Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   STATUTUL din 8 ianuarie 2004  Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

STATUTUL din 8 ianuarie 2004 Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 23 ianuarie 2004

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Casa Naţionalã de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale, denumitã în continuare CNPAS, instituţie publicã autonomã de interes naţional, cu personalitate juridicã, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, care administreazã şi gestioneazã sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, precum şi sistemul de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale, sub autoritatea Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei.
(2) Sediul CNPAS este în municipiul Bucureşti.
ART. 2
(1) CNPAS are în subordine case judeţene de pensii şi Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti, denumite în continuare case teritoriale de pensii, care sunt servicii publice descentralizate învestite cu personalitate juridicã.
(2) Potrivit legii, CNPAS poate înfiinţa case locale de pensii, fãrã personalitate juridicã, care funcţioneazã sub conducerea şi controlul caselor teritoriale de pensii.
(3) În conformitate cu legislaţia în vigoare, CNPAS poate autoriza asociaţii profesionale de asigurare, constituite în acest scop pe sectoare de activitate ale economiei naţionale, în calitate de prestator de servicii în domeniul asigurãrilor pentru accidente de muncã şi boli profesionale.
(4) CNPAS are în subordine Institutul Naţional de Expertizã Medicalã şi Recuperare a Capacitãţii de Muncã, instituţie publicã cu personalitate juridicã şi autonomie ştiinţificã, denumit în continuare INEMRCM.
(5) CNPAS este acţionar unic al Societãţii Comerciale de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacitãţii de Muncã "T.B.R.C.M." - S.A.
ART. 3
CNPAS asigurã coordonarea, îndrumarea şi controlul activitãţii caselor teritoriale de pensii, în scopul aplicãrii unitare a legislaţiei în domeniul specific de activitate şi al realizãrii integrale a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin acestora.
ART. 4
CNPAS verificã aplicarea unitarã a legislaţiei din domeniul sãu de competenţã.
ART. 5
Patrimoniul CNPAS este deţinut în proprietate sau în administrare şi este alcãtuit din bunuri mobile şi imobile, potrivit legii.
ART. 6
Personalul CNPAS şi al caselor teritoriale de pensii este constituit din funcţionari publici, precum şi din salariaţi încadraţi pe bazã de contract individual de muncã.

CAP. II
Atribuţiile CNPAS

ART. 7
CNPAS are urmãtoarele atribuţii:

I. În domeniul organizatoric:
a) elaboreazã Regulamentul de organizare şi funcţionare a CNPAS, stabileşte structura organizatoricã a caselor teritoriale de pensii şi emite regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a acestora;
b) propune Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei norme metodologice în aplicarea prevederilor legale din domeniul sãu de competenţã;
c) propune Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei şi Ministerului Sãnãtãţii criteriile şi normele pe baza cãrora se face încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate a asiguraţilor;
d) stabileşte procedurile de regularizare a sumelor plãtite în plus de cãtre contribuabili;
e) stabileşte anual tariful pentru certificarea stagiului de cotizare şi a punctajului cumulat, la cererea asiguratului;
f) organizeazã modul de stabilire şi de platã a drepturilor de pensii şi a altor drepturi de asigurãri sociale finanţate din bugetul asigurãrilor sociale, precum şi a celor finanţate de la bugetul de stat, prin bugetul alocat Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei, conform legii;
g) organizeazã activitatea de evidenţã contabilã a execuţiei bugetare pentru bugetul asigurãrilor sociale de stat;
h) organizeazã, administreazã şi asigurã securitatea sistemului informatic al CNPAS, precum şi al structurilor sale teritoriale;
i) organizeazã activitatea de expertizã medicalã şi recuperare a capacitãţii de muncã;
j) organizeazã şi administreazã sistemul de trimitere la tratament balnear, precum şi programele recuperatorii;
k) organizeazã modul de atribuire a codului personal de asigurãri sociale, precum şi gestiunea acestuia;
l) organizeazã activitatea de furnizare a informaţiilor necesare în vederea elaborãrii de studii şi analize în domeniul sãu de activitate;
m) administreazã şi gestioneazã patrimoniul propriu;
n) organizeazã selecţia, pregãtirea şi perfecţionarea profesionalã a personalului din sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale;
o) organizeazã cursuri de perfecţionare pentru personalul cu atribuţii în domeniul prevenirii, securitãţii şi sãnãtãţii în muncã;
p) organizeazã şi asigurã evidenţa la nivel naţional a tuturor persoanelor juridice şi fizice asigurate pentru accidente de muncã şi boli profesionale;
q) aplicã prevederile convenţiilor internaţionale de asigurãri sociale, la care România este parte, precum şi ansamblul reglementãrilor comunitare şi dezvoltã relaţii cu organisme similare în domeniul asigurãrilor sociale din alte ţãri, în limita competenţelor prevãzute de lege;
r) organizeazã cooperarea cu instituţii similare din alte ţãri, în vederea soluţionãrii unor probleme din domeniul asigurãrilor sociale, inclusiv al accidentelor de muncã şi bolilor profesionale;
s) coordoneazã, îndrumã şi controleazã activitatea de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale în general şi, în mod deosebit, activitatea preventivã desfãşuratã de personalul propriu sau de asociaţiile profesionale de asigurare;
ş) emite, respinge sau retrage autorizaţia de funcţionare pentru asociaţiile profesionale de asigurare, în condiţiile legii;
t) constatã cazurile asigurate, stabileşte drepturile de asigurare şi controleazã modul de acordare a drepturilor de asigurare, ca urmare a accidentelor de muncã şi bolilor profesionale;
ţ) organizeazã şi pãstreazã evidenţa accidentelor de muncã şi a bolilor profesionale;
u) aplicã sancţiuni, potrivit legii, angajatorilor care nu îşi duc la îndeplinire sarcinile privind asigurarea pentru accidente de muncã şi boli profesionale, prin personalul abilitat în acest scop de CNPAS.

II. În domeniul financiar:
a) propune Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei indicatorii de fundamentare ai bugetului de asigurãri sociale de stat şi face public salariul mediu brut pe economie pentru anul urmãtor, prognozat potrivit legii;
b) repartizeazã, în profil teritorial şi pe trimestre, bugetul asigurãrilor sociale de stat, aprobat potrivit legii;
c) constituie fondul de rezervã şi asigurã utilizarea acestuia, conform legii;
d) analizeazã realizarea veniturilor bugetului de asigurãri sociale de stat, conform indicatorilor bugetari aprobaţi prin lege;
e) colecteazã şi vireazã contribuţiile de asigurãri sociale pentru asiguraţii individuali şi alte venituri, potrivit legii;
f) calculeazã, reţine şi vireazã impozitul asupra pensiilor, în condiţiile legii;
g) ia mãsuri, în condiţiile legii, pentru protecţia fondurilor de asigurãri sociale;
h) calculeazã valoarea unui punct de pensie şi o actualizeazã în timpul execuţiei bugetare, potrivit legii;
i) asigurã plata pensiilor şi a celorlalte drepturi de asigurãri sociale care, potrivit legii, se finanţeazã din bugetul asigurãrilor sociale de stat;
j) asigurã stabilirea şi plata unor drepturi finanţate de la bugetul de stat, pentru care Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei este ordonator principal de credite, CNPAS exercitând funcţia de ordonator secundar de credite;
k) rãspunde de administrarea patrimoniului propriu şi de utilizarea cu eficienţã a fondurilor provenite din împrumuturi externe;
l) finanţeazã, la nivel naţional, studii de cercetare aplicativã, la propunerea caselor teritoriale de pensii sau a asociaţiilor profesionale de asigurare, în vederea elaborãrii de soluţii, dispozitive şi metode de prevenire a accidentelor de muncã şi bolilor profesionale;
m) ţine evidenţa costurilor de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale, la nivel naţional;
n) elaboreazã şi supune spre aprobare Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei criteriile şi metodologia care stau la baza calculului contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale;
o) controleazã modul de acordare a stimulentelor pentru încurajarea aplicãrii mãsurilor de prevenire şi reducere a nivelului de risc la accidente de muncã şi boli profesionale;
p) deconteazã, în condiţiile prevãzute de lege, prestaţiile efectuate de asociaţiile profesionale de asigurare;
q) determinã şi revizuieşte tarifele şi clasele de risc pentru fiecare sector de activitate, în funcţie de riscul de accidentare şi îmbolnãvire profesionalã din cadrul sectorului respectiv;
r) efectueazã încadrarea în clasele de risc şi comunicã anual persoanelor juridice şi fizice asigurate clasa de risc şi cota de contribuţie datoratã, corespunzãtor activitãţilor desfãşurate în fiecare unitate;
s) recupereazã sumele datorate de angajator pentru asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale, în cazul reorganizãrii judiciare sau al falimentului acestuia;
ş) achitã, în condiţiile legii, contravaloarea serviciilor medicale, a biletelor pentru tratament balnear prescris de medicul asigurãtorului, precum şi a tratamentului medical pentru perioada de recuperare, inclusiv cazarea şi masa în unitãţile medicale pentru persoanele care au suferit un accident de muncã sau îmbolnãvire profesionalã;
t) acordã, în condiţiile legii, compensaţii pentru atingerea integritãţii celor care au suferit accidente de muncã sau îmbolnãviri profesionale, despãgubiri în caz de deces şi rambursãri de cheltuieli;
ţ) preia în sarcina sa cheltuielile pentru prestaţiile şi serviciile de reabilitare şi reconversie profesionalã, prevãzute de lege.

III. În domeniul îndrumãrii şi reprezentãrii:
a) îndrumã, coordoneazã şi verificã modul de aplicare a dispoziţiilor legale de cãtre casele teritoriale de pensii;
b) îndrumã persoanele juridice şi fizice cãrora le revin drepturi şi obligaţii ce decurg din reglementãrile privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale;
c) verificã modul de stabilire şi achitare a pensiilor şi a celorlalte drepturi de asigurãri sociale prevãzute de lege, finanţate din bugetul asigurãrilor sociale de stat, precum şi a indemnizaţiilor prevãzute de legi speciale, finanţate de la bugetul de stat prin bugetul alocat Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei;
d) îndrumã şi controleazã activitatea de expertizã medicalã şi recuperare a capacitãţii de muncã;
e) îndrumã şi controleazã modul de acordare a concediilor medicale, oportunitatea programelor recuperatorii şi respectarea acestora;
f) asigurã reprezentarea în faţa instanţelor judecãtoreşti;
g) asigurã reprezentarea în relaţiile cu organismele similare din strãinãtate.

IV. În domeniul evidenţei, certificãrii şi raportãrii:
a) asigurã evidenţa la nivel naţional a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale;
b) asigurã evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurãri sociale la nivel naţional, pe baza codului personal de asigurãri sociale;
c) certificã fiecãrui asigurat stagiul de cotizare, punctajul anual şi punctajul cumulat pentru perioada de cotizare în mod gratuit, o datã pe an, prin intermediul caselor teritoriale de pensii;
d) gestioneazã baza de date privind asiguraţii sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale şi asigurã caracterul confidenţial al acesteia;
e) prezintã Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei execuţia bugetului şi rapoarte cu privire la modul de administrare a bugetului asigurãrilor sociale de stat;
f) face public, semestrial, raportul privind activitatea proprie;
g) asigurã introducerea, dezvoltarea, întreţinerea şi protecţia sistemelor automate de calcul şi evidenţã;
h) rãspunde sesizãrilor adresate direct sau transmise de cãtre Administraţia Prezidenţialã, Parlament, Guvern, Avocatul Poporului, precum şi de alte instituţii, persoane fizice şi juridice;
i) utilizeazã orice mijloc de informare în masã pentru reprezentarea şi susţinerea intereselor asiguraţilor.

V. În domeniul prevenirii accidentelor de muncã şi a bolilor profesionale:
a) coordoneazã activitatea de prevenire a accidentelor de muncã şi a bolilor profesionale la nivel naţional;
b) realizeazã obiectivele de prevenire, prin servicii proprii, cu personal specializat sau persoane fizice/juridice abilitate conform legii;
c) stabileşte programele de prevenire, acordã consultanţã, asistenţã tehnicã şi medicalã de medicina muncii cu privire la organizarea, mãsurile şi mijloacele de prevenire;
d) acordã consiliere în domeniul managementului securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, metodelor de audit şi evaluare a riscurilor, în funcţie de situaţiile specifice domeniului de activitate, în baza unor convenţii (contracte) încheiate cu angajatorii, în scopul îmbunãtãţirii activitãţii de prevenire a accidentelor de muncã şi a bolilor profesionale;
e) efectueazã analize şi evaluãri de riscuri pentru probleme de interes naţional, elaboreazã studii, analize şi asigurã documentaţia privind riscurile şi condiţiile de muncã, în vederea fundamentãrii unor mãsuri de prevenire;
f) recomandã, în urma unor studii şi analize, utilizarea unor tehnologii, materiale, substanţe sau produse mai performante şi care nu pun în pericol securitatea şi sãnãtatea angajaţilor;
g) promoveazã şi stimuleazã activitatea de prevenire a accidentelor de muncã şi bolilor profesionale;
h) urmãreşte şi consiliazã angajatorii la întocmirea instrucţiunilor proprii de protecţie a muncii;
i) recomandã mãsuri de prevenire, urmãreşte aplicarea lor şi eliminarea sau diminuarea riscurilor deosebite pentru unele locuri de muncã;
j) elaboreazã şi propune forme şi mijloace de educare pentru prevenirea accidentelor de muncã şi a bolilor profesionale;
k) urmãreşte îmbunãtãţirea condiţiilor de muncã, prin aplicarea principiilor ergonomice şi a mãsurilor tehnico-organizatorice;
l) verificã modalitatea de efectuare a cercetãrii accidentelor de muncã, urmate de incapacitate temporarã de muncã, prin participarea directã sau prin analiza documentelor justificative, dupã caz;
m) admite sau respinge, în baza propriei cercetãri efectuate, caracterul de muncã al accidentelor cu incapacitate temporarã de muncã;
n) poate efectua, dupã caz, determinãri de noxe în vederea propunerii unor mãsuri de prevenire;
o) identificã şi stabileşte prioritãţile de prevenire la nivel naţional;
p) propune finanţarea unor proiecte sau programe de cercetare pentru fundamentarea ştiinţificã a mãsurilor de prevenire necesare;
q) stabileşte şi aprobã tipurile de mãsuri de prevenire, pentru care angajatorii pot face investiţii care sã conducã la scutirea de impozit pe profit;
r) coordoneazã activitatea de management al securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, inclusiv sub aspectul implementãrii acesteia la nivelul angajatorilor;
s) abiliteazã persoane juridice şi fizice pentru a presta servicii în domeniul protecţiei muncii, în vederea prevenirii.

