Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXĂ din 26 august 2020  privind modificarea Manualului de procedură pentru implementarea proiectelor finanţate prin Măsura 20 - Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXĂ din 26 august 2020 privind modificarea Manualului de procedură pentru implementarea proiectelor finanţate prin Măsura 20 - "Asistenţă tehnică" descrisă în capitolul 15.6 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020, aprobat prin ORDINUL nr. 30 din 8 ianuarie 2016

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 815 bis din 4 septembrie 2020
──────────
    Conţinută de ORDINUL nr. 252 din 26 august 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 815 din 4 septembrie 2020.
──────────
    CAP. 1
    Consideraţii generale
    1.1. Scopul procedurii de implementare tehnică a măsurii "Asistenţă Tehnică" (M20)
        Prezentul manual este utilizat de personalul DGDR AM PNDR cu atribuţii în implementarea tehnică a măsurii M20 - "Asistenţă Tehnică" din cadrul PNDR 2014 - 2020. Prin intermediul acestui manual sunt explicate etapele de implementare tehnică a măsurii M20 - Asistenţa Tehnică, a acţiunilor şi a proiectelor finanţate prin această măsură.
        Procesul de selecţie în cadrul măsurii M20 - "Asistenţă Tehnică" realizează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin DGDR - AM PNDR pentru nevoile proprii, şi se supune prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare privind achiziţiile publice.
        Atribuirea contractelor de achiziţie publică de servicii şi produse se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac, cu modificările şi completările ulterioare.

    1.2. Definiţii şi prescurtări
        În sensul prezentului manual vor fi folosite următoarele definiţii şi prescurtări:
        Autoritatea de Management pentru PNDR - conform Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitatelor cu modificările ulterioare, Direcţia Generală Dezvoltare Rurală (DGDR), exercită funcţia de autoritate de management pentru PNDR, inclusiv în derularea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).
        Agenţia de Plată - Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, este agenţie de plăţi acreditată cu rol de a asigura gestionarea şi controlul cheltuielilor din FEADR.
        Autoritatea Contractantă - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru DGDR AM-PNDR.
        Beneficiar - organism public, aşa cum este menţionat în fişa măsurii de asistenţă tehnică din PNDR 2014-2020, care beneficiază de proiecte finanţate prin măsura de asistenţă tehnică.
        Candidat - orice operator economic care a depus o solicitare de participare în cadrul unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare ori care a fost invitat să participe la o procedură de negociere fără publicarea prealabilă pentru proiectele finanţate prin măsura asistenţă tehnică pentru Autoritatea de Management (AM).
        Concurent - oricare operator economic care a prezentat un proiect în cadrul unui concurs de soluţii pentru proiectele finanţate prin măsura asistenţă tehnică pentru AM.
        Furnizor/Prestator - entitatea care pune la dispoziţia unui contractant produse, inclusiv servicii de instalare sau amplasare a acestora, dacă este cazul, ori care prestează servicii către acesta, care nu are calitatea de subcontractant.
        Documentaţie de atribuire - documentul achiziţiei care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi alte informaţii necesare pentru a asupra operatorilor economici o informare completă, corectă şi explicită cu privire la cerinţe sau elemente ale achiziţiei, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice ori documentul descriptiv, condiţiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către candidaţi/ofertanţi, informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile.
        Fonduri publice - fonduri provenite din bugetul de stat şi bugetul Uniunii Europene.
        Forţa majoră - un eveniment mai presus de voinţa candidatului/ofertantului desemnat câştigător, care nu se datorează greşelii sau vinei acestuia, care nu putea fi prevăzut şi care face imposibilă încheierea contractului de achiziţie publică; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă.
        Garanţia de participare - instrumentul aferent modului de prezentare a ofertei care se constituie pentru a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui comportament necorespunzător al ofertantului pe toată perioada implicării sale în procedura de atribuire.
        Garanţia de bună execuţie a contractului - se constituie de către contractant pentru a asigura autoritatea contractantă de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.
        Ofertant - oricare operator economic care a depus ofertă în cadrul unei proceduri de atribuire pentru proiectele finanţate prin măsura asistenţă tehnică pentru AM.
        Ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică, format din propunere financiară şi propunere tehnică, precum şi alte documente stabilite prin documentaţia de atribuire precum şi alte documente stabilite prin documentaţia de atribuire de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică.
        Operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piaţă executarea de lucrări şi/sau a unei construcţii, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entităţi.
        DUAE - documentul unic de achiziţii european furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard stabilit de Comisia Europeană, constând în declaraţia pe proprie răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie.
        e-Certis - sistemul electronic implementat şi administrat de către Comisia Europeană cuprinzând informaţii privind certificate şi alte documente justificative solicitate în mod obişnuit de autorităţile contractante în cadrul procedurilor de atribuire.
        Zile - zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare.
        Procedura de atribuire - etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractantă şi de către candidaţi/ofertanţi pentru ca acordul părţilor privind angajarea în contractul de achiziţie publică să fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: licitaţia deschisă, licitaţia restrânsă, dialogul competitiv, negocierea, procedura simplificată, concursul de soluţii.
        Propunere financiară - parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, tarif, alte condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin documentaţia de atribuire.
        Propunere tehnică - parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini sau, după caz, din documentaţia descriptivă.
        Proiect - orice operaţiune realizată de către beneficiar în cadrul Programului şi finanţată din fondurile măsurii de Asistenţă Tehnică.
        Responsabil de procedură - persoana desemnată din cadrul Serviciului Asistenţă Tehnică care asigură respectarea legislaţiei şi normelor în domeniul achiziţiilor publice şi aplicarea acestora privind elaborarea documentaţiei de atribuire şi desfăşurarea procedurii de achiziţie publică, asigurând de asemenea respectarea procedurilor interne.
        Responsabil de proiect - persoană desemnată din cadrul SAT, care va asigura respectarea procedurii interne, asigurând monitorizarea proiectului.
        Responsabil angajamente legale cu instituţii financiare internaţionale - persoană din cadrul DGDR-AMPNDR nominalizată de către ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale la propunerea directorului general şi/sau a secretarului de stat coordonator, care va asigura coordonarea activităţilor din cadrul contractului, stabilirea întâlnirilor cu staful tehnic al contractantului, supervizarea directă a activităţii echipelor tehnice implicate în proiect, a experţilor cheie nominalizaţi în cadrul contractului şi altor colaboratori implicaţi.
        Responsabil tehnic - reprezentantul beneficiarului nevoii de asistenţă tehnică, responsabil pentru partea tehnică a proiectului şi implementarea acestuia.
        Utilizator SEAP - persoană desemnată din cadrul SAT care a primit cont utilizator (username) şi parolă pentru a accesa Sistemul Electronic de Achiziţii Publice ori de câte ori este cazul pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului.
        Vocabularul comun al achiziţiilor publice - CPV - desemnează nomenclatorul de referinţă aplicabil contractelor de achiziţie publică, adoptat prin Regulamentul nr. 2195/2002/CE al Parlamentului European şi al Consiliului privind vocabularul comun al achiziţiilor publice, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Seria L, nr. 340 din 16 decembrie 2002, cu modificările ulterioare, asigurând corespondenţa cu alte nomenclatoare existente.
        Mecanism informatic pentru proceduri simplificate - facilitatea tehnică implementată în SEAP pentru derularea procedurilor simplificate.

        Prescurtări
        AC - Autoritatea Competentă
        AFIR - Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale
        ANAP - Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
        CNSC - Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
        CRFIR - Centrul Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale
        CDRJ - Compartiment Dezvoltare Rurală Judeţean
        DGDR-AM PNDR - Direcţia Generală Dezvoltare Rurală - Autoritate de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
        DATFP - Direcţia Asistenţă Tehnică şi Formare Profesională
        FEADR - Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
        MADR - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
        MFP - Ministerul Finanţelor Publice
        OC - Organismul de coordonare
        OJFIR - Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale
        PNDR - Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
        SAT - Serviciul Asistentă Tehnică din cadrul MADR
        SEAP - Sistemul Electronic de Achiziţii Publice


    1.3. Referinţe legislative
    1.3.1. Legislaţia europeană
    1. Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului cu modificările şi completările ulterioare;
    3. Regulamentul Delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de introducere a unor dispoziţii tranzitorii;
    4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);
    5. Regulamentul Delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro;
    6. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparenţa;
    7. Regulamentul (UE) nr. 1336/2013 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE şi 2009/81/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii.
    8. Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 3508 din 26 mai 2015 de aprobare a programului de dezvoltare rurală al României pentru sprijin din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, cu modificările ulterioare.
    9. Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE.

    1.3.2. Legislaţia naţională
    1. Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare;
    2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015;
    3. Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
    4. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare;
    5. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu modificările şi completările ulterioare;
    6. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    7. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra deceniului achiziţiilor publice;
    8. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 56/2016;
    9. Lege nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante;
    10. Ordinul Preşedintelui ANAP nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectorial;
    11. Instrucţiunea nr. 1/2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi art. 178 alin. (8) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
    12. Instrucţiunea nr. 2/2017, în aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
    13. Instrucţiunea nr. 1/2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
    14. Instrucţiunea nr. 2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială;
    15. Instrucţiunea nr. 1/2019 pentru modificarea Instrucţiunii Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială;
    16. Ordin nr. 1.017/2019 privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard de atribuire a contactului de achiziţie publică/sectorială de produse, precum şi a modalităţii de completare a anunţului de participare/de participare simplificat;
    17. Ordin nr. 1.581/2018 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii;
    18. Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    19. Ordin nr. 200/19.06.2017 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 9.751/2016 pentru aprobarea Manualului de procedură pentru implementarea Măsurii 20 - "Asistenţă tehnică" precum şi pentru plata contractelor de achiziţie publică finanţate prin Măsura 1 - "Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare", Măsura 2 - "Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei şi servicii de înlocuire în cadrul fermei" şi Măsura 20 - "Asistenţă tehnică" din cadrul PNDR 2014-2020.

        IMPORTANT!
        În cazul în care intervin completări sau modificări ale actelor normative în vigoare după data aprobării prezentului manual, personalul MADR prin DGDR, AM-PNDR implicat în derularea măsurii M20 - Asistenţa Tehnică va aplica direct noile prevederi legislative, până în momentul modificării manualului de procedură în conformitate cu acestea.


    1.4. Prezentarea măsurii M20 - Asistenţa Tehnică (AT)
        Prin măsura de asistenţă tehnică se vor sprijini acţiunii de pregătire, gestionare, monitorizare, evaluare, informare şi comunicare, colaborare în reţea, soluţionarea reclamaţiilor, control şi audit pentru PNDR.
        Prin intermediul M20 - Asistenţă Tehnică se vor finanţa cu respectarea prevederilor capitolului 15.6 Asistenţă Tehnică din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2013 - 2020 şi a Ordinului de ministru nr. 198/09.03.2018 privind completarea OMADR nr. 391/2016 referitor la cheltuielile eligibile menţionate în capitolul 15.6 Descrierea modului de utilizare a asistenţei tehnice din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, efectuate de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale:
    1. proiecte de asistenţă tehnică, contractate cu respectarea legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice;
    2. cheltuieli efectuate direct care nu necesită implementarea sub formă de proiect.

        Beneficiarii măsurii de AT sunt: AM PNDR, AFIR, APIA, AC, OC şi ANSVSA şi Garda Forestieră.
    1.4.1. Obiectivele măsurii M20 - Asistenţă Tehnică
        Măsura de asistenţă tehnică (AT) contribuie la implementarea efectivă, eficientă, corectă şi transparentă a PNDR 2014-2020.
        Obiectivul principal al utilizării asistenţei tehnice îl constituie întărirea capacităţii administrative la nivelul autorităţilor responsabile de implementarea PNDR în corelare cu prevederile Acordului de Parteneriat.
        Măsura de asistenţă tehnică (AT) contribuie la implementarea efectivă a PNDR prin următoarele tipuri de activităţi:
        ● realizarea de studii, documentaţii, cercetări, etc;
        ● creşterea competenţelor administrative şi de management ale personalului de la nivelul beneficiarilor măsurii;
        ● sprijinirea activităţilor de implementare şi control;
        ● dezvoltarea şi actualizarea software-ului necesar derulării programului, asigurarea suportului tehnic şi logistic necesar;
        ● monitorizarea şi evaluarea programului (colectarea, actualizarea şi interpretarea informaţiilor referitoare la măsurile PNDR, implementarea planului de evaluare a Programului, precum şi realizarea evaluării ex-ante a Programului următor (post 2020) şi a evaluării ex-post a PNDR 2007-2013);
        ● sprijinirea activităţilor Comitetului de Monitorizare;
        ● implementarea strategiei de informare şt promovare a PNDR;
        ● îmbunătăţirea controlului şi auditului la nivelul autorităţilor responsabile de implementarea programului;
        ● implementarea de acţiuni în vederea eliminării corupţiei cu impact asupra managementului financiar al programului, transparenţei cheltuielilor şi eficienţei controalelor;
        ● implementarea de acţiuni de întărire a capacităţii administrative a autorităţilor responsabile de managementul, implementarea şi controlul PNDR;
        ● implementarea de acţiuni de reducere a sarcinii administrative.    CAP. 2
    Structura de implementare a măsurii M20 - Asistenţă tehnică
        Măsura M20 - Asistenţă Tehnică din cadrul PNDR este implementată în perioada de programare 2014-2020 cu posibilitatea de prelungire pe baza propunerii de Regulament nr. 392/2018 până la 31 decembrie 2023, de către MADR prin DGDR - AM PNDR în ceea ce priveşte operaţiunile de asistenţă tehnică proprii, ale autorităţii competente şi organismului de coordonare a agenţiilor de plăţi şi de către AFIR, respectiv APIA, pentru operaţiunile de asistenţă tehnică proprii acestora, potrivit prevederilor art. 22 alin. (2) lit. a) din H.G. nr. 226/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
        În cadrul DGDR - AM PNDR, structura de gestionare şi implementare a M20 - Asistenţă Tehnică este reprezentată de către Serviciul Asistentă Tehnică (SAT)
    2.1. Serviciul Asistentă Tehnică
        Serviciul Asistenţă Tehnică are relaţii funcţionale cu toate Direcţiile şi Serviciile din cadrul MADR şi relaţii de colaborare cu instituţiile implicate în implementarea PNDR şi cu beneficiarii măsurii de asistenţă tehnică prevăzuţi la capitolul 15.6 din Programul Naţional Dezvoltare Rurală 2014 - 2020.
        Principalele atribuţii specifice ale Serviciului Asistenţă Tehnică sunt:
    a) elaborează şi după caz, modifică fişa tehnică pentru implementarea măsurii "Asistenţă Tehnică" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020;
    b) inventariază nevoile de asistenţă tehnică la nivelul beneficiarilor măsurii de asistenţă tehnică pentru care DGDR - AM PNDR, implementează proiecte şi elaborează sau, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale DGDR-AM PNDR sau alţi beneficiari strategia anuală de contractare;
    c) elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante programul anual al achiziţiilor publice;
    d) elaborează, după caz, propuneri de teme/proiecte şi documentaţiile de atribuire pentru proiectele finanţate din măsura "Asistenţă Tehnică" din cadrul Programelor Naţionale de Dezvoltare Rurală 2014-2020;
    e) coordonează activitatea de elaborare a documentaţiilor privind achiziţiile publice de bunuri şi servicii, a anunţurilor de participare la licitaţii şi a clarificărilor (împreună cu serviciile de specialitate, dacă este cazul), în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor finanţate prin măsura "Asistenţă Tehnică" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare;
    f) asigură, cu sprijinul celorlalte compartimente ale DGDR-AM PNDR, în funcţie de specificul documentaţiei de atribuire şi de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurilor de atribuire, întocmirea şi verificarea documentaţiilor privind achiziţiile publice de bunuri şi servicii (cu excepţia caietelor de sarcini, a documentaţiilor descriptive şi a strategiei de contractare ce este elaborată în comun cu biroul/serviciul ce elaborează referatul de necesitate), a anunţurilor de participare/anunţuri de participare simplificate la procedura de atribuire a contractelor şi a clarificărilor din cadrul procedurilor de atribuire a contractelor finanţate prin măsura "Asistenţă Tehnică" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare;
    g) derulează procedurile de atribuire a contractelor din măsura "Asistenţă Tehnică" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare;
    h) asigură primirea, înregistrarea şi păstrarea ofertelor;
    i) solicită Direcţiei Juridice din cadrul MADR, în baza acordului de delegare, participarea în comisiile de evaluare;
    j) asigură comunicarea către ofertanţii participanţi a rezultatelor procedurilor de achiziţie publică;
    k) asigură întocmirea şi transmiterea către direcţiile de specialitate din cadrul ANAP a datelor referitoare la monitorizarea atribuirii contractelor de achiziţii publice;
    m) coordonează, asigură monitorizarea şi implementarea proiectelor măsurii Asistenţă Tehnică din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, pentru proiectele proprii DGDR-AM PNDR, conform procedurii de implementare tehnică, până la finalizarea şi decontarea lor de către Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale;
    n) finalizează procedurile de atribuire şi asigură trasabilitatea acţiunilor aferente procedurilor de atribuire a contractului prin elaborarea dosarului achiziţiei publice;
    o) participă la evaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurilor de achiziţii publice finanţate prin măsura de asistenţă tehnică din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020;
    p) elaborează şi actualizează procedura pentru derularea achiziţiilor publice din cadrul măsurii "Asistenţă Tehnică", în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare;
    q) pregăteşte documentele suport pentru misiunile de audit şi implementează recomandările rezultate în urma misiunilor de audit interne şi externe, care vizează măsurile specifice activităţii serviciului;
    r) avizează manualele de procedură elaborate de AFIR/organisme delegate pentru implementarea măsurilor specifice activităţii serviciului, împreună cu Serviciul Metodologie din cadrul DGDR-AM PNDR;
    s) ţine evidenţa documentelor elaborate şi asigură după caz publicitatea/confidenţialitatea şi arhivarea acestora;
    ş) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea DGDR - AM PNDR care decurg din legislaţia naţională sau din implementarea legislaţiei Uniunii Europene.
    t) realizează achiziţiile directe finanţate din Măsura 20 Asistenţă Tehnică.

        Celelalte compartimente ale autorităţii contractante au obligaţia de a sprijini activitatea compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor publice, în funcţie de specificul şi complexitatea obiectului achiziţiei.
        Sprijinirea activităţii compartimentului intern socializat în domeniul achiziţiilor publice se realizează, fără a se limita la acestea, după cum urmează:
    - transmiterea Referatelor de necesitate care cuprind necesităţile de produse, servicii şi lucrări, valoarea estimată a acestora, precum şi informaţiile de care dispun, potrivit competenţelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri cadru. Referatul de necesitate este un document intern emis de fiecare compartiment din cadrul autorităţii contractante care cuprinde necesităţile de produse, servicii şi lucrări identificate precum şi preţul unitar/total al necesităţilor. Acesta va fi semnat de către persoana/persoanele ce îl elaborează, va fi avizat de către şeful de birou/serviciu şi directorul direcţiei ce coordonează activitatea compartimentului unde a apărut necesitatea (birou/serviciu) şi va fi aprobat de către directorul general al DGDR - AM PNDR. Ulterior semnării acesta va fi înaintat SAT pentru a fi inclus în programul anual al achiziţiilor publice şi va fi actualizată strategia de contractare anuală.
    – transmiterea, dacă este cazul, a specificaţiilor tehnice aşa cum sunt acestea prevăzute la art. 155 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    – în funcţie de natura şi complexitatea necesităţilor identificate în referatele de necesitate, transmiterea de informaţii cu privire la preţul unitar/total actualizat al respectivelor necesităţi, în urma unei cercetări a pieţei sau pe bază istorică;
    – informarea cu privire la fondurile alocate pentru fiecare destinaţie, precum şi poziţia bugetară a acestora;
    – informarea justificată cu privire la eventualele modificări intervenite în execuţia contractelor/acordurilor cadru, care cuprinde cauza, motivele şi oportunitatea modificărilor propuse;
    – transmiterea documentului constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale.

        Compartimentul intern specializat în achiziţii SAT va fi sprijinit de către compartimentul/serviciul/direcţia beneficiar/beneficiară a achiziţiei în buza art. 2 alin. (3) lit. c) şi alin. (5) lit. a) şi b) din Anexa la H.G. nr. 395/2016, prin transmiterea şi asumarea, prin semnătură, a specificaţiilor tehnice pe baza cărora se elaborează caietul de sarcini, cu excepţia proiectelor care sunt iniţiate de către Serviciul de Asistenţă Tehnică.

    2.2. Cadrul organizaţional ierarhic şi funcţional:
        Serviciul Asistenţă Tehnică (SAT) funcţionează în cadrul Direcţiei Asistenţă Tehnică şi Formare Profesională (DATFP), în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/R/26.01.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare.
        Serviciul de Asistenţă Tehnică, se subordonează directorului Direcţiei Asistenţă Tehnică şi Formare Profesională (DATFP) şi directorului general al DGDR AM-PNDR.
        Serviciul Asistenţă Tehnică are relaţii funcţionale cu toate Direcţiile şi Serviciile din cadrul MADR, şi relaţii de colaborare cu instituţiile implicate în implementarea PNDR şi cu beneficiarii măsurii de asistenţă tehnică din cadrul PNDR.

    2.3. Mecanisme de control intern şi extern
    2.3.1. Control intern AM-PNDR
        La nivelul serviciului, controlul intern se realizează de către şeful de serviciu, care verifică, controlează şi coordonează activitatea tuturor angajaţilor serviciului, conform Fişei postului.
        Funcţionarea efectivă a sistemului de control desfăşurat de Autoritatea de Management pentru verificarea respectării procedurilor şi activităţilor specifice prevăzute în acordurile de delegare încheiate între DGDR AM PNDR şi AFIR, precum şi alte structuri din cadrul MADR, este asigurată prin structura organizatorică a Direcţiei Generale de Control, Antifraudă şi Inspecţii cu respectarea legislaţiei europene, naţionale şi a procedurilor interne, în vederea:
    - implementării Programului într-un mod eficient, eficace şi corect;
    – respectării cadrului legal şi procedural stabilit;
    – protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene;
    – îmbunătăţirii şi/sau modificării Programului pentru atingerea obiectivelor.

        Controlul vizează două aspecte:
    - pe de-o parte asigurarea respectării regulilor de procedură;
    – pe de altă parte analiza termenelor de instrumentare a dosarelor.

        Rezultatele acestor controale vor fi analizate de Autoritatea de Management care trebuie să stabilească măsurile corective ce vor fi luate în vederea îmbunătăţirii dispozitivului său, pentru realizarea următoarelor obiective specifice:
    - Punerea la dispoziţia factorilor implicaţi a tuturor informaţiilor referitoare la gestionarea şi implementarea măsurilor;
    – Informarea periodică a autorităţilor regionale, naţionale şi europene cu privire la evoluţia măsurilor;
    – Intervenţia în timp real asupra întregului lanţ de gestionare al FEADR.


    2.3.2. Control extern
        Activitatea MADR realizată prin DGDR-AM PNDR poate face de asemenea obiectul atât al controalelor Uniunii Europene, cât şi al organismelor naţionale specializate.
        Autorităţile naţionale de control asupra MADR sunt: Curtea de Conturi a României - Autoritatea de Audit şi/sau DLAF, după caz.
        Uniunea Europeană realizează funcţia de control prin Comisia Europeană (DG AGRI), Curtea de Conturi Europeană şi alte organisme autorizate.
        Comisia Europeană şi Curtea de Conturi Europeană vor avea dreptul în timpul implementării Programului, de a trimite agenţi sau reprezentanţi autorizaţi, pentru a îndeplini atât misiuni financiare, tehnice sau de auditare în România, cât şi inspecţii legate de neregularităţi şi fraude.
        Astfel de misiuni, auditări sau inspecţii pot implica, atât o examinare a sistemelor şi procedurilor, cât şi inspecţii la faţa locului asupra proiectelor şi beneficiarilor. În mod special aceste misiuni vor viza verificarea realităţii economice a ofertelor furnizorilor de servicii către beneficiarii Programului.


    CAP. 3
    Procesul de achiziţie publică
        Atribuirea unui contract de achiziţie publică/acord cadru este rezultatul unui proces ce se derulează în mai multe etape. Autoritatea contractantă are obligaţia de a se documenta şi de a parcurge pentru fiecare proces de achiziţie publică trei etape distincte:
    - A) etapa de planificare/pregătire, inclusiv consultarea pieţei;
    – B) etapa de organizare a procedurii şi atribuirea contractului/acordului-cadru;
    – C) etapa post atribuire contract/acord-cadru, respect executarea şi monitorizarea implementării contractului/acordului-cadru.

        Etapa de planificare/pregătire a unui proces de achiziţie publică se iniţiază prin IDENTIFICAREA necesităţilor şi elaborarea REFERATELOR DE NECESITATE şi se încheie cu aprobarea de către conducătorul autorităţii contractante/ordonatorul principal de credite a documentaţiei de atribuire, inclusiv a documentelor suport, precum şi a strategiei de contractare pentru procedura respectivă.
    3.1. Întocmirea Anexei la Programul anual al achiziţiilor publice
        Programul anual al achiziţiilor publice este documentul care conţine necesarul de proiecte/acţiuni pe care Serviciul Asistenţă Tehnică din cadrul AM-PNDR intenţionează să le atribuie din fondurile de asistenţă tehnică din FEADR pe parcursul unui an bugetar, inclusiv toate informaţiile ce trebuie cuprinse în Programul anual al achiziţiilor publice al MADR, conform legislaţiei naţionale în vigoare privind achiziţiile publice. O primă formă a acestui document este întocmită până în data de 31 decembrie a anului în curent pentru anul următor.
    3.1.1. Identificarea nevoilor de asistenţă tehnică
        Serviciul Asistenţă Tehnică va identifica acţiunile şi proiectele ce vor fi finanţate din capitolul 15.6 - Măsura 20, cu sprijinul celorlalte direcţii/servicii/birouri din cadrul AM PNDR, care vor înainta către SAT, de fiecare dată când apare o nevoie referatul de necesitate şi specificaţiile tehnice pe baza cărora se elaborează caietul de sarcini.
        Propunerile privind acţiunile şi proiectele de asistenţă tehnică se transmit către SAT de către direcţia/serviciu din cadrul AM PNDR ce a identificat nevoia şi vor cuprinde cel puţin următoarele informaţii: entitatea care face propunerea (direcţia, serviciul, biroul etc.), titlul acţiunii/proiectului, obiectivul general şi obiective specifice, perioada estimată de implementare a acţiunii/proiectului, valoarea estimată (fără TVA), responsabil tehnic, fundamentarea necesităţii, însoţită de referatul de necesitate.
        Totalitatea proceselor de achiziţie publică planificate a fi lansate de o autoritate contractantă pe parcursul unui an bugetar reprezintă Strategia anuală de achiziţie publică la nivelul autorităţii contractante. În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2), fac obiectul unei strategii anuale de achiziţie publică la nivelul autorităţii contractante, elaborată în ultimul trimestru al anului anterior anului căruia îi corespund procesele de achiziţie publică cuprinse în aceasta totalitatea proceselor de achiziţie publică planificate a fi lansate de o autoritate contractantă pe parcursul unui an bugetar, care cuprind cheltuieli de capital mai mari de 125 milioane de lei.
        În conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor în vigoare, strategia anuală de contractare este obligatorie peste pragul mai sus menţionat (125 milioane de lei cheltuieli de capital). În situaţia în care pragul menţionat anterior nu este îndeplinit, strategia anuală de contractare va fi înlocuită de sintagma - Planul de Acţiune pentru proiectele de asistenţă tehnică/acţiuni de asistenţă tehnică.
        Achiziţiile publice sunt realizate pentru îndeplinirea obiectivelor autorităţii contractante. Rezultatul unui proces de achiziţie nu este doar răspunderea compartimentului intern specializat în achiziţii publice ci a autorităţii contractante însăşi (art. 1 alin. (4) din Anexa la H.G. nr. 395/2016).
        Autoritatea contractantă are dreptul de a opera modificări sau completări ulterioare în cadrul strategiei anuale de achiziţie publică/Planul de Acţiune pentru proiectele de asistenţă tehnică/acţiuni de asistenţă tehnică, modificări/completări care se aprobă de conducătorul autorităţii contractante.
        Autoritatea contractantă utilizează ca informaţii pentru elaborarea strategiei anuale de achiziţii/planului de acţiune pentru proiectele de asistenţă tehnică/acţiuni de asistenţă tehnică, cel puţin următoarele elemente semnificative:
    - Nevoile identificate la nivel de autoritate contractantă;
    – Valoarea estimată a achiziţiei corespunzătoare fiecărei nevoi;
    – Capacitatea profesională existentă la nivel de autoritate contractantă pentru derularea unui proces care să asigure beneficiile anticipate;
    – Resursele existente la nivel de autoritate contractantă şi, după caz, necesarul de resurse suplimentare externe, care pot fi alocate derulării proceselor de achiziţie publică.

