Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   STATUTUL din 30 iunie 2011  Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

STATUTUL din 30 iunie 2011 Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar

EMITENT: FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR IN SISTEMUL BANCAR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 13 iulie 2011

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, denumit în continuare Fondul, este constituit şi funcţioneazã în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare ordonanţa, a reglementãrilor date în aplicarea ordonanţei, precum şi în baza prevederilor prezentului statut.
    ART. 2
    Activitatea Fondului este armonizatã cu prevederile Directivei 94/19/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 mai 1994 privind sistemele de garantare a depozitelor, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 135 din 31 mai 1994 şi ale Directivei 2009/14/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2009 privind modificarea Directivei 94/19/CE privind sistemele de garantare a depozitelor în ceea ce priveşte plafonul de garantare şi termenul de platã a compensaţiilor, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 68 din 13 martie 2009. De asemenea, Fondul se preocupã de asigurarea conformitãţii cu principiile fundamentale de bunã guvernanţã şi practicã internaţionalã elaborate de cãtre Asociaţia Internaţionalã a Asigurãtorilor de Depozite împreunã cu Comitetul de la Basel pentru Supraveghere Bancarã, pe care le transpune în organizarea şi funcţionarea sa, cu adaptarea la legislaţia internã.

    CAP. II
    Statutul juridic

    ART. 3
    Fondul este persoanã juridicã de drept public şi are sediul în municipiul Bucureşti.
    ART. 4
    Fondul este schema de garantare a depozitelor constituite la instituţiile de credit, recunoscutã oficial pe teritoriul României.

    CAP. III
    Scopul şi atribuţiile

    ART. 5
    Fondul are ca scop garantarea depozitelor şi efectuarea plãţii compensaţiilor cãtre deponenţii garantaţi, contribuind prin activitatea sa la stabilitatea şi credibilitatea sistemului bancar.
    ART. 6
    În condiţiile şi limitele prevãzute de ordonanţã, Fondul poate exercita şi alte atribuţii pentru asigurarea stabilitãţii financiare, astfel:
    a) finanţeazã operaţiunile care implicã transferul depozitelor garantate, în condiţiile stabilite de ordonanţã;
    b) desfãşoarã activitate de administrator special, administrator interimar ori lichidator al instituţiilor de credit, în condiţiile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 227/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 278/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    c) administreazã fondul special de despãgubire, constituit pentru despãgubirea persoanelor prejudiciate prin mãsurile dispuse şi implementate în cursul administrãrii speciale;
    d) administreazã alte fonduri constituite pentru scopuri legate de asigurarea stabilitãţii financiare.
    ART. 7
    Fondul este responsabil pentru:
    a) plata compensaţiilor pentru depozitele garantate, declarate indisponibile, a celorlalte sume datorate, potrivit condiţiilor şi limitelor stabilite de ordonanţã, inclusiv celor pentru finanţarea transferului depozitelor garantate în cadrul mãsurilor de restructurare a instituţiilor de credit;
    b) asigurarea necesarului de resurse financiare, conform prevederilor legale;
    c) gestionarea resurselor financiare, ţinând seamã de principiul minimizãrii riscurilor şi al lichiditãţii şi rentabilitãţii plasamentelor;
    d) evidenţierea distinctã în contabilitate a operaţiunilor legate de constituirea, investirea şi utilizarea sumelor acumulate în fondul de garantare a depozitelor, respectiv a sumelor fondului special pentru despãgubiri ori ale altor fonduri prevãzute de lege;
    e) activitãţile desfãşurate în situaţia desemnãrii sale ca administrator special, administrator interimar ori ca lichidator la instituţiile de credit;
    f) întocmirea şi executarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli;
    g) pãstrarea secretului profesional şi protecţia datelor personale în activitatea desfãşuratã în conformitate cu prevederile legale aplicabile;
    h) recuperarea creanţelor sale, inclusiv prin subrogare în drepturile deponenţilor garantaţi în limitele şi condiţiile legii;
    i) informarea permanentã a publicului cu privire la sistemul de garantare a depozitelor constituite, inclusiv toate modificãrile plafoanelor de garantare şi condiţiilor de garantare, atunci când este cazul;
    j) controlul la instituţiile de credit cu privire la realitatea datelor înscrise în declaraţiile privind calculul şi plata contribuţiilor, a cotizaţiilor datorate şi a compensaţiilor datorate deponenţilor garantaţi, precum şi la respectarea prevederilor legale referitoare la informarea deponenţilor de cãtre instituţiile de credit;
    k) emiterea de reglementãri proprii pentru punerea în aplicare a prevederilor legislative în vigoare privind activitatea sa. Reglementãrile Fondului, opozabile terţilor, sunt avizate, aprobate, semnate şi publicate în conformitate cu prevederile legale. Reglementãrile care vizeazã activitatea sa internã sunt aprobate de Consiliul de administraţie al Fondului, sunt semnate de directorul acestuia şi nu se dau publicitãţii;
    l) colectarea de informaţii necesare pentru buna desfãşurare a activitãţii sale.

    CAP. IV
    Administrarea şi conducerea

    ART. 8
    (1) Administrarea Fondului este asiguratã de Consiliul de administraţie.
    (2) Directorul şi adjuncţii acestuia asigurã conducerea executivã a Fondului.
    ART. 9
    (1) Numirea conducerii executive se face de cãtre Consiliul de administraţie al Fondului, în conformitate cu structura organizatoricã şi de personal aprobatã de Consiliul de administraţie al Bãncii Naţionale a României.
    (2) Consiliul de administraţie poate face numirile de mai sus pe o perioadã de timp limitatã, în conformitate cu reglementãrile în vigoare. La expirarea acestei perioade, persoanele care au avut calitatea de membri ai conducerii executive revin pe funcţia deţinutã anterior sau pe o funcţie corespunzãtoare pregãtirii lor.
    ART. 10
    (1) Componenţa Consiliului de administraţie al Fondului, condiţiile care trebuie îndeplinite de persoanele numite în calitatea de membri ai acestuia, numirea, încetarea calitãţii de membru şi revocarea sunt cele prevãzute în ordonanţã şi în reglementãrile emise în aplicarea acesteia.
    (2) Atribuţiile şi cuantumul indemnizaţiei membrilor Consiliului de administraţie al Fondului sunt stabilite conform ordonanţei.
    ART. 11
    Directorul Fondului conduce operativ activitatea curentã a acestuia, asigurã îndeplinirea hotãrârilor Consiliului de administraţie al Fondului şi ale Consiliului de administraţie al Bãncii Naţionale a României, informeazã asupra modului de realizare a acestora şi are atribuţiile prevãzute de ordonanţã.

    CAP. V
    Organizarea internã

    ART. 12
    Directorul Fondului propune structura organizatoricã, necesarul de personal şi politica salarialã, pe care le supune aprobãrii conform ordonanţei.
    ART. 13
    Atribuţiile compartimentelor de specialitate sunt prevãzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Fondului.
    ART. 14
    Activitatea salariaţilor Fondului se desfãşoarã în baza contractelor individuale de muncã, cãrora li se anexeazã fişa postului în care se detaliazã atribuţiile acestora.

    CAP. VI
    Organisme proprii cu caracter permanent

    ART. 15
    (1) Comitetul de administrare a resurselor Fondului este un organism permanent care îşi desfãşoarã activitatea potrivit regulamentelor proprii şi are ca obiectiv asigurarea managementului resurselor financiare în acord cu cerinţele de minimizare a riscurilor, lichiditatea plasamentelor şi rentabilitate.
    (2) Membrii Comitetului de administrare a resurselor Fondului sunt numiţi prin ordin al directorului Fondului.
    ART. 16
    Directorul poate propune Consiliului de administraţie al Fondului spre aprobare înfiinţarea altor organisme proprii cu caracter permanent, precum şi regulamentele de funcţionare a acestora, în funcţie de necesitãţile desfãşurãrii unor noi activitãţi în cadrul Fondului.

    CAP. VII
    Principii de bunã guvernanţã în activitatea Fondului

    ART. 17
    (1) Fondul este o instituţie independentã, a cãrei activitate nu se supune influenţelor politice sau din sectorul bancar.
    (2) Membrii Consiliului de administraţie al Fondului nu trebuie sã deţinã în cadrul vreunei instituţii de credit calitatea de angajat sau de director, membru al consiliului de administraţie, al comitetului de supraveghere ori al directoratului.
    ART. 18
    Fondul are autonomie şi independenţã financiarã:
    a) finanţarea necesarã pentru îndeplinirea atribuţiilor Fondului este asiguratã potrivit prevederilor ordonanţei;
    b) Fondul îşi acoperã cheltuielile curente aferente activitãţilor desfãşurate în condiţiile şi limitele prevãzute de ordonanţã;
    c) Fondul îşi finanţeazã investiţiile corporale şi necorporale din profitul realizat, conform prevederilor ordonanţei.
    ART. 19
    Activitatea curentã a Fondului este condusã pe baza reglementãrilor interne, conform ordonanţei.
    ART. 20
    Transparenţa activitãţii Fondului este asiguratã prin:
    a) situaţiile financiare ale Fondului se supun auditului financiar extern, fiind prezentate, împreunã cu rapoartele de audit, Consiliului de administraţie al Fondului, Consiliului de administraţie al Bãncii Naţionale a României şi Ministerului Finanţelor Publice;
    b) Fondul face public raportul anual de activitate, care include situaţiile financiare anuale şi opinia auditorului extern;
    c) Fondul informeazã publicul despre activitatea sa, utilizând canalele specifice de comunicare.
    ART. 21
    Activitatea compartimentelor de specialitate ale Fondului este supusã controlului intern şi auditului intern.
    ART. 22
    În desfãşurarea activitãţii sale, Fondul aplicã principiul controlului dual al tranzacţiilor derulate.

    CAP. VIII
    Protecţia legalã a instituţiei, a personalului şi a organelor sale de administrare şi de conducere

    ART. 23
    Fondul şi salariaţii acestuia nu rãspund pentru eventualele prejudicii cauzate de îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii oricãrui act sau fapt în legãturã cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor conferite în calitate de administrator special, conform art. 240^6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 227/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu excepţia cazului în care se dovedeşte cã au acţionat cu rea-credinţã sau cu neglijenţã gravã.
    ART. 24
    Conform legislaţiei, Fondul încheie asigurãri de rãspundere civilã pentru membrii Consiliului de administraţie şi ai conducerii executive, precum şi pentru personalul delegat al Fondului în calitate de lichidator, administrator interimar sau administrator special.

    CAP. IX
    Relaţii internaţionale

    ART. 25
    Fondul stabileşte relaţii de colaborare cu schemele de garantare a depozitelor din alte state, asociaţii profesionale internaţionale, precum şi cu organisme multinaţionale sau regionale de profil.
    ART. 26
    Fondul poate încheia acorduri şi înţelegeri bilaterale şi/sau multilaterale.

    CAP. X
    Dispoziţii finale

    ART. 27
    Dizolvarea, încetarea activitãţii ori modificarea obiectului de activitate al Fondului se poate face numai prin lege.

                       --------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016