VI. În domeniul reabilitãrii medicale, recuperãrii capacitãţii de muncã şi reconversiei profesionale a persoanelor care au suferit accidente de muncã sau boli profesionale:
a) organizeazã la nivel naţional, la propunerea caselor teritoriale de pensii şi a asociaţiilor profesionale, activitatea de recuperare funcţionalã, protezare, reorientare şi reconversie, în vederea reintegrãrii profesionale pentru cei care au suferit accidente de muncã şi boli profesionale;
b) urmãreşte şi verificã modul de acordare a concediilor medicale celor care au suferit accidente de muncã şi boli profesionale;
c) urmãreşte şi verificã modul în care asiguraţii respectã programele de recuperare a capacitãţii de muncã;
d) stabileşte programe individuale de recuperare, în funcţie de natura şi prognosticul bolii;
e) aprobã anual criteriile pe baza cãrora se acordã bilete de tratament balnear;
f) suspendã dreptul la prestaţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi boli profesionale, în cazul în care asiguraţii nu respectã sau nu urmeazã programul individual de recuperare;
g) asigurã, în condiţiile legii, prestaţii şi servicii pentru reabilitare medicalã, recuperarea capacitãţii de muncã şi reconversie profesionalã.

CAP. III
Structura organizatoricã şi organele de conducere ale CNPAS

ART. 8
(1) CNPAS are structura organizatoricã şi numãrul maxim de posturi prevãzute în anexa nr. 1. În cadrul structurii organizatorice, prin decizie a preşedintelui CNPAS, pot fi constituite servicii, birouri şi compartimente.
(2) În funcţie de necesitãţile apãrute ca urmare a implementãrii sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, a sistemului de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale, structura organizatoricã, la nivel de serviciu, birou şi compartiment, a CNPAS poate fi modificatã prin decizie a preşedintelui acesteia, cu avizul consiliului de administraţie, respectiv al consiliului tripartit, stabilindu-se numãrul posturilor de conducere în limita numãrului maxim aprobat.
ART. 9
(1) CNPAS este condusã de preşedinte şi de consiliul de administraţie.
(2) Conducerea executivã a CNPAS se exercitã de un secretar general şi de un secretar general adjunct, înalţi funcţionari publici, numiţi în funcţie în condiţiile legii.
(3) Ministrul muncii, solidaritãţii sociale şi familiei este ordonator principal de credite pentru bugetul asigurãrilor sociale de stat şi deleagã atribuţiile prevãzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare conducerii executive a CNPAS.
(4) Conducerea activitãţii de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale este asiguratã de preşedinte şi de un consiliu tripartit.
(5) Activitatea de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale este organizatã la nivel de direcţie generalã, conducerea executivã fiind asiguratã de un director general cu rang de înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii.
(6) Salarizarea directorului general al Direcţiei generale accidente de muncã şi boli profesionale se face la nivelul stabilit de lege pentru funcţia de secretar general din ministere.
ART. 10
(1) Preşedintele consiliului de administraţie şi al consiliului tripartit este preşedintele CNPAS.
(2) Consiliul de administraţie este alcãtuit, potrivit legii, din 19 persoane, dintre care 18 membri şi preşedintele CNPAS.
(3) Consiliul tripartit este alcãtuit, potrivit legii, din 9 membri, dintre care preşedintele CNPAS şi directorul general sunt membri de drept.
(4) Mandatul preşedintelui înceteazã la încheierea exercitãrii funcţiei de secretar de stat, prin demisie sau prin deces.
(5) Membrii consiliului de administraţie şi ai consiliului tripartit pot fi revocaţi numai de cei care i-au desemnat.
(6) Membrii revocaţi, decedaţi sau cei care îşi prezintã demisia vor fi înlocuiţi în termen de cel mult 3 luni.
(7) Mandatul noilor membri expirã la data la care ar fi încetat mandatul predecesorilor.
(8) Membrii consiliului de administraţie şi ai consiliului tripartit care nu au calitatea de salariat al CNPAS primesc o indemnizaţie lunarã în condiţiile legii.
ART. 11
(1) Consiliul de administraţie şi consiliul tripartit se întrunesc o datã pe lunã sau ori de câte ori este necesar şi adoptã hotãrâri valabile în prezenţa a cel puţin 13, respectiv 6 membri, cu votul majoritãţii membrilor prezenţi şi cu condiţia ca fiecare parte, Guvern, patronat şi asiguraţi, sã fie reprezentatã.
(2) Consiliul de administraţie şi consiliul tripartit se convoacã de cãtre preşedintele CNPAS. Convocarea de cãtre preşedinte se poate face şi la solicitarea a cel puţin o treime din numãrul membrilor consiliului de administraţie sau ai consiliului tripartit.
(3) La şedinţele consiliului de administraţie sau ale consiliului tripartit pot fi invitaţi şi alţi specialişti, fãrã drept de vot.
(4) Convocarea consiliului de administraţie şi a consiliului tripartit se face cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilitã, când se aduce la cunoştinţã membrilor ordinea de zi a întrunirii.
(5) La fiecare întrunire se întocmeşte un proces-verbal semnat de toţi participanţii cu drept de vot.
(6) În cazul în care, în timpul şedinţelor, unele pãrţi reprezentate se retrag, acestora nu li se va acorda indemnizaţia de şedinţã.
(7) Atunci când, în decursul a 12 luni, pãrţile reprezentate se retrag de douã ori din şedinţe, preşedintele poate solicita revocarea acestora.
(8) În cazul în care pãrţile reprezentate lipsesc nemotivat de la cel mult douã şedinţe în decurs de 6 luni, preşedintele poate solicita revocarea acestora.
ART. 12
Preşedintele CNPAS are urmãtoarele atribuţii:
a) asigurã coordonarea sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, precum şi a sistemului de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale;
b) convoacã consiliul de administraţie şi consiliul tripartit şi conduce şedinţele acestora;
c) dispune controlul tuturor activitãţilor din cadrul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, precum şi al sistemului de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale;
d) aprobã normele şi programele de acţiune care, potrivit legii, sunt de competenţa CNPAS;
e) reprezintã CNPAS în relaţiile cu terţii;
f) asigurã promovarea imaginii CNPAS;
g) rezolvã conflictele de competenţã apãrute în cadrul CNPAS;
h) aprobã înfiinţarea caselor locale de pensii;
i) aprobã modul de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiile şi componenţa consiliilor tripartite consultative;
j) urmãreşte aplicarea convenţiilor internaţionale de asigurãri sociale la care România este parte, precum şi ansamblul reglementãrilor comunitare şi dezvoltã relaţii de colaborare cu organisme similare din alte ţãri, în limita competenţelor prevãzute de lege;
k) aprobã Regulamentul de organizare şi funcţionare şi statul de funcţii ale CNPAS, regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare, precum şi normativele de personal pentru casele teritoriale de pensii şi unitãţile subordonate, în condiţiile legii;
l) numeşte şi elibereazã din funcţie, prin decizie, personalul din aparatul propriu al CNPAS, directorii executivi, directorii executivi adjuncţi ai caselor teritoriale de pensii, precum şi directorul general, directorul adjunct ştiinţific şi directorul economic al INEMRCM, în condiţiile legii;
m) aprobã criteriile privind evidenţa, pãstrarea şi arhivarea documentelor specifice activitãţii CNPAS, caselor teritoriale de pensii şi unitãţilor subordonate, precum şi mãsurile de asigurare a securitãţii bazei de date, privind asiguraţii sistemului public de pensii şi asigurãri sociale, în condiţiile legii;
n) hotãrãşte cu privire la donaţii sau la bunuri dobândite din alte surse, în condiţiile legii;
o) urmãreşte promovarea acţiunilor în revendicare a bunurilor imobile care au aparţinut asigurãrilor sociale şi au fost trecute în proprietatea statului sau a altor persoane juridice şi fizice;
p) exercitã orice alte atribuţii care îi revin potrivit legii.
ART. 13
Atribuţiile Consiliului de administraţie al CNPAS sunt urmãtoarele:
a) analizeazã şi avizeazã propunerile pentru fundamentarea bugetului asigurãrilor sociale de stat, în vederea înaintãrii acestora la Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei;
b) analizeazã rapoartele semestriale întocmite de conducerea executivã a CNPAS, privind modul de îndeplinire a atribuţiilor stabilite;
c) analizeazã derularea contractelor cu finanţare externã, încheiate în beneficiul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, potrivit legii;
d) avizeazã Regulamentul de organizare şi funcţionare a CNPAS;
e) aprobã structura organizatoricã-cadru a caselor teritoriale de pensii şi a unitãţilor subordonate;
f) avizeazã regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare pentru casele teritoriale şi unitãţile subordonate;
g) avizeazã înfiinţarea caselor locale de pensii; h) avizeazã propunerile de modificare a Statutului CNPAS, care se transmit Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei în vederea aprobãrii prin hotãrâre a Guvernului;
i) avizeazã modalitãţile de pregãtire şi perfecţionare profesionalã a personalului din cadrul CNPAS şi din structurile sale teritoriale, în domeniul specific de activitate;
j) analizeazã contul de execuţie a bugetului asigurãrilor sociale de stat, precum şi rapoartele de activitate ale CNPAS;
k) avizeazã bilanţul contabil şi raportul anual de activitate;
l) avizeazã proiectele de acte normative din domeniul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, care se înainteazã Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei;
m) propune preşedintelui elaborarea de studii şi analize în domeniul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale;
n) avizeazã utilizarea fondului de rezervã, potrivit legii;
o) avizeazã încheierea de convenţii cu Trezoreria Statului sau cu bãnci pentru stabilirea nivelului dobânzilor la disponibilitãţile bãneşti, în condiţiile legii;
p) avizeazã regulamentul CNPAS în ceea ce priveşte modalitãţile de platã a prestaţiilor din sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale;
r) elaboreazã şi aprobã regulamentul de organizare şi funcţionare propriu;
s) avizeazã proiectul programului de investiţii pentru sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale;
ş) avizeazã şi propune Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei nivelul cotelor de contribuţie de asigurãri sociale, cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor cuvenite pensionarului încadrat în gradul I de invaliditate, precum şi cuantumul ajutorului de deces, pentru a fi incluse în fundamentarea bugetului de asigurãri sociale de stat.
ART. 14
Atribuţiile Consiliului tripartit al CNPAS sunt urmãtoarele:
a) analizeazã şi avizeazã propunerile de acte normative din domeniul asigurãrii pentru accidente de muncã şi boli profesionale şi le înainteazã Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei;
b) analizeazã rapoartele semestriale având ca obiect asigurãrile pentru accidente de muncã şi boli profesionale, precum şi modul de îndeplinire a atribuţiilor stabilite;
c) analizeazã derularea programelor cu finanţare externã încheiate în beneficiul sistemului de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale;
d) analizeazã şi avizeazã bilanţul financiar contabil al sistemului de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale;
e) analizeazã modalitãţile de pregãtire şi perfecţionare profesionalã a personalului cu atribuţii în domeniul asigurãrii pentru accidente de muncã şi boli profesionale;
f) avizeazã majorãrile sau reducerile contribuţiilor aferente sistemului de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale;
g) avizeazã tarifele şi clasele de risc, precum şi revizuirea acestora.
ART. 15
Preşedintele CNPAS, în calitatea sa de preşedinte al consiliului de administraţie şi al consiliului tripartit, poate delega atribuţii de reprezentare oricãrui membru al acestora pe perioadã determinatã, în condiţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare.
ART. 16
În exercitarea atribuţiilor sale, precum şi pentru realizarea hotãrârilor consiliului de administraţie şi ale consiliului tripartit, preşedintele CNPAS emite decizii şi instrucţiuni.
ART. 17
Atribuţiile şi sarcinile personalului CNPAS, al caselor teritoriale de pensii, precum şi al unitãţilor subordonate se stabilesc prin regulamentele de organizare şi funcţionare a acestora.

CAP. IV
Structura organizatoricã, organele de conducere şi atribuţiile INEMRCM

ART. 18
(1) Structura organizatoricã a INEMRCM se aprobã de Consiliul de administraţie al CNPAS. Prin decizie a preşedintelui CNPAS, în cadrul INEMRCM pot fi organizate secţii, departamente, laboratoare, compartimente, servicii şi birouri.
(2) Numãrul de posturi pentru INEMRCM este de 253, posturi finanţate din bugetul asigurãrilor sociale de stat.
ART. 19
(1) Conducerea INEMRCM este asiguratã de directorul general, directorul adjunct ştiinţific şi directorul economic.
(2) Directorul general este ordonator terţiar de credite.
(3) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general emite decizii.
(4) Directorul general numeşte şi revocã din funcţie personalul INEMRCM, în condiţiile legii.
ART. 20
INEMRCM are urmãtoarele atribuţii:
a) acordã asistenţã tehnicã de specialitate pentru reţeaua de expertizã medicalã a capacitãţii de muncã, concretizatã în:
1. supravegherea activitãţii serviciilor de expertizã medicalã a capacitãţii de muncã;
2. efectuarea de acţiuni de îndrumare şi control în teritoriu;
3. rezolvarea cazurilor prin internare în institut;
4. elaborarea de consultaţii, de investigaţii metodologice şi avize tehnice definitive care devin obligatorii pentru medicii experţi ai asigurãrilor sociale, cu toate consecinţele ce decurg din acestea în legãturã cu cuantumul şi plata pensiilor de invaliditate;
b) elaboreazã criteriile şi normele de diagnostic clinic, funcţional şi de evaluare a capacitãţii de muncã, pe baza cãrora se face încadrarea în grade de invaliditate;
c) coordoneazã activitatea compartimentelor de expertizã medicalã şi recuperare a capacitãţii de muncã, din punct de vedere ştiinţific şi metodologic, în vederea aplicãrii unitare a criteriilor medicale şi a legislaţiei cu privire la asiguraţii sociali;
d) soluţioneazã contestaţiile împotriva deciziilor de încadrare sau neîncadrare în grad de invaliditate, la solicitarea caselor teritoriale de pensii;
e) realizeazã acţiuni medicale de reabilitare socioprofesionalã în vederea reintegrãrii în activitatea profesionalã a pensionarilor de invaliditate recuperabili parţial sau total;
f) realizeazã programe active în vederea stimulãrii potenţialului maxim funcţional pentru beneficiarii de proteze, orteze şi alte dispozitive medicale de autoservire şi de muncã;
g) studiazã şi interpreteazã anual morbiditatea cu incapacitate temporarã de muncã, incidenţa şi prevalenţa invaliditãţii şi morbiditatea cu invaliditate, informând despre aceasta CNPAS, Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Sãnãtãţii;
h) elaboreazã studii de cercetare, adaptate la standardele europene, în vederea îmbunãtãţirii criteriilor de expertizã medicalã a capacitãţii de muncã;
i) asigurã baza materialã necesarã desfãşurãrii procesului de învãţãmânt pentru formarea şi perfecţionarea personalului de specialitate cu sprijinul catedrei de profil din cadrul Universitãţii de Medicinã şi Farmacie Bucureşti;
j) efectueazã, contra cost, investigaţii de laborator şi expertizã medicalã a capacitãţii de muncã, la solicitarea Institutului de Medicinã Legalã, a instanţelor judecãtoreşti şi a altor instituţii cu personalitate juridicã, a societãţilor comerciale sau a persoanelor fizice interesate, potrivit legii.
ART. 21
(1) Cheltuielile curente şi de capital ale INEMRCM se finanţeazã din bugetul asigurãrilor sociale de stat.
(2) Tarifele pe baza cãrora se calculeazã contravaloarea prestaţiilor prevãzute la art. 20 lit. j) se stabilesc de cãtre CNPAS, la propunerea INEMRCM.
(3) Sumele încasate pentru prestaţiile efectuate contra cost se fac venit la bugetul asigurãrilor sociale de stat.

CAP. V
Structura organizatoricã, organele de conducere şi atribuţiile caselor teritoriale de pensii

ART. 22
(1) Structura-cadru de organizare a caselor teritoriale de pensii se aprobã de Consiliul de administraţie al CNPAS. Prin decizie a preşedintelui CNPAS, în cadrul caselor teritoriale de pensii pot fi organizate servicii, birouri şi compartimente.
(2) Numãrul maxim de posturi pentru casele teritoriale de pensii este de 3.635, care includ şi cele 62 de posturi aferente activitãţii de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale.
(3) La nivelul caselor teritoriale de pensii, pentru activitatea de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale, se constituie consilii tripartite consultative.
ART. 23
(1) Conducerea caselor teritoriale de pensii este asiguratã de directorul executiv.
(2) Directorul executiv este ordonator terţiar de credite.
(3) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul executiv emite decizii.
(4) Directorul executiv numeşte şi revocã din funcţie personalul casei teritoriale de pensii aflate sub conducerea sa, în condiţiile legii.
ART. 24
Casele teritoriale de pensii au urmãtoarele atribuţii:
a) înregistreazã şi asigurã evidenţa contribuabililor, în condiţiile legii;
b) încheie contracte de asigurare socialã, potrivit legii;
c) asigurã evidenţa contribuţiilor de asigurãri sociale, conform legii;
d) certificã stagiul de cotizare şi punctajul asiguratului, în condiţiile legii;
e) stabilesc cuantumul drepturilor de asigurãri sociale individuale şi efectueazã plata acestora, potrivit legii;
f) stabilesc şi plãtesc indemnizaţii şi alte drepturi prevãzute în legi speciale, finanţate de la bugetul de stat, în condiţiile legii;
g) emit decizii de recuperare a drepturilor bãneşti încasate necuvenit şi urmãresc recuperarea acestora, în condiţiile legii;
h) prezintã propuneri pentru fundamentarea bugetului asigurãrilor sociale de stat şi, dupã caz, pentru fundamentarea unor indicatori ai bugetului de stat;
i) asigurã execuţia bugetarã în profil teritorial şi organizeazã contabilitatea acesteia;
j) realizeazã activitatea de expertizã medicalã şi recuperare a capacitãţii de muncã;
k) distribuie persoanelor îndreptãţite, în limita locurilor repartizate, bilete de tratament balnear;
l) rezolvã contestaţii, sesizãri şi reclamaţii, potrivit competenţelor legale;
m) organizeazã şi desfãşoarã activitatea de pregãtire şi perfecţionare profesionalã a personalului prin programe de instruire specifice domeniului de activitate;
n) asigurã reprezentarea în faţa instanţelor judecãtoreşti, potrivit legii;
o) numesc conducerea şi asigurã îndrumarea şi controlul activitãţii caselor locale de pensii;
p) întocmesc şi înainteazã CNPAS, potrivit legislaţiei în vigoare, contul de execuţie al bugetului asigurãrilor sociale de stat în profil teritorial, precum şi al bugetului de stat pentru indicatorii ce i-au fost repartizaţi;
q) îndeplinesc toate atribuţiile privind asigurarea pentru accidente de muncã şi boli profesionale la nivel teritorial;
r) îndeplinesc orice alte atribuţii prevãzute de lege, de prezentul statut ori stabilite de preşedintele CNPAS.
ART. 25
Parcul normat de mijloace de transport şi consumul lunar de carburanţi pentru CNPAS şi instituţiile subordonate sunt prevãzute în anexa nr. 2.
ART. 26
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentul statut.ANEXA 1
─────────
la statut
──────────

Numãrul maxim de posturi = 393
(exclusiv preşedintele)

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de
Asigurãri Sociale

┌────────────────────────────┐
│ CONSILIUL DE ADMINISTRATIE │
└─────────────┬──────────────┘ ┌───────────────────┐
┌───────┴──────┐ └───────────────────┘
│ PRESEDINTE │ |
└───────┬──────┘ |
┌───────────────────┐ │ |
│ Directia audit ├──────────┤ |
│ intern si control │ │ |
└───────────────────┘ │ |
┌─────────┴────────┐ |
│ SECRETAR GENERAL │ |
└─────────┬────────┘ |
│ | |
├──|───────────────────────┐ |
┌─────────┴─────────┐ ┌──────────┴──────────┐
│ SECRETAR GENERAL │ │ DIRECTIA GENERALA │
│ ADJUNCT │ │ACCIDENTE DE MUNCA SI│
└─────────┬─────────┘ │ BOLI PROFESIONALE │
│| └──────────┬──────────┘
│| | │
│| | │
│| | ┌───┴──────┐|
│V | │ │|
┌|─────┬|────┬|─────┬|────┬|───┼|──────┬|─────┐| │ J │ │ K │
│| │| │| │| │| │| │| │| └───┘ └───┘
┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌┴──┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐
│ A │ │ B │ │ C │ │ D │ │ E │ │ F │ │ G │ │ H │
└───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘

Legenda:

A= Direcţia juridicã şi reglementãri comunitare
B= Direcţia îndrumare metodologicã
C= Direcţia tehnologia informaţiei
D= Direcţia documente de platã
E= Direcţia evidenţã contribuabili
F= Direcţia comunicare şi relaţii internaţionale
G= Direcţia management, resurse umane
H= Direcţia economicã şi execuţie bugetarã

J= Direcţia prevenire şi evaluare riscuri
K= Direcţia programe şi strategii

ANEXA 2
──────
la statut
──────────

MIJLOACELE DE TRANSPORT ŞI CONSUMUL DE CARBURANŢI
┌────┬────────────────────────────┬────────────────────┬────────┬──────────────┐
│ │ │ │ │Consumul lunar│
│Nr. │ CNPAS │ Tipul mijlocului │ Parcul │ de carburanţi│
│crt.│ - instituţii subordonate - │ de transport │ normat │ litri/lunã/ │
│ │ │ │ │ mijloc de │
│ │ │ │ │ transport │
├────┼────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼──────────────┤
│ │Aparat propriu │ │ 7 │ - │
│ ├────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼──────────────┤
│ │Parc auto propriu │ │ │ │
│ │- preşedinte CNPAS │ │ │ │
│ │- secretar general │ autoturisme │ 4 │ 300 │
│ │- secretar general adjunct │ │ │ │
│ │- director general │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼──────────────┤
│1. │Parc auto comun │ autoturisme │ 1 │ 300 │
│ │ ├────────────────────┼────────┼──────────────┤
│ │ │ autoturism │ │ │
│ │ │transport marfã │ 1 │ 400 │
│ │ ├────────────────────┼────────┼──────────────┤
│ │ │autoturism transport│ │ │
│ │ │persoane (delegaţi) │ 1 │ 450 │
├────┼────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼──────────────┤
│ 2. │Case judeţene de pensii │autoturisme │câte 2 │ │
│ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │fiecare │ │
│ │ │ │casã │ │
│ │ │ │jude- │ │
│ │ │ │ţeanã │ 250 │
├────┼────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼──────────────┤
│ 3. │Casa de Pensii │autoturisme │ 3 │ 250 │
│ │a Municipiului Bucureşti ├────────────────────┼────────┼──────────────┤
│ │ │autoturism │ │ │
│ │ │transport marfã │ 1 │ 300 │
├────┼────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼──────────────┤
│ 4. │Institutul Naţional de │autoturisme │ 1 │ 300 │
│ │Expertizã Medicalã şi ├────────────────────┼────────┼──────────────┤
│ │Recuperare │autosalvãri │ 2 │ 300 │
│ │a Capacitãţii de Muncã ├────────────────────┼────────┼──────────────┤
│ │ │autoturisme │ │ │
│ │ │transport marfã │ 2 │ 350 │
│ │ │ │ │ │
└────┴────────────────────────────┴────────────────────┴────────┴──────────────┘

─────────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016