Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACT ADIŢIONAL nr. 6 din 6 mai 2019  la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Transferoviar Călători S.R.L. aprobat prin H.G. nr. 231/30.03.2016     Twitter Facebook
Cautare document

 ACT ADIŢIONAL nr. 6 din 6 mai 2019 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Transferoviar Călători S.R.L. aprobat prin H.G. nr. 231/30.03.2016

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 421 bis din 29 mai 2019
──────────
    Aprobat prin DECIZIA nr. 621 din 16 mai 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 29 mai 2019.
──────────
 (a se vedea imaginea asociată)
    1. Preambul
        În conformitate cu prevederile:
    - art. 2 alin. (1) lit. i) şi art. 6 alin. (3) din O.U.G. nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017;
    – art. 38 şi art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 14 alin. (3) şi alin. (4) din Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019, aprobat prin H.G. nr. 231/2016, modificat şi completat prin Actul Adiţional nr. 1/2017, Actul Adiţional nr. 2/2017, Actul Adiţional nr. 3/2017, Actul Adiţional nr. 4/2018 şi prin Actul Adiţional nr. 5/08.10.2018.

        Având în vedere:
        ● art. 5 din O.U.G. nr. 83/16.11.2016 - privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, modificată şi completată prin Legea nr. 130/31.05.2017;
    ● art. 2 alin. (1) lit. h) şi lit. j), coroborat cu art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017, pentru asigurarea alocării sumelor necesare pentru acordarea subvenţiilor şi facilităţilor prevăzute pentru anumite categorii sociale destinate transportului public feroviar de călători, în limita fondurilor bugetare aprobate din bugetul de stat;

        luând în considerare
        ● Legea nr. 50/2019 - bugetului de stat pe anul 2019;
    ● bugetul ARF pentru anul 2019 aprobat de ordonatorul principal de credite, primit prin Direcţia Economică a Ministerului Transporturilor cu Adresa nr. 1464/13872/10.04.2019, la care a fost anexat;
        ● dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2338/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 decembrie 2016;
    ● Procesul-verbal nr. 21/355/15.04.2019 încheiat cu operatorii de transport feroviar de călători

        s-a încheiat prezentul act adiţional,
        între
        Autoritatea pentru Reformă Feroviară, cu sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, telefon: 0750.032.676, cod fiscal 37314940, cont nr. RO46TREZ23A840401400400X deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, sectorul 1, reprezentată legal prin dl. Gigi GAVRILĂ, Preşedinte, denumită în continuare Autoritatea pentru Reformă Feroviară (A.R.F.).
        şi
        Societatea Comercială Transferoviar Călători S.R.L., cu sediul în Mun. Cluj Napoca, Str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J12/1530/2012, având CUI: RO 26565289, Tel: 021.310.43.77, fax: 021.310.43.88, e-mail: office@transferoviarcalatori.ro, cont nr. RO14TREZ2165070XXX027834 deschis la Trezoreria Operativă Mun. Cluj Napoca, reprezentată legal prin dl. Ionuţ AVRAM, Director General, în calitate de operator de transport feroviar de călători, denumită în continuare Transferoviar Călători S.R.L.


    2. Părţile convin, cu respectarea art. 39 alin. (1) teza a II-a din O.U.G. nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 3 alin. (3) şi cu art. 2 alin. (1) lit. h) şi lit. i) din O.U.G. nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017 coroborat cu art. 14 alin. (3) şi alin. (4) din C.S.P. aprobat prin H.G. nr. 231/2016, modificat şi completat prin Actul Adiţional nr. 1/2017, Actul Adiţional nr. 2/2017, Actul Adiţional nr. 3/2017, Actul Adiţional nr. 4/2018 şi Actul Adiţional nr. 5/2018        să actualizeze următoarele elemente prevăzute în Contractul de servicii publice aprobat prin H.G. nr. 231/2016, modificat şi completat prin Actul Adiţional nr. 1/2017, Actul Adiţional nr. 2/2017, Actul Adiţional nr. 3/2017, Actul Adiţional nr. 4/2018, şi Actul Adiţional nr. 5/2018 după cum urmează:
    ART. I
        Articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Prezentul contract de servicii publice se încheie pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2019."


    ART. II
        Articolul 3, alineatul (5) lit. a) se modifică şi se completează cu alineatele (16), (17), astfel încât va avea următorul cuprins:
    "(5) a) "transportul de călători în trafic intern cu trenurile prevăzute în planul de mers al trenurilor valabil pentru anul în curs".
(16) Operatorul va raporta lunar, dacă este cazul, la A.R.F. până la data de 15 a lunii următoare identificarea necesităţii modificării obligaţiei de serviciu public asumate prin contract/act adiţional. Raportarea va fi centralizată pe cauze, precizându-se încadrarea în condiţiile prevăzute pentru modificarea obligaţiei de serviciu public (O.S.P.) în timpul anului stabilite prin ordin de ministru, în vigoare la acea dată.
(17) Până pe data de 28 a fiecărei luni calendaristice, Operatorul va transmite spre verificare către A.R.F. situaţia detaliată a volumului de călători-km realizat în luna N-2, din sistemul propriu de ticketing, semnată cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, pe rute de transport ce fac obiectul O.S.P."


    ART. III
    Articolul 4, alineatul (3) se modifică şi se completează, astfel încât va avea următorul cuprins:
    " Pentru facilităţile de călătorie acordate, potrivit legii, operatorul va primi de la A.R.F. contravaloarea prestaţiilor conform documentelor justificative prezentate de aceasta, în limita fondurilor bugetare aprobate din bugetul de stat, cu respectarea prevederilor legale.
 Plata facilităţilor de călătorie acordate, potrivit legii, se va face de către A.R.F. în termen de 30 zile de la primirea documentelor justificative, cu excepţia situaţiei în care întârzierea nu îi este imputabilă şi anume A.R.F. nu a primit sumele necesare în contul său de trezorerie. În această situaţie, A.R.F. va efectua plata în termen de maxim 10 zile, de la alimentarea, de către Ministerul Finanţelor Publice, contului său deschis la Trezorerie.
 Plata facilităţilor de călătorie acordate, potrivit legii, se face de A.R.F. pe baza documentelor justificative şi a deconturilor întocmite, având în vedere prevederile art. 319 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, actualizată.
 Evidenţierea clară în balanţa de verificare a veniturilor ce reprezintă facilităţi de călătorie acordate de OTF potrivit legii;
 Tariful abonamentelor practicate (pe zone km/pe tip de tren Regio/Interregio/Clasa I/Clasa II-a) se vor afişa, cel puţin, pe site-ul operatorului şi la casele de bilete ale operatorului."


    ART. IV
        Denumirea articolului 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    Principalele elemente de cheltuieli necesare pentru asigurarea obligaţiei de serviciu public"


    ART. V
        Articolul 10, alineatele (3) şi (4) se modifică, astfel încât va avea următorul cuprins:
    "(3) Veniturile minime obligatorii de realizat se stabilesc pe baza veniturilor estimate a fi realizate plus compensaţia asigurată prin prezentul act adiţional. Venitul minim obligatoriu de realizat este prevăzut în Anexa nr. 3 lit. B.
(4) Nerealizarea veniturilor minime obligatorii de realizat, stabilite în Anexa 3 denumită "Stabilirea nivelului de venituri minime obligatorii de realizat şi politica tarifară", reprezintă cota de 13% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile Regio şi 40% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile Interregio, conform Mecanismului aprobat, în baza avizului Consiliului Concurenţei nr. 2186 din data de 29.03.2019, prin Decizia preşedintelui A.R.F., va avea ca efect penalizarea operatorului prin diminuarea compensaţiei primite cu suma nerealizată din veniturile minime obligatorii de realizat, pe rang de tren."


    ART. VI
    Valoarea unitară a compensaţiei asigurată de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru anul 2019, având în vedere Legea nr. 50/2019 - bugetului de stat pe anul 2019, bugetul ARF pentru anul 2019 aprobat de ordonatorul principal de credite, primit prin Direcţia Economică a Ministerului Transporturilor cu Adresa nr. 1464/13872/10.04.2019, Adresa C.N.C.F. "CFR" S.A. nr. 4/5/221/27.03.2019 - privind pachetul minim de rezervă pentru anul 2019, şi Procesul-verbal nr. 21/355/15.04.2019 va fi următoarea:
    g) valoarea compensaţiei aferente indicatorului tren-km: 13.090,9331 lei pe mia de tren-km;
    h) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren InterRegio: 25,8791 lei pe mia de călători-km;
    i) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren Regio:179,7628 lei pe mia de călători-km.


    ART. VII
    Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezentul Act adiţional.

    ART. VIII
        Celelalte prevederi contractuale rămân nemodificate.        Prezentul act adiţional s-a încheiat azi 06.05.2019 în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

┌───────────────────────┬──────────────┐
│ │S.C. │
│AUTORITATEA PENTRU │TRANSFEROVIAR │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │CĂLĂTORI │
│Preşedinte │S.R.L. │
│Gigi GAVRILĂ │Director │
│ │General │
│ │Ionuţ AVRAM │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Director General │ │
│Ilie CÎRCEAG │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Director Economic şi │ │
│Finanţări │ │
│Ioana DIACONU │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Şef Serviciu Financiar │ │
│Contabil, Buget │ │
│Maria Magdalena BURGHIU│ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Şef Serviciu Finanţări │ │
│Monica DINU │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Viza CFP │ │
│Florina Iuliana IONESCU│ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Şef Serviciu Contracte │ │
│Servicii Publice şi │ │
│Reglementări │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Şef Serviciu Juridic şi│ │
│Resurse Umane │ │
│Delia FERARU │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Responsabil contract │ │
│Simona JERCA │ │
└───────────────────────┴──────────────┘

    ANEXA 1

        la Actul Adiţional nr. 6 din 06.05.2019 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.C. Transferoviar Călători S.R.L.
                       Lista completă a trenurilor de călători ce
                     reprezintă obligaţia de serviciu public pentru
                       anul 2019 a Transferoviar Călători S.R.L.
    a) Trenuri cu circulaţie regulată pe secţii INTEROPERABILE
    a1) Trenuri INTERREGIO

┌────┬─────────────┬────────┬────┬─────────┬───────┬─────────┬────────────┐
│ │ │ │ │Nr │Nr. │Tren │ │
│Nr. │Ruta de │Distanţa│Rang│mediu │trenuri│km/an │Călători │
│poz.│circulaţie │(km.) │tren│statistic│/an │2019 │km/an │
│OSP │ │ │ │trenuri/Z│2018 │(col. 3 x│ │
│ │ │ │ │ │ │col. 6) │ │
├────┼─────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────┼─────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│1 │Bucureşti │130,5 │IR │4,12 │1.505 │194.551,2│19.500.000,0│
│ │Nord_Buzău │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│2 │Nord_Galaţi │260,3 │IR │1,99 │728 │189.498,4│33.000.000,0│
│ │via Buzău │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│3 │Nord_Ploieşti│60,2 │IR │0,53 │193 │11.618,6 │280.000,0 │
│ │Sud │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│4 │Cluj │152,1 │IR │6,25 │2.281 │346.940,1│13.500.000,0│
│ │Napoca_Oradea│ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────┴────────┴────┴─────────┴───────┼─────────┼────────────┤
│TOTAL tren - km INTERREGIO 2019 (pe infrastructura│742.608,3│66.280.000,0│
│interoperabilă) │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────────┘


    a2) Trenuri REGIO

┌────┬───────────────┬────────┬────┬─────────┬───────┬────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │Tren │ │
│Nr. │ │ │ │Nr │Nr. │km/an │ │
│poz.│Ruta de │Distanţa│Rang│mediu │trenuri│2019 │Călători │
│OSP │circulaţie │(km.) │tren│statistic│/an │(col. 3 │km/an │
│ │ │ │ │trenuri/Z│2018 │x col. │ │
│ │ │ │ │ │ │6) │ │
├────┼───────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────┼───────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────┼───────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────┼───────────┤
│5 │Bucureşti │79,7 │R │0,85 │310 │24.707,0│1.300.000,0│
│ │Nord_Târgovişte│ │ │ │ │ │ │
├────┴───────────────┴────────┴────┴─────────┴───────┼────────┼───────────┤
│TOTAL tren - km REGIO 2019 (pe infrastructura │24.707,0│1.300.000,0│
│interoperabilă) │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┘    b) Trenuri cu circulaţie regulată pe secţii NEINTEROPERABILE (neînchiriate)
    b2) Trenuri REGIO

┌────┬─────────────────────┬────────┬────┬─────────┬───────┬─────────┬────────────┐
│ │ │ │ │Nr │Nr. │Tren │ │
│Nr. │ │Distanţa│Rang│mediu │trenuri│km/an │Călători │
│poz.│Ruta de circulaţie │(km.) │tren│statistic│/an │2019 │km/an │
│OSP │ │ │ │trenuri/Z│2018 │(col. 3 x│ │
│ │ │ │ │ │ │col. 6) │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────┼─────────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│6N │Măneciu_Bucureşti │112,50 │R │3,78 │1.381 │155.362,5│11.000.000,0│
│ │Nord via Ploieşti V. │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│7N │Măneciu_Ploieşti Sud │50,6 │R │10,88 │3.972 │200.983,2│10.500.000,0│
├────┼─────────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│8N │Pietroşiţa_Bucureşti │114,6 │R │1,93 │704 │80.678,4 │ │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼─────────┤ │
│9N │Fieni_Bucureşti Nord │107,1 │R │0,85 │312 │33.415,2 │8.700.000,0 │
├────┼─────────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼─────────┤ │
│10N │Pietroşiţa_Târgovişte│34,9 │R │1,92 │702 │24.499,8 │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼─────────┤ │
│11N │Târgovişte_Fieni │27,4 │R │0,85 │312 │8.548,8 │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│12N │Târgovişte_Ploieşti │52,0 │R │2,00 │730 │37.960,0 │300.000,0 │
│ │Sud │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────────┴────────┴────┴─────────┴───────┼─────────┼────────────┤
│TOTAL tren - km REGIO 2019 (pe infrastructura │541.447,9│30.500.000,0│
│neinteroperabilă neînchiriată) │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────────┘    c) Trenuri cu circulaţie regulată pe secţii NEINTEROPERABILE (închiriate)
    c2) Trenuri REGIO

┌────┬────────────────┬────────┬────┬─────────┬───────┬───────────┬─────────────┐
│Nr. │ │ │ │Nr │Nr. │Tren │ │
│poz.│Ruta de │Distanţa│Rang│mediu │trenuri│km/an 2019 │Călători │
│OSP │circulaţie │(km.) │tren│statistic│/an │(col. 3 x │km/an │
│ │ │ │ │trenuri/Z│2018 │col. 6) │ │
├────┼────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼───────────┼─────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────┼────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼───────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│13 │Nord_Slănic via │104,10 │R │1,25 │456 │47.469,60 │2.300.000,00 │
│ │Ploieşti Triaj │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼───────────┼─────────────┤
│14 │Slănic_Ploieşti │43,9 │R │16,58 │6.051 │265.638,9 │11.000.000,0 │
│ │Sud │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼───────────┼─────────────┤
│15 │Olteniţa_Titan │60,0 │R │22,86 │8.343 │500.580,0 │45.000.000,0 │
│ │Sud │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼───────────┼─────────────┤
│16 │Galaţi_Bârlad │109,0 │R │13,01 │4.750 │517.750,0 │ │
├────┼────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│17 │Galaţi_Bereşti │77,9 │R │2,24 │818 │63.722,2 │ │
├────┼────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│18 │Târgu │56,0 │R │4,28 │1.561 │87.416,0 │ │
│ │Bujor_Bârlad │ │ │ │ │ │30.000.000,0 │
├────┼────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│19 │Târgu │53,0 │R │1,56 │570 │30.210,0 │ │
│ │Bujor_Galaţi │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│20 │Bereşti Hm. │24,9 │R │0,14 │52 │1.294,8 │ │
│ │_Târgu Bujor │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼───────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│21 │Nord_Nehoiaşu │203,80 │R │2,12 │775 │157.945,0 │11.000.000,0 │
│ │via Ploieşti V. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼───────────┼─────────────┤
│22 │Nehoiaşu_Buzău │73,3 │R │15,44 │5.634 │412.972,2 │15.000.000,0 │
├────┼────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼───────────┼─────────────┤
│23 │Costeşti_Roşiori│63,9 │R │3,13 │1.142 │72.973,8 │ │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│24 │Miroşi_Roşiori │36,5 │R │1,04 │380 │13.870,0 │ │
│ │Nord │ │ │ │ │ │2.600.000,0 │
├────┼────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│25 │Balaci_Costeşti │36,2 │R │0,28 │103 │3.728,6 │ │
├────┼────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│26 │Costeşti_Miroşi │27,4 │R │0,56 │206 │5.644,4 │ │
├────┴────────────────┴────────┴────┴─────────┴───────┼───────────┼─────────────┤
│TOTAL tren - km REGIO 2019 (pe infrastructura │2.181.215,5│116.900.000,0│
│neinteroperabilă închiriată) │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│TOTAL tren-km INTERREGIO 2019 │742.608,3 │66.280.000,0 │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│TOTAL tren-km REGIO 2019 │2.745.212,8│148.700.000,0│
├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│TOTAL GENERAL tren - km 2019 (trenuri cu circulaţie │3.487.821,1│214.980.000,0│
│regulată) │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────────┘
┌───────────────────┬──────────────────┐
│AUTORITATEA PENTRU │S.C. TRANSFEROVIAR│
│REFORMĂ FEROVIARĂ │CĂLĂTORI S.R.L. │
│Director General │Director General │
│Ilie CÎRCEAG │Ionuţ AVRAM │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Responsabil │ │
│contract │ │
│Simona JERCA │ │
└───────────────────┴──────────────────┘


    ANEXA 2

        la Actul Adiţional nr. 6 din 06.05.2019 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.C Transferoviar Călători S.R.L.

┌───────────────────────────────────────────────────────┐
│Costul prestaţiilor │
├──────────┬────────────────────────────────┬───────────┤
├──────────┼────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │Costuri de │
│ │Costuri de transport │transport │
│ │ │estimative │
│Suma/an ├──────────┬──────────┬──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │01.01.2019 │
│ │An 2016 │An 2017 │An 2018 │- │
│ │ │ │ │31.12.2019 │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Suma (mii │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
│pentru │29.141 │32.341.36 │25.817,00 │24.210,170 │
│Trenuri │ │ │ │ │
│Interregio│ │ │ │ │
│- IR │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Suma (mii │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
│pentru │71.413.09 │79.339 │82.695,00 │91.076,000 │
│Trenuri │ │ │ │ │
│Regio - R │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Total - │ │ │ │ │
│Suma (mii │100.554.09│111.680.36│108.512,00│115.286,170│
│lei) │ │ │ │ │
└──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘


┌───────────────────┬──────────────────┐
│AUTORITATEA PENTRU │S.C. TRANSFEROVIAR│
│REFORMĂ FEROVIARĂ │CĂLĂTORI S.R.L. │
│Director General │Director General │
│Ilie CÎRCEAG │Ionuţ AVRAM │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Responsabil │ │
│contract │ │
│Simona JERCA │ │
└───────────────────┴──────────────────┘


    ANEXA 3

        la Actul Adiţional nr. 6 din 06.05.2019 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.C Transferoviar Călători S.R.L.
    A. Stabilirea nivelului de venituri proprii realizat/prognozat pentru obligaţia de serviciu public şi politica tarifară

┌──────────┬─────────────────────────────┬───────────┐
│ │ │Venituri │
│ │Venituri din transportul de │din │
│ │călători │transportul│
│Suma │ │de călători│
│ │ │estimative │
│ ├─────────┬─────────┬─────────┼───────────┤
│ │An 2016 │An 2017 │An 2018 │01.01 - │
│ │ │ │ │31.12.2019 │
├──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│Suma (mii │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
│pentru │9.862.55 │13.570.76│13.000,00│12.000,00 │
│Trenuri │ │ │ │ │
│Interregio│ │ │ │ │
│- IR │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│Suma (mii │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
│pentru │12.960.40│10.332.96│12.000,00│14.000,00 │
│Trenuri │ │ │ │ │
│Regio - R │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│Total - │ │ │ │ │
│Suma (mii │22.822.95│23.903.72│25.000,00│26.000,00 │
│lei) │ │ │ │ │
└──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┘


    B. Stabilirea nivelului de venituri minime obligatorii de realizat şi politica tarifară pentru anul 2019

┌──────────┬───────────────────────┬───────────┐
│ │ │Venituri │
│ │Venituri minime │minime │
│ │obligatorii realizate │obligatorii│
│Suma │ │de realizat│
│ ├──────┬──────┬─────────┼───────────┤
│ │An │An │An 2018 │01.01 - │
│ │2016 │2017 │ │31.12.2019 │
├──────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┤
│Suma (mii │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
│pentru │9.648 │8.513 │9.339,32 │9.374,682 │
│Trenuri │ │ │ │ │
│Interregio│ │ │ │ │
│- IR │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┤
│Suma (mii │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
│pentru │11.209│9.724 │11.017,98│9.966,856 │
│Trenuri │ │ │ │ │
│Regio - R │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┤
│Total - │ │ │ │ │
│Suma (mii │20.857│18.237│20.357,30│19.341,538 │
│lei) │ │ │ │ │
└──────────┴──────┴──────┴─────────┴───────────┘

        (*) Venituri minime obligatorii de realizat, reprezintă cota de 13% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile Regio şi 40% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile Interregio.


┌───────────────────┬──────────────────┐
│AUTORITATEA PENTRU │S.C. TRANSFEROVIAR│
│REFORMĂ FEROVIARĂ │CĂLĂTORI S.R.L. │
│Director General │Director General │
│Ilie CÎRCEAG │Ionuţ AVRAM │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Responsabil │ │
│contract │ │
│Simona JERCA │ │
└───────────────────┴──────────────────┘


    ANEXA 4

        la Actul Adiţional nr. 6 din 06.05.2019 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Transferoviar Călători S.R.L.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nivelul compensaţiei asigurate de la bugetul de stat ca plată│
│a serviciilor publice, pentru acoperirea diferenţei │
│dintre nivelul costurilor şi cel al veniturilor realizate din│
│tarifele aprobate │
├────┬───────────┬─────────────────────────────┬──────────────┤
├────┼───────────┼─────────────────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Nivelul │
│ │ │Nivelul compensaţiei de la │compensaţiei │
│ │ │B.S. │de la B.S. │
│Nr. │ │ca plată a serviciilor │ca plată a │
│Crt.│Compensaţia│publice primită │serviciilor │
│ │ │ │publice │
│ │ ├─────────┬─────────┬─────────┼──────────────┤
│ │ │An │An │An │01.01 - │
│ │ │2016*9) │2017*10) │2018*11) │31.12.2019*12)│
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│ │Compensaţia│ │ │ │ │
│ │asigurată │ │ │ │ │
│ │de la │ │ │ │ │
│1 │bugetul de │74.471,61│70.146,04│75.136,99│74.104,8285 │
│ │stat (mii │ │ │ │ │
│ │lei), din │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│ │Suma (mii │ │ │ │ │
│ │lei) pentru│ │ │ │ │
│a │Trenuri │17.323,68│15.612,27│13.683,78│11.436,7041 │
│ │Interregio │ │ │ │ │
│ │- IR │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│ │Suma (mii │ │ │ │ │
│b │lei) pentru│57.147,93│54.533,77│61.453,21│62.668,1244 │
│ │Trenuri │ │ │ │ │
│ │Regio - R │ │ │ │ │
├────┴───────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────────┤
│*9) Conform Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pentru │
│anul 2016; │
│*10) Conform O.U.G. nr. 63/2017 cu privire la rectificarea │
│bugetului de stat pe anul 2017, completată cu Adresa │
│Direcţiei Economice a Ministerului │
│Transporturilor nr. 35000/19.09.2017; │
│*11) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78 din 5 │
│septembrie 2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat │
│pe anul 2018, completată cu Adresa │
│Direcţiei Economice a Ministerului Transporturilor nr. 37267/│
│25.09.2018. │
│*12) Legea nr. 50/15.03.2019 - bugetului de stat pe anul 2019│
│şi bugetul ARF pentru anul 2019 aprobat de ordonatorul │
│principal de credite, primit │
│prin Direcţia Economică a Ministerului Transporturilor cu │
│adresa nr. 1464/13872/10.04.2019 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘


┌───────────────────┬──────────────────┐
│AUTORITATEA PENTRU │S.C. TRANSFEROVIAR│
│REFORMĂ FEROVIARĂ │CĂLĂTORI S.R.L. │
│Director │Director General │
│Ilie CÎRCEAG │Ionuţ AVRAM │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Responsabil │ │
│contract │ │
│Simona JERCA │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
└───────────────────┴──────────────────┘


                                     ------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice