Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   STATUTUL din 5 noiembrie 2020  Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 STATUTUL din 5 noiembrie 2020 Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1049 din 9 noiembrie 2020
──────────
    Conţinut de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 193 din 5 noiembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.049 din 9 noiembrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, denumită în continuare Comisia de clasificare a carcaselor, este persoană juridică română, fără scop lucrativ, de interes general şi de utilitate publică, cu conducere şi finanţare din surse proprii.
    (2) Membrii Comisiei de clasificare a carcaselor sunt reprezentanţi ai asociaţiilor crescătorilor de animale, ai patronatelor şi organizaţiilor profesionale din domeniu, ai asociaţiilor comercianţilor şi ai autorităţilor publice, respectiv ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, autoritatea competentă din domeniu, şi ai Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

    ART. 2
    Comisia de clasificare a carcaselor îşi desfăşoară activitatea la nivel naţional.

    ART. 3
    (1) Sediul Comisiei de clasificare a carcaselor este în municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 27, bl. 7, sc. A, et. 1, ap. 3, sectorul 1.
    (2) Sediul Comisiei de clasificare a carcaselor poate fi mutat în orice alt loc din România, în baza deciziei consiliului director.
    (3) Comisia se constituie pentru o perioadă de timp nedeterminată.

    CAP. II
    Obiectul de activitate, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Comisiei de clasificare a carcaselor
    ART. 4
    (1) Obiectul principal de activitate al Comisiei de clasificare a carcaselor este gestionarea bazei naţionale de date a clasificării prin intermediul sistemului informatic aferent acestei activităţi, colectarea, prelucrarea, centralizarea datelor de identificare a operatorilor, a furnizorilor/crescătorilor de animale, a animalelor/carcaselor, a rezultatelor de clasificare a carcaselor, a preţurilor acestora şi a anumitor categorii de animale vii, întocmirea rapoartelor naţionale de preţuri şi raportarea acestor informaţii către autoritatea competentă, precum şi organizarea cursurilor de formare profesională pentru ocupaţia de clasificator carcase, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind formarea profesională a adulţilor, cu respectarea standardului ocupaţional aprobat şi cu eliberarea atestatelor pentru această calificare, organizarea cursurilor de reinstruire a clasificatorilor de carcase şi a cursurilor de standardizare.
    (2) Comisia de clasificare a carcaselor îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 4^2 din ordonanţă.

    ART. 5
    (1) Comisia de clasificare a carcaselor are un număr total de 25 de membri şi are următoarea componenţă/structură:
    a) 11 reprezentanţi ai asociaţiilor reprezentative ale crescătorilor de porcine, bovine şi ovine;
    b) 10 reprezentanţi ai patronatelor şi ai organizaţiilor profesionale reprezentative ale procesatorilor de carne;
    c) 2 reprezentanţi ai asociaţiilor comercianţilor;
    d) un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, autoritatea competentă din domeniu, şi un reprezentant al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

    (2) Alegerea membrilor în Comisia de clasificare a carcaselor se face conform criteriilor stabilite la art. 4^1 alin. (2) din ordonanţă.
    (3) Propunerile nominale de membri se fac de către asociaţiile crescătorilor de animale, patronatele şi organizaţiile profesionale din domeniu, asociaţiile comercianţilor şi sunt validate de către adunarea generală a Comisiei de clasificare a carcaselor.
    (4) Membrul reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi cel al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor se desemnează conform prevederilor art. 4^1 alin. (3) din ordonanţă.
    (5) Adunarea generală poate respinge propunerile primite conform alin. (3) cu două treimi din voturile membrilor prezenţi.

    ART. 6
    Membrii se pot retrage din Comisia de clasificare a carcaselor în baza voinţei lor exprimate în mod liber sau la propunerea organizaţiilor care i-au desemnat şi vor comunica acest lucru consiliului director cu cel puţin două luni înainte de data retragerii.

    ART. 7
    (1) Excluderea din rândul membrilor Comisiei de clasificare a carcaselor se aplică în următoarele cazuri:
    a) abateri repetate de la prevederile statutului;
    b) acţiuni sau atitudini dăunătoare Comisiei de clasificare a carcaselor: exprimarea în numele comisiei a unor poziţii contrare voinţei majorităţii sau apartenenţa la organizaţii ale căror obiective sunt contrare sau adverse obiectivelor Comisiei de clasificare a carcaselor;
    c) pierderea drepturilor civile sau punerea sub interdicţie.

    (2) Excluderea unui membru, decisă de Consiliul director, va fi supusă validării în următoarea şedinţă a adunării generale.
    (3) Membrul a cărei excludere este supusă validării este notificat în scris să participe la şedinţa adunării generale în vederea prezentării punctului său de vedere.
    (4) În situaţia în care membrul a cărei excludere este supusă validării este prezent la şedinţa adunării generale, acesta va fi audiat, anterior supunerii la vot a propunerii de excludere.
    (5) Absenţa membrului a cărei excludere este supusă validării nu împiedică validarea excluderii acestuia.
    (6) Adunarea generală validează excluderea cu două treimi din voturile membrilor prezenţi.

    ART. 8
    Înlocuirea membrilor Comisiei de clasificare a carcaselor cu membri noi se face la propunerea organizaţiilor pe care le reprezintă, cu respectarea numărului de membri prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. a)-c).

    ART. 9
    (1) Comisia de clasificare a carcaselor răspunde pentru obligaţiile sale cu patrimoniul dobândit.
    (2) Membrii Comisiei de clasificare a carcaselor răspund, potrivit legii, pentru prejudiciile aduse patrimoniului acesteia.

    ART. 10
    (1) Membrii Comisiei de clasificare a carcaselor au următoarele drepturi:
    a) să le fie decontate cheltuielile de deplasare pentru participarea la activităţile Comisiei de clasificare a carcaselor;
    b) să se adreseze cu cereri, sesizări sau propuneri organelor de conducere ale Comisiei de clasificare a carcaselor în orice problemă privind activitatea comisiei;
    c) să participe la adunările generale, conferinţele, şedinţele Comisiei de clasificare a carcaselor sau ale grupelor de lucru de care aparţin şi să îşi exprime punctele de vedere în legătură cu activitatea comisiei şi a organelor de conducere ale acesteia;
    d) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Comisiei de clasificare a carcaselor;
    e) să primească publicaţiile Comisiei de clasificare a carcaselor şi să poată publica în acestea articole, comunicări;
    f) să ia parte la toate activităţile Comisiei de clasificare a carcaselor.

    (2) Membrii Comisiei de clasificare a carcaselor au următoarele îndatoriri:
    a) să participe activ la îndeplinirea scopurilor Comisiei de clasificare a carcaselor;
    b) să respecte prevederile statutului Comisiei de clasificare a carcaselor şi hotărârile adunării generale;
    c) să participe la adunările generale şi acţiunile Comisiei de clasificare a carcaselor;
    d) să furnizeze Comisiei de clasificare a carcaselor informaţiile cu caracter public necesare pentru îndeplinirea scopului acesteia;
    e) să respecte confidenţialitatea informaţiilor la care au acces în cadrul Comisiei de clasificare a carcaselor, cu excepţia celor cu caracter public.


    ART. 11
    Organele de conducere şi control ale Comisiei de clasificare a carcaselor sunt:
    a) adunarea generală;
    b) consiliul director;
    c) cenzorul sau comisia de cenzori, după caz.


    ART. 12
    (1) Adunarea generală este organul de conducere al Comisiei de clasificare a carcaselor.
    (2) Adunarea generală se consideră legal constituită în cazul în care sunt prezenţi majoritatea membrilor, respectiv jumătate plus unu.
    (3) Adunarea generală are următoarele atribuţii:
    a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Comisiei de clasificare a carcaselor;
    b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
    c) validarea admiterii şi excluderii, după caz, a membrilor Comisiei de clasificare a carcaselor;
    d) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;
    e) alegerea şi revocarea cenzorilor;
    f) modificarea statutului.

    (4) Toţi membrii au drept de vot egal, uninominal în adunarea generală. În cazul în care un membru, din orice motiv bine justificat, se află în imposibilitate de a vota, poate delega în scris dreptul său de vot unui alt membru.
    (5) Adunarea generală ordinară se convoacă anual de către consiliul director, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, expediată tuturor membrilor cu cel puţin 10 zile înainte de data programată.
    (6) Adunarea generală extraordinară se convoacă de câte ori este nevoie, din iniţiativa consiliului director sau la cererea scrisă şi motivată a cel puţin două treimi din numărul membrilor adunării generale.
    (7) Când trebuie luate decizii care intră în atribuţiile adunării generale, însă din motive bine justificate, cum ar fi termenul foarte scurt pentru luarea unei decizii sau imposibilitatea obiectivă de participare fizică a membrilor, adunarea generală nu se poate întruni în conformitate cu prevederile alin. (5) şi (6), consiliul director poate organiza adunarea generală prin corespondenţă, transmiţând tuturor membrilor ordinea de zi detaliată, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu precizarea termenului-limită până la care aceştia trebuie să transmită voturile lor.
    (8) Hotărârile adunării generale se iau cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este hotărâtor.
    (9) Votul membrilor, potrivit prevederilor alin. (7), va fi adresat Comisiei de clasificare a carcaselor în scris.
    (10) Hotărârile se iau cu majoritatea simplă a voturilor exprimate potrivit alin. (9), în termenul fixat de consiliul director.

    ART. 13
    (1) Consiliul director este format din 5 membri aleşi pe o perioadă de 3 ani prin votul secret a două treimi dintre membrii adunării generale, fiind compus din:
    a) preşedinte,
    b) vicepreşedinte,
    c) 3 membri.

    (2) Consiliul director este nominal, membrii săi putând fi realeşi.
    (3) Atribuţiile consiliului director sunt următoarele:
    a) asigură conducerea operativă a activităţii Comisiei de clasificare a carcaselor între adunările generale şi realizarea actelor de administrare privind activitatea curentă a Comisiei de clasificare a carcaselor;
    b) asigură îndeplinirea prevederilor statutului Comisiei de clasificare a carcaselor şi a hotărârilor adunărilor generale;
    c) propune adunării generale programul de activitate al Comisiei de clasificare a carcaselor;
    d) numeşte şi eliberează din funcţie directorul executiv;
    e) alege membrii grupelor de lucru organizate în cadrul Comisiei de clasificare a carcaselor, pentru fiecare specie de animale, şi stabileşte atribuţiile şi indemnizaţiile acestora;
    f) propune bugetul de venituri şi cheltuieli al Comisiei de clasificare a carcaselor, îl supune aprobării în adunarea generala şi urmăreşte realizarea lui;
    g) desemnează persoanele cu drept de semnătură în bancă;
    h) organizează şi administrează activitatea Comisiei de clasificare a carcaselor conform obiectului de activitate;
    i) decide primirea şi excluderea membrilor, cu condiţia validării de către adunarea generală;
    j) decide afilierea la federaţii, uniuni etc. şi ieşirea din acestea;
    k) decide suspendarea preşedintelui sau a persoanelor delegate de acesta ca purtători de cuvânt, atunci când poziţia exprimată de aceştia nu este conformă cu obiectivele Comisiei de clasificare a carcaselor sau cu deciziile adunării generale. Suspendarea va fi validată de adunarea generală prin revocare;
    l) stabileşte sediul Comisiei de clasificare a carcaselor;
    m) primeşte alte atribuţii şi sarcini stabilite de adunarea generală.

    (4) Consiliul director se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar.
    (5) Hotărârile se iau cu majoritatea simplă a celor prezenţi.
    (6) În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este hotărâtor.
    (7) Consiliul director este obligat să prezinte adunării generale situaţia prezenţei la şedinţele consiliului.

    ART. 14
    (1) Comisia de cenzori este organul de control al Comisiei de clasificare a carcaselor şi va fi formată din una sau trei persoane, care trebuie să fie experţi contabili autorizaţi conform legii.
    (2) Cenzorii nu pot fi membri ai Comisiei de clasificare a carcaselor.
    (3) Cenzorii pot primi pentru activităţile efectuate o indemnizaţie care se va stabili de către Comisia de clasificare a carcaselor, în funcţie de resursele financiare şi legislaţia în vigoare.
    (4) Cenzorii sunt aleşi pe o perioadă de 2 ani.
    (5) Comisia de cenzori verifică trimestrial gestiunea Comisiei de clasificare a carcaselor, prezentând adunării generale rapoarte cu concluzii şi propuneri pentru buna desfăşurare a activităţii.

    ART. 15
    (1) Preşedintele consiliului director reprezintă Comisia de clasificare a carcaselor în relaţiile cu terţii, în justiţie şi în faţa altor autorităţi, precum şi în faţa altor instituţii şi organizaţii din ţară şi străinătate cu care comisia are relaţii, în cadrul obiectului de activitate.
    (2) Preşedintele consiliului director poate delega atribuţia de reprezentare prevăzută la alin. (1) vicepreşedintelui, directorului executiv sau unui membru al Comisiei de clasificare a carcaselor.
    (3) Preşedintele consiliului director al Comisiei de clasificare a carcaselor este şi preşedintele adunării generale.
    (4) Preşedintele Comisiei de clasificare a carcaselor îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) conduce şedinţele consiliului director şi urmăreşte îndeplinirea deciziilor acestuia;
    b) semnează actele de gestiune ale Comisiei de clasificare a carcaselor, vizate de cenzor sau comisia de cenzori, după caz;
    c) semnează contractele, convenţiile, împuternicirile şi corespondenţa Comisiei de clasificare a carcaselor;
    d) convoacă adunarea generală a Comisiei de clasificare a carcaselor;
    e) în caz de imposibilitate a executării uneia sau mai multor sarcini, poate delega preluarea temporară a respectivelor responsabilităţi de către vicepreşedintele Comisiei de clasificare a carcaselor sau de către alt membru din consiliul director sau de către directorul executiv.


    ART. 16
    (1) Directorul executiv al Comisiei de clasificare a carcaselor duce la îndeplinire deciziile consiliului director şi dispoziţiile preşedintelui, asigură şi urmăreşte rezolvarea tuturor problemelor legate de activitatea curentă a comisiei.
    (2) Directorul executiv îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) angajează Comisia de clasificare a carcaselor în raporturile cu persoanele fizice şi juridice, în limitele mandatului primit de la preşedinte;
    b) administrează şi gestionează activitatea Comisiei de clasificare a carcaselor, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de adunarea generală;
    c) angajează şi sancţionează personalul angajat;
    d) stabileşte atribuţii şi competenţe personalului angajat;
    e) participă la şedinţele consiliului director.


    ART. 17
    (1) Consiliul director, pentru îndeplinirea atribuţiilor Comisiei de clasificare a carcaselor, constituie grupe de lucru, ale căror componenţă şi atribuţii se stabilesc în cadrul şedinţei acestuia.
    (2) Membrii grupelor de lucru sunt specialişti din diverse sectoare, în funcţie de obiectul de activitate al grupei de lucru, care fac parte sau nu din Comisia de clasificare a carcaselor.
    (3) Membrii grupelor de lucru pot primi pentru activităţile efectuate o indemnizaţie care se va stabili de către consiliul director al Comisiei de clasificare a carcaselor, în funcţie de resursele financiare şi legislaţia în vigoare.
    (4) Coordonatorii grupelor de lucru fac parte din Comisia de clasificare a carcaselor şi au obligaţia să prezinte stadiul îndeplinirii atribuţiilor şi propunerile de îmbunătăţire a activităţii acestor grupuri ori de câte ori adunarea generală sau consiliul director o cere.

    CAP. III
    Patrimoniul şi veniturile Comisiei de clasificare a carcaselor
    ART. 18
    (1) Pentru atingerea scopului pentru care a fost constituită, Comisia de clasificare a carcaselor utilizează patrimoniul existent, alcătuit din totalitatea bunurilor corporale şi necorporale, respectiv un sediu în care îşi desfăşoară activitatea, autoturism, logistică informatică reprezentată de server de stocare a datelor, laptopuri, software, aplicaţii informatice specifice, contract de mentenanţă pentru serviciile de asistenţă tehnică IT, precum şi terminal pentru captură de date, echipamente de clasificare cu sondă optică: Fat O Meater (FOM) şi Optigrade Pro (OGP) folosite pentru sesiunile practice de instruire a persoanelor care obţin atestatul de clasificator.
    (2) Patrimoniul Comisiei de clasificare a carcaselor se completează cu donaţii, legate, bunuri mobile şi imobiliare, cotizaţii, diferite forme de sponsorizare sau orice alte contribuţii de la membri sau de la alte persoane fizice şi/sau juridice din România şi/sau din străinătate, de la bugetul statului, precum şi din activităţi proprii sau orice alte surse conform dispoziţiilor legale.
    (3) Veniturile Comisiei de clasificare a carcaselor constau sau provin din:
    a) contribuţiile şi cotizaţiile membrilor, cu excepţia reprezentantului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;
    b) vânzarea publicaţiilor Comisiei de clasificare a carcaselor sau a altor documente tehnice elaborate sau aprobate de aceasta;
    c) ajutoare financiare nerambursabile sau bunuri imobiliare ori mobile ale membrilor Comisiei de clasificare a carcaselor, ale persoanelor juridice pe care le reprezintă sau ale terţilor, persoane fizice şi juridice din ţară sau străinătate;
    d) diverse forme de valorificare a patrimoniului: dobânzi, dividende, chirii, acţiuni, cota-parte din beneficiile legal obţinute şi altele;
    e) tarife sau onorarii pentru executarea unor cursuri de calificare pentru ocupaţia de clasificator şi eliberarea atestatului de clasificator, cursuri de reinstruire şi standardizare, servicii, studii, expertize, angajate pe bază contractuală, potrivit scopului şi obiectului de activitate ale Comisiei de clasificare a carcaselor şi prevederilor legii;
    f) o cotă procentuală din tariful de clasificare practicat de agenţiile de clasificare şi de clasificatorii autorizaţi, cotă care se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea justificată a Comisiei de clasificare a carcaselor;
    g) alte activităţi, lucrative sau nelucrative, organizate de Comisia de clasificare a carcaselor, în raport cu scopul şi obiectul de activitate ale Comisiei, potrivit prezentului statut;
    h) subscripţii, sponsorizări şi alte surse permise de lege;
    i) aporturi în natură.

    (4) Veniturile realizate de Comisia de clasificare a carcaselor din activitatea desfăşurată vor acoperi cheltuielile efective, fără realizarea de profit.
    (5) Veniturile Comisiei de clasificare a carcaselor sunt destinate realizării scopurilor pentru care a fost înfiinţată şi nu pot fi repartizate membrilor acesteia.
    (6) Soldurile rezultate la încheierea activităţii bugetare se vor reporta în prevederile bugetului anului următor.

    ART. 19
    (1) Cuantumul tarifelor sau onorariilor prevăzute la art. 18 alin. (3) lit. e) se stabileşte de adunarea generală pe baza propunerilor consiliului director. Propunerea consiliului director trebuie să conţină justificarea modalităţii de calcul al tarifului/onorariului propus, cu detalierea tuturor elementelor de cost relevante care au fost avute în vedere pentru stabilirea acestora.
    (2) Cota prevăzută la art. 18 alin. (3) lit. f) se stabileşte la propunerea justificată a Comisiei de clasificare a carcaselor, în funcţie de resursele financiare necesare, anual, pentru gestionarea bazei naţionale de date a clasificării carcaselor prin intermediul sistemului informatic şi pentru funcţionarea Comisiei de clasificare a carcaselor, pe baza bugetului anual de venituri şi cheltuieli al acesteia. Cota se actualizează ori de câte ori este nevoie.

    ART. 20
    Comisia de clasificare a carcaselor elaborează bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi situaţii financiare anuale, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

    ART. 21
    Comisia de clasificare a carcaselor se desfiinţează în condiţiile prevăzute de art. 250 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016