Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   STATUT din 19 iunie 2017  Colegiului Fizioterapeuţilor din România    Twitter Facebook
Cautare document

 STATUT din 19 iunie 2017 Colegiului Fizioterapeuţilor din România

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 489 bis din 28 iunie 2017

──────────
    Aprobat prin Ordinul nr. 679 din 19 iunie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 489 din 28 iunie 2017.
──────────

    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
     Colegiul Fizioterapeuţilor din România este înfiinţat şi organizat potrivit Legii nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România.

    ART. 2
    (1) Colegiul Fizioterapeuţilor din România este organizaţie profesională, cu personalitate juridică, neguvernamentală, de interes public, apolitică, fără scop patrimonial, cu responsabilităţi delegate de autoritatea de stat, având ca obiect de activitate autorizarea, controlul şi supravegherea exercitării profesiei de fizioterapeut, ca profesie liberală de practică publică autorizată.
    (2) Colegiul Fizioterapeuţilor din România are autonomie instituţională în domeniul său de competenţă normativ şi jurisdicţional profesional şi îşi exercită atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni, în condiţiile legii.
    (3) Activitatea Colegiului Fizioterapeuţilor din România se desfăşoară la nivel naţional şi teritorial.

    ART. 3
    (1) Sediul Colegiului Fizioterapeuţilor din România este în municipiul Bucureşti.
    (2) Denumirea şi sigla Colegiului Fizioterapeuţilor din România vor fi înscrise în toate documentele, actele şi înscrisurile care emană de la acesta, cu menţionarea sediului şi a codului fiscal.
    (3) Sigla Colegiului Fizioterapeuţilor din România este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul statut.

    CAP. II
    Obiectul de activitate
    ART. 4
     Colegiul Fizioterapeuţilor din România are ca obiect de activitate autorizarea, controlul şi supravegherea exercitării profesiei de fizioterapeut, ca profesie liberală de practică publică autorizată.

    ART. 5
     În realizarea obiectului său de activitate, Colegiul Fizioterapeuţilor din România, prin structurile sale naţionale şi teritoriale, are următoarele atribuţii:
    a) în calitate de autoritate competentă în domeniu asigură autorizarea, monitorizarea şi controlul exercitării profesiei de fizioterapeut, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii;
    b) asigură respectarea cadrului legal şi organizatoric pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut în condiţiile legii, inclusiv prin funcţia de control profesional, de autoritate disciplinară şi de organ de jurisdicţie profesională;
    c) autorizează sau, după caz, avizează exercitarea profesiei de fizioterapeut pe teritoriul României;
    d) elaborează şi emite cardul profesional european, pentru membrii săi, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene;
    e) asigură schimbul de informaţii, prin intermediul Sistemului de informare a pieţei interne a Uniunii Europene, denumit în continuare IMI, conform procedurilor prevăzute în normele metodologice de aplicare a legii;
    f) recunoaşte titlurile oficiale de calificare în fizioterapie dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană;
    g) adoptă Codul deontologic al fizioterapeutului;
    h) instituie şi supraveghează aplicarea şi respectarea standardelor de calitate a serviciilor profesionale în domeniul fizioterapiei, precum şi a normelor deontologice a fizioterapeutului;
    i) instituie un cadru de promovare şi dezvoltare a competenţei profesionale;
    j) reprezintă interesele membrilor săi în faţa autorităţilor publice şi administrative, în cadrul organismelor profesionale internaţionale, precum şi în litigiile cu terţii;
    k) ţine evidenţa fizioterapeuţilor autorizaţi şi, după caz, acordă, certifică, suspendă şi retrage dreptul de exercitare a profesiei de fizioterapeut în condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a legii;
    l) mediază şi arbitrează divergenţele între membrii săi, precum şi între aceştia şi terţi;
    m) întocmeşte şi actualizează permanent Registrul unic al fizioterapeuţilor.
    n) analizează cazurile de abateri de la normele de etică şi deontologie profesională, în calitate de organ de jurisdicţie profesională;
    o) reprezintă corpul profesional din România în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale interne şi internaţionale;
    p) iniţiază şi promovează forme de educaţie continuă în vederea creşterii gradului de competenţă profesională a membrilor săi;
    q) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea normelor specifice şi a reglementărilor privind profesia de fizioterapeut şi asigură aplicarea acestora;
    r) elaborează criterii şi standarde privind asigurarea calităţii serviciilor de îngrijiri de sănătate, pe care le propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii;
    s) elaborează proiecte de metodologii, de ghiduri şi de protocoale de practică, pe care le propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii;
    t) soluţionează cererile şi petiţiile membrilor prin organele de conducere ale colegiilor teritoriale sau, în cazul nesoluţionării la acest nivel, prin organele de conducere ierarhic superioare;
    u) elaborează Statutul şi Regulamentul intern de organizare şi funcţionare a Colegiul Fizioterapeuţilor din România precum şi propuneri de modificare a acestora, pe care le supune, spre aprobare Ministerului Sănătăţii;
    v) atestă onorabilitatea şi moralitatea profesională a membrilor săi şi eliberează, la cerere, certificatul de status profesional curent pentru membrii săi,
    w) elaborează documentele necesare recunoaşterii în alte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană a titlurilor de calificare de fizioterapeut dobândite în România.


    CAP. III
    Membrii Colegiului Fizioterapeuţilor din România
    SECŢIUNEA 1
    Dobândirea calităţii de membru
    ART. 6
    (1) Pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut pe teritoriul României, persoanele care deţin un titlu oficial de calificare în fizioterapie prevăzut de lege, au obligaţia să se înscrie în Colegiul Fizioterapeuţilor din România.
    (2) Calitatea de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România se dobândeşte la cerere şi este dovedită prin autorizaţia de liberă practică, care se eliberează la înscrierea în organizaţia profesională.
    (3) Pentru obţinerea autorizaţiei de liberă practică, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să deţină unul din titlurile oficiale de calificare în fizioterapie prevăzute de lege;
    b) să fie membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România;
    c) să nu se regăsească în vreunul din cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute de lege;
    d) să fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei.

    (4) Înscrierea în organizaţia profesională se face la colegiul teritorial în a cărui rază urmează să îşi desfăşoare activitatea solicitantul.
    (5) Membrii înscrişi şi luaţi în evidenţa colegiilor teritoriale sunt membri ai Colegiului Fizioterapeuţilor din România.
    (6) Atunci când nu există un colegiu în judeţul pe teritoriul căruia solicitantul urmează să îşi desfăşoare activitatea profesională, înscrierea acestuia ca membru se face într-un colegiu teritorial dintr-un judeţ situat în aceeaşi regiune de dezvoltare.
    (7) Stabilirea apartenenţei teritoriale în situaţia menţionată la alin. (6) precum şi transferul membrilor de la un colegiu teritorial la altul, se realizează conform criteriilor stabilite prin Regulamentul intern de organizare şi funcţionare.

    ART. 7
    (1) Persoanelor de mare distincţie, care au avut o contribuţie importanţă la promovarea drepturilor şi intereselor profesionale ale membrilor organizaţiei profesionale, precum şi la promovarea imaginii Colegiului Fizioterapeuţilor din România, li se poate acorda titlul de membru de onoare.
    (2) Conferirea titlului de membru de onoare al Colegiului Fizioterapeuţilor din România este de competenţa Consiliului naţional.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Suspendarea calităţii de membru
    ART. 8
     Suspendarea calităţii de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România poate interveni în următoarele situaţii:
    a) la cererea scrisă, pentru motive obiective;
    b) dacă fizioterapeutul nu realizează numărul minim anual de credite de educaţie medicală continuă, stabilit prin normele metodologice de aplicare a Legii nr. 229/2016;
    c) dacă fizioterapeutul nu plăteşte cotizaţia pe o perioadă de 6 luni;
    d) pe durata stării de incompatibilitate;
    e) în cazul realizării oricărei acţiuni de natură a aduce atingere demnităţii profesionale sau bunelor moravuri, conform Codului deontologic al fizioterapeutului.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Încetarea calităţii de membru
    ART. 9
     Calitatea de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România încetează în următoarele situaţii:
    a) la cererea titularului, prin renunţare scrisă la calitatea de membru, cu 15 zile înainte de data încetării;
    b) prin retragerea calităţii de membru, ca urmare a interzicerii exercitării profesiei, fie printr-o hotărâre definitivă de către instanţa judecătorească, fie ca sancţiune disciplinară, în condiţiile prevăzute de prezentul statut precum şi de Codul deontologic al fizioterapeutului;
    c) ca urmare a săvârşirii unor abuzuri prin care au fost încălcate drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă, care prevede, în mod expres, interdicţia de exercitare a profesiei.


