Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   STANDARDE SPECIFICE DE CALITATE din 22 octombrie 2008  pentru centrele rezidentiale, centrele de zi si locuintele protejate pentru persoane adulte cu handicap    Twitter Facebook

STANDARDE SPECIFICE DE CALITATE din 22 octombrie 2008 pentru centrele rezidentiale, centrele de zi si locuintele protejate pentru persoane adulte cu handicap

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 7 noiembrie 2008

ANEXA 1
STANDARDE SPECIFICE DE CALITATE
Centrele rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap

MODULUL I - ACCESAREA SERVICIILOR
STANDARDELE 1-4

Informare


┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 1 │Informare │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Centrul rezidenţial deţine şi utilizeazã materiale │
│ │informative privind serviciile furnizate, inclusiv în forme│
│ │accesibile persoanelor cu handicap. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Populaţia are acces la informaţii privind oferta de │
│ │servicii a centrului rezidenţial. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
1.1. Centrul rezidenţial pune la dispoziţia beneficiarului, familiei acestuia sau oricãrei alte persoane interesate materiale informative şi publicitare privind serviciile furnizate.
1.2. Centrul rezidenţial utilizeazã ghidul beneficiarului ca material informativ, redactat în limba românã sau, dupã caz, în limbile minoritãţilor naţionale, care include informaţii actualizate despre obiectivele, serviciile, resursele, facilitãţile, costurile, condiţiile de locuit, calificarea personalului, numãrul de locuri şi procedura de efectuare a reclamaţiilor.
1.3. Centrul rezidenţial deţine şi utilizeazã un manual de proceduri, document ce cuprinde toate procedurile aplicate în procesul de furnizare a serviciilor.
1.4. Centrul rezidenţial deţine ghidul beneficiarului şi manualul de proceduri şi în forme adaptate, precum: scriere Braille, casete video/audio, limbaj uşor de înţeles şi altele.
1.5. Toţi cei interesaţi pot vizita centrul rezidenţial, în baza unui program afişat la loc vizibil, pentru a cunoaşte condiţiile de locuit şi de desfãşurare a activitãţilor.
1.6. În cazul primirii în regim de urgenţã a unui beneficiar, centrul rezidenţial asigurã, în termen de 48 de ore de la admitere, informarea beneficiarului/reprezentantului legal asupra procesului de furnizare a serviciilor.
1.7. Imaginea beneficiarilor şi datele cu caracter personal care privesc beneficiarii pot deveni publice doar cu acordul acestora sau al reprezentanţilor legali.

Evaluare


┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 2 │Evaluare │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Centrul rezidenţial deţine şi utilizeazã o procedurã │
│ │privind evaluarea/reevaluarea beneficiarilor. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Beneficiarilor li se asigurã servicii în baza │
│ │evaluãrii/reevaluãrii nevoilor individuale. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
2.1. Centrul rezidenţial efectueazã evaluarea nevoilor individuale ale beneficiarilor în termen de maximum 7 zile de la admiterea acestora în centru; evaluarea cuprinde cel puţin urmãtoarele: autonomie personalã şi stare fizicã, greutate, preferinţe şi restricţii alimentare, vãz, auz, comunicare, sãnãtate bucalã şi dentiţie, locomoţie, mobilitate generalã, istoricul "recãderilor", continenţã, medicaţie curentã, sãnãtate mentalã şi cogniţie, preocupãri, preferinţe de activitãţi, nevoi de educaţie, culturale, religioase, siguranţã personalã, riscuri, relaţia cu familia şi alte contacte sociale, dependenţã de droguri, alcool, tutun.
2.2. Centrul rezidenţial efectueazã reevaluarea beneficiarilor: periodic, la 6 luni; când apar modificãri semnificative ale stãrii sale psihofizice; la sistarea serviciilor.
2.3. Evaluarea/reevaluarea beneficiarului se efectueazã cu participarea acestuia şi, dupã caz, a reprezentantului legal.
2.4. Centrul rezidenţial efectueazã evaluarea şi reevaluarea beneficiarilor cu o echipã multidisciplinarã formatã din minimum 3 specialişti în domenii ca medicinã, asistenţã socialã, psihologie, psihopedagogie.
2.5. Centrul rezidenţial deţine şi utilizeazã pentru fiecare beneficiar o fişã de evaluare în care se înregistreazã datele evaluãrilor/reevaluãrilor.
2.6. În baza rezultatelor reevaluãrilor, ţinând cont de interesul beneficiarului şi de opinia acestuia sau a reprezentantului legal, centrul rezidenţial poate propune furnizorului de servicii transferul persoanei adulte cu handicap în alt tip de serviciu social.
2.7. Centrul rezidenţial asigurã pãstrarea datelor în regim de confidenţialitate, conform legii, beneficiarul/reprezentantul sãu legal având acces la acestea.

Planificarea serviciilor


┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 3 │Planificarea serviciilor │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Centrul rezidenţial asigurã fiecãrui beneficiar un plan al │
│ │serviciilor care îi vor fi furnizate. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Fiecare beneficiar primeşte servicii în baza unei │
│ │planificãri individuale. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
3.1. O echipã multidisciplinarã formatã din minimum 3 specialişti în domenii ca medicinã, asistenţã socialã, psihologie, psihopedagogie întocmeşte pentru fiecare beneficiar un plan individual de intervenţie, pe baza fişei de evaluare.
3.2. Planul individual de intervenţie stabileşte, în baza evaluãrii/reevaluãrii, serviciile asigurate beneficiarului pe perioada rezidenţei, precum şi personalul implicat.
3.3. Planul individual de intervenţie include: programul individual de îngrijire, programul individual de recuperare, programul individual de integrare/reintegrare socialã.
3.4. Centrul rezidenţial desemneazã un responsabil de caz din rândul personalului specializat pentru a coordona şi monitoriza planul individual de intervenţie; centrul rezidenţial stabileşte numãrul responsabililor de caz în funcţie de gradul, tipul de handicap şi nevoile individuale ale beneficiarilor.
3.5. Furnizorul se asigurã cã responsabilul de caz, pe baza planului individual de intervenţie, elaboreazã un orar zilnic pentru fiecare beneficiar şi urmãreşte respectarea acestuia.
3.6. Planul individual de intervenţie şi orarul zilnic ţin cont de opţiunile beneficiarului sau ale reprezentantului legal şi se aduc la cunoştinţa acestuia.
3.7. Orarul zilnic nu suprasolicitã beneficiarii, fiind prevãzute pauze şi intervale de relaxare.
3.8. Planul individual de intervenţie este revizuit dupã orice reevaluare, în funcţie de nevoile individuale ale beneficiarului.
3.9. Beneficiarul/reprezentantul legal primeşte o copie a planului individual de intervenţie, în forma iniţialã şi ori de câte ori acesta este revizuit, prezentatã într-o formã accesibilã, tipãritã obişnuit sau în scriere Braille, casete video/audio, dupã caz.

Sistarea serviciilor


┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 4 │Sistarea serviciilor │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Centrul rezidenţial deţine şi aplicã o procedurã privind │
│ │sistarea serviciilor. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Sistarea serviciilor se face conform nevoilor individuale │
│ │ale beneficiarului, cu respectarea contractului de servicii│
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
4.1. Sistarea serviciilor cãtre beneficiar se efectueazã în interesul acestuia, ţinându-se cont de rezultatele reevaluãrilor, cu respectarea prevederilor contractului de servicii.
4.2 Sistarea serviciului se poate dispune în urmãtoarele cazuri: din raţiuni de ordin medical; de comun acord cu beneficiarul; pentru comportamente ale beneficiarului constatate ca periculoase pentru el, pentru ceilalţi beneficiari sau pentru personal; în cazuri de forţã majorã; alte situaţii prevãzute în contractul de servicii încheiat între furnizorul de servicii şi beneficiar.
4.3. La sistarea serviciilor, centrul rezidenţial întocmeşte pentru fiecare beneficiar o foaie de ieşire, în care se precizeazã: data ieşirii; motivele; locaţia în care se mutã beneficiarul -un alt centru de asistenţã socialã, locuinţa proprie; persoana de contact care va putea da relaţii despre evoluţia ulterioarã a beneficiarului.
4.4. Pentru fiecare beneficiar, furnizorul deţine un dosar care conţine: fişa de evaluare, planul individual de intervenţie, foaia de ieşire şi fişa medicaţiei; dosarul se întocmeşte în douã exemplare, dintre care unul se înmâneazã cu semnãturã de primire beneficiarului/reprezentantului legal sau familiei, dupã caz, iar al doilea se arhiveazã de cãtre furnizor; o copie a foii de ieşire se trimite, cu confirmare de primire, serviciului social din cadrul autoritãţii locale/judeţene care monitorizeazã beneficiarul.
4.5. Centrul rezidenţial asigurã toate mãsurile necesare pentru ca beneficiarul sã pãrãseascã centrul în condiţii de securitate.

MODULUL II - GĂZDUIRE
STANDARDELE 5-10

Siguranţã şi accesibilitate


┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 5 │Siguranţã şi accesibilitate │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Centrul rezidenţial asigurã beneficiarilor condiţii de │
│ │locuit conform nevoilor de viaţã şi asistenţã ale acestora.│
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Beneficiarii trãiesc într-o locaţie sigurã, confortabilã şi│
│ │accesibilã. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
5.1. Centrul rezidenţial este amplasat în comunitate sau în imediata apropiere a acesteia, astfel încât sã permitã accesul beneficiarilor la toate resursele şi facilitãţile ei: sãnãtate, educaţie, muncã, culturã, petrecerea timpului liber, relaţii sociale.
5.2. În apropierea centrului rezidenţial existã cãi de acces circulate de mijloace de transport public în comun.
5.3. Centrul rezidenţial dispune de post telefonic şi de acces la internet.
5.4. Spaţiile centrului rezidenţial sunt curate, igienizate, sigure, confortabile şi adaptate, dotate cu echipamente adecvate pentru a permite şi încuraja mobilitatea şi autonomia beneficiarilor.
5.5. Centrul rezidenţial asigurã beneficiarilor confort termic şi ventilaţie, naturalã sau artificialã, în toate spaţiile pe care le deţine.
5.6. Centrul rezidenţial este înconjurat cu un gard de înãlţime medie, fãrã elemente metalice periculoase, cu vizibilitate din ambele sensuri.

Dormitoarele


┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 6 │Dormitoarele │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Centrul rezidenţial asigurã fiecãrui beneficiar un spaţiu │
│ │personal într-un dormitor, în concordanţã cu nevoile │
│ │individuale ale beneficiarului. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Fiecare beneficiar deţine un spaţiu personal adecvat │
│ │într-un dormitor. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
6.1. Centrul rezidenţial alocã fiecãrui beneficiar, în dormitor, un spaţiu propriu de minimum 6 m2; dormitoarele pot fi ocupate de cel mult 3 beneficiari.
6.2. Dormitoarele dispun de spaţiul necesar pentru beneficiarii care folosesc un fotoliu rulant, pentru a se putea deplasa de o parte şi de alta a patului.
6.3. Centrul rezidenţial ia mãsuri speciale de prevenire a accidentelor, de exemplu: securizarea ferestrelor, securizarea instalaţiilor electrice etc.
6.4. Pardoseala trebuie sã fie aderentã şi uşor de igienizat.
6.5. Fiecare beneficiar dispune în dormitor de un spaţiu ce se poate încuia: noptierã, sertar, în care îşi poate depozita medicamente, bani sau alte valori, dacã nu existã restricţii în acest sens, precizate în planul individual de intervenţie.
6.6. Beneficiarii sunt încurajaţi sã îşi personalizeze spaţiul propriu din dormitor cu fotografii de familie, obiecte decorative, flori, desene, dacã nu existã restricţii în acest sens precizate în planul individual de intervenţie.

Spaţiile pentru prepararea/servirea hranei


┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 7 │Spaţiile pentru prepararea/servirea hranei │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Centrul rezidenţial deţine spaţii pentru │
│ │prepararea/servirea hranei care corespund cerinţelor de │
│ │igienã, siguranţã, accesibilitate, funcţionalitate şi │
│ │confort ale beneficiarilor. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Prepararea şi servirea hranei se efectueazã în spaţii │
│ │adecvate acestor activitãţi şi cerinţelor beneficiarilor. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
7.1. Centrul rezidenţial deţine spaţii adecvate preparãrii şi pãstrãrii alimentelor: bucãtãrie, oficiu, cãmarã sau beci, dotate cu instalaţii şi aparaturã specifice: instalaţii pentru gãtit, chiuvetã, frigider, congelator, hotã, maşinã de spãlat vase şi altele.
7.2. Centrul rezidenţial deţine spaţii adecvate servirii hranei, amenajate cu materiale uşor de igienizat, cu mobilier suficient, funcţional şi confortabil, bine iluminate, cu o ambianţã plãcutã, de exemplu: feţe de masã, flori, fond muzical; vesela şi tacâmurile sunt suficiente, adaptate nevoilor, dupã caz.
7.3. Spaţiile destinate preparãrii, pãstrãrii şi servirii hranei respectã normele igienico-sanitare şi de siguranţã prevãzute de legislaţia în vigoare.

Spaţiile igienico-sanitare


┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 8 │Spaţiile igienico-sanitare │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Centrul rezidenţial dispune de spaţii igienico-sanitare │
│ │suficiente, accesibile, funcţionale, sigure şi confortabile│
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Beneficiarii au acces la spaţii igienico-sanitare adecvate │
│ │nevoilor lor. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
8.1. Centrul rezidenţial deţine grupuri sanitare accesibile, separate pe sexe, cu acces direct din dormitoare sau aflate în imediata lor apropiere - un grup sanitar la cel mult 6 beneficiari.
8.2. Centrul rezidenţial deţine o baie/un duş la cel mult 6 beneficiari, respectiv o baie adaptatã la cel mult 4 beneficiari în fotoliu rulant.
8.3. Spaţiile igienico-sanitare sunt asigurate cu apã curentã, rece şi caldã, instalaţii electrice izolate, materiale antiderapante, care permit întreţinerea şi igienizarea.
8.4. Centrul rezidenţial deţine grupuri sanitare separate pentru personal, dotate cu duş.
8.5. Centrul rezidenţial deţine o spãlãtorie-uscãtorie, amenajatã conform normelor igienico-sanitare în vigoare şi în funcţie de capacitatea centrului; aceasta nu se aflã în proximitatea bucãtãriilor sau a spaţiilor pentru servirea hranei.
8.6. Centrul rezidenţial amenajeazã la douã sau 3 dormitoare o debara pentru pãstrarea lenjeriei, prosoapelor şi a hainelor curate.
8.7. Centrul rezidenţial deţine un spaţiu special pentru depozitarea materialelor igienico-sanitare la care are acces numai personalul responsabilizat.

