Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXE din 12 iulie 2022  privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXE din 12 iulie 2022 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 772 bis din 3 august 2022
──────────
        Conţinute de ORDINUL nr. 1 din 12 iulie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 3 august 2022.
──────────
    ANEXA 1

                      Modificări şi completări ale Reglementărilor
                           contabile conforme cu Standardele
          Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de
         credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010
    1. La Capitolul I, punctul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Prezentele reglementări prevăd reguli de întocmire, aprobare, auditare statutară şi publicare a situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate ale instituţiilor, reguli de întocmire, aprobare şi auditare a situaţiilor financiare interimare, aşa cum sunt definite la pct. 44, ale instituţiilor, precum şi regulile de înregistrare în contabilitatea instituţiilor a operaţiunilor economico-financiare efectuate, planul de conturi pentru instituţiile care aplică IFRS, precizări privind documentele, formularele şi registrele de contabilitate, precum şi normele de întocmire şi utilizare a acestora."

    2. La Capitolul I, punctul 4, după alineatul (3), se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:
    "(31) Activitatea desfăşurată în străinătate de subunităţile fără personalitate juridică, care aparţin instituţiilor, persoane juridice române, se include în situaţiile financiare ale instituţiei, persoană juridică română, şi se raportează pe teritoriul României, potrivit prezentelor reglementări."

    3. La Capitolul III, Secţiunea 3, punctul 32, alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) în ceea ce priveşte informaţiile referitoare la sistemele de control intern şi de gestionare a riscurilor, declaraţia privind guvernanţa corporativă face trimitere la principalele caracteristici ale acestor sisteme pentru entităţile incluse în consolidare, luate în ansamblu."

    4. Titlul capitolului VI se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR"

    5. La Capitolul VI, Secţiunea 1, punctul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "59. Activele şi datoriile financiare înregistrate în clasa 1, cu excepţia celor din grupa 10, sunt evaluate la cost amortizat, în conformitate cu prevederile IFRS aplicabile."

    6. La capitolul VI, titlul secţiunii 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Operaţiuni cu clientela şi operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit"

    7. La Capitolul VI, Secţiunea 2, punctul 74 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "74. Operaţiunile cu clientela sunt operaţiuni efectuate cu clienţii. În această categorie se includ şi operaţiunile cu instituţiile de credit prevăzute la pct. 79."

    8. La Capitolul VI, Secţiunea 2, punctul 75, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) operaţiunilor în conturile clientelei;"

    9. La Capitolul VI, Secţiunea 2, punctul 77 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "77. Contabilitatea creditelor acordate clientelei (altele decât cele cuprinse în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse" şi Clasei 4 "Active imobilizate") evidenţiază ansamblul creanţelor deţinute asupra clienţilor."

    10. La Capitolul VI, Secţiunea 2, punctul 79 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "79. În conturile de creanţe comerciale, instituţia înregistrează creanţele clienţilor şi ale instituţiilor de credit finanţate de către aceasta, sub forma operaţiunilor de scontare, factoring, forfetare şi alte creanţe comerciale, dacă respectivele active financiare sunt evaluate la cost amortizat. Creanţele de acest tip clasificate în alte categorii de active financiare se înregistrează în conturile corespunzătoare din grupa 30 "Operaţiuni cu titluri şi alte instrumente financiare."

    11. La Capitolul VI, Secţiunea 2, după punctul 91, se introduc punctele 91^1 şi 91^2, cu următorul cuprins:
    "91^1. (1) Conturile de plăţi sunt conturi ţinute de instituţiile financiare nebancare, în calitate de instituţii de plată, şi de instituţiile emitente de monedă electronică, în numele utilizatorilor de servicii de plată, şi sunt utilizate exclusiv pentru executarea operaţiunilor de plată. Operaţiunea de plată este acţiunea iniţiată de plătitor sau de beneficiarul plăţii cu scopul de a depune, de a transfera sau de a retrage fonduri, indiferent de orice obligaţii subsecvente între plătitor şi beneficiarul plăţii.
    (2) Disponibilităţile din conturile de plăţi ale clientelei pot fi retrase, respectiv răscumpărate de titularii de conturi în orice moment, fără preaviz.
    (3) Conturile de plăţi ale clientelei permit efectuarea de depuneri pentru a putea utiliza serviciile instituţiei de plată. Soldurile creditoare ale conturilor de plăţi reprezintă disponibilităţile clientelei.
    (4) Conturile de plăţi pot avea şi solduri debitoare doar în condiţii accidentale, neautorizate (overdraft).
91^2. Instituţiile financiare nebancare în calitate de instituţii emitente de monedă electronică înregistrează valoarea fondurilor primite în schimbul monedei electronice emise în contul 2512 "Conturi de monedă electronică", aceasta diminuându-se odată cu utilizarea monedei electronice sau la răscumpărare."

    12. La Capitolul VI, Secţiunea 2, după punctul 94, se introduce un nou punct, punctul 94^1, cu următorul cuprins:
    "94^1. Operaţiunile între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit (conturi curente, depozite, credite, împrumuturi, operaţiuni repo şi titluri date cu împrumut, operaţiuni reverse repo şi titluri luate cu împrumut, valori de recuperat, alte sume datorate) se înregistrează de către instituţiile financiare nebancare într-o grupă distinctă "Operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit."

    13. La Capitolul VI, Secţiunea 3, punctul 103, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Datoriile constituite prin titluri reprezintă împrumuturile obţinute de o instituţie, pe baza emisiunii de titluri, pentru asigurarea necesităţilor de lichidităţi, pe termen scurt, mediu şi lung. În cazul instituţiilor de credit, titlurile care pot fi emise în acest scop sunt, în principal, următoarele: certificate de depozit, carnete şi librete de economii, obligaţiuni şi alte titluri. În cazul instituţiilor financiare nebancare, titlurile care pot fi emise în acest scop sunt, în principal, obligaţiuni şi alte titluri."

    14. La Capitolul VI, Secţiunea 3, punctul 105, după litera b), se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) decontărilor între instituţia financiară nebancară şi subunităţi;"

    15. La Capitolul VI, Secţiunea 3, după punctul 107, se introduce un nou punct, punctul 107^1, cu următorul cuprins:
    "107^1. Contabilitatea decontărilor între instituţia financiară nebancară şi subunităţi, precum şi cele între subunităţi cuprinde operaţiunile efectuate între instituţia financiară nebancară şi subunităţile din ţară, precum şi cele efectuate între subunităţi. La sfârşitul perioadei (de regulă la sfârşitul lunii), acest cont nu trebuie să prezinte sold. Eventualul sold debitor reprezintă sume de încasat, iar soldul creditor reprezintă sumele datorate pentru operaţiuni între instituţia financiară nebancară şi subunităţi sau între subunităţi."

    16. La Capitolul VI, Secţiunea 3, punctul 118 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "118. Sumele datorate terţilor de către instituţii pentru furnizări de materiale, prestări de servicii şi executări de lucrări, precum şi alte sume datorate terţilor, se înregistrează în contul 3566 "Alţi creditori diverşi". În cazul instituţiilor de credit, depozitele de garanţii pentru leasing şi alte depozite de garanţii primite se înregistrează în conturile 3561 "Depozite de garanţii pentru leasing", respectiv 3562 "Alte depozite de garanţii primite". În cazul instituţiilor financiare nebancare, sumele aferente antecontractelor de leasing percepute potenţialilor clienţi în scopul asigurării asumării de către aceştia a obligaţiei de încheiere ulterioară a contractului de leasing se înregistrează în contul 3566 "Alţi creditori diverşi"."

    17. La Capitolul VI, Secţiunea 3, după punctul 119, se introduce un nou punct, punctul 119^1 cu următorul cuprins:
    "119^1. Împrumuturile primite de instituţiile financiare nebancare de la acţionari, sumele reprezentând alte împrumuturi, precum şi dobânzile aferente se înregistrează în conturi distincte de împrumuturi primite de la acţionari şi alte împrumuturi."

    18. La Capitolul VI, Secţiunea 3, punctul 129 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "129. Titlurile, alte active financiare, creanţele din operaţiuni diverse şi activele aferente unui contract, inclusiv dobânzile şi sumele de amortizat aferente, care înregistrează restanţe, dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi aşteptate pe durata de viaţă şi nu au fost depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale, se evidenţiază în contul 381 "Active financiare restante", cele pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate, se evidenţiază în contul 382 "Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ", cele care sunt depreciate la data raportării se evidenţiază în contul 383 "Active financiare depreciate la data raportării", iar cele care au fost depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale se evidenţiază în contul 384 "Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială". Activele aferente unui contract, inclusiv dobânzile şi sumele de amortizat aferente, pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor aşteptate, se evidenţiază în contul 385 "Active aferente unui contract - abordarea simplificată", indiferent dacă sunt sau nu sunt depreciate la data raportării. Creanţele comerciale din operaţiuni diverse, inclusiv dobânzile şi sumele de amortizat aferente, pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor aşteptate, se evidenţiază în contul 386 "Creanţe comerciale din operaţiuni diverse - abordarea simplificată", indiferent dacă sunt sau nu sunt depreciate la data raportării."

    19. La Capitolul VI, Secţiunea 4, după punctul 142, se introduce un nou punct, punctul 142^1, cu următorul cuprins:
    "142^1. (1) În cazul creanţelor de leasing financiar exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, componentele ratelor de încasat, respectiv valoarea principalului (cota parte din valoarea de intrare a bunului) şi a dobânzii vor fi consemnate în mod distinct în documentele justificative (facturi), la cursul de facturare prevăzut în contractul de leasing financiar. Diferenţele favorabile/nefavorabile care apar, după caz, între cursul de facturare prevăzut în contractul de leasing financiar şi cursul de schimb de la data acordării finanţării sau cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi bancară a lunii precedente vor fi prezentate distinct în factură.
    (2) În situaţia în care data facturării sau ultima zi a lunii este zi nebancară, la calculul respectivelor diferenţe de curs se va avea în vedere cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României în ultima zi bancară anterioară acesteia."

    20. La Capitolul VI, Secţiunea 6, punctul 155 litera g) şi punctul 157 litera c), referirile la operaţiuni cu clientela se vor citi ca referiri la operaţiuni cu clientela şi operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit.
    21. La Capitolul VI, Secţiunea 6, punctul 155, după litera g) se introduce o nouă literă, litera g^1), cu următorul cuprins:
    "g^1) Cheltuieli din operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit (dobânzi la conturile curente; dobânzi la împrumuturile primite de la instituţii de credit; dobânzi la operaţiunile repo şi titlurile date cu împrumut; dobânzi privind alte sume datorate instituţiilor de credit; comisioane), care sunt incluse în categoria cheltuielilor de exploatare;"

    22. La Capitolul VI, Secţiunea 6, punctul 157, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:
    "c^1) Venituri din operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit (dobânzi de la conturile curente; dobânzi de la depozitele constituite la instituţii de credit; dobânzi de la creditele acordate instituţiilor de credit; dobânzi de la operaţiunile reverse repo şi titlurile luate cu împrumut; dobânzi privind valorile de recuperat de la instituţii de credit; comisioane), care sunt incluse în categoria veniturilor din exploatare."

    23. La Capitolul VI, Secţiunea 7, punctul 167, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Astfel, în cazul în care, pentru a răspunde exigenţelor unor anumite categorii de beneficiari (autorităţi sau întreprinderi străine, administraţii fiscale sau vamale), o instituţie recurge la un corespondent pentru a garanta executarea unei obligaţii asumate de unul dintre clienţii proprii, aceasta va înregistra angajamentul asumat în raport cu clientul său în contul 913 "Garanţii date pentru clientelă", iar instituţia corespondentă va înregistra angajamentul asumat în raport cu instituţia garantată, după caz, în contul 911 "Garanţii date instituţiilor de credit", dacă instituţia garantată este instituţie de credit sau în contul 913 "Garanţii date pentru clientelă."

    24. La Capitolul VI, Secţiunea 8, punctul 174, lit.c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) operaţiunilor privind conturile curente şi conturile de plăţi, conturile de corespondent, depozitele, creditele şi împrumuturile în valută;"

    25. La Capitolul VI, Secţiunea 8, Subsecţiunea "Operaţiuni în valută cu clientela", punctul 189 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "189. Operaţiunile prin conturile curente în valută sau prin conturile de plăţi în valută ale clienţilor se înregistrează în mod similar cu operaţiunile prin conturile în lei ale acestora."

    26. La Capitolul VI, Secţiunea 8, Subsecţiunea "Operaţiuni în valută cu clientela", punctul 190 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "190. Transferurile în valută sunt operaţiunile prin care, la cererea clientului ordonator, o sumă în valută este pusă la dispoziţia unui beneficiar, în general, rezident în străinătate."

    27. La Capitolul VI, Secţiunea 10, punctul 203, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Potrivit prevederilor art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, exerciţiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situaţiile financiare anuale şi, de regulă, coincide cu anul calendaristic, cu excepţia primului an de activitate, când acesta începe la data înfiinţării, respectiv înmatriculării."

    28. Titlul capitolului VII se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "PLANUL DE CONTURI PENTRU INSTITUŢIILE CARE APLICĂ IFRS"

    29. La Capitolul VII, punctul 204 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "204. Planul de conturi pentru instituţiile care aplică IFRS pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale individuale şi a situaţiilor financiare interimare conţine conturile necesare înregistrării în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare, precum şi conţinutul acestora. La elaborarea planului de conturi s-au avut în vedere, în principal, tratamentele contabile cuprinse în IFRS, prevederile IFRS privind informaţiile prezentate în situaţiile financiare anuale (individuale) sau în situaţiile financiare interimare şi cerinţele de raportare către Banca Naţională a României."

    30. La Capitolul VII, punctul 205 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "205. Planul de conturi pentru instituţiile care aplică IFRS nu constituie temei legal pentru efectuarea operaţiunilor economico-financiare, ci serveşte numai la înregistrarea corespunzătoare în contabilitate a operaţiunilor efectuate. Operaţiunile economico-financiare supuse înregistrării în contabilitate trebuie efectuate în concordanţă strictă cu prevederile actelor normative care le reglementează."

    31. La Capitolul VII, punctul 210 se modifică după cum urmează:
    a) Partea introductivă a punctului 210 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Planul de conturi pentru instituţiile care aplică IFRS este următorul:"

    b) Denumirea Clasei 2 se modifică şi devine "OPERAŢIUNI CU CLIENTELA ŞI OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT".
    c) La CLASA 2 "OPERAŢIUNI CU CLIENTELA ŞI OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT", Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI, denumirea contului 251 se modifică şi devine "Conturi curente, conturi de monedă electronică şi conturi de plăţi";
    d) La CLASA 2 "OPERAŢIUNI CU CLIENTELA ŞI OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT", Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI, contul 251 "Conturi curente, conturi de monedă electronică şi conturi de plăţi", se introduc două conturi sintetice de gradul II, după cum urmează:
    "P 2512 - Conturi de monedă electronică
    B 2513 - Conturi de plăţi"

    e) La CLASA 2 "OPERAŢIUNI CU CLIENTELA ŞI OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT" se introduce o grupă de conturi nouă, Grupa 27 - OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT, cu următoarea detaliere:
    "Grupa 27 - OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT
        B 271 - Conturi curente la instituţii de credit
        B 2711 - Conturi curente la instituţii de credit
        B 2717 - Creanţe ataşate, datorii ataşate şi sume de amortizat
        B 27171 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        B 27172 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        B 272 - Depozite constituite la instituţii de credit
        A 2721 - Depozite la vedere la instituţii de credit
        A 2722 - Depozite la termen la instituţii de credit
        A 2723 - Depozite colaterale la instituţii de credit
        B 2727 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        A 27271 - Creanţe ataşate
        B 27272 - Sume de amortizat
        B 273 - Credite acordate instituţiilor de credit
        A 2731 - Credite de pe o zi pe alta acordate instituţiilor de credit
        A 2732 - Credite la termen acordate instituţiilor de credit
        B 2737 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        A 27371 - Creanţe ataşate
        B 27372 - Sume de amortizat
        B 274 - Împrumuturi primite de la instituţii de credit
        P 2741 - Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la instituţii de credit
        P 2742 - Împrumuturi la termen primite de la instituţii de credit
        B 2747 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        P 27471 - Datorii ataşate
        B 27472 - Sume de amortizat
        B 275 - Operaţiuni repo şi titluri date cu împrumut instituţiilor de credit
        P 2751 - Operaţiuni repo de pe o zi pe alta cu instituţii de credit
        P 2752 - Operaţiuni repo la termen cu instituţii de credit
        P 2753 - Titluri date cu împrumut de pe o zi pe alta instituţiilor de credit
        P 2754 - Titluri date cu împrumut la termen instituţiilor de credit
        B 2757 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        P 27571 - Datorii ataşate
        B 27572 - Sume de amortizat
        B 276 - Operaţiuni reverse repo şi titluri luate cu împrumut de la instituţii de credit
        A 2761 - Operaţiuni reverse repo de pe o zi pe alta cu instituţii de credit
        A 2762 - Operaţiuni reverse repo la termen cu instituţii de credit
        A 2763 - Titluri luate cu împrumut de pe o zi pe alta de la instituţii de credit
        A 2764 - Titluri luate cu împrumut la termen de la instituţii de credit
        B 2767 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        A 27671 - Creanţe ataşate
        B 27672 - Sume de amortizat
        B 277 - Valori de recuperat de la instituţii de credit
        A 2771 - Valori de recuperat de la instituţii de credit
        B 2777 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        A 27771 - Creanţe ataşate
        B 27772 - Sume de amortizat
        B 278 - Alte sume datorate instituţiilor de credit
        P 2781 - Alte sume datorate instituţiilor de credit
        B 2787 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        P 27871 - Datorii ataşate
    B 27872 - Sume de amortizat"

    f) La CLASA 2 "OPERAŢIUNI CU CLIENTELA ŞI OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT", denumirea Grupei 29 se modifică şi devine "AJUSTĂRI PENTRU PIERDERI AŞTEPTATE AFERENTE CREANŢELOR DIN OPERAŢIUNI CU CLIENTELA ŞI DIN OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT ŞI ALTE AJUSTĂRI".
    g) La CLASA 3 "OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE", denumirea Grupei 34 se modifică şi devine "DECONTĂRI INTRABANCARE ŞI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL REŢELEI, DECONTĂRI ÎNTRE INSTITUŢIA FINANCIARĂ NEBANCARĂ ŞI SUBUNITĂŢI".
    h) La CLASA 3 "OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE", Grupa 34 - DECONTĂRI INTRABANCARE ŞI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL REŢELEI, DECONTĂRI ÎNTRE INSTITUŢIA FINANCIARĂ NEBANCARĂ ŞI SUBUNITĂŢI, se introduce un cont sintetic de gradul I, după cum urmează: "B 343 - Decontări între instituţia financiară nebancară şi subunităţi".
    i) La CLASA 3 "OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE", Grupa 35 - DEBITORI ŞI CREDITORI, se introduce un cont sintetic de gradul I, cu următoarea detaliere:
    "B 358 - Împrumuturi primite de instituţiile financiare nebancare de la acţionari şi alte împrumuturi
        P 3581 - Împrumuturi primite de la acţionari
        P 3582 - Alte împrumuturi
        B 3587 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        P 35871 - Datorii ataşate
    B 35872 - Sume de amortizat"

    j) La CLASA 3 "OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE", Grupa 38 - ACTIVE FINANCIARE RESTANTE ŞI ACTIVE FINANCIARE DEPRECIATE, se introduce un cont sintetic de gradul I, cu următoarea detaliere:
    "A 386 - Creanţe comerciale din operaţiuni diverse - abordarea simplificată
        A 3861 - Creanţe comerciale din operaţiuni diverse
        B 3867 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        A 38671 - Creanţe ataşate
    B 38672 - Sume de amortizat"

    k) La CLASA 3 "OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE", Grupa 39 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE ŞI PIERDERI AŞTEPTATE AFERENTE TITLURILOR, OPERAŢIUNILOR DIVERSE ŞI ACTIVELOR AFERENTE UNUI CONTRACT ŞI ALTE AJUSTĂRI, se introduce un cont sintetic de gradul III, după cum urmează:
    "P 39224 - Pierderi aşteptate aferente creanţelor comerciale din operaţiuni diverse - abordarea simplificată"

    l) La CLASA 5 "CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE ŞI PROVIZIOANE", Grupa 58 - REZULTATUL REPORTAT, contul 5817 "Rezultatul reportat provenit din implementarea IFRS ca bază a contabilităţii", se introduce un cont sintetic de gradul III, după cum urmează:
    "B 58174 - Rezultatul reportat din provizioane specifice constituite de instituţiile financiare nebancare"

    m) La CLASA 5 "CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE ŞI PROVIZIOANE", Grupa 58 - REZULTATUL REPORTAT, contul 581 "Rezultatul reportat", se introduce un cont sintetic de gradul II, după cum urmează:
    "B 5818 - Rezultatul reportat provenit din trecerea instituţiilor financiare nebancare la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene"

    n) La CLASA 6 "CHELTUIELI", Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE, contul 602 "Cheltuieli cu operaţiunile cu clientela", denumirea contului 6024 se modifică şi devine "Dobânzi la conturile clientelei".
    o) La CLASA 6 "CHELTUIELI", Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE, contul 6024 "Dobânzi la conturile clientelei", se introduc două conturi sintetice de gradul III, după cum urmează:
    "A 60241 - Dobânzi la conturile curente
    A 60242 - Dobânzi la conturile de plăţi"

    p) La CLASA 6 "CHELTUIELI", Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE, contul 604 "Cheltuieli cu operaţiunile de leasing", se introduce un cont sintetic de gradul II, după cum urmează:
    "A 6045 - Alte cheltuieli cu operaţiunile de leasing"

    q) La CLASA 6 "CHELTUIELI", Grupa 64 - CHELTUIELI DIVERSE DE EXPLOATARE, contul 649 "Alte cheltuieli diverse de exploatare", se introduce un cont sintetic de gradul II, cu următoarea detaliere:
    "A 6495 - Dobânzi la împrumuturile primite de instituţiile financiare nebancare de la acţionari şi la alte împrumuturi
        A 64951 - Dobânzi la împrumuturile primite de la acţionari
    A 64952 - Dobânzi la alte împrumuturi primite"

    r) La CLASA 6 "CHELTUIELI", Grupa 66 - CHELTUIELI CU AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PIERDERI AŞTEPTATE, PROVIZIOANE, PIERDERI DIN CREANŢE, MODIFICĂRI ALE FLUXURILOR DE TREZORERIE CONTRACTUALE ŞI ALTE AJUSTĂRI, denumirea contului 662 se modifică şi devine "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni cu clientela şi operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări".
    s) La CLASA 6 "CHELTUIELI" se introduce o grupă de conturi nouă, Grupa 67 - CHELTUIELI DIN OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT, cu următoarea detaliere:
    "Grupa 67 - CHELTUIELI DIN OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT
        A 671 - Dobânzi la conturile curente
        A 672 - Dobânzi la împrumuturile primite de la instituţii de credit
        A 6721 - Dobânzi la împrumuturile de pe o zi pe alta
        A 6722 - Dobânzi la împrumuturile la termen
        A 673 - Dobânzi la operaţiunile repo şi titlurile date cu împrumut
        A 6731 - Dobânzi la operaţiunile repo de pe o zi pe alta
        A 6732 - Dobânzi la operaţiunile repo la termen
        A 6733 - Dobânzi la titlurile date cu împrumut de pe o zi pe alta
        A 6734 - Dobânzi la titlurile date cu împrumut la termen
        A 674 - Dobânzi privind alte sume datorate instituţiilor de credit
    A 679 - Comisioane "

    t) La CLASA 7 "VENITURI", Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE, contul 702 "Venituri din operaţiunile cu clientela", denumirea contului 7024 se modifică şi devine "Dobânzi la conturile clientelei".
    u) La CLASA 7 "VENITURI", Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE, contul 7024 "Dobânzi la conturile clientelei", se introduc două conturi sintetice de gradul III, după cum urmează:
    "P 70241 - Dobânzi la conturile curente
    P 70242 - Dobânzi la conturile de plăţi"

    v) La CLASA 7 "VENITURI", Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE, contul 704 "Venituri din operaţiunile de leasing", se introduce un cont sintetic de gradul II, după cum urmează:
    "P 7045 - Alte venituri din operaţiunile de leasing"

    w) La CLASA 7 "VENITURI", Grupa 76 - VENITURI DIN AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PIERDERI AŞTEPTATE, PROVIZIOANE, RECUPERĂRI DE CREANŢE, CÂŞTIGURI DIN MODIFICĂRI ALE FLUXURILOR DE TREZORERIE CONTRACTUALE ŞI ALTE AJUSTĂRI, denumirea contului 762 se modifică şi devine "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni cu clientela şi operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări".
    x) La CLASA 7 "VENITURI" se introduce o grupă de conturi nouă, Grupa 77 - VENITURI DIN OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT , cu următoarea detaliere:
    "Grupa 77 - VENITURI DIN OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT
        P 771 - Dobânzi de la conturile curente
        P 772 - Dobânzi de la depozitele constituite la instituţii de credit
        P 7721 - Dobânzi de la depozitele la vedere
        P 7722 - Dobânzi de la depozitele la termen
        P 7723 - Dobânzi de la depozitele colaterale
        P 773 - Dobânzi de la creditele acordate instituţiilor de credit
        P 7731 - Dobânzi de la creditele de pe o zi pe alta
        P 7732 - Dobânzi de la creditele la termen
        P 774 - Dobânzi de la operaţiunile reverse repo şi titlurile luate cu împrumut
        P 7741 - Dobânzi de la operaţiunile reverse repo de pe o zi pe alta
        P 7742 - Dobânzi de la operaţiunile reverse repo la termen
        P 7743 - Dobânzi de la titlurile luate cu împrumut de pe o zi pe alta
        P 7744 - Dobânzi de la titlurile luate cu împrumut la termen
        P 775 - Dobânzi privind valorile de recuperat de la instituţii de credit
    P 779 - Comisioane"


    32. La Capitolul VII, după punctul 210, se introduc două puncte noi, punctul 210^1 şi punctul 210^2, cu următorul cuprins:
    "210^1. Următoarele conturi, prevăzute la pct. 210, se utilizează numai de către instituţiile de credit: conturile din Grupele 11 - 19, conturile 2511 "Conturi curente", 253 "Conturi de depozite", 254 "Certificate de depozit, carnete şi librete de economii", 2622 "Avansuri primite de la clienţi", 30122 "Depozite", 30221 "Depozite", 321 "Certificate de depozit", 322 "Carnete şi librete de economii", conturile din Grupa 33 - CONTURI DE DECONTARE PRIVIND OPERAŢIUNILE CU TITLURI, conturile 341 "Decontări intrabancare", 342 "Decontări între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei", 3561 "Depozite de garanţii pentru leasing", 3562 "Alte depozite de garanţii primite", 3613 "Bunuri la valoarea justă", 514 "Rezerve pentru riscuri bancare", 517 "Rezerve specifice organizaţiilor cooperatiste de credit", 5812 "Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IFRS, mai puţin IAS 29", 5813 "Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29", 58171 "Rezultatul reportat din provizioane specifice", 601 "Cheltuieli cu operaţiunile de trezorerie şi operaţiunile interbancare", 60241 "Dobânzi la conturile curente", 6025 "Dobânzi la conturile de depozite", 6026 "Dobânzi la certificatele de depozit, carnetele şi livretele de economii", 60361 "Dobânzi privind certificatele de depozit", 60362 "Dobânzi privind carnetele şi livretele de economii", 6312 "Pierderi din reevaluarea şi cesiunea bunurilor evaluate la valoarea justă", 661 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", 701 "Venituri din operaţiunile de trezorerie şi operaţiunile interbancare", 70241 "Dobânzi la conturile curente", 7081 "Comisioane privind titlurile gestionate sau în depozit", 7082 "Comisioane privind operaţiunile cu titluri efectuate în contul clientelei", 742 "Câştiguri din reevaluarea şi cesiunea bunurilor evaluate la valoarea justă", 761 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", 995 "Filtre prudenţiale", precum şi conturile sintetice de gradul II şi gradul III deschise în cadrul acestora.
210^2. Următoarele conturi, prevăzute la pct.210, se utilizează numai de către instituţiile financiare nebancare: conturile 2512 "Conturi de monedă electronică", 2513 "Conturi de plăţi", conturile din Grupa 27 - OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT, conturile 343 "Decontări între instituţia financiară nebancară şi subunităţi", 358 "Împrumuturi primite de instituţiile financiare nebancare de la acţionari şi alte împrumuturi", 58174 "Rezultatul reportat din provizioane specifice constituite de instituţiile financiare nebancare", 5818 "Rezultatul reportat provenit din trecerea instituţiilor financiare nebancare la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene", 60242 "Dobânzi la conturile de plăţi", 6495 "Dobânzi la împrumuturile primite de instituţiile financiare nebancare de la acţionari şi la alte împrumuturi", conturile din Grupa 67 - CHELTUIELI DIN OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT, contul 70242 "Dobânzi la conturile de plăţi", conturile din Grupa 77 - VENITURI DIN OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT, precum şi conturile sintetice de gradul II şi gradul III deschise în cadrul acestora.""

    33. La Capitolul VII, punctul 212 se modifică după cum urmează:
    a) Partea introductivă a punctului 212 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Conţinutul conturilor prevăzute de Planul de conturi pentru instituţiile care aplică IFRS este următorul:"

    b) Denumirea Clasei 2 se modifică şi devine "OPERAŢIUNI CU CLIENTELA ŞI OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT".
    c) Descrierea Clasei 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Clasa 2 cuprinde conturile cu ajutorul cărora se înregistrează operaţiunile cu clienţii privind creditele acordate, împrumuturile primite de la alte instituţii financiare, acordurile de răscumpărare şi titlurile date sau luate cu împrumut, conturile curente, conturile de plăţi, conturile de monedă electronică şi depozitele primite, valorile de recuperat, alte sume datorate şi operaţiunile între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit. Creanţele comerciale în legătură cu instituţiile de credit se înregistrează în conturile de creanţe comerciale din Clasa 2.
        Din CLASA 2 "OPERAŢIUNI CU CLIENTELA ŞI OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT" fac parte următoarele grupe de conturi:
        Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI
        Grupa 23 - CREDITE ŞI ÎMPRUMUTURI PRIVIND INSTITUŢIILE FINANCIARE
        Grupa 24 - ACORDURI DE RĂSCUMPĂRARE ŞI TITLURI DATE SAU LUATE CU ÎMPRUMUT
        Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI
        Grupa 26 - VALORI DE RECUPERAT ŞI ALTE SUME DATORATE
        Grupa 27 - OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT
        Grupa 28 - ACTIVE FINANCIARE RESTANTE ŞI ACTIVE FINANCIARE DEPRECIATE
    Grupa 29 - AJUSTĂRI PENTRU PIERDERI AŞTEPTATE AFERENTE CREANŢELOR DIN OPERAŢIUNI CU CLIENTELA ŞI DIN OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT ŞI ALTE AJUSTĂRI"

    d) La CLASA 2 "OPERAŢIUNI CU CLIENTELA ŞI OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT", Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI, contul 201 "Creanţe comerciale", prevederile specifice privind înregistrarea/neînregistrarea în conturi se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌─────────────────────┬────────────────┐
│Nu se înregistrează │Se înregistrează│
│conturile: │conturile: │
├─────────────────────┼────────────────┤
│20111 – cumpărarea │ │
│fără recurs asupra │ │
│oricărui deţinător │ │
│anterior, a unor │20113 │
│creanţe scadente la │„Forfetare” │
│termen, ca rezultat │ │
│al livrării de bunuri│ │
│sau prestărilor de │ │
│servicii │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Clasa 1 – │ │
│operaţiunile de │ │
│scontare, factoring, │ │
│forfetare şi alte │201 „Creanţe │
│creanţe comerciale │comerciale” │
│desfăşurate în │ │
│relaţie cu instituţii│ │
│de credit │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │Conturile de │
│201 – creanţele │active │
│comerciale │financiare │
│clasificate în altă │corespunzătoare │
│categorie decât cea a│din Clasa 3 │
│activelor financiare │„Operaţiuni cu │
│evaluate la cost │titluri şi │
│amortizat │operaţiuni │
│ │diverse”. │
└─────────────────────┴────────────────┘

"

    e) La CLASA 2 "OPERAŢIUNI CU CLIENTELA ŞI OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT", Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI, contul 202 "Credite de trezorerie", prevederile specifice privind înregistrarea/neînregistrarea în conturi se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌─────────────────────┬────────────────┐
│Nu se înregistrează │Se înregistrează│
│în conturile: │în conturile: │
├─────────────────────┼────────────────┤
│2021 – Descoperiri de│2511 „Conturi │
│cont neautorizate │curente” │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │2513 „Conturi de│
│ │plăţi” │
└─────────────────────┴────────────────┘

"

    f) La CLASA 2 "OPERAŢIUNI CU CLIENTELA ŞI OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT", Grupa 24 - ACORDURI DE RĂSCUMPĂRARE ŞI TITLURI DATE SAU LUATE CU ÎMPRUMUT, prevederile specifice privind înregistrarea/neînregistrarea în conturi se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌─────────────────────┬────────────────┐
│Nu se înregistrează │Se înregistrează│
│în conturile: │în conturile: │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Grupa 24 – Acordurile│Gupa 15 │
│de răscumpărare şi │„ACORDURI DE │
│operaţiunile cu │RĂSCUMPĂRARE ŞI │
│titluri date sau │TITLURI DATE SAU│
│luate cu împrumut, │LUATE CU │
│efectuate cu │ÎMPRUMUT” │
│instituţii de credit │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │275 „Operaţiuni │
│ │repo şi titluri │
│ │date cu împrumut│
│ │instituţiilor de│
│ │credit” │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │276 „Operaţiuni │
│ │reverse repo şi │
│ │titluri luate cu│
│ │împrumut de la │
│ │instituţii de │
│ │credit” │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Grupa 24 – Activele │Conturile de │
│financiare cumpărate │active │
│ferm │financiare │
│ │corespunzătoare │
└─────────────────────┴────────────────┘

"

    g) La CLASA 2 "OPERAŢIUNI CU CLIENTELA ŞI OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT", Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI, denumirea contului 251 se modifică şi devine "Conturi curente, conturi de monedă electronică şi conturi de plăţi",
    h) La CLASA 2 "OPERAŢIUNI CU CLIENTELA ŞI OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT", Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI, contul 251 "Conturi curente, conturi de monedă electronică şi conturi de plăţi", se introduc două conturi sintetice de gradul II, cu următorul conţinut:
    "2512 - Conturi de monedă electronică
        2513 - Conturi de plăţi
        2512 - valoarea fondurilor primite în schimbul monedei electronice emise de către instituţiile financiare nebancare în calitate de instituţii emitente de monedă electronică;
    2513 - conturi de plăţi deschise utilizatorilor serviciilor de plată, este folosit de către instituţiile financiare nebancare în calitate de instituţii de plată/instituţii emitente de monedă electronică pentru executarea operaţiunilor de plată, respectiv depuneri de numerar, ridicări de numerar, operaţiuni transfer credit, operaţiuni cu ordine de plată etc. Aceste conturi au de regulă solduri creditoare, iar sumele respective pot fi retrase de către titularii de conturi în orice moment, fără preaviz. Conturile de plăţi pot avea şi solduri debitoare doar în condiţii accidentale, neautorizate (overdraft);"

    i) La CLASA 2 "OPERAŢIUNI CU CLIENTELA ŞI OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT", Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI, contul 251 "Conturi curente, conturi de monedă electronică şi conturi de plăţi", conţinutul conturilor 25171 "Creanţe ataşate şi sume de amortizat" şi 25172 "Datorii ataşate şi sume de amortizat" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "25171 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente soldului debitor al contului curent şi soldului debitor al contului de plăţi;
    - alte sume aferente soldului debitor al contului curent şi soldului debitor al contului de plăţi, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
        25172 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente soldului creditor al contului curent şi soldului creditor al contului de plăţi, precum şi cele aferente depozitelor la termen constituite de clientelă şi desfiinţate înainte de scadenţă, pentru care se acordă dobânda la vedere;
    - alte sume aferente soldului creditor al contului curent şi soldului creditor al contului de plăţi, precum şi cele aferente depozitelor la termen constituite de clientelă şi desfiinţate înainte de scadenţă, pentru care se acordă dobânda la vedere, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective."

    j) La CLASA 2 "OPERAŢIUNI CU CLIENTELA ŞI OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT", Grupa 26 - VALORI DE RECUPERAT ŞI ALTE SUME DATORATE, conţinutul contului 2611 "Valori de recuperat" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2611 - sume de recuperat de la clientelă, înregistrate provizoriu în acest cont până la încasarea acestora, cum ar fi:
    - creanţe rezultate din operaţiuni de decontare;
    – creanţele faţă de ordonator (client care nu este o instituţie de credit) rezultate în urma executării angajamentelor de garanţie asumate de instituţie (în calitate de garant) în favoarea unui terţ (beneficiar), dacă ordonatorul nu efectuează plata, în condiţiile în care aceste creanţe nu se concretizează într-un credit acordat ordonatorului (care se înregistrează în conturile de credite corespunzătoare);
    – alte sume plătite aflate în curs de clarificare;"

    k) La CLASA 2 "OPERAŢIUNI CU CLIENTELA ŞI OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT" se introduce o grupă de conturi nouă, Grupa 27 - OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT, cu următoarea detaliere şi următorul conţinut:
    "Grupa 27 - OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT
        271 - Conturi curente la instituţii de credit
        2711 - Conturi curente la instituţii de credit
        2717 - Creanţe ataşate, datorii ataşate şi sume de amortizat
        27171 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        27172 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        CONŢINUT:
        2711 - conturi deschise de către instituţiile financiare nebancare la instituţii de credit, destinate operaţiunilor curente de încasări şi plăţi, precum şi pentru protejarea fondurilor pentru executarea operaţiunilor de plată viitoare conform art. 38 din Legea nr. 209/2019.
        Aceste conturi au de regulă solduri debitoare, iar sumele respective pot fi retrase de către titularii de conturi în orice moment, fără preaviz.
        Conturile curente pot avea şi solduri creditoare:
    - în condiţii accidentale, neautorizate (overdraft);
    – în situaţia evidenţierii de către instituţia financiară nebancară în acest cont a împrumuturilor primite de la instituţiile de credit, utilizabile în mod fracţionat, în funcţie de nevoile acesteia;
    – în situaţia evidenţierii de către instituţia financiară nebancară în acest cont a împrumuturilor primite de la instituţiile de credit, în limita unui nivel global de credit, care acoperă ansamblul nevoilor de exploatare ale acesteia şi este stabilit potrivit bugetului previzional de trezorerie;
    – în situaţia evidenţierii în acest cont a facilităţilor de trezorerie acordate de instituţiile de credit instituţiei financiare nebancare ca titular al cardurilor, conform contractelor, prin admiterea acoperirii ulterioare a sumelor plătite;
    Sumele înregistrate în soldurile creditoare ale conturilor curente trebuie evidenţiate în analitice distincte corespunzător situaţiilor de mai sus sau prin intermediul unor criterii care să permită obţinerea de informaţii pentru fiecare categorie de credit, evidenţiată cu ajutorul contului 2711 "Conturi curente la instituţii de credit
        27171 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, şi alte sume aferente soldurilor debitoare ale conturilor curente deschise de către instituţiile financiare nebancare la instituţii de credit, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
        27172 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, şi alte sume aferente soldurilor creditoare ale conturilor curente deschise de către instituţiile financiare nebancare la instituţii de credit, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.
        Grupa 27 - OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT
        272 - Depozite constituite la instituţii de credit
        2721 - Depozite la vedere la instituţii de credit
        2722 - Depozite la termen la instituţii de credit
        2723 - Depozite colaterale la instituţii de credit
        2727 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        27271 - Creanţe ataşate
        27272 - Sume de amortizat CONŢINUT:
        2721 - depozite constituite de către instituţiile financiare nebancare la instituţii de credit pentru care durata iniţială este cel mult egală cu o zi lucrătoare;
        2722 - depozite constituite de către instituţiile financiare nebancare la instituţii de credit, pe un termen fix, pentru care durata iniţială este mai mare de o zi lucrătoare;
        2723 - depozite constituite de către instituţiile financiare nebancare la instituţii de credit în garanţie sau pentru efectuarea unor plăţi ulterioare determinate;
        2727 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, şi sume de amortizat, aferente depozitelor constituite de către instituţiile financiare nebancare la instituţii de credit;
        27271 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale, aferentă depozitelor constituite de către instituţiile financiare nebancare la instituţii de credit;
        27272 - alte sume aferente depozitelor constituite de către instituţiile financiare nebancare la instituţii de credit, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.
        Grupa 27 - OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT
        273 - Credite acordate instituţiilor de credit
        2731 - Credite de pe o zi pe alta acordate instituţiilor de credit
        2732 - Credite la termen acordate instituţiilor de credit
        2737 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        27371 - Creanţe ataşate
        27372 - Sume de amortizat CONŢINUT:
        2731 - credite acordate de către instituţiile financiare nebancare instituţiilor de credit, pentru care durata iniţială este cel mult egală cu o zi lucrătoare;
        2732 - credite acordate de către instituţiile financiare nebancare instituţiilor de credit, pentru care durata iniţială este mai mare de o zi lucrătoare;
        2737 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, şi sume de amortizat, aferente creditelor acordate de către instituţiile financiare nebancare instituţiilor de credit;
        27371 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale, aferentă creditelor acordate de către instituţiile financiare nebancare instituţiilor de credit;
        27372 - alte sume aferente creditelor acordate de către instituţiile financiare nebancare instituţiilor de credit, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.
        Grupa 27 - OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT
        274 - Împrumuturi primite de la instituţii de credit
        2741 - Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la instituţii de credit
        2742 - Împrumuturi la termen primite de la instituţii de credit
        2747 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        27471 - Datorii ataşate
        27472 - Sume de amortizat
        CONŢINUT:
        2741 - împrumuturi primite de către instituţiile financiare nebancare de la instituţii de credit, pentru care durata iniţială este cel mult o zi lucrătoare;
        2742 - împrumuturi primite de către instituţiile financiare nebancare de la instituţii de credit, pentru care durata iniţială este mai mare de o zi lucrătoare;
        2747 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, şi sume de amortizat, aferente împrumuturilor primite de către instituţiile financiare nebancare de la instituţii de credit;
        27471 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale, aferentă împrumuturilor primite de către instituţiile financiare nebancare de la instituţii de credit;
        27472 - alte sume aferente împrumuturilor primite de către instituţiile financiare nebancare de la instituţii de credit, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.
         Grupa 27 - OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT
        275 - Operaţiuni repo şi titluri date cu împrumut instituţiilor de credit
        2751 - Operaţiuni repo de pe o zi pe alta cu instituţii de credit
        2752 - Operaţiuni repo la termen cu instituţii de credit
        2753 - Titluri date cu împrumut de pe o zi pe alta instituţiilor de credit
        2754 - Titluri date cu împrumut la termen instituţiilor de credit
        2757 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        27571 - Datorii ataşate
        27572 - Sume de amortizat
        276 - Operaţiuni reverse repo şi titluri luate cu împrumut de la instituţii de credit
        2761 - Operaţiuni reverse repo de pe o zi pe alta cu instituţii de credit
        2762 - Operaţiuni reverse repo la termen cu instituţii de credit
        2763 - Titluri luate cu împrumut de pe o zi pe alta de la instituţii de credit
        2764 - Titluri luate cu împrumut la termen de la instituţii de credit
        2767 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        27671 - Creanţe ataşate
        27672 - Sume de amortizat
        CONŢINUT:
        2751 - datorii aferente operaţiunilor repo efectuate cu instituţiile de credit, pe o durată de cel mult o zi lucrătoare;
        2752 - datorii aferente operaţiunilor repo efectuate cu instituţiile de credit, pe o durată mai mare de o zi lucrătoare;
        2753 - datorii aferente titlurilor date cu împrumut instituţiilor de credit, pe o durată de cel mult o zi lucrătoare;
        2754 - datorii aferente titlurilor date cu împrumut instituţiilor de credit, pe o durată mai mare de o zi lucrătoare;
        2757 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, şi sume de amortizat, aferente operaţiunilor repo şi cu titluri date cu împrumut, efectuate cu instituţiile de credit;
        27571 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale, aferentă operaţiunilor repo şi cu titluri date cu împrumut, efectuate cu instituţiile de credit;
        27572 - alte sume aferente operaţiunilor repo şi cu titluri date cu împrumut, efectuate cu instituţiile de credit, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
        2761 - creanţe aferente operaţiunilor reverse repo efectuate cu instituţiile de credit, pe o durată de cel mult o zi lucrătoare;
        2762 - creanţe aferente operaţiunilor reverse repo efectuate cu instituţiile de credit, pe o durată mai mare de o zi lucrătoare;
        2763 - creanţe aferente titlurilor luate cu împrumut de la instituţiile de credit, pe o durată de cel mult o zi lucrătoare;
        2764 - creanţe aferente titlurilor luate cu împrumut de la instituţiile de credit, pe o durată mai mare de o zi lucrătoare;
        2767 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, şi sume de amortizat, aferente operaţiunilor reverse repo şi cu titluri luate cu împrumut, efectuate cu instituţiile de credit;
        27671 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale, aferentă operaţiunilor reverse repo şi cu titluri luate cu împrumut, efectuate cu instituţiile de credit;
        27672 - alte sume aferente operaţiunilor reverse repo şi cu titluri luate cu împrumut, efectuate cu instituţiile de credit, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.
        Grupa 27 - OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT
        277 - Valori de recuperat de la instituţii de credit
        2771 - Valori de recuperat de la instituţii de credit
        2777 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        27771 - Creanţe ataşate
        27772 - Sume de amortizat
        CONŢINUT:
        2771 - sume de recuperat de către instituţiile financiare nebancare de la instituţii de credit, înregistrate provizoriu în acest cont până la încasarea acestora:
    - cecuri, efecte de comerţ şi alte valori remise la încasare;
    – creanţele faţă de ordonator (instituţie de credit) rezultate în urma executării garanţiilor financiare asumate de instituţia financiară nebancară (în calitate de garant) în favoarea unui terţ (beneficiar), dacă ordonatorul nu efectuează plata, în condiţiile în care aceste creanţe nu se concretizează într-un credit acordat ordonatorului (care se înregistrează în conturile de credite corespunzătoare);
    – alte sume de recuperat de către instituţiile financiare nebancare de la instituţii de credit, înregistrate provizoriu în acest cont până la încasarea acestora, inclusiv alte sume plătite aflate în curs de clarificare;
        2777 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, şi sume de amortizat, aferente valorilor de recuperat de către instituţiile financiare nebancare de la instituţiile de credit;
        27771 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale, aferentă valorilor de recuperat de către instituţiile financiare nebancare de la instituţiile de credit;
        27772 - alte sume aferente valorilor de recuperat de către instituţiile financiare nebancare de la instituţiile de credit, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.
        Grupa 27 - OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT
        278 - Alte sume datorate instituţiilor de credit
        2781 - Alte sume datorate instituţiilor de credit
        2787 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        27871 - Datorii ataşate
        27872 - Sume de amortizat
        CONŢINUT:
        2781 - sume datorate instituţiilor de credit de către instituţiile financiare nebancare, înregistrate provizoriu în acest cont până la plata acestora, inclusiv cele primite aflate în curs de clarificare;
        2787 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, şi sume de amortizat, aferente altor sume datorate instituţiilor de credit de către instituţiile financiare nebancare;
        27871 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale, aferentă altor sume datorate instituţiilor de credit de către instituţiile financiare nebancare;
    27872 - alte sume aferente altor sume datorate instituţiilor de credit de către instituţiile financiare nebancare, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective."

    l) La CLASA 2 "OPERAŢIUNI CU CLIENTELA ŞI OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT", în cadrul conţinutului conturilor din Grupa 28 - ACTIVE FINANCIARE RESTANTE ŞI ACTIVE FINANCIARE DEPRECIATE, referirile la operaţiuni cu clientela se vor citi ca referiri la operaţiuni cu clientela şi operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit.
    m) La CLASA 2 "OPERAŢIUNI CU CLIENTELA ŞI OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT", denumirea Grupei 29 se modifică şi devine "AJUSTĂRI PENTRU PIERDERI AŞTEPTATE AFERENTE CREANŢELOR DIN OPERAŢIUNI CU CLIENTELA ŞI DIN OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT ŞI ALTE AJUSTĂRI.
    n) La CLASA 2 "OPERAŢIUNI CU CLIENTELA ŞI OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT", în cadrul conţinutului conturilor din Grupa 29 - AJUSTĂRI PENTRU PIERDERI AŞTEPTATE AFERENTE CREANŢELOR DIN OPERAŢIUNI CU CLIENTELA ŞI DIN OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT ŞI ALTE AJUSTĂRI, referirile la operaţiuni cu clientela se vor citi ca referiri la operaţiuni cu clientela şi operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit.
    o) La descrierea Clasei 3, primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Clasa 3 cuprinde conturile cu ajutorul cărora se înregistrează operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare, cu instrumente derivate, datoriile constituite prin titluri, operaţiunile de decontări intrabancare şi între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei, operaţiunile de decontări între instituţie şi subunităţi, operaţiunile privind debitorii şi creditorii, stocurile, precum şi conturi de regularizare."

    p) La CLASA 3 "OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE", grupa 30, contul 304 "Instrumente de datorie la cost amortizat", conţinutul contului 3041 "Instrumente de datorie" se modifică şi devine:
    "3041 - instrumente de datorie reprezentate prin titluri care nu se încadrează în definiţia de la pct. 2 al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2021/2, evaluate la cost amortizat;"

    q) La CLASA 3 "OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE", denumirea Grupei 34 se modifică şi devine "DECONTĂRI INTRABANCARE ŞI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL REŢELEI, DECONTĂRI ÎNTRE INSTITUŢIA FINANCIARĂ NEBANCARĂ ŞI SUBUNITĂŢI.
    r) La CLASA 3 "OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE", Grupa 34 - DECONTĂRI INTRABANCARE ŞI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL REŢELEI, DECONTĂRI ÎNTRE INSTITUŢIA FINANCIARĂ NEBANCARĂ ŞI SUBUNITĂŢI, se introduce un cont sintetic de gradul I, cu următorul conţinut:
    "343 - Decontări între instituţia financiară nebancară şi subunităţi
    343 - evidenţiază operaţiunile efectuate între instituţia financiară nebancară şi subunităţile sale din ţară, cât şi între subunităţile respective"

    s) La CLASA 3 "OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE", Grupa 34 - DECONTĂRI INTRABANCARE ŞI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL REŢELEI, DECONTĂRI ÎNTRE INSTITUŢIA FINANCIARĂ NEBANCARĂ ŞI SUBUNITĂŢI, prevederile specifice privind înregistrarea/ neînregistrarea în conturi se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌───────────────────────┬──────────────┐
│Nu se înregistrează în │Se │
│conturile: │înregistrează │
│ │în conturile: │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │CLASA 1 – │
│341 – operaţiuni cu │„OPERAŢIUNI DE│
│subunităţile din │TREZORERIE ŞI │
│străinătate. │OPERAŢIUNI │
│ │INTERBANCARE” │
├───────────────────────┼──────────────┤
│342 – operaţiunile │ │
│efectuate între Casa │ │
│Centrală şi │341 „Decontări│
│subunităţile sale, cât │intrabancare” │
│şi între subunităţile │ │
│respective │ │
└───────────────────────┴──────────────┘

"

    t) La CLASA 3 "OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE", Grupa 35 - DEBITORI ŞI CREDITORI, conţinutul contului 3566 - Alţi creditori diverşi se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3566 - datorii aferente bunurilor achiziţionate, lucrărilor executate sau serviciilor prestate, inclusiv cele provenite din nerespectarea clauzelor prevăzute în contractele aferente (despăgubiri, penalităţi etc.);
    - sume încasate şi necuvenite, altele decât cele înregistrate în conturile "Alte sume datorate";
    – sume aferente antecontractelor de leasing percepute potenţialilor clienţi în scopul asigurării asumării de către aceştia a obligaţiei de încheiere ulterioară a contractului de leasing, în cazul instituţiilor financiare nebancare;
    – dobânzi de plătit reprezentând remunerarea negativă a activelor financiare privind operaţiunile cu titluri şi operaţiunile diverse (care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective);
    – alte sume datorate creditorilor diverşi;"

    u) La CLASA 3 "OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE", Grupa 35 - DEBITORI ŞI CREDITORI, se introduce un cont sintetic de gradul I, cu următoarea detaliere şi următorul conţinut:
    "358 - Împrumuturi primite de instituţiile financiare nebancare de la acţionari şi alte împrumuturi
        3581 - Împrumuturi primite de la acţionari
        3582 - Alte împrumuturi
        3587 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        35871 - Datorii ataşate
        35872 - Sume de amortizat
        3581 - împrumuturi primite de instituţiile financiare nebancare de la acţionari;
        3582 - alte împrumuturi primite de instituţiile financiare nebancare;
        3587 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, şi sume de amortizat, aferente împrumuturilor primite de la acţionari şi altor împrumuturi primite de instituţiile financiare nebancare;
        35871 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale, aferentă împrumuturilor primite de la acţionari şi altor împrumuturi primite de instituţiile financiare nebancare;
        35872 - alte sume aferente împrumuturilor primite de la acţionari şi altor împrumuturi primite de instituţiile financiare nebancare, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.

┌───────────────────────┬──────────────┐
│Nu se înregistrează în │Se │
│conturile: │înregistrează │
│ │în conturile: │
├───────────────────────┼──────────────┤
│3582 – împrumuturile │232 │
│primite de la │„Împrumuturi │
│instituţii financiare │primite de la │
│care nu au calitatea de│instituţiile │
│acţionari │financiare” │
├───────────────────────┼──────────────┤
│358 – împrumuturile │Grupa 53 │
│subordonate primite │„Datorii │
│ │subordonate” │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │274 │
│358 – împrumuturile │„Împrumuturi │
│primite de la │primite de la │
│instituţii de credit │instituţii de │
│ │credit” │
└───────────────────────┴──────────────┘

"

    v) La CLASA 3 "OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE", Grupa 38 - ACTIVE FINANCIARE RESTANTE ŞI ACTIVE FINANCIARE DEPRECIATE, se introduce un cont sintetic de gradul I, cu următoarea detaliere şi următorul conţinut:
    "A 386 - Creanţe comerciale din operaţiuni diverse - abordarea simplificată
        A 3861 - Creanţe comerciale din operaţiuni diverse
        B 3867 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        A 38671 - Creanţe ataşate
        B 38672 - Sume de amortizat
        3861 - creanţe comerciale din operaţiuni diverse pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor aşteptate;
        38671 - dobânzi aferente creanţelor comerciale din operaţiuni diverse pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor aşteptate;
    38672 - alte sume privind creanţele comerciale din operaţiuni diverse şi/sau dobânzile aferente acestora pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor aşteptate, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective."

    w) La CLASA 3 "OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE", Grupa 39 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE ŞI PIERDERI AŞTEPTATE AFERENTE TITLURILOR, OPERAŢIUNILOR DIVERSE ŞI ACTIVELOR AFERENTE UNUI CONTRACT ŞI ALTE AJUSTĂRI, se introduce un cont sintetic de gradul III cu următorul conţinut:
    "39224 - Pierderi aşteptate aferente creanţelor comerciale din operaţiuni diverse - abordarea simplificată
    39224 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă aferente creanţelor comerciale din operaţiuni diverse pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor aşteptate;"

    x) La CLASA 4 "ACTIVE IMOBILIZATE", Grupa 40 - CREDITE SUBORDONATE, prevederile specifice privind înregistrarea/ neînregistrarea în conturi se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌─────────────────┬────────────────────┐
│Nu se │Se înregistrează în │
│înregistrează în │conturile: │
│conturile: │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │3011 „Active │
│401 – Titlurile │financiare deţinute │
│subordonate │în vederea │
│ │tranzacţionării” │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │3021 „Active │
│ │financiare desemnate│
│ │ca fiind evaluate la│
│ │valoarea justă prin │
│ │profit sau pierdere”│
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │303 „Active │
│ │financiare evaluate │
│ │la valoarea justă │
│ │prin alte elemente │
│ │ale rezultatului │
│ │global” │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │304 „Instrumente de │
│ │datorie la cost │
│ │amortizat” │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │305 „Active │
│ │financiare evaluate │
│ │obligatoriu la │
│ │valoarea justă prin │
│ │profit sau pierdere”│
├─────────────────┼────────────────────┤
│401, 402 – │ │
│Fonduri puse la │121 „Conturi de │
│dispoziţia │corespondent la │
│sucursalelor │instituţii de credit│
│pentru operaţiuni│(nostro)” │
│curente │ │
└─────────────────┴────────────────────┘

"

    y) La CLASA 5 "CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE ŞI PROVIZIOANE", Grupa 50 - CAPITAL, conţinutul contului 502 "Elemente asimilate capitalului" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "502 - fondurile cu caracter permanent (capital de dotare) puse la dispoziţie sucursalelor din România ale instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare al căror sediu se află în străinătate; sucursalele din străinătate ale instituţiilor, persoane juridice române, înregistrează cu ajutorul acestui cont, în contabilitatea proprie, fondurile cu caracter permanent (capital de dotare) puse la dispoziţie de instituţiile din România de care aparţin;"

    z) La CLASA 5 "CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE ŞI PROVIZIOANE", Grupa 58 - REZULTATUL REPORTAT, contul 5817 "Rezultatul reportat provenit din implementarea IFRS ca bază a contabilităţii", conţinutul contului 58172 "Rezultatul reportat provenit din alte ajustări, mai puţin ajustarea la inflaţie" se modifică şi devine:
    "58172 - rezultatul reportat provenit din alte ajustări cerute de implementarea IFRS ca bază a contabilităţii, mai puţin ajustarea la inflaţie, evidenţiate distinct pentru fiecare element ce a făcut obiectul unor astfel de ajustări, cum sunt: ajustări aferente provizioanelor/ajustărilor pentru depreciere/ajustărilor pentru pierderi aşteptate, altele decât cele înregistrate în contul 58171 sau 58174, după caz; ajustări determinate de trecerea la aplicarea metodei dobânzii efective; repunerea în conturi bilanţiere a creanţelor evidenţiate în afara bilanţului care îndeplinesc criteriile de recunoaştere ca active; ajustări provenite din retratarea fondului comercial, a cheltuielilor de constituire şi alte ajustări;"

    aa) La CLASA 5 "CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE ŞI PROVIZIOANE", Grupa 58 - REZULTATUL REPORTAT, contul 5817 "Rezultatul reportat provenit din implementarea IFRS ca bază a contabilităţii", se introduce un cont sintetic de gradul III, cu următorul conţinut:
    "58174 - Rezultatul reportat din provizioane specifice constituite de instituţiile financiare nebancare
    58174 - rezultatul reportat provenit din ajustările cerute de implementarea IFRS ca bază a contabilităţii reprezentând diferenţele nete dintre valoarea provizioanelor specifice, aferente fiecărui element pentru care au fost constituite respectivele provizioane specifice, determinate la data de 31.12.2022 potrivit Regulamentului BNR nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit, şi ajustările pentru pierderi aşteptate evidenţiate la data de 01.01.2023 potrivit prevederilor IFRS, aferente fiecărui element pentru care au fost constituite provizioane specifice."

    bb) La CLASA 5 "CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE ŞI PROVIZIOANE", Grupa 58 - REZULTATUL REPORTAT, contul 581 "Rezultatul reportat", se introduce un cont sintetic de gradul II, cu următorul conţinut:
    "5818 - Rezultatul reportat provenit din trecerea instituţiilor financiare nebancare la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene
    5818 - rezultatul reportat provenit din trecerea instituţiilor financiare nebancare la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene."

    cc) La CLASA 6 "CHELTUIELI", Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE, contul 602 "Cheltuieli cu operaţiunile cu clientela", denumirea contului 6024 se modifică şi devine "Dobânzi la conturile clientelei", iar conţinutul contului 6024 se elimină.
    dd) La CLASA 6 "CHELTUIELI", Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE, contul 6024 "Dobânzi la conturile clientelei", se introduc două conturi sintetice de gradul III, cu următorul conţinut:
    "60241 - Dobânzi la conturile curente
        60242 - Dobânzi la conturile de plăţi
        60241 - dobânzi aferente soldurilor creditoare ale conturilor curente deschise clientelei de către instituţiile de credit, precum şi cele aferente depozitelor la termen constituite de clientelă la instituţiile de credit şi desfiinţate înainte de scadenţă, pentru care se acordă dobânda la vedere;
    60242 - dobânzi aferente soldurilor creditoare ale conturilor de plăţi deschise clientelei de către instituţiile financiare nebancare;"

    ee) La CLASA 6 "CHELTUIELI", Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE, contul 602 "Cheltuieli cu operaţiunile cu clientela", prevederile specifice privind înregistrarea/neînregistrarea în conturi se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌────────────────────────┬─────────────┐
│Nu se înregistrează în │Se │
│conturile: │înregistrează│
│ │în conturile:│
├────────────────────────┼─────────────┤
│ │6015 „Dobânzi│
│ │la │
│ │operaţiunile │
│ │repo şi │
│6023 – Dobânzi şi │titlurile │
│vărsăminte asimilate │date cu │
│aferente operaţiunilor │împrumut” │
│repo şi cu titluri date ├─────────────┤
│cu împrumut, efectuate │673 „Dobânzi │
│cu instituţiile de │la │
│credit │operaţiunile │
│ │repo şi │
│ │titlurile │
│ │date cu │
│ │împrumut” │
└────────────────────────┴─────────────┘

"

    ff) La CLASA 6 "CHELTUIELI", Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE, contul 604 "Cheltuieli cu operaţiunile de leasing", se introduce un cont sintetic de gradul II, cu următorul conţinut:
    "6045 - Alte cheltuieli cu operaţiunile de leasing
    6045 - alte cheltuieli cu operaţiunile de leasing (de exemplu, cheltuieli care nu sunt incluse în valoarea datoriei de leasing, pierderi înregistrate de locatar din modificarea contractelor de leasing etc.)"

    gg) La CLASA 6 "CHELTUIELI", Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE, conţinutul contului 6087 "Alte cheltuieli cu prestaţiile de servicii financiare" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "6087 - cheltuieli pe care instituţia le suportă pentru prestările de servicii financiare conexe: obţinerea de informaţii (privind solvabilitatea sau poziţia financiară a clienţilor şi a instituţiilor de credit corespondente), comisioane aferente valorilor remise la încasare, cheltuieli cu reducerile sau bonificaţiile acordate terţilor şi alte cheltuieli cu prestaţiile de servicii financiare etc.;"

    hh) La CLASA 6 "CHELTUIELI", Grupa 62 - CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, taxe ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE, conţinutul contului 621 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "621 - cheltuieli cu impozite (altele decât impozitul pe profit), taxe şi vărsăminte asimilate datorate bugetului statului sau altor organisme publice sau private."

    ii) La CLASA 6 "CHELTUIELI", Grupa 64 - CHELTUIELI DIVERSE DE EXPLOATARE, contul 649 "Alte cheltuieli diverse de exploatare", se introduce un cont sintetic de gradul II, cu următoarea detaliere:
    "6495 - Dobânzi la împrumuturile primite de instituţiile financiare nebancare de la acţionari şi la alte împrumuturi
        64951 - Dobânzi la împrumuturile primite de la acţionari
    64952 - Dobânzi la alte împrumuturi primite"

    jj) La CLASA 6 "CHELTUIELI", Grupa 64 - CHELTUIELI DIVERSE DE EXPLOATARE, conţinutul contului 649 "Alte cheltuieli diverse de exploatare" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "649 - acest cont înregistrează alte cheltuieli diverse din exploatare, în special: despăgubiri, amenzi, penalităţi, donaţii, subvenţii acordate, sponsorizări, cheltuieli cu dobânzile la împrumuturile primite de instituţiile financiare nebancare de la acţionari şi la alte împrumuturi primite de instituţiile financiare nebancare, cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare, precum şi alte cheltuieli diverse din exploatare."

    kk) La CLASA 6 "CHELTUIELI", Grupa 66 - CHELTUIELI CU AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PIERDERI AŞTEPTATE, PROVIZIOANE, PIERDERI DIN CREANŢE, MODIFICĂRI ALE FLUXURILOR DE TREZORERIE CONTRACTUALE ŞI ALTE AJUSTĂRI, denumirea contului 662 se modifică şi devine "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni cu clientela şi operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări.
    ll) La CLASA 6 "CHELTUIELI", Grupa 66 - CHELTUIELI CU AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PIERDERI AŞTEPTATE, PROVIZIOANE, PIERDERI DIN CREANŢE, MODIFICĂRI ALE FLUXURILOR DE TREZORERIE CONTRACTUALE ŞI ALTE AJUSTĂRI, în cadrul conţinutului conturilor sintetice de gradul II deschise în cadrul contului 662 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni cu clientela şi operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", referirile la operaţiuni cu clientela se vor citi ca referiri la operaţiuni cu clientela şi operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit.
    mm) La CLASA 6 "CHELTUIELI" se introduce o grupă de conturi nouă, Grupa 67 - CHELTUIELI DIN OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT , cu următoarea detaliere şi următorul conţinut:
    "Grupa 67 - CHELTUIELI DIN OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT
        671 - Dobânzi la conturile curente
        672 - Dobânzi la împrumuturile primite de la instituţii de credit
        6721 - Dobânzi la împrumuturile de pe o zi pe alta
        6722 - Dobânzi la împrumuturile la termen
        673 - Dobânzi la operaţiunile repo şi titlurile date cu împrumut
        6731 - Dobânzi la operaţiunile repo de pe o zi pe alta
        6732 - Dobânzi la operaţiunile repo la termen
        6733 - Dobânzi la titlurile date cu împrumut de pe o zi pe alta
        6734 - Dobânzi la titlurile date cu împrumut la termen
        674 - Dobânzi privind alte sume datorate instituţiilor de credit
        679 - Comisioane
        CONŢINUT:
        671 - dobânzi şi vărsăminte asimilate aferente soldurilor creditoare ale conturilor curente deschise de instituţiile financiare nebancare la instituţii de credit;
        672 - dobânzi şi vărsăminte asimilate aferente împrumuturilor primite de instituţiile financiare nebancare de la instituţii de credit;
        673 - dobânzi şi vărsăminte asimilate aferente operaţiunilor repo şi cu titluri date cu împrumut, efectuate de instituţiile financiare nebancare cu instituţiile de credit;
        674 - dobânzi şi vărsăminte asimilate privind alte sume datorate de instituţiile financiare nebancare instituţiilor de credit;
    679 - comisioane aferente operaţiunilor dintre instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit."

    nn) La CLASA 7 "VENITURI", Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE, contul 702 "Venituri din operaţiuni cu clientela", denumirea contului 7024 se modifică şi devine "Dobânzi la conturile clientelei", iar conţinutul contului 7024 se elimină.
    oo) La CLASA 7 "VENITURI", Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE, contul 7024 "Dobânzi la conturile clientelei", se introduc două conturi sintetice de gradul III, cu următorul conţinut:
    "70241 - Dobânzi la conturile curente
        70242 - Dobânzi la conturile de plăţi
        70241 - dobânzi şi vărsăminte asimilate aferente conturilor curente debitoare deschise clientelei de instituţiile de credit şi creditelor de trezorerie înregistrate în debitul contului curent;
    70242 - dobânzi şi vărsăminte asimilate aferente conturilor de plăţi debitoare deschise clientelei de către instituţiile financiare nebancare;"

    pp) La CLASA 7 "VENITURI", Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE, contul 702 "Venituri din operaţiuni cu clientela", prevederile specifice privind înregistrarea/neînregistrarea în conturi se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌───────────────────────┬──────────────┐
│Nu se înregistrează în │Se │
│conturile: │înregistrează │
│ │în conturile: │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │7015 „Dobânzi │
│ │de la │
│ │operaţiunile │
│ │reverse repo │
│7023 – Dobânzi şi │şi titlurile │
│vărsăminte asimilate │luate cu │
│aferente operaţiunilor │împrumut” │
│reverse repo şi cu ├──────────────┤
│titluri luate cu │774 „Dobânzi │
│împrumut, efectuate cu │de la │
│instituţiile de credit │operaţiunile │
│ │reverse repo │
│ │şi titlurile │
│ │luate cu │
│ │împrumut │
├───────────────────────┼──────────────┤
│7029 – Comisioane │7085 „Venituri│
│aferente valorilor la │privind │
│încasare │mijloacele de │
│ │plată” │
└───────────────────────┴──────────────┘

"

    qq) La CLASA 7 "VENITURI", Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE, contul 703 "Venituri din operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare", prevederile specifice privind înregistrarea/neînregistrarea în conturi se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌─────────────────────┬────────────────┐
│Nu se înregistrează │Se înregistrează│
│în conturile: │în conturile: │
├─────┬───────────────┼────────────────┤
│ │ │7015 „Dobânzi de│
│ │ │la operaţiunile │
│70311│– Venituri │reverse repo şi │
│ │privind │titlurile luate │
│ │operaţiunile │cu împrumut │
├─────┤reverse repo şi├────────────────┤
│ │titlurile luate│774 „Dobânzi de │
│ │cu împrumut │la operaţiunile │
│70321│ │reverse repo şi │
│ │ │titlurile luate │
│ │ │cu împrumut” │
├─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │7023 „Dobânzi de│
│ │ │la operaţiunile │
│ │ │reverse repo şi │
│ │ │titlurile luate │
│ │ │cu împrumut” │
└─────┴───────────────┴────────────────┘

"

    rr) La CLASA 7 "VENITURI", Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE, contul 704 "Venituri din operaţiunile de leasing", se introduce un cont sintetic de gradul II, cu următorul conţinut:
    "7045 - Alte venituri din operaţiunile de leasing
    7045 - alte venituri din operaţiunile de leasing (de exemplu, venituri care nu sunt incluse în valoarea investiţiei nete în leasing, câştiguri înregistrate de locatar din modificarea contractelor de leasing etc.)"

    ss) La CLASA 7 "VENITURI", Grupa 76 - VENITURI DIN AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PIERDERI AŞTEPTATE, PROVIZIOANE, RECUPERĂRI DE CREANŢE, CÂŞTIGURI DIN MODIFICĂRI ALE FLUXURILOR DE TREZORERIE CONTRACTUALE ŞI ALTE AJUSTĂRI, denumirea contului 762 se modifică şi devine "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni cu clientela şi operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări.
    tt) La CLASA 7 "VENITURI", Grupa 76 - VENITURI DIN AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PIERDERI AŞTEPTATE, PROVIZIOANE, RECUPERĂRI DE CREANŢE, CÂŞTIGURI DIN MODIFICĂRI ALE FLUXURILOR DE TREZORERIE CONTRACTUALE ŞI ALTE AJUSTĂRI, în cadrul conţinutului conturilor sintetice de gradul II deschise în cadrul contului 762 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni cu clientela şi operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", referirile la operaţiuni cu clientela se vor citi ca referiri la operaţiuni cu clientela şi operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit.
    uu) La CLASA 7 "VENITURI" se introduce o grupă de conturi nouă, Grupa 77 - VENITURI DIN OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT , cu următoarea detaliere şi următorul conţinut:
    "Grupa 77 - VENITURI DIN OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT
        771 - Dobânzi de la conturile curente
        772 - Dobânzi de la depozitele constituite la instituţii de credit
        7721 - Dobânzi de la depozitele la vedere
        7722 - Dobânzi de la depozitele la termen
        7723 - Dobânzi de la depozitele colaterale
        773 - Dobânzi de la creditele acordate instituţiilor de credit
        7731 - Dobânzi de la creditele de pe o zi pe alta
        7732 - Dobânzi de la creditele la termen
        774 - Dobânzi de la operaţiunile reverse repo şi titlurile luate cu împrumut
        7741 - Dobânzi de la operaţiunile reverse repo de pe o zi pe alta
        7742 - Dobânzi de la operaţiunile reverse repo la termen
        7743 - Dobânzi de la titlurile luate cu împrumut de pe o zi pe alta
        7744 - Dobânzi de la titlurile luate cu împrumut la termen
        775 - Dobânzi privind valorile de recuperat de la instituţii de credit
        779 - Comisioane
        CONŢINUT:
        771 - dobânzi şi venituri asimilate aferente soldurilor debitoare ale conturilor curente deschise de instituţiile financiare nebancare la instituţii de credit;
        772 - dobânzi şi venituri asimilate aferente depozitelor constituite de instituţiile financiare nebancare la instituţii de credit;
        773 - dobânzi şi venituri asimilate aferente creditelor acordate de instituţiile financiare nebancare instituţiilor de credit;
        774 - dobânzi şi venituri asimilate aferente operaţiunilor reverse repo şi cu titluri luate cu împrumut, efectuate de instituţiile financiare nebancare cu instituţiile de credit;
        775 - dobânzi şi venituri asimilate privind valorile de recuperat de către instituţiile financiare nebancare de la instituţii de credit;
    779 - comisioane aferente operaţiunilor dintre instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit."

    vv) La CLASA 9 "OPERAŢIUNI ÎN AFARA BILANŢULUI", Grupa 90 - ANGAJAMENTE DE CREDITARE, conţinutul conturilor 901 "Angajamente în favoarea instituţiilor de credit" şi 902 "Angajamente primite de la instituţiile de credit" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "901 - angajamente de creditare date de instituţie prin care aceasta se obligă să pună la dispoziţia instituţiilor de credit, fondurile pe care acestea le solicită;
    902 - angajamente de creditare primite de la instituţii de credit prin care acestea se obligă să pună la dispoziţia instituţiilor fondurile solicitate;"

    ww) La descrierea Clasei 5, primul paragraf, precum şi în cadrul conţinutului următoarelor conturi: 30123 "Datorii constituite prin titluri", 3021 "Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere", 30212 "Instrumente de datorie", 30213 "Credite şi creanţe", 3022 "Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere", 30222 " Datorii constituite prin titluri", 30229 "Alte datorii financiare", 3251 "Obligaţiuni", 3257 "Datorii ataşate şi sume de amortizat", 32571 "Datorii ataşate", 32572 "Sume de amortizat", 3261 "Alte datorii constituite prin titluri", 355 "Debitori diverşi", 3552 "Debitori din avansuri spre decontare", 356 "Creditori diverşi", 357 "Decontări din operaţiuni în asocieri în participaţie", 362 "Materiale şi alte consumabile", 501 "Capital social", 5011 "Capital subscris nevărsat", 5012 "Capital subscris vărsat", 513 "Rezerve statutare sau contractuale", 531 "Datorii subordonate la termen", 532 "Datorii subordonate pe durată nedeterminată", 60321 "Pierderi din evaluarea şi cesiunea activelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere", 60322 "Pierderi din evaluarea şi cesiunea datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere", 60323 "Costuri de tranzacţionare", 70321 "Câştiguri din evaluarea şi cesiunea activelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere", 70322 "Câştiguri din evaluarea şi cesiunea datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere", 7036 "Venituri din datorii constituite prin titluri", 741 "Cota - parte din cheltuielile sediului social", 903 "Angajamente în favoarea clientelei", 904 "Angajamente primite de la clientelă", 981 "Angajamente îndoielnice", 99611 "Credite nerecuperabile", 99612 "Creanţe ataşate şi sume de amortizat aferente creditelor nerecuperabile", 99621 "Alte active financiare nerecuperabile" şi 99622 "Creanţe ataşate şi sume de amortizat aferente altor active financiare nerecuperabile", referirile la instituţii de credit se vor citi ca referiri la instituţii.

    34. În tot cuprinsul anexei, cu excepţia prevederilor punctului 210 şi punctului 212, referirile la instituţii de credit se vor citi ca referiri la instituţii, cu exceptia prevederilor punctului 62, ale punctului 63 alineatul (1), ale punctului 64 alineatul (1), ale punctului 67, ale punctului 72, ale punctului 91 alineatul (1), alineatul (3) şi alineatul (4) litera b), ale punctului 93, ale punctului 104, ale punctului 123, ale punctului 166, ale punctului 167 alineatul (1) şi ale punctului 225 alineatul (5), în care referirile la instituţii de credit se vor citi în continuare ca referiri la instituţii de credit, a prevederilor Capitolului V, în care referirile la instituţii de credit se vor citi ca referiri la instituţii de credit şi instituţii financiare, precum şi a prevederilor explicit modificate prin prezentul proiect de ordin.
    35. Prevederile Secţiunii 1 a Capitolului VI din anexă, cu exceptia prevederilor punctelor 58 litera a) şi 60, precum şi prevederile punctelor 24, 75 litera e), 91, 92, 93, 104, 105 literele a) şi b), 106, 107, 123 şi 150 alineatele (5), (7) şi (8) din anexă se aplică doar instituţiilor de credit.
    36. În tot cuprinsul anexei, referirile la Regulamentul BCE/2013/33 se vor citi ca referiri la Regulamentul BCE/2021/2^1).
        ^1) Regulamentul (UE) 2021/379 al Băncii Centrale Europene din 22 ianuarie 2021 privind posturile din bilanţ ale instituţiilor de credit şi ale sectorului instituţii financiare monetare (reformare) (BCE/2021/2)


    ANEXA 2

          Concordanţele^1) între conturile aplicabile instituţiilor financiare
               nebancare din planul de conturi prevăzut de Reglementările
                           contabile conforme cu Standardele
          Internaţionale de Raportare Financiară şi conturile corespunzătoare
       prevăzute de Reglementările contabile conforme cu directivele europene^2)
        ^1) Concordanţele prevăzute în prezenta anexă nu au caracter exhaustiv, acestea putând fi adaptate în funcţie de specificul operaţiunilor, cu respectarea conţinutului conturilor prevăzute de cele două reglementări
        ^2) Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015, cu modificările şi completările ulterioare

┌─────────────────────┬─────────────────────┬────────────────┐
│Conturi prevăzute de │Conturi prevăzute de │ │
│reglementările │reglementările │Observaţii │
│contabile conforme cu│contabile conforme cu│ │
│IFRS │directivele europene │ │
├─────┬───────────────┼─────┬───────────────┼────────────────┤
│101 │Casa │101 │Casa │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Numerar în │ │Numerar în │ │
│102 │ATM-uri şi │102 │ATM-uri şi │ │
│ │ASV-uri │ │ASV-uri │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│109 │Alte valori │109 │Alte valori │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │201 │Creanţe │ │
│ │ │ │comerciale │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Venituri │Preia parţial │
│201 │Creanţe │376 │înregistrate în│conturile 376, │
│ │comerciale │ │avans │respectiv │
│ │ ├─────┼───────────────┤375.*3) │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│2011 │Creanţe │2011 │Creanţe │ │
│ │comerciale │ │comerciale │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┤ │
│20111│Scont │20111│Scont │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┤ │
│20112│Factoring cu │20112│Factoring cu │ │
│ │recurs │ │recurs │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┤ │
│20113│Forfetare │20113│Forfetare │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┤ │
│20114│Factoring fără │20114│Factoring fără │ │
│ │recurs │ │recurs │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│20119│Alte creanţe │20119│Alte creanţe │ │
│ │comerciale │ │comerciale │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │2017 │Creanţe ataşate│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Venituri │ │
│ │Creanţe ataşate│376 │înregistrate în│Preia parţial │
│2017 │şi sume de │ │avans │conturile 376, │
│ │amortizat ├─────┼───────────────┤respectiv 375. │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│20171│Creanţe ataşate│2017 │Creanţe ataşate│ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│Cont nou │
│ │Sume de │ │avans │ │
│20172│amortizat ├─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Cheltuieli │Preia parţial │
│ │ │375 │înregistrate în│conturile 376, │
│ │ │ │avans │respectiv 375. │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │202 │Credite de │ │
│ │ │ │trezorerie │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Venituri │Preia parţial │
│202 │Credite de │376 │înregistrate în│conturile 376, │
│ │trezorerie │ │avans │respectiv 375. │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│2021 │Credite de │2021 │Credite de │ │
│ │trezorerie │ │trezorerie │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Utilizări din │ │Utilizări din │ │
│20211│deschideri de │20211│deschideri de │ │
│ │credite │ │credite │ │
│ │permanente │ │permanente │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│20212│Credit global │20212│Credit global │ │
│ │de exploatare │ │de exploatare │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Diferenţe de │ │Diferenţe de │ │
│ │rambursat │ │rambursat │ │
│20213│legate de │20213│legate de │ │
│ │utilizarea │ │utilizarea │ │
│ │cardurilor │ │cardurilor │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│20219│Alte credite de│20219│Alte credite de│ │
│ │trezorerie │ │trezorerie │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │2027 │Creanţe ataşate│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Venituri │ │
│ │Creanţe ataşate│376 │înregistrate în│Preia parţial │
│2027 │şi sume de │ │avans │conturile 376, │
│ │amortizat ├─────┼───────────────┤respectiv 375. │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│20271│Creanţe ataşate│2027 │Creanţe ataşate│ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│Cont nou │
│ │Sume de │ │avans │Preia parţial │
│20272│amortizat ├─────┼───────────────┤conturile 376, │
│ │ │ │Cheltuieli │respectiv 375. │
│ │ │375 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Credite de │ │
│ │ │203 │consum şi │ │
│ │ │ │vânzări în rate│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │Credite de │ │Venituri │Preia parţial │
│203 │consum şi │376 │înregistrate în│conturile 376, │
│ │vânzări în rate│ │avans │respectiv 375. │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│2031 │Credite de │2031 │Credite de │ │
│ │consum │ │consum │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Credite de │ │Credite de │ │
│20311│consum pentru │20311│consum pentru │ │
│ │nevoi personale│ │nevoi personale│ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Credite de │ │Credite de │ │
│20312│consum pentru │20312│consum pentru │ │
│ │achiziţionarea │ │achiziţionarea │ │
│ │de bunuri │ │de bunuri │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│2032 │Vânzări în rate│2032 │Vânzări în rate│ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │2037 │Creanţe ataşate│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Venituri │ │
│ │Creanţe ataşate│376 │înregistrate în│Preia parţial │
│2037 │şi sume de │ │avans │conturile 376, │
│ │amortizat ├─────┼───────────────┤respectiv 375. │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│20371│Creanţe ataşate│2037 │Creanţe ataşate│ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│Cont nou │
│ │Sume de │ │avans │Preia parţial │
│20372│amortizat ├─────┼───────────────┤conturile 376, │
│ │ │ │Cheltuieli │respectiv 375. │
│ │ │375 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Credite pentru │ │
│ │ │ │finanţarea │ │
│ │ │204 │operaţiunilor │ │
│ │ │ │de comerţ │ │
│ │Credite pentru │ │exterior │ │
│ │finanţarea ├─────┼───────────────┤Preia parţial │
│204 │operaţiunilor │ │Venituri │conturile 376, │
│ │de comerţ │376 │înregistrate în│respectiv 375. │
│ │exterior │ │avans │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│2041 │Credite pentru │2041 │Credite pentru │ │
│ │import │ │import │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│2042 │Credite pentru │2042 │Credite pentru │ │
│ │export │ │export │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │2047 │Creanţe ataşate│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Venituri │ │
│ │Creanţe ataşate│376 │înregistrate în│Preia parţial │
│2047 │şi sume de │ │avans │conturile 376, │
│ │amortizat ├─────┼───────────────┤respectiv 375. │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│20471│Creanţe ataşate│2047 │Creanţe ataşate│ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│Cont nou │
│ │Sume de │ │avans │Preia parţial │
│20472│amortizat ├─────┼───────────────┤conturile 376, │
│ │ │ │Cheltuieli │respectiv 375. │
│ │ │375 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Credite pentru │ │
│ │ │ │finanţarea │ │
│ │ │205 │stocurilor şi │ │
│ │ │ │pentru │ │
│ │Credite pentru │ │echipamente │ │
│ │finanţarea ├─────┼───────────────┤Preia parţial │
│205 │stocurilor şi │ │Venituri │conturile 376, │
│ │pentru │376 │înregistrate în│respectiv 375. │
│ │echipamente │ │avans │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Credite pentru │ │Credite pentru │ │
│2051 │finanţarea │2051 │finanţarea │ │
│ │stocurilor │ │stocurilor │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│2052 │Credite pentru │2052 │Credite pentru │ │
│ │echipamente │ │echipamente │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │2057 │Creanţe ataşate│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Venituri │ │
│ │Creanţe ataşate│376 │înregistrate în│Preia parţial │
│2057 │şi sume de │ │avans │conturile 376, │
│ │amortizat ├─────┼───────────────┤respectiv 375. │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│20571│Creanţe ataşate│2057 │Creanţe ataşate│ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│Cont nou Preia │
│ │Sume de │ │avans │parţial │
│20572│amortizat ├─────┼───────────────┤conturile 376, │
│ │ │ │Cheltuieli │respectiv 375. │
│ │ │375 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Credite pentru │ │
│ │ │206 │investiţii │ │
│ │ │ │imobiliare │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │Credite pentru │ │Venituri │Preia parţial │
│206 │investiţii │376 │înregistrate în│conturile 376, │
│ │imobiliare │ │avans │respectiv 375. │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Credite pentru │ │Credite pentru │ │
│2061 │investiţii │2061 │investiţii │ │
│ │imobiliare │ │imobiliare │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│20611│Credite │20611│Credite │ │
│ │ipotecare │ │ipotecare │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Alte credite │ │Alte credite │ │
│20619│pentru │20619│pentru │ │
│ │investiţii │ │investiţii │ │
│ │imobiliare │ │imobiliare │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │2067 │Creanţe ataşate│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Venituri │ │
│ │Creanţe ataşate│376 │înregistrate în│Preia parţial │
│2067 │şi sume de │ │avans │conturile 376, │
│ │amortizat ├─────┼───────────────┤respectiv 375. │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│20671│Creanţe ataşate│2067 │Creanţe ataşate│ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│Cont nou │
│ │Sume de │ │avans │Preia parţial │
│20672│amortizat ├─────┼───────────────┤conturile 376, │
│ │ │ │Cheltuieli │respectiv 375. │
│ │ │375 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Alte credite │ │
│ │ │209 │acordate │ │
│ │ │ │clientelei │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │Alte credite │ │Venituri │Preia parţial │
│209 │acordate │376 │înregistrate în│conturile 376, │
│ │clientelei │ │avans │respectiv 375. │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Alte credite │ │Alte credite │ │
│2091 │acordate │2091 │acordate │ │
│ │clientelei │ │clientelei │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │2097 │Creanţe ataşate│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Venituri │ │
│ │Creanţe ataşate│376 │înregistrate în│Preia parţial │
│2097 │şi sume de │ │avans │conturile 376, │
│ │amortizat ├─────┼───────────────┤respectiv 375. │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│20971│Creanţe ataşate│2097 │Creanţe ataşate│ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│Cont nou │
│ │Sume de │ │avans │Preia parţial │
│20972│amortizat ├─────┼───────────────┤conturile 376, │
│ │ │ │Cheltuieli │respectiv 375. │
│ │ │375 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Credite │ │
│ │ │231 │acordate │ │
│ │ │ │instituţiilor │ │
│ │ │ │financiare │ │
│ │Credite ├─────┼───────────────┤Preia parţial │
│231 │acordate │ │Venituri │conturile 376, │
│ │instituţiilor │376 │înregistrate în│respectiv 375. │
│ │financiare │ │avans │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Credite de pe o│ │Credite de pe o│ │
│ │zi pe alta │ │zi pe alta │ │
│2311 │acordate │2311 │acordate │ │
│ │instituţiilor │ │instituţiilor │ │
│ │financiare │ │financiare │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Credite la │ │Credite la │ │
│2312 │termen acordate│2312 │termen acordate│ │
│ │instituţiilor │ │instituţiilor │ │
│ │financiare │ │financiare │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │2317 │Creanţe ataşate│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Venituri │ │
│ │Creanţe ataşate│376 │înregistrate în│Preia parţial │
│2317 │şi sume de │ │avans │conturile 376, │
│ │amortizat ├─────┼───────────────┤respectiv 375. │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│23171│Creanţe ataşate│2317 │Creanţe ataşate│ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│Cont nou │
│ │Sume de │ │avans │Preia parţial │
│23172│amortizat ├─────┼───────────────┤conturile 376, │
│ │ │ │Cheltuieli │respectiv 375. │
│ │ │375 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Împrumuturi │ │
│ │ │232 │primite de la │ │
│ │ │ │instituţiile │ │
│ │ │ │financiare │ │
│ │Împrumuturi ├─────┼───────────────┤Preia parţial │
│232 │primite de la │ │Cheltuieli │conturile 375, │
│ │instituţiile │375 │înregistrate în│respectiv 376. │
│ │financiare │ │avans │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Împrumuturi de │ │Împrumuturi de │ │
│ │pe o zi pe alta│ │pe o zi pe alta│ │
│2321 │de la │2321 │de la │ │
│ │instituţiile │ │instituţiile │ │
│ │financiare │ │financiare │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Împrumuturi la │ │Împrumuturi la │ │
│2322 │termen de la │2322 │termen de la │ │
│ │instituţiile │ │instituţiile │ │
│ │financiare │ │financiare │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │2327 │Datorii ataşate│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │Datorii ataşate│375 │înregistrate în│Preia parţial │
│2327 │şi sume de │ │avans │conturile 375, │
│ │amortizat ├─────┼───────────────┤respectiv 376. │
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│23271│Datorii ataşate│2327 │Datorii ataşate│ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│Cont nou │
│ │Sume de │ │avans │Preia parţial │
│23272│amortizat ├─────┼───────────────┤conturile 375, │
│ │ │ │Venituri │respectiv 376. │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │243 │Valori date în │ │
│ │ │ │pensiune │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Titluri date în│ │
│ │ │3012 │pensiune │ │
│ │Operaţiuni repo│ │livrată │Preia parţial │
│241 │şi titluri date├─────┼───────────────┤conturile 3012, │
│ │cu împrumut │ │Venituri │376, respectiv │
│ │ │376 │înregistrate în│375. │
│ │ │ │avans │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Valori date în │ │
│ │ │2431 │pensiune de pe │ │
│ │Operaţiuni repo│ │o zi pe alta │Preia parţial │
│2411 │de pe o zi pe ├─────┼───────────────┤contul 30121. ’ │
│ │alta │ │Titluri date în│ │
│ │ │30121│pensiune │ │
│ │ │ │livrată │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Valori date în │ │
│ │ │2432 │pensiune la │ │
│ │Operaţiuni repo│ │termen │Preia parţial │
│2412 │la termen ├─────┼───────────────┤contul 30121. ’ │
│ │ │ │Titluri date în│ │
│ │ │30121│pensiune │ │
│ │ │ │livrată │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Cont nou, │
│ │Titluri date cu│ │ │modificare │
│2413 │împrumut de pe │ │ │contabilizare │
│ │o zi pe alta │ │ │împrumuturi de │
│ │ │ │ │titluri. │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Cont nou, │
│ │Titluri date cu│ │ │modificare │
│2414 │împrumut la │ │ │contabilizare │
│ │termen │ │ │împrumuturi de │
│ │ │ │ │titluri. │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │2437 │Datorii ataşate│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │30127│Datorii ataşate│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤Preia parţial │
│ │Datorii ataşate│ │Venituri │conturile 30127,│
│2417 │şi sume de │376 │înregistrate în│376, respectiv │
│ │amortizat │ │avans │375. │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │2437 │Datorii ataşate│Preia parţial │
│24171│Datorii ataşate├─────┼───────────────┤contul 30127. ’ │
│ │ │30127│Datorii ataşate│ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│Cont nou │
│ │Sume de │ │avans │Preia parţial │
│24172│amortizat ├─────┼───────────────┤conturile 376, │
│ │ │ │Cheltuieli │respectiv 375. │
│ │ │375 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │241 │Valori primite │ │
│ │ │ │în pensiune │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Titluri primite│ │
│ │ │3011 │în pensiune │ │
│ │Operaţiuni │ │livrată │Preia parţial │
│243 │reverse repo şi├─────┼───────────────┤conturile 3011, │
│ │titluri luate │ │Cheltuieli │375, respectiv │
│ │cu împrumut │375 │înregistrate în│376. │
│ │ │ │avans │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Valori primite │ │
│ │ │2411 │în pensiune de │ │
│ │Operaţiuni │ │pe o zi pe alta│Preia parţial │
│2431 │reverse repo de├─────┼───────────────┤contul 30111. │
│ │pe o zi pe alta│ │Titluri primite│ │
│ │ │30111│în pensiune │ │
│ │ │ │livrată │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Valori primite │ │
│ │ │2412 │în pensiune la │ │
│ │Operaţiuni │ │termen │Preia parţial │
│2432 │reverse repo la├─────┼───────────────┤contul 30111. │
│ │termen │ │Titluri primite│ │
│ │ │30111│în pensiune │ │
│ │ │ │livrată │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Cont nou, │
│ │Titluri luate │ │ │modificare │
│2433 │cu împrumut de │ │ │contabilizare │
│ │pe o zi pe alta│ │ │împrumuturi de │
│ │ │ │ │titluri. │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Cont nou, │
│ │Titluri luate │ │ │modificare │
│2434 │cu împrumut la │ │ │contabilizare │
│ │termen │ │ │împrumuturi de │
│ │ │ │ │titluri. │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │2417 │Creanţe ataşate│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │30117│Creanţe ataşate│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤Preia parţial │
│ │Creanţe ataşate│ │Cheltuieli │conturile 30117,│
│2437 │şi sume de │375 │înregistrate în│375, respectiv │
│ │amortizat │ │avans │376. │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │2417 │Creanţe ataşate│ │
│24371│Creanţe ataşate├─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │30117│Creanţe ataşate│Preia parţial │
│ │ │ │ │contul 30117. │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│Cont nou │
│ │Sume de │ │avans │Preia parţial │
│24372│amortizat ├─────┼───────────────┤conturile 375, │
│ │ │ │Venituri │respectiv 376. │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Conturi de │ │
│ │ │251 │plăţi şi monedă│ │
│ │Conturi │ │electronică │ │
│ │curente, ├─────┼───────────────┤ │
│ │conturi de │ │Venituri │Preia parţial │
│251 │monedă │376 │înregistrate în│conturile 376, │
│ │electronică şi │ │avans │respectiv 375. │
│ │conturi de ├─────┼───────────────┤ │
│ │plăţi │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Conturi de │ │Conturi de │ │
│2512 │monedă │2512 │monedă │ │
│ │electronică │ │electronică │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│2513 │Conturi de │2511 │Conturi de │ │
│ │plăţi │ │plăţi │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │2517 │Creanţe şi │ │
│ │ │ │datorii ataşate│ │
│ │Creanţe ├─────┼───────────────┤ │
│ │ataşate, │ │Venituri │Preia parţial │
│2517 │datorii ataşate│376 │înregistrate în│conturile 376, │
│ │şi sume de │ │avans │respectiv 375. │
│ │amortizat ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │25171│Creanţe ataşate│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Venituri │ │
│ │Creanţe ataşate│376 │înregistrate în│Preia parţial │
│25171│şi sume de │ │avans │conturile 376, │
│ │amortizat ├─────┼───────────────┤respectiv 375. │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │25172│Datorii ataşate│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │Datorii ataşate│375 │înregistrate în│Preia parţial │
│25172│şi sume de │ │avans │conturile 376, │
│ │amortizat ├─────┼───────────────┤respectiv 375. │
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │261 │Valori de │ │
│ │ │ │recuperat │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Venituri │Preia parţial │
│261 │Valori de │376 │înregistrate în│conturile 376, │
│ │recuperat │ │avans │respectiv 375. │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│2611 │Valori de │2611 │Valori de │ │
│ │recuperat │ │recuperat │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │2617 │Creanţe ataşate│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Venituri │ │
│ │Creanţe ataşate│376 │înregistrate în│Preia parţial │
│2617 │şi sume de │ │avans │conturile 376, │
│ │amortizat ├─────┼───────────────┤respectiv 375. │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│26171│Creanţe ataşate│2617 │Creanţe ataşate│ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│Cont nou │
│ │Sume de │ │avans │Preia parţial │
│26172│amortizat ├─────┼───────────────┤conturile 376, │
│ │ │ │Cheltuieli │respectiv 375. │
│ │ │375 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │262 │Alte sume │ │
│ │ │ │datorate │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │2521 │Conturi de │ │
│ │ │ │factoring │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │Alte sume │2527 │Datorii ataşate│Preia parţial │
│262 │datorate ├─────┼───────────────┤conturile 375 şi│
│ │ │ │Cheltuieli │376. │
│ │ │375 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │2621 │Alte sume │ │
│ │Alte sume │ │datorate │ │
│2621 │datorate ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │2521 │Conturi de │ │
│ │ │ │factoring │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │2627 │Datorii ataşate│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │2527 │Datorii ataşate│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │Datorii ataşate│ │Cheltuieli │Preia parţial │
│2627 │şi sume de │375 │înregistrate în│conturile 375 şi│
│ │amortizat │ │avans │376. │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │2627 │Datorii ataşate│ │
│26271│Datorii ataşate├─────┼───────────────┤ │
│ │ │2527 │Datorii ataşate│ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│Cont nou │
│ │Sume de │ │avans │Preia parţial │
│26272│amortizat ├─────┼───────────────┤conturile 375, │
│ │ │ │Venituri │respectiv 376. │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Dobânzi care │ │ │ │
│ │rezultă dintr-o│ │ │ │
│263 │rată negativă a│ │ │Cont nou │
│ │dobânzii │ │ │ │
│ │efective │ │ │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│2631 │Dobânzi de │ │ │Cont nou │
│ │încasat │ │ │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│2632 │Dobânzi de │ │ │Cont nou │
│ │plătit │ │ │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Conturi curente│ │
│ │ │271 │la instituţii │ │
│ │ │ │de credit │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │Conturi curente│ │Cheltuieli │Preia parţial │
│271 │la instituţii │375 │înregistrate în│conturile 375, │
│ │de credit │ │avans │respectiv 376. │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Conturi curente│ │Conturi curente│ │
│2711 │la instituţii │2711 │la instituţii │ │
│ │de credit │ │de credit │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │2717 │Creanţe şi │ │
│ │ │ │datorii ataşate│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │Creanţe, │ │Cheltuieli │Preia parţial │
│2717 │datorii ataşate│375 │înregistrate în│conturile 375, │
│ │şi sume de │ │avans │respectiv 376. │
│ │amortizat ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │27171│Creanţe ataşate│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │Creanţe ataşate│375 │înregistrate în│Preia parţial │
│27171│şi sume de │ │avans │conturile 375, │
│ │amortizat ├─────┼───────────────┤respectiv 376. │
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │27172│Datorii ataşate│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │Datorii ataşate│375 │înregistrate în│Preia parţial │
│27172│şi sume de │ │avans │conturile 375, │
│ │amortizat ├─────┼───────────────┤respectiv 376. │
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Depozite │ │
│ │ │272 │constituite la │ │
│ │ │ │instituţii de │ │
│ │ │ │credit │ │
│ │Depozite ├─────┼───────────────┤Preia parţial │
│272 │constituite la │ │Cheltuieli │conturile 375, │
│ │instituţii de │375 │înregistrate în│respectiv 376. │
│ │credit │ │avans │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Depozite la │ │Depozite la │ │
│2721 │vedere la │2721 │vedere la │ │
│ │instituţii de │ │instituţii de │ │
│ │credit │ │credit │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Depozite la │ │Depozite la │ │
│2722 │termen la │2722 │termen la │ │
│ │instituţii de │ │instituţii de │ │
│ │credit │ │credit │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Depozite │ │Depozite │ │
│2723 │colaterale la │2723 │colaterale la │ │
│ │instituţii de │ │instituţii de │ │
│ │credit │ │credit │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │2727 │Creanţe ataşate│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │Creanţe ataşate│375 │înregistrate în│Preia parţial │
│2727 │şi sume de │ │avans │conturile 375, │
│ │amortizat ├─────┼───────────────┤respectiv 376. │
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│27271│Creanţe ataşate│2727 │Creanţe ataşate│ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│Cont nou │
│ │Sume de │ │avans │Preia parţial │
│27272│amortizat ├─────┼───────────────┤conturile 375, │
│ │ │ │Venituri │respectiv 376. │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Credite │ │
│ │ │273 │acordate │ │
│ │ │ │instituţiilor │ │
│ │ │ │de credit │ │
│ │Credite ├─────┼───────────────┤Preia parţial │
│273 │acordate │ │Cheltuieli │conturile 375, │
│ │instituţiilor │375 │înregistrate în│respectiv 376. │
│ │de credit │ │avans │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Credite de pe o│ │Credite de pe o│ │
│ │zi pe alta │ │zi pe alta │ │
│2731 │acordate │2731 │acordate │ │
│ │instituţiilor │ │instituţiilor │ │
│ │de credit │ │de credit │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Credite la │ │Credite la │ │
│2732 │termen acordate│2732 │termen acordate│ │
│ │instituţiilor │ │instituţiilor │ │
│ │de credit │ │de credit │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │2737 │Creanţe ataşate│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │Creanţe ataşate│375 │înregistrate în│Preia parţial │
│2737 │şi sume de │ │avans │conturile 375, │
│ │amortizat ├─────┼───────────────┤respectiv 376. │
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│27371│Creanţe ataşate│2737 │Creanţe ataşate│ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│Cont nou │
│ │Sume de │ │avans │Preia parţial │
│27372│amortizat ├─────┼───────────────┤conturile 375, │
│ │ │ │Venituri │respectiv 376. │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Împrumuturi │ │
│ │ │274 │primite de la │ │
│ │ │ │instituţii de │ │
│ │ │ │credit │ │
│ │Împrumuturi ├─────┼───────────────┤Preia parţial │
│274 │primite de la │ │Cheltuieli │conturile 375, │
│ │instituţii de │375 │înregistrate în│respectiv 376. │
│ │credit │ │avans │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Împrumuturi de │ │Împrumuturi de │ │
│ │pe o zi pe alta│ │pe o zi pe alta│ │
│2741 │primite de la │2741 │primite de la │ │
│ │instituţii de │ │instituţii de │ │
│ │credit │ │credit │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Împrumuturi la │ │Împrumuturi la │ │
│ │termen primite │ │termen primite │ │
│2742 │de la │2742 │de la │ │
│ │instituţii de │ │instituţii de │ │
│ │credit │ │credit │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │2747 │Datorii ataşate│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │Datorii ataşate│375 │înregistrate în│Preia parţial │
│2747 │şi sume de │ │avans │conturile 375, │
│ │amortizat ├─────┼───────────────┤respectiv 376. │
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│27471│Datorii ataşate│2747 │Datorii ataşate│ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│Cont nou │
│ │Sume de │ │avans │Preia parţial │
│27472│amortizat ├─────┼───────────────┤conturile 375, │
│ │ │ │Venituri │respectiv 376. │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Valori date în │ │
│ │ │276 │pensiune │ │
│ │ │ │instituţiilor │ │
│ │Operaţiuni repo│ │de credit │ │
│ │şi titluri date├─────┼───────────────┤Preia parţial │
│275 │cu împrumut │ │Titluri date în│conturile 3012, │
│ │instituţiilor │3012 │pensiune │376, respectiv │
│ │de credit │ │livrată │375. │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Valori date în │ │
│ │ │ │pensiune de pe │ │
│ │Operaţiuni repo│2761 │o zi pe alta │ │
│ │de pe o zi pe │ │instituţiilor │Preia parţial │
│2751 │alta cu │ │de credit │contul 30121. │
│ │instituţii de ├─────┼───────────────┤ │
│ │credit │ │Titluri date în│ │
│ │ │30121│pensiune │ │
│ │ │ │livrată │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Valori date în │ │
│ │ │ │pensiune la │ │
│ │Operaţiuni repo│2762 │termen │ │
│ │la termen cu │ │instituţiilor │Preia parţial │
│2752 │instituţii de │ │de credit │contul 30121. │
