Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACT ADIŢIONAL nr. 3 din 14 decembrie 2017  la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Transferoviar Călători - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016     Twitter Facebook
Cautare document

 ACT ADIŢIONAL nr. 3 din 14 decembrie 2017 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Transferoviar Călători - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016

EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1022 din 22 decembrie 2017
──────────
    Aprobat prin Decizia nr. 175 din 15 decembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1022 din 22 decembrie 2017.
──────────
    1. Preambul
    Având în vedere:
    • prevederile art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, completată cu Adresa nr. 37.224 din 3.10.2017 privind rectificarea bugetului la Ministerul Transporturilor aferentă Autorităţii pentru Reformă Feroviară, completată cu Adresa Direcţiei economice a Ministerului Transporturilor nr. 35.000 din 19.09.2017;
    • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017;
    • art. 6 alin. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017,

    în conformitate cu prevederile art. 14 din contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019, prevederile art. 38 şi 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi avându-se în vedere dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2016/2.338 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 decembrie 2016, s-a încheiat prezentul act adiţional
    între
    Autoritatea pentru Reformă Feroviară, cu sediul în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, telefon: 0750.032.676, cod fiscal 37314940, cont nr. RO22TREZ23A840401200530X deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, sectorul 1, reprezentată legal prin domnul Marian Păun, preşedinte, denumită în continuare Autoritatea pentru Reformă Feroviară (A.R.F.),
    şi
    Societatea Comercială Transferoviar Călători - S.R.L., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, CUI: RO26565289, nr. registrul comerţului J12/1530/2012 cont nr. RO14TREZ2165070XXX027834 deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului Cluj-Napoca, reprezentată legal prin domnul Ionuţ Avram, director general, în calitate de operator de transport feroviar de călători, denumită în continuare Transferoviar Călători.

    2. Părţile convin, cu respectarea art. 39 alin. (1) teza a II-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: „contractele de servicii publice (…) se aprobă şi se actualizează anual, prin ordin al ministrului transporturilor, după aprobarea bugetului de stat şi, după caz, ca urmare a rectificărilor bugetare“, coroborat cu art. 14 din Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 şi cu art. 2 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017, modificarea elementelor prevăzute în Actul adiţional nr. 1/2017, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 516/2017 privind actualizarea Contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016, modificat prin Actul adiţional nr. 2/2017, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 162/2017, astfel:
    ART. 1
    Valoarea unitară a subvenţiei asigurate de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru anul 2017 va fi următoarea:
    a) valoarea compensaţiei aferente indicatorului tren-km: 13.476,97 lei pe mia de tren-km;
    b) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren InterRegio: 30,113 lei pe mia de călători-km;
    c) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren Regio: 191,7918 lei pe mia de călători-km.


    ART. 2
    (1) Se modifică anexele nr. 4 şi 5 de la Actul adiţional nr. 1 pentru anul 2017 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 al Transferoviar Călători, după cum urmează:
    a) veniturile proprii estimate, precum şi venitul minim obligatoriu de realizat, conform anexei nr. 1 la prezentul act adiţional, care va înlocui anexa nr. 4 la Actul adiţional nr. 1/2017;
    b) nivelul compensaţiei asigurate de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pe total an 2017 va fi de 70.915 mii lei conform anexei nr. 2 la prezentul act adiţional, care va înlocui anexa nr. 5 la Actul adiţional nr. 1/2017.

    (2) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul act adiţional.

    ART. 3
    (1) Pentru luna decembrie, compensaţia se va acorda ca diferenţă dintre compensaţia prevăzută în contractul/actul adiţional la acesta şi compensaţia acordată până la luna decembrie.
    (2) Compensaţia necuvenită ca urmare a nerealizării indicatorilor tren-km şi călători-km, precum şi neîncadrarea în ponderile compensaţiei pe tren-km şi călători-km în total venituri vor fi regularizate cu bugetul de stat până la data de 31 ianuarie a anului următor.
    (3) Până la data de 31 ianuarie 2018, Transferoviar Călători va prezenta la Autoritatea pentru Reformă Feroviară următoarele documente:
    (i) decontul final privind utilizarea compensaţiilor acordate de la bugetul de stat, cu încadrarea în prevederile contractelor/actelor adiţionale încheiate în ceea ce priveşte respectarea ponderii compensaţiei pentru tren-km şi a celei pentru călători-km în totalul veniturilor realizate;
    (ii) dovada, confirmată de Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. (C.F.R. - S.A.) privind efectuarea transportului feroviar public de călători aferent obligaţiei de serviciu public şi declaraţia pe propria răspundere privind volumul de călători-km realizat.

    (4) Compensaţia necuvenită ca urmare a nerealizării indicatorilor tren-km şi călători-km, precum şi neîncadrarea în ponderile compensaţiei pe tren-km şi călători-km în total venituri vor fi regularizate cu bugetul de stat până la data de 31 ianuarie a anului 2018.
    (5) La data depunerii situaţiilor financiare încheiate pentru anul 2017, Transferoviar Călători va transmite A.R.F. dovada încadrării în cota de profit prevăzută la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar sumele aferente depăşirii acestui prag de rentabilitate vor fi restituite bugetului de stat până la aceeaşi dată, aceasta constituind termenul legal de regularizare cu bugetul statului.

    ART. 4
    Celelalte prevederi contractuale rămân nemodificate.
    Prezentul act adiţional s-a încheiat astăzi, 14 decembrie 2017, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.                    AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ
                    Preşedinte
                    S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L.
                    Director general

    ANEXA

    la Actul adiţional nr. 3 din 14.12.2017 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.C. Transferoviar Călători - S.R.L.
    A. Stabilirea nivelului de venituri proprii prognozat pentru pachetul minim social şi politica tarifară

┌───────────────────────────────┬──────┐
│Suma │An │
│ │2017 │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Suma (mii lei) pentru trenuri │9.950 │
│Interregio - IR │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Suma (mii lei) pentru trenuri │13.400│
│Regio - R │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Total - Suma (mii lei) │23.350│
└───────────────────────────────┴──────┘    B. Stabilirea nivelului de venituri minime obligatorii de realizat şi politica tarifară pentru anul 2017

┌─────────────────┬────────────────────┐
│ │Venituri minime │
│Suma │obligatorii de │
│ │realizat (*) an 2017│
├─────────────────┼────────────────────┤
│Suma (mii lei) │ │
│pentru trenuri │8.513 │
│Interregio - IR │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Suma (mii lei) │ │
│pentru trenuri │9.724 │
│Regio - R │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Total - Suma (mii│18.237 │
│lei) │ │
└─────────────────┴────────────────────┘


──────────
    (*) Venituri minime obligatorii de realizat reprezintă cota de 15% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile Regio şi 35% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile Interregio.
──────────


    ANEXA

    la Actul adiţional nr. 3 din 14.12.2017 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.C. Transferoviar Călători - S.R.L.
    Nivelul compensaţiei asigurate de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice, pe total an 2017, pentru acoperirea diferenţei dintre nivelul costurilor şi cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate
     - mii lei -

┌────┬────────────────────┬────────────┐
│ │ │Nivelul │
│ │ │compensaţiei│
│ │ │de la │
│Nr. │ │bugetul de │
│crt.│Compensaţia │stat ca │
│ │ │plată a │
│ │ │serviciilor │
│ │ │publice în │
│ │ │anul 2017 │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Compensaţia anuală │ │
│1 │necesară, totală, │87.200 │
│ │din care: │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Compensaţia │ │
│ │asigurată de la │ │
│ │bugetul de stat │ │
│ │pentru anul 2017 │ │
│ │conform Ordonanţei │ │
│ │de urgenţă a │ │
│2 │Guvernului nr. 63/ │70.915* │
│ │2017 completată cu │ │
│ │Adresa Direcţiei │ │
│ │economice a │ │
│ │Ministerului │ │
│ │Transporturilor nr. │ │
│ │35.000/19.09.2017, │ │
│ │din care: │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Suma (mii lei) │ │
│a) │pentru trenuri │15.811 │
│ │Interregio - IR │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Suma (mii lei) │ │
│b) │pentru trenuri Regio│55.104 │
│ │- R │ │
└────┴────────────────────┴────────────┘


──────────
    * Suma totală de 87.200 mii lei are următoarea componenţă:
    - 37.487 mii lei este asigurată prin bugetul Ministerul Transporturilor;
    – 33.428 mii lei este asigurată prin bugetul Autorităţii pentru Reformă Feroviară.

──────────

    AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ
    Preşedinte
    S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L.
    Director general
    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice