Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   TRATAT din 4 iulie 2003  privind relatiile prietenesti si de cooperare dintre Romania si Federatia Rusa    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

TRATAT din 4 iulie 2003 privind relatiile prietenesti si de cooperare dintre Romania si Federatia Rusa

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 4 martie 2004
România şi Federaţia Rusã, denumite în continuare pãrţi contractante,
convinse de necesitatea realizãrii unei politici active, orientatã spre viitor, de prietenie şi colaborare fructuoasã între România şi Federaţia Rusã, bazatã pe egalitate, parteneriat, încredere şi avantaj reciproc în toate domeniile,
confirmându-şi adeziunea faţã de obiectivele şi principiile înscrise în Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite, Actul Final de la Helsinki, Carta de la Paris pentru o Nouã Europã şi în celelalte documente ale Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, precum şi în cele ale Consiliului Europei,
subliniind însemnãtatea schimbãrilor istorice profunde care au loc în Europa şi conştiente de importanţa contribuţiei fiecãrei pãrţi contractante la menţinerea pãcii pe continentul european,
dorind sã contribuie, pe toate cãile, la opera de edificare a unei Europe noi, unitã prin valorile comune ale democraţiei, libertãţii şi statului de drept, precum şi la consolidarea structurilor de securitate şi cooperare pe continent,
convinse cã primatul dreptului internaţional în relaţiile dintre state şi respectarea drepturilor şi libertãţilor fundamentale ale omului constituie o condiţie esenţialã pentru edificarea noii Europe,
ţinând seama de schimbãrile profunde care au loc în sistemele politice şi economice din România şi Federaţia Rusã, precum şi în mecanismul colaborãrii bilaterale, care deschid noi posibilitãţi pentru extinderea legãturilor şi a conlucrãrii reciproce,
având în vedere potenţialul celor douã state şi posibilitãţile lor pentru dezvoltarea colaborãrii bilaterale reciproc avantajoase,
au convenit asupra celor ce urmeazã:

ART. 1
Pãrţile contractante dezvoltã relaţii de prietenie, cooperare, înţelegere şi respect reciproc, conducându-se în relaţiile reciproce dupã principiile Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite, Actului Final de la Helsinki şi ale altor documente ale Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, precum şi dupã normele general recunoscute ale dreptului internaţional.
Pãrţile contractante soluţioneazã pe calea negocierilor, în conformitate cu principiile şi normele dreptului internaţional, toate problemele din relaţiile lor bilaterale.
Ele reafirmã dreptul inalienabil al popoarelor de a-şi hotârî, în mod liber şi fãrã amestec din afarã, statutul politic, de a-şi alege mijloacele de asigurare a propriei securitãţi şi de a-şi asigura dezvoltarea economicã, socialã şi culturalã.
ART. 2
Pãrţile contractante reafirmã inadmisibilitatea folosirii forţei sau ameninţãrii cu forţa împotriva integritãţii teritoriale sau a independenţei politice a oricãrui stat sau în orice alt mod incompatibil cu scopurile şi principiile Organizaţiei Naţiunilor Unite, precum şi necesitatea soluţionãrii tuturor problemelor internaţionale prin mijloace paşnice.
În cazul apariţiei unor diferende sau a unor situaţii care pot ameninţa sau ameninţã pacea ori securitatea internaţionalã sau aduc atingere securitãţii uneia ori ambelor pãrţi contractante, ele procedeazã la schimburi de pãreri în scopul gãsirii unor mijloace adecvate de reglementare paşnicã a diferendelor sau a situaţiilor ivite, în conformitate cu Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi cu documentele Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa.
Dacã una dintre pãrţile contractante va face obiectul unui act de agresiune armatã sau se va gãsi în pericol de agresiune din partea unui stat terţ ori a unor state terţe, aceasta poate sã cearã celeilalte pãrţi contractante sã aibã loc consultãri în aceastã problemã, pentru a favoriza soluţionarea conflictului conform Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite şi documentelor Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa.
ART. 3
Pãrţile contractante recunosc caracterul atotcuprinzãtor şi indivizibilitatea securitãţii şi legãtura indisolubilã dintre securitatea fiecãreia şi securitatea tuturor statelor participante la Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa şi reafirmã dreptul inerent al fiecãreia de a fi liberã sã îşi aleagã sau sã îşi schimbe aranjamentele de securitate, inclusiv tratatele de alianţã, pe mãsura evoluţiilor lor. Ele nu îşi vor întãri securitatea pe seama securitãţii altor state.
Ele sprijinã activ dezvoltarea procesului de întãrire a securitãţii şi colaborãrii în Europa, pe baza prevederilor Actului Final de la Helsinki, a Cartei de la Paris pentru o Nouã Europã, a Cartei pentru Securitate Europeanã şi a celorlalte documente ale Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa.
Pãrţile contractante favorizeazã procesul de integrare europeanã şi colaboreazã în special în vederea creãrii unui spaţiu unic de drept, economic şi cultural pe continentul european.
Pãrţile contractante susţin crearea, dezvoltarea şi activitatea eficientã a structurilor general europene şi a mãsurilor de întãrire a încrederii şi securitãţii, în scopul prevenirii şi soluţionãrii pe cale paşnicã a diferendelor.
Pãrţile contractante acordã o atenţie deosebitã dezvoltãrii colaborãrii multilaterale regionale şi subregionale, ca parte integrantã a procesului general european.
Pãrţile contractante sprijinã, prin toate mijloacele, întãrirea eficienţei mecanismelor de securitate şi cooperare din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Pãrţile contractante întreprind eforturile privind asigurarea securitãţii proprii, în conformitate cu obligaţiile asumate în plan bilateral şi multilateral, inclusiv cu cele referitoare la armamente şi forţele armate.
Cooperarea militarã şi în domeniul tehnicii militare dintre pãrţile contractante se dezvoltã în conformitate cu obligaţiile asumate pe plan internaţional, pe baza principiului inadmisibilitãţii folosirii forţei sau ameninţãrii cu forţa împotriva integritãţii teritoriale sau a independenţei politice a oricãrui stat.
ART. 4
Pãrţile contractante contribuie activ la dezarmarea nuclearã, chimicã şi biologicã.
Ele acţioneazã împreunã pentru lãrgirea participãrii la Tratatul de neproliferare a armelor nucleare din 1 iulie 1968 şi pentru respectarea strictã a acestuia, astfel încât numãrul statelor posesoare de arme nucleare sã nu creascã, precum şi pentru lichidarea armelor chimice şi bacteriologice.
Pãrţile contractante conlucreazã activ în vederea convenirii unor noi paşi pentru reducerea înarmãrilor şi pentru întãrirea mãsurilor de încredere în Europa pe baza acordurilor internaţionale la care ele sunt pãrţi.
ART. 5
Pãrţile contractante organizeazã consultãri regulate, la niveluri corespunzãtoare, între organele autoritãţilor legislative şi executive ale României şi Federaţiei Ruse, inclusiv între ministerele afacerilor externe, asupra dezvoltãrii relaţiilor bilaterale, precum şi asupra problemelor importante ale vieţii internaţionale, în special ale securitãţii şi cooperãrii în Europa.
Pãrţile Contractante sprijinã realizarea de contacte sistematice între autoritãţile publice interesate şi favorizeazã, în conformitate cu legislaţia lor, contactele dintre unitãţile administrativ-teritoriale din România şi subiecţii Federaţiei Ruse.
ART. 6
Pãrţile contractante extind relaţiile lor economice pe bazã de egalitate, parteneriat şi avantaj reciproc, creând condiţii favorabile pentru promovarea unor forme moderne de schimburi comerciale şi de cooperare economicã şi tehnico-ştiinţificã şi vor întreprinde mãsuri vizând consolidarea bazei juridice pentru o astfel de conlucrare.
Pãrţile contractante încurajeazã legãturile directe şi cooperarea dintre agenţii economici din România şi Federaţia Rusã. Fiecare parte contractantã se strãduieşte sã îmbunãtãţeascã condiţiile pentru activitatea, pe teritoriul sãu, a agenţilor economici ai celeilalte pãrţi contractante.
Ele încurajeazã dezvoltarea cooperãrii în domeniul investiţiilor de capital.
Pãrţile contractante sprijinã cooperarea în domeniul ştiinţelor fundamentale şi aplicative, prin realizarea de programe şi proiecte comune, schimb de cercetãtori şi realizarea altor forme de conlucrare.
ART. 7
În scopul satisfacerii necesitãţilor economice ale celor douã state, pãrţile contractante acordã o atenţie deosebitã colaborãrii în scopul dezvoltãrii bazei energetice, de combustibili şi materii prime, a transporturilor, a construcţiei de maşini, a construcţiilor, a agriculturii şi industriei alimentare, a producţiei bunurilor de larg consum şi în alte domenii, inclusiv prin constituirea de societãţi şi întreprinderi mixte, bãnci cu capital mixt.
Pãrţile contractante sprijinã cooperarea în zonele economice libere de pe teritoriul lor.
Ele acţioneazã pentru crearea de mecanisme bilaterale de colaborare în domeniile economiei, comerţului, ştiinţei şi tehnicii, precum şi în alte domenii şi pentru creşterea eficienţei mecanismelor existente.
ART. 8
Pãrţile contractante realizeazã o strânsã colaborare în domeniul protecţiei mediului înconjurãtor şi al utilizãrii raţionale a resurselor naturale, precum şi al prevenirii şi lichidãrii situaţiilor excepţionale de origine naturalã şi tehnologicã.
Ele contribuie la extinderea colaborãrii bilaterale, regionale şi subregionale în domeniul protecţiei mediului înconjurãtor şi al utilizãrii raţionale a resurselor naturale şi conlucreazã în scopul elaborãrii şi realizãrii de programe şi proiecte speciale vizând înfãptuirea unor mãsuri eficiente de protecţie a naturii, îndeosebi în zona Mãrii Negre.
Pãrţile contractante se ajutã în prevenirea şi lichidarea situaţiilor excepţionale de origine naturalã şi tehnologicã, se informeazã neîntârziat asupra catastrofelor naturale şi tehnologice care pot avea urmãri transfrontaliere şi asupra mãsurilor întreprinse pentru înlãturarea lor, potrivit prevederilor din convenţiile internaţionale la care România şi Federaţia Rusã sunt pãrţi.
Pãrţile contractante acţioneazã reciproc în acţiuni comune bilaterale şi internaţionale legate de obiective cu caracter umanitar.
ART. 9
Pãrţile contractante conlucreazã activ atât între ele, cât şi cu alte state interesate, în scopul utilizãrii raţionale a resurselor economice naturale ale Mãrii Negre şi a potenţialului de navigaţie al Dunãrii şi al altor cãi navigabile, pe baza înţelegerilor relevante internaţionale, multilaterale şi bilaterale.
ART. 10
Pãrţile contractante dezvoltã o largã colaborare în domeniile ştiinţei, culturii şi informaţiei. Pãrţile contractante contribuie la stabilirea de legãturi directe între instituţiile de învãţãmânt superior, centrele de cercetare ştiinţificã, instituţiile şi oamenii de culturã şi artã, precum şi între mijloacele de informare în masã.
Fiecare parte contractantã îşi afirmã disponibilitatea de a asigura cetãţenilor interesaţi accesul larg la limba şi cultura celeilalte pãrţi contractante şi de a sprijini iniţiativele instituţiilor de stat şi neguvernamentale, precum şi alte iniţiative în acest domeniu.
Pãrţile contractante favorizeazã accesul reciproc la materialele de arhivã, la biblioteci şi la alte asemenea instituţii, în conformitate cu legislaţia fiecãrui stat.
ART. 11
Pãrţile contractante respectã, asigurã şi ocrotesc, în condiţii de egalitate deplinã în faţa legii, fãrã nici o discriminare, identitatea etnicã, culturalã, lingvisticã şi religioasã a persoanelor care locuiesc în România şi care se considerã, conform originii lor, ca aparţinând minoritãţii ruse şi, respectiv, persoanelor care locuiesc în Federaţia Rusã şi care se considerã, conform originii lor, ca aparţinând minoritãţii române, indiferent de apelativul folosit în privinţa lor în societate şi de regiunile în care ele locuiesc pe teritoriul fiecãrei pãrţi contractante.
În acest scop, pãrţile contractante aplicã normele şi standardele Organizaţiei Naţiunilor Unite, Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa şi ale Consiliului Europei.
ART. 12
Pãrţile contractante, prin organele lor competente, colaboreazã în soluţionarea problemelor legate de identificarea, evidenţa, amenajarea, asigurarea conservãrii şi întreţinerea corespunzãtoare a locurilor de înhumare militare şi a monumentelor memoriale române de pe teritoriul Federaţiei Ruse şi a monumentelor şi locurilor de înhumare militare ruse de pe teritoriul României.
ART. 13
Pãrţile contractante creeazã condiţiile necesare pentru extinderea de legãturi directe între organizaţiile şi asociaţiile politice, sindicale, profesionale, de femei, de tineret şi altele din ambele state.
Ele stimuleazã contactele directe dintre unitãţile administrativ-teritoriale şi organele administraţiei publice locale din România, pe de o parte, şi subiecţii Federaţiei Ruse şi organele autoconducerii locale din Federaţia Rusã, pe de altã parte, inclusiv schimbul de experienţã privind activitatea de gospodãrire urbanã, serviciile comunale, menţinerea ordinii publice şi în alte domenii, în limitele competenţelor lor.
ART. 14
Pãrţile contractante acţioneazã împreunã în lupta împotriva terorismului internaţional sub toate formele şi manifestãrile acestuia. Ele se pronunţã pentru consolidarea colaborãrii internaţionale privind contracararea formelor tradiţionale şi a celor noi ale ameninţãrilor teroriste, în conformitate cu prevederile Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite şi cu alte norme ale dreptului internaţional.
Pãrţile contractante colaboreazã în combaterea crimei organizate, a spãlãrii veniturilor obţinute în mod ilegal, a traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, de arme, materiale nucleare şi radioactive, a contrabandei, inclusiv a transferului ilegal peste frontierã a bunurilor culturale.
Pãrţile contractante perfecţioneazã mecanismele pentru acordarea asistenţei juridice reciproce în cauze penale, civile şi familiale.
ART. 15
Pãrţile contractante încurajeazã extinderea contactelor dintre cetãţenii celor douã state, inclusiv cãlãtoriile lor reciproce în scopuri de afaceri, economice, culturale şi ştiinţifice, precum şi în probleme private.
ART. 16
Pãrţile contractante conlucreazã în organizaţiile internaţionale în care ele sunt sau vor deveni membre şi coopereazã pentru îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul acestor organizaţii internaţionale.
ART. 17
În vederea realizãrii prevederilor prezentului tratat, pãrţile contractante încheie acordurile necesare.
ART. 18
Prezentul tratat nu aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor pãrţilor contractante decurgând din alte tratate internaţionale la care ele sunt pãrţi.
Prezentul tratat nu este îndreptat împotriva nici unui stat terţ.
ART. 19
Prezentul tratat se supune ratificãrii şi va intra în vigoare în a 30-a zi de la schimbul instrumentelor de ratificare.
Prezentul tratat se încheie pe termen de 10 ani. Valabilitatea prezentului tratat se va prelungi automat, pe perioade succesive de câte 5 ani, dacã nici una dintre pãrţile contractante nu va încunoştinţa în scris cealaltã parte contractantã despre intenţia de a-l denunţa, cu cel puţin un an înaintea expirãrii perioadei respective de valabilitate.
Semnat la Moscova la 4 iulie 2003, în douã exemplare originale, fiecare în limba românã şi limba rusã, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru România,
ION ILIESCU,
Preşedintele României

Pentru Federaţia Rusã,
VLADIMIR PUTIN,
Preşedintele Federaţiei Ruse

----------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016