Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACT ADITIONAL nr. 2 din 26 februarie 2004  la Contractul de Mentenanta Material Rulant Metrou si Feroviar Bucuresti Nr. 91/20.11.2003    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACT ADITIONAL nr. 2 din 26 februarie 2004 la Contractul de Mentenanta Material Rulant Metrou si Feroviar Bucuresti Nr. 91/20.11.2003

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 881 bis din 21 decembrie 2007
Încheiat azi 26 februarie 2004 la sediul SCTMB "METROREX" S.A. între:
SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU METROUL BUCUREŞTI "METROREX" S.A. cu sediul în Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, tel: 212.64.92, fax: 312.51.49, înregistratã la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/6880/1990, cod unic de înregistrare 13863739, cu atribut fiscal R, având cont bancar nr. 251101185704013044009 (ROL) deschis la Banc Post Sucursala Palat CFR, sector 1, reprezentatã prin dl. Marius Ionel Lãpãdat, în calitate de Director General, (numit în continuare "Beneficiar"), pe de o parte
şi
SOCIETATEA COMERCIALĂ ALSTOM TRANSPORT S.A. cu sediul în Bucureşti, Bd. Basarabia nr. 256, sectorul 3, tel: 255.47.00, fax: 255.66.11, înregistratã la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/22347/1994, cod unic de înregistrare 6640696, cu atribut fiscal R, având cont bancar nr. 2010049825066097 deschis la Banca Franco-Românã, Sucursala Bucureşti, reprezentatã prin dl. Didier Varlot, în calitate de Preşedinte, Director General (numit în continuare "Prestator"), pe de altã parte,
care de comun acord în conformitate cu dispoziţiile Art. 13.5 dîn Contractul de Mentenanţã Material Rulant Metrou şi Feroviar Bucureşti nr. 91/20.11.2003 modificat prin <>Actul adiţional nr. 1 din data de 16.01.2004 , au convenit modificarea şi completarea Contractului nr. 91/20.11.2003 dupã cum urmeazã:
ART. 1
Data întreruperii Contractului se prelungeşte pânã la data de 31 martie 2004.
ART. 2
Corespunzãtor celor de mai sus alineatul 2 al articolului 7.2 "Data Efectivã a Contractului" se modificã şi va avea un nou conţinut:
"În cazul în care Data Efectivã nu a avut loc pânã la data de 31 martie 2004 (sau dupã o altã datã convenitã în scris, de comun acord, de ambele Pãrţi), acesta va deveni nul şi neavenit, fãrã a atrage nici un fel de responsabilitate a vreuneia dintre Pãrţi faţã de cealaltã."
ART. 3
Textul alin. 2 al articolului 8.5 "Preţul Mentenanţei în Primul An al Contractului" se modificã şi va avea un nou conţinut:
"Ca o condiţie a Datei Efective, Prestatorul va primi o platã în avans reprezentând echivalentul în Lei a 14.000.000 Euro (paisprezece milioane de Euro) în baza unei scrisori de garanţie bancarã de returnare a avansului. Plata avansului va fi efectuatã în Lei potrivit ratei de schimb Euro/Leu a Bãncii Naţionale a României valabile la data emiterii facturii de avans. Modelul scrisorii de garanţie bancarã de returnare a avansului se aflã în Anexa 1 la prezentul act adiţional."
ART. 4
Textul alin. 3 al articolului 8.5 "Preţul Mentenanţei în Primul An al Contractului" se modificã şi va avea un nou conţinut:
"Plata fãcutã în avans va fi scãzutã prin reţineri din plãţile efectuate în Lei, pentru primul An de Mentenanţã reprezentând 1/4 din valoarea avansului, aplicate la valoarea fiecãrei facturi trimestriale."
ART. 5
Textul articolului 8.8 "Centrul de recuperare" se modificã şi va avea un nou conţinut:
"Cu titlu de participare în cota parte la întreţinerea centrului de recuperare, înclusã în mod expres în componenta fixã a Preţului Mentenanţei, Prestatorul va plãti 25.000 Euro (douãzeci şi cinci de mii de Euro) la sfârşitul fiecãrui trimestru în baza unei facturi emise de cãtre Sindicatul "UNITATEA", în urma validãrii facturii de cãtre Beneficiar. Prestatorul are dreptul de a suspenda plãţile datorate potrivit acestui articol pânã la data la care Beneficiarul îşi achitã toate obligaţiile de platã scadente."
ART. 6
Textul alin. 1 al articolului 9.1 din Capitolul 9 "Garanţia de bunã execuţie" se modificã şi va avea un nou conţinut:
"Prestatorul va constitui anterior expirãrii garanţiei de participare şi în orice caz anterior Datei Validãrii o garanţie de bunã execuţie valabilã pentru 1(unu) an , reprezentând contravaloarea în Lei calculatã la cursul de schimb al Bãncii Naţionale a României la data emiterii garanţiei de bunã execuţie, în valoare de 1.435.812,44 Euro (un milion patru sute treizeci şi cinci de mii opt sute doisprezece virgulã patruzeci şi patru Euro), respectiv cinci procente (5%) din Preţul Mentenanţei estimat aferent primului An. Aceastã garanţie de bunã execuţie va fi constituitã conform legislaţiei române."
ART. 7
Articolul 9.2 din Capitolul 9 "Garanţia de bunã execuţie" se va modifica şi va avea un nou conţinut:
"Prestatorul va emite anual pânã la încetarea Contractului, înainte de expirarea scrisorii aferente anului anterior, o nouã scrisoare de garanţie de bunã execuţie pentru o sumã reprezentând cinci procente (5%) din Preţul de Mentenanţã pentru Anul corespunzator, aşa cum este estimat în Articolul 3, Anexa 9 la Contract.
Scrisoarea de garanţie de bunã execuţie aferentã primului An va avea o valabilitate de 17(şaptesprezece) luni de la data emiterii sale. Scrisorile de garanţie de bunã execuţie care vor fi emise pentru Anii urmãtori vor avea o perioadã de valabilitate de 15 (cincisprezece) luni de la data emiterii.
Perioada de valabilitate a garanţiei de bunã execuţie reînnoitã în ultimul An de Mentenanţã va fi egalã cu perioada rãmasã pânã la expirarea Perioadei de Mentenanţã, plus 7 (şapte) luni de la data expirãrii Perioadei de Mentenanţã. Modelul de scrisoare de garanţie bancarã de bunã execuţie se aflã în Anexa 2 la prezentul act adiţional."
ART. 8
Toate celelalte termene şi condiţii ale Contractului şi ale Actului adiţional nr. 1 rãmân neschimbate şi valabile.
ART. 9
Anexele 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentul act adiţional.
ART. 10
Prezentul Act adiţional a fost încheiat în 2 (douã) exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte şi întrã în vigoare la data semnãrii sale de cãtre ambele Pãrţi, modificã, completeazã şi face parte integrantã din Contractul nr. 91/20.11.2003.

Pentru şi în numele
S.C.T.M.B. METROREX S.A .
Director General
Marius Ionel Lãpãdat

Pentru şi în numele
S.C. ALSTOM Transport S.A.
Preşedinte, Director General
Didier Varlot

ANEXA 1
la Actul Adiţional nr. 2 la Contractul de Mentenanţã Material Rulant Metrou şi Feroviar Bucureşti Nr. 91/20.11.2003

Model de scrisoare de garanţie bancarã pentru returnarea avansului:
(sigla şi denumirea bãncii emitente)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ
Pentru returnarea avansului

Cãtre,
SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU METROUL BUCUREŞTI "METROREX" S.A.

Ne referim la contractul încheiat la data de 20.11.2003 având drept obiect mentenanţa de material rulant metrou şi feroviar, încheiat între SC ALSTOM TRANSPORT SA cu sediul în Bucureşti, Bdul.Basarabia nr. 256, sector 3, înregistratã la Registrul Comerţului sub nr. J40/22347/1994, cod unic de înregistrare 6640696, atribut fiscal R, în calitate de "Prestator" şi SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU METROUL BUCUREŞTI "METROREX" S.A. cu sediul în Bucureşti, Bdul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, înregistratã la Registrul Comerţului sub nr. J40/6880/1990, cod unic de înregistrare 13863739, atribut fiscal R, în calitate de "Beneficiar".
Prin acest contract, Societatea Comercialã de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" S.A.- s-a obligat sã plãteascã SC ALSTOM TRANSPORT SA contravaloarea în Lei a sumei de EUR 14.000.000 (paisprezece milioane Euro) calculatã la cursul de schimb Euro/Leu al Bãncii Naţionale a României la data emiterii facturii de avans, contra emiterii unei garanţii bancare pentru returnare a avansului conform contractului încheiat.
Valoarea garanţiei va fi scãzutã proporţional cu sumele în Lei reţinute din plãţile efectuate de cãtre Beneficiar, pentru primul an de contract, reprezentând 1/4 din valoarea totalã a avansului aplicate la valoarea fiecãrei facturi trimestriale.
Având în vedere cele de mai sus, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de cãtre SC ALSTOM Transport SA, Noi, ___________________(denumirea bãncii), __________________ (adresa bãncii) ne obligãm în mod necondiţionat şi irevocabil la plata sumei de maximum de_______________ Lei în restituirea acestui avans la prima dvs. cerere scrisã.
Scrisoarea de garanţie va fi emisã la data de ________________, şi va intra în vigoare la data încasãrii avansului în contul societãţii S.C. ALSTOM TRANSPORT S.A.
Vom efectua plãţile în virtutea acestei scrisori la prima dvs. cerere în decurs de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data primirii cererii dvs. însoţitã de o declaraţie care sã ateste neîndeplinirea obligaţiilor, conform prevederilor contractului de achiziţie publicã nr. 91/20.11.2003 menţionat mai sus.
Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fãrã nici o altã formalitate suplimentarã din partea Beneficiarului sau a Prestatorului.
Prezenta garanţie este valabilã de la data primirii avansului de cãtre S.C. ALSTOM Transport S.A., şi expirã în totalitate şi automat dupã 15 (cincisprezece) luni de la aceastã datã, în cazul în care cererea de executare a garanţiei nu va fi în posesia noastrã pânã la aceastã datã, chiar dacã prezenta garanţie va fi returnatã sau nu.
Parafatã de banca ____________________semnãtura autorizatã în data de (ziua, luna, anul)

Pentru şi în numele
S.C.T.M.B. METROREX S.A .
Director General
Marius Ionel Lãpãdat

Pentru şi în numele
S.C. ALSTOM Transport S.A.
Preşedinte, Director General
Didier Varlot

ANEXA 2
la Actul Adiţional nr. 2 la Contractul de Mentenanţã Material Rulant Metrou şi Feroviar Bucureşti Nr. 91/20.11.2003

Model de scrisoare de garanţie bancarã de bunã execuţie:
BANCA ....................
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE

Cãtre SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU METROUL BUCUREŞTI "METROREX" S.A.
Cu privire la contractul de achiziţie publicã CONTRACTUL DE MENTENANŢĂ MATERIAL RULANT METROU ŞI FEROVIAR BUCUREŞTI încheiat între S.C. ALSTOM Transport S.A., în calitate de contractant, şi SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU METROUL BUCUREŞTI "METROREX" S.A., în calitate de achizitor, ne obligãm prin prezenta sã plãtim în favoarea achizitorului, pânã la concurenţã sumei de ..............Lei, contravaloarea sumei de ___________ Euro, calculatã la cursul de schimb al Bãncii Naţionale a României la data emiterii garanţiei de bunã execuţie, reprezentând 5% din valoarea contractului pentru perioada __________, orice sumã cerutã de acesta la prima cerere însoţitã de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevãzute în contractul de achiziţie publicã menţionat mai sus. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fãrã nici o altã formalitate suplimentarã din partea achizitorului sau a contractantului.
Prezenta garanţie este valabilã __ luni de la data emiterii.
În cazul în care pãrţile contractante sunt de acord sã prelungeascã perioada de valabilitate a garanţiei sau sã modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bãncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar, prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

Parafatã de Banca ............în ziua ......luna......anul......
(semnatura autorizatã)

Pentru şi în numele
S.C.T.M.B. METROREX S.A .
Director General
Marius Ionel Lãpãdat

Pentru şi în numele
S.C. ALSTOM Transport S.A.
Preşedinte, Director General
Didier Varlot

------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016