Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXE din 9 ianuarie 2020  la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 5/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXE din 9 ianuarie 2020 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 5/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 15 bis din 10 ianuarie 2020
    ANEXA 1

                                         CONTRACT
                   pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-ATI
                               nr. .......... din ..........
    1. Părţile contractante
    1.1. Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ........../Municipiului Bucureşti, cu sediul în municipiul/oraşul .........., str. .......... nr. .........., judeţul/sectorul .........., telefon ..........., fax .........., reprezentată prin director executiv .........., şi
    1.2. Unitatea sanitară .........., cu sediul în .........., str. .......... nr. .........., telefon .........., fax .........., reprezentată prin ..........., având Actul de înfiinţare/organizare nr. .........., Autorizaţia sanitară de funcţionare nr. .........., Dovada de evaluare nr. .........., codul fiscal .......... şi contul nr. .......... deschis la Trezoreria Statului sau contul nr. .......... deschis la Banca .........., Dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru furnizor, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, valabilă pe toată durata contractului de furnizare servicii medicale spitaliceşti.

    2. Obiectul contractului
    2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie desfăşurarea acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI (AP-ATI), finanţat din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. ........./2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI.

    3. Durata contractului
    3.1. Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de ..........
    3.2. Durata prezentului contract se poate prelungi, cu acordul părţilor.

    4. Obligaţiile părţilor
    4.1. Direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti are următoarele obligaţii:
    a) centralizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual indicatorii specifici AP-ATI raportaţi de unităţile sanitare/instituţiile publice în condiţiile Ordinului ministrului sănătăţii nr. ........../2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI;
    b) transmite Serviciului Medicină de Urgenţă, trimestrial şi anual, în primele 20 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii prevăzuţi în cadrul AP-ATI, centralizaţi în conformitate cu prevederile lit. a);
    c) monitorizează modul de derulare a AP-ATI;
    d) verifică organizarea evidenţei nominale a beneficiarilor AP-ATI, pe bază de cod numeric personal, de către unităţile de specialitate care derulează AP-ATI, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
    e) întocmeşte un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii din unităţile sanitare/instituţiile care derulează AP-ATI; raportul de activitate centralizat cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul AP-ATI, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii nr. ........../2020, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a AP-ATI;
    f) transmite Serviciului Medicină de Urgenţă, până la sfârşitul lunii următoare celei încheierii trimestrului pentru care se face raportarea, raportul de activitate prevăzut la lit. e);
    g) transmite Serviciului Medicină de Urgenţă, până la data de 15 iulie a anului curent, fundamentarea necesarului de resurse pentru anul următor.

    4.2. Obligaţiile direcţiilor de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti prevăzute la pct. 4.1. se realizează prin structurile organizatorice ale acestora, stabilite potrivit legii.
    4.3. Pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-ATI din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, unităţile sanitare au următoarele obligaţii:
    a) să asigure buna desfăşurare a activităţilor prevăzute în cadrul AP-ATI, în concordanţă cu actele normative în vigoare;
    b) să se asigure că serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract se încadrează din punctul de vedere al calităţii în prevederile legale privind calitatea asistenţei medicale, elaborate în condiţiile legii;
    c) să asigure tratamentul adecvat şi recomandarea dispozitivelor medicale conform reglementărilor în vigoare;
    d) să utilizeze fondurile primite pentru AP-ATI, potrivit destinaţiei acestora;
    e) să dispună măsuri pentru gestionarea eficientă a mijloacelor materiale şi băneşti;
    f) să organizeze şi să conducă, prin directorul financiar contabil, evidenţele tehnico-operative, precum şi evidenţele contabile ale cheltuielilor pentru AP-ATI şi pe paragrafele şi subdiviziunile clasificaţiei bugetare, atât pentru bugetul aprobat, cât şi în execuţie;
    g) să efectueze, în condiţiile legii, achiziţia bunurilor necesare pentru realizarea obiectivelor şi activităţilor cuprinse în AP-ATI;
    h) să organizeze evidenţa beneficiarilor AP-ATI prin înregistrarea la nivel de pacient, în format electronic, a următorului set minim de date: codul numeric personal, diagnosticul specific concordant cu AP-ATI, medicul curant (cod parafă), bunurile acordate, cantitatea şi valoarea de decontat, conform schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor;
    i) să dispună măsuri pentru respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
    j) să deţină autorizaţie pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea AP-ATI, emisă, în condiţiile legii, de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
    k) să transmită direcţiei de sănătate publică, în format electronic, raportările lunare, trimestriale (cumulat de la începutul anului) şi anuale privind sumele utilizate pentru AP-ATI, precum şi indicatorii realizaţi, răspunzând de exactitatea şi realitatea atât a datelor raportate pentru justificarea plăţii contravalorii facturii pentru bunurile acordate în cadrul AP-ATI în luna precedentă, cât şi a indicatorilor raportaţi;
    l) să cuprindă sumele contractate pentru AP-ATI în bugetul de venituri şi cheltuieli şi să îl aprobe odată cu acesta, în condiţiile legii;
    m) să transmită direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti orice alte date referitoare la AP-ATI şi să răspundă de exactitatea şi realitatea datelor raportate;
    n) să transmită trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare încheierii trimestrului, direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti raportul de activitate întocmit de coordonatorul AP-ATI din cadrul unităţii sanitare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    o) să înregistreze, să stocheze, să prelucreze şi să transmită informaţiile legate de AP-ATI, conform prevederilor legale în vigoare;
    p) să dispună măsurile necesare în vederea asigurării realizării obiectivelor AP-ATI;
    q) să raporteze corect şi la timp datele către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti;
    r) să transmită direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti raportări lunare, trimestriale (cumulat de la începutul anului) şi anuale, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea, cuprinzând indicatorii fizici şi de eficienţă, precum şi valoarea bunurilor acordate în cadrul AP-ATI în perioada pentru care se face raportarea;
    s) să asigure publicarea pe site-ul propriu a bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a execuţiei bugetare înregistrate pe parcursul derulării AP-ATI, detaliat;
    t) să asigure organizarea permanenţei activităţii în secţiile anestezie şi terapie intensivă, conform reglementărilor legale.

    4.4. Obligaţiile unităţilor sanitare prevăzute la pct. 4.3. se realizează prin structurile organizatorice ale acestora, precum şi prin personalul implicat în realizarea activităţii programelor naţionale AP-ATI, în limitele competenţelor, potrivit legii.

    5. Valoarea contractului
    5.1. Valoarea contractului în anul .......... este de .......... lei.

    6. Decontarea contravalorii bunurilor acordate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-ATI
    6.1. Decontarea contravalorii bunurilor acordate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-ATI se realizează în limita sumelor disponibile cu această destinaţie, în ordine cronologică, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative pentru bunurile realizate conform contractului încheiat.
    6.2. În vederea decontării contravalorii bunurilor acordate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-ATI, unitatea sanitară prezintă în primele 15 zile lucrătoare ale lunii curente următoarele documente:
    a) cererea justificativă, întocmită conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul contract;
    b) decontul pentru luna precedentă, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul contract;
    c) copiile facturilor reprezentând contravaloarea bunurilor acordate în perioada pentru care se face raportarea;
    d) copii ale ordinelor de plată (cu viza trezoreriei) cu care s-a efectuat plata contravalorii facturilor pentru bunurile decontate în luna precedentă celei pentru care se solicită decontarea.

    6.3. Cheltuielile angajate în cadrul prevederilor bugetare aprobate în anul precedent şi rămase neplătite până la data încheierii prezentului contract vor fi plătite în condiţiile prevăzute la pct. 6.1.

    7. Direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti analizează indicatorii prezentaţi din decont, precum şi gradul şi modul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior şi decontează, în limita sumei prevăzute în prezentul contract, în termenul şi condiţiile prevăzute la pct. 6.2., sumele facturate de unitatea sanitară, pentru bunurile acordate, pentru luna precedentă.
    8. Răspunderea contractuală
    8.1. Managerul, inclusiv managerul interimar, răspunde de îndeplinirea obligaţiilor contractuale ale unităţii sanitare, aşa cum sunt prevăzute la pct. 4.3.
    8.2. Personalul implicat în realizarea activităţilor prevăzute în AP-ATI are următoarele obligaţii:
    8.2.1. coordonatorul AP-ATI:
    a) răspunde de utilizarea fondurilor primite pentru derularea AP-ATI, potrivit destinaţiei stabilite pentru acesta;
    b) răspunde de organizarea evidenţei beneficiarilor AP-ATI, pe baza setului minim de date: codul numeric personal, diagnosticul specific concordant cu programul, medicul curant (cod parafă), bunurile acordate, cantitatea şi valoarea de decontat, conform schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor;
    c) dispune măsurile necesare aplicării metodologiei AP-ATI, în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor prevăzute în acesta;
    d) răspunde de desfăşurarea activităţilor prevăzute în cadrul AP-ATI, în conformitate cu prevederile în vigoare;
    e) răspunde de analiza, centralizarea şi raportarea la timp a datelor cu caracter medical către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, precum şi de realitatea şi exactitatea acestora;
    f) se asigură că produsele medicale furnizate în baza prezentului contract se încadrează din punctul de vedere al calităţii în prevederile legale normele privind calitatea produselor medicale, elaborate în condiţiile legii;
    g) răspunde de respectarea prevederilor legale referitoare la recomandarea dispozitivelor medicale şi la modul de acordare a tratamentului, în cadrul AP-ATI;

    8.2.2. contabilul-şef al unităţii sanitare:
    a) răspunde de modul de organizare a evidenţei tehnico-operative;
    b) răspunde de utilizarea sumelor alocate potrivit destinaţiilor aprobate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
    c) răspunde de exactitatea şi realitatea datelor raportate, la termenele stabilite;
    d) asigură efectuarea plăţilor către furnizorii de bunuri contractate de unitatea sanitară pentru realizarea activităţilor prevăzute în AP-ATI finanţat din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, în baza documentelor justificative legal întocmite;
    e) verifică documentele justificative prevăzute la pct. 6.2 prezentate de unitatea sanitară în vederea decontării pentru activităţile prevăzute în AP-ATI finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii;
    f) organizează şi conduce evidenţa contabilă a cheltuielilor pentru AP-ATI, pe paragrafele şi subdiviziunile clasificaţiei bugetare, atât în cadrul bugetului aprobat, cât şi în execuţia acestuia;
    g) răspunde de analiza, centralizarea şi raportarea la timp a datelor cu caracter financiar către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    h) are obligaţia să cuprindă sumele contractate pentru AP-ATI în bugetul de venituri şi cheltuieli, pe care îl supune aprobării, în condiţiile legii.    9. Direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti controlează trimestrial modul de utilizare a fondurilor alocate şi analizează indicatorii prezentaţi.
    10. Controlul prevăzut la pct. 9 efectuat de către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti va urmări, fără a se limita la acestea, următoarele:
    a) respectarea reglementărilor legale în vigoare;
    b) existenţa unor disfuncţionalităţi în derularea AP-ATI;
    c) încadrarea în sumele contractate pe program;
    d) dacă fondurile alocate au fost utilizate potrivit destinaţiilor stabilite;
    e) dacă au fost realizate obiectivele AP-ATI;
    f) respectarea de către persoanele implicate a responsabilităţilor stabilite;
    g) realitatea şi exactitatea datelor înregistrate şi raportate;
    h) stocurile de materiale sanitare specifice comparativ cu consumul mediu lunar.

    11. Neprezentarea de către unitatea sanitară a documentelor prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii nr. ........../2020 privind aprobarea procedurilor de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI, atrage amânarea decontării până la următoarea perioadă de raportare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    11.1. În cazul în care direcţia de sănătate publică constată nerespectarea unei/unor obligaţii asumate de către unitatea sanitară de natură a prejudicia grav derularea contractului, poate propune suspendarea acestuia pentru o perioadă de maximum 90 de zile până la soluţionarea prin medierea de către CL-ATI aşa cum este prevăzută la art 12 din prezentul contract.
    11.2. Prevederile pct. 11.1. nu sunt de natură a înlătura obligaţiile anterioare deja scadente şi neonorate ale părţilor.

    12. Soluţionarea litigiilor
    12.1. Litigiile apărute pe perioada derulării contractului se soluţionează de părţi pe cale amiabilă. Părţile au obligaţia să apeleze la medierea CL-ATI înaintea demarării oricărei proceduri judiciare. Solicitarea medierii către CL-ATI trebuie iniţiată de îndată de la apariţia cauzei considerată presupus litigioasă, de către orice parte a prezentului contract.

    13. Clauze speciale
    13.1. Se pot încheia acte adiţionale la prezentul contract în situaţia în care, prin actele normative în materie care intră în vigoare ulterior datei la care s-a încheiat prezentul contract, au fost aprobate modificări în volumul, structura sau bugetul AP-ATI, pe parcursul derulării acestuia
    13.2. Dacă o clauză a acestui contract este declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului, în conformitate cu prevederile legale. Dacă pe durata derulării prezentului contract expiră termenul de valabilitate a autorizaţiei sanitare, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu condiţia reînnoirii autorizaţiei sanitare pentru toată durata de valabilitate a contractului.

    14. Forţa majoră
    14.1. Orice împrejurare de fapt independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării prezentului contract şi care împiedică executarea acestuia, este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forţă majoră, în sensul prezentei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, mari inundaţii, embargo.
    14.2. Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.
    14.3. Dacă nu se procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea la termen.
    14.4. În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.

    15. Dispoziţii finale
    15.1. Orice modificare poate fi făcută numai cu acordul scris al ambelor părţi, prin act adiţional.
    15.2. În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător, prin act adiţional semnat de ambele părţi.
    15.3. Rezilierea contractului înainte de expirarea valabilităţii acestuia poate fi făcută numai cu acordul părţilor.

        Prezentul contract s-a încheiat astăzi, .........., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi se completează conform prevederilor legale în vigoare.

┌───────────────────┬──────────────────┐
│DIRECŢIA DE │UNITATEA SANITARĂ │
│SĂNĂTATE PUBLICĂ A │. . . . . . . . . │
│JUDEŢULUI │. │
│.........../ │MANAGER, . . . . .│
│MUNICIPIULUI │. . . . . │
│BUCUREŞTI │Director adjunct │
│Director executiv, │executiv economic,│
│. . . . . . . . . .│. . . . . . . . . │
│. │. │
│Director adjunct │Director medical, │
│executiv economic, │. . . . . . . . . │
│. . . . . . . . . .│. . │
│. │Avizat: Biroul/ │
│Avizat: Biroul/ │Compartimentul │
│Compartimentul │juridic . . . . . │
│juridic . . . . . .│. . . . . │
│. . . . . │ │
└───────────────────┴──────────────────┘

    ANEXA 1

    la contract

┌───────────────┬──────────────────────┐
│UNITATEA │DIRECŢIA DE SĂNĂTATE │
│SANITARĂ │PUBLICĂ A JUDEŢULUI │
│SPITALUL │........../ │
│.......... │MUNICIPIULUI BUCUREŞTI│
│Nr. ......... │Nr. .......... din │
│din .......... │......... │
└───────────────┴──────────────────────┘

        Către
        Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ........../Municipiului Bucureşti
                                  CERERE JUSTIFICATIVĂ
           în vederea decontării bunurilor acordate în luna ......../anul .......
                                    în cadrul AP-ATI
    1. Sold iniţial = .......... mii lei
    2. Suma decontată de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ........../Municipiului Bucureşti în luna precedentă = ........... mii lei
    3. Suma achitată de spital furnizorilor pentru bunurile acordate în cadrul AP-ATI în luna precedentă = .......... mii lei
    4. Gradul de utilizare a sumelor decontate în cadrul AP-ATI în luna precedentă rând 3/rând 1 + rând 2 * 100 = .......... %
    5. Suma rămasă neutilizată la finele lunii precedente (1 + 2 - 3) = .......... mii lei
    6. Suma necesar a fi decontată în luna în curs = .......... mii lei
        Manager,
        ...........
                                      Director financiar-contabil,
                                            ...........
        NOTĂ:
    a) Cererea justificativă întocmită de unitatea sanitară pentru luna curentă va fi însoţită de copia facturii emise de furnizor pentru bunurile achiziţionate în cadrul AP-ATI în luna precedentă.
    b) Cererea justificativă se va întocmi distinct, în două exemplare, din care un exemplar se va depune la Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ........../Municipiului Bucureşti în primele 5 zile lucrătoare ale lunii în curs pentru luna precedentă.


    ANEXA 2

    la contract

┌───────────────┬──────────────────────┐
│UNITATEA │DIRECŢIA DE SĂNĂTATE │
│SANITARĂ │PUBLICĂ A JUDEŢULUI │
│SPITALUL │............../ │
│.......... │MUNICIPIULUI BUCUREŞTI│
│Nr. .......... │Nr. .......... din │
│din ......... │.......... │
└───────────────┴──────────────────────┘

        Către
        Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ........../Municipiului Bucureşti
                                         DECONT
        privind utilizarea sumelor alocate de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului
            ........../Municipiului Bucureşti în luna ........../anul ..........
                                     pentru AP-ATI
    1. Număr de indicatori fizici realizaţi*): ..........
        *) Se vor menţiona distinct indicatorii fizici realizaţi prevăzuţi în Ordinul ministrului sănătăţii nr. ........../2020 privind aprobarea procedurilor de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI.

    2. Costul mediu/indicator fizic realizat**): .......... lei
        **) Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi; în cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici, acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se cheltuiala pe fiecare acţiune.

    3. Sumele achitate furnizorilor de materiale sanitare specifice aprovizionate în luna ........../anul ...... : ........ lei
    4. Nr./Data şi suma achitată conform documentelor justificative (copii ale ordinelor de plată):
    4.1. .......... lei
    4.2. ........... lei
    4.3. ........... lei

        Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.
        Manager,
        ...........
                              Director financiar-contabil,
                                      ...........
        NOTĂ:
    a) Decontul se întocmeşte lunar.
    b) Decontul va fi însoţit de copia ordinelor de plată (cu viza trezoreriei) enumerate la pct. 4, de copia facturilor pentru materialele sanitare specifice, aprovizionate de spital, care fac obiectul plăţilor în luna pentru care se întocmeşte raportarea.
    c) Decontul lunar se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se depune la Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ........../Municipiului Bucureşti în primele 10 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă.


    ANEXA 2

                          Cerere de finanţare fundamentată
        Unitatea*) .......... Judeţul ..........
        *) Unitatea este, după caz:
    a) direcţia de sănătate publică pentru AP-ATI implementate de unităţile din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale sau a instituţiilor cu reţea sanitară proprie;
    b) spitalele din subordinea Ministerului Sănătăţii care implementează AP-ATI şi alte spitale nominalizate prin Ordinul ........../2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi


              Cererea de finanţare fundamentată pentru AP-ATI pentru luna .......
                         Sursa de finanţare: ..........**)
        **) Se consemnează sursa de finanţare "buget de stat" sau "venituri proprii - accize", după caz.

        Nr. ......... din ..........

┌────────────┬─────────┬─────────┬────────────┬──────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────┐
│ │ │ │Plăţi │ │ │Sume necesare pentru luna │
│ │ │ │efectuate │ │Disponibil │curentă │
│ │ │Sume │(cumulat de │ │ │ │
│ │Prevedere│finanţate│la 1 │Gradul de ├────────────┬──────────┼────────┬──────────┬─────────┤
│ │bugetară │(cumulat │ianuarie │utilizare │Total │ │ │ │ │
│ │aprobată │de la 1 │până în │a │disponibil │Se │Total │ │ │
│AP-ATI │pentru │ianuarie,│ultima zi a │fondurilor│din cont │utilizează│necesar │ │ │
│ │anul . . │inclusiv │lunii │puse la │rămas │în luna │pentru │Se acoperă│Necesar │
│ │. │luna │precedente │dispoziţie│neutilizat │pentru │luna │din │de │
│ │ │curentă) │celei pentru│anterior │la data │care se │curentă,│disponibil│alimentat│
│ │ │***) │care se face│ │solicitării,│solicită │din │ │ │
│ │ │ │solicitarea)│ │din care: │finanţarea│care: │ │ │
│ │ │ │***) │ │ │ │ │ │ │
├──────────┬─┼─────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│- │0│1 │2 │3 │4 = 3/2 │5 = 2-3 │6 │7 = 8+9 │8 = 6 │9 │
├──────────┼─┼─────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│TITLU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│CHELTUIELI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─┼─────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│****) . . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│. . . . . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│. . . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴─┴─────────┴─────────┴────────────┴──────────┴────────────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────┘

        ***) Se consemnează titlul de cheltuieli:
    - "Bunuri şi servicii - AAPL" - pentru AP-ATI implementate de unităţile sanitare din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale;
    – "Bunuri şi servicii - DSP" - pentru AP-ATI implementate de direcţiile de sănătate publică şi instituţii publice din subordinea Ministerului Sănătăţii;
    – "Transferuri" - pentru programele naţionale de sănătate publică implementate de unităţile sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii.

        Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor raportate.
    a)

┌──────────────────────┬───────────────┐
│ │Director │
│Directorul executiv al│executiv │
│direcţiei de sănătate │adjunct │
│publică │economic │
│Numele şi prenumele │Numele şi │
│.......... │prenumele │
│Semnătura .......... │.......... │
│ │Semnătura │
│ │.......... │
└──────────────────────┴───────────────┘


    b) În situaţia în care cererea se întocmeşte de către alte unităţi sanitare/instituţii care implementează AP-ATI, aceasta se semnează de către conducerea instituţiei respective, precum şi de către persoana responsabilă cu AP-ATI în unitatea respectivă.
        NOTE:
    1. Macheta se va completa distinct, pentru fiecare sursă de finanţare şi titlu de cheltuieli, cu încadrarea în bugetul aprobat.
    2. Cererea de finanţare fundamentată se însoţeşte de cererea de finanţare detaliată pe tipuri de cheltuieli, prevăzută în anexa nr. 3 şi borderoul centralizator, prevăzut în anexa nr. 4.
    3. Termenul maxim pentru transmiterea cererii de finanţare este data de 5 a lunii pentru care se solicită finanţarea.


    ANEXA 3

                  Cerere de finanţare detaliată pe tipuri de cheltuieli
        Unitatea*) .......... Judeţul ..........
              Cererea de finanţare detaliată pentru AP-ATI pentru luna ........
                      Sursa de finanţare: ..........**)
        Nr........... din ..........
                             TITLU CHELTUIELI***) ..........

┌──────────┬────────────┬────────┬────┬────────┐
│ │Natura │ │ │ │
│ │cheltuielii │ │ │ │
│ │(obiectul │ │ │ │
│ │plăţii, │ │ │ │
│ │conform │Nr. şi │Suma│Scadenţa│
│- │listei │data │(mii│de plată│
│ │materialelor│facturii│lei)│a │
│ │sanitare de │fiscale │ │facturii│
│ │care │ │ │ │
│ │beneficiază │ │ │ │
│ │bolnavii │ │ │ │
│ │prin AP-ATI)│ │ │ │
├──────────┼────────────┼────────┼────┼────────┤
│Total mii │ │ │ │0 │
│lei │ │ │ │ │
├──────────┴────────────┴────────┴────┴────────┤
│Furnizori neachitaţi din lunile anterioare - │
│Total │
├──────────┬────────────┬────────┬────┬────────┤
│Factura │ │ │ │ │
│Factura . │ │ │ │ │
│. . . . . │ │ │ │ │
│. . . . │ │ │ │ │
├──────────┴────────────┴────────┴────┴────────┤
│Furnizori neachitaţi din luna curentă - Total │
├──────────┬────────────┬────────┬────┬────────┤
│Factura │ │ │ │ │
│Factura . │ │ │ │ │
│. . . . . │ │ │ │ │
│. . . . │ │ │ │ │
├──────────┴────────────┴────────┴────┴────────┤
│Sume necesare pentru luna pentru care se │
│solicită credite bugetare - Total │
├──────────┬────────────┬────────┬────┬────────┤
│Categoria │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │
│cheltuială│ │ │ │ │
│. . . . . │ │ │ │ │
│. . . . . │ │ │ │ │
│. . . . . │ │ │ │ │
│. . . . . │ │ │ │ │
└──────────┴────────────┴────────┴────┴────────┘

        Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor raportate.
    a)

┌──────────────────────┬───────────────┐
│ │Director │
│Directorul executiv al│executiv │
│direcţiei de sănătate │adjunct │
│publică │economic │
│Numele şi prenumele │Numele şi │
│.......... │prenumele │
│Semnătura .......... │.......... │
│ │Semnătura │
│ │.......... │
└──────────────────────┴───────────────┘


    b) În situaţia în care cererea se întocmeşte de către alte unităţi sanitare/instituţii care implementează AP-ATI, aceasta se semnează de către conducerea instituţiei respective, precum şi de către persoana responsabilă cu AP-ATI în unitatea respectivă.
        NOTE:
    1. Macheta se va completa distinct, pentru fiecare sursă de finanţare şi titlu de cheltuieli, cu încadrarea în bugetul aprobat.
    2. Termenul maxim pentru transmiterea cererii de finanţare este data de 5 a lunii pentru care se solicită finanţarea.

    *) Unitatea este, după caz:
    a) direcţia de sănătate publică pentru AP-ATI implementate de unităţile din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale sau a instituţiilor cu reţea sanitară proprie;
    b) spitale din subordinea Ministerului Sănătăţii care implementează AP-ATI şi alte spitale nominalizate prin Ordinul .../2020 privind aprobarea procedurilor de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi

     **) Se consemnează sursa de finanţare "buget de stat" sau "venituri proprii - accize", după caz.
    ***) Se consemnează titlul de cheltuieli:
    - "Bunuri şi servicii - AAPL" - pentru AP-ATI implementate de unităţile sanitare din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale;
    – "Bunuri şi servicii - DSP" - pentru AP-ATI implementate de direcţiile de sănătate publică şi instituţii publice din subordinea Ministerului Sănătăţii;
    – "Transferuri" - pentru programele naţionale de sănătate publică implementate de unităţile sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii.


    ANEXA 4

                               Borderou centralizator
        Unitatea care derulează AP-ATI ..........
        Borderou centralizator nr. ........../data .......... cuprinzând documentele justificative ale ordonatorului secundar/terţiar de credite care însoţesc cererile de finanţare fundamentate pentru luna ..........

┌─────┬──────────────────────────────┬────────────┬──────────┬─────────────┐
│ │Documentul │ │ │ │
│ ├───────┬─────┬───────┬────────┤ │Suma │Denumirea │
│Nr. │ │ │ │Data │Termenele de│solicitată│bunurilor/ │
│crt. │ │ │ │emiterii│plată a │de │serviciilor │
│ │Felul*)│Seria│Numărul│(ziua/ │obligaţiilor│finanţat │achiziţionate│
│ │ │ │ │luna/ │ │ │ │
│ │ │ │ │anul) │ │ │ │
├─────┼───────┼─────┼───────┼────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├─────┼───────┼─────┼───────┼────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼─────┼───────┼────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼─────┼───────┼────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│. . .│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼─────┼───────┼────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│TOTAL│ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴───────┴─────┴───────┴────────┴────────────┴──────────┴─────────────┘

        *) Se va menţiona numele documentului în conformitate cu legislaţia privind documentele financiar-contabile, precum şi în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare (de exemplu, factura fiscală, statul de plată, angajamente legale etc.)
        Subsemnatul, .........., în calitate de persoană împuternicită de ordonatorul de credite, confirm pe propria răspundere că am realizat verificarea documentelor justificative menţionate în prezentul borderou centralizator şi, ca urmare a acestei verificări, confirm că sunt îndeplinite toate condiţiile de legalitate necesare în vederea vizării acestora pentru "BUN DE PLATĂ".

┌──────────────────┬────────────────────┐
│Semnătura │ │
│persoanei │ │
│împuternicite │ │
├──────────────────┼────────────────────┤
│Ordonatorul de │Coordonatorul │
│credite, │AP-ATI, │
│..................│....................│
│(numele în clar şi│(numele în clar şi │
│semnătura) │semnătura) │
└──────────────────┴────────────────────┘


    ANEXA 5

        Macheta de raportare a indicatorilor de evaluare (fizici şi de eficienţă)
        (conform art. 24 lit. a) al Ordinului ministrului sănătăţii nr. ........../2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi).
        Unitatea ..........
        Acţiuni prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI (AP-ATI)
        Raportare pentru trimestrul*) ..........
        Nr. .......... din ..........
        Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
        a - Indicatori fizici realizaţi cumulat de la începutul anului
        b - Cheltuiala efectivă realizată în trimestrul de raportat (lei)
        c - Cheltuiala efectivă realizată cumulat de la începutul anului (lei)
        d - Cost mediu realizat pe fiecare indicator fizic (lei)
        A - Plăţi efectuate în trimestrul de raportat (lei)
        B - Plăţi efectuate cumulat de la începutul anului (lei)
        C - Suma rămasă neutilizată de la începutul anului


┌────────┬─────────┬──────────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┬──┬──┬────┐
│ │ │ │Indicatori│ │Indicatori│Cheltuiala│Cheltuiala│Cost │ │ │ │
│ │ │Finanţare │fizici │Finanţare│fizici │efectivă │efectivă │mediu │ │ │ │
│ │Prevedere│primită în│realizaţi │primită │realizaţi │realizată │realizată │realizat │ │ │ │
│AP-ATI │bugetară │trimestrul│în │de la │cumulat de│în │cumulat de│pe │A │B │C │
│ │anuală │de │trimestrul│începutul│la │trimestrul│la │fiecare │ │ │ │
│ │(lei) │raportat │de │anului │începutul │de │începutul │indicator│ │ │ │
│ │ │(lei) │raportat │(lei) │anului │raportat │anului │fizic │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │(lei) │(lei) │(lei) │ │ │ │
├────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──┼──┼────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9=8/6 │10│11│12= │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5-11│
├────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──┼──┼────┤
│Numărul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pacienţi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│critici │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│secţiile│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ATI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴──┴──┴────┘


┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┐
│Managerul unităţii│Directorul │ │
│care derulează │financiar-contabil│Coordonatorul │
│AP-ATI**), │al unităţii │AP-ATI, │
│..................│sanitare**), │...................│
│ │..................│ │
├──────────────────┴──────────┬───────┴───────────────────┤
│Directorul executiv al │Directorul executiv adjunct│
│direcţiei │economic │
│de sănătate publică***) │al direcţiei de sănătate │
│................... │publică***) │
│ │....................... │
└─────────────────────────────┴───────────────────────────┘

    *) Raportarea se întocmeşte trimestrial şi anual.
        **) Semnează raportările întocmite de unitatea sanitară pentru AP-ATI derulate la nivelul acesteia, pe care le transmit direcţiei de sănătate publică. Pentru unităţile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, raportările vor fi transmise Serviciului medicină de urgenţă, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. ........../2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI.
        ***) Semnează raportările centralizate la nivelul judeţului pe care le transmit Serviciului medicină de urgenţă, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr./2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI.
        NOTĂ:
        Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi.
        În cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici, acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se fiecare acţiune.
        Sumele care se găsesc în tabel se exprimă în lei.


    ANEXA 6

        Formular de raportare lunară a numărului de pacienţi critici din secţiile ATI
        Unitatea sanitară ..........

┌─────┬───┬──────────────┬─────────────┐
│Nr. │CNP│Localitatea de│Secţia de │
│crt. │ │domiciliu │provenienţă │
├─────┼───┼──────────────┼─────────────┤
├─────┼───┼──────────────┼─────────────┤
├─────┼───┼──────────────┼─────────────┤
├─────┼───┼──────────────┼─────────────┤
├─────┼───┼──────────────┼─────────────┤
└─────┴───┴──────────────┴─────────────┘

        Lista beneficiarilor AP-ATI
        Luna/anul ..........
        Manager,
        ...........
                                Coordonator local,
                                  ...........

    ANEXA 7

                          Fişă individuală pacient
        Formularul de raportare pentru pacientul critici din secţiile ATI
        (nu se transmite, se păstrează în secţia anestezie şi terapie intensivă; este destinat analizei medicale a complexităţii cazului şi tratamentului)

┌────────────┬───────────────┬───────┬──────────────┐
│ │Indicator │Valoare│Format valoare│
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│Unitatea │Denumire │ │Text │
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│Unitatea │Cod │ │Text │
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│A. Date │ │ │ │
│pacient │ │ │ │
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│A.1. │Numele pacient │ │Text │
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│A.2. │Prenume pacient│ │Text │
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│ │ │ │string 13 │
│A.3. │CNP pacient │ │caractere │
│ │ │ │numerice │
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│A.4. │Nr. Foaie de │ │număr întreg │
│ │Observaţie │ │ │
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│ │Data internării│ │ │
│A.5. │în secţia de │ │data │
│ │ATI │ │ │
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│ │Data externării│ │ │
│A.6. │în secţia de │ │data │
│ │ATI │ │ │
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│A.7. │Diagnostic │ │politraumatism│
│ │internare │ │ │
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│A.8. │Diagnostic │ │Text │
│ │externare │ │ │
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│ │Domiciliu │ │ │
│A.9. │pacient - │ │Text (Siruta) │
│ │Localitatea │ │ │
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│A.10. │Domiciliu │ │Text (Siruta) │
│ │pacient - Judeţ│ │ │
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│A.11. │Secţia de │ │Text │
│ │provenienţă │ │ │
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│B. Evaluare │ │ │ │
│- │ │ │ │
│determinări │ │ │ │
│de laborator│ │ │ │
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│ │Markeri │ │ │
│B.4. │biologici de │ │da/nu │
│ │sepsis şi │ │ │
│ │inflamaţie │ │ │
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│B.5. │Determinări de │ │da/nu │
│ │tip PCR │ │ │
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│C. │ │ │ │
│Monitorizare│ │ │ │
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│C.1. │Monitorizare │ │da/nu │
│ │simplă │ │ │
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│C.2. │Monitorizare │ │ │
│ │complexă │ │ │
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│ │a) PICCO │ │da/nu │
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│ │b) Vigileo │ │da/nu │
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│ │c) Swan-Ganz │ │da/nu │
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│ │d) Presiunea │ │da/nu │
│ │intracraniană │ │ │
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│ │e) Presiunea │ │da/nu │
│ │intraabdominal │ │ │
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│ │f) LIDCCO │ │da/nu │
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│ │g) Ecografie │ │da/nu │
│ │transtoracică │ │ │
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│ │h) Ecografie │ │da/nu │
│ │transesofagian │ │ │
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│ │i) Presiunii │ │da/nu │
│ │intracraniene │ │ │
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│ │j) Presiunii │ │da/nu │
│ │intravezicale │ │ │
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│ │k) Funcţie, │ │ │
│ │circulaţie şi │ │da/nu │
│ │oxigenare │ │ │
│ │cerebral │ │ │
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│ │Specificaţi │ │text │
│ │metoda │ │ │
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│ │l) │ │ │
│ │Monitorizarea │ │ │
│ │noninvazivă, │ │da/nu │
│ │continuă a │ │ │
│ │hemoglobinei │ │ │
│ │sanguine │ │ │
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│ │m) │ │ │
│ │Monitorizarea │ │ │
│ │continuă, │ │ │
│ │dinamică a │ │da/nu │
│ │coagulării şi │ │ │
│ │funcţiei │ │ │
│ │plachetare │ │ │
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│D. │ │ │ │
│Intervenţii │ │ │ │
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│D.1. │Ventilaţie │ │da/nu │
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│ │Epuraţie │ │ │
│D.2. │extrarenală │ │ │
│ │continuă │ │ │
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│ │a) Hemodializă │ │da/nu │
│ │intermitentă │ │ │
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│ │b) │ │da/nu │
│ │Hemodiafiltrare│ │ │
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│ │c) Plasmafereză│ │da/nu │
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│ │d) │ │ │
│ │Hemodiafiltrare│ │da/nu │
│ │kit sepsis │ │ │
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│ │Efectuarea │ │ │
│D.3. │tehnicilor de │ │da/nu │
│ │dializă │ │ │
│ │hepatică │ │ │
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│ │Tehnicilor de │ │ │
│ │oxigenare │ │ │
│D.4. │extracorporeală│ │da/nu │
│ │sau eliminare │ │ │
│ │extracorporeală│ │ │
│ │a CO2 │ │ │
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│D.5. │Cell-Saver │ │da/nu │
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│ │Asistare │ │ │
│D.6. │mecanică a │ │da/nu │
│ │circulaţiei │ │ │
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│E. Tratament│ │ │ │
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│E.1. │Tratamente cu │ │da/nu │
│ │cost ridicat │ │ │
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│ │(Novoseven, │ │ │
│ │Complex │ │ │
│ │protrombinic, │ │ │
│ │Factori de │ │ │
│ │coagulare etc.)│ │ │
├────────────┼───────────────┼───────┼──────────────┤
│ │Se precizează │ │text │
│ │tratamentul │ │ │
└────────────┴───────────────┴───────┴──────────────┘


    ANEXA 8

              Macheta de raportare a execuţiei bugetare pentru AP-ATI
        Acţiuni prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI
        Unitatea care derulează AP-ATI*)/Direcţia de sănătate publică**) ..........
        Raportare pentru***) ..........
        Execuţia bugetară
        Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
        a - Finanţare primită în trimestrul de raportat (lei)
        b - Finanţare primită de la începutul anului (lei)
        A - Plăţi efectuate în trimestrul de raportat (lei)
        B - Plăţi efectuate cumulat de la începutul anului (lei)


┌─────┬───────────┬──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ │ │Buget de stat │Venituri proprii │
│ │ ├─────────┬──────────┬─────────┬─┬─┼─────────┬──────────┬─────────┬──┬──┤
│ │ │ │Finanţare │Finanţare│ │ │ │Finanţare │Finanţare│ │ │
│Nr. │Titlul │Prevedere│primită în│primită │ │ │Prevedere│primită în│primită │ │ │
│crt. │bugetar │bugetară │trimestrul│de la │A│B│bugetară │trimestrul│de la │A │B │
│ │ │anuală │de │începutul│ │ │anuală │de │începutul│ │ │
│ │ │(lei) │raportat │anului │ │ │(lei) │raportat │anului │ │ │
│ │ │ │(lei) │(lei) │ │ │ │(lei) │(lei) │ │ │
├─────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─┼─┼─────────┼──────────┼─────────┼──┼──┤
│ │ │2 │3 │4 │5│6│7 │8 │9 │10│11│
├─────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─┼─┼─────────┼──────────┼─────────┼──┼──┤
│1 │Total, din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─┼─┼─────────┼──────────┼─────────┼──┼──┤
│ │Bunuri şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.1 │servicii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─┼─┼─────────┼──────────┼─────────┼──┼──┤
│ │Bunuri şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.1.1│servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │AAPL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─┼─┼─────────┼──────────┼─────────┼──┼──┤
│ │Bunuri şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.1.2│servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DSP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─┼─┼─────────┼──────────┼─────────┼──┼──┤
│1.2 │Transferuri│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴───────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─┴─┴─────────┴──────────┴─────────┴──┴──┘

        Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor raportate.

┌───────────────────┬───────────────────┬─────────────┐
│Managerul unităţii │Directorul │ │
│care derulează │financiar-contabil │Coordonatorul│
│AP-ATI*), │al unităţii │local, │
│...................│sanitare*), │……………. │
│ │...................│ │
└───────────────────┴───────────────────┴─────────────┘


┌────────────────┬─────────────────────┐
│Directorul │Directorul executiv │
│executiv al │adjunct economic al │
│direcţiei de │direcţiei de sănătate│
│sănătate │publică**) │
│publică**) │................... │
│…………… │ │
└────────────────┴─────────────────────┘

        *) Semnează raportările întocmite de unitatea sanitară pentru AP-ATI derulate la nivelul acesteia, pe care le transmit direcţiei de sănătate publică. Pentru unităţile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, raportările vor fi transmise Serviciului medicinei de urgenţă, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. ........../2020 privind aprobarea procedurilor de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI.
        **) Semnează raportările centralizate la nivelul judeţului pe care le transmit Serviciului medicină de urgenţă, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. ........../2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI.
    ***) Raportarea se întocmeşte trimestrial şi anual.

                                       -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016