Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXĂ din 8 aprilie 2022  privind Procedura de implementare şi schema de ajutor de stat asociate Programului IMM PROD    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXĂ din 8 aprilie 2022 privind Procedura de implementare şi schema de ajutor de stat asociate Programului IMM PROD

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 366 bis din 13 aprilie 2022
──────────
    Conţinută de ORDINUL nr. 955 din 8 aprilie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 13 aprilie 2022.
──────────
    SECŢIUNEA 1
    PROCEDURA DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI IMM PROD
    CAP. I
    Dispoziţii generale şi definiţii
    ART. 1
        Obiectivul principal al programului IMM PROD constă în asigurarea lichidităţilor pentru desfăşurarea activităţii curente şi finanţarea investiţiilor realizate de către întreprinderile mici şi mijlocii, denumite în continuare IMM - uri, inclusiv start-up-uri, din zona urbană, în vederea realizării următoarelor obiective specifice:
    a) încurajarea producţiei autohtone de bunuri de larg consum, creşterea capacităţii de producţie;
    b) reconversia de la intermediere la producţie;
    c) digitalizarea activităţii;
    d) alinierea/îmbunătăţirea standardelor de mediu, inclusiv îmbunătăţirea eficienţei energetice în cadrul proceselor de producţie.


    ART. 2
        Criteriile de eligibilitate pentru instituţiile de credit care acordă finanţări garantate în cadrul Programului sunt următoarele:
    a) se încadrează în categoria instituţiilor de credit, inclusiv unităţile teritoriale ale acestora;
    b) au acoperire teritorială la nivel naţional şi/sau judeţean;
    c) acordă finanţări în lei destinate beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale Programului;
    d) acordă finanţările pe baza analizei încadrării beneficiarului în condiţiile Programului, precum şi a capacităţii de rambursare a potenţialilor beneficiari, efectuată în conformitate cu propriile norme de creditare în vigoare;
    e) prevăd în mod expres în contractele de finanţare costurile cu dobânda fixă/variabilă, exprimată în raport cu ROBOR la 3 luni şi, separat, costurile cu comisioanele aferente finanţărilor garantate, incluse în marjă;
    f) nu percep comision de rambursare anticipată şi nu includ în contractele de finanţare clauze care să permită modificarea unilaterală a acestora;
    g) acordă finanţările pentru o durată maximă de 72 de luni în cazul creditelor de investiţii, inclusiv perioada de graţie, , respectiv 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, cu posibilitatea prelungirii acestora pe o perioadă de maximum 36 de luni şi eşalonării la rambursare cel puţin în ultimele 12 luni de prelungire, în rate lunare, trimestriale sau semestriale.


    ART. 3
    Modalitatea de înscriere a instituţiilor de credit în program
     În termen de 7 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, instituţiile de credit transmit F.N.G.C.I.M.M/F.R.C. cererile de înscriere în program, precum şi solicitările de alocare de plafoane de garantare în funcţie de nivelul estimat al finanţărilor pe care le vor acorda în anul 2022 în cadrul Programului IMM PROD, precum şi nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor în cadrul programului, cu încadrarea în limitele prevăzute la art. 12, lit. a).

    ART. 4
    Definiţii
    a) beneficiarul programului este operatorul economic care respectă prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, cu modificările ulterioare, denumită în continuare O.U.G nr. 24/2022, îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, inclusiv start-upuri, care au sediul principal şi/sau secundar situat într-o zona urbana.
    b) comision de risc - suma datorată Ministerului Finanţelor de beneficiarul garanţiei, destinată acoperirii riscului de garantare de către stat a creditelor de investiţii/creditelor/liniilor de credite, acordate în cadrul programului. Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat. După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, IMM-urile care contractează credite în cadrul programului datorează Ministerului Finanţelor comision de risc. Nivelul comisionului de risc se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor, cu respectarea paragrafului 25 lit. a) din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de Covid-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 20.03.2020;
    c) contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul programului, instituţia de credit şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M./Fondul Român de Contragarantare, denumit în continuare F.R.C în calitate de mandatari ai statului, prin care statul, prin Ministerul Finanţelor, reprezentat de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. se obligă să garanteze creditul acordat de către instituţia de credit şi beneficiarul programului îşi asumă obligaţia să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garanţiei de către instituţia de credit, în situaţia producerii riscului de credit;
    d) credit - creditul de investiţii şi/sau creditul/linia de credit pentru capital de lucru pe care instituţia de credit le pune la dispoziţia beneficiarului programului cu respectarea normelor interne proprii, în baza unui contract de credit.
    e) finanţare garantată de stat - creditul, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare sau alte sume datorate de beneficiarul programului în baza contractului încheiat cu instituţia de credit, pentru care F.N.G.C.I.M.M/F.R.C. în baza mandatului acordat de către Ministerul Finanţelor, acordă o garanţie în numele şi contul statului în baza convenţiei încheiate cu instituţia de credit;
    f) soldul finanţării garantate - valoarea actualizată a creditului garantat, rezultată în urma diminuării cu ratele de capital rambursate de către beneficiar, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;
    g) garant - statul prin Ministerul Finanţelor, reprezentat prin F.N.G.C.I.M.M/F.R.C. pentru garanţiile acordate în numele şi contul statului;
    h) garanţie de stat - angajament expres, necondiţionat şi irevocabil asumat de F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., în numele şi în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de instituţia de credit, ca urmare a producerii riscului de credit, în condiţiile împărţirii proporţionale a riscului între stat şi instituţiile de credit; dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse în valoarea garanţiei de stat. Garanţiei de stat îi sunt aplicabile dispoziţiile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit şi pentru abrogarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 15/2012 privind raportarea situaţiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare;
    i) garanţii colaterale - garanţiile reale şi personale constituite de beneficiarul finanţării/terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit finanţatoare şi a statului român, prin Ministerul Finanţelor, proporţional cu procentul de garantare, altele decât garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate prin credit, care pot fi luate în considerare de instituţiile de credit pentru diminuarea expunerii faţă de debitor. Sumele rezultate după executarea de către creditori a garanţiilor constituite de beneficiar, din care se deduc cheltuielile aferente creditului, respectiv dobânzi, comisioane şi cheltuieli ocazionate de recuperarea creanţei, vor diminua, proporţional cu procentul de garantare, sumele plătite de statul român, prin M.F., şi sumele suportate de instituţia de credit finanţatoare;
    j) instituţie de credit entitate definită în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    k) comisionul de administrare - sumă cuvenită F.N.G.C.I.M.M/F.R.C. pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, al cărei nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program. După încetarea schemei de ajutor de stat, comisionul de administrare se datorează F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. de către beneficiarul programului;
    l) procentul de garantare- partea din credit care este acoperită de garanţia de stat din valoarea creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală;
    m) perioada de valabilitate a garanţiei - perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a garanţiei şi data încetării răspunderii F.N.G.C.I.M.M./F.R.C./F.R.C. , după caz, în baza garanţiei acordate de stat prin mandatul încredinţat F.N.G.C.I.M.M/F.R.C.;
    n) riscul de credit - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către debitor a obligaţiilor contractuale sau a eşecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite;
    o) declararea exigibilităţii finanţării garantate - trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate în conformitate cu normele interne ale instituţiei de credit ca urmare a producerii riscului de credit şi desfiinţarea beneficiului rambursării creditului conform graficului de rambursare convenit cu instituţia de credit, după caz;
    p) valoarea de executare a garanţiei - suma rezultată din aplicarea procentului de garantare la soldul restant al creditului, sumă care urmează a fi plătită instituţiei de credit de către Ministerul Finanţelor;
    q) grant - finanţarea, în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credite, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.300.000 euro pe întreprindere, de care beneficiază întreprinderile mici şi mijlocii. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe. În cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program, din ajutorul de stat se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii Programului pe o perioadă de 24 luni de la data acordării creditului (data primei utilizări a creditului), sub rezerva prelungirii Cadrului temporar, fără a se depăşi data de 30 iunie 2023 (inclusiv), precum şi valoarea integrală a comisionului de administrare şi a comisionului de risc datorat pe întreaga durată de derulare a creditului garantat în cadrul Programului. Grantul include şi o componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10%, exclusiv pentru creditele de investiţii, aplicată la valoarea finanţării garantate, ce se va acorda din bugetul de stat prin bugetul MF în termen de 1 an.
    r) convenţie privind implementarea Programului - document-cadru, prevăzut în Anexa nr. 3, încheiat între MF şi F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., care cuprinde, în principal, termenii şi condiţiile mandatului acordat F.N.G.C.I.M.M/F.R.C. şi clauze privind drepturile şi obligaţiile acestora privind acordarea, monitorizarea, raportarea şi executarea garanţiilor acordate în cadrul Programului.
    s) convenţie de garantare şi plată a granturilor - document semnat între F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, în calitate de mandatari ai MF, şi finanţator, prin care se stabilesc termenii şi condiţiile aplicabile garanţiilor de stat, prevăzut în Anexa nr. 4;
    t) acordul de finanţare - actul juridic, încheiat între F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., în calitate de administratori ai schemei, instituţia de credit şi beneficiarul ajutorului de stat, prin care se acordă granturi în baza Schemei de ajutor de stat asociată Programului IMM PROD prevăzută în Secţiunea a- 2-a.

    CAP. II
    Durata programului şi alocarea plafoanelor de garantare
    ART. 5
        Perioada de derulare a Programului este determinată de alocarea de către Ministerul Finanţelor (MF) a plafonului de garanţii de stat.

    ART. 6
    (1) Ministerul Finanţelor alocă plafonul anual de garantare în favoarea F.N.G.C.I.M.M/F.R.C.. În vederea acordării de garanţii, F.N.G.C.I.M.M/F.R.C. formulează propuneri de alocare pro-rata a plafonului de garantare instituţiilor de credit participante în Program, în baza solicitărilor formulate de acestea, pe care le transmite MF în vederea aprobării. În cazul în care valoarea totală a garanţiilor care urmează să fie acordate de instituţiile de credit depăşeşte valoarea plafonului total anual aprobat, F.N.G.C.I.M.M/F.R.C. este autorizat, cu acordul prealabil al MF, să efectueze alocări pro-rata în cadrul acestuia.
    (2) Pentru anii următori, după aprobarea plafonului anual, acesta se alocă de către F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, la solicitarea instituţiilor de credit participante în Program, cu acordul prealabil al MF, în funcţie de ponderea garanţiilor acordate de fiecare instituţie de credit în totalul garanţiilor acordate în cadrul Programului în anul precedent sau de la începutul anului în curs în cazul alocării de plafoane suplimentare şi/sau a rezervei nealocate din plafonul total anual.
    (3) În cazul instituţiilor de credit înscrise în Program, care nu au beneficiat de alocări de plafoane de garantare în anul precedent sau care au beneficiat de plafoane de garantare, dar nu au acordat garanţii în anul precedent, F.N.G.C.I.M.M./ F.R.C. formulează propuneri de alocare pro-rata a plafonului de garantare alocat în anul curent, în baza solicitărilor formulate de acestea, pe care le transmite Ministerului Finanţelor în vederea aprobării.
    (4) Plafoanele alocate instituţiilor de credit participante în program se utilizează pentru acordarea garanţiilor pentru toate categoriile de facilităţi de credit prevăzute la art. 10.
    (5) F.N.G.C.I.M.M/F.R.C. este autorizat să evalueze, ori de câte ori este necesar, modul de utilizare de către instituţiile de credit a plafonului alocat şi să efectueze realocări între instituţiile de credit în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate şi de ritmul de acordare al garanţiilor, cu acordul prealabil al MF.

    CAP. III
    Eligibilitatea beneficiarilor şi a sectoarelor/domeniilor de activitate
    ART. 7
    Criterii de eligibilitate ale beneficiarului în cadrul programului
    (1) Beneficiarul este eligibil în cadrul programului dacă îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:
    a) nu este în dificultate financiară în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul de funcţionare al Uniunii Europene;
    b) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor şi/sau instituţia de credit parteneră;
    c) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau, dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;
    d) nu se află în interdicţie de a emite cecuri şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare C.I.P.
    e) împotriva lui nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul legilor aplicabile;
    f) prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru/ sunt incluse în structura de garanţii aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituţia de credit, împreună cu garanţia de stat;
    g) este eligibil conform reglementărilor interne ale instituţiei de credit;
    h) nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordată în cadrul programului, sau din surse proprii înainte de data solicitării de garantare.


    ART. 8
    Cheltuieli eligibile în cadrul programului
        Sunt eligibile în cadrul programului următoarele categorii de cheltuieli:
    a) Cheltuielile cu achiziţia de echipamente şi utilaje, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la producţie sau demararea de activităţi noi de producţie;
    b) Cheltuielile cu achiziţia, amenajarea de terenuri şi achiziţia/construcţia de hale destinate producţiei;
    c) Cheltuielile cu achiziţia de echipamente, softuri, consultanţă pentru transformarea digitală a IMM-urilor, inclusiv proiecte de retehnologizare pentru IMM-urile care activează şi dezvoltă proiecte în industria producătoare;
    d) Cheltuielile cu achiziţia de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu care să genereze eficienţa energetică consumului propriu, panouri solare, staţii de biogaz, staţii de reciclare;
    e) Cheltuielile de finanţare a capitalului de lucru pentru firmele care intenţionează să deschidă/dezvolte/diversifice activităţi de producţie, inclusiv pentru internaţionalizare, ori să facă reconversia de la intermediere la producţie;
    f) Cheltuielile pentru finanţarea capitalului de lucru pentru stocuri de materii prime, materiale şi mărfuri (în cazul companiilor producătoare care deţin propriile lanţuri de distribuţie) şi a altor cheltuieli de exploatare;
    g) Alte cheltuieli (ex: francize, scontări) legate de codul CAEN finanţat şi de activitatea finanţată prin program.


    ART. 9
    Sectoarele/domeniile de activitate eligibile pentru activităţile finanţate în cadrul programului
    (1) Pot fi garantate în cadrul Programului creditele pentru realizarea de investiţii şi/sau creditele/liniile de credit, acordate pentru finanţarea activităţii beneficiarilor eligibili a căror activitate finanţată se desfăşoară în sectoarele/domeniile prevăzute în Anexa nr. 1.

    CAP. IV
    Finanţarea şi garantarea
    ART. 10
        În baza prezentei proceduri de implementare se acordă garanţii de maximum 90% din valoarea finanţării. Pentru creditele/liniile de credit cu destinaţie finanţarea capitalului de lucru, valoarea maximă a fiecărei finanţări acordate unui beneficiar nu poate depăşi 5.000.000 lei, respectiv 10.000.000 lei în cazul creditelor de investiţii, în limita uneia dintre următoarele condiţii valabile pentru ambele plafoane de finanţare, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:
    - dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înfiinţate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi suma estimată pentru primii doi ani de activitate;
        sau

    – 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;
        sau

    – o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni;


    ART. 11
        În cazul creditelor de investiţii acordate beneficiarilor eligibili, instituţiile de credit pot acorda, la începutul perioadei de creditare, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de graţie de maximum 24 luni pentru rambursarea principalului.

    ART. 12
        Costul total al creditelor şi garanţiei acordate în cadrul Programului IMM PROD, denumit în continuare programul, se compune din:
    a) rata dobânzii - rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marja fixa, diferenţiată astfel: pentru creditele de investiţii acordate în condiţiile Programului, marja este de maximum 1,0% pe an, pentru creditele de investiţii, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru acordate în condiţiile Programului , marja este de maximum 1,5% pe an, şi de maximum 0,75% pentru creditele destinate acoperirii cheltuielilor de reconversie.
        Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către instituţia de credit în toate etapele creditării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum şi taxele aferente operaţiunilor conexe activităţii de creditare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare şi înregistrarea garanţiilor etc.);

    b) comisionul de risc - comisionul de risc datorat MF de către beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei, fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul.
        Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei.
        După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, şi se virează de către beneficiarii Programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de aceştia.
        Pentru garanţiile acordate de F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., în numele şi în contul statului român, aferente creditelor garantate acordate în anul 2022 în cadrul Programului, se aprobă comisionul de risc la nivelul de 0,25% pentru primul an de garantare, de 0,5% pentru anii 2 şi 3 de garantare, respectiv de 1% pentru anii 4-6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanţiei de stat.
        Formula de calcul al comisionului de risc este următoarea:
        Comision de risc = (valoarea*1)/soldul*2) garanţiei la 31 decembrie a anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3))/12
        *1) În anul acordării garanţiei comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează valoarea maximă a garanţiei.
        *2) Pentru anii următori de acordare a garanţiei, comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior.
        *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.


        Prin ordin al ministrului finanţelor procentul comisionului de risc va fi stabilit diferenţiat în funcţie de durata garanţiei de stat, cu respectarea paragrafului 25 lit. a) din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de Covid-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 20.03.2020.

    c) comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, pentru perioada de derulare a schemei de ajutor de stat se suportă din bugetul de stat, prin bugetul MF - Acţiuni generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate Programului IMM PROD prevăzută în Secţiunea nr. 2. Comisionul de administrare se calculează de către F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei estimat la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Pentru anul 2022, nivelul comisionului de administrare este de 0,25% p.a., calculat la valoarea/soldul garanţiei.
        Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al creditului, pentru întreaga perioadă de derulare a creditului, prin plata diferenţei de către beneficiar sau F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz. În cazul renunţării la garanţie, comisionul de administrare se restituie Ministerului Finanţelor, dacă creditul nu a fost utilizat.
        După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, comisionul de administrare se datorează F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, de către beneficiarul Programului şi este virat de instituţia de credit pe toată perioada de valabilitate a garanţiei, după caz, până la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M/F.R.C. a cererii de plată. Acesta este calculat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Nivelul comisionului de administrare se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor.
        Formula de calcul al comisionului de administrare este următoarea:
        Comision de administrare = (valoarea*1)/soldul*2) garanţiei la 31 decembrie a anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3))/12
        *1) În anul acordării garanţiei, comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de administrare se utilizează valoarea maximă a garanţiei.
        *2) Pentru anii următori de acordare a garanţiei, comisionul de administrare se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior.
        *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.

    ART. 13
    Durata maximă a finanţărilor şi condiţiile de prelungire ale acestora
        Durata maximă a finanţărilor este de 72 de luni în cazul creditelor pentru investiţii, şi de 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Creditele/liniile de credit pentru capitalul de lucru pot fi prelungite pe o perioada de maximum 36 de luni, urmând ca, în ultimul an de prelungire, să fie rambursate eşalonat în baza unui grafic de rambursare.

    ART. 14
    Garantarea finanţărilor
    (1) În cazul creditelor de investiţii acordate în cadrul Programului IMM PROD, garanţia de stat este garantată cu ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit instituită asupra bunurilor imobile/mobile asigurabile, proporţional cu procentul de garantare.
    (2) În cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanţării capitalului de lucru garanţia de stat este garantată cu ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor prezente şi viitoare deschise de beneficiarii programului la instituţia de creditare, proporţional cu procentul de garantare.
    (3) În cazul creditelor de investiţii pentru digitalizarea activităţii beneficiarilor spre exemplu achiziţie soft, consultanţă etc.), ipoteca legală se va institui asupra altor bunuri mobile sau imobile aflate în proprietatea beneficiarului şi/sau a terţilor garanţi, care să acopere în proporţie de 100% valoarea finanţării, proporţional cu procentul de garantare.
    (4) Stabilirea gradului de acoperire a creditului cu garanţii se efectuează de către instituţia de credit în conformitate cu reglementările sale interne.
    (5) În solicitările de acordare a garanţiilor de stat transmise de instituţiile de credit către F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, în cadrul Programului, sunt cuprinse şi informaţii privind structura tuturor garanţiilor accesorii finanţării, valoarea de piaţă şi valoarea admisă în garanţie a acestora şi gradul de acoperire a creditului cu garanţii.
    (6) În cazul în care beneficiarul creditului/liniei de credit pentru finanţarea capitalului de lucru înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte obligaţii bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, instituţia de credit are obligaţia de a asigura achitarea acestora de către beneficiar din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordat/ă în cadrul programului, sau din surse proprii înainte de data solicitării de garantare. În cazul creditelor de investiţii, beneficiarii acestor facilităţi nu trebuie să înregistreze obligaţii fiscale restante şi alte obligaţiI bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 15
    (1) În cazul în care instituţia de credit aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanţiilor constituite, altele decât garanţia de stat prin eliberarea/înlocuirea garanţiilor accesorii finanţării garantate, va trebui să solicite şi să obţină acordul expres al F.N.G.C.I.M.M./F.R.C..
    (2) Mandatul prevăzut la art. 27 alin. (1) se consideră acordat şi în privinţa modificărilor prevăzute la alin. (1).

    ART. 16
        Modificările privind structura acţionariatului/asociaţilor, schimbarea sediului social al beneficiarului, diminuarea valorii garanţiei ca urmare a neutilizării integrale a finanţării aprobate a liniilor de credit, precum şi după expirarea perioadei de realizare a investiţiei în cazul creditelor de investiţii, inclusiv în cazul rambursărilor parţiale anticipate în interiorul perioadei de valabilitate a garanţiei, se notifică F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. de către instituţia de credit pe adresa de email dedicată.

    ART. 17
        Data la care încetează răspunderea statului în baza garanţiei acordate prin intermediul F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, în numele şi în contul său, este:
    a) data rambursării integrale de către beneficiar a creditului garantat, la termen sau anticipată;
    b) data la care se stinge integral obligaţia de rambursare a creditului garantat ca urmare a virării contravalorii despăgubirilor;
    c) data la care MF plăteşte valoarea de executare a garanţiei;
    d) data comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei în cazul nerespectării de către instituţia de credit a obligaţiilor referitoare la plata garanţiei;
    e) data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, a comunicării instituţiei de credit cu privire la renunţarea la garanţie.


    ART. 18
    Caracteristicile garanţiei de stat şi dispoziţiile aplicabile acestora
    (1) Garanţia emisă de F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, în numele şi în contul statului are următoarele caracteristici principale:
    a) este irevocabilă - furnizorul protecţiei nu îşi poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garanţia sau de a creşte costul efectiv al garanţiei, cu excepţia cazului în care cumpărătorul protecţiei nu plăteşte la scadenţă costul protecţiei;
    b) este necondiţionată - contractul prin care este furnizată protecţia nu conţine nicio clauză asupra căreia beneficiarul protecţiei nu deţine controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligaţia de a plăti în termen de 90 de zile calendaristice de la data primirii de către F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, a cererii de plată în cazul în care beneficiarul nu achită la termen plata scadentă/plăţile scadente;
    c) este directă şi expresă - protecţia furnizată de garanţie este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire este clar definit şi nu poate fi pus la îndoială;
    d) este plătibilă la prima cerere scrisă a instituţiei de credit, depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în contractul de garantare şi convenţia de garantare şi plată a granturilor încheiată cu instituţia de credit;
    e) acoperă maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de credit, în cazul creditelor pentru realizarea de investiţii, al creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, acordate IMM - urilor, în limita sumei maxime de 5.000.000 de lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 de lei pentru creditele de investiţii;
    f) valoarea garanţiei se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar, proporţional cu procentul de garantare.
    h) garanţia are durată determinată şi se acordă pe baza contractului de garantare, care are caracter sinalagmatic şi oneros.

    (2) Garanţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, seria L11, din 17 ianuarie 2015.

    CAP. V
    Raportarea şi plata ajutorului de stat
    ART. 19
    (1) Plata sumelor cuvenite beneficiarilor cu titlu de grant în cadrul Programului se realizează conform Mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat asociată Programului IMM PROD prevăzut în Anexa nr. 2.
    (2) Instituţia de credit va asuma şi va transmite lunar F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, până pe data de 15 a lunii curente, pentru luna anterioară, raportarea privind valoarea de plată a grantului - componenta de dobândă, respectiv până la data de 7 decembrie a anului de utilizare din credit pentru componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate pentru creditele de investiţii, acordate beneficiarilor în cadrul Programului IMM PROD. Formatul raportărilor, modalitatea de asumare a acestora, precum şi modul de transmitere către F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, sunt agreate şi detaliate în convenţia de garantare şi plată a granturilor încheiată cu instituţiile de credit, respectiv în convenţia privind implementarea Programului.

    ART. 20
     Plata ajutorului de stat sub formă de grant reprezentând valoarea cumulată a comisionului de risc, a comisionului de administrare şi a dobânzilor se efectuează până la data de 30 iunie 2023 inclusiv, în limita creditelor bugetare aferente Programului IMM PROD aprobate în bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni Generale la subdiviziunea de clasificaţie bugetară "Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat", conform angajamentului legal emis în baza unei decizii de plată a sumelor de virat în contul F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., după caz, conform prevederilor Schemei de ajutor de stat asociată Programului IMM PROD prevăzută în secţiunea a 2-a, emisă şi transmisă lunar de administratorii schemei. Formatul deciziei de plată pentru componentele comision de administrare şi dobândă este prevăzut în anexa nr. 2 a. Pentru creditele de investiţii, plata componentei nerambursabile în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea creditului utilizat se realizează în termen de 1 an de la data solicitării transmise de F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, pe baza deciziei de plată emise de administratorii schemei. Formatul deciziei de plată pentru componenta nerambursabilă este prevăzut în anexa nr. 2b. Detaliile privind modalitatea şi termenele de solicitare a plăţii grantului de către beneficiari şi instituţiile de credit se stabilesc în convenţia de garantare şi plată a granturilor încheiată cu finanţatorii.

    ART. 21
        Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor se realizează de către MF, în calitate de ordonator principal de credite exclusiv în baza Deciziei de plată emise de către administratorii schemei, care constituie document justificativ prin care se atestă realitatea şi modul de determinare a cuantumului obligaţiei de plată.

    ART. 22
        Plata pentru componentele comision de administrare şi dobândă se efectuează în lei, în termen de 10 zile lucrătoare, respectiv în termen de 1 an pentru componenta nerambursabilă de maximum 10% aplicată la valoarea creditului, după caz. Termenele curg de la data înregistrării online a deciziei de plată emise de către administratorii schemei, la Registratura generală a MF, pe adresa registratura@mfinante.gov.ro.

    CAP. VI
    Sursa de plată a grantului şi a valorii de executare a garanţiei
    ART. 23
    (1) Ministerul Finanţelor subvenţionează valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare şi dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru şi a creditelor pentru investiţii în procent de 100% precum şi componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate numai pentru creditele de investiţii, din bugetul Ministerul Finanţelor - Acţiuni Generale, de la titlul 55 "Alte transferuri" alineatul 55.01.46 "Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat", în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program, prevăzută în secţiunea a 2-a, în limita sumelor aprobate în buget cu această destinaţie.
    (2) Sumele rezultate din plata garanţiilor de stat acordate de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., prin program, în numele şi contul statului, se plătesc instituţiei de credit de către Ministerul Finanţelor de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50, pe baza documentelor justificative prezentate de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. şi se recuperează de la beneficiarul programului în condiţiile prevăzute în prezentul ordin.
    (3) Pentru toate categoriile de credite garantate în cadrul programului, pierderile trebuie suportate proporţional cu procentul de garantare şi în acelaşi mod de către instituţia de credit şi statul român, prin Ministerul Finanţelor.

    CAP. VII
    Implementarea programului
    ART. 24
    Înregistrarea beneficiarilor în program
    (1) Înregistrarea beneficiarilor în program se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:
    a) solicitantul de finanţare garantată, trebuie să se înregistreze în aplicaţia online disponibilă pe site-ul www.imminvest.ro la secţiunea immprod;
    b) înscrierea online se desfăşoară în sesiune continuă, până la epuizarea plafonului şi a bugetului alocat programului;
    c) fiecare potenţial beneficiar aplicant trebuie să bifeze opţiunea pentru Programul IMM PROD, să completeze online datele de identificare, să ataşeze declaraţia IMM în format .pdf, completată şi semnată de reprezentantul legal al întreprinderii pe formatul prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, copie după cartea de identitate şi după certificatul unic de înregistrare.
    d) aplicaţia software va genera automat solicitantului numărul de înregistrare, precum şi un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării. După efectuarea verificării datelor şi elementelor înregistrate de potenţialul beneficiar aplicant, se va emite acordul de principiu privind eligibilitatea în cadrul programului.

    (2) F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz pune în format electronic la dispoziţia instituţiei de credit selectate de potenţialul beneficiar aplicant datele şi documentele înregistrate de acesta, precum şi acordul de principiu privind eligibilitatea beneficiarului aplicant.
    (3) Instituţia de credit analizează cererea beneficiarului şi adoptă intern decizia de acordare a creditului de investiţii/creditului/liniei de credit pentru capital de lucru/, conform solicitării beneficiarului, cu stabilirea valorii creditului în conformitate cu normele interne de creditare, până la valoarea maximă prevăzută la art. 10.

    ART. 25
    (1) Acordarea şi derularea garanţiilor de stat se realizează pe baza unor convenţii de garantare şi plată a granturilor încheiate între F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, şi instituţiile de credit participante în Program. Modelul convenţiei de garantare şi plată a granturilor este prevăzut în Anexa nr. 4.
    (2) Creditele prevăzute la art. 10 se acordă în funcţie de criteriile specifice prevăzute în normele şi procedurile interne de creditare ale instituţiilor de credit, cu încadrarea în normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, condiţiile de acordare a garanţiilor de stat şi cu respectarea regulilor de gestionare a plafoanelor anuale.
    (3) Instituţia de credit transmite F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., direct sau prin unităţile sale teritoriale, solicitarea privind acordarea garanţiei de stat, după aprobarea creditului de către structurile sale competente, prin intermediul aplicaţiei web https://plafon.garantare.ro pentru F.N.G.C.I.M.M/F.R.C..
    (4) Solicitarea de garantare se transmite de către instituţia de credit împreună cu următoarele documente:
    a) Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria I.M.M., pe formularele aprobate prin Anexele nr. 1 şi 2, după caz, la Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, completată şi semnată olograf sau electronic de beneficiarul finanţării înainte de data solicitării de garantare;
    b) Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului finanţării garantate, prevăzută în Anexa nr. 5 la Convenţia de garantare şi plată a granturilor, emisă şi semnată olograf sau electronic înainte de data solicitării de garantare;
    c) Rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit, cu datele disponibile la data emiterii, din care să rezulte că nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau, dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor de Credit, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Certificatul de atestare fiscala al beneficiarului finanţării din care să rezulte situaţia fiscala a acestuia;
    e) Declaraţia unică privind veniturile realizate în România, depusă la organele fiscale competente pentru anul 2019/2020 (după caz, ultima declaraţie depusă la data solicitării garanţiei). În cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente veniturile sunt verificate de finanţator în baza declaraţiilor date de beneficiar.
    f) Rezultatul consultării Centralei Incidentelor de Plăţi din care să rezulte că nu se află în interdicţie de a emite cecuri şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare C.I.P, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi, cu modificările şi completările ulterioare.

    (5) F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz analizează solicitarea de garantare pe baza informaţiilor furnizate de instituţia de credit conform prevederilor alin. (3) şi a următoarelor informaţii şi documente obţinute de F.N.G.C.I.M.M/F.R.C. după caz:
    a) rezultatul consultării Oficiului Naţional al Registrului Comerţului materializat în extrasul certificatului constatator obţinut de la RECOM Online;
    b) rezultatul consultării Buletinului Procedurilor de Insolvenţă, la data aprobării garanţiei, în vederea verificării dacă împotriva beneficiarului nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul legilor aplicabile;
    c) datele financiare aferente ultimilor 2 ani fiscali încheiaţi, începând cu anul 2019, respectiv 3 ani dacă solicitarea de garantare este transmisă după termenul legal de depunere al situaţiilor financiare pentru anul 2021, obţinute de la un furnizor de date financiare integrate cu care F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz a încheiat un contract de furnizare de servicii financiare sau de pe site-ul oficial al MF, în vederea verificării îndeplinirii criteriului privind dificultatea financiară în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul de funcţionare al Uniunii Europene;

    (6) După verificarea documentelor şi datelor prevăzute la alin. (3) - (4) F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., după caz comunică instituţiei de credit decizia sa în termen de 7 zile lucrătoare de la data transmiterii corecte şi complete a documentelor.
    (7) În cazul întreprinderilor mici şi mijlocii beneficiare de credite/garanţii în cadrul Programului IMM PROD şi care doresc să acceseze noi credite/garanţii până la limita de 5.000.000 de lei pentru capital de lucru, acestea se vor adresa instituţiilor de credit pentru acordarea de noi credite, urmând ca instituţiile de credit să transmită la F.N.G.C.I.M.M/F.R.C. noi solicitări de garantare cu procent de maximum 90%. Orice majorare/suplimentare a garanţiei se consideră o nouă acordare.
        Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi este de 10.000.000 de lei. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru este de 5.000.000 de lei, iar pentru creditele de investiţii este de 10.000.000 de lei.

    (8) FNGCIMM/FRC solicită Ministerului Finanţelor - Direcţia generală de ajutor de stat suma disponibilă a fi utilizată din creditele bugetare aprobate în bugetul MF - AG pentru acordarea grantului în cadrul schemei de ajutor de stat aferentă programului IMM PROD şi semnează acorduri/contracte de finanţare şi emite decizii de plată doar în limita sumei astfel comunicate.
    (9) F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz transmite instituţiei de credit contractul de garantare şi acordul de finanţare semnate olograf sau electronic, după caz, în cel puţin 4 exemplare originale, în funcţie de numărul semnatarilor, în vederea semnării. Documentele semnate electronic sunt transmise sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă.
    (10) În termen de 30 zile lucrătoare de la primirea acestora, instituţia de credit şi beneficiarul semnează contractul de garantare şi acordul de finanţare. După semnare, instituţia de credit remite F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz prin curier sau prin poştă cu confirmare de primire, două exemplare originale ale contractului de garantare şi ale acordului de finanţare. În cazul în care beneficiarul şi instituţia de credit dispun de semnătură electronică, contractul de garantare se transmite către F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă.
    (11) Tragerile din finanţarea garantată în cadrul Programului vor fi autorizate de către instituţiile de credit la dispoziţia beneficiarului după înscrierea ipotecilor legale mobiliare/imobiliare şi a ipotecilor convenţionale, dacă este cazul, în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidenţă şi publicitate asimilate.
    (12) Tragerile din creditul pentru realizarea de investiţii/creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru se pot efectua integral sau parţial, în conformitate cu reglementările interne ale instituţiilor de credit, numai pentru finanţarea obiectivului de investiţii şi/sau capitalului de lucru conform obiectului de activitate al beneficiarului.
    (13) Rambursarea sau, după caz, reîntregirea liniei de credit se poate realiza pe parcursul perioadei de derulare a contractului de credit. În cazul în care a fost aprobată prelungirea liniei de credit, cel puţin în ultimul an de valabilitate se aplică graficul de rambursare în rate lunare/trimestriale/semestriale, fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din linia de credit şi cu diminuarea corespunzătoare a facilităţii de credit.
    (14) Creditele de investiţii/creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, garantate în cadrul Programului nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanţate din ajutoare de stat/fonduri europene.
    (15) Contractul de garantare cuprinde, fără a se limita la acestea, identitatea părţilor, obiectul şi durata contractului, perioada de gratie, individualizarea şi descrierea ipotecilor legale, termenii şi condiţiile de acordare şi plată a garanţiei, valoarea maximă a garanţiei acordate în monedă naţională, modalitatea de calcul şi termenul de plată al comisionului de administrare şi modalitatea de calcul al comisionului de risc, cazurile şi modalitatea de recuperare a creanţelor rezultate din plata garanţiilor, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ale părţilor.
    (16) Atunci când bunul asupra căruia se va constitui ipoteca legală face parte din patrimoniul de afectaţiune al beneficiarilor organizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, contractul de garantare va cuprinde şi clauze privind acordul persoanei/persoanelor fizice proprietare a/ale bunului cu privire la instituirea ipotecii legale.
    (17) Acordul de finanţare cuprinde, fără a se limita la acestea, identitatea părţilor, tipul de credit acordat beneficiarului, obiectul şi durata contractului, termenii şi condiţiile de acordare a acestuia, modalitatea de plată a sumelor cuvenite beneficiarului sub formă de grant, raportarea ajutorului de stat sub formă de grant, modalitatea de revocare a acordului de finanţare, cazurile şi modalitatea de recuperare a creanţelor rezultate din nerespectarea condiţiilor de acordare a ajutorului de stat, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ale părţilor.
    (18) Contractele de garantare prin care F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. acordă garanţia de stat constituie titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice.

    ART. 26
    Prelungirea garanţiei cu menţinerea/diminuarea valorii acesteia
    (1) Solicitarea de garantare aferentă prelungirii garanţiei se formulează în temeiul convenţiei de garantare şi plată a granturilor încheiate cu instituţia de credit şi este transmisă la F.N.G.C.I.M.M/F.R.C. în aplicaţia WEB PLAFON, cu maxim 30 de zile lucrătoare, dar nu mai puţin de 10 zile lucrătoare înainte de scadenţa finală a finanţării pentru care se solicită prelungirea. Pentru orice solicitare de prelungire a garanţiei trimisă de finanţator, se aplică plafoanele maxime ale ajutorului de stat în vigoare la data aprobării solicitării de prelungire a garanţiei. Neîncadrarea solicitantului în categoria IMM conduce la respingerea solicitării de prelungire a garanţiei.
    (2) Orice majorare a valorii garanţiei sau a procentului de garantare se consideră o nouă acordare.
    (3) În situaţia în care beneficiarii creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru se confruntă cu dificultăţi financiare temporare şi instituţiile de credit au aprobat restructurări cu încadrarea în perioada de creditare aprobată iniţial, garanţia acordată de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. îşi menţine valabilitatea. Dacă în urma restructurării creditului se prelungeşte perioada de creditare cu încadrarea în termenele maximale din prezentul act normativ, instituţia de credit transmite solicitarea de prelungire a garanţiei în termen de 30 de zile lucrătoare de la data aprobării restructurării creditului/liniilor de credit, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare înainte de scadenţa finală a finanţării pentru care se solicită prelungirea.

    ART. 27
    (1) În cazul garanţiilor de stat acordate în cadrul programului, F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. mandatează instituţiile de credit finanţatoare să încheie contractele de garanţie pentru garanţiile colaterale constituite de beneficiarul finanţării/terţi garanţi, atât în favoarea acestora, cât şi a statului român, prin Ministerul Finanţelor, în calitate de cocreditori, precum şi să efectueze formalităţile legale de publicitate ale garanţiilor colaterale. Sunt exceptate biletul la ordin, fideiusiunea, precum şi orice alte garanţii colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalităţi.
    (2) În aplicarea prevederilor alin (1), prin contractul de garantare se acordă reprezentanţilor legali ai instituţiei de credit un mandat special, în vederea efectuării formalităţilor de înscriere, modificare a înscrierii, reînnoire şi radiere atât a garanţiilor colaterale, cât şi a ipotecilor imobiliare şi/sau mobiliare, prevăzute la art. 14 alin. (1), (2) şi (3), constituite de beneficiari şi/sau de terţi garanţi, după caz, în favoarea instituţiei de credit şi statului român, în cartea funciară/Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz.
    (3) Pentru formalităţile de modificare/radiere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare, instituţia de credit trebuie să obţină acordul expres al F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz. Ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit, instituite în favoarea statului român, reprezentat de MF, şi a instituţiei de credit, vor avea rangul I la data depunerii cererii de plată a garanţiei de către finanţator la F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, şi până la finalizarea procedurii de executare silită asupra bunului care face obiectul garanţiei. În cazul în care prin Program se finanţează o investiţie imobiliară, iar terenul pe care se construieşte activul finanţat prin creditul garantat în cadrul Programului se află în proprietatea beneficiarului, în baza contractului de garantare se instituie ipoteca legală asupra terenului şi construcţiei viitoare, finanţate prin Program, după ce, în prealabil, a fost notată autorizaţia de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de finanţator şi statul român, urmând ca ipoteca legală de rang I să se extindă asupra construcţiei finalizate. Garanţiile reale prevăzute la art. 14 alin.(3) vor avea rangul I inclusiv la data depunerii cererii de plată a garanţiei de către finanţator la F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, şi până la finalizarea procedurii de executare silită asupra bunului care face obiectul garanţiei.
    (4) În cazul în care instituţia de credit nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicată de F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, în temeiul contractului de garantare, ipotecile legale, precum şi celelalte garanţii colaterale vor fi consolidate automat şi fără altă formalitate în favoarea instituţiei de credit, cu păstrarea rangului de la data înscrierii iniţiale, pentru valoarea integrală a obligaţiilor financiare datorate conform documentaţiei de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituţiei de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenţionale instituite în favoarea statului român, în baza documentaţiei care atestă respingerea cererii de plată a garanţiei. În solicitarea instituţiei de credit trebuie menţionat în mod expres faptul că aceasta nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicate de F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz.
    (5) În cazul în care instituţia de credit contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicate de F.N.G.C.I.M.M/F.R.C. , după caz, la momentul comunicării de către instanţa de judecată a hotărârii definitive prin care se confirmă această respingere, ipotecile legale, precum şi celelalte garanţii colaterale vor fi consolidate automat şi fără altă formalitate în favoarea instituţiei de credit, cu păstrarea rangului de la data înscrierii iniţiale, pentru valoarea integrală a obligaţiilor financiare datorate conform documentaţiei de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituţiei de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenţionale instituite în favoarea statului român, în baza hotărârii definitive care atestă respingerea cererii de plată a garanţiei.
    (6) Se acordă F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, un mandat special, în vederea emiterii acordului privind modificarea/radierea din cartea funciară/Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară atât a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare, cât şi a ipotecilor convenţionale constituite de beneficiarul finanţării în vederea garantării creditului. Mandatul special se acordă prin contractul de garantare atât pentru ipotecile individualizate, cât şi pentru ipotecile convenţionale în care statul român are calitatea de cocreditor.
    (7) Se acordă F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, un mandat special, în vederea emiterii acordului pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, numai după ce instituţia de credit a analizat şi a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare şi doar în condiţiile în care aceasta se asigură că prin operaţiune nu este afectată posibilitatea statului român prin MF de a recupera creanţa.
    (8) Se acordă F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, un mandat special, în vederea emiterii acordului cu privire la lucrările de intervenţie şi/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizaţiei de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipotecă convenţională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinaţiei părţilor comune, superficii privind utilităţile publice, precum şi orice alte modificări care, deşi nu necesită obţinerea unei autorizaţii de construire, se înscriu în cartea funciară.
    (9) Beneficiarii Programului au obligaţia de a efectua orice lucrare de intervenţie şi/sau extindere în condiţiile legii şi de a efectua înregistrările corespunzătoare în cartea funciară sub condiţia extinderii ipotecii asupra amelioraţiunilor efectuate, ulterior instituirii ipotecilor.
    (10) Se acordă F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, un mandat special, în vederea emiterii acordului cu privire la vânzarea bunurilor imobile/mobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, cu condiţia utilizării integrale a sumelor obţinute prin vânzare pentru rambursarea creditului garantat prin Program şi în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100% pentru creditele de investiţii. În cazurile în care sumele obţinute prin vânzare sunt mai mari decât soldul creditului rămas de rambursat, diferenţa va fi pusă la dispoziţia beneficiarului în conturile sale curente deschise la finanţator.

    ART. 28
    (1) Instituţia de credit are obligaţia de a solicita beneficiarului finanţării garantate asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, potrivit normelor interne proprii, pe toată durata finanţării garantate, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puţin decât valoarea de piaţă a bunului adus în garanţie. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligaţiei de asigurare a bunului, finanţatorul poate proceda la asigurarea acestuia pe cheltuiala proprie şi să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la finanţator în baza unei convenţii încheiate între beneficiar şi finanţator.
    (2) Dreptul la despăgubirile rezultate din poliţele de asigurare încheiate este cesionat/ipotecat în favoarea instituţiei de credit şi statului român, prin MF, proporţional cu procentul de garantare. În situaţia în care ipoteca imobiliară ce se constituie în vederea garantării creditului aprobat în cadrul Programului IMM PROD este o garanţie colaterală, respectiv ipoteca convenţională şi nu este de prim rang, dreptul la despăgubirile rezultate din poliţa de asigurare sunt cesionate în favoarea instituţiei de credit şi a statului român, prin MF, proporţional cu procentul de garantare, calculat la valoarea acceptată în garanţie comunicată de instituţia de credit prin solicitarea de garantare.
    (3) În cazul daunelor parţiale produse bunurilor imobile admise în garanţia creditului, pentru despăgubirile a căror valoare este de până la 20% din suma asigurată, fără a depăşi echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, societatea de asigurare efectuează plata direct către proprietarul bunului imobil, respectiv beneficiarul programului şi/sau terţul garant, după caz.
    (4) În cazul daunelor parţiale produse bunurilor imobile admise în garanţia creditului, pentru despăgubirile a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, dar care se încadrează între 20% şi până la 50% din suma asigurată, plata despăgubirilor se efectuează de societatea de asigurări către proprietarul bunului imobil, respectiv beneficiarul programului şi/sau terţul garant, după caz, cu acordul instituţiei de credit şi al statului, reprezentat de către MF, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (5) În cazul daunelor parţiale produse bunurilor mobile admise în garanţia creditului, plata valorii despăgubirilor se efectuează de către societatea de asigurare direct furnizorului de servicii care a efectuat reparaţia bunului mobil sau proprietarului bunului mobil, respectiv beneficiarul programului şi/sau terţul garant, după caz, în cazul în care acesta a efectuat plata reparaţiei.
    (6) În cazul daunelor totale produse bunurilor imobile şi/sau mobile admise în garanţia creditului, după ce MF a plătit instituţiei de credit suma rezultată din executarea garanţiei, plata valorii despăgubirilor se efectuează de către societatea de asigurare către instituţia de credit şi stat, reprezentat prin MF, cu înştiinţarea prealabilă a acestora, proporţional cu procentul de garantare aplicat la soldul finanţării garantate restante, până la concurenţa creanţelor rezultate din trecerea la restanţă a întregii finanţări garantate şi plata garanţiei de către MF.
    (7) Suma încasată de MF, prin unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale, în temeiul prevederilor alin. (1), se face venit la bugetul de stat şi se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.
    (8) În cazul în care valoarea despăgubirilor cuvenite pentru producerea daunelor totale asupra bunurilor imobile şi/sau mobile admise în garanţia creditului, înainte de depunerea de către instituţia de credit la F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, a cererii de plată, acoperă integral soldul finanţării garantate, la solicitarea instituţiilor de credit, MF îşi exprimă acordul privind încasarea integrală a valorii despăgubirilor de către instituţia de credit, cu condiţia ca instituţia de credit să nu solicite executarea garanţiei şi să utilizeze valoarea despăgubirii pentru rambursarea integrală a soldului finanţării garantate în cadrul Programului. Dacă cererea de plată a fost depusă la F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, şi se află în curs de soluţionare, acordul MF privind încasarea despăgubirilor de către instituţia de credit este emis sub condiţia retragerii cererii de plată a garanţiei. În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la acest alineat, acordul MF se consideră retras.
    (9) În cazul în care valoarea despăgubirilor pe care instituţia de credit le poate încasa în conformitate cu prevederile alin. (5) nu acoperă integral soldul finanţării garantate în cadrul Programului, la solicitarea instituţiei de credit, MF îşi exprimă acordul privind încasarea despăgubirilor de către instituţia de credit, cu condiţia utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurător pentru rambursarea parţială a finanţării garantate în cadrul Programului. Dacă cererea de plată a fost depusă la F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, şi se află în curs de soluţionare, acordul MF privind încasarea despăgubirilor de către instituţia de credit este emis sub condiţia actualizării cererii de plată cu valoarea rezultată ca urmare a utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurător pentru rambursarea parţială a finanţării garantate restante în cadrul Programului. Instituţia de credit poate depune cererea de plată, pentru diferenţa rămasă restantă după încasarea despăgubirii, proporţional cu procentul de garantare. În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la acest alineat, acordul MF se consideră retras.
    (10) În situaţia valorificării bunului mobil admis în garanţia creditului ca urmare a producerii unei daune totale, în termen de maximum 15 zile de la data încasării oricăror sume din valorificarea bunului mobil, beneficiarul/terţul garant/asigurătorul, după caz, virează sumele încasate către instituţia de credit şi stat, reprezentat prin MF, proporţional cu procentul de garantare, în condiţiile alin. (6), sau după caz, către instituţiile de credit în condiţiile alin. (8) sau alin. (9), până la concurenţa soldului finanţării garantate, respectiv a creanţei/creanţelor rezultate din trecerea la restanţă a întregului sold al finanţării garantate şi plata garanţiei de către MF.
    (11) În termen de 5 zile de la efectuarea oricărei plăţi în legătură cu drepturile izvorâte din poliţa de asigurare a bunului imobil/mobil admis în garanţia creditului, precum şi în cazul încasării sumei menţionate la alin. (10), instituţia de credit are obligaţia înştiinţării F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, şi MF cu privire la natura şi valoarea sumelor virate, precum şi cu privire la data efectuării plăţii în contul MF deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale.
    (12) Dacă MF a efectuat plata sumei rezultate din executarea garanţiei şi înscrisul se află în curs de întocmire la F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, acesta diminuează creanţa rezultată prin plată şi informează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu privire la valoarea sumelor virate potrivit alin. (11) şi data încasării acestora. Dacă înscrisul a fost întocmit de F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, şi transmis Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, MF informează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu privire la sumele virate potrivit alin. (11) şi data încasării acestora.

    CAP. VIII
    Plata garanţiilor, recuperarea creanţelor şi dispoziţii finale
    ART. 29
    (1) Cererea de plată se depune de către instituţia de credit, ulterior trecerii integrale la restanţă a finanţării garantate nerambursate şi după executarea garanţiei ipotecare mobiliare asupra depozitului colateral constituit de beneficiar, dacă este cazul, respectiv după înregistrarea de către beneficiar a cel puţin 60 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului, împreună cu următoarele documente:
    a) contractul de credit, inclusiv anexele, însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    b) cererile de executare silită a beneficiarului şi a tuturor terţilor garanţi înregistrate la executorul judecătoresc şi/sau, după caz, cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă a beneficiarului/declaraţia de creanţă, împreună cu dovada transmiterii documentului la instanţa competentă, documentul care atestă preluarea în posesie, în mod paşnic, a bunului afectat garanţiei, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Fac excepţie ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit pentru care procedurile de recuperare se efectuează de organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi ipoteca reală mobiliară constituită asupra depozitului colateral;
    c) prima/primele poliţă/poliţe de asigurare, precum şi cea/cele mai recentă/recente poliţă/poliţe de asigurare, pentru toate riscurile, inclusiv poliţa PAD, dacă este cazul, chiar dacă valabilitatea acestora a expirat, încheiată/încheiate de beneficiar/terţii garanţi pentru bunurile imobile/mobile asigurabile, admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, cesionate în favoarea statului român, reprezentat de MF, şi a instituţiei de credit, proporţional cu procentul de garantare, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    d) extrasele de carte funciară şi/sau extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanţiile accesorii finanţării garantate, din care să rezulte intabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de MF şi instituţiei de credit, după caz, proporţional cu procentul de garantare, valabile până la stingerea tuturor obligaţiilor ce revin beneficiarului în baza contractului de garantare, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic;
    e) extrasul contului curent la data cererii de plată sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finanţare, până la data formulării cererii de plată, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    f) extrasul contului de credit curent şi restant al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte fără echivoc întreaga valoare a finanţării garantate nerambursate şi data trecerii la restanţă a acesteia, inclusiv serviciul datoriei la plata principalului, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    g) notificarea transmisă de instituţia de credit către beneficiarul finanţării garantate, cu privire la trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate, însoţită de dovada expedierii acesteia, în copii certificate de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului în termen de cel mult 15 zile de la data trecerii integrale la restanţă a soldului finanţării garantate;
    h) originalul declaraţiei pe propria răspundere a instituţiei de credit referitoare la respectarea prevederilor art. 2 alin. (2) din O.U.G. nr. 24/2022;
    i) documente de plată care fac dovada achitării de către beneficiar a obligaţiilor fiscale restante , şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

    (2) În cazul în care garanţia a fost prelungită în condiţiile prevăzute la art. 26, cererea de plată trebuie însoţită, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), şi de graficul de rambursare a finanţării pentru care s-a efectuat prelungirea, după caz, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul.
    (3) În situaţia în care finanţarea garantată pentru care se solicită plata garanţiei este garantată cu depozit colateral, cererea de plată se transmite Fondului după regularizarea finanţării garantate restante cu valoarea depozitului colateral executat, iar suma solicitată la plată va fi determinată astfel: (finanţarea restantă - valoare depozit colateral) * procent de garantare.
    (4) Documentaţia care trebuie să însoţească cererea de plată se depune la sediul social al F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, într-un singur exemplar, îndosariat, paginat şi opisat.
    (5) F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, poate solicita instituţiei de credit, dacă este cazul, completarea documentaţiei, în termen de 50 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, iar aceasta este obligată să le depună în termen de 20 de zile calendaristice de la data transmiterii solicitării de completare de către F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz. Documentele solicitate în completare se depun de către instituţia de credit la sediul F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 30 alin. (1), se vor ataşa de F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, la documentaţia depusă odată cu cererea de plată şi vor fi luate în considerare la soluţionarea acesteia.

    ART. 30
    (1) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, aprobă sau respinge cererea de plată.
    (2) F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, aprobă cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii tuturor documentelor prevăzute la art. 29 şi a respectării de către instituţia de credit a obligaţiilor prevăzute la art. 2 lit. e) şi f), art. 15 alin. (1) şi art. 28 alin. (1) şi (2).
    (3) Dacă până la data înregistrării cererii de plată instituţia de credit nu şi-a îndeplinit obligaţia de a transmite contractele de garantare, în original, obligaţia F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, de a soluţiona cererea de plată în termenul prevăzut la alin. (1) se suspendă până la data transmiterii celor două exemplare originale ale contractului de garantare, fără ca suspendarea să opereze şi în privinţa termenului prevăzut la alin (7).
    (4) F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, respinge cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii incomplete a documentelor care însoţesc cererea de plată prevăzute la art. 29 şi a nerespectării de către instituţia de credit a obligaţiilor prevăzute la art. 2 lit. e) şi f), art. 15 alin. (1) şi art. 28 alin. (1) şi (2).
    (5) Decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei se comunică instituţiei de credit şi MF cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original.
    (6) F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, restituie cererea de plată şi documentele care o însoţesc, în cazul în care au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puţin 60 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului.
    (7) Plata garanţiei se face de către MF într-un cont unic al instituţiei de credit indicat în cererea de plată a garanţiei, pe baza deciziei F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, de aprobare a cererii de plată, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, a cererii de plată.
    (8) Sumele garantate de către F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, în numele şi contul statului se plătesc instituţiei de credit de către MF de la bugetul de stat, prin bugetul MF - Acţiuni generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50, şi se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la debitorul beneficiar al finanţării garantate, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.

    ART. 31
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii valorii de executare a garanţiei, MF transmite F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, dovada efectuării plăţii.
    (2) După primirea dovezii efectuării plăţii potrivit alin. (1), F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, întocmeşte un înscris care reprezintă titlu de creanţă bugetară în sensul prevederilor art. 1 pct. 38 din Codul de procedură fiscală prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia. Titlul de creanţă se comunică debitorului - beneficiar al finanţării garantate, prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii prevăzute la alin. (1). F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, transmite titlul de creanţă spre ştiinţă şi instituţiei de credit, scanat, la o adresă de e-mail comunicată prin cererea de plată.
    (3) În cazul în care comunicarea titlului de creanţă potrivit alin. (2) nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afişarea, concomitent, la sediul F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, şi pe pagina de internet a acestuia, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis titlul de creanţă bugetară pe numele debitorului.
    (4) Anunţul prevăzut la alin. (3) se menţine afişat cel puţin 60 de zile de la data publicării acestuia şi conţine următoarele elemente:
    a) denumirea debitorului;
    b) adresa sediului social, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală a debitorului;
    c) numărul şi data emiterii titlului de creanţă bugetară.

    (5) În cazul în care titlul de creanţă bugetară se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.
    (6) Termenul de plată voluntară a obligaţiei rezultate din executarea garanţiei este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanţă bugetară.
    (7) La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (6), titlul de creanţă bugetară devine titlu executoriu.
    (8) Titlul executoriu prevăzut la alin. (7) se înaintează de către F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea recuperării creanţei bugetare rezultate din executarea garanţiei de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în vederea recuperării creanţei bugetare, în condiţiile Codului de procedură fiscală, împreună cu următoarele documente:
    a) dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul-beneficiar al finanţării garantate (confirmarea de primire sau extras din consultarea paginii de internet a F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, din care rezultă efectuarea procedurii de afişare);
    b) contractul de garantare însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în original, semnat olograf sau semnat cu semnături electronice. În cazul în care contractul de garantare este semnat electronic, acesta se va transmite de către F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă;
    c) extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul.

    (9) Dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente sumelor rezultate din plata către instituţiile de credit a valorii de executare a garanţiilor de stat acordate de F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, se calculează, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală, de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din executarea garanţiei de stat şi până la data stingerii inclusiv şi sunt recuperate de către acestea.
    (10) Instituţia de credit poate retrage cererea de plată în condiţiile prevăzute în reglementările sale interne şi cu respectarea condiţiilor Programului.
    (11) F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei, dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz a cererii de plată transmise de către instituţia de credit, şi restituie acesteia documentaţia aferentă cererii de plată împreună cu comunicarea privind menţinerea valabilităţii garanţiei cu respectarea condiţiilor Programului.
    (12) După încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Programului, ulterior transmiterii cererii de plată, instituţia de credit transmite F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, letric, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, va modifica valoarea de executare a garanţiei printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei. Addendumul urmează regimul juridic al deciziei de aprobare/respingere a cererii de plată.
    (13) Addendumul se comunică instituţiei de credit şi MF în ziua lucrătoare următoare adoptării acestuia de către F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original, cu respectarea unui termen de două zile lucrătoare necesare efectuării plăţii de către MF şi fără a depăşi termenul de 90 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de plată a garanţiei la F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz.

    ART. 32
    (1) În cazul beneficiarilor Programului care intră în procedura insolvenţei, anterior efectuării de MF a plăţii valorii de executare a garanţiei de stat către instituţia de credit, MF poate mandata direcţiile generale regionale ale finanţelor publice sau, după caz, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili să solicite înscrierea la masa credală a valorii finanţării garantate ca o creanţă sub condiţie, pe baza documentaţiei aferente acordării garanţiei transmisă de F.N.G.C.I.M.M/F.R.C. într-un termen rezonabil, anterior termenului limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, după caz.
    (2) În situaţia finalizării executării silite imobiliare de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru recuperarea valorii de executare a garanţiei plătite finanţatorului de către Ministerul Finanţelor şi a tuturor accesoriilor aferente, precum şi în situaţia recuperării integrale a creanţei bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanţiei de către beneficiar, Ministerul Finanţelor emite acordul privind radierea dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, la solicitarea organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    (3) Instituţiile de credit vor efectua procedurile de radiere a dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală însoţite de acordul Ministerului Finanţelor.

    CAP. IX
    Recuperarea creanţelor
    ART. 33
    (1) Creanţele rezultate din plata garanţiilor de stat acordate şi plătite instituţiei de credit în cadrul programului sunt asimilate creanţelor bugetare a căror colectare şi recuperare se efectuează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform procedurii reglementate de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.
    (2) Pentru sumele rezultate din plata garanţiilor de stat acordate de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. prin program, în numele şi contul statului, se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform dispoziţiilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, calculate de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din plata garanţiei de stat şi până la data stingerii inclusiv şi sunt recuperate de către acestea.
    (3) În cazul creditelor de investiţii, în vederea recuperării sumelor rezultate din plata garanţiilor, valorificarea activelor finanţate prin credit care fac obiectul contractului de garantare în cadrul procedurii de executare silită prevăzute la alin. (1) se efectuează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    (4) Prin derogare de la prevederile art. 258 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sumele provenite din valorificarea potrivit alin. (3) a activelor finanţate din creditul de investiţii garantat în cadrul programului, pentru care a fost instituită ipoteca legală proporţional cu procentul de garantare, se eliberează şi se distribuie proporţional cu riscul asumat de fiecare dintre părţi, între statul român, prin Ministerul Finanţelor, şi instituţia de credit după deducerea cheltuielilor de orice fel, făcute de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu urmărirea şi conservarea bunurilor al căror preţ se distribuie.
    (5) Organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sunt obligate să înştiinţeze din oficiu instituţia de credit în favoarea căreia au fost înscrise ipotecile legale, pentru a participa la distribuirea preţului.
    (6) Eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silită se va consemna de îndată de către executorul fiscal din cadrul organului fiscal competent al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, într-un proces-verbal, care se va semna de toţi creditorii îndreptăţiţi.
    (7) Instituţia de credit va introduce în contractele de credit şi în contractele de garanţie accesorii încheiate cu beneficiarii în vederea constituirii garanţiilor colaterale prevăzute la art. 4 lit. i), precum şi a celor constituite pentru garantarea creditelor de investiţii, altele decât obiectul finanţat prin credit şi garanţia de stat, clauze din care să rezulte calitatea de cocreditor garantat a statului român, prin Ministerul Finanţelor.
    (8) Sumele rezultate atât din executarea iniţiată de către instituţia de credit a garanţiilor colaterale constituite de beneficiar în favoarea instituţiei de credit şi a statului român, cât şi din încasările amiabile, din care se deduc dobânzile şi comisioanele aferente creditului, precum şi cheltuielile ocazionate de recuperarea creanţei, vor diminua, proporţional cu procentele de garantare, creanţa rezultată din valoarea de executare a garanţiei plătite instituţiei de credit de statul român.
    (9) În termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea oricărei sume potrivit alin. (8), instituţia de credit va distribui şi va vira suma cuvenită statului român care se face venit la bugetul de stat, însoţită de o comunicare în care vor fi menţionate următoarele elemente: numele şi datele de identificare ale debitorului, numărul contractului de garantare, suma recuperată şi data încasării acesteia de către instituţia de credit, valoarea deducerilor efectuate, suma virată fiecărui creditor şi indicarea garanţiei executate.
    (10) În termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea tuturor procedurilor de valorificare a garanţiilor accesorii finanţării garantate, instituţia de credit va transmite o informare către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în care vor fi prezentate rezultatele obţinute după finalizarea procedurilor. Comunicarea va fi însoţită de documentele din care rezultă încheierea procedurilor de valorificare a garanţiilor şi sumele recuperate, precum şi documentele justificative din care rezultă valoarea creanţelor instituţiei de credit şi a cheltuielilor de executare, la data finalizării fiecărei proceduri de valorificare a garanţiilor.
    (11) După finalizarea tuturor procedurilor de valorificare, în cazul constatării unor diferenţe între sumele virate potrivit alin. (9) şi datele din documentele justificative potrivit alin. (10), părţile vor proceda la regularizare.
    (12) Pentru întârzieri la plata sumei cuvenite statului român conform prevederilor alin. (9), instituţia de credit datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere la nivelul celor prevăzute pentru creanţele fiscale care se calculează de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor şi se individualizează într-un înscris care constituie titlu executoriu. Înscrisul împreună cu dovada comunicării acestuia către instituţia de credit se transmite spre recuperare către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, urmând ca recuperarea acestor sume să se realizeze conform procedurii reglementate de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Sumele astfel recuperate se fac venit la bugetul de stat.
    (13) Dacă creanţele rezultate din plata garanţiilor acordate pentru creditele de investiţii în cadrul programului nu au fost acoperite integral, fie ca urmare a distribuirii prevăzute la alin. (6) şi (9), fie în cazul în care activele finanţate prin credit nu au putut fi valorificate potrivit legii, atunci, în scopul recuperării integrale a creanţei, organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală aplică prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (14) Pentru recuperarea valorii de executare a garanţiilor plătite instituţiei de credit pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru acordate în cadrul programului, suplimentar faţă de sumele recuperate prevăzute la alin. (8), organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sunt abilitate să aplice prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la recuperarea integrală a creanţelor datorate în temeiul contractului de garantare.
    (15) În cazul debitorilor care intră în procedura insolvenţei după comunicarea de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a documentelor prevăzute la art. 31 alin. (8), înscrierea la masa credală pentru creanţa rezultată din plata valorii de executare a garanţiei de stat se realizează de către acestea.
    (16) Sumele recuperate ca urmare a punerii în executare a contractului de garantare, precum şi cele recuperate ca urmare a punerii în executare a ipotecilor legale aferente creditelor de investiţii de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, proporţional cu procentul de garantare, în limita creanţei rezultate din valoarea de executare a garanţiei de stat se fac venit la bugetul de stat şi se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.

    ART. 34
    Dispoziţii finale
    (1) Până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, instituţiile de credit participante în cadrul Programului transmit F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, o declaraţie pe propria răspundere semnată şi asumată de reprezentanţii legali ai acestora, care să conţină angajamentul de respectare a încadrării costului creditului garantat de stat în dobândă/variabilă.

    SECŢIUNEA 2
    SCHEMA DE AJUTOR DE STAT ASOCIATĂ PROGRAMULUI IMM PROD
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Obiectivul prezentei scheme de ajutor de stat îl reprezintă asigurarea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii care activează în zona urbană, la lichidităţi şi la fonduri necesare în vederea finanţării investiţiilor în cadrul Programului IMM PROD, denumit în continuare programul, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, pentru obiectivele finanţate prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, cu modificările ulterioare,denumită în continuare O.U.G nr. 24/2022.
    (2) Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme sunt compatibile cu piaţa comună în conformitate cu Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al UE din 20.03.2020, şi se vor acorda după obţinerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.
    (3) Ajutoarele de stat prevăzute de schemă de ajutor de stat se acordă numai după obţinerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.

    CAP. II
    Forma ajutorului
    ART. 2
        În baza prezentei scheme, se pot acorda două tipuri de măsuri de ajutor de stat:
    II.1.1. Ajutor de stat sub forma de garanţii pentru împrumuturi, constând în acordarea de garanţii în numele şi în contul statului în procent de maximum 90% pentru creditele acordate de către instituţiile de credit în favoarea beneficiarilor eligibili care au sediul principal şi/sau sediul secundar în mediul urban, pentru realizarea investiţiilor şi/sau pentru susţinerea activităţii curente, , în concordanţă cu obiectivele schemei, în domeniile/sectoarele eligibile la finanţare prevăzute în Anexa nr. 1.
    II.1.2. Pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru, valoarea maximă a fiecărei finanţări acordate unui beneficiar nu poate depăşi 5.000.000 lei, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiţii în limita uneia dintre următoarele condiţii valabile pentru ambele finanţări, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:
    - dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înfiinţate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi suma estimată pentru primii doi ani de activitate;
        sau

    – 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;
        sau

    – o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni în cazul IMM-urilor.

    II.1.3. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat acordate în cadrul Programului, nu poate depăşi 10.000.000 lei, în limita unuia dintre criteriile de determinare prevăzute la pct.II.1.2.
    II.1.4. Durata garanţiei este de maxim 6 ani, inclusiv prelungirile acordate.
    II.1.5. În cazul creditelor de investiţii acordate beneficiarilor eligibili instituţiile de credit pot acorda, la începutul perioadei de creditare, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de graţie de maximum 24 luni pentru rambursarea principalului.
    II.1.6. Durata maximă a finanţărilor este de 72 de luni în cazul creditelor pentru investiţii, şi de 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. În cazul liniilor de credit/creditelor pentru capital de lucru se poate efectua prelungirea cu maximum 36 de luni, urmând ca, în ultimul an de prelungire, să fie rambursate, conform graficului de rambursare prevăzut în contractual de credit, în una sau mai multe rate intermediare, lunare, trimestriale sau semestriale.
    II.2. Ajutor de stat sub forma de grant
    II.2.1. Pentru garanţiile acordate în cadrul programului se percep comisioane de risc, cu respectarea paragrafului 25 lit. a) din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de Covid- 19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 20.03.2020.
    II.2.2. Beneficiarul care a contractat credite de investiţii/credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, garantate în cadrul programului, are dreptul la un grant în limita cumulului rezultat dintre următoarele valori, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.300.000 euro per întreprindere:
    a) comisionul de risc aferent garanţiei acordate, pe toată perioada de valabilitate a garanţiei;
    b) comisionul de administrare aferent garanţiei acordate, pe toată perioada de valabilitate a garanţiei;
    c) dobânda aferentă creditelor/liniilor de credit, pe o perioadă de 24 de luni de la data acordării creditului/liniei de credit;
    d) o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea creditului garantat în cadrul programului, acordată exclusiv în cazul creditelor de investiţii.

    II.2.3. Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data emiterii acordului de finanţare.
    II.2.4. Furnizorul schemei de ajutor de stat este Ministerul Finanţelor, iar Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, îi sunt delegate atribuţiile de administrare a schemei.    CAP. III
    Domeniul de aplicare
    ART. 3
     Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei IMM-urile care activează în sectoarele/domeniile de activitate eligible prevăzute în Anexa nr. 1, care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 7 din procedura de implementare prevăzută în Secţiunea 1, cât şi următoarele criterii de eligibilitate:
    a) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
    b) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile;
    c) nu se aflau în dificultate, în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, modificat şi completat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, la data de 31 decembrie 2019.


    CAP. IV
    Durata, bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari
    ART. 4
    (1) Perioada de valabilitate a schemei, respectiv perioada în care se selectează beneficiarii şi se emit garanţii/acorduri de finanţare în legătură cu măsurile prevăzute la art. 2, este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin şi 30 iunie 2022, iar perioada în care se poate efectua plata grantului este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin şi 30 iunie 2023, inclusiv, cu posibilitatea prelungirii în condiţiile respectării prevederilor legislaţiei din domeniul ajutorului de stat în vigoare.
    (2) Ajutorul de stat sub forma grantului se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale şi se virează lunar în contul F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., pe baza situaţiilor centralizatoare privind dobânzile lunare datorate, transmise de instituţiile de credit pe propria răspundere.
    (3) Ajutorul de stat sub forma componentei nerambursabile se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale şi se virează în termen de 1 an în contul F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., pe baza situaţiilor centralizatoare privind documentele justificative pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru şi pe baza situaţiilor centralizatoare privind situaţia lucrărilor executate pentru creditele de investiţii transmise de instituţiile de credit pe propria răspundere.
    (4) Bugetul schemei de ajutor de stat este de 268.544.792 lei, echivalentul în lei a aproximativ 54,25 milioane euro, pentru măsurile de finanţare prevăzute la capitolul II.2.
    (5) Pentru anul 2022, plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul programului este de 1.500.000.000 lei.
    (6) Prin implementarea schemei se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de 2.550 de beneficiari.

    CAP. V
    Beneficiari şi criterii de eligibilitate. Procedura de implementare a măsurilor în cadrul schemei de ajutor de stat
    ART. 5
    (1) Pot beneficia de credite cu garanţii de stat, de facilităţile sub formă de grant privind dobânda, pe o perioadă de 24 de luni de la data acordării creditului, de facilităţile sub formă de grant privind comisionul de risc şi de administrare, pe toată durata de valabilitate a garanţiei şi de o componenta nerambursabilă de maximum 10%, exclusiv în cadrul creditelor de investiţii, din valoarea creditului garantat în cadrul programului, IMM-urile care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, şi care au ca obiect de activitate finanţat, corespunzător sediului principal şi/sau secundar, în sectoarele/domeniile de activitate eligibile prevăzute în Anexa nr. 1.
    (2) Beneficiarii eligibili, criteriile de eligibilitate, categoriile de cheltuieli eligibile şi procedura de acordare a garanţiilor de stat, a grantului şi plata ajutoarelor de stat sunt prevăzute în procedura de implementare din Secţiunea 1.

    CAP. VI
    Monitorizarea schemei şi raportări
    ART. 6
    (1) Pentru măsurile instituite în baza prezentei scheme, F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., după caz, respectă obligaţiile de monitorizare şi raportare prevăzute de Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al UE din 20.03.2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de legislaţia naţională şi europeană relevantă, pe toată durata de derulare a schemei.
    (2) F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., după caz, are obligaţia să publice pe site-ul propriu textul integral al schemei de ajutor de stat, perioada în care se pot înregistra cereri, bugetul anual, data epuizării bugetului anual/total al schemei, precum şi forma şi conţinutul documentelor necesare pentru accesarea acesteia.
    (3) F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., după caz, trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei. F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., după caz, are obligaţia de a cuantifica pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate. Aceste înregistrări conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu şi trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.
    (4) Beneficiarii ajutorului de stat acordat în baza prezentei scheme trebuie să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 15 ani şi sunt obligaţi să le pună la dispoziţia autorităţii de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenţei ori de câte ori le sunt solicitate.
    (5) F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., după caz, în calitate de administrator al prezentei scheme de ajutor de stat, cu atribuţii delegate de Ministerul Finanţelor, în calitate de furnizor de ajutor de stat, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
    (6) F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., după caz, în calitate de administrator al schemei de ajutor de stat, au obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, a acordurilor de finanţare, a plăţilor efectuate şi a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind registrul ajutoarelor de stat.

    CAP. VII
    Controlul beneficiarilor schemei şi recuperarea ajutorului de stat
    ART. 7
    (1) Monitorizarea şi controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se fac în mod transparent, nediscriminatoriu, prin publicarea lunară a înscrierilor şi beneficiarilor schemei de ajutor de stat, pe site, de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., după caz, cu respectarea reglementărilor aplicabile instituţiilor de credit.
    (2) Beneficiarul şi instituţiile de credit care au acordat creditele/liniile de credit garantate, trebuie să accepte şi să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul prezentei scheme.
    (3) În situaţia în care F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., după caz, constată că beneficiarii nu au respectat prevederile schemei de ajutor de stat şi/sau pe cele ale Acordului de finanţare, solicită acestora rambursarea ajutorului de stat primit, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE. Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015 cu modificările şi completările ulterioare.

    Anexa nr. 1 Domenii/sectoare de activitate eligibile
    Anexa nr. 2 Mecanismul financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat asociată Programului IMM PROD
    Anexa nr. 3 Convenţia privind implementarea "Programului IMM PROD" implementare
    Anexa nr. 4 Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru Programul IMM PROD
    ANEXA 1

    Domenii/sectoare de activitate eligibile

┌────┬─────────────────────────────────┐
│1011│Prelucrarea şi conservarea cărnii│
├────┼─────────────────────────────────┤
│1012│Prelucrarea şi conservarea cărnii│
│ │de pasăre │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1013│Fabricarea produselor din carne │
│ │(inclusiv din carne de pasăre) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Prelucrarea şi conservarea │
│1020│peştelui, crustaceelor şi │
│ │moluştelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1031│Prelucrarea şi conservarea │
│ │cartofilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1032│Fabricarea sucurilor de fructe şi│
│ │legume │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1039│Prelucrarea şi conservarea │
│ │fructelor şi legumelor n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1041│Fabricarea uleiurilor şi │
│ │grăsimilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1042│Fabricarea margarinei şi a altor │
│ │produse comestibile similare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1051│Fabricarea produselor lactate şi │
│ │a brânzeturilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1052│Fabricarea îngheţatei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1061│Fabricarea produselor de morărit │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1062│Fabricarea amidonului şi a │
│ │produselor din amidon │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea pâinii; fabricarea │
│1071│prăjiturilor şi a produselor │
│ │proaspete de patiserie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea biscuiţilor şi │
│1072│pişcoturilor; fabricarea │
│ │prăjiturilor şi a produselor │
│ │conservate de patiserie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea macaroanelor, │
│1073│tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a │
│ │altor produse făinoase similare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1081│Fabricarea zahărului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea produselor din cacao, │
│1082│a ciocolatei şi a produselor │
│ │zaharoase │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1083│Prelucrarea ceaiului şi cafelei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1084│Fabricarea condimentelor şi │
│ │ingredientelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1085│Fabricarea de mâncăruri preparate│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea preparatelor │
│1086│alimentare omogenizate şi │
│ │alimentelor dietetice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1089│Fabricarea altor produse │
│ │alimentare n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1091│Fabricarea preparatelor pentru │
│ │hrana animalelor de fermă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1092│Fabricarea preparatelor pentru │
│ │hrana animalelor de companie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1102│Fabricarea vinurilor din struguri│
├────┼─────────────────────────────────┤
│1103│Fabricarea cidrului şi a altor │
│ │vinuri din fructe │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea altor băuturi │
│1104│nedistilate, obţinute prin │
│ │fermentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1105│Fabricarea berii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1106│Fabricarea malţului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Producţia de băuturi răcoritoare │
│1107│nealcoolice; producţia de ape │
│ │minerale şi alte ape îmbuteliate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1310│Pregătirea fibrelor şi filarea │
│ │fibrelor textile │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1320│Producţia de ţesături │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1330│Finisarea materialelor textile │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1391│Fabricarea de metraje prin │
│ │tricotare sau croşetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de articole │
│1392│confecţionate din textile (cu │
│ │excepţia îmbrăcămintei şi │
│ │lenjeriei de corp) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1393│Fabricarea de covoare şi mochete │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1394│Fabricarea de odgoane, frânghii, │
│ │sfori şi plase │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de textile neţesute şi│
│1395│articole din acestea, cu excepţia│
│ │confecţiilor de îmbrăcăminte │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1396│Fabricarea de articole tehnice şi│
│ │industriale din textile │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1399│Fabricarea altor articole textile│
│ │n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1411│Fabricarea articolelor de │
│ │îmbrăcăminte din piele │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1412│Fabricarea de articole de │
│ │îmbrăcăminte pentru lucru │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea altor articole de │
│1413│îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria │
│ │de corp) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1414│Fabricarea de articole de │
│ │lenjerie de corp │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1419│Fabricarea altor articole de │
│ │îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1420│Fabricarea articolelor din blană │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea prin tricotare sau │
│1431│croşetare a ciorapilor şi │
│ │articolelor de galanterie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea prin tricotare sau │
│1439│croşetare a altor articole de │
│ │îmbrăcăminte │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1511│Tăbăcirea şi finisarea pieilor; │
│ │prepararea şi vopsirea blănurilor│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea articolelor de voiaj │
│1512│şi marochinărie şi a articolelor │
│ │de harnaşament │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1520│Fabricarea încălţămintei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1610│Tăierea şi rindeluirea lemnului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1621│Fabricarea de furnire şi a │
│ │panourilor de lemn │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1622│Fabricarea parchetului asamblat │
│ │în panouri │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea altor elemente de │
│1623│dulgherie şi tâmplărie, pentru │
│ │construcţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1624│Fabricarea ambalajelor din lemn │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea altor produse din │
│1629│lemn; fabricarea articolelor din │
│ │plută, paie şi din alte materiale│
│ │vegetale împletite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1711│Fabricarea celulozei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1712│Fabricarea hârtiei şi cartonului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea hârtiei şi cartonului │
│1721│ondulat şi a ambalajelor din │
│ │hârtie şi carton │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea produselor de uz │
│1722│gospodăresc şi sanitar, din │
│ │hârtie sau carton │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1723│Fabricarea articolelor de │
│ │papetărie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1724│Fabricarea tapetului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1729│Fabricarea altor articole din │
│ │hârtie şi carton n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2011│Fabricarea gazelor industrial │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2012│Fabricarea coloranţilor şi a │
│ │pigmenţilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2013│Fabricarea altor produse chimice │
│ │anorganice, de bază │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2014│Fabricarea altor produse chimice │
│ │organice, de bază │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2015│Fabricarea îngrăşămintelor şi │
│ │produselor azotoase │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2016│Fabricarea materialelor plastice │
│ │în forme primare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2017│Fabricarea cauciucului sintetic │
│ │în forme primare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2020│Fabricarea pesticidelor şi a │
│ │altor produse agrochimice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea vopselelor, lacurilor,│
│2030│cernelii tipografice şi │
│ │masticurilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea săpunurilor, │
│2041│detergenţilor şi a produselor de │
│ │întreţinere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2042│Fabricarea parfumurilor şi a │
│ │produselor cosmetice (de toaletă)│
├────┼─────────────────────────────────┤
│2052│Fabricarea cleiurilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2053│Fabricarea uleiurilor esenţiale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2059│Fabricarea altor produse chimice │
│ │n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2060│Fabricarea fibrelor sintetice şi │
│ │artificiale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2110│Fabricarea produselor │
│ │farmaceutice de bază │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2120│Fabricarea preparatelor │
│ │farmaceutice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea anvelopelor şi a │
│2211│camerelor de aer; reşaparea şi │
│ │refacerea anvelopelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2219│Fabricarea altor produse din │
│ │cauciuc │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea plăcilor, foliilor, │
│2221│tuburilor şi pofilelor din │
│ │material plastic │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2222│Fabricarea articolelor de ambalaj│
│ │din material plastic │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea articolelor din │
│2223│material plastic pentru │
│ │construcţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2229│Fabricarea altor produse din │
│ │material plastic │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2311│Fabricarea sticlei plate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2312│Prelucrarea şi fasonarea sticlei │
│ │plate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2313│Fabricarea articolelor din sticlă│
├────┼─────────────────────────────────┤
│2314│Fabricarea fibrelor din sticlă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2319│Fabricarea de sticlărie tehnică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2320│Fabricarea de produse refractare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2331│Fabricarea plăcilor şi dalelor │
│ │din ceramic │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea cărămizilor, ţiglelor │
│2332│şi a altor produse pentru │
│ │construcţii, din argilă arsă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea articolelor ceramice │
│2341│pentru uz gospodăresc şi │
│ │ornamental │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2342│Fabricarea de obiecte sanitare │
│ │din ceramică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2343│Fabricarea izolatorilor şi │
│ │pieselor izolante din ceramică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2344│Fabricarea altor produse tehnice │
│ │din ceramică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2349│Fabricarea altor produse ceramice│
│ │n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2351│Fabricarea cimentului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2352│Fabricarea varului şi ipsosului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2361│Fabricarea produselor din beton │
│ │pentru construcţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2362│Fabricarea produselor din ipsos │
│ │pentru construcţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2363│Fabricarea betonului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2364│Fabricarea mortarului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2365│Fabricarea produselor din │
│ │azbociment │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2369│Fabricarea altor articole din │
│ │beton, ciment şi Ipsos │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2370│Tăierea, fasonarea şi finisarea │
│ │pietrei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2391│Fabricarea de produse abrasive │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2399│Fabricarea altor produse din │
│ │minerale nemetalice, n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2410│Producţia de metale feroase sub │
│ │forme primare şi de feroaliaje │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Producţia de tuburi, ţevi, │
│2420│profile tubulare şi accesorii │
│ │pentru acestea, din oţel │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2431│Tragere la rece a barelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2432│Laminare la rece a benzilor │
│ │înguste │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2433│Producţia de profile obţinute la │
│ │rece │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2434│Trefilarea firelor la rece │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2441│Producţia metalelor preţioase │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2442│Metalurgia aluminiului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2443│Producţia plumbului, zincului şi │
│ │cositorului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2444│Metalurgia cuprului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2445│Producţia altor metale neferoase │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2451│Turnarea fontei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2452│Turnarea oţelului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2453│Turnarea metalelor neferoase │
│ │uşoare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2454│Turnarea altor metale neferoase │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de construcţii │
│2511│metalice şi părţi componente ale │
│ │structurilor metalice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2512│Fabricarea de uşi şi ferestre din│
│ │metal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2521│Producţia de radiatoare şi cazane│
│ │pentru încălzire central │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2529│Producţia de rezervoare, cisterne│
│ │şi containere metalice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Producţia generatoarelor de aburi│
│2530│(cu excepţia cazanelor pentru │
│ │încălzire centrală) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea produselor metalice │
│2550│obţinute prin deformare plastică;│
│ │metalurgia pulberilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2561│Tratarea şi acoperirea metalelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2562│Operaţiuni de mecanică general │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2571│Fabricarea produselor de tăiat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2572│Fabricarea articolelor de │
│ │feronerie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2573│Fabricarea uneltelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de recipienţi, │
│2591│containere şi alte produse │
│ │similare din oţel │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2592│Fabricarea ambalajelor uşoare din│
│ │metal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea articolelor din fire │
│2593│metalice; fabricarea de lanţuri │
│ │şi Arcuri │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de şuruburi, buloane │
│2594│şi alte articole filetate; │
│ │fabricarea de nituri şi şaibe │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2599│Fabricarea altor articole din │
│ │metal n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2611│Fabricarea subansamblurilor │
│ │electronice (module) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2612│Fabricarea altor componente │
│ │electronice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2620│Fabricarea calculatoarelor şi a │
│ │echipamentelor periferice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2630│Fabricarea echipamentelor de │
│ │comunicaţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2640│Fabricarea produselor electronice│
│ │de larg consum │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de instrumente şi │
│2651│dispozitive pentru măsură, │
│ │verificare, control, navigaţie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2652│Producţia de ceasuri │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de echipamente pentru │
│2660│radiologie, electrodiagnostic şi │
│ │electroterapie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2670│Fabricarea de instrumente optice │
│ │şi echipamente fotografice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea suporţilor magnetici │
│2680│şi optici destinaţi │
│ │înregistrărilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea motoarelor, │
│2711│generatoarelor şi │
│ │transformatoarelor electrice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea aparatelor de │
│2712│distribuţie şi control a │
│ │electricităţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2720│Fabricarea de acumulatori şi │
│ │baterii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2731│Fabricarea de cabluri cu fibră │
│ │optică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2732│Fabricarea altor fire şi cabluri │
│ │electrice şi electronice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea dispozitivelor de │
│2733│conexiune pentru fire şi cabluri │
│ │electrice şi electronice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2740│Fabricarea de echipamente │
│ │electrice de iluminat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2751│Fabricarea de aparate │
│ │electrocasnice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2752│Fabricarea de echipamente casnice│
│ │neelectrice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2790│Fabricarea altor echipamente │
│ │electrice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de motoare şi turbine │
│2811│(cu excepţia celor pentru │
│ │avioane, autovehicule şi │
│ │motociclete) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2812│Fabricarea de motoare hidraulice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2813│Fabricarea de pompe şi │
│ │compresoare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2814│Fabricarea de articole de │
│ │robinetărie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea lagărelor, │
│2815│angrenajelor, cutiilor de viteză │
│ │şi a elementelor mecanice de │
│ │transmisie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2821│Fabricarea cuptoarelor, │
│ │furnalelor şi arzătoarelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2822│Fabricarea echipamentelor de │
│ │ridicat şi manipula │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea maşinilor şi │
│2823│echipamentelor de birou (exclusiv│
│ │fabricarea calculatoarelor şi a │
│ │echipamentelor periferice) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2824│Fabricarea maşinilor-unelte │
│ │portabile acţionate electric │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea echipamentelor de │
│2825│ventilaţie şi frigorifice, │
│ │exclusiv a echipamentelor de uz │
│ │casnic │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea altor maşini şi │
│2829│utilaje de utilizare generală │
│ │n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea maşinilor şi │
│2830│utilajelor pentru agricultură şi │
│ │exploatări forestiere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea utilajelor şi a │
│2841│maşinilor-unelte pentru │
│ │prelucrarea metalului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2849│Fabricarea altor maşini-unelte │
│ │n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2891│Fabricarea utilajelor pentru │
│ │metalurgie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2892│Fabricarea utilajelor pentru │
│ │extracţie şi construcţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea utilajelor pentru │
│2893│prelucrarea produselor │
│ │alimentare, băuturilor şi │
│ │tutunului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea utilajelor pentru │
│2894│industria textilă, a │
│ │îmbrăcămintei şi a pielăriei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2895│Fabricarea utilajelor pentru │
│ │industria hârtiei şi cartonului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea utilajelor pentru │
│2896│prelucrarea maselor plastice şi a│
│ │cauciucului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2899│Fabricarea altor maşini şi │
│ │utilaje specifice n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2910│Fabricarea autovehiculelor de │
│ │transport rutier │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Producţia de caroserii pentru │
│2920│autovehicule; fabricarea de │
│ │remorci şi semiremorci │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de echipamente │
│2931│electrice şi electronice pentru │
│ │autovehicule şi pentru motoare de│
│ │autovehicule │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea altor piese şi │
│2932│accesorii pentru autovehicule şi │
│ │pentru motoare de autovehicule │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3011│Construcţia de nave şi structuri │
│ │plutitoare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3012│Construcţia de ambarcaţiuni │
│ │sportive şi de agrement │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3020│Fabricarea materialului rulant │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3030│Fabricarea de aeronave şi nave │
│ │spaţiale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3091│Fabricarea de motociclete │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3092│Fabricarea de biciclete şi de │
│ │vehicule pentru invalizi │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3099│Fabricarea altor mijloace de │
│ │transport n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3101│Fabricarea de mobilă pentru │
│ │birouri şi magazine │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3102│Fabricarea de mobilă pentru │
│ │bucătării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3103│Fabricarea de saltele şi somiere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3109│Fabricarea de mobilă n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea bijuteriilor şi │
│3212│articolelor similare din metale │
│ │şi pietre preţioase │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3213│Fabricarea imitaţiilor de │
│ │bijuterii şi articole similar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3220│Fabricarea instrumentelor │
│ │musicale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3230│Fabricarea articolelor pentru │
│ │sport │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3240│Fabricarea jocurilor şi │
│ │jucăriilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de dispozitive, │
│3250│aparate şi instrumente medicale │
│ │şi stomatologice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3291│Fabricarea măturilor şi periilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3299│Fabricarea altor produse │
│ │manufacturiere n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3511│Producţia de energie electrică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3521│Producţia gazelor │
└────┴─────────────────────────────────┘


    ANEXA 2

    Mecanismul financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite
    beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat asociată Programului IMM PROD
        Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2021 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, IMM-urile, care contractează credite de investiţii şi/sau credite/linii de credit pentru capital de lucru în cadrul:
    - Programului IMM PROD beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare aferente garanţiei acordate şi a dobânzilor aferente creditelor, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.300.000 de euro per întreprindere. Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim de 2.300.000 euro este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data emiterii acordului de finanţare. Suplimentar, beneficiarii creditelor de investiţii în cadrul Programului IMM PROD beneficiază şi de o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanţării garantate, cu condiţia încadrării în plafonul 2.300.000 de euro pentru fiecare întreprindere.

        Comisionul de risc reprezintă suma datorată Ministerului Finanţelor (MF) de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii -S.A. - IFN (F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei.
        Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pentru toată durata de valabilitate a garanţiei.
    Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul.
        După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. şi se virează de către beneficiarii Programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de aceştia.
        Comisionul de administrare este datorat F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. de către beneficiarul Programului. Comisionul de administrare este calculat de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. şi este virat de instituţia de credit. Pe durata derulării Schemei de ajutor de stat asociată Programului, obligaţia de plată a comisionului de administrare este acoperită din ajutorul de stat sub formă de grant primit de beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat.
        Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al creditului, pentru întreaga perioadă de derulare a creditului, prin plata diferenţei de către beneficiar sau F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., după caz.
        După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial comisionul de administrare se datorează F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. de către beneficiarul Programului şi este virat de instituţia de credit pe toată perioada de valabilitate a garanţiei şi, după caz, până la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. a cererii de plată şi este calculat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Nivelul comisionului de administrare se stabileşte anual în cadrul schemei.
        Dobânzile aferente creditelor de investiţii şi creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru sunt datorate finanţatorului de către beneficiarul Programului. Pe durata de derulare a Schemei de ajutor de stat asociată programului, pentru perioada de maximum 24 de luni de la data acordării creditului, valoarea dobânzii este acordată beneficiarului Programului de către Ministerul Finanţelor sub formă de grant. După încetarea perioada de 24 de luni de la data acordării creditului (data primei utilizări), precum şi după încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, IMM-urile achită finanţatorului dobânda datorată.
    Pentru componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea creditului utilizat, acordate beneficiarilor în cazul creditelor de investiţii, finanţatorul va transmite F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., până la data de 7 decembrie a anului de utilizare a creditului, pentru fiecare beneficiar, pe formatul anexei nr. 2b , situaţia componentei nerambursabile de maximum 10% calculate la valoarea creditului utilizat şi justificat de documente de plată. Verificarea utilizării creditului pentru care s-a calculat componenta nerambursabilă de maximum 10%, se face ulterior conform pct. 8.2. alin. (1) din Convenţia de garantare şi plata a granturilor.
     După verificarea componentei transmisa prin anexa nr. 4 din Convenţia de garantare şi plata a granturilor., F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. va transmite la MF, până la data de 15 decembrie a anului de utilizare a creditului, Decizia de plată pentru componenta nerambursabilă.
        Plata componentei nerambursabile se realizează în termen de 1 an de la data solicitării transmise de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C..
        Schema mecanismului de transfer al fondurilor pentru plata granturilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru Programul IMM PROD:

┌────┬──────────────────┬────────────────┬──────────────┬────────────────────────────┐
│Nr. │Activitate │Documente-suport│Responsabil │Termen │
│crt.│ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────────────────┤
│ │FNGCIMM/FRC │ │ │ │
│ │solicită │ │ │ │
│ │Ministerului │ │ │ │
│ │Finanţelor - │ │ │ │
│ │Direcţia generală │ │ │ │
│ │de ajutor de stat │ │ │ │
│ │suma disponibilă a│Decizia de plată│ │ │
│ │fi utilizată din │referitoare la │ │ │
│ │creditele bugetare│sumele de virat │ │ │
│ │aprobate în │în contul │ │ │
│ │bugetul MF - AG │F.N.G.C.I.M.M./ │ │ │
│ │pentru acordarea │F.R.C. pentru │ │ │
│ │grantului în │plata ajutorului│ │ │
│ │cadrul schemei de │de stat aferent │ │ │
│ │ajutor de stat │dobânzilor şi │ │ │
│ │aferentă │comisioanelor de│ │ │
│ │programului IMM │administrare în │ │ │
│ │PROD şi semnează │cadrul │F.N.G.C.I.M.M.│Lunar, pe toată perioada de │
│ │acorduri/contracte│programului IMM │/ F.R.C., în │derulare a schemei de ajutor│
│1. │de finanţare şi │PROD conform │calitate de │de stat, până pe data de 23 │
│ │emite decizii de │prevederilor │administrat or│a lunii curente, pentru luna│
│ │plată doar în │Schemei de │al schemei │anterioară. │
│ │limita sumei │ajutor de stat │ │ │
│ │astfel comunicate.│asociate │ │ │
│ │F.N.G.C.I.M.M./ │Programului │ │ │
│ │F.R.C. comunică │-Anexa nr. 2a │ │ │
│ │lunar către MF │Situaţia privind│ │ │
│ │sumele totale ce │calculul │ │ │
│ │trebuie alocate │comisionului de │ │ │
│ │din grant în │risc acoperit │ │ │
│ │vederea acoperirii│din grant în │ │ │
│ │costului total al │cadrul │ │ │
│ │finanţării │programului IMM │ │ │
│ │însoţite de │PROD │ │ │
│ │detalierea pe cele│ │ │ │
│ │3 componente: │ │ │ │
│ │dobânzi, │ │ │ │
│ │comisioane de │ │ │ │
│ │administrare şi │ │ │ │
│ │comisioane de risc│ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────────────────┤
│ │MF virează lunar │ │ │În termen de maximum 10 zile│
│ │în contul de │ │ │lucrătoare de la data │
│ │tranzit al │ │ │înregistrării on-line a │
│ │F.N.G.C.I.M.M./ │ │ │deciziilor de plată │
│ │F.R.C. deschis la │ │MF, în │referitoare la sumele de │
│2. │..................│Virament bancar │calitate de │virat în contul │
│ │(cont curent │ │furnizor de │F.N.G.C.I.M.M./F. R.C., la │
│ │deschis la o │ │ajutor de stat│Registratura generală a │
│ │instituţie de │ │ │Ministerului Finanţelor, pe │
│ │credit) dobânda şi│ │ │adresa │
│ │comisionul de │ │ │registratura@mfinante.gov.ro│
│ │administrare │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────────────────┤
│ │F.N.G.C.I.M.M./ │ │ │ │
│ │F.R.C. virează │ │ │ │
│ │fiecărui │ │F.N.G.C.I.M.M.│ │
│ │finanţator sumele │ │/F.R.C., în │În termen de maximum 5 zile │
│3. │aferente │Virament bancar │calitate de │de la primirea sumelor de la│
│ │componentei de │ │administrator │pct.2 în contul │
│ │dobândă din │ │al schemei. │F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. │
│ │grantul acordat de│ │ │ │
│ │furnizorul de │ │ │ │
│ │ajutor de stat. │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────────────────┤
│ │F.N.G.C.I.M.M./ │Decizia de plată│ │ │
│ │F.R.C. comunică │referitoare la │ │ │
│ │anual către M.F │sumele de virat │ │ │
│ │sumele totale ce │în contul │ │ │
│ │trebuie alocate │F.N.G.C.I.M.M./ │ │ │
│ │din grant în │F.R.C. pentru │ │ │
│ │vederea acoperirii│plata ajutorului│F.N.G.C.I.M.M.│Anual, pe toată perioada de │
│ │costului │de stat aferent │/F.R.C., în │derulare a schemei de ajutor│
│4. │componentei │componentei │calitate de │de stat, până pe data de 15 │
│ │nerambursabile de │nerambursabile │administrator │decembrie a anului de │
│ │maximum 10% │de maximum 10% │al schemei │utilizare a creditului │
│ │calculată la │calculată la │ │ │
│ │valoarea │valoarea │ │ │
│ │creditului │creditului │ │ │
│ │utilizat în cadrul│utilizat în │ │ │
│ │Programului IMM │cadrul │ │ │
│ │PROD. │Programului IMM │ │ │
│ │ │PROD. │ │ │
├────┼──────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────────────────┤
│ │MF virează în │ │ │ │
│ │termen de 1 an în │ │ │ │
│ │contul de tranzit │ │ │ │
│ │al F.N.G.C.I.M.M./│ │ │În termen de 1 an de la data│
│ │F.R.C./F.R.C, │ │ │înregistrării on-line a │
│ │deschis la │ │ │Deciziei de plata │
│ │............... │ │MF, în │referitoare la sumele de │
│ │(cont curent │ │calitate de │virat în contul │
│5. │deschis la o │Virament bancar │furnizor de │F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., la │
│ │instituţie de │ │ajutor de stat│Registratura generală a │
│ │credit) componenta│ │ │Ministerului Finanţelor, pe │
│ │nerambursabilă de │ │ │adresa │
│ │maximum 10% │ │ │registratura@mfinante.gov.ro│
│ │calculată la │ │ │ │
│ │valoarea │ │ │ │
│ │creditului │ │ │ │
│ │utilizat │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────────────────┤
│ │F.N.G.C.I.M. M./ │ │ │ │
│ │F.R.C. virează │ │ │ │
│ │fiecărui │ │ │ │
│ │finanţator sumele │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │
│ │componentei │ │F.N.G.C.I.M.M.│În termen de maximum 5 zile │
│ │nerambursabile de │ │/F.R.C., în │de la primirea sumelor de la│
│6. │maximum 10% │Virament bancar │calitate de │pct. 5 în contul │
│ │calculată la │ │administrator │F.N.G.C.I.M.M./ F.R.C. │
│ │valoarea │ │al schemei. │ │
│ │creditului │ │ │ │
│ │utilizat din │ │ │ │
│ │grantul acordat de│ │ │ │
│ │furnizorul de │ │ │ │
│ │ajutor de stat. │ │ │ │
└────┴──────────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────────────────────┘


    ANEXA 2a

    la Mecanismul financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat asociată Programului IMM PROD
                                    DECIZIE DE PLATĂ
               a sumelor de virat în contul F.N.G.C.I.M.M/F.R.C. conform
          prevederilor Schemei de ajutor de stat asociată Programului IMM PROD
        Către: Ministerul Finanţelor
        Direcţia Generală Ajutor de Stat
        În temeiul art. .... din Schema de ajutor de stat asociată Programului IMM PROD, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. ......, vă solicităm plata ajutorului de stat, în suma ....... lei, stabilit de F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., în calitate de administrator al schemei, pentru luna ......., reprezentând comisionul de administrare şi componenta de dobândă conform următorului centralizator.
        Centralizatorul sumelor de virat în contul F.N.G.C.I.M.M/F.R.C.:

┌────┬──────────┬───────┬──────────┬────────────┐
│ │ │Valoare│ │ │
│ │ │totală │ │Componenta │
│Nr. │Instituţia│grant │Componenta│comision de │
│crt.│de credit │(lei), │de dobândă│administrare│
│ │ │din │ │(lei) │
│ │ │care: │ │ │
└────┴──────────┴───────┴──────────┴────────────┘


        Vă rugăm să viraţi suma de ...... lei în contul nostru curent nr. ........ deschis la .........
        Director General,

    ANEXA 2b

    la Mecanismul financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat asociată Programului IMM PROD
                                    DECIZIE DE PLATĂ
               a sumelor de virat în contul F.N.G.C.I.M.M/F.R.C. conform
          prevederilor Schemei de ajutor de stat asociată Programului IMM PROD
        Către: Ministerul Finanţelor
        Direcţia generală ajutor de stat
        În temeiul art. ..... din Schema de ajutor de stat asociată Programul IMM PROD, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. ......., vă solicităm plata ajutorului de stat în cadrul programului IMM PROD, în sumă de ...... lei stabilit de F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., în calitate de administrator al schemei pentru luna ...... reprezentând valoarea componentei grant nerambursabil, conform următorului centralizator.
        Centralizatorul sumelor de virat în contul F.N.G.C.I.M.M/F.R.C.

┌────┬──────────┬────────┬─────────────┐
│ │ │Valoare │ │
│ │ │totală │Componenta │
│Nr. │Instituţie│grant │grant │
│crt.│de credit │(lei), │nerambursabil│
│ │ │din │(lei) │
│ │ │care: │ │
└────┴──────────┴────────┴─────────────┘


        Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să viraţi în termen de maxim 1 an suma de ....... lei, în contul nostru curent nr. ............. deschis la ........, conform prevederilor alin. ....... Schema de ajutor de stat asociată Programului IMM PROD, potrivit cărora ajutorul de stat sub forma componentei nerambursabile pentru Programul IMM PROD se virează în termen de 1 an în contul F.N.G.C.I.M.M/F.R.C.
        Director General,

    ANEXA 3

    CONVENŢIE
                      privind implementarea "Programului IMM PROD"
        Încheiată în temeiul art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022, privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, cu modificările ulterioare, între:
        Ministerul Finanţelor, autoritate a administraţiei publice centrale, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Libertăţii nr. 16, sectorul 5, reprezentat de ..........., în calitate de .........., denumit în continuare M.F.,
        şi

        Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înmatriculat în registrul comerţului sub nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 şi în Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41-10030, reprezentat de ........., în calitate de ........, şi de ..........., în calitate de ........, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M./Fondul Român de Contragarantare, cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. ........., denumit în continuare F.R.C.

        În scopul derulării "Programului IMM PROD", părţile convin încheierea prezentei convenţii de implementare, în condiţiile prevăzute în continuare.
    CAP. I
    Obiectul convenţiei
    ART. 1
        Prezenta convenţie reglementează termenii şi condiţiile mandatului acordat F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. de către MF, precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor privind acordarea, monitorizarea, raportarea, executarea garanţiilor şi acordarea granturilor prevăzute în prezentul Ordin.

    ART. 2
    (1) Programul este un program multianual de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii, care are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru creditele acordate de către instituţiile de credit întreprinderilor mici şi mijlocii, denumite beneficiari.
    (2) Programul constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în Program pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat prin MF, în procent de maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă a fiecărei finanţări acordate unui beneficiar nu poate depăşi 10.000.000 lei pentru creditele de investiţii, respectiv 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, în limita uneia dintre următoarele condiţii valabile pentru ambele finanţări, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:
    - dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înfiinţate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi suma estimată pentru primii doi ani de activitate;
        sau

    – 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;
        sau

    – o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni;

    (3) Durata maximă a finanţării este de 72 de luni în cazul creditelor de investiţii şi de 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Creditele/liniile de credit pentru capital de lucru pot fi prelungite pe o perioadă de maximum 36 de luni, urmând ca, în ultimul an de prelungire, să fie rambursate eşalonat în baza unui grafic de rambursare;
    (4) În cazul creditelor de investiţii acordate beneficiarilor eligibili instituţiile de credit pot acorda, la începutul perioadei de creditare, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de graţie de maximum 24 luni pentru rambursarea principalului;
    (5) Pentru creditele prevăzute la art. 2 alin. (2) MF plăteşte granturile reprezentând dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru şi creditelor pentru investiţii, comisionul de administrare şi comisionul de risc în procent de 100%, precum şi componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Programului IMM PROD, din bugetul Ministerul Finanţelor - Acţiuni generale, în cadrul unei scheme de ajutor de stat asociate acestui program. Componenta nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanţării garantate se acordă exclusiv în cazul creditelor de investiţii, beneficiarilor care aplică în cadrul Programului IMM PROD, cu condiţia încadrării în plafoanele maximale stabilite prin schema de ajutor de stat asociată Programului IMM PROD:
    (6) Schema de ajutor de stat prevăzută în Secţiunea a 2-a din anexa la Ordin, este implementată de către M.F., prin F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., în conformitate cu atribuţiile ce îi revin prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu legislaţia în materie de ajutor de stat. M.F. are calitatea de furnizor de ajutor de stat, iar calitatea de administrator al acestei scheme de ajutor de stat este delegată F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. prin efectul legii.

    ART. 3
    (1) Potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 11 alin. (1) din O.U.G. nr. 24/2022, prin prezenta convenţie F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. este mandatat să garanteze în numele şi în contul statului creditele acordate de către instituţiile de credit beneficiarilor definiţi conform art. 4 lit. a) din Secţiunea 1 "Procedura de implementare a Programului IMM PROD", eligibili în cadrul Programului conform art. 7 din Secţiunea 1 "Procedura de implementare a Programului IMM PROD" a anexei la Ordin, şi se încadrează în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit participante în Program.
    (2) Valoarea garanţiei de stat acoperă maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de credit în cazul creditelor pentru realizarea de investiţii şi al creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, acordate întreprinderilor care se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, în limita sumei maxime de 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiţii;

    ART. 4
    (1) Costul total al creditelor acordate în cadrul Programului, se compune din:
    a) rata dobânzii - rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixa, diferenţiată astfel: pentru creditele de investiţii acordate în condiţiile Programului, marja este de maximum 1,0% pe an, pentru creditele de investiţii, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru acordate în condiţiile Programului, marja este de maximum 1,5% pe an, şi de maximum 0,75% pentru creditele destinate acoperirii cheltuielilor de reconversie.
    b) Comisionul de risc reprezintă suma datorată M.F. de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei.
        Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei.
        Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioada de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul.
        După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. şi se virează de către beneficiarii programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de aceştia.
        Pentru garanţiile acordate de F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., în numele şi în contul statului român, aferente creditelor garantate acordate în anul 2022 în cadrul Programului, se aprobă comisionul de risc la nivelul de 0,25% pentru primul an de garantare, de 0,5% pentru anii 2 şi 3 de garantare, respectiv de 1% pentru anii 4 - 6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanţiei de stat.
        Formula de calcul a comisionului de risc este următoarea:
        Comision de risc = (valoarea*1)/soldul*2) garanţiei la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3))/12
        *1) În anul acordării garanţiei comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul a comisionului de risc se utilizează valoarea maximă a garanţiei;
        *2) Pentru anii următori de acordare a garanţiei comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior;
        *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.    c) Comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., pentru perioada de derulare a schemei de ajutor de stat se suportă din bugetul de stat, prin bugetul MF - Acţiuni generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program şi prevăzută în Secţiunea nr. 2 din anexa la Ordin. Comisionul de administrare se calculează de către F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei, fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei estimat la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Pentru anul 2022, nivelul comisionului de administrare este de 0,25% p.a., calculat la valoarea/soldul garanţiei.
        Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al creditului, pentru întreaga perioadă de derulare a creditului, prin plata diferenţei de către beneficiar sau F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz. În cazul renunţării la garanţie, comisionul de administrare se restituie Ministerului Finanţelor, dacă creditul nu a fost utilizat.
        După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, comisionul de administrare se datorează F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., de către beneficiarul Programului şi este virat de instituţia de credit pe toată perioada de valabilitate a garanţiei, până la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M/F.R.C. a cererii de plată. Acesta este calculat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Nivelul comisionului de administrare se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor.
        Formula de calcul a comisionului de administrare este următoarea:
        Comision de administrare = (valoarea*1)/soldul*2) garanţiei la data de 31 decembrie a anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3))/12.
        *1) În anul acordării garanţiei, comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de administrare se utilizează valoarea maximă a garanţiei.
        *2) Pentru anii următori de acordare a garanţiei, comisionul de administrare se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior.
        *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat."
    (2) Subvenţiile se plătesc sub formă de granturi acordate beneficiarilor creditelor garantate în cadrul Programului prin intermediul unui mecanism de plată reglementat prin convenţiile de garantare şi plată a granturilor încheiate de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. cu instituţiile de credit. Sumele necesare pentru plata granturilor sunt aprobate anual. Plata granturilor se realizează în condiţiile respectării prevederilor legislaţiei din domeniul ajutorului de stat în vigoare. Mecanismul financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat asociate programului din bugetul MF - Acţiuni generale către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. este prevăzut în Anexa nr. 2 la anexa la Ordin.
    (3) Sumele rezultate din plata valorii de executare a garanţiilor de stat acordate de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. în numele şi în contul statului pentru creditele obţinute de beneficiarii eligibili în cadrul Programului, se plătesc instituţiei de credit de către M.F. de la bugetul de stat, prin bugetul M.F. - Acţiuni Generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50, pe baza documentelor justificative prezentate de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. şi se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la beneficiarii programului, în condiţiile legii.
    (4) Perioada de derulare a Programului este determinată de alocarea de către M.F. a plafonului de garanţii de stat.

    CAP. II
    Conţinutul mandatului
    ART. 5
        M.F., în calitate de reprezentant al statului, are următoarele obligaţii:
    a) să propună Guvernului plafonul garanţiilor care pot fi emise conform Programului;
    b) să stabilească anual, prin ordin al ministrului finanţelor, nivelul comisionului de risc cuvenit M.F. cu respectarea paragrafului 25 lit. a) din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de Covid-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 20.03.2020 şi al comisionului de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. datorat de beneficiarul Programului;
    c) să transmită acordul prealabil privind propunerea de alocare iniţială către instituţiile de credit a plafonului disponibil în cadrul Programului, în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) din Secţiunea 1 "Procedura de implementare a Programului IMM PROD" din anexa la Ordin;
    d) să transmită acordul prealabil privind propunerile de alocări ulterioare ale plafonului în cadrul Programului în temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) din Secţiunea 1 "Procedura de implementare a Programului IMM PROD" din anexa la Ordin;
    e) în baza deciziei de aprobare a cererii de plată a garanţiei şi a Addendumului, dacă este cazul, transmise de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. conform prevederilor cap. IV, să efectueze plata valorii de executare a garanţiei din bugetul de stat în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. a cererii de plată. Sumele necesare pentru plata valorii de executare a garanţiei de stat, se plătesc instituţiei de credit de către M.F. de la bugetul de stat prin bugetul M.F. - Acţiuni generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50;
    f) să transmită F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. dovada efectuării plăţii valorii de executare a garanţiei de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii;
    g) să transmită F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. eventuale clarificări necesare pentru executarea operaţiunilor ce decurg din mandatul primit;
    h) să informeze F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. despre orice modificare survenită asupra modului de raportare, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data la care F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. este obligat să transmită raportarea prevăzută la art. 9 alin. (1).


    ART. 6
        F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., în calitate de mandatar, are următoarele obligaţii:
    a) să publice pe pagina oficială web a F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. lista cu instituţiile de credit participante în vederea acordării creditelor prevăzute la art. 2 alin. (2) din prezenta Convenţie de implementare, pentru beneficiarii eligibili, în condiţiile Programului;
    b) să propună M.F. alocările din cadrul plafonului de garantare disponibil în cadrul Programului în vederea obţinerii acordului prealabil al M.F.;
    c) să evalueze, ori de câte ori este necesar, modul de utilizare de către instituţiile de credit a plafonului alocat şi să efectueze realocări între instituţiile de credit în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate şi de ritmul de acordare al garanţiilor, cu acordul prealabil al M.F.;
    d) să încheie convenţii de garantare şi de plată a granturilor cu instituţiile de credit participante în Program, conform modelului standard aprobat;
    e) să predea M.F. o copie certificată a convenţiei de garantare şi de plată a granturilor încheiate cu instituţiile de credit;
    f) să verifice îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute prin dispoziţiile, pe baza documentelor şi informaţiilor furnizate de instituţia de credit, în baza analizei efectuate în conformitate cu reglementările proprii;
    g) să analizeze solicitările de garantare formulate de instituţiile de credit referitoare la modificarea clauzelor contractuale, după aprobarea creditelor pentru realizarea de investiţii şi creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru de către structurile competente ale acestora, pe baza informaţiilor furnizate de acestea şi în funcţie de tipul modificării şi a analizei situaţiei economico-financiare a solicitantului, efectuată în conformitate cu reglementările proprii şi convenţiile de garantare şi plată a granturilor încheiate cu instituţiile de credit;
    h) să notifice instituţiei de credit aprobarea/respingerea solicitării de acordare a garanţiei şi să îi comunice, după caz, valoarea comisionului de administrare şi a comisionului de risc;
    i) să semneze şi să transmită instituţiei de credit exemplarele originale ale contractului de garantare şi ale acordului de finanţare, în funcţie de numărul semnatarilor;
    j) să organizeze evidenţa contractelor de garantare valabile;
    k) să verifice îndeplinirea de către instituţia de credit a obligaţiei privind plata de către beneficiar a comisioanelor asumate prin contractul de garantare, la termenele şi în condiţiile prevăzute de acesta, după încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat;
    l) să monitorizeze garanţiile acordate în cadrul Programului, prin urmărirea lunară a stadiului derulării soldului garanţiei, pe baza situaţiilor furnizate de către instituţia de credit, conform prevederilor convenţiei de garantare şi plată a granturilor;
    m) să transmită M.F. cel mai târziu până în penultima zi lucrătoare a lunii următoare lunii pentru care se face raportarea, prin intermediul poştei electronice, situaţia garanţiilor emise/aprobate, rezultate din centralizarea datelor colectate conform lit. k) utilizând formularele din anexele nr. 2a, 2b, 2c, 2d la prezenta convenţie;
    n) să aprobe cererea de plată a garanţiei numai în condiţiile expres prevăzute la Cap. VIII din Secţiunea 1 "Procedura de implementare a Programului IMM PROD" din anexa la Ordin, în convenţiile de garantare şi plată a granturilor încheiate cu instituţiile de credit şi în contractele de garantare încheiate cu instituţiile de credit şi cu beneficiarii;
    o) să comunice deciziile de aprobare/respingere a cererilor de plată instituţiei de credit şi M.F. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original;
    p) să comunice M.F. Addendum-ul la decizia de aprobare a cererilor de plată sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei, în ziua aprobării acestuia, pe fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original;
    q) să revoce decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. a cererii de plată transmisă de instituţia de credit şi să comunice decizia de revocare instituţiei de credit şi M.F. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original;
    r) să restituie instituţiei de credit cererea de plată şi documentele care o însoţesc, în cazul în care acestea au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puţin 60 de zile de restanţă la plata principalului sau la solicitarea instituţiei de credit;
    s) să întocmească înscrisul prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia şi să îl comunice debitorului beneficiar al finanţării garantate, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii din partea M.F. şi instituţiei de credit prin poştă electronică;
    ş) să publice pe pagina oficială web a F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. anunţurile în care se menţionează că au fost emise titluri de creanţă bugetară pe numele debitorilor;
    t) să înainteze organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în vederea recuperării creanţelor bugetare rezultate din plata garanţiilor acordate în cadrul Programului, următoarele documente: înscrisul prevăzut la lit. s), împreună cu dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul beneficiar al finanţării garantate, însoţite de contractul de garantare şi actele adiţionale încheiate la acesta, după caz, în original, şi de extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară;
    ţ) să transmită MF o copie după adresa ANAF prin care se confirmă înregistrarea în evidenţa fiscală a sumei plătite de Ministerul Finanţelor;
    u) să ţină o evidenţă a garanţiilor acordate în cadrul Programului, distinctă de evidenţa garanţiilor acordate în nume propriu sau în cadrul altor programe;
    v) să emită acordul de modificare/radiere din cartea funciară/Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare prevăzute la art. 14 din Secţiunea 1 "Procedura de implementare a Programului IMM PROD" din anexa la Ordin, precum şi a ipotecilor convenţionale constituite de beneficiarul finanţării în vederea garantării creditului;
    w) să emită acordul pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, în condiţiile prevăzute în Convenţia de garantare şi plată a granturilor, numai după ce instituţia de credit a analizat şi a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare şi doar în condiţiile în care aceasta se asigură că prin operaţiune nu este afectată posibilitatea statului român prin MF de a recupera creanţa;
    x) să emită acordul cu privire la lucrările de intervenţie şi/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizaţiei de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipoteca convenţională, precum şi orice alte modificări care, deşi nu necesită obţinerea unei autorizaţii de construire, se înscriu în cartea funciară, în condiţiile prevăzute în Convenţia de garantare şi plată a granturilor;
    y) să emită acordul cu privire la vânzarea bunurilor imobile/mobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, cu condiţia utilizării integrale a sumelor obţinute prin vânzare pentru rambursarea creditului garantat prin Program, şi în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100% pentru creditele de investiţii. În cazurile în care sumele obţinute prin vânzare sunt mai mari decât soldul creditului rămas de rambursat, diferenţa va fi pusă la dispoziţia beneficiarului în conturile sale curente deschise la finanţator;".
    z) să îndeplinească orice alte atribuţii care îi revin în calitate de mandatar, necesare bunei desfăşurări a Programului, solicitate de M.F.;
    ab) să efectueze calculul/regularizarea comisionului de risc şi să verifice dovada virării comisionului de risc, respectiv copia ordinului de plată/a extrasului de cont sau copia chitanţei, după caz, care atestă achitarea de către beneficiarii programului a comisionului de risc în contul de venituri bugetare distinct deschis la unităţile Trezoreriei Statului în cadrul organelor fiscale la care acesta este luat în evidenţă fiscală, după perioada de derulare a schemei de ajutor de stat asociate Programului.
    ac) să informeze MF, într-un termen rezonabil, anterior termenului limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, cu privire la intrarea în procedura de insolvenţă/faliment a beneficiarilor Programului pentru înscrierea la masa credală a valorii finanţării garantate.


    ART. 7
        M.F., în calitate de furnizor al schemei de ajutor de stat, are următoarele obligaţii:
    a) să vireze lunar, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, în lei, componentele de grant reprezentând subvenţia de dobândă şi comisioane, aprobate de administratorul schemei, în contul deschis de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. şi înscris în Decizia prevăzută în Anexa 2a la anexa la Ordin;
    b) să vireze sumele aferente plăţii pentru componenta nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanţării garantate, în termen de 1 an, în lei, în contul deschis de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. şi înscris în Decizia prevăzută în Anexa 2b la anexa la Ordin. Termenele prevăzute la lit. a) şi b) curg de la data înregistrării online a deciziei de plată emise de către administratorii schemei, la Registratura generală a M.F., pe adresa registratura@mfinante.gov.ro;
    c) să transmită F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. şi instituţiei de credit eventuale clarificări necesare pentru executarea operaţiunilor ce decurg din mandatul primit;
    d) să informeze F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. despre orice modificare survenită asupra modului de raportare, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data la care F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. este obligat să transmită raportarea prevăzută la art. 9 alin. (1).


    ART. 8
        F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., în calitate de administrator al schemei de ajutor de stat conform atribuţiilor delegate, are următoarele obligaţii:
    a) să publice pe site-ul său textul integral al schemei de ajutor de stat, perioada în care se pot înregistra cereri, bugetul anual, data epuizării bugetului anual/total al schemei, precum şi forma şi conţinutul documentelor necesare pentru accesarea acesteia;
    b) să păstreze înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei;
    c) sa cuantifice pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate, în vederea verificării respectării criteriilor din reglementările europene în domeniu şi să păstreze documentaţia timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei;
    d) să transmită Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene;
    e) să încarce în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a schemei de ajutor de stat, a acordurilor de finanţare, a plăţilor efectuate şi a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat;
    f) să monitorizeze întreprinderile beneficiare în cadrul schemei de ajutor de stat, cu respectarea reglementărilor aplicabile instituţiilor de credit finanţatoare, iar beneficiarul şi instituţiile de credit care au acordat creditele de investiţii şi/sau creditele/liniile de credit pentru capital de lucru trebuie să accepte şi să faciliteze controlul F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei;
    g) să vireze până la finalul lunii în curs, fiecărei instituţii de credit valoarea cumulată a granturilor reprezentând dobânda lunară;
    h) să vireze fiecărei instituţii de credit, în termenul stipulat în Convenţia de garantare şi plată a granturilor, suma aferentă plăţii componentei nerambursabile în valoare de maximum 10% din valoarea finanţării garantate, dacă este cazul;
    i) să transmită lunar către M.F. notificările de plată aferente comisionului de administrare şi comisionului de risc pentru garanţiile acordate în luna anterioară sau în baza notificării de plată anuale pentru garanţiile în sold la 31 decembrie a anului anterior, în perioada în care aceste comisioane sunt suportate de la bugetul de stat;
    j) în situaţia în care F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. constată că beneficiarii nu au respectat prevederile schemei de ajutor de stat şi/sau cele ale Acordului de finanţare, să solicite acestora rambursarea ajutorului de stat primit, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi reglementării interne de recuperare aprobate de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C..
        Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) nr. 1.589/2015 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE. Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

    k) să efectueze calculul/regularizarea comisionului de risc pe întreaga durată de derulare a creditului garantat în cadrul programului conform prevederilor art. 12 lit. b) din Secţiunea 1 "Procedura de implementare a Programului IMM PROD" din anexa la Ordin, şi să raporteze valoarea acestuia cumulat pe fiecare instituţie de credit;
    l) să regularizeze comisionul de administrare pentru întreaga perioadă de derulare a creditului conform prevederilor art. 12 lit. c) din Secţiunea 1 "Procedura de implementare a Programului IMM PROD" din anexa la Ordin.


    CAP. III
    Raportări
    ART. 9
    (1) Pe parcursul derulării prezentei convenţii, F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. va transmite M.F. următoarele raportări:
    a) situaţia utilizării plafoanelor de garantare de către instituţiile de credit, prevăzută în anexa nr. 2a;
    b) situaţia garanţiilor acordate şi a comisionului de risc, prevăzută în anexa nr. 2b;
    c) situaţia scadenţarului estimativ al rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor garantate prevăzută în anexa nr. 2c;
    d) situaţia rambursărilor de rate de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate, prevăzută în anexa nr. 2d.

    (2) Anexele nr. 2a - 2d, semnate de către reprezentantul F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., se transmit lunar în penultima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna precedent;
    (3) În cazul în care pentru monitorizarea şi raportarea datoriei publice, anexele de raportare către M.F. trebuie completate cu informaţii suplimentare, actualizarea formatului de raportare se face cu acordul direcţiei de specialitate din cadrul M.F.
    (4) La solicitarea M.F., F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. va transmite informaţii referitoare la:
    a) estimările privind încasările din comisionul de risc datorat de beneficiarii Programului atât pentru anul în curs, cât şi proiecţiile pentru următorii 3 ani;
    b) estimările privind executările de garanţii reprezentând valoarea plăţilor pe care M.F. urmează să le efectueze în contul instituţiilor de credit atât pentru anul în curs, cât şi proiecţiile pentru următorii 3 ani.


    ART. 10
    (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală raportează direcţiilor de specialitate din cadrul M.F. situaţia stingerii creanţelor bugetare datorate de beneficiarii Programului.
    (2) Transmiterea raportării prevăzute la alin. (1) se efectuează trimestrial, până la data de 10 a lunii următoare încheierii trimestrului.

    CAP. IV
    Plata garanţiei
    ART. 11
    (1) Cererea de plată se aprobă/se respinge de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. conform prevederilor Cap. VIII din Secţiunea 1 "Procedura de implementare a Programului IMM PROD" din anexa la Ordin.
    (2) La solicitarea instituţiei de credit de retragere a cererii de plată, F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei, dacă solicitarea este transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării cererii de plată la F.N.G.C.I.M.M./F.R.C.

    ART. 12
    (1) F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. transmite M.F. decizia/addendumul de aprobare/respingere a cererii de plată pentru fiecare garanţie, cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original, vizat cu menţiunea "bun de plată" în cazul aprobării cererii de plată.
    (2) Decizia de aprobare a cererii de plată reprezintă documentul justificativ pe baza căruia M.F. efectuează plata valorii de executare a garanţiei către Finanţator în termen de maximum 5 zile calendaristice de la primirea deciziei F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. de aprobare a cererii de plată, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. a cererii de plată.
    (3) Plata valorii de executare a garanţiei se face de către M.F. de la bugetul de stat, prin bugetul M.F. - Acţiuni Generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50, într-un cont unic al instituţiei de credit.
    (4) Dacă ulterior transmiterii cererii de plată de către finanţator către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. se diminuează valoarea finanţării garantate restante, F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. va modifica, în baza solicitării instituţiei de credit, decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei printr-un addendum pe care îl va transmite M.F., în ziua aprobării, prin fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original.

    ART. 13
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii valorii de executare a garanţiei, M.F. transmite F.N.G.C.I.M.M./F.R.C.. dovada efectuării plăţii, din care să rezulte suma plătită şi data efectuării plăţii.
    (2) Utilizând formularul prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta convenţie, F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. întocmeşte un înscris, care reprezintă titlu de creanţă bugetară, act premergător procedurii de executare silită, prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia.
    (3) În termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii din partea MF, F.N.G.C.I.M.M./F.R.C.. comunică înscrisul prevăzut la alin. (2) debitorului beneficiar al finanţării garantate, prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. În cazul în care comunicarea titlului de creanţă nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (3) din Secţiunea 1 "Procedura de implementare a Programului IMM PROD" din anexa la Ordin.
    (4) Înscrisul, împreună cu dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul-beneficiar al finanţării garantate, însoţit de contractul de garantare împreună cu actele adiţionale încheiate la acesta, după caz, în original, semnat olograf sau semnat cu semnături electronice, extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, în copie certificată/e de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul, se înaintează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea recuperării, în condiţiile legii.
    (5) Contractele de garantare prin care F.N.G.C.I.M./F.R.C acordă garanţia de stat constituie titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice.
    (6) Recuperarea creanţelor bugetare rezultate din plata garanţiilor acordate în cadrul Programului se face de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală conform dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Pentru sumele rezultate din executarea garanţiilor, plătite de M.F., debitorul-beneficiar al finanţării garantate datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din plata garanţiei de stat şi până la data stingerii, inclusiv, şi sunt recuperate de către acestea.
    (8) Garanţiile legale prevăzute la art. 14 alin. (1) şi (3) din Secţiunea 1 "Procedura de implementare a Programului IMM PROD" din anexa la Ordin, se execută de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală conform procedurii reglementate de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (9) Sumele recuperate ca urmare a punerii în executare a contractului de garantare, precum şi cele recuperate ca urmare a punerii în executare a garanţiilor reglementate la art. 14 alin. (1) şi (3) din Secţiunea 1 "Procedura de implementare a Programului IMM PROD" din anexa la Ordin de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, proporţional cu procentul de garantare se fac venit la bugetul de stat şi se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.
    (10) În situaţia finalizării executării silite imobiliare de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru recuperarea valorii de executare a garanţiei plătite Finanţatorului de către M.F. şi a tuturor accesoriilor aferente, precum şi în situaţia recuperării integrale a creanţei bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanţiei de către beneficiar, M.F. emite acordul privind radierea dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, la solicitarea organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    (11) În cazul beneficiarilor Programului care intră în procedura insolvenţei, anterior efectuării de M.F. a plăţii valorii de executare a garanţiei de stat către instituţia de credit, M.F. poate mandata direcţiile generale regionale ale finanţelor publice sau, după caz, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili să solicite înscrierea la masa credală a valorii finanţării garantate ca o creanţă sub condiţie, pe baza documentaţiei aferente acordării garanţiei transmisă de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C.

    CAP. V
    Confidenţialitate
    ART. 14
    (1) Părţile sunt obligate să păstreze confidenţialitatea asupra tuturor faptelor, datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurată, precum şi asupra oricărui fapt, oricărei date sau informaţii, aflate la dispoziţia lor, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relaţiile personale sau de afaceri ale beneficiarilor finanţărilor garantate ori informaţii referitoare la contractele încheiate cu clienţii sau serviciile prestate pentru aceştia, cu asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În înţelesul prezentului articol, se consideră client orice persoană juridică ce beneficiază sau a beneficiat de serviciile directe sau indirecte ale părţilor în contextul derulării Programului.

    ART. 15
        Persoanele care participă, sub orice formă, la administrarea, conducerea ori activitatea părţilor au obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra oricărui fapt, a oricăror date sau informaţii despre care au luat cunoştinţă în cursul exercitării atribuţiilor lor în cadrul derulării Programului şi al executării prezentei convenţii şi nu au dreptul de a le utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect. Această obligaţie subzistă şi după încetarea activităţii în cadrul entităţilor semnatare ale prezentei convenţii.

    ART. 16
        Obligaţia de păstrare a confidenţialităţii, impusă de prevederile art. 14 şi 15, nu poate fi opusă unei autorităţi care, potrivit legii, are dreptul de a solicita accesul la astfel de informaţii.

    CAP. VI
    Răspundere contractuală. Jurisdicţie
    ART. 17
    (1) Părţile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentei convenţii şi legislaţiei corespunzătoare aplicabile acesteia, cu excepţia cazurilor în care nerespectarea se datorează forţei majore, faptei celeilalte părţi ori îndeplinirii unei activităţi impuse de lege.
    (2) F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. este direct răspunzător de acoperirea oricărui prejudiciu ce ar putea deriva din neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a oricărei obligaţii din conţinutul mandatului acordat de M.F.

    ART. 18
        Orice neînţelegeri decurgând din interpretarea sau din aplicarea prevederilor prezentei convenţii vor fi soluţionate de părţi pe cale amiabilă. În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe această cale, părţile convin ca neînţelegerile să fie soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.

    CAP. VII
    Alte clauze
    ART. 19
        Comunicările referitoare la prezenta convenţie se vor face la adresele şi către persoanele menţionate în continuare:
        M.F. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică
    - director general telefon/fax:
    – director general adjunct - back office
        telefon: ...........; fax: ..............
        MF - Direcţia generală ajutor de stat

    – director general
        telefon: ...........; fax: ..............
        F.N.G.C.I.M.M. - Departamentul risc şi strategii

    – director coordonator
        telefon: ...........; fax: ..............
        F.R.C. - Departamentul ...........

    – director coordonator
        telefon: ...........; fax: ..............    ART. 20
        Orice modificare sau revizuire a prezentei convenţii se va face în scris, cu acordul părţilor şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

    ART. 21
    Anexele nr. 1, 2a - 2d fac parte integrantă din prezenta Convenţie.

    ART. 22
    (1) Prezenta Convenţie se completează cu prevederile din legislaţia în vigoare aplicabilă.
    (2) Modificările şi completările legislaţiei aplicabile Programului, intervenite după data intrării în vigoare a prezentei convenţii, se aplică în mod corespunzător.

    ART. 23
    (1) Prezenta convenţie intră în vigoare la data semnării, rămâne în vigoare pe toată perioada de valabilitate a garanţiilor acordate în cadrul Programului şi îşi încetează valabilitatea odată cu încetarea valabilităţii contractelor de garantare încheiate de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., dar nu mai devreme de îndeplinirea tuturor drepturilor şi obligaţiilor asumate de părţi prin convenţie.
    (2) Prezenta convenţie a fost semnată de M.F. la data de ........... şi de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. la data de ....., în 3 exemplare, fiecare având valoare de original şi constituind împreună un singur act juridic, dintre care două exemplare pentru M.F. şi unul pentru F.N.G.C.I.M.M/F.R.C.

    ANEXA 1

    la Convenţia privind implementarea Programului IMM PROD
        FONDUL .........
        Str. ....... nr. ......, localitatea ........
        Persoana de contact ......., telefon ........
                         Înscris nr. ...... din data de .......
        Către: ..................*),
    *) Se vor completa elementele de identificare ale debitorului şi adresa acestuia.

        Spre ştiinţă: ...........**)
        **) Organul fiscal competent al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

     Întrucât la termenul din data de ....... beneficiarul ......., cu sediul social în localitatea ........, str. ......... nr. ....., bloc ...., scară ...., etaj ...., apartament ...., sectorul/judeţul ..........., telefon ........, fax ......., e-mail .............., înregistrat la registrul comerţului cu numărul .........., cod unic de înregistrare ........., nu a achitat creditul acordat în cadrul Programului IMM PROD de instituţia de credit ............***), cu sediul în localitatea ........., str. ......... nr. ...., bloc ...., etaj ...., sectorul/judeţul ........., şi a fost executată garanţia acordată prin Contractul de garantare nr. ..... din data de ....., s-a întocmit, în temeiul art. 11 alin. (9) din O.U.G. nr. 24/2022, şi al art. 31 alin. (2) din Secţiunea 1 "Procedura de implementare a Programului IMM PROD" din anexa la Ordin, prezentul înscris, prin care s-au individualizat următoarele sume de plată:
        ***) Se completează denumirea instituţiei de credit finanţatoare care a acordat creditul garantat în cadrul Programului IMM PROD.

┌──────────┬─────────────┬────────────┬─────────┐
│ │ │Nr. │ │
│ │ │contractului│ │
│ │ │de garantare│ │
│ │ │a creditului│ │
│ │ │de │ │
│ │ │investiţii/ │ │
│Natura │Scadenţa │creditului/ │Cuantumul│
│obligaţiei│obligaţiei │liniei de │sumei │
│bugetare │bugetare****)│credit │datorate │
│ │ │pentru │- lei - │
│ │ │capital de │ │
│ │ │lucru │ │
│ │ │garantate în│ │
│ │ │cadrul │ │
│ │ │Programului │ │
│ │ │IMM PROD │ │
├──────────┼─────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
└──────────┴─────────────┴────────────┴─────────┘

        ****) Se completează data plăţii garanţiei de către Ministerul Finanţelor.

        Sumele menţionate mai sus se achită în contul .............
        Pe documentul de plată se indică în mod obligatoriu şi numărul contractului de garantare a creditului.
     Dacă în termen de 15 zile de la data comunicării prezentului titlu de creanţă nu achitaţi sau nu faceţi dovada stingerii obligaţiilor înscrise în acesta, în temeiul dispoziţiilor art. 31 alin. (7) Secţiunea 1 din Procedura de implementare a Programului IMM PROD din anexa la Ordin, prezentul înscris devine titlu executoriu, în baza căruia organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor proceda la recuperarea creanţelor bugetare, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Pentru suma rezultată din executarea garanţiei de stat, datoraţi obligaţii fiscale accesorii conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, care se calculează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, începând cu ziua următoare datei scadenţei acestora până la data stingerii inclusiv, şi se recuperează de către acestea în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Pentru orice nelămuriri sau obiecţii în legătură cu acest înscris se poate contacta persoana al cărei nume figurează mai sus, la sediul nostru sau la numărul de telefon menţionat.
        Data emiterii ..............
        Director,
        Numele şi prenumele ............
        Semnătura ......................
        L.S.

    ANEXA 2a

    la Convenţia privind implementarea Programului IMM PROD
                                        SITUAŢIA
                 utilizării plafonului de garantare la data de ........

┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│RON │
├────┬───────────┬─────────┬──────┬───────────┬──────────┤
│ │Denumirea │Număr │ │Valoarea │ │
│Nr. │instituţiei│contracte│Plafon│garanţiilor│Plafon │
│crt.│de credit │în │alocat│emise │neutilizat│
│ │ │derulare │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│ │Banca 1 │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│ │Banca 2 │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│ │.... │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │
└────┴───────────┴─────────┴──────┴───────────┴──────────┘

        Persoană împuternicită de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C..,
        Mod de completare
    - Prin acest formular se raportează utilizarea plafonului de garantare în cadrul Programului IMM PROD.
    – Se completează cu informaţiile privind numărul şi valoarea garanţiilor emise, cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.
    – Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit.


    ANEXA 2b

    la Convenţia privind implementarea Programului IMM PROD
                                        SITUAŢIA
                    garanţiilor emise de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C.
                 şi a comisionului de risc aferent la data de ........
        Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
        A - în luna de raportare;
        B - cumulat de la începutul anului.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│RON │
├────┬───────────┬─────────┬───┬───────┬───────┬───────────┬───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Valoare │Valoare │
│ │ │ │ │ │ │comision de│comision de│
│ │ │ │ │ │ │risc │risc │
│ │ │Valoare │ │ │ │aferent │aferent │
│ │Denumirea │garantată│ │Alte │Total │garanţiilor│garanţiilor│
│Nr. │instituţiei│emisă │ │intrări│intrări│emise pe │emise după │
│crt.│de credit │ │ │ │ │perioada │încetarea │
│ │ │ │ │ │ │schemei de │schemei de │
│ │ │ │ │ │ │ajutor de │ajutor de │
│ │ │ │ │ │ │stat │stat │
│ │ ├────┬────┼─┬─┼───┬───┼───┬───┼─────┬─────┼─────┬─────┤
│ │ │A │B │A│B│A │B │A │B │A │B │A │B │
├────┼───────────┼────┼────┼─┼─┼───┼───┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │9= │10 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3 +│= │ │ │ │ │
│1 │2 │3 │4 │5│6│7 │8 │5 +│4+ │11 │12 │13 │14 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7 │6 +│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │8 │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼────┼─┼─┼───┼───┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Banca 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼────┼─┼─┼───┼───┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Banca 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼────┼─┼─┼───┼───┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │…. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼────┼─┼─┼───┼───┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴────┴────┴─┴─┴───┴───┴───┴───┴─────┴─────┴─────┴─────┘

        Persoană împuternicită de F.N.G.C.I.M.M/F.R.C.,
        Mod de completare
    - Acest formular se completează în cadrul Programului IMM PROD cu valoarea garanţiilor emise în luna de raportare, inclusiv garanţiile emise la care s-a renunţat până la sfârşitul lunii de raportare, dar şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, precum şi alte intrări reprezentând diferenţele aferente contractelor de garantare provenite din raportarea instituţiilor de credit, atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.
    – Valoarea comisionului de risc aferent garanţiilor emise atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare
    – Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit.


    ANEXA 2c

    la Convenţia privind implementarea Programului IMM PROD
                                 SCADENŢARUL ESTIMATIV
                      al rambursărilor de rate de capital aferente
       împrumuturilor garantate de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. la data de ......
        Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
        A - Rambursări de rate de capital în al 4-lea an al contractului de credit;
        B - Rambursări de rate de capital în al 5-lea an al contractului de credit;
        C - Rambursări de rate de capital în al 6-lea an al contractului de credit.


┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│RON │
├────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─┬─┬─┤
│ │ │Rambursări │Rambursări │Rambursări │ │ │ │
│ │ │de rate de │de rate de │de rate de │ │ │ │
│Nr. │Denumirea │capital în │capital în │capital în │ │ │ │
│crt.│instituţiei│primul an al│al 2-lea an │al 3-lea an │A│B│C│
│ │de credit │contractului│al │al │ │ │ │
│ │ │de credit │contractului│contractului│ │ │ │
│ │ │ │de credit │de credit │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─┼─┼─┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6│7│8│
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─┼─┼─┤
│ │Banca 1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─┼─┼─┤
│ │Banca 2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─┴─┴─┤
│ │…. │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │
└────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────┘

        Persoană împuternicită de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C..,
        Mod de completare
    - Pentru garanţiile aflate în portofoliu în luna de raportare prin acest formular se raportează rambursările de rate de capital ce urmează a fi efectuate, agregate pe instituţii de credit, pe toată durata contractului de credit garantat.


    ANEXA 2d

    la Convenţia privind implementarea Programului IMM PROD
                                      RAMBURSĂRILE
                 de rate de capital efectuate în contul împrumuturilor
              garantate de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. la data de .......
        Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
        A - în luna de raportare;
        B - cumulat de la începutul anului.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│RON │
├────┬───────────┬───────────┬─────────┬───────────┬───────────┬───────┤
│ │ │ │Renunţări│ │ │ │
│ │ │Rambursări │/ │Valoarea │Valoarea │ │
│Nr. │Denumirea │de rate de │diminuări│garanţiilor│garanţiilor│Total │
│crt.│instituţiei│capital │la │refuzate la│plătite de │ieşiri │
│ │de credit │efectuate │contracte│plată │MF │ │
│ │ │ │de │ │ │ │
│ │ │ │garantare│ │ │ │
├────┼───────────┼─────┬─────┼────┬────┼─────┬─────┼─┬─────────┼───┬───┤
│ │ │A │B │A │B │A │B │A│B │A │B │
├────┼───────────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─┼─────────┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │11 │12 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │= │= │
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9│10 │3+ │4+ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5+ │6+ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │7 +│8+ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │9 │10 │
├────┼───────────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─┼─────────┼───┼───┤
│ │Banca 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─┼─────────┼───┼───┤
│ │Banca 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─┼─────────┼───┼───┤
│ │.... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─┼─────────┼───┼───┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴─────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┴─┴─────────┴───┴───┘

        Persoană împuternicită de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C..,
        Mod de completare
    - Prin acest formular se raportează în cadrul Programului IMM PROD rambursările de capital efectuate de beneficiari, renunţările la contractele de garantare, diminuările aferente valorii contractelor de garantare, valoarea contractelor de garantare cu cereri de plată soluţionate cu refuz la plată conform deciziilor de respingere emise de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., precum şi valoarea contractelor de garantare cu cereri de plată soluţionate prin plată, reprezentând sumele plătite efectiv de Ministerul Finanţelor în lei, atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.
    – Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit.


    ANEXA 4

    CONVENŢIE
             de garantare şi plată a granturilor pentru Programul IMM PROD
        Încheiată între următoarele părţi:
        Finanţatorul .........., cu sediul social în ............., str. ......, nr. ....., telefon/fax ........, cod unic de înregistrare .............., înregistrat în Registrul Comerţului sub nr. ............ şi în Registrul Bancar sub nr. ........, reprezentat de ............ în calitate de ............ şi de ............ în calitate de ............, denumit în continuare instituţie de credit/finanţator
        şi

        Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social în Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înregistrat în Registrul Comerţului sub nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, reprezentat de ............, în calitate de Director general, şi de ............, în calitate de Director general adjunct, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M.
        sau

        Fondul Român de Contragarantare, cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. ............, sectorul .........., înmatriculat în registrul comerţului sub nr. ............, cod unic de înregistrare ............, înregistrat în Registrul general al IFN sub nr. ........ şi în Registrul special al IFN sub nr. ............, reprezentat de ............, în calitate de ............, şi de ............, în calitate de ............, denumit în continuare F.R.C.

        În scopul derulării Programului IMM PROD, denumit în continuare Programul, părţile convin încheierea prezentei convenţii de garantare şi plată a granturilor în condiţiile prevăzute în continuare.
    CAP. 1
    DEFINIŢII
    ART. 1.1
        Termenii folosiţi în prezenta convenţie de garantare şi plată a granturilor au următoarele semnificaţii:
    a) beneficiarul Programului - este operatorul economic care respectă prevederile O.U.G. nr. 24/2022, îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, inclusiv start-upuri şi care au sediul principal şi/sau secundar într-o zonă urbană,
    b) zona urbană - localitate complexă, cu o structură administrativă autonomă şi funcţii industriale, comerciale, politice, culturale şi o populaţie densă.
    c) instituţie de credit/finanţator - entitate definită în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) credit - creditul de investiţii şi/sau creditul/linia de credit pentru capital de lucru pe care instituţia de credit le pune la dispoziţia beneficiarului programului cu respectarea normelor interne proprii, în baza unui contract de credit;
    e) contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul Programului, instituţia de credit şi F.N.G.C.I.M.M./FRC, în calitate de mandatar al statului, prin care statul, prin Ministerul Finanţelor denumit în continuare M.F., reprezentat de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., se obligă să garanteze creditul acordat de către instituţia de credit, iar beneficiarul Programului îşi asumă obligaţia de a rambursa statului sumele datorate ca urmare a executării garanţiei de către instituţia de credit, în situaţia producerii riscului de credit, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8;
    f) garant - statul prin M.F. reprezentat prin F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. pentru garanţiile acordate în numele şi contul statului;
    g) procent de garantare - partea din credit care este acoperită de garanţia de stat din valoarea creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală;
    h) riscul de credit - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către beneficiarul Programului a obligaţiilor contractuale sau a eşecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite;
    i) valoarea de executare a garanţiei - suma rezultată din aplicarea procentului de garantare la soldul restant al creditului, sumă care urmează a fi plătită instituţiei de credit de către M.F. în cazul producerii riscului de credit;
    j) comision de risc - comisionul datorat Ministerului Finanţelor de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei, fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul. Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei.
    k) comision de administrare - suma cuvenită F.N.G.C.I.M.M./FRC pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, al cărui nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul M.F. - Acţiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program. Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul. Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei.
    l) finanţare garantată de stat - creditul, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare sau alte sume datorate de beneficiarul Programului în baza contactului încheiat cu instituţia de credit, pentru care F.N.G.C.I.M.M./FRC, în baza mandatului acordat de către M.F., acordă o garanţie în numele şi contul statului în baza convenţiei de garantare şi plată a granturilor încheiate cu instituţia de credit;
    m) garanţie de stat - angajament expres, necondiţionat şi irevocabil asumat de F.N.G.C.I.M.M./FRC, în numele şi în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de instituţia de credit, ca urmare a producerii riscului de credit, în condiţiile împărţirii proporţionale a riscului între stat şi instituţiile de credit. Dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse în valoarea garanţiei de stat;
    n) garanţii colaterale - garanţiile reale şi personale constituite de beneficiarul finanţării/terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit finanţatoare şi a statului român, prin M.F., proporţional cu procentul de garantare, altele decât garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate prin credit, care pot fi luate în considerare de instituţiile de credit pentru diminuarea expunerii faţă de debitor. Sumele rezultate după executarea de către creditori a garanţiilor constituite de beneficiar, din care se deduc cheltuielile aferente creditului, respectiv dobânzi, comisioane şi cheltuieli ocazionate de recuperarea creanţei, vor diminua, proporţional cu procentul de garantare, sumele plătite de statul român, prin M.F., şi sumele suportate de instituţia de credit finanţatoare;
    o) soldul finanţării garantate - valoarea actualizată a creditului garantat, rezultată în urma diminuării cu ratele de capital rambursate de către beneficiar, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;
    p) declararea exigibilităţii finanţării garantate - trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate în conformitate cu normele interne ale instituţiei de credit ca urmare a producerii riscului de credit şi desfiinţarea beneficiului rambursării creditului conform graficului de rambursare convenit cu instituţia de credit, după caz;
    q) perioada de valabilitate a garanţiei - perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a garanţiei şi data încetării răspunderii F.N.G.C.I.M.M./FRC în baza garanţiei acordate de stat prin mandatul încredinţat F.N.G.C.I.M.M./FRC
    r) acordul de finanţare - actul juridic, încheiat între F.N.G.C.I.M.M./FRC în calitate de administrator al schemei, instituţia de credit şi beneficiarul ajutorului de stat, prin care se acordă granturi în baza Schemei de ajutor de stat asociată Programului IMM PROD, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7;
    s) codul RUE IMM PROD - codul unic atribuit unui beneficiar al Programului în registrul unic electronic gestionat în cadrul portalului www.immprod.ro, generat automat în momentul în care beneficiarul transmite cererea online de înregistrare în Programul IMM PROD.
    t) grant - finanţarea, în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare şi a dobânzilor aferente creditelor de investiţii/creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.300.000 euro pe întreprindere, de care beneficiază întreprinderile mici şi mijlocii. Grantul include şi componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate, ce se acorda în cazul creditelor de investiţii. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.
    u) data acordării creditului - data primei trageri a creditului, respectiv parţială sau integrală.


    ART. 1.2
        Obiectivul programului: acordarea de garanţii guvernamentale IMM-urilor, inclusiv de tip start-up, din zona urbană, pentru:
    - încurajarea producţiei autohtone,
    – reconversia de la intermediere la producţie,
    – digitalizarea activităţii,
    – alinierea/îmbunătăţirea standardelor de mediu, inclusiv îmbunătăţirea eficienţei energetice în cadrul proceselor de producţie.


    ART. 1.3
    Procentul de garantare şi valoarea maximă a garanţiei acordate
    (1) F.N.G.C.I.M.M/FRC acordă garanţii în numele şi contul statului român pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat.
    (2) Pentru creditele/liniile de credit, valoarea maximă a fiecărei finanţări acordate unui beneficiar nu poate depăşi 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiţii în limita uneia dintre următoarele condiţii valabile pentru ambele finanţări, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:
    - dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înfiinţate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi suma estimată pentru primii doi ani de activitate;
        sau

    – 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;
        sau

    – o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni în cazul IMM-urilor.

    (3) Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat, prevăzute la alin. (2), care pot fi acordate unui beneficiar este de 10.000.000 lei.

    ART. 1.4
        Costul total al creditelor acordate în cadrul Programului IMM PROD se compune din: rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă, diferenţiată astfel: pentru creditele de investiţii marja este de maximum 1,5% pe an, pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru marja este de maximum 1% pe an, iar pentru creditele de reconversie marja este de maximum 0,75% pe an. Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către instituţia de credit în toate etapele creditării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum şi taxele aferente operaţiunilor conexe activităţii de creditare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare şi înregistrarea garanţiilor etc.).

    ART. 1.5
        Pentru toate categoriile de credite nu se percepe comision de rambursare anticipată, iar contractul de credit nu poate conţine clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia de către instituţia de credit.

    ART. 1.6
     Finanţatorul este obligat să menţină condiţiile prevăzute la art. 1.4. şi art. 1.5. pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanţare încheiate în condiţiile Programului.

    CAP. 2
    OBIECTUL CONVENŢIEI DE GARANTARE ŞI PLATĂ A GRANTURILOR
    ART. 2.1
     Obiectul prezentei convenţii de garantare şi plată a granturilor îl constituie stabilirea mecanismului de lucru între F.N.G.C.I.M.M/FRC şi Finanţator în scopul implementării Programului IMM PROD, pentru garantarea în numele şi contul statului de către F.N.G.C.I.M.M./FRC, în mod expres, irevocabil şi necondiţionat, a obligaţiilor de rambursare a creditelor acordate de Finanţator beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la cap. 3 din prezenta convenţie, în limita unui plafon de garantare alocat anual finanţatorului şi pentru plata grantului.

    ART. 2.2
        În cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program, din ajutorul de stat sub formă de grant se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii Programului pe o perioadă de 24 luni de la data acordării creditului, valoarea integrală a comisionului de administrare şi a comisionului de risc datorat pe întreaga durată de derulare a creditului garantat şi componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate, în cazul creditelor pentru investiţii.
        În cadrul schemei de ajutor de stat, plata grantului nu trebuie să depăşească data de 30 iunie 2023 (inclusiv).

    ART. 2.3
        F.N.G.C.I.M.M./FRC este autorizat să evalueze, ori de câte ori este necesar, modul de utilizare de către instituţiile de credit a plafonului alocat şi să efectueze realocări între finanţatori în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate, cu acordul prealabil al M.F.

    ART. 2.4
    (1) Durata maximă a finanţării în cazul creditelor pentru realizarea de investiţii este de 72 de luni, cuprinzând inclusiv perioada de graţie care poate fi de maximum 24 luni de la începutul perioadei de creditare, fără posibilitate de prelungire.
    (2) Durata maximă a finanţării în cazul liniilor de credit pentru capital de lucru este de 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire pe o perioadă maximă de 36 luni începând de la data scadenţei finanţării prevăzută în contractul de credit iniţial, urmând ca, cel puţin în ultimele 12 luni de prelungire rambursarea creditului să se facă în rate lunare/trimestriale/semestriale pe baza unui grafic de rambursare.

    CAP. 3
    CRITERII DE ELIGIBILITATE CE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE BENEFICIARII PROGRAMULUI PENTRU A BENEFICIA DE AJUTOR DE STAT
    ART. 3.1
        Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei de ajutor de stat asociate Programului, IMM-urile care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării garanţiei, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) sunt IMM-uri care au sediul principal şi/sau secundar în zona urbană;
    b) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
    c) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile;
    d) nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019, în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile pe piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul de funcţionare al Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare şi nu se află în dificultate nici la data solicitării garanţiei.
        O întreprindere este considerată a fi în dificultate dacă se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:
    d.1) în cazul unei societăţi pe acţiuni sau a unei societăţi cu răspundere limitată sau al unei societăţi în comandită pe acţiuni, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un cuantum cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris;
    d.2) în cazul unei societăţi în nume colectiv sau al unei societăţi în comandită simplă, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;
    d.3) beneficiarul finanţării se află în una dintre următoarele situaţii: procedură de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat şi îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor, conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării;
    d.4) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare (condiţie verificată în baza declaraţiei pe propria răspundere a beneficiarului finanţării).

        În cazul IMM care sunt înfiinţate cu mai puţin de 3 ani faţă de data la care se evaluează dificultatea financiară iei, acestea nu vor fi considerate a se afla în dificultate, cu excepţia situaţiei în care se afla în una dintre următoarele situaţii: procedură de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat şi îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor (conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării).

    e) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu MF şi/sau instituţia de credit parteneră;
    f) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;
    g) nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data aprobării finanţării şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare C.I.P.
    h) împotriva lui nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul legilor aplicabile;
    i) prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru pot fi incluse în structura de garanţii aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituţia de credit, împreună cu garanţia de stat;
    j) sunt eligibile conform reglementărilor interne ale instituţiei de credit;
    k) nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, beneficiarul se obligă să le achite din linia de credit pentru capitalul de lucru acordată în cadrul Programului, sau din surse proprii înainte de data solicitării de garantare. În cazul creditelor de investiţii acordate în cadrul Programului solicitantul nu trebuie să înregistreze obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la data solicitării garanţiei.


    ART. 3.2
    (1) Sumele din linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv creditul de investiţii, acordate cu respectarea condiţiilor Programului pot fi utilizate numai pentru finanţarea capitalului de lucru/investiţiilor.
    (2) Creditele de investiţii/creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru/, garantate în cadrul Programului nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanţate din ajutoare de stat/fonduri europene.
    (3) Tragerile din finanţarea garantată în cadrul Programului vor fi autorizate de către instituţiile de credit la dispoziţia beneficiarului după înscrierea ipotecilor prevăzute la art. 14 din Procedura de implementare a Programului IMM PROD şi a ipotecilor convenţionale, dacă este cazul în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (11) din Procedura de implementare a Programului IMM PROD.
    (4) Instituţiile de credit vor autoriza trageri din finanţarea garantată în cadrul Programului doar pentru cheltuielile eligibile în cadrul Programului, prevăzute la art. 8 din Procedura de implementare a Programului IMM PROD.
    (5) Componenta nerambursabilă aferentă creditelor de investiţii în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate se utilizează, astfel:
    a) dacă la data primirii componentei nerambursabile beneficiarul nu a rambursat finanţarea, suma va fi utilizată strict pentru rambursarea soldului existent;
    b) dacă la data primirii componentei nerambursabile, beneficiarul a rambursat integral finanţarea şi nu figurează cu sold, suma va fi pusă la dispoziţia beneficiarului în contul său curent.

    (6) În cazul în care componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate nu este folosită pentru rambursare credit, instituţiile de credit vor autoriza folosirea acesteia numai pentru codul CAEN pentru finanţare menţionat în contractul de garantare şi în Acordul de finanţare şi pentru cheltuielile detaliate în prezenta convenţie.

    ART. 3.3
    (1) Garanţiile accesorii finanţărilor garantate în cadrul Programului IMM PROD ce trebuiesc constituite sunt:
    - În cazul creditelor de investiţii, ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, proporţional cu procentul de garantare, constituită numai pentru imobile/bunuri asigurabile, proporţional cu procentul de garantare. În cazul creditelor de investiţii pentru digitalizarea activităţii beneficiarilor (achiziţie soft, consultanţă), se vor constitui garanţii reale care să acopere în proporţie de 100% valoarea finanţării, proporţional cu procentul de garantare.
    – În cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanţării capitalului de lucru, garanţia de stat este garantată cu ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarii programului la instituţia de creditare, proporţional cu procentul de garantare.

    (2) Ipotecile legale prevăzute la alin. (1) se înscriu în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare. Operaţiunile de înscriere, reînnoire, modificare şi radiere se efectuează de către instituţia de credit.
    (3) Finanţatorul are obligaţia de a solicita beneficiarului finanţării garantate asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, potrivit normelor interne proprii, pe toată durata finanţării garantate, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puţin decât valoarea de piaţă a bunului adus în garanţie. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligaţiei de asigurare a bunului, finanţatorul poate proceda la asigurarea acestuia pe cheltuială proprie şi să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la finanţator în baza unei convenţii încheiate între beneficiar şi finanţator.
    (4) Dreptul la despăgubirile rezultate din poliţele de asigurare încheiate este cesionat/ipotecat în favoarea instituţiei de credit şi statului român, prin MF, proporţional cu procentul de garantare. În situaţia în care ipoteca imobiliară şi/sau mobiliară ce se constituie în vederea garantării creditului aprobat în cadrul Programului IMM PROD este o garanţie colaterală, respectiv ipoteca convenţională, şi nu este de prim rang, dreptul la despăgubirile rezultate din poliţa de asigurare sunt cesionate în favoarea instituţiei de credit şi a statului român, prin MF, proporţional cu procentul de garantare, calculat la valoarea acceptată în garanţie comunicată de instituţia de credit prin solicitarea de garantare.

    ART. 3.4
        Contractele de garantare prin care F.N.G.C.I.M.M./FRC acordă garanţia de stat constituie titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice.

    CAP. 4
    COSTUL GARANŢIEI
    ART. 4.1
    (1) Comisionul de risc reprezintă suma datorată Ministerului Finanţelor de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M./FRC, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, cu un procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei, fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei.
        Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul.

    (2) Formula de calcul a comisionului de risc este următoarea:
        Comision de risc = (valoarea*1)/soldul*2) garanţiei la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3))/12
        *1) În anul acordării garanţiei comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul a comisionului de risc se utilizează valoarea maximă a garanţiei.
        *2) Pentru anii următori de acordare a garanţiei comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior.
        *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.

        Prin ordin al ministrului finanţelor procentul comisionului de risc va fi stabilit diferenţiat în funcţie de durata garanţiei de stat.
        Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei.
        După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către F.N. G.C.I.M.M./FRC şi se virează de către beneficiarii programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de aceştia.


    ART. 4.2
    (1) Comisionul de administrare reprezintă suma cuvenită F.N.G.C.I.M.M./FRC pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, al cărui nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul M.F. - Acţiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program. Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul.
    (2) Formula de calcul a comisionului de administrare pentru garanţiile aferente tuturor categoriilor de credite acordate în cadrul Programului este următoarea:
        Comision de administrare = (valoarea*1)/soldul*2) garanţiei la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3))/12
        *1) În anul acordării garanţiei comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul a comisionului de administrare se utilizează valoarea maximă a garanţiei.
        *2) Pentru anii următori de acordare a garanţiei comisionul de administrare se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior.
        *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.


    (3) În cazul renunţării la garanţie, comisionul de administrare se restituie Ministerului Finanţelor, dacă creditul nu a fost utilizat.
    (4) Obligaţia de plată a comisionului de administrare este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei.
    (5) După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, comisionul de administrare se datorează F.N.G.C.I.M.M./FRC de către beneficiarul programului şi este virat de instituţia de credit, pe toată perioada de valabilitate a garanţiei şi, după caz, până la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M./FRC a cererii de plată şi este calculat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei.

    CAP. 5
    CARACTERISTICILE GARANŢIEI
    ART. 5.1
    (1) Garanţia emisă de F.N.G.C.I.M.M./FRC în numele şi în contul statului are următoarele caracteristici principale:
    a) este irevocabilă - furnizorul protecţiei nu îşi poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garanţia sau de a creşte costul efectiv al garanţiei, cu excepţia cazului în care cumpărătorul protecţiei nu plăteşte la scadenţă costul protecţiei;
    b) este necondiţionată - contractul prin care este furnizată protecţia nu conţine nicio clauză asupra căreia beneficiarul protecţiei nu deţine controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligaţia de a plăti în termen de 90 de zile calendaristice de la data primirii de către F.N.G.C.I.M.M./FRC a cererii de plată în cazul în care beneficiarul nu achită la termen plata scadenţă/plăţile scadente;
    c) este directă şi expresă - protecţia furnizată de garanţie este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire este clar definit şi nu poate fi pus la îndoială;
    d) este plătibilă la prima cerere scrisă a instituţiei de credit, depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în contractul de garantare şi convenţia încheiată cu instituţia de credit;
    e) acoperă maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de credit;
    f) valoarea garanţiei se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar, proporţional cu procentul de garantare;
    g) garanţia are durată determinată şi se acordă pe baza contractului de garantare, care are caracter sinalagmatic şi oneros.

    (2) Garanţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Regulamentului BNR nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului BNR nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 11, din 17 ianuarie 2015.

    CAP. 6
    IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI
    ART. 6.1
    (1) Pentru asigurarea accesului la informaţiile prevăzute în schema de ajutor de stat asociată Programului IMM PROD, înregistrarea beneficiarilor în program se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:
    a) solicitantul de finanţare garantată trebuie să se înregistreze în aplicaţia online disponibilă pe site-ul www.imminvest.ro la secţiunea immprod;
    b) data la care este activă aplicaţia privind înregistrarea online se comunică pe site-ul F.N.G.C.I.M.M./FRC cu 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis;
    c) înscrierea online se desfăşoară în sesiune continuă, până la epuizarea plafonului şi bugetului alocat programului;
    d) fiecare potenţial beneficiar aplicant trebuie să bifeze opţiunea pentru Programul IMM PROD şi să completeze online datele de identificare, să ataşeze declaraţia IMM în format pdf., completată şi semnată pe formatul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, după caz, la Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) aplicaţia software va genera automat solicitantului un număr de înregistrare (număr RUE IMM PROD) precum şi mesajul de confirmare a efectuării înregistrării. După efectuarea verificării datelor şi elementelor înregistrate de potenţialul beneficiar aplicant, se va emite acordul de principiu privind eligibilitatea în cadrul programului.

    (2) F.N.G.C.I.M.M./FRC pune în format electronic (online) la dispoziţia instituţiei de credit selectate de potenţialul beneficiar aplicant, datele şi documentele înregistrate de acesta, precum şi acordul de principiu privind eligibilitatea beneficiarului aplicant.
    (3) Instituţia de credit analizează cererea beneficiarului şi adoptă intern decizia de acordare a creditului de investiţii/creditului/liniei de credit pentru capital de lucru, conform solicitării beneficiarului.
    (4) Fiecare instituţie de credit din cadrul programului IMM PROD va avea o secţiune proprie în portalul www.imminvest.ro la secţiunea immprod şi va putea accesa exclusiv informaţiile beneficiarilor care l-au ales ca potenţial finanţator. În acest sens, partenerii vor comunica F.N.G.C.I.M.M./FRC lista operatorilor desemnaţi pentru a se asigura mijloacele de acces necesare.

    CAP. 7
    ANALIZA ŞI ACORDAREA GARANŢIILOR
    ART. 7.1
        Acordarea garanţiei se face prin parcurgerea următoarelor etape:

    (1) După aprobarea facilităţii de către structurile sale competente, Finanţatorul, direct sau prin unităţile sale teritoriale, transmite F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. solicitarea de garantare, utilizând aplicaţia web https://plafon.garantare.ro (conform manualului aplicaţie web) sau FRC.

    (2) Solicitarea de garantare prevăzută în anexa nr. 1, la prezenta convenţie se transmite de către Finanţator împreună cu următoarele documente:
    a) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria IMM, pe formularele aprobate prin anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, completată şi semnată olograf sau electronic de beneficiarul finanţării înainte de data solicitării de garantare de către instituţia de credit;
    b) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului finanţării garantate, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant, a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3.1. lit. d), e) şi h), emisă şi semnată olograf sau electronic înainte de data solicitării de garantare de către instituţia de credit;
    c) rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit cuprinzând ultimele date raportate şi disponibile la data solicitării de garantare, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit, cu modificările ulterioare, din care să rezulte îndeplinirea condiţiei de eligibilitate prevăzute la art. 3.1. lit. f) din prezenta Convenţie,
    d) acordul beneficiarului de finanţare de consultare a bazei de date a MF prevăzut în anexa nr. 12 la Convenţie.
    e) declaraţia unică privind veniturile realizate în România, depusă la organele fiscale competente pentru anul 2019/2020 (după caz, ultima declaraţie depusă la data solicitării garanţiei). În cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente veniturile sunt verificate de finanţator în baza declaraţiilor date de beneficiar;
    f) rezultatul emis de Centrala Incidentelor de Plăţi (CIP) din care să rezulte că nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data aprobării creditului şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat.    ART. 7.2
    (1) F.N.G.C.I.M.M.//FRC analizează solicitarea de garantare pe baza informaţiilor furnizate de instituţia de credit conform prevederilor art. 7.1. şi a următoarelor informaţii şi documente obţinute de F.N.G.C.I.M.M./FRC:
    a) rezultatul consultării Oficiului Naţional al Registrului Comerţului materializat în extrasul certificatului constatator obţinut de la RECOM Online, în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 3.1 lit. d);
    b) rezultatul consultării Buletinului Procedurilor de Insolvenţă în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 3.1. lit. h);
    c) datele financiare aferente ultimilor doi ani fiscali încheiaţi, începând cu anul 2019, respectiv 3 ani dacă solicitarea de garantare este transmisă după termenul legal de depunere a situaţiilor financiare după anul 2021, obţinute de la un furnizor de date financiare integrate cu care F.N.G.C.I.M.M./FRC are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare sau de pe site-ul oficial al MF, în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 3.1. lit. d);
    d) raportul obţinut de la un furnizor de date financiare integrate cu care F.N.G.C.I.M.M./FRC are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare sau de pe site-ul oficial al MF, în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 3.1. lit. g);
    e) rezultatul consultării bazei de date a MF - certificatul de atestare fiscală de către instituţia de credit. În cazul în care valabilitatea documentului transmis de instituţia de credit a expirat până la data aprobării garanţiei, finanţatorul va pune la dispoziţie un nou document valabil. În situaţia în care solicitantul înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, acesta se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru acordată în cadrul programului sau din surse proprii înainte de data solicitării de garantare. În cazul creditelor de investiţii solicitantul nu trebuie să înregistreze obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) pot fi înlocuite de rapoarte obţinute de F.N.G.C.I.M.M./FRC de la un furnizor de date financiare integrate cu care F.N.G.C.I.M.M./FRC are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare. Îndeplinirea de către beneficiar a condiţiilor prevăzute la art. 3.1. lit. d) se analizează prin raportare la ultimele situaţii financiare anuale încheiate şi depuse, la data solicitării garanţiei, după caz.

    ART. 7.3
    (1) După verificarea documentelor precum şi a gradului de acoperire cu garanţii, F.N.G.C.I.M.M./FRC comunică finanţatorului decizia sa în termen de 7 zile lucrătoare de la data transmiterii corecte şi complete a documentelor, utilizând modelul Înştiinţării de aprobare a garanţiei prevăzut în anexa nr. 2a la prezenta Convenţie.
    (2) Solicitantului trebuie să i se aducă la cunoştinţă decizia de acordare a creditului pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru ca ajutor de stat sub formă de garanţii pentru împrumuturi sau sub formă de grant, în termen de 14 zile calendaristice de la depunerea solicitării de acordare a facilităţilor de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii.

    ART. 7.4
        În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la transmiterea Înştiinţării de aprobare, F.N.G.C.I.M.M./FRC transmite instituţiei de credit Acordul de finanţare şi Contractul de garantare, semnat olograf sau electronic, după caz, în cel puţin 4 exemplare originale, în funcţie de numărul semnatarilor, în vederea semnării. Documentele semnate electronic sunt transmise sub forma unui fişier pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă.

    ART. 7.5
    (1) În temeiul mandatului special acordat de F.N.G.C.I.M.M./FRC conform art. 10 alin. (3) din O.U.G. nr. 24/2022, instituţia de credit, prin reprezentanţii săi, efectuează formalităţile de înscriere a ipotecilor imobiliare şi/sau mobiliare, constituite de beneficiari şi/sau de terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit şi statului român, în/din cartea funciară a imobilelor, în/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz.
    (2) Ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit, constituite de beneficiari în favoarea statului român, reprezentat de MF, şi a instituţiei de credit, vor avea rangul I inclusiv la data depunerii cererii de plată a garanţiei de către Finanţator la F.N.G.C.I.M.M/FRC şi până la finalizarea procedurii de executare silită asupra bunului care face obiectul garanţiei. Fac excepţie ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare instituite în favoarea statului român, reprezentat de MF, şi a instituţiei de credit, care vor putea avea rang secund în situaţia în care ipoteca de rangul I existentă este aferentă unui credit garantat în cadrul Programului IMM PROD.
    (3) În cazul în care prin program se finanţează o investiţie imobiliară, iar terenul pe care se construieşte activul finanţat prin creditul garantat în cadrul programului se află în proprietatea beneficiarului, în baza contractului de garantare se instituie ipoteca legală asupra terenului şi construcţiei viitoare, finanţate prin program, după ce, în prealabil, a fost notată autorizaţia de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de instituţia de credit şi statul român, urmând ca ipoteca legală de rang I să se extindă asupra construcţiei finalizate.
    (4) În cazul în care instituţia de credit nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicată de F.N.G.C.I.M.M./FRC, în temeiul contractului de garantare, ipotecile legale, precum şi celelalte garanţii colaterale vor fi consolidate automat şi fără altă formalitate în favoarea instituţiei de credit cu păstrarea rangului de la data înscrierii iniţiale, pentru valoarea integrală a obligaţiilor financiare datorate conform documentaţiei de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituţiei de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenţionale instituite în favoarea statului român, în baza documentaţiei care atestă respingerea cererii de plată a garanţiei.
        În solicitarea instituţiei de credit trebuie menţionat în mod expres faptul că aceasta nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicată de F.N.G.C.I.M.M/F.R.C..

    (5) În cazul în care instituţia de credit contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicată de F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, la momentul comunicării de către instanţa de judecată a hotărârii definitive prin care se confirmă această respingere, ipotecile legale, precum şi celelalte garanţii colaterale vor fi consolidate automat şi fără altă formalitate în favoarea instituţiei de credit cu păstrarea rangului de la data înscrierii iniţiale, pentru valoarea integrală a obligaţiilor financiare datorate conform documentaţiei de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituţiei de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenţionale instituite în favoarea statului român, în baza hotărârii definitive care atestă respingerea cererii de plată a garanţiei.

    ART. 7.6
    (1) În termen de 30 zile lucrătoare de la primirea documentelor prevăzute la art. 7.4, instituţia de credit remite F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. două exemplare originale ale contractului de garantare şi ale acordului de finanţare semnate de bancă şi beneficiar. În cazul în care beneficiarul şi instituţia de credit dispun de semnătură electronică, contractul de garantare se transmite către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă.
    (2) După semnarea acordului de finanţare şi a contractului de garantare şi după constituirea şi efectuarea formalităţilor de publicitate a ipotecilor, instituţia de credit poate pune la dispoziţia beneficiarului creditul garantat în condiţiile programului, cu respectarea condiţiilor prevăzute în reglementările sale interne. În cazul nesemnării de către beneficiar a acordului de finanţare şi contractului de garantare, finanţatorul transmite F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. toate exemplarele primite, însoţite de adresa de renunţare la garanţie, formulată conform Anexei nr. 9
    (3) Instituţia de credit autorizează tragerile din plafon aferente primei utilizări a creditului/primei utilizări integrale a liniei de credit, cu respectarea destinaţiilor prevăzute la art. 8 din Procedura de implementare a Programului IMM PROD.
        În cazul în care beneficiarul nu foloseşte componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate pentru rambursare credit, instituţiile de credit vor autoriza folosirea acesteia numai pentru codul CAEN pentru finanţare menţionat în contractul de garantare şi în acordul de finanţare pentru cheltuielile detaliate în Convenţia de garantare şi plată a granturilor.


    ART. 7.7
    (1) În situaţia în care instituţia de credit solicită F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. prelungirea duratei garanţiei, cu menţinerea sau diminuarea valorii acesteia, aferentă liniilor de credit pentru capital de lucru, aceasta va transmite F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. Solicitarea de prelungire a garanţiei prevăzută în anexa nr. 1, după caz, împreună cu următoarele documente:
    a) declaraţia beneficiarului pe propria răspundere privind încadrarea în categoria IMM, al cărei model este prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, după caz, la Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste documente vor fi completate şi semnate olograf sau electronic de beneficiarul finanţării înainte de data solicitării garanţiei de către instituţia de credit;
    b) un grafic de rambursare lunară/trimestrială/semestriala a finanţării aferent cel puţin în ultimele 12 luni de valabilitate a finanţării prelungite, fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din linia de credit şi cu diminuarea corespunzătoare a facilităţii de credit, în cazul prelungirii liniilor de credit pentru capital de lucru;
    c) în situaţia în care prelungirea se acordă în cadrul schemei de ajutor de stat se va transmite şi declaraţia pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 5.

    (2) În această situaţie se va verifica exclusiv încadrarea beneficiarului în categoria IMM şi, după caz, respectarea valorii maxime a ajutorului de stat pe perioada de derulare a schemei de ajutor de stat.
    (3) În toate cazurile, solicitarea de prelungire a garanţiei se transmite F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. de către instituţia de credit, după aprobarea prelungirii finanţării de către structurile sale competente. Solicitarea se formulează în temeiul prezentei convenţii şi este transmisă la F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. cu maxim 30 de zile lucrătoare, dar nu mai puţin de 10 zile lucrătoare înainte de scadenţa finală a finanţării pentru care se solicită prelungirea.
    (4) Acordarea prelungirii cu menţinerea valorii garanţiei nu afectează plafonul aferent anului în care se acordă prelungirea.
    (5) După verificarea documentelor prevăzute la art. 7.7 alin. (1) Fondul comunică finanţatorului decizia sa utilizând modelul "Înştiinţare de aprobare a prelungirii garanţiei", prevăzut în anexa nr. 2b.
    (6) În situaţia în care beneficiarii creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru se confruntă cu dificultăţi financiare temporare şi instituţiile de credit au aprobat restructurări cu încadrarea în perioada de creditare aprobată iniţial, garanţia acordată de F.N.G.C.I.M.M/F.R.C. îşi menţine valabilitatea. Dacă în urma restructurării creditului se prelungeşte perioada de creditare cu încadrarea în termenele maximale prevăzute la 2.4., instituţia de credit transmite solicitarea de prelungire a garanţiei în termen de 30 de zile lucrătoare de la data aprobării restructurării creditului/liniilor de credit, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare înainte de scadenţa finală a finanţării pentru care se solicită prelungirea.

    ART. 7.8
        Pentru orice solicitare de prelungire a garanţiei trimisă de finanţator, se aplică plafoanele maxime ale ajutorului de stat în vigoare la data aprobării solicitării de prelungire a garanţiei. Neîncadrarea solicitantului în categoria IMM conduce la respingerea solicitării de prelungire a garanţiei.

    ART. 7.9
    (1) Pe parcursul derulării creditului, la solicitarea beneficiarului, finanţatorul poate majora valoarea creditului garantat până la valorile maxime prevăzute la art. 1.3. şi cu încadrarea în durata maximă a finanţării conform prevederilor art. 2.4. din prezenta convenţie.
    (2) Solicitările de majorare a valorii garanţiei/prelungire cu majorare a valorii garanţiei/majorare a procentului de garantare, sunt asimilate solicitărilor de acordare de garanţii noi şi se analizează pe baza documentelor şi informaţiilor prevăzute la art. 7.1 - art. 7.6, transmise F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. de către instituţia de credit cu încadrarea în plafonul anual alocat din Program pentru respectivul Finanţator. Decizia de respingere a solicitării de majorare nu afectează garanţia acordată iniţial.
    (3) În cazul majorării valorii şi/sau a prelungirii garanţiei, după expirarea perioadei de implementare a schemei de ajutor de stat asociată Programului, comisionul de risc şi comisionul de administrare datorate de beneficiarul Programului aferent acestor operaţiuni sunt calculate şi plătite în conformitate cu prevederile prezentei convenţii.

    ART. 7.10
    (1) În cazul în care instituţia de credit aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanţiilor constituite şi solicită eliberarea/înlocuirea garanţiilor accesorii finanţării garantate, în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100% pentru creditele de investiţii, aceasta are obligaţia de a solicita acordul expres al F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. şi de a obţine confirmarea prealabilă a acestuia pentru operaţiune sub sancţiunea respingerii cererii de plată a garanţiei. Solicitarea transmisă Fondului va fi însoţită de hotărârea instituţiei de credit de aprobare a modificării contractului de credit, de documentele care au stat la baza adoptării acesteia înainte de implementarea acestei hotărâri, după caz, precum şi de informaţii privind valoarea admisă în garanţie pentru garanţiile colaterale propuse în schimbul celor pentru care se solicită eliberarea.
    (2) Solicitarea transmisă F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. va fi însoţită de hotărârea instituţiei de credit de aprobare a modificării contractului de credit, de documentele care au stat la baza adoptării acesteia înainte de implementarea acestei hotărâri, după caz, precum şi de informaţii privind valoarea admisă în garanţie pentru garanţiile colaterale propuse în schimbul celor pentru care se solicită eliberarea.
    (3) F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. analizează documentele transmise de instituţia de credit potrivit reglementărilor proprii şi prezentei convenţii şi comunică instituţiei de credit decizia sa în termen de 15 zile lucrătoare de la data transmiterii complete şi corecte a documentelor.
    (4) Instituţia de credit are obligaţia de a notifica F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., prin adresă letric/electronic, precum şi prin raportările lunare, modificarea condiţiilor iniţiale prevăzute în contractul de garantare referitoare la:
    i. situaţii care nu necesită act adiţional la contractul de garantare:
    a) diminuarea valorii garanţiei, ca urmare a neutilizării integrale a finanţării aprobate a creditelor (linii de credit cu grafic, credite de investiţii), precum şi ca urmare a expirării perioadei de utilizare a finanţărilor aprobate, dar şi ca urmare a expirării perioadei de realizare a investiţiei în cazul creditelor de investiţii inclusiv, în cazul rambursărilor parţiale anticipate în interiorul perioadei de valabilitate a garanţiei. În cazul finanţărilor a căror rambursare se face în baza unui grafic nu este necesară notificarea F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. - prin raportare conform anexelor lunare. În cazul creditelor de investiţii diminuarea valorii garanţiei va fi posibilă în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100%;
    b) fuziuni/divizări în care este implicat beneficiarul finanţării, schimbarea acţionariatului, modificările privind sediul social, în cazul în care acestea au fost identificate de către finanţator, ca urmare a declaraţiei beneficiarului;

    ii. situaţii în care F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. va întocmi act adiţional la contractul de garantare:
    a) modificarea procentului de garantare ca urmare a diminuării finanţării, cu încadrarea în prevederile art. 2.4.;
    b) suplimentarea/modificarea garanţiilor iniţiale cu încadrarea în prevederile art. 2.4


    (5) F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. confirmă notificarea în termen de 15 zile de la data primiri. În toate cazurile, notificarea se transmite F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. de către instituţia de credit după aprobarea modificării condiţiilor iniţiale prevăzute în contractul de garantare de către structurile sale competente şi înainte de implementarea acestei hotărâri, cu respectarea condiţiilor programului.
    (6) Modificările privind structura acţionariatului/asociaţilor şi schimbarea sediului social al beneficiarului se notifică F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. de către instituţia de credit.

    ART. 7.11
        Garanţia de stat intră în vigoare la data semnării de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. a contractului de garantare şi este valabilă până la data încetării răspunderii F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. în numele şi contul statului.

    ART. 7.12
    (1) Prin contractul de garantare se acordă reprezentanţilor legali ai instituţiei de credit un mandat special, în vederea efectuării formalităţilor de înscriere, modificare, reînnoire şi radiere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare, constituite de beneficiari şi/sau de terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit şi statului român, în/din Cartea funciară a imobilelor şi/sau în/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz.
        Mandatul special pentru emiterea acordului privind modificarea/radierea din cartea funciară/Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară atât a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare, cât şi a ipotecilor convenţionale constituite de beneficiarul finanţării în vederea garantării creditului. Se acordă prin contractul de garantare atât pentru ipotecile individualizate, cât şi pentru ipotecile convenţionale în care statul român are calitatea de cocreditor.

    (2) În cazul rambursării integrale, la termen sau anticipat, a finanţării garantate sau în cazul neutilizării finanţării garantate, la solicitarea finanţatorului, care va fi transmisă in termen de 10 zile de la data închiderii finanţării, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10, cu precizarea explicită a motivului pentru care se solicită radierea, F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., în baza mandatului special acordat potrivit prevederilor alin. (1), emite acordul privind modificarea/radierea din cartea funciară/Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară atât a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare constituite de beneficiari şi/sau de terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit şi statului român, cât şi a ipotecilor convenţionale constituite de beneficiarul finanţării în vederea garantării creditului utilizând modelul prevăzut în anexa nr. 11.
    (3) Solicitarea de radiere va fi însoţită de următoarele documente în copie:
    a) extrasul de cont de credit al beneficiarului sau un document echivalent din care să rezulte data rambursării integrale a creditului, anticipată sau la termen, şi suma rambursată;
    b) contractul de garantare şi actele adiţionale ulterioare;
    c) extrasele de carte funciară şi/sau extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, după caz, din care rezultă intabularea/înscrierea ipotecilor legale şi convenţionale imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de MF, proporţional cu procentul de garantare. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic.

    (4) Se acordă F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. un mandat special, în vederea emiterii acordului pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, numai după ce instituţia de credit a analizat şi a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare şi doar în condiţiile în care aceasta se asigură că prin operaţiune nu este afectată posibilitatea statului român prin MF de a recupera creanţa.
    (5) Se acordă F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. un mandat special, în vederea emiterii acordului cu privire la lucrările de intervenţie şi/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizaţiei de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipotecă convenţională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinaţiei părţilor comune, superficii privind utilităţile publice, precum şi orice alte modificări care, deşi nu necesită obţinerea unei autorizaţii de construire, se înscriu în cartea funciară. Beneficiarii Programului IMM PROD au obligaţia de a efectua orice lucrare de intervenţie şi/sau extindere în condiţiile legii şi de a efectua înregistrările corespunzătoare în cartea funciară şi sub condiţia extinderii ipotecii asupra amelioraţiunilor efectuate, ulterior instituirii ipotecilor.
    (6) Se acordă F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., un mandat special, în vederea emiterii acordului cu privire la vânzarea bunurilor imobile/mobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, cu condiţia utilizării integrale a sumelor obţinute prin vânzare pentru rambursarea creditului garantat prin Program, după caz şi în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100% pentru creditele de investiţii. În cazurile în care sumele obţinute prin vânzare sunt mai mari decât soldul creditului rămas de rambursat, diferenţa va fi pusă la dispoziţia beneficiarului în conturile sale curente deschise la finanţator.

    CAP. 8
    MONITORIZAREA FINANŢĂRILOR GARANTATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI
    ART. 8.1
    (1) F.N.G.C.I.M.M/FRC. monitorizează garanţiile de stat acordate. Monitorizarea reprezintă ansamblul de acţiuni întreprinse în perioada cuprinsă între acordarea garanţiei şi încetarea valabilităţii acesteia, constând în urmărirea periodică a stadiului derulării creditului garantat pe baza situaţiilor furnizate de către instituţia de credit, conform prevederilor contractului de garantare.
    (2) Finanţatorul monitorizează creditele acordate cu garanţia de stat cu diligenţa pe care o practică în cazul creditelor pe care le acordă fără această protecţie.
    (3) Lunar, până pe data de 15 a lunii curente pentru luna anterioară, fiecare instituţie de credit va transmite către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., în format electronic, la adresa ftps://.............., informaţii referitoare la creditele garantate în cadrul Programului IMM IPROD în baza prezentei convenţii, componenta de dobândă ce trebuie acoperită prin grantul acordat de MF, respectiv până la data de 7 decembrie a anului de utilizare din credit pentru componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea creditului utilizat. La data solicitării componentei de 10%, banca se asigură că beneficiarul are contract de garantare şi acord de finanţare în vigoare. Pentru solicitare se utilizează formatul prezentat în anexa nr. 4. Componenta de dobândă se solicită pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat. În cazul în care perioada de 24 luni pentru plata dobânzii nu este inclusă în totalitate în perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, suma rămasă neplătită până la concurenta cu dobânda menţionată în acordul de finanţare, se solicită în ultima lună de valabilitate a schemei. Modalitatea de completare a anexei, descrierea indicatorilor şi a corelaţiilor dintre aceştia sunt prezentate în Dicţionarul de termeni utilizaţi în completarea anexei 4, care face parte integrantă din aceasta.
        De asemenea, instituţia de credit are obligaţia de a notifica F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., prin adresa de înştiinţare şi prin anexele de raportare lunare la convenţiile încheiate cu instituţiile de creditare, transmise prin intermediul poştei clasice sau electronice modificarea condiţiilor iniţiale prevăzute în contractul de garantare referitoare la:
    a) diminuarea valorii garanţiei, ca urmare a neutilizării integrale a finanţării aprobate a liniilor de credit, precum şi după expirarea perioadei de realizare a investiţiei în cazul creditelor de investiţii, inclusiv în cazul rambursărilor parţiale anticipate în interiorul perioadei de valabilitate a garanţiei. În cazul finanţărilor a căror rambursare se face în baza unui grafic nu este necesară notificarea F.N. G.C.I.M.M./F.R.C., prin raportare conform anexelor lunare;
    b) fuziuni/divizări în care este implicat beneficiarul finanţării, schimbarea acţionariatului, modificările privind sediul social, prin notificare letrică/electronică, în cazul în care acestea au fost identificate de către finanţator, ca urmare a declaraţiei beneficiarului.


    (4) În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la virarea de către M.F. a contravalorii grantului conform prevederilor Schemei de ajutor de stat asociată Programului, F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. în calitate de administrator al schemei virează fiecărui finanţator sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat de proprietarul schemei, în conformitate cu mecanismul financiar de transfer prevăzut în Anexa nr. 2 la anexa la Ordin.
    (5) Pentru componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Programului, finanţatorul va transmite Fondului anual, până la data de 7 decembrie, pentru fiecare beneficiar, pe formatul anexei nr. 4, situaţia componentei nerambursabile de 10% calculată la valoarea creditului utilizat şi justificat de documente de plată.
     Verificarea utilizării creditului pentru care s-a calculat componenta nerambursabilă de 10% se face ulterior conform art. 3.2. alin. (4) din prezenta convenţie. După verificarea anexei nr. 4, Fondul va transmite la MF, până la data de 15 decembrie. Decizia de plată pentru componenta nerambursabilă. Plata componentei nerambursabile se realizează în termen de 1 an de la data înregistrării on-line a Deciziei de plată transmisă de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. la Registratura generală a MF, pe adresa registratura@mfinante.gov.ro.


    ART. 8.2
    (1) F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. va verifica utilizarea creditului de investiţii/creditului/liniei de credit pentru capital de lucru, conform destinaţiilor prevăzute la art. 3.2.(4) din Convenţie, respectiv art. 8 din Procedura de implementare a Programului IMM PROD.
    (2) În vederea monitorizării utilizării creditului de investiţii/creditului/liniei de credit pentru capital de lucru F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. stabileşte un eşantion format din beneficiari şi luna pentru care se face monitorizarea. La fiecare 3 luni, F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. comunică instituţiilor de credit, până la data de 20 a lunii următoare, eşantionul pentru care trebuie transmise informaţiile necesare verificării. Instituţiile de credit vor transmite, până la data de 30 a aceleiaşi luni, documente justificative/facturi privind utilizările din creditul de investiţii/creditul/linia de credit pentru capital de lucru şi extrase de cont în care să fie evidenţiate utilizările din creditul de investiţii/creditul/linia de credit pentru capital de lucru acordat în baza prevederilor O.U.G. nr. 24/2022. Beneficiarul poate efectua cheltuieli din credit şi pe alte coduri CAEN eligibile, cu condiţia ca acestea să fie autorizate conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz, instituţia de credit va transmite o copie a certificatului constatator pus la dispoziţie de beneficiar, în care la secţiunea sedii/activităţi autorizate să se regăsească aceste coduri CAEN eligibile.
    (3) Monitorizarea şi controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul schemei de ajutor de stat se vor face de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., cu respectarea reglementărilor aplicabile instituţiilor de credit.
    (4) F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. va colecta timp de 3 ani începând cu anul următor acordării grantului de la un furnizor de date financiare integrate cu care F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare/baza de date MF cel puţin următoarele informaţii: cifra de afaceri, active totale, profit/pierdere brută, număr mediu anual de personal, număr efectiv de personal la finalul anului; aceste informaţii vor fi aferente datei de 31 decembrie a fiecărui an, pentru fiecare beneficiar cu garanţii în vigoare la finele anului respectiv şi care a depus situaţiile financiare.
    (5) Beneficiarul şi instituţiile de credit care au acordat creditele/liniile de credit prevăzute la art. 1.3. alin. (1) din prezenta Convenţie trebuie să accepte şi să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei.
    (6) Finanţatorul va înştiinţa în scris beneficiarul în cazul în care constată apariţia unei situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de către beneficiar prin contractul de credit bancar care a dus la trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate acordată prin contractul de credit şi va transmite o copie F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. Aceasta va fi transmisă nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile din momentul în care finanţatorul a trecut finanţarea garantată nerambursată integral la restanţă.
    (7) Pe perioada de valabilitate a prezentei convenţii, finanţatorul este singurul care are dreptul să declare situaţia de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale derivate din contractele de credit încheiate cu beneficiarii.
    (8) Dacă beneficiarul este declarat în situaţia de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale prevăzute în contractul de credit bancar sau dacă în urma controalelor efectuate sau la sesizarea organelor de control abilitate se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine credit şi grantul aferent acestuia, F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. va declanşa procedura de recuperare totală sau parţială a ajutorului de stat acordat, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (9) Data la care încetează răspunderea F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. în numele şi în contul statului este:
    a) data rambursării integrale de către beneficiar a creditului garantat, la termen sau anticipată;
    b) data la care se stinge integral obligaţia de rambursare a creditului garantat ca urmare a virării contravalorii despăgubirilor;
    c) data la care M.F. plăteşte valoarea de executare a garanţiei;
    d) data comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei în cazul nerespectării de către instituţia de credit a obligaţiilor referitoare la plata garanţiei;
    e) data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. a comunicării instituţiei de credit cu privire la renunţarea la garanţie.

    (10) Finanţatorul are obligaţia de a notifica F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., de îndată ce a luat la cunoştinţă, despre situaţiile privind declanşarea procedurilor de insolvenţă, lichidare judiciară sau faliment a beneficiarului. Notificarea va fi transmisă prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail dagpgc@fngcimm.ro şi contragarantare@frc.ro

    CAP. 9
    PLATA GARANŢIEI
    ART. 9.1
    (1) Cererea de plată, prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta Convenţie, se depune de către instituţia de credit ulterior trecerii integrale la restanţă a finanţării garantate nerambursate şi după executarea garanţiei ipotecare mobiliare asupra depozitului colateral constituit de beneficiar, dacă este cazul, respectiv după înregistrarea a cel puţin 60 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului, împreună cu următoarele documente:
    a) contractul de credit, inclusiv anexele, însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    b) cererile de executare silită a beneficiarului şi a tuturor terţilor garanţi înregistrate la executorul judecătoresc şi/sau, după caz, cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă a beneficiarului/declaraţia de creanţă, împreună cu dovada transmiterii documentului la instanţa competentă, documentul care atestă preluarea în posesie, în mod paşnic, a bunului afectat garanţiei, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Fac excepţie ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit pentru care procedurile de recuperare se efectuează de organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi ipoteca reală mobiliară constituită asupra depozitului colateral;
    c) prima/primele poliţă/poliţe de asigurare, precum şi cea/cele mai recentă/recente poliţă/poliţe de asigurare, pentru toate riscurile, inclusiv poliţa PAD, chiar dacă valabilitatea acestora a expirat, încheiată/încheiate de beneficiar/terţii garanţi pentru bunurile imobile/mobile asigurabile, admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, cesionate în favoarea statului român reprezentat de M.F. şi a instituţiei de credit, proporţional cu procentul de garantare, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    d) extrasele de carte funciară şi/sau extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanţiile accesorii finanţării garantate, din care să rezulte intabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de M.F. şi instituţiei de credit, după caz, proporţional cu procentul de garantare, valabile până la stingerea tuturor obligaţiilor ce revin beneficiarului în baza contractului de garantare, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic.
    e) extrasul contului curent la data cererii de plată sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finanţare, până la data formulării cererii de plată, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    f) extrasul contului de credit curent şi restant al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte fără echivoc întreaga valoare a finanţării garantate nerambursate şi data trecerii la restanţă a acesteia, inclusiv serviciul datoriei la plata principalului, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    g) notificarea transmisă de instituţia de credit către beneficiarul finanţării garantate, cu privire la trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate, însoţită de dovada expedierii acesteia, în copii certificate de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului în termen de cel mult 15 zile de la data trecerii integrale la restanţă a soldului finanţării garantate;
    h) originalul declaraţiei pe propria răspundere a instituţiei de credit referitoare la respectarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022 (Anexa nr. 6);
    i) documente de plată care fac dovada achitării de către beneficiar a obligaţiilor fiscale restante, aşa cum sunt definite la art. 3.1. lit. (k), din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

    (2) În cazul în care garanţia a fost prelungită în conformitate cu prevederile prezentei Convenţii, cererea de plată trebuie însoţită, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), şi de graficul de rambursare lunară/trimestrială a finanţării pentru care s-a efectuat prelungirea, după caz, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul.
    (3) În situaţia în care, finanţarea garantată pentru care se solicită plata garanţiei este garantată cu depozit colateral, cererea de plată se transmite F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. după regularizarea finanţării garantate restante cu valoarea depozitului colateral executat.
        Suma solicitată la plată va fi determinată astfel: (finanţarea restantă - valoare depozit colateral) x procent de garantare.

    (4) Documentaţia care trebuie să însoţească cererea de plată se depune la sediul social al F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. într-un singur exemplar, îndosariat, paginat şi opisat.
    (5) F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. poate solicita instituţiei de credit, dacă este cazul, completarea documentaţiei, în termen de 50 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată. Finanţatorul este obligat să le depună în termen de 20 de zile calendaristice de la data transmiterii solicitării de completare de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. cu cel puţin 15 zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 9.2 alin. (1). Documentele se vor adăuga la documentaţia depusă odată cu cererea de plată şi vor fi luate în considerare la soluţionarea acesteia.

    ART. 9.2
    (1) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. aprobă sau respinge cererea de plată.
    (2) F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. aprobă cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii tuturor documentelor prevăzute la art. 9.1 alin. (1), a asumării de către instituţia de credit a verificării îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 7.6. alin. (3) şi a respectării obligaţiilor prevăzute la art. 1.6, art. 3.3 alin. (3) şi (4) şi art. 7.10. alin. (1).
    (3) Dacă până la data înregistrării cererii de plată, instituţia de credit nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la art. 7.6 alin. (1) din prezenta convenţie, obligaţia F.N.G.C.I.M.M./F.R. C. de a soluţiona cererea de plată în termenul prevăzut la art. 9.2. alin. (1) din prezenta convenţie se suspendă până la data transmiterii celor două exemplare originale ale contractului de garantare, fără ca suspendarea să opereze şi în privinţa depăşirii termenului de 90 de zile calendaristice prevăzut la alin. (7).
    (4) F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. respinge cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii incomplete a documentelor care însoţesc cererea de plată prevăzute la art. 9.1. alin. (1) şi/sau neasumării de către instituţia de credit a verificării îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 7.6. alin. (3) şi/sau a nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 1.6., art. 3.3 alin. (3) şi alin. (4) şi art. 7.10. alin. (1).
    (5) Decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei se comunică instituţiei de credit şi M.F. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original.
    (6) F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. restituie cererea de plată şi documentele care o însoţesc, în cazul în care au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puţin 60 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului.
    (7) Plata valorii de executare a garanţiei de stat se face de către M.F. într-un cont unic al instituţiei de credit indicat în cererea de plată a garanţiei, pe baza deciziei F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. de aprobare a cererii de plată, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. a cererii de plată.
    (8) Sumele garantate de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. în numele şi contul statului, se plătesc instituţiei de credit de către M.F. de la bugetul de stat prin bugetul M.F. - Acţiuni Generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50 şi se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la debitorul beneficiar al finanţării garantate, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru sumele plătite de M.F. se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, calculate de către organele fiscale competente ale A.N.A.F. începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din plata garanţiei de stat şi până la data stingerii inclusiv, şi sunt recuperate de către acestea.

    ART. 9.3
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii valorii de executare a garanţiei, M.F. transmite F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. dovada efectuării plăţii.
    (2) După primirea dovezii efectuării plăţii, F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. întocmeşte un înscris care reprezintă titlu de creanţă bugetară, prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia, care se comunică debitorului - beneficiar al finanţării garantate, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii prevăzute la alin. (1). F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. transmite titlul de creanţă spre ştiinţă şi instituţiei de credit, scanat, la o adresa de e-mail comunicată prin cererea de plată.
    (3) Înscrisul prevăzut la alin. (2) se înaintează de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea recuperării creanţei bugetare rezultate din executarea garanţiei de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în condiţiile legii, împreună cu următoarele documente:
    a) dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul - beneficiar al finanţării garantate, în copie certificată pentru conformitatea cu originalul, respective confirmarea de primire sau extras din consultarea paginii de internet a F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., din care rezultă efectuarea procedurii de afişare;
    b) contractul de garantare însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în original, semnat olograf sau electronic. În cazul în care contractul de garantare este semnat electronic, acesta se va transmite de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă;
    c) extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul.

    (4) Instituţia de credit poate retrage cererea de plată în condiţiile prevăzute în reglementările sale interne şi cu respectarea condiţiilor Programului.
    (5) F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei, dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării cererii de plată transmise de către instituţia de credit şi restituie acesteia documentaţia aferentă cererii de plată împreună cu comunicarea privind menţinerea valabilităţii garanţiei cu respectarea condiţiilor Programului.
    (6) După încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Programului, ulterior transmiterii cererii de plată, instituţia de credit transmite F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., letric, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. va modifica valoarea de executare a garanţiei printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei. Adendumul urmează regimul juridic al deciziei de aprobare/respingere a cererii de plată.
    (7) Addendumul se comunică instituţiei de credit şi M.F. în ziua lucrătoare următoare adoptării acestuia de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original, cu respectarea unui termen de două zile lucrătoare necesare efectuării plăţii de către M.F. şi fără a depăşi termenul de 90 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de plată a garanţiei la F.N.G.C.I.M.M./F.R.C.
    (8) În situaţia finalizării executării silite imobiliare de către A.N.A.F. pentru recuperarea valorii de executare a garanţiei plătite Finanţatorului de către M.F. şi a tuturor accesoriilor aferente, precum şi în situaţia recuperării integrale a creanţei bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanţiei de către beneficiar, M.F. emite acordul privind radierea dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, la solicitarea organelor fiscale competente ale A.N.A.F.
    (9) Instituţiile de credit vor efectua procedurile de radiere a dreptului de ipoteca legală de rang I în favoarea statului român, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale A.N.A.F. însoţite de acordul M.F.

    CAP. 10
    ALTE DISPOZIŢII
    ART. 10.1
        Părţile recunosc că se află sub incidenţa prevederilor legislaţiei bancare referitoare la confidenţialitatea şi secretul bancar.

    ART. 10.2
        Forţa majoră aşa cum este aceasta definită în doctrina juridică şi jurisprudenţă apără de răspundere partea care o invocă, sub condiţia anunţării celeilalte părţi în termen de 10 zile lucrătoare de la apariţie şi a probării acestui eveniment cu documente justificative eliberate de Camera de Comerţ şi Industrie a României. Încetarea forţei majore va fi anunţată tot în termen de 10 zile lucrătoare. Neîndeplinirea formalităţilor de anunţare a forţei majore atrage decăderea părţii în cauză din dreptul de a o invoca şi de a beneficia de prevederile prezentului articol.

    ART. 10.3
        Părţile garantează că persoanele care semnează prezenta convenţie de garantare şi plată a granturilor sunt împuternicite în mod legal pentru aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la data semnării convenţiei de garantare şi plată a granturilor, actelor constitutive, normelor şi regulamentelor interne.

    ART. 10.4
        Ori de câte ori în prezenta Convenţie sau în anexele la aceasta se face referire la documente certificate, părţile înţeleg faptul că acele documente poartă înscrisă expresia "conform cu originalul", însoţită de numele, prenumele, funcţia şi semnătura funcţionarului bancar care face certificarea.

    ART. 10.5
        Prezenta convenţie se încheie pe toată durata de valabilitate a garanţiilor acordate în cadrul Programului.

    ART. 10.6
        Prevederile prezentei convenţii pot fi modificate prin acte adiţionale semnate de ambele părţi, cu excepţia modificărilor şi completărilor aduse O.U.G. nr. 24/2022, care se aplică în mod automat, aplicarea acestora nefiind condiţionată de încheierea de acte adiţionale. Prevederile prezentei convenţii de garantare şi plată a granturilor se completează cu dispoziţiile corespunzătoare din legislaţia în vigoare;

    ART. 10.7
        Prezenta convenţie poate înceta la solicitarea uneia dintre părţi. Denunţarea convenţiei se face prin notificare scrisă, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care se solicită încetarea valabilităţii acesteia.

    ART. 10.8
     Pentru cazul prevăzut la art. 10.7, convenţia de garantare şi plată a granturilor încetează numai pentru viitor, iar răspunderea părţilor curge până la data îndeplinirii tuturor obligaţiilor asumate de acestea în baza prezentei convenţii de garantare şi plată a granturilor.

    ART. 10.9
        Prezenta convenţie de garantare şi plată a granturilor include următoarele anexe:
    Anexa nr. 1 - Solicitarea de garantare/prelungire a garanţiei în cadrul Programului IMM PROD
    Anexa nr. 2a - Înştiinţarea de aprobare a garanţiei
    Anexa nr. 2b - Înştiinţarea de aprobare a prelungirii garanţiei
    Anexa nr. 3 - Cererea de plată
    Anexa nr. 4 - Situaţia finanţărilor garantate de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. în numele şi contul statului şi a dobânzilor lunare aferente creditelor garantate în cadrul Programului IMM PROD pentru finanţatorul ........., în luna ......
    Anexa nr. 5 - Declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului
    Anexa nr. 6 - Declaraţie pe propria răspundere a finanţatorului
    Anexa nr. 7 - Acord de finanţare pentru beneficiarii Programului IMM PROD
    Anexa nr. 8 - Contractul de garantare
    Anexa nr. 9 - Solicitare de renunţare la garanţia acordată în cadrul Programului IMM PROD
    Anexa nr. 10 - Solicitare de radiere a ipotecii legale imobiliare/mobiliare înscrise în favoarea statului român
    Anexa nr. 11 - Acord privind radierea ipotecii legale imobiliare/mobiliare înscrise în favoarea statului român în cadrul Programului IMM PROD
    Anexa nr. 12 - Acord de consultare baza de date ANAF


    ART. 10.10
        Prezenta convenţie de garantare şi plată a granturilor a fost încheiată în 3 exemplare originale, două exemplare pentru F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., dintre care unul va fi comunicat M.F., şi unul pentru Finanţator şi s-a semnat de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. în data de ......... şi de către Finanţator în data de ......... şi intră în vigoare la data de ..........

    ANEXA 1

    la convenţie
                                       SOLICITARE
           de garantare/prelungire a garanţiei în cadrul Programului IMM PROD
        Nr. .... din data ..............
        emisă în baza Convenţiei de garantare şi plată a granturilor ............../......... Finanţatorul .............., prin Centrala/Sucursala/Agenţia .............., cu sediul în localitatea .............., str. .............. nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ............, telefon ............., fax ................, e-mail ............................, înregistrat la registrul comerţului cu nr. .............. şi în Registrul bancar cu nr. .............., cod unic de înregistrare .............., telefon .............., fax .............., e-mail ............................, reprezentat prin dl/dna ............................, în calitate de .............., şi dl/dna .............., în calitate de .............., având contul bancar nr. .............. deschis la .............., solicită o garanţie pentru Contractul de credit nr*1) .............. din data .............. încheiat între finanţator, în calitate de creditor,
        *1) Se va completa în aplicaţia web numărul deciziei de aprobare pentru acordarea creditelor/liniilor de credit/investiţii, în cazul solicitărilor pentru garanţii noi, iar în cazul prelungirilor se completează atât numărul contractului de credit iniţial, cât şi numărul deciziei de aprobare pentru prelungirea creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru.
        şi

        beneficiarul .............., cu sediul social în localitatea .............., str. .............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/judeţul .............., telefon .............., fax .............., e-mail ............................, înregistrat la registrul comerţului cu nr. .............., cod unic de înregistrare .............., CAEN activitate principală .............., reprezentat de .............., CNP/CUI .............., în calitate de .............., cont bancar nr. .............. deschis la .............., având următorul acţionariat ..............
        Informaţii despre beneficiar:
    1. Obiectul principal de activitate ..............
        Cod CAEN ..............
        Cod CAEN activitate finanţată ..............

    2. Valoarea finanţării aprobate: ..............lei
    3. Destinaţia finanţării: ..............
    4. Data rambursării finale ..............(zz/ll/aa). Durata finanţării ..............(luni)
    5. Data expirării garanţiei .............(zz/ll/aa). Durata garanţiei ...............(luni)
    6. Garanţii accesorii finanţării garantate, altele decât garanţia Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., în numele şi în contul statului:

┌────┬──────────────┬────────┬─────────┐
│ │Descrierea │ │Valoarea │
│Nr. │garanţiilor │Valoarea│acceptată│
│crt.│(inclusiv │de piaţă│în │
│ │rangul │– lei - │garanţie │
│ │ipotecii) │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼─────────┤
│ │Total garanţii│ │ │
└────┴──────────────┴────────┴─────────┘

        În cazul creditelor de investiţii valoarea garanţiilor (inclusiv garanţia de stat) trebuie să acopere cel puţin 100% din valoarea finanţării garantate.

    7. Data aprobării finanţării de către finanţator: .................(zz/ll/aa)
    8. Garanţia solicitată F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., în numele şi în contul statului:
        Procentul de garantare a finanţării este de ...% din finanţarea aprobată, exclusiv dobânzi, comisioane şi speze bancare aferente creditului garantat; procentul de garantare se aplică la valoarea finanţării garantate.
        Valoarea garanţiei este de ................lei.

    9. Beneficiarul, în conformitate cu Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, completată pe propria răspundere este:
        [] întreprindere mijlocie;
        [] întreprindere mică;
        [] microîntreprindere;

    10. Beneficiarul nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.
    11. Beneficiarul nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data aprobării finanţării şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare C.I.P
    12. Datorii restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal ale beneficiarului
        * Înregistrează datorii Da [] Nu []
        Dacă Da, această valoare este de lei.

        * Datoriile vor fi achitate: din credit/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru [].

    13. În vederea stabilirii valorii maxime a grantului pentru emiterea de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. a Acordului de finanţare, se vor completa şi următoarele informaţii:
    - valoarea maximă estimată a dobânzii pe 24 luni de la data acordării creditului, aferentă valorii creditului aprobat ........ lei;
    – valoarea maximă estimată a soldului creditului la data de 31 decembrie, pentru fiecare an de derulare a creditului/liniei de credit/creditului de investiţie (până la scadenţa finală):

┌────────┬────────┬────────────────────┐
│Nr. crt.│Dată │Sold finanţare │
│ │sold │estimat │
├────────┼────────┼────────────────────┤
│1 │ │ │
├────────┼────────┼────────────────────┤
│2 │ │ │
├────────┼────────┼────────────────────┤
│3 │ │ │
├────────┼────────┼────────────────────┤
│4 │ │ │
├────────┼────────┼────────────────────┤
│5 │ │ │
├────────┼────────┼────────────────────┤
│6 │ │ │
└────────┴────────┴────────────────────┘


    – valoarea estimată a componenţei nerambursabile în valoare de maximum 10%, .........lei, aplicată la valoarea finanţării garantate.

    14. Beneficiarul nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor şi/sau instituţia de credit parteneră:
        DA [] NU []
     Finanţatorul declară că a analizat şi a aprobat documentaţia de finanţare conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de prudenţă impuse de cerinţele activităţii şi a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3.1 din prezenta Convenţie şi a stabilit valoarea finanţării cu încadrarea în una din limitele determinate conform prevederilor art. 1.3. alin. (2) din Convenţie.


        Finanţator,
        Persoane autorizate

    ANEXA 2a

    la Convenţia de garantare şi plată
        Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.)/fondul român de Contragarantare (F.R.C.)
        Nr. .................
        Înştiinţare de aprobare a garanţiei
        Către .................
        În atenţia ..................................
        Referitor la Solicitarea de garantare nr. ...../.............. transmisă de instituţia dumneavoastră prin care solicitaţi garantarea unei finanţări în valoare de .............lei în favoarea ................., cu sediul social în localitatea ................., str. ................. nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., apartament ..., sectorul/judeţul ............, telefon ................., fax ................., e-mail ................., înregistrat la registrul comerţului sub nr. .........., cod unic de înregistrare .............., CAEN activitate principală ......, vă informăm că aceasta a fost aprobată de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. în data de ................. în următoarele condiţii:
    a) în conformitate cu prevederile Convenţiei nr. ...../....... şi ale O.U.G. nr. 24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare in domeniile prioritare pentru economia românească, acordă Finanţatorului o garanţie expresă, irevocabilă şi necondiţionată, directă şi plătibilă la prima cerere scrisă a instituţiei de credit finanţatoare, în numele şi în contul statului/în limita sumei maxime de ............lei, reprezentând ....% din valoarea creditului/liniei de credit/investiţii aprobate, exclusiv dobânzi, comisioane şi speze aferente creditului garantat
    b) pentru garanţia acordată, finanţatorul are obligaţia de a plăti F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. un comision de administrare de ........ lei*1), iar beneficiarul Programului de a plăti M.F. un comision de risc de lei*1)
        *1) Pe perioada derulării schemei de ajutor de stat beneficiarul finanţării nu datorează comision de administrare şi comision de risc
        Suma aferentă comisionului de administrare se va vira de către finanţator în contul curent al F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. - nr. ....................
        Suma aferentă comisionului de risc se va achita de beneficiarul Programului în contul ...........................

    c) garanţia intră în vigoare la data semnării de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. a contractului de garantare şi este valabilă până la data încetării răspunderii F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. în numele şi contul statului

        Vă mulţumim pentru colaborare.
        Cu stimă,

    ANEXA 2b

    la Convenţia de garantare şi plată
        Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M./F.R.C.)
        Nr. ................
        Înştiinţare de aprobare a prelungirii garanţiei
        Către ................
        În atenţia ................................
        Referitor la Solicitarea de garantare nr. ..../....... transmisă de instituţia dumneavoastră prin care solicitaţi prelungirea garanţiei unei finanţări în valoare de .............. lei în favoarea ................, cu sediul social în localitatea ................, str. ........... nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., apartament ..., sectorul/judeţul ........., telefon ............, fax ................, e-mail ................, înregistrat la registrul comerţului sub nr........., cod unic de înregistrare ........... CAEN activitate principală ................., vă informăm că aceasta a fost aprobată de F.N.G.I.M.M. SA-IFN/FRC în data de ................ în următoarele condiţii:
    a) în conformitate cu prevederile Convenţiei nr. ..../....... şi în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare in domeniile prioritare pentru economia românească,, F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. acordă finanţatorului o garanţie expresă, irevocabilă şi necondiţionată, directă şi plătibilă la prima cerere scrisă a instituţiei de credit finanţatoare, în numele şi în contul statului, în limita sumei maxime de ................ lei, reprezentând ....% din valoarea liniei de credit aprobate, exclusiv dobânzi, comisioane şi spezele bancare aferente creditului garantat;
    b) pentru garanţia acordată, finanţatorul are obligaţia de a plăti F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. un comision de administrare ................ de lei*1) şi comision de risc de ................ lei*1).
    *1) Pe perioada derulării schemei de ajutor de stat beneficiarul finanţării nu datorează comision de administrare şi de risc.
        Suma aferentă comisionului de administrare se va vira de către finanţator în contul curent al F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. nr. ................
        Suma aferentă comisionului de risc se va achita de beneficiarul Programului în contul ................

    c) garanţia intră în vigoare începând cu data scadenţei finanţării prevăzute în contractul de credit iniţial, respectiv .........................
        După primirea dovezii de plată a comisionului de administrare şi a comisionului de risc, în termen de maximum .... zile lucrătoare, vă vom transmite exemplarele originale ale actului adiţional la contractul de garantare*1).


        Vă mulţumim pentru colaborare.
        Cu stimă,

    ANEXA 3

    la Convenţia de garantare şi plată a granturilor
        CEREREA DE PLATĂ
        nr. ........ din data ............... de privind Contractul de garantare nr. ........../(data)....
    1. Finanţatorul ..............., prin (Centrala/Sucursala/Agenţia) cu sediul în localitatea ..............., str. ..............., nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ...., et. ..., judeţul/sectorul ..............., înregistrat în registrul comerţului sub nr. ......, cod unic de înregistrare ............, înregistrat în Registrul bancar sub numărul ............., reprezentat de .............., în calitate de ................. şi de ................, în calitate de ................., vă comunicăm că la data de...............
    2. Beneficiarul: ..............., înregistrat în registrul comerţului sub nr. ......,J.../..../..., CUI..............., cu sediul social în localitatea ..............., strada ............... nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., apartament ..., judeţul/sectorul ........., telefon ..........., fax ..........., e-mail .............., a rambursat din linia de credit garantată (principal) în cadrul Programului IMM PROD (Programul), suma de ....................lei.
    3. Finanţare restantă: ...............lei.
    4. Finanţatorul solicită plata a ...........% din soldul finanţării restante, exclusiv dobânzi, comisioane şi orice alte costuri generate de participarea la Program.
    5. Valoarea plăţii solicitate: ...............lei. Plata se va efectua în contul unic al Finanţatorului deschis la cod IBAN:...............
    6. Anexăm prezentei cereri următoarele documente:
    a) contractul de credit, inclusiv anexele, însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    b) cererile de executare silită a beneficiarului şi a tuturor terţilor garanţi înregistrate la executorul judecătoresc şi/sau, după caz, cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă a beneficiarului/declaraţia de creanţă, împreună cu dovada transmiterii documentului la instanţa competentă, documentul care atestă preluarea în posesie, în mod paşnic, a bunului afectat garanţiei, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Fac excepţie ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit pentru care procedurile de recuperare se efectuează de organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi ipoteca reală mobiliară constituită asupra depozitului colateral;
    c) prima/primele poliţă/poliţe de asigurare, precum şi cea/cele mai recentă/recente poliţă/poliţe de asigurare, pentru toate riscurile, inclusiv poliţa PAD, chiar dacă valabilitatea acestora a expirat, încheiată/încheiate de beneficiar/terţii garanţi pentru bunurile imobile/mobile asigurabile, admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, cesionate în favoarea statului român reprezentat de M.F. şi a instituţiei de credit, proporţional cu procentul de garantare, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    d) extrasele de carte funciară şi/sau extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanţiile accesorii finanţării garantate, din care să rezulte întabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de M.F. şi instituţiei de credit, după caz, proporţional cu procentul de garantare, valabile până la stingerea tuturor obligaţiilor ce revin beneficiarului în baza contractului de garantare, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic.
    e) extrasul contului curent la data cererii de plată sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finanţare, până la data formulării cererii de plată, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    f) extrasul contului de credit curent şi restant al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte fără echivoc întreaga valoare a finanţării garantate nerambursate şi data trecerii la restanţă a acesteia, inclusiv serviciul datoriei la plata principalului, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    g) notificarea transmisă de instituţia de credit către beneficiarul finanţării garantate, cu privire la trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate, însoţită de dovada expedierii acesteia, în copii certificate de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului în termen de cel mult 15 zile de la data trecerii integrale la restanţă a soldului finanţării garantate;
    h) originalul declaraţiei pe propria răspundere a instituţiei de credit referitoare la respectarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022;
    i) documente de plată care fac dovada achitării de către beneficiar a obligaţiilor fiscale restante din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

    (2) În cazul în care garanţia a fost prelungită în condiţiile prevăzute în capitolul 9, cererea de plată trebuie însoţită, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), şi de graficul de rambursare lunară/trimestrială /semestriala a finanţării pentru care s-a efectuat prelungirea, după caz, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul.

     Finanţatorul declară pe propria răspundere că a respectat prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022, Procedura de implementare a Programului IMM PROD şi şi-a asumat îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 2 lit. e) şi f), art. 15 alin. (1), şi art. 28 alin. (1) şi (2) din Procedura de implementare a Programului IMM PROD.
        Adresa de e-mail la care F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. transmite înscrisul comunicat beneficiarului este ...........................
        Data ..............
        Finanţator ..............
        Persoane autorizate

    ANEXA 4

    la convenţia de garantare şi plată
        Situaţia finanţărilor garantate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii în numele şi contul statului şi a dobânzilor lunare pentru Finanţatorul ................. luna................

┌┬────┬────────┬─────┬───────────┬──────────┬───┬──────────────┬────────┬────────────┬────────────┬───────┬────────┬─────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬────────┬──────┬───────┬───────────┬────────────┬─────────┬──────────┬──────────┬────────┬──────────┬─────────┬───────────┬─────────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────────┬──────────┬──────────┐
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Rambursare │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rată │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(finanţare │ │Verificare│ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │garanţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │garantată │ │valori │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Acordat │acordată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în │ │raportate │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în luna │în luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │derulare); │Valoare │(sold │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de │de │Valoare │Valoare │ │ │ │Sold │Sold │ │Total │ │ │ │Credit │Rambursare │de ieşire│precedent │Iniţiere │ │ │Grant │ │
││ │ │ │Unitatea │ │ │Tip │Număr │Data de │Tip credit │ │Scadenţă│Număr │Data │ │ │raportare│raportare│garanţie │angajament│ │Sold │Sold │angajament │angajament │în luna │rambursări│Total │Sold │Sold │garantat │integrală │în luna │+ intrări │procedură │Grant │Grant │utilizat │ │
││Nr. │Contract│Banca│teritorială│Beneficiar│CUI│întreprindere:│contract│emitere a │(investiţii,│Credit │credit │contract │emiterii │Garanţie│% │/Repunere│/ Valoare│diminuată│anulat │Credit │credit│credit │(credit │neutilizat │de │de rate de│rambursări│garanţie│garanţie │închis în│anticipată;│de │luna │de │dobândă │nerambursabil│pentru │Observaţii│
││crt.│ID │ │a băncii │garanţie │ │Micro/Mică/ │de │contractului│linie de │acordat│garantat│de │contractului│maximă │Garantare│în │sold │în luna │(garanţie │utilizat│curent│restant│neutilizat,│(garanţie │raportare│capital în│de rate de│luna │luna │luna de │Rambursare │raportare│curentă – │insolvenţă│solicitat│10% │rambursare│ │
││ │ │ │ │ │ │Mijlocie │credit │de credit │credit) │ │ │garantare│de garantare│ │ │vigoare │garanţie │de │anulată) │ │ │ │disponibil)│neutilizată)│ │an │capital │curentă │precedentă│raportare│integrală │a │ieşiri │(DA/NU) │de bancă │ │credit/ │ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în luna │repus în │raportare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(DA/NU) │la termen; │garanţie │luna │ │ │ │cheltuieli│ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de │vigoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Plată │ │curentă = │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │raportare│în luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │garanţie; │ │sold │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Refuz │ │curent) │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │raportare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │plată; │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Înlocuire │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │garanţie │ │ │ │ │ │ │ │
├┼────┼────────┼─────┼───────────┼──────────┼───┼──────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │29 = 15 │ │ │ │ │34 = 30 + │ │ │ │ │ │
││1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │17 │18 │19 │20 │21 │22 │23 │24 │25 │26 │27 │28 │– 19 – │30 │31 │32 │33 │18 – 33 = │35 │36 │37 │38 │39 │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │20 - 28 │ │ │ │ │29 │ │ │ │ │ │
└┴────┴────────┴─────┴───────────┴──────────┴───┴──────────────┴────────┴────────────┴────────────┴───────┴────────┴─────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴────────┴──────┴───────┴───────────┴────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────┴───────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────────┴──────────┴──────────┘

        IMM INVEST
     Dicţionar de termeni utilizaţi în completarea Anexei nr. 4

┌───────┬─────────────────┬──────────────┬──────────────┐
│Număr │ │ │ │
│coloană│Denumire coloane │Observaţii mod│Clarificări │
│Anexa │Anexa nr. 4 │de completare │completare 4 │
│nr. 4 │ │ │ │
├───────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Se va completa│ │
│1 │Nr. crt │cu numărul │ │
│ │ │curent │ │
├───────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Se va completa│ │
│ │ │cu numărul │ │
│2 │Contract ID │"Contract │ │
│ │ │ID-ului" │ │
│ │ │atribuit de │ │
│ │ │către fond │ │
├───────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Se va completa│ │
│3 │Banca │cu numele │ │
│ │ │Băncii │ │
├───────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Unitatea │Se va completa│ │
│4 │teritorială a │cu Unitatea │ │
│ │băncii │Teriorială a │ │
│ │ │Băncii │ │
├───────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Beneficiar │Se va completa│ │
│5 │garanţie │cu numele │ │
│ │ │IMM-ului │ │
├───────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Se va completa│ │
│6 │CUI │cu CUI-ul │ │
│ │ │IMM-ului │ │
├───────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Se va competa │ │
│ │ │cu tipul │ │
│ │Tip │intreprinderii│ │
│7 │intreprindere: │în funcţie de │ │
│ │Micro/Mica/ │dimensiunea │ │
│ │Mijlocie │acesteia: │ │
│ │ │Micro/Mica/ │ │
│ │ │Mijlocie │ │
├───────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Se va completa│ │
│8 │Număr contract de│cu numărul │ │
│ │credit │contractului │ │
│ │ │de credit │ │
├───────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Se va completa│ │
│ │Data de emitere a│cu data │ │
│9 │contractului de │acordării │ │
│ │credit │contractului │ │
│ │ │de credit │ │
├───────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Se va completa│ │
│ │ │cu tipul de │ │
│ │ │credit │ │
│ │ │(investiţii/ │ │
│ │ │linie de │ │
│ │ │credit). │ │
│ │ │Pentru liniile│ │
│ │ │de credit nu │ │
│ │ │se vor │ │
│ │Tip credit │completa │ │
│10 │(investiţii, │valorile │ │
│ │linie de credit) │rambursărilor │ │
│ │ │de rate/soldul│ │
│ │ │garanţiei. │ │
│ │ │Soldul │ │
│ │ │garanţiei │ │
│ │ │pentru liniile│ │
│ │ │de credit: │ │
│ │ │valoarea │ │
│ │ │garanţei emise│ │
│ │ │de către fond │ │
├───────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Se va complete│ │
│11 │Credit acordat │cu valoarea │ │
│ │ │creditului │ │
│ │ │acordat │ │
├───────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Se va complete│ │
│ │Scadenţă credit │cu data de │ │
│12 │garantat │sfârşit a │ │
│ │ │creditului │ │
│ │ │acordat │ │
├───────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Se va complete│ │
│ │ │cu numărul │ │
│13 │Număr contract de│contractului │ │
│ │garantare │de garantare │ │
│ │ │emis de către │ │
│ │ │fond │ │
├───────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Se va complete│ │
│ │ │cu data │ │
│ │Data emiterii │acordarii │ │
│14 │contractului de │contractului │ │
│ │garantare │de garantare │ │
│ │ │emis de către │ │
│ │ │fond │ │
├───────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Se va complete│ │
│ │ │cu valoarea │ │
│ │Vaoare garanţie │garanţiei │Se va completa│
│15 │acordată │emise de către│cu valoarea │
│ │ │fond din │Gmax │
│ │ │contractul de │ │
│ │ │garantare │ │
├───────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Se va complete│ │
│ │ │cu valoarea │ │
│16 │% Garantare │procentului de│ │
│ │ │garantare a │ │
│ │ │creditului │ │
│ │ │acordat │ │
├───────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Se va complete│ │
│ │ │cu: “Acordat │ │
│ │ │în luna de │ │
│ │ │raportare” │ │
│ │ │pentru toate │ │
│ │ │contractele de│ │
│ │ │garantare │ │
│ │ │emise de către│ │
│ │ │fond în luna │ │
│ │ │de raportare │ │
│ │ │(garanţiile │ │
│ │ │noi; │ │
│ │ │garanţiile │ │
│ │ │majorate; │ │
│ │ │garanţiile │ │
│ │ │prelungite cu │ │
│ │ │majorarea │ │
│ │ │valorii │ │
│ │ │garanţiei; │ │
│ │ │garanţiile │ │
│ │ │prelungite cu │ │
│ │Acordat în luna │menţinerea │ │
│ │de raportare/ │valorii │ │
│17 │Repunere în │garanţiei; │ │
│ │vigoare în luna │garanţiile │ │
│ │de raportare │prelungite cu │ │
│ │ │diminuarea │ │
│ │ │valorii │ │
│ │ │garanţiei; │ │
│ │ │garanţiile ale│ │
│ │ │căror procent │ │
│ │ │de garantare │ │
│ │ │s-a majorat). │ │
│ │ │Se va completa│ │
│ │ │cu: "Repunere │ │
│ │ │în vigoare în │ │
│ │ │luna de │ │
│ │ │raportare" │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │garanţiile │ │
│ │ │repuse în │ │
│ │ │drepturile şi │ │
│ │ │obligaţiile │ │
│ │ │aferente │ │
│ │ │contractului │ │
│ │ │de credit şi │ │
│ │ │de garantare. │ │
├───────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Se va complete│ │
│ │ │cu: valoarea │ │
│ │ │garanţiei │ │
│ │ │"Acordate în │ │
│ │ │luna de │ │
│ │ │raportare" sau│ │
│ │ │valoarea │ │
│ │Valoare garanţie │soldului │ │
│ │acordată în luna │garanţiei │Se va completa│
│ │de raportare / │repus în │cu valoarea │
│18 │Valoare sold │vigoare în │Gmax acordată │
│ │garanţie repus în│luna de │din luna de │
│ │vigoare în luna │raportare │ │
│ │de raportare │("Repunere în │ │
│ │ │vigoare în │ │
│ │ │luna de │ │
│ │ │raportare"), │ │
│ │ │conform │ │
│ │ │descriere de │ │
│ │ │la punctul nr.│ │
│ │ │17 │ │
├───────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Se va complete│ │
│ │ │cu valoarea │ │
│ │ │garanţiei │ │
│ │ │diminuate │ │
│ │Valoare garanţie │conform Adresa│ │
│19 │diminuată în lună│informare │ │
│ │de raportare │transmise de │ │
│ │ │către │ │
│ │ │Finanţator cu │ │
│ │ │privire la │ │
│ │ │diminuarea │ │
│ │ │garanţiei │ │
├───────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Se va completa│ │
│ │ │cu valoarea │ │
│ │ │garanţiei │ │
│ │ │anulate/ │ │
│ │ │neutilizate pe│ │
│ │Valoare │care │Se va completa│
│20 │angajament anulat│Beneficiarul │cu istoricul │
│ │(garanţie │nu o mai poate│diminuărilor │
│ │anulată) │trage/utiliza,│ │
│ │ │conform Adresa│ │
│ │ │de informare │ │
│ │ │transmisă de │ │
│ │ │către │ │
│ │ │Finanţator │ │
├───────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Se va completa│ │
│21 │Credit utilizat │cu soldul │ │
│ │ │creditului │ │
│ │ │utilizat │ │
├───────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Se va complete│1) Completaţi │
│22 │Sold credit │cu soldul │col. 22, 23 şi│
│ │curent │creditului │24 pentru │
│ │ │curent │toate │
├───────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Se va complete│ │
│23 │Sold credit │cu soldul │ │
│ │restant │creditului │ │
│ │ │restant │ │
├───────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Se va completa│ │
│ │Sold angajament │cu soldul │ │
│24 │(credit utilizat,│creditului │ │
│ │disponibil) │neutilizat │ │
│ │ │(disponibil) │ │
├───────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Se va completa│ │
│ │Sold angajament │cu valoarea │ │
│25 │utilizat │garanţiei │ │
│ │(garanţie │neutilizată ce│ │
│ │neutilizată) │mai poate fi │ │
│ │ │utilizată │ │
├───────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Se va complete│ │
│ │ │cu valoarea │ │
│ │ │rambursării de│ │
│ │ │rate din │ │
│ │În luna de │garanţie în │ │
│26 │raportare │luna de │ │
│ │ │raportare │ │
│ │ │(pentru │ │
│ │ │creditele cu │ │
│ │ │grafic de │ │
│ │ │rambursare) │ │
├───────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Se va completa│ │
│ │ │cu valoarea │ │
│ │ │rambursării de│ │
│ │ │rate din │ │
│ │Total rambursări │garanţie în │ │
│27 │de rate de │an, în luna de│ │
│ │capital în an │raportare │ │
│ │ │(pentru │ │
│ │ │creditele cu │ │
│ │ │grafic de │ │
│ │ │rambursare) │ │
├───────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Se va completa│ │
│ │ │cu valoarea │ │
│ │ │totală a │ │
│ │ │rambursărilor │ │
│ │Total rambursări │de rate din │ │
│28 │de rate de │garanţie în │ │
│ │capital │luna de │ │
│ │ │raportare │ │
│ │ │(pentru │ │
│ │ │creditele cu │ │
│ │ │graficde │ │
│ │ │rambursare) │ │
├───────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Se va complete│ │
│ │ │si se va │ │
│ │ │verifica │ │
│ │ │Soldul │ │
│ │ │garanţiei (29)│ │
│ │ │=Valoare │ │
│ │ │garanţie │ │
│ │ │acordată (15) │ │
│ │ │- Valoarea │ │
│ │ │garanţei │pentru ca │
│29 │Sold garanţie │diminuată în │soldul curent │
│ │luna curentă │lunande │să fie │
│ │ │raportare (19)│ │
│ │ │- Valoare │ │
│ │ │angajament │ │
│ │ │anulat │ │
│ │ │(garanţie │ │
│ │ │anulată) (20) │ │
│ │ │- Total │ │
│ │ │rambursări │ │
│ │ │rate de │ │
│ │ │capital (28) │ │
├───────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Se va completa│ │
│ │ │cu soldul │ │
│30 │Sold garanţie │raportat de │Se va verifica│
│ │lună precedentă │către Banca │cu soldul │
│ │ │din luna │ │
│ │ │precedentă │ │
├───────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Se va completa│ │
│ │Credit garantat │cu DA/NU în │ │
│31 │închis în luna de│funcţie de │ │
│ │raportare (DA/NU)│statusul │ │
│ │ │creditului │ │
├───────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Se va complete│ │
│ │ │tipul de │ │
│ │ │ieşire în luna│ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │finanţările │ │
│ │ │garantate, │ │
│ │ │astfel: pentru│ │
│ │ │finanţările │ │
│ │ │garantate │ │
│ │ │pentru care │ │
│ │ │s-a renunţat │ │
│ │ │in luna de │ │
│ │ │raportare cu: │ │
│ │ │"Renunţare"; │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │rambursări de │ │
│ │ │rate in luna │ │
│ │ │de raportare │ │
│ │ │aferente │ │
│ │ │finanţărilor │ │
│ │ │garantate în │ │
│ │ │derulare cu: │ │
│ │ │"Rambursare │ │
│ │ │rata"; pentru │ │
│ │ │finanţările │ │
│ │ │garantate │ │
│ │ │rambursate │ │
│ │ │integral │ │
│ │ │anticipat în │ │
│ │ │luna de │ │
│ │ │raportare cu: │ │
│ │ │"Rambursare │ │
│ │ │integrală │ │
│ │ │anticipată"; │ │
│ │Tip ieşire luna │pentru │ │
│ │de raportare: │finanţările │ │
│ │Renunţare; │garantate │ │
│ │Rambursare rata │rambursate │ │
│ │(finanţare │integral la │ │
│ │garantată în │termen in luna│ │
│ │derulare); │de raportare │ │
│ │Rambursare │cu: │ │
│32 │integrală │"Rambursare │ │
│ │anticipată; │integrală la │ │
│ │Rambursare │termen"; │ │
│ │integrală la │pentru │ │
│ │termen; Plata │finanţările │ │
│ │garanţie; Refuz │garantate │ │
│ │plată; Înlocuire │pentru care │ │
│ │garanţie │Ministerul de │ │
│ │ │Finanţe a │ │
│ │ │efectuat plata│ │
│ │ │garanţiei în │ │
│ │ │luna de │ │
│ │ │raportare cu: │ │
│ │ │"Plata │ │
│ │ │garanţie"; │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │finanţările │ │
│ │ │garantate │ │
│ │ │pentru care │ │
│ │ │Fondul a emis │ │
│ │ │decizia de │ │
│ │ │refuz de plată│ │
│ │ │în luna de │ │
│ │ │raportare cu: │ │
│ │ │"Refuz plata │ │
│ │ │garanţie"; │ │
│ │ │Închiderea │ │
│ │ │garanţiei prin│ │
│ │ │inlocuire,se │ │
│ │ │va completa │ │
│ │ │cu: "Înlocuire│ │
│ │ │garanţie" │ │
│ │ │pentru: │ │
│ │ │Majorare │ │
│ │ │garanţie/ │ │
│ │ │Prelungire cu │ │
│ │ │majorare │ │
│ │ │garanţie/ │ │
│ │ │Prelungire cu │ │
│ │ │mentinerea │ │
│ │ │valorii │ │
│ │ │garanţiei │ │
│ │ │acesteia/ │ │
├───────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Se va completa│ │
│ │ │cu valoarea de│ │
│ │ │ieşire în luna│ │
│ │ │de raportare a│ │
│ │ │garanţiei, │ │
│ │ │astfel: cu │ │
│ │ │valoarea │ │
│ │ │soldului │ │
│ │ │precedent │ │
│ │ │raportat │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │finanţările │ │
│ │ │garantate │ │
│ │ │pentru care │ │
│ │ │s-a solicitat │ │
│ │ │renunţarea în │ │
│ │ │luna de │ │
│ │ │raportare; cu │ │
│ │ │valoarea │ │
│ │ │rambursării de│ │
│ │ │rată în luna │ │
│ │ │pentru: │ │
│ │Valoare de iesire│finanţările în│ │
│ │in luna de │derulare/ │Pentru │
│33 │raportare a │finanţările │renunţări şi │
│ │garanţiei │rambursate │rambursări │
│ │ │integral la │ │
│ │ │termen/ │ │
│ │ │finanţările │ │
│ │ │rambursate │ │
│ │ │integral │ │
│ │ │anticipat; cu │ │
│ │ │valoarea │ │
│ │ │plăţii │ │
│ │ │garanţiei │ │
│ │ │efectuate de │ │
│ │ │către │ │
│ │ │Ministerul de │ │
│ │ │Finanţe in │ │
│ │ │luna de │ │
│ │ │raportare; cu │ │
│ │ │valoarea │ │
│ │ │soldului din │ │
│ │ │decizia de │ │
│ │ │refuz plata │ │
│ │ │garanţie emisă│ │
│ │ │de către Fond │ │
│ │ │în luna de │ │
│ │ │raportare │ │
├───────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Se va complete│ │
│ │ │si se va │ │
│ │ │verifica: sold│ │
│ │Verificare valori│garanţie luna │ │
│ │raportate (sold │precedent (30)│ │
│ │precedent+intrări│- intrări luna│ │
│34 │luna curentă - │curentă (18) -│ │
│ │ieşiri luna │ieşiri în luna│ │
│ │curentă=sold │de raportare a│ │
│ │curent) │garanţiei (ii)│ │
│ │ │= Sold │ │
│ │ │garanţie luna │ │
│ │ │curentă (29) │ │
├───────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Se va completa│ │
│ │Iniţiere │cu DA/NU în │ │
│35 │procedură de │funcţie de │ │
│ │insolvenţă (DA/ │iniţierea │ │
│ │NU) │procedurii de │ │
│ │ │insolvenţă │ │
├───────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Se va complete│ │
│ │Grant dobanda │valoarea │ │
│36 │solicitat de │dobânzii │ │
│ │bancă │aferente lunii│ │
│ │ │de raportare │ │
├───────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Se va completa│ │
│ │ │cu grant │ │
│ │ │nerambursabil │ │
│ │ │10% care se va│ │
│ │Grant │calcula la │ │
│37 │nerambursabil 10%│valoarea │ │
│ │ │creditului │ │
│ │ │utilizat. *Se │ │
│ │ │va complete │ │
│ │ │numai în luna │ │
│ │ │decembrie. │ │
├───────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Se va completa│ │
│ │ │conf. 3.2 │ │
│ │ │alin. (4) din │ │
│ │Grant utilizat │Convenţia de │ │
│38 │pentru rambursare│garantare şi │ │
│ │credit/cheltuieli│plata. *Se va │ │
│ │ │completa numai│ │
│ │ │în luna │ │
│ │ │decembrie. │ │
├───────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Se va completa│Credit │
│39 │Observaţii │cu │neimplementat,│
│ │ │observaţiile │prelungire │
│ │ │semnificative │ │
└───────┴─────────────────┴──────────────┴──────────────┘


    ANEXA 5

    la convenţie
        DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A BENEFICIARULUI
        Subsemnatul/Subsemnata, ................, identificat/identificată cu actul de identitate seria ..... nr. ...., eliberat de ................ la data de ................, cu domiciliul în localitatea ................, str. ................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., sectorul/judeţul .........., în calitate de reprezentant legal al ................, declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta declaraţie sunt corecte şi complete.
        Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    A. Pentru a putea beneficia de grant în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al UE din 20.03.2020, declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint legal:
    a) [] nu a beneficiat de ajutor de stat aferent Cadrului temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19;
        [] a beneficiat de următoarele ajutoare de stat aferente Cadrului temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19;

┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Actul │ │
│ │Anul │ │ │normative │Cuantumul │
│Nr. │acordării │Forma │Furnizorul│în baza │ajutorului│
│crt.│ajutorului│ajutorului│ajutorului│căruia a │acordat │
│ │de stat │de stat │de stat │beneficiat│(moneda) │
│ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │finanţare │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
└───────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    b) nu au fost emise împotriva ei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate conform prevederilor legale în vigoare;
    c) nu a solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile.

    B. Pentru a beneficia de finanţare garantată de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - F.N.G.C.I.M.M S.A. - I.F.N/Fondul Român de Contragarantare - FRC., declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint legal:
    - nu se afla în dificultate la data de 31 decembrie 2019 în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul de funcţionare al Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare şi nu se afla in dificultate nici la data solicitării garanţiei.
        O întreprindere este considerată a fi în dificultate dacă se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:
        În cazul unei întreprinderi care se încadrează în categoria IMM:
    d.1) în cazul unei societăţi pe acţiuni sau al unei societăţi cu răspundere limitată sau al unei societăţi în comandită pe acţiuni, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un cuantum cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris;
    d.2) în cazul unei societăţi în nume colectiv sau al unei societăţi în comandită simplă, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;
    d.3) beneficiarul finanţării se află în una dintre următoarele situaţii: procedura de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat şi îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor;
    d.4) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare.

        În cazul IMM care sunt înfiinţate cu mai puţin de trei ani faţă de data la care se evaluează dificultatea financiara acestea nu vor fi considerate a se afla în dificultate, cu excepţia situaţiei în care se află în una dintre următoarele situaţii: procedură de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat şi îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supusă unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor.
    - nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor şi/sau instituţia de credit parteneră;
    – nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;
    – nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data aprobării finanţării şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare C.I.P.;
    – nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, iar în cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordat(ă) în cadrul programului, sau din surse proprii înainte de data solicitării de garantare;
    – nu va utiliza sumele din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv creditul de investiţii, acordate cu respectarea condiţiilor programului pentru implementarea proiectelor finanţate din ajutoare de stat/fonduri europene;        Numele ....................
        Semnătura*) ....................
        Data semnării ....................
        *) Toate cererile/declaraţiile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea.

    ANEXA 6

    la convenţie
        Declaraţie pe propria răspundere a Finanţatorului
        Denumirea Finanţatorului ..................., Sediul social ..................., Telefon ...................; Fax ...................; E-mail ..................., Nr. de înmatriculare la registrul comerţului ..................., Codul unic de înregistrare ..................., reprezentat prin dl/d-na ................... în calitate de ...................
        Prin prezenta declarăm pe propria răspundere că sumele acordate beneficiarului ................... din creditul*1)................... , garantate prin Contractul de garantare nr. .../............. au fost utilizate numai pentru finanţarea*2) ...................,
        *1) Se completează tipul creditului, după caz: de investiţii/credit/linie de credit pentru finanţarea capitalului de lucru
        *2) Se completează cu tipul finanţării: investiţie sau capital de lucru

        respectând:
    a) prevederile art. 2 alin. (2) din OUG nr. 24/2022

        Date privind ...................beneficiar al Programului IMM PROD, conform O.U.G. nr. 24/2022:
        Denumirea ..................., Sediul social ..................., cod poştal .........., Telefon ...................; Fax ...................; E-mail ..................., Nr. de înmatriculare la Oficiul registrului comerţului ...................,
        Codul unic de înregistrare ..................
        Obiectul principal de activitate ............
        Cod CAEN...........
        Obiectul secundar de activitate*3) ....................
        *3) Se completează dacă finanţarea garantată se solicită pentru unul dintre obiectele secundare de activitate.

        Cod CAEN..............
        Numele ...................
        Funcţia ...................
        Semnătura autorizată ...................
        Data semnării ...................

    ANEXA 7

    la convenţie
        ACORD DE FINANŢARE pentru beneficiarii Programului IMM PROD
        Nr. ........ din ...............
        În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare in domenii prioritare pentru economia românească, se încheie prezentul acord de finanţare între:
        Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social în Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înregistrat în registrul comerţului cu nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, cont bancar .................., telefon .................., fax .................., e-mail .................., reprezentat de .................., în calitate de .................., denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. ...., în calitate de administrator al Schemei de ajutor de stat asociată Programului, aprobată prin prezentul ordin, denumită în continuare Ordin,
        Instituţia de credit .................., cu sediul social în .................., str. .................. nr. ..., telefon/fax .................., cod unic de înregistrare .................., înregistrată în registrul comerţului cu nr. ................. şi în Registrul bancar cu nr. ..............., reprezentată de .................., în calitate de .................., şi de .................., în calitate de .................., denumită în continuare finanţator,
        şi IMM-ul .................., cu sediul în .................., telefon .................., fax .................., înregistrată cu nr. .............. la oficiul registrului comerţului, cod fiscal nr. ................, cont curent nr. .................., cod CAEN pentru finanţare ..............., reprezentată legal prin .................., având funcţia de .................., în calitate de beneficiar IMM al ajutorului de stat, denumită în continuare beneficiar.

    ART. 1
    Obiectul acordului
        Obiectul acordului îl reprezintă acordarea unui ajutor de stat sub formă de grant direct, suportat din bugetul de stat, prin Schema de ajutor de stat asociată Programului, implementată de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., în conformitate cu prevederile Ordinului.

    ART. 2
    Tipul creditului
        Ajutorul de stat acordat sub formă de grant este aferent creditului aprobat de finanţator beneficiarului, respectiv:
    - credit de investiţii în sumă de ............ lei, acordat pe o perioadă de ..................
        sau

    – credit/linie de credit pentru capital de lucru în sumă de .......... lei, acordat(ă) pe o perioadă de ..................


    ART. 3
    Plafonul maxim al grantului
    (1) Beneficiarul primeşte ajutorul de stat sub formă de grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare aferent garanţiei acordate şi a dobânzilor aferente creditelor pentru realizarea de investiţii, creditelor/liniilor de credite pentru capital de lucru, precum şi componenta nerambursabila de 10% aplicata la valoarea finanţării garantate, acordate în baza Comunicării Comisiei C (2020) 1.863/19.03.2020 Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare in domenii prioritare pentru economia românească, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.300.000 euro per întreprindere, în termenii şi în condiţiile stipulate în prezentul acord şi în schema de ajutor de stat. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.
    (2) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim prevăzut la alin. (1) este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data emiterii acordului de finanţare.
    (3) Valoarea ajutorului de stat sub formă de grant este de .............. lei, compus din:
    - comision de risc, în valoare de maximum ....... lei;
    – comision de administrare, în valoare de maximum ....... lei;
    – dobândă*), în valoare de maximum ....... lei;
        *) Din grant nu se acoperă dobânzile restante sau penalizatoare.

    – valoarea estimată a componentei nerambursabile în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate ....... lei.

    (4) Ajutorul de stat sub forma grantului aferent dobânzii se acordă pe o perioadă de 24 luni de la acordarea creditului.
    (5) Acesta se virează de către Ministerul Finanţelor (M.F.) lunar, în contul F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., pe baza Situaţiei centralizatoare lunare privind dobânzile datorate de beneficiar, transmisă de finanţator.
    (6) În termen de maximum 5 zile de la primirea sumelor de la M.F., F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. virează instituţiei de credit sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat beneficiarului.
    (7) Acordul de finanţare se încheie pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare şi 30 iunie 2023 (inclusiv).
    (8) Ajutorul de stat sub forma grantului aferent componentei nerambursabile în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate, se solicită de instituţia de credit până la data de 7 decembrie a anului de utilizare din credit şi se plăteşte de către M.F. in termen de 1 an de la data înregistrării on-line a deciziei de plată emise de către administratorul schemei, la Registratura generală a MF, pe adresa registratura@mfinante.gov.ro.

    ART. 4
    Drepturile şi obligaţiile părţilor
    4.1. F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. - administratorul schemei de ajutor de stat:
    a) va păstra înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei. F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. are obligaţia de a cuantifica pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate. Aceste înregistrări conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu şi trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei;
    b) va transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene;
    c) are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, a acordurilor de finanţare, a plăţilor efectuate şi a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat;
    d) pe perioada derulării acordului de finanţare, administratorul schemei monitorizează utilizarea ajutorului de stat şi poate controla întreprinderile beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat. În cazul liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, monitorizarea destinaţiei se realizează până la limita primei utilizări integrale a plafonului liniei de credit;
    e) va refuza, în numele statului, plata ajutorului de stat în situaţia constatării nerespectării prevederilor acordului de finanţare şi schemei de ajutor de stat.

    4.2. Beneficiarul:
    a) se obligă să accepte şi să faciliteze controlul administratorului schemei asupra utilizării ajutorului de stat. Administratorul poate cere oricând informaţii şi documente suplimentare ce trebuie furnizate în cel mult 5 zile de la solicitarea acestora;
    b) se obligă să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani şi să le pună la dispoziţia autorităţii de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenţei ori de câte ori îi sunt solicitate;
    c) în cazul în care beneficiarul îşi desfăşoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite ale ajutorului de stat, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activităţi se respectă plafonul aferent şi că, în total, nu se depăşeşte cel mai mare cuantum posibil.

    4.3. Finanţatorul:
    a) va autoriza trageri din creditele acordate în cadrul Programului, prevăzute la art. 2, în conformitate cu reglementările interne proprii, numai pentru finanţarea obiectivului de investiţii şi/sau capitalului de lucru, conform obiectului de activitate al beneficiarului, în conformitate cu prevederile art. 3.2. alin. (1) din Convenţie;
    b) nu va autoriza trageri din creditele acordate în cadrul schemei, prevăzute la art. 2, pentru implementarea proiectelor finanţate din ajutor de stat/fonduri europene;
    c) se obligă să accepte şi să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei.


    ART. 5
    Răspunderea contractuală
        În cazul în care prin bugetul de stat nu se acoperă sumele necesare finanţării proiectului, administratorul este exonerat de orice răspundere.

    ART. 6
    Răspundere
        Administratorul este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislaţiei specifice Programului IMMPROD şi ajutoarelor de stat de către beneficiar, angajaţii acestuia ori de persoanele care răspund de aceşti angajaţi, precum şi ca urmare a încălcării drepturilor aparţinând terţelor părţi.

    ART. 7
    Clauza de confidenţialitate
    7.1. În înţelesul prezentului acord, informaţii confidenţiale sau secrete includ datele referitoare la informaţiile prevăzute în situaţiile financiare ale beneficiarului, aşa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.
    7.2. Părţile se obligă să nu dezvăluie pe durata acordului de finanţare şi să nu utilizeze vreo informaţie confidenţială sau secretă obţinută pe parcursul acordului în legătură cu cealaltă parte.
    7.3. Părţile convin că termenele şi clauzele prezentului acord sunt confidenţiale, fiecare dintre părţi obligându-se să nu transmită terţilor documente, date sau informaţii rezultate din derularea acestuia, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

    ART. 8
    Modificarea acordului
    8.1. Orice modificare a prezentului acord se face prin act adiţional, semnat de toate părţile, care face parte integrantă din acord.
    8.2. Valoarea totală a acordului de finanţare, încheiat pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acordului şi 30 iunie 2023 (inclusiv), poate fi modificată de către administrator, pentru corectarea unor erori de calcul aferente componentelor ajutorului de stat (comisioane, dobândă, componenta nerambursabila de 10% aplicata la valoarea finanţării garantate). În cazul în care se prelungeşte valabilitatea schemei de ajutor şi prevederile acesteia permit majorarea, se poate modifica valoarea totală în sensul majorării, prin act adiţional.

    ART. 9
    Revocarea acordului de finanţare
    9.1. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., de reprezentanţii instituţiei de credit sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au pus la dispoziţie declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine grantul ori au schimbat destinaţia acestuia, acordul de finanţare se revocă.
    9.2. De asemenea, acordul de finanţare poate înceta prin reziliere la iniţiativa administratorului atunci când beneficiarul:
    a) nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin acord sau prevăzute în schema de ajutor de stat;
    b) este declarat insolvabil, intră în lichidare judiciară sau faliment sau îşi suspendă activitatea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în această situaţie beneficiarul fiind obligat să înştiinţeze F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. în termen de maximum 5 zile calendaristice din momentul apariţiei situaţiilor inserate;
    c) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

    9.3. În situaţiile descrise la pct. 9.1 şi 9.2, F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. solicită beneficiarului rambursarea ajutorului de stat, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor art. 8 alin. (3) din schema de ajutor de stat aprobată prin prezentul ordin, acordată beneficiarului, respectiv potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.
    9.4. Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează de la beneficiar potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    9.5. Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea în faţa terţelor părţi, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării acordului şi a prevederilor schemei de ajutor de stat.
    9.6. Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi va informa imediat administratorul schemei de ajutor de stat despre orice situaţie care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict.

    ART. 10
    Cesiune
        Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul acord sau oricare dintre creanţele sau obligaţiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terţe părţi.

    ART. 11
    Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor
    (1) Prezentul acord se supune legislaţiei româneşti în ceea ce priveşte rezolvarea şi soluţionarea litigiilor.
    (2) Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul acord vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.

    ART. 12
    Forţa majoră
    (1) Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul imposibilităţii derulării acordului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul acord.
    (2) Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea acordului, care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate.
    (3) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandată, existenţa şi data de începere a evenimentului sau împrejurărilor considerate ca fiind forţă majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz.

    ART. 13
    Dispoziţii
        Prezentul acord reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui, şi intră în vigoare la data semnării acestuia de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., ce nu poate fi ulterioară datei de 30 iunie 2022.

    ART. 14
    Dispoziţii finale

    (1) Prezentul acord se completează cu prevederile schemei de ajutor de stat aprobate prin Ordin.

    (2) În cazul în care, în decursul timpului, anumite acte normative la care se face trimitere în prezentul acord se modifică/completează/actualizează, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor/completărilor/actualizărilor respective, acestea se aplică în mod corespunzător până la actualizarea prezentului acord.


        Prezentul acord a fost redactat şi încheiat în 4 exemplare originale, două exemplare pentru administratorul de schemă, un exemplar pentru instituţia de credit şi un exemplar pentru beneficiar, având aceeaşi valoare fiecare, semnate de reprezentanţii legali ai părţilor acordului.
        Prezentul acord s-a încheiat astăzi, .......................

┌───────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┐
│F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. │Finanţator, │Beneficiar, │
├───────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│.......................│.......................│.......................│
└───────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┘


    ANEXA 8

    la convenţie
        CONTRACT DE GARANTARE
        Nr. ........ din data de ..............
        Încheiat, în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022 privind Programul privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare in domenii prioritare pentru economia românească, denumită în continuare O.U.G. nr. 24/2022, şi in baza Procedurii de implementare a Programului IMM PROD, precum şi ale Convenţiei de garantare şi plată a granturilor, între:
    1. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, împuternicit conform O.U.G. nr. 24/2022, în calitate de mandatar al statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor, denumit în continuare M.F., cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înregistrat în registrul comerţului cu nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, cont bancar ...................., reprezentat de .............., în calitate de .............., denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M./F.R.C.;
    2. Instituţia de credit .............., cu sediul social în localitatea .............., str. ..............nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .............., înregistrată la registrul comerţului cu nr. J...../..........., şi în Registrul bancar cu nr. .............., cod unic de înregistrare .............., reprezentată prin dl/dna .............., în calitate de .............., cont nr. .............., deschis la .............., denumită în continuare Finanţator,
        şi

    3. Beneficiarul, .............. cu sediul social în localitatea .............., str. ..............nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .............., telefon .............., fax .............., e-mail .............., înregistrat la registrul comerţului cu nr. J..../.../...., cod unic de înregistrare .............., reprezentat prin dl/dna .............., în calitate de .............., şi prin dl/dna .............., în calitate de .............., cont nr. .............., deschis la .............., denumit în continuare Beneficiar,

    în următoarele condiţii
    CAP. I
    Definiţii
    ART. 1.1
        Termenii folosiţi în prezenta convenţie de garantare şi plată a granturilor au următoarele semnificaţii:
    a) beneficiarul Programului - operatorul economic care respectă prevederile OUG nr. 24/2022, îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, Legea nr. 1/2005privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, inclusiv start-upuri şi care are sediul principal şi/sau secundar într-o zonă urbană.
    b) credit - creditul de investiţii şi/sau creditul/linia de credit pentru capital de lucru pe care instituţia de credit le pune la dispoziţia beneficiarului programului cu respectarea normelor interne proprii, în baza unui contract de credit;
    c) garant - statul prin M.F. reprezentat prin F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. pentru garanţiile acordate în numele şi contul statului;
    d) procent de garantare - partea din credit care este acoperită de garanţia de stat din valoarea creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală;
    e) riscul de credit - riscul actual său viitor de afectare negativă a profiturilor şi capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către beneficiarul Programului a obligaţiilor contractuale sau a eşecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite;
    f) valoarea de executare a garanţiei - suma rezultată din aplicarea procentului de garantare la soldul restant al creditului, sumă care urmează a fi plătită instituţiei de credit de către M.F. în cazul producerii riscului de credit;
    g) comision de risc - comisionul de risc datorat M.F. de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei, fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul.
        Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei.
        După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. şi se virează de către beneficiarii Programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de aceştia. Nivelul comisionului de risc se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor;

    h) comision de administrare - suma cuvenită F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, al cărui nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate Programului. Comisionul de administrare se calculează de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar sau F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., dacă este cazul.
        Obligaţia de plată a comisionului de administrare este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei. După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, comisionul de administrare se datorează F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. de către beneficiarul Programului şi este virat de instituţia de credit, pe toată perioada de valabilitate a garanţiei şi, după caz, până la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. a cererii de plată şi este calculat la valoarea/soldul garanţiei de stat;

    i) soldul finanţării garantate - valoarea actualizată a creditului garantat, rezultată în urma diminuării cu ratele de capital rambursate de către beneficiar, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit.


    CAP. II
    Obiectul contractului
    ART. 2.1
    (1) Prin prezentul contract, F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. garantează, în numele şi în contul statului, în mod direct, expres, irevocabil şi necondiţionat, rambursarea proporţională cu procentul de garantare a creditului acordat beneficiarului de către instituţia de credit în cadrul Programului IMM PROD.
    (2) Creditul/linia de credit/Creditul de investiţii este în valoare de ..........lei şi se acordă Beneficiarului de către Finanţator în cadrul Programului IMM PROD.
    (3) Creditul/linia de credit/Creditul de investiţii se acordă prin Contractul de credit nr. ................. din data de .................... pe termen de ...... luni, cu scadenţă la data de ............. şi cu o perioadă de graţie ..... (în cazul investiţiilor).
    (4) Tragerile din creditul pentru realizarea de investiţii/creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru se pot efectua integral sau parţial, în conformitate cu reglementările interne ale instituţiilor de credit, numai pentru finanţarea obiectivului de investiţii şi/sau capitalului de lucru conform obiectului de activitate al beneficiarului.
    (5) Creditele de investiţii/creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru garantate în cadrul Programului IMM PROD nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanţate din ajutor de stat/fonduri europene.
    (6) Creditele garantate în cadrul Programului IMM PROD pot fi utilizate pentru activităţile care se desfăşoară în cadrul codurilor CAEN eligibile..

    ART. 2.2
    (1) Valoarea maximă a garanţiei de stat este de ..........lei, reprezentând ....% din valoarea creditului de investiţii/creditului/liniei de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de credit.
    (2) Valoarea garanţiei se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar, proporţional cu procentul de garantare.

    ART. 2.3
    (1) Beneficiarul garantează îndeplinirea obligaţiei de rambursare a creditului de investiţii/creditului/liniei de credit pentru finanţarea capitalului de lucru în temeiul prezentului contract, cu garanţiile prevăzute în contractul de credit, conform prevederilor art. 14 alin. (1), (2) şi (3) din Procedura de implementare a Programului IMM PROD.
    (2) Stabilirea gradului de acoperire a creditului cu garanţii se efectuează de către instituţia de credit în conformitate cu reglementările sale interne şi cu respectarea prevederilor art. 3.1. lit. i), din Convenţia de garantare şi plată în cazul creditelor de investiţii.

    ART. 2.4
        În temeiul prezentului contract de garantare se acordă reprezentanţilor legali ai finanţatorului un mandat special, în vederea efectuării formalităţilor de înscriere, modificare, reînnoire şi radiere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare, constituite de beneficiari şi/sau de terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit şi statului român, în/din Cartea funciară a imobilelor şi/sau în/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz.

    CAP. III
    Comisionul de risc şi comisionul de administrare
    ART. 3.1
        Comision de risc = (valoarea*1) / soldul*2) garanţiei la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3)) / 12
        *1) În anul acordării garanţiei comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează valoarea maximă a garanţiei.
        *2) Pentru anii următori de acordare a garanţiei comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior.
        *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.


    ART. 3.2
        Comision de administrare = (valoarea*1) / soldul*2) garanţiei la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3)) / 12
        *1) În anul acordării garanţiei comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de administrare se utilizează valoarea maximă a garanţiei.
        *2) Pentru anii următori de acordare a garanţiei comisionul de administrare se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior.
        *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.


    CAP. IV
    Obligaţiile părţilor
    ART. 4.1
        Beneficiarul se obligă:
    a) să ramburseze finanţarea garantată conform contractului de credit şi eventualelor acte adiţionale la acesta;
    b) să utilizeze creditul pentru realizarea de investiţii/creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru. Tragerile din credit se pot efectua integral sau parţial, în conformitate cu reglementările interne ale instituţiilor de credit, numai pentru finanţarea obiectivului de investiţii şi/sau capitalului de lucru conform obiectului de activitate al beneficiarului în conformitate cu prevederile art. 3.2. alin. (4) din Convenţia de garantare şi plată. Creditele garantate în cadrul Programului IMM PROD şi nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene;
    c) să achite comisionul de administrare cuvenit F.N. G.C.I.M.M./F.R.C. în cazul în care creditul este nou contractat sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, după încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat;
    d) să achite eventualele diferenţe rezultate din regularizarea comisionului de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. la scadenţa finală a creditului contractat pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat;
    e) să achite comisionul de risc cuvenit M.F. în cazul în care creditul este nou contractat sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, după încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat;
    f) să achite eventualele diferenţe rezultate din regularizarea comisionului de risc cuvenit F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. la scadenţa finală a creditului contractat pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat;
    g) să prezinte instituţiei de credit finanţatoare garanţii colaterale care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării;
    h) să constituie în favoarea statului român, reprezentat de M.F., şi a instituţiei de credit o ipotecă mobiliară şi/sau imobiliară conform art. 10 alin. (1) şi (2) din OUG 24/2022, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita finanţării contractate;
    i) să restituie statului român, reprezentat de M.F., suma achitată în contul garanţiei acordate prin prezentul contract de garantare. În caz contrar, aceste debite vor fi recuperate de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin modalităţile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) să plătească dobânzi şi penalităţi de întârziere la sumele prevăzute la lit. i), egale cu cele prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru neplata la termen a obligaţiilor fiscale, calculate de către organele fiscale competente ale A.N.A.F. începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din plata garanţiei de stat şi până la data stingerii inclusiv şi recuperate de către organele fiscale competente ale A.N.A.F.


    ART. 4.2
        Finanţatorul se obligă:
    a) să verifice, la aprobarea finanţării, îndeplinirea de către Beneficiar a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3.1 din Convenţia de garantare şi plată a granturilor;
    b) să aprobe tragerile din credit/linia de credit acordată Beneficiarului numai pentru destinaţiile precizate la art. 25 alin. (11) din Procedura de implementare a Programului IMM PROD;
    c) să verifice destinaţia creditelor pentru realizarea de investiţii şi să urmărească utilizarea finanţării pe faze de execuţie, conform proiectului de investiţii şi detaliilor de execuţie;
    d) să asigure respectarea obligaţiei Beneficiarului de a constitui în favoarea statului român, reprezentat de M.F., şi a instituţiei de credit o ipotecă mobiliară şi/sau imobiliară conform art. 10 alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 24/2022, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita finanţării contractate;
    e) să acorde finanţările aferente creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru în cadrul Programului pe o perioadă de maximum 36 de luni, cu posibilitatea prelungirii acestora în condiţiile Programului;
    f) să acorde finanţările aferente creditelor de investiţii în cadrul Programului pe o perioadă de maximum 72 de luni;
    g) să transmită F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. două exemplare originale ale contractului de garantare şi două exemplare ale Acordului de finanţare; * Documentele semnate electronic sunt transmise sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă;
    h) lunar, până pe data de 15 a lunii curente pentru luna anterioară, să transmită către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., în format electronic, la adresa ftps://92.114.86.160/, informaţii referitoare la creditele garantate în cadrul Programului IMMPROD, componenta de dobândă ce trebuie acoperită prin grantul acordat de MF, respectiv până la data de 7 decembrie a anului de utilizare din credit pentru componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate;
    i) să prezinte, odată cu cererea de plată, documentele prevăzute la art. 9.1 alin. (1) din Convenţia de garantare şi plată a granturilor;
    j) să solicite şi să obţină acordul expres al F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. în cazul în care aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanţiilor constituite;
    k) să menţină condiţiile de creditare prevăzute la art. 1.4., 1.5. şi 1.6. din prezenta Convenţie de garantare şi plată a granturilor ;
    l) să solicite beneficiarului finanţării garantate asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, potrivit normelor interne proprii, pe toată durata finanţării garantate, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puţin decât valoarea de piaţă a bunului adus în garanţie. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligaţiei de asigurare a bunului, finanţatorul poate proceda la asigurarea acestuia pe cheltuială proprie şi să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la finanţator în baza unei convenţii încheiate între beneficiar şi finanţator;
    m) să asigure o perioadă de graţie de maximum 24 luni în cazul creditelor de investiţii acordate în cadrul Programului IMM PROD;
    n) să efectueze formalităţile de înscriere/reînnoire/modificare/radiere în/din Cartea funciară a imobilelor şi/sau din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare, a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare instituite în favoarea statului român, reprezentat prin M.F., iar radierea acestora se face în baza acordului F.N.G.C.I.M.M./F.R.C.;
    o) să solicite F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. acordul privind modificarea/radierea din cartea funciară/Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară atât a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare prevăzute la art. 10 alin. (1) şi (2) din OUG 24/2022 cât şi a garanţiilor colaterale;
    p) să solicite F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. emiterea acordului pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanţii colaterale, cât şi ipoteci legale, numai după ce instituţia de credit a analizat şi a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare şi doar în condiţiile în care aceasta se asigură că prin operaţiune nu este afectată posibilitatea statului român prin MF de a recupera creanţa;
    q) să solicite F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. emiterea acordului cu privire la lucrările de intervenţie şi/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizaţiei de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipotecă convenţională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinaţiei părţilor comune, superficii privind utilităţile publice, precum şi orice alte modificări care, deşi nu necesită obţinerea unei autorizaţii de construire, se înscriu în cartea funciară.
    r) sa solicite F.N.G.C.I.M.M/F.R.C. emiterea acordului cu privire la vânzarea bunurilor imobile/mobile care constituie atât garanţii colaterale, cât şi ipoteci legale, cu condiţia utilizării integrale a sumelor obţinute prin vânzare pentru rambursarea creditului garantat prin Program, după caz şi în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100% pentru creditele de investiţii. In cazurile în care sumele obţinute prin vânzare sunt mai mari decât soldul creditului rămas de rambursat, diferenţa va fi pusă la dispoziţia beneficiarului în conturile sale curente deschise la finanţator.
    s) sa notifice F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., de îndată ce a luat la cunoştinţă, despre situaţiile privind declanşarea procedurilor de insolvenţă, lichidare judiciara sau faliment a beneficiarului.


    ART. 4.3
        F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. se obligă:
    a) să solicite Finanţatorului informaţii suplimentare, atunci când elementele cuprinse în solicitarea de garantare/cererea de plată a garanţiei şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei;
    b) să analizeze solicitarea de garantare pe baza informaţiilor furnizate de Finanţator şi potrivit reglementărilor proprii şi normelor metodologice;
    c) să verifice îndeplinirea de către Finanţator a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de garantare, la termenele prevăzute de acesta;
    d) să monitorizeze garanţiile acordate prin urmărirea periodică a stadiului derulării liniei de credit garantate, pe baza situaţiilor furnizate de Finanţator, conform prevederilor Convenţiei de garantare şi plată;
    e) să verifice încadrarea cererii de plată în termenii Convenţiei de lucru cu finanţatorul şi ale prezentului contract de garantare;
    f) să aprobe cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii tuturor documentelor prevăzute la art. 9.1 alin. (1), a asumării de către instituţia de credit a verificării îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 7.6. alin. (3) şi a respectării obligaţiilor prevăzute la art. 1.6, art. 3.3 alin. (3) şi (4) şi art. 7.10. alin. (1) din Convenţiei de garantare şi plată;
    g) să respingă cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii incomplete a documentelor care însoţesc cererea de plată prevăzute la art. 9.1. alin. (1) şi/sau neasumării de către instituţia de credit a verificării îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 7.6. alin. (3) şi/sau a nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 1.6., art. 3.3 alin. (3) şi alin. (4) şi art. 7.10. alin. (1) din Convenţia de garantare şi plată;
    h) să restituie cererea de plată şi documentaţia însoţitoare în cazul în care aceasta a fost depusă înainte ca Beneficiarul să înregistreze cel puţin 60 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului;
    i) să comunice Finanţatorului decizia cu privire la aprobarea sau respingerea cererii de plată a garanţiei cel târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original;
    j) să comunice un înscris prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia, debitorului - beneficiar al finanţării garantate, precum şi spre ştiinţă instituţiei de credit. Înscrisul se va comunica prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii;
    k) să transmită, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), în vederea recuperării creanţei în condiţiile legii, următoarele documente:
    - dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul - beneficiar al finanţării garantate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    – contractul de garantare însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în original;
    – extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;

    l) să garanteze pentru securitatea transmiterii informaţiilor şi a documentelor referitoare la Programul IMM PROD, prin intermediul aplicaţiei web ce este pusă la dispoziţia Finanţatorului, şi, de asemenea, pentru remedierea oricărei disfuncţionalităţi tehnice sau de orice natură care poate apărea în utilizarea acesteia. Finanţatorul nu este răspunzător în faţa Beneficiarului sau a F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. dacă întârzierea transmiterii documentelor către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. sau transmiterea acestora într-un mod defectuos s-a datorat unei disfuncţionalităţi a aplicaţiei web;
    m) să soluţioneze, în termen de 10 zile lucrătoare, solicitările Finanţatorului privind modificarea unor clauze constând în erori materiale ale prezentului contract;
    n) să calculeze comisionul de risc datorat M.F. de către beneficiarul Programului, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul;
    o) să calculeze comisionul de administrare datorat F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. de către beneficiarul Programului IMM PROD, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar sau F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., dacă este cazul;
    p) să emită acordul pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, numai după ce instituţia de credit a analizat şi a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare şi doar în condiţiile în care aceasta se asigură că prin operaţiune nu este afectată posibilitatea statului român, prin MF, de a recupera creanţa;
    q) să emită acordul cu privire la lucrările de intervenţie şi/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizaţiei de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipotecă convenţională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinaţiei părţilor comune, superficii privind utilităţile publice, precum şi orice alte modificări care, deşi nu necesită obţinerea unei autorizaţii de construire, se înscriu în cartea funciară.
    r) să emită acordul cu privire la vânzarea bunurilor imobile/mobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, cu condiţia utilizării integrale a sumelor obţinute prin vânzare pentru rambursarea creditului garantat prin Program, după caz, şi în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100% pentru creditele de investiţii. În cazurile în care sumele obţinute prin vânzare sunt mai mari decât soldul creditului rămas de rambursat, diferenţa va fi pusă la dispoziţia beneficiarului în conturile sale curente deschise la finanţator


    CAP. V
    Descrierea şi constituirea garanţiilor accesorii
    ART. 5.1
    (1) În baza prevederilor art. 10 alin. (1) şi (2) din OUG nr. 24/2022, beneficiarul finanţării/terţii garanţi constituie în favoarea Finanţatorului, precum şi a statului român, prin MF, în calitate de cocreditori, următoarele garanţii, după caz:
    a) ipotecă legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate prin credit, în cazul creditelor pentru investiţii (se va descrie bunul ipotecat);
    b) ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul Programului IMM PROD la instituţia de credit finanţatoare, în cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanţării capitalului de lucru (se vor menţiona conturile beneficiarului);
    c) alte garanţii, după caz (se va descrie garanţia).

    (2) În temeiul prezentului contract, F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. mandatează Finanţatorul să încheie contractele de garanţie pentru garanţiile colaterale prevăzute la alin. (1) şi să efectueze formalităţile legale de publicitate ale garanţiilor colaterale, precum şi a ipotecii legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit, în cazul creditelor de investiţii.
        Sunt exceptate biletul la ordin, fideiusiunea, precum şi orice alte garanţii colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalităţi.

    (3) Formalităţile de înscriere, modificare, reînnoire şi radiere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare se efectuează de către Finanţator în/din cartea funciară a imobilelor şi/sau în/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate. Ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit, instituite în favoarea statului român, reprezentat de MF, şi a instituţiei de credit vor avea rangul I inclusive la data depunerii cererii de plata a garanţiei de către Finanţator la F.N.G.C.I.M.M/F.R.C. şi până la finalizarea procedurii de executare silită asupra bunului care face obiectul garanţiei. Fac excepţie ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare instituite în favoarea statului român, reprezentat de M.F., şi a instituţiei de credit, care vor putea avea rang secund în situaţia în care ipoteca de rangul I existentă este aferentă unui credit garantat în cadrul Programului IMM PROD.
        Pentru formalităţile de modificare/radiere atât a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare, cât şi a ipotecilor convenţionale, Finanţatorul trebuie să obţină acordul expres al F.N.G.C.I.M.M./F.R.C.

    (4) În cazul în care prin Program se finanţează o investiţie imobiliară, iar terenul pe care se construieşte activul finanţat prin creditul garantat în cadrul Programului se află în proprietatea beneficiarului, în baza contractului de garantare se instituie ipoteca legală asupra terenului şi construcţiei viitoare, finanţată prin Program, după ce, în prealabil, a fost notată autorizaţia de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de finanţator, urmând ca ipoteca legală de rang I să se extindă asupra construcţiei finalizate.
    (5) În cazul primirii de către instituţia de credit nu contesta pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicată de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. în temeiul contractului de garantare, ipotecile legale, precum şi celelalte garanţii colaterale vor fi consolidate automat şi fără altă formalitate în favoarea instituţiei de credit cu păstrarea rangului de la data înscrierii iniţiale, pentru valoarea integrală a obligaţiilor financiare datorate conform documentaţiei de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituţiei de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenţionale instituite în favoarea statului român, în baza documentaţiei care atestă respingerea cererii de plată a garanţiei. În solicitarea instituţiei de credit trebuie menţionat în mod expres faptul că aceasta nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţie comunicată de F.N.G.C.I.M.M/F.R.C..
    (6) În cazul în care instituţia de credit contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicată de F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., la momentul comunicării de către instanţa de judecată a hotărârii definitive prin care se confirmă această respingere, ipotecile legale, precum şi celelalte garanţii colaterale vor fi consolidate automat şi fără altă formalitate în favoarea instituţiei de credit, cu păstrarea rangului de la data înscrierii iniţiale, pentru valoarea integrală a obligaţiilor financiare datorate conform documentaţiei de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituţiei de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenţionale instituite în favoarea statului român, în baza hotărârii definitive care atestă respingerea cererii de plată a garanţiei.
    (7) Atunci când bunul asupra căruia se va constitui ipoteca legală face parte din patrimoniul de afectaţiune al beneficiarilor organizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, instituţia finanţatoare va solicita acordul persoanei/persoanelor fizice proprietare a/ale bunului cu privire la instituirea ipotecii legale.

    CAP. VI
    Plata garanţiei
    ART. 6.1
        În cazul în care Beneficiarul Programului IMM PROD nu îşi îndeplineşte obligaţiile de plată care îi revin în baza contractului de credit, Finanţatorul poate solicita executarea garanţiei emise de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., în numele şi în contul statului, prin transmiterea cererii de plată. Cererea de plată se transmite F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. ulterior trecerii la restanţă a întregii finanţări garantate nerambursate, după înregistrarea de către beneficiar a cel puţin 60 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului şi după executarea garanţiei ipotecare mobiliare asupra depozitului colateral constituit de beneficiar, dacă este cazul.

    ART. 6.2
    (1) În termen de cel mult S5 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, F.N.G.C.I.M.M. /FRC aprobă sau respinge cererea de plată a garanţiei.
    (2) F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. aprobă cererea de plată a garanţiei în condiţiile prevăzute la art. 9.2. alin. (2) din Convenţia de garantare şi plata a granturilor.
    (3) F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. respinge cererea de plată a garanţiei în condiţiile prevăzute la art. 9.2. alin. (4) din Convenţia de garantare şi plata a granturilor.
    (4) După încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Programului, ulterior transmiterii cererii de plată, instituţia de credit transmite F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., letric, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. va modifica valoarea de executare a garanţiei printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei.
    (5) Plata garanţiei se face de către M.F. într-un cont unic al instituţiei de credit finanţatoare, pe baza deciziei F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. de aprobare a cererii de plată, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea deciziei F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. de aprobare a cererii de plată, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la F.N. G.C.I.M.M./F.R.C. a cererii de plată.
    (6) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii valorii de executare a garanţiei, M.F. transmite F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. dovada efectuării plăţii.
    (7) După primirea dovezii efectuării plăţii potrivit alin. (6), F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. întocmeşte un înscris care reprezintă titlu de creanţă bugetară, în sensul prevederilor art. 1 pct. 38 din Codul de procedură fiscală, prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia. Titlul de creanţă se comunică debitorului - beneficiar al finanţării garantate, prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii prevăzute la alin. (6).
    (8) În cazul în care comunicarea titlului de creanţă nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afişarea, concomitent, la sediul F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. şi pe pagina de internet a acestuia, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis titlul de creanţă bugetară pe numele debitorului.
    (9) Anunţul prevăzut la alin. (8) se menţine afişat cel puţin 60 de zile de la data publicării acestuia.
    (10) În cazul în care titlul de creanţă bugetară se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.
    (11) Termenul de plată voluntară a obligaţiei rezultate din executarea contractului de garantare este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanţă bugetară.
    (12) La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (11), titlul de creanţă bugetară devine titlu executoriu.
    (13) Titlul executoriu prevăzut la alin. (12) se înaintează de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea recuperării creanţei bugetare rezultate din executarea garanţiei de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în vederea recuperării creanţei bugetare, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. VII
    Răspunderea părţilor
    ART. 7.1
        Părţile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentului contract şi legislaţiei corespunzătoare aplicabile acestuia, cu excepţia cazurilor în care nerespectarea se datorează forţei majore, faptului celeilalte părţi ori îndeplinirii unei activităţi impuse de lege.

    CAP. VIII
    Litigii
    ART. 8.1
        Orice neînţelegere apărută între părţile semnatare în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentului contract va fi soluţionată de părţi pe cale amiabilă. În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe această cale, părţile convin ca neînţelegerile să fie soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul social al M.F.

    CAP. IX
    Dispoziţii finale
    ART. 9.1
        Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C.

    ART. 9.2
        Modificarea prezentului contract se poate face numai prin acordul părţilor, materializat în acte adiţionale, numai după transmiterea exemplarului original al contractului de garantare valabil semnat.

    ART. 9.3
        Răspunderea asumată de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. în temeiul prezentului contract de garantare încetează în următoarele situaţii:
    a) data rambursării integrale de către beneficiar a creditului garantat, la termen sau anticipată;
    b) data la care se stinge integral obligaţia de rambursare a creditului garantat că urmare a virării contravalorii despăgubirilor;
    c) data la care M.F. plăteşte valoarea de executare a garanţiei;
    d) data comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei în cazul nerespectării de către instituţia de credit a obligaţiilor referitoare la plata garanţiei;
    e) data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. a comunicării instituţiei de credit cu privire la renunţarea la garanţie.


    ART. 9.4
     Prezentul contract de garantare este valabil până la data de ............, sub rezerva dispoziţiilor art. 9.3.

    ART. 9.5
        Dispoziţiile prezentului contract se completează cu cele din legislaţia generală aplicabilă, respectiv din O.U.G. nr. 24/2022.

    ART. 9.6
        În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din O.U.G. nr. 24/2022, prezentul contract de garantare constituie titlu executoriu.

    ART. 9.7
        Părţile sunt de acord ca, în vederea recuperării sumei achitate în contul garanţiei acordate prin prezentul contract, Finanţatorul, fără a solicita consimţământul Beneficiarului, să urmeze instrucţiunile prin care organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală dispun de sumele aflate în contul Beneficiarului.

        Prezentul contract a fost redactat şi încheiat astăzi, ................., în cel puţin 4 exemplare originale, câte unul pentru Finanţator*1) şi Beneficiar şi două pentru F.N.G.C.I.M.M./F.R.C.
        *1) În situaţia în care asupra activului finanţat din credit se instituie ipotecă legală imobiliară, pentru finanţator se vor emite două exemplare originale, din care un exemplar original pentru ANCPI.


┌────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┐
│F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. │Finanţator, │Beneficiar, │
├────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│........................│........................│........................│
└────────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┘


    ANEXA 9

    la convenţie
        SOLICITARE DE RENUNŢARE
        la garanţia acordată în cadrul Programului IMM PROD
        Finanţatorul, prin ........................, cu sediul în localitatea ............, str. ............ nr. ..., judeţul/sectorul ............, înmatriculat la registrul comerţului cu nr. ............, cod unic de înregistrare ............, telefon ............, fax ............, e-mail ............, reprezentat de ........................, în calitate de ............, şi de ............, în calitate de ............, solicită F.N.G.C.I.M.M/F.R.C. renunţarea la garanţia acordată în baza contractului de garantare nr. ............ pentru beneficiarul ............, CUI ............, înregistrat la registrul comerţului ............, întrucât beneficiarul nu a semnat contractul de garantare şi acordul de finanţare.
        Ataşăm la prezenta toate exemplarele contractului de garantare, precum şi pe cele ale acordului de finanţare.
        Persoana de contact din partea Finanţatorului: dl/dna ........................, funcţia ............, tel. ............, e-mail ............
        Finanţator
        Persoane autorizate,
        ............

    ANEXA 10

    la convenţie
        SOLICITARE DE RADIERE*1)
        a ipotecii imobiliare/mobiliare înscrise în favoarea statului român în cadrul Programului IMM PROD
        *1) Forma solicitării va fi adaptată în funcţie de categoria bunului pentru care Finanţatorul solicită acordul de radiere.
        Emisă în baza prevederilor Convenţiei nr. ........../........,
    1. Finanţatorul ............, prin Sucursala/Agenţia ............, cu sediul în localitatea ............, str. ............ nr. ..., judeţul/sectorul ............, înmatriculat la registrul comerţului cu nr. ............, cod unic de înregistrare ............, telefon ............, fax ............, email ............, reprezentat de ............, în calitate de ............, şi de ............, în calitate de ............, solicită F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. acordul pentru radierea ipotecii legale şi convenţionale imobiliare/mobiliare, instituite conform prevederilor art. 13 alin. (1), (2) şi (3) şi art. 27 alin. (1) din Procedura de implementare a Programului IMM PROD, în favoarea statului român, în baza Contractului de garantare nr. .../.........., încheiat cu
        Beneficiarul ............, înregistrat la registrul comerţului cu nr. J.../...../....., cod unic de înregistrare ............, ca urmare a rambursării integrale a creditului garantat/neutilizării creditului garantat.

    2. Adresa imobilului pentru care se solicită acordul F.N.G.C.I.M.M./F.R.C.: str. ............ nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ...., localitatea ............ judeţul/sectorul ............
    3. Date de identificare a bunului mobil pentru care se solicită acordul F.N.G.C.I.M.M./F.R.C.
        ................................................
        ................................................

    4. Data rambursării integrale a creditului garantat: ............
    5. Valoarea sumei rambursate integral, din creditul garantat ............lei
    6. Documentele care stau la baza solicitării de radiere, în copie:
    - extrasul de cont de credit al beneficiarului sau un document echivalent din care să rezulte data rambursării integrale a creditului şi suma rambursată;
    – contractul de garantare;
    – extrasele de carte funciară şi/sau extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanţiile accesorii finanţării garantate, din care rezultă intabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de M.F., proporţional cu procentul de garantare. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic.

        Persoana de contact din partea Finanţatorului: dl/dna ........................, funcţia ............, tel. ............, e-mail ............
        Finanţator
        Persoane autorizate,
        ............

    ANEXA 11

    la convenţie
        ACORD*1)
        privind radierea ipotecii imobiliare/mobiliare înscrise în favoarea statului român în cadrul Programului IMMPROD
        *1) Forma acordului va fi adaptată în funcţie de categoria bunului pentru care Finanţatorul solicită acordul de radiere.
        Către
        Finanţator: ........................
        Beneficiar .........................
        Datele de identificare ale bunurilor mobile/imobile pentru care se solicită acordul F.N.G.C.I.M.M./F.R.C ....................................
     Având în vedere Adresa dumneavoastră nr. ..../....... înregistrată la F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. cu nr. ............, în conformitate cu art. 27 alin. (6) din Procedura de implementare a Programului IMM PROD, vă transmitem acordul F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., exprimat în numele şi în contul statului român, prin Ministerul Finanţelor, în ceea ce priveşte radierea din Cartea funciară a imobilului/din extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară a dreptului de ipotecă imobiliară/mobiliară de rang I, instituit în baza Contractului de garantare nr. ............,
        Beneficiar ........................înregistrat la registrul comerţului cu nr. J.../.../..., cod unic de înregistrare ............., deoarece creditul acordat de Finanţator prin Programul IMM PROD a fost rambursat integral/nu a fost utilizat.
        Pentru bunurile imobile formalităţile de radiere a ipotecii legale şi a interdicţiilor prevăzute de lege se vor realiza în condiţiile art. 37 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
        Prezentul acord s-a întocmit în două exemplare originale, din care unul pentru F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. şi unul pentru Finanţator.
        F.N.G.C.I.M.M./F.R.C.
        Persoane autorizate,
        ......................

    ANEXA 12

    la Convenţie
        ACORD DE CONSULTARE
        a bazei de date a Ministerului Finanţelor
        Nr. [][][][][][][][]..........
        (data emiterii)
        Prin prezenta, subsemnatul(a), ......................, identificat(ă) cu B. I./C.I. seria ... nr. ....., eliberat(ă) de ...................... la data de ............., cod numeric personal ......................, cu domiciliul în localitatea ............., str. ................. nr. ..., bl. ...., sc. ..., ap. ...., sectorul/judeţul ............, funcţia deţinută în cadrul întreprinderii ......................, în calitate de reprezentant legal al S.C. ......................, CUI ......................, declar pe propria răspundere că sunt de acord ca persoanele împuternicite de F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., CUI 14367083, cu sediul social în Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1să solicite certificatul de atestare fiscală pentru întreprindere, cu condiţia respectării prevederilor art. 11 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Numele şi prenumele ........................
        Funcţia ............ Data semnării ............
        Semnătura autorizată ............

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016