        În cadrul Planului de Acţiune pentru proiectele de asistenţa tehnică/acţiuni de asistenţă tehnică, autoritatea contractantă are obligaţia de a elabora programul anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea şi monitorizarea portofoliului de procese de achiziţie publică la nivel de DGDR-AM PNDR, pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor şi pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor. Nevoile identificate privind acţiunile şi proiectele de asistenţă tehnică, precum şi fondurile necesare estimate pentru acoperirea acestora vor fi cuprinse în "Programul anual al achiziţiilor publice elaborat de DGDR-AM PNDR" care va deveni anexa la Programul Anual al Achiziţiilor Publice al MADR.
        Procesul de stabilire a acţiunilor şi proiectelor de asistenţă tehnică se va iniţia, de regulă, începând cu data de 1 septembrie a anului curent pentru anul următor sau de mai multe ori pe an, în cazul în care există o solicitare scrisă în acest sens din partea structurilor implicate în implementarea PNDR, solicitare ce a fost aprobată în prealabil la nivelul DGDR-AM PNDR. Strategia anuală de achiziţie publică/Planul de Acţiune pentru proiectele de asistenţă tehnică/acţiuni de asistenţă tehnică se realizează în ultimul trimestru al anului anterior anului căruia îi corespund procesele de achiziţie publică cuprinse în aceasta şi se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante.
        După ce Strategia anuală de achiziţie publică/Planul de Acţiune pentru proiectele de asistenţă tehnică/acţiuni de asistenţă tehnică şi a anexa acesteia (PAAP) au fost aprobate de către conducătorul autorităţii contractante, compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice informează factorii interesaţi relevanţi cu privire la finalizarea procesului de planificare a portofoliului şi transmite acestora informaţii cu privire la următoarele etape în gestionarea portofoliului de procese de achiziţie publică.
        NOTĂ
        În cazul în care la nivelul DGDR-AM PNDR se identifică necesitatea şi oportunitatea unei noi achiziţii aceasta este transmisă către SAT, însoţită de referatul de necesitate în vederea actualizării Programului anual al achiziţiilor publice.

    Referat de necesitate
        Pentru fiecare acţiune/proiect ce urmează a fi finanţat din cadrul Măsurii 20 "Asistenţă Tehnică", responsabilul tehnic, care face parte din serviciul/direcţia care a identificat nevoia de produse şi/sau servicii va întocmi referatul de necesitate. Acestea vor fi verificate şi avizate la nivel de şef birou/şef serviciu/director şi aprobate de directorul general al DGDR AM PNDR/şi transmise SAT-DATIN din cadrul Agenţiei de Finanţare a Investiţiilor Rurale pentru a verifica rezonabilitatea valorii estimate. Ulterior obţinerii avizului din partea SAT-DATIN referatul de necesitate este transmis pentru avizare director general DGBFFE/secretar general adjunct coordonator achiziţii publice/ordonator principal de credite fiind ulterior înaintate SAT în vederea introducerii în Planul Anual al Achiziţiilor Publice.
        Pentru fiecare achiziţie directă ce urmează a fi finanţată din cadrul Măsurii 20 "Asistenţă Tehnică", responsabilul tehnic, care face parte din serviciul/direcţia care a identificat nevoia de produse şi/sau servicii va întocmi referatul de necesitate şi/sau din cadrul SAT (după caz). Acestea vor fi verificate şi avizate la nivel de şef birou/şef serviciu/director/director general al DGDR AM PNDR şi transmis SAT-DATIN din cadrul Agenţiei de Finanţare a Investiţiilor Rurale pentru a verifica rezonabilitatea valorii estimate. Ulterior obţinerii avizului din partea SAT-DATIN referatul de necesitate este transmis pentru avizare director general DGBFFE/secretar general adjunct coordonator achiziţii publice şi aprobate de ordonatorul principal de credite, fiind ulterior înaintate SAT în vederea introducerii în anexa aferentă achiziţiilor directe din PAAP.
        Înainte de transmiterea spre aprobare către conducătorul autorităţii contractante/ordonatorului principal de credite, responsabilul de tehnic transmite pe email SAT-DATLIN-AFIR, referatul de necesitate însoţit de documentele justificative pentru a fi stabilită rezonabilitatea preţurilor şi a valorii estimate, verificare şi avizare.
        Referatul de necesitate reprezintă un document intern emis în ultimul trimestru al anului în curs pentru anul viitor, care cuprinde necesităţile de produse şi servicii identificate precum şi preţul total/unitar al necesităţilor. În cazul în care necesitatea nu este previzibilă sau nu poate fi identificată în ultimul trimestru al anului în curs pentru anul viitor, referatele de necesitate pot fi elaborate la momentul identificării necesităţii.
        Prin urmare Referatul de necesitate poate fi modificat ori de câte ori este necesar cu respectarea următoarelor condiţii:
    - modificarea va fi realizată înainte de iniţierea procedurii de atribuire a contractului şi va fi modificat în consecinţă şi programul anual al achiziţiilor publice;
    – SAT va fi notificat în timp util cu privire la modificarea respectivă, astfel încât să poată întreprinde toate diligenţele necesare realizării achiziţiei.

        Etapa de elaborare a Referatului de necesitate este foarte importantă întrucât:
    a) Reprezintă baza începerii unui proces de achiziţii publice complex, în cadrul acestui document justificându-se necesitatea, oportunitatea, eficienţa şi eficacitatea achiziţionării produsului/serviciului solicitat;
    b) Furnizează justificări cu privire la deciziile adoptate înainte de începerea unei achiziţii (informaţii referitoare la necesitate, oportunitate, eficienţă şi eficacitatea achiziţiilor publice).

        Această activitate nu trebuie tratată superficial, iar la nivel de autoritate contractantă (DGDR-AM PNDR) trebuie să existe asigurarea că nu se lansează un proces de achiziţie publică fără ca justificările pentru alegerile specifice făcute şi/sau pentru deciziile luate să fi fost documentate.


    3.1.2. Verificarea, evaluarea şi centralizarea acţiunilor şi proiectelor de asistenţă tehnică; Întocmirea şi aprobarea strategiei anuale de contractare (Planul de Acţiune pentru proiectele de asistenţă tehnică/acţiuni de asistenţă tehnică)
     În urma identificării acţiunilor şi proiectelor de asistenţă tehnică, Serviciul Asistenţă Tehnică va verifica, evalua şi centraliza propunerile primite şi va completa strategia anuală de contractare (planul de acţiune pentru proiectele de asistenţă tehnică/acţiuni de asistenţă tehnică) (Formularul 01).
     Personalul Serviciului Asistenţă Tehnică va stabili care sunt acţiunile şi proiectele eligibile prin Strategia Anuală de Contractare - Planul de acţiune pentru proiectele de asistenţă tehnică/acţiuni de asistenţă tehnică (Formularul 01) şi va realiza o prioritizare a acestor proiecte, în funcţie de perioada de implementare şi de posibilitatea de finanţare a proiectelor, după caz.
     Pentru determinarea valorii estimate fără TVA a proiectului/acţiunii propuse (fundamentarea bugetului) cuprinsă în cadrul Referatului de necesitate, direcţiile/serviciile din cadrul DGDR-AM PNDR, vor respecta prevederile legislaţiei naţionale în vigoare privind achiziţiile publice. După completarea Formularului 01, acesta va fi înaintat spre verificare şi avizare şefului Serviciului Asistenţă Tehnică/directorului DATFP/directorului general al DGDR AM PNDR/directorului general DGBFFE/şi aprobată de ordonatorul principal de credite. În cazul achiziţiilor directe de produse, servicii şi lucrări, Autoritatea contractantă, prin compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor, are obligaţia de a ţine evidenţa acestora ca parte a strategiei anuale de achiziţii publice. Astfel acestea vor fi cuprinse separat într-o anexă a Formularului 01, care va fi înaintată spre verificare şi avizare şefului Serviciului Asistenţă Tehnică/directorului DATFP şi directorului general al DGDR AM PNDR şi aprobată de ordonatorul principal de credite.
        Direcţiile/serviciile/birourile din care provin nevoile/proiectele incluse în Planul de acţiune vor nominaliza pentru fiecare proiect ce urmează a fi lansat, cel puţin un responsabil tehnic care are obligaţia de a elabora următoarele documente:
    - referatul de necesitate;
    – strategia de contractare împreună cu responsabilul de procedură (în conformitate cu prevederile art. 9 din anexa la H.G. nr. 395/2016);
    – caietul de sarcini.

        STRATEGIA DE CONTRACTARE este un document al fiecărei proceduri de achiziţie publică cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, iniţiată de autoritatea contractantă.
        Strategia de contractare elaborată pentru fiecare proiect de asistenţă tehnică cu respectarea dispoziţiilor art. 7 alin. (5) din Lege coroborat cu prevederile art. 9 alin. (2) şi alin. (3) din anexa la H.G. nr. 395/2016, va fi întocmită de responsabilul de procedură din cadrul SAT şi responsabilul tehnic din cadrul biroului/serviciului/direcţiei în care a fost identificată necesitatea şi va fi verificată şi avizată de şeful SAT respectiv şef birou/serviciu din cadrul căruia provine responsabilul tehnic, avizată de directorul DATFP, respectiv directorul direcţiei din care provine responsabilul tehnic, directorul general al DGDR-AM PNDR, secretar general adjunct coordonator achiziţii publice şi aprobată de ordonatorul principal de credite. Pentru achiziţiile directe, având în vedere caracterul punctual al acestora, nu se va întocmi strategia de contractare, toate cerinţele specifice achiziţiei şi specificaţiile tehnice vor fi cuprinse în cadrul referatului de necesitate şi în caietul de sarcini, după caz.
        Prin intermediul STRATEGIEI DE CONTRACTARE se documentează deciziile din etapa de planificare/pregătire a achiziţiei în legătură cu:
    - Tipul de contract şi aspectele aferente implementării;
    – Resursele umane disponibile în raport cu derularea procesului de achiziţie;
    – Procedura de atribuire aleasă precum şi modalităţile speciale de atribuire a contractului de achiziţie publică asociate, dacă este cazul;
    – Valoarea estimată a contractului;
    – Justificarea alegerii criteriilor de calificare/selecţie şi a criteriului de atribuire, factorii de evaluare, decizia de reducere a termenelor, decizia de a nu utiliza împărţirea pe loturi;
    – Mecanisme de plată alocarea riscurilor între părţi şi măsuri de gestionare a acestora în cadrul contractului;
    – Obiectivul din strategia locală/regională/naţională de dezvoltare la a cărui realizare contribuie.

        Responsabilul tehnic va face parte din comisia de evaluare a ofertelor şi ulterior încheierii contractului, va monitoriza îndeplinirea activităţilor prevăzute în caietul de sarcini şi în oferta tehnică.


    3.1.3. Elaborarea şi aprobarea anexei la Programul Anual al Achiziţiilor Publice
        Anexa Programului Anual al Achiziţiilor Publice (PAAP) pentru asistenţă tehnică va avea conţinutul prevăzut în Ordinul Preşedintelui ANAP nr. 281/22 iunie 2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi se va elabora pe baza referatelor de necesitate transmise de către compartimentele DGDR-AM PNDR şi cuprinde totalitatea contractelor de achiziţie publică/acordurile cadru pe care autoritatea contractantă intenţionează să le atribuie în decursul anului următor.
        Responsabilii cu centralizarea nevoilor identificate şi elaborarea Planului de Acţiune centralizează toate acţiunile şi proiectele eligibile prin măsura M 20.
     După întocmirea strategiei anuale de contractare (Planul de Acţiune pentru proiectele de asistenţă tehnică/acţiuni de asistenţă tehnică), Serviciul de Asistenţă Tehnică va întocmi şi Anexa la Programul anual a achiziţiilor publice (Formular 02). Dacă situaţia o impune, acestea vor putea fi transmise spre avizare în acelaşi timp.
        Pentru fiecare proiect va fi desemnat un responsabil de procedură din cadrul SAT care asigură respectarea prezentului manual, aplicarea prevederilor legislaţiei naţionale privind achiziţiile publice în procesul de elaborare a documentaţiei de atribuire şi derulare a procedurii de atribuire precum şi monitorizarea şi implementarea proiectului.
     După întocmirea anexei PAAP pentru măsura 20 "Asistenţă Tehnică", aceasta va fi verificată de şeful de serviciu SAT, fiind apoi înaintată spre avizare Directorului DATFP şi Directorului general DGDR-AM PNDR, Directorului general al DGBFFE, şi spre aprobare Conducătorului Autorităţii Contractante/Ordonatorului principal de credite care poate propune modificarea anexei, spre exemplu adăugarea sau eliminarea de proiecte, prioritizarea, rectificarea bugetului, etc., iar în cazul în care această anexă (Formular 02) este modificată, consilierul SAT va elabora un alt document, care va urma aceeaşi cale privind verificarea, avizarea şi aprobarea.
     În cazul achiziţiilor directe de produse, servicii şi lucrări, Autoritatea contractantă prin compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor, are obligaţia de a ţine evidenţa acestora, ca parte a strategiei anuale de achiziţii publice. Astfel acestea vor fi cuprinse separat într-o anexă a Formularului 02a, care va fi înaintată spre verificare şi avizare şefului Serviciului Asistenţă Tehnică/directorului DATFP/directorul general al DGDR AM PNDR şi aprobată de ordonatorul principal de credite.
     După aprobare, Anexa la Programul Anual al Achiziţiilor Publice (Formular 02 şi Formularul 02a), va fi transmisă Serviciului Investiţii şi Achiziţii din cadrul Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Fonduri Europene din cadrul MADR în vederea anexării la Programul Anual al Achiziţiilor Publice al MADR.
        Proiectele finanţate din fondurile rezervate RNDR din Măsura 20 se vor evidenţia într-o anexă separată urmând acelaşi paşi şi structură ca şi în cazul proiectelor finanţate din Măsura de Asistenţă Tehnică.
        În elaborarea şi aprobarea Anexei Programului Anual al Achiziţiilor Publice pentru asistenţa tehnică, se vor parcurge următoarele etape:
    3.1.3.1. Identificarea şi atribuirea codurilor CPV
        SAT va atribui serviciilor/produselor ce fac obiectul contractelor de achiziţie publică codurile corespunzătoare sistemului de grupare şi codificare utilizat în Vocabularul comun al achiziţiilor publice (CPV), verificând încadrarea acestora împreună cu direcţia/serviciul care a identificat nevoia. În situaţia în care în cadrul Referatelor de necesitate transmise de către celelalte compartimente ale DGDR-AM PNDR sunt precizate coduri CPV care nu descriu cu exactitate serviciul/produsul ce urmează a fi atribuit, SAT îşi rezervă dreptul de a verifica corectitudinea alegerii acestora iar în cazul în care constată neconcordanţe va returna referatul pentru a fi refăcut.

    3.1.3.2. Alegerea procedurii de atribuire
        În alegerea procedurii de atribuire se va ţine cont de prevederile legislaţiei naţionale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice şi anume capitolul III - Proceduri de atribuire din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

    3.1.3.3. Alegerea codului unic de identificare a fiecărui obiect de contract

┌───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│Coloana│Coloana│Coloana│Coloana│Coloana│
│1 │2 │3 │4 │5 │
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4221187│2 │X │X │X │
└───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

        Coloana 1 - Cod de Identificare Fiscală pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
        Coloana 2 - Tipul finanţării - 2 - pentru proiectele AMPNDR
        Coloana 3 - Poziţia în programul anual al achiziţiilor publice
        Coloana 4 - Sursa finanţării 1 - Asistenţă Tehnică, 2 - fondurile alocate RNDR
        Coloana 5 - Anul lansării


    3.1.4. Definitivarea şi aprobarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice
        În conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, Compartimentul responsabil cu achiziţiile publice din cadrul Autorităţii Contractante - MADR, elaborează Programul Anual al Achiziţiilor Publice.
     Fişa de verificare privind Anexa Programului Anual al Achiziţiilor Publice (Formularul 04) va fi întocmită de şeful de serviciu, care va verifica dacă informaţiile privind proiectele de asistenţă tehnică au fost corect completate, în conformitate cu Strategia anuală de contractare (Planul de Acţiune pentru proiectele de asistenţă tehnică/acţiuni de asistenţă tehnică), dacă procedura aplicată a fost aleasă în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, codul CPV a fost atribuit corect, valoarea estimată a fost stabilită cu respectarea prevederilor legale în vigoare etc.
        După elaborarea şi semnarea Fişei de Verificare privind Anexa Programului Anual al Achiziţiilor Publice de către şeful de serviciu, consilierul SAT înaintează spre avizare directorului DATFP şi transmite directorului general al AM PNDR, Anexa Programului Anual al Achiziţiilor Publice, însoţită de fişa de verificare.
     După avizarea Anexei de către directorului DATFP şi Directorul General AM - PNDR, consilierul SAT va transmite Anexa Programului Anual al Achiziţiilor Publice însoţită de fişa de verificare, către Direcţia Generală Buget Finanţe şi Fonduri Europene, din cadrul MADR, în vederea verificării şi avizării. Direcţia Generală Buget Finanţe şi Fonduri Europene va aviza Anexa Programului Anual al Achiziţiilor Publice şi o va înapoia, în vederea efectuării demersurilor pentru aprobarea acesteia de către secretar general adjunct coordonator achiziţii publice şi conducătorul autorităţii contractante/ordonatorul principal de credite. Achiziţiile directe de produse, servicii vor fi cuprinse separat de Programul Anual al Achiziţiilor Publice în, Formularul 02a, care va fi înaintat spre verificare şi avizare şefului Serviciului Asistenţă Tehnică/directorului DATFP şi aprobat de directorul general al DGDR AM PNDR.
        După aprobare, o copie a Anexei va fi transmisă Serviciului Investiţii şi Achiziţii din cadrul Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Fonduri Europene a MADR în vederea anexării la Programul Anual al Achiziţiilor Publice al ministerului.
        Întregul proces de aprobare a anexei PAAP se va realiza în maximum 30 zile lucrătoare.
     În procesul de avizare, Anexa la Programul Anual al Achiziţiilor Publice este însoţită de Fişa navetă privind avizarea documentelor (Formularul 03).

    3.1.5. Codificarea proiectelor finanţate prin măsura M20 - "Asistenţă Tehnică"
        Codificarea proiectelor finanţate prin Măsura 20 - Asistenţă tehnică se va face cu respectarea prevederilor privind codificarea proiectelor/contractelor prevăzute în Manualului de procedură pentru implementarea Măsurii 20 - "Asistenţă tehnică" precum şi pentru plata contractelor de achiziţie publică finanţate prin Măsura 1 - "Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare", Măsura 2 - "Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei şi servicii de înlocuire în cadrul fermei" şi Măsura 20 - "Asistenţă tehnică" din cadrul PNDR 2014-2020 elaborat de Direcţia Asistenţă Tehnică şi Investiţii Non Agricole din cadrul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.

    3.1.6. Elaborarea, avizarea şi transmiterea spre publicare a anunţului de intenţie
        Anunţul de intenţie se publică doar dacă este cazul, în situaţiile menţionate conform legislaţiei naţionale în vigoare.
        Dacă se decide publicarea acestui anunţ, consilierul SAT va completa Anunţul de intenţie, care respectă formatul standard prevăzut de legislaţia naţională în vigoare în domeniul achiziţiilor publice. În vederea asigurării conformităţii şi acurateţei conţinutului acestui anunţ, consilierul SAT îl va supune spre verificare şefului de serviciu.
        În cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea Anunţului de Intenţie avizat, consilierul SAT (utilizator SEAP), îl va transmite către Sistemului Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) spre publicare, conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice.
        În cazul respingerii publicării anunţului de operatorul SEAP, consilierul responsabil cu completarea anunţului va remedia erorile/omisiunile în termen de cel mult 2 zile lucrătoare. Anunţurile transmise către SEAP, ulterior remedierii erorilor/omisiunilor constatate iniţial, sunt considerate anunţuri noi şi fac obiectul tuturor regulilor de transmitere şi verificare prevăzute mai sus.
        Nota: formularele utilizate pe parcursul elaborării şi desfăşurării procedurii de atribuire vor respecta formularele prevăzute de legislaţia naţională în vigoare privind achiziţiile publice.


    3.2. Elaborarea documentaţiei de arbitrare
        Documentaţia de atribuire cuprinde:
    a) DUAE şi instrucţiuni către ofertanţi/candidaţi;
    b) caietul de sarcini sau documentul descriptiv, aceasta din urmă fiind aplicabil în cazul procedurilor de dialog competitiv, de negociere sau de parteneriat pentru inovare;
    c) proiectul de contract conţinând clauzele contractuale obligatorii;
    d) formulare şi modele de documente.

    3.2.1. Instrucţiuni către ofertanţi/candidaţi
        Respectând prevederile legislaţiei naţionale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, elaborarea documentaţiei de atribuire va fi asigurată de echipa alcătuită în acest scop din responsabilul de procedură, responsabilul tehnic, consilierul juridic (dacă este cazul), sau alţi consilieri din cadrul DGDR AM PNDR/MADR.
        * Responsabilul de procedură va întocmi împreună cu responsabilul tehnic strategia de contractare în conformitate cu prevederile art. 9 din H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, instrucţiunile către ofertanţi/candidaţi, formularele, modelul de acord cadru/contract.
        Conflictul de interese este detaliat în cadrul secţiunii 4 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare.
        Reguli de evitare a conflictului de interese
        Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica şi remedia situaţiile de conflict de interese, în scopul evitării denaturării concurenţei şi al asigurării tratamentului egal pentru toţi operatorii economici.
        În sensul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii personalului MADR sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire.
        Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59 din Lege, cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu exemplificativ:
    a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi/terţi susţinători/subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţii/candidaţii/terţii susţinători/subcontractanţii propuşi;
    b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţii/candidaţii/terţii susţinători/subcontractanţii propuşi;
    c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
    d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;
    e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.

        Atribuţiile/responsabilităţile echipei de elaborare a documentaţiei de atribuire sunt următoarele:
    - Responsabilul de procedură este desemnat din cadrul SAT şi va îndruma echipa de experţi ce elaborează documentaţia de atribuire şi strategia de contractare în respectarea legislaţiei şi normelor legislative în domeniul achiziţiilor publice şi aplicarea acestora atât în elaborarea documentaţiei de atribuire şi publicarea anunţurilor, cât şi în desfăşurarea procedurii de achiziţie publică şi respectarea procedurilor interne ce au ca obiect Măsura 20 "Asistenţă Tehnică".
    – Responsabilul tehnic este desemnat din cadrul Direcţiei/Serviciului care a identificat nevoia şi care are capacitatea tehnică de a elabora cerinţele tehnice din cadrul documentaţiei, cum ar fi: specificaţiile tehnice, activităţile, rezultatele, etc. din cadrul caietului de sarcini, cerinţele minime de calificare referitoare la experienţa specifică, cerinţele experţilor solicitaţi, alegerea factorilor de evaluare, elaborarea strategiei de contractare împreună cu responsabilul de procedură şi/sau alte persoane din cadrul DGDR ce au fost nominalizate în acest sens etc. După semnarea contractului, responsabilul tehnic răspunde de respectarea procedurilor interne şi asigură implementarea şi monitorizarea proiectului. Pentru Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală, inclusiv activităţile de promovare şi comunicare, responsabilul tehnic va fi numit din cadrul serviciului/biroului RNDR.
    – Consilierul juridic din cadrul DGDR AM PNDR în baza dispoziţiilor şefului ierarhic asigură modificarea şi/sau completarea clauzelor din modelul de contract în funcţie de specificul obiectului contractului şi contribuie la elaborarea documentaţiei (dacă este cazul).

        În cazul în care echipa tehnică nu are capacitatea necesară de a elabora documentaţia de atribuire, conform legislaţiei naţionale în vigoare privind achiziţiile publice, pot fi cooptaţi în acest scop, experţi tehnici sau consultanţi externi.
        Propunerea privind componenţa echipei responsabile pentru elaborarea documentaţiei de atribuire şi eventuala participare a experţilor cooptaţi va fi verificată, avizată şi aprobată la nivel de DGDR AM PNDR.


    3.2.2. Elaborarea caietului de sarcini
     Caietul de sarcini (Formular 07) va conţine descrierea specificaţiilor tehnice precum şi a necesităţilor, obiectivelor şi constrângerilor autorităţii contractante, în funcţie de care operatorii economici interesaţi îşi vor întocmi ofertele, cu respectarea următoarelor reguli:
    - obiectul contractului (specificaţiile tehnice) trebuie astfel descris încât să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrângă concurenţa între operatorii economici;
    – specificaţiile tehnice nu trebuie să cuprindă sau să indice o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special care să aibă ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici;
    – în mod excepţional se admite o astfel de indicaţie în situaţia în care o descriere suficient de precisă şi inteligibilă a obiectului contractului nu este posibilă şi numai însoţită de menţiunea "sau echivalent";
    – descrierea obiectului contractului trebuie să corespundă necesităţilor/exigenţelor oricărui utilizator;
    – caietul de sarcini prevede modul în care vor fi monitorizate acţiunile prevăzute a se realiza în implementarea contractului.

        Caietul de sarcini este elaborat de către responsabilul/responsabilii tehnici din cadrul biroului/serviciului/direcţiei în cadrul căreia a fost identificată nevoia iar responsabilul de procedură va introduce în cadrul caietului de sarcini informaţiile referitoare la raportare.

    3.2.3. Stabilirea formularelor şi modelelor
        Nota: formularistica utilizată pe parcursul elaborării şi desfăşurării procedurii de atribuire va respecta formularele prevăzute de legislaţia naţională privind achiziţiile publice în vigoare la momentul lansării procedurii de atribuire a contractului şi instrucţiunile de plată elaborate de AFIR.

    3.2.4. Definitivarea documentaţiei de atribuire
     La finalul elaborării documentaţiei de atribuire, echipa de experţi completează şi semnează Nota privind aprobarea documentaţiei de atribuire (Formular 09) la care se anexează documentaţia de atribuire, împreună cu toate declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate şi strategia de contractare, care împreună cu celelalte documente ale procedurii de atribuire vor fi verificate de şeful de serviciu SAT/directorul DATFP, serviciul/directorul direcţiei din care provine nevoia de asistenţă tehnică, avizate de Directorul general al DGDR şi Directorul General al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Fonduri Europene, secretar general adjunct coordonator achiziţii publice şi transmise spre aprobare conducătorului autorităţii contractante/ordonatorul principal de credite conform ordinelor interne de delegare de atribuţii.
        Înainte de transmiterea spre aprobare către conducătorul autorităţii contractante/ordonatorului principal de credite responsabilul de procedură transmite pe email SAT-DATLIN-AFIR, pentru verificare şi avizare documentaţiile de atribuire care vor conţine:
    - DUAE şi Instrucţiuni către ofertanţi/candidaţi;
    – Caietul de Sarcini;
    – Documentele anexe şi suport - Modelul de contract/acord cadru;

        După aprobarea documentaţiei de către conducătorul autorităţii contractante/ordonatorul principal de credite, aceasta este încărcată în SEAP în vederea verificării acesteia de către operatorii Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice.
        După aprobarea verificare şi aprobarea documentaţiei de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, responsabilul de procedură va completa în SEAP anunţul de participare/anunţul de participare simplificat în vederea validării acestuia.
        Pe parcursul derulării procedurii de atribuire solicitările de clarificări vor fi întocmite şi asumate de DGDR AM PNDR astfel: responsabilul de procedură, şef serviciu SAT, directorul DATFP, şef serviciu/director direcţiei de unde provine nevoia şi Directorul General.


    3.3. Iniţierea şi derularea procedurii de achiziţii publice
        Se va realiza de Serviciul Asistenţă Tehnică în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiei publice aflată în vigoare la momentul lansării procedurii de atribuire a contractului şi Manualul de procedurii AFIR pentru implementarea Măsurii 20 - "Asistenţă tehnică" precum şi pentru plata contractelor de achiziţie publică finanţate prin Măsura 1 - "Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare", Măsura 2 - "Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei şi servicii de înlocuire în cadrul fermei" şi Măsura 20 - "Asistenţă tehnică" din cadrul PNDR 2014-2020
        Nota de prelungire a perioadei de evaluare prevăzută la art. 214 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice se elaborează şi se semnează de către comisia de evaluare şi se aprobă de conducătorul autorităţii contractante/ordonatorul principal de credite. Prelungirea perioadei de evaluare se aduce la cunoştinţa operatorilor economici implicaţi în procedură în termen de maxim 2 zile.

    3.4. Atribuirea contractului de achiziţie publică sau încheierea acordului-cadru:
        Se va realiza de Serviciul Asistenţă Tehnică în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiei publice aflată în vigoare la momentul lansării procedurii de atribuire a contractului.
    3.4.1. Semnarea contractului de servicii/furnizare
        Autoritatea contractantă are obligaţia să încheie contractul cu operatorul economic căruia i-a fost atribuit, cu respectarea prevederilor conţinutului ofertei sale declarată conformă şi acceptată.
        Responsabilul de procedură redactează acordul cadru/contractul de furnizare/contractul de servicii în 2 exemplare originale şi ataşează toate anexele acestuia pentru a fi semnat de către părţile contractante: MADR pe de o parte şi prestatorul de servicii/furnizorul de bunuri, pe de altă parte.
        Anexe la Contract pot fi următoarele:
        ● Propunere tehnică;
        ● Propunere financiară;
        ● Caietul de sarcini;
        ● Graficul de îndeplinire a contractului/Grafic de livrare a produselor;
        ● Lista experţilor cheie;
        ● Lista subcontractanţilor;
        ● Acordul de subcontractare (contractul cu subcontractantul - dacă este cazul);
        ● Acordul de asociere (dacă este cazul);
        ● Alte documente dacă este cazul (garanţie de bună execuţie, date identificare auditor independent, etc.)

        Responsabilul de procedură transmite cele 2 exemplare ale contractului şefului ierarhic superior. Acesta verifică conţinutul contractului, dacă toate anexele contractului au fost ataşate, dacă numele, adresa şi datele de identificare ale părţilor contractante sunt corect completate, dacă valoarea contractului corespunde cu cea din oferta financiară a ofertantului desemnat câştigător. După verificarea contractelor, acestea sunt înaintate spre avizare şi aprobare.
     Cele 2 exemplare ale Contractului sunt transmise apoi spre avizare la compartimentele specializate (DGBFFE, Direcţia Juridică, CFPP, etc.) din cadrul MADR însoţite de Fişa naveta privind avizarea documentelor (Formular 03).
     În ziua în care primeşte contractul semnat, responsabilul desemnat cu elaborarea şi actualizarea celor două registre îl va înregistra în Registrul contractelor semnate (Formular 11). Înregistrarea se va realiza prin preluarea numărului de proiect din - Registrul proiectelor aprobate - Formular 05, schimbând litera "F" de la începutul numărului cu litera "C". Din acest moment, numărul contractului va substitui numărul proiectului în toate documentele elaborate în etapele ulterioare.
        După înregistrarea contractului, responsabilul de procedură va transmite un exemplar original al contractului către prestator/furnizor şi un exemplar original va rămâne la dosarul achiziţiei.

    3.4.2. Finalizarea procedurii de atribuire
        Finalizarea procedurii de atribuire va fi realizată de către MADR, prin DGDR-AM PNDR, prin transmiterea spre publicare a anunţului de atribuire şi prin definitivarea dosarului achiziţiei publice.
    3.4.2.1. Elaborarea, avizarea şi transmiterea spre publicare a anunţului de atribuire
        După semnarea acordului cadru/Contractului Servicii/Furnizare, atribuit printr-o procedură de achiziţie publică, responsabilul de procedură are obligaţia de a publica Anunţul de atribuire a contractului, în termenul prevăzut de legislaţia naţională în vigoare în domeniul achiziţiilor publice. Anunţul de atribuire va fi completat de către responsabilul de procedură şi publicat pe web site-ul SEAP, în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare. Notificarea privind semnarea contractului se transmite în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare după semnarea contractului de achiziţie publică.

    3.4.2.2. Definitivarea dosarului de achiziţie publică
        Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va asigura păstrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricărei achiziţii publice în condiţii corespunzătoare şi trebuie să permită accesul facil la documentele gestionate.
        Responsabilul de procedură are obligaţia de a întocmi dosarul procedurii de achiziţie în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice.
        NOTĂ: Toate documentele care se elaborează în timpul derulării procesului de achiziţie publică şi care reprezintă mijloc probant, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare în domeniul achiziţiilor publice vor fi înregistrate în registrul general al AM PNDR.
        Anularea procedurii de atribuire se va face în conformitate cu prevederile art. 212 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare.
        Anularea procedurii de atribuire după ce au fost depuse ofertele poate fi realizată fie înainte de aprobarea Raportului procedurii de atribuire, fie după aprobarea acestuia de către autoritatea contractantă.
        În cazul în care anularea procedurii de atribuire se realizează înainte de aprobarea Raportului procedurii de atribuire, decizia de anulare se ia de către comisii de evaluare conform dispoziţiilor privind activitatea acesteia din legislaţia specifică achiziţiilor publice.
        Autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru în următoarele cazuri:
    a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă;
    b) dacă au fost depuse oferte admisibile care nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/ori financiare;
    c) dacă încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă încheierea contractului;
    d) Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau instanţa de judecată dispune modificarea/eliminarea oricăror specificaţii tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri de remediere, fără ca acestea să afecteze principiile achiziţiilor publice reglementate la art. 2 alin. (2) din lege;
    e) dacă contractul nu poate fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită câştigătoare din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul şi nu există o ofertă clasată pe locul 2 admisibilă.

        În cazul în care Raportul procedurii de atribuire a fost aprobat de către conducătorul autorităţii contractante, în baza unei solicitări scrise şi motivate, responsabilul procedurii de atribuire din cadrul SAT va întocmi decizia de anulare a procedurii care va fi supusă avizării şi aprobării şefului de serviciu, director DATFP, directorului general al DGDR AM-PNDR, directorului general al DGBFFE, secretar de stat coordonator AM PNDR/secretar general adjunct coordonator achiziţii publice şi Conducătorului autorităţii contractante/Ordonatorului principal de credite.
        Decizia de anulare a procedurii de atribuire nu generează vreo obligaţie a autorităţii contractante, a membrilor comisiei de evaluare şi a semnatarilor deciziei de anulare sau a participanţilor la respectiva procedură, cu excepţia returnării garanţiei de participare la licitaţie.
        DGDR AM PNDR are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de licitaţie, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât decizia de anulare a procedurii de atribuire şi încetarea obligaţiilor pe care operatorii economici şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul anulării.    3.5. ACHIZIŢIA DIRECTĂ
        În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 98/2016 şi H.G. nr. 395/2016, achiziţiile directe intra în zona cumpărăturilor reglementate, în cadrul Capitolului III - Realizarea achiziţiei publice, respectiv art. 43 - 46 din anexa la H.G. nr. 395/2016. Art. 1 alin. (4) din anexa la H.G. nr. 395/2016 prevede: "Autoritatea contractantă este responsabilă pentru modul de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, inclusiv achiziţia directă, cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale aplicabile."
        În vederea realizării unei achiziţii directe ce are ca obiect bunuri şi/sau servicii se vor urma următoarele etape:
    1. Pentru fiecare achiziţie directă de bunuri şi/sau servicii ce urmează a fi finanţată din cadrul capitolului 15.6 "Asistenţă Tehnică" din PNDR 2014-2020, responsabilul tehnic, care face parte din biroul/serviciul/direcţia care a identificat nevoia de produse şi/sau servicii, va întocmi referatul de necesitate. Acesta va fi verificat, avizat la nivel de şef birou/şef serviciu/director şi avizat de directorul general al DGDR AM PNDR şi transmis SAT-DATIN pentru a verifica rezonabilitatea costurilor estimate. Ulterior obţinerii avizului din partea SAT-DATIN referatul de necesitate este transmis pentru avizare directorul DGBFFE/secretar general adjunct coordonator achiziţii publice aprobat de conducătorul autorităţii contractante/ordonatorul principal de credite fiind ulterior înaintat SAT în vederea introducerii în PAAP.
        Referatul de necesitate reprezintă un document intern, ce stă la baza iniţierii achiziţiei directe care cuprinde necesităţile de produse şi servicii identificate precum şi preţul total/unitar al necesităţilor, obiectivul general şi obiectivul specific al achiziţiei, informaţii privind oportunitatea, eficienţa, eficacitatea şi necesitatea achiziţiei directe ce urmează a fi lansată.
        Autoritatea contractantă are obligaţia de a realiza o Anexă a Planului Anual al Achiziţiilor Publice cuprinzând Achiziţiile Directe. Modelul de anexă a fost publicat prin Ordinul nr. 281/2016 din 22 iunie 2016 al preşedintelui ANAP. Pentru a putea realiza Anexa privind achiziţiile directe conform Ordinului mai sus menţionat, Serviciul de Asistenţă Tehnică primeşte referatele de necesitate în vederea centralizării acestora şi a întocmirii strategiei anuale de contractare/pe care o va înainta spre avizare şefului de serviciu/directorului/directorului general secretar de stat coordonator AM PNDR/secretar general adjunct coordonator achiziţii publice şi spre aprobare conducătorului autorităţii contractante/ordonatorului de credite. După aprobarea Referatului de necesitate pentru achiziţia directă şi includerea acestuia în Anexa la Programul Anual al Achiziţiilor Publice privind Achiziţiile Directe se va constitui o comisie de evaluare formată din cel puţin 2 persoane, o persoană din cadrul Serviciului de Asistenţă Tehnică şi una din cadrul serviciului de la care provine necesitatea. Comisia va fi responsabilă cu implementarea achiziţiei directe, cu evaluarea ofertelor şi cu redactarea procesului-verbal de declarare a ofertei câştigătoare. Componenţa comisiei de evaluare va fi stabilită la nivelul Serviciului de Asistenţă Tehnică de către Şeful de Serviciu.

    2. În conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 43 din anexa la H.G. nr. 395/2016 "În cazul achiziţiei directe, autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza catalogul electronic pus la dispoziţie de SEAP sau de a publica un anunţ într-o secţiune dedicată a web-site-ului propriu/ANAP sau a SEAP, însoţit de descrierea produselor, serviciilor sau lucrărilor care urmează a fi achiziţionate. Excepţiile sunt în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei este mai mică de:
    a) 100.000 lei pentru produse şi servicii, respectiv 280.000 lei pentru lucrări, autoritatea contractantă poate achiziţiona direct, fără a utiliza catalogul electronic sau anunţul prealabil, prin consultarea a minimum trei candidaţi;
    b) 70.000 de lei, autoritatea contractantă poate achiziţiona direct pe baza unei singure oferte;
    c) 4.500 lei, autoritatea contractantă are dreptul de a plăti direct, pe baza angajamentului legal, fără acceptarea prealabilă a unei oferte.
        Dacă în urma consultării a minimum trei candidaţi, autoritatea contractantă primeşte doar o ofertă valabilă din punct de vedere al cerinţelor solicitate, achiziţia poate fi realizată.

    3. Autoritatea contractantă are obligaţia trimestrial de a transmite în SEAP o notificare cu privire la achiziţiile directe, grupate pe necesitate, care să cuprindă cel puţin obiectul, cantitatea achiziţionată, valoarea şi codul CPV.
    3. Angajamentul legal prin care se angajează cheltuielile aferente achiziţiei directe poate lua forma unui contract de achiziţie publică sau, după caz, a unui document fiscal ori a unei comenzi, inclusiv în cazul achiziţiilor iniţiate prin intermediul instrumentelor de plată ce permit posesorului să le utilizeze în relaţia cu comercianţii în vederea efectuării de plăţi, fără numerar, pentru achiziţionarea de produse, servicii şi/sau lucrări prin intermediul unui terminal, cum ar fi, dar fără a se limita la, cardurile de plată şi/sau portofele electronice.
        PAŞI DE URMAT ÎN VEDEREA EFECTUĂRII UNEI ACHIZIŢII DIRECTE:
        PAS 1. Autoritatea contractantă se asigură că achiziţia directă este inclusă în Anexa la PAAP privind Achiziţiile Directe, Asta însemna că, în prealabil, s-a/s-au realizat Referat(e) de Necesitate şi a fost stabilită o valoare estimată a achiziţiei ce urmează a fi realizată.
        PAS 2. Se accesează în SEAP, secţiunea "Catalog de produse/servicii/lucrări" şi utilizând motoarele de căutare puse la dispoziţie se caută "produsul, serviciul sau lucrarea care poate satisface necesitatea autorităţii contractante". Au fost folosite ghilimele pentru a reda cu exactitate conceptele pe care legea le foloseşte pentru a descrie activitatea în catalog, dar şi posibilitatea oferită de lege pentru a achiziţiona din afara lui. După căutări apar mai multe variante:
    a) Autoritatea contractantă identifică produsul şi/sau serviciul care îi satisface nevoile şi acesta are valoarea estimată aprobată prin referatul de necesitate şi Anexa la PAAP privind Achiziţiile Directe. În acest caz se iniţiază cumpărarea directă.
    b) Se identifică produsul/serviciul ce satisface nevoile dar acesta are o valoare ce depăşeşte valoarea aprobată în cadrul referatului de necesitate. În acest caz există 2 alternative:

    (1) Autoritatea contractantă propune preţul aprobat în cadrul referatului de necesitate şi solicită ca operatorul economic să acorde reducerea de preţ


        PAS 3. În catalog nu se identifică produsul şi/sau serviciul necesar autorităţii contractante. Autoritatea Contractantă va utiliza excepţia prevăzută de dispoziţiile alin. (3) al art. 43 din anexa la H.G. nr. 395/2016.
        PAS 4. Se stabileşte angajamentul legal (contract, factura, comanda etc.) şi se implementează: comandă - recepţie - plată.

        Suplimentar:
        Pentru situaţia în care în catalog nu se identifica produsul/serviciul/lucrarea necesară autorităţii contractante, SEAP pune la dispoziţie o altă secţiune şi anume Secţiunea Publicitate - Anunţuri în care se poate genera un anunţ publicitar, astfel: (a se vedea imaginea asociată)

        După primirea ofertelor ca urmarea publicării în SEAP a unui anunţ publicitar şi eventual publicarea unui anunţ privind achiziţia directă pe site-ul autorităţii contractante, responsabilul tehnic şi responsabilul de procedură, evaluează ofertele depuse şi elaborează un proces-verbal de declarare a ofertantului câştigător ce va fi aprobat de către conducătorul autorităţii contractante/ordonatorul principal de credite.
    CAP. 4
    Derularea Contractului/Acordului-cadru
    4.1. Monitorizarea derulării contractului
        Monitorizarea derulării unui contract atribuit în cadrul măsurii M 20 - "Asistenţă tehnică" din cadrul PNDR va fi realizată atât prin verificarea, avizarea aprobarea Rapoartelor de implementare cât şi prin verificări pe teren pentru proiectele ce au ca obiect prestarea de servicii/furnizarea de bunuri.
        La solicitarea responsabilului tehnic, pentru proiectele complexe, cu precădere în cazul proiectelor derulate în vederea realizării unor studii de evaluare sau analize, se va constitui un Comitet de Coordonare cu rol consultativ din punct de vedere tehnic şi operaţional. Principalele atribuţii ale Comitetului de Coordonare sunt analizarea livrabilelor în funcţie de domeniul specific de competenţă şi participarea la întâlniri cu consultanţii în vederea discutării eventualelor observaţii formulate asupra livrabilelor. În cazul proiectelor derulate în vederea realizării unor studii de evaluare sau analize, Comitetul de Coordonare va fi consultat şi cu privire la completarea grilei de evaluare a calităţii raportului/studiului de evaluare.
        Monitorizarea va evidenţia îndeplinirea obiectivelor de către firmele de furnizare de bunuri-servicii apreciind astfel şi calitatea bunului/serviciului furnizat.
        Pentru monitorizarea respectării prevederilor contractuale şi a obligaţiilor de ordin tehnic, responsabilul de proiect (un consilier din cadrul SAT) şi responsabilul tehnic (nominalizat din cadrul serviciului/direcţiei beneficiare), vor verifica documentaţia tehnică (ex. Rapoartele de implementare privind activitatea Prestatorului). Rapoartele lunare de management acolo unde sunt cerute prin documentaţia de atribuire vor fi înaintate şi verificate doar de către responsabilul tehnic. Atât responsabilul de proiect cât şi responsabilul tehnic vor realiza verificări pe teren pentru proiectele ce au ca obiect prestări de servicii.
        Notă!
        Pentru proiectele finanţate prin asistenţă tehnică încheiate cu instituţii financiare internaţionale, monitorizarea respectării obligaţiilor contractuale şi a obligaţiilor de ordin tehnic se va efectua de către persoana desemnată ca responsabil angajamente legale cu instituţii financiare internaţionale.


    4.2. Modificarea contractelor de servicii
        În cazul contractelor de furnizare bunuri/prestări servicii, poate apărea necesitatea ca acestea să fie modificate în timpul derulării lor dacă circumstanţe care afectează implementarea proiectului s-au schimbat de la data semnării contractului iniţial. Modificările contractului trebuie să fie concretizate prin intermediul unui Act adiţional la contract. Actul adiţional va fi semnat de către părţile contractante: MADR, pe de-o parte, şi furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii, pe de altă parte, urmând aceeaşi procedură ca în cazul contractelor de servicii semnate.
    4.2.1. Autoritatea contractantă iniţiază actul adiţional
     În situaţia în care iniţiatorul Actului Adiţional la Contract este Autoritatea Contractantă, responsabilul tehnic împreună cu responsabilul de proiect vor completa Nota explicativă pentru modificarea contractului (Formularul 13), cu aspectele contractuale propuse a fi modificate. După completarea Notei explicative, responsabilul de proiect o înaintează spre verificare şefului de serviciu SAT/persoanelor cu funcţii conducere departament responsabil tehnic, spre avizare director DATFP şi spre aprobare Directorului general AM PNDR. Nota explicativă va fi elaborată în 2 exemplare.
     În cel mult 2 zile lucrătoare de la semnarea Notei explicative de către directorul general, responsabilul de proiect va transmite un exemplar semnat către Prestator/Furnizor, prin e-mail/fax/curier/poştă. Prestatorul/furnizorul are la dispoziţie cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii notei explicative să transmită către responsabilul de proiect Notificarea privind Acceptarea/Neacceptarea Actului Adiţional (Formular 14). În cazul transmiterii Notificării de neacceptare, prestatorul/furnizorul trebuie să expună motivele care au stat la baza neacceptării propunerii de modificare din cadrul Notei explicative.
        În cazul în care prestatorul/furnizorul acceptă modificările propuse, responsabilul de proiect completează Actul Adiţional în 2 exemplare, care va fi semnat de aceleaşi compartimente de specialitate care au semnat şi contractul de bunuri/servicii. După semnarea actului adiţional de către ultima parte, responsabilul de proiect va transmite un exemplar original către prestator/furnizor şi o copie către Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Investiţii Nonagricole din cadrul AFIR, al doilea exemplar original rămânând la dosarul achiziţiei.
        Notă!
        Pentru proiectele finanţate prin asistenţă tehnică privind Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală (conform cap. 17 din PNDR) documentele (notificări aprobare rapoarte de activitate, elaborare/aprobare note explicative necesare întocmirii actelor adiţionale, etc.) vor fi întocmite/completate de un consilier responsabil de contract din cadrul Serviciului RNDR, verificate de şeful birou, respectiv şeful serviciului RNDR, avizate de directorul Direcţiei RNDR şi Infrastructura Rurală şi aprobate de Directorul General DGDR.


    4.2.2. Prestatorul/furnizorul iniţiază actul adiţional
     În situaţia în care iniţiatorul Actului Adiţional la Contract este prestatorul/furnizorul, acesta va înainta Autorităţii Contractante, propunerile sale de modificare a Contractului, utilizând în acest sens Formularul 13 - Nota Explicativă pentru modificarea Contractului, care va fi semnată de către Reprezentantul legal şi transmisă către SAT.
     După primirea Notei explicative semnată de prestator/furnizor responsabilul de proiect o va înainta, pentru analiză şi avizare responsabilului tehnic care va verifica dacă modificările propuse nu afectează obiectul contractului şi atingerea obiectivelor specifice şi o va aviza. După primirea Notei explicative avizate de la responsabilul tehnic, responsabilul de proiect o înaintează spre verificare însoţită de Formularul 14 - Notificarea privind acceptarea/neacceptarea Actului Adiţional şefului de serviciu SAT/persoanelor cu funcţie de conducere departament responsabil tehnic şi spre avizare directorului DATFP şi directorului general.
     Dacă Fişa de verificare a notei explicative este neavizată de către responsabilul de proiect şi/sau responsabilul tehnic (are cel puţin un NU), primul înaintează fişa de verificare şi nota explicativă spre verificare şefului de serviciu SAT şi directorului DATFP şi spre avizare directorului general. După semnarea fişei, responsabilul de proiect va elabora Formularul nr. 14 - Notificarea privind acceptarea/neacceptarea a Actului Adiţional, completând motivele pentru care nu este acceptată modificarea contractului. Notificarea de reacceptare va fi verificată de şeful de serviciu SAT şi directorului DATFP, avizată de directorul general. În cazul în care responsabilul tehnic nu avizează Nota explicativă, acesta va completa în fişa de verificare la rubrica "Observaţii" motivele pentru care nu a avizat Nota explicativă. Fişa de verificare va fi semnată de către responsabilul tehnic şi transmisă către responsabilul de proiect. Responsabilul de proiect va înainta fişa de verificare şefului de serviciu SAT şi directorului DATFP şi spre avizare directorului general.
        În cazul în care şeful de serviciu SAT consideră că observaţiile care stau la baza respingerii notei explicative formulate de către responsabilul tehnic nu sunt fundamentate, se va organiza o întâlnire între acesta şi reprezentanţii SAT. Dacă această întâlnire nu este posibilă atunci responsabilul de proiect va elabora o adresă care va fi verificată de şeful de serviciu care va fi transmisă responsabilului tehnic. Acesta va formula un răspuns la adresa primită în termen de 3 zile lucrătoare.
        Responsabilul de proiect va transmite Notificarea de acceptare/neacceptare către prestator/furnizor, prin e-mail, fax, poştă sau curier, în cel mult o zi lucrătoare ulterior semnării acesteia de către directorul general AM PNDR.
        În situaţia în care Autoritatea Contractantă este de acord cu propunerile de modificare a Contractului înscrise în Nota explicativă elaborată de către prestator/furnizor, responsabilul de proiect va elabora Actul Adiţional la Contractul de Servicii/Furnizare. Completarea, verificarea şi semnarea Actului adiţional de către personalul SAT se va realiza în cel mult 10 zile lucrătoare de la transmiterea Notificării de acceptare către prestator/furnizor.
     În ambele situaţii descrise mai sus, Actul Adiţional la Contract va urma aceeaşi procedură şi termene de obţinere a vizelor şi semnăturilor ca în cazul avizării şi semnării Contractului de Furnizare/Contractului de Servicii. În procesul de semnare, Actul Adiţional la Contract va fi însoţit de Formular 03 - Fişa navetă privind avizarea documentelor. Contractul iniţial, anexele sale, precum şi celelalte Acte Adiţionale încheiate anterior (după caz) sunt ataşate Actului Adiţional.
        La întocmirea şi verificarea Notei explicative, personalul SAT/prestatorul/furnizorul vor avea în vedere următoarele principii, conform legislaţiei naţionale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice:
        ● Autoritatea Contractantă nu trebuie în mod automat să accepte cererea prestatorului/furnizorului de a modifica contractul. Autoritatea Contractantă trebuie să analizeze motivele invocate de prestator/furnizor şi dacă acestea nu sunt fundamentate corespunzător, cererea trebuie să fie respinsă;
        ● Modificări la contract se pot face doar în perioada de execuţie a contractului şi nu au efect retroactiv;
        ● Scopul Actului Adiţional trebuie să fie strâns legat de natura proiectului din contractul iniţial;
        ● Prin Act Adiţional nu se pot face amendări prin care se modifică criteriile de selecţie;
        ● Actul Adiţional nu trebuie să modifice condiţiile de concurenţă stabilite în perioada adjudecării contractului (ex: modificarea numărului de experţi faţă de oferta pe baza căreia prestatorul a fost selectat);
        ● Preţurile trebuie să fie identice cu cele din contractul iniţial, dacă în contractul iniţial nu se stipulează posibilitatea revizuirii acestora;
        ● Orice modificare care prelungeşte durata de execuţie a contractului trebuie făcută astfel încât implementarea şi plăţile finale să fie realizate înaintea expirării alocării/alocărilor financiare din care este finanţat contractul în cauză;
        ● Cererea de modificare a Contractului de servicii/furnizare trebuie făcută de către una din părţi, permiţând semnarea Actului Adiţional de regulă înainte cu 15 zile calendaristice de data de finalizare a Contractului iniţial;
        ● Toate referinţele din Actul Adiţional propus la articolele sau anexele modificate trebuie să corespundă cu cele din Contractul iniţial;
        ● Orice Act Adiţional care modifică preţul contractului trebuie să utilizeze formula convenită în contractul iniţial.
        ● Dacă prin actul adiţional se modifică bugetul iniţial, atunci şi programul de plăţi se va modifica în mod corespunzător, luând-se în calcul orice plată deja efectuată la contract;
        ● Valoarea totală a bugetului specificată în Contractul de Servicii nu poate fi majorată (decât în cazul în care s-a menţionat în documentaţie);
        ● prestatorul/furnizorul trebuie să semneze cele 2 exemplare originale ale Actului Adiţional în maxim 5 zile calendaristice de la primire şi să le returneze Autorităţii Contractante.

        După semnarea actului adiţional de către ultima parte, responsabilul de proiect va transmite un exemplar original către prestator/furnizor, o copie către Direcţia de Asistenţă Tehnică, şi Investiţii Nonagricole din cadrul AFIR, al doilea exemplar original rămânând la dosarul achiziţiei.
        Data intrării în vigoare a actului adiţional este aceea a ultimei semnături. Un act adiţional nu poate acoperi furnizarea de bunuri/servicii achiziţionate/prestate anterior sau să intre în vigoare înainte de această dată.
        Schimbările adresei, ale experţilor implicaţi în implementarea contractului, ale contului bancar şi trebuie să fie notificate în scris de către prestator/furnizor Autorităţii Contractante, fără a fi necesară încheierea unui act adiţional deşi aceasta nu trebuie să afecteze dreptul Autorităţii Contractante de a se opune alegerii făcute de către prestator/furnizor referitor la contul bancar sau auditor.
        În cazul în care pe parcursul derulării contractului apar modificări ale anexelor contractului din manualele de procedură ale DGDR AM PNDR şi/sau AFIR se va transmite către furnizor/prestator noile modele în vederea adaptării acestora fără a fi nevoie de semnarea unui act adiţional. Autoritatea contractantă va transmite o notificare privind completarea noilor formulare.
        Notă!
        Pentru proiectele finanţate prin asistenţă tehnică privind Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală (conform cap. 17 din PNDR) documentele (notificări aprobare rapoarte de activitate, elaborare/aprobare note explicative necesare întocmirii actelor adiţionale, etc.) vor fi întocmite/completate de consilierul responsabil cu implementarea contractului din cadrul Serviciului RNDR, verificate de şeful birou, respectiv şeful serviciului RNDR, avizate de directorul Direcţiei RNDR şi Infrastructura Rurală şi aprobate de Directorul General DGDR.    4.3. Monitorizarea şi verificarea contractelor de prestare de servicii
    4.3.1. Raportul iniţial de activitate
     Prestatorul de servicii (Contractorul) are obligaţia prezentării Autorităţii Contractante, spre verificare, avizare şi aprobare Raportul Iniţial de Activitate (Formularul nr. 15a), care va include detalii despre modul de implementare şi programare a activităţilor proiectului în concordanţă cu oferta tehnică.
        Înainte de depunerea Raportului Iniţial de Activitate de către prestator, la sediul MADR, se recomandă organizarea unei întâlniri de iniţiere a proiectului (Kick-off meeting) la care să participe toate părţile implicate, în vederea definitivării şi clarificării aspectelor ce ţin de implementarea efectivă şi eficientă a activităţilor proiectului, aşa cum sunt stipulate în Contractul de Servicii.
        Pentru contractele de servicii ce au ca obiect realizarea de evaluări după desfăşurarea kick-off-meetingului şi până la depunerea raportului iniţial dacă este necesar, evaluatorii pot să desfăşoare activităţi de documentare şi de cercetare, interviuri cu responsabilii tehnici necesare pentru a înţelege contextul şi pentru a putea să îşi adapteze metodologia prezentată în propunerea tehnică la specificul României şi al PNDR-ului.
        Raportul Iniţial de Activitate va conţine următoarele capitole:
    1. Prezentare de ansamblu a proiectului: (ex. Cadrul general şi situaţia iniţială; Datele contractului; Corelarea cu alte proiecte);
    2. Analiza contractului şi situaţia actuală: (ex. Cerinţele şi previziunile contractului; Analiza necesităţilor, Obligaţii, constrângeri, riscuri);
    3. Planificarea contractului (ex. Descrierea activităţilor; Metodologie şi planificare; Rezultate şi output-uri ale contractului);

        Cele două exemplare ale Raportului iniţial de activitate se depun la Autoritatea Contractantă (MADR). Responsabilul de proiect va transmite un exemplar responsabilului tehnic. Data depunerii raportului va fi prevăzută în Caietul de sarcini, în funcţie de complexitatea proiectului (cerinţele contractuale).
        Raportul iniţial va fi verificat de responsabilul de proiect. Verificarea constă în analizarea Raportului iniţial din punct de vedere al conformităţii (respectarea formularului standard, datele contractului, etc).
     Responsabilul de proiect va completa Notificarea pentru aprobarea/neaprobarea rapoartelor de activitate (Formular nr. 16) şi Fişa de verificare pentru aprobarea Raportului Iniţial de activitate (Formular 15.a.1), bifând rubricile corespunzătoare şi completând cu eventualele sale observaţii şi îl va transmite responsabilului tehnic.
        Notificarea privind aprobarea/neaprobarea rapoartelor de activitate şi Fişa de verificare a raportului Iniţial, este verificată de responsabilul tehnic, şeful de serviciu SAT/persoana cu funcţii conducere departament responsabil tehnic, avizată de Directorul DATFP şi aprobată de Directorul general al AM PNDR.
        Verificarea, avizarea, aprobarea Raportului iniţial ci transmiterea notificării se realizează în cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestuia la AM PNDR.
        Notificarea privind aprobarea/neaprobarea rapoartelor, indiferent de rezoluţie, va fi transmisă la prestator de către responsabili de proiect.
        În cazul neaprobării Raportului iniţial, responsabilul de proiect transmite prestatorului Notificarea privind aprobarea/neaprobarea rapoartelor contractului de servicii, cu rezoluţia "neaprobat cu observaţii". Acesta va completa observaţiile în baza cărora raportul nu a fost aprobat. Prestatorul va transmite raportul revizuit în maximum 7 zile calendaristice de la primirea notificării.
        Raportul iniţial poate fi respins de cel mult 3 ori, iar în cazul în care prestatorul nu elaborează un Raport iniţial conform, se vor aplica prevederile contractuale privind penalizarea sau rezilierea Contractului de Servicii.
        După aprobarea raportului iniţial de activitate, responsabilul de proiect transmite o copie a acestuia la CRFIR 8 Bucureşti Ilfov.
    Notă 1
        Pentru proiectele finanţate prin asistenţa tehnică privind Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală (conform cap. 17 din PNDR) documentele (notificări aprobare rapoarte de activitate, elaborare/aprobare note explicative necesare întocmirii actelor adiţionale, etc) vor fi întocmite/completate de consilierul responsabil cu implementarea contractului din cadrul Serviciului RNDR, verificate de şeful birou, respectiv şeful serviciului RNDR, avizate de directorul Direcţiei RNDR şi Infrastructura Rurală şi aprobate de Directorul General DGDR.

        Notă 2
        Pentru proiectele finanţate prin asistenţă tehnică încheiate cu instituţii financiare internaţionale verificarea raportului iniţial în ceea ce privesc respectarea prevederilor contractuale şi a obligaţiilor de ordin tehnic se va efectua de către persoana desemnată ca responsabil angajamente legale cu instituţii financiare internaţionale.


    4.3.2. Rapoartele de activitate ale contractului
     Aceeaşi procedură ca la punctul 4.3.1 se aplică şi pentru Raportul intermediar de activitate (Formular 15 b) şi Raportul final de activitate Formular nr. 15 c.
        Raportul intermediar este depus doar dacă prestatorul doreşte realizarea unor plăţi intermediare, fiecărei plăţi intermediare corespunzându-i un Raport intermediar aprobat, pentru plata finală fiind obligatorie aprobarea Raportului final. Atât Raportul intermediar, cât şi Raportul final vor avea aceleaşi anexe obligatorii.
        Rapoartele de Activitate cuprind următoarele capitole:
        ● Rezumatul proiectului (inclusiv obiectivele);
        ● Descrierea activităţilor;
        ● Descrierea rezultatelor;

        Raportul final descrie rezultatele obţinute pe parcursul întregului proiect.
        Raportul intermediar va fi transmis la MADR, de prestator, în termen de 10 zile calendaristice după încheierea activităţilor aferente perioadei la care se face referire în raport.
        Raportul final va fi transmis la MADR, de prestator, în termen de 15 zile calendaristice după finalizarea activităţilor din cadrul proiectului.
        Rapoartele de activitate vor fi depuse în limba română în două exemplare, în vederea aprobării.
        O primă verificare a Rapoartelor de activitate este realizată de responsabilul de proiect şi constă în analiza din punct de vedere al conformităţii - respectarea structurii standard, datelor contractuale.
        Verificarea ulterioară de către responsabilul tehnic constă în compararea activităţilor descrise în Raportul de activitate cu Graficul de implementare a activităţilor şi rezultatelor scontate şi cu programul iniţial prevăzut în oferta tehnică, iar dacă acest program nu este respectat, decalajele trebuie justificate în cadrul raportului.
        Responsabilul tehnic verifică şi dacă toate anexele şi materialele relevante întocmite în timpul etapei sunt ataşate (acestea putând furniza informaţii necesare pentru aprobarea raportului).
     După verificarea Raportului de către responsabilul de proiect, acesta îl va transmite către responsabilul tehnic însoţit de Notificarea privind aprobarea/neaprobarea rapoartelor contractului de servicii, de Fişa de verificare pentru aprobarea raportului de activitate (Formularul 15.b.1/Formular 15.c.1) şi de Fişa navetă privind avizarea documentelor (Formular 03).
        Responsabilul tehnic va verifica şi va aviza Raportul de activitate (intermediar sau final), urmărind dacă există abateri faţă de obiectul şi obiectivele specifice ale contractului şi rezultatele scontate.
        În cazul în care responsabilul tehnic nu avizează Raportul de activitate, acesta va completa secţiunea "Observaţii" din Fişa de verificare, expunând motivele tehnice ale neavizării. Cele 2 documente vor fi verificate de persoanele cu funcţii de conducere ale departamentului din care provine responsabilul tehnic.
        Responsabilul de proiect va înainta aceste documente şefului de serviciu SAT/directorului DATFP şi directorului general, care vor verifica şi respectiv vor aviza/aproba Raportul de activitate în cel mult 25 zile lucrătoare de la momentul înregistrării raportului la secretariatul DGDR.
        Livrabilele care trebuie utilizate înaintea de depunerea Raportului intermediar/final de activitate vor fi aprobate de către Autoritatea Contractantă şi împreună cu notificarea de aprobare vor deveni anexă la raportul intermediar/final de activitate.
        Odată cu Raportul Intermediar de Activitate/raportul final, în funcţie de specificul procedurii după caz, se depune şi un Raport de audit emis de un auditor independent care va certifica sumele precizate de prestator coraborat cu procentul de realizare al activităţilor prevăzute în acestea, întocmit conform standardului ISAE 3000. Sunt exceptate de la prezentarea acestui raport serviciile tipul celor de telefonie mobilă, asigurări obligatorii şi facultative etc.
        Notă 1
        Pentru proiectele finanţate prin asistenţă tehnică privind Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală (conform cap. 17 din PNDR) documentele (notificări aprobare rapoarte de activitate, elaborare/aprobare note explicative necesare întocmirii actelor adiţionale, etc) vor fi întocmite/completate de consilierul responsabil cu implementarea contractului din cadrul Serviciului RNDR, verificate de şeful birou, respectiv şeful serviciului RNDR, avizate de directorul Direcţiei RNDR şi Infrastructură Rurală şi aprobate de Directorul General DGDR.
        După aprobarea raportului de activitate, responsabilul de proiect transmite o copie a acestuia la CRFIR 8 Bucureşti Ilfov, în vederea verificării dosarului cerere de plată depus de către prestator, precum şi verificarea DCP depus de SAT în vederea rambursării cheltuielilor contractului.

        Notă 2
        Pentru proiectele finanţate prin asistenţă tehnică încheiate cu instituţii financiare internaţionale verificarea raportului de activitate în ceea ce priveşte respectarea prevederilor contractuale şi a obligaţiilor de ordin tehnic se va efectua de către persoana desemnată ca responsabil angajamente legale cu instituţii financiare internaţionale.


    4.3.3. Verificarea pe teren în vederea aprobării rapoartelor de activitate ale contractorului
        În vederea aprobării rapoartelor de activitate intermediar/final ale prestatorilor, 2 persoane din AM PNDR (cel puţin responsabilul de proiect/responsabilul tehnic) vor face verificarea pe teren a implementării activităţilor din cadrul proiectului (atunci când activităţile din cadrul proiectului o impun).
        Prin "Clauze specifice" ale Contractului de Servicii se poate stipula faptul că MADR poate efectua vizite de verificare pe teren a implementării contractului în orice moment, pe toată perioada de derulare a contractului, după caz, în funcţie de specificul proiectului.
        La verificarea pe teren trebuie să participe şi un reprezentant desemnat de către prestator.
        Verificările se vor face înainte de depunerea fiecărui Raport de activitate, dar nu în ultima zi a desfăşurării activităţii de verificat, astfel încât să permită verificarea tuturor elementelor necesare.
        Programarea vizitelor va trebui să aibă în vedere anumite principii, cum ar fi: eficienţa unor astfel de demersuri, păstrarea bunelor relaţii contractuale, verificarea aspectelor de ordin tehnic legate de contract. Sub nicio formă persoanele constatatoare nu vor solicita, iar prestatorul nu va furniza alte aspecte de ordin tehnic care nu au legătură cu serviciile prestate care fac subiectul contractului.
        La sfârşitul zilei în care se desfăşoară verificarea pe teren a implementării contractului, persoanele din echipa de verificatori vor completa şi vor semna Fişa de verificare pe teren a implementării contractului în două exemplare, câte unul pentru fiecare din părţi.
     Echipa de verificatori va completa Fişa de verificare pe teren a implementării contractului (Formular 17) prin bifare în căsuţa DA sau NU din dreptul fiecărui aspect verificat şi vor semna în caseta de semnături. Obiectivele vizate de verificatori vor fi cele detaliate în Fişa de verificare pe teren a implementării contractului, comparând situaţia din teren cu prevederile Contractului de Servicii (prevederile din oferta tehnică, Anexa la Contract) şi cu prevederile Raportului iniţial.
        În acest sens, persoanele din cadrul AM PNDR verifică respectarea amplasamentului şi a graficului de îndeplinire a contractului, prezenţa dotărilor logistice, concordanţa între baza practică din teren şi cea prevăzută în ofertă, modul de desfăşurare a activităţilor prevăzute în caietul de sarcini, etc.
        După verificarea pe teren consemnată în Fişa de verificare pe teren, verificatorii vor completa secţiunea Concluzii. Aici se precizează dacă modalitatea de desfăşurare a acţiunilor a fost corespunzătoare sau nu.
        Rezultatul verificării pe teren va putea fi:
    - "AVIZAT"
    – "NEAVIZAT".

        Reprezentantul prestatorului va semna acest formular de luare la cunoştinţă pentru verificarea făcută şi rezultatele acesteia, în rubrica dedicată prestatorului din finalul documentului, trecând eventualele observaţii. În cazul în care reprezentantul prestatorului refuză să semneze fişa de verificare, concluziile din fişă rămân neschimbate.
        Dacă fişa de verificare are rezoluţia "Neavizat", Autoritatea Contractantă va notifica prestatorul cu privire la aspectele constatate în timpul verificării în vederea remedierii deficienţelor sau completării lipsurilor, acesta având la dispoziţie 15 zile pentru îmbunătăţirea situaţiei.
        În cazul în care prestatorul nu remediază deficienţele sau nu completează lipsurile constatate de către echipa de verificare sau în cazul în care unele obiective ale proiectului nu au fost atinse, prestatorului nu i se vor rambursa cheltuielile respective, Autoritatea Contractantă având posibilitatea de a rezilia unilateral contractul.
        După depunerea Rapoartelor de activitate, se va completa Fişa de verificare pentru aprobarea Raportului intermediar şi final de activitate, în conţinutul căreia se va face referire şi la Fişa de verificare pe teren a implementării contractului.


    4.4. Dosarul de implementare a proiectului
        Dosarul de implementare a proiectului va fi deschis în cadrul SAT şi va conţine integral documentaţia de atribuire şi toată corespondenţa purtată cu prestatorul/furnizorul în perioada de implementare a contractului.

    4.5. Monitorizarea şi verificarea derulării contractelor de furnizare de bunuri
        În cazul contractelor de achiziţie de bunuri, după semnarea contractului de către ambele părţi contractante, SAT stabileşte persoanele de contact în vederea implementării proiectului conform prevederilor contractuale.
        SAT va organiza (dacă este cazul) întâlnirea de iniţiere a proiectului (Kick-off meeting) la care vor participa toate părţile implicate.
        În cadrul întâlnirii de iniţiere se vor discuta următoarele aspecte:
    - Datele de livrare a bunurilor, precum şi detalii referitoare la modul de livrare a bunurilor, respectând termenii specificaţi în contract;
    – Destinaţiile de livrare;
    – Aspecte tehnice privind livrarea;
    – Asigurarea respectării prevederilor Manualului de identitate vizuală a proiectelor finanţate de către UE etc.

     În cel mult 5 zile lucrătoare de la Întâlnirea de iniţiere a proiectului, responsabilul de proiect elaborează "Nota privind componenţa Comisiei de recepţie" (Formularul nr. 19), pe care o înaintează şefului de serviciu/directorului spre verificare şi directorului general spre aprobare.
    Responsabilul de proiect va transmite către Comisia de recepţie responsabilă cu preluarea bunurilor ce vor fi furnizate, copii după graficul de livrare (Formular nr. 18), şi formularul tip al Procesului-verbal de recepţie parţială/finală a bunurilor (Formularul nr. 20/21), însoţit de Nota de Transmitere (Formularul nr. 9).
        Notă!
        Pentru proiectele finanţate prin asistenţă tehnică privind Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală (conform cap. 17 din PNDR) documentele (notificări aprobare rapoarte de activitate, elaborare/aprobare note explicative necesare întocmirii actelor adiţionale, etc.) vor fi întocmite/completate de consilierul responsabil cu implementarea contractului din cadrul Serviciului RNDR, verificate de şeful birou, respectiv şeful serviciului RNDR, avizate de directorul Direcţiei RNDR şi Infrastructura Rurală şi aprobate de Directorul General DGDR.

        În acest mod, Comisia de recepţie va fi înştiinţată despre data la care va avea loc livrarea şi ce bunuri vor fi livrate.
    1. În cazul contractelor în care este prevăzută o singură livrare de bunuri, se va elabora un Proces-Verbal de recepţie, după livrarea bunurilor, în trei exemplare, care va fi semnat de către membrii Comisiei de recepţie, reprezentantul furnizorului.
        După semnare:
    - un exemplar va rămâne furnizorului (în vederea utilizării de către acesta ca document justificativ de plată);
    – două exemplare vor rămâne la MADR.


    2. În cazul contractelor în care sunt prevăzute mai multe livrări de bunuri, se vor elabora Procese-Verbale de Recepţie pentru fiecare livrare, în trei exemplare semnate de către membrii Comisiei de recepţie şi reprezentantul furnizorului în ziua predării bunurilor respective.
        După semnare:
    - un exemplar va rămâne furnizorului (în vederea utilizării de către acesta ca document justificativ de plată);
    – două exemplare un exemplar va fi transmis către DGBFFE pentru luarea în gestiune şi un exemplar va rămâne la nivelul DGDR AM PNDR şi o copie la comisia de recepţie.

        Procesele-verbale de recepţie constituie documente constatatoare primare privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale pentru contractele de furnizare.
        Perioada de garanţie acordată produselor este stipulată în Contract, fiind perioada declarată de furnizor în propunerea tehnică.


    4.6. Efectuarea plăţii în cadrul contractelor de bunuri şi servicii
        După aprobarea rapoartelor de activitate intermediare/finale, respectiv semnarea proceselor-verbale de recepţie a bunurilor, prestatorul/furnizorul va depune 2 exemplare ale dosarului solicitării de plată la sediul OJFIR Bucureşti în vederea stabilirii eligibilităţii cheltuielilor efectuate în cadrul contractului de către acesta. Cheltuielile eligibile în cadrul contractelor finanţate din Măsura 20 Asistenţă Tehnică sunt prevăzute în capitolul 15.6 Descrierea utilizării asistenţei tehnice inclusiv acţiunile legate de pregătirea, gestionarea, monitorizarea, evaluarea, informarea şi controlul programului şi implementarea acestuia, precum şi a activităţilor referitoare la perioadele de programare anterioare sau ulterioare, în conformitate la Art. 59(1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 din PNDR 2014-2020.
        OJFIR Bucureşti va elabora documentul "Eligibilitatea cheltuielilor", prin care prestatorului/furnizorului îi sunt certificate cheltuielile efectuate în cadrul contractului. După obţinerea acestui document, CRFIR/OJFIR va transmite către SAT din cadrul AMPNDR, 1 exemplare ale dosarului cerere de plată depus de prestator/furnizor însoţit de documentul "Eligibilitatea cheltuielilor". Responsabilul de proiect va transmite un exemplar al dosarului cerere de plată către DGBFFE în vederea efectuării plăţii. După efectuarea plăţii de către DGBFFE, responsabilul de proiect va întocmi în trei exemplare dosarul de rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul contractului format din declaraţia de cheltuieli (formular standard AFIR) şi cererea de plată (formular standard AFIR) sau alte documente menţionate în manualul de procedură privind autorizarea plăţilor în cadrul măsurii 20 însoţite de documentele financiare care atestă efectuarea plăţii de către MADR către furnizor/prestator către SAT-DATLIN în vederea rambursării cheltuielilor plătite de MADR.
        Conţinutul dosarului cerere de plată va fi menţionat în cadrul manualului de proceduri aferent autorizării plăţilor pentru Măsura 20 de către AFIR, disponibil la adresa de internet www.afir.info.

    4.7. Proceduri de gestionare, clasificare şi arhivare a documentelor
        Serviciul Asistenţă Tehnică va gestiona două tipuri de documente: documente originale emise de SAT şi cele originale primite de la terţi şi copii.
        Responsabilitatea în privinţa gestionării documentelor şi a respectării procedurilor de îndosariere/clasare/arhivare va fi în sarcina angajator SAT.
        În cadrul SAT va fi creată o arhivă cu următoarele secţiuni:
    1. Corespondenţa cu prestatorul/furnizorul, alte instituţii sau cu alte direcţii din cadrul MADR, AFIR.
        În acest caz, orice document emis sau primit va fi avizat în ordine ierarhică, respectiv de şeful de serviciu SAT, director DATFR şi de directorul general. Consilierii din cadrul SAT vor înregistra documentele de corespondenţă în registrul de corespondenţă al AM PNDR şi le vor clasa în arhiva internă.
        Niciun document de corespondenţă nu va putea fi emis fără semnătura angajatului care l-a întocmit, a şefului de serviciu şi a directorului direcţiei. Orice document emis va fi păstrat în copie, dacă nu rămâne originalul, în arhiva internă a direcţiei.

    2. Documentele de contractare şi implementare.
        Experţii SAT vor ţine evidenţa tuturor documentelor şi corespondenţei aferente unui contract, în copii, în dosare individuale, în arhiva sa internă.    5.1. Formular 01 - Strategie Anuală de Contractare Plan de acţiune pentru proiectele de asistenţă tehnică

┌───────────────────────┬──────────────┐
│ │SE APROBĂ, │
│ │ORDONATOR │
│ │PRINCIPAL DE │
│ │CREDITE │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Avizat, │ │
│Direcţia Generală Buget│ │
│Finanţe şi Fonduri │ │
│Europene │ │
│Director General │ │
└───────────────────────┴──────────────┘

             Strategia anuală de contractare pentru proiectele/acţiunile de
          asistenţă tehnică pentru anul .... derulate de DGDR-AM-PNDR prin SAT

┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────────┬─────────────┬────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │Resursele │
│ │Nevoi identificate la nivel de DGDR AM PNDR ca │ │ │ │Capacitatea │existente la│
│ │fiind necesar a fi satisfăcute ca rezultat al │ │ │ │profesională│nivel de │
│ │unui proces de achiziţie aşa cum rezultă aceasta │ │ │ │existentă la│autoritate │
│ │din solicitările transmise de compartimentele din│Valoare │ │ │nivel de │contractantă│
│ │beneficiare │estimată a │ │ │autoritate │şi după caz,│
│ │ │contractului│ │ │contractantă│necesarul de│
│Nr. ├─────────┬───────┬────────┬─────────┬────────────┤/ acordului │Responsabil│Fundamentarea│pentru │resurse │
│crt.│ │ │ │ │ │cadru fără │tehnic │necesităţii │derularea │suplimentare│
│ │ │ │ │ │Perioada │TVA │ │ │unui proces │externe care│
│ │ │Titlu │ │ │estimată de │Lei │ │ │care să │pot fi │
│ │Direcţia/│proiect│Obiectiv│Obiective│implementare│ │ │ │asigure │alocate │
│ │Serviciul│/ │general │specifice│a │ │ │ │beneficiile │derulării │
│ │ │acţiune│ │ │proiectului/│ │ │ │anticipate │proceselor │
│ │ │ │ │ │acţiunii │ │ │ │ │de achiziţii│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │publice │
├────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────┴────────┴─────────┴────────────┴────────────┴───────────┴─────────────┴────────────┴────────────┘

        * Pentru proiectele finanţate din fondurile alocate Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală se va întocmi document separat şi se va folosi prezentul model de formular.

┌──────────────────────┬─────────┬─────┐
│Direcţia Generală │ │ │
│Buget Finanţe şi │ │ │
│Fonduri Europene MADR │Semnătura│Data:│
│- Director General │ │ │
│Nume: │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────┤
│Director General DGDR │ │ │
│AM PNDR │Semnătura│Data:│
│Nume: │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────┤
│Director DATFP │Semnătura│Data:│
│Nume: │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────┤
│Verificat: Şef │ │ │
│serviciu SAT │Semnătura│Data:│
│Nume: │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────┤
│Completat: Consilier │ │ │
│SAT │Semnătura│Data:│
│Nume: │ │ │
└──────────────────────┴─────────┴─────┘


    5.2. Formular 02 - Anexa la Programul Anual al Achiziţiilor Publice (PAAP)

┌───────────────────────┬──────────────┐
│ │SE APROBĂ, │
│ │ORDONATOR │
│ │PRINCIPAL DE │
│ │CREDITE │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Avizat, │ │
│Direcţia Generală Buget│ │
│Finanţe şi Fonduri │ │
│Europene │ │
│Director General │ │
└───────────────────────┴──────────────┘

                          Anexa nr. ... la programul anual al
         achiziţiilor publice pentru proiectele/acţiunile finanţate din măsura
      "Asistenţă tehnică", finanţate din măsura "Asistenţă tehnică" pentru anul ...

┌────┬────────────┬───┬────────────┬─────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────────┬────────────┬────────────┐
│ │ │ │Valoarea │ │Procedura │ │Data (luna) │Modalitatea│ │ │
│ │Tipul şi │ │estimată a │ │stabilită/ │ │estimată │de derulare│ │ │
│ │obiectul │ │contractului│ │instrumente│Data │pentru │a │Persoana │Cod unic de │
│ │contractului│ │de achiziţie│ │specifice │(luna) │atribuirea │procedurii │responsabilă│identificare│
│Nr. │de achiziţie│Cod│publică/ │Sursa de │pentru │estimată │contractului│de │cu aplicarea│a fiecărui │
│crt.│publică/ │CPV│acordului │finanţare│derularea │pentru │de achiziţie│atribuire │procedurii │obiect de │
│ │acordului │ │cadru │ │procesului │iniţierea │publică/ │ │de atribuire│contract │
│ │cadru │ ├────────────┤ │de │procedurii│acordului ├───────────┤ │ │
│ │ │ │Lei, fără │ │achiziţie │ │cadru │Online/ │ │ │
│ │ │ │TVA │ │ │ │ │Offline │ │ │
├────┼────────────┼───┼────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───┼────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │. │ │ │ │
└────┴────────────┴───┴────────────┴─────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────────┴────────────┴────────────┘

        * Pentru proiectele finanţate din fondurile alocate Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală se va întocmi document separat şi va fi folosit prezentul model de formular.

┌─────────┬─────────────┬────┬─────────┐
│ │Funcţia │ │ │
│ │persoanei │ │ │
│Numele şi│avizatoare şi│Data│Semnătură│
│Prenumele│a celei care │ │ │
│ │a întocmit │ │ │
│ │documentul │ │ │
├─────────┼─────────────┼────┼─────────┤
│ │Direcţia │ │ │
│ │Generală │ │ │
│ │Buget Finanţe│ │ │
│ │şi Fonduri │ │ │
│ │Europene MADR│ │ │
│ │- Director │ │ │
│ │General │ │ │
├─────────┼─────────────┼────┼─────────┤
│ │Director │ │ │
│ │General DGDR │ │ │
│ │AM PNDR │ │ │
├─────────┼─────────────┼────┼─────────┤
│ │Director │ │ │
│ │DATFP │ │ │
├─────────┼─────────────┼────┼─────────┤
│ │Şef serviciu │ │ │
│ │SAT │ │ │
├─────────┼─────────────┼────┼─────────┤
│ │Consilier SAT│ │ │
└─────────┴─────────────┴────┴─────────┘


    5.3. Formular 02a - Anexa Achiziţii directe pentru anul ....

┌───────────────────────┬──────────────┐
│ │SE APROBĂ, │
│ │ORDONATOR │
│ │PRINCIPAL DE │
│ │CREDITE │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Avizat, │ │
│Direcţia Generală Buget│ │
│Finanţe şi Fonduri │ │
│Europene │ │
│Director General │ │
└───────────────────────┴──────────────┘

                                   Anexa nr. .... la

┌────┬──────────┬───┬────────┬─────────┬────────┬──────────┐
│ │ │ │Valoarea│ │Data │Data │
│Nr. │Obiectul │Cod│estimată│Sursa de │estimată│estimată │
│crt.│achiziţiei│CPV├────────┤finanţare│pentru │pentru │
│ │directe │ │Lei, │ │iniţiere│finalizare│
│ │ │ │fără TVA│ │ │ │
├────┼──────────┼───┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴───┴────────┴─────────┴────────┴──────────┘

        Pentru proiectele finanţate din fondurile alocate Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală se va întocmi document separat şi va fi folosit prezentul model de formular.

┌─────────┬─────────────┬────┬─────────┐
│ │Funcţia │ │ │
│ │persoanei │ │ │
│Numele şi│avizatoare şi│Data│Semnătură│
│Prenumele│a celei care │ │ │
│ │a întocmit │ │ │
│ │documentul │ │ │
├─────────┼─────────────┼────┼─────────┤
│ │Director │ │ │
│ │General DGDR │ │ │
│ │AM PNDR │ │ │
├─────────┼─────────────┼────┼─────────┤
│ │Director │ │ │
│ │DATFP │ │ │
├─────────┼─────────────┼────┼─────────┤
│ │Şef serviciu │ │ │
│ │SAT │ │ │
├─────────┼─────────────┼────┼─────────┤
│ │Consilier SAT│ │ │
└─────────┴─────────────┴────┴─────────┘


    5.4. Formular 03 - Fişa navetă privind avizarea documentelor Fişă navetă privind avizarea documentelor

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Subiect/Titlu/contract ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Referinţa/Număr contract ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Natura documentului ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌─────────────────┬─────────┬──────────┐
│Director/Direcţia│Data │Data │
│/Serviciul │primirii │expedierii│
│ │Semnătura│Semnătură │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│<Directorul/ │ │ │
│Direcţia/ │ │ │
│Serviciul care │ │ │
│transmite sau │ │ │
│avizează │ │ │
│documentul> │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │
└─────────────────┴─────────┴──────────┘


    5.5. Formular 04 - Fişa de verificare privind Anexa la Programul Anual al Achiziţiilor Publice

┌──────────────────────────┬──┬──┬─────┐
│ │ │ │Nu │
│Informaţii de verificat │DA│NU│este │
│ │ │ │cazul│
├──────────────────────────┼──┼──┼─────┤
│1. Titlul proiectului │ │ │ │
│corespunde cu cel din │ │ │ │
│planul de acţiune? │ │ │ │
├──────────────────────────┼──┼──┼─────┤
│2. Valoarea estimată a │ │ │ │
│proiectului corespunde cu │ │ │ │
│cea din planul de acţiune?│ │ │ │
├──────────────────────────┼──┼──┼─────┤
│3. Codul CPV este ales │ │ │ │
│corect? │ │ │ │
├──────────────────────────┼──┼──┼─────┤
│4. Procedura de atribuire │ │ │ │
│menţionată este corect │ │ │ │
│aleasă? │ │ │ │
├──────────────────────────┼──┼──┼─────┤
│5. Este menţionată │ │ │ │
│persoană responsabilă de │ │ │ │
│procedură? │ │ │ │
└──────────────────────────┴──┴──┴─────┘


┌──────────────────────┬─────────┬─────┐
│Verificat: Şef │ │ │
│serviciu SAT │Semnătura│Data:│
│Nume: │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────┤
│Completat: Consilier │ │ │
│SAT │Semnătura│Data:│
│Nume: │ │ │
└──────────────────────┴─────────┴─────┘


    5.6. Formular 05 - Registrul proiectelor aprobate REGISTRUL PROIECTELOR APROBATE

┌────┬────┬────────────┬───────────┬────────┬─────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │ │ │Valoarea│Nume expert │ │Nume Şef │ │
│Nr. │Data│Număr de │Titlul │estimată│SAT care │Semnătura│SAT care │Semnătura│
│crt.│ │înregistrare│proiectului│lei fără│înregistrează│expert │a │Şef SAT │
│ │ │ │ │TVA │ │ │verificat│ │
├────┼────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│4 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────┴────────────┴───────────┴────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘


    5.8. Formular 07 - Caiet de sarcini Model caiet de sarcini
    1. INFORMAŢII GENERALE
        Beneficiar: <Nume>
        Date relevante despre beneficiar:
        <Rezumat>

        Mediul de afaceri în sectorul relevant:
        <Inclusiv rezumatul politicilor şi strategiilor şi/sau datelor economice relevante>

        Programe cu aceeaşi referire şi alte activităţi donatoare: <Identificarea şi descrierea legăturii dintre contractul propus, dacă există, şi activităţi şi programe din sector cu alte surse de finanţare externă>

    2. OBIECTIVELE CONTRACTULUI
        <Obiectivele specifice ale prezentului contract, adică lista sarcinilor specifice care trebuie îndeplinite şi activităţile care trebuie realizate de către prestator/furnizor. Acestea pot fi prezentate fie în ordinea importanţei, fie în ordine cronologică, după cum se consideră>

    3. CONSIDERAŢII ŞI RISCURI
    1. Consideraţii care subliniază necesitatea proiectului
    2. Riscuri

    4. DOMENIUL DE ACTIVITATE
    1. General
        <Date referitoare la contract, de exemplu zona geografică de acoperit, grupuri ţintă, natura serviciilor, bunuri sau activităţi care trebuie furnizate>

    2. Activităţi specifice
        <O listă clară şi detaliată a sarcinilor care trebuie îndeplinite pentru realizarea obiectivelor contractului. Acestea trebuie prezentate fie în ordinea importanţei, fie în ordine cronologică. După caz, trebuie precizată şi programarea activităţilor>

    3. Managementul Proiectului, Sarcinile şi Responsabilităţile Contractantului
        <Precizări privind responsabilităţile de derulare a contractului, finanţe, cheltuieli şi rapoarte şi metoda de cooperare dintre Autoritatea Contractantă şi contractor trebuie specificată.>


    5. LOGISTICĂ ŞI PROGRAMARE
    1. Locul de derulare a proiectului:
        <Zonă/regiune şi ţară/ţări>

    2. Perioada proiectului:
        <Perioada de derulare şi data de începere>


    6. CERINŢE
        <Precizări privind necesităţile de personal, echipamente, bunuri, servicii, documentare, suport logistic, birouri etc. necesare pentru asigurarea succesului contractului. Aceste precizări trebuie să fie detaliate, în special în cazul elementelor care sunt în responsabilitatea Contractantului.

    7. RAPOARTE
    1. Cerinţe de raportare:
        Rapoartele intermediare trebuie să fie elaborate în perioada de execuţie a contractului, iar la sfârşitul acestei perioade trebuie redactat raportul final.

    2. Înaintarea şi aprobarea rapoartelor:
        <Identificarea numelui şi adresei Responsabil de Proiect căruia trebuie să îi fie înaintate rapoartele şi numărul de copii necesare.>


    8. MONITORIZARE ŞI EVALUARE
    1. Definirea indicatorilor
    2. Cerinţe speciale

    9. CHELTUIELI ELIGIBILE:

┌──────────────────────┬─────────┬─────┐
│Aprobat: Director │ │ │
│General/ Director │Semnătura│Data:│
│General Adjunct │ │ │
│Nume: │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────┤
│Verificat: Şef │ │ │
│serviciu/Director │Semnătura│Data:│
│Nume: │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────┤
│Întocmit: Responsabil │ │ │
│tehnic │Semnătura│Data:│
│Nume: │ │ │
└──────────────────────┴─────────┴─────┘    5.9. Formular 08 - Nota privind aprobarea documentaţiei de atribuire

┌──────────────────────┬───────────────┐
│ │APROBAT, │
│ │CONDUCĂTORUL │
│ │AUTORITĂŢII │
│ │CONTRACTANTE/ │
│ │ORDONATOR │
│ │PRINCIPAL DE │
│ │CREDITE │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Avizat, │ │
│Direcţia Generală │ │
│Buget Finanţe şi │ │
│Fonduri Europene Stat │ │
│Director General │ │
└──────────────────────┴───────────────┘

                   Nota privind aprobarea documentaţiei de atribuire
        Prin prezenta vă înaintăm spre aprobare documentaţia de atribuire întocmită în vederea derulării procedurii de ......... ce are ca obiect cod CPV ...... finanţată din măsura 20 Asistentă Tehnică.
        Documentaţia de atribuire este elaborată cu respectarea prevederilor art. 20 alin. (1) din anexa la H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi cuprinde următoarele documente:
    a) DUAE şi instrucţiunile către ofertanţi/candidaţi;
    b) caietul de sarcini sau documentaţia descriptivă, aceasta din urmă fiind utilizată în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv ori de negociere sau parteneriat pentru inovare;
    c) proiectul de contract conţinând clauze contractuale obligatorii;
    d) formulare şi modele de documente.


┌─────────┬─────────────┬────┬─────────┐
│ │Funcţia │ │ │
│ │persoanei │ │ │
│Numele şi│avizatoare şi│Data│Semnătura│
│prenumele│a celei care │ │ │
│ │a întocmit │ │ │
│ │documentul │ │ │
├─────────┼─────────────┼────┼─────────┤
│ │Director │ │ │
│ │General │ │ │
├─────────┼─────────────┼────┼─────────┤
│ │Director │ │ │
│ │General │ │ │
│ │Adjunct │ │ │
├─────────┼─────────────┼────┼─────────┤
│ │Director │ │ │
│ │DATFP │ │ │
├─────────┼─────────────┼────┼─────────┤
│ │Director │ │ │
│ │responsabil │ │ │
│ │tehnic │ │ │
├─────────┼─────────────┼────┼─────────┤
│ │Şef Serviciu │ │ │
│ │AT │ │ │
├─────────┼─────────────┼────┼─────────┤
│ │Şef Serviciu/│ │ │
│ │şi Şef birou │ │ │
│ │responsabil │ │ │
│ │tehnic │ │ │
├─────────┼─────────────┼────┼─────────┤
│ │Consilier AT │ │ │
│ │Responsabil │ │ │
│ │procedură │ │ │
├─────────┼─────────────┼────┼─────────┤
│ │Consilier - │ │ │
│ │Responsabil │ │ │
│ │tehnic │ │ │
└─────────┴─────────────┴────┴─────────┘


    5.10. Formular 9 - Notă de transmitere Nota de transmitere

┌──────┬───────────────────────────────┐
│De la │<Institutia expeditoare> │
│ │<Directia/Serviciul> │
└──────┴───────────────────────────────┘


┌───────┬──────────────────────────────┐
│Catre │<Institutia destinatara> │
│ │<Directia/Serviciul> │
├───────┼──────────────────────────────┤
│In │Doamnei/Domnului <Nume, │
│atentia│Prenume, functia> │
└───────┴──────────────────────────────┘


┌─────────────────────────────────────┬┐
│Subiect/Titlu contract ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Referinta/Numar contract ││
└─────────────────────────────────────┴┘

        Natura documentului
        ..........................................

        Natura transmiterii:

┌──────────────────────────────────────┐
│Notificare │
│<alta, specificati> │
└──────────────────────────────────────┘┌──────────────────────┬─────────┬─────┐
│Aprobat: Director │ │ │
│DATFP │Semnătură│Data:│
│Nume: │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────┤
│Verificat: Şef │ │ │
│serviciu SAT │Semnătură│Data:│
│Nume: │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────┤
│Întocmit: Consilier │ │ │
│SAT │Semnătură│Data:│
│Nume: │ │ │
└──────────────────────┴─────────┴─────┘


    5.11. Formular 10a - Acord-cadru Acord-cadru
                                        (Model)
                               Nr. ________ data ________
    1. Preambul
        În temeiul
    - Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
    – Cap. 15.6 - Asistenţă tehnică din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020, s-a încheiat prezentul acord-cadru de servicii,

        între
        Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Direcţia Generală Dezvoltare Rurală - Autoritate de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, cu sediul în Bd. Carol I nr. 2-4, sector 3, Bucureşti Tel: (+4) 021. 307.85.65/Fax: (+4) 021.307.24.42, reprezentată legal de domnul .........., în funcţia de Ministru, în calitate de Promitent-Achizitor, pe de o parte,
        şi
        ................. (denumirea operatorului economic) adresă ................ telefon/fax ................... număr de înmatriculare ............ cod fiscal cont (trezorerie, bancă) reprezentată prin ............... (denumirea conducătorului), funcţia ............... în calitate de Promitent-Prestator,


    2. Definiţii
        În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
    a) acord-cadru - acordul încheiat în formă scrisă între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul ori mai mulţi operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor şi condiţiilor care guvernează contractele de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă, în special în ceea ce priveşte preţul şi, după caz, cantităţile avute în vedere;
    b) contract-subsecvent - contractul, şi anexele sale, încheiat în baza prezentului acord-cadru;
    c) promitent-achizitor şi promitent-prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul acord-cadru;
    d) achizitor şi prestator- părţile contractante aşa cum sunt acestea numite în contractele subsecvente;
    e) preţul acordului-cadru - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza acordului-cadru, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin acordul-cadru;
    f) preţul contractului subsecvent - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului subsecvent, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contractul subsecvent;
    g) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau culpei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
    h) neregulă - orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile naţionale şi/sau europene, precum şi cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziţii, ce rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune a beneficiarului ori a autorităţii cu competente în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaţionali şi/sau fondurile publice naţionale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit.
    i) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.


    3. Interpretare
    3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
    3.2. Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

    4. Scopul acordului-cadru de servicii
    4.1. Scopul acordului-cadru de servicii îl reprezintă stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele subsecvente de servicii ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord-cadru de servicii.

    5. Obiectul acordului-cadru de servicii
    5.1. Acordul-cadru de servicii are ca obiect prestarea serviciilor prevăzute în Anexa nr. .... la prezentul acord-cadru şi după caz furnizarea produsele accesorii prestării serviciilor prevăzute în Anexa nr. ... la prezentul acord cadru.

    6. Cantitatea previzionată
    6.1. Cantitatea previzionată de servicii ce vor fi prestate în baza contractelor subsecvente precum şi produsele furnizate acestora sunt cele din Anexa nr. ....

    7. Preţul serviciilor
    7.1. Preţul unitar şi preţul total al serviciilor sunt cele prevăzute în Anexa nr. ..., şi corespund preţului inclus în propunerea financiară a Promitentului-prestator prezentului acord-cadru.
    7.2. Preţul este ferm pe toată durata de derulare a acordului-cadru, neputând fi modificat/ajustat.

    8. Durata acordului-cadru de servicii
    8.1. Durata prezentului acord-cadru este de .... luni, începând de la data de ....
    8.2. Prezentul acord-cadru încetează să producă efecte la data de ....
    8.3. Intrarea în vigoare a contractelor subsecvente începe cu data notificării privind constituirea garanţiei de bună execuţie pentru fiecare contract subsecvent în parte.

    9. Obligaţiile principale ale Promitentului-prestator
    9.1. Promitentul-prestator se obligă ca în baza contractelor subsecvente încheiate cu Promitentul-achizitor, să presteze serviciile şi să furnizeze produsele din Anexa nr. .... în condiţiile convenite în prezentul acord-cadru.
    9.2. Promitentul-prestator se obligă ca serviciile prestate şi produsele furnizate să respecte cel puţin calitatea prevăzută în propunerea tehnică, Anexa nr. .... la prezentul acord-cadru.
    9.3. Promitentul-prestator se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin prezentul acord-cadru.
    9.4. Promitentul-prestator se obligă să despăgubească Promitentul-achizitor împotriva oricăror:
    - reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate precum şi în legătură cu produsele furnizate.
    – daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

    9.5. Dacă Promitentul-prestator nu onorează obligaţia de prestare a serviciilor precum şi de furnizarea produselor, care fac obiectul acordului cadru/contractelor subsecvente în termenul convenit, Promitentul-achizitor are dreptul de a solicita unilateral rezilierea şi de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie în condiţiile legii şi în limitele prejudiciului creat.
    9.6. Promitentul-prestator are obligaţia de a constitui garanţia de bună-execuţie în cuantumul precizat, potrivit art. 12.1 din prezentul acord.

    10. Obligaţiile Promitentului-Achizitor
    10.1. Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite Promitentului-prestator, în limita necesităţilor, să achiziţioneze serviciile prevăzute în Anexa nr. ... în condiţiile contenite în prezentul acord-cadru.
    10.2. Plata serviciilor prestate, se efectuează în lei şi se realizează în intervalul 24-31 a lunii următoare prestării serviciilor.
    10.3. Dacă Promitentul-achizitor nu onorează facturile în termen de 30 zile de la data scadentă a facturii, în situaţii excepţionale, ce nu sunt datorate culpei autorităţii contractante onorarea facturilor se face în termen de 60 zile în conformitate cu prevederile Legii nr. 72/2013. Dacă plata nu poate fi efectuată în acest termen promitentul-prestator are dreptul de a sista prestarea serviciilor.
    10.4. Promitentul-achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze serviciile care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepţia cazului în care Promitentul-prestator declară că nu mai este în măsură a le presta (sau orice altă situaţie de încetare a acordului-cadru).
    10.5. Promitentul-achizitor va semna contracte subsecvente acordului-cadru numai în limita fondurilor alocate cu această destinaţie.

    11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
    11.1. În cazul în care, Promitentul-prestator nu îşi îndeplineşte în termen obligaţiile, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din valoarea serviciilor neprestate, pe zi de întârziere, calculată de la expirarea termenului limită prevăzut în prezentul acord-cadru, şi până la prestarea efectivă a serviciilor.
    11.2. Pentru întârzieri în efectuarea plăţii, din culpa Promitentului-achizitor, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi o sumă echivalentă cu 0,1% din suma neachitată, pe zi de întârziere, calculată până la data plăţii integrale.

    12. Garanţia de bună execuţie a contractului
    12.1. Promitentul-prestator se obligă să constituie garanţia de bună execuţie pentru fiecare contract subsecvent.
    12.2. Promitentul-achizitor are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă Promitentul-prestator nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractele subsecvente. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Promitentul-achizitor are obligaţia de a notifica acest lucru Promitentului-prestator, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
    12.3. Promitentul-achizitor se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de ..... de la îndeplinirea obligaţiilor asumate prin fiecare contract subsecvent.

    13. Recepţie şi verificări
    13.1. Promitentul-achizitor are dreptul de a inspecta şi/sau testa serviciile prestate şi produsele furnizate pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din propunerea tehnică.
    13.2. Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse serviciile/produsele, cât şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) vor fi efectuate de persoane împuternicite de Promitentului-Achizitor.
    13.3. Promitentul-achizitor are obligaţia de a notifica, în scris, Promitentul-prestator, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
    13.4. Dacă vreunul din produsele/serviciile inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, Promitentul-achizitor are dreptul să îl respingă, iar Promitentul-prestator are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:
    a) de a înlocui produsele/serviciile refuzate, sau
    b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele/serviciile să corespundă specificaţiilor lor tehnice.

    13.5. Dreptul Promitentului-Achizitor de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge, nu va fi limitat, sau amânat datorită faptului că produsele/serviciile au fost inspectate şi testate de Promitentul-prestator, cu sau fără participarea unui reprezentant al Promitentului-Achizitor, anterior prestării/furnizării acestora.

    14. Ambalare, marcare şi transport al produselor accesorii serviciilor prestate
    14.1. Promitentul-prestator are obligaţia de a ambala produsele furnizate pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală.
    14.2. În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în formă de cutii, Promitentul-prestator va lua în considerare, unde este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor accesorii serviciilor prestate şi absenţa facilităţilor de manipulare grea în toate punctele de tranzit.
    14.3. Toate materialele de ambalare a produselor accesorii serviciilor prestate, precum şi toate materialele necesare protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie, etc) rămân în proprietatea Promitentului-Achizitorul.
    14.4. Transportul produselor furnizate va fi asigurat de Promitentul-prestator în condiţii care să nu afecteze integritatea şi funcţionalitatea produselor.

    15. Perioada de garanţie acordată produselor accesorii serviciilor prestate
    15.1. Promitentul-prestator are obligaţia de a garanta că produsele accesorii serviciilor prestate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultimă generaţie şi încorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi structura materialelor. De asemenea, Promitentul-prestator are obligaţia de a garanta că toate produsele accesorii serviciilor prestate prin contract nu vor avea vreun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul şi/sau materialul e cerut în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni ale Promitentului-prestator şi că acestea vor funcţiona în condiţii normale de funcţionare.
    15.2. Perioada de garanţie acordată produselor accesorii serviciilor prestate de către Promitentul-prestator este cea declarată în propunerea tehnică.
    15.3. Perioada de garanţie a produselor accesorii serviciilor prestate începe cu data recepţiei efectuată după livrarea şi instalarea acestora la destinaţia finală.
    15.4. Promitentul-achizitor are dreptul de a notifica imediat Promitentul-prestator, în scris, în privinţa oricărei plângeri sau reclamaţii formulată cu privire la calitatea produselor accesorii serviciilor prestate.
    15.5. La primirea unei astfel de notificări, Promitentul-prestator are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui produsul accesoriu serviciului prestat în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru Promitentul-achizitor. Produsele accesorii serviciului prestat care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.
    15.6. Dacă Promitentul-prestator, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită, Promitentul-achizitor are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala Promitentului-prestator şi fără a aduce prejudiciu oricăror alte drepturi pe care Promitentul-Achizitor le poate avea faţă de Promitentul-prestator prin acordul-cadru sau contractele subsecvente încheiate.

    16. Forţa majoră
    16.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
    16.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
    16.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
    16.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
    16.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
    16.6. Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a forţei majore antrenează obligaţia părţii care o invoca de a repara pagubele pricinuite celeilalte părţi ca urmare a neexecutării contractului.

    17. Soluţionarea litigiilor
    17.1. Promitentul-achizitor şi Promitentul-prestator vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea acordului- cadru/contractului subsecvent.
    17.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Promitentul-Achizitor şi Promitentul-Prestator nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca neînţelegerea să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.

    18. Modalitatea de încetare a acordului-cadru/contractului subsecvent de servicii
    18.1. Încetarea acordului-cadru/contractului subsecvent va avea loc în următoarele situaţii:
    a) părţile convin de comun acord încetarea acordului-cadru/contractului subsecvent;
    b) expirarea duratei contractului, dacă părţile nu hotărăsc prelungirea acordului-cadru/contractului subsecvent;
    c) în caz de dizolvare, lichidare, faliment a unuia din contractanţi, caz în care contractul va fi considerat nul, părţile fiind însă ţinute a îndestula datoriile uneia către alta, datorii rezultate până la momentul intervenţiei cauzei de dispariţie.

    18.2. Promitentul-achizitor îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral acordul-cadru şi contractele subsecvente încheiate, printr-o notificare scrisă adresată Promitentul-prestator cu 10 zile înainte de data la care doreşte să-şi înceteze efectele acordul- cadru de servicii/contractele subsecvente, fără acordarea unei compensaţii. Promitentul-prestator are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contractul subsecvent de servicii îndeplinită până la data denunţării unilaterale.
    18.3. Rezilierea acordului-cadru de servicii, precum şi a contractelor subsecvente încheiate ulterior, poate fi declarată unilateral de către Promitentul-achizitor prin notificare scrisă atunci când Promitentul-prestator nu-şi execută obligaţiile ce decurg din prezentul acord-cadru/contractele subsecvente.
    18.4. Dacă în termen de 7 zile de la data punerii în întârziere Promitentul-prestator nu-şi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în acordul-cadru/contractul subsecvent, Promitentul-achizitor este liber să rezilieze în mod unilateral contractul.
    18.5. Acordul-cadru de Servicii/Contractele subsecvente de servicii este reziliat de drept, fără punere în întârziere şi fără intervenţia instanţei de judecată în cazul în care, oricând pe perioada derulării contractului, Promitentul-prestator nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate la pct. 9.

    19. Limba care guvernează contractul
    19.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

    20. Comunicări
    20.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru/contractelor subsecvente, trebuie să fie transmisă în scris şi înregistrată.
    20.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării primirii comunicării.
        Pentru Achizitor

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Nume, Funcţie ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Adresa ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Fax ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│E-mail ││
└─────────────────────────────────────┴┘


        Pentru Prestator

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Nume, Funcţie ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Adresa ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Fax ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│E-mail ││
└─────────────────────────────────────┴┘
    21. Legea aplicabilă contractului
        Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

    22. Modificări contractuale
        Orice modificări ulterioare ale legii care afectează prevederile prezentului acord-cadru/contractelor subsecvente vor fi discutate de părţi şi va fi încheiat un act adiţional în consecinţă.

        Părţile au înţeles să încheie azi ......... prezentul acord-cadru în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

┌─────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Promitent-achizitor, │Promitent- prestator │
├─────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Ministerul │ │
│Agriculturii şi │ │
│Dezvoltării Rurale │ │
│prin │ │
│Nume: │ │
│.....................│S.C. │
│Funcţia: Ministru, │...................................│
│Ministrul │ │
│Agriculturii şi │ │
│Dezvoltării Rurale │ │
│Semnătura: │ │
│Ştampila: │ │
└─────────────────────┴───────────────────────────────────┘

                            Contract subsecvent de servicii
                                        (Model)
                                 nr. _____ data ______
    1. Preambul
        În temeiul:
    - Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
    – Cap. 15.6 - Asistenţă tehnică din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020

        între
        Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Direcţia Generală Dezvoltare Rurală - Autoritate de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, cu sediul în Bd. Carol I nr. 2-4, sector 3, Bucureşti Tel: (+4) 021.307.85.65/Fax: (+4) 021.307.24.42, reprezentată legal de domnul ............., în funcţia de Ministru, în calitate de Achizitor, pe de o parte,
        şi
        ....................., (denumirea operatorului economic) cu sediul în ........, (adresa operatorului economic) telefon/fax ......, număr de înmatriculare ............., cod fiscal .............., cont (trezorerie) .............., reprezentată prin ................, (nume şi prenume reprezentant legal) funcţia ................., în calitate de Prestator, pe de altă parte,

    a intervenit prezentul contract subsecvent acordului-cadru nr. ...... din data de .........

    2. Clauze contractuale
    2.1. Clauzele contractuale, obligaţiile şi modul de încetare a contractului stabilite în acordul-cadru de servicii nr. ......... din data de ...... se aplică şi prezentului contract subsecvent de servicii.

    3. Obiectul principal al contractului subsecvent
    3.1. Obiectul principal al contractului îl reprezintă prestarea serviciilor prevăzute în Anexa nr. ... la prezentul contract subsecvent şi după caz furnizarea produselor accesorii prestării serviciilor prevăzute în Anexa ... în perioada/perioadele ......., în baza acordului-cadru.

    4. Preţul serviciilor
    4.1. Preţul unitar şi preţul total al serviciilor sunt cele prevăzute în Anexa nr. ...., şi corespund preţului inclus în propunerea financiară a Prestatorului.
    4.2. Preţul este ferm pe toată durata de derulare a acordului-cadru, neputând fi modificat/ajustat.

    5. Durata contractului subsecvent de servicii
    5.1. Durata prezentului contract subsecvent de servicii este de .... luni, începând de la data de ......
    5.2. Prezentul contract subsecvent încetează să producă efecte la data de ....
    5.3. Punerea în executare a contractului începe după notificarea constituirii garanţiei de bună execuţie, la data de ....

    6. Garanţia de bună execuţie a contractului
    6.1. Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie în valoare de ...% din preţul contractului, pentru perioada de executare a respectivului contract subsecvent.

    7. Modificări contractuale
    7.1. Orice modificări ulterioare ale legii care afectează prevederile prezentului contract subsecvent vor fi discutate de părţi şi va fi încheiat un act adiţional în consecinţă.

    8. Modalitatea de încetare a contractului subsecvent de servicii
    8.1. Încetarea contractului subsecvent va avea loc în următoarele situaţii:
    a) părţile convin de comun acord încetarea acordului-cadru/contractului subsecvent;
    b) expirarea duratei contractului, dacă părţile nu hotărăsc prelungirea acordului-cadru/contractului subsecvent;
    c) în caz de dizolvare, lichidare, faliment a unuia din contractanţi, caz în care contractul va fi considerat nul, părţile fiind însă ţinute a îndestula datoriile uneia către alta, datorii rezultate până la momentul intervenţiei cauzei de dispariţie.

    8.2. Promitentul-achizitor îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractele subsecvente încheiate, printr-o notificare scrisă adresată Promitentul-prestator cu 10 zile înainte de data la care doreşte să-şi înceteze efectele acordul-cadru de servicii/contractele subsecvente, fără acordarea unei compensaţii. Promitentul-prestator are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contractul subsecvent de servicii îndeplinită până la data denunţării unilaterale.
    8.3. Rezilierea contractelor subsecvente încheiate ulterior, poate fi declarată unilateral de către Promitentul-achizitor prin notificare scrisă atunci când Promitentul-prestator nu-şi execută obligaţiile ce decurg din prezentul acord-cadru/contractele subsecvente.
    8.4. Dacă în termen de 7 zile de la data punerii în întârziere Promitentul-prestator nu-şi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în contractul subsecvent, Promitentul-achizitor este liber să rezilieze în mod unilateral contractul.
    8.5. Contractul subsecvent de servicii este reziliat de drept, fără punere în întârziere şi fără intervenţia instanţei de judecată în cazul în care, oricând pe perioada derulării contractului, Promitentul-prestator nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate la pct. 9 din Acordul-Cadru.

        Părţile au înţeles să încheie azi ....... prezentul contract subsecvent, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

┌───────────────────┬───────────────────┐
│Achizitor, │Prestator, │
└───────────────────┴───────────────────┘


    5.12. Formular 10b - Contract de furnizare Contract de furnizare
                                        (MODEL)
                                 nr. ..... data .......
        Preambul
    - În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi al capitolului 15.6 din PNDR 2014-2020, se încheie prezentul contract de furnizare,
        între
        Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Direcţia Generală Dezvoltare Rurală - Autoritate de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, cu sediul în Bd. Carol I nr. 2-4, sector 3, Bucureşti Tel: (+4) 021.307.85.65/Fax: (+4) 021.307.24.42, reprezentată legal de domnul ........... în funcţia de Ministru, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte,
        şi
        .................... (denumirea operatorului economic), adresă ............... telefon/fax ................ număr de înmatriculare ..................., cod fiscal ..........., cont (trezorerie, bancă) ............., reprezentată prin (nume şi prenume conducătorului operatorului economic), funcţia ............. în calitate de FURNIZOR, pe de altă parte


    ART. 1
    Definiţii
        În prezentul contract următorii termeni vor fi definiţi astfel:
    a) Achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
    b) contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;
    c) forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi;
    d) neregulă - orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile naţionale şi/sau europene, precum şi cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziţii, ce rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune a beneficiarului ori a autorităţii cu competente în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaţionali şi/sau fondurile publice naţionale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit.
    e) preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
    f) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
    g) servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie şi orice asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;
    h) origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Procesele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau ambalare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului;
    i) destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
    j) termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 - Camera Internaţională de Comerţ (CIC);
    k) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
        (se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract)


    ART. 2
    Interpretare
    (1) În prezentul contract, cu excepţia prevederilor contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa acolo unde acest lucru este permis de context.
    (2) Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

        Clauze obligatorii
    ART. 3
    Obiectul principal al contractului
        Furnizorul se obligă să furnizeze ............ în perioada convenită, astfel cum sunt definite în documentele prezentului contract şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract în integralitatea sa.

    ART. 4
    Preţul contractului
    4.1. Preţul contractului, respectiv preţul produselor livrate plătibil Furnizorului de către Achizitor, conform Anexei 2 - Formular de buget, este de ........ lei (în litere), fără TVA, echivalentul a EURO, la cursul BCE valabil la data de 1 ianuarie a anului în care se semnează contractual.
    4.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele ............., în conformitate cu cerinţele Caietului de sarcini, Oferta tehnică şi Oferta financiară.
    4.3. La suma menţionată la pct. 4.1. se adaugă, conform Anexei Propunere financiară, valoarea neeligibilă prin FEADR de ....... lei reprezentând TVA, echivalentul a ...... EURO, la cursul BCE valabil la data de 1 ianuarie a anului în care se semnează contractual care se va deconta în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 49/2015.

    ART. 5
    Durata contractului
    5.1. Prezentul contract intră în vigoare după semnarea acestuia de către ambele părţi şi după constituirea garanţiei de bună execuţie.
    5.2. Termenul de livrare al produselor este de .... zile calendaristice de la data semnării contractului de achiziţie publică de către ambele părţi. Garanţia acordată produselor este în conformitate cu perioada prevăzută în anexa ...., respectiv .... de luni/ani.
    5.3. Prezentul contract încetează să producă efecte la data expirării perioadei de garanţie a produselor.

    ART. 6
    Modalitatea de plată
    6.1. În momentul livrării produselor, Furnizorul şi reprezentanţii Achizitorului vor încheia Procese-verbale de recepţie calitativă şi cantitativă. Numai după semnarea Proceselor-verbale de recepţie de către cele două părţi, Furnizorul poate depune Dosarul Cererii de Plată la Serviciul LEADER şi Investiţii Non Agricole - Compartimentul Implementare (SLINA-CI) din cadrul Oficiului Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (OJFIR) Bucureşti, în conformitate cu Instrucţiunile de plată, anexa nr. .... la prezentul Contract.
    6.2. Plata se va efectua de MADR pe baza cererii de plată depuse de furnizor, însoţită de documente justificative şi autorizate de AFIR. Autorizarea cererii de piaţă se face în urma verificărilor documentelor justificative prezentate de Furnizor conform cerinţelor Achizitorului, prezentate în Instrucţiunile de plată. Autorizarea cererilor de plată poate fi invalidată ulterior prin constatarea de nereguli.
    6.3. Cererile de plată vor fi însoţite de Raportul de Asigurare emis de către auditorul prezentat de Furnizor în ofertă, respectiv:

┌─────────────────────────────────┬────┐
│Nume: │ │
├─────────────────────────────────┼────┤
│Adresa: │ │
├─────────────────────────────────┼────┤
│Telefon: │ │
├─────────────────────────────────┼────┤
│Fax: │ │
├─────────────────────────────────┼────┤
│e-Mail: │- │
└─────────────────────────────────┴────┘


    6.4. Furnizorul poate să schimbe organismul de audit care va întocmi Raportul de Asigurare numai cu notificarea prealabilă a Achizitorului şi pe baza acceptului scris al acestuia în ce priveşte schimbarea datelor de identificare ale auditorului.

    ART. 7
    Dispoziţii de plată
    7.1. Plata se va efectua de către MADR pe baza documentelor ataşate de către Furnizor în Dosarul Cerere de Plată depus la SLINA CI în vederea obţinerii eligibilităţii, din cadrul OJFIR Bucureşti, în conformitate cu Anexa .... - Instrucţiuni de plată.
    7.2. În conformitate cu prevederile formularului de Identificare Financiară anexă la prezentul contract, plata se va efectua în lei în următorul cont:
        Număr cont IBAN:
        Titular cont:
        Denumire şi adresa Băncii:

    7.3. Modificarea ulterioară a acestui cont se face numai cu acordul scris al instituţiei financiare respective.
    7.4. Termenul limită pentru efectuarea plăţii este de maxim 45 de zile calendaristice de la data înregistrării dosarului cererii de plată complet, în condiţiile prevăzute la art. 6.2.

    ART. 8
    Executarea contractului
    8.1. Executarea contractului începe în ziua următoare datei ...... şi cuprinde durata de livrare a produselor prevăzute în Caietul de Sarcini.
    8.2. Livrarea produselor prevăzute în Caietul de Sarcini se va realiza de către Furnizor în termen de ...... în conformitate cu Graficul de implementare a contractului (livrare) (anexa nr. ...).

    ART. 9
    Documentele contractului
    9.1. Documentele contractului sunt:
    - Anexa 1: Propunerea Tehnică
    – Anexa 2: Formular de buget
    – Anexa 3: Caietul de Sarcini
    – Anexa 4: Graficul de implementare a contractului (graficul de livrare)
    – Anexa 5: Instrucţiuni de plată
    – Anexa 6: Identificarea Financiară
    – Anexa 7 - Propunere financiară
    – Anexa 8 - Date identificare auditor
    – Anexa 9 - Scrisoare de garanţie de bună execuţie.

    9.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

    ART. 10
    Obligaţiile principale ale furnizorului
    10.1. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexa 1 la contract.
    10.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în conformitate cu graficul de livrare prezentat în propunerea tehnică, anexă la contract.
    10.3. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
    i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate;
    ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.


    ART. 11
    Obligaţiile principale ale achizitorului
    11.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit la art. 8.2 dacă acestea corespund cerinţelor contractului.
    11.2. Achizitorul se obligă să plătească contravaloarea produselor către Furnizor în termen de 45 de zile calendaristice de la data înregistrării Dosarului Cererii de Plată, conform informaţiilor de la art. 7 din prezentul Contract.
    11.3. Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele numai după predarea de către furnizor a tuturor documentelor prevăzute de legislaţia în vigoare aprobate şi avizate de organele în drept, după efectuarea tuturor probelor funcţionale stabilite de normativele în vigoare şi după efectuarea instruirii personalului.

    ART. 12
    Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
    12.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Furnizorul nu reuşeşte să-şi execute la termen obligaţiile asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea facturii bunurilor ce nu au fost livrate.
    12.2. În cazul în care Achizitorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile până la expirarea perioadei convenite, atunci Furnizorul poate pretinde penalităţi de întârziere de 0,1%/zi, calculat la preţul contractului, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
    12.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre Părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept şi de a pretinde plata de daune-interese.
    12.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată Furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă intră în procedura insolvenţei. În acest caz, Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
    12.5. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a pretinde ca daune interese o sumă egală cu valoarea produselor care nu au fost furnizate.
    12.6. Suma totală a penalităţilor nu poate depăşi valoarea sumei scadente.

        Clauze specifice
    ART. 13
    Garanţia de bună execuţie a contractului
    13.1. Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de ... lei, reprezentând ...% din valoarea contractului, fără TVA, conform prevederilor art. 39 alin. (3) din anexa la H.G. nr. 395/2016, valabilă pentru o perioada de ... luni de la data constituirii. Garanţia de bună execuţie a contractului va fi depusă la autoritatea contractantă în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării şi înregistrării prezentului contract şi va deveni Anexă a contractului.
    13.2. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă Furnizorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru Furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
    13.3. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la plata facturii finale, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, prin restituirea scrisorii de garanţie.

    ART. 14
    Recepţie, inspecţii şi teste
    14.1. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
    14.2. (1) Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de îndeplinire a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la prezentul contract.
    (2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, Furnizorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.

    14.3. Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la destinaţia finală a produselor, conform Anexei 3 la prezentul contract.
    14.4. Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, Achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:
    a) de a înlocui produsele refuzate; sau
    b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice.

    14.5. Dreptul Achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge produsele nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că acestea au fost inspectate şi testate de Furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al Achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.
    14.6. Prevederile clauzelor 15.1 - 15.4 nu îl vor absolvi pe Furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract.

    ART. 15
    Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
    15.1. Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de Achizitor, respectând:
    a) datele din graficul de livrare; şi
    b) termenul comercial stabilit.

    15.2. (1) La expedierea produselor, Furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât Achizitorului, cât şi, după caz, societăţii de asigurări, datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare. Furnizorul va transmite Achizitorului documentele care însoţesc produsele:
    - avizul de expediţie,
    – documentele care atestă garanţia şi calitatea produselor conform cerinţelor din caietul de sarcini, etc.,
    – factura (copie conform cu originalul).


    15.3. Certificarea de către Achizitor a faptului că produsele au fost livrare parţial sau total se face după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia pe documentele emise de Furnizor pentru livrare.
    15.4. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor art. 14 de recepţie a produselor.

    ART. 16
    Asigurări
        Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de termenele din graficul de livrare.

    ART. 17
    Servicii
    17.1. Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, Furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile accesorii furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului, conform Anexei 4 - Graficul de livrare.
    17.2. Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiţia ca aceste servicii să nu elibereze Furnizorul de nicio obligaţie de garanţie asumată prin contract.

    ART. 18
    Perioada de garanţie acordată produselor
    18.1. Furnizorul garantează că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite şi încorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi structura materialelor. De asemenea, Furnizorul garantează că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei ori oricărei alte acţiuni sau omisiuni a Furnizorului şi că acestea vor funcţiona în condiţii normale de funcţionare.
    18.2. (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea tehnică.
    (2) Perioada de garanţie a produselor începe la data recepţiei efectuate după livrarea şi instalarea acestora la destinaţia finală.

    18.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.
    18.4. La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru Achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.
    18.5. Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită, Achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror altor drepturi pe care Achizitorul le poate avea faţă de Furnizor prin contract.

    ART. 19
    Amendamente
        Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

    ART. 20
        În cazul prelungirii duratei prezentului contract, valabilitatea scrisorii de bună execuţie va fi prelungită cu aceeaşi perioadă.

    ART. 21
    Forţa majoră
    21.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
    21.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
    21.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune o forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
    21.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
    21.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

    ART. 22
    Soluţionarea litigiilor
    22.1. Achizitorul şi Furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
    22.2. În situaţia în care nu se poate ajunge la o înţelegere pe cale amiabilă, partea interesată se va adresa instanţelor de judecată competente potrivit legii, de la sediul Achizitorului, pentru soluţionare potrivit dispoziţiilor legale aplicabile în materie.

    ART. 23
    Limba care guvernează contrariul
        Limba care guvernează contractul este limba română.

    ART. 24
    Comunicări
    24.1.1. Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.
    24.1.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
    24.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
        Pentru Achizitor

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Nume, Funcţie ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Adresa ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Fax ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│e-mail ││
└─────────────────────────────────────┴┘


        Pentru Furnizor

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Nume, Funcţie ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Adresa ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Fax ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│e-mail ││
└─────────────────────────────────────┴┘
    ART. 25
    Legea aplicabilă contractului
    25.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România în sensul executării acestuia, iar clauzele contractului urmând a fi interpretate în sensul executării acestuia.

        Părţile au înţeles să încheie astăzi, .........., prezentul contract în trei exemplare, două exemplare pentru Achizitor şi un exemplar pentru Furnizor.

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Pentru Furnizor │Pentru Achizitor │
└──────────────────┴───────────────────┘


    5.13. Formular 10c - Contract de servicii Contract de prestări servicii
                                        (MODEL)
                                 nr. .... data .......
        PREAMBUL
    1. În temeiul:
    Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, şi al capitolului 15.6 din PNDR 2014 - 2020 se încheie prezentul contract de prestare de servicii;
        între
        Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Direcţia Generală Dezvoltare Rurală - Autoritate de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, cu sediul în Bd. Carol I nr. 2-4, sector 3, Bucureşti Tel: (+4) 021.307.85.65/Fax: (+4) 021.307.24.42, reprezentată legal de domnul ................., ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte,
        şi
        .................................... (denumirea operatorului economic), adresă .................., telefon/fax ............. număr de înmatriculare ................., cod fiscal ............, cont (trezorerie, bancă) .................. reprezentată prin ........... (nume şi prenume conducător), funcţia ....................... în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte.    ART. 1
    Definiţii
        În prezentul contract următorii termeni vor fi definiţi astfel:
    a) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
    b) contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;
    c) forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi;
    d) neregulă - orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile naţionale şi/sau europene, precum şi cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziţii, ce rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune a beneficiarului ori a autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaţionali şi/sau fondurile publice naţionale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit;
    e) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
    f) servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului;
    g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
        (se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract)


    ART. 2
    Interpretare
    2.1. În prezentul contract, cu excepţia prevederilor contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
    2.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.
    2.3. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvinte la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

        Clauze obligatorii
    ART. 3
    Obiectul contractului
    3.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii ............... conform Caietului de sarcini, anexa nr. 1 la prezentul contract, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
    3.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract, pentru serviciile prestate şi recepţionate.

    ART. 4
    Preţul contractului
    4.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Prestatorului de către Achizitor, conform Propunerii financiare, este de ........... lei (în litere), valoare fără TVA, echivalentul a ...... EURO, la cursul BCE valabil la data de 1 ianuarie a anului în care se semnează contractual.
    4.2. La suma menţionată la pct. 4.1. se adaugă, conform Anexei Propunere financiară, valoarea neeligibilă prin FEADR de ..... lei (în litere), reprezentând TVA, echivalentul a ........ EURO, la cursul BCE valabil la data de 1 ianuarie a anului în care se semnează contractual care se va deconta în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 49/23.10.2015.
    4.3. Preţul contractului cuprinde sumele din anexa Formular de buget şi nu se ajustează.

    ART. 5
    Modalitatea de plată
    5.1. Prestatorul va înainta AM-PNDR, Rapoarte de Activitate. Numai după aprobarea acestor Rapoarte de către Achizitor, Prestatorul poate depune Dosarul Cererii de Plată la Serviciul LEADER şi Investiţii Non Agricole - Compartimentul Implementare (SLINA-CI) din cadrul Oficiului Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (OJFIR) Bucureşti, în conformitate cu Instrucţiunile de plată, Anexa 7 a prezentului Contract.
    5.2. Plăţile se vor efectua de către MADR pe baza cererilor de plată depuse de Prestator, însoţite de documente justificative şi autorizate de AFIR. Autorizarea cererilor de plată se face în urma verificării documentelor justificative prezentate de Prestator conform cerinţelor Achizitorului prezentate în Instrucţiunile de plată. Autorizarea cererilor de plată poate fi invalidată ulterior prin constatarea de nereguli.

    ART. 6
    Dispoziţii de plată
    6.1. Plata se va efectua de către MADR pe baza documentelor ataşate de către Prestator în Dosarul Cerere de Plată depuse la SLINA-CI, din cadrul OJFIR Bucureşti, în conformitate cu Anexa 7 - Instrucţiuni de plată.
    6.2. În conformitate cu prevederile Anexei 8 la prezentul Contract - Identificarea Financiară, plăţile se vor efectua în lei în următorul cont:
        Număr cont IBAN:
        Titular cont:
        Denumire şi adresa Băncii sau Trezoreriei de Stat:

    6.3. Modificarea ulterioară a acestui cont se face cu notificarea Achizitorului şi numai cu acordul scris al acestuia.
    6.4. Termenul limită pentru efectuarea plăţii este de maxim 45 de zile calendaristice de la data înregistrării dosarului cererii de plată complet, în condiţiile prevăzute la art. 5.

    ART. 7
    Durata contractului
    7.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării aceştia de către ambele părţi contractante şi înregistrarea la sediul achizitorului şi include:
        ● X luni pentru prestarea serviciilor;
        ● X luni pentru activităţi de depunere şi aprobare a raportului final de activitate şi de depunere a dosarului cererii de plată conform prevederilor caietului de sarcini şi a instrucţiunilor de plată;
     ● perioada de maxim 45 de zile calendaristice de la data înregistrării ultimului dosar al cererii de plată, necesară efectuării ultimei tranşe de plată conform art. 6.4, fără suportarea de către Achizitor a niciunei cheltuieli suplimentare.


    ART. 8
    Caracterul confidenţial al contractului
    8.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:
    - de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia (inclusiv conţinutul anexelor) unei terţe părţi, cu excepţia acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;
    – de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale;
    – de a utiliza rezultatele obţinute ca urmare a prestării de servicii (conţinutul livrabilelor) fără acordul scris la achizitorului.
        Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului.

    8.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la contract dacă:
    - informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau
    – informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire; sau
    – partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.


    ART. 9
    Executarea contractului
    9.1. Executarea contractului începe în ziua următoare ultimei semnături pe contract/următoarea zi după constituirea garanţiei de buna execuţie şi cuprinde durata de realizare a activităţilor prevăzute în Caietul de Sarcini.
    9.2. Activităţile prevăzute în Caietul de Sarcini se vor realiza de către Prestator în x luni, în conformitate cu Graficul de îndeplinire a contractului, Anexa 4 la prezentul Contract.

    ART. 10
        Documentele contractului:
    10.1. Documentele contractului sunt:
    1. Anexa 1 - Caietul de sarcini;
    2. Anexa 2 - Propunerea tehnică;
    3. Anexa 3 - Propunerea financiară;
    4. Anexa 4 - Graficul de timp (acolo unde este cazul);
    5. Anexa 5 - Garanţia de bună execuţie (acolo unde documentaţia de atribuire o prevede)
    6. Anexa 6 - Formular de buget;
    7. Anexa 7 - Instrucţiuni de plată;
    8. Anexa 8 - Identificare financiară;

    10.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.


    ART. 11
    Obligaţiile prestatorului
    11.1.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexa 2 la contract.
    11.1.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu Graficul de timp a contractului, anexa 4 la contract.
    11.1.3. Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de documentele emise în vederea executării prezentului contract, echipamentele, materialele, instalaţiile folosite pentru sau în legătură cu serviciile achiziţionate, precum şi oricăror penalităţi care rezultă în urma unor astfel de situaţii, daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către Achizitor.
    11.2.1. Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.
    11.2.2. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru executarea obiectului prezentului contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
    11.2.3. Prestatorul este pe singurul responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu Graficul de îndeplinire a contractului (Anexa 4). Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
    11.2.4. Prestatorul este singurul responsabil pentru obţinerea informaţiilor necesare elaborării documentelor care fac obiectul prezentului contract şi de corectitudinea acestora.

    ART. 12
    Obligaţiile achizitorului
    12.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul stabilit, dacă acestea corespund specificaţiilor Caietului de sarcini, anexa nr. 1 şi Propunerii tehnice, anexa nr. 2, potrivit art. 14 din contract.
    12.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în condiţiile prevăzute la art. 6.1 din prezentul contract. Factura fiscală (sau facturile fiscale, după caz) va fi însoţită în mod obligatoriu de Procesul/Procesele-verbale de recepţie cantitativă şi calitativă.
    12.3. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le solicită şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.

        Clauze contractuale specifice
    ART. 13
    Garanţia de bună execuţie a contractului
    13.1. Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de ______ din valoarea contractului fără TVA, respectiv ________ lei, în cel mult 5 zile de la semnarea contractului de către ambele părţii contractante. Garanţia de bună execuţie se constituie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări/depunerea la casierie a unei sume în numerar/reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale (Se va preciza modalitatea de constituire a garanţiei de bună execuţie, conform prevederilor documentaţiei de atribuire).
    13.2. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
    13.3. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepţie a serviciilor care fac obiectul contractului şi/sau de la plata facturii finale, dacă nu a ridicat până la acea data pretenţii asupra ei.
    13.4. În cazul prelungirii duratei prezentului contract, valabilitatea scrisorii de bună execuţie va fi prelungită cu aceeaşi perioadă.

    ART. 14
    Începere, încetare, întârzieri
    14.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în conformitate cu prevederile punctului 9.1.
    14.2. Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi finalizată într-o perioadă stabilită în graficul de îndeplinire a contractului, trebuie executate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.
    14.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, Prestatorul este în imposibilitate neculpabilă de a respecta graficul de îndeplinire a contractului, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru Achizitorului, în termen de 3 zile de la data survenirii cauzei.
    14.4. În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalităţi Prestatorului.
    14.5. În cazul în care Prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile în termen, le îndeplineşte cu întârziere, necorespunzător calitativ şi cantitativ, Achizitorul are dreptul să rezilieze în mod unilateral contractul.

    ART. 15
    Plăţi şi penalităţi de întârziere
    15.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu îşi execută obligaţiile asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca majorare de întârziere, o sumă echivalentă cu 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, din valoarea serviciilor care au fost prestate cu întârziere, dar nu mai mult decât valoarea sumei datorate.
    15.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci prestatorul are dreptul de a solicita, ca majorări de întârziere, o sumă echivalentă cu 0,01% pentru fiecare zi de întârziere din plata neefectuată, dar nu mai mult decât valoarea sumei datorate.
    15.3. Penalităţile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform prezentului contract.

    ART. 16
    Rezilierea contractului
    16.1. Nerespectarea obligaţiilor principale ale contractului, (se vor indica obligaţiile esenţiale din contract a căror neîndeplinire ar face imposibilă executarea în bune condiţii a contractului), în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese, fără altă formalitate şi fără intervenţia unei instanţe judecătoreşti.
    16.2. De asemenea, încălcarea prevederilor alin. 11.1, 11.2 şi 11.3 determină rezilierea de drept a contractului, fără punere în întârziere şi fără intervenţia unei instanţe judecătoreşti.
    16.3. Nerespectarea obligaţiilor contractului, altele decât cele prevăzute la art. 15.1, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese, cu notificarea prealabilă a celeilalte părţi.
    16.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiţia notificării Prestatorului cu cel puţin 3 zile înainte de momentul denunţării.

    ART. 17
    Cesiunea
    17.1. Prestatorul are obligaţia de a nu transfera, obligaţiile sale asumate prin contract.
    17.2. Prestatorul poate cesiona, total sau parţial, dreptul său de a încasa contraprestaţia serviciilor prestate, cu acordul prealabil, exprimat în scris al achizitorului şi în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
    17.3. Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile art. 17.2.
    17.4. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

    ART. 18
    Forţa majoră
    18.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
    18.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
    18.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
    18.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
    18.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 1 lună, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
    18.6. Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din contractul de servicii de către oricare din părţi situaţia în care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar după data semnării contractului de servicii de către părţi.
    18.7. Prestatorul nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru neexecutare dacă, şi în măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor din prezentul contract de servicii este rezultatul unui eveniment de forţă majoră. În mod similar, achizitorul nu va datora dobândă pentru plăţile cu întârziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de către prestator pentru neexecutare, dacă, şi în măsura în care, întârzierea achizitorului sau altă neîndeplinire a obligaţiilor sale este rezultatul forţei majore.

    ART. 19
    Încetarea contractului
    19.1. Prezentul contract încetează de drept în următoarele situaţii:
    a) prin ajungere la termen;
    b) prin executare;
    c) prin reziliere sau rezoluţiune;
    d) prin acordul părţilor contractante, consemnat în scris;
    e) apariţia unei situaţii de forţă majoră, astfel cum rezultă din dispoziţiile art. 18;
    f) declanşarea procedurii de lichidare (faliment).


    ART. 20
    Păstrarea şi evidenţa documentelor
    20.1. Prestatorul are obligaţia să realizeze şi să păstreze înregistrări documentare complete, corecte, adecvate şi sistematice cu privire la serviciile prestate, în forma şi la un nivel de detaliu suficient pentru a putea stabili cu precizie dacă cheltuielile efective ale prestatorului au fost efectuate pentru executarea serviciilor prevăzute prin prezentul contract şi în conformitate cu prevederile acestuia.
    20.2. Toate documentele justificative ale activităţilor derulate de prestator în executarea contractului, inclusiv extrase de cont, facturile în baza cărora prestatorul a efectuat cheltuieli, bilete de tren/maxi taxi/autobuz, bonuri fiscale, state de plată şi alte documente similare, trebuie păstrate de către probator pentru o perioadă de minim 5 ani de la efectuarea plăţii finale în baza acestui contract.
    20.3. Prestatorul are obligaţia de a permite persoanelor autorizate de beneficiar, precum şi Comisiei Europene, Curţii Europene de Conturi şi/sau persoanelor/agenţilor desemnaţi de acestea, să verifice şi să audieze aceste documente, inclusiv să obţină copii de pe acestea, în orice moment pe durata de execuţie a contractului.
    20.4. În cazul în care prestatorul nu va respecta obligaţia de realizare şi păstrare a acestor documente, beneficiarul este în direct să solicite rezilierea contractului şi recuperarea integrală a sumelor plătite necuvenite prestatorului.

    ART. 21
    Soluţionarea litigiilor
    21.1. Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
    21.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti în a căror rază teritorială îşi are sediul achizitorul.

    ART. 22
    Limba care guvernează contractul
    22.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

    ART. 23
    Comunicări
    23.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă şi în scris.
    (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

    23.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

    ART. 24
    Legea aplicabilă contractului
    24.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România, în sensul executării acestuia, iar clauzele contractului urmând a fi interpretate în sensul executării acestuia.

    ART. 25
    Dispoziţii finale
    25.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale, având aceeaşi valoare juridică, unul pentru achizitor şi unul pentru prestator.
    25.2. Urmărirea prezentului contract se va face din partea achizitorului de către Direcţia ....................


┌───────────────────┬───────────────────┐
│Pentru Achizitor │Pentru Prestator │
└───────────────────┴───────────────────┘


    5.14. Formular 11 - Registrul contractelor semnate REGISTRUL CONTRACTELOR SEMNATE

┌────┬────┬────────────┬───────────┬─────────┬────────────┬─────────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │Valoarea │Numele/ │Numele/ │
│Nr. │ │Număr de │Titlul │Prestator│totală a │semnătură │semnătura│
│crt.│Data│înregistrare│proiectului│/ │contractului│celui care │celui │
│ │ │ │ │Furnizor │(lei) │înregistrează│care │
│ │ │ │ │ │ │ │verifica │
├────┼────┼────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────┤
│4 │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────┴────────────┴───────────┴─────────┴────────────┴─────────────┴─────────┘


    5.15. Formular 12 - Act adiţional la Contract Act adiţional nr. ... la Contractul nr. ...
        Între
        <Denumirea Autorităţii Contractante>, adresă .............., telefon/fax ........., număr de înmatriculare ........., cod fiscal ............, cont trezorerie ............., reprezentată prin <denumirea conducătorului, <funcţia>, în calitate de achizitor,
        pe de o parte,
        şi
        <Denumirea Contractorului, adresă ............., telefon/fax ............, număr de înmatriculare ............, cod fiscal ......, cont (trezorerie, bancă) ..........., reprezentată prin <denumirea conducătorului, <funcţia>, în calitate de <prestator/furnizor>,
        pe de altă parte,

        au convenit după cum urmează:
        Următoarele prevederi ale Contractului <numărul şi titlul contractului încheiat între <Denumirea Autorităţii Contractante> şi <Denumirea Contractorului> la data de <data>, sunt modificate potrivit Notei Explicative înregistrată la M.A.D.R. prin Nota de Transmitere nr. <numărul de înregistrare> şi anexate, în conformitate cu prevederile Manual de procedură pentru implementarea tehnică a măsurii M20 Asistenţă Tehnică (art. 59, alin. 1 din Regulamentul UE nr. 1303/2013) din PNDR, după cum urmează:
        Contract de Servicii/Furnizare - Clauze obligatorii
        Articolul <număr> - <titlul> (de ex.: Articolul 6. Durata contractului)
        <textul noului articol cum a fost amendat> (de ex.: 8.1 - Durata prezentului contract este de xxxx luni, începând cu data de xxxx)

        Contract de Servicii/Furnizare - Clauze specifice
        Articolul <număr> - <titlul> (de ex.: Articolul 14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare)
        <textul noului articol cum a fost amendat> (de ex.: 14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în termen de xxxx zile de la ......

        Anexa <număr> - <titlu>
        <Număr> - <titlu>
        <textul noului articol cum a fost amendat>

        Versiunea originală a Contractului de <Servicii/Furnizare> şi Anexelor: <Anexele amendate prin prezentul Act Adiţional> sunt ataşate la acest act adiţional.
        Acest Act Adiţional va intra în vigoare de la data la care este semnat de ultima din cele două părţi.
        Încheiat în două exemplare originale în limba română, un exemplar pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale unul pentru prestator/furnizor.┌───────────────────┬───────────────────┐
│Achizitor, │Prestator, │
└───────────────────┴───────────────────┘


    5.16. Formular 13 - Nota explicativă pentru modificarea Contractului Nota explicativă nr. ......
    pentru modificarea Contractului

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Titlul contractului: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Număr Contract: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Contractor: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Obiectul Contractului ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌────────────────┬─────────┬────────────┐
│ │Contract │Act │
│ │existent │Adiţional │
│ │ │Nr. ..... │
├────────────────┼─────────┼────────────┤
│Preţul │ │ │
│Contractului │ │ │
├────────────────┼─────────┼────────────┤
│Durata │ │ │
│contractului │ │ │
├────────────────┼─────────┼────────────┤
│Articole propuse│ │ │
│spre modificare │ │ │
├────────────────┼─────────┼────────────┤
│Anexe │ │ │
└────────────────┴─────────┴────────────┘

        Explicaţii pentru modificările solicitate:
        Prestator/Furnizor/Autoritatea Contractantă (Director General DGDR)
        Nume ........... Semnătura ............. Data: ..............

┌──────────┬───────────────────────────┐
│Avizat [ ]│Neavizat cu observaţii [ ] │
└──────────┴───────────────────────────┘

        <În cazul în care Actul adiţional este iniţiat de Autoritatea Contractantă>

┌──────────────────────┬─────────┬─────┐
│Aprobat: Director │ │ │
│General │Semnătura│Data:│
│Nume: │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────┤
│Avizat │Semnătura│Data:│
│Director DATFP │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────┤
│Avizat │ │ │
│Director direcţia de │Semnătura│Data:│
│unde provine │ │ │
│responsabil tehnic │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────┤
│Verificat: Şef SAT │Semnătura│Data:│
│Nume: │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────┤
│Întocmit: Consilier │ │ │
│SAT │Semnătura│Data:│
│Nume: │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────┤
│Verificat: Şef │ │ │
│serviciu responsabil │Semnătura│Data:│
│tehnic │ │ │
│Nume: │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────┤
│întocmit: Responsabil │ │ │
│Tehnic │Semnătura│Data:│
│Nume: │ │ │
└──────────────────────┴─────────┴─────┘


    5.17. Formular nr. 14 - Notificare privind acceptarea/neacceptarea Actului adiţional Notificare privind acceptarea/neacceptarea Actului adiţional Nr. ....
        Nume şi adresa Contractor/Autoritate Contractantă: <Numele şi adresa Contractorului/Autorităţii Contractante, în funcţie de destinatar - iniţiatorul Actului Adiţional>

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Titlul contractului: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Număr Contract: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Obiectul Contractului ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Data: ││
└─────────────────────────────────────┴┘

                               Stimată/e Doamnă/Domnule,
                Urmare a analizării cererii dumneavoastră de amendare a
                 contractului, conform Notei Explicative Nr. ....., pe
                        care ne-aţi transmis-o, înregistrată la
                <Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/Denumire
           Contractor> cu Nr. ....., vă informăm că propunerea dumneavoastră:
                                    a fost acceptată
                    nu a putut fi acceptată din următoarele motive:
                                       Cu stimă,
        Director General MADR/<Reprezentant legal Prestator/Furnizor>
        <Nume, prenume; Semnătura>

┌──────────────────────┬─────────┬─────┐
│Avizat: Director │ │ │
│General │Semnătura│Data:│
│Nume: │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────┤
│Avizat: Director DATFR│Semnătura│Data:│
│Nume: │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────┤
│Avizat: Director │ │ │
│(direcţia de unde │ │ │
│provine responsabilul │Semnătura│Data:│
│tehnic) │ │ │
│Nume: │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────┤
│Verificat: Şef SAT │Semnătura│Data:│
│Nume: │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────┤
│Completat: Consilier │ │ │
│SAT │Semnătura│Data:│
│Nume: │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────┤
│Verificat: Şef │ │ │
│serviciu responsabil │Semnătura│Data:│
│tehnic │ │ │
│Nume: │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────┤
│Completat: Responsabil│ │ │
│tehnic │Semnătura│Data:│
│Nume: │ │ │
└──────────────────────┴─────────┴─────┘


    5.18. Formular 15a - Raport iniţial de activitate Raport iniţial de activitate pentru proiecte de asistenţă tehnică*1)
        *1) Această structură indicativă va fi utilizată orientativ de Prestator în redactarea Raportului, care va fi apoi aprobat de M.A.D.R.

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Titlul contractului: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Număr Contract: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Contractor: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Obiectul Contractului ││
└─────────────────────────────────────┴┘

    I. Prezentare de ansamblu a proiectului
    - Cadrul general şi situaţia iniţială
    – Datele contractului
    – Corelarea cu alte proiecte

    II. Analiza contractului şi situaţia actuală
    - Cerinţele şi previziunile contractului Analiza necesităţilor
    – Obligaţii, constrângeri şi riscuri

    II. Planificarea contractului
        Descrierea activităţilor;
        Metodologie şi planificare;
        Scopuri şi obiective
        Abordare şi implementare
        Abordarea contractului
        Rezultate şi output-uri ale contractului
        Prestator
        Nume .......... Semnătura .......... Data: ...........

    5.19. Formular 15.a.1. - Fişa de verificare pentru aprobarea Raportului iniţial de activitate FIŞA DE VERIFICARE PENTRU APROBAREA RAPORTULUI INIŢIAL DE ACTIVITATE

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Titlul contractului: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Număr contract: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Beneficiar: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Prestator: ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌────────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│ │ │ │Nu │
│Informaţii de │DA │NU │este │
│verificat │ │ │cazul│
│ ├──┬──┼──┬──┼──┬──┤
│ │RT│RP│RT│RP│RT│RP│
├────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│1 Raportul de │ │ │ │ │ │ │
│activitate iniţial │ │ │ │ │ │ │
│respectă structura │ │ │ │ │ │ │
│cadru prevăzută în │ │ │ │ │ │ │
│manualul de │ │ │ │ │ │ │
│procedură │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│2 Prezentarea de │ │ │ │ │ │ │
│ansamblu a │ │ │ │ │ │ │
│proiectului este în │ │ │ │ │ │ │
│concordanţă cu │ │ │ │ │ │ │
│prevederile din │ │ │ │ │ │ │
│oferta tehnică │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│3 Scopurile şi │ │ │ │ │ │ │
│obiectivele │ │ │ │ │ │ │
│contractului sunt │ │ │ │ │ │ │
│similare cu │ │ │ │ │ │ │
│precizările din │ │ │ │ │ │ │
│oferta tehnică │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│4 Metodologia de │ │ │ │ │ │ │
│abordare a │ │ │ │ │ │ │
│proiectului este în │ │ │ │ │ │ │
│concordanţă cu │ │ │ │ │ │ │
│oferta tehnică a │ │ │ │ │ │ │
│contractorului │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│5 Rezultatele │ │ │ │ │ │ │
│preconizate sunt │ │ │ │ │ │ │
│aceleaşi cu │ │ │ │ │ │ │
│prevederile din │ │ │ │ │ │ │
│oferta tehnică a │ │ │ │ │ │ │
│contractorului │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│6 Contractorul a │ │ │ │ │ │ │
│prezentat │ │ │ │ │ │ │
│programarea │ │ │ │ │ │ │
│activităţilor │ │ │ │ │ │ │
│contractuale │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

        RT = Responsabil Tehnic; RP = Responsabil de Proiect

┌──────────────────────┬─────────┬─────┐
│Aprobat: Director │ │ │
│General │Semnătura│Data:│
│Nume: │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────┤
│Avizat: Director DATFP│Semnătura│Data:│
│Nume: │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────┤
│Avizat: Director │ │ │
│(direcţia de unde │ │ │
│provine responsabilul │Semnătura│Data:│
│tehnic) │ │ │
│Nume: │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────┤
│Verificat: Şef SAT │Semnătura│Data:│
│Nume: │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────┤
│Completat: Consilier │ │ │
│SAT │Semnătura│Data:│
│Nume: │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────┤
│Verificat: Şef │ │ │
│serviciu responsabil │Semnătura│Data:│
│tehnic │ │ │
│Nume: │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────┤
│Completat: Responsabil│ │ │
│tehnic │Semnătura│Data:│
│Nume: │ │ │
└──────────────────────┴─────────┴─────┘


    5.20. Formular 15b - Raport intermediar de activitate RAPORT INTERMEDIAR DE ACTIVITATE PENTRU PROIECTE DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Titlul contractului: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Număr contract: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Beneficiar: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Prestator: ││
└─────────────────────────────────────┴┘

        Pentru perioada de la .......... la ............, interval numit "Etapă"
    1. Rezumatul proiectului (inclusiv obiectivele).
        Se va face o descriere succintă a activităţilor aprobate anterior în cadrul Rapoartelor de Activitate Intermediare

    2. Descrieţi activităţile Etapei
        Descrierea activităţilor desfăşurate pe parcursul etapei, incluzând cele începute în altă etapă, dar finalizate sau continuate pe parcursul Etapei, cele începute pe parcursul Etapei şi cele planificate a fi începute pe parcursul Etapei dar amânate.
        În cazul Raportului Final, etapa este cuprinsă între momentul ultimului Raport de activitate intermediar până la finalizarea contractului.

┌────────┬──────────────┬──────────┬────────────┬──────────────┬──────────┐
│ │ │ │Abateri de │Evaluare (% de│ │
│Luna/ │Activităţi │Activităţi│la │îndeplinire a │ │
│perioada│planificate*1)│realizate │activităţile│activităţilor)│Observaţii│
│ │ │ │planificate │*2) │ │
│ │ │ │Justificări │ │ │
├────────┴──────────────┴──────────┴────────────┴──────────────┴──────────┤
│Tipul de activitate 1 │
├────────┬──────────────┬──────────┬────────────┬──────────────┬──────────┤
│ │Activitatea 1 │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Activitatea 2 │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Activitatea n │ │ │ │ │
│ │... │ │ │ │ │
├────────┴──────────────┴──────────┴────────────┴──────────────┴──────────┤
│Tipul de activitate 2 │
├────────┬──────────────┬──────────┬────────────┬──────────────┬──────────┤
│ │Activitatea 1 │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Activitatea 2 │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Activitatea n │ │ │ │ │
│ │... │ │ │ │ │
├────────┴──────────────┴──────────┴────────────┴──────────────┴──────────┤
│Tipul de activitate n ... │
├────────┬──────────────┬──────────┬────────────┬──────────────┬──────────┤
│ │Activitatea 1 │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Activitatea 2 │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Activitatea n │ │ │ │ │
│ │... │ │ │ │ │
├────────┴──────────────┴──────────┴────────────┼──────────────┼──────────┤
│Procent (%) realizat din totalul activităţilor │ │ │
│proiectului │ │ │
└───────────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────┘

        *1) Activităţi planificate - precizaţi activităţile planificate aşa cum au fost acestea formulate în oferta tehnică şi liniile bugetare din oferta financiară (formularul de buget).
        *2) Evaluaţi procentul de îndeplinire a activităţilor desfăşurate. Procentul de îndeplinire va ţine cont de prevederile contractuale, de exemplu: dacă în contract, o activitate este prevăzută ca fiind realizată (recepţionată) doar după finalizarea şi realizarea integrală a sa, vor exista doar două posibilităţi de evaluare - 0% sau 100%.

    3. Descrierea rezultatelor aferente Etapei

┌───────────┬─────────────┬─────────┬─────────────┬────────────┐
│ │Rezultate │ │Evaluare │ │
│Activităţi │planificate │Rezultate│(% de │Justificarea│
│realizate │(conform │obţinute │îndeplinire a│diferenţelor│
│ │contractului)│ │rezultatelor)│ │
│ │*1) │ │*2) │ │
├───────────┴─────────────┴─────────┴─────────────┴────────────┤
│Tipul de activitate 1 │
├───────────┬─────────────┬─────────┬─────────────┬────────────┤
│Activitatea│ │ │ │ │
│1 │ │ │ │ │
├───────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│Activitatea│ │ │ │ │
│2 │ │ │ │ │
├───────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│Activitatea│ │ │ │ │
│n ... │ │ │ │ │
├───────────┴─────────────┴─────────┴─────────────┴────────────┤
│Tipul de activitate 2 │
├───────────┬─────────────┬─────────┬─────────────┬────────────┤
│Activitatea│ │ │ │ │
│1 │ │ │ │ │
├───────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│Activitatea│ │ │ │ │
│2 │ │ │ │ │
├───────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│Activitatea│ │ │ │ │
│n ... │ │ │ │ │
├───────────┴─────────────┴─────────┴─────────────┴────────────┤
│Tipul de activitate n ... │
├───────────┬─────────────┬─────────┬─────────────┬────────────┤
│Activitatea│ │ │ │ │
│1 │ │ │ │ │
├───────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│Activitatea│ │ │ │ │
│2 │ │ │ │ │
├───────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│Activitatea│ │ │ │ │
│n ... │ │ │ │ │
└───────────┴─────────────┴─────────┴─────────────┴────────────┘

    *1) Activităţi planificate - precizaţi activităţile planificate aşa cum au fost acestea formulate în oferta tehnică şi liniile bugetare din oferta financiară (formularul de buget).
    *2) Evaluaţi procentul de îndeplinire a activităţilor desfăşurate. Procentul de îndeplinire va ţine cont de prevederile contractuale, de exemplu: dacă în contract, o activitate este prevăzută ca fiind realizată (recepţionată) doar după finalizarea şi realizarea integrală a sa, vor exista doar două posibilităţi de evaluare - 0% sau 100%.
        În cazul unor disfuncţionalităţi, menţionaţi acţiunile de remediere ce vor fi întreprinse (reprogramarea activităţilor din contract astfel încât termenul limită pentru finalizarea proiectului să fie menţinut sau Prestatorul să-şi asume toate riscurile pentru acceptarea prelungirii contractului).

        Anexaţi după caz:
        ● materiale redactate în cadrul proiectului
        ● comunicate de presă referitoare la activităţi în cadrul proiectului
        ● orice alt material relevant pentru modul de desfăşurare a proiectului

        Prestator - Reprezentant Legal
        Nume ........... Semnătura ...........

    5.21. Formular 15.b.1 - Fişa de verificare pentru aprobarea raportului de activitate FIŞA DE VERIFICARE PENTRU APROBAREA RAPORTULUI DE ACTIVITATE

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Titlul contractului: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Număr contract: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Beneficiar: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Prestator: ││
└─────────────────────────────────────┴┘

        Tip de raport: intermediar nr. .... [ ] Final [ ]

┌────────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│ │ │ │Nu │
│Informaţii de │DA │NU │este │
│verificat │ │ │cazul│
│ ├──┬──┼──┬──┼──┬──┤
│ │RT│RP│RT│RP│RT│RP│
├────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│1 Raportul de │ │ │ │ │ │ │
│activitate este în │ │ │ │ │ │ │
│concordanţă cu │ │ │ │ │ │ │
│structura prevăzută │ │ │ │ │ │ │
│în manualul de │ │ │ │ │ │ │
│proceduri? │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│2 Activităţile │ │ │ │ │ │ │
│planificate sunt în │ │ │ │ │ │ │
│concordanţă cu │ │ │ │ │ │ │
│activităţile │ │ │ │ │ │ │
│prevăzute în oferta │ │ │ │ │ │ │
│tehnică şi a │ │ │ │ │ │ │
│graficului de │ │ │ │ │ │ │
│prestare a │ │ │ │ │ │ │
│serviciilor │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│3 Rezultatele │ │ │ │ │ │ │
│planificate │ │ │ │ │ │ │
│corespund cu acelea │ │ │ │ │ │ │
│prevăzute în │ │ │ │ │ │ │
│contractul de │ │ │ │ │ │ │
│servicii │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│4 Activităţile │ │ │ │ │ │ │
│derulate şi descrise│ │ │ │ │ │ │
│în cadrul Raportului│ │ │ │ │ │ │
│de Activitate nu se │ │ │ │ │ │ │
│suprapun cu │ │ │ │ │ │ │
│activităţile │ │ │ │ │ │ │
│derulate si descrise│ │ │ │ │ │ │
│în Raportul de │ │ │ │ │ │ │
│Activitate precedent│ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│5 Materialele │ │ │ │ │ │ │
│întocmite pentru │ │ │ │ │ │ │
│scopul proiectului │ │ │ │ │ │ │
│în timpul Etapei, │ │ │ │ │ │ │
│comunicatele de │ │ │ │ │ │ │
│presă referitoare la│ │ │ │ │ │ │
│proiect sau orice │ │ │ │ │ │ │
│alt material │ │ │ │ │ │ │
│relevant │ │ │ │ │ │ │
│desfăşurării │ │ │ │ │ │ │
│proiectului sunt │ │ │ │ │ │ │
│ataşate la raportul │ │ │ │ │ │ │
│de activitate. │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│6 Activităţile │ │ │ │ │ │ │
│descrise în raportul│ │ │ │ │ │ │
│do activitate sunt │ │ │ │ │ │ │
│în concordanţă cu │ │ │ │ │ │ │
│concluziile │ │ │ │ │ │ │
│personalului AM │ │ │ │ │ │ │
│consemnate în fişa │ │ │ │ │ │ │
│de verificare pe │ │ │ │ │ │ │
│teren │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

        RT = Responsabil Tehnic; RP = Responsabil de Proiect

┌──────────────────────┬─────────┬─────┐
│Aprobat: Director │ │ │
│General │Semnătura│Data:│
│Nume: │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────┤
│Avizat: Director DATFP│Semnătura│Data:│
│Nume: │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────┤
│Avizat: Director │ │ │
│(direcţia de unde │ │ │
│provine responsabilul │Semnătura│Data:│
│tehnic) │ │ │
│Nume: │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────┤
│Verificat: Şef SAT │Semnătura│Data:│
│Nume: │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────┤
│Completat: Consilier │ │ │
│SAT │Semnătura│Data:│
│Nume: │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────┤
│Verificat: Şef │ │ │
│serviciu responsabil │Semnătura│Data:│
│tehnic │ │ │
│Nume: │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────┤
│Completat: Responsabil│ │ │
│tehnic │Semnătura│Data:│
│Nume: │ │ │
└──────────────────────┴─────────┴─────┘


    5.22. Formular nr. 15c - Raport final de activitate RAPORT FINAL DE ACTIVITATE PENTRU PROIECTE DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Titlul proiectului: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Numărul proiectului: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Beneficiar: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Prestator: ││
└─────────────────────────────────────┴┘

        Pentru perioada de la .......... la ..........., interval numit "Etapă"
    1. Rezumatul proiectului (inclusiv obiectivele).
        În cazul Raportului Final, se va face o descriere succintă a activităţilor aprobate anterior în cadrul Rapoartelor de Activitate Intermediare

    2. Descrieţi activităţile Etapei
        Descrierea activităţilor desfăşurate pe parcursul etapei, incluzând cele începute în altă etapă, dar finalizate sau continuate pe parcursul Etapei, cele începute pe parcursul Etapei şi cele planificate a fi începute pe parcursul Etapei dar amânate.
        În cazul Raportului Final, etapa este cuprinsă între momentul ultimului Raport de activitate intermediar până la finalizarea contractului

┌────────┬──────────────┬──────────┬────────────┬──────────────┬──────────┐
│ │ │ │Abateri de │Evaluare (% de│ │
│Luna/ │Activităţi │Activităţi│la │îndeplinire a │ │
│perioada│planificate*1)│realizate │activităţile│activităţilor)│Observaţii│
│ │ │ │planificate │*2) │ │
│ │ │ │Justificări │ │ │
├────────┴──────────────┴──────────┴────────────┴──────────────┴──────────┤
│Tipul de activitate 1 │
├────────┬──────────────┬──────────┬────────────┬──────────────┬──────────┤
│ │Activitatea 1 │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Activitatea 2 │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Activitatea n │ │ │ │ │
│ │... │ │ │ │ │
├────────┴──────────────┴──────────┴────────────┴──────────────┴──────────┤
│Tipul de activitate 2 │
├────────┬──────────────┬──────────┬────────────┬──────────────┬──────────┤
│ │Activitatea 1 │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Activitatea 2 │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Activitatea n │ │ │ │ │
│ │... │ │ │ │ │
├────────┴──────────────┴──────────┴────────────┴──────────────┴──────────┤
│Tipul de activitate n ... │
├────────┬──────────────┬──────────┬────────────┬──────────────┬──────────┤
│ │Activitatea 1 │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Activitatea 2 │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Activitatea n │ │ │ │ │
│ │... │ │ │ │ │
├────────┴──────────────┴──────────┴────────────┼──────────────┼──────────┤
│Procent (%) realizat din totalul activităţilor │ │ │
│proiectului │ │ │
└───────────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────┘

        *1) Activităţi planificate - precizaţi activităţile planificate aşa cum au fost acestea formulate în oferta tehnică şi liniile bugetare din oferta financiară (formularul de buget).
        *2) Evaluaţi procentul de îndeplinire a activităţilor desfăşurate. Procentul de îndeplinire va ţine cont de prevederile contractuale, de exemplu: dacă în contract, o activitate este prevăzută ca fiind realizată (recepţionată) doar după finalizarea şi realizarea integrală a sa, vor exista doar două posibilităţi de evaluare 0% sau 100%.

    3. Descrierea rezultatelor aferente Etapei

┌───────────┬─────────────┬─────────┬─────────────┬────────────┐
│ │Rezultate │ │Evaluare │ │
│Activităţi │planificate │Rezultate│(% de │Justificarea│
│realizate │(conform │obţinute │îndeplinire a│diferenţelor│
│ │contractului)│ │rezultatelor)│ │
│ │*1) │ │*2) │ │
├───────────┴─────────────┴─────────┴─────────────┴────────────┤
│Tipul de activitate 1 │
├───────────┬─────────────┬─────────┬─────────────┬────────────┤
│Activitatea│ │ │ │ │
│1 │ │ │ │ │
├───────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│Activitatea│ │ │ │ │
│2 │ │ │ │ │
├───────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│Activitatea│ │ │ │ │
│n ... │ │ │ │ │
├───────────┴─────────────┴─────────┴─────────────┴────────────┤
│Tipul de activitate 2 │
├───────────┬─────────────┬─────────┬─────────────┬────────────┤
│Activitatea│ │ │ │ │
│1 │ │ │ │ │
├───────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│Activitatea│ │ │ │ │
│2 │ │ │ │ │
├───────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│Activitatea│ │ │ │ │
│n ... │ │ │ │ │
├───────────┴─────────────┴─────────┴─────────────┴────────────┤
│Tipul de activitate n ... │
├───────────┬─────────────┬─────────┬─────────────┬────────────┤
│Activitatea│ │ │ │ │
│1 │ │ │ │ │
├───────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│Activitatea│ │ │ │ │
│2 │ │ │ │ │
├───────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│Activitatea│ │ │ │ │
│n ... │ │ │ │ │
└───────────┴─────────────┴─────────┴─────────────┴────────────┘

    *1) Activităţi planificate - precizaţi activităţile planificate aşa cum au fost acestea formulate în oferta tehnică şi liniile bugetare din oferta financiară (formularul de buget).
    *2) Evaluaţi procentul de îndeplinire a activităţilor desfăşurate. Procentul de îndeplinire va ţine cont de prevederile contractuale, de exemplu: dacă în contract, o activitate este prevăzută ca fiind realizată (recepţionată) doar după finalizarea şi realizarea integrală a sa, vor exista doar două posibilităţi de evaluare 0% sau 100%.

        În cazul unor disfuncţionalităţi, menţionaţi acţiunile de remediere ce vor fi întreprinse (reprogramarea activităţilor din contract astfel încât termenul limită pentru finalizarea proiectului să fie menţinut sau Prestatorul să-şi asume toate riscurile pentru acceptarea prelungirii contractului).
        Anexaţi după caz:
        ● materiale redactate în cadrul proiectului
        ● comunicate de presă referitoare la activităţi în cadrul proiectului
        ● orice alt material relevant pentru modul de desfăşurare a proiectului

        Prestator - Reprezentant Legal
        Nume ........... Semnătura ...........

    5.23. Formular 15.c.1 - Fişa de verificare pentru aprobarea raportului final de activitate FIŞA DE VERIFICARE PENTRU APROBAREA RAPORTULUI FINAL DE ACTIVITATE

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Titlul contractului: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Număr contract: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Beneficiar: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Prestator: ││
└─────────────────────────────────────┴┘

        Tip de raport: intermediar nr. .... [ ] Final [ ]

┌────────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│ │ │ │Nu │
│Informaţii de │DA │NU │este │
│verificat │ │ │cazul│
│ ├──┬──┼──┬──┼──┬──┤
│ │RT│RT│RT│RP│RT│RP│
├────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│1. Raportul final de│ │ │ │ │ │ │
│activitate este în │ │ │ │ │ │ │
│concordanţă cu │ │ │ │ │ │ │
│structura prevăzută │ │ │ │ │ │ │
│în manualul de │ │ │ │ │ │ │
│proceduri? │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│2. Activităţile │ │ │ │ │ │ │
│planificate sunt în │ │ │ │ │ │ │
│concordanţă cu │ │ │ │ │ │ │
│activităţile │ │ │ │ │ │ │
│prevăzute în oferta │ │ │ │ │ │ │
│tehnică şi cu │ │ │ │ │ │ │
│graficului de │ │ │ │ │ │ │
│prestare a │ │ │ │ │ │ │
│serviciilor │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│3. Rezultatele │ │ │ │ │ │ │
│planificate │ │ │ │ │ │ │
│corespund cu acelea │ │ │ │ │ │ │
│prevăzute în │ │ │ │ │ │ │
│contractul de │ │ │ │ │ │ │
│servicii │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│4. Activităţile │ │ │ │ │ │ │
│derulate şi descrise│ │ │ │ │ │ │
│în cadrul Raportului│ │ │ │ │ │ │
│final de Activitate │ │ │ │ │ │ │
│includ şi │ │ │ │ │ │ │
│activităţile │ │ │ │ │ │ │
│descrise în Raportul│ │ │ │ │ │ │
│/le de Activitate │ │ │ │ │ │ │
│precedent/e. │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│5. Materialele │ │ │ │ │ │ │
│întocmite pentru │ │ │ │ │ │ │
│scopul proiectului │ │ │ │ │ │ │
│în timpul │ │ │ │ │ │ │
│contractului, │ │ │ │ │ │ │
│comunicatei de presă│ │ │ │ │ │ │
│referitoare la │ │ │ │ │ │ │
│proiect sau orice │ │ │ │ │ │ │
│alt material │ │ │ │ │ │ │
│relevant │ │ │ │ │ │ │
│desfăşurării │ │ │ │ │ │ │
│proiectului sunt │ │ │ │ │ │ │
│ataşate la raportul │ │ │ │ │ │ │
│final de activitate.│ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│6. Activităţile │ │ │ │ │ │ │
│descrise în raportul│ │ │ │ │ │ │
│de activitate sunt │ │ │ │ │ │ │
│în concordanţă cu │ │ │ │ │ │ │
│concluziile │ │ │ │ │ │ │
│personalului AM │ │ │ │ │ │ │
│consemnate în fişa │ │ │ │ │ │ │
│de verificare pe │ │ │ │ │ │ │
│teren │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

        RT = Responsabil Tehnic; RP = Responsabil de Proiect

┌──────────────────────┬─────────┬─────┐
│Aprobat: Director │ │ │
│General │Semnătura│Data:│
│Nume: │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────┤
│Avizat: Director DATFP│Semnătura│Data:│
├──────────────────────┼─────────┼─────┤
│Avizat: Director │ │ │
│(direcţia de unde │ │ │
│provine responsabilul │Semnătura│Data:│
│tehnic) │ │ │
│Nume: │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────┤
│Verificat: Şef SAT │Semnătura│Data:│
│Nume: │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────┤
│Completat: Consilier │ │ │
│SAT │Semnătura│Data:│
│Nume: │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────┤
│Verificat : Şef │ │ │
│serviciu responsabil │Semnătura│Data:│
│tehnic │ │ │
│Nume: │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────┤
│Completat: Responsabil│ │ │
│tehnic │Semnătura│Data:│
│Nume: │ │ │
└──────────────────────┴─────────┴─────┘


    5.24. Formular 16 - Notificare privind aprobarea/neaprobarea rapoartelor de activitate Notificare privind aprobarea/neaprobarea
                 rapoartelor de activitate ale contractului de servicii

┌───┬──────────────────────────────────┐
│ │Ministerul Agriculturii şi │
│De │Dezvoltării Rurale prin DGDR - AM │
│la │PNDR │
│ │Serviciul de Asistenţă Tehnică │
└───┴──────────────────────────────────┘


┌───────┬──────────────────────────────┐
│Către │<Denumire Contractor> │
└───────┴──────────────────────────────┘


┌─────────────────────────────────────┬┐
│Titlul contractului: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Număr contract: ││
└─────────────────────────────────────┴┘

        Decizia luată de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în urma verificării din punct de vedere al conformităţii cu structura standard prevăzută de manualul de procedură şi a elementelor de conformitate tehnică ale:
        [ ] Raportului Iniţial
        [ ] Raportului Intermediar
        [ ] Raportului Final


┌──────────┬───────────────────────────┐
│o Aprobat │o Neaprobat, cu observaţii │
└──────────┴───────────────────────────┘

        Neaprobat cu observaţii:

┌──────────────────────┬─────────┬─────┐
│Aprobat: Director │ │ │
│General │Semnătura│Data:│
│Nume: │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────┤
│Avizat: Director DATFP│Semnătura│Data:│
│Nume: │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────┤
│Avizat: Director │ │ │
│(direcţia de unde │ │ │
│provine responsabilul │Semnătura│Data:│
│tehnic) │ │ │
│Nume: │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────┤
│Verificat: Şef SAT │Semnătura│Data:│
│Nume: │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────┤
│Completat: Consilier │ │ │
│SAT │Semnătura│Data:│
│Nume: │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────┤
│Verificat: Şef │ │ │
│serviciu responsabil │Semnătura│Data:│
│tehnic │ │ │
│Nume: │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────┤
│Completat: Consilier │ │ │
│responsabil tehnic │Semnătura│Data:│
│Nume: │ │ │
└──────────────────────┴─────────┴─────┘    5.25. Formular 17 - Fişa de verificare pe teren a implementării Contractului Fişa de verificare pe teren a implementării Contractului

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Titlul contractului: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Număr contract: ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌──────────────────────────┬──┬──┬─────┐
│ │ │ │Nu │
│Informaţii de verificat │DA│NU│este │
│ │ │ │cazul│
├──────────────────────────┼──┼──┼─────┤
│Activităţile programate │ │ │ │
│respectă structura │ │ │ │
│prevăzută în oferta │ │ │ │
│tehnică │ │ │ │
├──────────────────────────┼──┼──┼─────┤
│Activităţile derulate, │ │ │ │
│finalizate sau începute pe│ │ │ │
│perioada verificată │ │ │ │
│respectă graficul de │ │ │ │
│prestare a activităţilor │ │ │ │
│(anexa la contract)? │ │ │ │
├──────────────────────────┼──┼──┼─────┤
│Rezultatele corespund │ │ │ │
│celor prevăzute în │ │ │ │
│Contractul de Servicii? │ │ │ │
├──────────────────────────┼──┼──┼─────┤
│Verificarea pe teren se │ │ │ │
│realizează în prezenţa │ │ │ │
│reprezentantului │ │ │ │
│Contractorului? │ │ │ │
├──────────────────────────┼──┼──┼─────┤
│Beneficiarul a realizat │ │ │ │
│promovarea proiectului │ │ │ │
│conform cu cerinţele │ │ │ │
│Uniunii Europene? │ │ │ │
├──────────────────────────┼──┼──┼─────┤
│Baza materială folosită │ │ │ │
│corespunde cu cea │ │ │ │
│prevăzută în oferta │ │ │ │
│tehnică? │ │ │ │
├──────────────────────────┼──┼──┼─────┤
│Experţii care participă la│ │ │ │
│activităţile din contract │ │ │ │
│sunt aceiaşi cu experţii │ │ │ │
│prezentaţi în oferta │ │ │ │
│tehnică? │ │ │ │
└──────────────────────────┴──┴──┴─────┘

        Concluzii desprinse în urma verificării pe teren:
        AVIZAT [ ]
        NEAVIZAT [ ]
        AVIZAT cu condiţia completării unor condiţii tehnice de către Contractor [ ]*)
        *) Observaţii Verificatori:


        A se completa de către reprezentantul Prestatorului
        Numele şi prenumele persoanei desemnate de Contractor să ia parte la prezenta verificare
        .....................
        Semnătura ........... Data ...............
        Localitatea ..............

        Persoana mai sus menţionată confirmă desfăşurarea verificării şi în afara de aceasta
        ● nu are alte observaţii de făcut [ ]
        ● face următoarele observaţii: ..................


┌───────────────┬─────────────┬───────┐
│Verificat │Semnătura │Data: │
│Nume: │ │ │
├───────────────┼─────────────┼───────┤
│Completat: │Semnătura │Data: │
│Nume: │ │ │
└───────────────┴─────────────┴───────┘


    5.26. Formular 18 - Grafic de livrare produse
    .........................................
         (denumirea/numele ofertant)

                                   Grafic de livrare

┌────┬──────────┬──────────┬──────────────┐
│ │ │ │Data de │
│ │ │ │livrare/ │
│ │ │ │Perioada de │
│Nr. │Denumirea │Cantitatea│zile │
│crt.│produsului│(U.M.) │calendaristice│
│ │ │ │necesară │
│ │ │ │fiecărei │
│ │ │ │livrări │
├────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────────┴──────────────┘

    .................................
    (semnătură autorizată)

    5.27. Formular 19 - Nota privind componenţa comisiei de recepţie

┌──────────────────────────────────────┐
│Aprobat, │
│Director General DGDR AM PNDR │
└──────────────────────────────────────┘

                      Nota privind componenţa comisiei de recepţie

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Titlul proiectului: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Numărul proiectului: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Locaţia ││
└─────────────────────────────────────┴┘

        În vederea recepţionării bunurilor ce vor fi livrate în cadrul proiectului menţionat mai sus, vă supunem spre aprobare următoarea componenţă a Comisiei de Recepţie

┌────────────────┬─────────────────────┐
│Nume, prenume, │Calitatea în cadrul │
│funcţia │comisiei │
├────────────────┼─────────────────────┤
│1. │Preşedinte │
├────────────────┼─────────────────────┤
│2. │Membru │
├────────────────┼─────────────────────┤
│3. ... │Membru │
└────────────────┴─────────────────────┘

        Menţionăm că aceste propuneri au fost făcute de către reprezentanţii structurilor organizatorice ale beneficiarului, în cadrul întâlnirii pregătitoare care a avut loc în data de ..........., la sediul MADR.

┌──────────────────────┬─────────┬─────┐
│Avizat: Director DATFP│Semnătura│Data:│
│Nume: │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────┤
│Verificat: Şef SAT │Semnătura│Data:│
│Nume: │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────┤
│Întocmit: Consilier │ │ │
│SAT │Semnătura│Data:│
│Nume: │ │ │
└──────────────────────┴─────────┴─────┘


    5.28. Formular 20 - Proces-verbal de recepţie parţială/finală Proces-verbal de recepţie parţială/finală
        Nr. Contract
    ...................... Titlu: ....................................
        Furnizor: .................. Achizitor: ......................

┌───────┬────┬──────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬────────┬───────┬─────────┬──────────┐
│Locaţie│Nr. │Denumire │Cantitate│Descriere│Componer │Data │Data │Consumab│Manuale│Instruire│Observaţii│
│ │crt.│produs │ │tehnică │auxiliare│livrării│instalării│ │ │ │ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │1 │[............]│[...] │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │2 │[............]│[...] │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │3 │[............]│[...] │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │4 │[............]│[...] │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴────┴──────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴────────┴───────┴─────────┴──────────┘

        Parţial/Final: Toate articolele menţionate au fost livrate, instalate, testate şi au fost găsite conforme cu Specificaţiile Tehnice din contractul de furnizare.
        Data procesului-verbal de recepţie:

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Reprezentantul │Membrii comisiei de│
│furnizorului, │recepţie, │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Nume: │ │
└──────────────────┴───────────────────┘

                                        APROBAT,
                   Director General D.G.D.R. - pentru recepţia finală

    5.29. Formular 21 - Proces-verbal predare-primire Proces-verbal predare-primire
        Nr. Contract .............
        Titlu
        Furnizor: ................ Achizitor: .................

┌───────┬────┬──────────────┬─────────┬─────────┬──────────┬────────┬──────────┬───────────┬───────┬─────────┬──────────┐
│Locaţie│Nr. │Denumire │Cantitate│Descriere│Componente│Data │Data │Consumabile│Manuale│Instruire│Observaţii│
│ │crt.│produs │ │tehnică │auxiliare │livrării│instalării│ │ │ │ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │1 │[............]│[...] │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │2 │[............]│[...] │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │3 │[............]│[...] │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │4 │[............]│[...] │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴────┴──────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴────────┴──────────┴───────────┴───────┴─────────┴──────────┘

        Parţial/Final: Toate articolele menţionate au fost livrate, instalate, testate şi au fost găsite conforme cu Specificaţiile Tehnice din contractul de furnizare.
        Data procesului-verbal de recepţie:

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Reprezentantul │Membrii comisiei de│
│furnizorului, │recepţie, │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Nume: │ │
└──────────────────┴───────────────────┘

                                        APROBAT,
    Director General D.G.D.R. - pentru recepţia finală


    5.31. Formular 23 - Referat de necesitate (model)

┌─────────────────────┬────────────────┐
│ │APROB │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │Ordonator │
│ │principal de │
│ │credite/Ministru│
├─────────────────────┼────────────────┤
│Avizat │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Direcţia Generală │ │
│Buget Finanţe publice│Propun aprobarea│
│şi Fonduri Europene │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │Secretar General│
│Director General │Adjunct │
│ │coordonator │
│ │achiziţii │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Director General │ │
│Adjunct │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │Secretar de stat│
│ │coordonator AM │
│ │PNDR │
└─────────────────────┴────────────────┘


┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Vizat din punct de vedere al existenţei sumelor estimate în │
│prezentul Referat de necesitate. Buget disponibil ............ │
│lei, în subdiviziunea clasificaţiei bufetului aprobat cap. ... │
│subcap. ... titlu ... art. ... alin. ..., cu respectarea │
│prevederilor O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri │
│fiscal-bugetare, modificarea şi complotarea unor acte normative │
│şi prorogarea unor termene. │
├───────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────┤
│prenume, nume │Data, │ │
│...........................│.........................│Semnătură,│
│ │(zi/lună/an) │ │
└───────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────┘

                                 REFERAT DE NECESITATE
                                    (Titlul proiect)
    1. Autoritate contractantă: Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia Generală Dezvoltare Rurală - Autoritate de Management pentru PNDR.
    2. Sursa de finanţare - Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Cap. 15.6 - Asistenţă Tehnică, aprobat prin Decizia CE nr. C(2015)3508/26.05.2015
    3. Context/premise:
        Legislaţia UE şi/sau naţională aplicabilă:
        ● Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
        ● Hotărâre nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
        ● Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor cu modificările ulterioare;
        ● Regulamentul Consiliului (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol Pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);
        ● Prevederile Programului Naţional Dezvoltare Rurală 2014-2020.
        ● .........................


    4. Raţiunea achiziţiei:
    4.1. Obiectivul general ...........................
    4.2. Obiectivul specific ..........................
    4.3. Impactul urmărit: ............................

    5. Rezultate aşteptate
    6. Valoarea estimată a achiziţiei ................
    6.1. Fundamentarea bugetului estimat: (preţ unitar/total al necesităţilor identificate)
        Justificările privind determinarea valorii estimate a contractului/acordului-cadru, precum şi orice alte elemente legate de obţinerea de beneficii pentru autoritatea contractantă şi/sau îndeplinirea obiectivelor comunicate la nivelul sectorului administraţiei publice în care activează autoritatea contractantă

    6.2. Informaţii pentru elaborarea strategiei de contractare
    6.2.1. Resurse disponibile pentru derularea activităţilor din etapele de achiziţie publică (responsabili tehnici)
    6.2.2. Tipul de contract propus/acord-cadru şi modalitatea de implementare
    6.2.3. Stabilirea penalităţilor pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor contractuale

    6.3. Alte elemente relevante pentru îndeplinirea necesităţilor autorităţii contractante

    7. Persoana de contact în legătură cu informaţiile din acest Referat de necesitate

┌────────────────────┬─────────────────┐
│ │Nume şi Prenume: │
│Persoana de contact │[Introduceţi] │
│din compartimentul │Funcţia: │
│de specialitate │[Introduceţi] │
│beneficiar al │Denumirea │
│achiziţiei din │compartimentului:│
│cadrul autorităţii │[Introduceţi] │
│contractante pentru │Email: │
│acest Referat de │[Introduceţi] │
│necesitate │Telefon: │
│ │[Introduceţi] │
└────────────────────┴─────────────────┘

        Informaţiile incluse în Referatul de necesitate sunt destinate: [Selectaţi opţiunea care corespunde realităţii şi marcaţi cu X, după caz.]

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Planificării portofoliului de procese││
│de achiziţii publică pentru anul ││
│[Introduceţi] şi elaborării ││
│Strategiei Anuale de Achiziţie ││
│Publică ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Planificării unui proces de achiziţie││
│publică şi elaborării Strategiei de ││
│contractare şi a Documentaţiei de ││
│atribuire ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    8. Forma documentului:
        [Marcaţi cu X, după caz, şi adăugaţi numărul revizuirii, acolo unde este cazul]

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Iniţială ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Revizuită ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Numărul revizuirii ││
└─────────────────────────────────────┴┘

        Elemente privind operaţiunea de revizuire a Referatului de necesitate - modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea - în perioada planificării portofoliului de procese de achiziţie publică sau a procesului de achiziţie publică:

┌───────────┬───────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────┬────────────┬─────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Semnătura│ │
│Nr. │Tipul │Data │Capitolul │Motivul │Persoana care │Persoana │persoanei│Data │
│rev. │revizuirii │realizării │revizuit │revizuirii │realizează │care aprobă │care │aprobării │
│ │ │revizuirii │ │ │revizuirea │revizuirea │aprobă │revizuirii │
│ │ │ │ │ │ │ │revizuire│ │
├───────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │[Precizaţi,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │după caz: │ │ │ │[Introduceţi │ │ │ │
│[Nr. │modificare,│[Introduceţi:│ │ │numele, │[Introduceţi│ │[Introduceţi:│
│revizuirii]│adăugare, │zz-ll-aaaa] │[Introduceţi]│[Introduceţi]│compartimentul,│numele şi │ │zz-ll-aaaa] │
│ │eliminare, │ │ │ │funcţia] │funcţia] │ │ │
│ │completare,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ş.a.] │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────┴────────────┴─────────┴─────────────┘


        Referatul de necesitate
        [Selectaţi opţiunea care corespunde realităţii şi marcaţi cu X, după caz]:

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Are ataşat: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│NU are alte documente ataşate ││
└─────────────────────────────────────┴┘        Următoarele:
        Dacă este selectat "Are ataşat", continuaţi cu:

┌────────────────┬────────────┬──────────────┐
│ │poate fi │ │
│ │inclus ca │[Marcaţi cu X,│
│ │atare în │dacă este │
│ │Documentaţia│aplicabil.] │
│ │de atribuire│ │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │ │[Selectaţi şi │
│Caietul de │ │descrieţi, │
│sarcini, care în│ │după caz, şi │
│opinia │ │precizaţi │
│compartimentului│ │modalitatea în│
│ce emite │necesită │care se │
│Referatul de │completări, │propune de │
│necesitate │revizuiri, │către │
│ │actualizări │compartimentul│
│ │ş.a. │emitent │
│ │ │(beneficiar al│
│ │ │achiziţiei) │
│ │ │finalizarea │
│ │ │Caietului de │
│ │ │sarcini.] │
├────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │poate fi │ │
│ │inclus ca │[Marcaţi cu X,│
│ │atare în │dacă este │
│ │Documentaţia│aplicabil.] │
│ │de atribuire│ │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │ │[Selectaţi şi │
│Documentul │ │descrieţi, │
│descriptiv, care│ │după caz, şi │
│în opinia │ │precizaţi │
│compartimentului│ │modalitatea în│
│ce emite │necesită │care se │
│Referatul de │completări, │propune de │
│necesitate │revizuiri, │către │
│ │actualizări │compartimentul│
│ │ş.a. │emitent │
│ │ │(beneficiar al│
│ │ │achiziţiei) │
│ │ │finalizarea │
│ │ │Documentului │
│ │ │descriptiv.] │
├────────────────┴────────────┼──────────────┤
│Definirea caracteristicilor │ │
│solicitate privind lucrările,│ │
│serviciile sau produsele, │ │
│care fac obiectul │ │
│achiziţiei*1) şi care trebuie│ │
│incluse în Caietul de sarcini│ │
│/Documentaţia descriptivă │ │
│pentru realizarea achiziţiei │ │
│[Pentru situaţiile în care se│ │
│achiziţionează produse sau │[Marcaţi cu X,│
│servicii, fie pentru │dacă este │
│activitatea curentă (exemplu:│aplicabil. ] │
│produse de birotică), fie │ │
│pentru interesul general al │ │
│instituţiei societăţii şi │ │
│unde urmează să fie realizată│ │
│la nivel de autoritate │ │
│contractantă o centralizare/ │ │
│cumulare a necesităţilor │ │
│pentru stabilirea procedurii │ │
│de atribuire.] │ │
└─────────────────────────────┴──────────────┘


┌─────────┬─────────────┬────┬─────────┐
│ │Funcţia │ │ │
│Numele şi│persoanelor │ │ │
│Prenumele│care au │Data│Semnătură│
│ │întocmit │ │ │
│ │documentul │ │ │
├─────────┼─────────────┼────┼─────────┤
│Avizat │Director │ │ │
├─────────┼─────────────┼────┼─────────┤
│Verificat│Şef serviciu/│ │ │
│ │Şef birou │ │ │
├─────────┼─────────────┼────┼─────────┤
│Întocmit:│Consilier │ │ │
└─────────┴─────────────┴────┴─────────┘

    5.32. Formular 24 - Proces-verbal de evaluare achiziţie directă (model)

┌──────────────────────────────────────┐
│Se aprobă, │
│Ministru/Ordonator principal de │
│credite │
└──────────────────────────────────────┘

                         Proces-verbal de evaluare a ofertelor
                    depuse pentru achiziţie directă având ca obiect
                          ....................................
        De la: Serviciul Asistenţă Tehnică
        Tema: Raport privind achiziţionarea de ...............

┌─────────────┬────────────────────────┐
│ │Programul Naţional de │
│ │Dezvoltare Rurală, Cap. │
│Linia de │15.6 - Asistenţă │
│finanţare: │Tehnică, aprobat prin │
│ │Decizia CE nr. C (2015) │
│ │3508/26.05.2015 │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Program de │Programul Naţional de │
│finanţare │Dezvoltare Rurală │
│europeană: │2014-2020 │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Ministerul Agriculturii │
│ │şi Dezvoltării Rurale - │
│Autoritatea │Direcţia Generală │
│contractantă:│Dezvoltare Rurală │
│ │Autoritate de Management│
│ │pentru PNDR │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Direcţia Generală │
│Beneficiar: │Dezvoltare Rurală │
│ │Autoritate De Management│
│ │pentru PNDR │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Achiziţie directă în │
│ │conformitate cu │
│Modalitatea │prevederile art. 7 alin.│
│de atribuire:│(5) din Legea nr. 98/ │
│ │2016 privind achiziţiile│
│ │publice │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Obiectul │Achiziţionarea de │
│achiziţiei: │...................... │
└─────────────┴────────────────────────┘

        Valoarea totală estimată a achiziţiei: .......... lei fără T.V.A., în vederea achiziţionării ............. .
        Direcţia Generală Dezvoltare Rurală Autoritate de Management pentru PNDR, prin Serviciul Asistenţă Tehnică, a iniţiat achiziţia directă prin publicarea invitaţiei de participare nr./data .......... pe site-ul autorităţii contractante www.madr.ro, la secţiunea "Achiziţii publice" de pe pagina de start şi a anunţului publicitar nr./data pe site-ul www.e-licitaţie.ro (SEAP), în baza Referatului de Necesitate nr. ....../........ şi a caietului de sarcini nr. ....../......
        Data limită de depunere a ofertelor a fost stabilită pe ............, ora ...... .
        Până la data şi ora limită de depunere a ofertelor, au fost depuse un număr de .... oferte de către ....... înregistrate cu nr. ....../data, ora ...... la Registratura MADR. Împreună cu oferta au fost depuse mostrele/garanţia de participare .......... în conformitate cu prevederile caietului de sarcini (acolo unde este cazul).
        EVALUAREA OFERTELOR
        În urma analizării ofertelor s-a constatat:
        Ofertantul este înregistrat în SEAP, conform solicitării din invitaţia de participare.
        Oferta ............. conţine următoarele documente: oferta tehnică, oferta financiară, formularul de buget, graficul de livrare a produselor.
        De asemenea, ofertantul ........... a depus odată cu oferta următoarele documente:
        Cu titlul de exemplu
    - Copie certificat de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului seria ..... nr./data;
    – Copie certificat constatator nr. /DATA emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care reiese concordanţa codului CAEN principal sau secundar cu obiectul contractului de furnizare;
    – Certificat de înregistrare în scopuri de TVA seria .... nr. /DATA, din care reiese că este plătitor de TVA;
    – Certificat de atestare fiscală nr. /DATA eliberat de;
    – Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxele locale şi alte venituri ale bugetului local nr. /data eliberat de        Evaluare ofertă tehnică:

┌────┬────────┬────────────┬──────────────────────┬────────────┬───────────┐
│ │Denumire│Specificaţii│Specificaţii tehnice │Referinţa în│ │
│Nr. │produs/ │tehnice │ofertate │documentaţie│Clarificări│
│crt.│serviciu│minimale şi │......................│(nr. pag) │ │
│ │ │obligatorii │ │ │ │
├────┼────────┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴────────────┴──────────────────────┴────────────┴───────────┘


        În urma evaluare tehnică a ofertei, s-a constatat că oferta ............ respectă cerinţele caietului de sarcini.

┌───────────────┬──────────┬───────────┐
│Ofertant │SC │ │
│Elementele │..........│Clarificări│
│principale ale │SRL │ │
│ofertei │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────────┤
│Preţ (fără TVA)│ │ │
│- lei │ │ │
├───────────────┼──────────┤ │
│Termenul de │ │ │
│livrare/ │ │ │
│prestare │ │ │
├───────────────┼──────────┤ │
│Conformă/ │ │ │
│neconformă │ │ │
└───────────────┴──────────┴───────────┘

        Valoarea estimată a achiziţiei este de .......... lei fără T.V.A. în urma analizării propunerii financiare depuse de către ..... şi aplicării criteriului de atribuire stabilit şi anume "preţul cel mai scăzut" a fost declarată câştigătoare oferta depusă de către ............... cu o valoare de ......... lei fără TVA.
        Ofertantul .......... va posta oferta acceptată de către Autoritatea Contractantă în catalogul SEAP, în termen de 24 de ore de la primirea comunicării.

        Faţă de cele prezentate mai sus, propunem încheierea contractului de atribuire pentru achiziţionarea ............ cu ofertantul declarat câştigător, ................

┌──────────┬────────────┬────┬─────────┐
│ │Funcţia │ │ │
│ │persoanei │ │ │
│Numele şi │avizatoare │ │ │
│Prenumele │şi a celei │Data│Semnătura│
│ │care a │ │ │
│ │întocmit │ │ │
│ │documentul │ │ │
├──────────┼────────────┼────┼─────────┤
│ │Director │ │ │
│Avizat │General DGDR│ │ │
│ │AM PNDR │ │ │
├──────────┼────────────┼────┼─────────┤
│ │Director │ │ │
│Avizat │Direcţia de │ │ │
│ │unde provine│ │ │
│ │necesitatea │ │ │
├──────────┼────────────┼────┼─────────┤
│Avizat │Director │ │ │
│ │DATFP │ │ │
├──────────┼────────────┼────┼─────────┤
│Verificat │Şef serviciu│ │ │
│ │SAT │ │ │
├──────────┼────────────┼────┼─────────┤
│ │Şef serviciu│ │ │
│Verificare│Serviciul de│ │ │
│ │unde provine│ │ │
│ │necesitatea │ │ │
├──────────┼────────────┼────┼─────────┤
│Întocmit │Consilier │ │ │
│ │SAT │ │ │
├──────────┼────────────┼────┼─────────┤
│ │Consilier │ │ │
│ │SAT/serviciu│ │ │
│Întocmit │de unde │ │ │
│ │provine │ │ │
│ │necesitatea │ │ │
└──────────┴────────────┴────┴─────────┘


    5.33. Formular 25 - Referat de necesitate achiziţie directă (model)

┌─────────────────────┬────────────────┐
│ │APROB │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │Ordonator │
│ │principal de │
│ │credite/Ministru│
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Avizat │Propun aprobarea│
├─────────────────────┼────────────────┤
│Direcţia Generală │Secretar General│
│Buget Finanţe publice│Adjunct │
│şi Fonduri Europene │coordonator │
│ │achiziţii │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Director General │Secretar de stat│
│ │coordonator │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Director General │ │
│Adjunct │ │
└─────────────────────┴────────────────┘


┌─────────────────────────────────────────────────┐
│Vizat din punct de vedere al existenţei sumelor │
│estimate în prezentul Referat de necesitate. │
│Buget disponibil ............. lei, în │
│subdiviziunea clasificaţiei bugetului aprobat │
│cap. ...... subcap. ......... titlu ... art. │
│...... alin. ......., cu respectarea prevederilor│
│O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri │
│fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor │
│acte normative şi prorogarea unor termene. │
├─────────────────────┬────────────────┬──────────┤
│prenume, nume │Data, │ │
│.....................│................│Semnătură,│
│ │(zi/luna/an) │ │
└─────────────────────┴────────────────┴──────────┘

                                 REFERAT DE NECESITATE
                               privind achiziţia directă
                              (Titlul achiziţiei directe)
                       Codul/codurile CPV ......................
    1. Autoritate contractantă: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia Generală Dezvoltare Rurală - Autoritate de Management pentru PNDR.
    2. Tipul contractului (unde este cazul): furnizare/servicii
    3. Durata contractului (unde este cazul): .................
    4. Sursa de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Cap. 15.6 - Asistenţă Tehnică, aprobat prin Decizia CE nr. C (2015) 3508/26.05.2015.
    5. Legislaţia UE şi/sau naţională aplicabilă:
        ● Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
        ● Hotărâre nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
        ● Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor cu modificările ulterioare,
        ● Regulamentul Consiliului (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol Pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);
        ● Prevederile Programului Naţional Dezvoltare Rurală 2014-2020.
        ● .............................................................

    6. Obiectul/obiectivul achiziţiei publice
        Pentru buna desfăşurare a activităţii Direcţiei Generale Dezvoltare Rurală - AM PNDR, solicităm achiziţia următoarelor bunuri/servicii/lucrări .................

    7. Valoarea estimată a achiziţiei lei fără TVA
        Fundamentarea bugetului estimat: (preţ unitar/total al necesităţilor identificate)

┌────┬─────────────┬──────────┬────────┐
│ │ │ │Preţ │
│Nr. │ │Cantitate │estimate│
│crt.│Denumire │solicitată│(lei) │
│ │ │ │valoare │
│ │ │ │fără TVA│
├────┼─────────────┼──────────┼────────┤
│ │Produse/ │ │ │
│ │servicii/ │ │ │
│ │lucrări/ │ │ │
│ │activităţi │ │ │
│ │desfăşurate │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┤
│ │Cheltuieli cu│ │ │
│ │personalul │ │ │
│ │proiectului │ │ │
│ │(unde este │ │ │
│ │cazul) │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┤
│ │Cheltuieli cu│ │ │
│ │derularea │ │ │
│ │proiectului │ │ │
│ │(transport, │ │ │
│ │instalare, │ │ │
│ │etc, unde │ │ │
│ │este cazul) │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┤
│ │Total fără │ │ │
│ │T.V.A. │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┤
│ │TVA │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┤
│ │Total cu │ │ │
│ │T.V.A. │ │ │
└────┴─────────────┴──────────┴────────┘


    8. Justificarea necesităţii şi oportunităţii achiziţiei publice
        Justificările privind determinarea valorii estimate a achiziţiei precum şi orice alte elemente legate de obţinerea de beneficii pentru autoritatea contractantă şi/sau îndeplinirea obiectivelor comunicate la nivelul sectorului administraţiei publice în care activează autoritatea contractantă.

    9. Forma documentului:
        [Marcaţi cu X, după caz, şi adăugaţi numărul revizuirii, acolo unde este cazul]

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Iniţială ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Revizuită ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Numărul revizuirii ││
└─────────────────────────────────────┴┘

        Elemente privind operaţiunea de revizuire a Referatului de necesitate - modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea - în perioada planificării portofoliului de procese de achiziţie publică sau a procesului de achiziţie publică:

┌───────────┬───────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────┬────────────┬─────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Semnătura│ │
│Nr. │Tipul │Data │Capitolul │Motivul │Persoana care │Persoana │persoanei│Data │
│rev. │revizuirii │realizării │revizuit │revizuirii │realizează │care aprobă │care │aprobării │
│ │ │revizuirii │ │ │revizuirea │revizuirea │aprobă │revizuirii │
│ │ │ │ │ │ │ │revizuire│ │
├───────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │[Precizaţi,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │după caz: │ │ │ │[Introduceţi │ │ │ │
│[Nr. │modificare,│[Introduceţi:│ │ │numele, │[Introduceţi│ │[Introduceţi:│
│revizuirii]│adăugare, │zz-ll-aaaa] │[Introduceţi]│[Introduceţi]│compartimentul,│numele şi │ │zz-ll-aaaa] │
│ │eliminare, │ │ │ │funcţia] │funcţia] │ │ │
│ │completare,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ş.a.] │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────┴────────────┴─────────┴─────────────┘


    10. Referatul de necesitate
        [Selectaţi opţiunea care corespunde realităţii şi marcaţi cu X, după caz]:

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Are ataşat: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│NU are alte documente ataşate ││
└─────────────────────────────────────┴┘

        Următoarele:
        Dacă este selectat "Are ataşat", continuaţi cu:

┌────────────────┬────────────┬──────────────┐
│ │poate fi │ │
│ │postat ca │ │
│ │atare în │ │
│ │SEAP │ │
│ │(catalogul │ │
│ │electronic │[Marcaţi cu X,│
│ │si/sau │dacă este │
│ │secţiunea │aplicabil.] │
│ │Publicitate │ │
│ │Anunţuri şi/│ │
│ │sau pe │ │
│Caietul de │site-ul │ │
│sarcini, care în│MADR) │ │
│opinia ├────────────┼──────────────┤
│compartimentului│ │[Selectaţi şi │
│ce emite │ │descrieţi, │
│Referatul de │ │după caz, şi │
│necesitate │ │precizaţi │
│ │ │modalitatea în│
│ │necesită │care se │
│ │completări, │propune de │
│ │revizuiri, │către │
│ │actualizări,│compartimentul│
│ │ş.a. │emitent │
│ │ │(beneficiar al│
│ │ │achiziţiei) │
│ │ │finalizarea │
│ │ │Caietului de │
│ │ │sarcini.] │
├────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │poate fi │ │
│ │postat ca │ │
│ │atare în │ │
│ │SEAP │ │
│ │(catalogul │ │
│ │electronic │[Marcaţi cu X,│
│ │si/ sau │dacă este │
│ │secţiunea │aplicabil.] │
│ │Publicitate │ │
│ │Anunţuri şi/│ │
│ │sau pe │ │
│Documentul │site-ul │ │
│descriptiv, care│MADR) │ │
│în opinia ├────────────┼──────────────┤
│compartimentului│ │[Selectaţi şi │
│ce emite │ │descrieţi, │
│Referatul de │ │după caz, şi │
│necesitate │ │precizaţi │
│ │ │modalitatea în│
│ │necesită │care se │
│ │completări, │propune de │
│ │revizuiri, │către │
│ │actualizări │compartimentul│
│ │ş.a. │emitent │
│ │ │(beneficiar al│
│ │ │achiziţiei) │
│ │ │finalizarea │
│ │ │Documentului │
│ │ │descriptiv.] │
├────────────────┴────────────┼──────────────┤
│Definirea caracteristicilor │ │
│solicitate privind lucrările,│ │
│serviciile sau produsele, │ │
│care fac obiectul │ │
│achiziţiei*1) şi care trebuie│ │
│incluse în Caietul de sarcini│ │
│/Documentaţia descriptivă │ │
│pentru realizarea achiziţiei │ │
│[Pentru situaţiile în care se│ │
│achiziţionează produse sau │[Marcaţi cu X,│
│servicii, fie pentru │dacă este │
│activitatea curentă (exemplu:│aplicabil.] │
│produse de birotică), fie │ │
│pentru interesul general al │ │
│instituţiei şi unde urmează │ │
│să fie realizată la nivel de │ │
│autoritate contractantă o │ │
│centralizare/cumulare a │ │
│necesităţilor pentru │ │
│stabilirea procedurii de │ │
│atribuire.] │ │
└─────────────────────────────┴──────────────┘

        *1) Art. 156 din Legea nr. 98/2016.                             ..............................
                             Director General DGDR AM PNDR

┌─────────┬─────────────┬────┬─────────┐
│ │Funcţia │ │ │
│Numele şi│persoanelor │ │ │
│Prenumele│care au │Data│Semnătură│
│ │întocmit │ │ │
│ │documentul │ │ │
├─────────┼─────────────┼────┼─────────┤
│Avizat │Director │ │ │
├─────────┼─────────────┼────┼─────────┤
│Verificat│Şef serviciu │ │ │
├─────────┼─────────────┼────┼─────────┤
│Întocmit:│Consilier │ │ │
└─────────┴─────────────┴────┴─────────┘                                         ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016