│ │credit ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Titluri date în│ │
│ │ │30121│pensiune │ │
│ │ │ │livrată │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Titluri date cu│ │ │Cont nou, │
│ │împrumut de pe │ │ │modificare │
│2753 │o zi pe alta │ │ │contabilizare │
│ │instituţiilor │ │ │împrumuturi de │
│ │de credit │ │ │titluri. │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Titluri date cu│ │ │Cont nou, │
│ │împrumut la │ │ │modificare │
│2754 │termen │ │ │contabilizare │
│ │instituţiilor │ │ │împrumuturi de │
│ │de credit │ │ │titluri. │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │2767 │Datorii ataşate│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │30127│Datorii ataşate│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤Preia parţial │
│ │Datorii ataşate│ │Cheltuieli │conturile 30127,│
│2757 │şi sume de │375 │înregistrate în│376, respectiv │
│ │amortizat │ │avans │375. │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │2767 │Datorii ataşate│Preia parţial │
│27571│Datorii ataşate├─────┼───────────────┤contul 30127. │
│ │ │30127│Datorii ataşate│ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│Cont nou │
│ │Sume de │ │avans │Preia parţial │
│27572│amortizat ├─────┼───────────────┤conturile 375, │
│ │ │ │Venituri │respectiv 376. │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Valori primite │ │
│ │ │275 │în pensiune de │ │
│ │ │ │la instituţii │ │
│ │ │ │de credit │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │Operaţiuni │ │Titluri primite│ │
│ │reverse repo şi│3011 │în pensiune │Preia parţial │
│276 │titluri luate │ │livrată │conturile 3011, │
│ │cu împrumut de ├─────┼───────────────┤375, respectiv │
│ │la instituţii │ │Cheltuieli │376. │
│ │de credit │375 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Valori primite │ │
│ │ │ │în pensiune de │ │
│ │Operaţiuni │2751 │pe o zi pe alta│Preia parţial │
│ │reverse repo de│ │de la │contul 30111. │
│2761 │pe o zi pe alta│ │instituţii de │ │
│ │cu instituţii │ │credit │ │
│ │de credit ├─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Titluri primite│ │
│ │ │30111│în pensiune │ │
│ │ │ │livrată │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Valori primite │ │
│ │ │ │în pensiune la │ │
│ │Operaţiuni │2752 │termen de la │ │
│ │reverse repo la│ │instituţii de │Preia parţial │
│2762 │termen cu │ │credit │contul 30111. │
│ │instituţii de ├─────┼───────────────┤ │
│ │credit │ │Titluri primite│ │
│ │ │30111│în pensiune │ │
│ │ │ │livrată │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Titluri luate │ │ │Cont nou, │
│ │cu împrumut de │ │ │modificare │
│2763 │pe o zi pe alta│ │ │contabilizare │
│ │de la │ │ │împrumuturi de │
│ │instituţii de │ │ │titluri. │
│ │credit │ │ │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Titluri luate │ │ │Cont nou, │
│ │cu împrumut la │ │ │modificare │
│2764 │termen de la │ │ │contabilizare │
│ │instituţii de │ │ │împrumuturi de │
│ │credit │ │ │titluri. │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │2757 │Creanţe ataşate│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │30117│Creanţe ataşate│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤Preia parţial │
│ │Creanţe ataşate│ │Cheltuieli │conturile 30117,│
│2767 │şi sume de │375 │înregistrate în│375, respectiv │
│ │amortizat │ │avans │376. │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │2757 │Creanţe ataşate│Preia parţial │
│27671│Creanţe ataşate├─────┼───────────────┤contul 30117. │
│ │ │30117│Creanţe ataşate│ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│Cont nou │
│ │Sume de │ │avans │Preia parţial │
│27672│amortizat ├─────┼───────────────┤conturile 375, │
│ │ │ │Venituri │respectiv 376. │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Valori de │ │
│ │ │277 │recuperat de la│ │
│ │ │ │instituţii de │ │
│ │ │ │credit │ │
│ │Valori de ├─────┼───────────────┤Preia parţial │
│277 │recuperat de la│ │Cheltuieli │conturile 375, │
│ │instituţii de │375 │înregistrate în│respectiv 376. │
│ │credit │ │avans │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Valori de │ │Valori de │ │
│2771 │recuperat de la│2771 │recuperat de la│ │
│ │instituţii de │ │instituţii de │ │
│ │credit │ │credit │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │2777 │Creanţe ataşate│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │Creanţe ataşate│375 │înregistrate în│Preia parţial │
│2777 │şi sume de │ │avans │conturile 375, │
│ │amortizat ├─────┼───────────────┤respectiv 376. │
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│27771│Creanţe ataşate│2777 │Creanţe ataşate│ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│Cont nou │
│ │Sume de │ │avans │Preia parţial │
│27772│amortizat ├─────┼───────────────┤conturile 375, │
│ │ │ │Venituri │respectiv 376. │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Alte sume │ │
│ │ │278 │datorate │ │
│ │ │ │instituţiilor │ │
│ │ │ │de credit │ │
│ │Alte sume ├─────┼───────────────┤Preia parţial │
│278 │datorate │ │Cheltuieli │conturile 375, │
│ │instituţiilor │375 │înregistrate în│respectiv 376. │
│ │de credit │ │avans │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Alte sume │ │Alte sume │ │
│2781 │datorate │2781 │datorate │ │
│ │instituţiilor │ │instituţiilor │ │
│ │de credit │ │de credit │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │2787 │Datorii ataşate│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │Datorii ataşate│375 │înregistrate în│Preia parţial │
│2787 │şi sume de │ │avans │conturile 375, │
│ │amortizat ├─────┼───────────────┤respectiv 376. │
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│27871│Datorii ataşate│2787 │Datorii ataşate│ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│Cont nou │
│ │Sume de │ │avans │Preia parţial │
│27872│amortizat ├─────┼───────────────┤conturile 375, │
│ │ │ │Venituri │respectiv 376. │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │281 │Creanţe │ │
│ │ │ │restante │Cont nou │
│ │ ├─────┼───────────────┤Preia parţial │
│ │Active │ │Cheltuieli │conturile 281, │
│281 │financiare │375 │înregistrate în│376 şi 375, │
│ │restante │ │avans │precum şi │
│ │ ├─────┼───────────────┤conturile de │
│ │ │ │Venituri │creanţe curente.│
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Cont nou │
│ │ │ │ │Preia parţial │
│ │ │ │ │contul 2811, │
│ │ │ │ │precum şi │
│ │ │ │ │conturile de │
│ │ │ │ │creanţe curente │
│ │Active │ │Creanţe │(respectiv │
│2811 │financiare │2811 │restante │soldurile │
│ │restante │ │ │conturilor de │
│ │ │ │ │creanţe curente │
│ │ │ │ │aferente │
│ │ │ │ │creanţelor │
│ │ │ │ │pentru care se │
│ │ │ │ │înregistrează │
│ │ │ │ │restanţe). │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ │2812 │Dobânzi │Cont nou │
│ │ │ │restante │Preia parţial │
│ │ │ │ │conturile 2812, │
│ │ ├─────┼───────────────┤2817, 376 şi │
│ │ │ │ │375, precum şi │
│ │ │2817 │Creanţe ataşate│conturile de │
│ │ │ │ │creanţe ataşate │
│ │Creanţe ataşate├─────┼───────────────┤curente │
│2817 │şi sume de │ │ │(respectiv │
│ │amortizat │ │Cheltuieli │soldurile │
│ │ │375 │înregistrate în│conturilor de │
│ │ │ │avans │creanţe ataşate │
│ │ │ │ │curente aferente│
│ │ ├─────┼───────────────┤creanţelor │
│ │ │ │ │pentru care se │
│ │ │ │Venituri │înregistrează │
│ │ │376 │înregistrate în│restanţe). │
│ │ │ │avans │ │
│ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Cont nou │
│ │ │ │ │Preia parţial │
│ │ │ │ │conturile 2812, │
│ │ │2812 │Dobânzi │2817, precum şi │
│ │ │ │restante │conturile de │
│ │ │ │ │creanţe ataşate │
│ │ │ │ │curente │
│28171│Creanţe ataşate│ │ │(respectiv │
│ │ ├─────┼───────────────┤soldurile │
│ │ │ │ │conturilor de │
│ │ │ │ │creanţe ataşate │
│ │ │ │ │curente aferente│
│ │ │2817 │Creanţe ataşate│creanţelor │
│ │ │ │ │pentru care se │
│ │ │ │ │înregistrează │
│ │ │ │ │restanţe). │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│Cont nou │
│ │Sume de │ │avans │Preia parţial │
│28172│amortizat ├─────┼───────────────┤conturile 376 şi│
│ │ │ │Venituri │375. │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │281 │Creanţe │ │
│ │Active │ │restante │Cont nou. │
│ │financiare ├─────┼───────────────┤Preia parţial │
│ │pentru care │ │Cheltuieli │conturile 281, │
│282 │riscul de │375 │înregistrate în│376 şi 375, │
│ │credit a │ │avans │precum şi │
│ │crescut ├─────┼───────────────┤conturile de │
│ │semnificativ │ │Venituri │creanţe curente.│
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Active │ │ │Cont nou │
│ │financiare │ │ │Preia parţial │
│ │pentru care │ │Creanţe │contul 2811, │
│2821 │riscul de │2811 │restante │precum şi │
│ │credit a │ │ │conturile de │
│ │crescut │ │ │creanţe curente.│
│ │semnificativ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │2812 │Dobânzi │ │
│ │ │ │restante │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤Cont nou │
│ │ │2817 │Creanţe ataşate│Preia parţial │
│ │Creanţe ataşate├─────┼───────────────┤conturile 2812, │
│2827 │şi sume de │ │Cheltuieli │2817, 376 şi │
│ │amortizat │375 │înregistrate în│375, precum şi │
│ │ │ │avans │conturile de │
│ │ ├─────┼───────────────┤creanţe ataşate │
│ │ │ │Venituri │curente. │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Cont nou │
│ │ │2812 │Dobânzi │Preia parţial │
│ │ │ │restante │conturile 2812, │
│28271│Creanţe ataşate│ │ │2817, precum şi │
│ │ ├─────┼───────────────┤conturile de │
│ │ │ │ │creanţe ataşate │
│ │ │2817 │Creanţe ataşate│curente. │
│ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│Cont nou │
│ │Sume de │ │avans │Preia parţial │
│28272│amortizat ├─────┼───────────────┤conturile 376 şi│
│ │ │ │Venituri │375. │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │281 │Creanţe │ │
│ │ │ │restante │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │282 │Creanţe │Cont nou │
│ │Active │ │îndoielnice │Preia parţial │
│ │financiare ├─────┼───────────────┤conturile 281, │
│283 │depreciate la │ │Cheltuieli │282, 376 şi 375,│
│ │data raportării│375 │înregistrate în│precum şi │
│ │ │ │avans │conturile de │
│ │ ├─────┼───────────────┤creanţe curente.│
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Creanţe │Cont nou │
│ │Active │2811 │restante │Preia parţial │
│ │financiare │ │ │conturile 2811, │
│2831 │depreciate la ├─────┼───────────────┤2812, precum şi │
│ │data raportării│ │Creanţe │conturile de │
│ │ │2821 │îndoielnice │creanţe curente.│
│ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │2812 │Dobânzi │ │
│ │ │ │restante │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │2817 │Creanţe ataşate│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤Preia parţial │
│ │ │2822 │Dobânzi │conturile 2812, │
│ │ │ │îndoielnice │2817, 2822, │
│ │Creanţe ataşate├─────┼───────────────┤2827, 376 şi │
│2837 │şi sume de │2827 │Creanţe ataşate│375, precum şi │
│ │amortizat ├─────┼───────────────┤conturile de │
│ │ │ │Venituri │creanţe ataşate │
│ │ │376 │înregistrate în│curente. │
│ │ │ │avans │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │2812 │Dobânzi │Cont nou │
│ │ │ │restante │Preia parţial │
│ │ ├─────┼───────────────┤conturile 2812, │
│ │ │2817 │Creanţe ataşate│2817, 2822 şi │
│28371│Creanţe ataşate├─────┼───────────────┤2827, precum şi │
│ │ │2822 │Dobânzi │conturile de │
│ │ │ │îndoielnice │creanţe ataşate │
│ │ ├─────┼───────────────┤curente. │
│ │ │2827 │Creanţe ataşate│ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│Cont nou │
│ │Sume de │ │avans │Preia parţial │
│28372│amortizat ├─────┼───────────────┤conturile 376, │
│ │ │ │Cheltuieli │respectiv 375. │
│ │ │375 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ │Clasa│Operaţiuni cu │Cont nou │
│ │ │2 │clientela │Preia sume din │
│ │ │ │ │clasa 2, │
│ │ │ │ │reprezentând │
│ │ ├─────┼───────────────┤active │
│ │ │ │ │financiare │
│ │Active │ │Venituri │depreciate la │
│ │financiare │376 │înregistrate în│recunoaşterea │
│284 │depreciate la │ │avans │iniţială, │
│ │recunoaşterea │ │ │inclusiv creanţe│
│ │iniţială │ │ │ataşate, şi │
│ │ ├─────┼───────────────┤parţial │
│ │ │ │ │conturile 376 şi│
│ │ │ │Cheltuieli │375 reprezentând│
│ │ │375 │înregistrate în│sume de │
│ │ │ │avans │amortizat │
│ │ │ │ │aferente. │
│ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Cont nou │
│ │ │ │ │Preia sume din │
│ │ │ │ │clasa 2, │
│ │ │ │ │reprezentând │
│ │Active │ │ │active │
│ │financiare │Clasa│Operaţiuni cu │financiare │
│2841 │depreciate la │2 │clientela │depreciate la │
│ │recunoaşterea │ │ │recunoaşterea │
│ │iniţială │ │ │iniţială, │
│ │ │ │ │exclusiv creanţe│
│ │ │ │ │ataşate şi sume │
│ │ │ │ │de amortizat │
│ │ │ │ │aferente. │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Cont nou │
│ │ │Clasa│Operaţiuni cu │Preia sume din │
│ │ │2 │clientela │clasa 2, │
│ │ │ │ │reprezentând │
│ │ ├─────┼───────────────┤creanţe ataşate,│
│ │ │ │ │şi parţial │
│ │Creanţe ataşate│ │Venituri │conturile 376 şi│
│2847 │şi sume de │376 │înregistrate în│375 reprezentând│
│ │amortizat │ │avans │sume de │
│ │ │ │ │amortizat, │
│ │ ├─────┼───────────────┤aferente │
│ │ │ │ │activelor │
│ │ │ │Cheltuieli │financiare │
│ │ │375 │înregistrate în│depreciate la │
│ │ │ │avans │recunoaşterea │
│ │ │ │ │iniţială. │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Cont nou │
│ │ │ │ │Preia sume din │
│ │ │ │ │clasa 2, │
│ │ │ │ │reprezentând │
│ │ │Clasa│Operaţiuni cu │creanţe ataşate │
│28471│Creanţe ataşate│2 │clientela │aferente │
│ │ │ │ │activelor │
│ │ │ │ │financiare │
│ │ │ │ │depreciate la │
│ │ │ │ │recunoaşterea │
│ │ │ │ │iniţială. │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Cont nou │
│ │ │ │Venituri │Preia parţial │
│ │ │376 │înregistrate în│conturile 375 şi│
│ │ │ │avans │376 reprezentând│
│ │ │ │ │sume de │
│ │Sume de │ │ │amortizat │
│28472│amortizat ├─────┼───────────────┤aferente │
│ │ │ │ │activelor │
│ │ │ │Cheltuieli │financiare │
│ │ │375 │înregistrate în│depreciate la │
│ │ │ │avans │recunoaşterea │
│ │ │ │ │iniţială. │
│ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ │201 │Creanţe │Cont nou │
│ │ │ │comerciale │Preia sume din │
│ │ │ │ │contul 201, │
│ │ ├─────┼───────────────┤reprezentând │
│ │ │ │ │creanţe │
│ │Creanţe │ │Venituri │comerciale, │
│285 │comerciale - │376 │înregistrate în│inclusiv creanţe│
│ │abordarea │ │avans │ataşate, şi │
│ │simplificată │ │ │parţial │
│ │ ├─────┼───────────────┤conturile 376 şi│
│ │ │ │ │375 reprezentând│
│ │ │ │Cheltuieli │sume de │
│ │ │375 │înregistrate în│amortizat │
│ │ │ │avans │aferente*4) │
│ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Cont nou │
│ │ │ │ │Preia sume din │
│ │ │ │ │contul 2011, │
│ │ │ │ │reprezentând │
│2851 │Creanţe │2011 │Creanţe │creanţe │
│ │comerciale │ │comerciale │comerciale*4), │
│ │ │ │ │exclusiv creanţe│
│ │ │ │ │ataşate şi sume │
│ │ │ │ │de amortizat │
│ │ │ │ │aferente. │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ │2017 │Creanţe ataşate│Cont nou │
│ │ │ │ │Preia sume din │
│ │ ├─────┼───────────────┤contul 2017, │
│ │ │ │ │reprezentând │
│ │ │ │Venituri │creanţe ataşate,│
│ │Creanţe ataşate│376 │înregistrate în│şi parţial │
│2857 │şi sume de │ │avans │conturile 376 şi│
│ │amortizat │ │ │375 reprezentând│
│ │ ├─────┼───────────────┤sume de │
│ │ │ │ │amortizat, │
│ │ │ │Cheltuieli │aferente │
│ │ │375 │înregistrate în│creanţelor │
│ │ │ │avans │comerciale*4). │
│ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Cont nou │
│ │ │ │ │Preia sume din │
│ │ │ │ │contul 2017, │
│28571│Creanţe ataşate│2017 │Creanţe ataşate│reprezentând │
│ │ │ │ │creanţe ataşate │
│ │ │ │ │aferente │
│ │ │ │ │creanţelor │
│ │ │ │ │comerciale*4). │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Cont nou │
│ │ │ │Venituri │Preia parţial │
│ │ │376 │înregistrate în│conturile 376 şi│
│ │ │ │avans │375, │
│ │Sume de │ │ │reprezentând │
│28572│amortizat ├─────┼───────────────┤sume de │
│ │ │ │ │amortizat │
│ │ │ │Cheltuieli │aferente │
│ │ │375 │înregistrate în│creanţelor │
│ │ │ │avans │comerciale*4). │
│ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Ajustări pentru│ │Ajustări pentru│ │
│ │pierderi │2911 │deprecierea │Cont nou │
│ │aşteptate │ │creditelor │Preia parţial │
│291 │calculate la ├─────┼───────────────┤conturile 2911, │
│ │nivel │ │Ajustări pentru│2912. │
│ │individual │2912 │deprecierea │ │
│ │ │ │dobânzilor │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Pierderi │ │ │ │
│2911 │aşteptate pe │ │ │Cont nou │
│ │următoarele 12 │ │ │ │
│ │luni │ │ │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Ajustări pentru│ │
│ │ │2911 │deprecierea │Cont nou │
│ │Pierderi │ │creditelor │Preia parţial │
│2912 │aşteptate pe ├─────┼───────────────┤conturile 2911, │
│ │durata de viaţă│ │Ajustări pentru│2912. │
│ │ │2912 │deprecierea │ │
│ │ │ │dobânzilor │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Pierderi │ │ │ │
│ │aşteptate │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │
│ │activelor │ │ │ │
│29121│financiare │ │ │Cont nou │
│ │pentru care │ │ │ │
│ │riscul de │ │ │ │
│ │credit a │ │ │ │
│ │crescut │ │ │ │
│ │semnificativ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Pierderi │ │Ajustări pentru│ │
│ │aşteptate │2911 │deprecierea │Cont nou │
│ │aferente │ │creditelor │Preia parţial │
│29122│activelor ├─────┼───────────────┤conturile 2911, │
│ │financiare │ │Ajustări pentru│2912. │
│ │depreciate la │2912 │deprecierea │ │
│ │data raportării│ │dobânzilor │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Ajustări pentru│Cont nou │
│ │Pierderi │2911 │deprecierea │Preia parţial │
│ │aşteptate │ │creditelor │conturile 2911 │
│ │aferente │ │ │şi 2912, │
│29123│creanţelor ├─────┼───────────────┤reprezentând │
│ │comerciale - │ │Ajustări pentru│ajustări │
│ │abordarea │2912 │deprecierea │aferente │
│ │simplificată │ │dobânzilor │creanţelor │
│ │ │ │ │comerciale*4). │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Cont nou │
│ │ │ │Ajustări pentru│Preia parţial │
│ │Modificări ale │2911 │deprecierea │conturile 2911 │
│ │pierderilor │ │creditelor │şi 2912, │
│ │aşteptate │ │ │reprezentând │
│ │aferente │ │ │ajustări │
│2913 │activelor ├─────┼───────────────┤aferente │
│ │financiare │ │ │activelor │
│ │depreciate la │ │Ajustări pentru│financiare │
│ │recunoaşterea │2912 │deprecierea │depreciate la │
│ │iniţială │ │dobânzilor │recunoaşterea │
│ │ │ │ │iniţială. │
│ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Ajustări pentru│ │
│ │Ajustări pentru│2911 │deprecierea │Cont nou │
│ │pierderi │ │creditelor │Preia parţial │
│292 │aşteptate ├─────┼───────────────┤conturile 2911, │
│ │calculate la │ │Ajustări pentru│2912. │
│ │nivel colectiv │2912 │deprecierea │ │
│ │ │ │dobânzilor │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Pierderi │ │ │ │
│2921 │aşteptate pe │ │ │Cont nou │
│ │următoarele 12 │ │ │ │
│ │luni │ │ │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Ajustări pentru│ │
│ │ │2911 │deprecierea │Cont nou │
│ │Pierderi │ │creditelor │Preia parţial │
│2922 │aşteptate pe ├─────┼───────────────┤conturile 2911, │
│ │durata de viaţă│ │Ajustări pentru│2912. │
│ │ │2912 │deprecierea │ │
│ │ │ │dobânzilor │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Pierderi │ │ │ │
│ │aşteptate │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │
│ │activelor │ │ │ │
│29221│financiare │ │ │Cont nou │
│ │pentru care │ │ │ │
│ │riscul de │ │ │ │
│ │credit a │ │ │ │
│ │crescut │ │ │ │
│ │semnificativ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Pierderi │ │Ajustări pentru│ │
│ │aşteptate │2911 │deprecierea │Cont nou │
│ │aferente │ │creditelor │Preia parţial │
│29222│activelor ├─────┼───────────────┤conturile 2911, │
│ │financiare │ │Ajustări pentru│2912. │
│ │depreciate la │2912 │deprecierea │ │
│ │data raportării│ │dobânzilor │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Ajustări pentru│Cont nou │
│ │Pierderi │2911 │deprecierea │Preia parţial │
│ │aşteptate │ │creditelor │conturile 2911 │
│ │aferente │ │ │şi 2912, │
│29223│creanţelor ├─────┼───────────────┤reprezentând │
│ │comerciale - │ │Ajustări pentru│ajustări │
│ │abordarea │2912 │deprecierea │aferente │
│ │simplificată │ │dobânzilor │creanţelor │
│ │ │ │ │comerciale*4). │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Cont nou │
│ │ │ │Ajustări pentru│Preia parţial │
│ │Modificări ale │2911 │deprecierea │conturile 2911 │
│ │pierderilor │ │creditelor │şi 2912, │
│ │aşteptate │ │ │reprezentând │
│ │aferente │ │ │ajustări │
│2923 │activelor ├─────┼───────────────┤aferente │
│ │financiare │ │ │activelor │
│ │depreciate la │ │Ajustări pentru│financiare │
│ │recunoaşterea │2912 │deprecierea │depreciate la │
│ │iniţială │ │dobânzilor │recunoaşterea │
│ │ │ │ │iniţială. │
│ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Ajustări pentru│ │ │ │
│ │dobânzi │ │Ajustări pentru│Cont nou │
│297 │aferente │2912 │deprecierea │Preia parţial │
│ │creanţelor │ │dobânzilor │contul 2912 │
│ │depreciate │ │ │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│299 │Alte ajustări │ │ │Cont nou │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Cont nou │
│ │Active şi │ │ │Preia parţial │
│ │datorii │ │ │conturile de │
│ │financiare │ │ │active şi │
│301 │deţinute în │ │ │datorii │
│ │vederea │ │ │financiare │
│ │tranzacţionării│ │ │deţinute în │
│ │ │ │ │vederea │
│ │ │ │ │tranzacţionării.│
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Cont nou │
│ │Active │ │ │Preia parţial │
│ │financiare │ │ │conturile de │
│3011 │deţinute în │ │ │active │
│ │vederea │ │ │financiare │
│ │tranzacţionării│ │ │deţinute în │
│ │ │ │ │vederea │
│ │ │ │ │tranzacţionării.│
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Acţiuni şi alte│ │
│ │ │30213│titluri cu │ │
│ │Instrumente de │ │venit variabil │ │
│30111│capitaluri ├─────┼───────────────┤Cont nou │
│ │proprii │ │Acţiuni şi alte│ │
│ │ │30253│titluri cu │ │
│ │ │ │venit variabil │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Efecte publice │ │
│ │ │30211│şi valori │ │
│ │ │ │asimilate │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Obligaţiuni şi │ │
│ │ │30212│alte titluri cu│ │
│ │Instrumente de │ │venit fix │ │
│30112│datorie ├─────┼───────────────┤Cont nou │
│ │ │ │Efecte publice │ │
│ │ │30251│şi valori │ │
│ │ │ │asimilate │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Obligaţiuni şi │ │
│ │ │30252│alte titluri cu│ │
│ │ │ │venit fix │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Cont nou │
│ │ │ │ │Preia parţial │
│ │ │ │ │conturile de │
│ │ │ │ │credite şi │
│ │ │ │ │creanţe din │
│30113│Credite şi │ │ │clasele 2, 3 şi │
│ │creanţe │ │ │4, respectiv │
│ │ │ │ │creditele şi │
│ │ │ │ │creanţele │
│ │ │ │ │deţinute în │
│ │ │ │ │vederea │
│ │ │ │ │tranzacţionării.│
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Cont nou │
│ │ │ │ │Preia parţial │
│ │ │ │ │conturile de │
│ │Datorii │ │ │datorii │
│ │financiare │ │ │financiare, │
│3012 │deţinute în │ │ │respectiv │
│ │vederea │ │ │datoriile │
│ │tranzacţionării│ │ │financiare │
│ │ │ │ │deţinute în │
│ │ │ │ │vederea │
│ │ │ │ │tranzacţionării.│
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Alte datorii │ │
│30121│Poziţii scurte │30272│privind │Cont nou │
│ │ │ │titlurile │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Cont nou │
│ │ │ │ │Preia parţial │
│ │ │ │ │conturile de │
│ │Datorii │ │ │datorii │
│30123│constituite │ │ │constituite prin│
│ │prin titluri │ │ │titluri, │
│ │ │ │ │respectiv cele │
│ │ │ │ │deţinute în │
│ │ │ │ │vederea │
│ │ │ │ │tranzacţionării.│
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Cont nou │
│ │ │ │ │Preia parţial │
│ │ │ │ │conturile de │
│ │Alte datorii │ │ │alte datorii │
│30129│financiare │ │ │financiare, │
│ │ │ │ │respectiv cele │
│ │ │ │ │deţinute în │
│ │ │ │ │vederea │
│ │ │ │ │tranzacţionării.│
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Cont nou │
│ │ │ │ │Preia parţial │
│ │Active şi │ │ │conturile de │
│ │datorii │ │ │active şi │
│ │financiare │ │ │datorii │
│ │desemnate ca │ │ │financiare, │
│302 │fiind evaluate │ │ │respectiv cele │
│ │la valoarea │ │ │desemnate ca │
│ │justă prin │ │ │fiind evaluate │
│ │profit sau │ │ │la valoarea │
│ │pierdere │ │ │justă prin │
│ │ │ │ │profit sau │
│ │ │ │ │pierdere. │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Cont nou │
│ │ │ │ │Preia parţial │
│ │ │ │ │conturile de │
│ │Active │ │ │active │
│ │financiare │ │ │financiare, │
│ │desemnate ca │ │ │respectiv │
│3021 │fiind evaluate │ │ │activele │
│ │la valoarea │ │ │financiare │
│ │justă prin │ │ │desemnate ca │
│ │profit sau │ │ │fiind evaluate │
│ │pierdere │ │ │la valoarea │
│ │ │ │ │justă prin │
│ │ │ │ │profit sau │
│ │ │ │ │pierdere. │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Efecte publice │ │
│ │ │30311│şi valori │ │
│ │ │ │asimilate │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Obligaţiuni şi │ │
│ │ │30312│alte titluri cu│ │
│ │ │ │venit fix │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤Cont nou │
│ │ │ │Efecte publice │Preia parţial │
│ │ │30351│şi valori │conturile 30311,│
│ │ │ │asimilate │30312, 30351, │
│ │ ├─────┼───────────────┤30352, 30371, │
│ │ │ │Obligaţiuni şi │30372, 3041, │
│ │ │30352│alte titluri cu│3045 şi 3047, │
│ │Instrumente de │ │venit fix │respectiv │
│30212│datorie ├─────┼───────────────┤instrumentele de│
│ │ │ │Efecte publice │datorie │
│ │ │30371│şi valori │desemnate ca │
│ │ │ │asimilate │fiind evaluate │
│ │ ├─────┼───────────────┤la valoarea │
│ │ │ │Obligaţiuni şi │justă prin │
│ │ │30372│alte titluri cu│profit sau │
│ │ │ │venit fix │pierdere. │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │3041 │Titluri de │ │
│ │ │ │investiţii │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │3045 │Titluri date cu│ │
│ │ │ │împrumut │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │3047 │Creanţe ataşate│ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Cont nou │
│ │ │ │ │Preia parţial │
│ │ │ │ │conturile de │
│ │ │ │ │credite şi │
│ │ │ │ │creanţe din │
│ │ │ │ │clasele 2,3 şi │
│ │Credite şi │ │ │4, respectiv │
│30213│creanţe │ │ │creditele şi │
│ │ │ │ │creanţele │
│ │ │ │ │desemnate ca │
│ │ │ │ │fiind evaluate │
│ │ │ │ │la valoarea │
│ │ │ │ │justă prin │
│ │ │ │ │profit sau │
│ │ │ │ │pierdere. │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Cont nou │
│ │ │ │ │Preia parţial │
│ │ │ │ │conturile de │
│ │Datorii │ │ │datorii │
│ │financiare │ │ │financiare, │
│ │desemnate ca │ │ │respectiv │
│3022 │fiind evaluate │ │ │datoriile │
│ │la valoarea │ │ │financiare │
│ │justă prin │ │ │desemnate ca │
│ │profit sau │ │ │fiind evaluate │
│ │pierdere │ │ │la valoarea │
│ │ │ │ │justă prin │
│ │ │ │ │profit sau │
│ │ │ │ │pierdere. │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Cont nou │
│ │ │ │ │Preia parţial │
│ │ │ │ │conturile de │
│ │ │ │ │datorii │
│ │ │ │ │constituite prin│
│ │Datorii │ │ │titluri, │
│30222│constituite │ │ │respectiv cele │
│ │prin titluri │ │ │desemnate ca │
│ │ │ │ │fiind evaluate │
│ │ │ │ │la valoarea │
│ │ │ │ │justă prin │
│ │ │ │ │profit sau │
│ │ │ │ │pierdere. │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Cont nou │
│ │ │ │ │Preia parţial │
│ │ │ │ │conturile de │
│ │ │ │ │alte datorii │
│ │ │ │ │financiare, │
│30229│Alte datorii │ │ │respectiv cele │
│ │financiare │ │ │desemnate ca │
│ │ │ │ │fiind evaluate │
│ │ │ │ │la valoarea │
│ │ │ │ │justă prin │
│ │ │ │ │profit sau │
│ │ │ │ │pierdere. │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Se închide prin │
│ │ │ │Titluri luate │contul 30271 │
│ │ │3026 │cu împrumut │„Datorii privind│
│ │ │ │ │titlurile luate │
│ │ │ │ │cu împrumut” │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Cont nou │
│ │ │ │ │Preia parţial │
│ │ │ │ │conturile de │
