Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   AMENDAMENTE din 1 octombrie 2010  privind anexa III la MARPOL    Twitter Facebook
Cautare document

AMENDAMENTE din 1 octombrie 2010 privind anexa III la MARPOL

EMITENT: ORGANIZATIA MARITIMA INTERNATIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL I nr. 538 din 26 august 2013

    Textul existent al Anexei III la MARPOL, aşa cum a fost adoptat prin Rezoluţia MEPC.156(55), este înlocuit de către următorul:
    Reguli pentru prevenirea poluării cu substanţe dăunătoare transportate pe mare sub formă ambalată
    Regula 1
    Aplicare
    1 Dacă nu se prevede în mod expres altfel, regulile prezentei anexe se aplică tuturor navelor care transportă substanţe dăunătoare sub formă ambalată.
    .1 În sensul prezentei anexe, substanţe dăunătoare sunt acele substanţe care sunt identificate ca poluanţi marini în Codul maritim internaţional pentru mărfuri periculoase (Codul IMDG) sau care respectă criteriile prevăzute în apendicele la prezenta anexă.
    .2 În sensul prezentei anexe, expresia sub formă ambalată este definită ca fiind formele de ambalaj pentru substanţele dăunătoare prevăzute în Codul IMDG.
    2 Transportul substanţelor dăunătoare este interzis, cu excepţia cazului când acesta se efectuează în conformitate cu prevederile prezentei anexe.
    3 Pentru a completa prevederile prezentei anexe, Guvernul fiecărei părţi la Convenţie trebuie să emită sau să dispună să fie emise cerinţe detaliate privind ambalarea, marcarea, etichetarea, documentele, arimarea, limitările cantitative şi excepţiile pentru prevenirea sau reducerea la minimum a poluării mediului marin cu substanţe dăunătoare*1).
----------
    *1) Se face referire la Codul IMDG adoptat de Organizaţie prin Rezoluţia MSC.122(75), aşa cum a fost amendat de Comitetul de siguranţă maritimă.

    4 În sensul prezentei anexe, ambalajele goale care au fost utilizate anterior la transportul substanţelor dăunătoare trebuie să fie tratate şi acestea ca substanţe dăunătoare, dacă nu s-au luat măsuri de prevedere adecvate pentru a se asigura că nu conţin reziduuri care sunt dăunătoare pentru mediul marin.
    5 Cerinţele prezentei anexe nu se aplică proviziilor navei şi echipamentului de la bordul navei.
    Regula 2
    Ambalare
    Ambalajele trebuie să fie adecvate pentru a reduce la minimum riscurile pentru mediul marin, ţinându-se seama de conţinutul lor specific.
    Regula 3
    Marcare şi etichetare
    1 Ambalajele care conţin o substanţă dăunătoare trebuie să fie marcate sau etichetate durabil, indicând că substanţa este o substanţă dăunătoare în concordanţă cu prevederile aplicabile ale Codului IMDG.
    2 Procedeul utilizat pentru aplicarea marcajelor sau etichetelor pe ambalajele care conţin o substanţă dăunătoare trebuie să fie în concordanţă cu prevederile aplicabile ale Codului IMDG.
    Regula 4*2)
----------
    *2) Referirea la "documente" în prezenta regulă nu înlătură procesarea electronică a datelor (EDP) şi nici tehnicile de transmitere electronică a datelor (EDI) în sprijinul documentelor pe hârtie.

    Documente
    1 Informaţiile referitoare la transportul substanţelor dăunătoare trebuie să fie în concordanţă cu prevederile aplicabile ale Codului IMDG şi trebuie să fie comunicate persoanei sau organizaţiei desemnate de către autoritatea statului portului.
    2 Fiecare navă care transportă substanţe dăunătoare trebuie să aibă o listă specială, un manifest sau un plan de arimare în care se indică, în concordanţă cu prevederile aplicabile ale Codului IMDG, substanţele dăunătoare aflate la bord şi amplasarea acestora. O copie a unuia dintre aceste documente trebuie să fie predată, înainte de plecarea navei, persoanei sau organizaţiei desemnate de către autoritatea statului portului.
    Regula 5
    Arimare
    Substanţele dăunătoare trebuie să fie arimate convenabil şi asigurate astfel încât să se reducă la minimum riscurile faţă de mediul marin fără să aducă atingere siguranţei navei şi persoanelor aflate la bord.
    Regula 6
    Limitări cantitative
    Poate fi necesar, pentru motive ştiinţifice şi tehnice solide, să se interzică transportul anumitor substanţe dăunătoare sau să se limiteze cantitatea acestor substanţe care poate fi transportată la bordul unei nave. În limitarea acestei cantităţi, trebuie să se ţină cont în mod corespunzător de dimensiunile, construcţia şi echipamentele navei, ca şi de ambalarea şi de proprietăţile intrinseci ale substanţei.
    Regula 7
    Excepţii
    1 Aruncarea în mare a substanţelor dăunătoare transportate în formă ambalată trebuie să fie interzisă, cu excepţia cazului când aceasta este necesară în scopul asigurării siguranţei navei sau salvării vieţii omeneşti pe mare.
    2 Sub rezerva prevederilor prezentei convenţii, trebuie luate măsuri corespunzătoare bazate pe proprietăţile fizice, chimice şi biologice ale substanţelor dăunătoare pentru a reglementa aruncarea în mare a apei de spălare a scurgerilor, cu condiţia ca aplicarea unor astfel de măsuri să nu compromită siguranţa navei şi a persoanelor aflate la bord.
    Regula 8
    Controlul Statului portului cu privire la respectarea cerinţelor de exploatare*3)
----------
    *3) Se face referire la Procedurile de control al navelor de către statul portului, adoptate de Organizaţie prin Rezoluţia A.787(19) şi amendate prin Rezoluţia A.882(21).

    1 O navă care se află într-un port sau într-un terminal din larg al unei alte părţi este supusă unei inspecţii efectuate de către funcţionari autorizaţi corespunzător de acea parte, în scopul verificării respectării cerinţelor de exploatare prevăzute în prezenta anexă.
    2 Dacă sunt motive evidente pentru a considera că comandantul sau echipajul nu este familiarizat cu procedurile esenţiale care se aplică la bord referitoare la prevenirea poluării cu substanţe dăunătoare, partea trebuie să ia măsurile care se impun, inclusiv efectuarea unei inspecţii detaliate şi, dacă este necesar, se va asigura că nava nu va naviga până când situaţia nu va fi fost remediată în concordanţă cu cerinţele prezentei anexe.
    3 Procedurile referitoare la controlul Statului portului, prevăzute în articolul 5 al prezentei Convenţii, se aplică în cazul acestei reguli.
    4 Nicio prevedere a prezentei reguli nu trebuie să fie interpretată ca limitând drepturile şi obligaţiile unei părţi care efectuează controlul asupra cerinţelor de exploatare prevăzute în mod special în prezenta Convenţie.


                             APENDICE LA ANEXA III
    Criterii pentru identificarea substanţelor dăunătoare sub formă ambalată

    În sensul prezentei anexe sunt considerate substanţe dăunătoare substanţele care corespund unuia dintre următoarele criterii*4):
-----------
    *4) Aceste criterii se bazează pe criteriile care au fost elaborate în cadrul Sistemului global armonizat al Naţiunilor Unite (GHS) pentru clasificarea şi etichetarea produselor chimice, aşa cum au fost amendate.
    Pentru definiţiile acronimelor sau termenilor utilizaţi în prezentul apendice, a se vedea paragrafele corespunzătoare din Codul IMDG.

    (a) Risc de toxicitate acută (pe termen scurt) pentru mediul acvatic

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Categoria: Toxicitate acută 1 │
│ │
│LC(50) 96 ore (pentru peşte) ≤ 1 mg/l şi/sau │
│ │
│EC(50) 48 ore (pentru crustacee) ≤ 1 mg/l şi/sau │
│ │
│ErC(50) 72 sau 96 ore ≤ 1 mg/l │
│(pentru alge sau alte plante acvatice) │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    (b) Risc de toxicitate pe termen lung pentru mediul acvatic
    (i) Substanţe care nu sunt degradabile rapid pentru care există date suficiente referitoare la toxicitatea cronică

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Categoria: Toxicitate cronică 1 │
│ │
│NOEC sau EC(x) cronic (pentru peşte) ≤ 0,1 mg/l şi/sau │
│ │
│NOEC sau EC(x) cronic (pentru crustacee) ≤ 0,1 mg/l şi/sau │
│ │
│NOEC sau EC(x) cronic ≤ 0,1 mg/l │
│(pentru alge sau alte plante acvatice) │
│ │
│Categoria: Toxicitate cronică 2 │
│ │
│NOEC sau EC(x) cronic (pentru peşte) ≤ 1 mg/l şi/sau │
│ │
│NOEC sau EC(x) cronic (pentru crustacee) ≤ 1 mg/l şi/sau │
│ │
│NOEC sau EC(x) cronic ≤ 1 mg/l │
│(pentru alge sau alte plante acvatice) │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    (ii) Substanţe degradabile rapid pentru care există date suficiente referitoare la toxicitatea cronică

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Categoria: Toxicitate cronică 1 │
│ │
│NOEC sau EC(x) cronic (pentru peşte) ≤ 0,01 mg/l şi/sau │
│ │
│NOEC sau EC(x) cronic (pentru crustacee) ≤ 0,01 mg/l şi/sau │
│ │
│NOEC sau EC(x) cronic ≤ 0,01 mg/l │
│(pentru alge sau alte plante acvatice) │
│ │
│Categoria: Toxicitate cronică 2 │
│ │
│NOEC sau EC(x) cronic (pentru peşte) ≤ 0,1 mg/l şi/sau │
│ │
│NOEC sau EC(x) cronic (pentru crustacee) ≤ 0,1 mg/l şi/sau │
│ │
│NOEC sau EC(x) cronic ≤ 0,1 mg/l │
│(pentru alge sau alte plante acvatice) │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    (iii) Substanţe pentru care nu există date suficiente referitoare la toxicitatea cronică

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Categoria: Toxicitate cronică 1 │
│ │
│LC(50) 96 ore (pentru peşte) ≤ 1 mg/l şi/sau │
│ │
│EC(50) 48 ore (pentru crustacee) ≤ 1 mg/l şi/sau │
│ │
│ErC(50) 72 sau 96 ore ≤ 1 mg/l │
│(pentru alge sau alte plante acvatice) │
│şi substanţa nu este degradabilă rapid şi/sau factorul de bioconcentrare │
│determinat experimental BCF este ≥ 500 ( │
│sau, în absenţa acestui factor, log K(OW) ≥ 4). │
│ │
│Categoria: Toxicitate cronică 2 │
│ │
│LC(50) 96 ore (pentru peşte) > 1 mg/l, dar ≤ 10 mg/l şi/sau │
│ │
│EC(50) 48 ore (pentru crustacee) > 1 mg/l, dar ≤ 10 mg/l şi/sau │
│ │
│ErC(50) 72 sau 96 ore > 1 mg/l, dar ≤ 10 mg/l │
│(pentru alge sau alte plante acvatice) │
│şi substanţa nu este degradabilă rapid şi/sau factorul de bioconcentrare │
│determinat experimental BCF este ≥ 500 │
│(sau, în absenţa acestui factor, log K(OW) ≥ 4). │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Indicaţii suplimentare asupra procesului de clasificare a substanţelor şi a amestecurilor sunt incluse în Codul IMDG.


                                         ------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


DrAutomotive
05 Iunie 2014
People often come for Reiki Healing, having diorevecsd the cause of what ails them via a prediction method such as Tarot. For some, a Tarot or psychic reading leads them to receive a Reiki Attunement. Many people come to Reiki as a first step on their path of spiritual growth. As they progress through the 3 degrees in Reiki, their psychic abilities improve. This often leads people to work as psychics as well as Reiki practitioners.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice