;
    d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor şi elevilor;
    e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ;
    f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel naţional şi local;
    g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării unităţii de învăţământ;
    h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă;
    i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor;
    j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale şi a inspectoratului şcolar;
    k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unităţii de învăţământ, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia;
    l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană sau din alte zone;
    m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ;
    n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări sau diferenţe;
    o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale;
    p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note de serviciu.

    2. În exercitarea funcţiei de angajator:
    a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă;
    b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă ale personalului din unitate;
    c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post şi angajarea personalului;
    d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate de Ministerul Educaţiei;
    e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor;
    f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii;
    g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil;
    h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării suplinirii activităţii acestora;
    i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
    j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie;
    k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic.

    3. În calitate de evaluator:
    a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit;
    b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor legale.

    4. În exercitarea funcţiei de ordonator de credite:
    a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de execuţie bugetară;
    b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ;
    c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
    d) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei materiale a unităţii de învăţământ;
    e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor;
    f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu;
    g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare;
    h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară.

    5. Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii:
    a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de consiliului de administraţie;
    b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o propune spre aprobare consiliului de administraţie;
    c) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al învăţământului din România (SIIIR);
    d) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
    e) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de administraţie;
    f) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie;
    g) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare;
    h) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive obiective;
    i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi desfăşoară activitatea în structurile respective;
    j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii consiliului de administraţie;
    k) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de administraţie;
    l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic;
    m) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale unităţii de învăţământ;
    n) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale;
    o) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi cultural- artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii consiliului de administraţie;
    p) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre aprobare consiliului de administraţie;
    q) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare;
    r) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru;
    s) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate;
    t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în colectivul unităţii de învăţământ;
    u) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru;
    v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce;
    w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ;
    x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare;
    y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;
    z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ;
    aa) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei materiale şi sportive a unităţii de învăţământ, coordonează activitatea din internat şi de la cantină;
    bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor salariale;
    cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, conform prevederilor legale. Asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi alegerea manualelor pentru elevi;
    dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare;
    ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de învăţământ;
    ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare;
    gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru abaterile disciplinare săvârşite de elevi;
    hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a datelor solicitate de inspectoratul şcolar;
    ii) comunică inspectorului şcolar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii;
    jj) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi contractele colective de muncă aplicabile.


        Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale.
        În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii.

┌───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Inspector Şcolar General, │Director, │
│...................................│......................................│
└───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

    B. CONTRACT DE MANAGEMENT
                                   (director adjunct)
    I. Părţile contractante:
    1. Inspectorul Şcolar General, dl/dna .......... în calitate de reprezentant al Inspectoratului Şcolar Judeţean ............... şi
    2. Domnul/Doamna .........., CNP ........, domiciliat/ă în localitatea ........, str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ....., judeţul/sectorul ........., cetăţean român, având actul de identitate .... seria ... nr. ......, eliberat de ........., în calitate de director adjunct la ........, cu sediul în localitatea ........, str. ....... nr. ....., judeţul/sectorul ......, tel. ......, numit/ă în funcţie prin Decizia inspectorului şcolar general nr. ....... din ............. .

    II. Obiectul contractului
        Inspectoratul Şcolar ..............., prin inspectorul şcolar general, încredinţează directorului adjunct organizarea, conducerea, îndrumarea, controlul şi administrarea unităţii de învăţământ, în concordanţă cu strategia şi direcţiile de dezvoltare a învăţământului preuniversitar, stabilite prin obiectivele reformei educaţionale în plan naţional şi local, în condiţiile realizării unui management eficient şi de calitate.

    III. Durata contractului
        Prezentul contract se încheie pe o perioadă determinată de 4 ani, începând cu data numirii în funcţie, conform deciziei emise de inspectorul şcolar general. Contractul poate fi prelungit, cu acordul părţilor, în urma evaluării performanţelor manageriale, pe o perioadă de cel mult 1 an.

    IV. Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile directorului adjunct
    A. Atribuţiile directorului adjunct al unităţii de învăţământ sunt cele prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului.
    B. Drepturile şi obligaţiile generale ale directorului adjunct decurg din:
    a) Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) actele normative şi actele administrative cu caracter normativ elaborate de Ministerul Educaţiei şi alte ministere/instituţii care au în subordine unităţi de învăţământ;
    d) dispoziţiile emise de inspectorul şcolar general;
    e) contractul colectiv de muncă aplicabil.

    C. Alte drepturi şi obligaţii contractuale:
    1. Aplică strategiile educaţionale promovate de inspectoratul şcolar la nivelul unităţii de învăţământ, în concordanţă cu obiectivele politicii naţionale în domeniul educaţiei.
    2. Participă la programele de formare în domeniul managementului educaţional.
    3. Asigură calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ.
    4. Îndeplineşte toate atribuţiile din fişa postului, anexă la prezentul contract de management.
    5. Răspunde, alături de director, de aplicarea şi respectarea legislaţiei în organizarea, conducerea şi desfăşurarea procesului de învăţământ.
    6. Îşi declară averea la începutul şi sfârşitul contractului.
    7. În perioada executării contractului, beneficiază de rezervarea catedrei pe care este titular.
    8. Beneficiază de un concediu de odihnă de 25 zile lucrătoare pe an, conform Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control şi al personalului de cercetare din învăţământul de stat, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.050/2021.


    V. Drepturile şi obligaţiile inspectorului şcolar general
        Să asigure directorului adjunct condiţiile legale pentru a-şi îndeplini obligaţiile cuprinse în prezentul contract.

    VI. Loialitate şi confidenţialitate
        Pe durata prezentului contract şi încă o perioadă de 2 ani de la încetarea contractului de management, directorul adjunct este obligat să păstreze cu rigurozitate confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor care nu sunt destinate publicităţii sau care sunt prezentate cu acest caracter de minister sau de autoritatea executivă a administraţiei publice locale.
        Directorului adjunct îi sunt interzise orice activităţi contrare politicii Ministerului Educaţiei în domeniul educaţiei.

    VII. Răspunderea părţilor
    1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor din prezentul contract, părţile răspund potrivit legii.
    2. Directorul adjunct răspunde disciplinar şi/sau patrimonial pentru daunele produse prin orice act al său contrar intereselor învăţământului/unităţii de învăţământ sau acte de gestiune defectuoasă.
    3. În cazul în care sunt indicii privind săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu executarea contractului, săvârşirea unor fapte de corupţie sau a unor fapte ce atentează la bunele moravuri, vor fi sesizate organele competente.

    VIII. Suspendarea şi modificarea contractului
    1. Contractul de management poate fi suspendat în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ în cazul în care directorul adjunct a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, sau în cazul în care împotriva acestuia s-a luat, în condiţiile Codului de procedură penală, măsura controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune, dacă în sarcina acestuia au fost stabilite obligaţii care împiedică executarea contractului de management, precum şi în cazul în care directorul adjunct este arestat la domiciliu. În cazul reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii contractului şi care îi sunt aplicabile, părţile vor putea modifica contractul numai corespunzător acestora.
    2. Contractul de management se suspendă de drept în următoarele situaţii:
    a) concediu de maternitate şi/sau concediu de îngrijire a copilului;
    b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
    c) pe perioada în care directorul adjunct se află în carantină;
    d) exercitarea unei funcţii de îndrumare şi control sau a unei funcţii de conducere în sistemul de învăţământ preuniversitar;
    e) exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive ori legislative, pe toată durata mandatului;
    f) îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat;
    g) reducerea numărului de formaţiuni de studiu şi neîndeplinirea condiţiilor de normare a funcţiei de director adjunct în unitatea de învăţământ;
    h) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) forţă majoră;
    j) în alte cazuri expres prevăzute de lege.


    IX. Modificarea contractului
    1. Prevederile prezentului contract de management pot fi modificate prin act adiţional, cu acordul ambelor părţi.
    2. Părţile vor adapta prezentul contract de management corespunzător reglementărilor legale care îi sunt aplicabile, intervenite ulterior încheierii acestuia, în mod obligatoriu.

    X. Încetarea contractului
    A. Prezentul contract încetează de drept, în următoarele situaţii:
    1. La expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, indiferent de perioadele de suspendare ale acestuia. Contractul de management nu poate fi prelungit ca urmare a suspendării, peste termenul pentru care a fost încheiat, indiferent de perioadele de suspendare ale acestuia.
    2. Dacă, pe perioada mandatului, directorul adjunct a obţinut, în urma evaluării anuale sau în urma inspecţiei efectuate de inspectoratul şcolar ori de către Ministerul Educaţiei, calificativul "nesatisfăcător".
    3. În cazul în care persoana îşi pierde calitatea de cadru didactic titular.
    4. Prin deces.
    5. În cazul reorganizării administrativ-teritoriale sau al restructurării reţelei şcolare prin reorganizarea unităţii de învăţământ.
    6. În cazul în care, după finalizarea concursului, se constată falsul în declaraţii, în înscrisuri oficiale şi sub semnătură privată, nerespectarea condiţiilor de înscriere la concurs sau celor referitoare la autenticitatea documentelor din dosarul de înscriere la concurs.

    B. Alte situaţii de încetare:
    1. Pentru nerespectarea cu vinovăţie a obligaţiilor contractuale, precum şi pentru săvârşirea unei fapte de natura abaterilor disciplinare potrivit dispoziţiilor art. 280 alin. (2) lit. e) şi f) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sau de natura celor care angajează răspundere patrimonială, civilă sau penală.
    2. Prin denunţarea unilaterală a contractului de către directorul adjunct, cu respectarea termenului de preaviz pentru funcţii de conducere.
    3. Prin acordul părţilor.
    4. În urma punerii sub interdicţie judecătorească a directorului adjunct.
    5. În cazul eliberării în conformitate cu dispoziţiile art. 258 alin. (5) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.


    XI. Litigii
        Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea prezentului contract, nerezolvate pe cale amiabilă, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti competente să soluţioneze litigii de muncă.

    XII. Dispoziţii finale
    1. Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor acte normative, dacă nu contravin legislaţiei specifice domeniului educaţie.
    2. Evaluarea activităţii directorului adjunct se face pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei.
    3. Fişa postului conţine minim dispoziţiile din fişa-cadru a postului, anexă la prezentul contract de management.


┌───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Inspector Şcolar General, │Director adjunct, │
│...................................│......................................│
└───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

                  FIŞA-CADRU A POSTULUI
            DIRECTOR ADJUNCT UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
        (Anexă la Contractul de management nr. ......./........)
        Funcţia: Director adjunct
        Numele şi prenumele: ...........
        Unitatea de învăţământ: ...........
        Studii: ...........
        Anul absolvirii: ...........
        Specialitatea: ...........
        Vechime în învăţământ: ...........
        Gradul didactic: ...........
        Obligaţia de predare: ........... ore/săptămână
        Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. ........... din ...........
        Data numirii în funcţia de conducere: ...........
        Vechime în funcţie: ...........
        Integrarea în structura organizatorică
        Postul imediat superior: Directorul unităţii de învăţământ
        Subordonări: personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic din unitatea de învăţământ

        Relaţii de muncă
        Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct, directorul unităţii de învăţământ
        Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene.
        De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din învăţământ, sindicate, organizaţii neguvernamentale
        De coordonare: responsabilii comisiilor de lucru şi funcţionale din unitatea de învăţământ.

        Atribuţii specifice postului
    1. Managementul de curriculum
    a) colaborează cu directorul la conceperea planului managerial propriu în concordanţă cu Planul de dezvoltare instituţională (PDI)/Planul de acţiune al şcolii (PAS);
    b) urmăreşte aplicarea planurilor-cadru de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare;
    c) realizează, împreună cu directorul, proiectul de încadrare pentru cadrele didactice din unitatea de învăţământ;
    d) colaborează cu directorul unităţii de învăţământ, consiliul de administraţie şi consiliul profesoral la alcătuirea şi promovarea ofertei educaţionale privind planul de şcolarizare pentru anul şcolar următor;
    e) coordonează activităţile de realizare a ofertei şcolii pentru curriculum la decizia şcolii (CDS)/curriculumul în dezvoltare locală (CDL);
    f) controlează calitatea procesului instructiv-educativ;
    g) elaborează o planificare a inspecţiilor, în concordanţă cu planul managerial al unităţii de învăţământ, aprobată de directorul unităţii de învăţământ, astfel încât să se realizeze asistenţe la ore, iar fiecare cadru didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru;
    h) răspunde, alături de directorul unităţii de învăţământ, de respectarea normelor de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în întreaga instituţie;
    i) colaborează cu directorul unităţii de învăţământ la elaborarea materialelor de proiectare, planificare şi evaluare a activităţii desfăşurate în unitatea şcolară;
    j) dispune afişarea noutăţilor legislative la avizier/site-ul unităţii de învăţământ;
    k) colaborează la elaborarea diverselor instrumente de evaluare a activităţii personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic;
    l) împreună cu directorul unităţii de învăţământ se ocupă de asigurarea prezenţei personalului didactic la ore;
    m) verifică, alături de director, efectuarea serviciului pe şcoală de către personalul didactic;
    n) răspunde, alături de director, de asigurarea desfăşurării procesului instructiv-educativ;
    o) răspunde de examenele de încheiere a situaţiei şcolare, corigenţe şi diferenţe, la solicitarea directorului;
    p) colaborează la elaborarea şi/sau modificarea fişei postului angajaţilor/fişei de evaluare anuală a personalului;
    q) coordonează, alături de directorul unităţii şcolare şi de cadrele didactice responsabile, activităţile de pregătire organizate pentru elevii care participă la olimpiade, concursuri, examene naţionale;
    r) organizează examenele, olimpiadele şi concursurile şcolare care se desfăşoară la nivelul unităţii de învăţământ;
    s) planifică stagiile de pregătire practică şi monitorizează instruirea practică săptămânală/comasată/laboratoarele tehnice de profil;
    t) monitorizează inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii.

    2. Managementul resurselor umane
    a) coordonează, alături de directorul unităţii de învăţământ şi de membrii consiliului de administraţie, întocmirea bazelor de date şi a situaţiilor statistice la nivelul unităţii de învăţământ;
    b) sprijină şi consiliază profesorii debutanţi în formarea lor;
    c) mediază/negociază/rezolvă stările conflictuale sau accidentele de muncă la nivelul unităţii şi informează directorul de modul în care a fost soluţionată fiecare problemă;
    d) consemnează, în condica de prezenţă, absenţele şi întârzierile la ore ale personalului didactic de predare, precum şi ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic.

    3. Dezvoltarea generală a unităţii de învăţământ şi relaţii comunitare
    a) informează toate categoriile şi organizaţiile interesate în legătură cu oferta educaţională a unităţii de învăţământ;
    b) dezvoltă, alături de directorul unităţii de învăţământ şi de membrii consiliului de administraţie, relaţii de parteneriat cu diverse organizaţii, comunitatea locală, mediul local de afaceri;
    c) asigură, alături de directorul unităţii de învăţământ şi de membrii consiliului de administraţie, cadrul organizatoric şi facilitează relaţiile de parteneriat din unitatea şcolară şi părinţii/familiile elevilor;
    d) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, precum: sponsorizări, donaţii, consultanţă, colectare de materiale şi de lansare de proiecte cu finanţare internă sau externă.

    4. Alte atribuţii
    a) înlocuieşte directorul şi îndeplineşte atribuţiile delegate pe o perioadă determinată în lipsa directorului, în baza unei decizii;
    b) coordonează, îndrumă şi monitorizează implementarea şi dezvoltarea Sistemului de control intern managerial din cadrul unităţii de învăţământ;
    c) apreciază, alături de directorul unităţii de învăţământ, personalul didactic de predare şi instruire practică, la inspecţiile pentru obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit;
    d) răspunde în faţa directorului, consiliului de administraţie, consiliului profesoral, altor organe de evaluare şi control pentru activitatea desfăşurată conform fişei postului.

    5. Răspunderea disciplinară
        Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legilor în vigoare.┌────────────┬─────────────┬───────────┐
│Inspector │ │Director, │
│şcolar │ │………………………….│
│…………………… │ │ │
├────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │Director │ │
│ │adjunct, │ │
│ │……………………… │ │
└────────────┴─────────────┴───────────┘

    C. CONTRACT DE MANAGEMENT
                 (Director Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti)
    I. Părţile contractante:
    1. Doamna/Domnul ............., în calitate de ministru, reprezentând Ministerul Educaţiei, cu sediul în Bucureşti, str. G-ral Berthelot nr. 28 - 30, sectorul 1,
        şi

    2. Doamna/Domnul ............. CNP ............., domiciliat în ............., str. ............. nr. ............., bl ....., sc .... , ap ...., sectorul/judeţul ............., având cartea de identitate seria ............. nr. ............., eliberată de ............., în calitate de director la Palatul Naţional al Copiilor cu sediul în Bucureşti, Bd. Tineretului nr. 8-10, sectorul 4, tel. 021.330.0838, numit în funcţie prin Ordinul ministrului educaţiei nr. ............. din .............

    II. Obiectul contractului
        Ministerul Educaţiei, prin ministru, încredinţează directorului conducerea, îndrumarea, controlul şi administrarea Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti, în concordanţă cu strategia şi direcţiile de dezvoltare a învăţământului preuniversitar, stabilite prin obiectivele reformei educaţionale în plan naţional şi local.

    III. Durata contractului
        Prezentul contract se încheie pe o perioadă determinată de 4 ani, începând cu data emiterii ordinului de ministru de numire în funcţie.

    IV. Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile directorului
    1. Atribuţiile directorului Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti sunt cele prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.567/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    2. Drepturile şi obligaţiile generale ale directorului decurg din:
    a) Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) actele normative şi actele administrative cu caracter normativ elaborate de Ministerul Educaţiei (ordine, note, precizări, instrucţiuni etc.);
    d) contractul colectiv de muncă aplicabil.

    3. Alte drepturi şi obligaţii contractuale:
    a) aplică strategiile educaţionale promovate de Ministerul Educaţiei la Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti, în concordanţă cu obiectivele politicii naţionale în domeniul educaţiei;
    b) participă la programele de formare/perfecţionare în domeniul managementului educaţional;
    c) are dreptul să solicite şi să primească asistenţă juridică din partea Ministerului Educaţiei în toate problemele de legislaţie, precum şi în cazul unor litigii în care este implicat Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti;
    d) asigură calitatea educaţiei furnizate de Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti;
    e) încheie şi răspunde de actele juridice semnate în numele şi pe seama Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti;
    f) decontează cheltuielile de cazare, diurnă, transport şi alte cheltuieli stabilite de normele legale, cu documente justificative, pentru deplasările în interes de serviciu în ţară şi în străinătate în limita bugetului;
    g) răspunde de organizarea şi realizarea perfecţionării personalului din Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti;
    h) prezintă, anual, consiliului de administraţie al Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti şi ministrului educaţiei rapoarte privind starea şi calitatea învăţământului şi stadiul implementării politicilor educaţionale din unitatea de învăţământ;
    i) răspunde de aplicarea şi respectarea legislaţiei în organizarea, conducerea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare/activităţilor educative nonformale a preşcolarilor şi elevilor;
    j) îşi declară averea la începutul şi sfârşitul contractului;
    k) în perioada executării contractului beneficiază de rezervarea catedrei pe care este titular;
    l) beneficiază de un concediu de odihnă de 25 zile lucrătoare pe an, conform Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control şi al personalului de cercetare din învăţământul de stat, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4050/2021.


    V. Drepturile şi obligaţiile ministrului educaţiei
    1. Să asigure directorului deplina libertate în conducerea, organizarea şi coordonarea învăţământului preuniversitar la nivelul Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti, limitările fiind cele prevăzute de reglementările legale.
    2. Să asigure directorului condiţiile legale pentru a-şi îndeplini obligaţiile cuprinse în prezentul contract.
    3. Cu prilejul elaborării bugetului şi a rectificărilor de buget va urmări, cu prioritate, acoperirea capitolelor de venituri şi cheltuieli deficitare ale unităţii de învăţământ, inclusiv suplimentarea fondurilor defalcate de la bugetul de stat.
    4. Răspunde de repartizarea sumelor către Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti şi le supune aprobării autorităţii deliberative.

    VI. Loialitate şi confidenţialitate
        Pe durata prezentului contract şi încă o perioadă de 2 ani de la încetarea contractului de management, directorul este obligat să păstreze cu rigurozitate confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor care nu sunt destinate publicităţii sau care sunt prezentate cu acest caracter de minister sau de autoritatea executivă a administraţiei publice locale.
        Directorului îi sunt interzise orice activităţi contrare politicii Ministerului Educaţiei în domeniul educaţiei.

    VII. Răspunderea părţilor
    1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor din prezentul contract, părţile răspund potrivit legii.
    2. Directorul răspunde disciplinar şi/sau patrimonial pentru daunele produse prin orice act al său contrar intereselor învăţământului/unităţii de învăţământ sau acte de gestiune defectuoasă.
    3. În cazul în care sunt indicii privind săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu executarea contractului, săvârşirea unor fapte de corupţie sau a unor fapte ce atentează la bunele moravuri, vor fi sesizate organele competente.

    VIII. Suspendarea contractului
    1. Contractul de management poate fi suspendat în baza hotărârii consiliului de administraţie al Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti în cazul în care directorul a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, sau în cazul în care împotriva acestuia s-a luat, în condiţiile Codului de procedură penală, măsura controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune, dacă în sarcina acestuia au fost stabilite obligaţii care împiedică executarea contractului de management, precum şi în cazul în care directorul este arestat la domiciliu. In cazul reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii contractului şi care îi sunt aplicabile, părţile vor putea modifica contractul numai corespunzător acestora.
    2. Contractul de management se suspendă de drept în următoarele situaţii:
    a) concediu de maternitate şi/sau concediu de îngrijire a copilului;
    b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
    c) pe perioada în care directorul se află în carantină;
    d) exercitarea unei funcţii de îndrumare şi control sau a unei funcţii de conducere în sistemul de învăţământ preuniversitar;
    e) exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive ori legislative, pe toată durata mandatului;
    f) îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat;
    g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) forţă majoră;
    i) în alte cazuri expres prevăzute de lege.


    IX. Modificarea contractului
    1. Prevederile prezentului contract de management pot fi modificate prin act adiţional, cu acordul ambelor părţi.
    2. Părţile vor adapta prezentul contract de management corespunzător reglementărilor legale care îi sunt aplicabile, intervenite ulterior încheierii acestuia, în mod obligatoriu.

    X. încetarea contractului
    A. Prezentul contract încetează de drept, în următoarele situaţii:
    1. La expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, indiferent de perioadele de suspendare ale acestuia. Contractul de management nu poate fi prelungit ca urmare a suspendării peste termenul pentru care a fost încheiat, indiferent de perioadele de suspendare ale acestuia.
    2. Dacă, pe perioada mandatului, directorul a obţinut, în urma evaluării anuale sau în urma inspecţiei efectuate de inspectoratul şcolar ori de către Ministerul Educaţiei, calificativul "nesatisfăcător".
    3. În cazul în care persoana îşi pierde calitatea de cadru didactic titular.
    4. Prin deces.
    5. În cazul reorganizării administrativ-teritoriale sau al restructurării reţelei şcolare prin pierderea personalităţii juridice a unităţii de învăţământ.
    6. În cazul în care, după finalizarea concursului, se constată falsul în declaraţii, în înscrisuri oficiale şi sub semnătură privată, nerespectarea condiţiilor de înscriere la concurs sau celor referitoare la autenticitatea documentelor din dosarul de înscriere la concurs.

    B. Alte situaţii de încetare:
    1. Pentru nerespectarea cu vinovăţie a obligaţiilor contractuale, precum şi pentru săvârşirea unei fapte de natura abaterilor disciplinare potrivit dispoziţiilor art. 280 alin. (2) lit. e) şi f) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sau de natura celor care angajează răspundere patrimonială, civilă sau penală.
    2. Prin denunţarea unilaterală a contractului de către director, cu respectarea termenului de preaviz pentru funcţii de conducere.
    3. Prin acordul părţilor.
    4. În urma punerii sub interdicţie judecătorească a directorului.
    5. In cazul eliberării în conformitate cu dispoziţiile art. 258 alin. (5) din Legea 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.


    XI. Litigii
        Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea prezentului contract, nerezolvate pe cale amiabilă, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti competente să soluţioneze litigii de muncă.

    XII. Dispoziţii finale
    1. Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor acte normative, dacă nu contravin legislaţiei specifice domeniului educaţie.
    2. Evaluarea activităţii directorului se face pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei.
    3. Fişa postului conţine minim dispoziţiile din fişa-cadru a postului, anexă la prezentul contract de management.


┌──────────────────────────┬───────────┐
│Ministrul educaţiei, │Director, │
│……………………… │………………….. │
└──────────────────────────┴───────────┘

    ANEXA 1

        la Contractul de management nr ........../...........
                                 FIŞA-CADRU A POSTULUI
           DIRECTOR PALATUL NAŢIONAL AL COPIILOR DIN BUCUREŞTI
        Funcţia: Director
        Numele şi prenumele: ..........
        Unitatea de învăţământ: Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti
        Studii: ..........
        Anul absolvirii: ..........
        Specialitatea: ..........
        Vechime în învăţământ: .......... ani
        Gradul didactic: ..........
        Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână
        Numire prin Ordinul ministrului educaţiei nr ........../..........
        Data numirii în funcţia de conducere: ..........
        Vechime în funcţie: .......... ani ..........
        Integrarea în structura organizatorică
        Postul imediat superior: director general - Direcţia generală managementul resurselor umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei
        Subordonări: directorii adjuncţi, personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic din Palatul Naţional al Copiilor

        Relaţii de muncă
        Ierarhice: secretar de stat, director general - care coordonează învăţământul preuniversitar
        Funcţionale: inspectori, consilieri din cadrul Ministerului Educaţiei cu atribuţii privind activitatea extraşcolară, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ
        De colaborare: inspectorate şcolare, furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din învăţământ, sindicate, organizaţii neguvernamentale
        De reprezentare: reprezentarea oficială a Palatului Naţional al Copiilor

        Atribuţiile directorului se raportează la:
    - prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru;
    – prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară, aprobat prin ordin de ministru;
    – prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    – ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei;
    – hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.

    I. Atribuţii generale
    1. realizează conducerea executivă a Palatului Naţional al Copiilor, în conformitate cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie, precum şi cu alte reglementări legale;
    2. manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii în vederea motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării procesului de învăţământ;
    3. răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil;
    4. realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal salariat al unităţii de învăţământ;
    5. este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora prezintă rapoarte anuale.

    II. Atribuţii specifice
    1. în exercitarea funcţiei de conducere executivă:
    a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a acesteia;
    b) organizează întreaga activitate educaţională;
    c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de învăţământ;
    d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ în concordanţă cu politicile educaţionale stabilite de Ministerul Educaţiei, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor;
    e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ;
    f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel naţional şi local;
    g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării unităţii de învăţământ;
    h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă;
    i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei, întocmit de comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este transmis Direcţiei Generale învăţământ Preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei;
    j) elaborează proiectul de dezvoltare instituţională a Palatului Naţional al Copiilor, prin care se stabileşte politica educaţională;
    k) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană sau din alte zone;
    l) solicită Ministerului Educaţiei, Consiliului General al Municipiului Bucureşti/administraţiei publice locale, consiliului reprezentativ al părinţilor, partenerilor educaţionali, desemnarea reprezentanţilor pentru constituirea Consiliului de administraţie al Palatului Naţional al Copiilor;
    m) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, emite decizii şi note de serviciu;
    n) monitorizează cuprinderea elevilor în cercuri, conform normativelor stabilite prin lege;
    o) dispune întocmirea orarului unităţii de învăţământ, pe care îl verifică şi îl aprobă;
    p) monitorizează respectarea prevederilor specifice documentelor oficiale de proiectare didactică;
    q) completează fişa postului directorilor adjuncţi cu atribuţii specifice;
    r) stabileşte atribuţiile colectivelor pe domenii, precum şi responsabilităţile membrilor consiliului de administraţie;
    s) elaborează criterii proprii de monitorizare şi evaluare pentru eficientizarea activităţilor desfăşurate;
    t) promovează imaginea Palatului Naţional al Copiilor;
    u) aprobă programele de studiu ale cercurilor, conţinând modulele de studiu şi competenţele aferente, elaborate separat pentru grupele de iniţiere/de avansaţi/de performanţă, la propunerea consiliului profesoral al palatului/clubului copiilor;
    v) avizează proiectele de state de funcţii şi de buget ale palatului/clubului copiilor.

    2. În exercitarea funcţiei de angajator:
    a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractelor individuale de muncă;
    b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă ale personalului din unitate;
    c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post şi angajarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic;
    d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate de Ministerul Educaţiei;
    e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice;
    f) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform codului muncii şi contractului colectiv de muncă aplicabil;
    g) aprobă concediu fără plată şi zile libere, conform prevederilor legale şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării suplinirii activităţii acestora;
    h) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de învăţământ, de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
    i) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi Codului muncii şi supune consiliului de administraţie aprobarea acestora;
    j) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic de predare, didactic-auxiliar şi nedidactic.

    3. în calitate de evaluator:
    a) apreciază personalul didactic de predare, la inspecţiile pentru obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit;
    b) coordonează elaborarea procedurilor interne prin care evaluările rezultatelor învăţării conduc la revizuirea ofertei educaţionale şi la modificarea planului de dezvoltare;
    c) stabileşte strategia, criteriile şi instrumentele de evaluare periodică a personalului;
    d) coordonează proiectarea şi implementarea procedurilor de autoevaluare instituţională, informează Ministerul Educaţiei cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului didactic, pe care îl propune pentru conferirea de distincţii şi premii, conform prevederilor legale.

    4. în exercitarea funcţiei de ordonator de credite:
    a) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de execuţie bugetară;
    b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat;
    c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
    d) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei materiale a unităţii de învăţământ;
    e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor;
    f) răspunde de legalitatea angajării şi utilizării creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu;
    g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare;
    h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară.

    5. Directorul Palatului Naţional al Copiilor îndeplineşte şi următoarele atribuţii:
    a) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o propune spre aprobare consiliului de administraţie;
    b) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii;
    c) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de administraţie;
    d) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie;
    e) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii consiliului de administraţie;
    f) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi cultural- artistice ale elevilor, în baza hotărârii consiliului de administraţie;
    g) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare a tuturor activităţilor, care se desfăşoară în Palatul Naţional al Copiilor, şi le supune spre aprobare consiliului de administraţie;
    h) controlează calitatea procesului instructiv-educativ prin verificarea documentelor, prin asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative;
    i) în cursul unui an şcolar, directorul efectuează săptămânal asistenţe la activităţile desfăşurate, astfel încât fiecare cadru didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru;
    j) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului didactic din unitate;
    k) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în colectivul unităţii de învăţământ;
    l) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale personalului didactic, precum şi absenţele şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi nedidactic, de la programul de lucru;
    m) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce;
    n) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare;
    o) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea documentelor şcolare; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;
    p) aprobă vizitarea Palatului Naţional al Copiilor, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ;
    q) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei materiale şi sportive a unităţii de învăţământ;
    r) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor salariale;
    s) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor;
    t) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare;
    u) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a datelor solicitate de Ministerul Educaţiei;
    v) raportează Direcţiei generale învăţământ preuniversitar, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea unităţii;
    w) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii rezultând din prevederile legale în vigoare şi contractele colective de muncă aplicabile.


        Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate de învăţământ preuniversitar din unitatea de învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale.
        În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii.

┌──────────────────────────┬───────────┐
│Ministrul educaţiei, │Director, │
│………………………… │………………….. │
└──────────────────────────┴───────────┘

    D. CONTRACT DE MANAGEMENT
             (Director adjunct Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti)
    I. Părţile contractante:
    1. Domnul .........................., în calitate de ministru, reprezentând Ministerul Educaţiei, cu sediul în Bucureşti, str. G-ral Berthelot nr. 28 - 30, sectorul 1,
        şi

    2. Doamna/Domnul ................, CNP ................, domiciliată în ................, str. ................ nr. ..., bl. ..., sc. ...., ap. ..., sectorul/judeţul ................, având cartea de identitate seria ..... nr. ...., eliberată de ................, în calitate de director adjunct la Palatul Naţional al Copiilor, cu sediul în Bucureşti, Bd. Tineretului nr. 8 - 10, sectorul 4, tel. 021.330.0838, numit în funcţie prin Ordinul ministrului educaţiei nr. ...... din ................

    II. Obiectul contractului
        Ministerul Educaţiei, prin ministru, încredinţează directorului adjunct conducerea, îndrumarea, controlul şi administrarea Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti, în concordanţă cu strategia şi direcţiile de dezvoltare a învăţământului preuniversitar, stabilite prin obiectivele reformei educaţionale în plan naţional şi local.

    III. Durata contractului
        Prezentul contract se încheie pe o perioadă determinată de 4 ani, începând cu data emiterii ordinului de ministru de numire în funcţie.

    IV. Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile directorului adjunct
    1. Atribuţiile directorului adjunct al Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti sunt cele prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.567/2011, cu modificările ulterioare.
    2. Drepturile şi obligaţiile generale ale directorului adjunct decurg din:
    - prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru;
    – prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară, aprobat prin ordin de ministru;
    – prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    – ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei;
    – hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.

    3. Alte drepturi şi obligaţii contractuale:
    a) aplică strategiile educaţionale promovate de Ministerul Educaţiei la Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti, în concordanţă cu obiectivele politicii naţionale în domeniul educaţiei;
    b) participă la programele de formare/perfecţionare în domeniul managementului educaţional;
    c) asigură, alături de director, calitatea educaţiei furnizate de Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti;
    d) îndeplineşte toate atribuţiile conferite prin fişa postului, de către director, în subordinea căruia îşi desfăşoară activitatea;
    e) răspunde, alături de director, de aplicarea şi respectarea legislaţiei în organizarea, conducerea şi desfăşurarea procesului de învăţământ;
    f) îşi declară averea la începutul şi sfârşitul contractului;
    g) în perioada executării contractului beneficiază de rezervarea catedrei pe care este titular;
    h) beneficiază de un concediu de odihnă de 25 zile lucrătoare pe an, conform Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control şi al personalului de cercetare din învăţământul de stat, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4050/2021.


    V. Drepturile şi obligaţiile ministrului educaţiei
    1. Să asigure directorului adjunct deplină libertate în conducerea, organizarea şi coordonarea învăţământului preuniversitar la nivelul Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti, limitările fiind cele prevăzute de reglementările legale.
    2. Să asigure directorului adjunct condiţiile legale pentru a-şi îndeplini obligaţiile cuprinse în prezentul contract.
    3. Cu prilejul elaborării bugetului şi a rectificărilor de buget va urmări, cu prioritate, acoperirea capitolelor de venituri şi cheltuieli deficitare ale unităţii de învăţământ, inclusiv suplimentarea fondurilor defalcate de la bugetul de stat.
    4. Răspunde de repartizarea sumelor către Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti şi le supune aprobării autorităţii deliberative.

    VI. Loialitate şi confidenţialitate
        Pe durata prezentului contract şi încă o perioadă de 2 ani de la încetarea contractului de management, directorul adjunct este obligat să păstreze cu rigurozitate confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor care nu sunt destinate publicităţii sau care sunt prezentate cu acest caracter de minister sau de autoritatea executivă a administraţiei publice locale.
        Directorului adjunct îi sunt interzise orice activităţi contrare politicii Ministerului Educaţiei în domeniul educaţiei.

    VII. Răspunderea părţilor
    1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor din prezentul contract, părţile răspund potrivit legii.
    2. Directorul adjunct răspunde disciplinar şi/sau patrimonial pentru daunele produse prin orice act al său contrar intereselor învăţământului/unităţii de învăţământ sau acte de gestiune defectuoasă.
    3. În cazul în care sunt indicii privind săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu executarea contractului, săvârşirea unor fapte de corupţie sau a unor fapte ce atentează la bunele moravuri, vor fi sesizate organele competente.

    VIII. Suspendarea contractului
    1. Contractul de management poate fi suspendat în baza hotărârii consiliului de administraţie al Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti în cazul în care directorul adjunct a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, sau în cazul în care împotriva acestuia s-a luat, în condiţiile Codului de procedură penală, măsura controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune, dacă în sarcina acestuia au fost stabilite obligaţii care împiedică executarea contractului de management, precum şi în cazul în care directorul adjunct este arestat la domiciliu. În cazul reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii contractului şi care îi sunt aplicabile, părţile vor putea modifica contractul numai corespunzător acestora.
    2. Contractul de management se suspendă de drept în următoarele situaţii:
    a) concediu de maternitate şi/sau concediu de îngrijire a copilului;
    b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
    c) pe perioada în care directorul adjunct se află în carantină;
    d) exercitarea unei funcţii de îndrumare şi control sau a unei funcţii de conducere în sistemul de învăţământ preuniversitar;
    e) exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive ori legislative, pe toată durata mandatului;
    f) îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat;
    g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) forţă majoră;
    i) în alte cazuri expres prevăzute de lege.


    IX. Modificarea contractului
    1. Prevederile prezentului contract de management pot fi modificate prin act adiţional, cu acordul ambelor părţi.
    2. Părţile vor adapta prezentul contract de management corespunzător reglementărilor legale care îi sunt aplicabile, intervenite ulterior încheierii acestuia, în mod obligatoriu.

    X. Încetarea contractului
    A. Prezentul contract încetează de drept, în următoarele situaţii:
    1. La expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, indiferent de perioadele de suspendare ale acestuia. Contractul de management nu poate fi prelungit ca urmare a suspendării, peste termenul pentru care a fost încheiat, indiferent de perioadele de suspendare ale acestuia.
    2. Dacă, pe perioada mandatului, directorul adjunct a obţinut, în urma evaluării anuale sau în urma inspecţiei efectuate de inspectoratul şcolar ori de către Ministerul Educaţiei, calificativul "nesatisfăcător".
    3. În cazul în care persoana îşi pierde calitatea de cadru didactic titular.
    4. Prin deces.
    5. În cazul reorganizării administrativ-teritoriale sau al restructurării reţelei şcolare prin pierderea personalităţii juridice a unităţii de învăţământ.
    6. În cazul în care, după finalizarea concursului, se constată falsul în declaraţii, în înscrisuri oficiale şi sub semnătură privată, nerespectarea condiţiilor de înscriere la concurs sau celor referitoare la autenticitatea documentelor din dosarul de înscriere la concurs.

    B. Alte situaţii de încetare:
    1. Pentru nerespectarea cu vinovăţie a obligaţiilor contractuale, precum şi pentru săvârşirea unei fapte de natura abaterilor disciplinare potrivit dispoziţiilor art. 280 alin. (2) lit. e) şi f) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sau de natura celor care angajează răspundere patrimonială, civilă sau penală.
    2. Prin denunţarea unilaterală a contractului de către directorul adjunct, cu respectarea termenului de preaviz pentru funcţii de conducere.
    3. Prin acordul părţilor.
    4. În urma punerii sub interdicţie judecătorească a directorului adjunct.
    5. În cazul eliberării în conformitate cu dispoziţiile art. 258 alin. (5) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.


    XI. Litigii
        Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea prezentului contract, nerezolvate pe cale amiabilă, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de contencios administrativ.

    XII. Dispoziţii finale
    1. Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor acte normative, dacă nu contravin legislaţiei specifice domeniului educaţie.
    2. Evaluarea activităţii directorului adjunct se face pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei.
    3. Fişa postului conţine minim dispoziţiile din fişa-cadru a postului, anexă la prezentul contract de management.


┌────────────────────┬─────────────────┐
│Ministrul educaţiei,│Director adjunct,│
│………………………… │………………….. │
└────────────────────┴─────────────────┘


    ANEXA 1

        la Contractul de management nr. ....../.......
                                 FIŞA-CADRU A POSTULUI
             DIRECTOR ADJUNCT - PALATUL NAŢIONAL AL COPIILOR DIN BUCUREŞTI
        Funcţia: Director adjunct
        Numele şi prenumele: .....................................
        Unitatea de învăţământ: Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti
        Studii: ...........................
        Anul absolvirii: ........
        Specialitatea: ....................
        Vechime în învăţământ: ............
        Gradul didactic: ..................
        Obligaţia de predare: .....ore/săptămână
        Numire prin Ordinul ministrului educaţiei nr. ...../......
        Data numirii în funcţia de conducere: ................
        Vechime în funcţie: ......ani
        Integrarea în structura organizatorică
        Postul imediat superior: directorul Palatului Naţional al Copiilor
        Subordonări: personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic din Palatul Naţional al Copiilor Relaţii de muncă
        Ierarhice: directorul Palatului Naţional al Copiilor
        Funcţionale: inspectori, consilieri din cadrul Ministerului Educaţiei cu atribuţii privind activitatea extraşcolară, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ
        De colaborare: inspectorate şcolare, furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din învăţământ, sindicate, organizaţii neguvernamentale
        De coordonare: şefii comisiilor de lucru şi funcţionale din Palatul Naţional al Copiilor

        Atribuţii specifice postului
    1. Managementul de curriculum
    a) colaborează cu directorul la conceperea planului managerial propriu;
    b) urmăreşte aplicarea prevederilor din documentele de proiectare didactică specifice activităţii din Palatul Naţional al Copiilor;
    c) realizează, în colaborare cu directorul, proiectul de încadrare pentru cadrele didactice din unitatea de învăţământ;
    d) colaborează cu directorul şcolii, consiliul de administraţie şi consiliul profesoral la alcătuirea şi promovarea ofertei educaţionale pentru anul şcolar următor;
    e) coordonează activităţile de realizare a ofertei educaţionale;
    f) controlează calitatea procesului instructiv-educativ;
    g) elaborează o planificare a inspecţiilor, în concordanţă cu planul managerial al unităţii de învăţământ, astfel încât să se realizeze asistenţe la ore, iar fiecare cadru didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru;
    h) răspunde, alături de director, de respectarea normelor de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în întreaga unitate de învăţământ;
    i) colaborează cu directorul la elaborarea materialelor de proiectare, planificare şi evaluare a activităţii desfăşurate în Palatul Naţional al Copiilor;
    j) dispune afişarea noutăţilor legislative la avizierul instituţiei;
    k) colaborează la elaborarea diverselor instrumente de evaluare a activităţii personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic;
    l) monitorizează prezenţa personalului didactic la ore;
    m) răspunde, alături de director, de asigurarea desfăşurării procesului instructiv-educativ;
    n) colaborează la elaborarea şi/sau modificarea fişei postului angajaţilor şi a fişei de evaluare anuală a personalului;
    o) organizează concursurile şcolare care se desfăşoară la Palatul Naţional al Copiilor;
    p) gestionează site-ul Palatului Naţional al Copiilor.

    2. Managementul resurselor umane
    a) coordonează întocmirea bazelor de date şi a situaţiilor statistice la nivelul Palatului Naţional al Copiilor;
    b) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în colectivul unităţii de învăţământ;
    c) mediază/negociază/rezolvă stările conflictuale de la nivelul unităţii şi informează directorul de modul în care a soluţionat fiecare problemă;
    d) consemnează, în condica de prezenţă, absenţele şi întârzierile la ore ale personalului didactic de predare, precum şi ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic.

    3. Dezvoltarea generală a unităţii de învăţământ şi relaţii comunitare
    a) informează toate categoriile şi organizaţiile interesate beneficiare în legătură cu oferta educaţională a Palatului Naţional al Copiilor;
    b) dezvoltă, alături de directorul Palatului Naţional al Copiilor şi de membrii consiliului de administraţie, relaţii de parteneriat cu diverse organizaţii, comunitatea locală, mediul local de afaceri;
    c) asigură, alături de directorul Palatului Naţional al Copiilor şi de membrii consiliului de administraţie, cadrul organizatoric şi facilitează relaţiile de parteneriat cu părinţii/familiile elevilor;
    d) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, precum: sponsorizări, donaţii, consultanţă, colectare de materiale şi de lansare de proiecte cu finanţare internă sau externă.

    4. Alte atribuţii
    a) înlocuieşte directorul şi îndeplineşte atribuţiile delegate pe o perioadă determinată în lipsa directorului, în baza unei decizii;
    b) coordonează, îndrumă şi monitorizează implementarea şi dezvoltarea Sistemului de control intern managerial din cadrul unităţii de învăţământ;
    c) apreciază, alături de directorul unităţii şcolare personalul didactic de predare, la inspecţiile pentru obţinerea gradelor didactice şi acordarea gradaţiilor de merit;
    d) răspunde în faţa directorului, consiliului de administraţie, consiliului profesoral, altor organe de evaluare şi control pentru activitatea desfăşurată conform fişei postului;
    e) orice alte atribuţii stabilite prin fişa postului de directorul Palatului Naţional al Copiilor.

    5. Răspunderea disciplinară
        Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legilor în vigoare.┌──────────────┬────────────┬────────────┐
│Ministrul │ │Director, │
│educaţiei, │ │ │
├──────────────┼────────────┼────────────┤
│………………………………….│ │…………………………..│
├──────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Director │ │
│ │adjunct, │ │
├──────────────┼────────────┼────────────┤
│ │…………………………..│ │
└──────────────┴────────────┴────────────┘


    ANEXA 7

        (Anexa nr. 10 la metodologie)
                     CONTRACT DE MANAGEMENT ADMINISTRATIV-FINANCIAR
    I. Părţile contractante
    1. Domnul/Doamna ........................, în calitate de primar*) al municipiului/oraşului/comunei ..................., ales în funcţie la data de ..............., reprezentând municipiul/oraşul/comuna ..................., cu sediul în str. ............... nr. .... şi
        *) Preşedintele consiliului judeţean/Primarul de sector, în cazul unităţilor de învăţământ special sau special integrat sau al CJRAE/CMBRAE/al centrului şcolar/centrului şcolar pentru educaţie incluzivă.

    2. Domnul/Doamna ......................., domiciliat/domiciliată în localitatea ..................., str. .................. nr. ...., bl. ..., sc. ...., ap. .... Judeţul/sectorul .............., cetăţean român, având actul de identitate seria .... nr. ......., CNP ............., eliberat de ..............., în calitate de director la ..................., cu sediul în localitatea ................., str. ............ nr. ..., judeţul/sectorul ................., telefon ..............., numit în funcţie prin Decizia inspectorului şcolar general nr. ..../................., conform art. 258 alin. (8) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

    II. Obiectul contractului
     Obiectul prezentului contract de management îl constituie organizarea, conducerea şi administrarea unităţii de învăţământ ..................., precum şi gestionarea patrimoniului, conducerea executivă a gestionării patrimoniului şi a mijloacelor materiale şi băneşti ale acesteia, pe baza obiectivelor şi indicatorilor de performanţă, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezentul contract, în scopul asigurării serviciilor educaţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    III. Durata contractului
        Prezentul contract se încheie pe o perioadă determinată de 4 ani, începând cu data emiterii de către inspectorul şcolar general a deciziei de numire în funcţie.

    IV. Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile directorului
    1. Atribuţiile directorului unităţii de învăţământ sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei.
    2. Drepturile şi obligaţiile generale ale directorului decurg din:
    a) Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei;
    c) actele normative elaborate de Ministerul Educaţiei;
    d) dispoziţiile emise de primarul municipiului/oraşului/comunei/sectorului*) ......................;
        *) Preşedintele consiliului judeţean/Primarul de sector, în cazul unităţilor de învăţământ special sau special integrat sau al CJRAE/CMBRAE/al centrului şcolar/centrului şcolar pentru educaţie incluzivă.

    e) deciziile emise de inspectorul şcolar general.

    3. Drepturile şi obligaţiile directorului:
    a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a acesteia;
    b) încheie şi răspunde de actele juridice semnate în numele şi pe seama unităţii de învăţământ;
    c) semnează, dacă este cazul, parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor;
    d) este ordonatorul de credite al unităţii de învăţământ;
    e) în exercitarea funcţiei de ordonator de credite, în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 23 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea unităţii şi cu respectarea dispoziţiilor legale;
    f) în calitate de ordonator de credite, directorul răspunde de:
    (i) elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu;
    (ii) urmărirea modului de realizare a veniturilor;
    (iii) angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate şi a veniturilor bugetare posibil de încasat;
    (iv) integritatea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea unităţii de învăţământ pe care o conduce;
    (v) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare;
    (vi) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de investiţii publice;
    (vii) organizarea evidenţei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora;
    (viii) organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale;
    (ix) alte atribuţii stabilite de dispoziţiile legale.

    g) În îndeplinirea atribuţiilor, directorul are următoarele obligaţii:
    (i) să elaboreze şi să supună spre aprobare consiliului de administraţie proiectul de buget al unităţii, întocmit cu identificarea tuturor categoriilor de venituri şi cheltuieli, finanţate din bugetul local şi/sau de la bugetul de stat;
    (ii) să transmită, în timp util, ordonatorului principal de credite proiectul de buget, însoţit de notele de fundamentare a cheltuielilor;
    (iii) să se încadreze în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ;
    (iv) să se preocupe de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
    (v) să solicite deschiderea în timp util a creditelor bugetare, precum şi suplimentarea fondurilor alocate, indiferent de sursa de finanţare, dacă au apărut cheltuieli neprevăzute la momentul elaborării proiectului de buget;
    (vi) să solicite suplimentarea fondurilor alocate iniţial, indiferent de sursa de finanţare, cu prilejul rectificărilor bugetare, în vederea acoperirii tuturor categoriilor de venituri şi de cheltuieli deficitare;
    (vii) să răspundă de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei materiale a unităţii de învăţământ;
    (viii) să nu angajeze cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanţare.

    h) În domeniul managementului administrativ, directorul are următoarele obligaţii:
    (i) să realizeze evidenţa, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situaţiilor financiare referitoare la patrimoniu şi administrarea bazei didactico-materiale a unităţilor de învăţământ, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
    (ii) să numească comisia de inventariere, în vederea inventarierii bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea unităţii de învăţământ;
    (iii) să supună aprobării consiliului de administraţie, la propunerea motivată a compartimentelor de specialitate, vizată pentru control financiar preventiv, modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ şi care sunt administrate de către consiliul de administraţie;
    (iv) să supună aprobării consiliului de administraţie închirierea bunurilor care sunt temporar disponibile şi care fac parte din baza didactico-materială a unităţilor de învăţământ.    V. Drepturile primarului municipiului/oraşului/comunei/sectorului*) ......................
    1. Primarul*) are dreptul de a verifica modul de administrare a bunurilor din domeniul public al unităţii administrativ- teritoriale, respectiv terenuri şi clădiri în care îşi desfăşoară activitatea unitatea de învăţământ şi care sunt în administrarea consiliului de administraţie al unităţii.
    2. Primarul*) are dreptul de a repartiza creditele bugetare aprobate prin bugetul local pentru unitatea de învăţământ şi de a verifica modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul local.

    VI. Obligaţiile primarului municipiului/oraşului/comunei*) ..............
        *) Preşedintele consiliului judeţean/Primarul de sector, în cazul unităţilor de învăţământ special sau special integrat sau al CJRAE/CMBRAE/al centrului şcolar/centrului şcolar pentru educaţie incluzivă.
    1. asigură, potrivit competenţelor, condiţiile necesare bunei funcţionări a unităţii de învăţământ;
    2. solicită, cu prilejul elaborării proiectului de buget al unităţii administrativ-teritoriale, directorului unităţii de învăţământ să transmită proiectul de buget al unităţii, întocmit cu identificarea tuturor categoriilor de venituri şi cheltuieli, finanţate din bugetul local şi/sau de la bugetul de stat;
    3. verifică dacă proiectul de buget, transmis de unitatea de învăţământ, este întocmit cu respectarea prevederilor legale în materie, iar în cazul în care se constată erori în modul de elaborare îl restituie pentru refacere;
    4. împreună cu consiliul local asigură condiţiile şi fondurile necesare pentru implementarea şi respectarea normelor de sănătate şi de securitate în muncă şi pentru asigurarea securităţii copiilor/elevilor şi a personalului în perimetrul unităţii;
    5. asigură, împreună cu consiliul local, cheltuielile pentru întreţinerea şi funcţionarea imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea unitatea de învăţământ, precum şi cheltuieli de natura investiţiilor, potrivit dispoziţiilor art. 111 alin. (2^1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    6. asigură, împreună cu consiliul local, după repartizarea sumelor defalcate de la bugetul de stat şi adoptarea bugetului local, deschiderea la timp a creditelor bugetare pentru unitatea de învăţământ şi, în limita posibilităţilor, suplimentarea fondurilor defalcate de la bugetul de stat, pe titluri de venituri şi cheltuieli;
    7. asigură, împreună cu consiliul local, din veniturile proprii ale bugetului local, fonduri ca finanţare complementară, precum şi ca participare la finanţarea de bază a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat;
    8. acordă granturi unităţii de învăţământ, pe baza unei metodologii proprii, ca finanţare suplimentară, pe bază de contract încheiat între unitatea şcolară şi finanţator.

    VII. Răspunderea părţilor
    1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile răspund potrivit legii.
    2. Directorul răspunde disciplinar şi/sau patrimonial pentru daunele produse prin orice act al său contrar intereselor învăţământului sau prin acte de gestiune defectuoasă.
    3. În cazul în care sunt indicii privind săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu executarea contractului, săvârşirea unor fapte de corupţie sau a unor fapte ce atentează la bunele moravuri, vor fi sesizate organele competente.

    VIII. Modificarea contractului
        Prezentul contract de management administrativ-financiar se suspendă ca urmare a suspendării contractului de management încheiat între directorul unităţii de învăţământ şi inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar ......................

    IX. Încetarea contractului
        Prezentul contract încetează:
    1. la data încetării contractului de management dintre director şi inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar ..................
    2. la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
    3. pentru nerespectarea cu vinovăţie a obligaţiilor contractuale, precum şi pentru săvârşirea unei fapte de natura abaterilor disciplinare sau de natura celor care angajează răspundere patrimonială, civilă sau penală, după caz;
    4. prin renunţarea la contract, cu respectarea termenului de preaviz pentru funcţii de conducere;
    5. prin acordul părţilor;
    6. în cazul reorganizării administrativ-teritoriale/restructurării reţelei şcolare.


    X. Litigii
        Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea prezentului contract, nerezolvate pe cale amiabilă, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de contencios administrativ.

    XI. Dispoziţii finale
    1. Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar în vigoare.
    2. Finanţarea de bază şi finanţarea complementară se realizează pe baza prezentului contract de management administrativ-financiar, conform art. 106 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.


┌───────────────────┬───────────────────┐
│Primar*), │Director, │
├───────────────────┼───────────────────┤
│………………………….. │………………………….. │
└───────────────────┴───────────────────┘

        *) Preşedintele consiliului judeţean/Primarul de sector, în cazul unităţilor de învăţământ special sau special integrat sau al CJRAE/CMBRAE/al centrului şcolar/centrului şcolar pentru educaţie incluzivă.
    ANEXA 1

     la contractul de management administrativ-financiar
                               Indicatori de performanţă
    1. Atingerea ţintelor strategice propuse în Planul de dezvoltare instituţională/Planul de Acţiune al Şcolii
    2. Asigurarea calităţii actului educaţional
    3. Asigurarea accesului tuturor beneficiarilor la serviciile educaţionale oferite de instituţia de învăţământ
    4. Asigurarea progresului şi a performanţei şcolare pentru fiecare beneficiar direct
    5. Prevenirea abandonului şcolar şi a absenteismului
    6. Constituirea proiectului de buget al unităţii de învăţământ în conformitate cu prevederile legale în vigoare, indicându- se sursele de finanţare
    7. Adecvarea bugetului prognozat la proiectul de dezvoltare al unităţii de învăţământ
    8. Atragerea unor surse de finanţare extrabugetare şi repartizarea lor conform priorităţilor stabilite în proiectele şi programele unităţii de învăţământ
    9. Repartizarea bugetului primit, conform prevederilor legale în vigoare, pe capitole şi articole bugetare
    10. Realizarea execuţiei bugetare în conformitate cu reglementările legale
    11. Corelarea execuţiei bugetare cu proiectul de dezvoltare
    12. Evaluarea realizării planului de achiziţii şi al utilizării fondurilor extrabugetare
    13. întocmirea documentelor şi a rapoartelor tematice curente şi speciale cerute de inspectoratul şcolar, Ministerul Educaţiei şi autorităţile locale
    14. întocmirea documentelor legale privind managementul financiar
    15. Arhivarea şi păstrarea documentelor financiare oficiale
    16. Asigurarea de servicii (consultanţă şi expertiză, baza logistică, microproducţie, oferirea de spaţii pentru diverse activităţi etc.) în contrapartidă pentru organizaţii sau realizarea unor activităţi în parteneriat cu ONG-uri, care constituie surse alternative de finanţare
    17. Asigurarea transparenţei elaborării şi execuţiei bugetare
    18. Asigurarea formării specifice şi a consultanţei pentru personalul financiar şi administrativ
    19. Formarea echipelor responsabile cu gestionarea resurselor financiare şi a bazei materiale
    20. Acordul consiliului de administraţie privind lista proiectelor care vor fi finanţate cu prioritate, privind dezvoltarea bazei materiale
    21. Identificarea nevoilor de educaţie ale comunităţii locale şi a posibilităţilor de satisfacere în cadrul normativ existent şi cu resursele disponibile, prin elaborarea curriculumului la decizia şcolii (CDŞ)
    22. Elaborarea planurilor/programelor de dezvoltare a unităţii şcolare de învăţământ pentru satisfacerea nevoilor proprii şi ale comunităţii locale
    23. Colaborarea cu autorităţile locale alese (consiliul judeţean, consiliul local şi primăria) în ceea ce priveşte repartizarea şi utilizarea fondurilor pentru funcţionarea, întreţinerea şi repararea unităţilor şcolare de învăţământ
    24. Existenţa parteneriatelor cu autorităţile locale, operatorii economici, instituţiile naţionale şi regionale de cultură, biserica, alte instituţii interesate, pentru creşterea adecvării ofertei educaţionale a şcolii la cererea concretă, pentru realizarea proiectelor şi programelor proprii şi în vederea creşterii importanţei şcolii
    25. întocmirea rapoartelor semestriale şi anuale de activitate ale unităţii de învăţământ
    26. Organizarea de întâlniri periodice cu reprezentanţi ai comunităţii locale: membri în organele alese de conducere de la nivel local, părinţi, oameni de afaceri, reprezentanţi ai bisericii şi ai organizaţiilor culturale etc., în vederea adecvării ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ la specificul comunitar.

    ANEXA 8

        (Anexa nr. 12 la metodologie)
                     Bibliografie pentru concursul pentru ocuparea
                funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile
                          de învăţământ preuniversitar de stat

┌───────────────────────────┬──────────┐
│1. Bush, T. (2015) │ │
│Leadership si management │• │
│educaţional. Teorii si │Capitolele│
│practici actuale. Iaşi: Ed.│1,2,3,4,8.│
│Polirom. │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│2. Hattie, J. (2014). │• │
│învăţarea vizibilă. │Capitolul │
│Bucureşti: Editura Trei. │9 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│3. Senge, P. (Coord). 2016.│• │
│Scoli care învaţă. A cincea│Capitolele│
│disciplină aplicată în │VIII.1, │
│educaţie. Bucureşti, │IX, XII, │
│Editura Trei │XIII.1 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│4. Legea educaţiei │• │
│naţionale nr. 1/2011 cu │Titlurile │
│modificările şi │I, II, IV │
│completările ulterioare, în│(Capitolul│
│vigoare la data înscrierii │I), VI, │
│la concurs │VII │
├───────────────────────────┼──────────┤
│5. Statutul elevului │ │
│aprobat prin ordinul │ │
│ministrului educaţiei │ │
│naţionale şi cercetării │ │
│ştiinţifice nr. 4742/2016, │ │
│în vigoare la data │ │
│înscrierii la concurs │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│6. - regulament-cadru de │ │
│organizare şi funcţionare a│ │
│unităţilor de învăţământ │ │
│preuniversitar, aprobat │ │
│prin ordinul ministrului │ │
│educaţiei şi cercetării nr.│ │
│5.447/2020, cu modificările│ │
│şi completările ulterioare,│ │
│în vigoare la data │ │
│înscrierii la concurs │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│7. Repere pentru │ │
│proiectarea şi actualizarea│ │
│curriculumului naţional, │ │
│document aprobat prin │• Partea │
│Ordinul ministrului │1, │
│educaţiei nr. 3239/2021 │Capitolele│
│privind aprobarea │2,4 │
│documentului de politici │• Partea a│
│educaţionale │2-a: │
│Repere pentru proiectarea, │Capitolele│
│actualizarea şi evaluarea │6,7,10 │
│Curriculumului naţional. │ │
│Cadrul de referinţă al │ │
│Curriculumului naţional │ │
└───────────────────────────┴──────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016