Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   STATUTUL din 29 septembrie 2020  Casei de Pensii a Notarilor Publici din România    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 STATUTUL din 29 septembrie 2020 Casei de Pensii a Notarilor Publici din România

EMITENT: Uniunea Naţională a Notarilor Publici
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 904 din 6 octombrie 2020
──────────
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 61 din 29 septembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 904 din 6 octombrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Dreptul la pensiile private şi alte prestaţii de asigurări sociale, pentru notarii publici şi pentru urmaşii acestora, prevăzute de Legea nr. 39/2020 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România, denumită în continuare Lege, se exercită prin sistemul propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, gestionat de Casa de Pensii a Notarilor Publici din România, în condiţiile Legii, ale prezentului statut şi ale regulamentelor proprii.

    ART. 2
    (1) Casa de Pensii a Notarilor Publici din România, denumită în continuare Casa de pensii, înfiinţată potrivit Legii notarilor publici şi activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, este instituţie autonomă, de interes public, cu personalitate juridică, buget şi organe de conducere proprii, care administrează şi gestionează sistemul propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România, denumit în continuare sistemul propriu.
    (2) Casa de pensii funcţionează sub autoritatea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, denumită în continuare Uniune.

    ART. 3
    (1) Casa de pensii are drept scop îndeplinirea misiunii sociale de asigurare a solidarităţii sociale între notarii publici din România, prin colectarea de contribuţii şi acordarea de prestaţii de asigurări sociale, potrivit Legii, asiguraţilor care şi-au pierdut veniturile profesionale ca urmare a producerii riscurilor asigurate.
    (2) Casa de pensii are scop nonprofit, întreaga sa activitate desfăşurându-se în interesul asiguraţilor.

    ART. 4
    În sistemul propriu, asiguraţii au obligaţia să plătească contribuţii şi au dreptul să beneficieze de prestaţii de asigurări sociale, în condiţiile Legii, ale prezentului statut şi ale regulamentelor proprii.

    CAP. II
    Prestaţii de asigurări sociale
    ART. 5
    Prestaţiile de asigurări sociale se acordă sub formă de pensii şi ajutoare financiare, în condiţiile prevăzute de Lege, de prezentul statut şi de regulamentele proprii.

    ART. 6
    (1) În sistemul propriu, asiguraţii au dreptul la următoarele categorii de pensii:
    a) pensia pentru limită de vârstă;
    b) pensia anticipată;
    c) pensia de invaliditate;
    d) pensia de urmaş.

    (2) Categoriile de pensii reglementate la alin. (1) sunt acordate în condiţiile Legii, ale prezentului statut şi ale regulamentelor proprii.

    ART. 7
    Persoanele care au împlinit vârsta standard de pensionare prevăzută de Lege nu mai pot solicita înscrierea la pensia de invaliditate.

    ART. 8
    (1) La acordarea stagiului potenţial conform art. 18 din Lege se iau în considerare numai perioadele de contribuţie din sistemul propriu.
    (2) În vederea aplicării art. 18 alin. (4) din Lege, în situaţia în care perioada de contribuţie din sistemul propriu şi perioadele de cotizare din alte sisteme de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale sunt egale, stagiul potenţial va fi acordat de către sistemul care emite primul decizia de pensie.

    ART. 9
    (1) Pensia de urmaş se stabileşte, în conformitate cu art. 24 din Lege, după caz, în raport cu:
    a) pensia pentru limită de vârstă în plată sau la care ar fi avut dreptul susţinătorul decedat, în funcţie de perioada de contribuţie la sistemul propriu;
    b) pensia de invaliditate în plată, în cazul în care susţinătorul decedat beneficia de pensie de invaliditate din sistemul propriu;
    c) pensia de invaliditate gradul I la care ar fi avut dreptul susţinătorul decedat, dacă la data decesului beneficia de pensie anticipată ori dacă decesul a survenit înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă şi nu beneficia de pensie de invaliditate în plată.

    (2) Modalitatea de calcul al pensiei susţinătorului decedat este cea reglementată prin dispoziţiile Legii, prezentului statut şi regulamentelor proprii.

    ART. 10
    (1) Casa de pensii poate actualiza anual pensiile aflate în plată, în funcţie de resursele financiare ale sistemului şi de propunerile cuprinse în ultimul raport actuarial, în conformitate cu art. 43 din Lege.
    (2) Actualizarea pensiilor prevăzută la alin. (1) se realizează prin actualizarea valorii punctului de pensie, prin hotărâre a Biroului executiv al Consiliului Uniunii, la propunerea Consiliului de administraţie al Casei de pensii.
    (3) Cuantumul pensiilor actualizate conform alin. (2) este egal cu punctajul mediu acumulat aferent pensiei aflate în plată înmulţit cu noua valoare a punctului de pensie.
    (4) Creşterea valorii punctului de pensie se realizează numai dacă rata de finanţare a fondului de pensii depăşeşte valoarea minimă de 105%.
    (5) Rata de finanţare reprezintă gradul de acoperire a obligaţiilor prezente şi viitoare de plată a pensiilor, de către volumul de active prezente şi viitoare, generate de portofoliul actual de participanţi.
    (6) La propunerea Consiliului de administraţie al Casei de pensii, Consiliul Uniunii poate decide scăderea temporară a ratei de finanţare a fondului de pensii sub valoarea de 105%, în scopul indexării valorii punctului de pensie, în condiţiile existenţei unui plan fezabil de măsuri pentru recuperarea deficitului creat.

    ART. 11
    (1) În cadrul sistemului propriu, asiguraţii au dreptul la următoarele categorii de ajutoare financiare:
    a) ajutor financiar pentru retragerea din profesie;
    b) ajutor de deces.

    (2) Categoriile de ajutoare financiare reglementate la alin. (1) sunt acordate în condiţiile Legii, ale prezentului statut şi ale regulamentelor proprii.

    ART. 12
    Asiguratul care a beneficiat de ajutor financiar pentru retragerea din profesie şi care revine în profesie, în condiţiile Legii, are obligaţia să opteze pentru una din următoarele variante:
    a) restituirea contravalorii ajutorului financiar, caz în care perioada de contribuţie şi veniturile asigurate care au stat la baza acordării acestuia se vor putea valorifica pentru stabilirea ulterioară a unor prestaţii de asigurări sociale în sistemul propriu;
    b) păstrarea contravalorii ajutorului financiar, caz în care perioada de contribuţie şi veniturile asigurate care au stat la baza acordării acestuia nu se vor putea valorifica pentru stabilirea ulterioară a unor prestaţii de asigurări sociale în sistemul propriu.


    ART. 13
    (1) În cazul decesului asiguraţilor, al beneficiarilor de ajutor financiar pentru retragerea din profesie şi al pensionarilor din sistemul propriu, cuantumul ajutorului de deces se stabileşte la şase venituri minime asigurate din cadrul sistemului propriu.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), cuantumul ajutorului de deces se stabileşte după cum urmează:
    a) un venit minim asigurat în cadrul sistemului propriu, în cazul decesului asiguraţilor prevăzuţi la art. 30 ori al beneficiarilor de ajutor financiar pentru retragerea din profesie, care au fost asiguraţi în condiţiile aceluiaşi articol;
    b) 60% din cuantumurile prevăzute la alin. (1) ori alin. (2) lit. a), după caz, în cazul decesului pensionarilor de urmaş din sistemul propriu, în funcţie de calitatea şi venitul lunar asigurat al susţinătorului decedat.

    (3) La stabilirea cuantumului ajutorului de deces, se ia în calcul venitul minim asigurat din cadrul sistemului propriu, în vigoare la data decesului asiguratului, al beneficiarului de ajutor financiar pentru retragerea din profesie ori al pensionarului, după caz.

    ART. 14
    În vederea plăţii pensiilor şi ajutoarelor financiare, Casa de pensii poate întreprinde demersurile necesare în vederea negocierii cu băncile plătitoare a nivelului comisioanelor bancare.

    CAP. III
    Jurisdicţia sistemului propriu
    ART. 15
    (1) Deciziile emise de Casa de pensii în legătură cu drepturile şi obligaţiile asiguraţilor şi pensionarilor sistemului propriu pot fi contestate în termen de 30 de zile de la comunicare la Biroul executiv al Consiliului Uniunii.
    (2) Procedura de examinare a deciziilor supuse contestării reprezintă procedură administrativă prealabilă, obligatorie, fără caracter jurisdicţional.
    (3) Deciziile necontestate în termenul prevăzut la alin. (1) sunt definitive.
    (4) În soluţionarea contestaţiilor introduse împotriva deciziilor emise de Casa de pensii, Biroul executiv al Consiliului Uniunii emite hotărâri.
    (5) Contestaţia împotriva deciziei se depune la Casa de pensii, în termenul prevăzut la alin. (1).
    (6) Casa de pensii are obligaţia înregistrării contestaţiei la Registratura generală şi în Registrul special de evidenţă a contestaţiilor.

    ART. 16
    Casa de pensii are obligaţia înaintării contestaţiei depuse la Biroul executiv al Consiliului Uniunii, împreună cu următoarele documente:
    a) dosarul privind acordarea prestaţiei de asigurări sociale;
    b) dovada datei comunicării deciziei contestate;
    c) referatul întocmit după reverificarea dosarului, cuprinzând situaţia de fapt, situaţia de drept, concluziile constatate, propunerea făcută Biroului executiv privind admiterea, admiterea parţială sau respingerea contestaţiei, precum şi orice alte informaţii relevante;
    d) hotărârea Consiliului de administraţie prin care se aprobă referatul întocmit în urma reverificării dosarului;
    e) evidenţa drepturilor băneşti plătite beneficiarului, după caz.


    ART. 17
    (1) Contestaţiile se soluţionează pe baza documentelor existente în dosarul prevăzut la art. 16 lit. a).
    (2) La soluţionarea contestaţiilor, deciziile contestate sunt verificate integral, urmărind respectarea întocmai a reglementărilor aplicabile şi calculul corect al prestaţiilor de asigurări sociale.

    ART. 18
    În activitatea de soluţionare a contestaţiilor se va asigura un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor persoanelor care contestă deciziile.

    ART. 19
    (1) La şedinţele Biroului executiv al Consiliului Uniunii care au pe ordinea de zi contestaţii depuse împotriva deciziilor Casei de pensii poate participa un reprezentant al Casei de pensii, desemnat de directorul general din rândul personalului de specialitate al Casei de pensii.
    (2) La şedinţele Biroului executiv al Consiliului Uniunii prevăzute la alin. (1) poate fi invitat şi contestatorul, în vederea susţinerii contestaţiei introduse.

    ART. 20
    Prin hotărârile pronunţate în soluţionarea contestaţiilor, Biroul executiv al Consiliului Uniunii poate decide:
    a) admiterea totală sau parţială a contestaţiei, având drept consecinţă revizuirea în mod corespunzător a deciziei de către Casa de pensii, potrivit Legii, prezentului statut şi regulamentelor proprii;
    b) respingerea contestaţiei.


    ART. 21
    (1) Hotărârile pronunţate în soluţionarea contestaţiilor cuprind următoarele:
    a) numărul şi data adoptării hotărârii;
    b) numele şi prenumele, codul personal de asigurări sociale, precum şi domiciliul contestatorului;
    c) numărul şi data înregistrării contestaţiei;
    d) numărul şi data deciziei contestate;
    e) data comunicării deciziei contestate;
    f) obiectul contestaţiei;
    g) motivarea hotărârii - temeiurile de fapt şi de drept care au condus la admiterea sau la respingerea contestaţiei;
    h) menţiunea că hotărârea adoptată poate fi atacată la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul reclamantul, în termen de 30 de zile de la comunicare;
    i) semnăturile autorizate;
    j) ştampila.

    (2) Hotărârile se redactează în cel puţin 3 exemplare, din care un exemplar se comunică contestatorului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, unul Casei de pensii şi unul se păstrează în arhiva Biroului executiv al Consiliului Uniunii.

    ART. 22
    (1) Termenul de soluţionare a contestaţiei este de 45 de zile de la data înregistrării acesteia la Casa de pensii.
    (2) Termenul prevăzut la alin. (1) se prelungeşte corespunzător în cazul în care pentru soluţionarea contestaţiei sunt necesare acte suplimentare.
    (3) Procedura de soluţionare a contestaţiilor se stabileşte de Biroul executiv al Consiliului Uniunii, prin reglementări proprii.

    ART. 23
    (1) Hotărârile Biroului executiv al Consiliului Uniunii, emise în soluţionarea contestaţiilor depuse împotriva deciziilor Casei de pensii, pot fi atacate la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul reclamantul, în termen de 30 de zile de la comunicare.
    (2) Hotărârile Biroului executiv al Consiliului Uniunii emise în soluţionarea contestaţiilor şi care nu au fost atacate în termenul prevăzut la alin. (1) sunt definitive.

    CAP. IV
    Contribuabilii la sistemul propriu
    ART. 24
    Toţi notarii publici în funcţie, membri ai Uniunii, care contribuie la sistemul propriu, sunt asiguraţi obligatoriu în condiţiile Legii, ale prezentului statut şi ale regulamentelor proprii.

    ART. 25
    (1) Evidenţa drepturilor şi obligaţiilor în sistemul propriu se asigură de Casa de pensii, pe baza codului personal de asigurări sociale, în condiţiile art. 8 din Lege.
    (2) Codul personal de asigurări sociale, denumit în continuare CPas, reprezintă un număr semnificativ ce individualizează fiecare asigurat al sistemului propriu şi constituie singurul identificator pentru sistemul informatic care prelucrează datele cu caracter personal ale asiguraţilor şi beneficiarilor în cadrul sistemului propriu.
    (3) Codul personal de asigurări sociale este generat şi administrat prin mijloace informatice de către Casa de pensii.
    (4) Fiecărui asigurat i se atribuie, începând cu data asigurării în cadrul sistemului propriu, un cod personal de asigurări sociale care conţine 6 caractere, respectiv LNNNNN, cu următoarea semnificaţie:
    a) L este o literă de control, determinată de Casa de pensii;
    b) NNNNN reprezintă numărul intern al asiguratului în sistemul propriu, atribuit aleatoriu la data de 1 iulie 2013 sau la data intrării în sistem, după caz.

    (5) Codul personal de asigurări sociale, atribuit asiguraţilor conform reglementărilor anterioare, îşi păstrează valabilitatea.
    (6) Pentru asiguraţii care dobândesc calitatea de notar public ulterior datei intrării în vigoare a Legii, Casa de pensii va atribui şi va transmite codul personal de asigurări sociale în termen de 15 zile de la data comunicării de către Uniune a informaţiilor necesare.

    ART. 26
    (1) Notarii publici au obligaţia să depună declaraţia individuală de asigurare, în scopul comunicării opţiunii privind venitul lunar asigurat.
    (2) Asiguraţii sistemului propriu conform reglementărilor anterioare, care se regăsesc în situaţia de asiguraţi obligatoriu prevăzută de Lege, îşi păstrează calitatea de persoane asigurate în sistemul propriu, la venitul lunar asigurat anterior.
    (3) Asiguraţii care dobândesc calitatea de notar public ulterior intrării în vigoare a Legii au obligaţia depunerii declaraţiei individuale de asigurare la Casa de pensii, în termen de 45 de zile de la data numirii în funcţie.
    (4) Asiguraţii care depun declaraţiile individuale de asigurare în termenul prevăzut la alin. (3) se consideră asiguraţi de drept la venitul lunar asigurat pentru care au optat în declaraţia individuală de asigurare, cu respectarea prevederilor art. 28 alin. (2), de la data numirii în funcţie.
    (5) Asiguraţii care nu depun declaraţiile individuale de asigurare în termenul prevăzut la alin. (3) se consideră asiguraţi de drept la venitul minim asigurat reglementat de prezentul statut, de la data numirii în funcţia de notar public.
    (6) Data numirii în funcţia de notar public este cea înscrisă în Registrul naţional de evidenţă a notarilor publici (RNENP).
    (7) Depunerea declaraţiei individuale de asigurare peste termenul prevăzut la alin. (3), prin care se optează la un alt venit lunar asigurat decât venitul minim asigurat prevăzut de prezentul statut, produce efecte începând cu data de întâi ianuarie a anului următor.
    (8) Modelul declaraţiei individuale de asigurare este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul statut.

    ART. 27
    (1) Contribuţia individuală datorată de asiguraţi reprezintă 20% din venitul lunar asigurat, la care asiguratul a optat.
    (2) Contribuţia individuală a asiguraţilor la sistemul propriu se datorează de la data numirii în funcţie, în condiţiile prevăzute de lege.
    (3) Contribuţiile individuale ale asiguraţilor la sistemul propriu sunt cheltuieli deductibile, în condiţiile prevăzute de lege.

    ART. 28
    (1) Venitul lunar asigurat, înscris în declaraţia individuală de asigurare, reprezintă baza lunară de calcul al contribuţiei individuale.
    (2) Asiguraţii pot opta, prin declaraţia individuală de asigurare, pentru unul dintre veniturile lunare asigurate prevăzute în tabelul nr. 1.
    Tabelul nr. 1

┌────────┬────────┬───────────────┬───────────┐
│Venitul │ │Contribuţia │ │
│lunar │ │individuală │ │
│asigurat│ │lunară │ │
│ │ │corespunzătoare│ │
├────────┼────────┼───────────────┼───────────┤
│1.500 │Venitul │ │Contribuţia│
│lei │minim │300 lei │lunară │
│ │asigurat│ │minimă │
├────────┼────────┼───────────────┼───────────┤
│3.000 │ │600 lei │ │
│lei │ │ │ │
├────────┼────────┼───────────────┼───────────┤
│4.500 │ │900 lei │ │
│lei │ │ │ │
├────────┼────────┼───────────────┼───────────┤
│6.000 │ │1.200 lei │ │
│lei │ │ │ │
├────────┼────────┼───────────────┼───────────┤
│7.500 │ │1.500 lei │ │
│lei │ │ │ │
└────────┴────────┴───────────────┴───────────┘
    (3) În cazul asiguraţilor care nu au depus declaraţia individuală de asigurare, baza lunară de calcul al contribuţiei individuale o constituie venitul minim asigurat prevăzut de prezentul statut.
    (4) Venitul minim asigurat, care constituie baza lunară de calcul al contribuţiei individuale, este de 1.500 lei.
    (5) Venitul lunar asigurat ales poate fi modificat din iniţiativa asiguratului, anual, în luna decembrie, prin depunerea unei comunicări de modificare a declaraţiei.
    (6) Modificarea venitului lunar asigurat, în condiţiile alin. (2), respectiv alin. (5), produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înregistrării comunicării de modificare a declaraţiei la Casa de pensii.
    (7) Modelul comunicării de modificare a declaraţiei individuale de asigurare este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul statut.

    ART. 29
    Prin excepţie de la prevederile art. 28, asiguraţii aflaţi în activitate şi care anterior datei de 1 ianuarie 2013, data înfiinţării Casei de pensii, au împlinit vârsta de 60 de ani pot opta şi pentru un venit lunar asigurat reprezentând jumătate din venitul minim asigurat prevăzut la art. 28 alin. (4), corespunzător unei contribuţii lunare individuale de 150 lei.

    ART. 30
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 28 alin. (1)-(4), asiguraţii aflaţi în activitate la data de 1 ianuarie 2013, data înfiinţării Casei de pensii, şi care au împlinit vârsta de cel puţin 70 de ani până la data de 31 decembrie 2014 sunt asiguraţi din oficiu la un venit lunar asigurat de 50 lei, corespunzător unei contribuţii lunare individuale de 10 lei.
    (2) Asiguraţii prevăzuţi la alin. (1) pot solicita modificarea venitului lunar asigurat în condiţiile art. 28 alin. (5)-(7).

    ART. 31
    (1) Nivelul venitului minim asigurat şi nivelul tranşelor de venit asigurat pentru care pot opta asiguraţii pot fi modificate anual, prin hotărâre a Biroului executiv al Consiliului Uniunii, la propunerea Consiliului de administraţie al Casei de pensii, pe baza ultimului raport actuarial.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), Casa de pensii are obligaţia ca, în cel mult 30 de zile de la adoptarea hotărârii, să informeze despre aceasta asiguraţii sistemului propriu.

    ART. 32
    (1) Calitatea de asigurat al sistemului propriu se suspendă, din oficiu, în situaţia notarilor publici suspendaţi din funcţie, în condiţiile prevăzute de lege.
    (2) Constatarea suspendării din funcţie se face pe baza datelor furnizate Casei de pensii de către Uniune.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (1), suspendarea calităţii de asigurat se efectuează prin decizia Casei de pensii, în care se consemnează temeiurile de drept şi de fapt care au condus la emiterea acesteia.
    (4) Decizia privind suspendarea calităţii de asigurat se comunică titularului, prin scrisoare recomandată, în termen de 10 zile de la data emiterii.
    (5) Suspendarea calităţii de asigurat operează de la data suspendării din funcţia de notar public, conform datelor înscrise în Registrul naţional de evidenţă a notarilor publici (RNENP).
    (6) Pe perioada suspendării din funcţie, notarii publici prevăzuţi la alin. (1) pot rămâne asiguraţi ai sistemului propriu, la cerere, în condiţiile prevăzute de prezentul statut.
    (7) Pentru perioada de suspendare a calităţii de asigurat la sistemul propriu, asiguraţii nu datorează contribuţia individuală. Perioada respectivă nu constituie perioadă de contribuţie în sistemul propriu, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 7 din Lege.
    (8) După încetarea cauzelor care au condus la suspendarea calităţii de notar public, calitatea de asigurat al sistemului propriu se reia din oficiu, fără nicio altă formalitate.

    ART. 33
    (1) Calitatea de asigurat al sistemului propriu se suspendă, la cerere, în situaţia în care pe parcursul derulării asigurării obligatorii se face dovada că există cel puţin o lună calendaristică în care nu s-au realizat venituri în calitate de notar public.
    (2) Suspendarea calităţii de asigurat, în situaţia prevăzută la alin. (1), se face după depunerea de către notarul public a unei solicitări în acest sens, însoţită de acte doveditoare, în termen de cel mult 120 de zile de la expirarea lunii în care nu s-au realizat venituri.
    (3) În situaţia în care cererea este depusă peste termenul prevăzut la alin. (2), asiguratul îşi păstrează obligaţia de a achita contribuţiile individuale şi, după caz, accesoriile, aferente lunii/lunilor în care nu s-au realizat venituri în calitate de notar public.
    (4) Confirmarea nerealizării veniturilor se face, după caz, de către Biroul Statistica Activităţii Notariale din cadrul Uniunii, de către camerele notarilor publici sau de către asigurat.
    (5) În situaţia prevăzută la alin. (1), suspendarea calităţii de asigurat se efectuează prin decizia Casei de pensii, în care se consemnează temeiurile de drept şi de fapt care au condus la emiterea acesteia.
    (6) Decizia privind suspendarea calităţii de asigurat se comunică titularului, prin scrisoare recomandată, în termen de 10 zile de la data emiterii.
    (7) Suspendarea calităţii de asigurat în situaţia prevăzută la alin. (1) şi (2) operează numai pentru trecut, respectiv pentru luna/lunile în care nu s-au realizat venituri în calitate de notar public.
    (8) Pentru perioada de suspendare, asiguraţii nu datorează contribuţia individuală. Perioada respectivă nu constituie perioadă de contribuţie în sistemul propriu, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 7 din Lege.
    (9) Modelul solicitării de suspendare a calităţii de asigurat în condiţiile alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul statut.

    ART. 34
    (1) Calitatea de asigurat la sistemul propriu încetează, din oficiu, la data încetării calităţii de notar public, în condiţiile prevăzute de lege.
    (2) Data încetării calităţii de notar public este cea înscrisă în Registrul naţional de evidenţă a notarilor publici (RNENP).
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (1), încetarea calităţii de asigurat se efectuează prin decizia Casei de pensii, în care se consemnează temeiurile de drept şi de fapt care au condus la emiterea acesteia.
    (4) Decizia privind încetarea calităţii de asigurat se comunică titularului, prin scrisoare recomandată, în termen de 10 zile de la data emiterii.

    ART. 35
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 34, calitatea de asigurat încetează de drept, fără nicio altă formalitate, la data decesului asiguratului.
    (2) Constatarea încetării prin deces a calităţii de asigurat la sistemul propriu se face pe baza documentelor comunicate Casei de pensii de către Uniune, Camera Notarilor Publici ori familie, după caz, şi se operează de îndată în baza de date a Casei de pensii.
    (3) Eventualele sume neachitate până la data decesului, reprezentând contribuţii individuale şi, după caz, accesoriile, nu se mai urmăresc. Perioada de contribuţie se constituie numai din intervalul de timp pentru care s-au achitat integral sumele reprezentând contribuţiile individuale şi, după caz, accesoriile.
    (4) În situaţiile în care s-au făcut plăţi anticipate pentru perioade ulterioare datei decesului, sumele plătite pentru aceste perioade, reprezentând contribuţie individuală, se restituie, la cerere, persoanelor prevăzute la art. 42 din Lege, în cadrul termenului general de prescripţie.
    (5) În situaţiile prevăzute la alin. (4), constituie perioadă de contribuţie la sistemul propriu perioada pentru care s-a plătit contribuţia individuală până la data decesului.

    ART. 36
    (1) Calculul şi plata contribuţiilor individuale lunare se efectuează de către asiguraţi sau în numele lor, de către orice altă persoană, în contul Casei de pensii, prin ordin de plată, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.
    (2) Plata contribuţiei individuale se poate face şi anticipat, pe o perioadă de maximum 12 luni, fără a se depăşi finele anului calendaristic în curs.
    (3) În cazul în care data de 25 a lunii este o zi nelucrătoare, plata contribuţiilor este considerată în termen dacă este făcută în ziua lucrătoare imediat următoare datei de 25 a lunii.

    ART. 37
    (1) Ordinul de plată este instrumentul de plată utilizat de către asiguraţi pentru achitarea contribuţiei în cadrul sistemului propriu, reprezentând dovada plăţii contribuţiilor.
    (2) Plata contribuţiilor individuale lunare se face prin ordin de plată, distinct pentru fiecare asigurat în parte.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), plata contribuţiilor lunare se poate face şi prin mandat poştal sau în numerar la ghişeele băncilor, respectiv la casieria Casei de pensii.

    ART. 38
    (1) Ordinul de plată va conţine toate elementele obligatorii prevăzute de legislaţia aplicabilă în materie.
    (2) La rubrica „Detalii plată“ a ordinului de plată se completează obligatoriu următoarele:
    a) numele şi prenumele asiguratului;
    b) codul personal de asigurări sociale atribuit de Casa de pensii;
    c) ce reprezintă plata: contribuţie/dobândă/penalităţi;
    d) luna şi anul pentru care se face plata.

    (3) Răspunderea pentru situaţiile în care ordinul de plată este incomplet sau completat cu date eronate revine exclusiv emitentului.

    ART. 39
    (1) În cazul în care informaţiile înscrise în ordinul de plată privind numele asiguratului şi codul personal de asigurări sociale al acestuia nu corespund cu informaţiile existente în baza de date, Casa de pensii va depune diligenţele necesare pentru identificarea corectă a asiguratului pentru care s-a emis ordinul de plată.
    (2) După depunerea tuturor diligenţelor conform prevederilor alin. (1), Casa de pensii nu este ţinută răspunzătoare pentru ordinele de plată în care numele persoanei şi codul personal de asigurări sociale nu identifică acelaşi asigurat.

    ART. 40
    (1) Plata contribuţiei peste termenul prevăzut de Lege generează plata unor dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data achitării sumei datorate, inclusiv.
    (2) Nivelul dobânzii este de 0,03% pentru fiecare zi de întârziere.
    (3) Nivelul penalităţii de întârziere este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere.
    (4) Nivelul dobânzii şi al penalităţilor de întârziere poate fi modificat periodic, prin hotărâre a Consiliului Uniunii, la propunerea Consiliului de administraţie al Casei de pensii.
    (5) Sumele reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere se fac venit la bugetul sistemului propriu şi se calculează, după însumarea acestora, fără zecimale, prin rotunjire la leu.
    (6) Plata accesoriilor, reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere, se face cu respectarea prevederilor art. 37-39.
    (7) Calculul dobânzilor şi penalităţilor de întârziere se efectuează prin decizie a Casei de pensii, în care se consemnează temeiurile de drept şi de fapt care au condus la emiterea acesteia.
    (8) Decizia de debit privind contribuţiile neachitate, inclusiv accesoriile aferente, constituie titlu executoriu şi se comunică titularului, prin mijloace electronice, în termen de 5 zile de la data emiterii.
    (9) Plata unor dobânzi şi a unor penalităţi de întârziere nu influenţează cuantumul prestaţiilor de asigurări sociale cuvenite.

    ART. 41
    Evidenţa privind restanţele la plata contribuţiilor individuale lunare obligatorii, în cuantumul şi la termenele prevăzute de Lege, timp de 2 luni de la scadenţa acestora, după notificarea prealabilă a asiguraţilor debitori, va fi transmisă de către Casa de pensii, prin mijloace electronice, camerelor notarilor publici, respectiv Consiliului Uniunii, în vederea aplicării măsurilor prevăzute de Lege pentru neachitarea obligaţiilor băneşti profesionale.

    ART. 42
    Contribuţiile datorate şi neachitate, inclusiv accesoriile aferente, se urmăresc în cadrul termenului general de prescripţie.

    CAP. V
    Bugetul sistemului propriu
    ART. 43
    (1) Casa de pensii administrează bugetul, care cuprinde veniturile şi cheltuielile sistemului propriu.
    (2) Bugetul sistemului este elaborat anual de Consiliul de administraţie al Casei de pensii şi este aprobat de Biroul executiv al Consiliului Uniunii, până la finele anului în curs, pentru anul următor.
    (3) În situaţii excepţionale în care bugetul sistemului propriu nu a fost aprobat de Biroul executiv al Consiliului Uniunii până la finele anului în curs, până la aprobarea noului buget se aplică în continuare prevederile bugetului pe anul precedent.

    ART. 44
    Veniturile sistemului propriu provin din:
    a) contribuţii lunare ale asiguraţilor;
    b) dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru neplata la termen a contribuţiilor lunare;
    c) donaţii, legate, subvenţii, precum şi orice alte venituri prevăzute de Lege, de prezentul statut, de regulamentele proprii şi de hotărârile Consiliului Uniunii;
    d) venituri realizate din folosirea patrimoniului sistemului în activităţi economice producătoare de venituri, în condiţiile legii;
    e) venituri realizate din investirea sumelor prevăzute la lit. a)-d), în condiţiile prevăzute de Lege, de prezentul statut, de regulamentele proprii şi de hotărârile Consiliului Uniunii.


    ART. 45
    Structura cheltuielilor sistemului propriu cuprinde:
    a) contravaloarea prestaţiilor de asigurări sociale din sistemul propriu;
    b) cheltuieli privind organizarea şi funcţionarea sistemului propriu;
    c) finanţarea unor investiţii proprii;
    d) alte cheltuieli prevăzute de Lege, de prezentul statut, de regulamentele proprii şi de hotărârile Consiliului Uniunii.


    ART. 46
    (1) În conformitate cu art. 70 din Lege, Casa de pensii poate efectua plasamente financiare, în condiţiile cele mai avantajoase pentru Casa de pensii, la Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, entităţile Uniunii şi camerele notarilor publici, pe baza unor raporturi contractuale.
    (2) Procedura de efectuare a plasamentelor financiare prevăzute la alin. (1), respectiv acordarea acestora se aprobă prin hotărâre a Consiliului Uniunii, la propunerea Consiliului de administraţie al Casei de pensii.
    (3) Alte tipuri de investiţii financiare decât cele prevăzute la alin. (1) se aprobă de către Consiliul de administraţie al Casei de pensii, care va informa despre acestea Consiliul Uniunii.
    (4) Strategia în administrarea şi investirea resurselor financiare ale sistemului propriu se aprobă prin hotărâre a Consiliului Uniunii, la propunerea Consiliului de administraţie al Casei de pensii.
    (5) În vederea aplicării prevederilor art. 70 alin. (1) din Lege, Casa de pensii poate încheia contracte de consultanţă cu firme de specialitate cu experienţă în domeniu.

    ART. 47
    În funcţie de evaluările actuariale efectuate, în bugetul sistemului propriu, din veniturile prevăzute la art. 44, se va aloca un procent, aprobat de Biroul executiv al Consiliului Uniunii, la propunerea Consiliului de administraţie al Casei de pensii, în vederea acoperirii cheltuielilor previzionate cu prestaţiile de asigurări sociale.

    ART. 48
    Patrimoniul Casei de pensii poate fi afectat numai de plata prestaţiilor de asigurări sociale, cheltuielile sistemului în structura prevăzută de Lege, precum şi de constituirea fondului de rezervă.

    CAP. VI
    Casa de pensii a notarilor publici din România
    ART. 49
    Organizarea şi funcţionarea Casei de pensii se stabilesc în condiţiile prevăzute de Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv în baza Legii nr. 39/2020 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România, precum şi în baza prezentului statut şi a regulamentelor proprii.

    ART. 50
    Casa de pensii are următoarele atribuţii:
    I. în domeniul organizatoric:
    a) elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei de pensii;
    b) elaborează Regulamentul intern al Casei de pensii;
    c) stabileşte modalităţile tehnice de evidenţă a contribuabililor şi beneficiarilor sistemului, a drepturilor şi obligaţiilor asiguraţilor;
    d) organizează modul de stabilire şi plată a pensiilor şi ajutoarelor financiare;
    e) organizează activitatea de evidenţă contabilă a execuţiei bugetare pentru bugetul sistemului;
    f) organizează, îndrumă şi controlează activitatea privind executarea creanţelor bugetare;
    g) iniţiază şi participă la elaborarea de proiecte, studii şi analize în domeniul protecţiei sociale a notarilor publici din România;
    h) dispune măsurile legale pentru dezvoltarea şi administrarea eficientă a patrimoniului propriu, precum şi pentru asigurarea integrităţii acestuia;
    i) organizează selecţia, pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului propriu;
    j) încheie protocoale sau convenţii cu alte instituţii/organisme, în vederea îndeplinirii scopului şi obiectivelor ce îi revin potrivit Legii, statutului şi regulamentelor proprii, precum şi în vederea cooperării în domeniul securităţii sociale;
    k) organizează activitatea privind colaborarea cu casele de pensii ale notariatelor naţionale, în aplicarea reglementărilor europene, precum şi acordurilor internaţionale de securitate socială la care România este parte;

    II. în domeniul financiar:
    a) furnizează datele necesare pentru fundamentarea, elaborarea şi aprobarea bugetului sistemului;
    b) organizează activitatea de colectare şi virare a contribuţiilor la sistem, precum şi a altor venituri;
    c) urmăreşte şi verifică încasarea veniturilor bugetului sistemului;
    d) organizează activitatea privind calculul, reţinerea şi virarea contribuţiilor, taxelor şi impozitelor aferente prestaţiilor de asigurări sociale acordate, în condiţiile legii;
    e) asigură operaţiunile financiar-contabile privind plata pensiilor şi a ajutoarelor financiare;
    f) încheie convenţii cu societăţi care asigură servicii poştale, precum şi cu instituţii bancare, pentru stabilirea condiţiilor efective de plată a pensiilor şi a ajutoarelor financiare;

    III. în domeniul îndrumării şi reprezentării:
    a) îndrumă şi coordonează persoanele fizice cărora le revin drepturi şi obligaţii în domeniul protecţiei sociale a notarilor publici, potrivit Legii, statutului şi regulamentelor proprii;
    b) colaborează cu Uniunea, camerele notarilor publici, precum şi cu celelalte instituţii care funcţionează sub autoritatea Uniunii, conform Legii, statutului şi regulamentelor proprii;
    c) asigură reprezentarea în relaţiile cu instituţiile statului, alte instituţii, organisme şi orice alte persoane juridice din România;
    d) asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti în litigiile în care este parte ca urmare a aplicării dispoziţiilor legale specifice domeniului său de activitate;
    e) asigură reprezentarea în relaţiile cu instituţiile şi organismele internaţionale din domeniul securităţii sociale, precum şi cu instituţiile similare din alte state;

    IV. în domeniul evidenţei, certificării şi raportării:
    a) asigură evidenţa la nivel naţional a tuturor contribuabililor la sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România;
    b) asigură evidenţa la nivel naţional a drepturilor şi obligaţiilor achitate de către Casa de pensii pe baza codului personal de asigurări sociale;
    c) certifică, la termenele stabilite, perioadele de contribuţie pentru fiecare asigurat;
    d) gestionează baza de date proprie privind asiguraţii sistemului şi asigură caracterul confidenţial al acesteia;
    e) asigură gestionarea bazelor de date privind plata pensiilor şi a ajutoarelor financiare, care se stabilesc şi se achită de către Casa de pensii;
    f) întocmeşte raportul anual de activitate, pe care îl supune spre aprobare Consiliului Uniunii;
    g) prezintă Congresului notarilor publici raportul de activitate al Casei de pensii;
    h) prezintă anual ministrului justiţiei, ca anexă la Raportul Consiliului Uniunii, raportul de activitate al Casei de pensii, după aprobarea acestuia în cadrul Consiliului Uniunii;
    i) publică pe pagina web a instituţiei sinteza raportului anual de activitate al Casei de pensii;
    j) răspunde cererilor, scrisorilor şi sesizărilor adresate direct Casei de pensii sau transmise de către alte instituţii;

    V. în domeniul acordării prestaţiilor de asigurări sociale:
    a) examinează cererile, calculează drepturile şi emite deciziile privind acordarea pensiilor şi ajutoarelor financiare în condiţiile Legii, ale statutului şi ale regulamentelor proprii;
    b) urmăreşte stabilirea şi plata corectă a prestaţiilor de asigurări sociale, emite decizii de recuperare a drepturilor băneşti încasate necuvenit şi urmăreşte recuperarea integrală a acestora, în condiţiile Legii, ale statutului şi ale regulamentelor proprii;
    c) asigură punerea în executare a hotărârilor instanţelor judecătoreşti;

    VI. în privinţa contestaţiilor împotriva deciziilor de acordare a prestaţiilor de asigurări sociale:
    a) asigură primirea şi înregistrarea contestaţiilor împotriva deciziilor de stabilire a pensiilor sau a ajutoarelor financiare;
    b) asigură analiza contestaţiilor, precum şi verificarea deciziilor de pensie contestate;
    c) asigură întocmirea documentaţiei tehnice, necesară examinării şi soluţionării contestaţiilor de către Biroul executiv al Consiliului Uniunii.    ART. 51
    Organele de conducere ale Casei de pensii sunt:
    a) Consiliul de administraţie;
    b) preşedintele;
    c) vicepreşedintele;
    d) directorul general.


    ART. 52
    (1) Consiliul de administraţie al Casei de pensii este format din 5 membri, numiţi de către Consiliul Uniunii, pentru un mandat de 4 ani. Dintre cei 5 membri, 2 membri sunt notari publici pensionari.
    (2) Mandatul Consiliului de administraţie începe la data de 1 martie a anului calendaristic în care şi-a început mandatul Consiliul Uniunii, dată de la care încetează mandatul vechiului Consiliu de administraţie.
    (3) Pot fi membri ai Consiliului de administraţie al Casei de pensii notarii publici care au o vechime în profesia de notar public de cel puţin 10 ani şi care dovedesc cunoştinţe în domeniul securităţii sociale, financiar, organizatoric, managerial.
    (4) Din rândul membrilor Consiliului de administraţie al Casei de pensii, Consiliul Uniunii desemnează preşedintele şi vicepreşedintele Casei de pensii.
    (5) Notarii publici pensionari din componenţa Consiliului de administraţie al Casei de pensii, prevăzuţi la alin. (1), pot fi inclusiv pensionari din sistemul public de pensii.
    (6) Membrii Consiliului de administraţie al Casei de pensii beneficiază de indemnizaţie lunară şi de alte drepturi stabilite prin reglementări interne.
    (7) Mandatul membrilor Consiliului de administraţie al Casei de pensii încetează în următoarele situaţii:
    a) la termenul prevăzut la alin. (1) şi (2);
    b) prin deces;
    c) prin demisie;
    d) prin revocare de către Consiliul Uniunii, în cazul în care aceştia nu îşi pot exercita mandatul în mod corespunzător;
    e) în oricare alte situaţii prevăzute de lege.


    ART. 53
    (1) Consiliul de administraţie al Casei de pensii se întruneşte în şedinţă ordinară, trimestrial şi în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui, din proprie iniţiativă sau la solicitarea Consiliului Uniunii.
    (2) Consiliul de administraţie al Casei de pensii este legal întrunit în prezenţa a 3 membri şi adoptă hotărâri cu majoritatea de voturi a celor prezenţi.
    (3) La şedinţele Consiliului de administraţie participă de drept directorul general al Casei de pensii.
    (4) La şedinţele Consiliului de administraţie pot participa, pe lângă personalul de specialitate al Casei de pensii desemnat în acest sens, şi alţi notari publici sau specialişti, la convocarea sau solicitarea preşedintelui.
    (5) Membrii Consiliului de administraţie răspund solidar pentru hotărârile pe care le-au adoptat.
    (6) În îndeplinirea atribuţiilor sale, Consiliul de administraţie al Casei de pensii emite hotărâri.
    (7) Hotărârile Consiliului de administraţie se aduc la cunoştinţa participanţilor la sistem prin orice mijloc de comunicare, de către personalul de specialitate al Casei de pensii cu atribuţii în acest sens.
    (8) Hotărârile Consiliului de administraţie se semnează de către toţi membrii prezenţi.
    (9) Lucrările şedinţelor Consiliului de administraţie sunt consemnate în procese verbale, semnate de către toţi membrii Consiliului de administraţie prezenţi la şedinţă.
    (10) Secretariatul şedinţelor Consiliului de administraţie este asigurat de personalul de specialitate al Casei de pensii.

    ART. 54
    Consiliul de administraţie al Casei de pensii îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) administrează şi gestionează sistemul propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România;
    b) elaborează şi supune anual spre aprobare Biroului executiv al Consiliului Uniunii proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;
    c) elaborează şi supune spre aprobare Biroului executiv al Consiliului Uniunii, în cursul exerciţiului bugetar, propunerile de rectificare a bugetului anual aprobat;
    d) elaborează bilanţul contabil şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar anual şi îl propune spre aprobare Biroului executiv al Consiliului Uniunii;
    e) analizează raportul actuarial şi îl înaintează spre aprobare Biroului executiv al Consiliului Uniunii;
    f) supune spre aprobare Biroului executiv al Consiliului Uniunii, după caz, modificarea venitului minim asigurat, a nivelului tranşelor de venit lunar asigurat, a cotei contribuţiei individuale şi a valorii punctului de pensie;
    g) gestionează fondurile Casei de pensii, întocmeşte proiectul de strategie privind investirea fondurilor şi îl supune spre aprobare Consiliului Uniunii;
    h) urmăreşte colectarea integrală a contribuţiilor la sistem, potrivit Legii, statutului şi regulamentelor proprii;
    i) urmăreşte stabilirea şi plata corectă a prestaţiilor de asigurări sociale cuvenite asiguraţilor;
    j) aprobă structura bazelor de date privind evidenţa la nivel naţional a contribuabililor la sistem şi a drepturilor şi obligaţiilor achitate de către Casa de pensii;
    k) asigură aplicarea în activitatea curentă a dispoziţiilor Legii, statutului şi regulamentelor proprii;
    l) duce la îndeplinire hotărârile privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România, adoptate de Congresul notarilor publici, de Consiliul Uniunii, respectiv de Biroul executiv al Consiliului Uniunii;
    m) dispune măsuri pentru dezvoltarea, administrarea eficientă şi asigurarea integrităţii patrimoniului sistemului;
    n) elaborează proiectele de regulamente privind organizarea şi funcţionarea sistemului, pe care le propune spre aprobare Consiliului Uniunii;
    o) întocmeşte programul anual de investiţii şi îl supune spre aprobare Biroului executiv al Consiliului Uniunii;
    p) elaborează proiectele privind structura organizatorică şi numărul personalului de specialitate şi administrativ al Casei de pensii, condiţiile de angajare şi promovare, precum şi limitele de salarizare ale acestuia şi le supune aprobării Biroului executiv al Consiliului Uniunii;
    q) întocmeşte raportul anual de activitate, pe care îl supune spre aprobare Consiliului Uniunii;
    r) sesizează instituţiile şi organele competente, în vederea aplicării prevederilor legale, în cazul constatării unor încălcări grave ale Legii, statutului şi regulamentelor proprii de către participanţii la sistemul propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România;
    s) aprobă modelele şi formularele utilizate în activitatea Casei de pensii;
    t) acceptă donaţiile şi legatele făcute Casei de pensii;
    u) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin Lege, prezentul statut, regulamente proprii şi hotărârile Consiliului Uniunii.


    ART. 55
    (1) Preşedintele Casei de pensii este şi preşedintele Consiliului de administraţie şi are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) reprezintă Casa de pensii în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, calitate pe care o poate delega vicepreşedintelui, oricărui membru al Consiliului de administraţie sau directorului general;
    b) convoacă şi conduce şedinţele Consiliului de administraţie;
    c) ordonanţează cheltuielile bugetare ale Casei de pensii, atribuţie pe care o poate delega directorului general;
    d) semnează actele Consiliului de administraţie al Casei de pensii;
    e) numeşte şi eliberează din funcţie, prin decizie, personalul Casei de pensii încadrat pe bază de contract individual de muncă, cu excepţia directorului general, cu respectarea prevederilor Codului muncii şi a legislaţiei în materie;
    f) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin dispoziţiile cuprinse în Lege, prezentul statut, regulamentele proprii şi hotărârile Consiliului Uniunii.

    (2) În lipsa preşedintelui, atribuţiile acestuia sunt îndeplinite de vicepreşedintele Casei de pensii.
    (3) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Casei de pensii emite dispoziţii.

    ART. 56
    (1) Conducerea executivă a Casei de pensii este asigurată de un director general, numit de către Consiliul Uniunii.
    (2) Pentru a ocupa funcţia de director general, persoana trebuie să aibă studii superioare de lungă durată, o vechime de cel puţin 10 ani în funcţii de conducere şi pregătire temeinică în domeniul securităţii sociale, organizatoric şi managerial.
    (3) Directorul general este încadrat pe bază de contract individual de muncă, cu respectarea prevederilor Codului muncii şi ale legislaţiei în materie.
    (4) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general emite dispoziţii interne.

    ART. 57
    (1) Directorul general are următoarele atribuţii:
    a) organizează, îndrumă şi coordonează activitatea Casei de pensii;
    b) urmăreşte aplicarea întocmai a reglementărilor în vigoare legate de obiectul de activitate al Casei de pensii;
    c) urmăreşte elaborarea, actualizarea, rectificarea, execuţia şi analiza bugetului sistemului;
    d) asigură elaborarea obiectivelor fundamentale, obiectivelor derivate şi a obiectivelor individuale;
    e) asigură fundamentarea proiectului de strategie financiară a Casei de pensii şi înaintarea acestuia spre aprobare Consiliului de administraţie;
    f) organizează, structural şi procesual, activităţile din cadrul Casei de pensii;
    g) asigură organizarea, în condiţiile prevăzute de lege, împreună cu directorul economic, a inventarierii periodice a patrimoniului. Urmăreşte valorificarea rezultatelor inventarierii periodice efectuate, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
    h) îndrumă, coordonează, controlează şi evaluează activitatea personalului din subordine;
    i) avizează fişele de post propuse spre aprobare preşedintelui şi aprobă fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul din subordine;
    j) dispune măsurile ce se impun pentru respectarea reglementărilor şi a normelor de protecţie şi securitate a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi pentru asigurarea protecţiei mediului;
    k) asigură aplicarea, în cadrul Casei de pensii, a hotărârilor adoptate de Consiliul Uniunii;
    l) iniţiază şi supraveghează efectuarea de analize actuariale şi prognoze bugetare;
    m) asigură respectarea strictă a organigramei, statelor de funcţii şi de personal aprobate, a regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a regulamentului intern;
    n) coordonează perfecţionarea sistemului informatic şi a celui informaţional din cadrul Casei de pensii;
    o) rezolvă conflictele de competenţă apărute în cadrul Casei de pensii;
    p) exercită alte atribuţii stabilite prin dispoziţiile cuprinse în Lege, prezentul statut, regulamentele proprii şi hotărârile Consiliului Uniunii.

    (2) Directorul general coordonează funcţionarea direcţiilor şi compartimentelor din cadrul Casei de pensii şi asigură legătura operativă dintre preşedintele Casei de pensii, Consiliul de administraţie şi conducătorii acestor direcţii/compartimente.
    (3) În lipsa directorului general, atribuţiile acestuia sunt îndeplinite de către persoana desemnată prin dispoziţie scrisă de către acesta.

    ART. 58
    (1) Casa de pensii are următoarea structură organizatorică:
    a) Consiliul de administraţie;
    b) preşedinte;
    c) vicepreşedinte;
    d) director general;
    e) Direcţia economică, financiară şi execuţie bugetară:
    (i) Compartimentul financiar, contabilitate, execuţie bugetară;
    (ii) Compartimentul achiziţii şi administrativ;
    (iii) Compartimentul control financiar propriu;
    (iv) Compartimentul arhivă;

    f) Direcţia colectare contribuţii, stabiliri şi plăţi prestaţii:
    (i) Compartimentul colectare contribuţii şi evidenţă contribuabili;
    (ii)Compartimentul stabiliri prestaţii;
    (iii)Compartimentul plăţi prestaţii şi evidenţă beneficiari;
    (iv)Compartimentul informatică;

    g) Direcţia juridică, contencios, comunicare şi resurse umane:
    (i) Compartimentul juridic contencios;
    (ii) Compartimentul management resurse umane;
    (iii) Compartimentul comunicare şi relaţii internaţionale;
    (iv) Compartimentul relaţii cu publicul şi registratură;
    (v) Compartimentul audit intern;


    (2) Atribuţiile exercitate de direcţiile şi compartimentele Casei de pensii sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare.

    CAP. VII
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 59
    Pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) din Lege, anterioare datei de 1 iulie 2013, punctajul lunar este de 0,25 puncte.

    ART. 60
    (1) Casa de pensii acordă pensiile şi ajutoarele financiare reglementate de Lege numai pentru perioada în care notarul public a contribuit la sistemul propriu, ulterior datei de 1 iulie 2013.
    (2) Prevederile art. 48 şi 49 din Lege, cu privire la acordarea ajutorului de deces, se aplică numai în situaţia în care data decesului este ulterioară datei de 1 iulie 2018.

    ART. 61
    În cazul persoanelor care nu mai au calitatea de asigurat, întrucât în ultima parte a activităţii au fost asigurate într-un alt sistem de pensii, cererea de acordare a pensiei din sistemul propriu va fi însoţită de decizia de pensionare din sistemul de pensii în care au fost asigurate ultima dată sau de declaraţie pe propria răspundere că nu sunt pensionari, după caz.

    ART. 62
    (1) Dispoziţiile art. 82 din Lege se aplică exclusiv asiguraţilor sistemului propriu care nu îndeplinesc condiţia privind perioada minimă de cotizare, necesară pentru obţinerea unei pensii dintre categoriile prevăzute la art. 10 lit. a), c) şi d) din Lege.
    (2) În condiţiile art. 82 din Lege, în vederea realizării perioadei minime de cotizare prevăzute de lege şi, implicit, a deschiderii dreptului la pensie, se totalizează perioadele de contribuţie din fiecare sistem de pensii, perioadele de contribuţie în două sau mai multe sisteme de pensii, care se suprapun, luându-se în calcul o singură dată.
    (3) După deschiderea dreptului la pensie, la calculul pensiei fiecare sistem valorifică exclusiv propria perioadă de contribuţie.

    ART. 63
    În aplicarea Legii şi a prezentului statut, Casa de pensii poate emite norme, proceduri şi regulamente, aprobate prin hotărâre a Consiliului de administraţie.

    ART. 64
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul statut.

    ART. 65
    Prevederile prezentului statut se completează cu cele ale Legii nr. 39/2020 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale notarilor publici din România, ale Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, ale dispoziţiilor legale în vigoare privind sistemul public de pensii, precum şi cu cele ale Codului civil şi Codului de procedură civilă, aplicabile în materie.

    ANEXA 1

    la statut
    UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA
    CASA DE PENSII A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA
    Adresa: .........................
    Telefon/Fax: ................ E-mail: ........................
    DECLARAŢIE INDIVIDUALĂ DE ASIGURARE NR. I_I_I_I_I_I DIN ZIUA I_I_I, LUNA I_I_I, ANUL I_I_I_I_I
    1. Numele şi prenumele asiguratului:
    I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

    2. Codul personal de asigurări sociale: I_I_I_I_I_I_I
    3. Adresa de corespondenţă aleasă:
    3.1. Adresa de domiciliu:
    Domiciliat(ă) în localitatea: I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
    Str. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
    Nr. I_I_I_I_I, bl. I_I_I_I_I, sc. I_I_I_I, et. I_I_I, ap. I_I_I_I,
    Codul poştal: I_I_I_I_I_I_I_I_I,
    Judeţul: I_I_I_I_I_I_I_I_I, sectorul: I_I_I
    Telefon: I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I,
    Adresa de e-mail: ..........................................

    3.2. Sediul biroului notarial:
    Denumirea biroului notarial: I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
    Cu sediul în localitatea: I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
    Str. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
    Nr. I_I_I_I_I, bl. I_I_I_I_I, sc. I_I_I_I_I, et. I_I_I, ap. I_I_I_I_I,
    Codul poştal: I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I,
    Judeţul: I_I_I_I_I_I_I_I, sectorul: I_I_I,
    Telefon: I_I_I_I_I_I_I_I_I,
    Adresa de e-mail: .............................................


    4. Actul de identitate: BI/CI seria: I_I_I_I nr. I_I_I_I_I_I_I
    5. Venitul lunar asigurat pentru care optează asiguratul*) este de:
    I_I_I_I_l lei (în cifre) ...................................................................................... (în litere)

    6. Cota contribuţiei individuale este de 20% din venitul lunar asigurat.
    7. Termenul de plată pentru contribuţia individuală este lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.
    8. Contul bancar - Contribuţia individuală se plăteşte în unul din următoarele conturi ale Casei de Pensii a Notarilor Publici din România:
    8.1. Cont nr. I_I_I_I_I_I_I_I_I_l,
    deschis la Banca .................................., Sucursala ....................................

    8.2. Cont nr. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_l,
    deschis la Banca ....................................., Sucursala ...............................

    8.3. Cont nr. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I,
    deschis la Banca ............................................., Sucursala .................................

    8.4. Cont nr. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I,
    deschis la Banca ..............................................., Sucursala ..............................


    9. Declaraţia asiguratului:
    - declar pe propria răspundere că datele de mai sus corespund realităţii; mă oblig să înştiinţez Casa de pensii despre orice modificări survenite în termenii declaraţiei în termen de 15 zile de la data survenirii modificării;
    – cunosc obligativitatea virării contribuţiei individuale la termenul stabilit prin prezenta declaraţie, în caz contrar urmând să achit dobânzile şi penalităţile de întârziere, conform art. 63 din Legea nr. 39/2020 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România, respectiv art. 40 din Statutul Casei de Pensii a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 61/2020;
    – prin semnarea prezentei declaraţii sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopul asigurării la sistemul propriu de pensii al notarilor publici din România.

    ASIGURAT
    Semnătura şi ştampila
    Notar public ...............
    ASIGURĂTOR
    Luat în evidenţă,
    .........................
    Data ............
    *) Venitul lunar asigurat trebuie să se încadreze în una dintre tranşele de venit asigurat prevăzute la art. 28-30 din Statutul Casei de Pensii a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 61/2020.

    ANEXA 2

    la statut
    UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA
    CASA DE PENSII A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA
    Adresa: .........................
    Telefon/Fax: ................ E-mail: ........................
    COMUNICARE DE MODIFICARE A DECLARAŢIEI INDIVIDUALE DE ASIGURARE
    Nr. I_I_I_I_I din ziua I_I_I, luna I_I_I, anul I_I_I_I_I
    1. Numele şi prenumele asiguratului:
    I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

    2. Codul personal de asigurări sociale: I_I_I_I_I_I_I
    3. Adresa de corespondenţă aleasă:
    3.1. Adresa de domiciliu:
    Domiciliat(ă) în localitatea: I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
    Str. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
    Nr. I_I_I_I_I_I, bl. I_I_I_I_I_I, sc. I_I_I_I, et. I_I_I, ap. I_I_I_I_I,
    Codul poştal: I_I_I_I_I_I_I_I_I,
    Judeţul: I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, sectorul: I_I_I
    Telefon: I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I,
    Adresa de e-mail: ......................................................

    3.2. Sediul biroului notarial:
    Denumirea biroului notarial: I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I|
    Cu sediul în localitatea: I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
    Str. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
    Nr. I_I_I_I_I_I, bl. I_I_I_I_I_I_I, sc. I_I_I_I, et. I_I_I, ap. I_I_I_I_I,
    Codul poştal: I_I_I_I_I_I_I_I_I,
    Judeţul: I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, sectorul: I_I_I,
    Telefon: I_I_I_I_I_I_I_I_I,
    Adresa de e-mail: .........................................................


    4. Actul de identitate: BI/CI seria: I_I_I nr. I_I_I_I_I_I_I
    5. Venitul lunar asigurat pentru care optează asiguratul*) este de:
    I_I_I_I_I_I lei (in cifre) ...................................................................................... (în litere)
    5.1. Modificarea venitului lunar asigurat produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înregistrării comunicării de modificare a declaraţiei individuale de asigurare la Casa de pensii.

    6. Cota contribuţiei individuale este de 20% din venitul lunar asigurat.
    7. Termenul de plată pentru contribuţia individuală este lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.
    8. Contul bancar - Contribuţia individuală se plăteşte în unul din următoarele conturi ale Casei de Pensii a Notarilor Publici din România:
    8.1. Cont nr. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I,
    deschis la Banca ........................................................., Sucursala ....................................

    8.2. Cont nr. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I,
    deschis la Banca ........................................................., Sucursala ....................................

    8.3. Cont nr. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I,
    deschis la Banca ........................................................., Sucursala ....................................

    8.4. Cont nr. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I,
    deschis la Banca ........................................................., Sucursala ....................................


    9. Declaraţia asiguratului:
    - declar pe propria răspundere că datele de mai sus corespund realităţii; mă oblig să înştiinţez Casa de pensii despre orice modificări survenite în termenii declaraţiei în termen de 15 zile de la data survenirii modificării;
    – cunosc obligativitatea virării contribuţiei individuale la termenul stabilit prin prezenta declaraţie, în caz contrar urmând să achit dobânzile şi penalităţile de întârziere, conform art. 63 din Legea nr. 39/2020 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România, respectiv art. 40 din Statutul Casei de pensii a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 61/2020;
    – prin semnarea prezentei Comunicări, sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopul asigurării la sistemul propriu de pensii al notarilor publici din România.

    ASIGURAT
    Semnătura şi ştampila
    Notar public ...............
    ASIGURĂTOR
    Luat în evidenţă,
    .........................
    Data ..........
    *) Venitul lunar asigurat trebuie să se încadreze în una dintre tranşele de venit asigurat prevăzute la art. 28-30 din Statutul Casei de Pensii a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 61/2020.

    ANEXA 3

    la statut
    UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA
    CASA DE PENSII A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA
    Adresa: .........................
    Telefon/Fax: ................ E-mail: ........................
    SOLICITARE DE SUSPENDARE A CALITĂŢII DE ASIGURAT
    Nr. I_I_I_I_I din ziua I_I_I, luna I_I_I, anul I_I_I_I_I
    1. Numele şi prenumele asiguratului:
    I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
    2. Codul personal de asigurări sociale: I_I_I_I_I_I_I
    3. Actul de identitate: BI/CI seria: I_I_I_I nr. I_I_I_I_I_l_l
    4. Solicit suspendarea calităţii de asigurat şi scutirea de la plata contribuţiilor, conform prevederilor art. 61 alin. (2) din Legea nr. 39/2020 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România, respectiv art. 33 din Statutul Casei de Pensii a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 61/2020, întrucât nu am realizat venituri din activitatea notarială în luna/lunile ………………….., anul ………. .
    4.1. În sprijinul solicitării mele, anexez următoarele documente:
    .............................................................................
    .............................................................................
    .............................................................................
    5. Declaraţia asiguratului:
    - declar pe propria răspundere că datele de mai sus corespund realităţii; mă oblig să înştiinţez Casa de pensii despre orice modificări survenite în termenii declaraţiei în termen de 15 zile de la data survenirii modificării;
    – prin semnarea prezentei solicitări sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopul asigurării la sistemul propriu de pensii al notarilor publici din România. ASIGURAT
    Semnătura şi ştampila
    Notar public ..............
    ASIGURĂTOR
    Luat în evidenţă,
    ........................................
    Data .........


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016