Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 26 octombrie 1998  intre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Suediei privind serviciile aeriene    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 26 octombrie 1998 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Suediei privind serviciile aeriene

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 6 decembrie 1999
Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei, denumite în continuare pãrţi contractante,
fiind pãrţi la Convenţia privind aviaţia civilã internaţionala, deschisã spre semnare la Chicago la 7 decembrie 1944, si
dorind sa încheie un acord în conformitate cu convenţia menţionatã, având ca scop principal înfiinţarea de servicii aeriene regulate între şi dincolo de ţãrile lor respective,
au convenit cele ce urmeazã:

ART. 1
Definiţii
In sensul prezentului acord, termenii:
a) convenţie înseamnã Convenţia privind aviaţia civilã internaţionala, deschisã spre semnare la Chicago la 7 decembrie 1944, şi include orice anexa adoptatã în temeiul prevederilor art. 90 din aceasta convenţie şi orice amendament la anexe sau la convenţie în temeiul prevederilor art. 90 şi 94 din aceasta, în mãsura în care aceste anexe şi amendamente au fost adoptate de ambele pãrţi contractante;
b) autoritãţi aeronautice înseamnã, în cazul României, Ministerul Transporturilor si, în cazul Regatului Suediei, Administraţia Aviaţiei Civile sau, în fiecare dintre cele doua cazuri, orice alta persoana sau organ autorizat sa îndeplineascã orice funcţiuni exercitate de autoritãţile menţionate;
c) companie aerianã desemnatã înseamnã o companie aerianã care a fost desemnatã şi autorizata în conformitate cu prevederile art. 3 din prezentul acord;
d) teritoriu şi cetãţeni, în raport cu România şi Suedia, înseamnã teritoriul şi cetãţenii României şi ai Suediei;
e) serviciu aerian, serviciu aerian internaţional, companie aerianã şi escala necomercialã au intelesurile care le-au fost atribuite la art. 96 din convenţie;
f) acord înseamnã prezentul acord, anexa la acesta şi orice amendamente la acord sau la anexa;
g) anexa înseamnã orice anexa la prezentul acord sau orice amendament la acestea, convenit în conformitate cu prevederile paragrafului 2 al art. 17 din acest acord. Anexa constituie parte integrantã din acest acord şi toate referirile la acord includ referiri la anexa, în afarã de cazul în care s-a convenit altfel;
h) tarif înseamnã preţurile care urmeazã sa fie plãtite pentru transportul internaţional de pasageri, bagaje şi marfa, precum şi condiţiile în baza cãrora se aplica aceste preţuri, inclusiv preţurile şi condiţiile pentru alte servicii auxiliare prestate de transportator în legãtura cu transportul aerian, remuneraţia şi condiţiile oferite agenţiilor, dar exclusiv remuneraţia şi condiţiile pentru transportul poştei;
i) tarif pentru utilizare înseamnã un tarif perceput companiilor aeriene de cãtre autoritãţile competente sau autorizat de acestea sa fie perceput pentru folosirea de cãtre aeronave, echipajele acestora, pasageri şi mãrfuri a proprietãţii sau a facilitãţilor aeroportului ori a facilitãţilor de navigaţie aerianã, inclusiv pentru serviciile şi facilitãţile înrudite;
j) rute specificate înseamnã rutele specificate în anexa la prezentul acord, pe care vor fi exploatate servicii aeriene internaţionale regulate de cãtre companiile aeriene desemnate ale pãrţilor contractante;
k) servicii convenite înseamnã serviciile stabilite sau care urmeazã sa fie stabilite pe rutele specificate în anexa la acest acord.
ART. 2
Drepturi de trafic
1. Fiecare parte contractantã acorda celeilalte pãrţi contractante, în legãtura cu serviciile sale aeriene internaţionale, urmãtoarele drepturi:
a) dreptul de a survola teritoriul statului sau fãrã aterizare;
b) dreptul de a face escale necomerciale pe teritoriul statului sau.
2. In scopul exploatãrii serviciilor aeriene internaţionale pe rutele specificate în anexa la acest acord, fiecare parte contractantã acorda celeilalte pãrţi contractante drepturile specificate în continuare în acest acord. Astfel de servicii şi rute sunt denumite în continuare servicii convenite si, respectiv, rute specificate. In timpul exploatãrii unui serviciu convenit pe o ruta specificatã companiile aeriene desemnate de cãtre fiecare parte contractantã vor avea, pe lângã drepturile specificate la paragraful 1, dreptul de a face escala pe teritoriul statului celeilalte pãrţi contractante în punctele specificate în anexa la acest acord, în scopul imbarcarii şi debarcarii pasagerilor şi a mãrfurilor, inclusiv poştei.
3. Nici o prevedere a paragrafului 2 nu va putea fi consideratã în sensul de a conferi unei companii aeriene desemnate de cãtre o parte contractantã dreptul de a imbarca pe teritoriul statului celeilalte pãrţi contractante pasageri, marfa şi posta, transportate contra plata sau în baza unui contract de închiriere şi destinate unui alt punct de pe teritoriul statului acelei pãrţi contractante.
ART. 3
Desemnarea companiilor aeriene
1. Fiecare parte contractantã va avea dreptul sa desemneze în scris celeilalte pãrţi contractante una sau mai multe companii aeriene în scopul exploatãrii serviciilor convenite pe rutele specificate şi sa retragã sau sa modifice o astfel de desemnare. O astfel de desemnare va face obiectul unei notificãri scrise între autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante.
2. La primirea unei astfel de desemnari cealaltã parte contractantã va acorda companiei aeriene desemnate, în baza prevederilor paragrafelor 3 şi 4, fãrã o întârziere excesiva, autorizaţia de exploatare corespunzãtoare.
3. Autoritãţile aeronautice ale unei pãrţi contractante pot cere companiei aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã sa ii facã dovada ca este în mãsura sa îndeplineascã condiţiile prescrise în temeiul legilor şi al reglementãrilor aplicate de cãtre aceste autoritãţi exploatãrii serviciilor aeriene internaţionale, în conformitate cu prevederile convenţiei.
4. Fiecare parte contractantã va avea dreptul sa refuze acordarea autorizaţiei de exploatare la care s-a fãcut referire în paragraful 2 sau sa impunã acele condiţii pe care le poate considera necesare privind exercitarea, de cãtre compania aerianã desemnatã de cealaltã parte contractantã, a drepturilor specificate la art. 2, în orice caz în care nu i se face dovada ca controlul efectiv al acelei companii aeriene aparţine partii contractante care a desemnat compania aerianã sau cetãţenilor sãi.
5. Atunci când o companie aerianã a fost astfel desemnatã şi autorizata, aceasta poate începe exploatarea serviciilor aeriene pe rutele specificate în anexa, cu condiţia ca aceasta companie aerianã sa se conformeze tuturor prevederilor acestui acord.
6. Fiecare parte contractantã va avea dreptul, printr-o notificare scrisã între autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante, sa înlocuiascã o companie aerianã pe care a desemnat-o cu o alta companie aerianã. Compania aerianã nou-desemnatã va avea aceleaşi drepturi şi va fi supusã aceloraşi obligaţii ca şi compania aerianã pe care aceasta o înlocuieşte.
ART. 4
Revocarea sau suspendarea autorizaţiei de exploatare
1. Fiecare parte contractantã va avea dreptul sa retina sau sa revoce o autorizaţie de exploatare ori sa suspende exercitarea drepturilor specificate la art. 2 unei companii aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã sau sa impunã acele condiţii pe care aceasta le poate considera necesare privind exercitarea acestor drepturi:
a) în orice caz în care nu i se face dovada ca partea contractantã care a desemnat compania aerianã sau ca cetãţenii acelei pãrţi contractante deţin controlul efectiv al acelei companii aeriene;
b) în cazul în care acea companie aerianã nu se conformeazã legilor şi reglementãrilor partii contractante care acorda aceste drepturi; sau
c) în cazul în care, din alte motive, compania aerianã nu opereazã în conformitate cu condiţiile prevãzute în acest acord.
2. Acest drept va fi exercitat doar dupã consultãri cu cealaltã parte contractantã, în afarã de cazul în care revocarea sau suspendarea autorizaţiei de exploatare menţionate la paragraful 1 ori impunerea condiţiilor cu privire la acestea este esenţialã pentru a preveni alte abateri de la legi şi reglementãri.
In acest caz consultãrile vor avea loc în termen de 30 (treizeci) de zile de la data la care cealaltã parte contractantã primeşte în scris o astfel de cerere.
ART. 5
Utilizarea aeroporturilor şi a facilitãţilor
1. Nici una dintre cele doua pãrţi contractante nu va impune unei companii aeriene desemnate a celeilalte pãrţi contractante tarife pentru utilizare mai mari decât cele impuse propriilor companii aeriene care opereazã între teritoriile statelor pãrţilor contractante.
Orice tarif pentru facilitãţi de navigaţie aerianã, impus în trafic internaţional efectuat de companiile aeriene desemnate de una dintre pãrţile contractante, se va afla într-un raport rezonabil cu costul serviciului prestat de compania aerianã implicata şi perceput în conformitate cu modelele standard emise de cãtre Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (O.A.C.I.).
2. In timpul exploatãrii serviciilor convenite, companiilor aeriene desemnate ale fiecãreia dintre pãrţile contractante li se vor aplica aceleaşi condiţii pentru utilizarea aeroporturilor, precum şi a tuturor celorlalte facilitãţi aflate sub controlul acestora.
3. Orice tarife care pot fi impuse pentru folosirea aeroporturilor şi a facilitãţilor de navigaţie aerianã pe teritoriul României si, respectiv, pe teritoriul Suediei vor fi percepute în conformitate cu nivelul oficial al tarifelor, stabilit prin legile şi prin alte reglementãri în vigoare în aceste state, care sunt aplicate tuturor aeronavelor ce exploateazã servicii aeriene internaţionale similare.
4. Fiecare parte contractantã va incuraja consultãrile privind tarifele pentru utilizare între autoritãţile sale competente responsabile şi companiile aeriene care utilizeazã serviciile şi facilitãţile furnizate de acele autoritãţi responsabile, ori de câte ori acest lucru este realizabil prin intermediul organizaţiilor reprezentative ale acelor companii aeriene. Înştiinţarea într-o perioada rezonabila despre orice propuneri de modificãri ale acestor tarife trebuie sa fie transmisã acestor utilizatori, astfel încât sa le ofere posibilitatea de a-si exprima punctele de vedere înainte ca modificãrile sa fi fost fãcute. Fiecare parte contractantã va incuraja autoritãţile sale responsabile competente şi aceşti utilizatori sa facã schimb de informaţii relevante cu privire la astfel de tarife.
ART. 6
taxe vamale
1. Aeronavele folosite pe serviciile aeriene internaţionale de cãtre o companie aerianã desemnatã a oricãreia dintre pãrţile contractante, precum şi echipamentele lor obişnuite, rezervele de carburanţi şi lubrifianţi, piesele de schimb şi proviziile de bord, inclusiv alimentele, bãuturile, produsele din tutun, precum şi alte produse destinate vânzãrii cãtre pasageri în timpul zborului, aflate la bordul unor astfel de aeronave, vor fi scutite de toate taxele vamale, taxele de inspecţie şi de alte taxe la intrarea pe teritoriul statului celeilalte pãrţi contractante, cu condiţia ca echipamentele, rezervele şi proviziile sa rãmânã la bordul aeronavelor pana în momentul în care acestea sunt reexportate.
2. De asemenea, vor fi scutite de aceleaşi taxe şi impuneri, cu excepţia sumelor corespunzãtoare serviciului prestat:
a) rezervele de carburanţi, lubrifianţi şi de consumabile introduse pe sau aprovizionate de pe teritoriul statului unei pãrţi contractante, destinate aprovizionãrii aeronavelor companiilor aeriene desemnate, utilizate pe serviciile aeriene internaţionale, încãrcate pe teritoriul statului celeilalte pãrţi contractante, chiar şi atunci când aceste rezerve sunt folosite pe o porţiune a zborului efectuat deasupra teritoriului de pe care au fost încãrcate;
b) piesele de schimb, inclusiv motoarele, şi echipamentele obişnuite de bord, introduse pe teritoriul statului celeilalte pãrţi contractante pentru întreţinerea sau repararea aeronavelor companiilor aeriene desemnate, utilizate pe serviciile aeriene internaţionale;
c) proviziile de bord introduse pe sau aprovizionate de pe teritoriul statului celeilalte pãrţi contractante, încãrcate în limitele fixate de cãtre autoritãţile competente ale partii contractante menţionate şi destinate folosirii la bordul aeronavelor companiilor aeriene desemnate, utilizate pe serviciile aeriene internaţionale;
d) marfa şi bagajele în tranzit, transportate de cãtre aeronavele companiilor aeriene desemnate, utilizate pe serviciile aeriene internaţionale;
e) materialele de reclama şi promotionale introduse pe teritoriul statului celeilalte pãrţi contractante, cu condiţia ca acestea sa aibã înscris numele respectivei companii aeriene şi sa fie distribuite în mod gratuit, în conformitate cu legislatiile în acest domeniu ale fiecãrei pãrţi contractante.
3. Materialele la care s-a fãcut referire în subparagrafele a), b) şi c) ale Paragrafului 2 pot fi pãstrate, la cerere, sub supraveghere sau control vamal.
4. Scutirile prevãzute la acest articol se vor aplica, de asemenea, în situaţiile în care o companie aerianã desemnatã a unei pãrţi contractante a încheiat înţelegeri cu alte companii aeriene pentru împrumutul sau transferul articolelor specificate la paragrafele 1 şi 2, pe teritoriul statului celeilalte pãrţi contractante, cu condiţia ca aceste alte companii aeriene sa beneficieze în egala mãsura de astfel de scutiri din partea celeilalte pãrţi contractante.
5. Echipamentul de bord obişnuit, precum şi materialele şi proviziile reţinute la bordul aeronavelor companiilor aeriene desemnate ale fiecãrei pãrţi contractante pot fi descãrcate pe teritoriul statului celeilalte pãrţi contractante numai cu aprobarea autoritãţilor vamale ale acelei pãrţi contractante. In acest caz acestea pot fi plasate sub supravegherea autoritãţilor menţionate pana în momentul în care sunt reexportate sau se va dispune altfel în conformitate cu reglementãrile vamale.
6. Fiecare parte contractantã va acorda companiilor aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã aceleaşi facilitãţi de care se bucura propriile companii aeriene pe teritoriul statului sau cu privire la taxa pe valoarea adãugatã sau la o taxa indirecta similarã, structuratã ca un impozit general indirect, în conformitate cu legile naţionale ale fiecãrei pãrţi contractante.
ART. 7
Recunoaşterea certificatelor şi a licenţelor
1. Certificatele de navigabilitate, brevetele de aptitudine şi licentele eliberate sau validate de cãtre o parte contractantã, şi care sunt încã în vigoare, vor fi recunoscute ca fiind valabile de cãtre cealaltã parte contractantã în scopul exploatãrii rutelor şi serviciilor prevãzute în prezentul acord, cu condiţia ca cerinţele în baza cãrora au fost emise sau validate aceste certificate sau licenţe sa fie egale cu sau mai mari decât normele minime care pot fi stabilite în conformitate cu prevederile convenţiei.
2. Totuşi fiecare parte contractantã îşi rezerva dreptul de a refuza sa recunoascã, în scopul executãrii zborurilor deasupra teritoriului propriului stat, brevetele de aptitudini şi licentele acordate propriilor cetãţeni de cãtre cealaltã parte contractantã sau de cãtre oricare alt stat.
ART. 8
Aplicarea legilor şi a reglementãrilor
1. Pasagerii în tranzit pe teritoriul statului oricãreia dintre pãrţile contractante vor fi supuşi unui control vamal şi de imigrare foarte simplificat.
2. Legile şi reglementãrile unei pãrţi contractante privind intrarea pe, plecarea de pe, tranzitul, imigrarea, pasapoartele, vama, valuta şi carantina vor fi respectate de cãtre companiile aeriene desemnate ale celeilalte pãrţi contractante şi de cãtre sau în numele pasagerilor, echipajului, bagajului, mãrfurilor şi poştei de pe aeronava, în tranzit pe, la intrarea pe, la plecarea de pe, precum şi în timp ce se afla în limitele teritoriului statului acelei pãrţi contractante.
3. Nici una dintre pãrţile contractante nu poate sa acorde nici un privilegiu cu privire la aplicarea legilor şi a reglementãrilor prevãzute în acest articol propriilor companii aeriene sau oricãrei alte companii fata de cea desemnatã a celeilalte pãrţi contractante.
4. Fiecare parte contractantã va permite, în limitele propriului teritoriu, companiilor aeriene desemnate ale celeilalte pãrţi contractante sa ia mãsuri pentru a se asigura ca sunt transportaţi doar pasagerii care deţin documente valabile pentru intrarea pe sau pentru tranzitarea teritoriului statului celeilalte pãrţi contractante.
ART. 9
Principiile care reglementeazã exploatarea serviciilor convenite
1. Companiile aeriene desemnate ale fiecãrei pãrţi contractante se vor bucura de posibilitãţi egale şi echitabile pentru exploatarea serviciilor convenite pe orice ruta specificatã în anexa la acest acord.
2. In exploatarea serviciilor convenite pe rutele specificate în anexa la acest acord companiile aeriene desemnate ale fiecãrei pãrţi contractante vor tine seama de interesele companiilor aeriene desemnate ale celeilalte pãrţi contractante pentru a nu fi afectate pe nedrept serviciile aeriene pe care acestea din urma le asigura pe rute complete sau pe porţiuni ale acestor rute.
3. Serviciile convenite prestate de o companie aerianã desemnatã vor avea ca obiectiv principal asigurarea capacitãţii adecvate cererilor curente şi raţional previzibile pentru transportul pasagerilor, mãrfurilor şi poştei, dinspre şi spre teritoriul statului partii contractante care a desemnat compania aerianã.
4. Dreptul companiilor aeriene desemnate de a transporta pasageri, bagaje, marfa şi posta între punctele de pe rutele specificate, situate pe teritoriul statului celeilalte pãrţi contractante, şi punctele situate în terţe tari vor fi exercitate în conformitate cu principiile generale, potrivit cãrora capacitatea trebuie sa fie adaptatã:
a) cererilor de trafic spre şi dinspre teritoriul statului partii contractante care a desemnat compania aerianã;
b) cererilor de trafic din zona traversata de serviciile convenite, dupã ce s-a ţinut seama de serviciile aeriene locale şi regionale; precum si
c) cererilor exploatãrii liniei aeriene directe.
ART. 10
Schimbul de date statistice
Autoritãţile aeronautice ale fiecãreia dintre pãrţile contractante vor furniza, la cerere, autoritãţilor aeronautice ale celeilalte pãrţi contractante astfel de date periodice sau alte situaţii statistice, care pot fi cerute în mod rezonabil în scopul examinãrii dezvoltãrii pieţei. Astfel de situaţii vor include toate informaţiile cerute pentru a determina valoarea volumului traficului pentru companiile aeriene pe serviciile convenite.
ART. 11
Tarife
1. Tarifele care urmeazã sa fie aplicate de cãtre companiile aeriene desemnate pentru transportul între teritoriile respectivelor state ale pãrţilor contractante vor fi stabilite la cuantumuri rezonabile, ţinându-se seama de toţi factorii relevanti, inclusiv de costurile exploatãrii, amortizarea rezonabila a investiţiei, caracteristicile serviciului, interesele utilizatorilor şi de tarifele altor companii aeriene.
2. Tarifele la care s-a fãcut referire în paragraful 1 pot fi convenite între companiile aeriene desemnate ale pãrţilor contractante si, ori de câte ori este posibil, la o astfel de înţelegere se va ajunge prin folosirea procedurilor organismelor sau organizaţiilor internaţionale relevante.
3. Tarifele vor fi supuse aprobãrii autoritãţilor aeronautice ale pãrţilor contractante cu cel puţin 30 (treizeci) de zile înainte de data propusã pentru intrarea în vigoare a acestora. In cazuri speciale aceasta perioada poate fi redusã sub rezerva acordului autoritãţilor menţionate.
4. Companiilor aeriene desemnate li se cere sa depunã tariful propus pentru transportul între teritoriile statelor pãrţilor contractante la autoritãţile aeronautice ale fiecãrei pãrţi contractante, în forma în care fiecare dintre autoritãţile aeronautice o va cere. Tariful în cauza va fi tratat ca şi cum ar fi fost aprobat, în afarã de cazul în care, în decurs de 20 (douãzeci) de zile de la data depunerii tarifului, autoritãţile aeronautice ale uneia dintre pãrţile contractante au transmis autoritãţilor aeronautice ale celeilalte pãrţi contractante o notificare scrisã de dezaprobare a tarifului propus.
5. La tarifele aprobate autoritãţile aeronautice ale unei pãrţi contractante pot sa ataseze acele date de expirare pe care acestea le considera adecvate. Când un tarif are o data de expirare, acesta va rãmâne în vigoare pana la data expirãrii sale, în afarã de cazul în care este retras de cãtre compania aerianã sau de cãtre companiile aeriene implicate sau a cazului în care un alt tarif care sa îl înlocuiascã este depus şi aprobat anterior datei de expirare. Aplicarea tarifelor la care s-a fãcut referire poate fi extinsã peste data iniţialã de expirare, cu aprobarea autoritãţilor aeronautice ale pãrţilor contractante. Oricum, un tarif nu va fi prelungit în virtutea acestui paragraf mai mult de 12 (douasprezece) luni de la data la care acesta, de altfel, ar fi expirat.
6. Companiile aeriene desemnate au dreptul la concurenta în ceea ce priveşte tarifele aprobate ale oricãrei companii aeriene între aceleaşi puncte pe rutele dintre teritoriile statelor pãrţilor contractante. Un tarif concurent, în conformitate cu acest paragraf, va fi depus autoritãţilor aeronautice ale ambelor pãrţi contractante, în scop de informare, nu mai târziu de data efectivã a aplicãrii acestuia.
7. Autoritãţile aeronautice ale oricãreia dintre pãrţile contractante pot, în orice moment, sa ceara consultãri cu autoritãţile aeronautice ale celeilalte pãrţi contractante, referitoare la aplicarea prevederilor acestui articol. Astfel de consultãri vor avea loc în decurs de 30 (treizeci) de zile de la data primirii cererii.
8. Dacã autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante nu pot sa convinã asupra nici unui tarif supus aprobãrii acestora în temeiul paragrafului 3, diferendul va fi reglementat în conformitate cu prevederile art. 18 din prezentul acord.
ART. 12
Transferul veniturilor
1. Fiecare parte contractantã acorda companiilor aeriene ale celeilalte pãrţi contractante dreptul de transfer liber şi imediat al excedentului dintre încasãri şi cheltuieli, realizat pe teritoriul statului sau în legãtura cu transportul pasagerilor, bagajelor, mãrfurilor şi al poştei de cãtre companiile aeriene ale acestei celeilalte pãrţi contractante. Schimbul şi transferul vor fi permise fãrã restricţii, în conformitate cu legile şi cu alte reglementãri în vigoare ale acestei celeilalte pãrţi contractante, la rata de schimb aplicabilã tranzacţiilor curente, care este în vigoare în momentul în care astfel de venituri sunt prezentate pentru schimb şi transfer, şi nu vor fi supuse nici unor taxe, cu excepţia celor practicate în mod normal de bãnci pentru a efectua un astfel de schimb şi transfer.
2. In cazul în care exista un acord special de plati între pãrţile contractante, transferul va fi efectuat în conformitate cu prevederile acelui acord.
3. In cazul în care o convenţie de evitare a dublei impuneri este în vigoare între cele doua pãrţi contractante, prevederile acesteia vor prevala.
ART. 13
Activitãţi comerciale
1. Fiecare parte contractantã acorda companiilor aeriene desemnate ale celeilalte pãrţi contractante, pe baza de reciprocitate, dreptul de a înfiinţa şi de a menţine pe teritoriul statului sau birouri, precum şi personalul comercial, tehnic, operaţional şi administrativ, propriu sau indigen, pe care îl considera necesar pentru problemele legate de prestarea serviciilor convenite pe rutele specificate. Înfiinţarea acestor birouri şi angajarea personalului menţionat anterior vor fi supuse legilor şi altor reglementãri ale partii contractante care acorda acest drept.
2. Companiile aeriene desemnate ale fiecãrei pãrţi contractante vor avea dreptul sa emita propriile documente de transport pe serviciile aeriene internaţionale, sa facã publicitate şi sa promoveze vânzãrile acestor documente pe teritoriul statului celeilalte pãrţi contractante. Vânzãrile pot fi efectuate fie direct prin birourile proprii, fie prin agenţi de vânzãri si/sau de turism, în conformitate cu legile şi cu alte reglementãri în vigoare ale acestei celeilalte pãrţi contractante.
3. Vânzarea documentelor de transport pe teritoriul statului celeilalte pãrţi contractante, la care s-a fãcut referire în paragraful 2, poate sa fie efectuatã în moneda localã sau în orice moneda liber convertibilã. Nici o parte contractantã nu va limita dreptul companiei aeriene desemnate a celeilalte pãrţi contractante de a plati în moneda localã sau în orice moneda liber convertibilã costurile locale suportate de aceasta, în conformitate cu legile şi cu reglementãrile naţionale.
ART. 14
Aprobarea orarelor de zbor
1. Companiile aeriene desemnate de cãtre o parte contractantã vor supune spre aprobare autoritãţilor aeronautice ale celeilalte pãrţi contractante orarele lor de zbor cu cel puţin 30 (treizeci) de zile înaintea începerii exploatãrii serviciilor convenite. Orarele de zbor vor include în mod deosebit orele, frecventa serviciilor convenite şi tipurile aeronavelor care vor fi folosite pentru aceste servicii.
2. Orice modificare ulterioara în orarele de zbor aprobate va fi, de asemenea, supusã aprobãrii autoritãţilor aeronautice ale celeilalte pãrţi contractante.
ART. 15
Securitatea aeronautica
1. Fiecare parte contractantã reafirma ca obligaţia sa fata de cealaltã parte contractantã de a proteja securitatea aeronautica civilã impotriva actelor de intervenţie ilicitã constituie parte integrantã a acestui acord. Fiecare parte contractantã va acţiona în mod deosebit conform prevederilor securitãţii aeronautice cuprinse în Convenţia referitoare la infracţiuni şi la anumite alte acte sãvârşite la bordul aeronavelor, încheiatã la Tokyo la 14 septembrie 1963, în Convenţia pentru reprimarea capturãrii ilicite a aeronavelor, semnatã la Haga la 16 decembrie 1970, şi în Convenţia pentru reprimarea actelor ilicite îndreptate contra securitãţii aviaţiei civile, încheiatã la Montreal la 23 septembrie 1971.
2. Fiecãreia dintre pãrţile contractante i se va asigura, la cerere, de cãtre cealaltã parte contractantã toatã asistenta necesarã pentru a preveni actele de capturare ilicitã a aeronavelor civile şi alte acte ilicite îndreptate impotriva siguranţei unor astfel de aeronave, pasagerilor şi echipajelor acestora, aeroporturilor şi facilitãţilor de navigaţie aerianã şi orice alta ameninţare impotriva securitãţii aeronautice.
3. In raporturile lor reciproce pãrţile contractante vor acţiona în conformitate cu prevederile referitoare la securitatea aeronautica, stabilite de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale şi desemnate ca anexe la convenţie, în mãsura în care astfel de prevederi referitoare la securitate sunt aplicabile pãrţilor contractante. Fiecare parte contractantã va cere operatorilor de aeronave înmatriculate în propriile registre sau operatorilor de aeronave care au sediul principal ori reşedinţa permanenta pe teritoriul statului lor, precum şi operatorilor aeroporturilor de pe teritoriul statului lor sa acţioneze în conformitate cu astfel de prevederi ale securitãţii aeronautice.
4. Fiecare parte contractantã este de acord ca operatorilor de aeronave trebuie sa li se ceara sa respecte întocmai prevederile privind securitatea aeronautica la care s-a fãcut referire în paragraful 3, solicitate de cealaltã parte contractantã la intrarea pe, ieşirea de pe sau în timp ce se afla în limitele teritoriului statului acelei celeilalte pãrţi contractante. Fiecare parte contractantã se va asigura ca pe teritoriul statului sau se aplica mãsurile adecvate şi eficiente în scopul protejãrii aeronavelor şi verificãrii pasagerilor, echipajelor, bagajelor de mana, bagajelor, mãrfurilor, poştei şi a proviziilor aeronavei, înaintea şi în timpul imbarcarii sau încãrcãrii. De asemenea, fiecare parte contractantã va considera cu bunavointa orice cerere a celeilalte pãrţi contractante în ceea ce priveşte mãsurile speciale rezonabile de securitate pentru a face fata unei anumite ameninţãri.
5. In cazul în care se produce un incident sau exista o ameninţare de producere a unui incident de capturare ilicitã a unei aeronave civile sau alte acte ilegale îndreptate impotriva siguranţei unei astfel de aeronave, pasagerilor şi echipajului sau, aeroportului sau facilitãţilor de navigaţie aerianã, fiecare parte contractantã va ajuta cealaltã parte contractantã prin facilitarea comunicaţiilor şi prin alte mãsuri corespunzãtoare, în scopul de a pune capãt, rapid şi în condiţii de siguranţa, unui astfel de incident sau unei astfel de ameninţãri.
ART. 16
Consultãri
Oricare dintre pãrţile contractante poate sa ceara consultãri în orice moment cu privire la aplicarea, interpretarea sau la amendarea acestui acord ori la respectarea prevederilor acestuia. Astfel de consultãri care pot avea loc între autoritãţile aeronautice vor începe în termen de 60 (şaizeci) de zile de la data la care cealaltã parte contractantã primeşte o solicitare scrisã, în afarã cazului în care pãrţile contractante au convenit altfel.
ART. 17
Amendamente
1. Orice amendamente la acest acord, convenite de pãrţile contractante, vor fi aprobate în conformitate cu respectivele lor legislaţii naţionale şi vor intra în vigoare la data ultimei notificãri diplomatice.
2. Cu toate acestea, modificarea oricãrei anexe la acest acord poate fi fãcuta în mod direct prin înţelegere între autoritãţile aeronautice competente ale pãrţilor contractante.
ART. 18
Soluţionarea diferendelor
1. In cazul apariţiei oricãrui diferend între pãrţile contractante cu privire la interpretarea sau la aplicarea prezentului acord, pãrţile contractante vor depune eforturi pentru soluţionarea sa prin negocieri directe sau, dacã este necesar, pe cale diplomaticã.
2. Dacã pãrţile contractante nu reuşesc sa obţinã o soluţionare a diferendului prin negocieri, acestea pot conveni sa supunã diferendul spre soluţionare unui arbitru sau, la cererea oricãreia dintre ele, celor trei arbitri, câte unul fiind numit de fiecare parte contractantã, iar al treilea fiind desemnat de ceilalţi doi astfel numiţi. Fiecare parte contractantã va numi un arbitru în termen de 60 (şaizeci) de zile de la data primirii de cãtre oricare parte contractantã a unei notificãri pe cale diplomaticã, prin care se solicita arbitrarea diferendului, iar al treilea arbitru va fi desemnat în urmãtoarele 60 (şaizeci) de zile. Dacã nici o parte contractantã nu desemneazã un arbitru în termenul menţionat sau dacã al treilea arbitru nu este numit în acest termen, oricare parte contractantã poate solicita preşedintelui Consiliului Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale sa numeascã un arbitru sau arbitri, dupã caz. In toate aceste cazuri al treilea arbitru va fi cetãţean al unui stat terţ, va fi preşedinte şi va stabili locul unde se va tine arbitrajul. Dacã preşedintele considera ca poseda cetãţenia unui stat care nu poate fi apreciat ca neutru în diferendul respectiv, vicepreşedintele cu rangul cel mai înalt, care nu este descalificat din acelaşi motiv, va face desemnarea. Arbitrii vor lua decizia cu majoritate de voturi.
3. Fiecare parte contractantã va suporta costurile arbitrului pe care l-a numit, precum şi reprezentarea sa în procedura de arbitraj. Costurile pentru preşedinte şi orice alte costuri vor fi suportate în pãrţi egale de cãtre pãrţile contractante.
4. Pãrţile contractante înţeleg sa se conformeze oricãrei decizii date în temeiul paragrafului 2.
5. Dacã şi atâta timp cat oricare dintre pãrţile contractante nu reuşeşte sa se conformeze oricãrei decizii în temeiul paragrafului 2, cealaltã parte contractantã poate sa limiteze, sa retina sau sa revoce orice drepturi ori privilegii pe care le-a acordat în virtutea acestui acord partii contractante sau companiei aeriene desemnate care nu si-a îndeplinit obligaţiile.
ART. 19
Înregistrarea
Acest acord şi anexele la acesta, precum şi orice amendament care va fi adus acestora vor fi prezentate de cãtre pãrţile contractante Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale.
ART. 20
Denunţarea
1. Prezentul acord este încheiat pentru o perioada nelimitatã.
2. Oricare dintre pãrţile contractante poate sa notifice în scris celeilalte pãrţi contractante, în orice moment, decizia sa de a-l denunta; aceasta notificare scrisã va fi comunicatã simultan Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale. In acest caz acordul îşi va înceta valabilitatea dupã 12 (douasprezece) luni de la data primirii notificãrii scrise de cãtre cealaltã parte contractantã, în afarã cazului în care notificarea de denunţare este retrasã prin înţelegere înainte de expirarea acestei perioade. In absenta confirmãrii primirii de cãtre cealaltã parte contractantã, notificarea va fi consideratã ca a fost primitã la 14 (paisprezece) zile de la primirea acesteia de cãtre Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale.
ART. 21
Intrarea în vigoare
Acest acord va intra în vigoare la ultima data la care oricare dintre pãrţile contractante a notificat celeilalte ca cerinţele constituţionale sau legile sale privind intrarea în vigoare a acestui acord au fost îndeplinite.
De la intrarea sa în vigoare acest acord va înlocui Acordul dintre Guvernul Republicii Populare Romane şi Guvernul Regal al Suediei privind transporturile aeriene civile, semnat la Bucureşti la 15 aprilie 1957.
Drept care, subsemnaţii, fiind autorizaţi în mod corespunzãtor de cãtre guvernele lor, au semnat acest acord.
Semnat la Oslo la 26 octombrie 1998, în doua exemplare originale, în limbile romana, suedeza şi engleza, toate textele fiind în mod egal autentice. In cazul oricãrei divergenţe de interpretare, textul în limba engleza va prevala.


Pentru Guvernul României,
Aleodor Marian Francu,
secretar de stat la Ministerul
Transporturilor


Pentru Guvernul Regatului Suediei,
Brigitta Nygren,
ministru,
ambasada Regatului Suediei la Oslo

ANEXA A

1. Rute care vor fi exploatate în ambele direcţii de cãtre compania aerianã sau de companiile aeriene desemnate de cãtre Guvernul României:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Coloana 1 Coloana 2
Puncte în România Puncte în Suedia
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Nimic nu va împiedica compania aerianã desemnatã a oricãreia dintre pãrţile contractante sa deserveasca puncte intermediare si/sau mai departe, cu condiţia ca nici unul dintre drepturile celei de-a cincea libertãţi a aerului sa nu fie exercitate între acele puncte şi teritoriul statului celeilalte pãrţi contractante.
3. Va trebui ca autoritãţile aeronautice competente ale pãrţilor contractante sa convinã asupra exercitãrii oricãror drepturi ale celei de-a cincea libertãţi a aerului.
4. In exploatarea sau în prezentarea serviciilor autorizate pe rutele specificate orice companie aerianã desemnatã a unei pãrţi contractante poate sa încheie înţelegeri de cooperare în marketing (cooperative marketing arrangements), cum ar fi înţelegeri "blocked-space" sau "code-sharing" cu o companie aerianã sau cu companii aeriene ale oricãreia dintre pãrţile contractante.
Cu toate acestea, prevederile de mai sus sunt supuse condiţiei ca toate companiile aeriene, în astfel de înţelegeri:
a) sa aibã drepturile de trafic fundamentale; si
b) sa îndeplineascã criteriile care se aplica unor astfel de înţelegeri.

ANEXA B
1. Rute care vor fi exploatate în ambele direcţii de cãtre compania aerianã sau de companiile aeriene desemnate de cãtre Guvernul Regatului Suediei:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Coloana 1 Coloana 2
Puncte în Suedia Puncte în România
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Nimic nu va împiedica compania aerianã desemnatã a oricãreia dintre pãrţile contractante sa deserveasca puncte intermediare si/sau mai departe, cu condiţia ca nici unul dintre drepturile celei de-a cincea libertãţi a aerului sa nu fie exercitate între acele puncte şi teritoriul statului celeilalte pãrţi contractante.
3. Va trebui ca autoritãţile aeronautice competente ale pãrţilor contractante sa convinã asupra exercitãrii oricãror drepturi ale celei de-a cincea libertãţi a aerului.
4. In exploatarea sau în prezentarea serviciilor autorizate pe rutele specificate orice companie aerianã desemnatã a unei pãrţi contractante poate sa încheie înţelegeri de cooperare în marketing (cooperative marketing arrangements), cum ar fi înţelegeri "blocked-space" sau "code-sharing" cu o companie aerianã sau cu companii aeriene ale oricãreia dintre pãrţile contractante.
Cu toate acestea, prevederile de mai sus sunt supuse condiţiei ca toate companiile aeriene, în astfel de înţelegeri:
a) sa aibã drepturile de trafic fundamentale; si
b) sa îndeplineascã criteriile care se aplica unor astfel de înţelegeri.

-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016