│ │ │ │ │active │
│ │Active │ │ │financiare, │
│ │financiare │ │ │respectiv cele │
│ │evaluate la │ │ │evaluate la │
│303 │valoarea justă │ │ │valoarea justă │
│ │prin alte │ │ │prin alte │
│ │elemente ale │ │ │elemente ale │
│ │rezultatului │ │ │rezultatului │
│ │global │ │ │global, precum │
│ │ │ │ │şi conturile de │
│ │ │ │ │ajustări pentru │
│ │ │ │ │depreciere │
│ │ │ │ │aferente. │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Acţiuni şi alte│ │
│ │ │30313│titluri cu │ │
│ │ │ │venit variabil │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Acţiuni şi alte│ │
│ │ │30353│titluri cu │ │
│ │ │ │venit variabil │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Acţiuni şi alte│ │
│ │ │30373│titluri cu │ │
│ │ │ │venit variabil │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Ajustări pentru│Cont nou │
│ │ │ │deprecierea │Preia parţial │
│ │Instrumente de │39113│acţiunilor şi a│conturile 30313,│
│3031 │capitaluri │ │altor titluri │30353, 30373, │
│ │proprii │ │cu venit │375, 376, 39113,│
│ │ │ │variabil │413, 415 şi 491.│
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Titluri ale │ │
│ │ │413 │activităţii de │ │
│ │ │ │portofoliu │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │415 │Titluri date cu│ │
│ │ │ │împrumut │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Ajustări pentru│ │
│ │ │ │deprecierea │ │
│ │ │ │părţilor │ │
│ │ │ │deţinute în │ │
│ │ │ │cadrul │ │
│ │ │ │societăţilor │ │
│ │ │491 │comerciale │ │
│ │ │ │legate, a │ │
│ │ │ │titlurilor de │ │
│ │ │ │participare şi │ │
│ │ │ │a titlurilor │ │
│ │ │ │activităţii de │ │
│ │ │ │portofoliu │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Efecte publice │ │
│ │ │30311│şi valori │ │
│ │ │ │asimilate │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Obligaţiuni şi │ │
│ │ │30312│alte titluri cu│ │
│ │ │ │venit fix │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Efecte publice │ │
│ │ │30351│şi valori │ │
│ │ │ │asimilate │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Obligaţiuni şi │ │
│ │ │30352│alte titluri cu│ │
│ │ │ │venit fix │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤Cont nou │
│ │ │ │Cheltuieli │Preia parţial │
│ │Instrumente de │375 │înregistrate în│conturile 30311,│
│3032 │datorie │ │avans │30312, 30351, │
│ │ ├─────┼───────────────┤30352, 375, 376,│
│ │ │ │Venituri │39111 şi 39112. │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Ajustări pentru│ │
│ │ │ │deprecierea │ │
│ │ │39111│efectelor │ │
│ │ │ │publice şi a │ │
│ │ │ │altor valori │ │
│ │ │ │asimilate │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Ajustări pentru│ │
│ │ │ │deprecierea │ │
│ │ │39112│obligaţiunilor │ │
│ │ │ │şi a altor │ │
│ │ │ │titluri cu │ │
│ │ │ │venit fix │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Cont nou │
│ │ │ │ │Preia parţial │
│ │ │ │ │conturile de │
│ │ │ │ │credite şi │
│ │ │ │ │creanţe din │
│ │ │ │ │clasele 2, 3 şi │
│ │ │ │ │4, respectiv │
│ │ │ │ │creditele şi │
│ │Credite şi │ │ │creanţele │
│3033 │creanţe │ │ │evaluate la │
│ │ │ │ │valoarea justă │
│ │ │ │ │prin alte │
│ │ │ │ │elemente ale │
│ │ │ │ │rezultatului │
│ │ │ │ │global, precum │
│ │ │ │ │şi conturile de │
│ │ │ │ │ajustări pentru │
│ │ │ │ │depreciere │
│ │ │ │ │aferente. │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Preia parţial │
│ │ │ │ │contul 3037, │
│ │ │ │ │precum şi │
│ │ │ │ │conturile de │
│ │ │ │ │creanţe ataşate │
│ │ │ │ │în care erau │
│ │ │ │ │înregistrate │
│ │ │ │ │sumele aferente │
│ │ │ │ │creditelor şi │
│3037 │Creanţe ataşate│3037 │Creanţe ataşate│creanţelor │
│ │ │ │ │reclasificate │
│ │ │ │ │drept active │
│ │ │ │ │financiare │
│ │ │ │ │evaluate la │
│ │ │ │ │valoarea justă │
│ │ │ │ │prin alte │
│ │ │ │ │elemente ale │
│ │ │ │ │rezultatului │
│ │ │ │ │global. │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │304 │Titluri de │ │
│ │ │ │investiţii │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │Instrumente de │ │Cheltuieli │Cont nou │
│304 │datorie la cost│375 │înregistrate în│Preia parţial │
│ │amortizat │ │avans │conturile 304, │
│ │ ├─────┼───────────────┤375 şi 376. │
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │3041 │Titluri de │ │
│ │ │ │investiţii │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │3045 │Titluri date cu│ │
│ │ │ │împrumut │Cont nou │
│ │Instrumente de ├─────┼───────────────┤Preia parţial │
│3041 │datorie │ │Cheltuieli │conturile 3041, │
│ │ │375 │înregistrate în│3045, 375 şi │
│ │ │ │avans │376. │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│3047 │Creanţe ataşate│3047 │Creanţe ataşate│Preia parţial │
│ │ │ │ │contul 3047 │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Cont nou │
│ │ │ │ │Preia parţial │
│ │ │ │ │conturile de │
│ │ │ │ │active │
│ │Active │ │ │financiare, │
│ │financiare │ │ │respectiv cele │
│ │evaluate │ │ │evaluate │
│305 │obligatoriu la │ │ │obligatoriu la │
│ │valoarea justă │ │ │valoarea justă │
│ │prin profit sau│ │ │prin profit sau │
│ │pierdere │ │ │pierdere, precum│
│ │ │ │ │şi conturile de │
│ │ │ │ │ajustări pentru │
│ │ │ │ │depreciere │
│ │ │ │ │aferente │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Acţiuni şi alte│ │
│ │ │30313│titluri cu │ │
│ │ │ │venit variabil │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Acţiuni şi alte│ │
│ │ │30353│titluri cu │ │
│ │ │ │venit variabil │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Acţiuni şi alte│ │
│ │ │30373│titluri cu │ │
│ │ │ │venit variabil │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Ajustări pentru│ │
│ │ │ │deprecierea │ │
│ │ │39113│acţiunilor şi │ │
│ │ │ │altor titluri │ │
│ │ │ │cu venit │ │
│ │ │ │variabil │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│Cont nou │
│ │ │ │avans │Preia parţial │
│ │Instrumente de ├─────┼───────────────┤conturile 30313,│
│3051 │capitaluri │ │Venituri │30353, 30373, │
│ │proprii │376 │înregistrate în│39113, 375, 376,│
│ │ │ │avans │413, 415, 491. │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Titluri ale │ │
│ │ │413 │activităţii de │ │
│ │ │ │portofoliu │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │415 │Titluri date cu│ │
│ │ │ │împrumut │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Ajustări pentru│ │
│ │ │ │deprecierea │ │
│ │ │ │părţilor │ │
│ │ │ │deţinute în │ │
│ │ │ │cadrul │ │
│ │ │ │societăţilor │ │
│ │ │491 │comerciale │ │
│ │ │ │legate, a │ │
│ │ │ │titlurilor de │ │
│ │ │ │participare şi │ │
│ │ │ │a titlurilor │ │
│ │ │ │activităţii de │ │
│ │ │ │portofoliu │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Efecte publice │ │
│ │ │30311│şi valori │ │
│ │ │ │asimilate │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Obligaţiuni şi │ │
│ │ │30312│alte titluri cu│ │
│ │ │ │venit fix │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Efecte publice │ │
│ │ │30351│şi valori │ │
│ │ │ │asimilate │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Obligaţiuni şi │ │
│ │ │30352│alte titluri cu│ │
│ │ │ │venit fix │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Efecte publice │ │
│ │ │30371│şi valori │ │
│ │ │ │asimilate │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Obligaţiuni şi │ │
│ │ │30372│alte titluri cu│ │
│ │ │ │venit fix │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Efecte publice │ │
│ │ │30411│şi valori │ │
│ │ │ │asimilate │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Obligaţiuni şi │ │
│ │ │30412│alte titluri cu│ │
│ │ │ │venit fix │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Efecte publice │ │
│ │ │30451│şi valori │ │
│ │ │ │asimilate │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Obligaţiuni şi │Cont nou │
│ │ │30452│alte titluri cu│Preia parţial │
│ │ │ │venit fix │conturile 30311,│
│ │ ├─────┼───────────────┤30312, 30351, │
│ │Instrumente de │ │Efecte publice │30352, 30371, │
│3052 │datorie │30471│şi valori │30372, 30411, │
│ │ │ │asimilate │30412, 30451, │
│ │ ├─────┼───────────────┤30452, 30471, │
│ │ │ │Obligaţiuni şi │30472, 375, 376,│
│ │ │30472│alte titluri cu│39111, 39112, │
│ │ │ │venit fix │39121 şi 39122. │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Ajustări pentru│ │
│ │ │ │deprecierea │ │
│ │ │39111│efectelor │ │
│ │ │ │publice şi a │ │
│ │ │ │altor valori │ │
│ │ │ │asimilate │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Ajustări pentru│ │
│ │ │ │deprecierea │ │
│ │ │39112│obligaţiunilor │ │
│ │ │ │şi a altor │ │
│ │ │ │titluri cu │ │
│ │ │ │venit fix │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Ajustări pentru│ │
│ │ │ │deprecierea │ │
│ │ │39121│efectelor │ │
│ │ │ │publice şi a │ │
│ │ │ │altor valori │ │
│ │ │ │asimilate │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Ajustări pentru│ │
│ │ │ │deprecierea │ │
│ │ │39122│obligaţiunilor │ │
│ │ │ │şi a altor │ │
│ │ │ │titluri cu │ │
│ │ │ │venit fix │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │Cont nou │
│ │ │ │ │Preia parţial │
│ │ │ │ │conturile de │
│ │ │ │ │credite şi │
│ │ │ │ │creanţe din │
│ │ │ │ │clasele 2,3 şi │
│ │ │ │ │4, respectiv │
│ │ │ │ │creditele şi │
│ │ │ │ │creanţele │
│ │Credite şi │ │ │clasificate ca │
│3053 │creanţe │ │ │active │
│ │ │ │ │financiare │
│ │ │ │ │evaluate │
│ │ │ │ │obligatoriu la │
│ │ │ │ │valoarea justă │
│ │ │ │ │prin profit sau │
│ │ │ │ │pierdere, precum│
│ │ │ │ │şi conturile de │
│ │ │ │ │ajustări pentru │
│ │ │ │ │depreciere │
│ │ │ │ │aferente. │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │311 │Instrumente │ │
│ │ │ │derivate ferme │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │ │312 │derivate │ │
│ │Instrumente │ │condiţionale │ │
│ │derivate │ │cumpărate │Cont nou │
│311 │deţinute în ├─────┼───────────────┤Preia parţial │
│ │vederea │ │Instrumente │conturile 311, │
│ │tranzacţionării│313 │derivate │312, 313 şi 319.│
│ │ │ │condiţionale │ │
│ │ │ │vândute │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │319 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │ │3113 │derivate pe │ │
│ │ │ │rata dobânzii │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │ │3122 │derivate pe │Cont nou │
│ │Instrumente │ │rata dobânzii │Preia parţial │
│3111 │derivate pe ├─────┼───────────────┤conturile 3113, │
│ │rata dobânzii │ │Instrumente │3122, 3132 şi │
│ │ │3132 │derivate pe │319. │
│ │ │ │rata dobânzii │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │319 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Swap pe rata │ │Instrumente │Cont nou │
│31111│dobânzii │3113 │derivate pe │Preia parţial │
│ │ │ │rata dobânzii │contul 3113. │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │ │3122 │derivate pe │Cont nou │
│ │Opţiuni pe │ │rata dobânzii │Preia parţial │
│31112│pieţe la buna ├─────┼───────────────┤conturile 3122 │
│ │înţelegere │ │Instrumente │şi 3132. │
│ │ │3132 │derivate pe │ │
│ │ │ │rata dobânzii │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │Alte │3113 │derivate pe │Cont nou │
│ │instrumente pe │ │rata dobânzii │Preia parţial │
│31113│pieţe la buna ├─────┼───────────────┤conturile 3113 │
│ │înţelegere │ │Alte │şi 319. │
│ │ │319 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │ │3122 │derivate pe │Cont nou │
│ │Opţiuni pe │ │rata dobânzii │Preia parţial │
│31114│pieţe ├─────┼───────────────┤conturile 3122 │
│ │organizate │ │Instrumente │şi 3132. │
│ │ │3132 │derivate pe │ │
│ │ │ │rata dobânzii │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │Alte │3113 │derivate pe │Cont nou │
│ │instrumente pe │ │rata dobânzii │Preia parţial │
│31115│pieţe ├─────┼───────────────┤conturile 3113 │
│ │organizate │ │Alte │şi 319. │
│ │ │319 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │ │3114 │derivate pe │ │
│ │ │ │acţiuni şi │ │
│ │ │ │indici bursieri│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │3119 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │ │3123 │derivate pe │ │
│ │ │ │acţiuni şi │ │
│ │Instrumente │ │indici bursieri│Cont nou │
│ │derivate pe ├─────┼───────────────┤Preia parţial │
│3112 │instrumente de │ │Alte │conturile 3114, │
│ │capitaluri │3129 │instrumente │3119, 3123, │
│ │proprii │ │derivate │3129, 3133, 3139│
│ │ ├─────┼───────────────┤şi 319. │
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │ │3133 │derivate pe │ │
│ │ │ │acţiuni şi │ │
│ │ │ │indici bursieri│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │3139 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │319 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │ │3123 │derivate pe │ │
│ │ │ │acţiuni şi │ │
│ │ │ │indici bursieri│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │3129 │instrumente │Cont nou │
│ │Opţiuni pe │ │derivate │Preia parţial │
│31121│pieţe la buna ├─────┼───────────────┤conturile 3123, │
│ │înţelegere │ │Instrumente │3129, 3133 şi │
│ │ │3133 │derivate pe │3139. │
│ │ │ │acţiuni şi │ │
│ │ │ │indici bursieri│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │3139 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │ │3114 │derivate pe │ │
│ │ │ │acţiuni şi │ │
│ │ │ │indici bursieri│ │
│ │Alte ├─────┼───────────────┤Cont nou │
│31122│instrumente pe │ │Alte │Preia parţial │
│ │pieţe la buna │3119 │instrumente │conturile 3114, │
│ │înţelegere │ │derivate │3119 şi 319. │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │319 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │ │3123 │derivate pe │ │
│ │ │ │acţiuni şi │ │
│ │ │ │indici bursieri│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │3129 │instrumente │Cont nou │
│ │Opţiuni pe │ │derivate │Preia parţial │
│31123│pieţe ├─────┼───────────────┤conturile 3123, │
│ │organizate │ │Instrumente │3129, 3133 şi │
│ │ │3133 │derivate pe │3139. │
│ │ │ │acţiuni şi │ │
│ │ │ │indici bursieri│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │3139 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │ │3114 │derivate pe │ │
│ │ │ │acţiuni şi │ │
│ │ │ │indici bursieri│ │
│ │Alte ├─────┼───────────────┤Cont nou │
│31124│instrumente pe │ │Alte │Preia parţial │
│ │pieţe │3119 │instrumente │conturile 3114, │
│ │organizate │ │derivate │3119 şi 319. │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │319 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Operaţiuni de │ │
│ │ │3111 │schimb la │ │
│ │ │ │termen │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │ │instrumente │ │
│ │ │3112 │derivate pe │ │
│ │ │ │cursul de │ │
│ │ │ │schimb │ │
│ │Instrumente ├─────┼───────────────┤Cont nou │
│ │derivate pe │ │Instrumente │Preia parţial │
│3113 │cursul de │3121 │derivate pe │conturile 3111, │
│ │schimb │ │cursul de │3112, 3121, 3131│
│ │ │ │schimb │şi 319. │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │ │3131 │derivate pe │ │
│ │ │ │cursul de │ │
│ │ │ │schimb │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │319 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Operaţiuni │ │Operaţiuni de │Cont nou │
│31131│ferme de schimb│3111 │schimb la │Preia parţial │
│ │la termen │ │termen │contul 3111. │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Alte │ │
│ │Swap financiar │ │instrumente │Cont nou │
│31132│de valute │3112 │derivate pe │Preia parţial │
│ │ │ │cursul de │contul 3112. │
│ │ │ │schimb │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │ │3121 │derivate pe │ │
│ │ │ │cursul de │Cont nou │
│ │Opţiuni pe │ │schimb │Preia parţial │
│31133│pieţe la buna ├─────┼───────────────┤conturile 3121 │
│ │înţelegere │ │Instrumente │şi 3131. │
│ │ │3131 │derivate pe │ │
│ │ │ │cursul de │ │
│ │ │ │schimb │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │ │instrumente │ │
│ │Alte │3112 │derivate pe │Cont nou │
│ │instrumente pe │ │cursul de │Preia parţial │
│31134│pieţe la buna │ │schimb │conturile 3112 │
│ │înţelegere ├─────┼───────────────┤şi 319. │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │319 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │ │3121 │derivate pe │ │
│ │ │ │cursul de │Cont nou │
│ │Opţiuni pe │ │schimb │Preia parţial │
│31135│pieţe ├─────┼───────────────┤conturile 3121 │
│ │organizate │ │Instrumente │şi 3131. │
│ │ │3131 │derivate pe │ │
│ │ │ │cursul de │ │
│ │ │ │schimb │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │ │instrumente │ │
│ │Alte │3112 │derivate pe │Cont nou │
│ │instrumente pe │ │cursul de │Preia parţial │
│31136│pieţe │ │schimb │conturile 3112 │
│ │organizate ├─────┼───────────────┤şi 319. │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │319 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │3119 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │Instrumente │3129 │instrumente │Cont nou │
│ │derivate pe │ │derivate │Preia parţial │
│3114 │riscul de ├─────┼───────────────┤conturile 3119, │
│ │credit │ │Alte │3129, 3139 şi │
│ │ │3139 │instrumente │319. │
│ │ │ │derivate │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │319 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Credit default │ │Alte │Cont nou │
│31141│swap │3119 │instrumente │Preia parţial │
│ │ │ │derivate │contul 3119. │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │3129 │instrumente │Cont nou │
│ │Credit spread │ │derivate │Preia parţial │
│31142│option ├─────┼───────────────┤conturile 3129 │
│ │ │ │Alte │şi 3139. │
│ │ │3139 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Total return │ │Alte │Cont nou │
│31143│swap │3119 │instrumente │Preia parţial │
│ │ │ │derivate │contul 3119. │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │3119 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │3129 │instrumente │Cont nou │
│ │Alte │ │derivate │Preia parţial │
│31144│instrumente ├─────┼───────────────┤conturile 3119, │
│ │ │ │Alte │3129, 3139 şi │
│ │ │3139 │instrumente │319. │
│ │ │ │derivate │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │319 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │3119 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │3129 │instrumente │Cont nou │
│ │Instrumente │ │derivate │Preia parţial │
│3115 │derivate pe ├─────┼───────────────┤conturile 3119, │
│ │mărfuri │ │Alte │3129, 3139 şi │
│ │ │3139 │instrumente │319. │
│ │ │ │derivate │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │319 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │3119 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │3129 │instrumente │Cont nou │
│ │Alte │ │derivate │Preia parţial │
│3116 │instrumente ├─────┼───────────────┤conturile 3119, │
│ │derivate │ │Alte │3129, 3139 şi │
│ │ │3139 │instrumente │319. │
│ │ │ │derivate │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │319 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │311 │Instrumente │ │
│ │ │ │derivate ferme │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │ │312 │derivate │ │
│ │ │ │condiţionale │ │
│ │Instrumente │ │cumpărate │Cont nou │
│312 │derivate de ├─────┼───────────────┤Preia parţial │
│ │acoperire a │ │Instrumente │conturile 311, │
│ │valorii juste │313 │derivate │312, 313 şi 319.│
│ │ │ │condiţionale │ │
│ │ │ │vândute │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │319 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │ │3113 │derivate pe │ │
│ │ │ │rata dobânzii │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │ │3122 │derivate pe │Cont nou │
│ │Instrumente │ │rata dobânzii │Preia parţial │
│3121 │derivate pe ├─────┼───────────────┤conturile 3113, │
│ │rata dobânzii │ │Instrumente │3122, 3132 şi │
│ │ │3132 │derivate pe │319. │
│ │ │ │rata dobânzii │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │319 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Swap pe rata │ │Instrumente │Cont nou │
│31211│dobânzii │3113 │derivate pe │Preia parţial │
│ │ │ │rata dobânzii │contul 3113. │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │ │3122 │derivate pe │Cont nou │
│ │Opţiuni pe │ │rata dobânzii │Preia parţial │
│31212│pieţe la buna ├─────┼───────────────┤conturile 3122 │
│ │înţelegere │ │Instrumente │şi 3132. │
│ │ │3132 │derivate pe │ │
│ │ │ │rata dobânzii │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │Alte │3113 │derivate pe │Cont nou │
│ │instrumente pe │ │rata dobânzii │Preia parţial │
│31213│pieţe la buna ├─────┼───────────────┤conturile 3113 │
│ │înţelegere │ │Alte │şi 319. │
│ │ │319 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │ │3122 │derivate pe │Cont nou │
│ │Opţiuni pe │ │rata dobânzii │Preia parţial │
│31214│pieţe ├─────┼───────────────┤conturile 3122 │
│ │organizate │ │Instrumente │şi 3132. │
│ │ │3132 │derivate pe │ │
│ │ │ │rata dobânzii │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │Alte │3113 │derivate pe │Cont nou │
│ │instrumente pe │ │rata dobânzii │Preia parţial │
│31215│pieţe ├─────┼───────────────┤conturile 3113 │
│ │organizate │ │Alte │şi 319. │
│ │ │319 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │ │3114 │derivate pe │ │
│ │ │ │acţiuni şi │ │
│ │ │ │indici bursieri│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │3119 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │ │3123 │derivate pe │ │
│ │ │ │acţiuni şi │ │
│ │Instrumente │ │indici bursieri│Cont nou │
│ │derivate pe ├─────┼───────────────┤Preia parţial │
│3122 │instrumente de │ │Alte │conturile 3114, │
│ │capitaluri │3129 │instrumente │3119, 3123, │
│ │proprii │ │derivate │3129, 3133, 3139│
│ │ ├─────┼───────────────┤şi 319. │
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │ │3133 │derivate pe │ │
│ │ │ │acţiuni şi │ │
│ │ │ │indici bursieri│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │3139 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │319 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │ │3123 │derivate pe │ │
│ │ │ │acţiuni şi │ │
│ │ │ │indici bursieri│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │3129 │instrumente │Cont nou │
│ │Opţiuni pe │ │derivate │Preia parţial │
│31221│pieţe la buna ├─────┼───────────────┤conturile 3123, │
│ │înţelegere │ │Instrumente │3129, 3133 şi │
│ │ │3133 │derivate pe │3139. │
│ │ │ │acţiuni şi │ │
│ │ │ │indici bursieri│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │3139 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │ │3114 │derivate pe │ │
│ │ │ │acţiuni şi │ │
│ │ │ │indici bursieri│ │
│ │Alte ├─────┼───────────────┤Cont nou │
│31222│instrumente pe │ │Alte │Preia parţial │
│ │pieţe la buna │3119 │instrumente │conturile 3114, │
│ │înţelegere │ │derivate │3119 şi 319. │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │319 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │ │3123 │derivate pe │ │
│ │ │ │acţiuni şi │ │
│ │ │ │indici bursieri│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │3129 │instrumente │Cont nou │
│ │Opţiuni pe │ │derivate │Preia parţial │
│31223│pieţe ├─────┼───────────────┤conturile 3123, │
│ │organizate │ │Instrumente │3129, 3133 şi │
│ │ │3133 │derivate pe │3139. │
│ │ │ │acţiuni şi │ │
│ │ │ │indici bursieri│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │3139 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │ │ │derivate pe │ │
│ │ │3114 │acţiuni şi │ │
│ │ │ │indici bursieri│ │
│ │Alte │ │ │Cont nou │
│ │instrumente pe ├─────┼───────────────┤Preia parţial │
│31224│pieţe │ │Alte │conturile 3114, │
│ │organizate │3119 │instrumente │3119 şi 319. │
│ │ │ │derivate │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │319 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Operaţiuni de │ │
│ │ │3111 │schimb la │ │
│ │ │ │termen │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │ │instrumente │ │
│ │ │3112 │derivate pe │ │
│ │ │ │cursul de │ │
│ │ │ │schimb │ │
│ │Instrumente ├─────┼───────────────┤Cont nou │
│ │derivate pe │ │Instrumente │Preia parţial │
│3123 │cursul de │3121 │derivate pe │conturile 3111, │
│ │schimb │ │cursul de │3112, 3121, 3131│
│ │ │ │schimb │şi 319. │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │ │3131 │derivate pe │ │
│ │ │ │cursul de │ │
│ │ │ │schimb │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │319 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Operaţiuni │ │Operaţiuni de │Cont nou │
│31231│ferme de schimb│3111 │schimb la │Preia parţial │
│ │la termen │ │termen │contul 3111. │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Alte │ │
│ │Swap financiar │ │instrumente │Cont nou │
│31232│de valute │3112 │derivate pe │Preia parţial │
│ │ │ │cursul de │contul 3112. │
│ │ │ │schimb │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │ │3121 │derivate pe │ │
│ │ │ │cursul de │Cont nou │
│ │Opţiuni pe │ │schimb │Preia parţial │
│31233│pieţe la buna ├─────┼───────────────┤conturile 3121 │
│ │înţelegere │ │Instrumente │şi 3131. │
│ │ │3131 │derivate pe │ │
│ │ │ │cursul de │ │
│ │ │ │schimb │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │ │instrumente │ │
│ │Alte │3112 │derivate pe │Cont nou │
│ │instrumente pe │ │cursul de │Preia parţial │
│31234│pieţe la buna │ │schimb │conturile 3112 │
│ │înţelegere ├─────┼───────────────┤şi 319. │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │319 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │ │3121 │derivate pe │ │
│ │ │ │cursul de │Cont nou │
│ │Opţiuni pe │ │schimb │Preia parţial │
│31235│pieţe ├─────┼───────────────┤conturile 3121 │
│ │organizate │ │Instrumente │şi 3131. │
│ │ │3131 │derivate pe │ │
│ │ │ │cursul de │ │
│ │ │ │schimb │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │3112 │instrumente │ │
│ │Alte │ │derivate pe │Cont nou │
│ │instrumente pe │ │cursul de │Preia parţial │
│31236│pieţe │ │schimb │conturile 3112 │
│ │organizate ├─────┼───────────────┤şi 319. │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │319 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │3119 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │Instrumente │3129 │instrumente │Cont nou │
│ │derivate pe │ │derivate │Preia parţial │
│3124 │riscul de ├─────┼───────────────┤conturile 3119, │
│ │credit │ │Alte │3129, 3139 şi │
│ │ │3139 │instrumente │319. │
│ │ │ │derivate │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │319 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Credit default │ │Alte │Cont nou │
│31241│swap │3119 │instrumente │Preia parţial │
│ │ │ │derivate │contul 3119. │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │3129 │instrumente │Cont nou Preia │
│ │Credit spread │ │derivate │parţial │
│31242│option ├─────┼───────────────┤conturile 3129 │
│ │ │ │Alte │şi 3139. │
│ │ │3139 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Total return │ │Alte │Cont nou │
│31243│swap │3119 │instrumente │Preia parţial │
│ │ │ │derivate │contul 3119. │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │3119 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │3129 │instrumente │Cont nou │
│ │Alte │ │derivate │Preia parţial │
│31244│instrumente ├─────┼───────────────┤conturile 3119, │
│ │ │ │Alte │3129, 3139 şi │
│ │ │3139 │instrumente │319. │
│ │ │ │derivate │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │319 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │3119 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │3129 │instrumente │Cont nou │
│ │Instrumente │ │derivate │Preia parţial │
│3125 │derivate pe ├─────┼───────────────┤conturile 3119, │
│ │mărfuri │ │Alte │3129, 3139 şi │
│ │ │3139 │instrumente │319. │
│ │ │ │derivate │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │319 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │3119 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │3129 │instrumente │Cont nou │
│ │Alte │ │derivate │Preia parţial │
│3126 │instrumente ├─────┼───────────────┤conturile 3119, │
│ │derivate │ │Alte │3129, 3139 şi │
│ │ │3139 │instrumente │319. │
│ │ │ │derivate │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │319 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │311 │Instrumente │ │
│ │ │ │derivate ferme │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │Instrumente │ │Instrumente │ │
│ │derivate de │312 │derivate │ │
│ │acoperire a │ │condiţionale │ │
│ │fluxurilor de │ │cumpărate │Cont nou │
│313 │trezorerie şi a├─────┼───────────────┤Preia parţial │
│ │investiţiilor │ │Instrumente │conturile 311, │
│ │nete într-o │313 │derivate │312, 313 şi 319.│
│ │operaţiune din │ │condiţionale │ │
│ │străinătate │ │vândute │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │319 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │3113 │Instrumente │ │
│ │ │ │derivate pe │ │
│ │ │ │rata dobânzii │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │ │3122 │derivate pe │Cont nou │
│ │Instrumente │ │rata dobânzii │Preia parţial │
│3131 │derivate pe ├─────┼───────────────┤conturile 3113, │
│ │rata dobânzii │ │Instrumente │3122, 3132 şi │
│ │ │3132 │derivate pe │319. │
│ │ │ │rata dobânzii │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │319 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Swap pe rata │ │Instrumente │Cont nou │
│31311│dobânzii │3113 │derivate pe │Preia parţial │
│ │ │ │rata dobânzii │contul 3113. │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │ │3122 │derivate pe │Cont nou │
│ │Opţiuni pe │ │rata dobânzii │Preia parţial │
│31312│pieţe la buna ├─────┼───────────────┤conturile 3122 │
│ │înţelegere │ │Instrumente │şi 3132. │
│ │ │3132 │derivate pe │ │
│ │ │ │rata dobânzii │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │Alte │3113 │derivate pe │Cont nou │
│ │instrumente pe │ │rata dobânzii │Preia parţial │
│31313│pieţe la buna ├─────┼───────────────┤conturile 3113 │
│ │înţelegere │ │Alte │şi 319. │
│ │ │319 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │ │3122 │derivate pe │Cont nou │
│ │Opţiuni pe │ │rata dobânzii │Preia parţial │
│31314│pieţe ├─────┼───────────────┤conturile 3122 │
│ │organizate │ │Instrumente │şi 3132. │
│ │ │3132 │derivate pe │ │
│ │ │ │rata dobânzii │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │Alte │3113 │derivate pe │Cont nou │
│ │instrumente pe │ │rata dobânzii │Preia parţial │
│31315│pieţe ├─────┼───────────────┤conturile 3113 │
│ │organizate │ │Alte │şi 319. │
│ │ │319 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │ │3114 │derivate pe │ │
│ │ │ │acţiuni şi │ │
│ │ │ │indici bursieri│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │3119 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │ │3123 │derivate pe │ │
│ │ │ │acţiuni şi │ │
│ │Instrumente │ │indici bursieri│Cont nou │
│ │derivate pe ├─────┼───────────────┤Preia parţial │
│3132 │instrumente de │ │Alte │conturile 3114, │
│ │capitaluri │3129 │instrumente │3119, 3123, │
│ │proprii │ │derivate │3129, 3133, 3139│
│ │ ├─────┼───────────────┤şi 319. │
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │ │3133 │derivate pe │ │
│ │ │ │acţiuni şi │ │
│ │ │ │indici bursieri│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │3139 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │319 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │ │3123 │derivate pe │ │
│ │ │ │acţiuni şi │ │
│ │ │ │indici bursieri│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │3129 │instrumente │Cont nou │
│ │Opţiuni pe │ │derivate │Preia parţial │
│31321│pieţe la buna ├─────┼───────────────┤conturile 3123, │
│ │înţelegere │ │Instrumente │3129, 3133 şi │
│ │ │3133 │derivate pe │3139. │
│ │ │ │acţiuni şi │ │
│ │ │ │indici bursieri│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │3139 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │ │3114 │derivate pe │ │
│ │ │ │acţiuni şi │ │
│ │ │ │indici bursier │ │
│ │Alte ├─────┼───────────────┤Cont nou │
│31322│instrumente pe │ │Alte │Preia parţial │
│ │pieţe la buna │3119 │instrumente │conturile 3114, │
│ │înţelegere │ │derivate │3119 şi 319. │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │319 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │ │3123 │derivate pe │ │
│ │ │ │acţiuni şi │ │
│ │ │ │indici bursieri│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │3129 │instrumente │Cont nou │
│ │Opţiuni pe │ │derivate │Preia parţial │
│31323│pieţe ├─────┼───────────────┤conturile 3123, │
│ │organizate │ │Instrumente │3129, 3133 şi │
│ │ │3133 │derivate pe │3139. │
│ │ │ │acţiuni şi │ │
│ │ │ │indici bursieri│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │3139 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │ │3114 │derivate pe │ │
│ │ │ │acţiuni şi │ │
│ │ │ │indici bursieri│ │
│ │Alte ├─────┼───────────────┤Cont nou │
│31324│instrumente pe │ │Alte │Preia parţial │
│ │pieţe │3119 │instrumente │conturile 3114, │
│ │organizate │ │derivate │3119 şi 319. │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │319 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Operaţiuni de │ │
│ │ │3111 │schimb la │ │
│ │ │ │termen │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │ │instrumente │ │
│ │ │3112 │derivate pe │ │
│ │ │ │cursul de │ │
│ │ │ │schimb │ │
│ │Instrumente ├─────┼───────────────┤Cont nou │
│ │derivate pe │ │Instrumente │Preia parţial │
│3133 │cursul de │3121 │derivate pe │conturile 3111, │
│ │schimb │ │cursul de │3112, 3121, 3131│
│ │ │ │schimb │şi 319. │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │ │3131 │derivate pe │ │
│ │ │ │cursul de │ │
│ │ │ │schimb │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │319 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Operaţiuni │ │Operaţiuni de │Cont nou │
│31331│ferme de schimb│3111 │schimb la │Preia parţial │
│ │la termen │ │termen │contul 3111. │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Alte │ │
│ │Swap financiar │ │instrumente │Cont nou │
│31332│de valute │3112 │derivate pe │Preia parţial │
│ │ │ │cursul de │contul 3112. │
│ │ │ │schimb │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │ │3121 │derivate pe │ │
│ │ │ │cursul de │Cont nou │
│ │Opţiuni pe │ │schimb │Preia parţial │
│31333│pieţe la buna ├─────┼───────────────┤conturile 3121 │
│ │înţelegere │ │Instrumente │şi 3131. │
│ │ │3131 │derivate pe │ │
│ │ │ │cursul de │ │
│ │ │ │schimb │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │ │instrumente │ │
│ │Alte │3112 │derivate pe │Cont nou │
│ │instrumente pe │ │cursul de │Preia parţial │
│31334│pieţe la buna │ │schimb │conturile 3112 │
│ │înţelegere ├─────┼───────────────┤şi 319. │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │319 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │ │3121 │derivate pe │ │
│ │ │ │cursul de │Cont nou │
│ │Opţiuni pe │ │schimb │Preia parţial │
│31335│pieţe ├─────┼───────────────┤conturile 3121 │
│ │organizate │ │Instrumente │şi 3131. │
│ │ │3131 │derivate pe │ │
│ │ │ │cursul de │ │
│ │ │ │schimb │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │ │instrumente │ │
│ │Alte │3112 │derivate pe │Cont nou │
│ │instrumente pe │ │cursul de │Preia parţial │
│31336│pieţe │ │schimb │conturile 3112 │
│ │organizate ├─────┼───────────────┤şi 319. │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │319 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │3119 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │Instrumente │3129 │instrumente │Cont nou │
│ │derivate pe │ │derivate │Preia parţial │
│3134 │riscul de ├─────┼───────────────┤conturile 3119, │
│ │credit │ │Alte │3129, 3139 şi │
│ │ │3139 │instrumente │319. │
│ │ │ │derivate │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │319 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Credit default │ │Alte │Cont nou │
│31341│swap │3119 │instrumente │Preia parţial │
│ │ │ │derivate │contul 3119. │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │3129 │instrumente │Cont nou │
│ │Credit spread │ │derivate │Preia parţial │
│31342│option ├─────┼───────────────┤conturile 3129 │
│ │ │ │Alte │şi 3139. │
│ │ │3139 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Total return │ │Alte │Cont nou │
│31343│swap │3119 │instrumente │Preia parţial │
│ │ │ │derivate │contul 3119. │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │3119 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │3129 │instrumente │Cont nou │
│ │Alte │ │derivate │Preia parţial │
│31344│instrumente ├─────┼───────────────┤conturile 3119, │
│ │ │ │Alte │3129, 3139 şi │
│ │ │3139 │instrumente │319. │
│ │ │ │derivate │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │319 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │3119 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │3129 │instrumente │Cont nou │
│ │Instrumente │ │derivate │Preia parţial │
│3135 │derivate pe ├─────┼───────────────┤conturile 3119, │
│ │mărfuri │ │Alte │3129, 3139 şi │
│ │ │3139 │instrumente │319. │
│ │ │ │derivate │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │319 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │3119 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │3129 │instrumente │Cont nou │
│ │Alte │ │derivate │Preia parţial │
│3136 │instrumente ├─────┼───────────────┤conturile 3119, │
│ │derivate │ │Alte │3129, 3139 şi │
│ │ │3139 │instrumente │319. │
│ │ │ │derivate │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │319 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │311 │Instrumente │ │
│ │ │ │derivate ferme │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Instrumente │ │
│ │Instrumente │312 │derivate │ │
│ │derivate de │ │condiţionale │ │
│ │acoperire a │ │cumpărate │Cont nou │
│314 │valorii juste a├─────┼───────────────┤Preia parţial │
│ │unui portofoliu│ │Instrumente │conturile 311, │
│ │împotriva │313 │derivate │312, 313 şi 319.│
│ │riscului de │ │condiţionale │ │
│ │rată a dobânzii│ │vândute │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │319 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │311 │Instrumente │ │
│ │ │ │derivate ferme │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │Instrumente │ │Instrumente │ │
│ │derivate de │312 │derivate │ │
│ │acoperire a │ │condiţionale │ │
│ │fluxurilor de │ │cumpărate │Cont nou │
│315 │trezorerie ├─────┼───────────────┤Preia parţial │
│ │aferente unui │ │Instrumente │conturile 311, │
│ │portofoliu │313 │derivate │312, 313 şi 319.│
│ │împotriva │ │condiţionale │ │
│ │riscului de │ │vândute │ │
│ │rată a dobânzii├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │319 │instrumente │ │
│ │ │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Modificări de │ │ │ │
│ │valoare justă │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │
│ │elementelor │ │ │ │
│ │acoperite în │ │ │ │
│ │cadrul unei │ │ │ │
│316 │operaţiuni de │ │ │Cont nou │
│ │acoperire a │ │ │ │
│ │valorii juste a│ │ │ │
│ │unui portofoliu│ │ │ │
│ │împotriva │ │ │ │
│ │riscului de │ │ │ │
│ │rată a dobânzii│ │ │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │325 │Obligaţiuni │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Prime de │ │
│ │ │ │emisiune │ │
│ │ │3741 │privind │ │
│ │ │ │titlurile cu │ │
│ │ │ │venit fix │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Prime de │ │
│ │ │ │rambursare │Preia parţial │
│ │ │3742 │privind │conturile 3741, │
│325 │Obligaţiuni │ │titlurile cu │3742, 3749, │
│ │ │ │venit fix │precum şi │
│ │ ├─────┼───────────────┤conturile 375, │
│ │ │3749 │Alte cheltuieli│respectiv 376. │
│ │ │ │de repartizat │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│3251 │Obligaţiuni │3251 │Obligaţiuni │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │3257 │Datorii ataşate│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Prime de │ │
│ │ │ │emisiune │ │
│ │ │3741 │privind │ │
│ │ │ │titlurile cu │ │
│ │ │ │venit fix │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Prime de │ │
│ │ │ │rambursare │Preia parţial │
│ │Datorii ataşate│3742 │privind │conturile 3741, │
│3257 │şi sume de │ │titlurile cu │3742, 3749, │
│ │amortizat │ │venit fix │precum şi │
│ │ ├─────┼───────────────┤conturile 375, │
│ │ │3749 │Alte cheltuieli│respectiv 376. │
│ │ │ │de repartizat │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│32571│Datorii ataşate│3257 │Datorii ataşate│ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Prime de │ │
│ │ │ │emisiune │ │
│ │ │3741 │privind │ │
│ │ │ │titlurile cu │ │
│ │ │ │venit fix │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Prime de │ │
│ │ │ │rambursare │Cont nou │
│ │ │3742 │privind │Preia parţial │
│ │ │ │titlurile cu │conturile 3741, │
│32572│Sume de │ │venit fix │3742, 3749, │
│ │amortizat ├─────┼───────────────┤precum şi │
│ │ │3749 │Alte cheltuieli│conturile 375, │
│ │ │ │de repartizat │respectiv 376. │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Alte datorii │ │
│ │ │326 │constituite │ │
│ │ │ │prin titluri │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Prime de │ │
│ │ │ │emisiune │ │
│ │ │3741 │privind │ │
│ │ │ │titlurile cu │ │
│ │ │ │venit fix │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Prime de │Preia parţial │
│ │Alte datorii │ │rambursare │conturile 3741, │
│326 │constituite │3742 │privind │3742, 3749, │
│ │prin titluri │ │titlurile cu │precum şi │
│ │ │ │venit fix │conturile 375, │
│ │ ├─────┼───────────────┤respectiv 376. │
│ │ │3749 │Alte cheltuieli│ │
│ │ │ │de repartizat │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Alte datorii │ │Alte datorii │ │
│3261 │constituite │3261 │constituite │ │
│ │prin titluri │ │prin titluri │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │3267 │Datorii ataşate│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Prime de │ │
│ │ │ │emisiune │ │
│ │ │3741 │privind │ │
│ │ │ │titlurile cu │ │
│ │ │ │venit fix │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Prime de │ │
│ │ │ │rambursare │Preia parţial │
│ │Datorii ataşate│3742 │privind │conturile 3741, │
│3267 │şi sume de │ │titlurile cu │3742, 3749, │
│ │amortizat │ │venit fix │precum şi │
│ │ ├─────┼───────────────┤conturile 375, │
│ │ │3749 │Alte cheltuieli│respectiv 376. │
│ │ │ │de repartizat │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│32671│Datorii ataşate│3267 │Datorii ataşate│ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Prime de │ │
│ │ │ │emisiune │ │
│ │ │3741 │privind │ │
│ │ │ │titlurile cu │ │
│ │ │ │venit fix │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Prime de │ │
│ │ │ │rambursare │Cont nou │
│ │ │3742 │privind │Preia parţial │
│ │ │ │titlurile cu │conturile 3741, │
│32672│Sume de │ │venit fix │3742, 3749, │
│ │amortizat ├─────┼───────────────┤precum şi │
│ │ │3749 │Alte cheltuieli│conturile 375, │
│ │ │ │de repartizat │respectiv 376. │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Decontări între│ │ │ │
│ │instituţia │ │Decontări între│ │
│343 │financiară │341 │instituţie şi │ │
│ │nebancară şi │ │subunităţi │ │
│ │subunităţi │ │ │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Beneficii ale │ │Personal şi │ │
│351 │angajaţilor │351 │conturi │ │
│ │ │ │asimilate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Personal - │ │
│ │ │3511 │salarii │ │
│ │Indemnizaţii şi│ │datorate │Preia parţial │
│3511 │salarii ├─────┼───────────────┤conturile 3511 │
│ │datorate │ │Alte datorii în│şi 35191. │
│ │ │35191│legătură cu │ │
│ │ │ │personalul │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Personal - │ │
│ │ │3511 │salarii │ │
│ │ │ │datorate │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │Absenţe pe │ │Personal - │Cont nou │
│3512 │termen scurt │3512 │ajutoare │Preia parţial │
│ │compensate │ │materiale │conturile 3511, │
│ │ │ │datorate │3512 şi 35191. │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Alte datorii în│ │
│ │ │35191│legătură cu │ │
│ │ │ │personalul │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Personal - │ │
│ │ │3511 │salarii │ │
│ │Participarea │ │datorate │ │
│ │angajaţilor la ├─────┼───────────────┤Preia parţial │
│3513 │profit şi prime│ │Prime │conturile 3511, │
│ │de plătit │ │reprezentând │respectiv 3513 .│
│ │ │3513 │participarea │ │
│ │ │ │personalului la│ │
│ │ │ │profit │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Personal - │ │
│ │ │3512 │ajutoare │ │
│ │ │ │materiale │Cont nou │
│3514 │Beneficii │ │datorate │Preia parţial │
│ │nemonetare ├─────┼───────────────┤conturile 3512 │
│ │ │ │Alte datorii în│şi 35191. │
│ │ │35191│legătură cu │ │
│ │ │ │personalul │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Angajaţi │ │Personal - │ │
│35141│ajutoare │3512 │ajutoare │Preia parţial │
│ │materiale │ │materiale │contul 3512. │
│ │datorate │ │datorate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Alte beneficii │ │Alte datorii în│Cont nou │
│35149│nemonetare │35191│legătură cu │Preia parţial │
│ │ │ │personalul │contul 35191. │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Avansuri │ │Avansuri │ │
│3515 │acordate │3514 │acordate │ │
│ │angajaţilor │ │personalului │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Beneficii ale │ │Drepturi de │ │
│3516 │angajaţilor │3515 │personal │ │
│ │neridicate │ │neridicate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Reţineri din │ │Reţineri din │ │
│3517 │salarii │3516 │salarii │ │
│ │datorate │ │datorate │ │
│ │terţilor │ │terţilor │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Alte beneficii │ │Alte datorii în│Cont nou │
│3518 │ale angajaţilor│35191│legătură cu │Preia parţial │
│ │ │ │personalul │contul 35191. │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Beneficii │ │Alte datorii în│Cont nou │
│35181│postangajare │35191│legătură cu │Preia parţial │
│ │ │ │personalul │contul 35191. │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Prime │ │
│ │ │ │reprezentând │ │
│ │ │3513 │participarea │Cont nou │
│ │Alte beneficii │ │personalului la│Preia parţial │
│35182│pe termen lung │ │profit │conturile 3513, │
│ │ale angajaţilor├─────┼───────────────┤respectiv 35191.│
│ │ │ │Alte datorii în│ │
│ │ │35191│legătură cu │ │
│ │ │ │personalul │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Personal - │ │
│ │Beneficii │3511 │salarii │Cont nou │
│ │pentru │ │datorate │Preia parţial │
│35183│terminarea ├─────┼───────────────┤contul 3511, │
│ │contractului de│ │Alte datorii în│respectiv 35191.│
│ │muncă │35191│legătură cu │ │
│ │ │ │personalul │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Alte datorii şi│ │Alte datorii şi│ │
│3519 │creanţe în │3519 │creanţe în │Preia parţial │
│ │legătură cu │ │legătură cu │contul 3519. │
│ │angajaţii │ │personalul │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Alte datorii în│ │Alte datorii în│Preia parţial │
│35191│legătură cu │35191│legătură cu │contul 35191. │
│ │angajaţii │ │personalul │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Alte creanţe în│ │Alte creanţe în│ │
│35192│legătură cu │35192│legătură cu │ │
│ │angajaţii │ │personalul │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Asigurări │ │Asigurări │ │
│ │sociale, │ │sociale, │ │
│352 │protecţia │352 │protecţia │ │
│ │socială şi │ │socială şi │ │
│ │conturi │ │conturi │ │
│ │asimilate │ │asimilate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│3521 │Asigurări │3521 │Asigurări │ │
│ │sociale │ │sociale │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Contribuţia │ │Contribuţia │ │
│35211│unităţii la │35211│unităţii la │ │
│ │asigurările │ │asigurările │ │
│ │sociale │ │sociale │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Contribuţia │ │Contribuţia │ │
│35212│angajaţilor la │35212│personalului la│ │
│ │asigurările │ │asigurările │ │
│ │sociale │ │sociale │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Contribuţia │ │Contribuţia │ │
│ │angajaţilor │ │angajaţilor │ │
│35213│pentru │35213│pentru │ │
│ │asigurările │ │asigurările │ │
│ │sociale de │ │sociale de │ │
│ │sănătate │ │sănătate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Contribuţia │ │Contribuţia │ │
│ │angajatorului │ │angajatorului │ │
│35214│pentru │35214│pentru │ │
│ │asigurările │ │asigurările │ │
│ │sociale de │ │sociale de │ │
│ │sănătate │ │sănătate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│3522 │Ajutor de şomaj│3522 │Ajutor de şomaj│ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Contribuţia │ │Contribuţia │ │
│35221│unităţii la │35221│unităţii la │ │
│ │fondul de şomaj│ │fondul de şomaj│ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Contribuţia │ │Contribuţia │ │
│35222│angajaţilor la │35222│personalului la│ │
│ │fondul de şomaj│ │fondul de şomaj│ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│3526 │Alte datorii şi│3526 │Alte datorii şi│ │
│ │creanţe sociale│ │creanţe sociale│ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│35261│Alte datorii │35261│Alte datorii │ │
│ │sociale │ │sociale │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│35262│Alte creanţe │35262│Alte creanţe │ │
│ │sociale │ │sociale │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Bugetul │ │
│ │Bugetul │ │statului, │ │
│ │statului, │353 │fonduri │ │
│353 │fonduri │ │speciale şi │ │
│ │speciale şi │ │conturi │ │
│ │conturi │556 │asimilate │ │
│ │asimilate │ │Provizioane │ │
│ │ │ │pentru impozite│ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │3531 │Impozitul pe │ │
│ │Impozitul pe │ │profit │ │
│3531 │profit ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │556 │Provizioane │ │
│ │ │ │pentru impozite│ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│35311│Impozitul pe │3531 │Impozitul pe │ │
│ │profit curent │ │profit │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│35312│Impozitul pe │556 │Provizioane │Cont nou │
│ │profit amânat │ │pentru impozite│ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Taxa pe │ │Taxa pe │ │
│3532 │valoarea │3532 │valoarea │ │
│ │adăugată │ │adăugată │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│35323│TVA de plată │35323│TVA de plată │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│35324│TVA de │35324│TVA de │ │
│ │recuperat │ │recuperat │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│35326│TVA deductibilă│35326│TVA deductibilă│ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│35327│TVA colectată │35327│TVA colectată │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│35328│TVA neexigibilă│35328│TVA neexigibilă│ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Impozitul pe │ │Impozitul pe │ │
│3533 │venituri de │3533 │venituri de │ │
│ │natura │ │natura │ │
│ │salariilor │ │salariilor │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Subvenţii │ │ │ │
│3534 │guvernamentale │3534 │Subvenţii │ │
│ │de primit │ │ │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Alte impozite, │ │Alte impozite, │ │
│3536 │taxe şi │3536 │taxe şi │ │
│ │vărsăminte │ │vărsăminte │ │
│ │asimilate │ │asimilate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Fonduri │ │Fonduri │ │
│3538 │speciale - taxe│3538 │speciale - taxe│ │
│ │şi vărsăminte │ │şi vărsăminte │ │
│ │asimilate │ │asimilate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Alte datorii şi│ │Alte datorii şi│ │
│3539 │creanţe cu │3539 │creanţe cu │ │
│ │bugetul │ │bugetul │ │
│ │statului │ │statului │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Alte datorii │ │Alte datorii │ │
│35391│faţă de bugetul│35391│faţă de bugetul│ │
│ │statului │ │statului │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Alte creanţe │ │Alte creanţe │ │
│35392│privind bugetul│35392│privind bugetul│ │
│ │statului │ │statului │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│354 │Dividende de │354 │Dividende de │ │
│ │plată │ │plată │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │355 │Debitori │ │
│ │ │ │diverşi │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│Preia parţial │
│355 │Debitori │ │avans │conturile 375, │
│ │diverşi ├─────┼───────────────┤376, 433, │
│ │ │ │Avansuri │respectiv 434. │
│ │ │433 │acordate pentru│ │
│ │ │ │imobilizări │ │
│ │ │ │necorporale │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Avansuri │ │
│ │ │434 │acordate pentru│ │
│ │ │ │imobilizări │ │
│ │ │ │corporale │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Depozite de │ │Depozite de │ │
│3551 │garanţii │3551 │garanţii │ │
│ │vărsate │ │vărsate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Depozite │ │Depozite │ │
│ │aferente │ │aferente │ │
│ │operaţiunilor │ │operaţiunilor │ │
│35511│pe pieţele │35511│pe pieţele │ │
│ │organizate de │ │organizate de │ │
│ │instrumente │ │instrumente │ │
│ │derivate │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Depozite │ │Depozite │ │
│ │aferente altor │ │aferente altor │ │
│35512│operaţiuni cu │35512│operaţiuni cu │ │
│ │instrumente │ │instrumente │ │
│ │derivate │ │derivate │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│35516│Alte depozite │35516│Alte depozite │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Debitori din │ │Debitori din │ │
│3552 │avansuri spre │3552 │avansuri spre │ │
│ │decontare │ │decontare │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Creanţe │ │Creanţe │ │
│ │reprezentând │ │reprezentând │ │
│ │dividende │ │dividende │ │
│3553 │repartizate în │3553 │repartizate în │ │
│ │cursul │ │cursul │ │
│ │exerciţiului │ │exerciţiului │ │
│ │financiar │ │financiar │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │3556 │Alţi debitori │ │
│ │ │ │diverşi │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Avansuri │ │
│ │ │433 │acordate pentru│ │
│3556 │Alţi debitori │ │imobilizări │ │
│ │diverşi │ │necorporale │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Avansuri │ │
│ │ │434 │acordate pentru│ │
│ │ │ │imobilizări │ │
│ │ │ │corporale │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │3557 │Creanţe ataşate│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Venituri │ │
│ │Creanţe ataşate│376 │înregistrate în│Preia parţial │
│3557 │şi sume de │ │avans │conturile 376, │
│ │amortizat ├─────┼───────────────┤respectiv 375. │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│35571│Creanţe ataşate│3557 │Creanţe ataşate│ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│Cont nou │
│ │Sume de │ │avans │Preia parţial │
│35572│amortizat ├─────┼───────────────┤conturile 376, │
│ │ │ │Cheltuieli │respectiv 375. │
│ │ │375 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │356 │Creditori │ │
│ │ │ │diverşi │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │375 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Venituri │ │
│ │ │376 │înregistrate în│ │
│ │ │ │avans │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Vărsăminte de │ │
│ │ │ │efectuat │Preia parţial │
│356 │Creditori │3036 │privind │conturile 375, │
│ │diverşi │ │titlurile de │respectiv 376. │
│ │ │ │plasament │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Vărsăminte de │ │
│ │ │ │efectuat pentru│ │
│ │ │ │părţi în │ │
│ │ │ │societăţi │ │
│ │ │ │comerciale │ │
│ │ │418 │legate, pentru │ │
│ │ │ │titluri de │ │
│ │ │ │participare şi │ │
│ │ │ │pentru titluri │ │
│ │ │ │ale activităţii│ │
│ │ │ │de portofoliu │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │3566 │Creditori │ │
│ │ │ │diverşi │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Vărsăminte de │ │
│ │ │ │efectuat │ │
│ │ │3036 │privind │ │
│ │ │ │titlurile de │ │
│ │ │ │plasament │ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│3566 │Alţi creditori │ │Vărsăminte de │ │
│ │diverşi │ │efectuat pentru│ │
│ │ │ │părţi în │ │
│ │ │ │societăţi │ │
│ │ │ │comerciale │ │
│ │ │418 │legate, pentru │ │
│ │ │ │titluri de │ │
│ │ │ │participare şi │ │
│ │ │ │pentru titluri │ │
│ │ │ │ale activităţii│ │
│ │ │ │de portofoliu │ │
├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │3567 │Datorii ataşate│ │
│ │ ├─────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │Datorii ataşate│375 │înregistrate în│Preia parţial │