Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACT ADITIONAL nr. 9 din 30 martie 2005  la Contractul de Mentenanta Material Rulant Metrou si Feroviar Bucuresti Nr. 91/20.11.2003    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACT ADITIONAL nr. 9 din 30 martie 2005 la Contractul de Mentenanta Material Rulant Metrou si Feroviar Bucuresti Nr. 91/20.11.2003

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 881 bis din 21 decembrie 2007

Între:
SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU METROUL BUCUREŞTI "METROREX" S.A. cu sediul în Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, tel: 212.64.92, fax: 312.51.49, înregistratã la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/6880/1990, cod unic de înregistrare 13863739, având cont bancar nr. RO 82 BPOS 70402775727 ROL 01 deschis la Banc Post Sucursala Palat CFR, sector 1, reprezentatã prin dl. Marius Ionel Lãpãdat, în calitate de Director General, (numitã în continuare "Beneficiar"),
pe de o parte
şi
SOCIETATEA COMERCIALĂ ALSTOM TRANSPORT S.A. cu sediul în Bucureşti, Bd. Basarabia nr. 256, sector 3, tel: 255.47.00, fax: 255.66.11, înregistratã la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/22347/1994, cod unic de înregistrare 6640696, având cont bancar nr. RO 98 BFRO 2010049825066097 deschis la Anglo-Romanian Bank Limited, Sucursala Bucureşti, reprezentatã prin dl. Jacques Jamart, în calitate de Director General (numitã în continuare "Prestator"),
pe de altã parte,
care, de comun acord, în conformitate cu dispoziţiile Articolului 13.5 din Contractul de Mentenanţã Material Rulant Metrou şi Feroviar Bucureşti Nr. 91/20.11.2004 (denumit în continuare "Contractul"), astfel cum a fost modificat ulterior, au convenit modificarea şi completarea Contractului, dupã cum urmeazã:
ART 1
Textul Articolului 3.3.2 al Contractului se modificã şi va avea un nou conţinut:
"Astfel de Servicii Suplimentare vor putea fi solicitate de Beneficiar şi vor fi efectuate de Prestator, prin încheierea de acte adiţionale în acest scop, în conformitate cu Articolul 13.5.1.
Prestatorul va avea dreptul sã efectueze Servicii Suplimentare fãrã a fi necesarã solicitarea sau aprobarea Beneficiarului şi fãrã încheierea de acte adiţionale, cu condiţia ca preţul pentru fiecare Serviciu Suplimentar luat în parte sã nu depãşeascã suma de 500 de Euro, fãrã TVA ("Serviciile Suplimentare Uzuale"). "
ART 2
Textul Articolului 8.1.2 al Contractului se modificã şi va avea un nou conţinut, dupã cum urmeazã:
"Preţul Serviciilor Suplimentare
Preţul Serviciilor Suplimentare va fi stabilit potrivit actelor adiţionale încheiate de cãtre Pãrţi conform Articolelor 3.3.2 şi 13.5.1, cu excepţia Serviciilor Suplimentare Uzuale.
Preţul pentru fiecare Serviciu Suplimentar Uzual va cuprinde contravaloarea manoperei, calculatã în funcţie de rata orarã de lucru, şi costurile materialelor folosite, care vor fi evidenţiate în mod distinct în factura emisã de cãtre Prestator.
Prestatorul va avea dreptul de a suspenda sau înceta de îndatã prestarea Serviciilor Suplimentare Uzuale în cazul în care Beneficiarul nu achitã un numãr de trei (3) Servicii Suplimentare Uzuale facturate de cãtre Prestator. Rata orarã de lucru aferentã Serviciilor Suplimentare Uzuale este de 6,61 EUR/orã/om, fãrã TVA.
ART 3
Textul Articolului 13.5.1 al Contractului se modificã şi va avea un nou conţinut:
"Orice solicitare privind aprobarea în vederea prestãrii de Servicii Suplimentare (cu excepţia Serviciilor Suplimentare Uzuale) sau a oricãrei modificãri a termenilor sau condiţiilor acestui Contract ("modificare") va fi efectuatã în scris conform procedurilor stipulate în Articolul 13.5."
ART 4
Textul punctului 7 din Anexa 4 a Contractului se modificã şi va avea un nou conţinut:
În cazul în care i se va solicita de cãtre Beneficiar (cu excepţia Serviciilor Suplimentare Uzuale), Prestatorul va presta orice Servicii Suplimentare în conformitate cu Articolul 3.3.2 şi Articolul 13.5 din Contract.
Aceste Servicii Suplimentare pot fi prestate, potrivit celor definite în Articolul 3.3 din Contract, pentru Vagoanele, Depourile şi Uzinã sau echipamentele aferente acestora.
ART 5
Ceilalţi termeni şi condiţii ale Contractului rãmân neschimbaţi şi valabili.
ART 6
Prezentul Act Adiţional a fost întocmit în 2 (douã) exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte.
ART 7
Prezentul Act Adiţional intrã în vigoare la data semnãrii sale de cãtre ambele Pãrţi.
Semnat în Bucureşti, la data de 30.03.2005.

Pentru şi în numele
S.C.T.M.B. METROREX S.A .
Director General
Marius Ionel Lãpãdat

Pentru şi în numele
S.C. ALSTOM Transport S.A.
Director General
Jacques Jamart

ANEXA NR. 8 LA CONTRACTUL DE MENTENANŢĂ NR 91 / 20.11.2003
ÎNCHEIAT ÎNTRE SCTMB METROREX SA ŞI ALSTOM TRANSPORT SA

CONTRACT DE COMODAT

Încheiat astãzi 25.04.2005, la sediul S.C.T.M.B. "METROREX" - S.A., între:
SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU METROUL BUCUREŞTI "METROREX" S.A. cu sediul în Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, tel/fax tel: 212.64.92, fax: 312.51.49, înregistratã la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/6880/1990, cod unic de înregistrare 13863739, având cont bancar nr. RO 82 BPOS 70402775727 ROL 01 deschis la Banc Post Sucursala Palat CFR, sector 1, reprezentatã prin dl. Marius Ionel Lãpãdat, în calitate de Director General, (numit în continuare "Comodant" sau "Metrorex"),
şi
SOCIETATEA COMERCIALĂ ALSTOM TRANSPORT S.A. cu sediul în Bucureşti, Bd. Basarabia nr. 256, sector 3, tel: 255.47.00, fax: 255.66.11, înregistratã la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/22347/1994, cod unic de înregistrare 6640696, având cont bancar nr. RO 98 BFRO 2010049825066097 deschis la Anglo-Romanian Bank Limited, Sucursala Bucureşti, reprezentatã prin dl. Jacques Jamart, în calitate de Director General (numit în continuare "Comodatar" sau "Alstom"),
Denumite în continuare individual "Parte" şi în mod colectiv "Pãrţi".
Având în vedere:
- prevederile Contractului de mentenanţã material rulant metrou şi feroviar nr. 91 încheiat la data de 20 noiembrie 2003, între S.C.T.M.B. METROREX S.A., în calitate de Beneficiar şi S.C. ALSTOM TRANSPORT S.A., în calitate de Prestator, care la art. 4.6 prevede predarea Depourilor şi Uzinei pe baza unui contract de comodat, potrivit Contractului de Mentenanţã (astfel cum este acesta definit in prezentul);
- prevederile Contractului de concesiune nr. 4793 încheiat la data de 27 septembrie 2001, între Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi Societatea Comercialã de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" S.A., prin care au fost concesionate Comodantului bunuri proprietate publicã a Statului şi care la art. 6 prevede obligaţia concesionarului de a asigura exploatarea eficientã, în regim de continuitate şi de permanenţã a bunurilor care fac obiectul concesiunii, cu satisfacerea interesului public, potrivit obiectivelor stabilite de cãtre concedent;
- acordul scris al Ministerului lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, emis în data de 07.05.2003 sub nr. 33/1475, cãtre Metrorex în scopul încheierii prezentului Contract de Comodat
- dispoziţiile cuprinse în TITLUL X, art. 1560-1575 din Codul civil, cu respectarea termenilor şi condiţiilor din prezentul Contract.
Au încheiat prezentul Contract, în urmãtorii termeni şi condiţii:
DEFINIŢII:
a) Contract sau Contract de Comodat - actul juridic care reprezintã acordul de voinţã al celor douã Pãrţi prin care, în conformitate cu dispoziţiile art. 1560 C.civ. şi cu termenii şi condiţiile din prezentul, S.C.T.M.B. "METROREX" S.A., în calitate de Comodant, remite spre folosinţã temporarã Comodatarului Imobilele descrise şi definite conform lit. c) de mai jos, cu obligaţia acestuia din urmã de a le restitui în naturã Comodantului, în individualitatea lor, la încetarea Contractului de Comodat;
b) Comodant şi Comodatar - Pãrţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul Contract;
c) Imobile - înseamnã construcţiile cu instalaţiile aferente, cât şi terenurile aferente construcţiilor, puse la dispoziţie de Comodant şi utilizate de Comodatar pentru prestarea Serviciilor de Mentenanţã, şi a desfãşurãrii celorlalte activitãţi aferente, astfel cum sunt prevãzute în ANEXELE nr. 1 - 4 la prezentul Contract;
d) Forţa Majorã - un eveniment mai presus de controlul pãrţilor, care nu se datoreazã greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevãzut în momentul încheierii Contractului şi care face imposibilã executarea şi, respectiv, îndeplinirea Contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rãzboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apãrute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivã ci enunţiativã. Nu este considerat Forţã Majorã un eveniment asemenea celor de mai sus, care fãrã a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din Pãrţi;
e) Contract de Mentenanţã - Contractul de mentenanţã de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel, purtând nr. 91, încheiat între Societatea Comercialã de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" S.A. şi Societatea Comercialã Alstom Transport S.A. în data de 20.11.2003, astfel cum a fot modificat de Pãrţi pana la data încheierii prezentului Contract de Comodat;
f) Contract de Concesiune - contractul încheiat între Comodant şi Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei (actualul Minister al Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului), conform art. 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 482/1999, prin care se atribuie în folosinţa Comodantului, între altele, Imobilele care fac obiectul prezentului Contract de Comodat;
g) Toţi ceilalţi termeni care apar scrişi cu majuscule în prezentul, dar care nu sunt definiţi în acest Contract, vor avea sensul atribuit lor în Contractul de Mentenanţã.
ART. 1
OBIECTUL CONTRACTULUI:
1.1. Comodantul dã spre folosinţã Comodatarului, cu titlu gratuit, Imobilele, astfel cum sunt denumite şi descrise în ANEXELE nr. 1-4 la prezentul Contract, respectiv:
a) DEPOUL PANTELIMON 1, situat în Şos. Pantelimon nr. 499, sector 2, Bucureşti şi legat de Staţia Republica a Magistralei 1 a Metroului Bucureşti, numit în continuare "Depoul Pantelimon", identificat în ANEXA nr. 1 la prezentul Contract. Suprafaţa construitã datã în folosinţã Comodatarului este de 15.719,82 mp, reprezentând 63,94% din suprafaţa totalã fizic acoperitã a Depoului Pantelimon.
b) DEPOUL CIUREL, situat în Str. Fabricii nr. 31, sector 6, Bucureşti şi legat de Magistrala I a Metroului Bucureşti, numit în continuare "Depoul Ciurel", identificat în ANEXA nr. 2 la prezentul Contract. Suprafaţa construitã datã în folosinţã Comodatarului este de 8.121,18 mp, reprezentând 41,60% din suprafaţa totalã fizic acoperitã a Depoului Ciurel.
c) DEPOUL IMBG 2, situat în Şos. Berceni nr. 234, sector 4, Bucureşti şi legat de Staţia IMGB a Magistralei 2 a Metroului Bucureşti, numit în continuare "Depoul IMGB", identificat în ANEXA nr. 3 la prezentul Contract. Suprafaţa construitã datã în folosinţã Comodatarului este de 5.993,19 mp, reprezentând 23,59% din suprafaţa totalã fizic acoperitã a Depoului IMGB.
d) UZINA MILITARI, situatã în B-dul Preciziei, nr. 17, sector 6 şi legatã de Staţia Industriilor a Magistralei 3 a Metroului Bucureşti, numit în continuare "Uzina Militari", identificatã în ANEXA nr. 4 la prezentul Contract. Suprafaţa construitã datã în folosinţã Comodatarului este de 13.597,80 mp, reprezentând 50,92% din suprafaţa totalã fizic acoperitã a Uzinei Militari. De asemenea, Prestatorul mai primeşte în folosinţã 22.644,10 mp reţele de transport, reprezentând 91,92% din suprafaţa totala a reţelei de transport şi 1.834,20 mp suprafaţa aferentã facilitãţilor reprezentând 78,17% din suprafaţa totalã aferentã facilitãţilor.
NOTĂ: Suprafaţa de 586,3 mp, identificatã în cadrul ANEXEI nr. 4, (conform zonei haşurate), nu face obiectul prezentului Contract, aceasta rãmânând în folosinţa Metrorex.
1.2. În conformitate cu obiectul prezentului Contract, folosinţa Imobilelor va fi realizatã de cãtre Comodatar în scopul îndeplinirii obiectului Contractului de Mentenanţã, potrivit termenilor şi condiţiilor acestuia.
1.3. Procesele-verbale de predare-primire a Imobilelor, care conţin descrierea stãrii acestora la momentul predãrii-primirii, sunt cele încheiate de Pãrţi în data de 01.07.2004 şi se vor constitui ca ANEXA 5 la prezentul Contract.
ART. 2
DURATA CONTRACTULUI
2.1. Prezentul Contract de Comodat intrã în vigoare la semnarea sa de cãtre Pãrţi.
2.2. Prezentul Contract îşi produce efectele pe întreaga perioadã de derulare a Contractului de Mentenanţã, respectiv 15 ani, începând cu 01.07.2004, cu excepţiile prevãzute la art. 8.
ART. 3
OBLIGAŢIILE COMODATARULUI
3.1 Sã îngrijeascã şi sã conserve Imobilele ca un bun proprietar, în conformitate cu art. 1564 şi 1566 din Codul civil, potrivit termenilor şi condiţiilor prezentului Contract. Pentru evitarea oricãrui dubiu, nu fac obiectul prezentului Contract obligaţiile privind prestarea Serviciilor de Mentenanţã referitoare la Imobile, care sunt prestate de cãtre Alstom cu titlu oneros, în conformitate cu prevederile Contractului de Mentenanţã.
3.2. În sensul celor prevãzute la art. 3.1, Comodatarul are obligaţia de a efectua, pe cheltuiala sa, lucrãrile de reparaţii locative ale Imobilelor, cu excepţia acelora care fac obiectul Serviciilor de Mentenanţã privitoare la Imobile, prevãzute de Contractul de Mentenanţã.
3.3. Reparaţiile majore şi structurale asupra Imobilelor sunt în sarcina exclusivã a Comodantului.
3.4. Comodatarul este obligat sã foloseascã Imobilele, astfel cum sunt descrise în ANEXELE 1 - 4 din prezentul, numai în scopul realizãrii Serviciilor de Mentenanţã pe care s-a obligat sa le presteze conform Contractului de Mentenanţã.
3.5. Comodatarul nu are dreptul, sub nici o formã, în nici o situaţie şi sub nici un fel de justificare, sã transmitã unei terţe persoane printr-un act juridic dreptul de folosinţã totalã sau parţialã Imobilelor. Fãrã a contrazice cele de mai înainte, Comodatarul va putea permite prezenţa Subcontracturilor în incinta Imobilelor, în mãsura în care acesta este necesar în vederea realizãrii obiectului Contractului de Mentenanţã.
3.6. Comodatarul va avea obligaţia obţinerii, începând cu data intrãrii în vigoare a prezentului Contract de Comodat, a tuturor avizelor, autorizaţiilor, permiselor şi a oricãror alte aprobãri necesare în legãturã cu folosinţa Imobilelor ce formeazã obiectul prezentului Contract de Comodat. În situaţia în care Comodatarului îi revine obligaţia de a obţine anumite permise, autorizaţii, avize, aprobãri în legãtura cu folosinţa Imobilelor, Comodantul va acorda în mod rezonabil asistenţa solicitatã de Comodatar şi îi va furniza documentele şi informaţiile necesare în acest sens.
3.7. Comodatarul are obligaţia de a notifica/informa pe Comodant, în termen de cel mult 3 zile lucrãtoare de la constatare, despre ivirea oricãror împrejurãri de naturã sã pericliteze în mod grav şi iminent integritatea structuralã a Imobilelor pe care le foloseşte în perioada de valabilitate a Contractului.
3.8. În cazul în care se dovedeşte cã, deşi avea cunoştinţã de împrejurãri de genul celor de la art. 3.7. de mai sus, împrejurãri care au afectat în mod grav integritatea structuralã a Imobilelor, şi nu a notificat în termen acest lucru Comodantului în termenul prevãzut în art. 3.7, Comodatarul va putea fi obligat la plata de daune-interese conform articolului 7.
3.9. Comodatarul are obligaţia de a restitui Comodantului, la data încetãrii efectelor prezentului Contract, Imobilele date spre folosinţã acestuia în stare fizicã corespunzãtoare, conform obligaţiilor prevãzute în prezentul Contract, precum şi în Contractul de Mentenanţã, luându-se în considerare şi gradul normal de uzurã, pentru care Comodatarul nu va putea fi ţinut rãspunzãtor.
3.10. Comodatarul nu va putea exercita vreun drept de retenţie asupra Imobilelor obiect al prezentului Contract ulterior încetãrii prezentului Contract.
3.11. Comodatarului îi este interzisã efectuarea oricãror modificãri structurale sau compartimentãri structurale asupra Imobilelor fãrã acordul scris, prealabil al Comodantului.
3.12. La solicitarea Comodantului, Comodatarul va da posibilitatea acestuia de a inspecta integritatea şi modul de folosire a Imobilelor. Comodantul poate efectua aceste inspecţii oricând, cu condiţia ca aceste inspecţii sã fie anunţate Comodatarului în prealabil, şi sã nu tulbure activitatea Comodatarului.
3.13. Comodatarul are obligaţia ca începând cu data intrãrii în vigoare a prezentului Contract sã asigure pe toatã durata de valabilitate a acestuia, pe cheltuialã proprie, paza şi securitatea Imobilelor precum şi controlul accesului în incinta acestora.
3.14. Comodatarul are obligaţia pe toatã perioada de derulare a Contractului sã încheie un singur contract/poliţã de asigurare cu o societate de asigurare, în care fiecare Imobil ce face obiectul prezentului Contract sã fie menţionat în mod distinct, în condiţiile art. 6. Comodatarul se obligã sã facã dovada încheierii acestui contract/poliţã de asigurare în termenul prevãzut la art. 6.2.
3.15. Comodatarul va suporta impozitele şi taxele locale pe clãdirile şi pe terenurile aferente Imobilelor, astfel cum sunt descrise şi delimitate în ANEXELE 1-4 la prezentul. În caz de întârziere la platã, va datora şi penalitãţile, amenzile sau orice alt fel de sancţiuni, aplicate de autoritãţi pentru întârziere. Comodantul va factura Comodatarului contravaloarea acestor taxe şi impozite locale astfel cum acestea sunt menţionate mai sus. Factura va fi în mod obligatoriu însoţitã de documentaţia justificativã emisã de Direcţia taxe şi Impozite Locale competentã precum şi de fişa de calculaţie aferentã întocmitã de cãtre Comodant. Comodantul va depune toate diligenţele în vederea înregistrãrii în mod distinct a clãdirilor şi terenurilor aferente Imobilelor precizate în prezentul, la autoritãţile fiscale competente.
3.16. În cazul nerespectãrii obligaţiei asumate de cãtre Comodant la art. 4.4., şi dupã notificarea acestuia de cãtre Comodatar potrivit art. 3.7 de mai sus, Comodatarul este îndreptãţit, în cazul în care prin neluarea mãsurilor necesare s-ar periclita în mod grav şi iminent integritatea structuralã a Imobilelor, şi cu îndeplinirea condiţiilor prevãzute de art. 1574 c.civ., sã efectueze orice fel de lucrãri necesare, pe cheltuiala Comodantului. Cu excepţia situaţiilor urgente, anterior începerii lucrãrilor Comodatarul va proceda la efectuarea unui raport de expertizã de cãtre un expert autorizat, cu privire la lucrãrile necesare şi costul estimat al acestora, pe cheltuiala Comodantului. Comodantul va restitui Comodatarului numai acele cheltuieli prevãzute sau în legãturã cu raportul de expertizã.
ART. 4
OBLIGAŢIILE COMODANTULUI
4.1. Comodantul are obligaţia de a da spre folosinţã şi preda Comodatarului Imobilele identificate şi descrise în ANEXA nr. 1 - 4, pe bazã de procese verbale de predare-primire a Imobilelor, în conformitate cu prevederile prezentului Contract, precum şi de a obţine orice acord necesar în acest sens. Procesele-verbale mai sus arãtate sunt cele prevãzute în art. 1.3 şi constituie ANEXA 5 la prezentul Contract. Acordul scris al Ministerului lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, emis în data de 07.05.2003 sub nr. 33/1475, cãtre Metrorex în scopul încheierii prezentului Contract de Comodat este ataşat Contractului ca ANEXA 6 la acesta.
4.2. Comodantul are obligaţia de a asigura şi garanta Comodatarului folosinţa liniştitã şi utilã asupra Imobilelor, conform prezentului Contract şi dispoziţiilor legale aplicabile.
4.3. Comodantul are obligaţia de a aduce la cunoştinţa Comodatarului situaţia la zi cu privire la avizele, autorizaţiile şi acordurile pe care le deţine pânã la data semnãrii prezentului Contract de Comodat, în legãturã cu folosinţa Imobilelor.
4.4. Comodantul are obligaţia de a efectua reparaţiile majore şi structurale asupra Imobilelor care fac obiectul prezentului Contract de Comodat.
4.5. În mãsura în care Comodatarul nu va putea contracta în mod direct furnizarea anumitor utilitãţi pentru Imobilele care fac obiectul prezentului Contract, Comodantul va pune la dispoziţie aceste utilitãţi Comodatarului, în conformitate cu prevederile convenţiilor încheiate între Pãrţi cu privire la aceste categorii de utilitãţi. Comodantul va refactura costul utilitãţilor astfel furnizate, Comodatarul având obligaţia efectuãrii plãţii facturilor aferente, conform acestor convenţii.
ART. 5
OBLIGAŢII COMUNE ALE PĂRŢILOR
5.1. Pe întreaga duratã de valabilitate a Contractului de Comodat, formaţiile de pompieri civili ale Comodatarului şi ale Comodantului, precum şi formaţia de Salvatori Metrou îşi vor coordona activitãţile pentru a interveni în mod eficient ori de câte ori va fi necesar atât în locaţiile Comodantului cât şi în cele ale Comodatarului. Planul operaţional de coordonare a acestei activitãţi va fi detaliat de cãtre pãrţile implicate în cel mai scurt timp posibil dupã intrarea în vigoare a prezentului Contract.
5.2. Dupã fiecare inspecţie întreprinsã de Comodant în conformitate cu clauza 3.12 de mai sus, pãrţile vor încheia un proces-verbal conţinând constatãrile fãcute, semnat atât de Comodant, cât şi de Comodatar.
5.3. În cazul apariţiei oricãror împrejurãri care nu puteau fi prevãzute la încheierea acestui Contract şi care afecteazã de o manierã semnificativã interesele comerciale legitime ale Pãrţilor, acestea au obligaţia de a negocia cu bunã credinţã modificarea clauzelor prezentului Contract, în vederea restabilirii echilibrului contractual existent la momentul încheierii prezentului.
ART. 6
RISCUL ASUPRA IMOBILELOR
6.1. Pãrţile convin ca riscul pieirii totale sau parţiale a Imobilelor, pe durata existenţei Contractului de Comodat, cu excepţia situaţiilor de forţã majorã, se transmite în sarcina Comodatarului.
6.2. Comodatarul are obligaţia pe întreaga perioadã de derulare a Contractului de Comodat sã încheie un contract/poliţã de asigurare, în care fiecare Imobil din cele prevãzute la art. 1 din prezentul Contract sã fie menţionat în mod distinct, pentru riscul pieirii totale sau parţiale a acestora, iar beneficiarul acestei asigurãri, având în vedere cele prevãzute în art. 6.1 de mai sus, va fi Comodatarul. Valoarea de asigurare a Imobilelor va fi stabilitã de cãtre asigurãtor printr-o evaluare efectuatã de proprii experţi ai asigurãtorului, iar Comodatarul îi va pune la dispoziţie Comodantului o copie a acestor evaluãri. Valoarea de asigurare a Imobilelor stabilitã prin aceasta evaluare nu va fi mai micã decât valoarea contabilã a Imobilelor existentã la data semnãrii prezentului Contract. Contractul/poliţa de asigurare va fi încheiat în maxim 30 de zile de la data semnãrii Contractului iar o copie a acestuia va fi comunicatã Comodantului.
ART. 7
RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ
7.1. În cazul nerespectarii obligaţiilor prevãzute la art. 3.4. si 3.5., Comodatarul va datora daune interese care vor fi calculate la nivelul valorii contractului încheiat de cãtre Comodatar cu terţa persoanã cãreia i-a fost transmis dreptul de folosinţã sau în folosul cãreia au fost utilizate Imobilele obiect al prezentului Contract. Comodatarul este obligat sã punã la dispoziţia Comodantului contractul/ele încheiat/e cu terţa persoanã.
7.2. În cazul în care evenimentele care au condus la pieirea în tot sau în parte a Imobilelor ce fac obiectul prezentului Contract s-au produs din culpa Comodatarului sau prin neexecutarea culpabilã a obligaţiilor sale contractuale întocmai şi la timp, acesta va datora daune - interese pentru orice fel de prejudicii cauzate Comodantului.
7.3. Comodatarul nu va rãspunde pentru prejudiciile cauzate în cazul pieirii parţiale sau totale a Imobilelor, dacã aceste evenimente sunt datorate culpei Comodantului sau unor eventuale vicii ascunse sau vicii de structurã ale Imobilelor.
7.4. În cazul neîncheierii contractului de asigurare în condiţiile prevãzute de articolul 6.2, în termen de 30 de zile lucrãtoare de la data semnãrii Contractului de Comodat, sau în cazul neprelungirii contractului de asigurare, Comodatarul va datora penalitãţi de întârziere în cuantum de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere calculate la valoarea contabilã a Imobilelor existentã la data semnãrii prezentului Contract.
7.5. În cazul neexecutãrii totale sau parţiale sau executãrii defectuoase a oricãrei dintre obligaţiile asumate de Pãrţi, urmare cãreia s-a produs vreun prejudiciu celeilalte Pãrţi, Partea din culpa cãreia s-a produs, va fi obligatã la acoperirea integralã a prejudiciului, cât şi la plata de daune interese.
ART. 8
ÎNCETAREA CONTRACTULUI
8.1. Încetarea prezentului Contract de Comodat poate interveni în urmãtoarele situaţii:
a) Hotãrârea comunã a Comodantului şi Comodatarului.
b) Ajungerea la termen a Contractului de Comodat, respectiv rezilierea, ajungerea la termen sau încetarea Contractului de Mentenanţã;.
c) Lichidarea judiciarã a oricãrei Pãrţi, care va fi notificatã în scris, în termen de 5 (cinci) zile de la data declarãrii stãrii respective de cãtre instanţa de judecatã, prin hotãrâre definitivã si irevocabilã;
d) Pieirea totalã a Imobilelor.
8.2. Cu excepţia situaţiilor prevãzute la art. 8.1. de mai sus, Contractul de Comodat nu va înceta decât în cazul şi la momentul încetãrii Contractului de Mentenanţã.
8.3. Încetarea Contractului de Comodat nu va avea efect asupra obligaţiilor scadente între Pãrţi înainte de data încetãrii.
ART. 9
CESIUNEA CONTRACTULUI. NOVAŢIA.
9.1. Nici una din pãrţile contractante nu are dreptul sã cesioneze/noveze terţilor drepturi şi obligaţii decurgând din prezentul Contract de Comodat, fãrã acordul prealabil scris al celeilalte Pãrţi.
ART. 10
SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
10.1. Comodantul şi Comodatarul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilã, prin tratative directe, orice neînţelegere sau disputã care se poate ivi între ei în cadrul sau în legãturã cu interpretarea şi/sau executarea Contractului de Comodat.
10.2. (1)În situaţia în care pãrţile nu soluţioneazã pe cale amiabilã neînţelegerile ivite în interpretarea şi/sau executarea Contractului de Comodat, în termen de 30 de zile de la data ivirii acestora, notificatã de cãtre Pãrţi, acestea vor deferi disputa în vederea soluţionãrii sale pe calea arbitrajului comercial organizat de cãtre Camera de Comerţ şi Industrie a municipiului Bucureşti, conform regulilor de procedurã ale acesteia.
(2) Completul arbitral va fi compus din 3 (trei) arbitri, numiţi conform Regulilor de arbitraj menţionate.
(3) Locul arbitrajului va fi Bucureşti.
(4) Hotãrârea arbitralã este definitivã şi obligatorie.
ART. 11
FORŢA MAJORĂ
11.1. (1) Forţa Majorã apãrã de rãspundere Partea care o invocã. Forţa Majorã are caracter bilateral astfel cã fiecare dintre pãrţi, în caz de Forţã Majorã, poate renunţa la executarea în continuare a Contractului. Pentru ca Forţa Majorã sã înlãture rãspunderea, Partea care o invocã este obligatã:
a) sã comunice în scris celeilalte Pãrţi despre producerea cazului de Forţã Majorã în 5 (cinci) zile de la data apariţiei;
b) sã certifice celeilalte pãrţi despre producerea cazului de Forţã Majorã în 15 (cincisprezece) zile de la data apariţiei printr-un certificat eliberat fie de Camera de Comerţ şi Industrie, fie de un alt organ abilitat al statului, dupã caz;
c) sã ia toate mãsurile necesare pentru a elimina consecinţele pe care le genereazã cazul de Forţã Majorã;
d) sã comunice în scris celeilate pãrţi în termen de 5 (cinci) zile încetarea cazului de Forţã Majorã.
(2) Toate comunicãrile se vor face în scris, iar termenele de comunicare se calculeazã în funcţie de data ştampile poştei de expediere.
11.2. Dacã Forţa Majorã depãşeşte o duratã de şase luni, fãcând imposibilã executarea unei obligaţii esenţiale, fiecare Parte poate sã înceteze executarea Contractului de Comodat, fãrã ca vreuna din Pãrţi sã fie îndreptãţitã la daune-interese.
ART. 12
DISPOZIŢII FINALE
12.1. Prezentul Contract de Comodat este parte integrantã a Contractului de Mentenanţã, reprezentând Anexa nr. 8 la acesta.
12.2. Prezentul Contract de Comodat este supus legii române.
12.3. Prezentul Contract de Comodat poate fi modificat numai cu acordul scris al Pãrţilor, printr-un act adiţional la acesta.
12.4. Comunicãrile dintre Pãrţi sunt valabil efectuate dacã sunt fãcute prin orice mijloc de comunicare, ce asigurã transmiterea textului şi confirmarea primirii acestuia.
12.5. Anexele 1-6 la prezentul Contract fac parte integrantã din acesta.
Prezentul Contract de Comodat a fost încheiat în Bucureşti, la data menţionatã în preambulul sãu, în 5 (cinci) exemplare originale, din care 2 (douã) pentru Comodant şi 3 (trei) pentru Comodatar, toate exemplarele având aceeaşi valoare juridicã.

Pentru şi în numele
S.C.T.M.B. METROREX S.A .
Director General,
Marius Ionel Lãpãdat

Pentru şi în numele
S.C. ALSTOM Transport S.A.
Director General,
Jacques Jamart

-----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016