    SECŢIUNEA a 4-a
    Drepturile şi obligaţiile membrilor
    ART. 10
     Membrii Colegiului Fizioterapeuţilor din România au următoarele drepturi:
    a) de a fi înscrişi în evidenţele oficiale gestionate de Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi de a li se elibera acte doveditoare în acest sens;
    b) de a se adresa nemijlocit tuturor organelor de conducere ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România, naţionale sau teritoriale, şi de a primi informaţiile solicitate în legătură cu organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România
    c) de a participa la programe de perfecţionare şi la alte forme de educaţie medicală continuă;
    d) de a participa la şedinţele organelor de conducere ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România, naţionale sau teritoriale din care fac parte;
    e) de a-şi exprima opinia cu privire la subiectele în dezbatere în cadrul Colegiului Fizioterapeuţilor din România, atât la nivel naţional cât şi teritorial;
    f) de a alege şi de a fi aleşi în organele reprezentative ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România;
    g) de a participa la acţiunile organizate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România şi de a fi informaţi despre desfăşurarea acestora;
    h) de a contesta sancţiunile primite în termen de 30 de zile de la comunicarea lor.


    ART. 11
     Membrii Colegiului Fizioterapeuţilor din România au următoarele obligaţii:
    a) să cunoască şi să respecte legislaţia în vigoare referitoare la exercitarea profesiei de fizioterapeut şi normele emise de Colegiul Fizioterapeuţilor din România;
    b) să cunoască şi să respecte Statul şi Codul deontologic al fizioterapeutului;
    c) să se preocupe de menţinerea şi îmbunătăţirea nivelului lor de cunoştinţe şi abilităţi profesionale în domeniul fizioterapiei şi să realizeze anual numărul minim de credite de educaţie medicală continuă;
    d) să manifeste un comportament demn în exercitarea profesiei şi să respecte limitele de competenţă prevăzute de lege, norme, statut şi alte reglementări;
    e) să fie asiguraţi pentru răspundere civilă profesională şi să răspundă pentru cazurile de malpraxis pe care le-au produs;
    f) să participe la şedinţele organelor de conducere ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România, naţionale sau teritoriale din care fac parte;
    g) să îndeplinească cu bună credinţă atribuţiile ce le revin ca urmare a exercitării unei funcţii în cadrul Colegiului Fizioterapeuţilor din România;
    h) să nu producă prejudicii materiale sau morale Colegiului Fizioterapeuţilor din România, organelor de conducere şi membrilor acestuia iar în cazul în care s-au produs, să le repare;
    i) să notifice colegiului teritorial orice situaţie de natură să modifice datele înscrise în evidenţele organizaţiei profesionale cu privire la membrii Colegiului Fizioterapeuţilor din România, în termen de 10 zile de la apariţia acesteia sau de la data la care a avut cunoştinţă de aceasta;
    j) să păstreze confidenţialitatea asupra datelor cu caracter personal de care ia cunoştinţă în calitate de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România.


    CAP. IV
    Incompatibilităţile funcţiilor de conducere
    ART. 12
     Persoanele care deţin funcţii de conducere în structurile Colegiului Fizioterapeuţilor din România sunt incompatibile cu funcţiile de conducere din organizaţii sindicale, din partidele politice sau alte asociaţii profesionale naţionale.

    ART. 13
     Sesizarea privind situaţia de incompatibilitate poate fi făcută de orice persoană, instituţii sau autorităţi interesate.

    ART. 14
    (1) În termen de 10 zile de la apariţia stării de incompatibilitate, persoana aflată în stare de incompatibilitate este obligată să sesizeze Consiliul naţional şi să îşi exprime opţiunea alegerii pentru una dintre funcţiile deţinute pentru care a intervenit incompatibilitatea.
    (2) În cazul neexprimării opţiunii, Consiliul naţional va constata starea de incompatibilitate, informând Adunarea generală naţională.

    ART. 15
     După constatarea stării de incompatibilitate, Adunarea generală naţională va suspenda dreptul de exercitare a funcţiei de conducere pe toată perioada stării de incompatibilitate.

    CAP. V
    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale
    ART. 16
    (1) Colegiul Fizioterapeuţilor din România este organizat la nivel naţional şi teritorial.
    (2) La nivelul fiecărui judeţ, respectiv al municipiului Bucureşti se organizează şi funcţionează un colegiu teritorial care cuprinde toţi fizioterapeuţii care exercită profesia în unitatea administrativ-teritorială respectivă.
    (3) Sediul colegiului teritorial este în oraşul de reşedinţă a judeţului, respectiv în municipiul Bucureşti, pentru Colegiul teritorial Bucureşti.
    (4) În situaţia în care într-un judeţ nu se poate înfiinţa un colegiu teritorial, datorită numărului redus de membri sau a imposibilităţii constituirii organelor de conducere, atunci membrii din această unitate administrativ-teritorială vor fi arondaţi unui colegiu teritorial situat în aceeaşi regiune de dezvoltare, conform criteriilor aprobate de către Adunarea generală naţională.
    (5) Colegiile teritoriale nu au personalitate juridică şi beneficiază de autonomie organizatorică şi funcţională, în limitele prevăzute de prezentul statut.
    (6) Nici un colegiu teritorial nu poate funcţiona în afara Colegiului Fizioterapeuţilor din România.

    ART. 17
    (1) Denumirea colegiului teritorial este "Colegiul fizioterapeuţilor "(se completează denumirea judeţului în care funcţionează colegiul respectiv)
    (2) În cazul colegiului teritorial care arondează şi membrii dintr-un alt judeţ, în care nu se poate înfiinţa colegiu, din cauza numărului redus de membri, denumirea acestuia va cuprinde numele ambelor judeţe din care fac parte membrii lor.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Organele de conducere la nivel teritorial
    ART. 18
     La nivel teritorial, organele de conducere ale Colegiului teritorial al Fizioterapeuţilor din România sunt:
    a) Adunarea generală teritorială;
    b) Consiliul teritorial;
    c) Preşedintele Colegiului teritorial al fizioterapeuţilor.


    ART. 19
     Adunarea generală teritorială, este formată din toţi membrii Colegiului Fizioterapeuţilor din România care îşi desfăşoară activitatea de fizioterapeut pe teritoriul unui colegiu teritorial.

    ART. 20
    (1) Adunarea generală teritorială se întruneşte în şedinţe ordinare, o dată pe an sau în şedinţe extraordinare, de câte ori este nevoie.
    (2) Şedinţele Adunării generale teritoriale se convoacă de către Consiliul teritorial, cu cel puţin 30 de zile înainte de data întrunirii sau de către o treime din membrii Consiliului teritorial de conducere, cu cel puţin 15 zile înainte de data întrunirii.
    (3) Convocarea şedinţei Adunării generale teritoriale trebuie să cuprindă locul, data întrunirii şi ordinea de zi.
    (4) Adunarea generală teritorială adoptă hotărâri cu majoritate simplă, în prezenţa a două treimi din numărul membrilor săi.
    (5) Dacă la prima convocare nu s-a întrunit majoritatea de două treimi, în termen de 14 zile se organizează o nouă şedinţă cu aceeaşi ordine de zi, care va adopta hotărâri cu majoritate simplă, indiferent de numărul membrilor prezenţi.

