Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACT CONSTITUTIV din 14 octombrie 2003  al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A.    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACT CONSTITUTIV din 14 octombrie 2003 al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A.

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 29 octombrie 2003
CAP. I
Denumirea, forma juridicã, sediul, durata şi emblema

ART. 1
(1) Denumirea societãţii este Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A., denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M. - S.A.
(2) În toate documentele oficiale emise de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. vor fi menţionate:
a) denumirea - Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. sau F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
b) capitalul social;
c) sediul central;
d) codul unic de înregistrare;
e) numãrul de ordine în registrul comerţului;
f) emblema.
ART. 2
F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este societate financiarã, persoana juridicã romana de drept privat, organizatã ca societate pe acţiuni, cu acţionar unic statul roman. F.N.G.C.I.M.M. - S.A. îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu:
a) prevederile <>art. 28-35 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzãtorilor privati pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) dispoziţiile <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii;
c) dispoziţiile <>Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
d) clauzele prezentului act constitutiv;
e) prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
f) celelalte reglementãri legale în vigoare.
ART. 3
(1) Sediul central al F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este în România, municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, tronson 5, etaj 6, sectorul 1. F.N.G.C.I.M.M. - S.A. îşi va putea schimba sediul cu aprobarea acţionarului unic, la propunerea consiliului de administraţie.
(2) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. va funcţiona cu filiale în fiecare resedinta de judeţ, în conformitate cu dispoziţiile <>art. 28 din Legea nr. 133/1999 . Înfiinţarea filialelor se va face în condiţiile legii.
(3) Înfiinţarea de sucursale, reprezentante şi alte asemenea subunitati fãrã personalitate juridicã va putea fi efectuatã în conformitate cu prevederile legale şi cu prezentul act constitutiv.
ART. 4
Durata de funcţionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este nelimitatã.

CAP. II
Obiectul de activitate

ART. 5
(1) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. are ca obiect principal de activitate garantarea creditelor sau a altor instrumente de finanţare care pot fi obţinute de cãtre întreprinderile mici şi mijlocii, definite conform prevederilor <>Legii nr. 133/1999 , de la bãncile comerciale ori din alte surse, clasa CAEN 6713 - Activitãţi auxiliare intermedierilor financiare.
(2) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. poate desfasura şi urmãtoarele activitãţi conexe, exclusiv pentru întreprinderile mici şi mijlocii cu capital privat şi subordonate obiectului sau principal de activitate:
a) consultanţa pentru afaceri şi management (cod CAEN 7414);
b) administrarea/gestionarea programelor care au legatura cu întreprinderile mici şi mijlocii (cod CAEN 6713);
c) realizarea oricãror tipuri de activitãţi compatibile cu scopul pentru care a fost înfiinţatã societatea.
ART. 6
Pentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite, F.N.G.C.I.M.M. - S.A. utilizeazã sursele de finanţare constituite conform legii.

CAP. III
Capitalul social

ART. 7
(1) Capitalul social al F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este de 294.000.000 mii lei, fiind împãrţit în 294.000 acţiuni nominative şi indivizibile, fiecare acţiune având o valoare nominalã de 1.000.000 lei; acestea aparţin în totalitate statului roman pana la transmiterea, în condiţiile legii, a acţiunilor din proprietatea statului cãtre persoane fizice sau juridice, romane ori strãine.
(2) Modificarea capitalului social se face potrivit legii.
ART. 8
(1) Calitatea de acţionar unic conferã statului, reprezentat prin Agenţia Nationala pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperatie, denumita în continuare A.N.I.M.M.C., prerogativa de a exercita toate drepturile şi de a executa toate obligaţiile care decurg din aceasta calitate.
(2) Acţiunile sunt purtãtoare de dividende, care se distribuie acţionarului în condiţiile legii.
(3) Patrimoniul F.N.G.C.I.M.M. - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii ale acţionarului unic.
(4) Acţiunile nominative emise de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. sunt în forma dematerializatã, prin înscriere în cont.
(5) Evidenta acţiunilor se tine într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, care se pãstreazã la sediul F.N.G.C.I.M.M. - S.A., sub îngrijirea secretarului consiliului de administraţie. În situaţia tranzactionarii pe o piata organizatã a acţiunilor emise de F.N.G.C.I.M.M. - S.A., evidenta acestora se va tine în conformitate cu regulile pieţei de capital de cãtre Registrul Roman al Actionarilor sau de cãtre un registru independent al actionarilor.
(6) Modificãrile care se opereazã în registru vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare.
(7) Transmiterea parţialã sau totalã a acţiunilor cãtre terţi se efectueazã în condiţiile şi cu procedura prevãzute de lege.
(8) În situaţia tranzactionarii pe o piata organizatã a acţiunilor emise, se vor aplica dispoziţiile <>art. 98 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(9) Obligaţiile F.N.G.C.I.M.M. - S.A. sunt garantate cu patrimoniul social al acestuia.
ART. 9
(1) Acţiunile ce vor fi emise pentru majorarea capitalului social nu pot avea valoarea nominalã mai mica decât cea iniţialã şi vor putea fi transmise persoanelor fizice şi juridice din ţara şi strãinãtate. A.N.I.M.M.C. va fixa cuantumul noilor emisiuni şi criteriile de subscriere.
(2) Acţiunile sunt indivizibile, iar F.N.G.C.I.M.M. - S.A. nu recunoaşte decât un singur proprietar pe fiecare acţiune.
(3) Dacã sunt mai mulţi proprietari indivizi asupra unei acţiuni, aceştia vor trebui sa delege o singura persoana pentru a exercita dreptul derivând din proprietatea ei.
(4) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. va evidenţia în registrul actionarilor, dupã caz, numele, prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor cu acţiuni nominative şi va elibera certificate de proprietate, sub semnatura a 2 membri ai consiliului de administraţie.
ART. 10
F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este autorizat sa emita obligaţiuni în condiţiile legii.

CAP. IV
Conducere şi administrare

ART. 11
(1) Statul, reprezentat prin A.N.I.M.M.C., este unicul acţionar al F.N.G.C.I.M.M. - S.A.
(2) În aceasta calitate, A.N.I.M.M.C. exercita atribuţiile adunãrii generale a actionarilor, astfel:
a) aproba strategia F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
b) aproba completarea/modificarea obiectului de activitate al F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
c) numeşte membrii consiliului de administraţie, desemnând pe unul dintre ei ca preşedinte al acestuia, membrii şi membrii supleanţi ai comisiei de cenzori şi îi revoca în condiţiile legii;
d) stabileşte nivelul remuneraţiei lunare cuvenite preşedintelui consiliului de administraţie, precum şi nivelul indemnizaţiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administraţie şi membrilor comisiei de cenzori;
e) aproba numirea, suspendarea şi revocarea directorilor executivi, a directorilor filialelor şi a celorlalte unitãţi teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
f) se pronunţa asupra gestiunii administratorilor şi asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse F.N.G.C.I.M.M. - S.A. de cãtre aceştia;
g) aproba situaţiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administraţie şi de comisia de cenzori;
h) aproba repartizarea profitului, conform legii;
i) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli, programul de activitate şi programul de investiţii pe exerciţiul financiar urmãtor;
j) aproba competentele de acordare a garanţiilor pe diferite niveluri de structuri organizatorice, precum şi cerinţele prudentiale în activitatea F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
k) aproba participarea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. la constituirea de noi persoane juridice, la participarea la capitalul social al altor societãţi comerciale sau la asocierea în vederea realizãrii obiectului de activitate cu alte persoane fizice sau juridice din ţara ori strãinãtate;
l) aproba mutarea sediului central al F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
m) aproba înfiinţarea ori desfiinţarea de unitãţi teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A., în condiţiile legii;
n) aproba modificarea nivelului capitalului social al F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
o) aproba dizolvarea, divizarea, fuziunea cu alte societãţi comerciale ori instituţii bancare sau lichidarea, în condiţiile legii;
p) aproba emisiunea de obligaţiuni, conform legii;
q) adopta orice alta hotãrâre, potrivit prevederilor legale şi prezentului act constitutiv.
ART. 12
(1) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este condus de un consiliu de administraţie format din 5 membri, numiţi pentru un mandat de 4 ani, dintre care 2 reprezentanţi ai A.N.I.M.M.C. şi unul al Ministerului Finanţelor Publice. Consiliul de administraţie este condus de cãtre un preşedinte. Acesta îndeplineşte şi funcţia de director general al F.N.G.C.I.M.M. - S.A.
(2) Membrii consiliului de administraţie nu pot ocupa posturi de salariaţi, administratori sau cenzori în alte fonduri de garantare sau instituţii financiar-bancare.
(3) În exercitarea mandatului, membrii consiliului de administraţie încheie contracte de administrare cu reprezentantul acţionarului unic, A.N.I.M.M.C.
(4) Numirea membrilor consiliului de administraţie poate fi reînnoitã la expirarea mandatului.
(5) Calitatea de membru al consiliului de administraţie înceteazã prin expirarea mandatului, deces, demisie, incompatibilitate legalã, motive medicale sau revocare.
(6) Membrii consiliului de administraţie rãspund individual sau solidar, dupã caz, fata de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru executarea în mod necorespunzãtor sau neexecutarea prevederilor actului constitutiv şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. ori ale hotãrârilor A.N.I.M.M.C. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi.
(7) În situaţia în care, indiferent de motive, se creeazã un loc vacant în consiliul de administraţie, A.N.I.M.M.C. va numi un nou administrator pentru perioada care a rãmas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
ART. 13
(1) Membrii consiliului de administraţie, înainte de preluarea funcţiei, vor depune o garanţie, precum şi semnatura lor la oficiul registrului comerţului, conform legislaţiei în vigoare.
(2) Garanţia nu poate fi mai mica decât dublul remuneraţiei lunare cuvenite acestora. Garanţia nu va putea fi restituitã decât dupã ce A.N.I.M.M.C. a aprobat situaţia financiarã a ultimului exerciţiu financiar în care administratorul a îndeplinit aceasta funcţie şi i s-a dat descãrcare de gestiune.
ART. 14
Consiliul de administraţie are urmãtoarele atribuţii principale:
1. propune modificarea şi/sau completarea actului constitutiv al F.N.G.C.I.M.M. - S.A. şi le înainteazã A.N.I.M.M.C. spre a fi supuse aprobãrii Guvernului;
2. aproba nivelul garanţiilor şi modul de constituire a acestora pentru directorii executivi ai F.N.G.C.I.M.M. - S.A., directorii din cadrul filialelor şi pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
3. aproba, în limita a jumãtate din valoarea contabila a activelor F.N.G.C.I.M.M. - S.A. la data încheierii actului, încheierea de acte juridice prin care F.N.G.C.I.M.M. - S.A. sa dobândeascã bunuri, sa înstrãineze, sa închirieze, sa schimbe sau sa constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
4. aproba, în limitele legii, încheierea oricãror alte contracte;
5. analizeazã şi îşi însuşeşte situaţiile financiare anuale pe care, împreunã cu raportul administratorilor şi raportul cenzorilor, le prezintã spre aprobare A.N.I.M.M.C.;
6. dezbate şi supune aprobãrii A.N.I.M.M.C. strategia, bugetul de venituri şi cheltuieli, programul de activitate şi programul de investiţii pentru exerciţiul financiar urmãtor;
7. dezbate şi aproba structura organizatoricã a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. şi a unitãţilor teritoriale, numãrul de posturi şi normativul de constituire a compartimentelor functionale, sistemul de salarizare, Regulamentul de organizare şi funcţionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. şi regulamentul de ordine interioarã;
8. aproba afilierea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. la organisme financiare internaţionale, precum şi acordurile de colaborare cu aceste instituţii;
9. hotãrãşte cu privire la politica de plasamente a F.N.G.C.I.M.M. - S.A., stabileşte limitele globale de expunere fata de societãţile bancare şi societãţile de asigurare-reasigurare;
10. supune spre aprobare A.N.I.M.M.C. politica de atragere de resurse financiare de la persoane fizice şi/sau juridice;
11. hotãrãşte cu privire la politica de acordare de garanţii şi supune spre aprobare A.N.I.M.M.C. competentele de acordare a garanţiilor pe diferitele niveluri de structuri organizatorice;
12. aproba nivelul comisioanelor de garantare practicate de F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
13. aproba contractul colectiv de munca;
14. dezbate şi aproba normele metodologice de reglementare a domeniilor de activitate în care sunt cuprinse principiile generale, regulile şi procedurile de baza ale domeniilor respective;
15. aproba/respinge solicitarile de acordare de garanţii care sunt de competenta sa, potrivit hotãrârii A.N.I.M.M.C.;
16. aproba încheierea de convenţii de împãrţire a riscului cu bãnci/instituţii finanţatoare;
17. aproba rezilierea contractelor de garantare;
18. aproba plãţile de efectuat cãtre bãnci/instituţii financiare, în cazul apariţiei riscului, pentru garanţiile a cãror aprobare este de competenta sa;
19. supune spre aprobare A.N.I.M.M.C. încheierea de contracte de asociere între F.N.G.C.I.M.M. - S.A. şi alte persoane juridice sau fizice, participarea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. la capitalul social al altor persoane juridice, în condiţiile legii;
20. supune spre aprobare A.N.I.M.M.C. numirea directorilor executivi, directorilor filialelor şi ai celorlalte unitãţi teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A., conform prevederilor prezentului act constitutiv;
21. propune spre aprobare A.N.I.M.M.C. emiterea de acţiuni şi/sau obligaţiuni în condiţiile legii;
22. propune A.N.I.M.M.C. modificarea capitalului social al F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
23. supune spre aprobare A.N.I.M.M.C. modalitatea de constituire şi utilizare a fondului de rezerva;
24. supune spre aprobare A.N.I.M.M.C. cerinţele prudentiale în activitatea F.N.G.C.I.M.M. - S.A.:
a) expunerea maxima fata de o banca;
b) nivelul minim de solvabilitate, determinat ca raport între nivelul fondurilor proprii şi totalul activelor şi elementelor în afarã bilanţului, ponderate în funcţie de gradul lor de risc;
c) expunerea maxima fata de un singur debitor, exprimatã procentual ca raport între valoarea totalã a acesteia şi nivelul fondurilor proprii ale fondului;
d) expunerea maxima agregata, exprimatã procentual ca raport între valoarea totalã a expunerilor mari şi nivelul fondurilor proprii;
e) nivelul minim de lichiditate determinat în funcţie de scadentele creanţelor şi angajamentelor F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
f) administrarea resurselor şi plasamentelor F.N.G.C.I.M.M. - S.A.
25. aproba formarea unor comitete şi comisii de lucru, stabilind structura şi limitele de competenta ale acestora;
26. poate delega competente directorului general pentru operaţiuni expres determinate prin hotãrârea de delegare;
27. decide în orice alte probleme, conform legislaţiei în vigoare.
ART. 15
(1) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul F.N.G.C.I.M.M. - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui ori a unei treimi din numãrul membrilor sãi.
(2) La şedinţele consiliului de administraţie iau parte şi cenzorii, iar dacã problemele ce urmeazã a fi discutate o impun, pot fi invitaţi şi directorii executivi.
(3) Consiliul de administraţie îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, prevederile actului constitutiv şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A.
(4) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de cãtre un membru, în baza mandatului preşedintelui.
(5) Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie dintre salariaţii societãţii.
(6) Pentru valabilitatea deciziilor este necesarã prezenta a cel puţin doua treimi din numãrul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea absolutã a membrilor prezenţi.
(7) Şedinţele consiliului de administraţie se desfãşoarã conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte cu cel puţin 5 zile înainte de data întrunirii. În situaţia dezbaterii unor acţiuni urgente, temeinic motivate, termenul de 5 zile poate fi redus, iar convocarea consiliului de administraţie se poate face şi verbal. Dezbaterile se consemneazã în procesul-verbal al şedinţei, care va fi înscris într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(8) Procesul-verbal se semneazã de toţi membrii prezenţi ai consiliului de administraţie şi de secretar.
(9) Pentru deciziile luate în şedinţele la care administratorul nu a participat, el rãmâne rãspunzãtor dacã, în termen de o luna de când a luat cunostinta de procesul-verbal, nu a fãcut împotrivirea în registrul proceselor-verbale şi nu i-a încunoştinţat despre aceasta în scris pe cenzori.
(10) Consiliul de administraţie emite dupã fiecare şedinţa documentul numit "Hotãrâre a Consiliului de administraţie al F.N.G.C.I.M.M. - S.A.", cu semnãturile membrilor prezenţi şi a secretarului consiliului de administraţie.
(11) Hotãrârile consiliului de administraţie sunt acte de dispoziţie. În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general al F.N.G.C.I.M.M. - S.A. emite, potrivit legii, ordine şi alte acte de dispoziţie.
ART. 16
F.N.G.C.I.M.M. - S.A. nu acorda garanţii pentru nici un fel de instrumente financiare contractate de membrii consiliului de administraţie de la instituţii financiar-bancare sau din alte surse.
ART. 17
(1) În relaţiile cu terţii F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este reprezentat de preşedintele consiliului de administraţie/directorul general, în condiţiile legii, ale prezentului act constitutiv şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A.
(2) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. poate fi angajat patrimonial prin semnatura a cel puţin 2 conducatori.
(3) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sa punã la dispoziţia A.N.I.M.M.C. şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele prevãzute de lege.
ART. 18
(1) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele prevãzute în <>Legea nr. 31/1990 , republicatã cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Nu pot fi directori executivi ai F.N.G.C.I.M.M. - S.A. sau directori ai filialelor acestuia, persoanele care sunt incompatibile potrivit <>Legii nr. 31/1990 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(3) Directorii executivi din Centrala F.N.G.C.I.M.M. - S.A. şi din unitãţile teritoriale nu pot conduce alte instituţii financiar-bancare, comerciale sau agricole şi nu pot participa în alte societãţi de acest fel în calitate de administratori sau cenzori, decât cu aprobarea consiliului de administraţie.
ART. 19
Directorul general conduce activitatea curenta a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. şi are, în principal, urmãtoarele atribuţii:
a) conduce şedinţele consiliului de administraţie;
b) aplica strategia şi politicile de dezvoltare ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A., aprobate de A.N.I.M.M.C.;
c) încheie, modifica şi desface contractele individuale de munca ale salariaţilor din Centrala F.N.G.C.I.M.M. - S.A. şi ale conducãtorilor filialelor şi celorlalte unitãţi teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A.
d) negociaza şi semneazã contractul colectiv de munca;
e) împuterniceşte reprezentanţii F.N.G.C.I.M.M. - S.A. în relaţiile cu terţii;
f) aplica sancţiuni disciplinare în condiţiile legii;
g) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenta sa de cãtre consiliul de administraţie sau decurgând din Regulamentul de organizare şi funcţionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A.
ART. 20
(1) Supravegherea gestiunii Consiliului de administraţie al F.N.G.C.I.M.M. - S.A. se realizeazã de comisia de cenzori, formatã din 3 membri şi tot atâţia supleanţi, care sunt numiţi de cãtre A.N.I.M.M.C.
(2) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea F.N.G.C.I.M.M. - S.A., la situaţia patrimoniului, profitului şi a pierderilor.
(3) Cenzorii trebuie sa îşi exercite personal mandatul.
(4) Pot fi cenzori ai F.N.G.C.I.M.M. - S.A. numai persoanele fizice care au calitatea de auditor şi/sau expert contabil, în condiţiile legii, şi au experienta de cel puţin 5 ani în domeniul financiar-bancar, precum şi societãţile de expertiza contabila autorizate sa desfãşoare aceasta activitate pe teritoriul României.
(5) Cenzorii sunt obligaţi sa depunã o garanţie, înainte de intrarea în activitate, egala cu a treia parte din garanţia cerutã pentru administratori.
ART. 21
(1) Cenzorii sunt obligaţi sa supravegheze gestiunea F.N.G.C.I.M.M. - S.A., sa verifice dacã situaţiile financiare anuale sunt legal întocmite şi în concordanta cu registrele, dacã acestea din urma sunt corect ţinute şi dacã evaluarea patrimoniului s-a fãcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale.
(2) Despre toate acestea, precum şi asupra propunerilor pe care le vor considera necesare în ceea ce priveşte bilanţul contabil şi repartizarea profitului, cenzorii vor întocmi un raport pe care îl vor prezenta A.N.I.M.M.C. Aprobarea situaţiilor financiare anuale se va face de cãtre A.N.I.M.M.C. numai pe baza raportului întocmit de comisia de cenzori.
(3) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
a) sa facã lunar inspecţii inopinate ale casei şi sa verifice existenta titlurilor ori valorilor ce sunt proprietatea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. sau au fost primite în gaj, cauţiune ori depozit;
b) sa ia parte la şedinţele consiliului de administraţie, putând cere sa se treacã pe ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;
c) sa constate depunerea garanţiei de cãtre administratori;
d) sa vegheze ca dispoziţiile legale şi actul constitutiv sa fie respectate de administratori şi lichidatori.
(4) Cenzorii vor aduce la cunostinta consiliului de administraţie neregulile în administraţie şi încãlcãrile dispoziţiilor legale şi ale prezentului act constitutiv pe care le constata.
ART. 22
(1) Cenzorii au drept de control asupra operaţiunilor F.N.G.C.I.M.M. - S.A., putând verifica la sediul central, la filialele şi unitãţile teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A. orice acte, documente şi registre.
(2) Cenzorii iau parte la şedinţele consiliului de administraţie fãrã drept de vot.
(3) Este interzis cenzorilor sa comunice administratorilor în particular sau terţilor, în alte condiţii decât cele reglementate legal, date referitoare la operaţiunile F.N.G.C.I.M.M. - S.A., constatate cu ocazia exercitãrii mandatului lor.
ART. 23
(1) Cenzorii se întrunesc la sediul F.N.G.C.I.M.M. - S.A. şi iau decizii în unanimitate. Dacã nu se realizeazã unanimitatea, raportul cu divergenţe se înainteazã A.N.I.M.M.C.
(2) Cenzorii vor trece într-un registru special deliberãrile lor, precum şi constatãrile fãcute în exercitarea mandatului lor.
ART. 24
(1) Cenzorii vor sesiza A.N.I.M.M.C. în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor 2 ani de la constituirea F.N.G.C.I.M.M. - S.A., sau ori de câte ori considera necesar pentru alte situaţii privind încãlcarea dispoziţiilor legale şi ale prezentului act constitutiv.
(2) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completeazã cu dispoziţiile legale în materie.
ART. 25
(1) Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi de A.N.I.M.M.C. pe o perioada de 3 ani şi pot fi realeşi.
(2) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevãzute în <>Legea nr. 31/1990 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi în reglementãrile legale în vigoare.
(3) În caz de deces, împiedicare fizica sau legalã, încetare sau renunţare la mandat a unui cenzor, acesta va fi înlocuit de cenzorul supleant cel mai în varsta.
(4) Dacã în acest mod numãrul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rãmaşi numesc alta persoana în locul vacant, pana la numirea unui cenzor de cãtre A.N.I.M.M.C.
(5) În cazul în care nu mai rãmâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de administraţie va sesiza A.N.I.M.M.C., care va proceda la numirea altor cenzori.
(6) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de cãtre A.N.I.M.M.C.

CAP. V
Dispoziţii finale

ART. 26
F.N.G.C.I.M.M. - S.A. poate edita publicaţii necesare activitãţii proprii.
ART. 27
Filialele şi celelalte unitãţi teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A. îşi desfãşoarã activitatea pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A., aprobat de consiliul de administraţie, a normelor metodologice şi a celorlalte acte interne date în aplicarea acestora.
ART. 28
Directorii unitãţilor teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A. reprezintã F.N.G.C.I.M.M. - S.A. în fata autoritãţilor publice, precum şi în relaţiile cu persoane juridice şi fizice, în legatura cu activitatea unitãţilor pe care le conduc, în limitele competentelor atribuite prin regulamentul de organizare şi funcţionare pe baza mandatului emis de preşedintele F.N.G.C.I.M.M. - S.A.
ART. 29
(1) Personalul F.N.G.C.I.M.M. - S.A. nu are dreptul de a folosi sau a dezvalui, nici în timpul activitãţii, nici dupã încetarea acesteia, fapte sau date care, devenite publice, ar dãuna intereselor ori prestigiului F.N.G.C.I.M.M. - S.A. sau vreunui client al acesteia.
(2) Prevederile de mai sus se aplica şi persoanelor care obţin informaţii de natura celor arãtate din rapoarte ori alte documente ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A.
(3) Orice membru al consiliului de administraţie al F.N.G.C.I.M.M. - S.A., precum şi toate persoanele care participa la activitatea acesteia sunt obligate sa pãstreze secretul profesional.
(4) Prevederile alin. (3) se aplica şi persoanelor care obţin din activitatea de control şi supraveghere sau din rapoarte ori documente ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A. informaţii privind activitatea acesteia.
ART. 30
(1) Litigiile de orice fel apãrute între F.N.G.C.I.M.M. - S.A. şi persoane fizice sau juridice romane ori strãine sunt de competenta instanţelor judecãtoreşti de drept comun.
(2) Litigiile nãscute din raporturile contractuale dintre F.N.G.C.I.M.M. - S.A. şi persoane juridice romane şi strãine pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.
ART. 31
Prezentul act constitutiv poate fi modificat sau completat în condiţiile legii.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016