Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 12 iunie 2007  intre Guvernul Romaniei si Guvernul Maltei privind cooperarea in domeniul combaterii criminalitatii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori ai acestora, precum si a altor infractiuni grave    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 12 iunie 2007 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Maltei privind cooperarea in domeniul combaterii criminalitatii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori ai acestora, precum si a altor infractiuni grave

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 21 noiembrie 2007

Guvernul României şi Guvernul Maltei, denumite în continuare pãrţi contractante,
convinse de necesitatea protejãrii vieţii, proprietãţii, a drepturilor fundamentale şi libertãţilor cetãţenilor statelor lor,
conştiente de creşterea ameninţãrii reprezentate de criminalitatea organizatã internaţionalã la adresa societãţii,
îngrijorate de accentuarea consumului abuziv de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, precum şi de intensificarea la nivel mondial a traficului internaţional ilicit cu acestea,
recunoscând avantajele cooperãrii internaţionale, ca factor de maximã importanţã pentru prevenirea şi combaterea eficace a criminalitãţii transnaţionale,
având în vedere angajamentele internaţionale asumate de ele şi referindu-se în special la Convenţia unicã asupra stupefiantelor (New York, 31 martie 1961), cu modificãrile introduse prin Protocolul privind amendamentele la Convenţia unicã privind stupefiantele (Geneva, 25 martie 1972), Convenţia asupra substanţelor psihotrope (Viena, 21 februarie 1971) şi Convenţia Naţiunilor Unite contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope (Viena, 20 decembrie 1988), Convenţia europeanã privind spãlarea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii (Strasbourg, 8 noiembrie 1990), la Planul global de acţiune (New York, 23 februarie 1990) şi la rezoluţiile adoptate de cel de-al IX-lea Congres al Naţiunilor Unite privind prevenirea criminalitãţii şi tratamentul infractorilor (Cairo, 29 aprilie - 8 mai 1995),
au convenit urmãtoarele:

ART. 1
1. În baza prezentului acord şi în conformitate cu legislaţiile lor naţionale, pãrţile contractante vor coopera şi îşi vor acorda ajutor reciproc pentru prevenirea, descoperirea şi cercetarea infracţiunilor cu caracter internaţional şi, îndeosebi, a urmãtoarelor fapte din domeniul criminalitãţii internaţionale organizate:
a) cultivarea, producerea, achiziţionarea, posesia, distribuirea, importul, exportul, traficul şi consumul ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori ai acestora;
b) spãlarea banilor, precum şi actele de conversie, transfer, tãinuire sau ascundere a produselor rezultate din sãvârşirea infracţiunilor;
c) traficul cu fiinţe umane, exploatarea copiilor şi cumpãrarea acestora;
d) traficul ilicit cu organe şi ţesuturi umane;
e) migraţia ilegalã şi şederea ilegalã a persoanelor;
f) infracţiuni îndreptate împotriva vieţii, sãnãtãţii şi libertãţii persoanelor, a demnitãţii umane, precum şi împotriva proprietãţii;
g) producerea, achiziţionarea, posesia, importul, exportul, tranzitul şi traficul ilicit de arme, muniţii, explozivi, substanţe toxice, chimice, biologice, bacteriologice şi radioactive, de materiale nucleare, de produse militare şi produse şi tehnologii strategice;
h) fapte de corupţie;
i) infracţiuni care au ca obiect metale şi pietre preţioase sau obiecte cu valoare istoricã, cuturalã, artisticã ori de altã naturã;
j) falsificarea sau contrafacerea banilor, titlurilor de valoare şi a altor mijloace de platã fãrã numerar, a timbrelor, a documentelor oficiale şi a altor documente importante, precum şi distribuirea şi utilizarea acestora, cunoscând cã sunt false sau contrafãcute;
k) operaţiuni comerciale, financiare şi bancare asociate infracţiunilor;
l) furturi de autoturisme şi orice alte mijloace de a dispune fãrã drept de vehicule cu motor;
m) jocuri de noroc ilegale şi manoperele frauduloase folosite în legãturã cu acestea;
n) infracţiuni în legãturã cu aplicaţiile pe computere şi reţelele de computere sau comise prin utilizarea unor asemenea echipamente;
o) infracţiuni îndreptate împotriva proprietãţii intelectuale şi industriale;
p) infracţiuni privind mediul.
2. În conformitate cu legislaţiile lor naţionale, pãrţile contractante vor coopera pe mai departe şi în alte activitãţi poliţieneşti.
ART. 2
1. Pãrţile contractante îşi vor comunica reciproc, prin canale diplomatice, autoritãţile competente pentru implementarea prezentului acord, denumite în continuare autoritãţi competente.
2. Aceastã comunicare va fi fãcutã în decurs de 30 de zile de la data la care prezentul acord va intra în vigoare şi va indica domeniul de competenţã al fiecãrei autoritãţi competente, denumirile complete şi adresele acestora, punctele oficiale de contact, numerele de telefon şi fax, e-mail, precum şi orice alte detalii relevante.
3. Autoritãţile competente se vor informa reciproc imediat, în cazul oricãror schimbãri survenite în privinţa datelor comunicate conform alin. 2.
4. În scopul prezentului acord, autoritãţile competente vor coopera, în mod direct, în conformitate cu legislaţia naţionalã aplicabilã, în cadrul atribuţiilor şi competenţelor lor.
5. Autoritãţile competente pot încheia protocoale tehnice de cooperare, pentru îndeplinirea obiectivelor menţionate în prezentul acord şi în scopul implementãrii acestuia.
ART. 3
Autoritãţile competente vor coopera în domeniile definite în art. 1, în special prin:
a) schimbul reciproc de informaţii privind: persoanele suspecte de a fi implicate în comiterea infracţiunilor; grupurile criminale organizate; modurile de operare ale infractorilor individuali şi grupurilor criminale organizate; perioadele, locurile şi metodele de comitere a infracţiunilor; obiectivele vizate; rutele şi locurile de tãinuire, originea şi destinaţia bunurilor a cãror posesie este ilegalã; textele de lege încãlcate şi mãsurile luate pentru prevenirea şi evitarea unor astfel de infracţiuni;
b) cooperarea în scopul cãutãrii persoanelor suspectate de a fi comis infracţiuni ori a persoanelor care se sustrag rãspunderii penale sau executãrii pedepselor;
c) cooperarea în scopul cãutãrii persoanelor dispãrute, inclusiv activitãţi pentru identificarea persoanelor sau rãmãşiţelor unor persoane neidentificate;
d) cooperarea în vederea implementãrii mãsurilor care decurg din programe de protecţie a martorilor, schimbul de informaţii şi de experienţã în aceste chestiuni;
e) cooperarea în domeniul cãutãrii bunurilor furate şi a altor obiecte implicate în activitãţi penale, inclusiv a vehiculelor cu motor;
f) luarea altor mãsuri poliţieneşti necesare, la cererea autoritãţii competente a celeilalte pãrţi contractante;
g) coordonarea reciprocã a activitãţilor de cooperare care implicã punerea la dispoziţie de personal, asistenţã tehnicã şi organizatoricã pentru descoperirea şi cercertarea infracţiunilor, inclusiv prin constituirea unor grupuri de lucru comune care sã coordoneze procesul;
h) organizarea unor reuniuni de lucru, oricând acest lucru este necesar pentru pregãtirea şi coordonarea mãsurilor concertate;
i) schmbul de informaţii privind rezultatele cercetãrilor criminalistice, tehnicile utilizate pentru descoperirea şi cercetarea infracţiunilor, structurile organizatorice ale unitãţilor lor competente, sistemele şi principiile aplicate pentru pregãtirea profesionalã şi promovarea specialiştilor, privind metodele de lucru şi echipamentul folosit;
j) punerea reciprocã la dispoziţie a informaţiilor privind obiectele utilizate pentru sãvârşirea infracţiunilor sau a informaţiilor privind metodele infracţionale, precum şi furnizarea de mostre ale unor asemenea obiecte, dacã autoritatea competentã a celeilalte pãrţi contractante le solicitã;
k) schimbul de informaţii privind gestionarea sistemelor de evidenţã a cãrţilor de identitate, a documentelor de cãlãtorie şi a documentelor de stare civilã;
l) schimbul de informaţii privind organizarea şi implementarea managementului frontierei şi mãsurile de control asociate acestuia;
m) organizarea schimbului reciproc de specialişti, în scopul îmbunãtãţirii experienţei acestora şi al cunoaşterii reciproce a mijloacelor şi metodelor de combatere a criminalitãţii;
n) schimbul reciproc de texte legislative şi alte reglementãri relevante, de analize şi documente de specialitate;
o) schimbul de experienţã privind asigurarea controlului utilizãrii legale a stupefiantelor, substanţelor psihotrope şi precursorilor acestora, având în vedere, în special, posibilele abuzuri.
ART. 4
Cooperarea prevãzutã la art. 3 se va desfãşura, dupã caz, fie în baza programelor care urmeazã sã fie convenite, pentru perioade de timp determinate, de autoritãţile competente, prin protocoalele menţionate la art. 2 alin. 5, fie la solicitarea unei autoritãţi competente. Aceste autoritãţi pot acţiona în baza iniţiativei unilaterale, dacã considerã cã o astfel de acţiune corespunde scopului prezentului acord, este convenabilã şi în interesul autoritãţii competente a celeilalte pãrţi contractante, care trebuie sã fie informatã la timp despre o astfel de intenţie, iar autoritatea competentã a celeilalte pãrţi contractante îşi va exprima acordul scris.
ART. 5
1. Solicitarea menţionatã în art. 4 va fi transmisã în scris autoritãţii competente a pãrţii contractante solicitate, prin intermediul punctului de contact notificat oficial. Cererea scrisã poate fi trimisã prin poştã, fax, sistemul de comunicaţii al O.I.P.C. - INTERPOL sau prin orice alt mod convenit de autoritãţile competente.
2. În situaţiile de urgenţã, o asemenea solicitare poate fi transmisã verbal, cu condiţia confirmãrii ulterioare, în scris, care va fi transmisã în maximum 24 de ore.
3. Autoritatea competentã a pãrţii contractante solicitate va îndeplini o astfel de solicitare fãrã întârziere. Pot fi solicitate informaţii suplimentare, dacã se considerã cã acestea sunt necesare pentru îndeplinirea cererii.
ART. 6
1. Oricare autoritate competentã poate refuza, în întregime sau parţial, cererea de asistenţã, de cooperare sau de informaţii, dacã considerã cã prin îndeplinirea acesteia ar putea ameninţa suveranitatea, securitatea sau orice alt interes important al statului sãu ori dacã îndeplinirea cererii respective este în contradicţie cu legislaţia naţionalã sau cu angajamentele decurgând din acordurile internaţionale la care aceastã parte contractantã este parte.
2. Autoritãţile competente se vor informa reciproc, în scris, fãrã întârziere, în caz de refuz al îndeplinirii unei solicitãri sau de îndeplinire parţialã a acesteia, indicând motivele.
3. Fiecare autoritate competentã poate stabili condiţii cu privire la îndeplinirea unei cereri sau la modul de utilizare a rezultatelor obţinute prin aceasta, condiţii care vor fi obligatorii pentru cealaltã autoritate competentã.
ART. 7
Pentru aplicarea prezentului acord se va folosi limba englezã, dacã nu se convine altfel, în anumite cazuri specifice.
ART. 8
În scopul protecţiei datelor cu caracter personal, denumite în acest articol date, care sunt schimbate reciproc în cadrul cooperãrii în baza prezentului acord, pãrţile contractante se angajeazã sã respecte, prin intermediul autoritãţilor lor competente, în conformitate cu legislaţia naţionalã aplicabilã, urmãtoarele reguli:
a) partea contractantã care primeşte poate utiliza datele numai în scopul şi în condiţiile stabilite de partea contractantã care le furnizeazã;
b) la cererea pãrţii contractante care furnizeazã datele, partea contractantã care le primeşte va da informaţii cu privire la modul de utilizare a datelor respective şi la rezultatele obţinute astfel;
c) datele pot fi transmise numai structurilor competente în combaterea criminalitãţii. Datele nu pot fi transmise altor structuri decât cu acordul scris al pãrţii contractante care le furnizeazã;
d) partea contractantã care furnizeazã datele are obligaţia de a se asigura cã acestea sunt corecte şi de a stabili dacã transmiterea acestora este necesarã şi adecvatã. Dacã ulterior se constatã cã au fost transmise date incorecte sau date care nu ar fi trebuit transmise au fost transmise, partea contractantã care le-a primit trebuie înştiinţatã imediat. Partea contractantã care a primit datele va corecta greşelile sau, în cazul în care datele nu ar fi trebuit transmise, va dispune distrugerea datelor;
e) la cerere, o persoanã ale cãrei date au fost sau urmeazã sã fie transmise va primi informaţii despre aceste date şi despre scopul în care au fost transmise, dacã legislaţia naţionalã a pãrţii contractante solicitate permite acest lucru;
f) în momentul transmiterii datelor, partea contractantã care le furnizeazã va înştiinţa cealaltã parte contractantã cu privire la termenul pentru distrugerea lor, în conformitate cu legislaţia naţionalã. Indiferent de acest termen, datele privind persoana respectivã trebuie distruse cât de curând posibil, în momentul în care nu mai sunt necesare. Partea contractantã care le-a furnizat trebuie sã fie informatã despre distrugerea datelor transmise şi despre motivele distrugerii. În cazul încetãrii valabilitãţii prezentului acord, toate datele primite în baza acestuia trebuie sã fie distruse cel mai târziu pânã la data la care înceteazã valabilitatea sa;
g) ambele pãrţi contractante au obligaţia de a ţine evidenţa trasmiterii, primirii şi distrugerii datelor;
h) ambele pãrţi contractante au obligaţia de a proteja efectiv datele împotriva accesului neautorizat şi a modificãrii sau publicãrii lor neautorizate.
ART. 9
1. Fiecare parte contractantã va asigura confidenţialitatea informaţiilor şi a echipamentului, inclusiv a solicitãrilor menţionate în art. 5, transmise de cealaltã parte contractantã în baza prezentului acord, dacã acestea sunt considerate confidenţiale în conformitate cu legislaţia naţionalã a pãrţii contractante care le furnizeazã şi sunt desemnate drept confidenţiale.
2. Prevederile art. 8 vor fi utilizate corespunzãtor în privinţa informaţiilor, echipamentului şi cererilor considerate confidenţiale conform legislaţiei naţionale a pãrţii contractante care le furnizeazã.
ART. 10
Informaţiile, echipamentul sau mostrele primite în baza prezentului acord nu pot fi transmise unui stat terţ decât cu acordul prealabil, dat în scris, al autoritãţii competente a pãrţii contractante care le furnizeazã.
ART. 11
1. Fiecare parte contractantã poate, în conformitate cu legislaţia sa naţionalã, sã numeascã o persoanã de specialitate care sã fie detaşatã în cadrul misiunii sale diplomatice de pe teritoriul statului celeilalte pãrţi contractante.
2. Aceastã persoanã va acţiona în calitate de ofiţer de legãturã, iar atribuţiile sale vor include asigurarea contactelor şi facilitarea comunicãrii, precum şi alte forme de cooperare tehnicã cu autoritãţile competente ale celeilalte pãrţi contractante.
ART. 12
1. Dacã nu se convine altfel de cãtre autoritãţile competente, înainte de angajarea unor obligaţii privind activitãţi de cooperare care implicã cheltuieli extraordinare:
a) costurile în legãturã cu schimbul de informaţii şi texte de lege relevante, reglementãri, studii şi documente de specialitate, prevãzute la art. 3, vor fi suportate de partea contractantã care le furnizeazã;
b) costurile în legãturã cu activitãţile de cooperare prevãzute la art. 3 lit. b), c), e) şi g) vor fi suportate de partea contractantã care furnizeazã asistenţa pentru cealaltã parte contractantã în cadrul cooperãrii, cu excepţia costurilor privind transportul internaţional, care vor fi suportate de partea contractantã care solicitã asistenţa;
c) costurile în legãturã cu implementarea activitãţilor de cooperare prevãzute la art. 3 lit. e) vor fi suportate de partea contractantã care solicitã asistenţa. Pãrţile contractante se angajeazã sã respecte principiul echivalenţei şi al reciprocitãţii în cadrul cooperãrii.
2. Orice alte costuri în legãturã cu activitãţile de cooperare prevãzute la art. 3 vor fi suportate de pãrţile contractante pe bazã de reciprocitate.
3. Detaliile privind aranjamentele financiare pentru costurile ce vor fi suportate în legãturã cu implementarea prezentului acord vor fi convenite de autoritãţile competente, potrivit cerinţelor, în baza protocoalelor la care se face referire la art. 2 alin. 5.
ART. 13
Prezentul acord nu aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor pãrţilor contractante care decurg din alte acorduri internaţionale bilaterale sau multilaterale, la care acestea sunt parte.
ART. 14
1. Prezentul acord se încheie pentru o perioadã nedeterminatã de timp şi va intra în vigoare în cea de-a 30-a zi de la data primirii ultimei notificãri transmise prin canale diplomatice de cãtre pãrţile contractante, prin care acestea se informeazã reciproc despre îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord.
2. Oricare dintre cele douã pãrţi contractante poate, în orice moment, sã denunţe prezentul acord printr-o notificare scrisã, transmisã prin canale diplomatice celeilalte pãrţi contractante. Denunţarea va produce efecte dupã 6 luni de la data primirii unei astfel de notificãri de cãtre cealaltã parte contractantã.
3. Pãrţile contractante pot conveni sã modifice prezentul acord, la propunerea oricãreia dintre ele. Astfel de modificãri vor intra în vigoare conform procedurii stipulate la alin. 1 al prezentului articol.
4. Orice litigiu cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi reglementat prin consultãri între pãrţile contractante.

Semnat la Luxemburg la 12 iunie 2007, în douã exemplare originale, fiecare în limbile românã şi englezã, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor diferenţe de interpretare, textul în limba englezã va prevala.

Pentru Guvernul României,
Cristian David,
ministrul internelor şi
reformei administrative

Pentru Guvernul Maltei,
Tonio Borg,
ministrul justiţiei
şi afacerilor interne
------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016