    ART. 21
     Adunarea generală teritorială are următoarele atribuţii:
    a) aprobă proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil al colegiului teritorial;
    b) analizează şi aprobă raportul financiar anual al Consiliului Teritorial;
    c) alege membrii Consiliului Teritorial;
    d) alege membrii Comisiei de cenzori a colegiului teritorial;
    e) alege membrii Comisiei teritoriale de disciplină şi arbitraj;
    f) alege reprezentanţii în Adunarea generală naţională;
    g) analizează rapoartele anuale de activitate ale Consiliului Teritorial, Comisiei de cenzori a colegiului teritorial şi Comisiei teritoriale de disciplină şi arbitraj precum şi alte informări şi propuneri ce-i sunt înaintate şi decide asupra acestora;
    h) verifică activitatea ale Consiliului Teritorial, Comisiei de cenzori a colegiului teritorial şi Comisiei teritoriale de disciplină şi arbitraj;
    i) aprobă proiectele de modificare a statutului şi a Regulamentului intern de organizare şi funcţionare, care vor fi transmise, spre aprobare Consiliului naţional;
    j) avizează propunerile Consiliului Teritorial privind acordarea sau ridicarea calităţii de membru de onoare al Colegiului Fizioterapeuţilor din România, pe care le supune aprobării Consiliului naţional;
    k) deleagă atribuţii Consiliului Teritorial;
    l) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în competenţa sa prin Regulamentului intern de organizare şi funcţionare.


    ART. 22
    1) Adunarea generală teritorială alege, prin vot secret, cu majoritate simplă, membrii Consiliului teritorial, în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul total al membrilor săi.
    2) Dacă la prima convocare nu s-a întrunit majoritatea de două treimi, în termen de maxim 14 zile se organizează o nouă şedinţă cu aceeaşi ordine de zi, care va adopta hotărâri cu majoritate simplă, indiferent de numărul membrilor prezenţi.

    ART. 23
     Consiliul teritorial are un număr de membri proporţional cu numărul fizioterapeuţilor înscrişi în evidenţa colegiului teritorial la data alegerilor, respectiv:
    a) 5 membri, pentru un număr de la 41 până la 100 de fizioterapeuţi înscrişi;;
    b) 7 membri, pentru un număr de la 101 până la 500 de fizioterapeuţi înscrişi;
    c) 9 membri, pentru un număr de peste 500 de fizioterapeuţi înscrişi.


    ART. 24
    (1) Consiliul Teritorial conduce activitatea colegiului teritorial între două reuniuni ale Adunării generale teritoriale.
    (2) Consiliile teritoriale se întrunesc lunar, în şedinţe ordinare şi, ori de câte ori este nevoie, la cererea preşedintelui ori a majorităţii simple a membrilor săi.
    (3) Consiliul teritorial adoptă hotărâri cu majoritate simplă, în prezenţa a două treimi din numărul membrilor săi.

    ART. 25
     În exercitarea competenţei sale, Consiliul Teritorial are următoarele atribuţii:
    a) elaborează raportul de activitate, pe care îl înaintează, spre analiză, Adunării generale teritoriale;
    b) întocmeşte propunerea de buget şi bilanţul contabil, pe care le supune aprobării Adunării generale teritoriale;
    c) urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor adoptate de Adunarea generală naţională;
    d) elaborează propuneri de modificare a statului şi a Regulamentului intern de organizare şi funcţionare, pe care le supune aprobării Adunării generale teritoriale;
    e) decide şi urmăreşte implicarea colegiului teritorial în proiecte şi acţiuni;
    f) răspunde de buna administrare a întregului patrimoniu al colegiului teritorial;
    g) elaborează structura organizatorică şi o înaintează spre aprobare Consiliului naţional;
    h) propune Adunării generale teritoriale acordarea sau ridicarea calităţii de membru de onoare al Colegiului Fizioterapeuţilor din România;
    i) întocmeşte raportul financiar anual al colegiului teritorial, pe care îl supune analizei Adunării generale teritoriale;
    i) aprobă angajarea şi efectuarea de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii colegiului teritorial;
    j) alege din rândul membrilor săi, preşedintele Consiliului Teritorial;
    k) organizează evidenţa membrilor colegiului teritorial;
    l) aprobă desemnarea nominală a şefilor de departamente/compartimente din structura proprie;
    m) răspunde la sesizări, adrese, petiţii, în termen de 30 de zile lucrătoare, în caz contrar, petiţionarul având dreptul de a sesiza organele ierarhic superioare;
    n) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în competenţa sa prin Regulamentului intern de organizare şi funcţionare.


    ART. 26
     Preşedintele colegiului teritorial este ales din rândul membrilor Consiliului Teritorial, prin vot direct şi secret.

    ART. 27
     Preşedintele Colegiului teritorial are următoarele atribuţii:
    a) asigură conducerea şi coordonarea Consiliul Teritorial;
    b) conduce şedinţele Consiliul Teritorial;
    c) aprobă angajarea, suspendarea şi eliberarea din funcţie a personalului de specialitate şi administrativ;
    d) stabileşte atribuţiile şi programul de lucru al membrilor Consiliului teritorial şi al personalului din subordine;
    e) încheie acte juridice în numele şi pe seama colegiului teritorial;
    f) administrează şi gestionează patrimoniul colegiului teritorial;
    g) reprezintă colegiul teritorial în relaţia cu persoanele fizice şi juridice;
    h) duce la îndeplinire hotărârile adunării generale şi deciziile organelor de conducere de la nivel naţional date în sarcina sa;
    i) rezolvă problemele şi lucrările curente;
    j) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în competenţa sa prin Regulamentului intern de organizare şi funcţionare.


    ART. 28
     În lipsa preşedintelui, acesta poate mandata un membru al Consiliul Teritorial pentru exercitarea sarcinilor sale, în tot sau numai în parte.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Organele de conducere la nivel naţional
    ART. 29
     Organele de conducere ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România, la nivel naţional, sunt:
    d) Adunarea generală naţională;
    e) Consiliul naţional;
    f) Preşedintele Colegiului Fizioterapeuţilor din România.


    ART. 30
     Adunarea generală naţională este constituită din reprezentanţii aleşi ai fizioterapeuţilor din cadrul colegiilor teritoriale, conform normei de reprezentare de 1 la 40 şi reprezentantul autorităţii de stat.

    ART. 31
    (1) Adunarea generală naţională se întruneşte în şedinţe ordinare, o dată pe an sau în şedinţe extraordinare, de câte ori este nevoie.
    (2) Şedinţele Adunării generale naţionale se convoacă de către Consiliul naţional, cu cel puţin 30 de zile înainte de data întrunirii sau de către o treime din membrii Consiliului naţional, cu cel puţin 15 zile înainte de data întrunirii.
    (3) Convocarea şedinţei Adunării generale naţionale trebuie să cuprindă locul, data întrunirii şi ordinea de zi.
    (4) Adunarea generală naţională adoptă hotărâri cu majoritate simplă, în prezenţa a două treimi din numărul membrilor săi.
    (5) Dacă la prima convocare nu s-a întrunit majoritatea de două treimi, după două săptămâni se organizează o nouă şedinţă cu aceeaşi ordine de zi, care va adopta hotărâri cu majoritate simplă, indiferent de numărul membrilor prezenţi.

    ART. 32
     Adunarea generală naţională are următoarele atribuţii:
    a) stabileşte şi modifică strategia şi bugetul anual al Colegiului Fizioterapeuţilor din România;
    b) aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil al Colegiului Fizioterapeuţilor din România;
    c) analizează şi aprobă raportul financiar anual al Colegiului Fizioterapeuţilor din România
    d) adoptă propuneri de modificare a statului şi a Regulamentului intern de organizare şi funcţionare, pe care le supune aprobării Ministerului Sănătăţii;
    e) suspendă sau revocă din funcţie, după caz, membrii Colegiului Fizioterapeuţilor din România care exercită funcţii de conducere şi care nu îşi îndeplinesc cu demnitate responsabilităţile funcţiei sau se află în situaţie de incompatibilitate;
    f) analizează rapoartele anuale de activitate ale Consiliului Naţional, ale Comisiei de cenzori a Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi ale Comisiei naţionale de disciplină şi arbitraj precum şi alte informări şi propuneri ce-i sunt înaintate şi decide asupra acestora;
    g) verifică activitatea Comisiei de cenzori a Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi a Comisiei naţionale de disciplină şi arbitraj;
    h) soluţionează contestaţiile contra deciziilor organelor ierarhic inferioare;
    i) stabileşte şi modifică însemnele Colegiului Fizioterapeuţilor din România;
    j) aprobă propunerile Consiliului naţional privind înfiinţarea, desfiinţarea sau reorganizarea colegiilor teritoriale sau a unor organe consultative de la nivel naţional;
    k) deleagă atribuţii Consiliului naţional;
    l) alege, prin vot secret, membrii Consiliului naţional;
    m) alege, din rândul membrilor săi o persoană pentru a ocupa funcţia electivă rămasă vacantă în cadrul Consiliului naţional;
    n) adoptă Codul deontologic al fizioterapeutului;
    o) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în competenţa sa prin Regulamentului intern de organizare şi funcţionare.