Spaţiile comune


┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 9 │Spaţiile comune │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Centrul rezidenţial deţine spaţii comune suficiente pentru │
│ │activitãţile prevãzute în orarul zilnic. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Beneficiarii au acces la spaţii comune suficiente, sigure, │
│ │accesibile, funcţionale şi confortabile. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
9.1. Centrul rezidenţial deţine: spaţii pentru activitãţi de recuperare-socializare; spaţii pentru activitãţi de terapie ocupaţionalã/ergoterapie; spaţii în care beneficiarii îşi pot primi vizitatorii; spaţii în care se pot desfãşura activitãţi sociale, recreativ-culturale, sportive; spaţii destinate asistenţei medicale curente, izolator.
9.2. Spaţiile comune sunt amenajate, dotate şi adaptate în concordanţã cu natura şi ponderea activitãţilor şi cu nevoile generale şi individuale ale beneficiarilor; spaţiile comune sunt accesibile tuturor beneficiarilor.
9.3. Centrul rezidenţial deţine spaţii pentru activitãţi, în funcţie de tipul unitãţii şi de nevoile individuale ale beneficiarilor, de exemplu: cabinet de consiliere psihologicã şi psihoterapie; salã de kinetoterapie şi masaj; salã de fizioterapie; spaţii pentru diferite activitãţi de terapie, salã de club şi altele.
9.4. Centrul rezidenţial dispune de spaţii pentru activitãţi de atelier, serã, fermã, care corespund normelor profesionale ale activitãţilor desfãşurate cu beneficiarii, precum şi normelor de protecţie a muncii.
9.5. Centrul rezidenţial are spaţii adecvate pentru activitãţi în aer liber: curte interioarã, grãdinã, teren de sport.
9.6. Centrul rezidenţial garanteazã beneficiarilor primirea vizitatorilor în condiţii de confidenţialitate şi discreţie.

Igiena şi controlul infecţiilor


┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 10 │Igiena şi controlul infecţiilor │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Centrul rezidenţial aplicã mãsurile de prevenire şi control│
│ │al infecţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Beneficiarii sunt protejaţi contra riscului infecţiilor. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
10.1. Centrul rezidenţial asigurã fiecãrui beneficiar obiecte de igienã personalã: periuţã de dinţi, pastã de dinţi, sãpun, prosoape, hârtie igienicã, materiale necesare beneficiarilor care au probleme de continenţã, absorbante igienice pentru femei.
10.2. Beneficiarii care nu se pot îngriji singuri primesc asistenţã calificatã pentru menţinerea igienei personale.
10.3. Centrul rezidenţial asigurã fiecãrui beneficiar îmbrãcãminte şi încãlţãminte adecvatã, suficientã, diversificatã în funcţie de vârstã, anotimp, preferinţe; igienizarea obiectelor de îmbrãcãminte se efectueazã conform normelor legale.
10.4. Centrul rezidenţial evitã orice fel de practici care genereazã uniformizarea aspectului exterior al beneficiarilor.
10.5. Beneficiarii îşi pãstreazã îmbrãcãmintea, echipamentele personale şi materialele igienicosanitare exclusiv pentru uzul propriu.
10.6. Lenjeria de pat se schimbã de câte ori este cazul, la cei cu probleme de continenţã sau vãrsãturi, iar la ceilalţi beneficiari, conform normelor legale.
10.7. Centrul rezidenţial asigurã igienizarea obiectelor din materiale textile, a tacâmurilor şi a veselei folosite în procesul de acordare a serviciilor, conform normelor legale.
10.8. Centrul rezidenţial aplicã programe de curãţenie şi dezinfecţie periodice adecvate pentru toate spaţiile pe care le deţine, la datele planificate, conform normelor legale în vigoare.
10.9. Centrul rezidenţial respectã normele legale privind: izolarea persoanei cu boli contagioase, colectarea, împachetarea, manevrarea şi eliberarea produselor de laborator; manipularea echipamentelor şi instrumentarului medical; manevrarea şi depozitarea materialelor infectate, a deşeurilor clinice şi altele.
10.10. Toate spaţiile, utilitãţile, dotãrile, echipamentele şi materialele centrului rezidenţial sunt curate, igienizate, ferite de orice sursã de contaminare, în conformitate cu normele sanitare în vigoare.
10.11. Centrul rezidenţial deţine instalaţii pentru spãlarea mâinilor în spaţiile în care sunt manevrate materiale murdare, infectate sau deşeuri clinice.
10.12. Centrul rezidenţial efectueazã depozitarea deşeurilor conform prevederilor legale în vigoare.

MODULUL III - ÎNGRIJIRE PERSONALĂ
STANDARDELE 11-12

Hrãnire


┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 11 │Sprijin pentru hrãnire │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Centrul rezidenţial asigurã beneficiarilor condiţii de │
│ │hrãnire, conform nevoilor şi preferinţelor, cu respectarea │
│ │normelor legale în vigoare. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Beneficiarii primesc o alimentaţie adecvatã, în baza │
│ │planului individual de intervenţie şi a orarului zilnic. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
11.1. Centrul rezidenţial asigurã fiecãrui beneficiar 3 mese complete pe zi, dintre care douã cu hranã gãtitã şi douã gustãri, diferenţiate prin prelucrare şi prezentare, la intervale echilibrate.
11.2. Hrana corespunde normelor legale sub raport caloric, calitativ şi cantitativ; atunci când este cazul, beneficiarii primesc hranã dieteticã, pe baza recomandãrilor medicului sau ale asistentului dietetician.
11.3. Centrul rezidenţial asigurã beneficiarilor meniuri variate de la o zi la alta, ţinându-se cont, pe cât posibil, de preferinţele beneficiarilor.
11.4. Beneficiarii iau masa în intervalele de timp prevãzute în orarul zilnic.
11.5. Beneficiarii au timp suficient pentru hrãnire, iar atunci când este necesar, primesc sprijin într-o manierã discretã, tolerantã.
11.6. Servirea mesei în dormitoare se practicã numai pentru persoanele a cãror condiţie de sãnãtate nu permite deplasarea acestora la spaţiul destinat servirii hranei.
11.7. Beneficiarii sunt sprijiniţi de personal sã îşi formeze deprinderi şi abilitãţi adecvate de hrãnire.

Supravegherea şi menţinerea sãnãtãţii


┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 12 │Supravegherea şi menţinerea sãnãtãţii │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │În centrul rezidenţial existã condiţii de menţinere a │
│ │sãnãtãţii beneficiarilor şi a colectivitãţii în care │
│ │trãiesc. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Beneficiarii primesc asistenţã adecvatã pentru menţinerea │
│ │sãnãtãţii. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
12.1. Fiecare beneficiar primeşte asistenţã pentru menţinerea sãnãtãţii, în funcţie de tipul centrului şi conform planului individual de intervenţie.
12.2. Centrul rezidenţial îi informeazã pe beneficiari/reprezentanţii legali, chiar de la primirea în unitate, despre drepturile şi modalitãţile legale de acordare a asistenţei medicale.
12.3. Centrul rezidenţial garanteazã accesul fiecãrui beneficiar la asistenţã medicalã, conform normelor legale în vigoare: medic de familie, medici specialişti - în centru sau în policlinici din cadrul comunitãţii; asistenţã tehnicã adecvatã - ochelari, lucrãri stomatologice, orteze, proteze.
12.4. Centrul rezidenţial monitorizeazã prin planul de intervenţie starea de sãnãtate a beneficiarilor, în scop preventiv şi terapeutic.
12.5. Personalul medico-sanitar responsabilizat ţine evidenţa administrãrii medicamentelor, în conformitate cu normele legale în vigoare, într-un document special - fişa medicaţiei.
12.6. În cazul în care beneficiarii nu îşi pot administra singuri medicaţia, acest lucru se efectueazã de cãtre personal medico-sanitar, conform prescripţiilor medicale.
12.7. Centrul rezidenţial monitorizeazã schimbãrile privind starea de sãnãtate a beneficiarilor ca efect al medicaţiei, în vederea revizuirii corespunzãtoare a prescripţiilor medicale; în caz de urgenţã medicalã personalul anunţã Salvarea.
12.8. Centrul rezidenţial asigurã consiliere şi asistenţã beneficiarilor cu probleme de continenţã.
12.9. Centrul rezidenţial ia mãsuri pentru prevenirea consumului de droguri şi de bãuturi alcoolice.
12.10. Centrul rezidenţial realizeazã pentru beneficiari programe de educaţie sanitarã, sexualã şi contraceptivã, împotriva fumatului şi a consumului de bãuturi alcoolice şi de droguri, folosind personal calificat.
12.11. Centrul rezidenţial asigurã beneficiarilor, inclusiv celor imobilizaţi la pat, activitãţi în aer liber, în cadrul orarului zilnic.
12.12. În cazul decesului unui beneficiar, centrul rezidenţial împreunã cu familia/reprezentantul legal se asigurã cã sunt îndeplinite toate formalitãţile necesare; medicamentele beneficiarului se pãstreazã pânã la stabilirea cauzelor decesului.

MODULUL IV - RECUPERARE
STANDARDUL 13

Recuperare


┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 13 │Recuperare │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Centrul rezidenţial asigurã activitãţi de recuperare, în │
│ │baza evaluãrii/reevaluãrii beneficiarilor. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Beneficiarii desfãşoarã activitãţi de recuperare conform │
│ │nevoilor şi preferinţelor acestora. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
13.1. Centrul rezidenţial asigurã activitãţi de recuperare în baza programului individual de recuperare, în intervalele de timp prevãzute în orarul zilnic.
13.2. În funcţie de nevoile generale şi individuale ale beneficiarilor şi de resursele materiale şi umane existente, activitãţile de recuperare pot fi: psihoterapie; consiliere psihologicã; terapii de recuperare neuromotorie - kinetoterapie, terapie prin masaj, hidroterapie, termoterapie, balneoterapie, fizioterapie; terapii de expresie şi ocupaţionale - artterapie, meloterapie, terapie prin muncã-ergoterapie; terapia tulburãrilor de limbaj; formarea, dezvoltarea şi consolidarea deprinderilor de viaţã independentã, igienã personalã, autoservire şi autogospodãrire.
13.3. Personalul implicat în activitãţile de recuperare este calificat corespunzãtor normelor profesionale.
13.4. Personalul centrului rezidenţial îi încurajeazã şi îi sprijinã pe beneficiari sã manifeste iniţiativã, sã îşi organizeze şi sã execute, pe cât posibil autonom, activitãţi cotidiene, fiind luate toate mãsurile necesare pentru prevenirea riscurilor de accident şi îmbolnãvire.

MODULUL V - INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALĂ
STANDARDUL 14

Integrare/reintegrare socialã


┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 14 │Integrare/Reintegrare socialã │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Centrul rezidenţial asigurã beneficiarilor condiţii de │
│ │participare la activitãţi de integrare/reintegrare. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Beneficiarii sunt încurajaţi şi sprijiniţi sã participe la │
│ │viaţa socialã a comunitãţii. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
14.1. Centrul rezidenţial asigurã servicii de integrare/reintegrare familialã şi comunitarã în baza programului individual de integrare/reintegrare socialã.
14.2. Centrul rezidenţial asigurã beneficiarilor, dupã caz, sprijin pentru a accesa în comunitate servicii de: educaţie; informare şi consiliere, interpretare în limbaj mimico-gestual, consiliere şi reprezentare juridicã, consiliere pentru adaptarea locuinţei, îndrumare vocaţionalã: sprijin pentru angajare, formare, orientare şi încadrare în muncã, asistenţã socialã şi altele.
14.3. Centrul rezidenţial îi încurajeazã şi îi sprijinã pe beneficiari sã menţinã relaţii cu familia, reprezentantul legal, prietenii - prin telefon, corespondenţã, vizite, ieşiri în comunitate.
14.4. Centrul rezidenţial informeazã beneficiarii, reprezentanţii legali şi familiile despre condiţiile de desfãşurare a vizitelor în centru - programul de vizitare, restricţii, spaţiile de primire a vizitatorilor, condiţiile de supraveghere a vizitelor - asigurând un cadru privat şi o ambianţã intimã în aceste situaţii.
14.5. Centrul rezidenţial informeazã şi consultã familiile beneficiarilor atunci când se iau decizii importante în legãturã cu beneficiarii.
14.6. Centrul rezidenţial asigurã informarea beneficiarilor asupra valorilor promovate în comunitate, asupra drepturilor şi obligaţiilor lor în calitate de cetãţeni.
14.7. Centrul rezidenţial îi încurajeazã şi îi sprijinã pe beneficiari sã îşi exercite dreptul la vot, atunci când nu existã o interdicţie legalã în acest sens.
14.8. Centrul rezidenţial îi sprijinã pe beneficiari sã cunoascã şi sã utilizeze serviciile comunitãţii: poştã şi comunicaţii, transport, educaţie şcolarã, servicii medicale şi de recuperare, servicii de îndrumare vocaţionalã, în funcţie de nevoile şi opţiunile individuale.
14.9. Centrul rezidenţial îi încurajeazã pe beneficiari sã îşi exprime opiniile şi preferinţele în proiectarea şi derularea activitãţilor de socializare, opiniile lor fiind luate în considerare la întocmirea orarului zilnic.
14.10. Centrul rezidenţial asigurã transport, materiale şi echipamente, spaţii pentru învãţare, personal de sprijin beneficiarilor care frecventeazã servicii educaţionale.
14.11. Centrul rezidenţial asigurã beneficiarilor condiţiile necesare pentru derularea activitãţilor de socializare şi petrecere a timpului liber: resurse umane, echipamente şi materiale, mijloace de transport şi altele.

MODULUL VI - DREPTURI ŞI ETICĂ
STANDARDELE 15 şi 16

Codul drepturilor beneficiarilor


┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 15 │Codul drepturilor beneficiarilor │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Centrul rezidenţial respectã drepturile beneficiarilor în │
│ │procesul de furnizare a serviciilor. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute şi respectate de │
│ │personal. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
15.1. Drepturile beneficiarilor sunt prevãzute în Codul drepturilor beneficiarilor.
15.2. Codul drepturilor beneficiarilor le garanteazã acestora drepturile:
15.2.1. de a fi informaţi, ei sau reprezentanţii lor, asupra drepturilor şi responsabilitãţilor lor în calitate de beneficiari ai serviciilor furnizorului şi de a fi consultaţi cu privire la toate deciziile care îi privesc;
15.2.2. de a-şi desfãşura activitãţile într-un mediu fizic accesibil, sigur, funcţional şi intim;
15.2.3. de a decide şi de a-şi asuma riscurile în mod direct sau prin reprezentanţi legali în toate aspectele vieţii lor şi de a-şi exprima liber opţiunile;
15.2.4. de a gândi şi de a acţiona autonom, cu respectarea drepturilor celorlalţi beneficiari, conform potenţialului şi dorinţelor personale;
15.2.5. de a fi informaţi cu privire la starea lor de sãnãtate;
15.2.6. de a consimţi asupra serviciilor asigurate prin contractul de servicii;
15.2.7. de a beneficia de serviciile menţionate în contractul de servicii;
15.2.8. de a li se pãstra datele personale în siguranţã şi confidenţialitate;
15.2.9. de a nu fi abuzaţi, neglijaţi, abandonaţi, pedepsiţi, hãrţuiţi sau exploataţi sexual;
15.2.10. de a face sugestii şi reclamaţii fãrã teamã de consecinţe;
15.2.11. de a nu fi exploataţi economic privind banii, proprietãţile sau sã le fie pretinse sume bãneşti ce depãşesc taxele convenite pentru servicii;
15.2.12. de a nu li se impune restricţii de naturã fizicã ori psihicã, în afara celor stabilite de medic sau de alt personal calificat, precum şi a celor convenite prin contractul de servicii;
15.2.13. de a fi trataţi şi de a avea acces la servicii, fãrã discriminare;
15.2.14. de a beneficia de intimitate;
15.2.15. de a-şi manifesta şi exercita liber orientãrile şi interesele culturale, etnice, sexuale, conform legii;
15.2.16. de a-şi dezvolta talentele şi abilitãţile;
15.2.17. de a fi sprijiniţi pentru a se angaja în muncã;
15.2.18. de a-şi utiliza aşa cum doresc lucrurile personale;
15.2.19. de a-şi gestiona aşa cum doresc resursele financiare, cu excepţia cazurilor de restricţie legalã sau a acordurilor scrise între centrul rezidenţial şi beneficiar/reprezentantul sãu legal privind gestionarea banilor şi a bunurilor;
15.2.20. de a practica cultul religios dorit;
15.2.21. de a avea acces la informaţii cu privire la reproducere şi planificare familialã, într-o formã accesibilã nivelului de educaţie al beneficiarului;
15.2.22. de a nu desfãşura activitãţi lucrative, aducãtoare de venituri pentru centru, împotriva voinţei lor;
15.2.23. de a accesa toate spaţiile şi echipamentele comune;
15.2.24. de a avea acces la toate informaţiile financiare care îi privesc, deţinute de furnizor;
15.2.25. de a fi informaţi la zi, în mod complet şi accesibil, în format clasic sau adaptat, despre politica şi procedurile furnizorului şi de a-şi putea exprima liber opiniile în legãturã cu acestea;
15.2.26. de a fi informaţi cu privire la toate activitãţile desfãşurate în centru;
15.2.27. de a fi consultaţi cu privire la serviciile furnizate, inclusiv cu privire la dreptul de a refuza unele servicii în anumite circumstanţe stabilite prin contractul de servicii;
15.2.28. de a fi trataţi individualizat, pentru o valorizare maximalã a potenţialului personal;
15.2.29. de a primi rãspuns la solicitãrile exprimate.

Relaţia personalului cu beneficiarii


┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 16 │Relaţia personalului cu beneficiarii │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Centrul rezidenţial deţine şi aplicã o procedurã privind │
│ │relaţia personalului cu beneficiarii, conformã cu normele │
│ │deontologice şi cu legislaţia în vigoare. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Beneficiarii sunt trataţi de personal cu onestitate şi │
│ │respect. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
16.1. Personalul cunoaşte şi respectã Codul drepturilor beneficiarilor.
16.2. Personalul cunoaşte şi respectã procedura privind relaţia cu beneficiarii.
16.3. Personalul cunoaşte şi aplicã, în caz de forţã majorã, procedurile legale privind restricţionarea libertãţii de mişcare a beneficiarilor cu tulburãri psihice.
16.4. Centrul rezidenţial îi informeazã pe beneficiari/reprezentanţii legali/familia despre procedura unitãţii privind relaţia personalului cu beneficiarii.
16.5. Centrul rezidenţial asigurã anual sau ori de câte ori este nevoie sesiuni de instruire a personalului în domeniul protecţiei şi promovãrii drepturilor persoanelor cu handicap.

MODULUL VII - RECLAMAŢII ŞI PROTECŢIE
STANDARDELE 17-19

Reclamaţii


┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 17 │Reclamaţii │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Centrul rezidenţial deţine şi aplicã o procedurã privind │
│ │înregistrarea şi rezolvarea sesizãrilor/reclamaţiilor. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Beneficiarii cunosc modalitãţile de efectuare a │
│ │reclamaţiilor; reclamaţiile sunt soluţionate cu │
│ │promptitudine şi corectitudine. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
17.1. Centrul rezidenţial îi informeazã în scris pe beneficiari/reprezentanţii legali, în termen de 7 zile de la admitere, despre procedura privind sesizãrile/reclamaţiile: cui se adreseazã, cum se efectueazã, care sunt etapele şi termenele de rãspuns, cine se ocupã de rezolvarea cazului.
17.1. Centrul rezidenţial îi informeazã în scris pe beneficiari/reprezentanţii legali, în termen de 7 zile de la admitere, despre procedura privind sesizãrile/reclamaţiile: cui se adreseazã, cum se efectueazã, care sunt etapele şi termenele de rãspuns, cine se ocupã de rezolvarea cazului.
17.3. Personalul cunoaşte şi respectã procedura privind relaţia cu beneficiarii, înregistrarea şi rezolvarea sesizãrilor/reclamaţiilor.

Protecţia împotriva abuzurilor şi neglijãrii


┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 18 │Protecţia împotriva abuzurilor şi neglijãrii │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Centrul rezidenţial deţine şi aplicã o procedurã privind │
│ │protecţia beneficiarilor împotriva abuzurilor, neglijãrii, │
│ │discriminãrii, tratamentului degradant sau inuman, fapte │
│ │comise deliberat sau din ignoranţã. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Beneficiarii sunt protejaţi împotriva abuzurilor, │
│ │neglijãrii, discriminãrii sau tratamentului degradant sau │
│ │inuman. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
18.1. Centrul rezidenţial informeazã personalul şi beneficiarii/reprezentanţii legali despre procedura cu privire la prevenirea, semnalarea, identificarea, evaluarea şi soluţionarea tentativelor sau a acuzaţiilor de abuz/neglijenţã asupra beneficiarilor.
18.2. Centrul rezidenţial îi încurajeazã şi îi sprijinã pe beneficiari sã sesizeze orice formã de abuz din partea personalului asupra propriei persoane, asupra altor beneficiari, asupra personalului sau asupra unor persoane din afara centrului.
18.3. Centrul rezidenţial monitorizeazã activitãţile întreprinse de beneficiari în afara unitãţii, în scopul prevenirii unor situaţii de abuz/exploatare al/a beneficiarilor.
18.4. Angajaţii centrului rezidenţial care identificã situaţii de abuz, neglijare sau exploatare a unui beneficiar au obligaţia de a înştiinţa imediat conducerea, care aplicã legislaţia în vigoare şi anunţã, dupã caz, salvarea, poliţia, procuratura.
18.5. Centrul rezidenţial deţine registrul privind protecţia împotriva abuzurilor, în care personalul responsabilizat consemneazã situaţiile sesizate, precum şi mãsurile ce au fost luate; acestea sunt consemnate şi în dosarul beneficiarului.
18.6. În cazurile în care sunt necesare intervenţii de restricţionare a libertãţii de mişcare a beneficiarului, mãsurile se decid cu respectarea normelor legale în vigoare; personalul responsabilizat notificã incidentul, iar mãsurile sunt consemnate în Registrul privind protecţia împotriva abuzurilor şi în dosarul beneficiarului.

Notificarea incidentelor deosebite


┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 19 │Notificarea incidentelor deosebite │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Centrul rezidenţial deţine şi aplicã o procedurã privind │
│ │notificarea incidentelor deosebite petrecute în procesul de│
│ │furnizare a serviciilor. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Incidentele deosebite privind beneficiarii sunt notificate.│
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
19.1. Centrul rezidenţial informeazã în scris reprezentantul legal sau familia, poliţia, furnizorul de servicii, dupã caz, în legãturã cu toate incidentele deosebite petrecute în procesul de furnizare a serviciilor, care afecteazã beneficiarii.
19.2. Centrul rezidenţial transmite notificarea în maximum 24 de ore de la producerea incidentului.
19.3. Se notificã cel puţin urmãtoarele evenimente: decesul unui beneficiar, inclusiv circumstanţele în care s-a produs; bolile infecţioase şi contagioase; o rãnire sau vãtãmare importantã ori accident; contravenţii şi infracţiuni; comportamentul inadecvat al unui membru al personalului; absenţa nejustificatã din centru; alte evenimente petrecute în centru care afecteazã calitatea vieţii sau siguranţa beneficiarilor.
19.4. Notificãrile efectuate şi mãsurile întreprinse pentru rezolvarea problemelor notificate referitoare la beneficiar se consemneazã în dosarul acestuia.

GLOSAR
Abilitãţi de viaţã independentã - se referã la capacitatea unei persoane de a se întreţine, de a se autoservi şi de a se autogospodãri, la nivelul obişnuit al comunitãţii de apartenenţã, fie cu sprijin în unitãţi de asistenţã socialã de tip "locuinţe protejate", fie independent, în comunitate - cu sau fãrã servicii de îngrijire la domiciliu.
Beneficiar - utilizator de servicii sociale.
Contract de servicii - înţelegere, acord scris care produce efecte juridice, între o unitate furnizoare de servicii sociale specializate şi beneficiar, prin care se stipuleazã condiţiile în care se desfãşoarã activitãţile de asistenţã socialã, drepturile şi obligaţiile fiecãreia dintre pãrţi.
Evaluare - proces complex şi continuu prin care sunt estimate şi recunoscute particularitãţile de dezvoltare, integrare şi incluziune socialã ale persoanelor adulte cu handicap; acesta presupune colectarea de informaţii cât mai complete şi interpretarea acestora în scopul orientãrii şi intervenţiei.
Integrare socialã - procesul de interacţiune dintre individ sau grup şi mediul social, prin intermediul cãruia se realizeazã un echilibru funcţional al pãrţilor.
Incluziune socialã - setul de mãsuri şi acţiuni multidimensionale din domeniile protecţiei sociale, ocupãrii forţei de muncii, locuirii, educaţiei, sãnãtãţii, informãrii şi comunicãrii, mobilitãţii, securitãţii, justiţiei şi culturii, destinate combaterii excluziunii sociale.
Orar zilnic - precizeazã condiţiile de desfãşurare a activitãţilor beneficiarului - intervalul orar şi locul - pe parcursul unei zile.
Procedurã - conţine, de regulã, scopul, obiectivele şi domeniul de aplicare ale unei activitãţi; etapele de urmat; conţinutul activitãţii: cine, când, unde şi cum se realizeazã activitatea; ce materiale, echipamente şi documente trebuie utilizate; cum trebuie controlatã şi înregistratã activitatea.
Responsabil de caz - lucrãtor în cadrul unui serviciu social specializat, care coordoneazã derularea planului individual de intervenţie.
Recuperare - asigurã persoanelor cu handicap activitãţi care au drept scop restabilirea stãrii iniţiale de sãnãtate şi funcţionalitate a acestora, pe douã coordonate: reabilitare, care presupune refacerea structurilor morfofuncţionale alterate, şi abilitare, ce vizeazã antrenarea structurilor neafectate pentru a crea şi a consolida comportamente şi abilitãţi noi, echivalente cu cele deficitare.


LISTA DOCUMENTELOR
aferente Standardelor specifice de calitate - Centre
rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap

1. Ghidul beneficiarului - vezi standardul 1.
2. Manual de proceduri - vezi standardul 1.
2.1. Procedurã privind evaluarea/reevaluarea beneficiarilor - vezi standardul 2.
2.2. Procedurã privind sistarea serviciilor - vezi standardul 4.
2.3. Procedurã privind relaţia personalului cu beneficiarii - vezi standardul 16.
2.4. Procedurã privind înregistrarea şi rezolvarea sesizãrilor/reclamaţiilor - vezi standardul 17.
2.5. Procedurã privind protecţia împotriva abuzurilor şi neglijãrii - vezi standardul 18.
2.6. Procedurã privind notificarea incidentelor deosebite - vezi standardul 19.
3. Fişã de evaluare - vezi standardul 2.
4. Plan individual de intervenţie - vezi standardul 3.
5. Orar zilnic - vezi standardul 3.
6. Fişa medicaţiei - vezi standardul 12.
7. Foaie de ieşire - vezi standardul 4.
8. Codul drepturilor beneficiarilor - vezi standardul 15.
9. Registru privind protecţia împotriva abuzurilor - vezi standardul 18.

NOTĂ:
Tipuri de centre: centre de îngrijire şi asistenţã, centre-pilot, centre de integrare prin terapie ocupaţionalã, centre de recuperare şi reabilitare, centre de tip respiro/centre de crizã, centre de pregãtire pentru o viaţã independentã şi altele.


ANEXA 2

STANDARDE SPECIFICE DE CALITATE
Centrele de zi pentru persoane adulte cu handicap

MODULUL I - ACCESAREA SERVICIILOR
STANDARDELE 1-5

Informare


┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 1 │Informare │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Centrul de zi deţine şi utilizeazã materiale informative │
│ │privind serviciile furnizate, inclusiv în forme accesibile │
│ │persoanelor cu handicap. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Populaţia are acces la informaţii privind oferta de │
│ │servicii a centrului de zi. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
1.1. Centrul de zi pune la dispoziţia beneficiarului, familiei acestuia sau oricãrei alte persoane interesate materiale informative şi publicitare privind serviciile furnizate.
1.2. Centrul de zi utilizeazã ghidul beneficiarului ca material informativ, redactat în limba românã sau, dupã caz, în limbile minoritãţilor naţionale, care include informaţii actualizate despre obiectivele, serviciile furnizate, resursele, facilitãţile, costurile, calificarea personalului, numãrul de locuri şi procedura de efectuare a reclamaţiilor.
1.3. Centrul de zi deţine şi utilizeazã manualul de proceduri, document ce cuprinde toate procedurile aplicate în procesul de furnizare a serviciilor cãtre beneficiar.
1.4. Centrul de zi deţine ghidul beneficiarului şi manualul de proceduri şi în forme adaptate, precum: scriere Braille, casete video/audio, limbaj uşor de înţeles şi altele.
1.5. Toţi cei interesaţi pot vizita centrul de zi, în baza unui program afişat la loc vizibil, pentru a cunoaşte condiţiile de desfãşurare a activitãţilor.

Evaluare


┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 2 │Evaluare │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Centrul de zi deţine şi utilizeazã o procedurã privind │
│ │evaluarea/reevaluarea beneficiarilor. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Beneficiarilor li se asigurã servicii în baza evaluãrii/ │
│ │reevaluãrii nevoilor individuale. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
2.1. Centrul de zi efectueazã evaluarea nevoilor individuale ale beneficiarului, la momentul admiterii, folosind personal specializat.
2.2. Centrul de zi efectueazã reevaluarea beneficiarului: periodic, la 6 luni; când apar modificãri semnificative ale stãrii sale psihofizice; la sistarea serviciilor.
2.3. Evaluarea/reevaluarea beneficiarilor se efectueazã cu participarea acestora şi, dupã caz, a reprezentantului legal.
2.4. Centrul de zi efectueazã evaluarea şi reevaluarea beneficiarilor cu o echipã multidisciplinarã formatã din minimum 3 specialişti în domenii ca medicinã, asistenţã socialã, psihologie, psihopedagogie.
2.5. Centrul de zi deţine şi utilizeazã pentru fiecare beneficiar o fişã de evaluare în care se înregistreazã datele evaluãrilor/reevaluãrilor.
2.6. Centrul de zi asigurã pãstrarea datelor în regim de confidenţialitate, conform legii, beneficiarul/reprezentantul sãu legal având acces la acestea.
2.7. Imaginea beneficiarilor şi datele cu caracter personal care privesc beneficiarii pot deveni publice doar cu acordul acestora sau al reprezentanţilor legali.

Program zilnic


┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 3 │Program zilnic │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Centrul de zi stabileşte şi respectã un program zilnic al │
│ │activitãţilor. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Beneficiarii participã la un program de activitãţi care │
│ │rãspunde nevoilor individuale evaluate. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
3.1. Programul de funcţionare al centrului de zi este de minimum 8 ore zilnic.
3.2. Programul este afişat la loc vizibil, accesibil beneficiarilor, personalului şi celor interesaţi.
3.3. Fiecare beneficiar are un orar zilnic propriu.

Planificarea serviciilor


┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 4 │Planificarea serviciilor │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Centrul de zi asigurã fiecãrui beneficiar un plan al │
│ │serviciilor care îi vor fi furnizate. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Fiecare beneficiar primeşte servicii în baza unei │
│ │planificãri individuale. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
4.1. O echipã multidisciplinarã formatã din minimum 3 specialişti în domenii ca medicinã, asistenţã socialã, psihologie, psihopedagogie întocmeşte pentru fiecare beneficiar un plan individual de intervenţie, pe baza fişei de evaluare.
4.2. Planul individual de intervenţie stabileşte, în baza evaluãrii/reevaluãrii, serviciile asigurate beneficiarului, precum şi personalul implicat.
4.3. Planul individual de intervenţie include: programul individual de îngrijire, programul individual de recuperare, programul individual de socializare.
4.4. Centrul de zi desemneazã un responsabil de caz din rândul personalului specializat pentru a coordona şi monitoriza planul individual de intervenţie; centrul de zi stabileşte numãrul responsabililor de caz, în funcţie de gradul, tipul de handicap şi nevoile individuale ale beneficiarilor.
4.5. Responsabilul de caz, pe baza planului individual de intervenţie, elaboreazã un orar zilnic pentru fiecare beneficiar şi urmãreşte respectarea acestuia.
4.6. Orarul zilnic nu suprasolicitã beneficiarii, fiind prevãzute pauze şi intervale de relaxare.
4.7. Planul individual de intervenţie şi orarul zilnic ţin cont de opţiunile beneficiarului/reprezentantului legal şi se aduc la cunoştinţa acestuia.
4.8. Planul individual de intervenţie este revizuit dupã orice reevaluare, în funcţie de nevoile individuale ale beneficiarului.
4.9. Beneficiarul/reprezentantul legal primeşte o copie a planului individual de intervenţie, în forma iniţialã şi ori de câte ori acesta este revizuit, prezentatã într-o formã accesibilã, tipãritã obişnuit sau în scriere Braille, casete video/audio, dupã caz.

Sistarea serviciilor


┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 5 │Sistarea serviciilor │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Centrul de zi deţine şi aplicã o procedurã privind sistarea│
│ │serviciilor. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Sistarea serviciilor se face conform nevoilor individuale │
│ │ale beneficiarului, cu respectarea contractului de │
│ │servicii. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
5.1. Sistarea serviciilor cãtre beneficiar se efectueazã în interesul acestuia, ţinându-se cont de rezultatele reevaluãrilor, conform prevederilor contractului de servicii.
5.2. Sistarea serviciului se poate dispune în urmãtoarele cazuri: din raţiuni de ordin medical; de comun acord cu beneficiarul; pentru comportamente ale beneficiarului constatate ca periculoase pentru el, pentru ceilalţi beneficiari sau pentru personal; în cazuri de forţã majorã; alte situaţii prevãzute în contractul de servicii încheiat între furnizorul de servicii şi beneficiar.
5.3. La sistarea serviciilor, centrul de zi întocmeşte pentru fiecare beneficiar o foaie de ieşire, în care se precizeazã: data sistãrii serviciilor cãtre beneficiar; motivele; persoana de contact care va putea da relaţii despre evoluţia ulterioarã a beneficiarului.
5.4. Pentru fiecare beneficiar, furnizorul deţine un dosar care conţine: fişa de evaluare, planul individual de intervenţie, foaia de ieşire şi fişa medicaţiei; dosarul se întocmeşte în douã exemplare, dintre care unul se înmâneazã cu semnãturã de primire beneficiarului/reprezentantului legal sau familiei, dupã caz, iar al doilea se arhiveazã de cãtre furnizor; o copie a foii de ieşire se trimite, cu confirmare de primire, serviciului social din cadrul autoritãţii locale/judeţene care monitorizeazã beneficiarul.


MODULUL II - LOCAŢIA - CONDIŢII GENERALE
STANDARDELE 6-10

Siguranţã şi accesibilitate


┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 6 │Siguranţã şi accesibilitate │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Centrul de zi asigurã beneficiarilor condiţii de │
│ │desfãşurare a activitãţilor prevãzute în programul zilnic. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Beneficiarii îşi desfãşoarã activitãţile într-o locaţie │
│ │sigurã, confortabilã şi accesibilã. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
6.1. Centrul de zi este amplasat în comunitate, astfel încât sã permitã cu uşurinţã accesul beneficiarilor la serviciile furnizate de acesta.
6.2. În apropierea Centrului de zi existã cãi de acces circulate de mijloace de transport public în comun.
6.3. Centrul de zi dispune de post telefonic şi de acces la internet.
6.4. Spaţiile centrului de zi sunt curate, igienizate, sigure, confortabile şi adaptate, dotate cu echipamente adecvate pentru a permite şi încuraja mobilitatea şi autonomia beneficiarilor.
6.5. Centrul de zi asigurã beneficiarilor confort termic şi ventilaţie, naturalã sau artificialã, în toate spaţiile pe care le deţine.
6.6. Centrul de zi este înconjurat cu un gard de înãlţime medie, fãrã elemente metalice periculoase, cu vizibilitate din ambele sensuri.

Spaţiile destinate activitãţilor


┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 7 │Spaţiile destinate activitãţilor │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Centrul de zi dispune de spaţii suficiente pentru │
│ │desfãşurarea activitãţilor conform nevoilor beneficiarilor.│
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Beneficiarii îşi desfãşoarã activitãţile planificate în │
│ │spaţii sigure, accesibile, funcţionale şi confortabile. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
7.1. Centrul de zi deţine spaţii pentru activitãţi de recuperare-socializare şi, dupã caz, poate deţine spaţii pentru prepararea/servirea hranei şi spaţii destinate asistenţei medicale curente.
7.2. Spaţiile destinate activitãţilor sunt amenajate, dotate şi adaptate în concordanţã cu natura şi ponderea activitãţilor şi cu nevoile generale şi individuale ale beneficiarilor; aceste spaţii sunt accesibile tuturor beneficiarilor.
7.3. Spaţiile centrului de zi destinate activitãţilor corespund normelor profesionale specifice, precum şi normelor de protecţie a muncii.
7.4. Centrul de zi dispune de spaţiu adecvat pentru activitãţi în aer liber, are curte proprie sau se aflã în apropierea unor spaţii care pot fi folosite în acest scop: parcuri, terenuri de sport, la care beneficiarii au acces.

Spaţiile pentru prepararea/servirea hranei


┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 8 │Spaţiile pentru pregãtirea/servirea hranei │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Centrul de zi deţine spaţii pentru prepararea/servirea │
│ │hranei care corespund cerinţelor de igienã, siguranţã, │
│ │accesibilitate, funcţionalitate şi confort ale │
│ │beneficiarilor. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Prepararea şi/sau servirea hranei se efectueazã în spaţii │
│ │adecvate acestor activitãţi şi cerinţelor beneficiarilor. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
8.1. Centrul de zi poate deţine spaţii adecvate preparãrii şi pãstrãrii alimentelor: bucãtãrie, oficiu, cãmarã sau beci, dotate cu instalaţii şi aparaturã specifice: instalaţie de gãtit, chiuvetã, frigider, congelator, hotã, maşinã de spãlat vase şi altele.
8.2. Centrul de zi deţine spaţii adecvate servirii hranei, amenajate cu materiale uşor de igienizat, cu mobilier suficient, funcţional şi confortabil, bine iluminate, cu o ambianţã plãcutã, de exemplu: feţe de masã, flori, fond muzical; vesela şi tacâmurile sunt suficiente, adaptate nevoilor, dupã caz.
8.3. Spaţiile destinate pregãtirii, pãstrãrii şi servirii hranei respectã normele igienico-sanitare şi de siguranţã prevãzute de legislaţia în vigoare.

Spaţiile igienico-sanitare


┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 9 │Spaţiile igienico-sanitare │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Centrul de zi dispune de spaţii igienico-sanitare │
│ │suficiente, accesibile, funcţionale, sigure şi │
│ │confortabile. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Beneficiarii au acces la spaţii igienico-sanitare adecvate │
│ │nevoilor lor. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
9.1. Centrul de zi deţine grupuri sanitare accesibile, separate pe sexe, cu acces direct din spaţiile destinate activitãţilor sau în imediata apropiere a acestora: un grup sanitar la cel mult 10 beneficiari.
9.2. Centrul de zi deţine cel puţin o baie sau un duş.
9.3. Spaţiile igienico-sanitare au apã curentã, rece şi caldã, instalaţii electrice izolate şi sunt amenajate cu materiale antiderapante care permit întreţinerea şi igienizarea.
9.4. Dacã centrul deţine o spãlãtorie-uscãtorie, aceasta nu se aflã în proximitatea bucãtãriilor sau a spaţiilor pentru servirea hranei şi va fi amenajatã conform normelor igienico-sanitare în vigoare.
9.5. Centrul de zi deţine un spaţiu special pentru depozitarea materialelor igienico-sanitare, la care are acces numai personalul responsabilizat.

Igiena şi controlul infecţiilor


┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 10 │Igiena şi controlul infecţiilor │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Centrul de zi aplicã mãsurile de prevenire şi control al │
│ │infecţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Beneficiarii sunt protejaţi contra riscului infecţiilor. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
10.1. Centrul de zi asigurã materiale igienico-sanitare de uz curent.
10.2. Beneficiarii îşi pãstreazã îmbrãcãmintea, echipamentele personale şi alte materiale igienicosanitare exclusiv pentru uzul propriu.
10.3. Centrul de zi asigurã, conform normelor legale, igienizarea obiectelor din materiale textile, a tacâmurilor şi a veselei folosite în procesul de acordare a serviciilor.
10.4. Centrul de zi aplicã programe de curãţenie şi dezinfecţie periodice adecvate pentru toate spaţiile pe care le deţine, la datele planificate, conform normelor legale în vigoare.
10.5. Centrul de zi respectã normele legale privind: izolarea persoanei cu boli contagioase, colectarea, împachetarea, manevrarea şi eliberarea produselor de laborator; manipularea echipamentelor şi instrumentarului medical; manevrarea şi depozitarea materialelor infectate, a deşeurilor clinice şi altele.
10.6. Toate spaţiile, utilitãţile, dotãrile, echipamentele şi materialele centrului de zi sunt curate, igienice, ferite de orice sursã de contaminare, în conformitate cu normele sanitare în vigoare.
10.7. Centrul de zi efectueazã depozitarea deşeurilor conform prevederilor legale în vigoare.

MODULUL III - ÎNGRIJIRE PERSONALĂ
STANDARDELE 11 şi 12

Hrãnire


┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 11 │Hrãnire │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Centrul de zi asigurã beneficiarilor condiţii de hrãnire, │
│ │conform nevoilor şi preferinţelor, cu respectarea normelor │
│ │legale în vigoare. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Beneficiarii primesc o alimentaţie adecvatã, în baza │
│ │planului individual de intervenţie. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
11.1. În timpul programului zilnic, în centrul de zi se serveşte cel puţin o masã/gustare.
11.2. Hrana poate fi: preparatã în bucãtãria centrului de zi; furnizatã de cãtre o firmã specializatã; adusã de beneficiar sau de familia acestuia.
11.3. Centrul de zi se asigurã cã hrana consumatã de beneficiari corespunde normelor legale sub raport caloric, calitativ şi cantitativ şi este diversificatã de la o zi la alta; atunci când este cazul, beneficiarii primesc hranã dieteticã, pe baza recomandãrilor medicului sau ale asistentului dietetician.
11.4. Beneficiarii iau masa în intervalele de timp prevãzute în programul centrului de zi.
11.5. Beneficiarii au timp suficient pentru hrãnire, iar atunci când este necesar primesc sprijin într-o manierã discretã, tolerantã.
11.6. Beneficiarii sunt sprijiniţi de personal sã îşi formeze deprinderi şi abilitãţi adecvate de hrãnire.

Supravegherea şi menţinerea sãnãtãţii


┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 12 │Supravegherea şi menţinerea sãnãtãţii │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Centrul de zi asigurã condiţii de menţinere a sãnãtãţii │
│ │beneficiarilor şi a colectivitãţii în care trãiesc. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Beneficiarii primesc asistenţã adecvatã pentru menţinerea │
│ │sãnãtãţii. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
12.1. Fiecare beneficiar primeşte asistenţã pentru menţinerea sãnãtãţii, în baza programului individual de intervenţie.
12.2. Centrul de zi îi informeazã pe beneficiari/reprezentanţii legali, chiar de la primirea în unitate, despre drepturile şi modalitãţile legale de acordare a asistenţei medicale.
12.3. Centrul de zi monitorizeazã în scop preventiv şi terapeutic starea de sãnãtate a beneficiarilor.
12.4. Personalul responsabilizat ţine evidenţa administrãrii medicamentelor, în conformitate cu normele legale în vigoare, într-un document special - fişa medicaţiei.
12.5. În cazul în care beneficiarii nu îşi pot administra singuri medicaţia, acest lucru se efectueazã de cãtre personalul responsabilizat, conform prescripţiilor medicale.
12.6. Centrul de zi asigurã beneficiarilor, inclusiv celor cu mobilitate redusã, activitãţi în aer liber prevãzute în orarul zilnic.
12.7. În cazul decesului unui beneficiar în timpul desfãşurãrii activitãţilor, centrul de zi sprijinã familia/reprezentantul legal sã îndeplineascã formalitãţile legale necesare, medicamentele beneficiarului se pãstreazã pânã la stabilirea cauzelor decesului.

MODULUL IV - RECUPERARE
STANDARDUL 13

Recuperare


┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 13 │Recuperare │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Centrul de zi asigurã activitãţi de recuperare, în baza │
│ │evaluãrii/reevaluãrilor beneficiarilor. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Beneficiarii desfãşoarã activitãţi de recuperare conform │
│ │nevoilor şi preferinţelor lor. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
13.1. Centrul de zi asigurã activitãţi de recuperare în baza programului individual de recuperare, conform orarului zilnic.
13.2. În funcţie de nevoile generale şi individuale ale beneficiarilor şi de resursele materiale şi umane existente, activitãţile de recuperare pot fi: psihoterapie; consiliere psihologicã; terapii de recuperare neuromotorie - kinetoterapie, terapie prin masaj, hidroterapie, termoterapie, balneoterapie, fizioterapie; terapii de expresie şi ocupaţionale - artterapie, meloterapie, terapie prin muncã-ergoterapie; terapia tulburãrilor de limbaj; formarea, dezvoltarea şi consolidarea deprinderilor de viaţã independentã, igienã personalã, autoservire şi autogospodãrire.
13.3. Personalul implicat în activitãţile de recuperare este calificat corespunzãtor normelor profesionale.
13.4. Personalul centrului de zi îi încurajeazã şi îi sprijinã pe beneficiari sã manifeste iniţiativã, sã îşi organizeze şi sã execute, pe cât posibil autonom, activitãţi cotidiene, fiind luate toate mãsurile necesare pentru prevenirea riscurilor de accident şi îmbolnãvire.

MODULUL V - SOCIALIZARE
STANDARDUL 14

Socializare


┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 14 │Socializare │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Centrul de zi asigurã beneficiarilor condiţii de │
│ │participare la acţiuni de socializare. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Beneficiarii sunt încurajaţi şi sprijiniţi sã participe la │
│ │viaţa socialã a comunitãţii. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
14.1. Centrul de zi asigurã acţiuni de socializare în baza programului individual de socializare.
14.2. Acţiunile de socializare cuprind: sprijin pentru a accesa servicii de educaţie, de informare şi consiliere, de interpretare în limbaj mimico-gestual, de consiliere şi reprezentare juridicã, de consiliere pentru adaptarea locuinţei, de formare, orientare şi încadrare în muncã, de asistenţã socialã şi altele.
14.3. Centrul de zi asigurã informarea beneficiarilor asupra valorilor promovate în comunitate, asupra drepturilor şi obligaţiilor lor în calitate de cetãţeni.
14.4. Centrul de zi sprijinã beneficiarii sã cunoascã şi sã utilizeze serviciile comunitãţii: poştã şi comunicaţii, transport, educaţie şcolarã, servicii medicale şi de recuperare, servicii de îndrumare vocaţionalã, în funcţie de nevoile şi opţiunile individuale.
14.5. Centrul de zi îi sprijinã pe beneficiari sã participe la viaţa comunitãţii.
14.6. Centrul de zi îi încurajeazã pe beneficiari sã îşi exprime opiniile şi preferinţele în proiectarea şi derularea acţiunilor de socializare, opiniile lor fiind luate în considerare la întocmirea orarului zilnic.

MODULUL VI - DREPTURI ŞI ETICĂ
STANDARDELE 15 şi 16

Codul drepturilor beneficiarilor


┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 15 │Codul drepturilor beneficiarilor │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Centrul de zi respectã drepturile beneficiarilor în │
│ │procesul de furnizare a serviciilor. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute şi respectate de │
│ │personal. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
15.1. Drepturile beneficiarilor sunt prevãzute în Codul drepturilor beneficiarilor.
15.2. Codul drepturilor beneficiarilor le garanteazã acestora drepturile:
15.2.1. de a fi informaţi, ei şi reprezentanţii lor, asupra drepturilor şi responsabilitãţilor lor în calitate de beneficiari ai serviciilor furnizorului şi de a fi consultaţi cu privire la toate deciziile care îi privesc;
15.2.2. de a-şi desfãşura activitãţile într-un mediu fizic accesibil, sigur, funcţional şi intim;
15.2.3. de a decide şi de a-şi asuma riscurile în mod direct sau prin reprezentanţi legali în toate aspectele vieţii lor şi de a-şi exprima liber opţiunile;
15.2.4. de a gândi şi acţiona autonom, cu respectarea drepturilor celorlalţi beneficiari, conform potenţialului şi dorinţelor personale;
15.2.5. de a fi informaţi cu privire la starea lor de sãnãtate;
15.2.6. de a consimţi asupra serviciilor asigurate prin contractul de servicii;
15.2.7. de a beneficia de serviciile menţionate în contractul de servicii;
15.2.8. de a li se pãstra datele personale în siguranţã şi confidenţialitate;
15.2.9. de a nu fi abuzaţi, neglijaţi, abandonaţi, pedepsiţi, hãrţuiţi sau exploataţi sexual;
15.2.10. de a face sugestii şi reclamaţii fãrã teamã de consecinţe;
15.2.11. de a nu fi exploataţi economic privind banii, proprietãţile sau sã le fie pretinse sume bãneşti ce depãşesc taxele convenite pentru servicii;
15.2.12. de a nu li se impune restricţii de naturã fizicã ori psihicã, în afara celor stabilite de medic sau de alt personal calificat, precum şi a celor convenite prin contractul de servicii;
15.2.13. de a fi trataţi şi de a avea acces la servicii fãrã discriminare;
15.2.14. de a beneficia de intimitate;
15.2.15. de a-şi manifesta şi exercita liber orientãrile şi interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii;
15.2.16. de a-şi dezvolta talentele şi abilitãţile;
15.2.17. de a fi sprijiniţi pentru a se angaja în muncã;
15.2.18. de a-şi utiliza aşa cum doresc lucrurile personale;
15.2.19. de a-şi gestiona aşa cum doresc resursele financiare, cu excepţia cazurilor de restricţie legalã sau a acordurilor scrise dintre centrul de zi şi beneficiarul/reprezentantul sãu legal privind gestionarea banilor şi a bunurilor;
15.2.20. de a avea acces la informaţii cu privire la reproducere şi planificare familialã, într-o formã accesibilã nivelului de educaţie al beneficiarului;
15.2.21. de a nu desfãşura activitãţi lucrative, aducãtoare de venituri pentru centru, împotriva voinţei lor;
15.2.22. de a accesa toate spaţiile şi echipamentele comune;
15.2.23. de a avea acces la toate informaţiile financiare care îi privesc, deţinute de furnizor;
15.2.24. de a fi informaţi la zi, în mod complet şi accesibil, în format clasic sau adaptat, despre politica şi procedurile furnizorului şi de a-şi putea exprima liber opiniile în legãturã cu acestea;
15.2.25. de a fi informaţi cu privire la toate activitãţile desfãşurate în centru;
15.2.26. de a fi consultaţi cu privire la serviciile furnizate, inclusiv cu privire la dreptul de a refuza unele servicii în anumite circumstanţe stabilite prin contractul de servicii;
15.2.27. de a fi trataţi individualizat, pentru o valorizare maximalã a potenţialului personal;
15.2.28. de a primi rãspuns la solicitãrile exprimate.

Relaţia personalului cu beneficiarii


┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 16 │Relaţia personalului cu beneficiarii │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Centrul de zi deţine şi aplicã o procedurã privind relaţia │
│ │personalului cu beneficiarii, conformã cu normele │
│ │deontologice şi cu legislaţia în vigoare. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Beneficiarii sunt trataţi de personal cu onestitate şi │
│ │respect. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
16.1. Personalul cunoaşte şi respectã Codul drepturilor beneficiarilor.
16.2. Personalul cunoaşte şi respectã procedura privind relaţia cu beneficiarii.
16.3. Personalul cunoaşte şi aplicã, în caz de forţã majorã, procedurile legale privind restricţionarea libertãţii de mişcare a beneficiarilor atunci când apar tulburãri de comportament ce pun în pericol integritatea fizicã a beneficiarului sau a celor din jur.
16.4. Centrul de zi îi informeazã pe beneficiari/reprezentanţii legali, familiile beneficiarilor despre procedura unitãţii privind relaţia personalului cu beneficiarii.
16.5. Centrul de zi asigurã anual sau ori de câte ori este nevoie sesiuni de instruire a personalului în domeniul protecţiei şi promovãrii drepturilor persoanelor cu handicap.

MODULUL VII - RECLAMAŢII ŞI PROTECŢIE
STANDARDELE 17-19

Reclamaţii


┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 17 │Reclamaţii │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Centrul de zi deţine şi aplicã o procedurã privind │
│ │înregistrarea şi rezolvarea sesizãrilor/reclamaţiilor. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Beneficiarii cunosc modalitãţile de efectuare a │
│ │reclamaţiilor; reclamaţiile sunt soluţionate cu │
│ │promptitudine şi corectitudine. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
17.1. Centrul de zi îi informeazã în scris pe beneficiari/reprezentanţii legali, chiar de la admitere, despre procedura privind sesizãrile/reclamaţiile: cui se adreseazã, cum se efectueazã, care sunt etapele şi termenele de rãspuns, cine se ocupã de rezolvarea cazului.
17.2. Centrul de zi pune la dispoziţia beneficiarilor procedura privind efectuarea sesizãrilor/reclamaţiilor, într-un format şi la un nivel accesibil, în funcţie de handicap: scriere Braille, casete audio, limbaj uşor de citit.
17.3. Personalul cunoaşte şi respectã procedura privind înregistrarea şi rezolvarea sesizãrilor/reclamaţiilor.

Protecţie împotriva abuzurilor şi neglijãrii


┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 18 │Protecţie împotriva abuzurilor şi neglijãrii │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Centrul de zi deţine şi aplicã o procedurã privind │
│ │protecţia beneficiarilor împotriva abuzurilor, neglijãrii, │
│ │discriminãrii, tratamentului degradant sau inuman, fapte │
│ │comise deliberat sau din ignoranţã. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Beneficiarii sunt protejaţi împotriva abuzului, neglijãrii,│
│ │tratamentului inuman sau degradant. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
18.1. Centrul de zi informeazã personalul şi beneficiarii/reprezentanţii legali despre procedura cu privire la prevenirea, semnalarea, identificarea, evaluarea şi soluţionarea tentativelor sau a acuzaţiilor de abuz/neglijenţã manifestate faţã de beneficiari.
18.2. Centrul de zi îi încurajeazã şi îi sprijinã pe beneficiari sã sesizeze orice formã de abuz din partea personalului asupra propriei persoane, asupra altor beneficiari, asupra personalului sau asupra unor persoane din afara centrului.
18.3. Centrul de zi monitorizeazã activitãţile întreprinse de beneficiari în afara unitãţii, în scopul prevenirii unor situaţii de abuz/exploatare al/a beneficiarilor.
18.4. Angajaţii centrului de zi care identificã situaţii de abuz, neglijare sau exploatare a unui beneficiar au obligaţia de a înştiinţa imediat conducerea, care aplicã legislaţia în vigoare şi anunţã, dupã caz, salvarea, poliţia, parchetul.
18.5. Centrul de zi deţine Registrul privind protecţia împotriva abuzurilor, în care personalul responsabilizat consemneazã situaţiile sesizate, precum şi mãsurile ce au fost luate; acestea sunt consemnate şi în dosarul beneficiarului.
18.6. În cazurile în care sunt necesare intervenţii de restricţionare a libertãţii de mişcare a beneficiarului, mãsurile se decid cu respectarea normelor legale în vigoare; personalul responsabilizat notificã incidentul, iar mãsurile sunt consemnate în Registrul privind protecţia împotriva abuzurilor şi în dosarul beneficiarului.

Notificarea incidentelor deosebite


┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 19 │Notificarea incidentelor deosebite │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Centrul de zi deţine şi aplicã o procedurã privind │
│ │notificarea incidentelor deosebite petrecute în procesul de│
│ │furnizare a serviciilor. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Incidentele deosebite privind beneficiarii sunt notificate.│
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
19.1. Centrul de zi informeazã în scris reprezentantul legal sau familia, poliţia, furnizorul de servicii, dupã caz, în legãturã cu toate incidentele deosebite petrecute în procesul de furnizare a serviciilor, care afecteazã beneficiarii. Centrul de zi transmite notificarea în maximum 24 de ore de la producerea incidentului.
19.2. Se notificã cel puţin urmãtoarele evenimente: decesul unui beneficiar, inclusiv circumstanţele în care s-a produs; bolile infecţioase şi contagioase; o rãnire sau vãtãmare importantã ori un accident; contravenţii şi infracţiuni; situaţiile de abuz sau neglijare, comportamentul inadecvat al unui membru al personalului; absenţa nejustificatã din centru; alte evenimente petrecute în centru care afecteazã siguranţa beneficiarilor.
19.3. Notificãrile efectuate şi mãsurile întreprinse pentru rezolvarea problemelor notificate referitoare la beneficiar se consemneazã în dosarul acestuia.

GLOSAR
Abilitãţi de viaţã independentã - se referã la capacitatea unei persoane de a se întreţine, autoservi şi autogospodãri, la nivelul obişnuit al comunitãţii de apartenenţã, fie cu sprijin, în unitãţi de asistenţã socialã de tip "locuinţe protejate", fie independent, în comunitate - cu sau fãrã servicii de îngrijire la domiciliu.
Beneficiar - utilizator de servicii sociale.
Contract de servicii - înţelegere, acord scris care produce efecte juridice, între o unitate furnizoare de servicii sociale specializate şi beneficiar, prin care se stipuleazã condiţiile în care se desfãşoarã activitãţile de asistenţã socialã, drepturile şi obligaţiile fiecãreia dintre pãrţi.
Evaluare - proces complex şi continuu prin care sunt estimate şi recunoscute particularitãţile de dezvoltare, integrare şi incluziune socialã ale persoanelor adulte cu handicap; acesta presupune colectarea de informaţii cât mai complete şi interpretarea acestora în scopul orientãrii şi intervenţiei.
Integrare socialã - procesul de interacţiune între individ sau grup şi mediul social, prin intermediul cãruia se realizeazã un echilibru funcţional al pãrţilor.
Incluziune socialã - setul de mãsuri şi acţiuni multidimensionale din domeniile protecţiei sociale, ocupãrii forţei de muncii, locuirii, educaţiei, sãnãtãţii, informãrii şi comunicãrii, mobilitãţii, securitãţii, justiţiei şi culturii, destinate combaterii excluziunii sociale.
Orar zilnic - precizeazã condiţiile de desfãşurare a activitãţilor beneficiarului - intervalul orar şi locul - pe parcursul unei zile.
Procedurã - conţine, de regulã, scopul, obiectivele şi domeniul de aplicare ale unei activitãţi, etapele de urmat, conţinutul activitãţii: cine, când, unde şi cum se realizeazã activitatea, ce materiale, echipamente şi documente trebuie utilizate, cum trebuie controlatã şi înregistratã activitatea.
Responsabil de caz - lucrãtor în cadrul unui serviciu social specializat, care coordoneazã derularea planului individual de intervenţie.

LISTA DOCUMENTELOR
aferente Standardelor specifice de calitate -
Centre de zi pentru persoane adulte cu handicap

1. Ghidul beneficiarului - vezi standardul 1.
2. Manual de proceduri - vezi standardul 1.
2.1. Procedurã privind evaluarea/reevaluarea beneficiarilor - vezi standardul 2.
2.2. Procedurã privind sistarea serviciilor - vezi standardul 5.
2.3. Procedurã privind relaţia personalului cu beneficiarii - vezi standardul 16.
2.4. Procedurã privind înregistrarea şi rezolvarea sesizãrilor/reclamaţiilor - vezi standardul 17.
2.5. Procedurã privind protecţia împotriva abuzurilor şi neglijãrii - vezi standardul 18.
2.6. Procedurã privind notificarea incidentelor deosebite - vezi standardul 19.
3. Fişã de evaluare - vezi standardul 2.
4. Plan Individual de intervenţie - vezi standardul 4.
5. Fişa medicaţiei - vezi standardul 12.
6. Foaie de ieşire - vezi standardul 5.
7. Codul drepturilor beneficiarilor - vezi standardul 15.
8. Registru privind protecţia împotriva abuzurilor - vezi standardul 18.


ANEXA 3

STANDARDE SPECIFICE DE CALITATE
Locuinţe protejate pentru persoane adulte cu handicap

MODULUL I - ACCESAREA SERVICIILOR
STANDARDELE 1-4Informare
┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 1 │Informare │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Furnizorul deţine şi utilizeazã materiale informative │
│ │privind locuinţa protejatã, inclusiv în forme accesibile │
│ │persoanelor cu handicap. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Populaţia are acces la informaţii privind locuinţa │
│ │protejatã. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
1.1. Furnizorul pune la dispoziţia beneficiarului, familiei acestuia sau oricãrei altei persoane interesate materiale informative şi publicitare privind locuinţa protejatã.
1.2. Furnizorul utilizeazã ghidul beneficiarului ca material informativ, redactat în limba românã sau, dupã caz, în limbile minoritãţilor naţionale, care include informaţii actualizate despre obiectivele, resursele, facilitãţile, costurile, numãrul de locuri şi procedura de efectuare a reclamaţiilor.
1.3. Furnizorul deţine şi utilizeazã un manual de proceduri, document ce cuprinde toate procedurile aplicate în cadrul locuinţei protejate.
1.4. Furnizorul deţine ghidul beneficiarului şi manualul de proceduri şi în forme adaptate, precum scriere Braille, casete video/audio, limbaj uşor de înţeles şi altele.
1.5. Toţi cei interesaţi pot vizita locuinţa protejatã, pentru a cunoaşte condiţiile de locuit, în baza unui program afişat la loc vizibil.
1.6. Imaginea beneficiarilor şi datele cu caracter personal care îi privesc pot deveni publice doar cu acordul acestora sau al reprezentanţilor legali.Evaluare
┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 2 │Evaluare │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Furnizorul deţine şi utilizeazã o procedurã privind │
│ │evaluarea/reevaluarea beneficiarilor. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Beneficiarilor li se asigurã servicii în baza │
│ │evaluãrii/reevaluãrii nevoilor individuale. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
2.1. Furnizorul efectueazã evaluarea nevoilor individuale ale beneficiarului din punctul de vedere al abilitãţilor de viaţã independentã, pentru a stabili activitãţile de sprijin şi gradul de intervenţie, în concordanţã cu tipul locuinţei protejate. Vezi standardul 11.
2.2. Furnizorul efectueazã reevaluarea beneficiarului: periodic, la 6 luni; când apar modificãri semnificative ale stãrii sale psihofizice; la sistarea serviciilor.
2.3. Evaluarea/reevaluarea beneficiarului se efectueazã cu participarea acestuia şi, dupã caz, a reprezentantului legal.
2.4. Furnizorul efectueazã evaluarea şi reevaluarea beneficiarilor cu o echipã multidisciplinarã formatã din minimum 3 specialişti în domenii ca medicinã, asistenţã socialã, psihologie, psihopedagogie.
2.5. Furnizorul deţine şi utilizeazã pentru fiecare beneficiar o fişã de evaluare în care se înregistreazã datele evaluãrilor/reevaluãrilor.
2.6. În baza rezultatelor reevaluãrilor, ţinând cont de interesul beneficiarului şi de opinia acestuia sau a reprezentantului legal, furnizorul de servicii poate propune transferul persoanei adulte cu handicap în alt tip de serviciu social sau viaţã independentã în comunitate.
2.7. Furnizorul asigurã pãstrarea datelor în regim de confidenţialitate, conform legii, beneficiarul/reprezentantul legal având acces la acestea.Planificarea activitãţilor şi serviciilor
┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 3 │Planificarea serviciilor │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Furnizorul asigurã fiecãrui beneficiar un plan al │
│ │activitãţilor şi serviciilor. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Fiecare beneficiar primeşte servicii în baza unei │
│ │planificãri individuale. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
3.1. O echipã multidisciplinarã formatã din minimum 3 specialişti în domenii ca medicinã, asistenţã socialã, psihologie, psihopedagogie întocmeşte pentru fiecare beneficiar un plan individual de intervenţie, pe baza fişei de evaluare.
3.2. Planul individual de intervenţie stabileşte activitãţile de sprijin care i se asigurã beneficiarului pe perioada rezidenţei, precum şi personalul implicat.
3.3. Furnizorul desemneazã un responsabil de caz pentru a coordona şi monitoriza planul individual de intervenţie.
3.4. Furnizorul stabileşte numãrul responsabililor de caz, în funcţie de gradul, tipul de handicap şi nevoile individuale ale beneficiarilor din locuinţa protejatã.
3.5. Planul individual de intervenţie ţine cont de opţiunile beneficiarului/reprezentantului legal şi se aduce la cunoştinţa acestuia.
3.6. Planul individual de intervenţie este revizuit dupã reevaluarea beneficiarului, în funcţie de modificarea nevoilor lui individuale.
3.7. Beneficiarul/reprezentantul legal primeşte o copie a planului individual de intervenţie, în forma iniţialã şi ori de câte ori acesta este revizuit, prezentatã într-o formã accesibilã, tipãritã obişnuit sau în scriere Braille, casete video/audio, dupã caz.Sistarea serviciilor
┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 4 │Sistarea serviciilor │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Furnizorul deţine şi aplicã o procedurã privind sistarea │
│ │serviciilor. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Sistarea serviciilor se face conform nevoilor individuale │
│ │ale beneficiarului, cu respectarea contractului de │
│ │servicii. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
4.1. Sistarea serviciilor cãtre beneficiar se efectueazã în interesul acestuia, ţinându-se cont de rezultatele reevaluãrilor, cu respectarea prevederilor contractului de servicii.
4.2. Sistarea serviciilor are loc în urmãtoarele cazuri: din raţiuni de ordin medical; de comun acord cu beneficiarul; pentru comportamente ale beneficiarului constatate ca periculoase pentru el, pentru ceilalţi beneficiari sau pentru personal; în cazuri de forţã majorã; alte situaţii prevãzute în contractul de servicii încheiat între furnizorul de servicii şi beneficiar.
4.3. La sistarea serviciilor, furnizorul întocmeşte pentru fiecare beneficiar o foaie de ieşire, în care se precizeazã: data ieşirii; motivele; locul în care se mutã beneficiarul; persoana de contact care va putea da relaţii despre evoluţia ulterioarã a beneficiarului.
4.4. Pentru fiecare beneficiar, furnizorul deţine un dosar care conţine: fişa de evaluare, planul individual de intervenţie, foaia de ieşire şi fişa medicaţiei; dosarul se întocmeşte în douã exemplare, dintre care unul se înmâneazã, cu semnãturã de primire, beneficiarului/reprezentantului legal sau familiei, dupã caz, iar al doilea se arhiveazã de cãtre furnizor; o copie a foii de ieşire se trimite, cu confirmare de primire, serviciului social din cadrul autoritãţii locale/judeţene care monitorizeazã beneficiarul.
4.5. Furnizorul asigurã toate mãsurile necesare pentru ca beneficiarul sã pãrãseascã locuinţa protejatã în condiţii de securitate.
4.6. În cazul decesului unui beneficiar, furnizorul sprijinã familia/reprezentantul legal sã îndeplineascã formalitãţile legale necesare; medicamentele beneficiarului se pãstreazã pânã la stabilirea cauzelor decesului.

MODULUL II - GĂZDUIRE
STANDARDELE 5 - 10Siguranţã şi accesibilitate
┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 5 │Siguranţã şi accesibilitate │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Locuinţa protejatã asigurã beneficiarilor condiţii de │
│ │locuit conform nevoilor individuale. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Beneficiarii trãiesc într-o locuinţã sigurã, confortabilã │
│ │şi accesibilã. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
5.1. Locuinţa protejatã este amplasatã în comunitate sau în imediata apropiere a acesteia, astfel încât sã permitã accesul beneficiarilor la activitãţi şi servicii.
5.2. În apropierea locuinţei protejate existã cãi de acces circulate de mijloace de transport public în comun.
5.3. Locuinţa protejatã dispune de post telefonic şi de acces la internet.
5.4. Spaţiile locuinţei protejate sunt curate, igienizate, sigure, confortabile şi adaptate, dotate cu echipamente adecvate pentru a rãspunde nevoilor individuale evaluate ale locatarilor privind accesibilitatea şi siguranţa.
5.5. Locuinţa protejatã asigurã beneficiarilor confort termic şi ventilaţie naturalã sau artificialã, în spaţiile pe care le deţine.
5.6. Locuinţa protejatã include camera proprie a beneficiarului/beneficiarilor, o camerã de zi la maximum 6 beneficiari, grup sanitar, baie/duş, bucãtãrie, dependinţe, spaţii exterioare şi, dupã caz, camerã pentru personal. Vezi standardul 11.
5.7. Locuinţa protejatã poate gãzdui pânã la 10 persoane.
5.8. Locuinţa protejatã asigurã pentru fiecare beneficiar un spaţiu locativ total de cel puţin 13,5 m2 respectiv 16 m2, în cazul locatarilor care utilizeazã un fotoliu rulant.
5.9. Locuinţa protejatã dispune de o camerã pentru personal, în cazul celei maxim protejate. Vezi standardul 11.
5.10. Amenajarea şi dotarea locuinţei protejate asigurã funcţionalitate, confort şi o atmosferã familialã.
5.11. În fiecare locuinţã protejatã, locatarii convieţuiesc în baza unor norme stabilite de comun acord - Regulile casei, care pot fi scrise sau nescrise şi care se referã la: accesul în locuinţã; pãstrarea igienei şi curãţeniei; organizarea activitãţilor gospodãreşti; întreţinerea şi reparaţiile locuinţei; vizitele unor persoane din afara locuinţei; absenţa din locuinţã; plata cheltuielilor comune; relaţiile dintre locatari, locatari şi vecini, locatari şi personal; restricţii privind fumatul, consumul de bãuturi alcoolice şi altele.Camera proprie
┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 6 │Camera proprie │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Furnizorul asigurã fiecãrui beneficiar o camerã; în cazul │
│ │insuficienţei spaţiului locativ, 2 beneficiari pot ocupa │
│ │împreunã o camerã, cu acordul scris al acestora. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Beneficiarul/beneficiarii locuieşte/locuiesc într-o camerã │
│ │corespunzãtoare nevoilor individuale. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime:
6.1. Camera proprie dispune de: iluminare naturalã, pe timpul zilei; iluminat artificial general, de plafon şi zonal; ventilaţie directã: geamuri, uşi de balcon; echipamente pentru încãlzire, funcţionale şi eficiente.
6.2. În camera proprie existã pentru fiecare beneficiar: pat, masã, scaun, dulap, noptierã, care poate fi încuiatã.
6.3. Fiecare locatar beneficiazã de un spaţiu de cel puţin 6 m2, respectiv 8 m2, în cazul locatarilor care utilizeazã un fotoliu rulant.
6.4. Beneficiarii îşi pot aduce obiecte personale şi pot amenaja spaţiul propriu conform preferinţelor, cu respectarea condiţiilor stabilite prin Regulile casei, cu fotografii de familie, obiecte decorative, flori, desene, dacã nu existã restricţii precizate în planul individual de intervenţie.
6.5. Fiecare beneficiar deţine cheia camerei proprii; personalul deţine o cheie de rezervã pentru situaţii de forţã majorã.Camera de zi
┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 7 │Camera de zi │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Locuinţa protejatã deţine o camerã de zi pentru utilizare │
│ │în comun. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Locatarii au acces în camera de zi, pentru a petrece timpul│
│ │împreunã. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
7.1. Suprafaţa camerei de zi trebuie sã fie suficient de mare pentru ca beneficiarii sã petreacã timpul liber, sã primeascã vizite şi/sau sã serveascã masa împreunã.
7.2. Camera de zi este amenajatã şi mobilatã astfel încât sã fie funcţionalã, confortabilã şi accesibilã tuturor locatarilor locuinţei.
7.3. Camera de zi este dotatã cu: masã, scaune, fotolii/canapele, bibliotecã; televizor, radio, internet, telefon.
7.4. Beneficiarii participã la amenajarea şi decorarea camerei de zi.
7.5. Beneficiarii au acces în camera de zi, cu respectarea Regulilor casei.Bucãtãria
┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 8 │Bucãtãria │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Locuinţa protejatã deţine un spaţiu, utilizat în comun de │
│ │locatari, pentru prepararea, servirea şi pãstrarea hranei. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Beneficiarii preparã şi servesc hrana în spaţii adecvate, │
│ │curate şi într-o ambianţã plãcutã. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
8.1. Bucãtãria are un spaţiu suficient, corespunzãtor numãrului de beneficiari, pentru prepararea/servirea hranei şi pãstrarea alimentelor.
8.2. Bucãtãria dispune de mobilier suficient, funcţional şi confortabil: masã, scaune, dulapuri pentru veselã şi tacâmuri.
8.3. Bucãtãria este dotatã cu instalaţii şi echipamente - chiuvetã, aragaz, hotã, frigider, congelator - veselã şi tacâmuri, în numãr suficient, uşor de igienizat.
8.4. Bucãtãria are dependinţe suficiente pentru pãstrarea în bune condiţii a alimentelor.
8.5. Beneficiarii au acces liber la bucãtãrie, cu respectarea Regulilor casei.
8.6. Spaţiile destinate preparãrii, pãstrãrii şi servirii hranei respectã normele igienico-sanitare şi de siguranţã prevãzute de legislaţia în vigoare.Spaţiile igienico-sanitare
┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 9 │Spaţiile igienico-sanitare │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Locuinţa protejatã dispune de spaţii igienico-sanitare │
│ │suficiente, accesibile, funcţionale, sigure şi │
│ │confortabile. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Beneficiarii au acces la spaţii igienico-sanitare adecvate │
│ │nevoilor lor. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime:
9.1. Locuinţa protejatã dispune de un grup sanitar, inclusiv baie/duş, pentru maximum 3 persoane.
9.2. Spaţiile igienico-sanitare sunt asigurate cu apã curentã, rece şi caldã, instalaţii electrice izolate şi echipamente pentru încãlzire funcţionale şi eficiente.
9.3. Beneficiarii au acces la spaţiile igienico-sanitare, cu respectarea Regulilor casei.
9.4. Spaţiile igienico-sanitare se încuie pentru a putea asigura intimitatea.
9.5. Pardoseala spaţiilor igienico-sanitare este antiderapantã.Igiena şi controlul infecţiilor
┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 10 │Igiena şi controlul infecţiilor │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Furnizorul se asigurã cã locuinţa protejatã este curatã, │
│ │igienizatã, fãrã igrasie. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Beneficiarii sunt protejaţi contra riscului infecţiilor. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
10.1. Locuinţa protejatã este menţinutã curatã şi igienizatã, în condiţiile obişnuite ale mediului familial de viaţã.
10.2. Locuinţa protejatã dispune de echipamentele necesare pentru igienizarea rufãriei - maşinã de spãlat automatã şi fier de cãlcat, în funcţie de numãrul beneficiarilor, instalate conform normelor de protecţie în vigoare.
10.3. Beneficiarii îşi igienizeazã rufãria proprie dupã un program stabilit prin consens.
10.4. Beneficiarii care nu se pot îngriji singuri primesc asistenţã calificatã pentru menţinerea igienei personale.
10.5. Furnizorul asigurã obiecte de igienã personalã: periuţã de dinţi, pastã de dinţi, sãpun, prosoape, hârtie igienicã, materiale necesare beneficiarilor care au probleme de continenţã, absorbante igienice pentru femei.
10.6. Furnizorul asigurã fiecãrui beneficiar îmbrãcãminte şi încãlţãminte adecvatã, suficientã, diversificatã în funcţie de vârstã, anotimp, preferinţe.
10.7. Beneficiarii îşi pãstreazã îmbrãcãmintea, echipamentele personale şi materialele igienicosanitare exclusiv pentru uzul propriu.
10.8. Toate spaţiile, utilitãţile, dotãrile şi echipamentele locuinţei protejate sunt curate, igienizate, ferite de orice sursã de contaminare.
10.9. Furnizorul asigurã periodic produse igienico-sanitare pentru curãţarea îmbrãcãmintei, încãlţãmintei, lenjeriei şi a spaţiilor locuinţei protejate.

MODULUL III - SPRIJIN PENTRU VIAŢĂ INDEPENDENTĂ
STANDARDELE 11-18Organizarea activitãţilor de sprijin
┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 11 │Organizarea activitãţilor de sprijin │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Furnizorul asigurã beneficiarilor sprijin adecvat, pentru a│
│ │duce viaţã independentã, în baza evaluãrii cerinţelor │
│ │individuale. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Beneficiarii duc o viaţã independentã. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
11.1. Furnizorul asigurã fiecãrui beneficiar activitãţi de sprijin pentru viaţã independentã, conform planului individual de intervenţie.
11.2. Activitãţile de sprijin se pot organiza, în funcţie de nevoile beneficiarilor, pe 3 grade de intervenţie:
- sprijin ocazional: are drept scop menţinerea şi dezvoltarea abilitãţilor de viaţã independentã; asigurã asistenţã la nevoie; se efectueazã prin vizite ocazionale ale responsabilului de caz şi prin contacte telefonice; este o modalitate de asistenţã specificã locuinţelor minim protejate;
- sprijin planificat: are drept scop menţinerea şi dezvoltarea abilitãţilor de viaţã independentã; asigurã asistenţã cu caracter planificat şi la nevoie; se efectueazã prin vizite şi contacte telefonice; este o modalitate de asistenţã specificã locuinţelor moderat protejate;
- sprijin permanent: are drept scop furnizarea asistenţei pentru viaţã independentã; locuinţa protejatã asigurã asistenţa 24 de ore din 24 de ore cu personal care locuieşte împreunã cu beneficiarii sau în proximitate; este o modalitate de asistenţã specificã locuinţelor maxim protejate.
11.3. Activitãţile de sprijin pentru viaţã independentã constau în:
- monitorizare: supravegherea condiţiilor de viaţã ale beneficiarilor;
- consiliere: informarea şi îndrumarea beneficiarilor pentru a accesa şi valorifica resursele şi facilitãţile comunitãţii: sãnãtate, educaţie, muncã, activitãţi recreative etc.;
- dezvoltarea abilitãţilor de viaţã independentã: autoservire, autogospodãrire, efectuarea cumpãrãturilor, gestionarea bugetului, altele;
- sprijin pentru angajare în muncã: gãsirea, ocuparea şi pãstrarea unui loc de muncã;
- mediere: optimizarea relaţiilor sociale ale beneficiarilor în locuinţa protejatã şi în comunitate;
- intervenţie în caz de urgenţã: sprijin pentru rezolvarea unor situaţii de crizã ale beneficiarilor: accidente, conflicte, boalã etc. Activitãţile de sprijin se realizeazã de cãtre personalul specializat al locuinţei protejate.
11.4. Coordonarea activitãţilor de sprijin asigurate fiecãrui beneficiar în baza planului individual de intervenţie revine responsabilului de caz.Rutine zilnice de viaţã
┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 12 │Rutine zilnice de viaţã │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Furnizorul asigurã fiecãrui beneficiar sprijin pentru a-şi │
│ │desfãşura programul zilnic. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Beneficiarii îşi organizeazã şi îşi desfãşoarã activitãţile│
│ │zilnice în locuinţa protejatã şi în afara ei. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
12.1. Furnizorul asigurã beneficiarilor sprijin pentru viaţã independentã, conform planului individual de intervenţie.
12.2. Furnizorul garanteazã accesul beneficiarilor în locuinţã, cu respectarea regulilor stabilite prin Regulile casei.
12.3. Beneficiarii au deplinã libertate de acţiune în camera proprie, cu respectarea Regulilor casei; dacã 2 beneficiari ocupã aceeaşi camerã, ei respectã condiţiile pe care le stabilesc de comun acord şi
12.4. Beneficiarii au acces în camera de zi, la spaţiile şi echipamentele comune ale locuinţei, în condiţiile stabilite prin Regulile casei.
12.5. Beneficiarii deţin cheia locuinţei şi a camerei proprii.
12.6. Beneficiarii pot primi vizite în regim privat; ei decid când şi cine îi viziteazã, cu respectarea condiţiilor din Regulile casei.
12.7. Beneficiarii pot deţine un animal, dacã acest lucru este acceptat de ceilalţi beneficiari şi în acord cu Regulile casei.Comunicare
┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 13 │Comunicare │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Furnizorul asigurã beneficiarilor sprijin pentru a-şi │
│ │rezolva problemele de comunicare. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Beneficiarii comunicã între ei şi cu alte persoane din │
│ │afara locuinţei protejate. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
13.1. Locuinţa protejatã oferã sprijin pentru comunicare beneficiarilor: mijloace audiovizuale, interpreţi în limbajul mimico-gestual, traducãtori, acces la servicii specializate ale comunitãţii.
13.2. Planul individual de intervenţie stabileşte tipul de servicii de sprijin în comunicare de care beneficiarul are nevoie, apelativul de adresare şi altele.
13.3. Personalul specializat cunoaşte particularitãţile individuale legate de tipul şi gradul de handicap ale beneficiarilor, astfel încât sã poatã stabili o comunicare şi relaţii adecvate cu aceştia.Sãnãtate
┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 14 │Sãnãtate │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Furnizorul asigurã beneficiarilor sprijin pentru a-şi │
│ │gestiona problemele de sãnãtate. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Beneficiarii primesc sprijin pentru a-şi rezolva problemele│
│ │de sãnãtate. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
14.1. Personalul de sprijin este la curent cu starea de sãnãtate a beneficiarilor pentru a-i ajuta sã îşi gestioneze problemele de sãnãtate curente sau urgenţele medicale.
14.2. Personalul de sprijin deţine cunoştinţele necesare pentru a consilia beneficiarii în ceea ce priveşte procurarea şi pãstrarea medicamentelor, precum şi utilizarea medicamentelor prescrise de medic.
14.3. Personalul sprijinã beneficiarii sã cunoascã şi sã utilizeze resursele şi facilitãţile comunitãţii privind menţinerea/recuperarea sãnãtãţii: medici de familie, medici specialişti, terapeuţi, personal de îngrijire şi asistenţã medicalã la domiciliu etc.Educaţie
┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 15 │Educaţie │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Furnizorul asigurã beneficiarilor sprijin pentru a se │
│ │instrui conform dorinţelor şi potenţialului individual. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Beneficiarii îşi exercitã dreptul la educaţie în funcţie de│
│ │propria opţiune. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
15.1. Furnizorul asigurã condiţii ca beneficiarii sã fie informaţi şi sã aibã acces la serviciile educaţionale ale comunitãţii: educaţie şcolarã, formare şi perfecţionare profesionalã şi altele, în funcţie de nevoile şi opţiunile individuale stabilite în urma evaluãrii/reevaluãrilor.
15.2. Locuinţa protejatã sprijinã beneficiarii sã foloseascã oportunitãţile educaţionale şi de formare continuã ale comunitãţii.Activitãţi ocupaţionale
┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 16 │Activitãţi ocupaţionale │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Furnizorul asigurã beneficiarilor sprijin pentru a │
│ │desfãşura activitãţi ocupaţionale, conform dorinţelor şi │
│ │potenţialului propriu. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Beneficiarii desfãşoarã activitãţi ocupaţionale, inclusiv │
│ │muncã salarizatã. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
16.1. Furnizorul asigurã beneficiarilor sprijin pentru a cunoaşte şi accesa resursele ocupaţionale ale comunitãţii: centre de zi, locuri de muncã, ateliere protejate, unitãţi protejate, muncã voluntarã etc.
16.2. Personalul de sprijin informeazã beneficiarii cu privire la serviciile de consiliere şi orientare vocaţionalã, de evaluare şi plasare pe piaţa forţei de muncã, oferite de comunitate, şi sprijinã beneficiarii sã utilizeze aceste servicii.

Activitãţi recreative şi de socializare


┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 17 │Activitãţi recreative şi de socializare │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Furnizorul asigurã condiţii pentru ca beneficiarii sã poatã│
│ │desfãşura în locuinţa protejatã şi în afara ei activitãţi │
│ │recreative, fãrã a-i deranja sau prejudicia pe ceilalţi │
│ │locatari. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Beneficiarii sunt sprijiniţi sã desfãşoare în timpul liber │
│ │activitãţi recreative şi de socializare, conform │
│ │potenţialului şi preferinţelor proprii. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
17.1. Personalul de sprijin îi încurajeazã şi îi îndrumã pe beneficiari pentru a-şi forma şi dezvolta abilitãţile, talentele şi hobby-urile.
17.2. Personalul de sprijin este informat în legãturã cu resursele recreative ale comunitãţii: culturã, artã, turism, sport etc. şi îi îndrumã pe beneficiari sã le acceseze.
17.3. Personalul de sprijin încurajeazã organizarea unor activitãţi recreative comune ale beneficiarilor: excursii, sport, vizionarea de filme şi/sau spectacole, aniversãri ale zilelor de naştere, sãrbãtori religioase, cu respectarea Regulilor casei.

Incluziune familialã şi comunitarã


┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 18 │Incluziune familialã şi comunitarã │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Furnizorul asigurã beneficiarilor sprijin pentru a deveni │
│ │membri activi ai comunitãţii de apartenenţã. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Beneficiarii participã la viaţa comunitãţii de apartenenţã │
│ │conform cerinţelor şi abilitãţilor proprii. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
18.1. Furnizorul îi încurajeazã şi îi sprijinã pe beneficiari sã menţinã relaţii cu familia lor prin vizite, telefon, corespondenţã.
18.2. Beneficiarii pot fi vizitaţi oricând doresc de membrii familiei, cu respectarea Regulilor casei, şi îşi pot vizita familiile în condiţii de siguranţã stabilite prin planul individual de intervenţie.
18.3. Furnizorul îi sprijinã pe beneficiari sã aibã relaţii de bunã convieţuire în locuinţã şi cu vecinii; personalul îi încurajeazã pe beneficiari sã întreţinã relaţii de prietenie cu persoanele din locuinţã şi din afara ei.
18.4. Personalul de sprijin asigurã informarea beneficiarilor cu privire la valorile promovate de comunitate şi despre drepturile şi obligaţiile lor în calitate de cetãţeni.
18.5. Locuinţa protejatã îi încurajeazã şi îi sprijinã pe beneficiari sã îşi exercite dreptul la vot, atunci când nu existã o interdicţie legalã în acest sens.
18.6. Personalul de sprijin asigurã informarea beneficiarilor cu privire la serviciile şi facilitãţile oferite de instituţiile de interes public şi îi sprijinã pe beneficiari sã le acceseze.
18.7. Furnizorul îi sprijinã pe beneficiari sã aibã relaţii cu organizaţii din sfera societãţii civile.
18.8. Furnizorul promoveazã activitãţi de conştientizare şi implicare a comunitãţii în satisfacerea nevoilor beneficiarilor: încadrare în muncã, petrecerea timpului liber, socializare etc.

MODULUL IV - DREPTURI ŞI ETICĂ
STANDARDELE 19 şi 20

Codul drepturilor beneficiarilor


┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 19 │Codul drepturilor beneficiarilor │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Furnizorul respectã drepturile beneficiarilor în procesul │
│ │de furnizare a serviciilor. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute şi respectate de │
│ │personal. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
19.1. Drepturile beneficiarilor sunt prevãzute în Codul drepturilor beneficiarilor.
19.2. Codul drepturilor beneficiarilor le garanteazã acestora drepturile:
19.2.1. de a fi informaţi, ei şi reprezentanţii lor, asupra drepturilor şi responsabilitãţilor lor în calitate de beneficiari ai serviciilor furnizorului şi de a fi consultaţi cu privire la toate deciziile care îi privesc;
19.2.2. de a-şi desfãşura activitãţile într-un mediu fizic accesibil, sigur, funcţional şi intim;
19.2.3. de a decide şi a-şi asuma riscurile în mod direct sau prin reprezentanţi legali în toate aspectele vieţii lor şi de a-şi exprima liber opţiunile;
19.2.4. de a gândi şi acţiona autonom, cu respectarea drepturilor celorlalţi beneficiari, conform potenţialului şi dorinţelor personale;
19.2.5. de a fi informaţi cu privire la starea lor de sãnãtate;
19.2.6. de a consimţi asupra serviciilor asigurate prin contractul de servicii;
19.2.7. de a beneficia de serviciile menţionate în contractul de servicii;
19.2.8. de a li se pãstra datele personale în siguranţã şi confidenţialitate;
19.2.9. de a nu fi abuzaţi, neglijaţi, abandonaţi, pedepsiţi, hãrţuiţi sau exploataţi sexual;
19.2.10. de a face sugestii şi reclamaţii fãrã teamã de consecinţe;
19.2.11. de a nu fi exploataţi economic privind banii, proprietãţile sau sã le fie pretinse sume bãneşti ce depãşesc taxele convenite pentru servicii;
19.2.12. de a nu li se impune restricţii de naturã fizicã ori psihicã, în afara celor stabilite de medic sau alt personal calificat, precum şi a celor convenite prin contractul de servicii;
19.2.13. de a fi trataţi şi de a avea acces la servicii, fãrã discriminare;
19.2.14. de a beneficia de intimitate;
19.2.15. de a-şi manifesta şi exercita liber orientãrile şi interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii;
19.2.16. de a-şi dezvolta talentele şi abilitãţile;
19.2.17. de a fi sprijiniţi pentru a se angaja în muncã;
19.2.18. de a-şi utiliza aşa cum doresc lucrurile personale;
19.2.19. de a-şi gestiona aşa cum doresc resursele financiare, cu excepţia cazurilor de restricţie legalã sau a acordurilor scrise între locuinţa protejatã şi beneficiar/reprezentantul sãu legal privind gestionarea banilor şi bunurilor;
19.2.20. de a practica cultul religios dorit;
19.2.21. de a avea acces la informaţii cu privire la reproducere şi planificare familialã, într-o formã accesibilã nivelului de educaţie al beneficiarului;
19.2.22. de a nu desfãşura activitãţi lucrative, aducãtoare de venituri pentru locuinţa protejatã, împotriva voinţei lor;
19.2.23. de a accesa toate spaţiile şi echipamentele comune;
19.2.24. de a avea acces la toate informaţiile financiare care îi privesc, deţinute de furnizor;
19.2.25. de a fi informaţi la zi, în mod complet şi accesibil, în format clasic sau adaptat, despre politica şi procedurile furnizorului şi de a-şi putea exprima liber opiniile în legãturã cu acestea;
19.2.26. de a fi informaţi cu privire la toate activitãţile desfãşurate în locuinţa protejatã;
19.2.27. de a fi consultaţi cu privire la serviciile furnizate, inclusiv dreptul de a refuza unele servicii în anumite circumstanţe stabilite prin contractul de servicii;
19.2.28. de a fi trataţi individualizat, pentru o valorizare maximalã a potenţialului personal;
19.2.29. de a primi rãspuns la solicitãrile exprimate.

Relaţia personalului cu beneficiarii


┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 20 │Relaţia personalului cu beneficiarii │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Furnizorul deţine şi aplicã o procedurã privind relaţia │
│ │personalului cu beneficiarii, conformã cu normele │
│ │deontologice şi cu legislaţia în vigoare. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Beneficiarii sunt trataţi de personal cu onestitate şi │
│ │respect. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
20.1. Personalul cunoaşte şi respectã Codul drepturilor beneficiarilor.
20.2. Personalul cunoaşte şi respectã procedura privind relaţia cu beneficiarii în care sunt specificate cazurile de intervenţie a organelor de ordine publicã.
20.3. Personalul cunoaşte şi aplicã procedurile legale privind restricţionarea libertãţii de mişcare a beneficiarilor cu tulburãri psihice.
20.4. Furnizorul informeazã beneficiarii/reprezentanţii legali şi familiile beneficiarilor despre procedura locuinţei protejate privind relaţia personalului cu beneficiarii.
20.5. Furnizorul asigurã anual sau când este necesar sesiuni de instruire a personalului în domeniul protecţiei şi promovãrii drepturilor persoanelor cu handicap.

MODULUL V - RECLAMAŢII ŞI PROTECŢIE
STANDARDELE 21-23

Reclamaţii


┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 21 │Reclamaţii │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Furnizorul deţine şi aplicã o procedurã privind │
│ │înregistrarea şi rezolvarea sesizãrilor/reclamaţiilor. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Beneficiarii cunosc modalitãţile de efectuare a │
│ │reclamaţiilor; reclamaţiile sunt soluţionate cu │
│ │promptitudine şi corectitudine. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
21.1. Furnizorul îi informeazã în scris pe beneficiari/reprezentanţii legali, chiar de la admitere, despre procedura privind sesizãrile/reclamaţiile: cui se adreseazã, cum se efectueazã, care sunt etapele şi termenele de rãspuns, cum se rãspunde la sesizare/reclamaţie, cine se ocupã de rezolvarea cazului.
21.2. Furnizorul pune la dispoziţia beneficiarilor procedura privind efectuarea sesizãrilor/reclamaţiilor, într-un format şi la un nivel accesibil în funcţie de handicap: scriere Braille, casete audio, limbaj uşor de citit.
21.3. Personalul cunoaşte şi respectã procedura privind înregistrarea şi rezolvarea sesizãrilor/reclamaţiilor.

Protecţia împotriva abuzurilor şi neglijãrii


┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 22 │Protecţia împotriva abuzurilor şi neglijãrii │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Furnizorul deţine şi aplicã o procedurã privind protecţia │
│ │beneficiarilor împotriva abuzurilor, neglijãrii, │
│ │discriminãrii, tratamentului degradant sau inuman, fapte │
│ │comise deliberat sau din ignoranţã. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Beneficiarii sunt protejaţi împotriva abuzului, neglijãrii │
│ │sau tratamentului inuman ori degradant. │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
22.1. Furnizorul asigurã informarea personalului şi a beneficiarilor/reprezentanţilor legali despre procedura cu privire la prevenirea, identificarea, semnalarea, evaluarea şi soluţionarea tentativelor sau a acuzaţiilor de abuz/neglijenţã asupra beneficiarilor.
22.2. Furnizorul îi încurajeazã şi îi sprijinã pe beneficiari sã sesizeze orice formã de abuz din partea personalului, a altor beneficiari din locuinţa protejatã sau a unor persoane din afara acesteia.
22.3. Furnizorul monitorizeazã activitãţile întreprinse de beneficiari în afara locuinţei protejate, în scopul prevenirii unor situaţii de abuz sau exploatare.
22.4. Personalul care identificã situaţii de abuz, neglijare sau exploatare a unui beneficiar are obligaţia de a înştiinţa imediat conducerea care aplicã legislaţia în vigoare şi anunţã, dupã caz, salvarea, poliţia, parchetul etc.
22.5. Furnizorul deţine Registrul privind protecţia împotriva abuzurilor, în care personalul responsabilizat consemneazã situaţiile sesizate, precum şi mãsurile ce au fost luate; acestea sunt consemnate şi în dosarul beneficiarului.
22.6. În cazurile în care sunt necesare intervenţii de restricţionare a libertãţii de mişcare a beneficiarilor cu tulburãri psihice, personalul responsabilizat notificã incidentul, iar mãsurile sunt consemnate în Registrul privind protecţia împotriva abuzurilor şi în dosarul beneficiarului.

Notificarea incidentelor deosebite


┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Standardul 23 │Notificarea incidentelor deosebite │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Furnizorul deţine şi aplicã o procedurã privind notificarea│
│ │incidentelor deosebite, petrecute în procesul de furnizare │
│ │a serviciilor. │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rezultat │Incidentele deosebite privind beneficiarii sunt notificate.│
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii minime
23.1. Personalul locuinţei protejate informeazã în scris reprezentantul legal sau familia, poliţia, furnizorul de servicii, dupã caz, în legãturã cu toate incidentele deosebite petrecute în procesul de furnizare a serviciilor, care afecteazã beneficiarii. Notificarea se trimite în maximum 24 de ore de la producerea incidentului.
23.2. Se notificã cel puţin urmãtoarele evenimente: decesul unui beneficiar, inclusiv circumstanţele în care s-a produs; bolile infecţioase şi contagioase; o rãnire sau vãtãmare importantã ori accident; contravenţii şi infracţiuni; comportamentul inadecvat al unui membru al personalului; absenţa nejustificatã din locuinţã; alte evenimente petrecute în locuinţa protejatã care afecteazã calitatea vieţii sau siguranţa beneficiarilor.
23.3. Notificãrile efectuate şi mãsurile întreprinse pentru rezolvarea problemelor notificate referitoare la beneficiar se consemneazã în dosarul acestuia.

GLOSAR
Abilitãţi de viaţã independentã - se referã la capacitatea unei persoane de a se întreţine, autoservi şi autogospodãri, la nivelul obişnuit al comunitãţii de apartenenţã, fie cu sprijin în unitãţi de asistenţã socialã, fie independent, în comunitate.
Beneficiar - utilizator de servicii sociale.
Contract de servicii - înţelegere, acord scris care produce efecte juridice, între furnizorul de servicii sociale şi beneficiar, prin care se stipuleazã condiţiile în care se desfãşoarã activitãţile de asistenţã socialã, drepturile şi obligaţiile fiecãreia dintre pãrţi.
Evaluare - proces complex şi continuu prin care sunt estimate şi recunoscute particularitãţile de dezvoltare, integrare şi incluziune socialã a persoanelor adulte cu handicap; acesta presupune colectarea de informaţii cât mai complete şi interpretarea acestora în scopul orientãrii şi intervenţiei.
Integrare socialã - procesul de interacţiune dintre individ sau grup şi mediul social, prin intermediul cãruia se realizeazã un echilibru funcţional al pãrţilor.
Incluziune socialã - setul de mãsuri şi acţiuni multidimensionale din domeniile protecţiei sociale, ocupãrii forţei de muncii, locuirii, educaţiei, sãnãtãţii, informãrii şi comunicãrii, mobilitãţii, securitãţii, justiţiei şi culturii, destinate combaterii excluziunii sociale.
Responsabil de caz - lucrãtor în cadrul unui serviciu social specializat, care coordoneazã derularea planului individual de intervenţie.
Procedurã - conţine, de regulã, scopul, obiectivele şi domeniul de aplicare ale unei activitãţi; etapele de urmat; conţinutul activitãţii: cine, când, unde şi cum se realizeazã activitatea; ce materiale, echipamente şi documente trebuie utilizate; cum trebuie controlatã şi înregistratã activitatea.


LISTA DOCUMENTELOR
aferente Standardelelor specifice de calitate - Locuinţe protejate
pentru persoane adulte cu handicap

1. Ghidul beneficiarului - vezi standardul 1.
2. Manual de proceduri - vezi standardul 1.
2.1. Procedurã privind evaluarea/reevaluarea beneficiarilor - vezi standardul 2.
2.2. Procedurã privind sistarea serviciilor - vezi standardul 4.
2.3. Procedurã privind relaţia personalului cu beneficiarii - vezi standardul 20.
2.4. Procedurã privind înregistrarea şi rezolvarea sesizãrilor/reclamaţiilor - vezi standardul 21.
2.5. Procedurã privind protecţia împotriva abuzurilor şi neglijãrii - vezi standardul 22.
2.6. Procedurã privind notificarea incidentelor deosebite - vezi standardul 23.
3. Fişã de evaluare - vezi standardul 2.
4. Plan individual de intervenţie - vezi standardul 3.
5. Foaie de ieşire - vezi standardul 4.
6. Codul drepturilor beneficiarilor - vezi standardul 19.
7. Registru privind protecţia împotriva abuzurilor - vezi standardul 22.

----------

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Standard, Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap, STANDARDE SPECIFICE DE CALITATE din 22 octombrie 2008

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
nagy maria
17 Octombrie 2013
da
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice