Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   STATUTUL din 2 septembrie 2020  Institutului Notarial Român    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 STATUTUL din 2 septembrie 2020 Institutului Notarial Român

EMITENT: Uniunea Naţională a Notarilor Publici
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 831 din 10 septembrie 2020
──────────
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 58 din 2 septembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 831 din 10 septembrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Institutul Notarial Român, denumit în continuare INR, înfiinţat în temeiul art. 61 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Lege, este organizat şi funcţionează în limitele competenţelor stabilite de prezentul statut şi de regulamentul de organizare şi funcţionare.
    (2) INR este persoană juridică română de drept privat, nonprofit şi de interes public.
    (3) INR are ştampilă care cuprinde denumirea sa, stema României şi siglă proprie. Forma şi conţinutul acestora sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul statut.
    (4) INR are personalitate juridică şi buget propriu, care se aprobă anual de către Biroul executiv al Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, denumită în continuare Uniunea.
    (5) INR nu face parte din sistemul naţional de învăţământ şi nu este supus dispoziţiilor legale referitoare la acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor.

    ART. 2
    Sediul Institutului Notarial Român este în municipiul Bucureşti.

    ART. 3
    Institutul Notarial Român se înfiinţează pe durată nedeterminată.

    CAP. II
    Obiectivele INR şi formele de activitate prin care acestea se realizează
    ART. 4
    (1) INR asigură perfecţionarea activităţii notariale, pregătirea profesională iniţială a notarilor stagiari, pregătirea profesională continuă a notarilor publici, a personalului de specialitate al birourilor notariale, al Camerelor Notarilor Publici, denumite în continuare Camere, şi al Uniunii, precum şi a altor specialişti, în condiţiile hotărâte de Consiliul Uniunii, la propunerea Consiliului director.
    (2) INR poate organiza şi desfăşura activităţi de pregătire, în domeniul juridic sau domenii conexe, pentru absolvenţii licenţiaţi.
    (3) INR poate elibera diplome şi certificate de absolvire, în condiţiile legii, care vor fi recunoscute de instituţiile publice şi private şi care vor fi semnate de preşedinte şi de directorul INR.

    ART. 5
    Structura pregătirii iniţiale teoretice şi practice şi procedura desfăşurării stagiului se stabilesc prin Regulamentul de desfăşurare a stagiului.

    ART. 6
    (1) Notarii publici au obligaţia legală să îşi perfecţioneze continuu pregătirea profesională, participând la programele de pregătire profesională organizate de INR, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
    (2) Pregătirea profesională continuă se realizează în conformitate cu Metodologia de desfăşurare a pregătirii iniţiale şi continue a notarilor publici şi este evaluată prin credite de pregătire profesională, denumite în continuare CPP.
    (3) Pregătirea profesională continuă a notarilor publici este organizată pe cicluri de pregătire a căror durată este de trei ani. Un ciclu complet de pregătire profesională este evaluat prin 300 CPP.
    (4) Notarii publici în funcţie au obligaţia să participe, cel puţin o dată la 3 ani, la un ciclu complet de pregătire profesională şi să obţină anual minim 100 CPP, conform Metodologiei de desfăşurare a pregătirii iniţiale şi continue a notarilor publici.
    (5) Personalul de specialitate al birourilor notariale, al Camerelor şi al Uniunii are obligaţia să participe, cel puţin o dată la 3 ani, la cursurile de pregătire profesională continuă organizate de INR.
    (6) Taxele de participare la programele de pregătire profesională organizate în conformitate cu dispoziţiile legale, taxele de înscriere la examenele şi concursurile organizate de INR, precum şi taxele pentru orice alte cursuri sau forme de pregătire organizate de INR se stabilesc prin hotărâre a Consiliului director.
    (7) Cheltuielile cu participarea notarilor publici şi a personalului de specialitate al birourilor notariale la cursurile organizate de INR se suportă de către birourile notariale şi sunt deductibile, în condiţiile legii.
    (8) Pentru personalul de specialitate al Uniunii şi al Camerelor, costul cursurilor organizate de INR se suportă de către Uniune, respectiv de către fiecare Cameră, din bugetul acestora.
    (9) Notarii publici, personalul de specialitate de la birourile notariale, de la Camere şi de la Uniune, suspendaţi din diverse motive, pot urma cursurile de pregătire profesională continuă organizate de INR pentru notarii publici şi personalul de specialitate de la birourile notariale, de la Camere şi de la Uniune.
    (10) În situaţia suspendării, numărul de CPP obligatorii pentru un an, respectiv pentru un ciclu complet de pregătire profesională se calculează proporţional cu perioada de activitate.
    (11) Dispoziţiile alin. (10) nu se aplică în situaţia în care suspendarea a intervenit cu titlu de sancţiune.
    (12) INR poate organiza cursurile de pregătire profesională sau alte cursuri şi în alte localităţi decât aceea în care îşi are sediul.
    (13) Cursurile de formare profesională prevăzute la alin. (12) şi alte activităţi profesionale se vor organiza în alte localităţi decât aceea în care INR îşi are sediul, care vor fi considerate centre teritoriale de pregătire, numai dacă la acestea participă un număr minim de cursanţi, care se va stabili prin hotărâre a Consiliului director al INR. Graficul de desfăşurare a cursurilor de formare profesională continuă se aprobă de Consiliul director, după consultarea colegiilor directoare ale Camerelor, în baza programului de formare profesională elaborat de Consiliul ştiinţific.
    (14) INR poate desfăşura activităţi de formare profesională iniţială şi continuă, precum şi alte cursuri şi în sistem on-line, cu obligaţia asigurării mijloacelor tehnice şi resurselor umane necesare desfăşurării acestor activităţi.
    (15) În situaţia prevăzută la alin. (14), Consiliul director al INR poate redimensiona sau, după caz, grupa activităţile de formare profesională în raport cu exigenţele impuse de desfăşurarea acestora în sistem on-line.
    (16) La începutul anului calendaristic, prin hotărâre a Consiliului Uniunii se vor aproba programul de formare profesională şi modalitatea de susţinere a cursurilor.

    ART. 7
    (1) După numirea în funcţia de notar public şi în vederea obţinerii licenţei de funcţionare, notarii publici care au obţinut această calitate în condiţiile art. 28 şi 33 din Lege au obligaţia să urmeze cursurile organizate de INR privind pregătirea practică pentru desfăşurarea profesiei de notar public, precum şi pentru organizarea activităţii unui birou notarial, cu plata taxelor aferente. Durata cursurilor de pregătire va fi stabilită de Consiliul Uniunii, la propunerea Consiliului director, iar la sfârşitul cursurilor se va elibera un certificat de absolvire, care se va comunica Registrului naţional de evidenţă a notarilor publici.
    (2) Efectuarea cursurilor prevăzute la alin. (1) nu exonerează notarul public de obligativitatea de a urma cursurile de formare profesională continuă organizate în condiţiile Legii.

    ART. 8
    INR asigură, potrivit art. 77 alin. (2) din Lege, pregătirea profesională a notarilor publici sancţionaţi de Consiliul de disciplină.

    ART. 9
    (1) INR poate organiza, la cerere, contra cost, pentru notarii publici suspendaţi pe o perioadă mai mare de 2 ani, înainte de reluarea activităţii de către aceştia, cursuri de pregătire intensivă, dacă numărul de solicitanţi acoperă cheltuielile ocazionate cu organizarea şi desfăşurarea cursurilor. La aceste cursuri pot participa, la cerere şi contra cost, şi alţi notari publici.
    (2) Efectuarea cursurilor prevăzute la alin. (1) nu exonerează notarul public de obligativitatea de a urma cursurile de formare profesională continuă organizate în condiţiile Legii.

    ART. 10
    INR asigură pregătirea şi a altor specialişti în domenii care necesită cunoaşterea legislaţiei specifice activităţii notariale, la cererea acestora şi cu plata taxelor aferente.

    ART. 11
    Cursurile organizate de INR pentru toate formele de pregătire profesională prevăzute de prezentul statut şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare al INR se asigură de formatorii aprobaţi de Consiliul director.

    ART. 12
    Formatorii vor fi selectaţi dintre notarii publici şi alţi specialişti cu experienţă, reputaţie şi prestigiu, precum şi dintre cadrele didactice universitare şi vor încheia contracte de colaborare cu INR. Modelul contractului de colaborare va fi aprobat de Consiliul director.

    ART. 13
    (1) Pentru activitatea didactică desfăşurată, formatorii vor primi o remuneraţie, prevăzută în contractul de colaborare, în limitele stabilite de Consiliul director.
    (2) Prin contractul de colaborare se vor menţiona obligaţiile ce revin formatorului, în care se includ atât susţinerea cursurilor, cât şi formularea unor opinii şi puncte de vedere, la solicitarea directorului INR.
    (3) Pentru formularea unor opinii şi puncte de vedere care prezintă o complexitate deosebită, formatorul are dreptul la o remuneraţie suplimentară, care se va stabili prin negociere cu directorul INR. Limitele remuneraţiei suplimentare se stabilesc de către Consiliul director.

    ART. 14
    INR organizează, la solicitarea Consiliului Uniunii, examenul sau concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, examenul de definitivat pentru notarii stagiari şi concursul de admitere în funcţia de notar public pentru persoanele care au cel puţin 6 ani vechime într-o funcţie de specialitate juridică, în condiţiile legii şi ale regulamentelor de organizare şi desfăşurare a acestora, aprobate de ministrul justiţiei la propunerea Consiliului Uniunii.

    ART. 15
    INR organizează, la solicitarea Consiliului Uniunii, concursul de schimbare de sedii, în condiţiile legii şi ale regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului, aprobat de Consiliul Uniunii.

    ART. 16
    INR îşi poate valorifica experienţa acumulată din activitatea desfăşurată, prin realizarea de studii, documentare, breviare, lucrări de specialitate pe care să le pună la dispoziţia notarilor publici şi a altor instituţii naţionale sau internaţionale. În acest scop, INR, prin departamentul de specialitate, va asigura o bază de date comună cu Direcţia juridică, legislaţie, studii notariale şi relaţii internaţionale din cadrul Uniunii, care să contribuie la unificarea practicii notariale şi la elaborarea unor culegeri de uzanţe.

    ART. 17
    (1) INR şi/sau Direcţia juridică, legislaţie, studii notariale şi relaţii internaţionale din cadrul Uniunii, după caz, pot/poate formula, la cererea notarilor publici şi a unor instituţii publice, puncte de vedere şi opinii în materie notarială.
    (2) Opiniile şi punctele de vedere formulate de INR au un caracter ştiinţific şi nu pot angaja răspunderea, sub niciuna dintre formele sale, a specialiştilor care le-au formulat şi/sau a INR.

    ART. 18
    (1) INR poate organiza, din iniţiativă proprie sau în colaborare cu alte organisme profesionale, universităţi sau autorităţi publice, precum şi orice alte entităţi, cursuri de pregătire profesională, colocvii, simpozioane, conferinţe şi alte sesiuni ştiinţifice la nivel zonal, naţional şi internaţional.
    (2) INR poate edita publicaţii proprii pe probleme de doctrină şi practică notarială şi poate organiza un centru de documentare juridică.

    CAP. III
    Structura organizatorică a INR
    ART. 19
    (1) Organele de conducere ale INR sunt:
    a) Consiliul director;
    b) preşedintele INR, care este şi preşedintele Consiliului director;
    c) preşedintele executiv al INR, desemnat de Biroul executiv dintre vicepreşedinţii Uniunii, la propunerea preşedintelui Uniunii;
    d) directorul INR.

    (2) În cadrul INR funcţionează un Consiliu ştiinţific. La propunerea preşedintelui INR, Consiliul Uniunii desemnează unul dintre membrii săi, cu experienţă şi prestigiu profesional deosebit, care să îndeplinească funcţia de preşedinte al Consiliului ştiinţific.
    (3) În cadrul INR funcţionează următoarele departamente:
    a) Departamentul pentru formarea iniţială a notarilor stagiari, coordonat de un şef de departament;
    b) Departamentul pentru examene şi concursuri şi pentru pregătirea profesională continuă a notarilor publici, a altor specialişti, precum şi a personalului de specialitate din cadrul birourilor notarilor publici, al Camerelor şi al Uniunii, coordonat de un şef de departament;
    c) Departamentul de documentare, studii, cercetare ştiinţifică, cooperare internaţională şi bibliotecă, coordonat de un şef de departament;
    d) Departamentul secretariat, tehnico-administrativ, financiar-contabil şi resurse umane, coordonat de un şef de departament.

    (4) Modul de organizare şi funcţionare a departamentelor va fi stabilit prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al INR, aprobat de Consiliul Uniunii, la propunerea Consiliului director al INR.

    ART. 20
    Membrii Consiliului director şi ai Consiliului ştiinţific care absentează nemotivat de la două şedinţe vor fi înlocuiţi.

    ART. 21
    (1) Consiliul director este format din 9 membri. Fac parte de drept din Consiliul director preşedintele, prim-vicepreşedintele şi cei 2 vicepreşedinţi ai Uniunii. Ceilalţi 5 membri sunt desemnaţi de către Consiliul Uniunii dintre notarii publici cu experienţă, reputaţie şi prestigiu în cadrul profesiei care nu sunt membri ai Biroului executiv.
    (2) Durata mandatului membrilor Consiliului director este de 4 ani.
    (3) Membrii Consiliului director au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă, stabilită de Consiliul Uniunii.
    (4) Preşedintele INR va desemna, după consultarea Biroului executiv al Uniunii, un secretar al acestuia. Secretarul Consiliului director participă, fără drept de vot, la şedinţele Consiliului director şi ale Consiliului ştiinţific. Pentru activitatea desfăşurată, acesta va primi o indemnizaţie lunară stabilită de Biroul executiv.

    ART. 22
    (1) Consiliul director se întruneşte, de regulă, trimestrial şi ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui său.
    (2) Consiliul director îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor care îl compun şi adoptă hotărâri cu majoritatea membrilor prezenţi. În caz de paritate a voturilor, votul preşedintelui este decisiv. În situaţii urgente, Consiliul director poate adopta hotărâri prin întrunirea în şedinţă prin intermediul sistemului de videoconferinţă sau, fără a fi întrunit în şedinţă, prin vot exprimat prin corespondenţă. În acest din urmă caz, fiecare membru îşi va exprima votul în scris pe baza materialelor şi proiectelor de hotărâri transmise de către preşedintele INR. Transmiterea materialelor şi, ulterior, a votului exprimat se face prin unul dintre mijloacele convenţionale de comunicare, care face dovada transmiterii şi, respectiv, primirii acestora.
    (3) La lucrările Consiliului director participă, fără drept de vot, directorul INR, care asigură măsurile organizatorice necesare desfăşurării lucrărilor, precum şi personalul de specialitate al INR, desemnat în acest sens, şi, ori de câte ori este necesar, şi alţi notari publici sau specialişti, convocaţi de către preşedinte.
    (4) Consiliul director emite hotărâri, care se semnează de preşedintele Consiliului director.
    (5) Procesele-verbale de şedinţă se semnează de către membrii Consiliului director şi de către persoana care le stenografiază sau tehnoredactează, după caz, şi se comunică directorului INR.

    ART. 23
    Consiliul director are următoarele atribuţii:
    a) elaborează propuneri de modificare şi completare a Statutului INR şi le supune spre aprobare Consiliului Uniunii;
    b) elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare al INR şi îl supune spre aprobare Consiliului Uniunii;
    c) elaborează Regulamentul de desfăşurare a stagiului şi îl supune spre aprobare Consiliului Uniunii;
    d) elaborează strategia, proiectele, programul de activitate ale INR şi graficul de desfăşurare a cursurilor de formare profesională continuă, pe care le supune aprobării Consiliului Uniunii;
    e) aprobă lista formatorilor, numărul de ore alocat pentru fiecare disciplină şi desemnează coordonatorii de discipline, după obţinerea avizului Consiliului ştiinţific;
    f) aprobă programele pentru cursurile de pregătire iniţială a notarilor stagiari, de pregătire profesională continuă a notarilor publici şi a personalului de specialitate din cadrul birourilor notariale, al Camerelor şi al Uniunii, precum şi programul cursurilor de pregătire pentru notarii care au dobândit această calitate în condiţiile art. 28 şi 33 din Lege;
    g) aprobă graficul anual de desfăşurare a simpozioanelor/ cursurilor de pregătire, la propunerea directorului INR şi după consultarea colegiilor directoare ale Camerelor;
    h) propune Consiliului Uniunii durata cursurilor de pregătire pentru notarii publici care au dobândit această calitate în condiţiile art. 28 şi 33 din Lege;
    i) stabileşte modalităţile şi criteriile de evaluare a notarilor stagiari, pe parcursul desfăşurării pregătirii şi la finalul acesteia, în vederea obţinerii certificatului de absolvire. Certificatul de absolvire eliberat notarilor stagiari atestă formarea profesională iniţială pentru profesia de notar public şi conferă notarului stagiar dreptul de a se prezenta la examenul de definitivat;
    j) propune Biroului executiv aprobarea organigramei şi a statului de funcţii, cu limitele de salarizare a personalului INR;
    k) reprezintă INR în raporturile cu terţii, pe plan intern şi internaţional, prin preşedintele său;
    l) aprobă încheierea de protocoale cu instituţii similare, cu instituţii de învăţământ, universităţi, persoane fizice sau juridice, în vederea realizării obiectivelor sale;
    m) numeşte directorul şi directorul adjunct ai INR, la propunerea preşedintelui Consiliului director;
    n) desemnează membrii Consiliului ştiinţific, la propunerea preşedintelui;
    o) aprobă absenţele înregistrate de notarii stagiari pe perioada derulării stagiului, în baza cererii acestora şi a documentelor justificative;
    p) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, regulamentul de aplicare a legii, statutul şi regulamentul de organizare şi funcţionare sau stabilite prin hotărâri ale Consiliului Uniunii ori, după caz, prin decizii ale Biroului executiv al Consiliului Uniunii.


    ART. 24
    (1) Preşedintele Consiliului director este, de drept, preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România. Preşedintele Consiliului director este şi preşedintele INR.
    (2) Pentru activitatea lor, preşedintele şi preşedintele executiv ai INR primesc o indemnizaţie lunară, stabilită de Consiliul Uniunii.
    (3) În absenţa preşedintelui, atribuţiile acestuia sunt îndeplinite de preşedintele executiv al INR.

    ART. 25
    (1) Preşedintele Consiliului director are următoarele atribuţii:
    a) reprezintă INR în raporturile cu autorităţile publice din România, cu organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, iar în plan extern, cu instituţiile similare;
    b) convoacă şi conduce şedinţele Consiliului director. Convocarea şedinţelor se face prin preşedintele executiv al INR sau, în lipsa acestuia, prin directorul INR;
    c) propune Consiliului director desemnarea membrilor Consiliului ştiinţific;
    d) propune Consiliului director numirea directorului şi a directorului adjunct ai INR;
    e) semnează, împreună cu directorul INR, diplomele şi certificatele de absolvire eliberate notarilor stagiari, notarilor publici, altor specialişti şi personalului de specialitate al birourilor notarilor publici, al Camerelor şi al Uniunii care au absolvit cursurile INR;
    f) numeşte secretarul Consiliului director;
    g) aprobă propunerile directorului INR de premiere sau de acordare a altor drepturi personalului din aparatul propriu şi/sau colaboratorilor INR.

    (2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, preşedintele INR emite dispoziţii.
    (3) Preşedintele INR poate delega unele dintre atribuţiile ce îi revin directorului INR.

    ART. 26
    Preşedintele executiv al INR are următoarele atribuţii:
    a) convoacă şi participă la şedinţele Consiliului director;
    b) participă, în lipsa preşedintelui INR, la şedinţele Consiliului ştiinţific;
    c) asigură coordonarea perfecţionării activităţii notariale, pregătirea profesională iniţială a notarilor stagiari, pregătirea profesională continuă a notarilor publici, a personalului de specialitate al birourilor notariale, al Camerelor Notarilor Publici şi al Uniunii, precum şi a altor specialişti, în condiţiile stabilite de Consiliul Uniunii, la propunerea Consiliului director;
    d) stabileşte legături de colaborare cu specialişti din alte instituţii, în scopul îmbunătăţirii activităţii de formare profesională iniţială şi continuă a notarilor stagiari şi a notarilor publici;
    e) formulează, împreună cu preşedintele Consiliului ştiinţific şi cu directorul INR, propuneri de îmbunătăţire a activităţii INR;
    f) formulează, împreună cu preşedintele Consiliului ştiinţific şi cu directorul INR, propuneri de modificare a Statutului INR, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a INR şi a Regulamentului de desfăşurare a stagiului, pe care le înaintează Consiliului director;
    g) propune Consiliului director modalităţile şi criteriile de evaluare a notarilor stagiari, pe parcursul desfăşurării pregătirii şi la finalul acesteia;
    h) propune Consiliului ştiinţific strategia anuală de formare şi perfecţionare a notarilor publici;
    i) răspunde de modul de organizare şi desfăşurare a concursurilor şi examenelor organizate de INR;
    j) prezintă Biroului executiv al Consiliului Uniunii situaţia notarilor publici care nu şi-au îndeplinit obligaţia de formare profesională şi propune măsurile legale ce se impun;
    k) îndeplineşte, în lipsa preşedintelui INR, atribuţiile acestuia;
    l) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de preşedintele INR.


    ART. 27
    (1) Directorul INR este numit de Consiliul director, la propunerea preşedintelui.
    (2) Directorul INR asigură conducerea executivă a INR.
    (3) Pentru activitatea sa, directorul INR primeşte un salariu lunar stabilit de Consiliul director, la propunerea preşedintelui.
    (4) Directorul INR participă, fără drept de vot, la şedinţele Consiliului director şi la şedinţele Consiliului ştiinţific.
    (5) În absenţa directorului INR, atribuţiile acestuia sunt preluate de directorul adjunct, iar, în lipsa acestuia, de către unul dintre şefii de departamente.

    ART. 28
    (1) Directorul INR îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) asigură conducerea curentă a activităţii INR;
    b) propune Consiliului director lista formatorilor, numărul de ore alocat pentru fiecare disciplină şi coordonatorii de discipline, cu avizul Consiliului ştiinţific;
    c) coordonează şi controlează activitatea centrului de formare iniţială a notarilor stagiari şi a centrelor teritoriale de pregătire profesională continuă a notarilor publici şi a personalului de specialitate din cadrul birourilor notarilor publici, al Camerelor şi al Uniunii;
    d) elaborează programele pentru cursurile de formare iniţială a notarilor stagiari, de pregătire profesională continuă a notarilor publici şi a personalului de specialitate din cadrul birourilor notarilor publici, al Camerelor şi al Uniunii, după consultarea colegiilor directoare ale Camerelor, precum şi programul cursurilor de pregătire pentru notarii care au dobândit această calitate în condiţiile art. 28 şi 33 din Lege, iar după avizarea de către Consiliul ştiinţific le prezintă spre aprobare Consiliului director;
    e) întocmeşte şi prezintă, la solicitarea Consiliului director sau a preşedintelui, dări de seamă asupra activităţii desfăşurate de INR în ansamblul său şi a fiecărui departament în parte şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii acestora;
    f) stabileşte legături de colaborare cu specialişti din alte instituţii, în scopul îmbunătăţirii activităţii INR şi a fiecărui departament;
    g) la solicitarea Consiliului Uniunii dispune, asigură şi urmăreşte realizarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării:
    - examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, în condiţiile Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar;
    – examenului de definitivat pentru notarii stagiari sau, după caz, concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar public pentru persoanele care au cel puţin 6 ani vechime în funcţii juridice, în condiţiile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de definitivat şi a concursului pentru dobândirea calităţii de notar public, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea Consiliului Uniunii;
    – concursului pentru ocuparea locurilor vacante destinate schimbării sediilor birourilor notariale, în condiţiile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale, aprobat prin hotărâre a Consiliului Uniunii;

    h) elaborează proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli, pe care îl supune aprobării Biroului executiv al Consiliului Uniunii, formulează propuneri de rectificare a bugetului şi urmăreşte ca execuţia bugetară să se încadreze în limitele stabilite prin buget;
    i) prezintă Biroului executiv al Consiliului Uniunii, în vederea aprobării, bilanţul contabil şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar anual;
    j) elaborează şi obţine avizul Consiliului director pentru proiectul organigramei şi al statului de funcţii cu limitele de salarizare, în vederea aprobării acestora de către Biroul executiv;
    k) angajează personalul de specialitate al INR în limita şi cu respectarea statului de funcţii;
    l) asigură controlul îndeplinirii sarcinilor de către personalul din subordine şi avizează fişa postului pentru personalul angajat, întocmită de şefii de departamente;
    m) dispune măsurile necesare în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare de lucru pentru angajaţii şi colaboratorii INR;
    n) aplică sancţiuni disciplinare personalului angajat şi urmăreşte punerea lor în executare, precum şi realizarea măsurilor pentru recuperarea prejudiciilor cauzate;
    o) comunică Consiliului director şi Consiliului ştiinţific rapoartele de evaluare întocmite în baza fişelor de evaluare completate de către cursanţi;
    p) ordonanţează cheltuielile bugetare ale INR, în limitele bugetului aprobat de Biroul executiv;
    q) urmăreşte modul de administrare şi gestionare a patrimoniului INR şi transmite Consiliului director constatările făcute;
    r) propune preşedintelui INR premierea sau acordarea altor drepturi personalului din aparatul propriu şi/sau colaboratorilor INR;
    s) semnează, împreună cu preşedintele INR, diplomele şi certificatele de absolvire eliberate notarilor stagiari, notarilor publici, altor specialişti şi personalului de specialitate al birourilor notarilor publici, al Camerelor şi al Uniunii care au absolvit cursurile INR;
    ş) răspunde pentru exactitatea datelor din cuprinsul diplomelor şi al certificatelor de absolvire eliberate;
    t) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Consiliul director sau de preşedintele INR;
    ţ) motivează absenţele notarilor stagiari pe perioada derulării stagiului.

    (2) Directorul poate delega temporar, cu aprobarea preşedintelui Consiliului director, o parte din atribuţiile sale directorului adjunct sau unui şef de departament.

    ART. 29
    (1) În subordinea preşedintelui INR se organizează şi funcţionează Consiliul ştiinţific, care are un rol consultativ, pentru activităţile de formare profesională iniţială şi continuă şi pentru activităţile ştiinţifice.
    (2) Consiliul ştiinţific se compune din 7 membri, din care fac parte de drept preşedintele INR şi preşedintele Consiliului ştiinţific, precum şi 5 membri desemnaţi de Consiliul director, la propunerea preşedintelui INR, dintre notarii publici cu experienţă şi prestigiu profesional deosebit şi dintre personalităţi marcante din domeniul juridic. Preşedintele Consiliului ştiinţific este desemnat de Consiliul Uniunii, la propunerea preşedintelui INR, dintre membrii acestuia. În lipsa preşedintelui INR, la şedinţele Consiliului ştiinţific participă preşedintele executiv al INR. În cazul în care preşedintele INR desemnează un alt membru al Consiliului director în calitate de preşedinte al Consiliului ştiinţific, acesta devine şi membru al Consiliului ştiinţific în locul preşedintelui INR.
    (3) Preşedintele Consiliului ştiinţific are dreptul la o indemnizaţie lunară, stabilită de Biroul executiv al Consiliului Uniunii.
    (4) Membrii Consiliului ştiinţific au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă, stabilită de Biroul executiv al Consiliului Uniunii.
    (5) Consiliul ştiinţific se întruneşte, de regulă, trimestrial şi ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui său. În situaţii urgente, Consiliul ştiinţific poate adopta hotărâri prin întrunirea în şedinţă prin intermediul sistemului de videoconferinţă sau, fără a fi întrunit în şedinţă, prin vot exprimat prin corespondenţă. În acest din urmă caz, fiecare membru îşi va exprima votul în scris pe baza materialelor şi proiectelor de hotărâri transmise de către preşedintele INR. Transmiterea materialelor şi, ulterior, a votului exprimat se face prin unul dintre mijloacele convenţionale de comunicare, care face dovada transmiterii şi, respectiv, primirii acestora.
    (6) Consiliul ştiinţific îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor care îl compun şi hotărăşte cu majoritatea membrilor prezenţi. În caz de paritate a voturilor, votul preşedintelui este decisiv.
    (7) La şedinţele Consiliului ştiinţific participă, fără drept de vot, şi directorul INR, precum şi personalul de specialitate al INR, desemnat în acest sens, şi, ori de câte ori este necesar, şi alţi notari publici sau specialişti, convocaţi de către preşedinte.

    ART. 30
    Consiliul ştiinţific are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) avizează, la propunerea Consiliului director, Regulamentul de desfăşurare a stagiului;
    b) la solicitarea directorului INR propune criteriile de selecţie a formatorilor şi avizează numărul de ore alocat pentru fiecare disciplină, avizează lista formatorilor şi a coordonatorilor de discipline;
    c) avizează strategia, proiectele şi programul de activitate ale INR;
    d) elaborează programele pentru cursurile de pregătire iniţială a notarilor stagiari, de pregătire profesională continuă a notarilor publici şi a personalului de specialitate din cadrul birourilor notariale, al Camerelor şi al Uniunii, precum şi programul cursurilor de pregătire pentru notarii care au dobândit această calitate în condiţiile art. 28 şi 33 din Lege;
    e) coordonează publicaţiile şi manifestările ştiinţifice ale INR;
    f) prezintă anual Consiliului director raportul asupra calităţii activităţilor de pregătire profesională organizate de INR şi formulează propuneri pentru îmbunătăţirea acestora;
    g) membrii Consiliului ştiinţific au obligaţia de a participa periodic la simpozioanele anuale organizate de INR, constatările făcute cu această ocazie fiind cuprinse într-un raport.


    ART. 31
    Preşedintele Consiliului ştiinţific convoacă şi conduce şedinţele Consiliului ştiinţific al INR.

    CAP. IV
    Patrimoniul INR
    ART. 32
    (1) Patrimoniul INR se constituie din:
    a) venituri realizate din activităţi directe;
    b) donaţii, sponsorizări sau legate, care vor fi acceptate de directorul INR, cu aprobarea Consiliului director;
    c) alte venituri realizate în condiţiile legii.

    (2) Fondurile INR vor fi utilizate în vederea realizării obiectivelor, cu aprobarea Biroului executiv al Consiliului Uniunii.
    (3) Pentru activităţile desfăşurate de INR se percep taxe, care vor fi stabilite de Consiliul director.

    ART. 33
    Verificarea activităţii economico-financiare a INR se realizează de cenzorii experţi contabili ai Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România.

    CAP. V
    Încetarea activităţii şi dizolvarea INR
    ART. 34
    INR se dizolvă:
    a) atunci când scopul pentru care a fost înfiinţat nu mai poate fi realizat;
    b) pentru orice alte cauze prevăzute de lege.


    ART. 35
    Ca urmare a încetării activităţii şi a dizolvării INR, activul net rămas după realizarea pasivului se atribuie, în condiţiile legii, Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România.

    ANEXA 1

    la statut
    *) Anexa este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016