    ART. 33
     Adunarea generală naţională este condusă de preşedintele Colegiului Fizioterapeuţilor din România.

    ART. 34
     Consiliul naţional conduce activitatea Colegiului Fizioterapeuţilor din România între două reuniuni ale Adunării generale naţionale.

    ART. 35
    (1) Consiliul naţional este format din 16 membri, câte doi membri din fiecare regiune de dezvoltare, astfel cum sunt definite în legea privind dezvoltarea regională în România.
    (2) Consiliul naţional se întruneşte lunar în şedinţe ordinare sau, ori de câte ori este nevoie, la cererea preşedintelui ori a cel puţin 3 dintre membrii săi.
    (3) Consiliul naţional se întruneşte legal în prezenţa a cel puţin 5 dintre membrii săi şi ia decizii cu votul majorităţii simple.
    (4) În situaţii de urgenţă, membrii Consiliul naţional îşi pot exprima votul asupra unei decizii şi prin corespondenţă, video sau electronic, pe baza majorităţii simple a voturilor.

    ART. 36
     Consiliul naţional are următoarele atribuţii:
    a) analizează situaţiile financiare ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România;
    b) întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, pe baza bugetelor teritoriale şi bilanţul contabil al Colegiului Fizioterapeuţilor din România, pe care le supune aprobării Adunării generale naţionale;
    c) întocmeşte raportul financiar anual al Colegiului Fizioterapeuţilor din România, pe care îl supune aprobării Adunării generale naţionale;
    p) elaborează raportul anual de activitate al Colegiului Fizioterapeuţilor din România în vederea prezentării în cadrul şedinţei Adunării generale naţionale;
    q) prezintă Adunării generale naţionale execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
    d) coordonează elaborarea proiectului de strategie sau de modificare a acesteia;
    e) elaborează Codul deontologic al fizioterapeutului, pe care îl supune aprobării Adunării generale naţionale;
    f) elaborează propuneri de modificare a statutului şi a Regulamentului intern de organizare şi funcţionare, pe care le supune aprobării Adunării generale naţionale;
    g) urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor adoptate de Adunarea generală naţională;
    h) alege preşedintele Colegiului Fizioterapeuţilor din România;
    i) convocă Adunarea generală naţională şi în mod excepţional Adunarea generală teritorială;
    j) soluţionează contestaţiile împotriva deciziilor organelor ierarhic inferioare;
    k) aprobă suspendarea din funcţie, la cerere, a oricărui membru cu funcţie de conducere din cadrul Colegiului Fizioterapeuţilor din România, pe o durată de cel mult 1 an;
    l) aplică sancţiunea retragerii calităţii de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România, fizioterapeuţilor care au fost sancţionaţi disciplinar;
    m) decide declanşarea anchetei disciplinare împotriva membrilor organelor de conducere de la nivelul colegiilor teritoriale;
    n) decide cu privire la actele juridice ce urmează să fie încheiate în numele şi pe seama Colegiului Fizioterapeuţilor din România;
    o) aprobă angajarea şi efectuarea de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii Colegiului naţional;
    p) stabileşte structura organizatorică a colegiului naţional şi aprobă angajarea de personal de specialitate şi administrativ;
    q) aprobă desemnarea nominală a şefilor de departamente/compartimente/comisii;
    r) propune Adunării generale naţionale înfiinţarea, desfiinţarea sau reorganizarea colegiilor teritoriale sau a unor organe consultative ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România, de la nivel naţional;
    s) aprobă contractul colectiv de muncă şi regulamentul intern, întocmite conform prevederilor Codului muncii;
    t) aprobă afilierea Colegiului Fizioterapeuţilor din România la organizaţii profesionale internaţionale;
    u) acordă calitatea de membru de onoare a Colegiului Fizioterapeuţilor din România;
    v) răspunde de buna administrare a patrimoniului Colegiului Fizioterapeuţilor din România;
    w) verifică activitatea colegiilor teritoriale;
    x) stabileşte valoarea cotizaţiei şi condiţiile în care se plăteşte precum şi alte taxe;
    y) decide cotele în care se împart veniturile Colegiului Fizioterapeuţilor din România între bugetul central al colegiului naţional şi bugetele colegiilor teritoriale;
    z) stabileşte limita valorică de competenţă în angajarea de cheltuieli pentru organele de conducere ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România;
    aa) stabileşte modul de asigurare a comunicării interne în cadrul Colegiului Fizioterapeuţilor din România, între organele acestuia, precum şi între organe şi membrii organizaţiei;
    bb) aprobă Programul naţional de educaţie medicală continuă şi stabileşte numărul minim de credite care trebuie cumulat anual de către membrii Colegiului Fizioterapeuţilor din România;
    cc) stabileşte valoarea riscului asigurat în cadrul asigurărilor de răspundere civilă pentru membrii Colegiului Fizioterapeuţilor din România;
    dd) elaborează metodologia de reatestare a competenţei profesionale a membrilor Colegiului Fizioterapeuţilor din România;
    ee) elaborează criteriile şi standardele de dotare a cabinetelor de practică independentă;
    ff) decide acceptarea donaţiilor, stabilind limitele în care se poate face această acceptare;
    gg) aprobă încheierea de acte juridice privind achiziţia de imobile şi mijloace fixe;
    hh) reglementează constituirea şi funcţionarea Consiliului profesional ca organ propriu al colegiului naţional, autonom faţă de organele de lege conducere ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România;
    ii) reglementează constituirea şi funcţionarea Consiliului academic ca organ propriu al colegiului naţional, autonom faţă de organele de conducere ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România;
    jj) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în competenţa sa de către Adunarea generală naţională sau prin Regulamentului intern de organizare şi funcţionare.


    ART. 37
    (1) Preşedintele Colegiului Fizioterapeuţilor din România este ales dintre membrii Consiliului naţional, prin vot secret şi liber exprimat, cu ocazia primei şedinţe de plen.
    (2) Preşedintele Colegiului Fizioterapeuţilor din România are următoarele atribuţii:
    a) asigură conducerea şi coordonarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România;
    b) conduce lucrările Adunării generale naţionale şi ale Consiliului naţional;
    c) aprobă angajarea, suspendarea şi eliberarea din funcţie a personalului de specialitate şi administrativ;
    d) stabileşte atribuţiile şi programul de lucru al personalului din subordine;
    e) încheie acte juridice în numele şi pe seama Colegiului Fizioterapeuţilor din România;
    f) reprezintă Colegiul Fizioterapeuţilor din România în relaţia cu persoanele fizice şi juridice;
    g) asigură activitatea permanentă a Colegiului Fizioterapeuţilor din România, rezolvă problemele şi lucrările curente;
    h) propune Consiliului naţional convocarea Consiliului teritorial în situaţia în care la nivelul colegiilor teritoriale, apar probleme de organizare şi funcţionare, încălcări ale prevederilor legale, ale deciziilor Consiliului naţional, sau ale hotărârilor Adunării generale naţionale, care sunt de natură să aducă prejudicii organizaţiei sau să afecteze buna desfăşurare a activităţilor care fac obiectul de activitate al Colegiului Fizioterapeuţilor din România.
    i) dispune transmiterea către autorităţile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi ale Confederaţiei Elveţiene, prin alertă, în cadrul IMI, a informaţiilor cu privire la fizioterapeuţii cărora li s-a restrâns sau interzis de către autorităţile sau instanţele judecătoreşti naţionale, dreptul de exercitare a profesiei, în întregime sau în parte, sau cu caracter temporar;
    j) duce la îndeplinire hotărârile organelor de conducere ierarhic superioare;
    k) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în competenţa sa prin Regulamentului intern de organizare şi funcţionare.


    ART. 38
     În lipsa preşedintelui, acesta poate mandata un membru al Consiliul naţional pentru exercitarea sarcinilor sale, sau numai o parte a acestora.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Dispoziţii comune
    ART. 39
    (1) Hotărârile organelor de conducere ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România se consemnează în scris şi se comunică membrilor organului respectiv precum şi organului ierarhic inferior.
    (2) Hotărârile cu caracter normativ se publică iar cele cu caracter individual se comunică celor interesaţi, producând efecte de la data publicării, respectiv comunicării lor.
    (3) Hotărârile organelor de conducere sunt obligatorii pentru toţi membrii Colegiului Fizioterapeuţilor din România.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Reprezentantul autorităţii de stat
    ART. 40
    (1) Ministerul Sănătăţii, în calitate de autoritate de stat, urmăreşte ca activitatea Colegiului Fizioterapeuţilor din România să se desfăşoare în condiţiile legii.
    (2) Reprezentantul autorităţii de stat este numit prin ordin, de către ministrul sănătăţii şi este membru al Adunării generale naţionale a Colegiului Fizioterapeuţilor din România.
    (3) În cazul în care reprezentantul autorităţii de stat constată că nu sunt respectate prevederile legale, acesta sesizează organele de conducere ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România. În termen de 15 zile de la efectuarea demersului, acestea adoptă măsurile necesare de încadrare în normele în vigoare şi informează Ministerul Sănătăţii în acest sens.
    (4) În cazul nerespectării prevederilor alin. (3), Ministerul Sănătăţii se adresează instanţelor judecătoreşti competente.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Departamente şi compartimente de specialitate
    ART. 41
    (1) La nivelul Consiliului naţional sau a consiliilor teritoriale ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România funcţionează departamente, compartimente, Comisia de cenzori, Comisia de disciplină şi arbitraj, precum şi alte comisii, aprobate prin hotărâre a Consiliului naţional, respectiv Consiliului teritorial.
    (2) Structura organizatorică a colegiilor teritoriale se adoptă prin hotărâre a Consiliului naţional.
    (3) Structura şi atribuţiile departamentelor, compartimentelor şi comisiilor sunt stabilite prin Regulamentul intern de organizare şi funcţionare al Colegiului Fizioterapeuţilor din România.
    (4) În limita numărului de posturi aprobat, Consiliul naţional, respectiv Consiliul teritorial, în funcţie de necesităţile concrete, angajează, în condiţiile legii, personal de specialitate, tehnic şi administrativ pentru buna desfăşurare a activităţii sale.

    ART. 42
    (1) Conducerea executivă a personalului angajat la nivelul Consiliului Naţional este asigurată de către Secretarul general al colegiului.
    (2) Secretarul general este subordonat Consiliului naţional şi este conducătorul executiv al Colegiului Fizioterapeuţilor din România, în limitele atribuţiilor stabilite de preşedintele Colegiului Fizioterapeuţilor din România.
    (3) La nivel teritorial, conducerea executivă a personalului colegiului teritorial este asigurată de către preşedintele colegiului teritorial.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Alte organe specializate
    ART. 43
    (1) Organele de jurisdicţie internă ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România sunt, la nivel naţional, Comisia Naţională de Disciplină şi Arbitraj, iar la nivel teritorial, comisiile teritoriale de disciplină şi arbitraj.
    (2) Membrii comisiilor menţionate la alin. (1) nu sunt remuneraţi pentru activitatea desfăşurată în această calitate dar au dreptul la decontarea cheltuielilor de deplasare şi la plata unei diurne, conform prevederilor Regulamentului intern de organizare şi funcţionare şi a legislaţiei în vigoare.
    (3) Procedura privind constituirea şi funcţionarea organelor de jurisdicţie internă sunt stabilite prin Regulamentul intern de organizare şi funcţionare.
    (4) Mandatul membrilor comisiilor de disciplină şi arbitraj este de 4 ani.

    ART. 44
    (1) Organele de control ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România sunt, la nivel naţional, Comisia de Cenzori a colegiului naţional, iar la nivel teritorial, comisiile teritoriale de cenzori.
    (2) Comisia de Cenzori a colegiului naţional poate controla activitatea colegiilor teritoriale şi a organelor de conducere ale acestora.
    (3) Procedura de constituire şi funcţionare a comisiilor menţionate la alin. (1) sunt stabilite prin Regulamentul intern de organizare şi funcţionare.
    (4) Mandatul membrilor comisiilor de cenzori este de 4 ani.
    (5) Pentru activitatea desfăşurată, cenzorii pot primi o indemnizaţie, al cărei cuantum se stabileşte prin hotărâre a Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România.

    ART. 45
    (1) Consiliul profesional este un organ ales, autonom, ce funcţionează la nivel naţional, în cadrul Colegiului Fizioterapeuţilor din România.
    (2) Consiliul profesional este format din Comisia de etică, Comisia pentru standarde profesionale şi Comisia pentru avizare profesională.
    (3) Atribuţiile Consiliul profesional sunt stabilite prin Regulamentul intern de organizare şi funcţionare iar procedura privind constituirea şi funcţionarea Consiliului profesional este stabilită prin hotărâre a Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România.
    (4) Mandatul membrilor Consiliului profesional este de 4 ani.

    ART. 46
    (1) Consiliul de onoare este un organism intern de sprijin al Colegiului Fizioterapeuţilor din România, alcătuit din personalităţi cu o imagine publică pozitivă.
    (2) Calitatea de membru de onoare de acordă de către Consiliul Naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România.
    (3) Membrii de onoare fac parte de drept din Consiliul de onoare
    (4) Membrii Consiliului de onoare pot participa la şedinţele adunărilor generale dar nu au drept de vot în adoptarea hotărârilor Colegiului Fizioterapeuţilor din România.

    CAP. VI
    Alegerea reprezentanţilor În organele de conducere
    ART. 47
    (1) Alegerea organelor de conducere ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România se desfăşoară de la nivel teritorial la nivel naţional.
    (2) Alegerile la nivel teritorial şi la nivel naţional se desfăşoară la date diferite pentru fiecare din organele de conducere.
    (3) Organizarea şi desfăşurarea alegerilor se vor stabili printr-un regulament electoral elaborat de Consiliul Naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi aprobat de Adunarea generală naţională.
    (4) În vederea organizării şi desfăşurării alegerilor organelor de conducere ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România, se vor constitui comisii electorale locale, de către consiliile teritoriale, respectiv o comisie electorală centrală, organizată de Consiliul naţional.
    (5) Comisia electorală centrală va coordona desfăşurarea alegerilor şi va emite instrucţiuni cu rol de îndrumare în vederea aplicării unitare a regulamentului electoral.

    ART. 48
    (1) Membrii comisiilor electorale nu pot candida la funcţiile de conducere pentru care se organizează alegerile.
    (2) La nivel teritorial, dreptul de a alege şi de a fi ales se poate exercita numai în cadrul colegiului al cărui membru este fizioterapeutul respectiv.

    ART. 49
    (1) Membrii Consiliului teritorial precum şi reprezentanţii în Adunarea generală naţională se aleg prin vot secret şi liber exprimat de către membrii adunărilor generale teritoriale.
    (2) Membrii Consiliului Naţional sunt aleşi prin vot secret de către reprezentanţii aleşi în Adunarea generală naţională.

    ART. 50
    (1) Durata mandatului organelor de conducere ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România este de 4 ani.
    (2) Numărul de mandate consecutive de membru al Consiliului naţional, respectiv al consiliilor teritoriale este limitat la două.
    (3) Membrii aleşi în organe de conducere ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România atât la nivel naţional, cât şi teritorial îşi desfăşoară activitatea pentru care au fost aleşi în baza unui contract de mandat sau a unui contract individual de muncă.
    (4) Membrii aleşi în organe reprezentative ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România au dreptul la decontarea cheltuielilor de deplasare, conform legislaţiei în vigoare.

    CAP. VII
    Patrimoniul Colegiului Fizioterapeuţilor din România
    ART. 51
    (1) Patrimoniul Colegiului Fizioterapeuţilor din România este alcătuit din totalitatea bunurilor mobile şi imobile, mijloace băneşti, titluri de valoare, dobândite în condiţiile legii.
    (2) Evidenţa, gestiunea şi reglementarea utilizării patrimoniului se face conform dispoziţiilor legale în vigoare, ale statutului, ale Regulamentului intern de organizare şi funcţionare sau altor reglementări interne ale Fizioterapeuţilor din România.
    (3) Patrimoniul nu poate fi utilizat decât pentru atingerea scopului Colegiul Fizioterapeuţilor din România.

    ART. 52
    (1) Veniturile Colegiului Fizioterapeuţilor din România se constituie din următoarele surse:
    a) cotizaţii, taxe şi alte contribuţii ale membrilor;
    b) donaţii şi sponsorizări de la persoane fizice sau juridice din ţară ori străinătate;
    c) dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;
    d) venituri rezultate din activităţi economice proprii;
    e) alte surse legale.

    (2) Taxele de înscriere şi cotizaţiile membrilor vor fi stabilite prin hotărâre a Consiliului naţional.

    ART. 53
     Modul de gestionare a patrimoniului Colegiului Fizioterapeuţilor din România este controlat pe plan intern de Comisia de cenzori. Controlul poate fi realizat şi prin audituri interne şi externe, precum şi de către organele de control abilitate ale autorităţilor publice, conform legii.

    CAP. VIII
    Răspunderea disciplinară a membrilor Colegiului Fizioterapeuţilor din România
    SECŢIUNEA 1
    Principiile anchetei disciplinare
    ART. 54
    (1) Membrii Colegiului Fizioterapeuţilor din România răspund disciplinar pentru nerespectarea legislaţiei din domeniul profesiei, a Codului deontologic al fizioterapeutului, a regulilor de bună practică profesională, a Statutului Colegiului Fizioterapeuţilor din România, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, de organele de conducere ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România, precum şi pentru orice fapte săvârşite în legătură cu profesia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România.
    (2) Răspunderea disciplinară prevăzută la alin. (1) este angajată în funcţie de gravitatea abaterii.
    (3) Constituie abatere disciplinară fapta prin care se încalcă prevederile Legii nr. 229/2016, ale prezentului statut, ale Regulamentului intern de organizare şi funcţionare al Colegiului Fizioterapeuţilor din România, ale Codului deontologic al fizioterapeutului, precum şi ale celorlalte acte normative emise de Colegiul Fizioterapeuţilor din România.

    ART. 55
    (1) Sancţiunile disciplinare pe care organele de conducere ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România le pot aplica sunt următoarele:
    a) mustrarea;
    b) avertismentul;
    c) suspendarea calităţii de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi informarea Ministerului Sănătăţii şi a angajatorului cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei pe perioada respectivă;
    d) retragerea calităţii de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi informarea Ministerului Sănătăţii şi a angajatorului cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei.

    (2) Sancţiunile prevăzute la alin.(1), lit. a)-c) se aplică de Consiliul teritorial al fizioterapeuţilor din România.
    (3) Sancţiunea prevăzută la alin.(1), lit.d) se aplică de Consiliul naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România.

    ART. 56
    (1) Contestaţiile împotriva hotărârilor Consiliului teritorial se adresează Consiliului Naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România, în termen de 30 de zile de la comunicare.
    (2) Contestaţia împotriva hotărârii Consiliului naţional se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi desfăşoară activitatea fizioterapeutul, în termen de 30 de zile de la comunicare.

    ART. 57
     Ancheta disciplinară se desfăşoară în limitele prezentului statut, ale Regulamentului intern de organizare şi funcţionare al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi ale Codului deontologic al fizioterapeutului.

    ART. 58
    (1) Fiecare membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România beneficiază de prezumţia de nevinovăţie până la soluţionarea cauzei.
    (2) Fiecare membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România are dreptul de a se apăra, prin orice mijloc legal, atunci când a fost acuzat de săvârşirea unei abateri.

    ART. 59
     Limba în care se desfăşoară ancheta disciplinară şi procedura de soluţionare a plângerii este limba română; persoanele care nu vorbesc sau nu înţeleg limba română au dreptul de a se exprima şi/sau de a se apăra prin intermediul unui traducător autorizat.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Competenţa organelor jurisdicţionale
    ART. 60
    (1) Plângerile sunt adresate în primă instanţă colegiilor teritoriale, respectiv comisiilor teritoriale de disciplină şi arbitraj.
    (2) Cercetarea faptelor, adunarea dovezilor şi propunerea unei sancţiuni sunt de competenţa Comisiei teritoriale de etică şi deontologie.

    ART. 61
     Membrii Colegiului Fizioterapeuţilor din România care au participat la soluţionarea unei cauze în primă instanţă nu pot face parte din organele competente să cerceteze şi să soluţioneze contestaţiile îndreptate împotriva acestor hotărâri.

    ART. 62
     Membrii Colegiului Fizioterapeuţilor din România care fac parte din organele de cercetare şi soluţionare a plângerilor sunt obligaţi să se abţină, cu precizarea cauzei ce constituie motivul abţinerii, în următoarele situaţii:
    a) dacă au un interes personal în respectiva cauză;
    b) dacă sunt implicaţi soţii acestora, precum şi rudele sau afinii până la gradul IV inclusiv.


    ART. 63
     În cazul în care nu a fost formulată declaraţia de abţinere, membrul Colegiului Fizioterapeuţilor din România care se află în una dintre situaţiile menţionate la art. 61 şi art. 62 poate fi recuzat la cererea oricărei persoane care participă la soluţionarea cauzei.

    ART. 64
     Consiliul teritorial, respectiv Consiliul naţional, după caz, va soluţiona cererile de abţinere şi de recuzare în termen de maximum 3 zile şi va dispune înlocuirea membrului aflat în situaţiile prevăzute la art. 61 - 63.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Plângerea
    ART. 65
     Dreptul de a face plângere/sesizare împotriva fizioterapeuţilor aparţine persoanei vătămate, soţului/soţiei sau rudelor de gradul I sau II ale acesteia, reprezentantului legal, precum şi membrilor Colegiului Fizioterapeuţilor din România care justifică un interes în respectiva cauză.

    ART. 66
    (1) Plângerile/Sesizările împotriva fizioterapeuţilor se depun la colegiile teritoriale/municipiului Bucureşti din raza teritorială în care îşi desfăşoară activitatea membrul Colegiului Fizioterapeuţilor din România împotriva căruia a fost formulată plângerea.
    (2) Plângerea se depune personal, prin mandatar ori poate fi trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
    (3) Persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă pot face plângere prin reprezentanţii legali.
    (4) În cazuri de notorietate organele competente se pot sesiza din oficiu.
    (5) Dacă în cursul soluţionării unei abateri disciplinare se conturează elementele săvârşirii unei infracţiuni, organele competente au obligaţia de a sesiza organele de urmărire penală.

    ART. 67
    (1) Plângerea este considerată admisibilă dacă conţine următoarele elemente: numele, prenumele, domiciliul petiţionarului, elemente de identificare ale fizioterapeutului împotriva căruia se îndreaptă petiţia, locul şi contextul în care s-a săvârşit fapta, descrierea faptei, mijloacele de probă, semnătura petiţionarului.
    (2) Plângerea care nu conţine elementele prevăzute la alin. (1) va fi respinsă, ca inadmisibilă, prin decizie a Consiliului teritorial, respectiv Consiliului naţional, după caz, la propunerea Comisiei teritoriale/naţionale de disciplină şi arbitraj.

    ART. 68
    (1) Termenul în care poate fi depusă plângerea este de 30 de zile de la data săvârşirii sau cunoaşterii săvârşirii faptei, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii ei.
    (2) Plângerea depusă după expirarea termenului de mai sus va fi respinsă, ca tardivă, prin decizie a Consiliului teritorial, respectiv Consiliului naţional, după caz.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Procedura de soluţionare a plângerilor
    ART. 69
     La primirea plângerii, Consiliul teritorial, respectiv Consiliul naţional, după caz, o repartizează Comisiei teritoriale/naţionale de disciplină şi arbitraj, după caz, care va verifica condiţiile de admisibilitate şi de competenţă şi va formula concluzii în cazurile menţionate la art. 67 şi art. 68.

    ART. 70
     Decizia de respingere a plângerii ca inadmisibilă sau tardivă se emite de Consiliul teritorial, respectiv Consiliul naţional, după caz, la propunerea Comisiei teritoriale/naţionale de disciplină şi arbitraj şi se comunică petiţionarului.

    ART. 71
     Comisia teritorială/naţională de disciplină şi arbitraj, constatând îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate, va declanşa acţiunea disciplinară şi va începe efectuarea cercetării în cauza respectivă.

    ART. 72
    (1) Cercetarea disciplinară se efectuează în termen de maximum 3 luni de la înregistrarea plângerii la Comisia teritorială/naţională de disciplină şi arbitraj şi se consideră încheiată la data înaintării referatului către Consiliul teritorial, respectiv Consiliul naţional.
    (2) Hotărârea de soluţionare se va adopta la prima şedinţă a consiliului teritorial, respectiv a Consiliului naţional.

    ART. 73
     Procedura de soluţionare a plângerii constă în: cercetarea faptei, adunarea dovezilor, solicitarea de opinii calificate, apelarea la oricare alt mijloc legal ce poate contribui la soluţionarea cauzei (în anumite cazuri), propunerea sancţiunii.

    ART. 74
     Constituie abatere disciplinară:
    a) faptele prin care se încalcă drepturile pacientului, precum şi onoarea, demnitatea confraţilor şi a celorlalte persoane cu care fizioterapeuţii intră în relaţii profesionale;
    b) neîndeplinirea obligaţiilor profesionale sau îndeplinirea acestora cu neglijenţă, nepăsare, în mod repetat;
    c) neparticiparea la programele de pregătire profesională şi perfecţionare, având drept consecinţă nerealizarea numărului de credite stabilit de Consiliul naţional;
    d) neplata sau refuzul de a plăţi cotizaţia de membru, pentru o perioadă de peste 6 luni;
    e) nerespectarea obligaţiei de a păstra secretul profesional;
    f) neacordarea primului ajutor medical;
    g) folosirea de mijloace de constrângere fizică şi/sau psihică în exercitarea profesiei;
    h) desfăşurarea de activităţi politice în cadrul Colegiului fizioterapeuţilor sau cu ocazia manifestărilor organizate de acesta;
    i) orice faptă prin care se încalcă, cu vinovăţie (intenţie sau din culpă), prevederile prezentului statut, ale Codului deontologic al fizioterapeutului şi/sau legislaţia din domeniul profesiei.


    SUBSECŢIUNEA 1-a
    Cercetarea faptei
    ART. 75
    (1) Cercetarea faptei constă în: audierea persoanelor implicate, a martorilor, solicitarea unor înscrisuri oficiale, administrarea probelor propuse de părţile implicate, solicitarea de opinii calificate personalului specializat care are competenţă maximă pe anumite domenii, de la caz la caz: medici, jurişti etc., apelarea la oricare alt mijloc legal ce poate contribui la soluţionarea cauzei.
    (2) Neprezentarea membrului împotriva căruia s-a depus plângere echivalează cu recunoaşterea săvârşirii faptei, dacă acesta nu justifică absenţa sa.

    ART. 76
    (1) În procesul de individualizare a sancţiunii se va ţine seama de următoarele elemente:
    a) împrejurările în care a fost săvârşită fapta;
    b) pericolul social al faptei;
    c) rezultatul imediat şi de durată al faptei;
    d) prezenţa discernământului în momentul săvârşirii faptei;
    e) modul şi mijloacele de săvârşire;
    f) atitudinea membrului pe parcursul desfăşurării anchetei.

    (2) Repetarea unei abateri disciplinare constituie circumstanţă agravantă, care va fi avută în vedere la propunerea sancţiunii.

    SUBSECŢIUNEA 2-a
    Propunerea sancţiunii
    ART. 77
     Comisia teritorială de disciplină şi arbitraj întocmeşte un referat de soluţionare către Consiliul teritorial, care cuprinde:
    a) prezentarea datelor de identificare a persoanei care a făcut sesizarea;
    b) prezentarea reclamaţiei şi a faptei;
    c) încadrarea legală a faptei;
    d) probele administrate;
    e) dacă este cazul, analiza medicală a cazului;
    f) atitudinea membrului pe parcursul desfăşurării anchetei;
    g) concluzia comisiei teritoriale de disciplină şi arbitraj;
    h) sancţiunea propusă a se aplica sau, după caz, trimiterea dosarului la Comisia naţională de disciplină şi arbitraj a Colegiului Fizioterapeuţilor din România ori existenţa uneia sau a mai multor cauze care înlătură răspunderea disciplinară
    i) semnăturile preşedintelui şi membrilor comisiei.


    ART. 78
     Ancheta disciplinară de la nivelul Comisiei teritoriale/naţionale de disciplină şi arbitraj se consideră finalizată prin transmiterea referatului, împreună cu dosarul cauzei, către Consiliul teritorial, respectiv către Consiliul naţional, după caz.

    ART. 79
     Soluţionarea acţiunii disciplinare este de competenţa Consiliului teritorial, iar în situaţia în care persoana care face obiectul cercetării exercită o funcţie de conducere, competenţa aparţine Consiliului naţional.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Aplicarea sancţiunii
    ART. 80
    (1) Aplicarea sancţiunilor este de competenţa Consiliului teritorial, respectiv a Consiliului naţional, după caz.
    (2) Consiliul teritorial respectiv Consiliul naţional, emite hotărârea de sancţionare, care va fi comunicată prin scrisoare recomandată petentului, persoanei reclamate, persoanei juridice cosemnatare a contractului individual de muncă şi, după caz, Ministerului Sănătăţii, în termen de maximum 10 zile de la adoptarea sa.

    ART. 81
     Hotărârea va cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute, următoarele elemente:
    a) menţionarea organului competent care a soluţionat plângerea;
    b) menţionarea organului competent care a efectuat cercetarea faptei;
    c) numele, prenumele, funcţia, angajatorul la care lucrează membrul în cauză;
    d) obiectul plângerii, descrierea faptelor, cu arătarea dovezilor pe care se fundamentează hotărârea;
    e) sancţiunea aplicată şi perioada pentru care se aplică, după caz;
    f) temeiul de drept în baza căruia se aplică sancţiunea;
    g) calea de atac, termenul de contestaţie şi organul competent să soluţioneze contestaţia;
    h) semnătura reprezentantului legal al colegiului teritorial ori al Colegiului naţional al Fizioterapeuţilor din România, după caz.


    SECŢIUNEA a 6-a
    Cauzele care Înlătură răspunderea disciplinară
    ART. 82
     Nu constituie abatere disciplinară fapta săvârşită de membrii Colegiului Fizioterapeuţilor din România în exercitarea profesiei, în condiţiile în care aceasta s-a produs prin constrângere morală sau fizică, a intervenit cazul fortuit ori iresponsabilitatea.

    ART. 83
     Nu constituie abatere disciplinară fapta săvârşită de membrii Colegiului Fizioterapeuţilor din România în exercitarea profesiei, dacă săvârşirea ei a fost impusă de ordinul dat de către superiorul ierarhic, într-o situaţie în care nu se putea cunoaşte în mod vădit ilegalitatea şi nici nu se putea prevedea pericolul.

    ART. 84
     Nu constituie abatere disciplinară fapta săvârşită de membrii Colegiului Fizioterapeuţilor din România în exercitarea profesiei, de refuz de a executa un ordin dat de către un superior ierarhic, dacă acest ordin se dovedeşte a fi fost în mod vădit ilegal sau ar fi creat o stare de pericol previzibil, atunci când nu este vorba de o urgenţă.

    ART. 85
     Nu constituie abatere disciplinară fapta săvârşită de membrii Colegiului Fizioterapeuţilor din România în exercitarea profesiei, pentru a salva de la un pericol iminent şi care nu putea fi înlăturat altfel viaţa, integritatea corporală sau sănătatea pacientului.

    ART. 86
     Înţelesul termenilor de constrângere fizică sau morală, caz fortuit ori iresponsabilitate este cel care rezultă din interpretarea acestor termeni prin prisma dreptului comun.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Căile de atac
    1. Contestaţia
    ART. 87
     Dreptul de a introduce contestaţie aparţine atât persoanei care a depus plângerea, cât şi membrului împotriva căruia s-a dispus sancţiunea.

    ART. 88
     Hotărârile Consiliului teritorial prin care se soluţionează acţiunea disciplinară se pot contesta la Consiliul Naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării.

    ART. 89
     Contestaţia trebuie să cuprindă, sub sancţiunea neadmiterii acesteia, următoarele elemente:
    a) numele, prenumele, domiciliul contestatarului;
    b) indicarea hotărârii/deciziei care se contestă;
    c) motivele de nelegalitate pe care se întemeiază contestaţia şi dovezile în susţinerea acestor motive;
    d) semnătura petiţionarului.


    ART. 90
     În condiţiile în care Consiliul Naţional admite contestaţia, Comisia naţională de disciplină şi arbitraj a Colegiului Fizioterapeuţilor din România va solicita Comisiei teritoriale de disciplină şi arbitraj dosarul cauzei complet, ce se va trimite în maximum 10 zile de la comunicarea solicitării.

    ART. 91
     Comisia naţională de disciplină şi arbitraj a Colegiului Fizioterapeuţilor din România, în soluţionarea contestaţiei, poate dispune păstrarea sancţiunii aplicate, în tot sau în parte, anularea sancţiunii aplicate sau respingerea contestaţiei ca nefondată.


    2. Acţiunea judecătorească
    ART. 92
     Este dreptul oricărei părţi să conteste hotărârea Comisiei naţionale de disciplină şi arbitraj în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia.

    ART. 93
     Contestaţia se depune la judecătoria în a cărei rază de circumscripţie îşi desfăşoară activitatea membrul Colegiului Fizioterapeuţilor din România în cauză.


    SECŢIUNEA a 8-a
    Semnificaţia sancţiunilor
    ART. 94
     Sancţiunile se înscriu în dosarele de avizare ale membrilor Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi constituie recomandări (aprecieri) negative pentru acordarea reavizării.

    SECŢIUNEA a 9-a
    Prescripţia sancţiunilor disciplinare
    ART. 95
     Sancţiunile disciplinare pronunţate se prescriu prin înlăturarea consecinţelor sancţionării, astfel:
    a) mustrarea se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârşirii faptei, cu condiţia să nu fi intervenit o nouă sancţiune disciplinară;
    b) avertismentul se prescrie în termen de 12 luni de la data săvârşirii faptei, cu condiţia să nu fi intervenit o nouă sancţiune disciplinară;
    c) suspendarea se prescrie în termen de 24 de luni de la data expirării perioadei de suspendare, cu condiţia să nu fi intervenit o nouă sancţiune disciplinară;
    d) retragerea calităţii de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România pentru o perioadă limitată se prescrie în termen de 24 de luni de la data expirării perioadei interdicţiei, cu condiţia să nu fi intervenit o nouă sancţiune disciplinară.


    ART. 96
     Cursul termenului prescripţiei se întrerupe în momentul în care s-a pronunţat o nouă sancţiune disciplinară; după fiecare întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripţie.

    ART. 97
     Pe perioada aplicării unei sancţiuni dintre cele prevăzute la art. 55, alin. (1), lit. c) şi d), membrul Colegiului Fizioterapeuţilor din România este supus următoarelor interdicţii:
    a) nu poate avea calitatea de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România;
    b) nu are drept de vot şi nici dreptul de a fi ales în organele de conducere ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România (până la împlinirea termenului de prescripţie);
    c) nu poate beneficia de drepturile ce decurg din autorizaţia de liberă practică, mai ales de dreptul de a-şi practica profesia.


    ART. 98
     Dispoziţiile prezentului capitol se completează în mod corespunzător cu prevederile Codului deontologic al fizioterapeutului, precum şi ale regulamentului intern de organizare şi funcţionare, şi cu normele legale în vigoare.

    ART. 99
     Răspunderea disciplinară a membrilor Colegiului Fizioterapeuţilor din România nu exclude răspunderea civilă, contravenţională şi penală.

    CAP. IX
    Răspunderea disciplinară a organelor de conducere la nivel teritorial şi naţional
    ART. 100
     Membrii aleşi în funcţiile de conducere care nu respectă prevederile Legii nr. 229/2016, ale statutului, precum şi hotărârile Consiliului naţional se sancţionează disciplinar.

    ART. 101
    (1) Sancţiunile disciplinare aplicate în situaţiile prevăzute la art. 100 sunt următoarele:
    a) avertisment scris;
    b) suspendarea din funcţia de conducere, de la o lună la un an;
    c) revocarea din funcţia de conducere.

    (2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) se aplică de către Consiliul naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România.
    (3) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se aplică de către Adunarea generală naţională a Colegiului Fizioterapeuţilor din România.

    ART. 102
    (1) Sunt considerate abateri în exercitarea funcţiei următoarele fapte:
    a) comportamentul necuviincios faţă de membrii Colegiului Fizioterapeuţilor din România sau faţă de organele de conducere ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România;
    b) absenţa nemotivată de la 3 şedinţe consecutive ale organului de conducere din care face parte;
    c) nerespectarea hotărârilor Adunării generale naţionale sau ale Consiliului naţional;
    d) încălcarea dispoziţiilor cu privire la incompatibilităţi sau conflicte de interese;
    e) refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control documentele privind situaţia financiară a colegiului teritorial;
    f) orice alte încălcări ale normelor şi hotărârilor luate de organele de conducere ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România.


    ART. 103
     Răspunderea disciplinară a organelor de conducere ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România, la nivel teritorial şi naţional, nu exclude răspunderea civilă, contravenţională, penală sau materială, după caz, potrivit legii.

    ART. 104
    (1) Contestaţiile împotriva sancţiunii prevăzute la art. 101, alin. (1) lit. a) se adresează Adunării generale naţionale a Colegiului Fizioterapeuţilor din România, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii.
    (2) Sancţiunile prevăzute la art. 101, alin. (1) lit. b) şi c) pot fi contestate la instanţele judecătoreşti în a căror circumscripţie teritorială îşi desfăşoară activitatea persoana sancţionată, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii.

    ART. 105
    (1) Sesizarea/Plângerea cu privire la săvârşirea unor abateri disciplinare de către persoanele care deţin funcţii de conducere se formulează în scris şi se adresează Consiliului Naţional.
    (2) La primirea sesizării, Consiliului Naţional o înaintează spre soluţionare Comisiei naţionale de disciplină şi arbitraj.
    (3) Sesizarea va cuprinde următoarele elemente:
    a) numele, prenumele şi domiciliul petiţionarului;
    b) numele, prenumele şi funcţia persoanei/persoanelor de conducere împotriva căreia/cărora se îndreaptă sesizarea;
    c) locul şi contextul în care s-a săvârşit fapta;
    d) descrierea faptei care constituie obiectul sesizării şi data săvârşirii acesteia;
    e) mijloacele de probă;
    f) semnătura petiţionarului.

    (4) Sesizările anonime nu se iau în considerare.
    (5) Sesizarea care nu conţine elementele prevăzute la alin. (3) va fi respinsă ca inadmisibilă, prin decizia Consiliului Naţional, la propunerea Comisiei naţionale de etică şi deontologie.
    (6) Sesizarea poate fi formulată din oficiu (autosesizarea) sau de către orice persoană care are cunoştinţă de săvârşirea unor abateri disciplinare.

    CAP. X
    Dispoziţii finale
    ART. 106
     Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile Codului deontologic al fizioterapeutului şi cu dispoziţiile Regulamentului intern de organizare şi funcţionare al Colegiului Fizioterapeuţilor din România.

    ART. 107
     Hotărârile cu caracter normativ ale organelor de conducere la nivel naţional ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România se publică în Monitorul Oficial al României, partea I.

    ART. 108
    (1) Primele alegeri pentru desemnarea organelor de conducere ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România vor fi organizate de Comisia Naţională a Colegiului Fizioterapeuţilor din România, constituită din:
    a) 3 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii;
    b) 5 reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale ale fizioterapeuţilor, membre ale Federaţiei Române a Asociaţiilor de Fizioterapie;
    c) câte un membru al asociaţiilor profesionale ale fizioterapeuţilor, care nu sunt afiliate Federaţiei Române a Asociaţiilor de Fizioterapie.

    (2) În vederea organizării primelor alegeri, Comisia Naţională a Colegiului Fizioterapeuţilor din România va elabora un regulament electoral propriu.
    (3) Activitatea Comisiei Naţionale a Colegiului Fizioterapeuţilor din România încetează o dată cu constituirea legală a primelor organe de conducere ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România.


     -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice