Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXE din 15 octombrie 2020  la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 175/2020 pentru aprobarea cadrului organizatoric de desfăşurare, la nivelul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, a procedurii de atribuire a acordurilor-cadru de servicii prevăzute la art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi a modelului documentaţiei aferente procedurii de atribuire, respectiv pentru încheierea contractelor subsecvente pentru fiecare exerciţiu bugetar anual*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXE din 15 octombrie 2020 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 175/2020 pentru aprobarea cadrului organizatoric de desfăşurare, la nivelul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, a procedurii de atribuire a acordurilor-cadru de servicii prevăzute la art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi a modelului documentaţiei aferente procedurii de atribuire, respectiv pentru încheierea contractelor subsecvente pentru fiecare exerciţiu bugetar anual*)

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1004 bis din 29 octombrie 2020
──────────
        Aprobate prin ORDINUL nr. 175 din 15 octombrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1004 din 29 octombrie 2020.
──────────
    ANEXA 1

       AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
       DIRECŢIA SANITAR - VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ...........

                                     MODEL-CADRU AL
                        Procedurii de atribuire a acordurilor -
        cadru de servicii şi a contractelor subsecvente prevăzute la art. 15 din
    Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea
                        activităţii sanitar-veterinare şi pentru
              siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări
          prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare
    1. Domeniul de aplicare a procedurii:
        Direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti aplică procedura proprie ori de câte ori intenţionează să atribuie acorduri - cadru care privesc achiziţii publice ce au ca obiect serviciile prevăzute la art. 15 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care se încadrează în prevederile anexei nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
        În aplicarea procedurii proprii, direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în calitate de autoritate contractantă, asigură, cu prioritate, respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică/acord - cadru, prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume:
    1. nediscriminarea;
    2. tratamentul egal;
    3. recunoaşterea reciprocă;
    4. transparenţa;
    5. proporţionalitatea;
    6. asumarea răspunderii.


    2. Documente de referinţă:
    1. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, denumită, în continuare, "Lege";
    2. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    3. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
    4. Alte acte normative specifice (a se vedea http://anap.gov.ro/web).

    3. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi
    3.1. Definiţii:
        În sensul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    1. abatere profesională - orice comportament culpabil care afectează credibilitatea profesională a operatorului economic în cauză, cum ar fi încălcări ale condiţiilor tehnice şi metodologice de lucru, săvârşite cu intenţie sau din culpă gravă, inclusiv încălcări ale normelor de deontologie în sensul strict al profesiei căreia îi aparţine acest operator;
    2. achiziţie sau achiziţie publică - achiziţia de servicii, prin intermediul unui contract de achiziţie publică/acord-cadru, realizată de către o autoritate contractantă, de la operatori economici, desemnaţi de către acestea, indiferent dacă sunt destinate ori nu realizării unui interes public;
    3. acord - cadru - acordul încheiat în formă scrisă între o autoritate contractantă şi un operator economic care are ca obiect stabilirea termenilor şi condiţiilor care guvernează contractele de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă, în ceea ce priveşte serviciile contractate;
    4. autoritate contractantă -
    a) autorităţile şi instituţiile publice centrale sau locale, precum şi structurile din componenţa acestora care au delegată calitatea de ordonator de credite şi care au stabilite competenţe în domeniul achiziţiilor publice;
    b) organismele de drept public;
    c) asocierile care cuprind, cel puţin, o autoritate contractantă, dintre cele prevăzute la lit. a) sau b);

    5. contract de achiziţie publică de servicii - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între un operator economic şi o autoritate contractantă, care are ca obiect prestarea de servicii;
    6. CPV - nomenclatorul de referinţă în domeniul achiziţiilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun al achiziţiilor publice (CPV);
    7. document al achiziţiei - anunţul de participare, documentaţia de atribuire, precum şi orice document suplimentar emis de autoritatea contractantă sau la care aceasta face trimitere pentru a descrie ori stabili elemente ale achiziţiei sau ale procedurii de atribuire;
    8. documentaţia de atribuire - documentul achiziţiei care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi alte informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi explicită cu privire la cerinţe sau elemente ale achiziţiei, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile ori documentul descriptiv, condiţiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către candidaţi - ofertanţi, informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile;
    9. ofertant - orice operator economic care a depus o ofertă, în cadrul unei proceduri de atribuire;
    10. ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja, din punct de vedere juridic, într-un contract de achiziţie publică; oferta cuprinde: propunerea financiară, propunerea tehnică, precum şi alte documente stabilite prin documentaţia de atribuire;
    11. ofertă alternativă - oferta care respectă cerinţele minime şi eventualele cerinţe specifice, prevăzute în documentele achiziţiei, dar care propune o soluţie diferită, într-o măsură mai mare sau mai mică;
    12. operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane care oferă, în mod licit, pe piaţă, prestarea de servicii sanitar-veterinare şi care poate îndeplini calitatea de prestator, astfel cum este definit la pct. 33 din anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    13. "scris" sau "în scris" - orice ansamblu de cuvinte şi cifre care pot fi citite, reproduse şi apoi comunicate. Acest ansamblu poate include şi informaţii transmise şi stocate prin mijloace electronice;
    14. Sistemul electronic de achiziţii publice (SICAP - SEAP) - Sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin internet la o adresă dedicată, utilizat în scopul aplicării, prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire şi în scopul publicării anunţurilor la nivel naţional;
    15. specificaţii tehnice - cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică, ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesităţii autorităţii contractante.
    16. persoane cu funcţii de decizie - conducătorul autorităţii contractante, membrii organelor decizionale ale autorităţii contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum şi orice alte persoane din cadrul autorităţii contractante ce pot influenţa conţinutul documentelor achiziţiei şi/sau desfăşurarea procedurii de atribuire;
    17. zile - zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres, că sunt zile lucrătoare.


    3.2. Abrevieri:
        AC - Autoritate contractantă
        ANAP - Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice;
        CPV - Nomenclatorul de referinţă în domeniul achiziţiilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002;
        CSV - circumscripţie sanitar - veterinară;
        DA - Documentaţia de atribuire;
        CA - Compartiment intern specializat în domeniul achiziţiilor publice;
        DSVSA - direcţiile sanitar- veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
        LEGE - Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
        HG - Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice;
        PAAP - Programul anual al achiziţiilor publice,
        UAT - unitate administrativ - teritorială.


    4. Generalităţi
        În conformitate cu art. 68 lit. h), coroborat cu art. 111 din Lege, atribuirea contractelor/acordurilor cadru care au ca obiect serviciile prevăzute la art. 15 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care se încadrează în prevederile anexei nr. 2 la Lege, se face în baza unei proceduri proprii, aprobată la nivelul fiecărei DSVSA. Această procedură va fi pusă la dispoziţia operatorilor economici în vederea cunoaşterii cadrului legal de desfăşurare a procedurii de achiziţie.

    5. Planificarea operaţiunilor şi a acţiunilor
        Principalele etape ale procesului de achiziţie pentru atribuirea contractelor/acordurilor cadru care au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice - serviciile prevăzute la art. 15 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care se încadrează în prevederile anexei nr. 2 la Lege, sunt:
        Etapa de planificare/pregătire a procedurii
    - identificarea necesităţilor;
    – elaborarea referatelor de necesitate;
    – întocmirea documentaţiei de atribuire şi a documentelor suport;
    – aprobarea documentaţiei de atribuire şi a documentelor suport.

        Etapa de organizare a procedurii şi de atribuire acord-cadru
    - publicare;
    – deschidere;
    – evaluare;
    – atribuire.

        Etapa post atribuire acord-cadru
    - executarea şi monitorizarea implementării acordului-cadru;
    – modificare contract.    6. Documente utilizate
        Documente utilizate în procedura de achiziţie publică prin procedura proprie:
        ● referatul de necesitate;
        ● strategia de contractare;
    ● declaraţie conform art. 21 alin. (3) lit. a) din HG privind persoanele ce deţin funcţii de decizie care sunt implicate în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia în cadrul autorităţii contractante, respectiv cele cu putere de reprezentare din partea furnizorilor de servicii auxiliare achiziţiei, precum şi datele de identificare ale acestora;
        ● documentaţia de atribuire: Instrucţiunile către ofertanţi, caietul de sarcini, modele de formulare şi proiect contract/acord - cadru;
        ● anunţul de participare (se publică pe site-ul DSVSA - comunicare/anunţuri);
        ● adresă răspuns pentru clarificări solicitate (dacă este cazul);
        ● referat de constituire a comisiei de evaluare a ofertelor;
        ● notă justificativă experţi cooptaţi, dacă este cazul;
        ● decizie constituire comisie de evaluare (copie);
        ● declaraţii de confidenţialitate şi imparţialitate;
        ● formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii atribuire;
        ● documentele de calificare, atunci când acestea au fost solicitate;
        ● proces-verbal de deschidere/descărcare a ofertelor;
        ● procese-verbale intermediare;
        ● raportul procedurii de atribuire;
        ● comunicări privind rezultatul procedurii de atribuire;
        ● anunţ de atribuire (completat electronic în SICAP - SEAP şi publicat pe site-ul DSVSA- comunicare/anunţuri);
        ● acord - cadru;
        ● contracte subsecvente;
        ● documentul constatator care conţine informaţii referitoare la îndeplinirea/neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant.


    7. Resurse necesare
    Resurse materiale
        DSVSA asigură elementele de logistică prin: spaţiu pentru desfăşurarea activităţii, birouri, scaune, calculatoare, reţea, linii internet şi telefonie, imprimante, consumabile etc.

    Resurse umane
        Resursele umane sunt reprezentate de personalul din cadrul DSVSA care este implicat, prin atribuţiile/sarcinile de serviciu, în realizarea activităţii procedurale.

    Resurse financiare
        Resursele financiare se referă la prevederea în buget a sumelor necesare cheltuielilor de funcţionare (achiziţionarea materialelor consumabile necesare desfăşurării activităţii, acoperirea contravalorii serviciilor de întreţinere a logisticii, plata cheltuielilor cu personalul direct implicat în activitatea respectivă, precum şi a utilităţilor necesare desfăşurării activităţii în bune condiţii).

    8. Modul de lucru
    8.1. Măsuri organizatorice
        Celelalte structuri din cadrul DSVSA au obligaţia de a sprijini activitatea CA, în funcţie de specificul şi complexitatea obiectului achiziţiei, aceasta realizându-se, într-o enumerare enunţiativă, prin:
    a) transmiterea referatelor de necesitate, privind necesităţile de servicii şi valoarea estimată a acestora;
    b) transmiterea specificaţiilor tehnice pentru serviciile solicitate;
    c) în funcţie de natura şi complexitatea necesităţilor identificate, transmiterea de informaţii cu privire la preţul unitar/total, actualizat al respectivelor necesităţi;
    d) avizarea documentaţiei de atribuire şi a documentelor suport, după caz,;
    e) participarea unuia sau mai multor reprezentanţi ai compartimentului care solicita efectuarea achiziţiei în cadrul comisiei/comisiilor de evaluare a ofertelor;
    f) informarea justificată cu privire la eventualele modificări intervenite în execuţia contractelor, care cuprinde cauza şi oportunitatea modificărilor propuse;
    g) transmiterea documentului constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale, la solicitarea operatorului economic, în condiţiile Legii.    9. Etapele realizării achiziţiei
    9.1. Etapa de planificare a achiziţiei
    A. Etapa de planificare a achiziţiei debutează cu identificarea necesităţilor şi elaborarea referatului de necesitate şi se încheie odată cu aprobarea de către ordonatorul de credite a documentaţiei de atribuire şi a strategiei de contractare. Pregătirea procesului de realizare a achiziţiei trebuie să ia în considerare elemente, precum:
    a) necesitatea achiziţiei (identificarea reală şi corectă a necesităţii);
    b) oportunitatea achiziţiei (ce ţine de etapa în care este obligatorie de realizat, pentru a răspunde unei necesităţi punctuale identificate, cu minimum de costuri);
    c) asigurarea resurselor ce pot fi disponibilizate;
    d) existenţa potenţialilor ofertanţi pe piaţă (în vederea satisfacerii necesităţii identificate cu resursele ce pot fi disponibilizate).
        Stabilirea necesităţii efectuării achiziţie are ca scop determinarea necesarului de servicii pentru asigurarea bunei desfăşurări a activităţii autorităţii contractante precum şi a valorii estimate a acordului cadru/contractelor subsecvente ce urmează a fi atribuite.
        Realizarea activităţilor precizate mai sus se concretizează prin întocmirea de către personalul cu responsabilităţi în acest sens a următoarelor documente:
    a) referat de necesitate;
    b) documentaţia de atribuire;
    c) strategia de contractare.

        Referatul de necesitate are ca scop determinarea necesarului de servicii şi/sau alte activităţi pentru asigurarea bunei desfăşurări a activităţii din cadrul DSVSA. Înainte de iniţierea oricărei achiziţii, compartimentul care identifică necesitatea, în îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, înştiinţează CA, prin transmiterea referatului de necesitate aprobat de ordonatorul de credite.
        Cuprinsul referatului de necesitate. Referatul de necesitate este documentul intern care se regăseşte în dosarul achiziţiei publice şi cuprinde:
    a) necesitatea de servicii sau alte activităţi;
    b) justificarea necesităţii (oportunitatea achiziţiei);
    c) preţul unitar/total fără TVA al serviciilor;
    d) aspecte tehnico-economice;
    e) propuneri pentru lotizarea serviciilor, dacă este cazul.

        Avizarea, aprobarea şi repartizarea referatului de necesitate.
        După verificarea cu privire la:
    a) codul de clasificaţie bugetară;
    b) încadrarea în pragurile stabilite la art. 7 alin. (1) lit. d) din Lege pentru acordurile - cadru de achiziţie publică de servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 din Lege;
    c) încadrarea în limitele fondurilor bugetare cuprinse în Programul anual al achiziţiilor publice;
    d) identificarea fondurilor pentru alocarea din bugetul aprobat atunci când achiziţia nu a putut fi prevăzută şi cuprinsă în PAAP iniţial, referatul de necesitate este transmis spre aprobare ordonatorului de credite.

        Completarea/modificarea/anularea referatului de necesitate. Ori de câte ori este necesar, referatul de necesitate poate fi completat/modificat în următoarele condiţii:
    a) completarea/modificarea să se realizeze înainte de iniţierea achiziţiei, cu luarea în considerare, dacă este cazul, a timpului necesar modificării PAAP şi aprobării acestora;
    b) CA să fie notificat în timp util, astfel încât să poată întreprinde toate diligenţele necesare realizării achiziţiei;
    c) în cazul anulării achiziţiei şi/sau în cazul în care necesitatea serviciilor solicitate nu mai este de actualitate, referatul de necesitate se returnează compartimentului emitent.


    B. Estimarea valorii achiziţiei.
        Principii generale de estimare:
    a) Momentul estimării. Estimarea se efectuează înainte de iniţierea achiziţiei, astfel încât să fie valabilă la momentul iniţierii acesteia şi să ţină cont de bugetul aprobat, conform PAAP;
    b) Criteriul general de estimare. Respectarea dispoziţiilor art. 111 alin. (2) din Lege se realizează cu aplicarea prezentei proceduri, în funcţie de valoarea estimată a serviciilor:
    - care sunt considerate similare, ori
    – care se adresează operatorilor economici ce desfăşoară constant activităţi sanitar - veterinare într-o piaţă de profil relevantă, pe care AC intenţionează să le atribuie în cursul unui an bugetar.

    c) Corespondenta cu codul/CPV. Obiectul achiziţiei publice se pune în corespondenţă cu codul CPV: 85200000-1. Servicii veterinare.
    d) Valoarea totală de plată, fără TVA. Estimarea se calculează în funcţie de valoarea totală de plată, fără TVA, luându-se în considerare orice forme de opţiuni, care vor fi menţionate, în mod explicit, şi în documentele achiziţiei.
    e) Subevaluarea valorii estimate. Estimarea se realizează fără utilizarea de metode de calcul, care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a achiziţiei, cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de Lege şi/sau de a eluda acele prevederi ale legii care instituie obligaţii în raport cu anumite praguri valorice.
    f) Divizarea contractului de achiziţie publică. Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu diviza contractul de achiziţie publică în mai multe contracte distincte, de valoare mai mică, cu scopul de a evita aplicarea prevederilor Legii (art. 111).
    g) Împărţirea pe loturi. Atunci când atribuirea acordurilor - cadru se realizează pe loturi separate, valoarea estimată se determină luându-se în considerare valoarea globală estimată a tuturor loturilor. În cazul în care nu se recurge la atribuirea pe loturi, justificarea acestei decizii se realizează prin strategia de contractare.


    C. Comisia de evaluare
    1. Comisia de evaluare este formată din persoane cu atribuţii în realizarea achiziţiilor publice şi din persoane din cadrul structurilor de specialitate ale DSVSA, numite prin decizie a ordonatorului de credite.
        Comisia va fi constituită dintr-un preşedinte şi minim 2 membri. Persoanele care constituie comisia de evaluare nu trebuie să fie în relaţii de subordonare ierarhică unele faţă de altele, în măsura în care structura organizatorică permite acest lucru.

    2. În orice situaţie, în componenţa comisiei de evaluare vor fi nominalizaţi membri de rezervă, în cazul în care persoana care urmează să fie înlocuită nu are posibilitatea, din motive obiective, de a-şi îndeplini atribuţiile, membrul de rezervă nominalizat urmând a-şi exercita atribuţiile până la finalizarea achiziţiei.
    3. Modul de lucru al comisiei de evaluare este stabilit de comun acord între membrii acesteia (individual/în şedinţe comune), urmând a se avea în vedere calendarul estimativ de aplicare a procedurii de atribuire şi perioada solicitată pentru valabilitatea ofertelor.
        Deciziile comisiei de evaluare se iau cu votul a cel puţin 2/3 dintre membrii săi cu drept de vot.
        Fiecare decizie a comisiei de evaluare este fundamentată prin identificarea elementelor concrete ale ofertelor în raport cu cerinţele definite prin documentele achiziţiei şi prevederile legale, în cazul în care stabilirea ofertei câştigătoare este pe bază de punctaj, votul membrilor comisiei de evaluare se reflectă prin punctajul individual acordat fiecărei oferte în parte.
        În cazul în care există divergenţe de păreri între membrii comisiei de evaluare sau când există o diferenţă considerabilă între punctajele acordate de aceştia, preşedintele comisiei de evaluare va solicita reanalizarea punctelor de divergenţă, în scopul finalizării în timp util a etapei de evaluare a ofertelor şi de stabilire a ofertei câştigătoare. Procesul de reanalizare a punctelor de divergenţă consemnează într-un proces - verbal, justificându-se opiniile contrare. În cazul în care comisia de evaluare nu ajunge la un acord după reanalizarea punctelor de divergenţă, decizia finală se adoptă cu votul majorităţii membrilor săi. Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptată au obligaţia de a-şi prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală care devine anexă la raportul procedurii de atribuire.

    4. Atribuţiile şi obligaţiile comisiei de evaluare
    4.1. Comisia de evaluare are următoarele atribuţii principale:
    a) deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc oferta;
    b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare;
    c) verificarea conformităţii propunerilor tehnice ale ofertanţilor cu prevederile din documentele achiziţiei;
    d) verificarea propunerilor financiare, inclusiv verificarea conformităţii cu propunerile tehnice, verificarea aritmetică, verificarea încadrării în fondurile alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv;
    e) verificarea încadrării acestora în situaţia privind preţul aparent neobişnuit de scăzut (dacă este cazul).
    f) elaborarea solicitărilor de clarificări şi/sau completări necesare în vederea evaluării ofertelor;
    g) stabilirea ofertelor inacceptabile/neconforme/neadecvate şi a motivelor care stau la baza încadrării acestora în fiecare dintre aceste categorii; stabilirea ofertelor admisibile conform art. 137 din HG;
    h) aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentele achiziţiei;
    i) stabilirea ofertei câştigătoare sau, după caz, formularea propunerii de anulare a achiziţiei;
    j) elaborarea proceselor verbale aferent fiecărei şedinţe şi a raportului procedurii de atribuire.

    4.2. Pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare, membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor, precum şi asupra oricăror alte informaţii prezentate de către ofertanţi în procedura de contribuire.
    4.3. Încălcarea angajamentelor referitoare la confidenţialitate se sancţionează conform legii.
    4.4. Cu excepţia şedinţei de deschidere a ofertelor, la întrunirile comisiei de evaluare au dreptul de a participa numai membrii acesteia.
    4.5. Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a respecta regulile de evitare a conflictului de interese prevăzute în cap. II secţiunea a - 4 - a din Lege.
    4.6. Membrii comisiei de evaluare semnează o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate pe propria răspundere prin care se angajează să păstreze confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor/oricăror alte informaţii prezentate de către ofertanţi în procedura de atribuire şi prin care confirmă că nu se află într-o situaţie care implică existenţa unui conflict de interese.
    4.7. Declaraţia de confidenţialitate şi imparţialitate trebuie semnată de membrii comisiei de evaluare înainte de începerea şedinţei de deschidere şi va conţine următoarele date de identificare:
    a) numele şi prenumele;
    b) data şi locul naşterii;
    c) domiciliul actual;
    d) codul numeric personal.

    4.8. În cazul în care unul dintre membrii desemnaţi în comisia de evaluare constată că se află într-o situaţie de conflict de interese, atunci acesta are obligaţia de a solicita de îndată înlocuirea sa din componenţa comisiei respective cu o altă persoană.
    4.9. Situaţiile privind conflictul de interese pot fi sesizate autorităţii contractante şi de către terţi.
    4.10. În cazul în care sunt sesizate astfel de situaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica cele semnalate şi, dacă este cazul, de a adopta măsurile necesare pentru evitarea/remedierea oricăror aspecte care pot determina apariţia unui conflict de interese
    4.11. În Instrucţiunile către ofertanţi, se va preciza numele persoanelor cu funcţii de decizie din cadrul DSVSA, implicate în procesul de realizare a achiziţiei.


    D. Elaborarea documentaţiei de atribuire:
        Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura întocmirea documentaţiei de atribuire.
        Documentaţia de atribuire va cuprinde următoarele:
    a) instrucţiuni către ofertanţi;
    b) caietul de sarcini;
    c) proiectul de acord-cadru şi contract subsecvent conţinând clauzele contractuale obligatorii;
    d) formulare şi modele de documente;

        Documentaţia de atribuire conţine orice cerinţă, criteriu, regulă şi alte informaţii necesare în vederea asigurării ofertanţilor unei informări complete, corecte şi explicite cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire.
        Documentaţia de atribuire va conţine şi informaţii privind:
        ● valoarea estimată, minimă şi maximă a acordului-cadru;
        ● valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent;
        ● valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent;
        ● durata acordului-cadru;
        ● calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente.
    1. Instrucţiunile către ofertanţi conţin detaliile referitoare la formalităţile ce trebuie îndeplinite în legătură cu procedura de atribuire în cauză, modul în care operatorii economici trebuie să structureze informaţiile ce urmează a fi prezentate pentru a răspunde cerinţelor din anunţul de participare respectiv detalii procedurale cum ar fi precizări privind garanţiile solicitate, modul în care trebuie întocmite şi structurate propunerea tehnică şi cea financiară, criteriul de atribuire ce urmează a fi aplicat, precum şi termenele procedurale ce trebuie respectate şi căile de atac ce pot fi utilizate.
    2. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice care reprezintă cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui serviciu să fie descris, în mod obiectiv, astfel încât să corespundă necesităţii autorităţii contractante. În cazul în care este necesară solicitarea de cerinţe referitoare la pregătirea profesională a personalului acestea se vor solicita la nivelul caietului de sarcini. Caietul de sarcini conţine orice informaţii sau cerinţe necesare întocmirii de către ofertanţi a propunerilor tehnice şi calculării valorilor propunerilor financiare.

        Autoritatea contractantă va publica pe site-ul propriu, în format electronic întreaga documentaţie de atribuire.
        În cazul în care, după publicarea unui anunţ, intervin anumite modificări faţă de informaţiile deja existente în acesta, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de tip erată la anunţul iniţial, care trebuie să fie publicat nu mai târziu de 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor.
        Autoritatea contractantă poate iniţia aplicarea procedurii de atribuire numai după ce au fost elaborate şi aprobate documentaţia de atribuire şi documentele suport.
        Documentele - suport conţin:
    a) declaraţia privind persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, respectiv cele cu putere de reprezentare din partea furnizorilor de servicii auxiliare achiziţiei, precum şi datele de identificare ale acestora;
    b) strategia de contractare.

        Pentru evitarea conflictului de interese, în documentaţia de atribuire şi în anunţul de participare se precizează persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, respectiv cele cu putere de reprezentare din partea furnizorilor de servicii auxiliare achiziţiei, precum şi datele de identificare ale acestora, respectiv numele, prenumele şi funcţia deţinută, pentru a da posibilitatea operatorilor economici interesaţi de procedura de atribuire să analizeze o potenţială incidenţă a unei situaţii de natura celor precizate de art. 59 şi art. 60 din Lege.
        În acest sens, operatorii economici participanţi la procedură vor completa o declaraţie prin care confirmă că operatorul economic nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 59 şi art. 60 din Lege.
        Strategia de contractare:
        Strategia de contractare, este documentul fiecărei achiziţii şi se aprobă de ordonatorul de credite.
        Prin intermediul strategiei de contractare se documentează deciziile din etapa de planificare/pregătire a achiziţiei în legătură cu:
    a) relaţia dintre obiectul, constrângerile asociate şi complexitatea acordului - cadru, pe de o parte, şi resursele disponibile la nivel de autoritate contractantă pentru decalarea activităţilor din etapele procesului de achiziţie publică, pe de altă parte;
    b) procedura de atribuire aleasă, precum şi modalităţile speciale de atribuire a contractului de achiziţie publică asociate, dacă este cazul;
    c) tipul de contract propus şi modalitatea de implementare a acestuia;
    d) mecanismele de plată în cadrul contractului, alocarea discurilor în cadrul acestuia, măsuri de gestionare a acestora, stabilirea penalităţilor pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor contractuale;
    e) justificările privind determinarea valorii estimate a acordului-cadru, precum şi orice alte elemente legate de obţinerea de beneficii pentru autoritatea contractantă şi/sau îndeplinirea obiectivelor comunicate la nivelul sectorului administraţiei publice în care activează autoritatea contractantă;
    f) justificările privind alegerea procedurii de atribuire în situaţiile prevăzute la art. 69 alin. (6) din Lege şi, după caz, decizia de a nu utiliza împărţirea pe loturi, criteriile de calificare privind capacitatea, criteriul de atribuire şi factorii de evaluare utilizaţi;
    g) obiectivul din strategia autorităţii contractante la a cărui realizare contribuie contractul/acordul-cadru respectiv, dacă este cazul;
    h) orice alte elemente relevante pentru îndeplinirea necesităţilor autorităţii contractante.
    9.2. Etapa de organizare a procedurii şi de atribuire contract/acord - cadru
    A. Publicarea procedurii
    A.1. Publicitatea procedurii.
    1. Publicitatea procedurii are ca scop asigurarea de către autoritatea contractantă a transparenţei atribuirii acordurilor-cadru prin informarea operatorilor economici interesaţi, cu privire la organizarea de către autoritatea contractantă a unei proceduri de atribuire a unor acorduri cadru ce au ca obiect serviciile prevăzute la art. 15 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care se încadrează în prevederile anexei nr. 2 la Lege.
    2. Procedura se iniţiază prin publicarea pe site-ul DSVSA a unui anunţ de participare, însoţit de documentaţia de atribuire aferentă şi de procedura proprie.
    3. Anunţul de participare va conţine cel puţin următoarele informaţii:
    a) denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de email ale autorităţii contractante;
    b) obiectul achiziţiei denumirea serviciilor ce urmează să fie prestate şi codul/codurile CPV;
    c) tipul de contract;
    d) valoarea estimată maximă a acordului - cadru, valoarea estimată minimă a acordului - cadru, valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent, valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent;
    e) necesarul de servicii (cantitatea) care trebuie prestate;
    f) informaţii privind loturile;
    g) criteriul de atribuire care se va aplica pentru stabilirea ofertei câştigătoare în vederea încheierii acordului - cadru;
    h) condiţii de participare (capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale, capacitatea tehnică şi profesională)
    i) informaţii privind garanţia de participare;
    j) tipul procedurii şi informaţii privind încheierea unui acord - cadru;
    k) calendarul de aplicare a procedurii, respectiv: data limită pentru solicitarea clarificărilor, data limită de răspuns la clarificări (precum şi modul de transmitere şi publicare), data şi ora limită de depunere a ofertelor, data deschiderii ofertelor, locul de deschidere a ofertelor etc.;
    l) sursa de finanţare;
    m) modul de elaborare şi de prezentare a propunerii financiare şi tehnice;
    n) adresa la care se transmit ofertele;
    o) limba de redactare a ofertei;
    p) perioada de timp în care ofertantul îşi va menţine oferta valabilă.

    4. Concomitent, DSVSA, în calitate de Autoritate contractantă va publica în SICAP - SEAP pe site-ul www.e-licitaţie.ro la rubrica "Publicitate Anunţuri" un anunţ publicitar, în baza procedurii proprii, în cuprinsul căruia autoritatea contractantă va informa potenţialii ofertanţi despre intenţia acesteia de a achiziţiona serviciile sanitar-veterinare, servicii care se încadrează în prevederile anexei nr. 2 la Lege. Anunţul respectiv va cuprinde principalele informaţii referitoare la achiziţia în cauză; totodată în cuprinsul anunţului publicat în SICAP - SEAP, autoritatea contractantă va preciza şi modalitatea prin care operatorii economici pot intra în posesia documentaţiei de atribuire aferente.
    5. În cazul achiziţiilor a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d) din Lege, autoritatea contractantă are următoarele obligaţii suplimentare:
    a) de a-şi face cunoscută intenţia de a achiziţiona respectivele servicii fie prin publicarea unui anunţ de participare, fie prin intermediul unui anunţ de intenţia valabil în mod continuu;
    b) de a publica un anunţ de atribuire a contractului.

    6. Anunţurile prevăzute la pct. 5 se publică cu respectarea formularului standard stabilit de Comisia Europeană în temeiul dispoziţiilor art. 51 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE şi conţin informaţiile prevăzute în anexa V, respectiv în partea H, I sau J din respectiva directivă.

    A.2. Clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor şi întocmirea şi transmiterea răspunsurilor la întrebările formulate de către operatorii economici interesaţi, în vederea clarificării unor elemente cuprinse în documentaţia de atribuire:
    1. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire. Solicitările de clarificări privind documentaţia de atribuire se transmit de către operatorii economici autorităţii contractante prin email la adresa ................... (se va completa cu adresa de e-mail a fiecărei autorităţi contractante) sau la registratura DSVSA.
    2. Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi iară ambiguităţi, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioada de timp care nu trebuie să depăşească, de regulă, 2 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic, dar numai acelor solicitări primite cu cel puţin 3 zile înainte de data - limită stabilită pentru depunerea ofertelor.
    3. În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificări în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitatea de respecta termenul prevăzut la pct. 2, aceasta din urmă are totuşi obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificări în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data - limită de depunere a ofertelor.
    4. Autoritatea contractantă are dreptul de a publica clarificări la documentaţia de atribuire şi din proprie iniţiativă, dacă acest fapt nu afectează participarea la procedura în cauză.
    5. Orice astfel de clarificare trebuie publicată de autoritatea contractantă pe site-ul propriu (se va completa cu adresa fiecărei autorităţi contractante).
    6. Autoritatea contractantă va prelungi data limită de depunere a ofertelor, prin publicarea unui anunţ de tip erată pe site-ul propriu (se va completa cu adresa fiecărei autorităţi contractante), în cazul în care:
    - răspunsul la solicitările de clarificări modifică în mod semnificativ specificaţiile tehnice cuprinse în documentaţia de atribuire;
    – răspunsul la clarificări nu se încadrează în termenul prevăzut la pct. 2, deşi au fost solicitate în termen de către operatorul economic.
        Durata prelungirii va fi proporţională cu volumul, complexitatea informaţiilor transmise prin clarificări, a informaţiilor suplimentare sau a modificărilor aduse documentaţiei de atribuire.
        În cazul în care solicitările de clarificări nu au fost transmise în timp util sau răspunsul la solicitarea de clarificări nu conţine informaţii semnificative pentru elaborarea ofertelor, autoritatea contractantă nu are obligaţia de a prelungi perioada de depunere a ofertelor.

    7. Răspunsurile la solicitările de clarificări:
    a) se comunică în scris operatorilor economici, prin e-mail şi/sau fax;
    b) se publică şi pe site-ul propriu - ............... (răspunsurile însoţite de întrebările aferente fără a dezvălui identitatea solicitanţilor).


    A.3. Oferta.
    A.3.1. Elaborarea şi prezentarea ofertei
    1. Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire şi indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informaţii din propunerea tehnică şi/sau din propunerea financiară sunt confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislaţiei aplicabile.
    2. Propunerea tehnică se elaborează în concordanţă cu cerinţele cuprinse în caietul de sarcini în aşa fel încât să asigure furnizarea tuturor informaţiilor neclare evaluării tehnice.
    3. Oferta are un caracter ferm şi obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă şi trebuie să fie numerotată, fiecare pagină, de către ofertant sau de către o persoană împuternicite legal de acesta.
        Perioada de valabilitate a ofertelor, prevăzută în anunţul/invitaţia de participare şi în documentaţia de atribuire, va fi stabilită astfel încât să cuprindă toate etapele până la momentul încheierii acordului-cadru (analiza şi evaluarea ofertelor, perioada necesară pentru verificările legate de aceste activităţi, precum şi perioada legală prevăzută pentru rezolvarea eventualelor contestaţii).
        Autoritatea contractantă are obligaţi de a solicita prelungirea valabilităţii ofertelor, precum şi, după caz, a garanţiei de participare, în situaţii excepţionale care impun o astfel de prelungire. În cazul în care un operator economic nu se conformează acestei solicitări, oferta sa va fi respinsă ca fiind inacceptabilă.

    4. Operatorul economic are obligaţia de a depune oferta în forma stabilită în documentaţia de atribuire, la adresa şi până la data şi ora limită pentru depunere, stabilite în anunţul de participare/documentaţia de atribuire a achiziţiei şi îşi asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră.
    5. Oferta care este depusă la o altă adresă decât cea stabilită de către autoritatea contractantă prin documentaţia de atribuire/anunţul de participare sau după expirarea datei-limită pentru depunere va fi respinsă, urmând a se returna nedeschisă.
    6. Ofertantul are dreptul de a depune o singură ofertă, cu obligaţia ca aceasta să nu se abată de la cerinţele prevăzute în documentaţia de atribuire.
    7. Autoritatea contractantă are obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii suplimentare solicitate ofertantului şi a cărei dezvăluire ar putea să aducă atingere dreptului ofertantului de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale. În acest caz ofertantul indică, motivat, în cuprinsul ofertei, care informaţii din propunerea tehnică şi/sau din propunerea financiară sunt confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislaţiei aplicabile.

    A.3.2. Depunerea ofertelor
    1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili şi de a include în anunţul de participare/documentaţia de atribuire a achiziţiei, data şi ora limită pentru depunerea/transmiterea ofertelor.
    2. Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili perioada de depunere/transmitere a ofertelor în funcţie de complexitatea contractului de achiziţie publică/acord cadru şi de cerinţele specifice, astfel încât operatorii economici interesaţi să beneficieze de un interval de timp adecvat şi suficient pentru elaborarea ofertelor şi pentru pregătirea documentelor de calificare, dacă acestea sunt solicitate prin documentaţia de atribuire.
    3. Perioada între data transmiterii anunţului de participare şi data limită de depunere/transmitere a ofertelor este de 10 zile calendaristice.
    4. Ofertele se vor transmite, în plic sigilat, prin poştă, curierat sau se vor depune personal de către potenţialii ofertanţi, la sediul DSVSA.
    5. Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă decât cea stabilită de către autoritatea contractantă în cuprinsul documentaţiei de atribuire/anunţului de participare sau după expirarea datei - limită pentru depunere va fi respinsă, urmând a se returna nedeschisă.

    A.3.3. Garanţia de participare
    1. Garanţia de participare reprezintă un instrument aferent modului de prezentare a ofertei, care are ca scop protejarea autorităţii contractante faţă de riscul unui comportament necorespunzător al ofertantului pe toată perioada implicării sale în procedura de atribuire.
    2. Valoarea garanţiei de participare nu poate depăşi 1% din valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent.
    3. Perioada de valabilitate va fi cel puţin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei, astfel cum se va solicita prin documentaţia de atribuire.
    4. Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii.
    5. Autoritatea contractantă nu are dreptul:
    a) de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de către o anumită societate bancară ori societate de asigurări, nominalizată în mod expres în documentaţia de atribuire;
    b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de către societăţi bancare sau numai la cele care sunt emise de către societăţi de asigurări.

    6. Prin excepţie de la prevederile pct. 4, în cazul în care valoarea garanţiei de participare este mai mică de 5.000 lei şi numai dacă în documentaţia de atribuire este prevăzută aceasta posibilitate, garanţia de participare se poate constitui şi prin depunerea la casieria autorităţii contractante a unei sume în numerar.
    7. Garanţia de participare trebuie să fie constituită în suma şi pentru perioada de valabilitate prevăzute în documentaţia de atribuire. Garanţia trebuie să fie irevocabilă.
    8. Autoritatea contractantă are obligaţia de a reţine garanţia de participare atunci când ofertantul se află în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
    b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei.

    9. Garanţia de participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, se restituie de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării acordului - cadru.
    10. Garanţia de participare, constituită de ofertanţii a căror ofertă nu a fost stabilită câştigătoare, se restituie de către autoritatea contractantă după semnarea acordului - cadru cu ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată câştigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data semnării acordului - cadru cu ofertantul declarat câştigător.
    11. În cazul în care autoritatea contractantă se află în situaţia de a anula procedura de atribuire, garanţia de participare se restituie după data expirării termenului de depunere a unei contestaţii cu privire la această decizie, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la aceasta dată.
    12. După primirea comunicării privind rezultatul procedurii, ofertanţii ale căror oferte au fost declarate necâştigătoare au dreptul de a obţine eliberarea garanţiei de participare înainte de expirarea perioadei prevăzute la pct. 9, dacă transmit autorităţii contractante o solicitare în acest sens. Autoritatea contractantă are obligaţia de a restitui garanţia de participare în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări în acest sens.

    A.3.4. Garanţia de bună execuţie
    1. Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului subsecvent.
    2. Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent.
    3. Autoritatea contractantă stabileşte valoarea garanţiei de bună execuţie la 53% din preţul contractului subsecvent, fără TVA.
    5. În cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publica se suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contactului subsecvent.
    6. Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contractual subsecvent. Garanţia trebuie fie irevocabilă.
    7. Autoritatea contractantă nu are dreptul:
    a) de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de către o anumită societate bancară ori societate de asigurări, nominalizată în mod expres în documentaţia de atribuire;
    b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de către societăţi bancare sau numai la cele care sunt emise de către societăţi de asigurări.

    8. În cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei, autoritatea contractantă are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.
    9. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.
    10. Autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate prin contractul subsecvent respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.

    A.3.5. Modificarea, retragerea şi valabilitatea ofertei
    1. Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau retrage oferta numai înainte de data şi ora limită stabilită de către autoritatea contractantă pentru depunerea ofertei.
    2. Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau de a modifica oferta după expirarea datei şi orei limită pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea executării garanţiei de participare, sau excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea acordului - cadru.
    3. Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă prin anunţul de participare.
    4. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor, în circumstanţe excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.

    A.3.6. Evitarea conflictului de interese
        Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica şi remedia situaţiile de conflict de interese, în scopul evitării denaturării concurenţei şi al asigurării tratamentului egal pentru toţi operatorii economici.

    A.3.7. Criterii de calificare
        Autoritatea contractantă va solicita doar cerinţe privind:
    a) motivele de excludere a ofertantului;
    b) capacitatea ofertantului.
    a) Autoritatea contractantă va exclude din procedura de atribuire a acordului - cadru orice operatori economici care:
        ● se încadrează la oricare din situaţiile de excludere prevăzute la capitolul IV secţiunea a 6-a paragraful 2 art. 164 - 171 din Lege;
        ● nu deţine unitatea medical - veterinară în care se desfăşoară activităţi de asistenţă, prin care se asigură executarea acordului - cadru de servicii şi a contractelor subsecvente acestuia, pe raza CSV sau într-o UAT plasată la maxim 30 km de oricare UAT din care este constituită CSV pentru care se încheie acordul - cadru de servicii;
    ● nu îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 15 alin. (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia: "Pentru realizarea activităţilor prevăzute la alin. (2), direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti încheie acorduri - cadru de servicii cu medicii veterinari, organizaţi în condiţiile legii, cu societăţile reglementate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în care acţionariatul majoritar este deţinut de către medicii veterinari pe toată durata de execuţie a contractului."
        ● se află în una dintre situaţiile prevăzute în alin. (2) al art. 21 din anexa nr. 2^1 la Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
    a) medicul veterinar titular nu poate participa concomitent în mai mult de două acorduri - cadru de servicii, în această calitate;
    b) cabinetele medical - veterinare asociate nu pot fi parte concomitent în mai mult de două contracte;
    c) societăţile prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot fi parte concomitent în mai mult de două acorduri-cadru de servicii.
    d) medicii veterinari asociaţi în Cadrul cabinetelor medical - veterinare asociate, respectiv asociaţii societăţilor prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot participa concomitent în mai mult de două acorduri - cadru de servicii;

        ● Medicul veterinar titular unităţii medicale veterinare în care se desfăşoară activităţi de asistenţă, prin care se derulează acordul cadru de servicii şi contractele subsecvente acestuia, nu îndeplineşte una din condiţiile stabilite la alin. (3) al art. 21 din anexa nr. 2^1 la Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
    a) nu deţine atestat de liberă practică medicală veterinară valid;
    b) nu se regăseşte în Registrul unic al cabinetelor medical - veterinare, cu sau fără personalitate juridică, în calitate de medic veterinar titular al entităţii prestatoare;
    c) nu desfăşoară în cadrul unităţii medicale veterinare prin care se furnizează activităţile de asistenţă contractate, cel puţin un program zilnic de opt ore, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică şi a sărbătorilor legale;
    d) este sub incidenţa unei sancţiuni de suspendare sau de interzicere a exercitării profesiei;
    e) nu deţine punctajul necesar, la zi, în ceea ce priveşte pregătirea profesională continuă.


    b) Criterii privind capacitatea:
    1) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale;
    2) situaţia economică şi financiară;
    3) capacitatea tehnică şi profesională.
    1) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
        Autoritatea contractantă solicită oricărui operator economic să prezinte documente relevante care să dovedească forma de înregistrare şi, după caz, de atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerinţele legale în vigoare.
        În cazul în care este necesar ca operatorii economici să deţină o autorizaţie specială sau să fie membri ai unei anumite organizaţii pentru a putea presta serviciile în cauză, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita acestora să demonstreze că deţin o astfel de autorizaţie sau că sunt membri ai unei astfel de organizaţii.

    2) situaţia economică şi financiară
        Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili prin documentaţia de atribuire cerinţe privind situaţia economică şi financiară care sunt necesare şi adecvate pentru a se asigura că operatorii economici dispun de capacitatea economică şi financiară necesară pentru a executa contactul de achiziţie publică/acordul- cadru şi pentru a fi protejată faţă de un eventual risc de neîndeplinire corespunzătoare a contractului. Cerinţele privind situaţia economică şi financiară stabilite de autoritatea contractantă - se va prezenta fişa de identificare financiară.

    3) capacitatea tehnică şi profesională
        Ofertantul va dovedi faptul că la elaborarea ofertei, a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, care sunt la nivel naţional, precum şi că le va respecta pe parcursul îndeplinirii contractelor subsecvente de prestări servicii; precizarea măsurilor de mediu pe care operatorul economic le va putea aplica pe parcursul executării contractului.
        Atunci când intenţionează să atribuie un acord - cadru pe loturi, autoritatea contractantă aplică cerinţele privind capacitatea prin raportare la fiecare lot în parte.
        Criteriile privind capacitatea şi cerinţele minime solicitate pentru îndeplinirea acestora, împreună cu mijloacele de probă corespunzătoare, sunt prevăzute în anunţul de participare.
        Autoritatea contractantă poate impune ca anumite sarcini esenţiale să fie realizate în mod direct de către ofertant.
    A.3.8. Criteriul de atribuire al acordului - cadru
    1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire criteriul de atribuire al acordului cadru, care odată stabilit, nu poate fi schimbat pe toată perioada de aplicare a procedurii de atribuire.
    2. Criteriul de atribuire este "cel mai bun raport calitate - preţ" în conformitate cu art. 23 din anexa 2^1 la Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
        În documentaţia de atribuire se vor menţiona în mod clar factorii de evaluare, ponderea lor şi algoritmul de calcul al punctajului.

    3. Pentru fiecare ofertă în parte, care a fost declarată admisibilă, se acordă un punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de atribuire.
    4. Se stabileşte clasamentul ofertelor prin ordonarea descrescătoare a punctajelor respective, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj.
    5. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea prezentării lor în documentaţia de atribuire.
        În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă va stabili în documentaţia de atribuire alte criterii tehnice/de calitate suplimentare pentru departajare.
        Dacă şi după aplicarea criteriilor suplimentare de departajare se menţine egalitatea punctajelor pentru două sau mai multe oferte, autoritatea contractantă va anula procedura de atribuire pentru CSV în cauză.    B.2. Deschiderea ofertelor
    1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide ofertele şi după caz alte documente prezentate de participanţi, la data, ora şi locul indicate în anunţul de participare/fişa de date a achiziţiei.
    2. Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.
    3. În cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor nu este permisă respingerea vreunei oferte, cu excepţia celor pentru care nu a fost prezentată dovada constituirii garanţiei de participare.
    4. Oferta depusă după data şi ora limită de depunere a ofertelor sau la o altă adresă decât cea precizată în anunţul de participare, se returnează fără a fi deschisă operatorului economic care a depus-o.
    5. Şedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces verbal semnat de membrii comisiei de evaluare şi de către reprezentanţii operatorilor economici prezenţi la şedinţă, în care se consemnează modul de desfăşurare a şedinţei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecărei oferte, consemnându-se totodată lista documentelor depuse de fiecare operator economic în parte. Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite un exemplar al procesului - verbal tuturor operatorilor economici participanţi la procedura de atribuire, în cel mult o zi lucrătoare de la deschiderea ofertelor, indiferent dacă aceştia au fost sau nu prezenţi la şedinţa respectivă; totodată, procesul - verbal de deschidere a ofertelor se va publica şi pe site-ul USVSA în aceeaşi perioada de timp.
    6. Orice decizie cu privire la calificarea ofertanţilor sau după caz, cu privire la evaluarea ofertelor se adoptă de către comisia de evaluare în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere a ofertelor.

    B.3. Evaluarea ofertelor în funcţie de cerinţele şi criteriile stabilite în documentaţia de atribuire.
    1. Comisia de evaluare are obligaţia verificării modului îndeplinire a criteriilor de calificare, de către fiecare ofertant în parte.
    2. Comisia de evaluare are obligaţia de a analiza toate documentele depuse şi de a verifica fiecare oferta atât din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, cât şi din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.
    3. Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerinţelor minime prevăzute în caietul de sarcini.
    4. Propunerea financiară trebuie să se încadreze în valoarea estimată pentru îndeplinirea acordului cadru respectiv.
    5. Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili care sunt clarificările şi completările formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei oferte.
    6. Comisia de evaluare solicită clarificări, în termen de o zi lucrătoare de la data-limită de depunere a ofertelor, privind eventualele neconcordanţe referitoare la îndeplinirea condiţiilor de formă ale garanţiei de participare, precum şi la cuantumul sau valabilitatea acesteia, acordând ofertantului un termen de 1 zi pentru a răspunde la solicitarea de clarificare, sub sancţiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă.
    7. Comisia de evaluare, înainte de a lua o decizie de respingere a ofertei în baza art. 137 alin. (3) lit. f) şi g) din HG, solicită clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate iniţial de ofertant cu privire la neîncadrarea în prevederile art. 60 alin. (1) lit. d) şi e) din Lege.
    8. Comisia de evaluare va stabili termenul - limită în funcţie de volumul şi complexitatea clarificărilor şi completărilor formale sau de confirmare necesare pentru evaluarea fiecărei oferte. Termenul astfel stabilit va fi cuprins între 1-3 zile lucrătoare, fără a fi precizată o oră anume în cadrul acestuia. Comunicarea transmisă în sensul pct. (6), (7) şi (8) către ofertant trebuie să fie clară şi să definească în mod explicit şi suficient de detaliat în ce constă solicitarea comisiei de evaluare.
    9. Autoritatea contractantă stabileşte oferta câştigătoare într-un termen de 25 zile, de la data limită de depunere a ofertelor. Prin excepţie, în cazuri temeinic justificate, poate prelungi această perioadă. În acest sens comisia de evaluare va întocmi o Notă justificativă pe care o va înainta spre aprobare ordonatorului de credite. Prelungirea perioadei de evaluare se aduce la cunoştinţa operatorilor economici implicaţi în procedură în termen de maximum două zile.
    B.3.1. Oferte inacceptabile/neconforme/neadecvate
        Comisia de evaluare are obligaţia de a respinge ofertele inacceptabile/neconforme/neadecvate.
    B.3.1.1. Oferta este inacceptabilă atunci când:
    a) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte unul sau mai multe dintre criteriile de calificare stabilite în documentaţia de atribuire;
    b) constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, alternativă care nu poate fi luată în considerare deoarece în anunţul de participare nu este precizată în mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative;
    c) nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă şi protecţie a muncii, atunci când această cerinţă este formulată în condiţiile art. 51 alin. (2) din Lege;
    d) preţul fără TVA inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin anunţul de participare şi nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului;
    e) ofertantul refuză să prelungească perioada de valabilitate a ofertei şi garanţiei de participare;
    f) în cazul în care unei oferte îi lipseşte una din componente (propunere financiară/propunere tehnică/alte documente stabilite prin documentaţia de atribuire);
    g) în cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă comisiei de evaluare conţinutul propunerii tehnice sau propunerii financiare. Prin excepţie, oferta va fi considerată admisibilă în măsura în care modificările operate de ofertant în legătură cu propunerea sa tehnică/financiară se încadrează în una din categoriile de mai jos:
    - pot fi încadrate în categoria viciilor de formă; sau
    – reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuală modificare a preţului total al ofertei, indusă de aceste corectări, nu ar fi condus la modificarea clasamentului ofertanţilor participanţi la procedura de atribuire;
        Sunt considerate abateri tehnice minore acele omisiuni/abateri din propunerea tehnică care pot fi completate/corectate într-un mod care nu conduce la depunerea unei noi oferte.
        În măsura în care modificările operate de ofertant, la solicitarea comisiei de evaluare, în legătură cu propunerea sa financiară, reprezintă erori aritmetice, respectiv aspecte care pot fi clarificate cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Lege, elementele propunerii financiare urmând a fi corectate, implicit alături de preţul total al ofertei, prin refacerea calculelor aferente;

    h) în cazul în care ofertantul nu este de acord cu îndreptarea erorilor aritmetice;
    i) în cazul în care declararea ofertei ca şi câştigătoare ar conduce la încălcarea prevederilor art. 15 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    B.3.1.2. Oferta este neconformă atunci când:
    a) nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini;
    b) conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale, dezavantajoase pentru AC, iar ofertantul nu acceptă renunţarea la acestea;
    c) conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu pot fi justificate;
    d) propunerea financiară nu este corelată cu elementele propunerii tehnice, ceea ce ar putea conduce la executarea defectuoasă a contractului sau constituie o abatere de la legislaţia incidentă, alta decât cea în domeniul achiziţiilor publice;
    e) oferta este depusă cu nerespectarea prevederilor art. 60 alin. (1) lit. d) şi e) din Lege, raportat la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor şi /sau oricând pe parcursul evaluării acestora;
    f) în cazul în care ofertantul nu prezintă comisiei de evaluare informaţiile şi/sau documentele solicitate sau acestea nu justifică în mod corespunzător nivelul preţului ofertat;
    g) oferta este prezentată fără a se face distincţia pe loturile ofertate, din acest motiv, devenind imposibilă aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot în parte.

    B.3.1.3. Oferta este considerată neadecvată atunci când:
        Este lipsită de relevanţă faţă de obiectul contractului, neputând în mod evident satisface, fără modificări substanţiale, necesităţile şi cerinţele autorităţii contractante indicate în documentele achiziţiei.

    B.3.1.4. Oferte admisibile
    1. Ofertele care nu au fost respinse de comisia de evaluare în urma verificării şi evaluării reprezintă oferte admisibile.
    2. Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare dintre ofertele admisibile.
    3. În cazul în care la prezenta procedură proprie se prezintă un singur ofertant, oferta acestuia poate fi acceptată dacă este admisibilă.


    B.3.2. Raportul procedurii de atribuire
    1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a întocmi raportul procedurii de atribuire pentru fiecare acord - cadru încheiat în baza proceduri proprii.
    2. Raportul procedurii de atribuire prevăzut la pct. 1 trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:
    a) denumirea şi adresa autorităţii contractante, obiectul şi valoarea estimată a acordului - cadru;
    b) motivele respingerii unei oferte;
    c) denumirea ofertantului declarat câştigător şi motivele pentru care oferta acestuia a fost desemnată câştigătoare;
    d) justificarea motivelor privind alegerea procedurii de atribuire;
    e) justificarea motivelor pentru care autoritatea contractantă a decis anularea procedurii de atribuire;
    f) atunci când este cazul, conflictele de interese identificate şi măsurile luate în acest sens.

    3. Raportul procedurii de achiziţie se consemnează în scris, în cadrul comisiei de evaluare, este semnat de membrii acesteia şi este supus spre aprobare ordonatorului de credite. În cazul în care ordonatorul de credite nu aprobă rezultatul achiziţiei, prin decizie motivată:
        ● poate returna, o singura dată, documentele achiziţiei, comisiei de evaluare, spre corectare sau reevaluare parţială;
        ● solicită o reevaluare completă, caz în care o nouă comisie de evaluare va fi numită.


    B.3.3. Comunicarea rezultatului procedurii de atribuire
    1. După aprobarea Raportului procedurii de către ordonatorul de credite, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite ofertanţilor, o comunicare privind rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/încheierea acordului - cadru, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu încheia un acord - cadru, ori de a relua procedura de atribuire, cât mai curând posibil, în termen de 3 zile lucrătoare de la emiterea deciziilor respective.
    2. Comunicarea privind rezultatul procedurii:
    a) se elaborează în cadrul CA şi se transmite, spre aprobare, ordonatorului de credite;
    b) se comunică în scris operatorilor economici, prin e-mail cu confirmare de primire şi/sau fax.

    3. În cadrul comunicării privind rezultatul procedurii prevăzute la alin. (1), autoritatea contractantă are obligaţia de a cuprinde:
    a) fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă inacceptabilă sau neconformă, motivele concrete care au stat la baza deciziei autorităţii contractante;
    b) fiecărui ofertant care a depus o ofertă admisibilă, dar care nu a fost declarată câştigătoare, caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei/ofertelor desemnate câştigătoare în raport cu oferta sa, numele ofertantului căruia urmează să i se atribuie contractul de achiziţie publică sau, după caz, ale ofertantului/ofertanţilor cu care urmează să se încheie un acord - cadru.


    B.3.4. Anularea procedurii de atribuire şi modalitatea de reluare a acesteia
    1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de atribuire a acordului - cadru în următoarele cazuri:
    a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă;
    b) dacă au fost depuse oferte admisibile care nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/ori financiare;
    c) dacă încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă încheierea contractului;
    d) Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau instanţa de judecată dispune modificarea/eliminarea unor specificaţii tehnice/cerinţe din caietul de sarcini ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire astfel încât să nu mai poată fi atins în mod corespunzător scopul achiziţiei, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri de remediere, fără ca acestea să afecteze principiile achiziţiilor publice reglementate la art. 2 alin. (2) din Lege;
    e) dacă contractul nu poate fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită câştigătoare din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul şi nu există o ofertă clasată pe locul 2 admisibilă.

    2. În sensul pct. 1 lit. c), prin încălcări ale prevederilor legale se înţelege situaţia în care, pe parcursul procedurii de atribuire, se constată erori sau omisiuni, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca aceasta să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Lege.
    3. Decizia de anulare a procedurii, elaborată de preşedintele comisiei de evaluare şi semnată de membrii comisiei, se transmite, spre aprobare, ordonatorului de credite.
    4. Autoritatea contractantă are obligaţia de a face publică decizia de anulare a procedurii de atribuire a acordului - cadru/contractului de achiziţie publică, însoţită de justificarea anulării procedurii de atribuire, pe site-ul propriu în termen de 5 zile de la adoptarea deciziei de anulare.
    5. De asemenea, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul concret care a determinat decizia de anulare.


    B.4. Încheierea (atribuirea) acordului - cadru
    1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia acordul - cadru cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare de către comisia de evaluare.
    2. Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia acordul - cadru în perioada de valabilitate a ofertelor.
    3. Fără a fi încălcate prevederile pct. 2, autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia acordul - cadru după data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii respective, dar nu înainte de expirarea unei perioade de:
    a) 11 zile, începând cu ziua următoare trimiterii deciziei de atribuire a contractului către ofertanţii interesaţi, prin orice mijloace de comunicare prevăzute de legislaţia privind achiziţiile publice, legislaţia privind achiziţiile sectoriale sau legislaţia privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, în cazul în care valoarea estimau, a procedurii de achiziţie publică este egală sau mai mare decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor de participare, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice;
    b) 8 zile, începând cu ziua următoare trimiterii deciziei de atribuire a contractului către ofertanţii/candidaţii interesaţi, prin orice mijloace de comunicare prevăzute de legislaţia privind achiziţiile publice, legislaţia privind achiziţiile sectoriale sau legislaţia privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziţie publică este mai mică decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor de participare, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice.

    4. În urma finalizării procedurii, autoritatea contractantă are obligaţia de a publica în SICAP-SEAP, un anunţ de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii acordului cadru. În cazul contractelor subsecvente încheiate în executarea acordurilor - cadru, autoritatea contractantă grupează trimestrial anunţurile de atribuire şi are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile de atribuire astfel grupate în termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui trimestru.
    5. În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia acordul - cadru cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, ca urmare a faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa acordul - cadru, aceasta are obligaţia să declare câştigătoare oferta clasată pe locul doi, în condiţiile în care aceasta există şi este admisibilă.
    6. În situaţia prevăzută la pct. 5, în condiţiile în care nu există o ofertă admisibilă clasată pe locul doi, autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de atribuire a acordului - cadru.
    7. Refuzul nemotivat al ofertantului declarat câştigător de a semna acordul - cadru conduce la excluderea ofertantului din procedura de atribuire.
    8. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a amâna încheierea contractului cu scopul de a crea circumstanţe artificiale de anulare a procedurii.

    C. Etapa post - atribuire a acordului - cadru.
        Compartimentul de specialitate din cadrul DSVSA urmăreşte îndeplinirea obligaţiilor asumate prin acordul - cadru/contractul subsecvent.
    C.1. Încheierea contractelor subsecvente
    1. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu acordurile - cadru astfel încât să împiedice, să restrângă sau să distorsioneze concurenţa.
    2. În sensul prevederilor pct. 1, autoritatea contractantă:
    a) nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente care au ca obiect prestaţii de altă natură decât cele stabilite prin acordul - cadru;
    b) nu are dreptul de a încheia acorduri - cadru pe baza cărora se pot atribui contracte subsecvente de tipuri sau natură diferite unele faţă de altele;
    c) are dreptul de a încheia contracte subsecvente numai cu operatorul/operatorii economic/economici semnatar/semnatari al/ai acordului - cadru şi numai pe baza regulilor şi condiţiilor prevăzute în respectivul acord;
    d) nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente în numele şi pentru o altă autoritate contractantă care nu este parte în acordul - cadru respectiv decât în cazul în care are calitatea de unitate de achiziţie centralizată.

    3. Autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contracte subsecvente numai în perioada de valabilitate a acordului - cadru.
    4. Durata contractelor subsecvente încheiate în conformitate cu pct. 3 poate depăşi durata de valabilitate a acordului - cadru.
    5. Prin încheierea unui acord - cadru, autoritatea contractantă îşi asumă faţă de operatorul economic care este parte a acordului respectiv următoarele obligaţii principale:
    a) să nu încheie cu alt operator economic, pe durata acordului - cadru, un alt acord - cadru având ca obiect achiziţionarea serviciilor care fac obiectul acordului - cadru respectiv, în situaţia în care cantităţile maxime estimate nu au fost consumate sau o eventuală depăşire a acestora nu reprezintă o modificare substanţială în condiţiile art. 221 alin. (7) din Lege;
    b) să atribuie contracte subsecvente operatorului economic semnatar, ori de câte ori intenţionează să achiziţioneze serviciile care au făcut obiectul acordului - cadru respectiv, respectând condiţiile esenţiale stabilite la încheierea acestuia.

    6. Prin excepţie de la dispoziţiile pct. (5) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul să încheie cu alt operator economic un nou acord - cadru având ca obiect achiziţionarea aceloraşi servicii care fac obiectul acordului - cadru respectiv în cazul în care operatorul economic semnatar al acordului nu mai are capacitatea de a răspunde solicitărilor autorităţii contractante.
    7. Solicitarea autorităţii contractante adresată operatorului economic pentru a presta se materializează prin încheierea unui contract subsecvent acordului - cadru.
    8. În cazul în care operatorul economic căruia autoritatea contractantă îi transmite o solicitare pentru încheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a răspunde acestei solicitări deoarece cantitatea care face obiectul contractului depăşeşte cantitatea estimată, autoritatea contractantă are dreptul de a iniţia o nouă procedură de atribuire pentru achiziţionarea diferenţei care nu poate fi acoperită de respectivul operator economic.
    9. În cazul în care operatorul economic căruia autoritatea contractantă îi transmite o solicitare pentru încheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a răspunde acestei solicitări din propria sa culpă, autoritatea contractantă are dreptul de a iniţia o nouă procedură de atribuire pentru achiziţionarea întregii cantităţi necesare.
    10. Operatorul economic în culpă va suferi consecinţele prevăzute în acordul - cadru pentru neîndeplinirea obligaţiilor în sarcina sa.
    11. Înlocuirea definitivă sau temporară a personalului de specialitate, nominalizat pentru îndeplinirea contractului poate avea loc în următoarele condiţii:
        ● noul personal de specialitate nominalizat îndeplineşte, cel puţin, criteriile de calificare prevăzute în documentele achiziţiei;
        ● contractantul transmite pentru noul personal, documentele solicitate prin documentaţia de atribuire, în cadrul procesului de realizare a achiziţiei.


    C.2. Modificarea acordului cadru/contractului subsecvent.
    1. Modificarea acordului - cadru/contractului subsecvent se poate efectua doar în cursul perioadei sale de valabilitate, prin act adiţional încheiat în acest sens.
        Obiectul acordului - cadru se poate modifica, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când sunt îndeplinite în mod cumulative următoarele condiţii:
    a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanţe pe care autoritatea contractantă, care acţionează cu diligenţă, nu ar fi putut să le prevadă;
    b) modificarea nu afectează caracterul general al acordului - cadru.


    2. Preţul poate fi ajustat în funcţie de modificările actelor normative incidente în materie.

    C.3. Emiterea/eliberarea documentelor constatatoare privind executarea contractelor subsecvente.
    1. Pentru contractele de servicii atribuite în baza procedurii proprii, autoritatea contractantă are obligaţia de a emite documente constatatoare care conţin informaţii referitoare la îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant/contractant asociat şi, dacă este cazul, la eventualele prejudicii.
    2. Documentele constatatoare privind executarea contractelor atribuite prin procedura proprie, se întocmesc în 2 exemplare originale:
    a) un exemplar al documentului constatator fiind eliberat contractantului;
    b) un exemplar fiind păstrat la dosarul achiziţiei publice.

    3. Termenul de eliberare a certificatelor constatatoare este de 14 zile de la data finalizării prestării serviciilor care fac obiectul respectivului contract subsecvent.
    4. În situaţia în care ofertantul refuză nemotivat semnarea acordului - cadru, documentul constatator se emite în termen de 14 zile de la data la care ar fi trebuit încheiat acordul - cadru, dacă ofertantul nu ar fi refuzat semnarea acestuia, sau de la data de la care a fost reziliat acesta, în cazul în care există contract semnat.

    C.4. Dosarul achiziţiei publice
    1. Dosarul achiziţiei publice trebuie să cuprindă documentele întocmite/primite de autoritatea contractantă în cadrul procedurii de atribuire, cum ar fi, dar fără a se limita la următoarele:
    a) referat de necesitate;
    b) anunţul de participare şi dovada transmiterii acestuia spre publicare;
    c) erată, dacă este cazul;
    d) documentaţia de atribuire;
    e) decizia de numire a comisiei de evaluare;
    f) declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate;
    g) procesul - verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor;
    h) formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii de atribuire;
    i) documentele de calificare, atunci când acestea au fost solicitate;
    j) solicitările de clarificări, precum şi clarificările transmise/primite de autoritatea contractantă;
    k) procesul/procesele - verbale de evaluare;
    l) raportul procedurii de atribuire;
    m) dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii;
    n) contractul de achiziţie publică/acordul cadru semnat şi după caz, actele adiţionale;
    o) dacă este cazul, contractele atribuite în temeiul unui acord - cadru;
    p) anunţul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre publicare;
    q) hotărâri ale instanţelor de judecată referitoare la procedura de atribuire;
    r) documentul constatator care conţine informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant;
    s) dacă este cazul, decizia de anulare a procedurii de atribuire.

    2. Dosarul achiziţiei publice se păstrează de către autoritatea contractantă ata: timp cât contractul de achiziţie publică/acordul cadru produce efecte juridice, dar nu mai puţin de 5 ani de la data încetării contractului respectiv.
    3. În cazul anulării procedurii de atribuire, dosarul se păstrează cel puţin 5 ani de la data anulării respectivei proceduri.
    4. Ulterior finalizării procedurii de atribuire, dosarul achiziţiei publice are caracter de document public.
    5. Accesul persoanelor la dosarul achiziţiei publice potrivit pct. 4 se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.
    6. Prin excepţie de la prevederile pct. 5, după comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăşi o zi lucrătoare de la data primiri cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant la raportul procedurii de atribuire, precum şi la informaţiile din cadrul documentelor de calificare, propunerile tehnice şi/sau financiare care nu au fost declarate de către ofertanţi ca fiind confidenţiale, dasificatc sau protejate de un drept de proprietate intelectuală.

    C.5. Căi de atac
        În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2016, cu modificările şi completările ulterioare.


    D. Valorificarea rezultatelor activităţii
        ● Respectarea standardelor de controlul intern managerial în activitatea de elaborare, verificare, avizare şi aprobare a procedurii proprii;
        ● Implementarea procedurii proprii la nivelul tuturor structurilor DSVSA;
        ● Distribuirea procedurii proprii către compartimentele DSVSA implicate;
        ● Difuzarea procedurii proprii către persoanele responsabile implicate în activităţile procedurale;
        ● Monitorizarea performanţelor în legătură cu procesele/activităţile procedurale;
        ● Revizia procedurii proprii elaborate;
        ● Estimarea resurselor (materiale/financiare/de personal) necesare îndeplinirii obiectivelor propuse;
        ● Prevenirea apariţiei de erori în activităţile/procesele desfăşurate în cadrul DSVSA, pentru care a fost elaborată procedura proprie;
        ● Identificarea problemelor/riscurilor în aplicarea procedurii proprii în cadrul DSVSA;
        ● Planificarea şi coordonarea eficientă a operaţiunilor specifice proceselor/activităţilor procedurale.
        ● Stabilirea obiectivelor/strategiei de urmat în vederea eficientizării activităţilor specifice procedurii proprii.
    ANEXA 2

       AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
       DIRECŢIA SANITAR - VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ...........

                                      MODEL-CADRU
       al documentaţiei pentru atribuirea acordului - cadru de servicii sanitar -
              veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere,
                  prevenire şi control al bolilor la animale, al celor
                      transmisibile de la animale la om, protecţia
                          animalelor şi protecţia mediului, de
                       identificare şi înregistrare a bovinelor,
        suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor precum şi în alte programe
                    naţionale, respectiv servicii sanitar-veterinare
                        prevăzute la art. 15 alin (2) şi (7) din
    Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi
     completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare
        Documentaţia pentru atribuirea acordului - cadru de servicii sanitar - veterinare este alcătuită din următoarele secţiuni:
    Secţiunea I - Instrucţiuni către ofertanţi;
        Secţiunea II - Anunţ de participare;
        Secţiunea III - Caietul de sarcini - Servicii sanitar - veterinare
        Secţiunea IV - Acordul - cadru de servicii şi Contractul subsecvent acestuia;
    Secţiunea V - Formulare.

    SECŢIUNEA I
    INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI
        Prezenta secţiune detaliază formalităţile ce trebuie îndeplinite, modul în care operatorii economici trebuie să structureze informaţiile ce urmează a fi prezentate pentru a răspunde cerinţelor din invitaţia de participare, precizări privind condiţiile de participare la procedură, garanţiile solicitate, modul în care trebuie întocmite şi structurate propunerea tehnică şi cea financiară, criteriul de atribuire ce urmează a fi aplicat, termenele procedurale ce trebuie respectate şi căile de atac.
    1. INSTRUCŢIUNI PRIVIND CONDIŢIILE DE PARTICIPARE
        Criteriile de calificare stabilite de autoritatea contractantă au ca scop demonstrarea capacităţii de exercitare a activităţii operatorului economic participant la procedură potenţial care trebuie să reflecte posibilitatea concretă a acestuia de a îndeplini contractele subsecvent acordului - cadru şi de a rezolva eventualele dificultăţi legate de îndeplinirea acestora, în cazul în care oferta sa va fi declarată câştigătoare.
        Autoritatea contractantă a stabilit criterii de calificare relevante în raport cu natura şi complexitatea acordului - cadru/contractelor subsecvente, cu respectarea principiului proporţionalităţii.
        Criteriile de calificare se referă la: motive de excludere a operatorului economic, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale a operatorului economic, respectarea obligaţiilor relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă.
    1.1. Criteriile privind situaţia personală a ofertantului
        Cerinţa minimă: operatorul economic nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute de dispoziţiile art. 59, art. 60, art. 164, art. 165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
        Modalitatea de demonstrare a cerinţei la momentul depunerii ofertei (documentele justificative care probează îndeplinirea cerinţei):
    - declaraţia privind neîncadrarea în art. 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare; se va prezenta Formularul nr. 1, semnat şi ştampilat; încadrarea în situaţia prevăzută la art. 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, atrage excluderea ofertantului procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică;
    – declaraţia privind reîncadrarea în art. 164 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare; se va prezenta Formularul nr. 2, semnat şi ştampilat; încadrarea în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, atrage excluderea ofertantului procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică;
    – certificatele constatatoare cu privire la îndeplinirea obligaţiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), la momentul prezentării; documentele se vor prezintă în original sau copie certificată "conform cu originalul" şi vor demonstra că operatorul economic nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevăzut termenul limită de depunere a ofertei; prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător; certificatele trebuie să ateste lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor şi a asigurărilor sociale, la momentul prezentării acestora;
    – cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/actul constitutiv al societăţii; documentele vor fi valabile la data limită de depunere a ofertei şi vor fi prezentate în original/copie lizibilă, cu menţiunea "conform cu originalul";
    – după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) şi art. 171 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    – alte documente edificatoare, după caz;
    – declaraţia privind neîncadrarea în prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare; ofertantul va prezenta, în original, Formularul nr. 14 - declaraţia privind neîncadrarea în prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.


    1.2. Criteriile privind capacitatea
        Cerinţa minimă: operatorul economic trebuie să dovedească forma de înregistrare în registre comerciale, precum şi obiectul de activitate.
        Modalitatea de demonstrare a cerinţei la momentul depunerii ofertei (documentele justificative care probează îndeplinirea cerinţei):
    - certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau orice alt document echivalent care să dovedească forma de înregistrare din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului; în acest sens, obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în obiectul de activitate autorizat, principal sau secundar; totodată, informaţiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la data prezentării; emis cu cel mult 30 de zile înainte de data - limită de depunere a ofertelor (pentru persoane juridice);
    – certificatul de înregistrare în registru unic al cabinetelor medical - veterinare, cu sau fără personalitate juridică, eliberat în vederea fracţionării unităţii medicale veterinare în care se desfăşoară activităţi de asistenţă (pentru persoane fizice/persoane juridice);
    – certificatul de înregistrare fiscala/codul unic de înregistrare.


    1.3. Alte condiţii:
        Autoritatea contractantă va exclude din procedura de atribuire a acordului - cadru orice operator economic care:
    1. nu deţine unitatea medical - veterinară în care se desfăşoară activităţi de asistenţă, prin care se asigură executarea acordului - cadru de servicii şi a contractelor subsecvente acestuia, pe raza circumscripţiei sanitar - veterinare - CSV sau într-o unitate administrativ - teritorială - UAT plasată la maxim 30 km de oricare UAT din care este constituită CSV pentru care se încheie acordul - cadru de servicii;
    2. nu îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 15 alin. (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia: "Pentru realizarea activităţilor prevăzute la alin. (2), direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti încheie acorduri-cadru de servicii cu medicii veterinari, organizaţi în condiţiile legii, cu societăţile reglementate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în care acţionariatul majoritar este deţinut de către medicii veterinari pe toată durata de execuţie a contractului."
    3. se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2) al art. 19 din anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
    a) medicul veterinar titular nu poate participa concomitent în mai mult de două acorduri - cadru de servicii, în această calitate;
    b) cabinetele medical-veterinare asociate nu pot fi parte concomitent în mai mult de două contracte;
    c) societăţile prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot fi parte concomitent în mai mult de două acorduri - cadru de servicii;
    d) medicii veterinari asociaţi în cadrul cabinetelor medical - veterinare asociate, respectiv asociaţii societăţilor prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot participa concomitent în mai mult de două acorduri-cadru de servicii.

    4. Medicul veterinar titular unităţii medical - veterinare în care se desfăşoară activităţi de asistenţă, prin care se derulează acordul cadru de servicii şi contractele subsecvente acestuia, nu îndeplineşte una din condiţiile stabilite la alin. (3) al art. 19 din anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
    a) nu deţine atestat de liberă practică medicală veterinară valid;
    b) nu se regăseşte în Registrul unic al cabinetelor medical - veterinare, cu sau fără personalitate juridică, în calitate de medic veterinar titular al entităţii prestatoare;
    c) nu desfăşoară în cadrul unităţii medical - veterinare prin care se furnizează activităţile de asistenţă contractate, cel puţin un program zilnic de opt ore, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică şi a sărbătorilor legale;
    d) este sub incidenţa unei sancţiuni de suspendare sau de interzicere a exercitării profesiei;
    e) nu deţine punctajul necesar, la zi, în ceea ce priveşte pregătirea profesională continuă.    1.4. Cerinţe minime privind capacitatea tehnică şi profesională
        Cerinţa minimă: Declaraţie prin care ofertantul să dovedească faptul că, la elaborarea ofertei, a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, care sunt la nivel naţional, precum şi că le va respecta pe parcursul îndeplinirii contractelor subsecvente de prestări servicii. Informaţii detaliate privind conformitatea cu reglementările care sunt în vigoare la nivel naţional se referă la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă, cât şi norme P.S.I.

    1.5. Cerinţe minime privind capacitatea economică şi financiară
        Cerinţa minimă: operatorul economic va prezenta Fişa de identificare financiară.


    2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND GARANŢIILE SOLICITATE
    A. Garanţia de participare
        Garanţia de participare se constituie prin virament bancar în contul ................ - deschis la .............. sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, în cuantum de 1% din valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent, respectiv ............. lei şi va fi valabilă pentru o perioadă de ........ de zile de la data limită de depunere a ofertelor.
        Ţinând cont de termenele alocate tranzacţiile interbancare, operatorii economici vor lua toate măsurile ce se impun astfel încât, la data deschiderii ofertelor, autoritatea contractantă să poată verifica îndeplinirea condiţiei privind constituirea garanţiei de participare.
        În cazul în care valoarea garanţiei de participare este mai mică de 5.000 lei şi numai dacă în documentaţia de atribuire este prevăzută această posibilitate, garanţia de participare se poate constitui şi prin depunerea la casieria autorităţii contractante a unei sume în numerar.
        Garanţia trebuie să fie irevocabilă.
        Autoritatea contractantă are obligaţia de a reţine garanţia de participare atunci când ofertantul se află în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
    b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze acordul - cadru în perioada de valabilitate a ofertei.

        Garanţia de participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, se restituie de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării acordului - cadru.
        Garanţia de participare, constituită de ofertanţii a căror ofertă nu a fost stabilită câştigătoare, se restituie de către autoritatea contractantă după semnarea acordului - cadru cu ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată câştigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data semnării acordului - cadru cu ofertantul declarat câştigător.
        În cazul în care autoritatea contractantă se afla în situaţia de a anula procedura de atribuire, garanţia de participare se restituie după data expirării termenului de depunere a unei contestaţii cu privire la această decizie, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la această dată.
        După primirea comunicării privind rezultatul procedurii, ofertanţii ale căror oferte au fost declarate necâştigătoare au dreptul de a obţine eliberarea garanţiei de participare înainte de expirarea perioadei de trei zile, dacă transmit autorităţii contractante o solicitare în acest sens. Autoritatea contractantă are obligaţia de a restitui garanţia de participare în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări în acest sens.

    B. Garanţie de bună execuţie
        Garanţia de bună execuţie, în cuantum de 3% din preţul contractului subsecvent, fără TVA, se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului subsecvent prin virament bancar în contul .............. - deschis la ............ sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii.
        În cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contactului subsecvent.
        Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contractual subsecvent. Garanţia trebuie să fie irevocabilă.
        În cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei, autoritatea contractantă are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.
        Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză, raportat la restul rămas de executat.
        Autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate prin contractul subsecvent respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.


    3. INSTRUCŢIUNI PRIVIND OFERTA
    A. Modul de prezentare a propunerii tehnice
        Propunerea tehnică va fi elaborată punctual, sub formă de tabel de conformitate în care va fi înscris, în partea stângă, cerinţele tehnice din caietul de sarcini iar, în partea dreaptă modul concret de îndeplinire a cerinţelor din caietul de sarcini (comentariul ofertantului), prezentate cât mai detaliat, care să demonstreze corespondenţa propunerii tehnice cu cerinţele conţinute în caietul de sarcini.
        Propunerea tehnică va fi întocmită cu respectarea strictă a cerinţelor din anunţul de participare şi a specificaţiilor din caietul de sarcini.
        Propuneri cu privire la clauzele contractului si eventualele propuneri cu privire la clauzele specifice contractuale se vor formula în scris sub formă de clarificări, înainte de depunerea ofertei.
        Oferta trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de către acesta. Oferta va fi considerată neconformă dacă propunerea tehnică nu respectă caietul de sarcini.
        Propunerea tehnică constă în:
    - Toate documentele, declaraţiile, formularele, anexele etc. prevăzute în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.
    – Descriere detaliată a serviciilor în conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini din documentaţia de atribuire.
    – Declaraţie privind conformitatea cu specificaţiile tehnice ale caietului de sarcini.

        Propunerea tehnică se va elabora cu respectarea în totalitate a cerinţelor din caietul de sarcini din documentaţia de atribuire. Declaraţie pe proprie răspundere a ofertantului din care să rezulte faptul că, la elaborarea ofertei, ofertantul a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile privind protecţia muncii care sunt în vigoare în România, precum şi că le va respecta în vederea implementării contractului; informaţii detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel naţional şi care se referă la condiţiile privind sănătatea şi securitatea muncii se pot obţine de la Inspecţia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislaţie/ legislaţie.html.
        Ofertanţii vor întocmi propunerea tehnică într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenţei cu cerinţele/specificaţiile prevăzute în cadrul prezentei secţiuni, respectiv cu cele prevăzute în cadrul caietului de sarcini, care fac parte integrantă din documentaţia de atribuire.
        Ofertanţii au obligaţia de a indica sau marca documentele/informaţiile din propunerea tehnică pe care le declară ca fiind confidenţiale, întrucât cuprind secrete tehnice şi/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală. Caracterul confidenţial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă.
        Cu excepţia eventualelor constrângeri de natură tehnică şi/sau legală, în cazul în care vor exista limitări, condiţionări sau restricţii impuse de ofertant în raport cu cerinţele caietului de sarcini, oferta va fi declarată ca fiind neconformă. Specificaţiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezintă cerinţe minimale şi obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini.
        În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că nu sunt respectate elemente ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini), autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractual ori de a solicita sistarea prestării serviciilor până la remedierea situaţiei constatate.
        Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privinţa documentelor ofertei, în raport cu cerinţele caietului de sarcini ori cu prevederile legislaţiei în vigoare, inclusiv în cazul lipsei unui document aferent propunerii financiare/tehnice şi/sau completarea greşită a unui document ori neprezentarea acestuia conţinând cel puţin informaţiile solicitate, poate conduce la declararea ofertei ca fiind neconformă. Nu se admite copierea în tot sau în parte a caietului de sarcini în cadrul propunerii tehnice, ofertanţii având obligaţia de a proba conformitatea ofertei cu cerinţele acestuia prin prezentarea propriei abordări/metodologii asupra modului de îndeplinire a contractului şi de rezolvare a eventualelor dificultăţi legate de îndeplinirea acestuia, prin raportare la conţinutul propunerii tehnice mai sus menţionat.
        Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a analiza şi verifica conformitatea valorilor/propunerilor/activităţilor ofertate/propuse de operatorii economici în cadrul factorilor de evaluare ai ofertelor din punctul de vedere al îndeplinirii cerinţelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejării acesteia împotriva ofertelor ce conţin valori/propuneri/activităţi care intră în contradicţie cu specificaţiile tehnice stabilite şi/sau care nu pot fi fundamentate. Ofertele care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic şi a resurselor prevăzute în ofertă, de natură să nu asigure satisfacerea cerinţelor din caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.

    B. Modul de prezentare a propunerii financiare
        Propunerea financiară se elaborează conform Formularului de ofertă şi anexei la acest formular - centralizator al propunerii financiare din documentaţia de atribuire, care va cuprinde valoarea maximă totală în lei fără T.V.A., valoarea T.V.A. aferentă pentru serviciile solicitate.
        Propunerea financiară are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă şi asumată de ofertant. Cu excepţia erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea prevăzute în procedura proprie, nu vor fi permise alte omisiuni, necorelări sau ajustări ale propunerii financiare. Prin erori aritmetice în sensul acestor dispoziţii se înţeleg inclusiv următoarele situaţii:
    a) în cazul unei discrepanţe între preţul unitar şi preţul total, va fi luat în considerare preţul unitar, iar preţul total va fi corectat în mod corespunzător;
    b) dacă există o discrepanţă între litere şi cifre, va fi luată în considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător.

        Preţurile vor fi exprimate în cifre cu cel mult două zecimale. Niciun fel de cereri şi pretenţii ulterioare ale ofertantului legate de ajustări de preţuri, determinate de orice motive (cu excepţia situaţiilor prevăzute explicit în documentaţia de atribuire şi/sau prin dispoziţiile legale aplicabile), nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase între părţile contractante.

    C. Modul de prezentare a ofertei
        Ofertanţii au obligaţia de a depune oferta, respectiv actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic în contract.
        Ofertanţii trebuie să depună oferta şi documentele asociate în plic închis şi sigilat la Registratura de la sediul DSVSA .........., .............., conform prezentelor instrucţiuni pentru ofertanţi, cel târziu la data şi ora limită pentru primirea ofertelor specificate în anunţul de participare. Autoritatea contractantă nu îşi asumă răspunderea pentru documentele depuse la o altă adresă decât cea stabilită în anunţul de participare. Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei sale, precum şi a documentelor care o însoţesc, iar beneficiarul nu va fi responsabil sau răspunzător pentru costurile respective.
        Riscurile depunerii ofertei, inclusiv forţa majoră, sunt suportate de către ofertant. Autoritatea contractantă nu va lua în considerare nici o ofertă întârziată sosită după termenul limită de depunere a ofertelor, după cum este acesta specificat în anunţul de participare.
        Pe exteriorul plicului se va lipi scrisoarea de înaintare (Formularul nr. 1), care se va înregistra la Registratura DSVSA .............. din ................., precizându-se nr. de înregistrare, data şi ora depunerii ofertei. În conţinutul scrisorii de înaintare se va face în mod obligatoriu precizarea: "A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE .............., ORA .....(se va menţiona data şi ora specificate în anunţul de participare).
        În cazul în care ofertantul este un operator economic individual şi oferta, respectiv toate documentele aferente acesteia, sunt semnate de un împuternicit să reprezinte operatorul economic pentru scopul acestei proceduri, desemnat de către reprezentanţii legali ai ofertantului, se va prezenta de către ofertant o împuternicire scrisă, care va include informaţii detaliate privind reprezentarea, în original.

    Perioada de valabilitate a ofertei
        Oferta trebuie să fie valabilă pentru o perioadă de .......... de la termenul-limită de primire a ofertelor, după cum este specificat acest termen în anunţul de participare.
        În circumstanţe excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă poate solicita ofertanţilor să prelungească perioada de valabilitate a ofertei, precum şi, după caz, a garanţiei de participare.
        În cazul în care un ofertant nu se conformează acestei solicitări, oferta sa va fi respinsă ca fiind inacceptabilă.
        Termenul - limită pentru primirea ofertelor
        Ofertele şi documentele asociate vor fi depuse nu mai târziu de data şi ora menţionate în anunţul de participare. Toate orele specificate în anunţul de participare se referă la ora locală a României (GMT+2 ore). Ofertele depuse prin alte mijloace nu vor fi luate în considerare. Ofertele primite după termenul- limită de primire a ofertelor nu vor fi luate în considerare.
        Autoritatea contractantă poate prelungi perioada stabilită în invitaţia de participare la negocieri pentru depunerea ofertelor în cazul în care se modifică semnificativ documentele achiziţiei, respectiv în cazul în care modificările conduc la ajustări/completări ale specificaţiilor tehnice care presupun timp suplimentar pentru reacţia ofertanţilor, cu excepţia modificărilor substanţiale care conduc la anularea procedurii de atribuire. În cazul prelungirii perioadei stabilite în invitaţia de participare la negocieri pentru depunerea ofertelor, toate drepturile şi obligaţiile stabilite anterior pentru autoritatea contractantă şi pentru ofertanţi vor fi extinse până la noul termen luat în considerare şi ofertele vor fi returnate nedeschise.
        Termenul-limită până la care operatorii economici pot solicita, printr-un mijloc electronic de comunicare (e-mail), clarificări sau informaţii suplimentare cu privire la conţinutul documentaţiei de atribuire: a 3-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
        Termenul-limită în care va răspunde autoritatea contractantă, printr-un mijloc electronic de comunicare (e-mail), la solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit: autoritatea contractantă va răspunde într-o perioada de timp care nu va depăşi, de regulă 2 zile lucrătoare de la solicitare, respectiv cel târziu cu o zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

    Retragerea, înlocuirea şi modificarea ofertelor
        Operatorii economici au posibilitatea de a-şi retrage, înlocui şi modifica oferta înainte de termenul limită pentru primirea ofertelor stabilit în anunţul de participare.
        Ofertantul îşi poate retrage, înlocui sau modifica oferta înainte de termenul-limită prin trimiterea unei notificări scrise, semnate corespunzător de către un reprezentant autorizat al ofertantului (dacă este cazul, ofertantul va include o copie a împuternicirii pentru reprezentant). Notificarea scrisă va fi însoţită de oferta care înlocuieşte sau modifică oferta depusă.
        Toate notificările de retragere, înlocuire sau modificare trebuie să fie întocmite şi depuse numai până la termenul-limită stabilit pentru primirea ofertelor, aşa cum este indicat în invitaţia de participare la negocieri, cu menţiunea că noile plicuri trebuie să fie marcate în mod clar "RETRAGERE", "ÎNLOCUIRE", "MODIFICARE". Oferta solicitată a fi retrasă va fi returnată nedeschisă ofertanţilor.
        Nicio ofertă nu poate fi înlocuită sau modificată după termenul - limită pentru primirea ofertelor.
        După expirarea termenului - limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorul economic nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta în alte condiţii decât cele expres reglementate de legislaţie în acest sens şi ale probării circumstanţelor respective, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea acordului - cadru şi executarea garanţiei de participare.

    Deschiderea ofertelor
        Autoritatea contractantă va deschide oferta la data, ora şi adresa indicate în anunţul de participare, organizând o şedinţă de deschidere a ofertelor la care orice ofertant are dreptul de a participa.
        Operatorul economic trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta şi documentele asociate să fie depuse numai până la data-limită de depunere a ofertelor, aşa cum este aceasta evidenţiată în cadrul anunţul de participare. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina operatorului economic. Ofertele depuse după expirarea termenului limită pentru depunere, ori cele care nu fac dovada constituirii garanţiei de participare vor fi respinse.
        Nu se acceptă oferte şi/sau documente nesemnate de reprezentantul legal al operatorului economic ofertant/persoana împuternicită.
        După expirarea termenului - limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorul economic nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta în alte condiţii decât cele expres reglementate de legislaţie în acest sens şi probării circumstanţelor respective, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului şi executarea garanţiei de participare.
        Pentru a se evita apariţia unor erori pe parcursul analizării şi a verificării documentelor prezentate, operatorii economici ofertanţi vor proceda la numerotarea de la prima la ultima pagina a tuturor paginilor propunerii tehnice, propunerii financiare, documentelor de calificare şi celelalte documente care însoţesc oferta, astfel încât acestea să poată fi identificate în mod facil.
        Documentele eliberate de instituţii/organisme oficiale abilitate sau de către terţi trebuie să fie datate, semnate şi, după caz, parafate conform prevederilor legale în vigoare şi se vor prezenta în copie lizibilă, având aplicate semnătura ofertantului şi adăugarea menţiunii "conform cu originalul".
        Nerespectarea instrucţiunilor, neprezentarea informaţiilor solicitate completate în mod corespunzător şi/sau transmiterea documentelor într-o formă improprie care face imposibilă vizualizarea conţinutului acestora sunt activităţi realizate pe riscul ofertantului, iar eşecul de a depune o ofertă care să nu îndeplinească cerinţele minime şi obligatorii de calificare şi instrucţiunile de prezentare/completare a documentelor indicate prin prezenta documentaţie poate conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă/neconformă/neadecvată, ca aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor legale incidente. Ofertanţii trebuie să transmită o oferta completă pentru toate activităţile ce fac obiectul acestui contract.
        Ofertanţii poartă exclusiv răspunderea pentru examinarea cu atenţia cuvenită a documentaţiei de atribuire, inclusiv a oricărei clarificări aduse documentaţiei de atribuire în timpul perioadei de pregătire a ofertei prin răspunsurile autorităţii contractante la solicitările de clarificări, precum şi pentru obţinerea tuturor informaţiilor necesare cu privire la orice fel de cerinţe/condiţii şi obligaţii care pot afecta în vreun fel valoarea, condiţiile stabilite, natura/conţinutul ofertei şi/sau execuţia contractului.
        Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea şi depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate integral de către ofertanţi, indiferent de rezultatul aplicării procedurii de atribuire.
        Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condiţiile generale şi particulare care guvernează viitorul contract de achiziţie publică, după cum sunt acestea prezentate în documentaţia de atribuire, ca fiind singura bază de desfăşurare a acestei proceduri de atribuire, indiferent de situaţia ori de condiţiile proprii ale ofertantului.
        Prezumţia de legalitate şi autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original sau copie "conformă cu originalul" în vederea participării la procedură. În acest scop, analizarea de către Comisia de evaluare a documentelor prezentate de ofertanţi nu angajează din partea acesteia nicio răspundere sau obligaţie faţă de acceptarea respectivelor documente ca fiind autentice sau legale şi nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect. În acest sens, operatorii economici care, fie nu prezintă sau prezintă informaţii parţiale cu privire la propria lor situaţie privind incidenţa motivelor de excludere sau îndeplinirea criteriilor de calificare sau care se fac vinovaţi de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii contractante vor fi respinşi, cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor/consecinţelor legale incidente.


    4. INSTRUCŢIUNI PRIVIND CRITERIUL DE ATRIBUIRE
        Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic se va aplica criteriul de atribuire "cel mai bun raport calitate - preţ".
        Cerinţele minime precizate în documentaţia de atribuire referitoare la criteriul de atribuire şi factorii de evaluare nu pot face obiectul unor modificării pe parcursul derulării procedurii de atribuire.
        Stabilirea ofertei câştigătoare se realizează exclusiv prin aplicarea algoritmului de calcul al factorilor de evaluare precizaţi în caietul de sarcini.

    5. INSTRUCŢIUNI PRIVIND EVALUAREA
        Procesul de evaluare a ofertelor începe cu verificarea modalităţii de îndeplinire a criteriilor de calificare referitoare la motivele de excludere şi a oricăror criterii de calificare stabilite în cadrul documentaţiei de atribuire.
        Verificarea încadrării/neîncadrării în unul dintre motivele de excludere a ofertanţilor şi a îndeplinirii criteriului privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale.
        Verificarea încadrării/neîncadrării în unul dintre motivele de excludere a ofertanţilor şi a modalităţii de îndeplinire a criteriului privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale se realizează prin analizarea conţinutului documentelor/formularelor depuse în acest sens, iar rezultatul verificării se consemnează de către comisia de evaluare într-un proces-verbal al şedinţei de verificare.
        La finalul acestei activităţi trebuie să se obţin: asigurarea că au fost verificate încadrarea/neîncadrarea în unul dintre motivele de excludere a ofertanţilor şi a modalităţii de îndeplinire a criteriului privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale de către fiecare ofertant în parte şi că toate aceste condiţii au fost îndeplinite sau că au fost identificate toate aspectele care necesită clarificări.

    Solicitarea de clarificări privind încadrarea/neîncadrarea în unul dintre motivele de excludere a ofertanţilor şi modalitatea de îndeplinire a criteriului privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale.
        Această activitate se realizează în cazul în care, în procesul - verbal de verificare încheiat ca urmare a verificării încadrării/neîncadrării în unul dintre motivele de excludere a ofertanţilor şi a modalităţii de îndeplinire a criteriului privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, au fost consemnate aspecte care trebuie clarificate.
        Comisia de evaluare, pe durata verificării încadrării/neîncadrării în unul dintre motivele de excludere a ofertanţilor şi a modalităţii de îndeplinire a criteriului privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, în situaţia în care se află în imposibilitatea de a verifica aceste aspecte, solicită ofertanţilor clarificări sau completări formale sau de confirmare cu privire la informaţiile prezentate.
        Comisia de evaluare transmite solicitarea de clarificări în format electronic, pe adresa de corespondenţa a ofertantului.
        Odată primit răspunsul la solicitarea de clarificări, comisia de evaluare analizează răspunsul primit şi consemnează, în procesul - verbal de evaluare, aspectele clarificate.
        În continuare, comisia de evaluare finalizează verificarea încadrării/neîncadrării în unul dintre motivele de excludere a ofertanţilor şi a modalităţii de îndeplinire a criteriului privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale şi consemnează rezultatul verificărilor în procesul verbal de verificare.
        La finalul acestei activităţi trebuie să se obţină asigurarea că au fost verificate încadrarea/neîncadrarea în unul dintre motivele de excludere a ofertanţilor şi a modalităţii de îndeplinire a criteriului privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale pentru fiecare ofertant în parte.
        Procesul de evaluare a ofertelor continuă cu evaluarea propunerilor tehnice.
        Comisia de evaluare analizează şi verifică, fiecare ofertă, din punct de vedere al elementelor tehnice propuse. Concret, comisia de evaluare analizează şi verifică dacă fiecare element al propunerilor tehnice corespunde cerinţelor minime prevăzute în caietul de sarcini.
        Pe parcursul evaluării propunerilor tehnice, comisia de evaluare stabileşte, dacă este cazul, care sunt aspectele care trebuie clarificate în vederea finalizării evaluării propunerilor tehnice.
        Rezultatul evaluării propunerilor tehnice, inclusiv eventualele aspecte care necesită clarificări, se consemnează într-un proces - verbal de evaluare a ofertelor.

    Solicitarea de clarificări privind propunerile tehnice şi finalizarea verificării propunerilor tehnice
        Această activitate se realizează în cazul în care, în procesul - verbal de evaluare încheiat ca urmare a evaluării propunerilor tehnice, au fost consemnate aspecte de clarificat.
        Comisia de evaluare, pe durata evaluării propunerilor tehnice, în situaţia în care se află în imposibilitatea de a verifica conformitatea propunerilor tehnice cu cerinţele din caietul de sarcini, solicită ofertanţilor clarificări/completări ale informaţiilor prezentate.
        Comisia de evaluare transmite solicitarea de clarificări în format electronic, pe adresa de corespondenţa a ofertantului.
        După ce primeşte răspunsul la solicitarea de clarificări, comisia de evaluare îl analizează şi consemnează în procesul - verbal de evaluare aspectele clarificate.
        La finalul acestei activităţi trebuie să se obţină asigurarea că a fost verificată conformitatea propunerilor tehnice cu cerinţele din caietul de sarcini şi că au fost identificate ofertele admisibile şi ofertele inacceptabile.
        Comisia de evaluare continuă evaluarea ofertelor admisibile prin evaluarea propunerilor financiare. Comisia de evaluare analizează şi verifică fiecare ofertă din punct de vedere al aspectelor financiare pc care le implică. Concret, comisia de evaluare analizează şi verifică valoarea propunerii financiare.
        Pe parcursul evaluării propunerilor financiare, comisia de evaluare stabileşte, dacă este cazul, care sunt aspectele ce trebuie clarificate în vederea finalizării evaluării propunerilor financiare.
        Rezultatul evaluării propunerilor financiare, inclusiv eventualele aspecte care necesită clarificări, se consemnează într-un proces - verbal de evaluare a ofertelor.

    Solicitarea de clarificări privind propunerile financiare şi finalizarea verificării propunerilor financiare
        Această activitate se realizează în cazul în care, în procesul verbal de evaluare încheiat ca urmare a evaluării propunerilor financiare, au fost consemnate aspecte de clarificat.
        Pe durata evaluării propunerilor financiare, în situaţia în care comisia de evaluare consideră necesar, în vederea finalizării evaluării acestora, poate solicita ofertanţilor clarificări/completări ale informaţiilor prezentate.
        Comisia de evaluare transmite solicitarea de clarificări în format electronic, pe adresa de corespondenţă a ofertantului.
        După ce primeşte răspunsul la solicitarea de clarificări, comisia de evaluare analizează răspunsul primit şi consemnează, în procesul verbal de evaluare, aspectele clarificate.
        În continuare, comisia de evaluare finalizează evaluarea propunerilor financiare şi consemnează rezultatul în procesul - verbal de evaluare a ofertelor.
        La finalul acestei activităţi trebuie să se obţină asigurarea că au fost verificate toate aspectele financiare pe care le implică ofertele şi că au fost identificate ofertele admisibile şi ofertele inacceptabile sau neconforme.
        Oferta admisibilă este oferta care nu este inacceptabilă, neconformă sau neadecvată.
        Situaţii ce determină respingerea ofertei: oferta poate fi respinsă ca inacceptabilă, neconformă sau neadecvată în situaţiile descrise mai jos.
        Oferta poate fi considerată inacceptabilă în următoarele situaţii:
    - oferta şi documentele care o însoţesc nu sunt semnate de reprezentantul legal al ofertantului/persoana împuternicită de acesta;
    – ofertantul nu îndeplineşte unul sau mai multe dintre criteriile de calificare stabilite în documentaţia de atribuire;
    – în orice moment în timpul perioadei de evaluare, ofertantul refuză să extindă perioada de valabilitate a ofertei şi a garanţiei de participare;
    – nu remediază în termenul acordat eventualele neconcordanţele referitoare la îndeplinirea condiţiilor de formă ale garanţiei de participare, precum şi la cuantumul sau valabilitatea acesteia;
    – ofertantul nu transmite în termenul precizat de comisii: de evaluare clarificările/completările solicitate sau clarificările/completările transmise nu sunt concludente;
    – ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă comisiei de evaluare conţinutul propunerii tehnice sau propunerii financiare;
    – ofertantul nu este de acord cu îndreptarea erorilor aritmetice din oferta sa; ofertantul nu este de acord cu îndreptarea viciilor de formă cu privire la oferta acestuia; constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, alternativă care nu poate fi luată în considerare deoarece în invitaţia de participare la negocieri nu este precizată în mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative;
    – nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă şi de protecţie a muncii, atunci când aceasta cerinţă este formulată în condiţiile art. 51 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    – preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin invitaţia de participare la negocieri şi nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului;
    – preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin invitaţia de participare la negocieri şi, deşi există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului subsecvent, se constată că acceptarea unei astfel de oferte ar conduce la modificarea substanţială în sensul depăşirii procentelor de la art. 221 alin. (1) lit. f) pct. ii) din Legea 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    – în cazul în care unei oferte îi lipseşte una din cele două componente (propunerea financiară sau propunerea tehnică).

        Oferta poate fi considerată neconformă în următoarele situaţii:
    - nu respectă cerinţele prezentate în documentele achiziţiei;
    – a fost primită cu întârziere;
    – prezintă indicii de înţelegeri anticoncurenţiale sau corupţie;
    – este considerată de autoritatea contractantă ca fiind neobişnuit de scăzută;
    – în cazul în care ofertantul nu prezintă comisiei de evaluare informaţiile şi/sau documentele solicitate sau acestea nu justifică în mod corespunzător nivelul scăzut al preţului sau al costurilor propuse;
    – nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini;
    – conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deşi a fost informat cu privire la respectiva situaţie, nu acceptă renunţarea la clauzele respective;
    – conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate;
    – propunerea financiară nu este corelată cu elementele propunerii tehnice, ceea ce ar putea conduce la executarea defectuoasă a contractului sau constituie o abatere de la legislaţia incidentă, alta decât cea din domeniul achiziţiilor publice;
    – oferta este depusă cu nerespectarea prevederilor art. 60 alin. (1) lit. d) şi e) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la data - limită stabilită pentru depunerea ofertelor şi/sau oricând pe parcursul evaluării acestora;
    – în urma verificărilor prevăzute la art. 210 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se constată că propunerea financiară are un preţ sau conţine costuri neobişnuit de scăzute în raport cu serviciile, astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi şi calitativi solicitaţi prin caietul de sarcini.

        Oferta poate fi considerată neadecvată dacă este lipsită de relevanţă faţă de obiectul contractului, neputând în mod evident satisface, iară modificări substanţiale, necesităţile şi cerinţele autorităţii contractante indicate în documentele achiziţiei.

    Aplicarea criteriului de atribuire
        După finalizarea evaluării ofertelor, în vederea stabilirii ofertei câştigătoare, comisia de evaluare aplică, ofertelor admisibile, criteriul de atribuire stabilit în documentaţia de atribuire.
        Rezultatul aplicării algoritmului de calcul se consemnează într-un proces verbal de evaluare, în care se consemnează şi clasamentul ofertelor.
        La sfârşitul acestei activităţi trebuie obţinută asigurarea că clasamentul ofertelor a fost stabilit prin aplicarea corectă a algoritmului de calcul.

    Elaborarea şi aprobarea raportării procedurii
        După stabilirea ofertei câştigătoare, comisia de evaluare întocmeşte raportul procedurii de atribuire, în care prezintă întregul proces de la lansarea anunţului de participare şi până la determinarea ofertei câştigătoare.
        După întocmirea raportului procedurii, comisia de evaluare îl trimite conducătorului autorităţii contractante spre aprobare.

    Comunicarea rezultatului procedurii
        După aprobarea raportului, autoritatea contractantă informează ofertanţii cu privire la rezultatul procedurii de atribuire.
        Comunicarea transmisă ofertantului câştigător reprezintă acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertei sale şi manifestarea acordului de a încheia contractul de achiziţie publică/acordul - cadru cu ofertantul declarat câştigător. Prin această comunicare, ofertantul declarat câştigător este informat cu privire la data, ora şi locul în care este invitat pentru semnarea acordului - cadru.
        În cazul în care autoritatea contractantă se află în situaţia de a anula procedura de atribuire, autoritatea contractantă face publică decizia de anulare a procedurii de atribuire.
        La finalul acestei activităţi trebuie să se obţină asigurarea că rezultatul procedurii de atribuire a fost comunicat către toţi participanţii la procedura de atribuire şi că ofertantul declarat câştigător a fost invitat să semneze acordul - cadru.

    Reguli de evitare a conflictului de interese
        Conflictul de interese reprezintă orice situaţie în care membrii personalului autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contentul procedurii de atribuire.
        Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurenţa.
        Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane:
    - persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi, ori persoane care fac parte din consiliul de administrare/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi;
    – soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanţi;
    – persoane despre care se constată sau cu privire care există indicii rezonabile/informaţii concrete că pot avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare.

        Contractantul se va asigura că personalul său nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese, cum ar fi:
    - situaţia în care ofertantul individual are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante;
    – situaţia în care ofertantul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/ soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante.

        Contractantul nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante cu care autoritate contractantă a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

    6. INSTRUCŢIUNI PRIVIND ANULAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE
        Autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de atribuire a acordului cadru în următoarele cazuri:
    a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă;
    b) dacă au fost depuse oferte admisibile care nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/ori financiare;
    c) dacă încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă încheierea contractului;
    d) Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau instanţa de judecată dispune modificarea/eliminarea unor specificaţii tehnice/cerinţe din caietul de sarcini ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire astfel încât să nu mai poată fi atins în mod corespunzător scopul achiziţiei, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri de remediere, fără ca acestea să afecteze principiile achiziţiilor publice reglementate la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) dacă contractul nu poate fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită câştigătoare din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul şi nu există o ofertă clasată pe locul 2 admisibilă.

     În sensul lit. c) a paragrafului anterior, prin încălcări ale prevederilor legale se înţelege situaţia în care, pe parcursul procedurii de atribuire, se constată erori sau omisiuni, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca aceasta să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
        Decizia de anulare a procedurii, elaborată de preşedintele comisiei de evaluare şi semnată de membrii comisiei, se transmite spre aprobare ordonatorului de credite.
        Autoritatea contractantă are obligaţia de a face publică decizia de anulare a procedurii de atribuire a acordului cadru/contractului de achiziţie publică, însoţită de justificarea anulării procedurii de atribuire, pe site-ul propriu în termen de 5 zile de la adoptarea deciziei de anulare.
        De asemenea, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul concret care a determinat decizia de anulare.

    7. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SEMNAREA CONTRACTULUI
    7.1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia acordul - cadru cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare de către comisia de evaluare.
    7.2. Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia acordul - cadru în perioada de valabilitate a ofertelor.
    7.3. Fără a fi încălcate prevederile 7.2., autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia acordul - cadru după data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii respective, dar nu înainte de expirarea unei perioade de:
    a) 11 zile, începând cu ziua următoare trimiterii deciziei de atribuire a acordului - cadru către ofertanţii interesaţi, prin orice mijloace de comunicare prevăzute de legislaţia privind achiziţiile publice, legislaţia privind achiziţiile sectoriale sau legislaţia privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziţie publică este egală sau mai mare decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor de participare, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice;
    b) 8 zile, începând cu ziua următoare trimiterii deciziei de atribuire a contractului către ofertanţii/candidaţii interesaţi, prin orice mijloace de comunicare prevăzute de legislaţia privind achiziţiile publice, legislaţia privind achiziţiile sectoriale sau legislaţia privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziţie publică este mai mică decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor de participare, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice;

    7.4. În urma finalizării procedurii, autoritatea contractantă are obligaţia de a publica în SICAP-SEAP, un anunţ de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii acordului - cadru. În cazul contractelor subsecvente încheiate în executarea acordurilor - cadru, autoritatea contractantă grupează trimestrial anunţurile de atribuire şi are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile de atribuire astfel grupate în termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui trimestru.
    7.5. În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia acordul - cadru cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, ca urmare a faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa acordul - cadru, aceasta are obligaţia să declare câştigătoare oferta clasată pe locul doi, în condiţiile în care aceasta există şi este admisibilă.
    7.6. În situaţia prevăzută la pct. (5), în condiţiile în care nu există o ofertă admisibilă clasată pe locul doi, autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de atribuire a acordului-cadru.
    7.7. Refuzul nemotivat al ofertantului declarat câştigător de a semna acordul - cadru conduce la excluderea ofertantului din procedura de atribuire.
    7.8. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a amâna încheierea contractului cu scopul de a crea circumstanţe artificiale de anulare a procedurii.

    8. INSTRUCŢIUNI PRIVIND PROCEDURA DE REMEDII
        În conformitate cu Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, orice persoană care se consideră că a fost vătămată de o eroare sau de o neregulă printr-un act al autorităţii contractante, care încalcă legile privind achiziţiile publice, poate depune o contestaţie în termen de 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante considerat nelegal:
    a) fie pe cale administrativ-jurisdicţională la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
    b) fie pe cale judiciară la instanţa de judecată competentă.

        Indiferent de procedura aleasă, contestaţia va fi transmisă în acelaşi timp şi autorităţii contractante.

    SECŢIUNEA II
    Anunţ de participare
    SECŢIUNEA 1
    AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
    1.1. DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumire: DIRECŢIA SANITAR - VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA │
│ALIMENTELOR (DSVSA) .......... │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Adresa: ................... │
├────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬────────────┤
│Localitate: ....................... │Cod fiscal: │Ţara: │
│ │........................ │Romania │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┴────────────┤
│Persoana de contact: │Telefon: │
│.................................. │................................................ │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│E-mail: │Fax: │
│....................................│......................................................│
├────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┤
│Adresa de internet: ....................... │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    1.2. Achiziţie comună
        Contractul implică o achiziţie comună: Nu
        Contractul este atribuit de un organism central de achiziţie: Nu

    1.3. Comunicare
        Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet şi gratuit la (Website): ............
        Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 3
     Model solicitare clarificări Formular nr. 4 din documentaţia de atribuire - secţiunea V - Formulare
        Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la: ...........
        Ofertele trebuie depuse la: ..............

    1.4. Principala activitate sau principalele activităţi ale autorităţii contractante

┌────────────────────────┬─────────────┐
│Ministere ori alte │ │
│autoritaţi publice │ │
│centrale, │servicii │
│inclusiv cele │publice │
│subordonate la nivel │centrale │
│regional sau │ │
│local │ │
└────────────────────────┴─────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Autoritatea contractantă │
│achiziţionează în numele altei │
│autorităţi contractante │
│DA [] NU ■ │
└──────────────────────────────────────┘


    1.5. Sursa de finanţare

┌──────────────────────────────────────┐
│Fonduri din bugetul alocat DSVSA │
│........... conform prevederilor │
│Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 │
│privind organizarea activităţii │
│sanitar-veterinare şi pentru siguranţa│
│alimentelor, aprobată cu modificări şi│
│completări prin Legea nr. 215/2004, cu│
│modificările şi completările │
│ulterioare. │
└──────────────────────────────────────┘


    SECŢIUNEA 2
    OBIECTUL ACORDULUI - CADRU/CONTRACTULUI SUBSECVENT
    2.1. Descriere.

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│2.1.1. Denumire │
│Obiectul contractului: serviciile prevăzute la art. 15 alin. (2) din Ordonanţa │
│Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi │
│pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea │
│nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1.2. Principalul loc de prestare: │
│Circumscripţiile sanitar - veterinare de asistenţă din cadrul judeţelor │
│României si al municipiului Bucureşti │
│.......................................................................................................│
│- COD CPV: 85200000-1. Servicii veterinare. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1.3. Procedura se finalizează prin: Încheierea unui acord-cadru │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1.4. Tipul contractului : Servicii │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1.5. Descriere succintă: │
│Prestarea de servicii prevăzute la art. 15 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului │
│nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu │
│modificările şi completările ulterioare. │
│Acordul - cadru va avea o durata de 4 ani, respectiv 48 de luni, şi se va │
│încheia cu un singur operator economic. │
│Pentru fiecare exerciţiu bugetar anual se vor încheia contracte subsecvente. Nu │
│se va încheia, pentru aceeaşi perioadă calendaristică, mai mult de un contract │
│subsecvent. │
│Termenul - limită până la care operatorul economic poate solicita, prin e-mail │
│la adresa .................................., clarificări sau informaţii │
│suplimentare cu privire la conţinutul documentaţiei de atribuire: a 3-a zi │
│înainte de data limită de depunere a ofertelor. │
│Termenul - limită în care va răspunde autoritatea contractantă, prin e-mail la │
│adresa pusă la dispoziţie autorităţii contractant de operatorul economic, la │
│solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare adresai de operatorul │
│economic până la termenul - limită stabilit: autoritatea contractantă va │
│răspunde într - o perioada de timp care nu va depăşi, de regulă, 2 zile │
│lucrătoare de la solicitare, respectiv ccl târziu cu o zi înainte de data - │
│limită de depunere a ofertelor. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1.6. Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului - cadru: │
│DA □ NU ■ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1.7. Calendarul estimativ de încheiere a contractelor subsecvente: pentru │
│fiecare exerciţiu bugetar anual, în funcţie de bugetul aprobat │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1.8. Durata contractului subsecvente: de la data încheierii contractului până │
│la data de 31.12.20 ... │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1.9. Divizare pe loturi │
│DA □ NU ■ │
│Ofertele se depun pe: │
│Un singur lot □ Unul sau mai multe ■ Toate loturile □ │
│Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2* │
│*NOTĂ: acordurile - cadru se atribuie cu respectarea prevederilor art. 15 alin. │
│(8) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări │
│prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare. │
│În acest sens operatorii economici participanţi la procedură vor depune o │
│declaraţie pe proprie răspundere - Formularul nr. 11 încadrarea în prevederile │
│art. 15 alin (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări │
│şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările │
│ulterioare. │
│Alte informaţii referitoare la loturi: │
│Lot nr. 1 - Circumscripţia Sanitar-Veterinară ..........; │
│Lot nr. 2 - Circumscripţia Sanitar-Veterinară ..........; etc. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1.10. Ofertele alternative sunt acceptate DA □ NU ■ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    2.2. Descriere *
        * În cazul în care procedura este organizată pe loturi, informările se completează pentru fiecare lot parte

┌──────────────────────────────────────┐
│2.2.1. Denumire lot: .................│
├──────────────────────────────────────┤
│2.2.2. Coduri CPV: │
│Cod CPV principal: COD CPV: │
│85200000-1. Servicii sanitar - │
│veterinare │
├──────────────────────────────────────┤
│2.2.3. Locul de executare │
│Codul NUTS: ..................... │
│Locul principal de executare: │
│Circumscripţia sanitar - veterinare │
│......... din cadrul judeţului │
│.............. │
├──────────────────────────────────────┤
│2.2.4. Descrierca succintă a │
│serviciilor care fac obiectul lotului:│
│Numărul de acţiuni estimate pe durata │
│acordului - cadru: ............... │
│Numărul de acţiuni estimate pe an: │
│................. │
├──────────────────────────────────────┤
│2.2.5. Criteriul de atribuire: cel mai│
│bun raport calitate-preţ, cu aplicarea│
│următorilor factori de evaluare: │
│a) amplasarea unităţii medicale │
│veterinare în care se desfăşoară │
│activităţile de asistenţă │
│medical-veterinară – punctaj maxim 30 │
│de puncte: │
│1. pe teritoriul circumscripţiei │
│sanitar-veterinară care face obiectul │
│acordului-cadru de servicii: 30 de │
│puncte │
│2. în afara circumscripţiei │
│sanitar-veterinare care face obiectul │
│acordului-cadru de servicii dar nu mai│
│departe de maximum 30 de km de aceasta│
│: 15 de puncte │
│Distanţa se calculează prin raportare │
│la oricare unitate │
│administrativ-teritorială care face │
│parte din circumscripţia │
│sanitar-veterinară şi la unitatea │
│administrativ-teritorială în a cărei │
│rază teritorială este amplasată │
│unitatea medicală veterinară, luînd în│
│considerare cea mai scurtă distanţă │
│din punct de vedere rutier │
│(www.distanta.ro) ; │
│b) domiciliu/reşedinţa al/a medicului │
│veterinar titular şi personalului │
│angajat-punctaj maxim: 55 puncte: │
│1. medic veterinar titular- cel puţin │
│4 ani pe teritoriul circumscripţiei │
│sanitar-veterinare care face obiectul │
│acordului-cadru de servicii: 15 puncte│
│2. medic veterinar titular – sub 4 │
│ani, dar mai mult de 1 an, pe │
│teritoriul circumscripţiei │
│sanitar-veterinară care face obiectul │
│acordului- cadru de servicii: 10 │
│puncte │
│3. medic veterinar titular – cel puţin│
│4 ani la o distanţă de maximum 30 de │
│km de circumscripţia sanitar - │
│veterinară care face obiectul │
│acordului - cadru de servicii: 10 │
│puncte; │
│4. medic veterinar titular - sub 4 │
│ani, dar mai mult de 1 an, la o │
│distanţă de maximum 30 de km de │
│circumscripţia sanitar - veterinară │
│care face obiectul acordului - cadru │
│de servicii: 7 puncte; │
│5. medic veterinar angajat - cel puţin│
│2 ani pe teritoriul circumscripţiei │
│sanitar - veterinare care face │
│obiectul acordului - cadru de │
│servicii: 10 puncte; │
│6. medic veterinar angajat - sub 2 │
│ani, dar mai mult de 1 an, pe │
│teritoriul circumscripţiei sanitar - │
│veterinare care face obiectul │
│acordului - cadru de servicii: 8 │
│puncte; │
│7. medie veterinar angajat - cel puţin│
│2 ani la o distanţă de maximum 30 de │
│km de circumscripţia sanitar - │
│veterinară care face obiectul │
│acordului-cadru de servicii: 7 puncte;│
│8. medic veterinar angajat - sub 2 │
│ani, dar mai mult de 1 an, la o │
│distanţă de maximum 30 de km de │
│circumscripţia sanitar - veterinară │
│care face obiectul acordului - cadru │
│de servicii: 5 puncte; │
│9. tehnician/asistent veterinar - cel │
│puţin 2 ani pe teritoriul │
│circumscripţiei sanitar - veterinare │
│care face obiectul acordului - cadru │
│de servicii: 5 puncte; │
│10. tehnician/asistent veterinar - sub│
│2 ani, dar mai mult de 1 an, pe │
│teritoriul circumscripţiei sanitar - │
│veterinare care face obiectul │
│acordului - cadru de servicii: 3 │
│puncte; │
│11. tehnician/asistent veterinar - cel│
│puţin 2 ani la o distanţă de maximum │
│30 de km de teritoriul circumscripţiei│
│sanitar - veterinare care face │
│obiectul acordului - cadru de │
│servicii: 4 puncte; │
│12. tehnician/asistent veterinar - sub│
│2 ani, dar mai mult de 1 an, la o │
│distanţă de maximum 30 de km de │
│teritoriul circumscripţiei sanitar - │
│veterinare care face obiectul │
│acordului - cadru de servicii: 2 │
│puncte; │
│Distanţa se calculează prin raportare │
│la oricare unitate administrativ - │
│teritorială care face parte din │
│circumscripţia sanitar - veterinară şi│
│la unitatea administrativ - │
│teritorială în a cărei rază │
│teritorială este amplasat domiciliul/ │
│reşedinţa, luînd în considerare cea │
│mai scurtă distanţa din punct de │
│vedere rutier, (www.distanta.ro) │
│Se punctează maximum 5 angajaţi - │
│medicul veterinar titular şi încă 4 │
│(medic veterinar şi/sau tehnician/ │
│asistent veterinar); │
│c) personal medical veterinar angajat:│
│punctaj maxim: 55 de puncte: │
│1. calificarea personalului angajat în│
│mod obligatoriu - punctaj maxim: 7 │
│puncte: │
│(i) tehnician/asistent veterinar: 0 │
│puncte; │
│(ii) medic veterinar: 7 puncte; │
│2. calificarea şi numărul personalului│
│angajat suplimentar - punctaj maxim: │
│48 de puncte: │
│(i) cel puţin un medic veterinar │
│angajat al cabinetului de mai puţin de│
│1 an: 10 puncte; │
│(ii) cel puţin un medic veterinar │
│angajat al cabinetului de peste 1 an: │
│12 puncte; │
│(iii) cel puţin un tehnician/asistent │
│veterinar: 5 puncte. │
│Se punctează maximum 4 angajaţi pentru│
│pct. 2; │
│d) pregătirea profesionala a medicului│
│veterinar titular - punctaj maxim: 17 │
│puncte: │
│1. medic veterinar: 0 puncte; │
│2. medic primar veterinar*: 5 puncte; │
│3. doctor în ştiinţe │
│medical-veterinare*: 10 puncte; │
│4. cursuri postuniversitare de lungă │
│durată*: 2 puncte/curs - nu mai mult │
│de 2 puncte în total; │
│* În domeniul sănătăţii animalelor sau│
│în domeniile conexe acestuia. │
│e) tipul unităţii medical - veterinare│
│în care se desfăşoară activităţi de │
│asistenţă medicală veterinară │
│înregistrată în Registrul unic al │
│cabinetelor medical - veterinare, cu │
│sau fără personalitate juridică - │
│punctaj maxim: 5 puncte: │
│1. cabinet medical - veterinar: 0 │
│puncte; │
│2. clinică medical - veterinară: 4 │
│puncte; │
│3. spital clinic veterinar: 5 puncte; │
│f) dotări suplimentare propuse - │
│punctaj maxim: 7 puncte: │
│1. ambulanţă veterinară: 7 puncte; │
│2. deţinere mijloc de transport auto: │
│5 puncte. │
│Se punctează un singur mijloc de │
│transport; │
│g) programul de lucru propus pentru │
│desfăşurarea activităţilor în cadrul │
│circumscripţiei sanitar- veterinare - │
│punctaj maxim: 10 puncte: │
│1. minimum 40 de ore pe săptămână: 0 │
│puncte; │
│2. minimum 48 de ore pe săptămână: 5 │
│puncte; │
│3. minimum 56 de ore pe săptămână: 10 │
│puncte; │
│h) experienţa medicului veterinar │
│titular raportat la disponibilitatea │
│exercitării profesiei - punctaj maxim:│
│15 puncte: │
│1. medicul veterinar titular - │
│experienţă mai puţin de o lună: 0 │
│puncte; │
│2. medicul veterinar titular - │
│experienţă sub un an, dar mai mult de │
│o lună: 7 puncte; │
│3. medicul veterinar titular - │
│experienţă sub 5 ani, dar mai mult de │
│un an: 9 puncte; │
│4. medicul veterinar titular - │
│experienţă sub 15 ani, dar mai mult de│
│5 ani: 11 puncte; │
│5. medicul veterinar titular - │
│experienţă sub 30 de ani, dar mai mult│
│de 15 ani: 13 puncte; │
│6. medicul veterinar titular - │
│experienţă mai marc de 30 de ani: 15 │
│punctc, │
│7. medicul veterinar titular - │
│depăşeşte vârsta standard de │
│pensionare, până la 4 ani: - 115 de │
│puncte**; │
│8. medicul veterinar titular - │
│depăşeşte vârsta standard de │
│pensionare, cu mai mult de 4 ani, dar │
│nu mai mult de 10 ani: - 130 de │
│puncte**; │
│9. medicul veterinar titular - │
│depăşeşte vârsta standard de │
│pensionare, cu mai mult de 10 ani: - │
│145 de puncte**. │
│** Se scad din totalul punctajului │
│obţinut. │
│PUNCTAJ MAXIM TOTAL: 194 puncte. │
├──────────────────────────────────────┤
│2.2.6. Valoarea totală estimată: │
│Monedă: lei │
│Valoarea maximă estimată a acordului -│
│cadru: ............... lei fără TVA. │
│Valoarea minimă estimată a acordului -│
│cadru: ............... lei fără TVA. │
│Valoarea estimată a celui mai mare │
│contract subsecvent: ............... │
│lei fără TVA. │
│Valoarea estimată a celui mai mic │
│contract subsecvent............... lei│
│fără TVA │
├──────────────────────────────────────┤
│2.2.6. Durata acordului - cadru: 4 │
│ani, respectiv 48 luni de la data │
│semnării acordului - cadru │
├──────────────────────────────────────┤
│2.2.7. Informaţii privind variantele: │
│Vor fi acceptate variante: NU │
├──────────────────────────────────────┤
│2.2.8. Informaţii despre fondurile │
│Uniunii Europene │
│Achiziţia se refera la un proiect şi/ │
│sau program finanţat din fonduri ale │
│Uniunii Europene: Nu │
└──────────────────────────────────────┘


    2.3. Ajustarea preţului contractului:

┌──────────────────────────────────────┐
│Ajustarea preţul acordului - cadru: DA│
│■ NU □ │
│Preţul acordului - cadru se poate │
│modifica doar în urma modificării │
│actelor normative incidente │
└──────────────────────────────────────┘


    SECŢIUNEA 3
    PROCEDURA DE ATRIBUIRE

┌──────────────────────────────────────┐
│3.1. PROCEDURA DE ATRIBUIRE SELECTATĂ │
├────────────────────────────┬─────────┤
│Procedura proprie în │ │
│conformitate cu prevederile │ │
│art. 111 din Legea 98/2016 │Procedura│
│privind achiziţiile publice,│offline. │
│cu modificările şi │ │
│completările ulterioare │ │
└────────────────────────────┴─────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│3.2. Legislaţia aplicată : │
│Cadrul legal principal care guvernează│
│relaţia dintre Autoritatea │
│Contractantă şi Prestator este │
│reprezentat de: │
│a) Legea nr. 160/1998 pentru │
│organizarea şi exercitarea profesiunii│
│de medic veterinar, republicată, cu │
│modificările şi completările │
│ulterioare; │
│b) Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 │
│privind organizarea activităţii │
│sanitar - veterinare şi pentru │
│siguranţa alimentelor, aprobată cu │
│modificări şi completări prin Legea │
│nr. 215/2004, cu modificările şi │
│completările ulterioare; │
│c) Ordonanţă de urgenţă a Guvernului │
│nr. 117/2020 pentru modificarea şi │
│completarea Ordonanţei Guvernului nr. │
│42/2004 privind organizarea │
│activităţii sanitar-veterinare şi │
│pentru siguranţa alimentelor şi pentru│
│abrogarea art. IV alin. (2) şi art. V │
│din Legea nr. 236/2019 pentru │
│modificarea şi completarea art. 15 din│
│Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 │
│privind organizarea activităţii │
│sanitar-veterinare şi pentru siguranţa│
│alimentelor, precum şi pentru │
│modificarea unor acte normative; │
│d) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului │
│nr. 23/2010 privind identificarea şi │
│înregistrarea suinelor, ovinelor şi │
│caprinelor, precum şi pentru │
│modificarea şi completarea unor acte │
│normative, aprobată cu modificări şi │
│completări prin Legea nr. 191/2012; │
│e) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului │
│nr. 113/2002 privind identificarea şi │
│înregistrarea bovinelor în România, │
│aprobată cu modificări prin Legea nr. │
│25/2003, cu modificările şi │
│completările ulterioare, │
│f) Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013│
│pentru aprobarea acţiunilor sanitar - │
│veterinare cuprinse în Programul │
│acţiunilor de supraveghere, prevenire,│
│control şi eradicare a bolilor la │
│animale, a celor transmisibile de la │
│animale la om, protecţia animalelor şi│
│protecţia mediului, de identificare şi│
│înregistrare a bovinelor, suinelor, │
│ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a │
│acţiunilor prevăzute în Programul de │
│supraveghere şi control în domeniul │
│siguranţei alimentelor, precum şi a │
│tarifelor aferente acestora, cu │
│modificările şi completările │
│ulterioare; │
│g) Ordinul preşedintelui Autorităţii │
│Naţionale Sanitare Veterinare şi │
│pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/ │
│2016 privind aprobarea Normelor │
│metodologice de aplicare a Programului│
│acţiunilor de supraveghere, prevenire,│
│control şi eradicare a bolilor la │
│animale, a celor transmisibile de la │
│animale la om, protecţia animalelor şi│
│protecţia mediului, de identificare şi│
│înregistrare a bovinelor, suinelor, │
│ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, │
│precum şi a Normelor metodologice de │
│aplicare a Programului de supraveghere│
│şi control în domeniul siguranţei │
│alimentelor, cu modificările şi │
│completările ulterioare; │
│h) Ordinul preşedintelui Autorităţii │
│Naţionale Sanitare Veterinare şi │
│pentru Siguranţa Alimentelor nr. 106/ │
│2015 pentru aprobarea Procedurii │
│privind decontarea acţiunilor sanitar-│
│veterinare cuprinse în Programul │
│acţiunilor de supraveghere, prevenire │
│şi control al bolilor la animale, al │
│celor transmisibile de la animale la │
│om, protecţia animalelor şi protecţia │
│mediului, de identificare şi │
│înregistrare a bovinelor, suinelor, │
│ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, cu│
│modificările ulterioare; │
│i) Ordinul preşedintelui Autorităţii │
│Naţionale Sanitare Veterinare şi │
│pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/ │
│2010 privind aprobarea Normei sanitare│
│veterinare pentru implementarea │
│procesului de identificare şi │
│înregistrare a suinelor, ovinelor, │
│caprinelor si bovinelor, cu │
│modificările şi completările │
│ulterioare; │
│j) Ordinul ministrului agriculturii şi│
│dezvoltării rurale şi al preşedintelui│
│Autorităţii Naţionale Sanitare │
│Veterinare şi pentru Siguranţa │
│Alimentelor nr. 248/79/2017 pentru │
│implementarea procesului de │
│identificare şi înregistrare a │
│ecvideelor, cu modificările │
│completările ulterioare; │
│k) Legea nr. 319/2006 a securităţii în│
│muncă, cu modificările ulterioare; │
│l) Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 │
│pentru aprobarea Normelor metodologice│
│de aplicare a prevederilor Legii nr. │
│319/2006 a securităţii şi sănătăţii în│
│muncă, cu modificările şi completările│
│ulterioare; │
│m) Hotărârea Guvernului nr. 1048/2006 │
│privind cerinţele minime de securitate│
│şi sănătate pentru utilizarea de către│
│lucrători a echipamentelor individuale│
│de protccţic la locul de muncă; │
│n) Hotărârea Guvernului nr. 1091/2006 │
│privind cerinţele minime de securitate│
│şi sănătate pentru locul de muncă; │
│o) Hotărârea Guvernului nr. 1092/2006 │
│privind protecţia lucrătorilor │
│împotriva riscurilor legate de │
│expunerea la agenţi biologici în │
│muncă; │
│p) Legea nr. 190/2018 privind măsuri │
│de punere în aplicare a Regulamentului│
│(UE) 2016/679 al Parlamentului │
│European şi al Consiliului din 27 │
│aprilie 2016 privind protccţia │
│persoanelor fizicc în ceea ce priveşte│
│prelucrarea datelor cu caracter │
│personal şi privind libera circulaţie │
│a acestor date şi de abrogare a │
│Directivei 95/46/CE (Regulamentul │
│general privind protecţia datelor); │
│q) Procedura proprie a DSVSA ........,│
│elaborată în conformitate cu │
│prevederile Ordinului preşedintelui │
│Autorităţii Naţionale Sanitare │
│Veterinare şi pentru Siguranţa │
│Alimentelor nr. ....... /2020 pentru │
│aprobarea Cadrului organizatoric de │
│desfăşurare, la nivelul direcţiilor │
│sanitar-veterinare şi pentru siguranţa│
│alimentelor judeţene, respectiv a │
│municipiului Bucureşti, a procedurii │
│de atribuire a acordurilor - cadru de │
│servicii prevăzute la art. 15 din │
│Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 │
│privind organizarea activităţii │
│sanitar-veterinare şi pentru siguranţa│
│alimentelor, cu modificările şi │
│completările ulterioare, precum şi a │
│modelului documentaţiei aferente │
│procedurii de atribuire, respectiv │
│pentru încheierea contractelor │
│subsecvente pentru fiecare exerciţiu │
│bugetar anual, │
│precum şi alte dispoziţii legale în │
│vigoare, în domeniu. │
│Prestatorul trebuie să respecte toate │
│prevederile legale incidente │
│obiectului contractului, aplicabile la│
│nivel naţional, dar şi regulamentele │
│aplicabile la nivelul Uniunii │
│Europene. │
│Pe perioada realizării tuturor │
│activităţilor din cadrul contractului,│
│prestatorul este responsabil pentru │
│implementarea celor mai bune practici,│
│în conformitate cu legislaţia şi │
│regulamentele existente la nivel │
│naţional şi la nivelul Uniunii │
│Europene. Prestatorul răspunde faţă de│
│autoritatea contractantă, pentru orice│
│nerespectare sau omisiune a │
│respectării oricăror prevederi legale │
│şi normative aplicabile. Autoritatea │
│contractantă nu va fi ţinută │
│responsabilă pentru nerespectarea sau │
│omisiunea respectării de către │
│contractant a oricărei prevederi │
│legale sau a oricărui act normativ │
│aplicabil, precum şi atât pentru │
│prestarea serviciilor, cât şi pentru │
│rezultatele generate de prestarea │
│serviciilor. │
│Ofertantul devenit contractant are │
│obligaţia de a respecta în executarea │
│contractului, obligaţiile aplicabile │
│în domeniul mediului, social şi al │
│muncii instituite prin dreptul │
│Uniunii, prin dreptul naţional, prin │
│acorduri colective sau prin │
│dispoziţiile internaţionale de drept │
│domeniul mediului, social şi al │
│muncii. │
│În cazul în care prestatorul nu îşi │
│îndeplinieşte obligaţiile pe linie │
│socială şi de mediu, autoritatea │
│contractantă va înceta contractul cu │
│acesta, fără altă formalitate │
│suplimentară. │
└──────────────────────────────────────┘

    SECŢIUNEA 4
    INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE
    4.1. CONDIŢII DE PARTICIPARE

┌──────────────────────────────────────┐
│4.1. a) Situaţia personală a │
│candidatului sau ofertantului: │
│Ofertanţii nu trebuie să se regăsească│
│în situaţiile prevăzute la art. 59 - │
│60 din Legea nr. 98/2016, cu │
│modificările şi completările │
│ulterioare. │
│Modalitatea prin care poate fi │
│demonstrată îndeplinirea cerinţei: │
│- ofertantul va prezenta, în original,│
│Formularul nr. 14 - declaraţia privind│
│neîncadrarea în prevederile │
│referitoare la conflictul de interese │
│din Legea nr. 98/2016, cu modificările│
│şi completările ulterioare. │
│Persoanele cu funcţie de decizie din │
│cadrul autorităţii contractante, în │
│ceea ce priveşte organizarea, │
│derularea şi finalizarea procedurii de│
│atribuire sau care pot influenţa │
│rezultatul acesteia sunt următoarele: │
│1. ............ │
│2. ............ │
│Ofertanţii nu trebuie să se regăsească│
│în situaţiile prevăzute la art. 164, │
│art. 165 şi art. 167 din Legea nr. 98/│
│2016, cu modificările şi completările │
│ulterioare. │
│Modalitatea / Documentele │
│justificative care probează │
│îndeplinirea cerinţei: │
│- declaraţia privind neîncadrarea în │
│art. 167 din Legea nr. 98/2016, cu │
│modificările şi completările │
│ulterioare; se va prezenta Formularul │
│nr. 5, în original, semnat şi │
│ştampilat; încadrarea în situaţia │
│prevăzută la art. 167 din Legea nr. 98│
│/2016, cu modificările şi completările│
│ulterioare, atrage excluderea │
│ofertantului din procedura aplicată │
│pentru atribuirea contractului de │
│achiziţie publică; │
│- declaraţia privind neîncadrarea în │
│art. 164 din Legea nr. 98/2016, cu │
│modificările şi completările │
│ulterioare; se va prezenta Formularul │
│nr. 6, în original, semnat şi │
│ştampilat; încadrarea în situaţia │
│prevăzută la art. 164 din Legea nr. 98│
│/2016, cu modificările şi completările│
│ulterioare, atrage excluderea │
│ofertantului din procedura aplicată │
│pentru atribuirea contractului de │
│achiziţie publică; │
│- certificatele constatatoare cu │
│privire la îndeplinirea obligaţiilor │
│de plată a impozitelor, taxelor sau a │
│contribuţiilor la bugetul general │
│consolidat (buget local, buget de stat│
│etc.), la momentul prezentării; │
│documentele se vor prezintă în │
│original sau copie certificată │
│“conform cu originalul” şi vor │
│demonstra că operatorul economic nu │
│are datorii scadente la nivelul lunii │
│anterioare celei în care este prevăzut│
│termenul limită de depunere a ofertei;│
│prevederile art. 165 din Legea nr. 98/│
│2016, cu modificările şi completările │
│ulterioare, se aplică în mod │
│corespunzător; certificatele trebuie │
│să ateste lipsa datoriilor restante cu│
│privire la plata impozitelor şi a │
│asigurărilor sociale, la momentul │
│prezentării acestora; │
│- cazierul judiciar al operatorului │
│economic şi al membrilor organului de │
│administrare, de conducere sau de │
│supraveghere al respectivului operator│
│economic, sau a celor ce au putere de │
│reprezentare, de decizie sau de │
│control în cadrul acestuia, aşa cum │
│rezultă din certificatul constatator │
│emis de Oficiul Naţional al │
│Registrului Comerţului/actul │
│constitutiv al societăţii; documentele│
│vor fi valabile la data limită de │
│depunere a ofertei şi vor fi │
│prezentate în original sau copie │
│lizibilă, cu menţiunea „conform cu │
│originalul”; │
│- după caz, documente prin care se │
│demonstrează faptul că operatorul │
│economic poate beneficia de derogările│
│prevăzute la art. 166 alin. (2), art. │
│167 alin. (2) şi art. 1 din Legea nr. │
│98/2016, cu modificările şi │
│completările ulterioare; │
│- alte documente edificatoare, după │
│caz; │
│Pentru persoanele fizice/ juridice │
│străine se consideră edificatoare │
│documente echivalente emise de │
│autorităţile din ţara de origine. │
│Toate documentele justificative │
│trebuie să fie valabile la momentul │
│prezentării. │
│Documentele emise în altă limbă decât │
│limba română trebuie să fie însoţite │
│de traducerea autorizată în limba │
│română. │
│Toate documentele vor avea, pe lângă │
│semnătură, menţionat în clar numele │
│complet al persoanei semnatare. │
│Atenţie, nu se folosesc prescurtări. │
│Documentele pentru care nu este │
│prevăzută o perioadă de valabilitate │
│stablită de lege nu vor fi mai vechi │
│de 60 de zile calculate până la data │
│deschiderii ofertelor. │
├──────────────────────────────────────┤
│4.1. b) Capacitatea de exercitare a │
│activităţii profesionale │
│Informaţii şi formalităţi necesare │
│pentru evaluarea respectării │
│cerinţelor menţionate: │
├──────────────────────────────────────┤
│Autoritatea contractantă solicită ca │
│operatorii economici ce depun ofertă │
│să dovedească o formă de înregistrare │
│în condiţiile legii în ţara de │
│rezidenţă, din care să reiasă că │
│operatorul economic este legal │
│constituit, că nu se află în niciuna │
│dintre situaţiile de anulare a │
│constituirii, precum şi faptul că are │
│capacitatea profesională de a realiza │
│activităţile care fac obiectul │
│contractului. │
│Documentele justificative care │
│probează îndeplinirea cerinţei, │
│respectiv: │
│- certificat constatator emis de │
│Oficiul Naţional al Registrului │
│Comerţului, din care să rezulte ca │
│medicii veterinari sunt acţionari │
│majoritari, emis cu cel mult 30 de │
│zile înainte de data - limită de │
│depunere a ofertelor (pentru persoane │
│juridice); │
│- certificatul de înregistrare în │
│registrul unic al cabinetelor │
│medical-veterinare, cu sau fără │
│personalitate juridică, eliberat în │
│vederea funcţionării unităţii medicale│
│veterinare în care se desfăşoară │
│activităţi de asistenţă (pentru │
│persoane fizice/persoane juridice); │
│- certificatul de înregistrare fiscală│
│/codul unic de înregistrare. │
│Autoritatea contractantă solicită │
│prezentarea certificatului constatator│
│emis de Oficiul Naţional al │
│Registrului Comerţului, care să ateste│
│că obiectul contractului are │
│corespondent în codul CAEN. │
│Certificatul constatator trebuie să │
│certifice faptul că societatea │
│comercială aparţine categoriei │
│profesionale impuse de îndeplinirea │
│contractului, respectiv are activitate│
│corespunzătoare obiectului achiziţiei │
│publice (activitatea principală să │
│cuprindă codul CAEN ce corespunde │
│activităţilor sanitar - veterinare) │
│Informaţiile cuprinse în certificatul │
│constatator trebuie să fie reale/ │
│valabile la data prezentării. │
│Pentru persoane juridice/fizice │
│străine: │
│Documente edificatoare (traduse si │
│legalizate) care să dovedească o formă│
│de înregistrare ca persoană juridică │
│în conformitate cu prevederile legale │
│din ţara în care ofertantul este │
│rezident. │
│Acte (original si copie) din care să │
│rezulte calitatea de operator economic│
│autorizat şi înregistrat: statutul │
│legal, locul de înregistrare şi │
│obiectul de activitate, emise de │
│organisme competente din ţara de │
│origine a ofertantului. │
├──────────────────────────────────────┤
│4.1.c) Alte condiţii: │
│Autoritatea contractantă va exclude │
│din procedura de atribuire a │
│acordului- cadru orice operator │
│economic care: │
│1. nu deţine unitatea medicală │
│veterinară în care se desfăşoară │
│activităţi de asistenţă, prin care se │
│asigură executarea acordului-cadru de │
│servicii şi a contractelor subsecvente│
│acestuia, pe raza circumscripţiei │
│sanitar-veterinare – CSV sau intr-o │
│UAT plasată la maxim 30 de km de │
│oricare UAT din care este constituită │
│CSV pentru care se încheie │
│acordul-cadru de servicii. │
│Modul de îndeplinire a condiţiei – se │
│va prezenta declaraţie pe propria │
│răspundere conform Formularul nr. 16. │
│2. nu îndeplineşte condiţia prevăzută │
│la art. 15 alin. (9) din Ordonanţa │
│Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu │
│modificări şi completări prin Legea │
│nr. 215/2004, cu modificările şi │
│completarile ulterioare, conform │
│căruia: Pentru realizarea │
│activităţilor prevăzute la alin. (2), │
│direcţiile sanitar-veterinare şi │
│pentru siguranţa alimentelor judeţene,│
│respectiv a municipiului Bucureşti, │
│încheie acorduri – cadru de servicii │
│cu medicii veterinari, organizaţi în │
│condiţiile legii, cu societăţile │
│reglementate ţn baza Legii │
│societatilor nr. 31/1990, republicată,│
│cu modificările şi completările │
│ulterioare, în care actionariatul │
│majoritar este deţinut de către medici│
│veterinari pe toată durata de execuţie│
│a contractului. │
│Modul de îndeplinire a condiţiei – se │
│va prezenta declaraţie pe proprie │
│răspundere- conform Formularul nr. 15.│
│3. se află în una din situaţiile │
│prevăzute la alin. (2) al art. 19 din │
│anexa nr. 2^1 la Ordonanţa Guvernului │
│nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi│
│completări prin Legea nr. 215/2004, cu│
│modificările şi completările │
│ulterioare, respectiv: │
│a) medicul veterinar titular nu poate │
│participa concomitent în mai mult de │
│două acorduri-cadru de servicii, în │
│această calitate │
│b) cabinetele madical-veterinare │
│asociate nu pot fi parte concomitent │
│în mai mult de două contracte │
│c) societăţile prevăzute de Legea │
│societatilor nr. 31/1990, republicată,│
│cu modificările şi completările │
│ulterioare, nu pot fi parte │
│concomitent în mai mult de două │
│acorduri-cadru de servicii. │
│d) medicii veterinari asociaţi în │
│cadrul cabinetelor medical-veterinare │
│asociate, respectiv asociaţii │
│societatilor prevăzute de Legea │
│societatilor nr. 31/1990, republicată,│
│cu modificările şi completările │
│ulterioare, nu pot participa │
│concomitent lîn mai mult de două │
│acorduri-cadru de servicii. │
│Modul de îndeplinire a condiţiei – se │
│va prezenta Formularul nr. 11. │
│4. medicul veterinar titular unităţii │
│medical – veterinare în care se │
│desfăşoară activităţi de asistenţă, │
│prin care se derulează acordul-cadru │
│de servicii şi contractele subsecvente│
│acestuia, nu îndeplineşte una din │
│condiţiile stabilite la alin. (3) al │
│art. 19 din anexa 2^1 la Ordonanţa │
│Guvernului nr. 42/2004, aprobată prin │
│Legea nr. 215/2004 cu modificările şi │
│completările ulterioare, respectiv: │
│a) nu deţine atestat de liberă │
│practică medicală veterinară valid │
│b) nu se regăseşte în Registrul unic │
│al cabinetelor medical-veterinare, cu │
│sau fără personalitate juridică, în │
│calitate de medic veterinar titular al│
│entităţii prestatoare │
│c) nu desfăşoară în cadrul unităţii │
│medicale veterinare prin care se │
│furnizează activităţile de asistenţă │
│contractate, cel puţin un program │
│zilnic de opt ore, cu excepţia zilelor│
│de sâmbătă şi duminică şi a │
│sărbătorilor legale; │
│d) este sub incidenţa unei sancţiuni │
│de suspendare sau de interzicere a │
│exercitării profesiei; │
│e) nu deţine punctajul necesar, la zi,│
│în ceea ce priveşte pregătirea │
│profesională continuă. │
│Modul de îndeplinire a condiţiei - se │
│va prezenta Formularul nr. 16. │
├──────────────────────────────────────┤
│Nota: Documentele emise în altă limbă │
│decât limba română trebuie să fie │
│însoţite de traducerea autorizată în │
│limba română. Toate documentele vor │
│avea, pe lângă semnătură, menţionat în│
│clar numele complet al persoanei │
│semnatare. │
│Atenţie, nu se folosesc prescurtări. │
│Documentele emise de autorităţile │
│competente vor fi valabile la data │
│deschiderii ofertelor. Documentele │
│pentru care nu este prevăzută o │
│perioadă de valabilitate stablită de │
│lege nu vor fi mai vechi de 60 de zile│
│calculate până la data deschiderii │
│ofertelor. │
└──────────────────────────────────────┘


    4.2. CAPACITATEA ECONOMICĂ ŞI FINANCIARĂ

┌───────────────────────┬──────────────┐
│Informaţii şi/sau nivel│ │
│(uri) minim(e) necesare│Modalitatea de│
│pentru evaluarea │îndeplinire │
│respectării cerinţelor │ │
│mentionate │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │Ofertantul va │
│Fişa de identificare │prezenta │
│financiară şi │Formularul nr.│
│informaţii generale. │7 şi │
│ │Formularul nr.│
│ │10. │
├───────────────────────┴──────────────┤
│Nota: Toate documentele vor avea, pe │
│lângă semnătură menţionat în clar │
│numele întreg al persoanei semnatare. │
│Atenţie, nu se folosesc prescurtări. │
└──────────────────────────────────────┘


    4.3. CAPACITATEA TEHNICĂ ŞI/SAU PROFESIONALĂ

┌───────────────────────┬──────────────┐
│Informaţii şi/sau nivel│ │
│(uri) minim(e) necesare│Modalitatea de│
│pentru evaluarea │îndeplinire │
│respectării cerinţelor │ │
│menţionate │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Declaraţie prin care │ │
│ofertantul să │ │
│dovedească faptul că la│ │
│elaborarea ofertei, a │ │
│ţinut cont de │ │
│obligaţiile referitoare│ │
│la condiţiile de muncă │ │
│si protecţia muncii, │ │
│respectiv de mediu care│Ofertantul va │
│sunt la nivel naţional,│prezenta │
│precum şi că le va │Formularul nr.│
│respecta pe parcursul │8, Document │
│îndeplinirii │semnat, │
│contractelor │stampilat şi │
│subsecvente de prestări│înregistrat, │
│servicii. │valabil la │
│Informaţii detaliate │data depunerii│
│privind conformitatea │ofertelor. │
│cu reglementările care │ │
│sunt în vigoare la │ │
│nivel naţional se │ │
│referă la condiţiile de│ │
│muncă şi protecţia │ │
│muncii, securităţii şi │ │
│sănătăţii în muncă, cât│ │
│şi norme P.S.I, │ │
│respectiv de mediu. │ │
└───────────────────────┴──────────────┘


    4.4. CAPACITATEA DE ASIGURARE A STANDARDELOR DE CALITATE ŞI DE PROTECŢIE A MEDIULUI
    4.5. DEPOZITE VALORICE ŞI GARANŢII SOLICITATE
    4.5.a) Garanţie de participare:
        Garanţia de participare se constituie prin virament bancar în contul ......... - deschis la sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, în cuantum de 1% din valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent, respectiv ......... lei şi va fi valabilă pentru o perioadă de ........ de zile de la data - limită de depunere a ofertelor.
        Ţinând cont de termenele alocate tranzacţiilor interbancare, operatorii economici vor lua toate măsurile ce se impun astfel încât, la data deschiderii ofertelor, autoritatea contractantă să poată verifica îndeplinirea condiţiei privind constituirea garanţiei de participare.
        În cazul în care valoarea garanţiei de participare este mai mică de 5000 lei şi numai dacă în documentaţia de atribuire este prevăzută aceasta posibilitate, garanţia de participare se poate constitui şi prin depunerea la casieria autorităţii contractante a unei sume în numerar.
        Garanţia trebuie să fie irevocabilă.
        Autoritatea contractantă are obligaţia de a reţine garanţia de participare atunci când ofertantul se află în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
    b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze cordul - cadru în perioada de valabilitate a ofertei.

        Garanţia de participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, se restituie de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării acordului - cadru.
        Garanţia de participare, constituită de ofertanţii a căror oferta nu a fost stabilită câştigătoare, se restituie de către autoritatea contractantă după semnarea acordului - cadru cu ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată câştigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data semnării acordului - cadru cu ofertantul declarat câştigător.
        În cazul în care autoritatea contractantă se află în situaţia de a anula procedura de atribuire, garanţia de participare se restituie după data expirării termenului de depunere a unei contestaţii cu privire la aceasta decizie, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la aceasta dată.
        După primirea comunicării privind rezultatul procedurii, ofertanţii ale căror oferte au fost declarate necâştigătoare au dreptul de a obţine eliberarea garanţiei de participare înainte de expirarea perioadei de trei zile, dacă transmit autorităţii contractante o solicitare în acest sens. Autoritatea contractantă are obligaţia de a restitui garanţia de participare în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări în acest sens.

    4.5.b) Garanţie de bună execuţie:
        Garanţia de bună execuţie, în cuantum de 3% din preţul contractului subsecvent, fără TVA, se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului subsecvent, prin virament bancar în contul ........ - deschis la ........ sau
     printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii.
        În cazul în care, pe parcursul executării contractului de achiziţie publică, se suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contactului subsecvent.
        Garanţia de bună execuţie devine anexă la contractual subsecvent. Garanţia trebuie să fie irevocabilă.
        În cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei, autoritatea contractantă are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.
        Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză, raportat la restul rămas de executat.
        Autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate prin contractul subsecvent respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.


    4.6. CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

┌──────────────────────────────────────┐
│Prestarea serviciilor în cauză este │
│rezervată unei anumite profesii DA ■ │
│NU □ │
│Dacă da, precizaţi actele cu putere de│
│lege şi actele administrative │
│aplicabile: │
│În temeiul art. 15 alin. (2) din │
│Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 │
│privind organizarea activităţii │
│sanitar - veterinare şi pentru │
│siguranţa alimentelor, aprobată cu │
│modificări şi completări prin Legea │
│nr. 215/2004, cu modificările şi │
│completările ulterioare, al art. 4 din│
│Legea nr. 160/1998 pentru organizarea │
│şi exercitarea profesiunii de medic │
│veterinar, republicată, cu │
│modificările şi completările │
│ulterioare. │
└──────────────────────────────────────┘


    5. PREZENTAREA OFERTEI

┌────────────────┬─────────────────────┐
│ │Limba română. │
│ │Orice document │
│5.1. Limba de │redactat într-o limbă│
│redactare a │străină va fi însoţit│
│ofertei │de o traducere │
│ │autorizată în limba │
│ │română. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │......... zile de la │
│ │data limită de │
│ │depunere a ofertelor.│
│5.2. Perioada de│Orice ofertă valabilă│
│valabilitate a │pentru o perioadă mai│
│ofertei │mică decât aceasta va│
│ │fi respinsă de │
│ │comisia de evaluare │
│ │ca inadmisibilă. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Propunerea tehnica va│
│ │fi elaborată │
│ │punctual, sub forma │
│ │de tabel de │
│ │conformitate în care │
│ │va fi înscris, în │
│ │partea stângă, │
│ │cerinţele tehnice din│
│ │caietul de sarcini │
│ │iar, în partea │
│ │dreaptă, modul │
│ │concret de │
│ │îndeplinire a │
│ │cerinţelor din │
│ │caietul de sarcini │
│ │(comentariul │
│ │ofertantului), │
│ │prezentate cât mai │
│ │detaliat, care să │
│ │demonstreze │
│ │corespondenţa │
│ │propunerii tehnice cu│
│ │cerinţele continute │
│ │în caietul de │
│ │sarcini. │
│ │Propunerea tehnică va│
│ │fi întocmită cu │
│ │respectarea strictă a│
│ │cerinţelor din │
│ │anunţul de │
│ │participare şi a │
│ │specificaţiilor din │
│ │caietul de sarcini. │
│ │Propuneri cu privire │
│ │la clauzele │
│ │contractului şi │
│ │eventualele propuneri│
│ │cu privire la │
│ │clauzele specifice │
│ │contractuale se vor │
│ │formula în scris sub │
│ │formă de clarificări,│
│ │înainte de depunerea │
│ │ofertei. │
│5.4. Modul de │Oferta trebuie să fie│
│prezentare a │semnată, pe propria │
│propunerii │răspundere, de către │
│tehnice │ofertant sau de către│
│ │o persoană │
│ │împuternicită legal │
│ │de către acesta. │
│ │Oferta va fi │
│ │considerată │
│ │neconformă dacă │
│ │propunerea tehnică nu│
│ │respectă caietul de │
│ │sarcini. │
│ │Propunerea tehnică │
│ │constă în: │
│ │Toate documentele, │
│ │declaraţiile, │
│ │formularele, anexele,│
│ │etc. prevăzute în │
│ │prezentul Anunţ de │
│ │participare şi în │
│ │documentaţia de │
│ │atribuire. │
│ │Descriere detaliată a│
│ │serviciilor în │
│ │conformitate cu │
│ │cerinţele din caietul│
│ │de sarcini din │
│ │documentaţia de │
│ │atribuire. │
│ │Declaraţie privind │
│ │conformitatea cu │
│ │specificaţiile │
│ │tehnice ale caietului│
│ │de sarcini, conform │
│ │Formularului nr. 9. │
│ │Propunerea tehnică se│
│ │va elabora cu │
│ │respectarea în │
│ │totalitate a │
│ │cerinţelor din │
│ │caietul de sarcini │
│ │din documentaţia de │
│ │atribuire, inclusiv │
│ │prin completarea │
│ │Formularului nr. 16 │
│ │şi Formularului nr. │
│ │17. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Propunerea financiară│
│ │se elaborează conform│
│ │Formularului nr. 12 │
│ │(Formularul de │
│ │ofertă) - şi anexei │
│ │la acest formular - │
│ │centralizator al │
│5.6. Modul de │propunerii financiare│
│prezentare a │din documentaţia de │
│propunerii │atribuire, care va │
│financiare │cuprinde valoarea │
│ │totală maximă, a │
│ │acordului cadru, în │
│ │lei, fără T.V.A., │
│ │valoarea T.V.A. │
│ │aferentă pentru │
│ │serviciile │
│ │solicitate. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Ofertantul trebuie să│
│ │prezinte un exemplar │
│ │al ofertei şi câte un│
│ │exemplar al │
│ │documentelor care o │
│ │însoţesc, în original│
│ │şi (una) copie, plus │
│ │o variantă scanată, │
│ │pe suport electronic.│
│ │Ordinea din fiecare │
│ │exemplar al ofertei │
│ │va trebui să fie după│
│ │cum urmează: │
│ │- declaraţii/ │
│ │documente de │
│ │calificare şi │
│ │selecţie; │
│ │- propunerea tehnică;│
│ │- propunerea │
│ │financiară. │
│ │În eventualitatea │
│ │unei discrepanţe │
│ │între original şi │
│ │copii va prevala │
│ │originalul. │
│ │Originalul şi copiile│
│ │trebuie tipărite sau │
│ │scrise cu cerneală │
│ │neradiabilă şi vor fi│
│ │semnate pe fiecare │
│ │pagină de │
│ │reprezentantul/ │
│ │reprezentanţii │
│ │autorizaţi │
│ │corespunzător să │
│ │angajeze ofertantul │
│ │în contract. │
│ │Întreaga ofertă va │
│ │fi: │
│ │semnată şi ştampilată│
│ │pe fiecare pagină şi │
│ │numerotată crescător │
│ │de la prima până la │
│ │ultima pagină, pe │
│ │aceasta din urmă │
│5.7. Modul de │fiind trecută │
│prezentare a │menţiunea „ULTIMA │
│ofertei │PAGINĂ”. │
│ │În cazul documentelor│
│ │emise de instituţii/ │
│ │organisme oficiale │
│ │abilitate în acest │
│ │sens, documentele │
│ │respective trebuie să│
│ │fie semnate şi │
│ │parafate conform │
│ │prevederilor legale. │
│ │Oferta va conţine în │
│ │mod obligatoriu un │
│ │OPIS al documentelor │
│ │care se depun. │
│ │Orice ştersătură, │
│ │adăugare, │
│ │interliniere sau │
│ │scris peste cel │
│ │dinainte sunt valide │
│ │doar dacă sunt vizate│
│ │de către persoana/ │
│ │persoanele autorizată│
│ │/autorizate să │
│ │semneze oferta. │
│ │Documentele de │
│ │participare la │
│ │licitaţie se primesc │
│ │de Autoritatea │
│ │Contractantă nunai │
│ │dacă sunt intacte, │
│ │sigilate şi se │
│ │păstrează de aceasta,│
│ │până la data şi ora │
│ │deschiderii │
│ │licitaţiei. │
│ │Numărul de exemplare │
│ │1 Original │
│ │1 (una) Copie şi │
│ │1 suport electronic │
│ │cu oferta │
│ │Adresa la care se │
│ │depune oferta - │
│ │Direcţia Sanitar - │
│ │Veterinară şi pentru │
│ │Siguranţa Alimentelor│
│ │.... la Registratură.│
├────────────────┼─────────────────────┤
│5.8. Data limita│.............. ora │
│de depunere a │............. │
│ofertelor │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Ofertantul trebuie să│
│ │sigileze originalul │
│ │împreună cu suportul │
│ │electronic şi copia │
│ │în plicuri/pachete │
│ │separate, marcând │
│ │corespunzător │
│ │plicurile/pachetele │
│ │„ORIGINAL” şi │
│ │„COPIE”. │
│ │Plicurile/pachetele │
│ │se vor introduce │
│ │într-un colet │
│ │exterior, închis │
│ │corespunzător şi │
│ │netransparent. │
│ │Coletul exterior │
│ │trebuie să fie marcat│
│ │cu denumirea, numărul│
│ │de telefon şi adresa │
│ │ofertantului, pentru │
│ │a permite returnarea │
│ │ofertei fără a fi │
│ │deschisă, în cazul în│
│ │care oferta │
│ │respectivă este │
│ │declarată întârziată.│
│ │Propunerea │
│ │financiară, │
│ │propunerea tehnică, │
│ │declaratii/documente │
│ │de calificare si │
│ │selecţie, după caz, │
│ │vor fi îndosariate si│
│ │se vor introduce în │
│ │acelaşi plic/pachet │
│ │sigilat. │
│ │Coletul exterior care│
│ │conţine │
│ │originalul+oferta pe │
│ │suport electronic şi │
│ │copia trebuie să fie │
│ │marcat cu adresa │
│5.9. Sigilarea │Autorităţii │
│şi marcarea │Contractante şi cu │
│ofertei │inscripţia : „A NU SE│
│ │DESCHIDE ÎNAINTE DE │
│ │DATA DE ......... ora│
│ │..........” precum şi│
│ │denumirea │
│ │contractului de │
│ │achiziţie publică, │
│ │denumirea │
│ │ofertantului şi │
│ │adresa acestuia şi a │
│ │lotului pentru care │
│ │depune oferta. │
│ │Dacă plicul exterior │
│ │nu este marcat │
│ │conform prevederilor │
│ │de mai sus, │
│ │autoritatea │
│ │contractantă nu îşi │
│ │asumă nicio │
│ │responsabilitate │
│ │pentru pierderea │
│ │ofertei. │
│ │Documentele care │
│ │însoţesc oferta şi nu│
│ │trebuie incluse în │
│ │pachetul sigilat │
│ │sunt: │
│ │Scrisoarea de │
│ │înaintare (Formularul│
│ │nr. 1); │
│ │împuternicire │
│ │(Formularul nr. 2) │
│ │împreună cu o copie │
│ │după Cartea de │
│ │Identitate a │
│ │persoanei care │
│ │reprezintă │
│ │societatea; │
│ │Scrisoarea de │
│ │Garanţie de │
│ │participare │
│ │(Formularul nr. 3)/ │
│ │dovada constituirii │
│ │garanţiei de │
│ │participare. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Orice ofertant are │
│ │dreptul de a-şi │
│ │modifica sau a-şi │
│ │retrage oferta numai │
│ │înainte de data │
│ │limită stabilită │
│ │pentru depunerea │
│ │ofertelor şi numai │
│ │printr-o solicitare │
│ │scrisă în acest sens.│
│ │În cazul în care │
│ │ofertantul doreşte să│
│ │opereze modificări în│
│ │oferta deja depusă, │
│ │acesta are obligaţia │
│ │de a asigura primirea│
│ │şi înregistrarea │
│ │modificărilor │
│ │respective de către │
│ │Autoritatea │
│ │Contractantă până la │
│ │data limită pentru │
│ │depunerea ofertelor. │
│5.10. │Pentru a fi │
│Posibilitatea │considerate parte a │
│retragerii sau │ofertei modificările │
│modificării │trebuie prezentate în│
│ofertei │conformitate cu │
│ │prevederile de la 5.7│
│ │cu amendamentul că pe│
│ │plicul exterior se va│
│ │marca, în mod │
│ │obligatoriu, şi │
│ │inscripţia │
│ │„MODIFICĂRI”. │
│ │Ofertantul nu are │
│ │dreptul de a-şi │
│ │retrage sau a-şi │
│ │modifica oferta după │
│ │expirarea datei │
│ │limită pentru │
│ │depunerea ofertelor, │
│ │sub sancţiunea │
│ │excluderii acestuia │
│ │de la procedura │
│ │pentru atribuirea │
│ │contractului de │
│ │achiziţie publică şi │
│ │a executării │
│ │garanţiei de │
│ │participare. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Oferta care este │
│ │depusă/transmisă la o│
│ │altă adresă a │
│ │autorităţii │
│ │contractante decât │
│ │cea stabilită în │
│ │anunţul de │
│5.11. Oferte │participare ori care │
│întârziate │este primită de către│
│ │autoritatea │
│ │contractantă după │
│ │expirarea datei şi a │
│ │orei limită pentru │
│ │depunere, se │
│ │returnează │
│ │nedeschisă. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │La data, ora şi locul│
│ │stabilite în │
│ │documentaţia de │
│ │atribuire. │
│ │Modul de lucru al │
│ │comisiei de evaluare │
│ │se va desfăşura în │
│ │conformitate cu │
│ │prevederile │
│ │procedurii proprii a │
│ │DSVSA ...... │
│ │În cadrul şedinţei de│
│ │deschidere a │
│ │ofertelor nu este │
│ │permisă respingerea │
│ │vreunei oferte, cu │
│ │excepţia celor pentru│
│ │care nu a fost │
│ │prezentată dovada[C1]│
│ │constituirii │
│ │garanţiei de │
│ │participare. │
│ │Şedinţa de deschidere│
│ │se finalizează │
│ │printr-un │
│ │proces-verbal semnat │
│ │de membrii comisiei │
│ │de evaluare şi de │
│ │reprezentanţii legali│
│ │/împuterniciţi ai │
│ │operatorilor │
│ │economici prezenţi la│
│ │şedinţă, în care se │
│ │consemnează modul de │
│ │desfăşurare a │
│ │şedinţei respective, │
│5.12.Deschiderea│aspectele formale │
│ofertelor │constatate la │
│ │deschiderca │
│ │ofertelor, │
│ │consemnându-se, │
│ │totodată, lista │
│ │documentelor depuse │
│ │de operatorul │
│ │economic. │
│ │Autoritatea │
│ │contractantă va │
│ │înmâna/transmite un │
│ │exemplar al │
│ │procesului - verbal │
│ │tuturor operatorilor │
│ │economici │
│ │participanţi la │
│ │procedura de │
│ │atribuire, în cel │
│ │mult o zi lucrătoare │
│ │de la deschidere, │
│ │indiferent dacă │
│ │aceştia au fost sau │
│ │nu prezenţi la │
│ │şedinţa respectivă. │
│ │Orice decizie cu │
│ │privire la │
│ │calificarea │
│ │ofertantului, la │
│ │evaluarea ofertelor, │
│ │la stabilirea ofertei│
│ │câştigătoare, se │
│ │adoptă de către │
│ │comisia de evaluare │
│ │în cadrul unor │
│ │şedinţe ulterioare │
│ │şedinţei de │
│ │deschidere a │
│ │ofertelor. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Ofertantul va suporta│
│ │toate costurile │
│ │asociate colaborării │
│5.13. Costul │şi prezentării │
│asociat │ofertei sale, precum │
│elaborării şi │şi documentelor care │
│prezentării │o însoţesc, iar │
│ofertei │Autoritatea │
│ │Contractantă nu va fi│
│ │responsabilă sau │
│ │răspunzătoare pentru │
│ │costurile respective.│
└────────────────┴─────────────────────┘


    6. ATRIBUIREA ACORDULUI - CADRU

┌──────────────────────────────────────┐
│6.1. Autoritatea contractantă îşi │
│rezervă dreptul de a accepta sau │
│respinge orice ofertă şi/sau să │
│anuleze întreaga procedură de │
│atribuire, cu o motivare ce respectă │
│procedura proprie. │
│În situaţia în care pe durata de │
│valabilitate a prezentului acord - │
│cadru, promitentul - prestator nu va │
│primi solicitări pentru prestarea de │
│servicii din partea promitentului - │
│achizitor, datorate modificărilor │
│legislative intervenite, promitentul -│
│prestator nu va ridica pretenţii şi nu│
│va solicita despăgubiri în legătură cu│
│acest fapt. În acest sens, promitentul│
│- achizitor nu va avea nici o │
│obligaţie faţă de promitentul - │
│prestator, prezentul acord - cadru │
│încetând de drept, fără necesitatea │
│unei alte formalităţi şi fără │
│intervenţia vreunei autorităţi sau │
│instanţe de judecată, la expirarea │
│perioadei de valabilitate a acestuia. │
└──────────────────────────────────────┘


┌─────────────┬────────────────────────┐
│ │Ofertantul îşi asumă │
│ │răspunderea exclusivă │
│ │pentru legalitatea şi │
│ │autenticitatea tuturor │
│ │documentelor prezentate │
│ │în original şi/sau copie│
│6.2.Prezumţia│în vederea participării │
│de legalitate│la procedură. Analizarea│
│şi │documentelor prezentate │
│autenticitate│de ofertanţi de către │
│a │comisia de evaluare nu │
│documentelor │angajează din partea │
│prezentate. │acesteia nicio │
│ │răspundere sau obligaţie│
│ │faţă de acceptarea │
│ │acestora ca fiind │
│ │autentice sau legale şi │
│ │nu înlătură răspunderea │
│ │exclusivă a ofertantului│
│ │sub acest aspect. │
└─────────────┴────────────────────────┘


    7. Informaţii suplimentare

┌──────────────────────────────────────┐
│1. Ţinând cont de termenele alocate │
│tranzacţiilor interbancare, operatorul│
│economic va lua toate măsurile ce se │
│impun astfel încât, la data │
│deschiderii ofertei, autoritatea │
│contractantă să poată verifica │
│îndeplinirea condiţiei privind │
│constituirea garanţiei de participare.│
│2. Solicitările de clarificări, │
│răspunsurile la solicitările de │
│clarificări, precum şi comunicările │
│privind rezultatul procedurii vor fi │
│transmise prin e-mail la adresa pusă │
│la dispoziţie autorităţii contractante│
│de operatorul economic. │
│3. Informaţii privind reglementările │
│în vigoare referitoare la protecţia │
│mediului pot fi obţine de la Agenţia │
│Naţională pentru Protecţia Mediului, │
│cu sediul în Splaiul Independenţei, │
│nr. 294, corp B, sector 6, Bucureşti, │
│tel. 021.207.11.01, e-mail: │
│office@anpm.ro. │
│4. Informaţii privind reglementările │
│în vigoare referitoare la impozitare │
│pot fi obţinute de la Agenţia │
│Naţională de Administrare Fiscală, cu │
│sediul în str. Apolodor nr. 17, sector│
│5, Bucureşti, tel. 021.387.10.00. │
│5. Informaţii privind reglementările │
│în vigoare referitoare la protecţia │
│muncii pot fi obţinute de la Inspecţia│
│Muncii, cu sediul în str. Matei │
│Voievod nr. 14, sector 2, Bucureşti, │
│tel: 021.302.70.86, e- mail: │
│comunicare@inspectiamuncii.ro. │
│6. Informaţii privind reglementările │
│în vigoare referitoare la protecţia │
│datelor cu caracter personal pot fi │
│obţinute de la Autoritatea Naţională │
│de Supraveghere a Datelor cu Caracter │
│Personal ...... │
└──────────────────────────────────────┘


    8. Proceduri de contestare

┌────────────────────────────────────────┐
│8.1. Organismul de soluţionare a │
│contestaţiilor │
├────────────────────────────────────────┤
│Denumire oficială: Consiliul National de│
│Soluţionare a Contestaţiilor │
├────────────────────────────────────────┤
│Adresă: str. Stavropoleos, nr. 6, sector│
│3 │
├───────────┬───────┬────────────────────┤
│Localitate:│Cod │ │
│Bucureşti │poştal:│Ţară: România │
│ │030084 │ │
├───────────┴───────┼────────────────────┤
│E-mail: │Telefon:+40213104641│
│office@cnsc.ro │ │
├───────────────────┼────────────────────┤
│Adresă internet: │Fax:+40213104641/ │
│(URL) www.cnsc.ro │+40218900745 │
├───────────────────┴────────────────────┤
│8.2. Organismul competent pentru │
│procedurile de miniere: - │
├────────────────────────────────────────┤
│Denumire oficială: │
├────────────────────────────────────────┤
│Adresă: │
├───────────┬───────┬────────────────────┤
│Localitate:│Cod │Ţară: │
│ │poştal:│ │
├───────────┴───────┼────────────────────┤
│E-mail: │Telefon: │
├───────────────────┼────────────────────┤
│Adresă internet: │Fax: │
│(URL) │ │
├───────────────────┴────────────────────┤
│8.3. Procedura de contestare │
│Precizări privind termenul (tarmenele) │
│pentru procedurile de contestare: │
│conform prevederilor Legii nr. 101/2016 │
│privind remediile şi căile de atac în │
│materie de atribuire a contractelor de │
│achiziţie publică, a contractelor │
│sectoriale şi a contractelor de │
│concesiune de lucrări şi concesiune de │
│servicii, precum şi pentru organizarea │
│şi funcţionarea Consiliului Naţional de │
│Soluţionare a Contestaţiilor, cu │
│modificările şi completările ulterioare.│
├────────────────────────────────────────┤
│8.4. Serviciul de la care se pot obţine │
│informaţii privind procedura de │
│contestare │
├────────────────────────────────────────┤
│Denumire oficială: │
├────────────────────────────────────────┤
│Adresă: │
├───────────┬───────┬────────────────────┤
│Localitate:│Cod │Ţară: România │
│ │poştal:│ │
├───────────┴───────┼────────────────────┤
│E-mail: │Telefon: │
├───────────────────┼────────────────────┤
│Adresă internet │Fax: │
│(URL) │ │
└───────────────────┴────────────────────┘


    9. SEMNAREA ACORDULUI - CADRU

┌──────────────────────────────────────┐
│Autoritatea contractantă are dreptul │
│de a încheia acordul - cadru, numai │
│după împlinirea termenului prevăzut la│
│art. 59 din Legea nr. 101/2016, cu │
│modificările şi completările │
│ulterioare │
│Anunţul de atribuire va fi publicat la│
│adresa de internet: www.e-licitatie.ro│
└──────────────────────────────────────┘


    SECŢIUNEA III
    Caietul de sarcini - Servicii sanitar - veterinare
                                    CAIET de SARCINI
                             SERVICII SANITAR - VETERINARE
                       Pentru Circumscripţia Sanitar - Veterinară
              [se introduce denumirea circumscripţiei sanitar - veterinare]

    Preambul
        Prezentul model este aplicabil caietelor de sarcini ca parte a documentaţiei de atribuire a acordurilor - cadru de servicii sanitar - veterinare, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu celelalte acte administrative adoptate/emise în aplicarea acesteia, servicii sociale specifice incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    1. Introducere
        În cadrul acestei proceduri, Direcţia Sanitar - Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor [se introduce denumirea autorităţii contractante] îndeplineşte rolul de Autoritate Contractantă, respectiv promitent - achizitor/achizitor în cadrul acordului - cadru/contractului subsecvent.
        Pentru scopul prezentei secţiuni a Documentaţiei de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini şi nespecificată explicit în alt capitol trebuie interpretată ca fiind menţionată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menţionată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.
        Cerinţele din caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale.

    2. Informaţii despre autoritatea Contractantă şi circumscripţia/circumscripţiile sanitar-veterinare, denumite în continuare CSV, care fac obiectul caietului de sarcini
        Direcţia Sanitar- Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ........ pune în aplicare, pe teritoriul de competenţă şi la nivelul CSV, programele naţionale stabilite de Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, programe destinate apărării sănătăţii animalelor şi realizarea siguranţei alimentelor, în deplină concordanţă cu legislaţia europeană din acest domeniu, programe realizate, la nivelul exploataţiilor nonprofesionale, prin intermediul medicilor veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legii.
        Pentru fiecare CSV identificată se va include o descriere ce va cuprinde, după caz, şi fără a se limita la:
        DATE TEHNICE REFERITOARE LA CSV ..........

        Efectivele de animale pe specii (cu prezentarea şi a numărului de unităţi vită mare, denumite în continuare U.V.M., pentru speciile la care este aplicabil): .......
        Numărul total de U.V.M.: ..........
        Situaţia epizootologică a localităţii:
        Personal sanitar - veterinar minim necesar pentru realizarea serviciilor (care include şi medicul veterinar titular): un nr. minim de ......, din care .... medici veterinari, respectiv ...... personal de specialitate - tehnician/asistent veterinar.

        Alte date tehnice ......

    3. Descrierea serviciilor solicitate a fi contractate
    3.1. Serviciile care urmează a fi contractate vizează activităţile sanitar - veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi alte acţiuni prevăzute în alte programe naţionale, pe care ANSVSA trebuie să le pună în aplicare, aprobate prin hotărâre a Guvernului, respectiv:
    A. Servicii de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului:
    1. Inspecţia animalelor şi a exploataţiilor nonprofesionale;
    2. examinare clinică a animalelor pentru suspiciunea bolilor majore:
    a) bovine;
    b) ecvidee;
    c) ovine, caprine;
    d) porcine;
    e) carnasiere,
    f) păsări;
    g) albine, viermi de mătase etc.;

    3. recoltări de probe de sânge pentru examene de laborator - serologice, hematologice, biochimice, virusologice, parazitologice etc.:
    a) animale mari;
    b) animale mici şi mijlocii cu excepţia porcinelor;
    c) porcine;
    d) păsări;
    e) alte specii;

    4. recoltarea probelor de organe, ţesuturi şi a altor probe pentru analize de laborator, efectuarea de necropsii la:
    a) animale mari;
    b) animale mici şi mijlocii;
    c) păsări;
    d) alte probe, inclusiv coprologice;

    5. activităţi de depistare prin examen alergic:
    a) tuberculinare test unic;
    b) TCS;
    c) maleinare;
    d) paratuberculinare;

    6. recoltare probe sanitaţie, apă, furaje;
    7. activităţi imunoprofilactice, conform Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, aprobat prin hotărâre a Guvernului:
    a) animale mari;
    b) ovine, caprine;
    c) porcine;
    d) carnasiere;
    e) păsări.

    8. lucrări de decontaminare, dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare şi de necesitate în exploataţiile nonprofesionale, în cadrul echipelor desemnate, în condiţiile legii, de către Autoritatea Contractantă sau de către centrul local pentru combaterea bolilor, cu asigurarea de către acestea a echipamentelor şi materialelor necesare;
    9. inspecţia animalelor în vederea certificării stării de sănătate a acestora, respectiv certificarea lor, cu aplicarea dispoziţiilor art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    10. acţiuni de consiliere a proprietarilor de animale în vederea comunicării informaţiilor privind lanţul alimentar, condiţiile de biosecuritate şi bunăstarea animalelor din exploataţiile nonprofesionale;
    11. catagrafia animalelor în situaţii de urgenţă, catagrafia păsărilor şi a animalelor pentru care nu sunt stabilite baze de date electronice din exploataţiile nonprofesionale la data de referinţă stabilită în vederea calculului de U.V.M. aferent circumscripţiilor sanitar - veterinare sau necesară pentru planificarea acţiunilor strategice contractate.

    B. Servicii de identificare şi înregistrare a animalelor şi a mişcării acestora, în condiţiile legii, precum şi de corectare a eventualelor erori sau neconformităţi generate de nerespectarea termenelor de înregistrare sau de greşeli de înregistrare:
    1. identificarea animalelor din speciile bovine, ovine, caprine şi porcine;
    2. identificarea şi înregistrarea exploataţiilor în care sunt ţinute sau deţinute animale;
    3. aplicarea crotaliilor auriculare sau a altor mijloace de identificare prevăzute de legislaţia specifică în vigoare la animalele identificate din speciile bovine, ovine, caprine şi porcine;
    4. înregistrarea efectivelor de animale identificate şi crotaliate din speciile bovine, ovine, caprine şi porcine în documentele de identificare tipărite şi, ulterior, în Baza Naţională de Date;
    5. înregistrarea mişcării animalelor şi a evenimentelor suferite de acestea, în documentele de mişcare sau de declarare eveniment tipărite şi, ulterior, în Baza Naţională de Date;
    6. corecţia eventualelor erori sau neconformităţi semnalate în Sistemul Naţional de Identificare şi înregistrare a Animalelor, denumit în SNIIA, în urma nerespectării termenelor de înregistrare sau a greşelilor de înregistrare imputabile prestatorului, conform procedurilor stabilite de ANSVSA.
        Ordinea realizării serviciilor de identificare şi înregistrare a animalelor şi a mişcării acestora, precum şi de corectare a eventualelor erori sau neconformităţi generate de nerespectarea termenelor de înregistrare sau de greşeli de înregistrare este următoarea: identificarea şi înregistrarea exploataţiei, identificarea animalului, înregistrarea datelor cu privire la animale în formularul de identificare şi, ulterior, în SNIIA, completarea şi înregistrarea în SNIIA a formularelor de mişcare sau de declarare eveniment pentru animalele aflate în exploataţiile din raza teritoriala a CSV ......... ; corecţia eventualelor erori sau neconformităţi semnalate în SNIIA în urma nerespectării termenelor de înregistrare sau a greşelilor de înregistrare imputabile prestatorului.


    3.2. Evidenţe sanitar - veterinare, documente financiar - contabile şi documente privind decontarea
    3.2.1. Prestatorul trebuie să justifice serviciile sanitar - veterinare realizate prin următoarele, fără a se limita la:
    1. situaţia efectivului de animale;
    2. registrul de consultaţii şi de tratament;
    3. cerere de analiză a probelor prelevate pentru examene de laborator;
    4. proces - verbal de efectuare a acţiunilor sanitar-veterinare conform prevederilor legale în vigoare;
    5. tabel privind efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare conform prevederilor legale în vigoare;
    6. sinteză privind efectuarea acţiunilor sanitar - veterinare conform prevederilor legale în vigoare;
    7. fişa pentru diagnosticul tuberculozei la bovine;
    8. registrul de evidenţă a bovinelor tuberculino-reagente aflate sub observaţie;
    9. act de necropsie;
    10. situaţia privind mortalitatea la animale;
    11. registrul de evidenţă a animalelor moarte;
    12. act de decontaminare, dezinsecţie, deratizare;
    13. situaţia epizootiilor;
    14. situaţia realizării programului cifric întocmit în baza Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor şi ecvideelor;
    15. alte evidenţe sanitar - veterinare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    16. evidenţa produselor de uz veterinar utilizate în efectuarea acţiunilor sanitar - veterinare;
    17. aviz de expediţie, bon de consum;
    18. registru de intrări - ieşiri;
    19. evidenţele/documentele financiar - contabile prevăzute de lege;
    20. fişa de instruire individuală privind securitatea şi sănătatea în muncă;
    21. registrul pentru notificările proprietarilor;
    22. exemplarul roşu al Formularului de identificare (F 1);
    23. exemplarul roşu al Formularului de mişcare (F 2);
    24. exemplarul roşu al Formularului de declarare eveniment (F 3);
    25. exemplarul roşu al documentului de mişcare a animalelor vii;
    26. certificatul sanitar - veterinar de sănătate pentru circulaţia animalelor pe teritoriul României, inclusiv pentru abatorizare, după caz;
    27. fişa/fişele de pontaj a/ale personalului sanitar - veterinar angajat care asigură implementarea contractului şi tabelul nominal cu persoana/persoanele care au asigurat programul zilnic de opt ore, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică şi a sărbătorilor legale, conform prevederilor legale în vigoare, precum şi situaţia concediilor de care a beneficiat medicul veterinar titular, respectiv documentele prin care a fost desemnat înlocuitorul şi au fost notificate achizitorului aceste situaţii;
    28. ordinele de deplasare care confirmă participarea la instruiri, ridicarea tipizatelor, produselor biologice, predarea probelor către laborator;
    29. documentele întocmite ca urmare a acţiunii de consiliere privind condiţiile de biosecuritate şi bunăstarea animalelor din exploataţiile nonprofesionale;
    30. certificatele de participare la cursurile de formare profesională;
    31. dosarul cu instrucţiuni, proceduri, note de serviciu, altele de acest gen recepţionate de la Direcţia Sanitar - Veterinară şi pentru....... Siguranţa Alimentelor în cadrul procesului de instruire organizat la acest nivel sau transmise în afara acestuia, documente înregistrate în registrul prevăzut la pct. 18;
    32. tabel centralizator privind certificatele emise pentru animalele destinate sacrificării;
    33. tabel centralizator privind documentele de informare privind lanţul alimentar care au fost vizate, în condiţiile legii;
    34. documentul care confirmă recepţionarea catagrafiei animalelor în situaţii de urgenţă;
    35. raportul asupra activităţii sanitar-veterinare realizate în luna anterioară şi neconformităţi/dificultăţi întâmpinate.

    3.2.2. Prestatorul este obligat să întocmească/să păstreze evidenţele prevăzute la pct 3.2.1, precum şi documente privind decontarea şi/sau alte documente rezultate din aplicarea normelor sanitar - veterinare sau instrucţiunile achizitorului, conform prevederilor legale în vigoare, şi să le pună la dispoziţia acestuia şi a altor organe de control abilitate prin lege, ori de câte ori acestea le solicită.

    3.3. Cerinţe privind organizarea serviciilor
        Organizarea serviciilor/activităţilor sanitar - veterinare la nivelul CSV pentru care se încheie acorduri - cadru de servicii şi contracte subsecvente acestora, astfel încât să fie integrate în cadrul sistemului sanitar - veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, organizat unitar în sistem piramidal al fluxului de comandă, pe principiul teritorial, ca sector distinct şi autonom în conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi să se respecte criteriile de calitate a serviciilor medical- veterinare furnizate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
        Organizarea serviciilor/activităţilor sanitar - veterinare la nivelul CSV pentru care se încheie acorduri - cadru de servicii şi contracte subsecvente acestora, astfel încât să fie asigurate, la acest nivel, serviciile/activităţile ce constituie atributul profesiei de medic veterinar, referitoare la profilaxia, depistarea, declararea şi combaterea bolilor animalelor sau a celor transmisibile de la animale la om şi pentru protecţia mediului.
        Organizarea serviciilor/activităţilor sanitar - veterinare la nivelul CSV pentru care se încheie acorduri - cadru de servicii şi contracte subsecvente acestora, astfel încât să fie asigurată, la acest nivel, realizarea activităţilor sanitar - veterinare prevăzute de lege în responsabilitatea serviciilor sanitar - veterinare de stat, prin contractarea acestora, servicii/activităţi constând în acţiuni de supraveghere, prevenire, control şi combatere a bolilor la animale, activităţi de interes general, care nu au caracter economic, ce pot fi realizate de medicii veterinari de liberă practică organizaţi în condiţiile legii, în temeiul unor contracte atribuite de direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi alte acţiuni prevăzute în alte programe naţionale, pe care Autoritatea trebuie să le pună în aplicare, conform alin. (2) al art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, activităţi care reprezintă servicii de interes general, rezervat a fi realizate în cadrul profesiei de medic veterinar.
        În urma realizării serviciilor/activităţilor contractate sunt aşteptate următoarele rezultate:
    a) realizarea, în regim de continuitate, a programului cifric aferent Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a altor acţiuni prevăzute în alte programe naţionale, comunicate de autoritatea contractantă;
    b) realizarea, în regim de continuitate a unei bune supravegheri epidemiologice a teritoriului cu investigarea cazurilor de moarte sau îmbolnăvire la animale şi iniţierea măsurilor obligatorii ce se impun, potrivit legislaţiei în vigoare;
    c) realizarea, în regim de continuitate, a consilierii şi a îndrumării proprietarilor de animale, deţinători ai exploataţiilor nonprofesionale, probleme de interes sanitar - veterinar, inclusiv cu privire la bunăstarea animalelor şi la biosecuritate;
    d) asigurarea la nivelul CSV, în regim de continuitate, a activităţilor de asistenţă medicală veterinară, la cerere, pentru exploataţiile nonprofesionale de animale.

        Activităţile sanitar - veterinare contractate sau cele implicite activităţii la nivelul CSV, în executarea acordului - cadru de servicii, respectiv a contractelor subsecvente, inclusiv în ceea ce priveşte profilaxia, depistarea, declararea şi combaterea bolilor, se prezumă a fi realizate şi în afara programului stabilit.

    3.4. Durata acordului - cadru de servicii
        Durata acordului - cadru de servicii este de 4 ani.
        Pentru fiecare exerciţiu bugetar se vor încheia contracte subsecvente.

    3.5. Atribuţiile şi responsabilităţile părţilor, mecanismele necesare pentru managementul contractului
    3.5.1. Drepturi şi obligaţii ale părţilor
    3.5.1.1. Prestatorul are următoarele obligaţii:
    1. să respecte condiţiile tehnice şi termenele prevăzute de normele metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, aprobate prin ordin al preşedintelui ANSVSA;
    2. să realizeze serviciile în vederea asigurării unui status de sănătate pe cât posibil cunoscut, la întregul efectiv de animale existent pe teritoriul circumscripţiei sanitar - veterinare cu privire la care au fost încheiate contractele subsecvente acordului - cadru de servicii;
    3. să realizeze serviciile cu privire la întregul efectiv de animale, conform Programului cifric al activităţilor de supraveghere, profilaxie şi control al bolilor la animale;
    4. să anunţe suspiciunea sau apariţia unor boli transmisibile la animale şi să participe la combaterea epizootiilor, conform reglementărilor legale în vigoare;
    5. să întocmească şi să ţină la zi toate evidenţele sanitar - veterinare rezultate din aplicarea prevederilor legale în vigoare sau din instrucţiunile achizitorului, în realizarea obiectului contractelor subsecvente acordului - cadru de servicii;
    6. să depună diligenţele necesare pentru a investiga şi stabili cauzele de îmbolnăvire, moarte sau avort la animale de care a luat cunoştinţă în mod direct sau a fost înştiinţa de proprietarii de animale sau de achizitor, în condiţiile legislaţiei în vigoare;
    7. să respecte criteriile de calitate a serviciilor prestate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    8. să informeze proprietarii animalelor cu privire la obligaţiile prestatorului şi ale personalului acestuia, referitoare la activitatea prestată, şi ale proprietarului, referitoare la respectarea indicaţiilor medicilor veterinari şi la consecinţele nerespectării acestora;
    9. să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi a informaţiilor privitoare la proprietarii animalelor, în relaţia cu terţii; să asigure securitatea în procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal, cu respectarea principiilor referitoare la protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal;
    10. să depună lunar decontul justificativ şi să factureze, după caz, în vederea decontării de către achizitor, activitatea realizată conform contractelor subsecvente acordului - cadru de servicii, cu respectarea procedurii stabilite prin ordinul preşedintelui ANSVSA;
    11. să depună, ataşat decontului, şi raportările privind situaţia asupra activităţii sanitar veterinare desfăşurate în luna anterioară, precum şi informaţiile în ceea ce priveşte neconformităţile identificate sau greutăţile în desfăşurarea activităţii contractate sau în legătură cu aceasta;
    12. să respecte programul de lucru astfel cum a fost comunicat achizitorului, program asumat prin contractele subsecvente acordului cadru de servicii, încheiate cu achizitorul, inclusiv programul zilnic de opt ore, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică şi a sărbătorilor legale, conform prevederilor art. 21 alin. (1) din anexa nr. 2^1 la Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare; programul de lucru se poate modifica, cu acordul părţilor, prin act adiţional la acordul - cadru de servicii, respectiv la contractul subsecvent, după caz, încheiat cu achizitorul, fără modificarea timpului total de lucru asumat şi cu respectarea prevederilor legale incidente;
    13. să completeze corect şi la zi formularele şi tipizatele utilizate în realizarea activităţilor sanitar - veterinare contractate, sau în legătură cu acestea, inclusiv cele puse la dispoziţie de achizitor;
    14. să anunţe achizitorul despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii acordului - cadru de servicii, respectiv la contractul subsecvent, după caz, în maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării, şi să ia măsurile necesare pentru îndeplinirea permanentă a acestor condiţii pe durata derulării acordului - cadru de servicii, respectiv la contractul subsecvent, după caz;
    15. să respecte prevederile legislaţiei sanitar - veterinare şi instrucţiunile specifice comunicate de achizitor în realizarea activităţilor contractate;
    16. să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru, denumirea direcţiei sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti cu care se află în relaţie contractuală, datele de contact ale acesteia, care cuprind adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web, la sediul unităţii de asistenţă medicală veterinară în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea, precum şi la sediul consiliului local al unităţii administrativ - teritoriale, dacă sediul unităţii de asistenţă medicală veterinară nu se află pe raza circumscripţiei sanitar - veterinare;
    17. să afişeze într-un loc vizibil datele de contact şi motivul lipsei de la sediul unităţii;
    18. să justifice lipsa de la sediul unităţii după caz, prin menţionarea în registrul de consultaţii şi tratamente a cazuisticii, prin documentele de realizare a diferitelor acţiuni, prin ordinele de deplasare, prin orice alt document;
    19. să asigure eliberarea actelor medicale şi a altor documente, în condiţiile stabilite prin legislaţia în vigoare şi prin acordul - cadru de servicii, respectiv contractul subsecvent, după caz;
    20. să nu încaseze sume suplimentare pentru activităţile pentru care este prevăzută decontarea de achizitor, respectiv să nu impună servicii suplimentare pentru realizarea activităţilor în cauză;
    21. să depună lunar decontul justificativ conform modelului din anexă şi să factureze, în vederea decontării de către achizitor, a activităţilor realizate după caz, prevăzute de art. 15 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    22. să transporte probele la laborator, în termenele şi condiţiile legale, să ridice produsele/materialele şi tipizatele necesare realizării activităţilor contactate;
    23. să participe şi să asigure participarea personalului de specialitate din cadrul circumscripţiei sanitar - veterinare, respectiv medici veterinari sau asistenţi/tehnicieni veterinari, la toate instruirile organizate sau coordonate de direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu privire la activităţile sanitar - veterinare contractate sau în legătură cu aceste activităţi;
    24. să consilieze proprietarii de animale în vederea comunicării informaţiilor privind lanţul alimentar, potrivit informaţiilor comunicate de aceştia şi în conformitate cu evidenţele deţinute la nivelul circumscripţiei sanitar - veterinare, cu semnarea de proprietar a documentului în cauză, precum şi în tabelul centralizator privind consilierea; ulterior să inspecteze şi să certifice animale destinate sacrificării;
    25. să consilieze şi să instruiască proprietarii de animale privind condiţiile de bunăstare şi condiţiile de biosecuritate, întocmind documente care să ateste realizarea activităţii conform cerinţelor exprese ale achizitorului sau, după caz, pentru minim 10 exploataţii/lunar;
    26. să efectueze catagrafia animalelor în situaţii de urgenţă conform cerinţelor achizitorului; în luna în care se realizează catagrafia animalelor în situaţii de urgenţă nu mai este obligatorie îndeplinirea prevederii de la pct. 25;
    27. să justifice, prin ordin de deplasare, transportul probelor la laborator, ridicarea produselor şi a tipizatelor, participarea la instruire şi formarea profesională, depunerea documentelor justificative în format fizic;
    28. să asigure, prin activitatea de birou şi teren, un program zilnic de opt ore, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică şi a sărbătorilor legale, potrivit prevederilor art. 15 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, acrobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi să depună ca document justificativ fişa cu nominalizarea personalului care a asigurat programul respectiv; să prezinte şi fişa de pontaj pentru tot personalul angajat, care asigură implementarea contractului subsecvent acordului - cadru de servicii;
    29. să realizeze activităţile sanitar - veterinare contractate pentru fiecare contract subsecvent acordului - cadru de servicii şi pe toată durata lui, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (5) din anexa nr. 2^1 la Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    30. să păstreze pe o durată de 10 ani toate documentele sanitar - veterinare întocmite Ia nivelul circumscripţiei sanitar - veterinare, consecutive desfăşurării activităţii contractate, inclusiv cele care au stat la baza decontării activităţilor contractate şi a celor prevăzute de art. 15 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    31. să efectueze catagrafia păsărilor şi a animalelor pentru care nu sunt stabilite baze de date electronice din exploataţiile nonprofesionale la data de referinţă stabilită în vederea calculului de UVM aferent circumscripţiilor sanitar - veterinare sau necesară pentru planificarea acţiunilor strategice contractate;
    32. medicul veterinar titular al entităţii contractante, prin care se realizează activităţile contractate, conform obiectului contractului, cu excepţia celor imunoprofilactice, de decontaminare şi identificare/înregistrare a animalelor are obligaţia de a depune toate diligenţele necesare, pentru ca aceste activităţi să fie realizate de medici veterinari care să nu aibă nicio legătură de interes patrimonial, respectiv să nu fie proprietar/coproprietar şi/sau deţinător al animalelor, sau familial, respectiv rude de gradul 1 sau 2, cu proprietarul exploataţiei sau, după caz, cu proprietarul animalelor din exploataţiile pentru care realizează respectivele activităţi, pe toată durata desfăşurării contractului, ţinând cont de calitatea acestora de medici veterinari de libera practică împuterniciţi;
    33. să îndeplinească, în principal, următoarele obligaţii referitoare la identificarea şi înregistrarea animalelor:
    a) să asigure înregistrarea informaţiilor rezultate din activitatea desfăşurată în platformele informatice pentru identificarea şi înregistrarea animalelor, în termenele legale;
    b) serviciile de identificare şi înregistrare a animalelor şi a mişcării acestora, precum şi de corectare a eventualelor erori sau neconformităţi generate de nerespectarea termenelor de înregistrare sau de greşeli de înregistrare care fac obiectul contractului subsecvent acordului - cadru de servicii trebuie realizate la termenele şi în condiţiile prevăzute de normele aprobate prin Ordin al preşedintelui ANSVSA şi în celelalte acte normative în vigoare;
    c) să efectueze manopera de aplicare a mijloacelor oficiale de identificare, inclusiv a celor duplicat, precum şi operaţiunile de dezinfecţie a locului de aplicare a acestora;
    d) să realizeze aplicarea mijloacelor oficiale de identificare cu respectarea instrucţiunilor furnizate de către producătorul acestora, precum şi a prevederilor legislaţiei în vigoare;
    e) să înscrie citeţ datele referitoare la animalele identificate în formularele de identificare, urmând ca aceste formulare să fie predate în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice în vigoare;
    f) datele referitoare la exploataţiile identificate, la animalele identificate, precum şi la mişcările şi evenimentele suferite de către acestea trebuie introduse în SNIIA, prin intermediul echipamentelor de tehnică de calcul şi de comunicaţie specifice;
    g) să înregistreze, în urma înştiinţării de către proprietar prin predarea formularelor de mişcare, intrarea animalelor în exploataţiile aflate pe raza circumscripţiei sanitar - veterinare;
    h) este pe deplin responsabil pentru realitatea datelor completate în formularele legale care servesc activităţii de identificare şi înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor şi porcinelor şi a datelor înregistrate în SNIIA;
    i) să corecteze erorile sau neconformităţile generate de SNIIA care îi sunt imputabile în termen de maxim 30 de zile de la generarea, acestora;
    j) să preia, pe cheltuiala sa de deplasare, de la sediul achizitorului, cu care a încheiat contractul subsecvent acordului - cadru de servicii, formularele, produsele de uz veterinar, precum şi orice alte produse şi echipamente necesare realizării serviciilor care fac obiectul contractului subsecvent acordului - cadru de servicii, pe baza de aviz de expediţie - cantitativ şi valoric - emis de achizitor şi să le înregistreze în evidenţele financiar - contabile proprii;
    k) să scadă din gestiunea proprie mijloacele oficiale de identificare, formularele, produsele de uz veterinar, precum şi alte produse necesare realizării activităţilor care fac obiectul contractului subsecvent acordului - cadru de servicii, pe bază de bon de consum lunar;
    l) să păstreze în gestiune şi la dispoziţia achizitorului stocurile de mijloace oficiale de identificare a animalelor prevăzute de legislaţia specifică în vigoare, de formulare, de produse de uz veterinar şi de orice alte produse necesare prestării serviciilor care fac obiectul contractului subsecvent acordului - cadru de servicii;
    m) să predea la sediul achizitorului, la încetarea contractului subsecvent acordului - cadru de servicii, pe cheltuiala sa de deplasare, formulare, produse de uz veterinar şi orice alte produse necesare prestării serviciilor care fac obiectul contractului subsecvent acordului - cadru de servicii, personal sau pe baza documente de expediţie emis de către prestator;
    n) să se conecteze la Baza Naţională de Date aferentă sistemului de identificare şi înregistrare a animalelor pus în aplicare conform art. 22 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a realiza operaţiunile necesare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    o) să asigure calificarea şi instruirea personalului folosit pentru realizarea obiectului contractului subsecvent acordului - cadru de servicii, pe toată durata aplicării acestuia;
    p) să înştiinţeze achizitorul despre problemele şi disfuncţiile apărute în îndeplinirea obligaţiilor sale în legătură cu serviciile de identificare şi înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor şi porcinelor, în termen de maximum 48 de ore de la apariţia acestora;
    q) să verifice şi să actualizeze permanent în S.N.I.I.A. datele referitoare la efectivele de animale identificate şi înregistrate în exploataţiile din cadrul circumscripţiei sanitar - veterinare;
    r) să întocmească, pe baza modelului pus la dispoziţie de către achizitor şi să pună zilnic la dispoziţia proprietarilor de animale un registru pentru notificarea evenimentelor intervenite cu privire la animale - naşterea animalului, vânzarea\cumpărarea animalului, moartea animalului, sacrificarea animalului pentru consum propriu, pierderea crotaliei, pierderea paşaportului, pierderea cardului de exploataţie, dispariţia animalului şi regăsirea animalului.
    s) să deţină sistem/dispozitiv necesar realizării serviciilor de identificare şi înregistrare a animalelor şi a mişcării acestora, precum şi de corectare a eventualelor erori sau neconformităţi generate de nerespectarea termenelor de înregistrare sau de greşeli de înregistrare;


    3.5.1.2. Prestatorul are următoarele drepturi:
    1. să primească la termenele prevăzute în contractul subsecvent acordului - cadru de servicii, pe baza facturii şi/sau a documentelor justificative, depuse în formatul solicitat de achizitor, contravaloarea serviciilor contractate, efectuate, raportate şi validate;
    2. să fie informat de către achizitor cu privire la modificările privind condiţiile metodologice de executare a activităţilor suportate din bugetul ANSVSA, survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin instruirile organizate şi, după caz, prin publicare pe pagina web a ANSVSA;
    3. să încaseze de la proprietarii de animale contravaloarea serviciilor prestate care nu se decontează de către achizitor, conform prevederilor legale în vigoare, fără să le condiţioneze acestora furnizarea unor servicii care se decontează de realizarea/furnizarea altor servicii care nu se decontează;
    4. să adere, în calitate de parte contractantă, la clauzele suplimentare la contractele subsecvente acordului - cadru de servicii încheiate cu achizitorul, conform şi în limita prevederilor legale în vigoare, având ca referinţă instrucţiunile transmise prin ordin al preşedintelui ANSVSA privind condiţiile metodologice de executare a acţiunilor contractate;
    5. să primească din partea achizitorului motivarea, în scris, cu confirmare de luare la cunoştinţă, cu privire la erorile din decont şi/sau documentaţia justificativă raportate şi refuzul decontării anumitor servicii, în termen de 5 zile de la adoptarea deciziei.

    3.5.1.3. Achizitorul are următoarele obligaţii:
    1. să încheie acorduri - cadru de servicii, respectiv contracte subsecvente atribuite în executarea acestora, numai cu entităţile care îndeplinesc calitatea de prestator, potrivit pct. 33 din anexa nr. 1 la ordonanţă,
    2. să facă publică în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii acordurilor - cadru de servicii, prin afişare pe pagina web şi la sediul achizitorului, lista nominală a acestora, respectiv să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, conform legii;
    3. să deconteze prestatorilor, la termenele prevăzute în contractele subsecvente acordului - cadru de servicii, pe baza facturii/deconturilor însoţite de documente justificative prezentate pe suport hârtie, sau în format electronic, în formatul solicitat de achizitor, contravaloarea serviciilor contractate, efectuate, raportate şi validate;
    4. să informeze prestatorii cu privire la modificările privind condiţiile metodologice de executare a acţiunilor contractate, survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative naţionale sau comunitare, prin instruirile organizate şi, după caz, prin publicare pe pagina web a achizitorului;
    5. să comunice prestatorilor cerinţele exprese privind realizarea activităţilor de consiliere şi de instruire a proprietarilor de animale cu referire la condiţiile de bunăstare şi la condiţiile de biosecuritate, respectiv să comunice cerinţele privind realizarea catagrafiei animalelor în situaţii de urgenţă;
    6. să pună gratuit la dispoziţia prestatorilor seringi, vacutainere, alte materiale, produsele biologice, formularistica şi tipizatele necesare realizării activităţilor contractate, pentru întregul efectiv de animale existente la data acţiunii, iar în cazul evoluţiei epizootiilor şi a panzootiilor se pune gratuit la dispoziţie echipamentul de protecţie necesar, conform prevederilor legale în vigoare.;
    7. să înmâneze prestatorilor, la data finalizării controlului, procesele - verbale de constatare/rapoartele de control/notele de constatare, după caz, la termenele prevăzute de actele normative referitoare la normele metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul ANSVSA, aflate în vigoare; în cazul în care controlul este efectuat de către ANSVSA sau cu participarea acesteia, notificarea privind măsurile dispuse se transmite prestatorului de către achizitor în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la ANSVSA la achizitor;
    8. să deducă spre soluţionare organelor de cercetare penală situaţiile în care se constată declararea unor aspecte care nu sunt conforme cu realitatea în documentele depuse de către prestatori în cadrul procedurilor de atribuire a acordurilor - cadru de servicii şi pentru a căror corectitudine se depun declaraţii pe propria răspundere;
    9. să comunice prestatorilor, în scris, motivarea cu privire la erorile de raportare şi la refuzul decontării anumitor servicii; să comunice prestatorilor, cu ocazia regularizărilor trimestriale, motivarea sumelor decontate; în situaţia în care se constată ulterior că refuzul decontării unor servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza;
    10. să monitorizeze şi să verifice modul de realizare a activităţilor contractate, inclusiv raportat la respectarea programului prezentat şi asumat de către prestatori;
    11. să elaboreze un program anual de instruire a medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi, astfel încât să se realizeze nivelul de instruire necesar pentru activităţile contractate sau în legătură cu acestea;
    12. să păstreze pe o durată de 10 ani toate documentele care au stat la baza decontării activităţilor prevăzute la art. 15 din ordonanţă;
    13. să întocmească şi să păstreze lista cu medicii veterinari prezenţi la instruirile organizate, cu evidenţierea temelor de instruire şi a entităţilor contractante reprezentate;
    14. să analizeze documentele depuse de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi cu privire la condiţiile de biosecuritate şi bunăstarea animalelor şi să prezinte un raport anual cu privire la acestea;
    15. să organizeze preluarea, înregistrarea şi gestionarea tuturor informaţiilor privind neconformităţi semnalate de entităţile contractante în vederea soluţionării cu operativitate a aspectelor semnalate cu evidenţierea situaţiei trimestriale şi anuale;
    16. să acorde gratuit prestatorilor dreptul de acces necondiţionat la SNIIA, potrivit prevederilor legale în vigoare.

    3.5.1.4. Prevederi privind transparenţa
        Autoritatea contractantă va publica şi actualiza permanent pe propriul website lista circumscripţiilor sanitar - veterinare cu privire la care sunt încheiate acordurile - cadru de servicii, respectiv alte contracte în derulare, beneficiarii, inclusiv acţionarii şi asociaţii din entităţile semnatare ale contractelor aferente, precum şi numele medicului veterinar titular.
    4. Ipoteze şi Riscuri
    4.1. În executarea contractelor subsecvente acordurilor - cadru încheiate, următoarele riscuri cad în sarcina prestatorului:
    - adăugarea de activităţi noi, pe parcursul derulării contractului, ca urmare a modificărilor legislative intervenite pe perioada derulării contractului;
    – apariţia unor boli cu mare difuzibilitate ce implică activităţi susţinute pentru controlul acestora; preluarea activităţilor unei alte CSV conform art. 24 din anexa 2^1 la Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru o perioada de maxim 6 luni pe an;
    – preluarea activităţilor unei CSV desfiinţate în condiţiile art. 15^1 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, până la finalizarea acordului - cadru încheiat cu prestatorul care preia activităţile.

    4.2. În executarea contractelor subsecvente acordurilor - cadru încheiata, următoarele riscuri cad în sarcina achizitorului:
    - nepunerea la dispoziţie sau nepunerea la timp la dispoziţie a materialelor necesare pentru executarea contractelor;
    – disponibilitatea bugetară;
    – neadoptarea măsurilor ce se impun de către achizitor, urmare a preluării informaţiilor privind neconformităţile semnalate de către prestator, în legătură cu executarea contractului.


    5. Locul desfăşurării activităţilor
        Desfăşurarea activităţilor contractate prin acordul - cadru De servicii şi contractele subsecvente acestuia se vor desfăşura pe raza CSV ......., cuprinzând următoarele unităţi administrativ - teritoriale, denumite în continuare UAT ......, conform Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. ........, ce face obiectul contractului.

    6. Resursele necesare/expertiza necesară pentru realizarea activităţilor din Contract
        Pot contracta realizarea activităţilor/serviciilor ce urmează a fi atribuite, prestatorii - entităţi aparţinând medicilor veterinari organizaţi în condiţiile legii, care îndeplinesc la data depunerii ofertei şi, ulterior, pe toată durata derulării acordului - cadru, următoarele condiţii:

┌───┬──────────────────────────────────┐
│ │deţin certificat de înregistrare │
│ │în Registrul unic al cabinetelor │
│ │medical - veterinare, cu sau fără │
│ │personalitate juridică, eliberat │
│ │ir. vederea funcţionării unităţii │
│1. │medical - veterinare în care se │
│ │desfăşoară activităţi de │
│ │asistenţă, prin care se asigură │
│ │executarea acordului - cadru de │
│ │servicii şi a contractelor │
│ │subsecvent acestuia; │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │deţin unitatea medicală veterinară│
│ │în care se desfăşoară activităţi │
│ │de asistenţă, prin care se asigura│
│ │executarea serviciului - cadru de │
│ │servicii şi a contractelor │
│2. │subsecvente acestuia, pe raza CSV │
│ │sau într-o UAT plasat la maxim 30 │
│ │km de oricare UAT din care este │
│ │constituită CSV pentru care se │
│ │încheie acordul - cadru de │
│ │servicii; │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │în cazul unităţilor medicale │
│ │veterinare în care se desfăşoară │
│ │activităţi de asistenţă aparţinând│
│ │societăţilor prevăzute de Legea │
│3. │nr. 31/1990, republicată, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare, acţionariatul │
│ │majoritar este deţinut de către │
│ │medici veterinari; │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │deţin contul prevăzut la art. 6 │
│ │alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă│
│ │a Guvernului nr. 146/2002 privind │
│ │formarea şi utilizarea resurselor │
│ │derulate prin trezoreria statului,│
│ │republicată, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare, deschis │
│4. │la unităţile trezoreriei statului │
│ │la solicitarea unităţilor cu │
│ │personalitate juridică constituite│
│ │ca societăţi prevăzute de Legea │
│ │nr. 31/1990, republicată, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare, sau la bancă, în │
│ │situaţia unităţilor fără │
│ │personalitate juridică; │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │deţin cod de înregistrare fiscală │
│5. │- cod unic de înregistrare, după │
│ │caz; │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │nu se află în nici una dintre │
│ │situaţiile prevăzute la alin. (2) │
│ │al art. 19 din anexa nr. 2^1 │
│ │Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, │
│ │aprobată cu modificări si │
│ │completări prin Legea nr. 215/ │
│ │2004, cu modificările si │
│ │completările ulterioare, │
│ │respectiv: │
│ │a) medicul veterinar titular nu │
│ │poate participa concomitent în mai│
│ │mult de două acorduri-cadru de │
│ │servicii, în această calitate; │
│ │b) cabinetele medical-veterinare │
│ │asociate nu pot fi parte │
│6. │concomitent în mai mult de două │
│ │contracte; │
│ │c) societăţile prevăzute de Legea │
│ │societăţilor nr. 31/1990, │
│ │republicată, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare, nu pot fi│
│ │parte concomitent în mai mult de │
│ │două acorduri - cadru de servicii.│
│ │d) medicii veterinari asociaţi în │
│ │cadrul cabinetelor medical - │
│ │veterinare asociate, respectiv │
│ │asociaţii societăţilor prevăzute │
│ │de Legea nr. 31/1990, republicată,│
│ │cu modificările şi completările │
│ │ulterioare, nu pot participa │
│ │concomitent în mai mult de două │
│ │acorduri - cadru de servicii; │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Medicul veterinar titular al │
│ │unităţii medical - veterinare în │
│ │care se desfăşoară activităţi de │
│ │asistenţă, prin care se derulează │
│ │acordul - cadru de servicii si │
│ │contractele subsecvente acestuia │
│ │trebuie să îndeplinească │
│ │următoarele condiţii: │
│ │a) să deţină atestat de liberă │
│ │practică medicală veterinară │
│ │valid; │
│ │b) să se regăsească în Registrul │
│ │unic al cabinetelor medical - │
│ │veterinare, cu sau fără │
│ │personalitate juridică, în │
│7. │calitate de medic veterinar │
│ │titular al entităţii prestatoare; │
│ │c) să desfăşoare în cadrul │
│ │unităţii medicale veterinare prin │
│ │care se furnizează activităţile de│
│ │asistenţă contractate, cel puţin │
│ │un program zilnic de opt ore cu │
│ │excepţia zilelor de sâmbătă şi │
│ │duminică şi a sărbătorilor legale;│
│ │d) să nu fie sub incidenţa unei │
│ │sancţiuni de suspendaie sau de │
│ │interzicere a exercitării │
│ │profesiei; │
│ │e) să deţină punctajul necesar, la│
│ │zi, în ceea ce priveşte pregătirea│
│ │profesională continuă; │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │în executarea acordului - cadru de│
│ │servicii şi a contractelor │
│ │subsecvente acestuia, serviciile/ │
│ │activităţile sanitar - veterinare │
│ │contractele sunt realizate prin │
│ │medicul veterinar titular şi, după│
│ │caz, cu personal de specialiative │
│ │angajat, respectiv medici │
│ │veterinari sau asistenţi/ │
│ │tehnicieni veterinari ori alt │
│ │personal implicat, reprezentat de │
│ │medici veterinari asociaţi, în │
│8. │cazul cabinetelor │
│ │medical-veterinare asociate, │
│ │respectiv deţinători de părţi │
│ │sociale, în cazul societăţilor │
│ │reglementate în baza Legii nr. 31/│
│ │1990, republicată, cu modificările│
│ │şi completările ulterioare; │
│ │medicii veterinari angajaţi/ │
│ │implicaţi în executarea │
│ │activităţilor contractate trebuie │
│ │să îndeplinească condiţiile de │
│ │liberă practică prevăzute de │
│ │legislaţia în vigoare privind │
│ │exercitarea profesiei; │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │în executarea acordului - cadrului│
│ │de servicii şi a contractelor │
│ │subsecvente acestuia, serviciile/ │
│ │activităţile sanitar - veterinare │
│ │contractate sunt realizate, pentru│
│ │fiecare contract subsecvent şi pe │
│ │toată durata lui, prin medicul │
│ │veterinar titular şi cel puţin un │
│ │medic veterinar asociat, în cazul │
│ │cabinetelcr medical - veterinare │
│ │asociate, respectiv deţinător de │
│9. │părţi sociale în cazul │
│ │societăţilor reglementate în baza │
│ │Legii nr. 31/1990, republicată, cu│
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare, sau cel puţin un medic│
│ │veterinar angajat ori cel puţin un│
│ │asistent veterinar / tehnician │
│ │veterinar angajat în baza unui │
│ │contract individual de muncă cu │
│ │normă întreagă, în cazul │
│ │circumscripţiei sanitar-veterinare│
│ │cu peste 1.000 de unităţi vită │
│ │mare - UVM; │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │în cazul în care, pe durata │
│ │derulării acordului-cadru de │
│ │servicii, respectiv a contractelor│
│ │subsecvente, prestatorul îşi │
│ │modifică forma de organizare sau │
│10.│îşi schimbă medicul veterinar │
│ │titular, aceasta se notifică în │
│ │scris achizitorului, în termen de │
│ │10 zile lucrătoare de la data │
│ │intervenirii modificării, cu │
│ │încheierea unui act adiţional; │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │asigura continuitatea activităţii │
│ │la nivelul unităţii medical - │
│ │veterinare de asistenţă prin care │
│ │se derulează acordul - cadru de │
│ │servicii şi contractcle │
│ │subsecvente acestuia, cu │
│ │asigurarea, la nivelul acesteia, a│
│ │unui program zilnic de minim opt │
│11.│ore, cu excepţia zilelor de │
│ │sâmbătă şi duminică şi a │
│ │sărbătorilor legale, in condiţiile│
│ │stabilite de art. 21 din anexa nr.│
│ │2^1 la Ordonanţa Guvernului nr. 42│
│ │/2004, aprobată cu modificări şi │
│ │completări prin Legea nr. 215/ │
│ │2004, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│12.│Modul de îndeplinire a factorului │
│ │de evaluare d); │
├───┼──────────────────────────────────┤
│13.│Modul de îndeplinire a factorului │
│ │de evaluare e); │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Dotări suplimentare propuse în │
│14.│executarea contractelor (se vor │
│ │puncta doar cele în conformitate │
│ │cu factorul de evaluare f) │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Programul de lucru propus al │
│ │unităţii medical veterinare prin │
│15.│care prestatorul urmează să │
│ │execute contractul, conform │
│ │factorului de evaluare g); │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Modul de îndeplinire a factorului │
│ │de evaluare h), prin raportare la │
│16.│data absolvirii studiilor │
│ │universitare, conform diplomei/ │
│ │adeverinţei de absolvire şi CV. │
└───┴──────────────────────────────────┘


        Pentru stabilirea capacităţii de a contracta şi aplicarea factorilor de atribuire, reprezentantul legal trebuie să depună următoarele documente:
    a) certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medical veterinare, cu sau fără personalitate juridică;
    b) contul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, deschis la unităţile trezoreriei statului la solicitarea unităţilor cu personalitate juridică constituite ca societăţi prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau la bancă, în situaţia unităţilor fără personalitate juridică.
    c) codul de înregistrare fiscală - codul unic de înregistrare, după caz;
    d) certificatul constatator, în original, emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în temeiul Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, eu modificările şi completările ulterioare, cu cel mult 30 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor, după caz, la care se anexează atestatul de liberă practică pentru medicii veterinari titulari de părţi sociale;
    e) dovada realizării punctajului pentru pregătirea profesională la zi;
    f) atestatul de liberă practică emis de Colegiul Medicilor Veterinari pentru fiecare medic veterinar, valid la data-limită de depunere a ofertelor;
    g) lista personalului de specialitate angajat care participă la implementarea contractului şi copia actului/actelor doveditoare prin care personalul angajat îşi exercită profesia la entitatea ofertantă;
    h) programul unităţii medicale veterinare, afumat pentru asigurarea activităţilor contractate la nivelul circumscripţiei sanitar-veterinare;
    i) declaraţie pe propria răspundere privind contractele similare deţinute şi aflate în derulare ce au ca obiect servicii sanitar - veterinare prevăzute la art. 15 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) declaraţie privind aspectele de la literele a), c), d) şi e) de la pct. 7;
    k) copia documentului de identitate care atestă domiciliul sau reşedinţa pentru medicul veterinar titular şi personalul angajat şi/sau care asigură executarea contractului;
    l) copia diplomei/adeverinţei de absolvire, însoţită de CV, precum şi alte diplome/certificate care atestă competenţele profesionale,
    m) copia documentului care atesta dotările suplimentare propuse în executarea contractelor conform factorului de evaluare f).

        Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, trebuie certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină.

    7. Planul de implementare a acordului cadru de servicii
        Acordul - cadru de servicii pentru CSV ...... va fi implementat, în cadrul exerciţiului anual bugetar, prin semnarea contractelor subsecvente aferente acestuia.
        La nivelul autorităţii contractante, pentru fiecare CSV, se întocmeşte programarea serviciilor contractate potrivit art. 15 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.
        Programul cifric al activităţilor contractate, pentru CSV ...... va fi preluat de la Direcţia Sanitar - Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ......... [se introduce denumirea Autorităţii Contractante], în maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului subsecvent acordului cadru de servicii, la data stabilită de Direcţia Sanitar - Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ........


    8. Modul de calcul al ofertei financiare

┌──────────┬───────────────┬────────────┬────────────┬───────┐
│ │ │Tarif │ │ │
│ │Activitate │(lei) │ │ │
│ │desfăşurată/ │(conform. │ │ │
│ │Denumire │art. 15 │ │ │
│ │serviciu │alin. (7) │ │ │
│ │(conform art. │din │ │ │
│ │15 alin. (7), │Ordonanţa │ │ │
│ │respectiv alin.│Guvernului │ │ │
│ │(2) din │nr. 42/2004,│Cantitate │ │
│ │Ordonanţa │aprobată cu │(Activitate │ │
│ │Guvernului nr. │modificări │lunară/ │ │
│ │42/2004, │şi │Număr de │ │
│ │aprobată cu │completări │acţiuni │ │
│ │modificări şi │prin Legea │conform │ │
│Nr. crt. │completări prin│nr 215/2004 │Hotărârii │Valoare│
│ │Legea nr. 215/ │cu │Guvernului │(lei) │
│ │2004, cu │modificările│nr. 1156/ │ │
│ │modificările şi│şi │2013, cu │ │
│ │completările │compleţările│modificările│ │
│ │ulterioare, │ulterioare, │şi │ │
│ │respectiv │respectiv │completările│ │
│ │conform │conform │ulterioare) │ │
│ │Hotărârii │Hotărârii │ │ │
│ │Guvernului nr. │Guvernului │ │ │
│ │1156/2013, cu │nr. 1156/ │ │ │
│ │modificările şi│2013, cu │ │ │
│ │completările │modificările│ │ │
│ │ulterioare) │şi │ │ │
│ │ │completările│ │ │
│ │ │ulterioare) │ │ │
├──────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
│ │ │ │ │4 │
│0 │1 │2 │3 │(4= │
│ │ │ │ │2x3) │
├──────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
│ │*Activităţi │ │ │ │
│ │conform art. 15│ │ │ │
│ │alin 7 din │ │ │ │
│ │Ordonanţa │ │ │ │
│ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │42/2004, │ │ │ │
│1. │aprobată cu │*10.000 │ │ │
│ │modificări şi │ │ │ │
│ │completări prin│ │ │ │
│ │Legea nr. 215/ │ │ │ │
│ │2004, cu │ │ │ │
│ │modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├──────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
│ │* Inspecţia │ │ │ │
│2. │animalelor şi a│*26 │ │ │
│ │exploataţiilor │ │ │ │
│ │nonprofesionale│ │ │ │
├──────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
│3. │ │ │ │ │
├──────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
│..........│ │ │ │ │
├──────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
│TOTAL │X │X │X │ │
├──────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
│TVA │X │X │X │ │
├──────────┼───────────────┴┬───────────┼────────────┼───────┤
│TOTAL │X │X │X │ │
│GENERAL │ │ │ │ │
└──────────┴────────────────┴───────────┴────────────┴───────┘

        * EXEMPLIFICATIV

    9. Cadrul legal care guvernează relaţia dintre Autoritatea Contractantă şi Prestator
        Cadrul legal principal care guvernează relaţia dintre Autoritatea Contractantă şi Prestator este reprezentat de:
    a) Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 117/2020 pentru modificata şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru abrogarea art. IV alin. (2) şi art. V din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea şi completarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte normative;
    d) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 191/2012;
    e) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
    f) Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar - veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul Siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 106/2015 pentru aprobarea Procedurii privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, cu modificările ulterioare;
    j) Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui ANSVSA nr. 248/79/2017 pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a ecvideelor, cu modificările şi completările ulterioare;
    k) Legea nr. 319/2006 a securităţii în muncă, cu modificările ulterioare;
    l) Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2016 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
    m) Hotărârea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
    n) Hotărârea Guvernului nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;
    o) Hotărârea Guvernului nr. 1092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă;
    p) Procedura proprie a DSVSA , elaborată în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui ANSVSA nr /2020 pentru aprobarea Cadrului organizatoric de desfăşurare, la nivelul direcţiilor sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, a procedurii de atribuire a acordurilor - cadru de servicii prevăzute la art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a modelului documentaţiei aferente procedurii de atribuire, respectiv pentru încheierea contractelor subsecvente pentru fiecare exerciţiu bugetar anual;
    q) Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) ......., precum şi alte dispoziţii legale în vigoare, în domeniu.

        Prestatorul trebuie să respecte toate prevederile legale incidente obiectului contractului, aplicabile la nivel naţional, dar şi regulamentele aplicabile la nivelul Uniunii Europene.
        Pe perioada realizării tuturor activităţilor din cadrul Contractului, Prestatorul este responsabil pentru implementarea celor mai bune practici, în conformitate cu legislaţia şi regulamentele existente la nivel naţional şi la nivelul Uniunii Europene. Prestatorul răspunde faţă de Autoritatea Contractantă, pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale şi normative aplicabile. Autoritatea Contractantă ne va fi ţinută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Contractant a oricărei prevederi legale sau a oricărui act normativ aplicabil precum şi atât pentru prestarea serviciilor cât şi pentru rezultatele generate de prestarea serviciilor.
        În cazul modificării cadrului legislativ care guvernează prestarea activităţilor/serviciilor care fac obiectul acordului cadru de servicii şi contractelor subsecvente, prestarea acestora se va face conform noilor cerinţe de la data intrării în vigoare a modificărilor.
        Ofertantul devenit Contractant are obligaţia de a respecta în executarea Contractului, obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, social şi al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul naţional, prin acorduri colective sau prin dispoziţiile internaţionale de drept în domeniul mediului, social şi al muncii.
        În cazul în care Prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile pe linie socială şi de mediu, Autoritatea Contractantă va înceta contractul cu acesta fără altă formalitate suplimentară.

    10. Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant, condiţii de acceptanţă la plată a serviciilor
    - Decont lunar, însoţit de documentaţia justificativă aferenta, depus, verificat şi acceptat la plată, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2^1 la Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, plata fiind realizată în baza facturii aferente;
        Decontul lunar, pentru luna decembrie, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2^1 la Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004 cu modificările şi completările ulterioare, are ataşată situaţia Cartografiei animalelor la 31 decembrie;

    – Decont lunar, însoţit de documentaţia justificativă aferentă, depus, verificat şi acceptat la plată, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 106/2015, cu modificările ulterioare, plata fiind realizată în baza facturii aferente.
        Ataşat decontului lunar depus în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 106/2015, cu modificările ulterioare, se depun şi raportările privind situaţia asupra activităţii sanitar - veterinare desfăşurate în luna pentru care este depus, precum şi, dacă este cazul, informaţiile în ceea ce priveşte neconformităţile identificate sau greutăţile în desfăşurarea activităţii contractate sau în legătură cu aceasta.


    11. Ajustarea preţului
        Preţul activităţilor contractate şi decontate nu se poate modifica decât prin modificarea actelor normative incidente.

    12. Recepţie şi verificări
        Autoritatea contractantă va recepţiona lunar activităţile şi serviciile realizate/desfăşurate de prestator în urma verificării şi acceptării la plata a decontului, respectiv:
    - Decontul lunar, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2^1 la Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
        Decontul se depune până pe data de 5 a lunii în curs pentru luna anterioară, la registratura autorităţii contractante, iar decontarea sumei respective se realizează în maximum 20 de zile de la depunerea acestuia.
        În cazul constatării de neconformităţi se vor aplica penalităţile prevăzute la art. 8 din anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
        Decontul lunar, pentru luna decembrie, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2^1 la Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care nu are ataşată situaţia Cartagrafiei animalelor la 31 decembrie, nu va fi verificat/operat.

    – Decontul/deconturile lunare, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 106/2015, cu modificările ulterioare, plata fiind realizată în baza facturii aferente; Decontul/deconturile lunare se depun şi se plătesc în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 106/2015, cu modificările ulterioare.
        Nu vor fi verificate/operate deconturile lunare depuse în conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui ANSVSA nr. 106/2015, cu modificările ulterioare, care nu au ataşată raportarea privind situaţia asupra activităţii sanitar - veterinare desfăşurate în luna anterioară, precum şi, după caz, informaţiile în ceea ce priveşte neconformităţile identificate sau greutăţile întâmpinate în desfăşurarea activităţii contractate sau în legătură cu aceasta, pentru luna pentru care sunt depuse.
        Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica prestatorului motivarea, în scris, cu confirmare de luare la cunoştinţă, cu privire la erorile din deconturi şi/sau documentaţia justificativă anexată acestora şi refuzul decontării serviciilor sau anumitor servicii, în termen de 5 zile de la adoptarea deciziei.
        Activităţile omise la raportare, din motive obiective sau cele neachitate în mod nejustificat, se regularizează trimestrial.
        Prestatorul urmează să factureze autorităţii contractante, serviciile prestate, recepţionate, în baza deconturilor lunare aprobate.    13. Metodologia de evaluare a ofertelor prezentate
    13.1. Procesul de evaluare a ofertelor începe cu verificarea încadrării/neîncadrării în unul dintre motivele de excludere a ofertanţilor şi a îndeplinirii criteriului privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale:
        Verificarea încadrării/neîncadrării în unul dintre motivele de excludere ofertanţilor şi a modalităţii de îndeplinire a criteriului privind capacitatea de exercitare a acidităţii profesionale se realizează prin analizarea conţinutului documentelor/formularelor depuse în acest sens, iar rezultatul verificării se consemnează de către comisia de evaluare într-un proces verbal al şedinţei de verificare.
        La finalul acestei activităţi trebuie să se obţină asigurarea că au fost verificate încadrarea/neîncadrarea în unul dintre motivele de excludere a ofertanţilor şi a modalităţii de îndeplinire a criteriului privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale de către fiecare ofertant în parte şi că toate aceste condiţii au fost îndeplinite sau că au fost identificate toate aspectele care necesită clarificări.
        Solicitarea de clarificări privind încadrarea/neîncadrarea în unul dintre motivele de excludere a ofertanţilor şi modalitatea de îndeplinire a criteriului privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
        Această activitate se realizează în cazul în care, în procesul - verbal de verificare încheiat ca urmare a verificării încadrării/neîncadrării în unul dintre motivele de excludere a ofertanţilor şi a modalităţii de îndeplinire a criteriului privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, au fost consemnate aspecte care trebuie clarificate.
        Comisia de evaluare, pe durata verificării încadrării/neîncadrării în unul dintre motivele de excludere a ofertanţilor şi a modalităţii de îndeplinire a criteriului privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, în situaţia în care se află în imposibilitatea de a verifica aceste aspecte, solicită ofertanţilor clarificări sau completări formale sau de confirmare cu privire la informaţiile prezentate.
        Comisia de evaluare transmite solicitarea de clarificări în format electronic, pe adresa de corespondenţa a ofertantului.
        Odată primit răspunsul la solicitarea de clarificări, comisia de evaluare analizează răspunsul primit şi consemnează, în procesul - verbal de evaluare, aspectele clarificate.
        În continuare, comisia de evaluare finalizează verificarea încadrării/neîncadrării în unul dintre motivele de excludere a ofertanţilor şi a modalităţii de îndeplinire a criteriului privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale şi consemnează rezultatul verificărilor în procesul - verbal de verificare.
        La finalul acestei activităţi trebuie să se obţină asigurarea că au fost verificate încadrarea/neîncadrarea în unul dintre motivele de excludere a ofertanţilor şi a modalităţii de îndeplinire a criteriului privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale pentru fiecare ofertant în parte.

    13.2. Procesul de evaluare a ofertelor continuă cu evaluarea propunerilor tehnice
        Comisia de evaluare analizează şi verifică, fiecare ofertă, din punct de vedere al elementelor tehnice propuse. Concret, comisia de evaluare analizează şi verifică dacă fiecare element al propunerilor tehnice corespunde cerinţelor minime prevăzute în caietul de sarcini.
        Pe parcursul evaluării propunerilor tehnice, comisia de evaluare stabileşte, dacă este cazul, care sunt aspectele care trebuie clarificate în vederea finalizării evaluării propunerilor tehnice.
        Rezultatul evaluării propunerilor tehnice, inclusiv eventualele aspecte care necesită clarificări, se consemnează într-un proces - verbal de evaluare a ofertelor.
        Solicitarea de clarificări privind propunerile tehnice şi finalizarea verificării propunerilor tehnice
        Această activitate se realizează în cazul în care, în procesul verbal de evaluare încheiat ca urmare a evaluării propunerilor tehnice, au fost consemnate aspecte de clarificat.
        Comisia de evaluare, pe durata evaluării propunerilor tehnice, în situaţia în care se află în imposibilitatea de a verifica conformitatea propunerilor tehnice cu cerinţele din caietul de sarcini, solicită ofertanţilor clarificări/completări ale informaţiilor prezentate.
        Comisia de evaluare transmite solicitarea de clarificări în format electronic, pe adresa de corespondenţa a ofertantului.
        După ce primeşte răspunsul la solicitarea de clarificări, comisia de evaluare îl analizează şi consemnează în procesul verbal de evaluare aspectele clarificate.
        La finalul acestei activităţi trebuie să se obţină asigurarea că a fost verificată conformitatea propunerilor tehnice cu cerinţele din caietul de sarcini şi că au fost identificate ofertele admisibile, neconforme şi inacceptabile.

    13.3. Comisia de evaluare continuă evaluarea ofertelor admisibile prin evaluarea propunerilor financiare.
        Comisia de evaluare analizează şi verifică fiecare ofertă din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică. Concret, comisia de evaluare analizează şi verifică valoarea propunerii financiare.
        Pe parcursul evaluării propunerilor financiare, comisia de evaluare stabileşte, dacă este cazul, care sunt aspectele ce trebuie clarificate în vederea finalizării evaluării propunerilor financiare.
        Rezultatul evaluării propunerilor financiare, inclusiv eventualele aspecte care necesită clarificări, se consemnează într-un proces - verbal de evaluare a ofertelor.
        Solicitarea de clarificări privind propunerile funciare şi finalizarea verificării propunerilor financiare
        Această activitate se realizează în cazul în care, în procesul - verbal de evaluare încheiat ca urmare a evaluării propunerilor financiare, au fost consemnate aspecte de clarificat.
        Pe durata evaluării propunerilor financiare, în situaţia în care comisia de evaluare consideră necesar, în vederea finalizării evaluării acestora, poate solicita ofertanţilor clarificări/completări ale informaţiilor prezentate.
        Comisia de evaluare transmite solicitarea de clarificări în format electronic, pe adresa de corespondenţa a ofertantului.
        După ce primeşte răspunsul la solicitarea de clarificări, comisia de evaluare analizează răspunsul primit şi consemnează, în procesul - verbal de evaluare, aspectele clarificate.
        În continuare, comisia de evaluare finalizează evaluarea propunerilor financiare şi consemnează rezultatul în procesul - verbal de evaluare a ofertelor.
        La finalul acestei activităţi trebuie să se obţină asigurarea că au fost verificate toate aspectele financiare pe care le implică ofertele şi că au fost identificate ofertele admisibile şi ofertele inacceptabile sau neconforme.

    13.4. Aplicarea criteriului de atribuire
        După finalizarea evaluării ofertelor, în vederea stabilirii ofertei câştigătoare, comisia de evaluare aplică, ofertelor admisibile, criteriul de atribuire stabilit în documentaţia de atribuire.
        Rezultatul aplicării algoritmului de calcul se consemnează într-un proces - verbal de evaluare, în care se consemnează şi clasamentul ofertelor.
        La sfârşitul acestei activităţi trebuie obţinută asigurarea că clasamentul ofertelor a fost stabilit prin aplicarea corectă a algoritmului de calcul.

    13.5. Elaborarea şi aprobarea raportului procedurii
        După stabilirea ofertei câştigătoare, comisia de evaluare întocmeşte raportul procedurii de atribuire, în care prezintă întregul proces de la lansarea anunţului de participare şi până la determinarea ofertei câştigătoare.
        După întocmirea raportului procedurii, comisia de evaluare îl trimite conducătorului autorităţii contractante spre aprobare.

    13.6. Comunicarea rezultatului procedurii
        După aprobarea raportului, autoritatea contractantă informează ofertanţii cu privire la rezultatul procedurii de atribuire.
        Comunicarea transmisă ofertantului câştigător reprezintă acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertei sale şi manifestarea acordului de a încheia contractul de achiziţie publică/acordul-cadru cu ofertantul declarat câştigător. Prin această comunicare, ofertantul declarat câştigător este informat cu privire la data, ora şi locul în care este invitat pentru semnarea acordului - cadru.
        În cazul în care autoritatea contractantă se află în situaţia de a anula procedura de atribuire, autoritatea contractantă face publică decizia de anulare a procedurii de atribuire
        La finalul acestei activităţi trebuie să se obţină asigurarea că rezultatul procedurii de atribuire a fost comunicat către toţi participanţii la procedura de atribuire şi că ofertantul declarat câştigător a fost invitat să semneze acordul - cadru.

    13.7. Primirea şi soluţionarea contestaţiilor (dacă este cazul)
        Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act al unei autorităţi contractante sau prin nesoluţionarea termenul legal a unei cereri poate solicita anularea actului, obligarea autorităţii contractante la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, pe cale administrative jurisdicţională sau judiciară, potrivit prevederilor Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.


    14. Criteriul de atribuire
        Comisia de evaluare a ofertelor evaluează ofertele calificate pe baza elementelor de calificare prezentate şi stabilesc oferta câştigătoare pe baza criteriului de atribuire "cel mai bun raport calitate-preţ" prin evaluarea şi cu aplicarea exclusivă a factorilor de evaluare prevăzuţi la art. 23 din anexa nr. 2^1 la Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
    a) amplasarea unităţii medicale veterinare în care se desfăşoară activităţile de asistenţă medicală veterinară - punctaj maxim: 30 de puncte:
    1. pe teritoriul circumscripţiei sanitar-veterinare care face obiectul acordului-cadru de servicii: 30 de puncte;
    2. în afara circumscripţiei sanitar-veterinare care face obiectul acordului-cadru de servicii, dar nu mai departe de maximum 30 de km de aceasta: 15 puncte.
        Distanţa se calculează prin raportare la oricare unitate administrativ-teritorială care face parte din circumscripţia sanitar-veterinară şi la unitatea administrativ-teritorială în a cărei rază teritorială este amplasată unitatea medicală veterinară, luând în considerare cea mai scurtă distanţă din punct de vedere rutier, (www.distanta.ro);

    b) domiciliul/reşedinţa al/a medicului veterinar titular şi personalului angajat - punctaj maxim: 55 de puncte:
    1. medic veterinar titular - cel puţin 4 ani pe teritoriul circumscripţiei sanitar-veterinare care face obiectul acordului- cadru de servicii: 15 puncte;
    2. medic veterinar titular - sub 4 ani, dar mai mult de 1 an, pe teritoriul circumscripţiei sanitar- veterinare care face obiectul acordului-cadru de servicii: 10 puncte;
    3. medic veterinar titular - cel puţin 4 ani la o distanţă de maximum 30 de km de circumscripţia sanitar-veterinară care face obiectul acordului-cadru de servicii: 10 puncte;
    4. medic veterinar titular - sub 4 ani, dar mai mult de 1 an, la o distanţă de maximum 30 de km de circumscripţia sanitar- veterinară care face obiectul acordului-cadru de servicii: 7 puncte;
    5. medic veterinar angajat - cel puţin 2 ani pe teritoriul circumscripţiei sanitar-veterinare care face obiectul acordului- cadru de servicii: 10 puncte;
    6. medic veterinar angajat - sub 2 ani, dar mai mult de 1 an, pe teritoriul circumscripţiei sanitar-veterinare care face obiectul acordului-cadru de servicii: 8 puncte;
    7. medic veterinar angajat - cel puţin 2 ani la o distanţă de maximum 30 de km de circumscripţia sanitar-veterinară care face obiectul acordului-cadru de servicii: 7 puncte;
    8. medic veterinar angajat - sub 2 ani, dar mai mult de 1 an, la o distanţă de maximum 30 de km de circumscripţia sanitar- veterinară care face obiectul acordului-cadru de servicii: 5 puncte;
    9. tehnician/asistent veterinar - cel puţin 2 ani pe teritoriul circumscripţiei sanitar-veterinare care face obiectul acordului- cadru de servicii: 5 puncte;
    10. tehnician/asistent veterinar - sub 2 ani, dar mai mult de 1 an pe teritoriul circumscripţiei sanitar- veterinare care face obiectul acordului-cadru de servicii: 3 puncte
    11. tehnician/asistent veterinar - cel puţin 2 ani la o distanţa de maximum 30 de km de teritoriul circumscripţiei sanitar - veterinare care face obiectul acordului-cadru de servicii: 4 puncte;
    12. tehnician/asistent veterinar - sub 2 ani, dar mai mult de 1 an, la o distanţă de maximum 30 de km de teritoriul circumscripţiei sanitar-veterinare care face obiectul acordului- cadru de servicii: 2 puncte;
        Distanţa se calculează prin raportare la oricare unitate administrativ-teritorială care face parte din circumscripţia sanitar-veterinară şi la unitatea administrativ-teritorială în a cărei rază teritorială este amplasat domiciliul/reşedinţa, luând în considerare cea mai scurtă distanţa din punct de vedere rutier. (www.distanta.ro).
        Se punctează maximum 5 angajaţi - medicul veterinar titular şi încă 4 (medic veterinar şi/sau tehnician/asistent veterinar);


    c) personal medical veterinar angajat: punctaj maxim: 55 de puncte:
    1. calificarea personalului angajat în mod obligatoriu* - punctaj maxim: 7 puncte:
        * - acest subfactor va fi utilizat numai pentru CSV cu un număr de UVM mai mare sau egal cu 1000.
    (i) tehnician/asistent veterinar: 0 puncte;
    (ii) medic veterinar: 7 puncte;

    2. calificarea şi numărul personalului angajat suplimentar - punctaj maxim: 48 de puncte:
    (i) cel puţin un medic veterinar angajat al cabinetului de mai puţin de 1 an: 10 puncte;
    (ii) cel puţin un medic veterinar angajat al cabinetului de peste 1 an: 12 puncte;
    (iii) cel puţin un tehnician./asistent veterinar: 5 puncte.
        Se punctează maximum 4 angajaţi pentru pct. 2;


    d) pregătirea profesională a medicului veterinar titular - punctaj maxim: 17 puncte:
    1. medic veterinar: 0 puncte;
    2. medic primar veterinar*: 5 puncte;
    3. doctor în ştiinţe medical-veterinare*: 10 puncte;
    4. cursuri postuniversitare de lungă durată*: 2 puncte/curs - nu mai mult de 2 puncte în total;
        * În domeniul sănătăţii animalelor sau în domeniile conexe acestuia.

    e) tipul unităţii medical-veterinare în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medicală veterinară înregistrată în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică - punctaj maxim: 5 puncte:
    1. cabinet medical-veterinar: 0 puncte;
    2. clinică medical-veterinară: 4 puncte;
    3. spital clinic veterinar: 5 puncte;

    f) dotări suplimentare propuse - punctaj maxim: 7 puncte:
    1. ambulanţă veterinară: 7 puncte;
    2. deţinere mijloc de transport auto: 5 puncte.
        Se punctează un singur mijloc de transport;

    g) programul de lucru propus pentru desfăşurarea activităţilor în cadrul circumscripţiei sanitar-veterinare - punctaj maxim: 10 puncte:
    1. minimum 40 de ore pe săptămână: 0 puncte;
    2. minimum 48 de ore pe săptămână: 5 puncte;
    3. minimum 56 de ore pe săptămână: 10 puncte;

    h) experienţa medicului veterinar titular raportat la disponibilitatea exercitării profesiei - punctaj maxim: 15 puncte:
    1. medicul veterinar titular - experienţă mai puţin de o lună: 0 puncte;
    2. medicul veterinar titular - experienţă sub un an, dar mai mult de o lună: 7 puncte;
    3. medicul veterinar titular - experienţă sub 5 ani, dar mai mult de un an: 9 puncte;
    4. medicul veterinar titular - experienţă sub 15 ani, dar mai mult de 5 ani: 11 puncte;
    5. medicul veterinar titular - experienţă sub 30 de ani, dar mai mult de 15 ani: 13 puncte;
    6. medicul veterinar titular - experienţă mai mare de 30 de ani: 15 puncte;
    7. medicul veterinar titular - depăşeşte vârsta standard de pensionare, până la 4 ani: - 115 de puncte**;
    8. medicul veterinar titular - depăşeşte vârsta standard de pensionare, cu mai mult de 4 ani, dar nu mai mult de 10 ani: - 130 de puncte**;
    9. medicul veterinar titular - depăşeşte vârsta standard de pensionare, cu mai mult de 10 ani: - 145 de puncte**.
        ** Se scad din totalul punctajului obţinut; În situaţia unui punctaj negativ sau cu valoarea 0, punctajul final al ofertei va fi 1 punct.
        În cazul obţinerii unui punctaj egal, diferenţierea ofertanţilor se va realiza pe baza punctajului obţinut la fiecare din factorii de evaluare, în ordinea stabilită a prezentării acestora.


        În cazul în care în urma procesului de diferenţiere se menţine totuşi un punctaj egal, diferenţierea ofertanţilor se va realiza pe baza următoarelor criterii suplimentare, rezultate din exploatarea factorii de evaluare - în ordinea prezentată, respectiv:
    a) factorul de evaluare "amplasarea unităţii medicale veterinare în care se desfăşoară activităţile de asistenţă medicală veterinară", În cazul amplasării unităţii medical - veterinare în afara CSV, are prioritate oferta în care această unitate este amplasată într- o UAT aflată la cea mai mică distanţă de CSV în cauză.
        Distanţa se calculează prin raportare la oricare UAT care face parte din CSV şi la UAT în a cărei rază teritorială este amplasată unitatea medicală veterinară, luând în considerare cea mai scurtă distanţă din punct de vedere rutier, (www.distanta.ro);
        Acest criteriu nu se aplică în cazul în care unitatea medical veterinară se află pe teritoriul CSV.

    b) factorul de evaluare "domiciliul/reşedinţa al/a medicului veterinar titular şi personalului angajat", are prioritate oferta cu cel mai mare număr de angajaţi prin raportare la fiecare pct. de la 5-12, în ordinea respectivă. Astfel, în cazul în care egalitatea se menţine la pct. 5 se trece la următorul, până când se poate face diferenţierea ofertelor.
        Distanţa se calculează prin raportare la oricare UAT care face parte din CSV şi la UAT în a cărei rază teritorială este amplasat domiciliul/reşedinţa, luând în considerare cea mai scurtă distanţa din punct de vedere rutier, (www.distanta.ro)

    c) factorul de evaluare "personal medical veterinar angajat " are prioritate oferta cu cel mai mare număr de medici veterinari angajaţi, suplimentar, în caz de egalitate, diferenţierea se face ţinând cont de numărul total al personalului sanitar veterinar angajat.
        În situaţia în care egalitatea se menţine şi după aplicarea criteriilor suplimentare, rezultate din exploatarea factorilor de evaluare - în ordinea prezentată, autoritatea contractantă va anula procedura de atribuire pentru CSV în cauză.    SECŢIUNEA IV

       AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
             DIRECŢIA SANITAR - VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
                                     MODEL - CADRU
    Subsecţiunea 1: Acordul-cadru de servicii
        Subsecţiunea 2: Contractul subsecvent acordului - cadru de servicii
    SUBSECŢIUNEA 1

                                ACORD-CADRU DE SERVICII
                                  Nr. ..../...........
        În temeiul dispoziţiilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare ulterioare; Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârii Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârii Guvernului nr. 1156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 106/2015 pentru aprobarea Procedurii privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, cu modificările şi completările ulterioare,
        a intervenit prezentul acord cadru de servicii, încheiat între
        DIRECŢIA SANITAR - VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ................., adresa ...................., str. ................, nr. ... telefon/fax ............/................., cod fiscal .............., cont RO .......................... deschis la Trezoreria .................., reprezentată prin director executiv dr. ................, în calitate de PROMITENT - ACHIZITOR, pe de o parte,
        şi

        ............................ adresa: ........................, număr de înmatriculare în Oficiul Registrului Comerţului ..............., cod fiscal .........., cont (trezorerie).................., deschis la Trezoreria ......................., reprezentat/reprezentată prin dr. ................, funcţia administrator, în calitate de PROMITENT-PRESTATOR, pe de altă parte.
    1. DEFINIŢII
    1.1. În prezentul acord cadru de servicii, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
    a) acord-cadru - prezentul acord-cadru de servicii şi toate anexele sale;
    b) promitent - achizitor şi promitent-prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul acord-cadru;
    c) preţul unitar al serviciilor - preţul stabilit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, plătibil prestatorului de către achizitor, în baza acordului-cadru şi contractului subsecvent, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţilor asumate prin acordul-cadru şi contractul subsecvent;
    d) servicii - servicii sanitar-veterinare cuprinse în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi în alte programe naţionale, respectiv servicii sanitar-veterinare prevăzute la art. 15 alin. (2) şi (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) circumscripţie sanitar-veterinară - conform pct. 34 al anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) unitate vită mare - unitate de măsură standard, în care se realizează conversia diferitelor categorii de animale, conform ratelor de conversie prevăzute în anexa nr. II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);
    g) forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
    h) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.


    2. INTERPRETARE
    2.1. În prezentul acord-cadru, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
    2.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

    3. OBIECTUL ACORDULUI-CADRU
    3.1. Obiectul acordului-cadru este reprezentat de achiziţia serviciilor prevăzute la art. 15 alin. (2) şi (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru Circumscripţia Sanitară Veterinară ............................

    4. DOCUMENTELE ACORDULUI-CADRU
    4.1. Promitentul-prestator va presta serviciile în condiţiile stabilite în prezentul acord-cadru, care include, în ordinea enumerării, orice act adiţional la acesta, precum şi următoarele anexe:
        Anexa I: Documentaţia de atribuire (inclusiv Caietul de sarcini şi anexele acestuia), incluzând clarificările făcute înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor;
        Anexa II: Propunerea tehnică;
        Anexa III: Propunerea financiară;
        Anexa IV: Alte documente relevante (declaraţii pe proprie răspundere din cadrul ofertelor cu privire la îndeplinirea unor obligaţii, etc).
        Contractul subsecvent de servicii include documentaţia de atribuire specifică şi oferta corespunzătoare.


    5. PREŢUL UNITAR AL SERVICIILOR
    5.1. Valoarea serviciilor este de ............ este exprimat în LEI şi este prevăzut la Anexa III - Propunerea financiară, care face parte integrantă din prezentul acord-cadru, la care se adaugă TVA ...........
    5.2. Valoarea contractului subsecvent va fi fundamentată în baza tarifului aferent serviciilor, stabilit în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1156/2013, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a sumei prevăzute la art. 15 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Valoarea estimată este rezultată în urma comunicării de către Serviciul/Biroul/Compartimentul ................. a numărului de animale pentru anii 20...-20...

    6. AJUSTAREA PREŢULUI
    6.1. Pe parcursul îndeplinirii contractului, preţul activităţilor contractate şi decontate nu se poate modifica decât prin modificarea actelor normative incidente.

    7. DATA ÎNCEPERII ACORDULUI-CADRU
    7.1. Data începerii acordului-cadru de servicii va fi .............
    7.2. Data începerii prestării serviciilor va fi stabilită în fiecare contract subsecvent în parte.

    8. DURATA ACORDULUI-CADRU
    8.1. Durata de implementare a acordului-cadru este de ....... luni de la data semnării.

    9. OBLIGAŢIILE PROMITENTULUI-PRESTATOR
    9.1. Promitentul-prestator se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, să presteze serviciile menţionate în ofertă, parte integrantă din prezentul acord-cadru, în condiţiile convenite în prezentul acord-cadru.
    9.2. Promitentul-prestator se obligă ca serviciile prestate să respecte specificaţiile tehnice prevăzute în caietul de sarcini şi în propunerea tehnică, anexe la prezentul acord-cadru.
    9.3. Promitentul-prestator se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin prezentul acord-cadru.
    9.4. Promitentul-prestator se obligă să anunţe promitentul-achizitor despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii acordului-cadru de servicii, respectiv la contractul subsecvent, cu excepţia celor prevăzute la pct. 9.5., în maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării, şi să ia măsurile necesare pentru îndeplinirea permanentă a acestor condiţii pe durata derulării acordului-cadru de servicii, respectiv la contractul subsecvent, după caz.
    9.5. În cazul în care, pe durata derulării acordului-cadru de servicii, respectiv a contractelor subsecvente, promitentul - prestator îşi modifică forma de organizare sau îşi schimbă medicul veterinar titular, aceasta se notifică în scris promitentul-achizitorul, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intervenirii modificării, cu încheierea unui act adiţional, cu respectarea prevederilor art. 19 alin. (6) din anexa nr. 2^1 la Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    9.6. Promitentul-prestator se obligă să respecte programul de lucru astfel cum a fost comunicat achizitorului, program asumat prin contractele subsecvente acordului-cadru de servicii, încheiate cu achizitorul; programul de lucru se poate modifica, cu acordul părţilor, prin act adiţional la acordul-cadru de servicii, respectiv la contractul subsecvent, după caz, încheiat cu achizitorul, fără modificarea timpului total de lucru asumat şi cu respectarea prevederilor legale incidente.
    9.7. Promitentul-prestator, prin medicul veterinar titular al acestuia, are obligaţia de a asigura un program zilnic de opt ore, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică şi a sărbătorilor legale, prin activităţi de birou şi teren care trebuie justificate prin înscrisuri, pentru circumscripţia sanitar-veterinară cu privire la care se încheie acordul-cadru de servicii, respectiv contractele subsecvente.
    9.8. Activităţile sanitar-veterinare contractate sau cele implicite activităţii la nivelul circumscripţiei sanitar-veterinare, în executarea acordului-cadru de servicii, respectiv a contractelor subsecvente, inclusiv în ceea ce priveşte profilaxia, depistarea, declararea şi combaterea bolilor, se prezumă a fi realizate şi în afara programului stabilit.
    9.9. Medicul veterinar titular al promitentului-prestator organizează acordarea concediilor de odihnă pentru a se asigura continuitatea activităţii contractate, astfel încât să nu fie perturbată activitatea la nivelul circumscripţiei sanitar-veterinare, printr-un medic veterinar angajat cu contract de muncă.
    9.10. Pe durata concediului de odihnă al mediului veterinar titular al promitentului-prestator, în măsura în care nu se poate asigura continuitatea activităţii contractate printr-un medic veterinar angajat cu contract de muncă, aceasta se poate realiza printr-un medic veterinar asociat care îndeplineşte condiţiile de liberă practică prevăzute de legislaţia în vigoare privind exercitarea profesiei sau printr-un medic veterinar care îşi desfăşoară activitatea în derularea unui contract pentru o circumscripţie sanitar-veterinară din proximitate; situaţie care este anunţat promitentul-achizitor, în scris cu cel puţin 5 zile înainte de intervenirea acesteia, iar informaţiile se afişează la sediul unităţii medicale veterinare, în vederea înştiinţării proprietarilor/deţinătorilor de animale.

    10. OBLIGAŢIILE PROMITENTULUI-ACHIZITOR
    10.1. Promitentul-achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze servicii care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepţia cazului în care promitentul-prestator declară că nu mai are capacitatea de a le presta.
    10.2. Promitentul-achizitor se obligă să atribuie contracte subsecvente de servicii operatorului/operatorilor economici semnatari, ori de câte ori intenţionează să achiziţioneze serviciile care au făcut obiectului acordului-cadru, respectând condiţiile esenţiale stabilite la încheierea acestuia.

    11. ATRIBUIREA CONTRACTELOR SUBSECVENTE DE SERVICII
    11.1. În prezentul acord-cadru, contractele subsecvente de servicii se vor încheia anual fără reofertare.
    11.2. Contractele subsecvente de servicii se vor încheia ori de câte ori este necesară prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului acord-cadru. În acest sens, promitentul-prestator se obligă să semneze contractul subsecvent în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la solicitarea promitentului-achizitor şi să presteze serviciile la preţurile unitare stabilite în prezentul acord-cadru.
    11.3. În situaţia în care pe durata de valabilitate a prezentului acord-cadru, promitentul-prestator nu va primi solicitări pentru prestarea de servicii din partea promitentului-achizitor, promitentul-prestator nu va ridica pretenţii şi nu va solicita despăgubiri în legătură cu acest fapt. În acest sens, promitentul-achizitor nu va avea nici o obligaţie faţă de promitentul-prestator, prezentul acord-cadru încetând de drept, fără necesitatea unei alte formalităţi şi iară intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, la expirarea perioadei de valabilitate a acestuia.
    11.4. Contractele subsecvente de servicii se încheie pentru anul în curs, sub condiţia existenţei, la data de 1 decembrie/31 decembrie a anului precedent, a unui număr de cel puţin 300 unităţi vită mare; în situaţia neîndeplinirii acestei condiţii, circumscripţia sanitar-veterinară se desfiinţează, iar acordul-cadru de servicii încetează.

    12. COMUNICĂRI ŞI ADRESE DE CONTACT
    12.1. (1) Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.
    (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

    12.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

    13. ÎNCĂLCAREA ACORDULUI-CADRU ŞI ÎNCETAREA ACESTUIA
    13.1. Atunci când are loc o încălcare a acordului-cadru de către promitentul-prestator, promitentul-achizitor ca şi parte prejudiciată prin încălcare va fi îndreptăţită la următoarele remedii:
    a) despăgubiri şi/sau
    b) încetarea acordului-cadru.

    13.2. În orice situaţie în care promitentul-achizitor este îndreptăţit la despăgubiri, acesta poate reţine aceste despăgubiri din orice sume datorate promitentului-prestator.
    13.3. Promitentul-achizitor va avea dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu care este descoperit după finalizarea acordului-cadru de servicii în conformitate cu legea aplicabilă ce guvernează acordul-cadru.
    13.4. Încetarea/Rezilierea contractului subsecvent conduce la încetarea/rezilierea acordului-cadru de servicii care a stat la baza atribuirii contractului subsecvent respectiv.
    13.5. Acordul-cadru încetează în situaţia desfiinţării circumscripţiei sanitar-veterinare în condiţiile prevăzute la pct. 11.4.

    14. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
    14.1. Părţile se angajează să respecte întocmai toate obligaţiile legale privind protecţia datelor care rezultă din aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi din aplicarea celorlalte dispoziţii legale în vigoare în domeniu, pe toată durata derulării prezentului acord-cadru.
    14.2. Părţile răspund, fiecare individual, pentru toate acţiunile efectuate prin personalul propriu, conform prevederilor legale în vigoare, pentru nerespectarea obligaţiilor stabilite prin Regulamentul (UE) 2016/679 şi prin celelalte dispoziţiile legale în vigoare în domeniu.
    14.3. Prevederile contractuale se completează cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 şi ale celorlalte dispoziţii legale în vigoare în domeniu, în ceea ce priveşte obligaţiile părţilor din contract.

    15. FORŢA MAJORĂ
    15.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
    15.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
    15.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
    15.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
    15.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

    16. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
    16.1. Promitentul-achizitor şi Promitentul-prestator vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
    16.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Promitentul-achizitor şi Promitentul-prestator nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.

    17. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ ACORDUL-CADRU
    17.1. Limba care guvernează acordul-cadru este limba română.

    18. LEGEA APLICABILĂ ACORDULUI-CADRU
    18.1. Acordul-cadru va fi interpretat conform legilor din România.

        Prezentul acord-cadru a fost încheiat astăzi , la sediul promitentului-achizitor, în limba română, în exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

┌────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│Promitent-Achizitor, │Promitent-Prestator, │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA │ │
│ALIMENTELOR │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│....................................................│ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Director executiv, │Reprezentant legal, │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│......................... │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│C.F.P. │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│........................ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Director executiv adj., │Medic veterinar titular │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│....................... │..........................│
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Şef serviciu ec. şi adm. │ │
│................................... │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Consilier juridic ............................. │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Întocmit ................................ │ │
└────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘

    SUBSECŢIUNEA 2

                            CONTRACT SUBSECVENT DE SERVICII
                            Nr. .........../................
        În temeiul dispoziţiilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare ulterioare; Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârii Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârii Guvernului nr. 1156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 106/2015 pentru aprobarea Procedurii privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, cu modificările şi completările ulterioare,
        a intervenit prezentul contract subsecvent de servicii, încheiat între
        DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR adresa: .............., str. .............., nr. ..... telefon/fax ............../............., cod fiscal ................, cont RO .................... deschis la Trezoreria ......................, reprezentată prin director executiv dr. ................., în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte,
        şi

        ........................ adresa: ................, număr de înmatriculare în Oficiul Registrului Comerţului ...................... cod fiscal ................ cont (trezorerie) .................... deschis la Trezoreria ......................., reprezentat/reprezentată prin dr. ......................, funcţia administrator, în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte.
    2. DEFINIŢII
    2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
    a) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
    b) contract - prezentul contract subsecvent de servicii şi toate anexele sale;
    c) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă; nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi;
    d) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
    e) servicii - activităţile a căror realizare face obiectul contractului;
    f) Sistemul Naţional de Identificare şi înregistrare a Animalelor, denumit în continuare SNIIA - totalitatea aplicaţiilor, dispozitivelor, documentelor şi procedurilor utilizate pentru identificarea şi înregistrarea animalelor;
    g) unitate vită mare - unitate de măsură standard, în care se realizează conversia diferitelor categorii de animale, conform ratelor de conversie prevăzute în anexa nr. II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);
    h) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.


    3. INTERPRETARE
    3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
    3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.


    Clauze obligatorii
    4. OBIECTUL CONTRACTULUI
    4.1. (1) Prestatorul se obligă să presteze, pe durata prezentului contract subsecvent şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract subsecvent, următoarele servicii:
    A. Servicii de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului:
    1. Inspecţia animalelor şi a exploataţiilor nonprofesionale;
    2. examinare clinică a animalelor pentru suspiciunea bolilor majore:
    a) bovine;
    b) ecvidee;
    c) ovine, caprine;
    d) porcine;
    e) carnasiere,
    f) păsări;
    g) albine, viermi de mătase etc.;

    3. recoltări de probe de sânge pentru examene de laborator - serologice, hematologice, biochimice, virusologice, parazitologice etc.:
    a) animale mari;
    b) animale mici şi mijlocii cu excepţia porcinelor;
    c) porcine;
    d) păsări;
    e) alte specii;

    4. recoltarea probelor de organe, ţesuturi şi a altor probe pentru analize de laborator, efectuarea de necropsii la:
    a) animale mari;
    b) animale mici şi mijlocii;
    c) păsări;
    d) alte probe, inclusiv coprologice;

    5. activităţi de depistare prin examen alergic:
    a) tuberculinare test unic;
    b) TCS;
    c) maleinare;
    d) paratuberculinare;

    6. recoltare probe sanitaţie, apă, furaje;
    7. activităţi imunoprofilactice, conform Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, aprobat prin hotărâre a Guvernului:
    a) animale mari;
    b) ovine, caprine;
    c) porcine;
    d) carnasiere;
    e) păsări;

    8. lucrări de decontaminare, dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare şi de necesitate în exploataţiile nonprofesionale, în cadrul echipelor desemnate, în condiţiile legii, de către Autoritatea Contractantă sau de către centrul local pentru combaterea bolilor, cu asigurarea de către acestea a echipamentelor şi materialelor necesare;
    9. inspecţia animalelor în vederea certificării stării de sănătate a acestora, respectiv certificarea lor, cu aplicarea dispoziţiilor art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    10. acţiuni de consiliere a proprietarilor de animale în vederea comunicării informaţiilor privind lanţul alimentar, condiţiile de biosecuritate şi bunăstarea animalelor din exploataţiile nonprofesionale;
    11. catagrafia animalelor în situaţii de urgenţă, catagrafia păsărilor şi a animalelor pentru care nu sunt stabilite baze de date electronice din exploataţiile nonprofesionale la data de referinţă stabilită în vederea calculului de unităţi vită mare aferent circumscripţiilor sanitar-veterinare sau necesară pentru planificarea acţiunilor strategice contractate.

    B. Servicii de identificare şi înregistrare a animalelor şi a mişcării acestora, în condiţiile legii, precum şi de corectare a eventualelor erori sau neconformităţi generate de nerespectarea termenelor de înregistrare sau de greşeli de înregistrare:
    1. identificarea animalelor din speciile bovine, ovine, caprine şi porcine;
    2. identificarea şi înregistrarea exploataţiilor în care sunt ţinute sau deţinute animale;
    3. aplicarea crotaliilor auriculare sau a altor mijloace de identificare prevăzute de legislaţia specifică în vigoare la animalele identificate din speciile bovine, ovine, caprine şi porcine;
    4. înregistrarea efectivelor de animale identificate şi crotaliate din speciile bovine, ovine, caprine şi porcine în documentele de identificare tipărite şi, ulterior, în Baza Naţională de Date;
    5. înregistrarea mişcării animalelor şi a evenimentelor suferite de acestea, în documentele de mişcare sau de declarare eveniment tipărite şi, ulterior, în Baza Naţională de Date;
    6. corecţia eventualelor erori sau neconformităţi semnalate în SNIIA, în urma nerespectării termenelor de înregistrare sau a greşelilor de înregistrare imputabile prestatorului, conform procedurilor stabilite de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA.

    (2) Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevăzute la alin. (1) pe teritoriul Circumscripţiei Sanitar- Veterinare, denumită în continuare CSV .................    4.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract subsecvent pentru serviciile prestate.

    5. PREŢUL CONTRACTULUI
    5.1. Pentru îndeplinirea contractului subsecvent, Achizitorul plăteşte Prestatorului următoarele sume:
    a) tariful pentru fiecare activitate sanitar-veterinară contractată, stabilit şi acordat potrivit hotărârii Guvernului prevăzute la art. 15 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv normelor metodologice de aplicare/implementare a acesteia;
    b) suma stabilită în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    5.2. Achizitorul va deconta activităţile sanitar-veterinare cu aplicarea tarifelor valabile la momentul realizării acestora.

    6. DURATA CONTRACTULUI
    6.1. Prezentul contract produce efecte de la data de ........... până la data de ............

    7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
    7.1. Documentele contractului subsecvent sunt:
    a) caietul de sarcini;
    b) propunerea tehnică;
    c) propunerea financiară;
    d) garanţia de bună execuţie;
    e) alte anexe la contract, dacă este cazul.


    8. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI
    8.1. În relaţiile contractuale cu achizitorul, Prestatorul are următoarele obligaţii:
    1. să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract;
    2. să respecte condiţiile tehnico şi termenele prevăzute de normele metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de imobilizare a animalelor care ameninţă viaţa sau integritatea corporală a persoanelor ori integritatea bunurilor acestora prin utilizarea şi administrarea substanţelor din categoria stupefiante, psihotrope, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, aprobate prin ordin al preşedintelui ANSVSA;
    3. să realizeze serviciile în vederea asigurării unui status de sănătate pe cât posibil cunoscut, la întregul efectiv de animale existent pe teritoriul circumscripţiei sanitar-veterinare cu privire la care au fost încheiate contractele subsecvente acordului-cadru de servicii;
    4. Să realizeze serviciilor cu privire la întregul efectiv de animale, conform Programului cifric al activităţilor de supraveghere, profilaxie şi control al bolilor la animale;
    5. să anunţe suspiciunea sau apariţia unor boli transmisibile la animale şi să participe la combaterea epizootiilor, conform reglementărilor legale în vigoare;
    6. să întocmească şi să ţină la zi toate evidenţele sanitar-veterinare rezultate din aplicarea prevederilor legale în vigoare sau din instrucţiunile achizitorului, în realizarea obiectului contractelor subsecvente acordului-cadru de servicii;
    7. să depună diligenţele necesare pentru a investiga şi stabili cauzele de îmbolnăvire, moarte sau avort la animale de care a luat cunoştinţă în mod direct sau a fost înştiinţat de proprietarii de animale sau de achizitor, în condiţiile legislaţiei în vigoare;
    8. să respecte criteriile de calitate a serviciilor prestate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    9. să informeze proprietarii animalelor cu privire la obligaţiile prestatorului şi ale personalului acestuia, referitoare la activitatea prestată, şi ale proprietarului, referitoare la respectarea indicaţiilor medicilor veterinari şi la consecinţele nerespectării acestora;
    10. să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi a informaţiilor privitoare la proprietarii animalelor, în relaţia cu terţii; să asigure securitatea în procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal, cu respectarea principiilor referitoare la protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal;
    11. să depună lunar decontul justificativ conform modelului din anexa la Prevederile specifice de aplicare a art. 15 din ordonanţă, prevăzute în anexa nr. 2^1 la Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi să factureze, în vederea decontării de către achizitor a activităţilor realizate,
    12. să depună lunar decontul justificativ/deconturile justificative şi să factureze, după caz, în vederea decontării de către achizitor, activitatea realizată conform contractelor subsecvente acordului-cadru de servicii, cu respectarea procedurii stabilite prin ordinul preşedintelui ANSVSA;
    13. să depună, ataşat decontului, şi raportările privind situaţia asupra activităţii sanitar-veterinare desfăşurate în luna anterioară, precum şi informaţiile în ceea ce priveşte neconformităţile identificate sau greutăţile în desfăşurarea activităţii contractate sau în legătură cu aceasta;
    14. să respecte programul de lucru astfel cum a fost comunicat achizitorului, program asumat prin contractul subsecvent acordului-cadru de servicii, încheiate cu achizitorul; programul de lucru se poate modifica, cu acordul părţilor, prin act adiţional la acordul-cadru de servicii, respectiv la contractul subsecvent, după caz, încheiat cu achizitorul, fără modificarea timpului total de lucru asumat şi cu respectarea prevederilor legale incidente;
    15. să completeze corect şi la zi formularele şi tipizatele utilizate în realizarea activităţilor sanitar-veterinare contractate, sau în legătură cu acestea, inclusiv cele puse la dispoziţie de achizitor;
    16. să anunţe achizitorul despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii acordului-cadru de servicii, respectiv a contactului subsecvent, cu excepţia celor prevăzute la pct. 17, în maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării, şi să ia măsurile necesare pentru îndeplinirea permanentă a acestor condiţii pe durata derulării acordului-cadru de servicii, respectiv la contractul subsecvent, după caz;
    17. în cazul în care, pe durata derulării acordului-cadru de servicii, respectiv a contractelor subsecvente, îşi modifică forma de organizare sau îşi schimbă medicul veterinar titular, să notifice în scris promitentul-achizitorul, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intervenirii modificării, cu încheierea unui act adiţional, cu respectarea prevederilor art. 19 alin. (6) din anexa nr. 2^1 la Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    18. să respecte prevederile legislaţiei sanitar-veterinare şi instrucţiunile specifice comunicate de achizitor în realizarea activităţilor contractate;
    19. să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru, denumirea direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti cu care se află în relaţie contractuală, datele de contact ale acesteia, care cuprind adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web, la sediul unităţii de asistenţă medicală veterinară în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea, precum şi la sediul consiliului local al unităţii administrativ-teritoriale, dacă sediul unităţii de asistenţă medicală veterinară nu se află pe raza circumscripţiei sanitar-veterinare;
    20. să afişeze într-un loc vizibil datele de contact şi motivul lipsei de la sediul unităţii;
    21. să justifice lipsa de la sediul unităţii după caz, prin menţionarea în registrul de consultaţii şi tratamente a cazuisticii, prin documentele de realizare a diferitelor acţiuni, prin ordinele de deplasare, prin orice alt document;
    22. să asigure eliberarea actelor medicale şi a altor documente, în condiţiile stabilite prin legislaţia în vigoare şi prin acordul-cadru de servicii, respectiv contractul subsecvent, după caz;
    23. să nu încaseze sume suplimentare pentru activităţile pentru care este prevăzută decontarea de achizitor, respectiv să nu impună servicii suplimentare pentru realizarea activităţilor în cauză;
    24. să transporte probele la laborator, în termenele şi în condiţiile legale, să ridice produsele/materialele şi tipizatele necesare realizării activităţilor contractate;
    25. să participe şi să asigure participarea personalului de specialitate din cadrul circumscripţiei sanitar-veterinare, respectiv medici veterinari sau asistenţi/tehnicieni veterinari, la toate instruirile organizate sau coordonate de Achizitor, cu privire la activităţile sanitar-veterinare contractate sau în legătură cu aceste activităţi;
    26. să consilieze proprietarii de animale în vederea comunicării informaţiilor privind lanţul alimentar, potrivit informaţiilor comunicate de aceştia şi în conformitate cu evidenţele deţinute la nivelul circumscripţiei sanitar-veterinare, cu semnarea de proprietar a documentului în cauză, precum şi în tabelul centralizator privind consilierea; ulterior să inspecteze şi să certifice animale destinate sacrificării;
    27. să consilieze şi să instruiască proprietarii de animale privind condiţiile de bunăstare şi condiţiile de biosecuritate, întocmind documente care să ateste realizarea activităţii conform cerinţelor exprese ale achizitorului sau, după caz, pentru minim 10 exploataţii/lunar;
    28. să efectueze catagrafia animalelor în situaţii de urgenţă conform cerinţelor achizitorul; în luna în care se realizează catagrafia animalelor în situaţii de urgenţă nu mai este obligatorie îndeplinirea prevederii de la pct. 25;
    29. să justifice, prin ordin de deplasare, transportul probelor la laborator, ridicarea produselor şi a tipizatelor, participarea la instruirea şi formarea profesională, depunerea documentelor justificative în format fizic;
    30. să asigure, prin activitate de birou şi teren, un program zilnic de opt ore, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică şi a sărbătorilor legale, potrivit prevederilor art. 15 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi să depună ca document justificativ fişa cu nominalizarea personalului care a asigurat programul respectiv; să prezinte şi fişa de pontaj pentru tot personalul angajat, care asigură implementarea contractului subsecvent acordului-cadru de servicii;
    31. să realizeze activităţile sanitar-veterinare contractate pentru fiecare contract subsecvent acordului-cadru de servicii şi pe toată durata lui, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (5) din anexa nr. 2^1 la Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    32. să păstreze pe o durată de 10 ani toate documentele sanitar-veterinare întocmite la nivelul circumscripţiei sanitar-veterinare consecutive desfăşurării activităţii contractate, potrivit art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    33. să efectueze catagrafia păsărilor şi a animalelor pentru care nu sunt stabilite baze de date electronice din exploataţiile nonprofesionale la data de referinţă stabilită în vederea calculului de unităţi vită mare aferent circumscripţiilor sanitar-veterinare sau necesară pentru planificarea acţiunilor strategice contractate;
    34. medicul veterinar titular al entităţii contractante, prin care se realizează activităţile contractate, conform obiectului contractului, cu excepţia celor imunoprofilactice, de decontaminare şi identificare/înregistrare a animalelor are obligaţia de a depune toate diligentele necesare, pentru ca aceste activităţi să fie realizate de medici veterinari care să nu aibă nicio legătură de interes patrimonial, respectiv să nu fie proprietar/coproprietar şi/sau deţinător al animalelor, sau familial, respectiv rude de gradul 1 sau 2, cu proprietarul exploataţiei sau, după caz, cu proprietarul animalelor din exploataţiile pentru care realizează respectivele activităţi, pe toată durata desfăşurării contractului, ţinând cont de calitatea acestora de medici veterinari de libera practică împuterniciţi;
    35. să îndeplinească, în principal, următoarele obligaţii referitoare la identificarea şi înregistrarea animalelor:
    a) să asigure înregistrarea informaţiilor rezultate din activitatea desfăşurată în platformele informatice pentru identificarea şi înregistrarea animalelor, în termenele legale;
    b) serviciile de identificare şi înregistrare a animalelor şi a mişcării acestora, precum şi de corectare a eventualelor erori sau neconformităţi generate de nerespectarea termenelor de înregistrare sau de greşeli de înregistrare care fac obiectul contractului subsecvent acordului-cadru de servicii trebuie realizate la termenele şi în condiţiile prevăzute de normele aprobate prin ordin al preşedintelui ANSVSA şi în celelalte acte normative în vigoare;
    c) să efectueze manopera de aplicare a mijloacelor oficiale de identificare, inclusiv a celor duplicat, precum şi operaţiunile de dezinfecţie a locului de aplicare a acestora;
    d) să realizeze aplicarea mijloacelor oficiale de identificare cu respectarea instrucţiunilor furnizate de către producătorul acestora, precum şi a prevederilor legislaţiei în vigoare;
    e) să înscrie citeţ datele referitoare la animalele identificate în formularele de identificare, urmând ca aceste formulare să fie predate în conformitate cu prevederile legislaţiei specifică în vigoare;
    f) datele referitoare la exploataţiile identificate, la animalele identificate, precum şi la mişcările şi evenimentele suferite de către acestea trebuie introduse în SNIIA, prin intermediul echipamentelor de tehnică de calcul şi de comunicaţie specifice;
    g) să înregistreze, în urma înştiinţării de către proprietar prin predarea formularelor de mişcare, intrarea animalelor în exploataţiile aflate pe raza circumscripţiei sanitar-veterinare;
    h) este pe deplin responsabil pentru realitatea datelor completare în formularele legale care servesc activităţii de identificare şi înregistrare a bovinelor, ovinelor caprinelor şi porcinelor şi a datelor înregistrate în SNIIA;
    i) să corecteze erorile sau neconformităţile generate de SNIIA, care îi sunt imputabile în termen de maxim 30 de zile de la generarea acestora;
    j) să preia, pe cheltuiala sa de deplasare, de la sediul achizitorului, cu care a încheiat contractul subsecvent acordului-cadru de servicii, formularele, produsele de uz veterinar, precum şi orice alte produse şi echipamente necesare realizării serviciilor care fac obiectul contractului subsecvent acordului-cadru de servicii, pe baza de aviz de expediţie - cantitativ şi valoric - emis de achizitor şi să le înregistreze în evidenţele financiar-contabile proprii;
    k) să scadă din gestiunea proprie mijloacele oficiale de identificare, formularele, produsele de uz veterinar, precum şi alte produse necesare realizării activităţilor care fac obiectul contractului subsecvent acordului-cadru de servicii, pe bază de bon de consum lunar;
    l) să păstreze în gestiune şi la dispoziţia achizitorului stocurile de mijloace oficiale de identificare a animalelor prevăzute de legislaţia specifică în vigoare, de formulare, de produse de uz veterinar şi de orice alte produse necesare prestării serviciilor care fac obiectul contractului subsecvent acordului-cadru de servicii;
    m) să predea la sediul achizitorului, la încetarea contractului subsecvent acordului-cadru de servicii, pe cheltuiala sa de deplasare, formulare, produse de uz veterinar şi orice alte produse necesare prestării serviciilor care fac obiectul contractului subsecvent acordului-cadru de servicii, personal sau pe baza documente de expediţie emis de către prestator;
    n) să se conecteze la Baza Naţională de Date aferent sistemului de identificare şi înregistrare a animalelor pus în aplicare conform art. 22 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a realiza operaţiunile necesare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    o) să asigure calificarea şi instruirea personalului folosit pentru realizarea obiectului contractului subsecvent acordului-cadru de servicii, pe toată durata aplicării acestuia;
    p) să înştiinţeze achizitorul despre problemele şi disfuncţiile apărute în îndeplinirea obligaţiilor sale în legătură cu serviciile de identificare şi înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor şi porcinelor, în termen de maximum 48 de ore de la apariţia acestora;
    q) să verifice şi să actualizeze permanent în S.N.I.I.A. datele referitoare la efectivele de animale identificate şi înregistrate în exploataţiile din cadrul circumscripţiei sanitar veterinare;
    r) să întocmească, pe baza modelului pus la dispoziţie de către achizitorul şi să pună zilnic la dispoziţia proprietarilor de animale un registru pentru notificarea evenimentelor intervenite cu privire la animale - naşterea animalului, vânzarea\cumpărarea animalului, moartea animalului, sacrificarea animalului pentru consum propriu, pierderea crotaliei, pierderea paşaportului, pierderea cârdului de exploataţie, dispariţia animalului şi regăsirea animalului.
    s) să deţină sistem/dispozitiv necesar realizării serviciilor de identificare şi înregistrare a animalelor şi a mişcării acestora, precum şi de corectare a eventualelor erori sau neconformităţi generate de nerespectarea termenelor de înregistrare sau de greşeli de înregistrare.

    36. prestatorul trebuie să justifice serviciile prestate prin documentele ce vor fi depuse cu deconturile prevăzute la pct. 11 şi 12, documente prevăzute în caietul de sarcini.


    9. DREPTURILE PRESTATORULUI
    9.1. În relaţiile contractuale cu achizitorul, Prestatorul are următoarele drepturi:
    1. să primească la termenele prevăzute în contractul subsecvent acordului-cadru de servicii, pe baza facturii şi/sau a documentelor justificative, depuse în formatul solicitat de achizitor, contravaloarea serviciilor contractate, efectuate, raportate şi validate;
    2. să fie informat de către achizitor cu privire la modificările privind condiţiile metodologice de executare a activităţilor suportate din bugetul ANSVSA, survenite urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin instruirile organizate şi, după caz, prin publicare pe pagina web a ANSVSA;
    3. să încaseze de la proprietarii de animale contravaloarea serviciilor prestate care nu se decontează de către achizitor, conform prevederilor legale în vigoare, fără să le condiţioneze acestora furnizarea unor servicii care se decontează de realizarea/furnizarea altor servicii care nu se decontează;
    4. să adere, în calitate de parte contractantă, la clauzele suplimentare la contractele subsecvente acordului-cadru de servicii încheiate cu achizitorul, conform şi în limita prevederilor legale în vigoare, având ca referinţă instrucţiunile transmise prin ordin al preşedintelui ANSVSA privind condiţiile metodologice de executare a acţiunilor contractate;
    5. să primească din partea achizitorului motivarea în scris, cu confirmare de luare la cunoştinţă, cu privire la erorile din decont şi/sau documentaţia justificativă raportate şi refuzul decontării anumitor servicii, în termen de 5 zile de la adoptarea deciziei.


    10. OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI
    10.1. În relaţiile contractuale cu prestatorul, achizitorul are următoarele obligaţii:
    1. să încheie acorduri-cadru de servicii, respectiv contracte subsecvente atribuite în executarea acestora, numai cu entităţile care îndeplinesc calitatea de prestator, potrivit pct. 33 din anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. să facă publică în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii acordurilor-cadru de servicii, prin afişare pe pagina web şi la sediul achizitorului, lista nominală a acestora, respectiv să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, conform legii;
    3. să deconteze prestatorului, în maximum 30 de zile, după caz, de la data emiterii facturii fiscale aferente serviciilor prestate, pe baza facturii/deconturilor aprobate, însoţite de documente justificative prezentate pe suport hârtie, sau în format electronic, în formatul solicitat de achizitor, contravaloarea serviciilor contractate, efectuate, raportate şi validate, conform prevederilor legale în vigoare, în funcţie de alocaţiile bugetare primite de la Ministerul Finanţelor Publice, cu respectarea art. 6 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante;
    4. să informeze prestatorul cu privire la modificările privind condiţiile metodologice de executare a acţiunilor contractate, survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative naţionale sau comunitare, prin instruirile organizate şi, după caz, prin publicare pe pagina web a achizitorului;
    5. să comunice prestatorului cerinţele exprese privind realizarea activităţilor de consiliere şi de instruire a proprietarilor de animale cu referire la condiţiile de bunăstare şi la condiţiile de biosecuritate, respectiv să comunice cerinţele privind realizarea catagrafiei animalelor în situaţii de urgenţă;
    6. să pună gratuit la dispoziţia prestatorului seringi, vacutainere, alte materiale, produsele biologice, formularistica şi tipizatele necesare realizării activităţilor contractate, pentru întregul efectiv de animale existente la data acţiunii, iar în cazul evoluţiei epizootiilor şi a panzootiilor să pună gratuit la dispoziţie echipamentul de protecţie necesar, conform prevederilor legale în vigoare;
    7. să înmâneze prestatorului, la data finalizării controlului, procesele-verbale de constatare/rapoartele de control/notele de constatare, după caz, la termenele prevăzute de actele normative referitoare la normele metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul ANSVSA, aflate în vigoare; în cazul în care controlul este efectuat de către ANSVSA sau cu participarea acesteia, notificarea privind măsurile dispuse se transmite prestatorului de către achizitor în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la ANSVSA la achizitor;
    8. să deducă spre soluţionare organelor de cercetare penală situaţiile în care ce constată declararea unor aspecte care nu sunt conforme cu realitatea în documentele depuse de către prestator în cadrul procedurilor de atribuire a acordurilor-cadru de servicii şi pentru a căror corectitudine se depun declaraţii pe propria răspundere;
    9. să comunice prestatorului, în scris, motivarea cu privire la erorile raportare şi la refuzul decontării anumitor servicii; să comunice prestatorului, cu ocazia regularizărilor trimestriale, motivarea sumelor decontate; în situaţia în care se constată ulterior că refuzul decontării unor servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza;
    10. să monitorizeze şi să verifice modul de realizare a activităţilor contractate, inclusiv raportat la respectarea programului prezentat şi asumat de către prestator;
    11. să elaboreze un program anual de instruire a medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi, astfel încât să se realizeze nivelul de instruire necesar pentru activităţile contractate sau în legătură cu acestea;
    12. să păstreze pe o durată de 10 ani toate documentele care au stat la baza decontării activităţilor prevăzute la art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    13. să întocmească şi să păstreze lista cu medicii veterinari prezenţi la instruirile organizate, cu evidenţierea temelor de instruire şi a entităţilor contractante reprezentate;
    14. să analizeze documentele depuse de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi cu privire la condiţiile de biosecuritate şi bunăstarea animalelor şi să prezinte un raport anual cu privire la acestea;
    15. să organizeze preluarea, înregistrarea şi gestionarea tuturor informaţiilor privind neconformităţi semnalate de entităţile contractante în vederea soluţionării cu operativitate a aspectelor semnalate cu evidenţierea situaţiei trimestriale şi anuale;
    16. să acorde gratuit prestatorii dreptul de acces necondiţionat la SNIIA, potrivit prevederilor legale în vigoare.


    11. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR
    11.1. (1) Contractul subsecvent este reziliat de drept şi fără notificare prealabilă, la iniţiativa Achizitorului, în cazul nedepunerii deconturilor justificative şi a documentelor aferente acestora pentru două luni consecutive sau trei luni într-un an calendaristic, din motive imputabile prestatorului.
    (2) Contractul subsecvent este reziliat de drept, cu notificarea scrisă a Prestatorului de către Achizitor, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri, conform prevederilor legale în vigoare, ca urmare a constatării următoarelor situaţii:
    a) dacă Prestatorul nu începe activitatea în termen de cel mult 15 zile de la data semnării contractului subsecvent;
    b) dacă, din culpa Prestatorului, acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 15 zile;
    c) la expirarea perioadei de 15 zile calendaristice de la anularea de către organele în drept a certificatului de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică;
    d) nerespectarea termenelor de depunere/transmitere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile contractate, în vederea decontării de către Achizitor a serviciilor realizate, pentru o perioadă de trei luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv cinci luni într-un an;
    e) refuzul repetat al prestatorului de a pune la dispoziţia organelor de control ale achizitorului documente, în termenul rezonabil acordat/stabilit de comun acord, constatat ca urmare a celei de-a doua solicitări în scris de documente, solicitări privind actele de evidenţă tehnică şi financiar-contabilă aferente activităţilor realizate conform contractelor subsecvente sau în legătură cu acestea, solicitări cu referire la documentele justificative privind sumele sau în legătură cu sumele decontate, precum şi solicitări privind documentele administrative de la nivelul entităţii controlate, documente necesare realizării actului de control;
    f) la a doua constatare a faptului că serviciile raportate conform contractului subsecvent în vederea decontării acestora nu au fost efectuate;
    g) dacă, pentru o perioadă de trei luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv cinci luni într-un an, prestatorul, din vina acestuia, nu îşi îndeplineşte în mod corespunzător obligaţiile contractuale, respectiv în legătură cu obiectul contractului subsecvent, conform cerinţelor achizitorului;
    h) nerespectarea interdicţiilor prevăzute la art. 19 alin. (2) din anexa nr. 2^1 la Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu efect pentru toate contractele aflate în derulare;
    i) la a doua constatare a faptului că nu este respectată de prestator cerinţa prevăzută la art. 19 alin. (4) sau (5) din anexa nr. 2^1 la Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, dacă a fost incidenţă la încheierea acordului-cadru de servicii în baza căruia a fost încheiat contractul subsecvent.

    (3) Rezilierea nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.
    (4) Contractele subsecvente încetează, din alte motive decât cele care privesc neexecutarea culpabilă a obligaţiilor contractuale, în următoarele situaţii:
    a) de drept, la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii:
    1. prestatorul îşi încetează activitatea la locul declarat la data atribuirii acordului-cadru de servicii în baza căruia a fost încheiat contractul subsecvent, dacă noua situaţie nu este similară cu cea iniţială;
    2. încetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinţare, după caz;
    3. a survenit decesul titularului cabinetului medical-veterinar individual sau al unuia dintre cabinetele medical-veterinare asociate, iar cabinetul nu poate continua activitatea în condiţiile legii;
    4. medicul titular al cabinetului medical-veterinar are interdicţie privind exercitarea profesiei de medic veterinar sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari şi, după caz, nu se realizează înlocuirea acestuia în condiţiile contractate cu notificarea Achizitorului;

    b) prin denunţarea unilaterală a acordului-cadru de servicii de către reprezentantul legal al Achizitorului, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea acordului-cadru de serviciu contractului subsecvent, cu indicarea motivului şi a temeiului legal, în următoarele situaţii:
    1. medicul titular, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, desemnat de entităţile stabilite conform celor prevăzute la art. 18, nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute art. 19 alin. (3) lit. a)-d) din anexa nr. 2^1 la Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, incidente la încheierea acordului-cadru de servicii în baza căruia a fost încheiat contractul subsecvent şi, după caz, nu se realizează modificarea potrivit prevederilor art. 19 alin. (7) din anexa nr. 2^1 la Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu notificarea Achizitorului;
    2. prestatorul organizat ca societate prevăzută de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu îndeplineşte obligaţia prevăzută la art. 19 alin. (7).


    (5) Acordurile-cadru de servicii încetează, din alte motive decât cele care privesc neexecutarea culpabilă a obligaţiilor contractuale, în situaţia prevăzută la art. 15^1 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) În cazurile prevăzute la alin. (4) şi (5), Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data încetării contractului.
    (7) Contractul subsecvent atribuit în executarea acordului-cadru de servicii nu poate înceta la iniţiativa Prestatorului decât în condiţiile în care acesta se obligă să plătească o penalitate în cuantum de 10.000 lei pentru fiecare lună din perioada neexecutată a contractului subsecvent.
    (8) Încetarea/Rezilierea contractului subsecvent în situaţiile prevăzute la alin. (1)-(5), după caz, conduce la încetarea/rezilierea acordului-cadru de servicii care a stat la baza atribuirii contractului subsecvent respectiv.

    11.2. (1) În cazul în care, în derularea contractelor subsecvente atribuite în executarea acordurilor-cadru de servicii, se constată nerespectarea, din vina prestatorului, a programului zilnic de 8 ore, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică şi a sărbătorilor legale, prevăzut de art. 15 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică următoarele penalităţi:
    a) diminuarea cu 10% a cuantumului sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru prestatorii la care au fost înregistrate;
    b) diminuarea cu 50% a cuantumului sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru prima luna consecutivă în care s-au produs aceste situaţii, pentru prestatorii la care au fost înregistrate;
    c) diminuarea cu 100% a cuantumului sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru a doua lună consecutivă în care s-au produs aceste situaţii, pentru prestatorii la care au fost înregistrate.

    (2) În cazul în care, în derularea contractelor subsecvent atribuite în executarea acordurilor-cadru de servicii, se constată lipsa dovezilor care să ateste participarea, în luna pentru care se face decontarea, la instruiri/cursuri de formare profesională, după caz, organizate de achizitor, se aplică următoarele penalităţi:
    a) diminuarea cu 5% a cuantumului sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru prestatorii la care au fost înregistrate.
    b) diminuarea cu 10% a cuantumului sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna consecutivă în care s-au produs aceste situaţii, pentru prestatorii la care s-au repetat.

    (3) În cazul în care, în derularea contractelor subsecvente atribuite în executarea acordurilor-cadru de servicii, se constată lipsa consilierii proprietarilor de animale pentru emiterea documentului privind informaţiile pentru lanţul alimentar se aplică următoarele penalităţi:
    a) diminuarea cu 1% a cuantumului sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru prestatorii la care au fost înregistrate;
    b) diminuarea cu 5% a cuantumului sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna consecutivă în care s-au produs aceste situaţii, pentru prestatorii la care au fost înregistrate.

    (4) În cazul în care, în derularea contractelor subsecvente atribuite în executarea acordurilor-cadru de servicii, se constată lipsa numărului minim de documente privind consilierea proprietarilor de animale pentru condiţiile de biosecuritate şi bunăstarea animalelor din exploataţiile nonprofesionale se aplică următoarele penalităţi:
    a) în cazul lipsei unui document se diminuează cu 5% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate;
    b) în cazul lipsei a două documente sc diminuează cu 10% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate;
    c) în cazul lipsei a trei documente se diminuează cu 15% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate;
    d) în cazul lipsei a patru documente se diminuează cu 20% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate;
    e) în cazul lipsei a cinci documente se diminuează cu 25% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate;
    f) în cazul lipsei a şase documente se diminuează cu 30% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate;
    g) în cazul lipsei a şapte documente se diminuează cu 35% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate;
    h) în cazul lipsei a opt documente se diminuează cu 40% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate;
    i) în cazul lipsei a nouă documente se diminuează cu 45% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate;
    j) în cazul lipsei a zece documente se diminuează cu 50% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate.

    (5) În cazul în care, în derularea contractelor subsecvente atribuite în executarea acordurilor-cadru de servicii, se constată deficienţe privind realizarea catagrafiei animalelor din exploataţiile nonprofesionale, în situaţii de urgenţă se aplică următoarele penalităţi:
    a) în cazul constatării lipsei unui număr de până la 5% din exploataţii care nu au fost cartografiate se diminuează cu 10% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate;
    b) în cazul constatării lipsei exploataţii lor de pe teritoriul unui sat care nu au fost cartografiate se diminuează cu 30% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate:
    c) în cazul nedepunerii documentelor de catagrafie în termenele stabilite, se diminuează cu 100% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate.

    (6) Reţinerea sumelor potrivit prevederilor alin. (1)-(5) se face din valoarea decontului justificativ pentru care au fost evidenţiate, fără a depăşi suma totală a decontului, respectiv 10.000 de lei, exclusiv TVA.

    11.3. (1) În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile până la expirarea perioadei stabilite, atunci acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi o sumă echivalentă cu 0,03% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiei de plată.
    (2) În cazul în care Prestatorul nu depune/depune în mod incomplet deconturile lunare prevăzute la pct. 8.1. subpct. 12 la termenul stabilit prin legislaţia în vigoare, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce, ca penalităţi, 0,03% din valoarea decontului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea conformă şi efectivă a obligaţiei de depunere a deconturilor.    Clauze specifice
    12. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI
    12.1. Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului subsecvent (3% din preţul contractului, tară TVA), în cuantum de ........... lei pentru perioada ...........-..........., în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului subsecvent.
    12.2. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, dacă Prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător, din culpa sa, obligaţiile asumate prin prezentul contract subsecvent. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru Prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului.
    12.3. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de cel mult 14 zile de la data îndeplinirii obligaţiilor asumate prin contract subsecvent, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.

    13. ALTE RESPONSABILITĂŢI ALE PRESTATORULUI
    13.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.
    (2) Prestatorul se obligă să asigure resursele umane, materialele, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract.

    13.2. Prestatorul este pe deplin responsabil atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
    13.3. Medicul veterinar titular al prestatorului organizează acordarea concediilor de odihnă pentru a se asigura continuitatea activităţii contractate, astfel încât să nu fie perturbată activitatea la nivelul circumscripţiei sanitar-veterinare, printr-un medic veterinar angajat cu contract de muncă.
    13.4. Pe durata concediului de odihnă al medicului veterinar titular al prestatorului, în măsura în care nu se poate asigura continuitatea activităţii contractate printr-un medic veterinar angajat cu contract de muncă, aceasta se poate realiza printr-un medic veterinar asociat care îndeplineşte condiţiile de liberă practică prevăzute de legislaţia în vigoare privind exercitarea profesiei sau printr-un medic veterinar care îşi desfăşoară activitatea în derularea unui contract pentru o circumscripţie sanitar-veterinară din proximitate; situaţie care este anunţat promitentul-achizitor, în scris cu cel puţin 5 zile înainte de intervenirea acesteia, iar informaţiile se afişează la sediul unităţii medicale veterinare, în vederea înştiinţării proprietarilor/deţinătorilor de animale.

    14. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI
    14.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de presta a serviciilor şi evidenţele tehnice şi financiar - contabile ale prestatorului pentru a stabili conformitate lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din Caietul de sarcini.
    14.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract subsecvent. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, Prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.

    15. ACTUALIZAREA PREŢULUI CONTRACTULUI
        Pe parcursul îndeplinirii contractului, preţul activităţilor contractate şi decontate nu se poate modifica decât prin modificarea actelor normative incidente.

    16. AMENDAMENTE
    16.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului subsecvent, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, în condiţiile legii.
    16.2. În condiţiile prevăzute la art. 24 din anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada derulării contractului subsecvent, Prestatorul va realiza, la solicitarea Achizitorului, activităţile sanitar-veterinare prevăzute la art. 15 alin. (2) din ordonanţă, aferente unei alte circumscripţii sanitar-veterinare, pentru care nu există un acord-cadru de servicii, pe perioada derulării procedurilor de atribuire a acestuia.
    16.3. În situaţia prevăzută la pct. 16.2., Prestatorul va avea toate drepturile şi obligaţiile referitoare la circumscripţia sanitar-veterinară, pentru care nu există un acord-cadru de servicii.

    17. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
    17.1. Părţile se angajează să respecte întocmai toate obligaţiile legale privind protecţia datelor care rezultă din aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi din aplicarea celorlalte dispoziţii legale în vigoare în domeniu, pe toată durata derulării prezentului contract.
    17.2. Părţile răspund, fiecare individual, pentru toate acţiunile efectuate prin personalul propriu, conform prevederilor legale în vigoare, pentru nerespectarea obligaţiilor stabilite prin Regulamentului (UE) 2016/679 şi prin celelalte dispoziţiile legale în vigoare în domeniu.
    17.3. Prevederile contractuale se completează cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 şi ale celorlalte dispoziţii legale în vigoare în domeniu, în ceea ce priveşte obligaţiile părţilor din contract.

    18. FORŢA MAJORĂ
    18.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
    18.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
    18.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia aceleia.
    18.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
    18.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

    19. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
    19.1. Achizitorul şi Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
    19.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractată, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.

    20. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL
    20.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

    21. COMUNICĂRI
    21.1. (1) Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract subsecvent, trebuie să fie transmisă în scris.
    (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

    21.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

    22. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI SUBSECVENT
    22.1. Contractul subsecvent va fi interpretat conform legilor din România.

        Prezentul contract subsecvent a fost încheiat, astăzi, ................., la sediul Achizitorului, în limba română, în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

┌────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│Achizitor, │Prestator, │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA │ │
│ALIMENTELOR │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│....................................................│ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Director executiv, │Reprezentant legal, │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│......................... │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│C.F.P. │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│........................ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Director executiv adj., │Medic veterinar titular │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│....................... │..........................│
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Şef serviciu ec. şi adm. │ │
│................................... │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Consilier juridic ............................. │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Întocmit ................................ │ │
└────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘

    SECŢIUNEA V
    Formulare
        Secţiunea V conţine formularele şi modelele de documente destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de alta parte, să permită Comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.
        Ofertantul care participă la procedura pentru atribuirea acordului cadru are obligaţia de a prezenta formularele şi documentele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

        Înregistrată la sediul autorităţii contractante (................, România)
        Nr. ....../Data ........./Ora ......
        OFERTANTUL .......................(denumirea/numele)
        Adresa: ........................
        Telefon: .......................
        Fax: ...........................
        E-mail: ........................

    FORMULARUL NR. 1
                                 SCRISOARE DE ÎNAINTARE
        Către: ......................(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
        Telefon:
        Fax:
        Ca urmare a anunţului de participare nr. ......... din ..............., publicat pe site-ul autorităţii contractante .................. şi în JOUE privind aplicarea procedurii pentru atribuirea acordului-cadru de ...........................(denumirea acordului cadru),
        noi ...........................(denumirea operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele documente pentru lotul .........:
    1. Documentul ..................(tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia de participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire;
    2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, 1 exemplar original, 1 exemplar copie şi 1 suport electronic din:
    a) oferta;
    b) documentele care însoţesc oferta;

        Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.
    A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE ........., ORA .... (se va menţiona data şi ora specificate în anunţul de participare).
        Data completării :[ZZ.LLLL.AAAA]
        Cu stimă,
        [Nume ofertant]
        ...........................
        (semnătură autorizată şi ştampilă)
        OFERTANTUL ..................(denumirea/numele)

    FORMULARUL NR. 2
                                     ÎMPUTERNICIRE
        Oferta trebuie să fie însoţită de o împuternicire scrisă, în limba română, prin care persoana care a semnat oferta este autorizată să angajeze operatorul economic în procedura de atribuire a acordului-cadru, împuternicirea trebuie să fie într-un format în măsură să producă efecte juridice trebuie să poarte atât semnătura celui care împuterniceşte, cât şi semnătura celui împuternicit.
        Împuternicirea (împuternicirile) se ataşează acestui formular.
        Numele în clar: ...........................
        Semnătură: ...........................
        În calitate de: ...........................
        Legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...........................(denumire/nume operator economic)
        Data :[ZZ.LLLL.AAAA]
        BANCA
        ...........................(denumirea)

    FORMULARUL NR. 3
                         SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ (MODEL)
        pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a acordului-cadru
        Către ...........................(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
        Cu privire la procedura pentru atribuirea acordului-cadru ...........................(denumirea acordului-cadru)
        noi .......(denumirea băncii).........., având sediul înregistrat la ........(adresa băncii).........., ne obligăm faţă de ..........(denumirea autorităţii contractante)......... să plătim suma de ......(în litere şi în cifre)........, la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice ca suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:
    a) ofertantul .....(denumirea/numele)....... şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
    b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ......(denumirea/numele)........ a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.

        Prezenta garanţie este valabilă până la data de .................
        Parafată de Banca ................. în ziua ........ luna ...... anul .......
        (semnătură autorizată)

    FORMULARUL NR. 4
                               SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI
        Către,
        .................................
        (denumire autoritate contractantă)
        Referitor la procedura pentru atribuirea acordului-cadru .................. - COD CPV ................, vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la:
    1. .................................
    2. .................................
    3. .................................

        Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere cu privire la aspectele menţionate mai sus, la următoarea adresă de e-mail .................................
        Data completării :[ZZ.LLLL.AAAA]
        Cu stimă,
        [Nume ofertant],
        .................................
        (semnătură autorizată şi ştampilă)

    FORMULARUL NR. 5
        OPERATORUL ECONOMIC
        ..........................
        (denumirea)
                                       DECLARAŢIE
                          privind neîncadrarea în art. 167 din
    Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,
                       cu modificările şi completările ulterioare
        Subsemnatul, .......................... reprezentant/împuternicit al ............(denumirea operatorului economic)............., în calitate de ofertant, la procedura de ..........................(se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ..................(denumirea serviciului), codul CPV ..........., organizată de .....(denumirea autorităţii contractante)........., la data de ..............zi/luna/an), declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 167 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
         Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
         Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
        Data completării :[ZZ.LLLL.AAAA]
        Cu stimă,
        [Nume ofertant],
        .................................
        (semnătură autorizată şi ştampilă)

    FORMULARUL NR. 6
        OPERATORUL ECONOMIC
        ..........................
        (denumirea)
                                       DECLARAŢIE
    privind neîncadrarea în art. 164 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice,
                       cu modificările şi completările ulterioare
        Subsemnatul .......................... reprezentant/împuternicit al ..........(denumirea operatorului economic).......... în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:
    a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
    b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
    c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1- 18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
    d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
    e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţii penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
    f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
    g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.

        Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
        Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
        Data completării :[ZZ.LLLL.AAAA]
        [Nume ofertant],
        .................................
        (semnătură autorizată şi ştampilă)
        OFERTANTUL ............... (denumirea/numele)

    FORMULARUL NR. 7
                                  INFORMAŢII GENERALE
        Subsemnatul ...........(nume şi prenume)..........., reprezentant împuternicit al .......<denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului>....., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate mai jos sunt reale.
        Forma de organizare a ofertantului:

┌──────────────────────────────────────┐
│unităţi fără personalitate juridică, │
│organizate ca persoană fizică ce │
│exercită o profesie liberală │
├───────────────────────────────────┬──┤
│cabinet medical - veterinar │*)│
│individual │ │
├───────────────────────────────────┼──┤
│cabinete medical-veterinare │*)│
│asociate │ │
├───────────────────────────────────┴──┤
│unităţi cu personalitate juridică, │
│respectiv unităţi ce aparţin unor │
│societăţi comerciale înfiinţate │
│potrivit Legii societăţilor nr. 31/ │
│1990, │
│republicată, cu modificările şi │
│completările ulterioare, cu │
│respectarea │
│cerinţelor din Legea nr. 160/1998, │
│republicată │
│exercită o profesie liberală │
│exercită o profesie liberală │
├───────────────────────────────────┬──┤
│cabinet medical - veterinar │*)│
├───────────────────────────────────┼──┤
│clinică veterinară │*)│
├───────────────────────────────────┼──┤
│spital veterinar │*)│
└───────────────────────────────────┴──┘

        *) se va bifa conform situaţiei fiecărui ofertant

    1. Denumirea/numele:
    2. Abreviere:
    3. Adresa:
    4. Cod Poştal:
    5. Ţara:
    6. Telefon:
        Fax:
        Telex:
        E-mail:

    7. Codul unic TVA **)
        **) - puteţi verifica validitatea la adresa http://ec.europa.eu/taxation customs/vies.ro/vieshome.htm pentru firmele din cadrul Uniunii Europene.

    8. Locul înregistrării:
    9. Data înregistrării:
    10. Numărul de înregistrare***):
        ***) - vă rugăm ataşaţi o copie a certificatului unic de înregistrare (CUI/CIF) sau echivalentul acestuia

    11. Obiectul de activitate, pe domenii:
        Data completării :[ZZ.LLLL.AAAA]
        [Nume ofertant],
        .................................
        (semnătură autorizată şi ştampilă)

    FORMULARUL NR. 8
                 DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND
                             SĂNĂTATEA ŞI PROTECŢIA MUNCII
        Subsemnatul ...........(nume şi prenume), reprezentant al ...............(denumirea ofertantului) declar pe proprie răspundere ca ma angajez să prestez serviciile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă, cât şi normele P.S.I, respectiv de mediu care sunt în vigoare în România.
        De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi de mediu, şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.
        Data completării [ZZ.LLLL.AAAA]
        Cu stimă,
        [Nume ofertant],
        ...............
        (semnătură autorizata şi ştampilă)
        OFERTANTUL ............ (denumirea/numele)

    FORMULARUL NR. 9
    CONFORMITATEA CU
                    SPECIFICAŢIILE TEHNICE ALE CAIETULUI DE SARCINI
        Subsemnatul ...............(nume şi prenume), reprezentant împuternicit al ................(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar că serviciile ce urmează să le executăm vor respecta întru totul Caietul de Sarcini şi prevederile Contractului.
        şi
        Prin prezenta luăm la cunoştinţă că orice deviere a ofertei noastre de la Caietul de Sarcini, indiferent de motive, nu trebuie acceptată de către Autoritatea Contractantă.
        Data completării [ZZ.LLLL.AAA]
        Cu stimă,
        [Nume ofertant],
        ...............
        (semnătura autorizată şi ştampilă)

    FORMULARUL NR. 10
    FIŞA DE IDENTIFICARE FINANCIARĂ

┌──────────────────────────────────────┐
│DEŢINĂTORUL CONTULUI │
├──────────────────────────────────────┤
│NUME [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [│
│] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] │
│[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ │
│] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] │
│[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ │
│] [ ] [ ] [ ] [ ] │
├──────────────────────────────────────┤
│ADRESA [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]│
│[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ │
│] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] │
│[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ │
│] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] │
│[ ] [ ] [ ] [ ] │
├──────────────────────────────────────┤
│ORAŞ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [│
│] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] │
│[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ │
│] [ ] [ ] [ ] │
├──────────────────┬───────────────────┤
│COD POŞTAL [ ] [ ]│ŢARA [ ] [ ] [ ] [ │
│[ ] [ ] [ ] [ ] [ │] [ ] [ ] [ ] [ ] [│
│] │] [ ] [ ] [ ] [ ] │
├──────────────────┴───────────────────┤
│CONTACT [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ │
│] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] │
│[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ │
│] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] │
│[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] │
├──────────────────────────────────────┤
│TELEFON [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ │
│] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] │
│[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] │
├──────────────────┬───────────────────┤
│FAX [ ] [ ] [ ] [ │E-MAIL [ ] [ ] [ ] │
│] [ ] [ ] [ ] [ ] │[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]│
│[ ] [ ] [ ] [ ] [ │[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]│
│] [ ] [ ] │[ ] [ ] [ ] │
├──────────────────┴───────────────────┤
│COD TVA (VAT NUMBER) [ ] [ ] [ ] [ ] [│
│] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] │
│[ ] │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│BANCA │
├──────────────────────────────────────┤
│NUME [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [│
│] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] │
│[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ │
│] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] │
│[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ │
│] [ ] [ ] [ ] [ ] │
├──────────────────────────────────────┤
│ADRESA [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]│
│[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ │
│] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] │
│[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ │
│] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] │
│[ ] [ ] [ ] [ ] │
├──────────────────────────────────────┤
│ORAŞ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [│
│] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] │
│[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ │
│] [ ] [ ] [ ] │
├────────────────┬─────────────────────┤
│COD POŞTAL [ ] [│ŢARA [ ] [ ] [ ] [ ] │
│] [ ] [ ] [ ] [ │[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [│
│] [ ] │] [ ] [ ] [ ] │
├────────────────┴─────────────────────┤
│CONT BANCAR [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ │
│] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] │
│[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] │
├──────────────────────────────────────┤
│IBAN [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [│
│] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] │
│[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ │
│] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] │
└──────────────────────────────────────┘


┌────────────────┬┬────────────────────┐
│ŞTAMPILA BĂNCII ││DATA + │
│+ ││ │
├────────────────┤├────────────────────┤
│SEMNĂTURA ││SEMNĂTURA │
│REPREZENTANTULUI││DEŢINĂTORULUI DE │
│BĂNCII ││CONT ŞI ŞTAMPILĂ │
├────────────────┤├────────────────────┤
│(Ambele ││(Ambele obligatorii │
│obligatorii) ││ │
├────────────────┤├────────────────────┤
│ ││ │
└────────────────┴┴────────────────────┘


    FORMULARUL NR. 11
                                       DECLARAŢIE
           privind încadrarea în prevederile art. 15 alin. (8) din Ordonanţa
                       Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea
                        activităţii sanitar-veterinare şi pentru
              siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări
          prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare
        Subsemnatul ............... reprezentantul legal/împuternicit al ...................(denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant al ofertantului, declar pe proprie răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că o dată cu depunerea ofertei la procedura de atribuire a acordului cadru de ............., lotul ............, nu mă aflu în situaţiile:
    1. de a încălca în prevederile art. 15 alin (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare respectiv:
        [ ] până la data limită de depunere a ofertelor, nu ar încheiat niciun acord cadru având ca obiect servicii sanitare veterinare prevăzute la art. 15 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, indiferent de numărul unităţilor pe care le deţin sau în care sunt asociaţi şi în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical-veterinară
        [ ] până la data limită de depunere a ofertelor, am încheiat acorduri - cadru având ca obiect servicii sanitare veterinare prevăzute la art. 15 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti (DSVSA) având în vedere numărul unităţilor pe care le deţin sau în care sunt asociat şi în care desfăşor activităţi de asistenţă medical - veterinară, după cum urmează:
    1. Acord - cadru nr. ......../........ având ca obiect ..........., încheiat cu DSVSA ..............
    2. Acord - cadru nr. ......../........ având ca obiect ..........., încheiat cu DSVSA ..............


    2. de a nu se afla în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2) al art. 19 din anexa nr. 2^1 la Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, respectiv:
    a) medicul veterinar titular nu participă concomitent în mai mult de două acorduri - cadru de servicii, în această calitate; până la data limită de depunere a ofertelor, medicul veterinar titular / medicul veterinar asociat participă în acorduri cadru având ca obiect servicii sanitare veterinare prevăzute la art. 15 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, având în vedere numărul unităţilor pe care le deţin sau în care sunt asociat şi în care desfăşor activităţi de asistenţă medical - veterinară; în cazul în care sunt parte în cel puţin un acord - cadru de servicii, se va completa:
    1. Acord - cadru nr. ......../........ având ca obiect ..........., încheiat cu DSVSA ..............*
    2. Acord - cadru nr. ......../........ având ca obiect ..........., încheiat cu DSVSA ..............*
        * Informaţiile se vor prezenta pentru fiecare dintre persoanele prevăzute la pct. 2 (medic veterinar titular, medic veterinar asociat CMVI şi medic veterinar asociat persoană juridică)

    b) cabinetele medical - veterinare asociate nu sunt parte concomitent în mai mult de două contracte; în cazul în care sunt parte în cel puţin un contract, se va completa:
    1. Contract nr. ......../......... având ca obiect .......... încheiat cu DSVSA ..........;
    2. Contract nr. ......../......... având ca obiect .......... încheiat cu DSVSA ..........;

    c) societăţile prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt parte concomitent în mai mult de două acorduri - cadru de servicii; în cazul în care sunt parte în cel puţin un acord - cadru de servicii, se va completa:
    1. Acord - cadru nr. ......../........ având ca obiect ..........., încheiat cu DSVSA ..............
    2. Acord - cadru nr. ......../........ având ca obiect ..........., încheiat cu DSVSA ..............;

    d) medicii veterinari asociaţi în cadrul cabinetelor medical - veterinare asociate, respectiv asociaţii societăţilor prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu participă concomitent în mai mult de două acorduri - cadru de servicii; în cazul în care sunt parte în cel puţin un acord - cadru de servicii, se va completa:
    1. Acord - cadru nr. ......../........ având ca obiect ..........., încheiat cu DSVSA ..............
    2. Acord - cadru nr. ......../........ având ca obiect ..........., încheiat cu DSVSA ..............


        Înţeleg că, în situaţia în care oferta depusă pentru lotul ............ se va afla pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit în urma aplicării criteriului de atribuire, aceasta va putea fi declarată câştigătoare doar în cazul în care nu se încalcă prevederile art. 15 alin (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în caz contrar oferta depusă va fi declarată inacceptabilă.
        Declar că am depus oferta la prezenta procedura de atribuire a acordului - cadru ce are ca obiect .............., organizată de .............., pentru următoarele loturi: ............................
        Înţeleg că, în situaţia în care ofertele depuse se vor afla pe primul loc în clasamentele intermediare întocmite în urma aplicării criteriului de atribuire pentru mai multe loturi formulez următoarele opţiuni de atribuire, cu respectarea prevederilor art. 15 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare:
    1. .............
    2. .............
    3. .............
        ................
        (se vor introduce loturile pentru care a fost depusă ofertă, în ordinea opţiunilor)

        Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
    Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 "Falsul în declaraţii" din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă
        Data completării :[ZZ.LLLL.AAAA]
        Cu stimă,
        [Nume ofertant],
        (semnătură autorizata şi ştampilă)
        OFERTANTUL .................(denumirea/numele)

    FORMULARUL NR. 12
    FORMULAR DE OFERTĂ
        Către:
        Adresa:
        Telefon:
        Fax:
        Doamnelor/Domnilor,
    1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ......................(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm .......................... (denumirea serviciilor), pentru suma de ................... lei (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), plătibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ................ lei (suma în litere şi în cifre.)
    2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în graficul de timp anexat.
    3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile, respectiv până la data de ......... (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
    4. Până la încheierea şi semnarea acordului-cadru această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
    5. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

        Data :[ZZ.LLLL.AAAA]
        (numele şi prenume) .................., (semnătura şi ştampilă), în calitate de
        ......................., legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
        .......................
        (denumire/nume operator economic)
    ANEXA 1

    LA FORMULARUL NR. 12
    OPERATORUL ECONOMIC
        ...................
        (denumirea)
                 CENTRALIZATOR DE PREŢURI PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR
                         (Informaţii minime - model orientativ)

┌───────┬────────────┬────────────┬───────────────┬───────┐
│ │Activitate │ │ │ │
│ │desfăşurată/│ │ │ │
│ │Denumire │Tarif │ │ │
│ │serviciu │(lei) │ │ │
│ │(conform │(conform │ │ │
│ │art. 15 │art. 15 │ │ │
│ │alin. (7), │alin. (7) │ │ │
│ │respectiv │din │ │ │
│ │alin. (2) │Ordonanţa │ │ │
│ │din │Guvernului │ │ │
│ │Ordonanţa │nr. 42/2004,│Cantitate │ │
│ │Guvernului │aprobată cu │maximă a │ │
│ │nr. 42/2004,│modificări │acordului-cadru│ │
│ │aprobată cu │şi │(Activitate │ │
│ │modificări │completări │lunară/Număr │ │
│ │şi │prin Legea │maxim de │ │
│Nr.crt.│completări │nr. 215/2004│acţiuni conform│Valoare│
│ │prin Legea │cu │Hotărârii │(lei) │
│ │nr. 215/ │modificările│Guvernului nr. │ │
│ │2004, cu │şi │1156/2013, cu │ │
│ │modificările│completările│modificările şi│ │
│ │şi │ulterioare, │completările │ │
│ │completările│respectiv │ulterioare) │ │
│ │ulterioare, │conform │ │ │
│ │respectiv │Hotărârii │ │ │
│ │conform │Guvernului │ │ │
│ │Hotărârii │nr. 1156/ │ │ │
│ │Guvernului │2013, cu │ │ │
│ │nr. 1156/ │modificările│ │ │
│ │2013, cu │şi │ │ │
│ │modificările│completările│ │ │
│ │şi │ulterioare) │ │ │
│ │completările│ │ │ │
│ │ulterioare) │ │ │ │
├───────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤
│1 │ │ │ │ │
├───────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤
│2 │ │ │ │ │
├───────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤
│3 │ │ │ │ │
├───────┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────┤
│4 │ │ │ │ │
├───────┴────────────┴────────────┴───────────────┼───────┤
│TOTAL, │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│TVA │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│TOTAL cu TVA │ │
└─────────────────────────────────────────────────┴───────┘


    FORMULARUL NR. 13
    MODEL GARANŢIE DE BUNĂ EXECUŢIE
        [Banca]
        ............
        (denumirea)
                     SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE
        Garanţia Nr.: <XXXXXXXXXX>
        Din data:[ZZ.LLLL.AAAA]
        Către:
        Cu privire la contractul de achiziţie publică ................(denumirea contractului şi numărul), încheiat între ..............,în calitate de Prestator, şi .............., în calitate de Autoritate Contractantă, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea Autorităţii Contractante, până la concurenţa sumei de .............(cifre şi litere), reprezentând 3% din valoarea contractului, fără TVA, respectiv, orice sumă cerută de aceasta la prima sa cerere fără drept de obiecţie însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin Prestatorului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat.
        Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fară nicio altă formalitate suplimentară din partea Autorităţii Contractante sau a Prestatorului.
        Prezenta garanţie intră în vigoare şi are efect începând cu data de [ZZ.LL.AAAA]/data semnării contractului.
        Prezenta garanţie se va elibera în cel mult 14 zile de la efectuarea plăţii finale de către Autoritatea Contractantă. Garanţia nu poate fi restituită Prestatorului decât cu acordul scris al Autorităţii Contractante.
        În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil.
        Parafată de Banca ................ în ziua ...... luna ..... anul .......
        (semnătură autorizată)
        Nume: ............... Funcţie: ...............

    FORMULARUL NR. 14
        OPERATORUL ECONOMIC
        ...................
        (denumire)
                                       DECLARAŢIE
                          privind neîncadrarea în prevederile
              referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016
        privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare
        Subsemnatul ................., reprezentantul legal/împuternicit al ...................(denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant al ofertantului, declar pe proprie răspundere sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţii potenţial generatoare de conflict de interese ori în situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
    a) participarea în procesul de evaluare şi negociere a ofertelor a persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al ofertantului ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare ofertantului;
    b) participarea în procesul de evaluare şi negociere a ofertelor a unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a ofertantului;
    c) participarea în procesul de evaluare şi negociere a ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pc parcursul procesului de evaluare şi negociere;
    d) situaţia în care ofertantul are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante implicate în organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire;
    e) situaţia în care ofertantul nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu peroane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante implicate în organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire.

        Persoanele cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante implicate în organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, menţionate în invitaţia de participare la negocieri, sunt:
    1. ..............
    2. ..............

        Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
        Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 "Falsul în declaraţii" din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă".
        Data completării :[ZZ.LLLL.AAAA]
        [Nume ofertant], ...............
        (semnătură autorizata şi ştampilă)

    FORMULARUL NR. 15
                                       DECLARAŢIE
                   privind încadrarea în prevederile art. 15 alin (9)
                          din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004
              privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru
           siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare
        Subsemnatul .............., reprezentantul legal/împuternicit al ....................(denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant, declar pe proprie răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la data prezentei acţionariatul majoritar este deţinut de către medicii veterinari şi urmează a fi menţinut pe toată durata de valabilitate a ofertei, respectiv pe toată perioada de derulare a acordului cadru.
        Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
        Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 "Falsul în declaraţii" din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfaşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă".
        Data completării :[ZZ.LLLL.AAAA]
        Cu stimă,
        [Nume ofertant],
        ................
        (semnătură autorizata şi ştampilă)

    FORMULARUL NR. 16
        Ofertant/prestator .................(denumirea)
        Unitatea medical veterinară de asistenţă ................(Cabinet medical - veterinar/Clinică medical - veterinară/Spital clinic veterinar)
    1. Pentru care se deţine a certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medical - veterinare, cu sau fără personalitate juridică, eliberat în vederea funcţionării ....................(elementele de identificare a Certificatului de înregistrare)
    2. Amplasată în Oraşul/Comuna .............., la ....... km de oraşul sau comuna care constituie CSV ..............

     PARTEA A (faţă)


┌────┬───────┬────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │Nr. │ │ │Punctajul │ │
│ │ │Calificarea/ │ │atestat │ │Norma │privind │ │
│ │ │Calitatea │ │de liberă│ │zilnică de │pregătirea │ │
│ │ │*Pentru medicul │Documentul │practică │Nr./Data │lucru │profesională │ │
│ │ │veterinar │care atestă│valid/ │Contract │stabilită │continuă │ │
│ │ │titular se va │calificarea│codul de │de muncă │(cu excepţia│aferent │ │
│Nr. │Nume/ │prezenta titlul/│Nr./data │parafă │Nr. │zilelor de │anului │Observaţii***│
│crt.│Prenume│titlurile │(diplomă/ │(atestat │REVISAL │sâmbătă şi │calendaristic│ │
│ │ │profesionale │adeverinţă │valid – │** dacă │duminică şi │anterior – │ │
│ │ │deţinute şi/sau │absolvire) │care nu │este │a │Nr. puncte │ │
│ │ │cursurile │ │este │aplicabil│sărbătorilor│deţinute – │ │
│ │ │postuniversitare│ │suspendat│ │legale) │numai pentru │ │
│ │ │absolvite │ │sau │ │ │medicii │ │
│ │ │ │ │anulat) │ │ │veterinari │ │
├────┼───────┴────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┤
│A │Medic veterinar titular al unităţii medical veterinare de asistenţă │
├────┼───────┬────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┤
│A- 1│ │* │ │ │** │ │ │ │
├────┼───────┴────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┤
│B. │Medic i veterinari asociaţi care vor presta activităţi în executarea │
│ │contractului – (medici veterinari asociaţi ai CMVA) │
├────┼───────┬────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┤
│B-1 │ │ │ │ │** │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│B-2 │ │ │ │ │** │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│... │ │ │ │ │** │ │ │ │
├────┼───────┴────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┤
│ │Medici veterinari asociaţi care vor presta activităţi în executarea │
│C. │contractului – deţinător de părţi sociale (în cazul unităţilor cu personalitate │
│ │juridică constituite ca societăţi prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, │
│ │cu modificările şi completările ulterioare) │
├────┼───────┬────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┤
│C-1 │ │ │ │ │** │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│C-2 │ │ │ │ │** │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│... │ │ │ │ │** │ │ │ │
├────┼───────┴────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┤
│D. │Medici veterinari angajaţi care vor presta activităţi în executarea │
│ │contractului │
├────┼───────┬────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┤
│D-a │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│D-2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┴────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┤
│E. │Asistenţi veterinari/tehnicieni veterinari angajaţi care vor presta activităţi │
│ │în executarea contractului │
├────┼───────┬────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┤
│E-1 │ │ │ │ │ │ │Neaplicabil │ │
├────┼───────┼────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│E-2 │ │ │ │ │ │ │Neaplicabil │ │
├────┼───────┼────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │Neaplicabil │ │
└────┴───────┴────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┘

        ***Se va bifa cu "X" în dreptul persoanelor care sunt considerate personal minimal obligatoriu pentru CSV cu un număr de UVM > 1000.
        ***Se va bifa cu "XX" în dreptul a maxim 4 persoane care sunt considerate personal suplimentar.
        Nr. ........... înregistrare/data
        Consiliul ...........(Judeţului/Mun. Bucureşti) al Colegiului Medicilor Veterinari, pe baza informaţiilor deţinute sau recepţionate de la CMV atestă faptul că unitatea medical - veterinară de asistenţă deţine, în bună regulă, certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medical - veterinare, cu sau fară personalitate juridică, eliberat în vederea funcţionării, iar medicii veterinari nominalizaţi la poziţiile A, B, C şi D au realizat pregătirea profesională continuă în anul anterior, pentru anul în curs, şi deţin punctajul pentru pregătirea profesională la zi conform celor prezentate de prestator, respectiv deţin atestatul de liberă practică valid, precum şi codul de parafa prezentat.
        Preşedinte filiala CMV ...............(numele şi prenumele în clar) ..........(data) ...........(semnătura)

    FORMULARUL 16
     PARTEA B (verso)

                            DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
        Subsemnatul/(a), ..................., în calitate de administrator/reprezentant legal al ..................(PRESTATOR/OFERTANT), CUI/CIF/CNP ............... cu sediul social în localitatea ................., str. ............., nr. ....., judeţul ............../municipiul ..........., sectorul ........., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că datele prezentate la partea A (faţă) a prezentului formular sunt corecte, complete şi asumate în numele ofertantului.
        La documentaţie/ofertă sunt anexate documentele doveditoare, în copie, conformată cu originalul.
        Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ....................
        Semnătura olografă
        Data .............

    FORMULARUL NR. 17
        Ofertant/prestator .................(denumirea)
        Unitatea medical - veterinară de asistenţă ................(Cabinet medical - veterinar/Clinică medical - veterinară/Spital clinic veterinar)
    1. Pentru care se deţine a certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medical - veterinare, cu sau fără personalitate juridică, eliberat în vederea funcţionării ....................(elementele de identificare a Certificatului de înregistrare)
    2. Pentru care se asumă un program săptămânal de .... ore, după cum urmează: L- ;M- ;M- ;J- ;V- ;S- ;D- .

     PARTEA A (faţă)


┌────┬───────┬─────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │Oraşul/ │ │ │ │
│ │ │ │comuna de │ │Observaţii │ │
│ │ │ │domiciliul │Experienţa │referitoare│ │
│ │ │Oraşul/comuna de │sau de │medicului │la vârsta │ │
│ │ │domiciliu sau de │reşedinţă │veterinar │medicului │ │
│ │ │reşedinţă şi │şi data la │titular │veterinar │ │
│ │ │numărul de km │care şi-a │(se exprimă│titular │Observaţii │
│Nr. │Nume/ │până la comuna │stabilit │în ani şi │(se exprimă│referitoare│
│crt.│Prenume│sau oraşul care │domiciliul │luni, │în ani şi │la obţiunea│
│ │ │constituie CSV │sau │calculată │luni, │de │
│ │ │.................│reşedinţa │la data │calculată │punctare* │
│ │ │(se va prezenta o│(se va │limită de │la data │ │
│ │ │singură opţiune) │prezenta │depunere a │limită de │ │
│ │ │ │aceeaşi │ofertelor) │depunere a │ │
│ │ │ │opţiune ca │ │ofertelor) │ │
│ │ │ │la coloana │ │ │ │
│ │ │ │anterioară)│ │ │ │
├────┼───────┴─────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│A │Medic veterinar titular al unităţii medical veterinare de asistenţă │
├────┼───────┬─────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│A-1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┴─────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│ │Medici veterinari asociaţi care vor presta activităţi în executarea │
│B │contractului în calitate de angajaţi – (medici veterinari asociaţi ai │
│ │CMVA) │
├────┼───────┬─────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│B-1 │ │ │ │Neaplicabil│Neaplicabil│ │
├────┼───────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│B-2 │ │ │ │Neaplicabil│Neaplicabil│ │
├────┼───────┴─────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│ │Medici veterinari asociaţi care vor presta activităţi în executarea │
│ │contractului în calitate de angajaţi – deţinător de părţi sociale (în │
│C │cazul unităţilor cu personalitate juridică constituite ca societăţi │
│ │prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare) │
├────┼───────┬─────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│C-1 │ │ │ │Neaplicabil│Neaplicabil│ │
├────┼───────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│C-2 │ │ │ │Neaplicabil│Neaplicabil│ │
├────┼───────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┴─────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│D │Medici veterinari angajaţi care vor presta activităţi în executarea │
│ │contractului │
├────┼───────┬─────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│D-1 │ │ │ │Neaplicabil│Neaplicabil│ │
├────┼───────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│D-2 │ │ │ │Neaplicabil│Neaplicabil│ │
├────┼───────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┴─────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│E │Asistenţi veterinari/tehnicieni veterinari angajaţi care vor presta │
│ │activităţi în executarea contractului │
├────┼───────┬─────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│E-1 │ │ │ │Neaplicabil│Neaplicabil│ │
├────┼───────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│E-2 │ │ │ │Neaplicabil│Neaplicabil│ │
├────┼───────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴─────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

        * Se va bifa cu "X" în dreptul medicului veterinar titular şi al maxim 4 persoane pentru care se optează pentru aplicarea factorului de evaluare "b) domiciliul/reşedinţa al/a medicului veterinar titular şi personalului angajat".

    FORMULARUL NR. 17
     PARTEA B (verso)

                            DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
        Subsemnatul/(a), ..............., în calitate de administrator/reprezentant legal al ...................(PRESTATOR/OFERTANT), CUI/CIF/CNP ................... cu sediul social în localitatea ..............., str. ............., nr. ....., judeţul ........./municipiul ..........., sectorul ......., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că datele prezentate la partea A (faţă) a prezentului formular, sunt corecte, complete şi asumate în numele ofertantului.
        La documentaţie/ofertă sunt anexate documentele doveditoare, în copie, conformată cu originalul.
        Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) .....................
        Semnătura olografă
        Data .............

    --------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016