Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   TRATAT DE EXTRADARE din 12 august 2003  intre Romania si Republica Federativa a Braziliei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

TRATAT DE EXTRADARE din 12 august 2003 intre Romania si Republica Federativa a Braziliei

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 7 iulie 2004

România şi Republica Federativã a Braziliei, denumite în continuare state contractante,
dorind sã reglementeze extrãdarea reciprocã a infractorilor,
au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Obligaţia de extrãdare
1. Statele contractante se angajeazã sã-şi extrãdeze reciproc, potrivit regulilor şi în condiţiile prevãzute în prezentul tratat, orice persoanã care, aflatã pe teritoriul statului contractant solicitat, este învinuitã sau condamnatã pentru o infracţiune pentru care se poate solicita extrãdarea conform art. 2.
2. Extrãdarea va fi posibilã pentru una dintre infracţiunile prevãzute în art. 2, dacã infracţiunea este sãvârşitã pe teritoriul statului contractant solicitant sau într-un stat terţ, iar statul contractant solicitant are competenţa de urmãrire penalã, de judecare a persoanei reclamate şi de punere în executare a pedepsei aplicate acesteia.
3. Extrãdarea va fi posibilã pentru infracţiunile prevãzute la art. 2, indiferent dacã acestea sunt sãvârşite înainte sau dupã intrarea în vigoare a prezentului tratat.
ART. 2
Infracţiuni pentru care se acordã extrãdarea
1. Prezentul tratat se aplicã infracţiunilor care se pedepsesc de legile ambelor state contractante cu pedepse privative de libertate de cel puţin un an.
2. În cazul în care se cere extrãdarea în scopul executãrii sentinţei, o condiţie suplimentarã va fi ca pedeapsa rãmasã de executat sã fie de cel puţin un an.
3. Dacã cererea de extrãdare se referã la douã sau mai multe infracţiuni pedepsite cu închisoare de legile statelor contractante, chiar dacã numai una dintre ele corespunde condiţiilor prevãzute în paragraful 1 privind durata pedepsei, extrãdarea poate fi admisã şi pentru celelalte infracţiuni.
4. În cazul infracţiunilor fiscale, extrãdarea nu va putea fi refuzatã pe motiv cã legislaţia statului contractant solicitat nu prevede acelaşi regim de taxe şi impozite sau nu conţine acelaşi tip de reglementare în materie de taxe şi impozite, vamã sau schimb valutar ca şi legislaţia statului contractant solicitant.
ART. 3
Motive de refuz al extrãdãrii
1. O persoanã nu va fi extrãdatã dacã autoritatea competentã din statul contractant solicitat constatã urmãtoarele:
a) persoana reclamatã este cetãţean al statului contractant solicitat; sau
b) infracţiunea pentru care se solicitã extrãdarea este o infracţiune de naturã politicã ori exclusiv militarã; sau
c) existã motive serioase sã considere cã cererea de extrãdare a fost prezentatã cu scopul de a se urmãri sau de a se pedepsi o persoanã pentru considerente de rasã, religie, naţionalitate, etnie sau de opinii politice ori cã existã riscul ca situaţia acestei persoane sã fie agravatã pentru unul ori altul dintre motivele sus-menţionate; sau
d) dacã persoana a cãrei extrãdare este solicitatã a fost judecatã definitiv, graţiatã sau amnistiatã pe teritoriul statului contractant solicitat pentru aceeaşi infracţiune care face obiectul cererii de extrãdare sau pentru care, potrivit legii cel puţin a unuia dintre statele contractante, a intervenit prescripţia; sau
e) dacã persoana a cãrei extrãdare se solicitã a fost condamnatã sau urmeazã a fi judecatã în statul contractant solicitant de cãtre un tribunal excepţional sau ad-hoc.
2. În caz de pedeapsã capitalã, extrãdarea nu este posibilã decât dacã existã promisiune fermã, datã de statul contractant solicitant, cã pedeapsa nu se va executa, ci va fi comutatã.
3. În sensul prezentului tratat, nu sunt considerate infracţiuni politice, în special:
a) atentatul la viaţa unui şef de stat sau a unui membru al familiei sale;
b) genocidul, crimele de rãzboi, crimele împotriva pãcii şi umanitãţii;
c) terorismul.
ART. 4
Obligaţii în caz de refuz al extrãdãrii
1. Refuzul extrãdãrii propriului cetãţean obligã statul contractant solicitat ca, la cererea statului contractant solicitant, sã supunã cauza autoritãţilor sale judiciare competente, astfel încât sã se poatã exercita urmãrirea penalã şi judecata, dacã este cazul.
2. În cazul în care statul contractant solicitat opteazã pentru soluţia refuzului extrãdãrii unui strãin, învinuit sau condamnat în statul contractant solicitant pentru infracţiuni grave sau pentru cele incriminate prin convenţii internaţionale care nu impun un alt mod de represiune, examinarea propriei competenţe şi exercitarea, dacã este cazul, a acţiunii penale se fac din oficiu, fãrã excepţie şi fãrã întârziere.
3. În cazurile prevãzute în paragrafele 1 şi 2, statul contractant solicitant va transmite gratuit statului contractant solicitat dosarele, informaţiile şi obiectele privind infracţiunea. Statul contractant solicitant va fi informat despre rezultatul cererii sale.
ART. 5
Procedura extrãdãrii
1. Fãrã sã se aducã atingere dispoziţiilor art. 6, cererea de extrãdare va fi întocmitã în scris şi transmisã pe cale diplomaticã.
2. Cererea va fi însoţitã de documente care sã conţinã:
a) datele de identificare a persoanei urmãrite, împreunã cu orice altã informaţie utilã în stabilirea identitãţii, naţionalitãţii (cetãţeniei) şi a locului în care aceasta se aflã;
b) informaţii despre infracţiunea pentru care se solicitã extrãdarea;
c) textele legale aplicabile în cauzã;
d) în cazul unei persoane condamnate, originalul sau copia certificatã de pe hotãrârea de condamnare şi de pe mandatul de executare a pedepsei închisorii sau de pe orice alt act având putere egalã;
e) în cazul unei persoane învinuite sau inculpate, mandatul de arestare emis de autoritatea competentã pe teritoriul statului contractant solicitant sau o copie certificatã a acestuia.
3. Dacã informaţiile comunicate de statul contractant solicitant sunt considerate insuficiente pentru a permite statului contractant solicitat sã ia o decizie în conformitate cu prevederile prezentului tratat, statul contractant solicitat va cere informaţii suplimentare şi va putea fixa o datã pentru primirea acestora.
ART. 6
Arestarea provizorie
1. În cazuri urgente, persoana urmãritã poate, potrivit legii statului contractant solicitat, sã fie arestatã provizoriu la cererea autoritãţilor competente ale statului contractant solicitant.
Cererea de arestare provizorie va trebui sã indice intenţia de a solicita extrãdarea acestei persoane şi sã includã o declaraţie despre existenţa unui mandat de arestare sau a unei sentinţe de condamnare pronunţate împotriva persoanei urmãrite, precum şi datele de identificare a acesteia.
2. Persoana arestatã pe baza unei astfel de cereri va fi pusã în libertate la expirarea unei perioade de şaizeci (60) de zile de la data arestãrii, dacã cererea de extrãdare nu a fost primitã în acest interval.
Punerea în libertate nu exclude o nouã arestare şi nici extrãdarea persoanei urmãrite, dacã cererea de extrãdare a fost primitã ulterior.
3. Cererea de arestare provizorie poate fi transmisã prin Organizaţia Internaţionalã a Poliţiei Criminale (INTERPOL), comunicându-se totodatã cererea şi pe cale diplomaticã.
ART. 7
Cereri concurente
Dacã extrãdarea unei persoane este solicitatã în concurs cu cereri ale unor state terţe, fie pentru aceeaşi infracţiune, fie pentru o altã infracţiune, statul contractant solicitat va hotãrî, în limitele permise de propria sa legislaţie, ţinând cont de circumstanţele cauzei, inclusiv de prevederile oricãror alte convenţii încheiate între statul contractant solicitat şi statele terţe solicitante, precum şi de gravitatea şi locul sãvârşirii infracţiunilor, datele cererilor, naţionalitatea (cetãţenia) şi reşedinţa persoanei urmãrite şi de posibilitatea extrãdãrii ulterioare a acesteia într-un alt stat solicitant.
ART. 8
Hotãrârea de extrãdare şi predarea extrãdatului
1. Statul contractant solicitat va informa statul contractant solicitant pe cale diplomaticã despre hotãrârea sa asupra cererii de extrãdare.
2. În cazul în care cererea de extrãdare este respinsã, statul contractant solicitat va comunica şi motivele refuzului.
3. Dacã cererea este admisã, statul contractant solicitant va fi informat despre locul şi data predãrii extrãdatului, precum şi despre durata arestãrii în vederea predãrii.
4. Statul contractant solicitant va asigura preluarea extrãdatului din statul contractant solicitat, în termen de treizeci (30) de zile, cu posibilitatea prelungirii cu cel mult treizeci (30) de zile.
O nouã prelungire va fi admisã numai în caz de forţã majorã.
În cazul în care persoana nu este preluatã în acest termen, statul contractant solicitat poate refuza extrãdarea pentru aceeaşi infracţiune.
ART. 9
Remiterea bunurilor
1. În cazul în care cererea de extrãdare este admisã, statul contractant solicitat va transmite, în mãsura în care îi permite legea proprie, statului contractant solicitant, toate bunurile (inclusiv sumele de bani) care:
a) pot servi ca probe ale infracţiunii; sau
b) au fost dobândite de cãtre persoana în cauzã prin sãvârşirea infracţiunii şi se aflã în posesia acesteia ori au fost descoperite ulterior.
2. Dacã bunurile în cauzã sunt sechestrate sau confiscate pe teritoriul statului contractant solicitat, acesta poate, în legãturã cu procesul aflat pe rol, sã le reţinã temporar sau sã le predea sub condiţia de a-i fi înapoiate.
3. Aceste prevederi nu vor aduce atingere drepturilor statului contractant solicitat sau ale oricãrei alte persoane decât cea urmãritã. Dacã aceste drepturi existã, bunurile vor fi înapoiate, la cerere, statului contractant solicitat, în mod gratuit, cât mai curând posibil dupã încheierea procesului.
ART. 10
Regula specialitãţii
1. Persoana care a fost extrãdatã va beneficia de toate drepturile sale individuale şi nu va fi urmãritã, judecatã sau deţinutã în vederea executãrii unei sentinţe sau a unui mandat de arestare pentru o infracţiune sãvârşitã înaintea predãrii sale, alta decât cea pentru care a fost extrãdatã, cu excepţia urmãtoarelor cazuri:
a) când statul contractant care a predat-o consimte. Cererea privind acordarea consimţãmântului va fi înaintatã pe cale diplomaticã, împreunã cu documentele prevãzute la art. 5 şi cu înregistrarea legalã a declaraţiilor fãcute de persoana extrãdatã în legãturã cu infracţiunea în cauzã;
b) când persoana respectivã, având posibilitatea de a pãrãsi teritoriul statului contractant unde a fost extrãdatã, nu a fãcut acest lucru în patruzeci şi cinci (45) de zile de la punerea sa în libertate ori s-a întors pe acel teritoriu dupã ce l-a pãrãsit.
2. Când calificarea juridicã datã infracţiunii se modificã în cursul procesului, persoana extrãdatã va fi urmãritã, judecatã sau condamnatã doar în cazul în care infracţiunea, prin noua sa încadrare juridicã, conţine elementele unei infracţiuni care permite extrãdarea.
3. Persoana nu va fi reextrãdatã, fãrã acordul statului contractant solicitat, într-un stat terţ pentru o infracţiune sãvârşitã înainte de predarea sau înapoierea sa în statul contractant solicitant, cu excepţia cazului când, având ocazia de a pãrãsi teritoriul statului contractant unde a fost predatã, nu a fãcut acest lucru în şaizeci (60) de zile de la punerea sa în libertate ori s-a întors pe acel teritoriu dupã ce l-a pãrãsit.
ART. 11
Limbile folosite
Cererea de extrãdare şi documentele anexe vor fi însoţite de traduceri oficiale în limba statului contractant solicitat.
ART. 12
Cheltuieli
Cheltuielile necesare cererii de extrãdare vor fi efectuate dupã cum urmeazã:
a) statul contractant solicitant va face toate pregãtirile pentru reprezentarea sa în statul contractant solicitat în orice procedurã legatã de cerere şi va suporta cheltuielile aferente în statul contractant solicitat;
b) cheltuielile pentru transportul persoanei extrãdate vor fi suportate de cãtre statul contractant solicitant;
c) toate celelalte cheltuieli de pe teritoriul statului contractant solicitat, necesare cererii de extrãdare, vor fi suportate de cãtre acest stat contractant.
ART. 13
Asistenţã juridicã reciprocã
Statele contractante îşi vor acorda reciproc, în limitele prevãzute de propriile legi, asistenţã juridicã în legãturã cu infracţiunea pentru care s-a solicitat extrãdarea.
ART. 14
Relaţia cu alte convenţii internaţionale
Prezentul tratat:
1. nu aduce atingere obligaţiilor pe care statele contractante sau unul dintre acestea şi le-a asumat sau şi le va asuma potrivit oricãrei alte convenţii internaţionale cu caracter multilateral;
2. în acelaşi timp, trebuie sã faciliteze aplicarea, dacã este cazul, a principiilor conţinute în convenţiile internaţionale sus-menţionate.
ART. 15
Dispoziţii finale
1. Prezentul tratat este supus ratificãrii, iar instrumentele de ratificare vor fi schimbate la Bucureşti cât mai curând posibil. Tratatul va intra în vigoare la data schimbãrii instrumentelor de ratificare.
2. Prezentul tratat este încheiat pe o duratã nelimitatã. Cu toate acestea, oricare dintre statele contractante îl va putea denunţa în orice moment, prin notificare fãcutã celuilalt stat contractant, pe cale diplomaticã. În acest caz, tratatul va înceta sã producã efecte la şase (6) luni de la primirea notificãrii.
Încheiat la Brasilia la 12 august 2003, în douã exemplare originale, în limbile românã şi portughezã, ambele texte fiind egal autentice.
Subsemnaţii, legal autorizaţi de cãtre autoritãţile lor competente, semneazã prezentul tratat.

Pentru România,
Rodica Mihaela Stãnoiu

Pentru Republica Federativã a Braziliei,
Marcio Thomaz Bastos
______________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016