Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD - CADRU din 11 iunie 2003  intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare in nume propriu si ca imputernicit al Fondului Special de Carbon*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD - CADRU din 11 iunie 2003 intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare in nume propriu si ca imputernicit al Fondului Special de Carbon*)

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 22 aprilie 2004
-----------
*) Traducere.

Prezentul acord (acord) este semnat la data de 11 iunie 2003 de cãtre România şi Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD sau Împuternicit) în nume propriu şi ca împuternicit al Fondului Special de Carbon (PCF) în temeiul Instrumentului PCF.
Având în vedere cã:
(A) în temeiul Hotãrârii nr. 99-1 a directorilor executivi ai BIRD din 20 iulie 1999 a fost creat Fondul Special de Carbon având drept scop: (i) demonstrarea modului în care proiectele în cadrul cãrora se realizeazã tranzacţii de unitãţi de reducere a emisiilor de gaze cu efect de serã, în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de serã, pot contribui la o dezvoltare durabilã a ţãrilor în curs de dezvoltare şi cu economii în tranziţie; (ii) schimbul de cunoştinţe dobândite în cursul operaţiunilor PCF în rândul tuturor pãrţilor interesate; şi (iii) demonstrarea modului în care BIRD, abordând în acelaşi timp problemele globale de mediu, poate colabora pe bazã de parteneriat atât cu sectorul public, cât şi cu cel privat în vederea mobilizãrii de noi resurse pentru statele membre care solicitã împrumuturi;
(B) România a ratificat Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite privind schimbãrile climatice (UNFCCC) la 6 mai 1994, iar la 2 februarie 2001 a ratificat Protocolul la aceastã convenţie, adoptat la 11 decembrie 1997 la cea de-a treia Conferinţã a pãrţilor la UNFCCC, care a avut loc la Kyoto, Japonia (Protocolul de la Kyoto);
(C) România a confirmat sprijinul pentru Protocolul de la Kyoto şi pentru mecanismele stabilite la art. 6 din acest protocol şi a exprimat interesul şi pentru dezvoltarea altor proiecte cu implementare în comun, în baza art. 6 din Protocolul de la Kyoto şi pentru transferul de reducere a emisiilor, generat prin aceste proiecte, ca unitãţi de cantitate atribuitã şi/sau unitãţi de reducere a emisiilor cãtre participanţi,
pãrţile la acord au convenit urmãtoarele:

ART. I
Definiţii. Interpretare. Titluri. Anexe

Secţiunea 1.01. Definiţii
În afara cazului în care contextul reclamã contrariul, urmãtorii termeni scrişi cu iniţialã majusculã vor avea urmãtoarea semnificaţie ori de câte ori vor fi utilizaţi în cuprinsul acestui acord şi în preambulul acestuia:
(i) Entitate independentã acreditatã semnificã o Terţã parte independentã acreditatã de cãtre Comitetul de supervizare a art. 6 pentru a stabili, printre altele, dacã un proiect şi reducerea rezultatã a emisiilor antropogene de cãtre surse sau creşterea stocãrii antropogene prin structuri naturale absorbante, ca urmare a proiectului, întrunesc condiţiile prevãzute în art. 6 din Protocolul de la Kyoto;
(ii) Comitetul de supervizare a art. 6 sau Comitetul de supervizare semnificã comitetul ce urmeazã a fi înfiinţat de cãtre COP/MOP pe baza îndreptarului adoptat de COP/MOP în scopul aplicãrii art. 6 din Protocolul de la Kyoto, pentru supervizarea, între altele, a verificãrii ERU generate de orice proiect dezvoltat conform prevederilor art. 6 din Protocolul de la Kyoto;
(iii) Cantitate atribuitã semnificã cantitatea de gaze cu efect de serã pe care România o poate emite conform angajamentului din Protocolul de la Kyoto în prima perioadã de angajament de limitare şi reducere cantitativã a emisiilor din acest protocol;
(iv) Unitate de Cantitate atribuitã sau AAU reprezintã o unitate generatã pe baza prevederilor corespunzãtoare din anexa la hotãrârea COP referitoare la modalitãţile de calcul al cantitãţilor atribuite şi este egalã cu echivalentul unei tone metrice de bioxid de carbon, calculatã pe baza potenţialului de încãlzire globalã, stabilitã prin Hotãrârea 2/CP.3 sau revizuitã ulterior conform art. 5 din Protocolul de la Kyoto;
(v) Nivel de bazã semnificã scenariul care reprezintã în mod plauzibil emisiile antropogene la surse ale gazelor cu efect de serã, care s-ar produce în absenţa activitãţilor proiectului, în conformitate cu toate reglementãrile, îndreptarele şi modalitãţile de calcul adoptate pe baza cadrului de reglementare al UNFCCC şi/sau Protocolului de la Kyoto;
(vi) Fonduri de carbon semnificã fonduri de custodie administrate de BIRD în principal pentru achiziţionarea de ER în scopul prevãzut de art. 6 sau 12 din Protocolul de la Kyoto şi repartizarea cu ţãrile gazdã a beneficiilor rezultate din aceasta;
(vii) Certificare sau certificat semnificã asigurarea datã în scris de cãtre o Terţã parte independentã, conform cãreia, într-o anumitã perioadã de timp, prin activitatea unui proiect s-au realizat reduceri verificate ale emisiilor antropogene de cãtre surse sau creşteri ale stocãrii antropogene prin structuri naturale absorbante ale Gazelor cu efect de serã;
(viii) COP semnificã Conferinţa pãrţilor la UNFCCC;
(ix) COP/MOP semnificã Conferinţa pãrţilor la UNFCCC care serveşte drept reuniune a pãrţilor la Protocolul de la Kyoto;
(x) Decizia 2/CP.3 semnificã Decizia a doua adoptatã la cea de-a treia sesiune COP privind "Probleme metodologice referitoare la Protocolul de la Kyoto";
(xi) Stabilire sau stabilit semnificã verificarea realizatã de cãtre Comitetul de supervizare a art. 6 sau de cãtre o Terţã parte independentã a unui proiect cu scopul dacã acesta şi reducerea emisiilor respective respectã prevederile art. 6 din Protocolul de la Kyoto şi ale tuturor îndreptarelor adoptate pe baza acestuia;
(xii) Data intrãrii în vigoare semnificã data la care prezentul acord intrã în vigoare conform prevederilor secţiunii 10.03 a acestui acord;
(xiii) Reducerea emisiilor sau ERs semnificã reducerea emisiilor şi creşterea eliminãrii antropogene prin capacitãţi naturale absorbante a Gazelor cu efect de serã generate de fiecare proiect suplimentar faţã de Nivelul de bazã aplicabil şi confirmate prin Certificare;
(xiv) Acord de achiziţionare a reducerilor de emisii semnificã un acord între Împuternicit şi Entitatea proiectului având drept scop achiziţia de reduceri de emisii rezultate, conform art. 6 din Protocolul de la Kyoto, pe baza activitãţilor proiectului în România;
(xv) Unitate de reducere a emisiilor sau ERU reprezintã unitatea emisã pe baza prevederilor corespunzãtoare din anexa deciziei COP privind modalitãţile de calcul al cantitãţilor atribuite şi este egalã cu echivalentul unei tone metrice de bioxid de carbon, calculatã pe baza potenţialului de încãlzire globalã, definitã prin Hotãrârea 2/CP.3 sau revizuitã ulterior în conformitate cu art. 5 din Protocolul de la Kyoto;
(xvi) Gaze cu efect de serã sau GHG (Greenhouse Gases) semnificã cele şase gaze prevãzute în anexa A la Protocolul de la Kyoto, şi anume: bioxid de carbon, metan, oxid de azot, hidrofluorocarburi, perfluorocarburi şi hexafluorurã de sulf;
(xvii) Comitetul Statului gazdã semnificã comitetul statului gazdã care face recomandãri Împuternicitului conform prevederilor art. VII din Instrumentul PCF;
(xviii) BIRD va avea semnificaţia prevãzutã în preambulul la prezentul acord;
(xix) Terţã parte independentã semnificã o entitate, precum o societate de audit de mediu, care acţioneazã independent de Împuternicit, România şi Entitatea proiectului;
(xx) Implementare în comun semnificã mecanismul stabilit prin art. 6 din Protocolul de la Kyoto pentru transferul şi achiziţia de ERU între ţãrile prevãzute în anexa nr. I la UNFCCC;
(xxi) Protocolul de la Kyoto va avea semnificaţia prevãzutã în preambulul la prezentul acord;
(xxii) Entitate legalã reprezintã a entitate, autorizatã de România sã participe, cu respectarea prevederilor art. 6 din Protocolul de la Kyoto, la realizarea proiectului şi în acţiunile care includ generarea, achiziţia şi transferul de unitãţi de reducere a emisiilor;
(xxiii) Scrisoare de aprobare este o scrisoare emisã de România în conformitate cu secţiunea 2.01 şi cu anexa la prezentul acord;
(xxiv) Gaj semnificã ipotecile, garanţiile, sarcinile, privilegiile şi prioritãţile de orice fel;
(xxv) Monitorizare semnificã activitãţile prin care Entitatea proiectului sau o altã persoanã colecteazã şi înregistreazã, conform termenilor prevãzuţi într-un Plan de monitorizare, datele de evaluare a reducerii privind emisiile de GHG sau creşterii eliminãrii antropogene a GHG prin structuri naturale absorbante, ca urmare a dezvoltãrii proiectului respectiv;
(xxvi) Plan de monitorizare reprezintã obligaţiile de monitorizare şi verificare a reducerilor de GHG realizate prin Proiect, în conformitate cu prevederile îndreptarelor, regulilor şi modalitãţilor de calcul adoptate în baza UNFCCC şi a Protocolului de la Kyoto;
(xxvii) Participanţi semnificã Participanţii la PCF şi toţi sau oricare dintre participanţii din sectorul privat sau cei din sectorul public care au încheiat un acord de participare conform prevederilor actului constitutiv al unui alt Fond de carbon;
(xxviii) Pãrţile sunt Statul gazdã şi Împuternicitul, referirea la fiecare dintre ele individual fãcându-se prin termenul parte;
(xxix) PCF sau Fondul Special de Carbon (Prototype Carbon Fund) va avea semnificaţia prevãzutã în preambulul la prezentul acord;
(xxx) Instrumentul PCF este actul juridic prin care se înfiinţeazã Fondul Special al Carbonului conform aprobãrii date de directorii executivi ai BIRD prin Hotãrârea nr. 99-1 din 20 iulie 1999, cu amendamentele ce îi pot fi aduse periodic;
(xxxi) Participanţi PCF semnificã toţi sau oricare dintre participanţii din sectorul privat sau din cel public, care au încheiat un acord de participare conform termenilor Instrumentului PCF, sau orice cesionar al acestuia, conform termenilor Instrumentului PCF;
(xxxii) Proiect semnificã orice proiect pentru care: (i) România a emis o Scrisoare de aprobare, şi (ii) Împuternicitul a încheiat un acord cu Entitatea proiectului având drept obiectiv obţinerea - pentru Participanţi - a reducerilor de emisii rezultate în urma activitãţilor Proiectului;
(xxxiii) Documentul de concepţie a Proiectului semnificã documentul unui anumit proiect cuprinzând toate informaţiile necesare unei Terţe pãrţi independente pentru a stabili dacã proiectul (i) a fost aprobat de pãrţile implicate în Proiect, (ii) va duce la realizarea unor reduceri de emisii suplimentare, (iii) are un Nivel de bazã corespunzãtor şi un Plan de monitorizare;
(xxxiv) Entitatea Proiectului semnificã un sponsor privat sau public al proiectului care va încheia cu Împuternicitul un acord de cumpãrare a reducerilor de emisii;
(xxxv) Unitate de eliminare sau RMU semnificã o unitate de reducere a emisiilor, generatã de creşterea eliminãrii antropogene prin capacitãţi naturale absorbante şi stabilitã conform prevederilor corespunzãtoare din anexa la decizia COP referitoare la modalitãţile de calcul al cantitãţilor atribuite, care este egalã cu echivalentul unei tone metrice de bioxid de carbon, calculatã pe baza potenţialului de încãlzire globalã, stabilitã prin Hotãrârea 2/CP.3 sau revizuitã ulterior conform art. 5 din Protocolul de la Kyoto;
(xxxvi) Data încetãrii valabilitãţii este 30 iunie 2013;
(xxxvii) Împuternicitul va avea semnificaţia prevãzutã în preambulul la prezentul acord;
(xxxviii) UNFCCC va avea semnificaţia prevãzutã în preambulul la prezentul acord;
(xxxix) UNCITRAL semnificã Comisia ONU pentru drept comercial internaţional;
(xl) Dolari SUA sau US$ este moneda oficialã a SUA;
(xli) Validare semnificã procesul prin care se stabileşte, dacã un Proiect respectã prevederile corespunzãtoare ale art. 6 din Protocolul de la Kyoto şi ale oricãrui îndreptar adoptat în baza acestuia; este realizatã pe baza Documentului de concepţie a Proiectului;
(xlii) Raport de validare semnificã raportul elaborat de o Terţã parte independentã în care sunt prezentate rezultatele validãrii;
(xliii) Verificare semnificã evaluarea independentã periodicã şi stabilirea ex-post, de cãtre o Terţã parte independentã, pentru perioada respectivã, a reducerii emisiilor antropogene de cãtre surse sau creşterea eliminãrii antropogene prin structuri naturale absorbante rezultate din activitatea Proiectului, conform art. 6; toate în conformitate cu îndreptarele, reglementãrile şi modalitãţile de calcul adoptate în baza cadrului de reglementare al UNFCCC şi/sau Protocolului de la Kyoto;
(xliv) Raport de verificare semnificã un raport elaborat de o Terţã parte independentã în urma unei verificãri, care prezintã constatãrile procesului de verificare şi consemneazã, printre altele, volumul real al reducerii emisiilor sau creşterii eliminãrii antropogene prin structuri naturale absorbante a Gazelor cu efect de serã; şi
(xlv) Politicile şi procedurile de grup ale Bãncii Mondiale semnificã politicile şi procedurile operaţionale ale instituţiei Grupului Bãncii Mondiale, pe baza cãrora se va efectua revizuirea Proiectului din punctul de vedere al mediului natural şi social şi care vor fi în vigoare la momentul unei astfel de revizuiri, precum şi politicile şi procedurile operaţionale ale BIRD din alte domenii.
Secţiunea 1.02. Interpretare. Titluri. Anexã
a) Interpretarea termenilor prezentului acord trebuie sã se facã în concordanţã cu UNFCCC, Protocolul de la Kyoto şi cu orice hotãrâri, îndreptare, modalitãţi de calcul şi proceduri adoptate în baza sus-menţionatelor documente, precum şi a Instrumentului PCF, care pot fi modificate sau completate periodic.
b) Toţi termenii definiţi în acest acord au semnificaţiile atribuite prin acord acestora, iar aceste semnificaţii se aplicã în mod egal formelor de singular, cât şi celor de plural ale termenilor respectivi. Trebuie considerat cã dupã termenii "includ", "include" şi "inclusiv" urmeazã "fãrã limitã", chiar dacã aceste cuvinte sau unele având un înţeles asemãnãtor nu apar efectiv. Termenii "scris", "scrişi" şi alţi termeni comparabili se referã la tipãrire, scriere la maşinã, litografiere sau alte mijloace de reproducere a cuvintelor într-o formã vizibilã, cu excepţia poştei electronice. Orice act juridic (instrument) sau lege definitã prin sau la care se face referire în prezentul acord semnificã un instrument juridic care poate fi periodic modificat sau completat şi, inclusiv, supus acceptãrii sau denunţãrii (în cazul instrumentelor) şi (în cazul legilor) succesiunii pentru legile comparative subsecvente şi include (în cazul instrumentelor) referinţele la toate anexele ataşate acestora. Referirile la o persoanã cuprind, în afara cazului în care contextul reclamã contrariul, şi succesorii sau cesionarii acesteia. Orice termen a cãrui definiţie în prezentul acord se face prin referire la vreun act juridic sau vreo lege are semnificaţia respectivã, indiferent dacã acel act juridic sau acea lege este sau nu în vigoare. Termenii "trebuie" şi "va" au aceeaşi forţã şi acelaşi efect. Termenii "despre aceasta", "alãturat", "în continuare" şi termeni comparabili acestora se referã la întregul act juridic în care sunt utilizaţi aceşti termeni şi nu la un anume articol, o anume secţiune sau altã subdiviziune a acesteia ori la documentele anexate respectivului act juridic. Referirile într-un instrument la "articol", "secţiune" sau altã diviziune ori alt document anexat sunt, cu excepţia cazului în care contextul reclamã contrariul, cele la un articol, secţiune sau subdiviziune ori un document anexat la un astfel de instrument. Referirea la unul dintre sexe este, în afara cazului în care contextul reclamã contrariul, o referire la ambele sexe, iar referirile la singular cuprind, în afara cazurilor în care contextul impune contrariul, şi pluralul, şi invers.
c) Titlurile articolelor şi secţiunilor au fost introduse pentru a facilita referirile la acestea şi nu vor fi luate în considerare în interpretarea prezentului acord.
d) Anexa la prezentul acord face parte integrantã din acesta.
e) Orice Scrisoare de aprobare emisã de România în conformitate cu prevederile prezentului acord va face parte integrantã din acord.

ART. II
Achiziţionarea reducerilor de emisii rezultate din activitãţile Proiectului

Secţiunea 2.01. Activitãţile Proiectului. Achiziţionarea de ER. Scrisori de aprobare
a) România va propune Împuternicitului, iar Împuternicitul va analiza, în vederea achiziţionãrii de reduceri de emisii, activitãţile proiectului capabile sã genereze reduceri ale emisiilor în sensul prevederilor art. 6 din Protocolul de la Kyoto, având drept obiectiv achiziţionarea de reduceri de emisii pentru Participanţii PCF sau participanţii la alte Fonduri de carbon.
b) În termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea propunerilor pentru o activitate a proiectului conform secţiunii 2.01 a), Împuternicitul fie va accepta activitatea proiectului pentru a fi dezvoltatã în continuare, fie o va respinge. Acceptarea de cãtre Împuternicit a activitãţii unui proiect pentru a fi dezvoltatã în continuare nu presupune nici un angajament cu privire la cumpãrarea de reduceri de emisii rezultate din activitatea proiectului.
c) Pentru acele activitãţi ale proiectului care sunt propuse Împuternicitului - conform secţiunii 2.01 a) de mai sus - şi care sunt considerate satisfãcãtoare de cãtre Împuternicit, România va emite, la solicitarea Împuternicitului, o Scrisoare de aprobare - a cãrei formã şi al cãrei conţinut sunt prezentate în anexa la prezentul acord - în termen de 30 (treizeci) de zile de la solicitarea în scris a unei asemenea scrisori de cãtre Împuternicit.
d) Pãrţile convin cã activitãţile proiectului ce urmeazã a fi propuse în baza secţiunii 2.01 a) de mai sus vor trebui sã întruneascã criteriile de selecţie a proiectelor PCF şi politicile şi procedurile operaţionale pertinente ale Grupului Bãncii Mondiale, în concordanţã cu prevederile secţiunii 3.4 a Instrumentelor PCF.
Secţiunea 2.02. Verificarea şi atestarea reducerilor de emisii
a) Reducerile de emisii de gaze cu efect de serã generate de fiecare proiect vor fi verificate conform unui Plan de monitorizare şi certificate periodic în condiţiile prevãzute în fiecare Acord de achiziţionare a reducerilor de emisii.
b) Dupã fiecare verificare, Împuternicitul va cere Terţei pãrţi independente care realizeazã verificarea sã întocmeascã un Raport de verificare care sã cuprindã, printre altele: (i) precizarea cantitãţii reducerii emisiilor de gaze cu efect de serã, verificate şi certificate, generate de proiect în perioada respectivã, şi (ii) alte aspecte ce pot fi prevãzute prin UNFCCC şi Protocolul de la Kyoto, inclusiv prin orice hotãrâri adoptate conform respectivelor acorduri.
c) În eventualitatea cã România este eligibilã, conform Protocolului de la Kyoto şi oricãror hotãrâri adoptate conform respectivului protocol, pentru verificarea plusului de reduceri de emisii generate prin proiectele aprobate de România, pãrţile la prezentul acord ar putea conveni sã renunţe la secţiunea 2.02 b) a acestui acord.
d) În cazul în care România, conform prevederilor cuprinse în UNFCCC sau/şi în Protocolul de la Kyoto şi deciziilor adoptate în cadrul acestor instrumente, este eligibilã sã transfere ERU, va genera şi va transfera dupã anul 2008 cantitatea de ERU echivalentã cantitãţii verificate de reduceri de emisii, obţinutã de fiecare proiect şi achiziţionatã de administrator, cãtre sau la ordinul Participanţilor prin intermediul registrelor naţionale. Va distribui ERU cãtre Participanţi pe baza instrucţiunilor date de administrator.
e) Pe perioada cuprinsã între data intrãrii în vigoare a prezentului acord şi cea a stabilirii registrului naţional de cãtre România, conform paragrafului 4 al art. 7 din Protocolul de la Kyoto şi prevederilor cuprinse în îndreptarul adoptat în baza acestuia, România este de acord sã pãstreze în rezervã, ca garanţie pentru livrarea acestor ER, o cantitate de AAU echivalentã cu cantitatea de ER generate de proiecte, achiziţionate de Împuternicit şi verificate de o Terţã parte independentã.
f) Imediat dupã înfiinţarea în România a unui registru naţional conform paragrafului 4 al art. 7 din Protocolul de la Kyoto şi prevederilor îndreptarului adoptat pe baza acestuia şi pânã la începutul anului 2008, aceasta va genera şi va transfera cantitatea de AAU echivalentã cu cantitatea de ER verificatã, generatã de fiecare proiect, achiziţionatã de Împuternicit la ordinul sãu sau la cel al Participanţilor PCF cãtre Participanţii la alte Fonduri de carbon, prin intermediul registrelor naţionale sau/şi în conturile acestora. Ea va repartiza AAU Participanţilor conform instrucţiunilor Împuternicitului.
g) În eventualitatea în care România nu va putea genera şi transfera ERU în unul dintre anii cuprinşi între 2008 şi 2012, ea este de acord sã pãstreze în rezervã o cantitate de AAU echivalentã cu cantitatea de ER verificatã, generatã de proiecte, achiziţionatã de Împuternicit, şi sã transforme aceastã cantitate de AAU în ERU pe care sã o transfere Participanţilor sau la ordinul acestora cãtre Participanţii la alte Fonduri de carbon, dupã ce situaţia care a fãcut ca România sã nu poatã genera şi transfera ERU a încetat sã mai existe.
h) Pânã la adoptarea deciziilor în cadrul de reglementare general al UNFCCC şi/sau Protocolului de la Kyoto cu privire la RMU, în sensul prezentului acord, RMU vor fi incluse în orice referire la AAU şi ERU.
i) România va acorda asistenţa necesarã pentru verificarea, certificarea emiterii şi transferului de ER într-o cantitate echivalentã cu cantitatea verificatã de ER generate prin proiecte şi achiziţionate de Împuternicit.
j) Costurile verificãrii şi certificãrii vor fi suportate de Împuternicit, cu excepţia cazului secţiunii 2.02 c), şi vor fi recuperate prin preţul de achiziţie ce urmeazã a fi plãtit în baza fiecãrui Acord de achiziţie a reducerilor de emisii.

ART. III
Declaraţii şi garanţii

Secţiunea 3.01. Declaraţii şi garanţii ale Împuternicitului
Împuternicitul declarã şi garanteazã cã, la data prezentului acord:
a) dispune de toate prerogativele legale şi deplina autoritate pentru încheierea prezentului acord şi realizãrii termenilor, condiţiilor şi prevederilor sale. Prezentul acord constituie o obligaţie legalã fermã care angajeazã Împuternicitul şi se aplicã conform termenilor prevãzuţi în cuprinsul sãu. Nu existã acţiuni, procese sau proceduri care sã fie introduse sau, dupã ştiinţa Împuternicitului, ameninţã sã fie introduse împotriva Împuternicitului ori care sã afecteze Împuternicitul la vreo instanţã judiciarã sau la vreun organ administrativ ori tribunal de arbitraj, care s-ar putea repercuta negativ din punct de vedere material asupra capacitãţii Împuternicitului de a respecta şi a se achita de obligaţiile ce-i revin în baza acestui acord. Încheierea, prezentarea şi realizarea acestui acord de cãtre Împuternicit nu vor contraveni nici unei prevederi şi nu vor încãlca vreun alt acord, tratat sau act juridic la care este parte ori pe care trebuie sã-l respecte sau de care el ori proprietãţile sale sã fie legate;
b) îşi va îndeplini toate obligaţiile ce-i revin în baza acordurilor de achiziţionare a reducerilor de emisii încheiate pentru proiectele derulate în România, inclusiv, dar fãrã a se limita la efectuarea la timp a plãţilor conform acordurilor de achiziţionare a reducerilor de emisii;
c) va pregãti şi va dezvolta în România numai proiectele prezentate de România în conformitate cu prevederile secţiunii 2.01;
d) va încheia un Acord de achiziţionare a reducerilor de emisii numai pentru proiectele pentru care România a emis o Scrisoare de aprobare, conform prevederilor secţiunii 2.01.
Secţiunea 3.02. Declaraţiile şi garanţiile României
România declarã şi garanteazã la data prezentului acord cã:
a) nu existã procese sau proceduri care sã fie introduse ori, dupã ştiinţa României, ameninţã sã fie introduse împotriva României sau care sã afecteze România la vreo instanţã judiciarã ori la vreun organ administrativ sau tribunal de arbitraj, care s-ar putea repercuta negativ din punct de vedere material asupra capacitãţii României de a respecta şi a se achita de obligaţiile ce-i revin în baza acestui acord. Aplicarea şi realizarea acestui acord de cãtre România nu vor contraveni nici unei prevederi şi nu vor încãlca vreun alt acord, tratat sau act juridic la care este parte sau pe care trebuie sã-l respecte ori de care ea sau proprietãţile sale sunt legate;
b) este conform cu obligaţiile ce îi revin prin UNFCCC, Protocolul de la Kyoto şi orice alte hotãrâri adoptate în baza acestor instrumente.

ART. IV
Obligaţii ale României

Secţiunea 4.01. Obligaţii legate de fiecare proiect
România convine prin prezentul acord ca, pentru fiecare proiect:
a) sã acorde toate avizele necesare conform legislaţiei naţionale pentru ca Entitatea proiectului sã poatã asigura realizarea acestuia şi sã nu împiedice în mod intenţionat desfãşurarea şi realizarea proiectului;
b) sã coopereze pe deplin cu Împuternicitul, Participanţii PCF, orice Terţã parte independentã şi Comitetul de supervizare a art. 6, dupã cum va fi nevoie, pentru a asigura verificarea şi certificarea corespunzãtoare a reducerilor emisiilor de gaze cu efect de serã în conformitate cu UNFCCC, Protocolul de la Kyoto, precum şi cu orice alte hotãrâri adoptate pe baza acestor acorduri, şi sã transfere sau sã autorizeze transferul cãtre Împuternicit ori, la ordinul acestuia, cãtre Participanţi al ER astfel certificate;
c) sã nu elibereze sau sã nu transfere ori sã nu autorizeze eliberarea sau transferul cãtre o altã parte sau sã nu gajeze în vreun fel reducerile de emisii generate de proiect şi vândute, transferate şi predate Împuternicitului pe baza Acordului de achiziţionare a reducerilor de emisii cu entitatea proiectului;
d) în urma unei notificãri din partea Împuternicitului, sã acorde oricãrei persoane care efectueazã validarea, oricãrui verificator şi certificator, oricãrui membru al personalului sau unui alt reprezentant autorizat al Împuternicitului, precum şi oricãror reprezentanţi acreditaţi ai Participanţilor PCF acces pe teritoriul sãu în scopurile prevãzute prin prezentul acord, în concordanţã cu legislaţia naţionalã a României.
Secţiunea 4.02. Respectarea prevederilor UNFCCC şi ale Protocolului de la Kyoto
România va continua sã respecte prevederile UNFCCC şi ale Protocolului de la Kyoto. În acest sens, România este de acord:
a) sã îşi respecte în continuare obligaţiile ce-i revin pe baza UNFCCC şi a Protocolului de la Kyoto, precum şi a oricãrei hotãrâri adoptate în baza acestor acorduri;
b) sã asigure cã, pe durata specificatã în Scrisoarea de aprobare, nu va fi împiedicatã, prin actele sau omisiunile sale, sã transfere cantitatea convenitã de unitãţi de reducere a emisiilor generate de proiect;
c) sã asigure cã, pânã ce ER generate de proiect vor fi livrate Participanţilor PCF sau Participanţilor la alte Fonduri de carbon, nu va împiedica prin propriile acte sau omisiuni Entitatea proiectului de a verifica reducerile de emisii generale de proiecte;
d) sã aducã la cunoştinţã Secretariatului UNFCCC, nu mai târziu de momentul intrãrii în vigoare a Protocolului de la Kyoto: (i) punctul focal desemnat pentru aprobarea proiectelor în baza paragrafului 1 lit. a) a art. 6 din Protocolul de la Kyoto; şi (ii) îndreptarul şi procedurile naţionale pentru aprobarea proiectelor conform art. 6 din Protocolul de la Kyoto, inclusiv analiza observaţiilor grupurilor interesate, precum şi monitorizarea şi verificarea.

ART. V
Obligaţiile Împuternicitului

Secţiunea 5.01. Obligaţiile Împuternicitului
Împuternicitul convine prin prezenta:
a) sã colaboreze cu România şi fiecare Terţã parte independentã pentru a asigura o verificare şi certificare corespunzãtoare şi transferul reducerilor de emisii în conformitate cu UNFCCC, Protocolul de la Kyoto şi orice alte decizii adoptate în baza acestor acorduri;
b) sã aducã la cunoştinţã României orice acorduri pe care Împuternicitul le-a încheiat cu Entitatea proiectului în scopul obţinerii, pentru Participanţii PCF, de reduceri de emisii rezultate în urma fiecãrui proiect;
c) sã caute sã asigure satisfacerea de cãtre fiecare Terţã parte independentã care realizeazã verificarea şi certificarea în sensul prezentului acord a tuturor obligaţiilor privind informaţiile prevãzute prin Protocolul de la Kyoto şi oricare dintre hotãrârile adoptate în baza acestuia; în mod deosebit sã solicite Terţei pãrţi independente sã informeze România asupra oricãror cantitãţi de ER rezultate şi verificate în cadrul fiecãrui proiect; şi
d) sã îşi îndeplineascã obligaţiile prevãzute prin prezentul acord.

ART. VI
Situaţii de nerespectare din partea României. Remedii

Secţiunea 6.01. Situaţii de nerespectare
Fiecare dintre urmãtoarele situaţii constituie o nerespectare din partea României:
a) retragerea sau prezentarea unei notificãri scrise de retragere a României din UNFCCC sau din Protocolul de la Kyoto ori excluderea României din anexa nr. I la UNFCCC sau din anexa B la Protocolul de la Kyoto;
b) încãlcarea oricãrei declaraţii, garanţii sau convenţii a României, prevãzute prin acest acord.
Secţiunea 6.02. Notificare şi rezolvare
a) La apariţia oricãreia dintre situaţiile de nerespectare prevãzute în secţiunea 6.01, Împuternicitul va transmite României o notificare cu precizarea situaţiei sau a împrejurãrilor survenite care constituie cauza notificãrii.
b) În afara împrejurãrilor sau situaţiilor prevãzute în secţiunea 6.01 a) (pentru care nu se prevede un timp de soluţionare), România va avea la dispoziţie 30 (treizeci) de zile de la data notificãrii pentru a rezolva nerespectãrile notificate, dacã Pãrţile nu convin de comun acord sã prelungeascã perioada de rezolvare a nerespectãrii. În cazul în care România nu va putea demonstra într-un mod satisfãcãtor Împuternicitului cã toate nerespectãrile au fost rezolvate în cele 30 (treizeci) de zile sau în intervalul de timp convenit de comun acord, Împuternicitul va fi îndreptãţit sã solicite remediile prevãzute în secţiunea 6.03.
Secţiunea 6.03. Remedii
În urma apariţiei unei situaţii de nerespectare prevãzute în secţiunea 6.01 şi nerezolvãrii acestei situaţii de cãtre România conform prevederilor secţiunii 6.02, Împuternicitul poate opta pentru denunţarea prezentului acord, iar aceasta se va realiza prin intermediul unei notificãri scrise adresate României.

ART. VII
Situaţii de nerespectare din partea Împuternicitului.
Remedii

Secţiunea 7.01. Situaţii de nerespectare din partea Împuternicitului
Încãlcarea oricãrei declaraţii, garanţii sau convenţii de cãtre Împuternicit, prevãzute prin prezentul acord, va constitui o situaţie de nerespectare din partea Împuternicitului.
Secţiunea 7.02. Notificare şi rezolvare
a) La apariţia oricãreia dintre situaţiile de nerespectare prevãzute în secţiunea 7.01, România va transmite Împuternicitului o notificare cu precizarea situaţiei sau a împrejurãrilor survenite care constituie cauza notificãrii.
b) Împuternicitul va avea la dispoziţie 30 (treizeci) de zile de la data notificãrii pentru a rezolva nerespectarea, dacã Pãrţile nu convin de comun acord sã prelungeascã perioada de rezolvare a nerespectãrii. În cazul în care Împuternicitul nu va putea demonstra într-un mod satisfãcãtor României cã toate nerespectãrile au fost rezolvate în cele 30 (treizeci) de zile sau în intervalul de timp convenit de comun acord, România va fi îndreptãţitã sã solicite remediile prevãzute în secţiunea 7.03.
Secţiunea 7.03. Remedii
În urma apariţiei unei situaţii de nerespectare prevãzute în secţiunea 7.01 şi nerezolvãrii acestei situaţii de cãtre Împuternicit conform prevederilor secţiunii 7.02, România poate denunţa prezentul acord prin intermediul unei notificãri scrise adresate Împuternicitului.

ART. VIII
Colaborarea şi informarea

Secţiunea 8.01. Colaborarea şi informarea
România şi Împuternicitul trebuie sã colaboreze deplin în vederea realizãrii obiectivelor prezentului acord. În acest scop, România şi Împuternicitul:
a) trebuie sã realizeze periodic, la solicitarea oricãreia dintre pãrţi, un schimb de observaţii asupra evoluţiei fiecãrui proiect, obiectivului prezentului acord şi obligaţiilor ce revin fiecãrei pãrţi la acest acord şi sã punã la dispoziţie celeilalte pãrţi toate aceste informaţii solicitate în mod rezonabil; şi
b) trebuie sã se informeze reciproc cu promptitudine asupra oricãrei situaţii intervenite sau care ameninţã sã intervinã, în problemele la care se face referire în paragraful a) de mai sus.
Secţiunea 8.02. Tratamentul aplicat informaţiilor şi comunicarea acestora
a) Fiecare parte la prezentul acord poate comunica sau divulga unor terţe pãrţi informaţii care nu constituie obiectul drepturilor de proprietate referitoare la prezentul acord şi orice proiect sau activitate a unui proiect realizatã în cadrul acestui acord, precum şi orice informaţie necesarã în sensul prevederilor UNFCCC şi ale Protocolului de la Kyoto, precum şi al oricãreia dintre hotãrârile adoptate pe baza acestor acorduri.
b) Împuternicitul şi cei care lucreazã pe bazã de contract pentru acesta trebuie sã aibã acces la şi pot asigura Participanţilor, Terţei pãrţi independente numite şi Comitetului din Statul gazdã acces la detaliile fiecãrui proiect, pe mãsura elaborãrii acestuia, şi la orice informaţie necesarã verificãrii ER generate de proiecte, în sensul prevederilor UNFCCC şi ale Protocolului de la Kyoto, ale oricãror decizii adoptate pe baza acestor acorduri.

ART. IX
Prevederi diverse

Secţiunea 9.01. Aplicare
Drepturile şi obligaţiile ce revin României şi Împuternicitului prin prezentul acord vor fi valabile şi trebuie sã se aplice în conformitate cu termenii acestora, chiar dacã legea oricãrui stat sau a subdiviziunii politice a acestuia prevede contrariul. Nici România, nici Împuternicitul nu trebuie sã fie îndreptãţiţi la introducerea unei acţiuni decurgând din sau având legãturã cu prezentul acord pentru a pretinde cã vreo prevedere a acestui acord nu are valabilitate sau nu se aplicã datoritã vreunei prevederi din Statutul Împuternicitului sau Instrumentul PCF.
Secţiunea 9.02. Neexercitarea drepturilor
Nici o amânare în exercitarea sau neexercitarea vreunui drept, vreunei prerogative sau vreunui remediu ce revine oricãrei pãrţi prin prezentul acord nu va trebui sã afecteze un astfel de drept, o astfel de prerogativã sau un astfel de remediu şi nici sã constituie un motiv de renunţare la acesta. Nici o acţiune a unei astfel de pãrţi, referitoare la orice nerespectare sau orice recunoaştere a nerespectãrii de cãtre aceasta, nu va afecta sau vãtãma vreun drept, vreo prerogativã ori vreun remediu al (a) unei astfel de pãrţi pentru o altã nerespectare sau una ulterioarã.
Secţiunea 9.03. Arbitrajul
a) Ambele pãrţi trebuie sã încerce soluţionarea oricãrui diferend determinat de interpretarea sau aplicarea acestui acord şi în legãturã cu transferul de AAU şi ERU cu sprijinul Secretariatului UNFCCC.
b) În eventualitatea nesoluţionãrii diferendului în conformitate cu secţiunea 9.03 a), acesta trebuie supus arbitrajului în conformitate cu regulile de arbitraj UNCITRAL în vigoare. Arbitrii vor fi în numãr de 3, numiţi de secretarul general al Curţii Permanente de Arbitraj de la Haga. Procedura de arbitraj se va desfãşura în limba englezã.
Secţiunea 9.04. Amendamente aduse acordului
În afara cazului în care se prevede contrariul, acest Acord nu va putea fi modificat şi completat decât pe baza unui acord scris încheiat între Împuternicit şi România.
Secţiunea 9.05. Capacitatea BIRD. Privilegii şi imunitãţi
a) România este de acord sã urmãreascã doar activele PCF şi ale oricãrui alt fond de carbon administrat de BIRD cãruia BIRD i-a cesionat drepturile ce-i revin prin prezentul acord, conform secţiunii 10.06, pentru executarea oricãror obligaţii, datorii sau creanţe decurgând ori având legãturã cu acest acord sau oricare proiect, întrucât nici Împuternicitul, nici BIRD, nici vreuna dintre entitãţile afiliate acestuia, Participanţii sau alţi beneficiari ai PCF (sau ai oricãrui alt fond de carbon, dupã cum va fi cazul), nici vreunul dintre membrii cu funcţii de rãspundere ai acestora, directori, funcţionari, parteneri, membri sau acţionari nu îşi asumã ori nu va fi ţinut rãspunzãtor personal pentru vreo obligaţie, datorie sau creanţã asumatã sau decurgând din acest acord, în numele PCF sau al oricãrui alt fond de carbon administrat de BIRD cãruia BIRD i-a cesionat drepturile ce-i revin prin prezentul acord.
b) În eventualitatea desfiinţãrii PCF înainte de 30 iunie 2012, Împuternicitul va încheia activitãţile fondului, conform secţiunii 15.2 a Instrumentului PCF, inclusiv achitarea sau asigurarea corespunzãtoare a achitãrii tuturor obligaţiilor fondului.
c) Nici o formulare din cuprinsul prezentului acord nu trebuie consideratã a reprezenta o renunţare la vreunul dintre privilegiile şi imunitãţile României, Împuternicitului, sau - acolo unde este cazul - Participanţilor sau persoanelor cu funcţii de rãspundere, salariaţilor, reprezentanţilor ori agenţilor acestora, în conformitate cu statutul BIRD sau orice lege aplicabilã. Toate aceste privilegii şi imunitãţi sunt rezervate în mod expres.
Secţiunea 9.06. Notificãrile
Orice notificare, comunicare, solicitare sau corespondenţã cerutã ori permisã conform prezentului acord se va face în scris în limba englezã (ceea ce înseamnã cã orice astfel de comunicare într-o altã limbã decât engleza va avea valabilitate şi efect) şi va fi predatã personal sau prin curier, poştã sau fax la adresa şi numerele indicate mai jos.
Pentru România:
Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului
Bd. Libertãţii nr. 12, sectorul 5, Bucureşti, România
Telex:
Fax: +40-21-312 42 27
Pentru Împuternicit:
Prototype Carbon Fund
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America
Adresa telegraficã: INTBAFRAD
Washington, D.C.
Telex: 248423 (MCI) sau 64145 (MCI)
Fax: (202) 477-6391
Secţiunea 9.07. Acţiune în numele României sau al Împuternicitului
a) În sensul secţiunii 9.08, prin prezenta se desemneazã Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului din România ca reprezentant al României, iar vicepreşedintele BIRD pentru dezvoltare durabilã din punct de vedere ecologic şi social, ca reprezentant al Împuternicitului.
b) Orice acţiune necesarã sau care poate fi întreprinsã, precum şi orice documente necesare ori care se pot încheia în temeiul acestui acord în numele României (sau al Împuternicitului) poate fi întreprinsã sau pot fi încheiate de cãtre reprezentantul României (sau al Împuternicitului) desemnat în acest acord în sensul prevederilor prezentei secţiuni sau de orice persoanã autorizatã în acest sens în scris de acest reprezentant.
c) Reprezentantul Statului gazdã va emite Scrisoarea de aprobare în concordanţã cu secţiunea 2.01 c) a prezentului acord şi va autoriza entitãţile legale sã participe la proiecte conform art. 6 din Protocolul de la Kyoto şi în acţiunile care includ generarea şi achiziţia de unitãţi de reducere a emisiilor.
Secţiunea 9.08. Dovada autoritãţii
Pãrţile trebuie sã furnizeze reciproc dovezi suficiente ale autoritãţii persoanei sau persoanelor care vor întreprinde, în numele lor, acţiuni sau care vor încheia documente necesare ori care pot fi întreprinse sau încheiate de Pãrţile respective în cadrul acestui acord, precum şi specimenul de semnãturã autentificatã al fiecãrei asemenea persoane.

ART. X
Data intrãrii în vigoare. Perioada de valabilitate.
Încetarea

Secţiunea 10.01. Condiţii premergãtoare intrãrii în vigoare a prezentului acord
Prezentul acord va intra în vigoare la data prezentãrii unor dovezi satisfãcãtoare Împuternicitului, care sã demonstreze cã acest acord a fost în mod corespunzãtor ratificat de cãtre România şi cã, în urma ratificãrii de cãtre România şi a semnãrii sale de cãtre Împuternicit, acest acord va produce efecte juridice, valabile, obligatorii pentru fiecare dintre Pãrţile acordului.
Secţiunea 10.02. Avize juridice sau certificate
În cadrul dovezilor furnizate conform secţiunii 10.01, Împuternicitului i se va furniza un aviz care sã îl satisfacã din partea unui consilier juridic acceptat de Împuternicit sau, în cazul în care Împuternicitul va solicita, un certificat care sã îl satisfacã din partea unei oficialitãţi competente a României, care sã demonstreze cã prezentul acord a fost corespunzãtor ratificat de cãtre Statul gazdã şi produce efecte juridice, valabile, obligatorii pentru România, în conformitate cu prevederile sale.
Secţiunea 10.03. Intrarea în vigoare. Perioada de valabilitate
Prezentul acord va intra în vigoare la data la care Împuternicitul va face cunoscutã României acceptarea dovezii prevãzute în secţiunea 10.02 şi, în afara cazului în care va înceta înainte de termen conform prevederilor sale, va rãmâne în vigoare pânã la data încetãrii valabilitãţii sale.
Secţiunea 10.04. Neintrarea în vigoare
În cazul în care prezentul acord nu intrã în vigoare în termen de 180 (una sutã optzeci) de zile de la data semnãrii, acest acord şi toate obligaţiile ce revin Pãrţilor prin acesta se vor stinge, în afara cazului în care Împuternicitul, analizând motivele întârzierii, stabileşte unilateral o nouã datã, în sensul prezentei secţiuni. O astfel de datã ulterioarã va fi imediat comunicatã de Împuternicit României.
Secţiunea 10.05. Aplicarea unor prevederi ulterior încetãrii
Dacã una dintre pãrţi hotãrãşte sã-şi exercite drepturile prevãzute în secţiunea 6.03 sau 7.03, prevederile secţiunilor 8.02 şi 9.05 se vor aplica şi dupã ce acest acord va înceta.
Secţiunea 10.06. Cesiunea
a) România nu poate ceda, delega sau revoca drepturile ori obligaţiile ce îi revin prin acest acord nici unei pãrţi fãrã acceptul scris obţinut în prealabil din partea Împuternicitului, accept care nu va fi refuzat în mod nejustificat. În absenţa acestui accept, orice pretins transfer va fi considerat nul şi fãrã efect.
b) În legãturã cu orice Acord de achiziţionare a reducerilor de emisii încheiat de BIRD în numele Fondului Special de Carbon, BIRD va încheia un astfel de acord nu în nume propriu, ci ca Împuternicit al Fondului Special de Carbon. Ambele Pãrţi recunosc cã BIRD poate conveni sã acţioneze ca Împuternicit şi al altor fonduri de carbon. În acest caz, BIRD va cesiona drepturile ce-i revin în baza prezentului acord în nume propriu cãtre BIRD, în calitate de Împuternicit al unor alte asemenea fonduri. În acest caz, BIRD poate încheia şi acorduri de achiziţionare a reducerilor de emisii în calitate de Împuternicit al unor alte asemenea fonduri.
c) În afara cazului prevãzut în secţiunea 10.06 b), Împuternicitul nu îşi poate cesiona obligaţiile ce-i revin prin prezentul acord unei alte pãrţi fãrã consimţãmântul scris obţinut în prealabil din partea României, consimţãmânt care nu va fi refuzat în mod nerezonabil. Împuternicitul poate oricând cesiona toate sau o parte din drepturile ce-i revin prin acest acord uneia sau mai multor pãrţi, caz în care România va continua sã îşi îndeplineascã obligaţiile ce-i revin prin acest acord în beneficiul cesionarului sau cesionarilor, înţelegându-se cã orice referire la Împuternicit sau la PCF ori la Participanţii din cadrul prezentului acord va fi, în urma unei astfel de cesiuni, o referire la acest cesionar sau aceşti cesionari. O astfel de cesiune va fi imediat anunţatã de Împuternicit României.
Prezentul acord a fost semnat în douã exemplare originale, în limba englezã.
Drept care subsemnaţii, pe deplin autorizaţi, am semnat prezentul acord.

[ROMÂNIA] Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,
ca Împuternicit al Fondului Special de Carbon
Prin Petru Lificiu,
ministrul apelor şi protecţiei mediului
Prin Andrew Vorkink,
director,
Unitatea Europa Centralã şi de Sud
Regiunea Europa şi Asia Centralã

ANEXĂ

MODELUL SCRISORII DE APROBARE

Cãtre: [ ] Carbon Fund
The World Bank
1818 H Street NW
Washington DC 20433
U.S.A.

[loc, datã*1)]
Stimate_________________*2),

Ref.: [ ] Carbon Fund, [titlul proiectului propus*3)]

1. Doresc sã mã refer la solicitarea [Entitãţii proiectului*4)] ca sus-menţionatul proiect sã fie luat în considerare pentru finanţare din Fondul de Carbon ................ înfiinţat de Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD). Doresc, de asemenea, sã mã refer la Acordul-cadru dintre România şi BIRD în nume propriu şi ca Împuternicit al Fondului Special de Carbon din [data].
2. România apreciazã cã PCF are ca obiectiv furnizarea de resurse proiectelor care vor genera reduceri ale emisiilor de gaze cu efect de serã şi este de aşteptat ca, la timpul potrivit, aceste reduceri sã devinã eligibile pentru înregistrare în sensul art. 6 din Protocolul de la Kyoto la Convenţia ONU asupra schimbãrilor climatice (UN Convention on Climate Change - UNFCCC) conform termenilor UNFCCC. De asemenea, România apreciazã cã PCF este conceput sã furnizeze resurse pentru proiectele generatoare de reduceri de emisii atestate independent, anterior începutului perioadei de angajament stabilite prin art. 3 din Protocolul de la Kyoto.
3. Ca reprezentant autorizat al României, confirm prin prezenta cã România este de acord cu dezvoltarea în continuare a [titlul proiectului*5)] şi aprobã acest proiect în sensul prevederilor art. 6 din Protocolul de la Kyoto. România considerã cã proiectul va ajuta la realizarea unei dezvoltãri durabile şi autorizeazã Împuternicitul (şi Participanţii PCF, dacã este cazul) şi [Entitatea proiectului] sã ia parte, sub responsabilitatea sa, la acţiuni care duc la generarea, transferul sau achiziţionarea de reduceri de emisii rezultate din acest proiect, fiind de acord sã întreprindã mãsurile necesare prevãzute în acest sens prin UNFCCC şi Protocolul de la Kyoto.
4. Ca reprezentant autorizat al României mai confirm urmãtoarele:
a) prin aceastã susţinere şi aprobare România se angajeazã sã acorde asistenţa necesarã în sensul prevederilor UNFCCC, cum ar fi verificarea şi atestarea reducerii emisiilor de gaze cu efect de serã rezultate prin acest proiect, în sensul art. 6 din Protocolul de la Kyoto, în conformitate cu UNFCCC, Protocolul de la Kyoto şi hotãrârile adoptate pe baza acestor acorduri;
b) reducerile de emisii care vor fi generate prin [titlul proiectului] nu au fost vândute, cedate sau transferate vreunei pãrţi [în afara celei la care se face referire în paragraful b) al acestei secţiuni], nici nu sunt grevate de vreun gaj;
c) România va emite şi va transfera o cantitate de ................ unitãţi de cantitate atribuitã şi/sau unitãţi de reducere a emisiilor generate prin acest proiect conform acordului-cadru;
d) România va ţine în rezervã pentru transfer o cantitate de ........... unitãţi din cantitatea atribuitã, generate prin acest proiect conform acordului-cadru;
e) România a comunicat Secretariatului UNFCCC şi Comitetului de supervizare a art. 6 intenţia sa de a transfera din cantitatea atribuitã o cantitate reprezentând echivalentul a ........... .
5. România prezintã urmãtoarele asigurãri:
a) [Entitatea proiectului] nu va întâmpina întârzieri nejustificate în obţinerea acceptului sau aprobãrilor necesare pentru [titlul proiectului], datoritã amestecului ilegal al vreunei autoritãţi din administraţia publicã;
b) nu va avea loc nici o expropriere a bunurilor [Entitãţii proiectului] incluse în proiect, în perioada în care acordul ce urmeazã a fi încheiat între Împuternicit şi [Entitatea proiectului] pentru vânzarea şi predarea reducerilor de emisii va fi în vigoare.
6. Având în vedere interesul manifestat de Secretariatul UNFCCC în aceastã problemã, îi voi transmite o copie a acestei scrisori.
7. Aceastã scrisoare de aprobare este redactatã în ........ exemplare originale în limba englezã.

Cu stimã,
________________*6)

[Numele semnatarului*7)]
[Titulatura*8)]

---------
*1) De completat.
*2) De completat.
*3) De introdus titlul proiectului.
*4) De introdus denumirea entitãţii proiectului.
*5) De introdus titlul proiectului.
*6) Semnãtura reprezentantului autorizat al ţãrii gazdã.
*7) De introdus numele reprezentantului autorizat al ţãrii gazdã.
*8) De introdus titulatura reprezentantului autorizat al ţãrii gazdã.

-----------------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016