Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SISTEM din 28 iunie 2005  de raportare contabila la 30 iunie 2005 a agentilor economici    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

SISTEM din 28 iunie 2005 de raportare contabila la 30 iunie 2005 a agentilor economici

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 iulie 2005
CAP. I
A. NORME METODOLOGICE PRIVIND ÎNTOCMIREA ŞI VERIFICAREA RAPORTĂRILOR CONTABILE ALE AGENŢILOR ECONOMICI LA 30 IUNIE 2005

1. Generalitãţi
Agenţii economici, indiferent de forma de organizare, de forma de proprietate şi de reglementãrile contabile aplicate, au obligaţia sã întocmeascã şi sã depunã raportãri contabile la 30 iunie 2005 la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.
Agenţii economici pot depune raportãrile contabile la registratura unitãţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declaratã, potrivit prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunãtãţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de cãtre agenţii economici şi alţi contribuabili, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 2 octombrie 1995. De asemenea, la depunere se vor avea în vedere şi prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale <>Legii nr. 161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitãţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional.
2. Prezentarea şi modul de completare a raportãrilor contabile la 30 iunie 2005
Persoanele juridice vor întocmi şi vor depune la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportãri contabile care cuprind urmãtoarele formulare:
a) Bilanţ (cod 10);
b) Contul de profit şi pierdere (cod 20);
c) Date informative (cod 30).
Persoanele juridice vor completa datele de identificare (denumirea unitãţii, adresa, telefonul şi numãrul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi pe cele referitoare la încadrarea corectã în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, citeţ, fãrã a se folosi prescurtãri sau iniţiale. În cãsuţe se vor trece codurile care delimiteazã încadrarea agentului economic.
Necompletarea corectã pe prima paginã a formularului "Bilanţ" a datelor prevãzute mai sus conduce la imposibilitatea identificãrii unitãţii şi, în consecinţã, se considerã cã lucrarea nu a fost depusã, unitatea fiind sancţionatã potrivit prevederilor <>art. 42 din Legea contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã.
Persoanele juridice completeazã codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitãţi), din Clasificarea activitãţilor din economia naţionalã - CAEN, aprobatã prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 656/1997 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis din 5 noiembrie 1997, actualizatã prin <>Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 601/2002 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 13 decembrie 2002.
În cazul în care unitatea desfãşoarã mai multe activitãţi, se va trece codul activitãţii preponderente, care defineşte profilul unitãţii (respectiv codul clasei CAEN al activitãţii preponderente).
Bilanţul prezintã, în formã sinteticã, elementele de activ şi de pasiv, grupate dupã naturã şi lichiditate, respectiv dupã naturã şi exigibilitate.
Bilanţul se întocmeşte pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2005, puse de acord cu soldurile din balanţa conturilor analitice, încheiatã dupã înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operaţiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.
Contul de profit şi pierdere cuprinde totalitatea veniturilor realizate, cheltuielilor efectuate şi a rezultatelor financiare obţinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri şi cheltuieli cuprinse în balanţa de verificare la 30 iunie 2005.
Datele care se raporteazã în formularul "Contul de profit şi pierdere" sunt cumulate de la începutul anului pânã la sfârşitul perioadei de raportare. Rândul 64 se completeazã numai de cãtre microîntreprinderi cu suma reprezentând impozitul pe venitul acestora.
Persoanele juridice înscriu în formularul "Contul de profit şi pierdere", la rândul 15 "Salarii", toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale.
La acelaşi rând se va înscrie şi contravaloarea tichetelor de masã acordate salariaţilor în baza prevederilor <>Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masã.
Aceste informaţii sunt prezentate, de asemenea, la rândul 32 din formularul "Date informative" (cod 30).
În formularul Date informative, la rândurile 01 şi 02 coloana 1, persoanele juridice care au în subordine subunitãţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numãrul acestora.
La rândurile privind plãţile restante se înscriu sumele de la sfârşitul perioadei de raportare, care au depãşit termenele de platã prevãzute în contracte sau în acte normative.
Societãţile comerciale care au beneficiat de prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 37/2004 privind mãsuri de diminuare a arieratelor din economie vor prezenta sumele reprezentând facilitãţile acordate în baza prevederilor acestui act normativ, la rândurile 30 şi 31 din formularul cod 30.
Formularele de raportare contabilã la 30 iunie 2005 se semneazã de administratorul unitãţii şi de conducãtorul compartimentului financiar-contabil, iar în lipsa acestora, de cãtre înlocuitorii de drept.
Administratorul unitãţii şi conducãtorul compartimentului financiar-contabil poartã rãspunderea, potrivit legii, asupra realitãţii informaţiilor cu privire la poziţia financiarã, performanţa financiarã, precum şi asupra celorlalţi indicatori cuprinşi în formularele de raportare.
Conducãtorul compartimentului financiar-contabil are obligaţia sã respecte prevederile prezentelor norme metodologice, corelaţiile dintre indicatorii din formulare, urmãrind realitatea datelor ce se raporteazã, precum şi încadrarea în termenul de depunere la organele în drept.
Persoanele juridice prevãzute la <>art. 1 alin. (1) din Legea nr. 82/1991 , republicatã, care au în subordine sucursale sau subunitãţi fãrã personalitate juridicã, vor verifica şi vor centraliza balanţele de verificare ale acestora, întocmind raportãrile contabile la 30 iunie 2005.
Societãţile comerciale care au în subordine sucursale sau subunitãţi fãrã personalitate juridicã, care desfãşoarã activitate şi îşi au sediul în strãinãtate, vor evalua în lei rulajele şi soldurile exprimate în valutã, din balanţele de verificare a conturilor sintetice transmise de acestea, la cursul valutar din ultima zi a perioadei de raportare, şi le vor centraliza cu balanţa de verificare întocmitã pentru operaţiunile economico-financiare desfãşurate în ţarã.
În situaţia în care operaţiunile subunitãţilor proprii în strãinãtate au fost evidenţiate în cursul perioadei atât în valutã, cât şi în lei, pentru cuprinderea în raportãrile contabile la 30 iunie 2005 ale persoanei juridice din ţarã vor fi preluate ca atare soldurile şi rulajele conturilor, exprimate în lei.
Formatul electronic al raportãrilor contabile la 30 iunie 2005, conţinând formularistica necesarã şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentã se obţine prin folosirea programului de asistenţã elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.
Programul de asistenţã este pus la dispoziţie agenţilor economici, gratuit, de unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descãrcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.
Agenţii economici vor depune la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice discheta cu raportãrile contabile la 30 iunie 2005, însoţitã de raportãrile contabile listate cu ajutorul programului de asistenţã, semnate şi ştampilate, conform legii. Aceste raportãri se depun împreunã cu o copie de pe codul unic de înregistrare, raportul administratorului, precum şi o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice.
Persoanele juridice care nu au desfãşurat activitate de la data înfiinţãrii pânã la 30 iunie 2005 nu întocmesc raportãri contabile la 30 iunie 2005, urmând sã depunã o declaraţie pe propria rãspundere la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, care sã cuprindã toate datele de identificare a societãţii comerciale:
- denumirea completã (conform certificatului de înmatriculare);
- adresa şi numãrul de telefon;
- numãrul de înregistrare la registrul comerţului;
- codul unic de înregistrare;
- capitalul social.
O declaraţie similarã vor depune şi persoanele juridice care se aflã în curs de lichidare, potrivit legii.
3. Termenul pentru depunerea raportãrilor contabile la 30 iunie 2005
Depunerea raportãrilor contabile la 30 iunie 2005 se va efectua dupã cum urmeazã:
- persoanele juridice care aplicã Reglementãrile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 306/2002 , pânã la data de 10 august 2005;
- persoanele juridice care nu au desfãşurat activitate de la data înfiinţãrii pânã la 30 iunie 2005, precum şi persoanele juridice care se aflã în curs de lichidare depun declaraţie pânã la data de 10 august 2005;
- persoanele juridice care aplicã Reglementãrile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitãţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, inclusiv cele care efectueazã retratarea situaţiilor financiare ale anului precedent, pânã la data de 19 august 2005.
Nedepunerea dischetelor şi a formularelor listate, semnate şi ştampilate sau a declaraţiilor, dupã caz, pentru data de 30 iunie 2005 se sancţioneazã conform prevederilor <>art. 42 din Legea nr. 82/1991 , republicatã.
4. Completarea raportãrilor contabile la 30 iunie 2005 de cãtre agenţii economici se efectueazã folosindu-se planul de conturi aplicabil fiecãrei categorii.

B. NOMENCLATOR - FORME DE PROPRIETATE──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Codul Denumirea
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10 PROPRIETATE DE STĂT
11 Regii autonome
12 Societãţi comerciale cu capital integral de stat
13 Alte unitãţi economice de stat netransformate în societãţi
comerciale sau regii autonome
14 Companii şi societãţi naţionale

20 PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat şi privat)
PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%)
21 Societãţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat strãin
22 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi strãin
23 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton
24 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat strãin
PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% şi peste 50%)
25 Societãţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat strãin
26 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi strãin
27 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton
28 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat strãin

30 PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ
(cu capital: privat autohton, privat autohton şi strãin,
privat strãin, societãţi agricole)
31 Societãţi comerciale în nume colectiv
32 Societãţi comerciale în comanditã simplã
33 Societãţi comerciale în comanditã pe acţiuni
34 Societãţi comerciale pe acţiuni
35 Societãţi comerciale cu rãspundere limitatã
36 Societãţi agricole
37 Societãţi comerciale cu capital de stat, privatizate în
cursul anului 2005

40 PROPRIETATE COOPERATISTĂ
41 Cooperative de consum
42 Cooperative meşteşugãreşti
43 Cooperative şi asociaţii agricole netransformate
44 Cooperative de credit

50 PROPRIETATE OBŞTEASCĂ
(societãţi comerciale aparţinând organizaţiilor şi
instituţiilor politice şi obşteşti)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CAP. II
Conţinutul de informaţii al modelelor de raportare contabilã la data de 30 iunie 2005Judeţul _________________________│_│_│ Forma da proprietate _________│_│_│
Persoana juridicã ____________________ Activitatea preponderentã
Adresa: localitatea_____, sectorul____ (denumire clasã CAEN)______________
str. _________ nr.____, bl. ____,
sc.______________, ap. _____________ Cod clasã CAEM __________│_│_│_│_│
Telefon _________, fax _____________ Cod unic de înregistrare
Numãr din registrul comerţului _____ │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
BILANT
la data de 30 iunie 2005┌──┐
│10│ - mii lei -
├──┴─────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────────┐
│ │Nr. │ Sold la: │
│ │Rd. ├───────────┬───────────┤
│ │ │01.01.2005 │ 30.06.2005│
├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──┬─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│A.│ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │ I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE │ 01 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ II. IMOBILIZĂRI CORPORALE │ 02 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE │ 03 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL │ │ │ │
│ │(rd. 01 la 03) │ 04 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│B.│ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │ I. STOCURI │ 05 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ II. CREANŢE │ 06 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEM SCURT │ 07 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ IV. CASA Şl CONTURI LA BĂNCI │ 08 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL │ │ │ │
│ │(rd. 05 la 08) │ 09 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│C.│CHELTUIELI ÎN AVANS │ 10 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│D.│DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ │ │ │ │
│ │DE PÂNĂ LA UN AN │ 11 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│E.│ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV │ │ │ │
│ │DATORII CURENTE NETE │ │ │ │
│ │(rd. 09 + 10 - 11 - 18) │ 12 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│F.│TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE │ │ │ │
│ │(rd. 04 + 12 - 17) │ 13 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│G.│DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ │ │ │ │
│ │MAI MARE DE UN AN │ 14 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│H.│PROVIZIOANE PENTRU RISCURI Şl CHELTUIELI │ 15 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│I.│VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18), │ │ │ │
│ │din care: │ 16 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- subvenţii pentru investiţii │ 17 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- venituri înregistrate în avans │ 18 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│J.│CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │ I. CAPITAL (rd. 20 la 22), │ │ │ │
│ │din care: │ 19 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ - capital subscris nevãrsat │ 20 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ - capital subscris vãrsat │ 21 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ - patrimoniul regiei │ 22 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ II. PRIME DE CAPITAL │ 23 │ │ │
│ ├────────────────────────────┬────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ III. REZERVE DIN │ SOLD C │ 24 │ │ │
│ │ REEVALUARE ├────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ SOLD D │ 25 │ │ │
│ ├────────────────────────────┴────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ IV. REZERVE │ 26 │ │ │
│ ├────────────────────────────┬────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ V. REZULTATUL REPORTAT │ SOLD C │ 27 │ │ │
│ │ ├────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ SOLD D │ 28 │ │ │
│ ├────────────────────────────┼────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ VI.REZULTATUL │ SOLD C │ 29 │ │ │
│ │ EXERCIŢIULUI ├────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ FINANCIAR │ SOLD D │ 30 │ │ │
│ ├────────────────────────────┴────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │Repartizarea profitului │ 31 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │CAPITALURI PROPRII - TOTAL │ │ │ │
│ │(rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) │ 32 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │Patrimoniul public │ 33 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │CAPITALURI - TOTAL (rd. 32 + 33) │ 34 │ │ │
└──┴─────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┴───────────┘

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

Numele şi prenumele __________ Numele şi prenumele __________
Semnãtura ____________________ Semnãtura ____________________

Ştampila unitãţii

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de 30 iunie 2005┌──┐
│20│ - mii lei -
├──┴──────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────────┐
│ │ │ Realizãri aferente │
│ │Nr. │perioadei de raportare │
│ │Rd. ├───────────┬───────────┤
│ │ │precedentã │ curentã │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├───┬─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 1.│Cifra de afaceri netã (rd. 02 la 04) │ 01 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │Producţia vândutã │ 02 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │Venituri din vânzarea mãrfurilor │ 03 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │Venituri din subvenţii de exploatare │ │ │ │
│ │aferente cifrei de afaceri nete │ 04 │ │ │
├───┼──────────────────────────┬──────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 2.│Variaţia stocurilor │ Sold C │ 05 │ │ │
│ │ ├──────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ Sold D │ 06 │ │ │
├───┼──────────────────────────┴──────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 3.│Producţia imobilizatã │ 07 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 4.│Alte venituri din exploatare │ 08 │ │ │
├───┴─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL │ │ │ │
│ (rd. 01+05-06+07+08) │ 09 │ │ │
├───┬─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 5.│a) Cheltuieli cu materiile prime şi │ │ │ │
│ │materialele consumabile │ 10 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │Alte cheltuieli materiale │ 11 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │b) Alte cheltuieli din afarã (cu │ │ │ │
│ │energie şi apã) │ 12 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │c) Cheltuieli privind mãrfurile │ 13 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 6.│Cheltuieli cu personalul (rd, 15 + 16), │ │ │ │
│ │din care: │ 14 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │a) Salarii │ 15 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │b) Cheltuieli cu asigurãrile şi │ │ │ │
│ │protecţia socialã │ 16 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 7.│a) Amortizari şi provizioane pentru │ │ │ │
│ │deprecierea imobilizãrilor corporale şi │ │ │ │
│ │necorpora1e (rd. 18-19) │ 17 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │a.1) Cheltuieli │ 18 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │a.2) Venituri │ 19 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │b) Ajustarea valorii activelor circulante │ │ │ │
│ │(rd. 21-22) │ 20 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │b.1) Cheltuieli │ 21 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │b.2) Venituri │ 22 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 8.│Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26) │ 23 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe │ 24 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi │ │ │ │
│ │vãrsãminte asimilate │ 25 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │8.3. Cheltuieli cu despãgubiri, donaţii │ │ │ │
│ │şi activele cedate │ 26 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │Ajustãri privind provizioanele pentru │ │ │ │
│ │riscuri şi cheltuieli (rd. 28-29) │ 27 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- Cheltuieli │ 28 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- Venituri │ 29 │ │ │
├───┴─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL │ │ │ │
│ (rd. 10 la 14 + 17+20+23+27) │ 30 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│REZULTATUL DIN EXPLOATARE: │ │ │ │
├───┬─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- Profit (rd. 09-30) │ 31 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- Pierdere (rd. 30-09) │ 32 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 9.│Venituri din interese de participare │ 33 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- din care, în cadrul grupului │ 34 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│10.│Venituri din alte investiţii financiare şi │ │ │ │
│ │creanţe care fac parte din activele │ │ │ │
│ │imobilizate │ 35 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- din care, în cadrul grupului │ 36 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│11.│Venituri din dobânzi │ 37 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- din care, în cadrul grupului │ 38 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │Alte venituri financiare │ 39 │ │ │
├───┴─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39) │ 40 │ │ │
├───┬─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│12.│Ajustarea valorii imobilizãrilor financiare │ │ │ │
│ │şi a investiţiilor financiare deţinute ca │ │ │ │
│ │active circulante (rd. 42-43) │ 41 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- Cheltuieli │ 42 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- Venituri │ 43 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│13.│Cheltuieli privind dobânzile │ 44 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- din care, în cadrul grupului │ 45 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │Alte cheltuieli financiare │ 46 │ │ │
├───┴─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL │ │ │ │
│ (rd. 41+44+46) │ 47 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ REZULTATUL FINANCIAR: │ │ │ │
├───┬─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- Profit (rd. 40-47) │ 48 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- Pierdere (rd. 47-40) │ 49 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│14.│REZULTATUL CURENT: │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- Profit (rd. 09+40-30-47) │ 50 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- Pierdere (rd. 30+47-09-40) │ 51 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│15.│Venituri extraordinare │ 52 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│16.│Cheltuieli extraordinare │ 53 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│17.│REZULTATUL EXTRAORDINARE │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- Profit (rd. 52-53) │ 54 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- Pierdere (rd. 53-52) │ 55 │ │ │
├───┴─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52) │ 56 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ CHELTUIELI TOTALE(rd. 30+47+53) │ 57 │ │ │
├───┬─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│18.│REZULTATUL BRUT: │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- Profit (rd. 56-57) │ 58 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- Pierdere (rd. 57-56) │ 59 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│19.│Impozitul pe profit (rd. 61+62-63) │ 60 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- Cheltuieli cu impozitul pe profit curent │ 61 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat │ 62 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- Venituri din impozitul pe profit amânat │ 63 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│20.│Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în │ │ │ │
│ │elementele de mai sus │ 64 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│21.│REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI FINANCIAR: │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- Profit (rd. 58-60-64) │ 65 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- Pierdere (rd. 59+60+64); │ │ │ │
│ │(rd. 59+60+64-58) │ 66 │ │ │
└───┴─────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┴───────────┘

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

Numele şi prenumele __________ Numele şi prenumele __________
Semnãtura ____________________ Semnãtura ____________________

Ştampila unitãţii

DATE INFORMATIVE┌───┐
│30 │ - mii lei -
├───┴──────────────────────────────────────┬────┬───────────────┬──────────────┐
│I. Date privind rezultatul │ Nr.│ Nr. unitãţi │ Sume │
│înregistrat │ rd.├───────────────┼──────────────┤
│ │ │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────┤
│Unitãţi care au înregistrat profit │ 01 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────┤
│Unitãţi care au înregistrat pierdere │ 02 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┬────────┴──────────────┤
│ │ │ │ din care │
│ │ │ ├───────────┬───────────┤
│II. Date privind plãţile │ Nr.│ Total│ Pentru │ Pentru │
│restante │ rd.│ col. │ activitate│ activitate│
│ │ │ 2+3 │ curentã de│ investiţii│
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│Plãţi restante - total │ 03 │ │ │ │
│(rd. 04+08+14 la 18+22), din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│Furnizori restanţi - total │ 04 │ │ │ │
│(rd. 05 la 07), din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│ - peste 30 de zile │ 05 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│ - peste 90 de zile │ 06 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│ - peste 1 an │ 07 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii restante faţã de bugetul │ 08 │ │ │ │
│asigurãrilor sociale - total (rd. 09 │ │ │ │ │
│la 13), din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţii pentru asigurãri sociale │ 09 │ │ │ │
│de stat datorate de angajatori, salariaţi │ │ │ │ │
│şi alte persoane asimilate │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţii pentru fondul asigurãrilor │ 10 │ │ │ │
│sociale de sãnãtate │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţia pentru pensia sup1imentarâ │ 11 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţii pentru bugetul │ 12 │ │ │ │
│asigurãrilor pentru şomaj │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│- alte datorii sociale │ 13 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii restante faţã de bugetele │ 14 │ │ │ │
│fondurilor speciale şi alte fonduri │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii restante faţã de alţi creditori │ 15 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│Impozite şi taxe neplãtite la termenul │ 16 │ │ │ │
│stabilit la bugetul de stat │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│Impozite şi taxe neplãtite la termenul │ 17 │ │ │ │
│stabilit la bugetele locale │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│Credite bancare nerambursate la scadenţã │ 18 │ │ │ │
│ - total (rd. 19 la 21), din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│ - restante dupã 30 de zile │ 19 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│ - restante dupã 90 de zile │ 20 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│ - restante dupã 1 an │ 21 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│Dobânzi restante │ 22 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┴────────┬──┴───────────┤
│III. Numãr mediu de salariaţi │ Nr.│ 30 iunie 2004 │ 30 iunie 2005│
│ │ rd.│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────┤
│Numãr mediu de salariaţi │ 23 │ │ │
│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┴──────────────┤
│IV. Plaţi de dobânzi si redevente │ Nr.│ Sume │
│ │ rd.│ - mii lei - │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plãtite de │ 24 │ │
│persoanele juridice române cãtre │ │ │
│persoanele fizice nerezidente din statele │ │ │
│membre ale Uniunii Europene, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 25 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plãtite de │ 26 │ │
│persoanele juridice române cãtre persoane │ │ │
│juridice afiliate, nerezidente din statele│ │ │
│membre ale Uniunii Europene, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────────────────┤
│- impozit datorat la bugetul de stat │ 27 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────────────────┤
│Venituri din redevente plãtite de │ 28 │ │
│persoanele juridice române cãtre persoane │ │ │
│juridice afiliate nerezidente din statele │ │ │
│membre ale Uniunii Europene, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 29 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────────────────┤
│V. Obligaţii amânate la platã conform │ Nr.│ │
│prevederilor art. 3(4) din Ordonanţa de │ rd.│ │
│Urgenţã a Guvernului nr. 37/2004 privind │ │ Sume │
│mãsuri de diminuare a arieratelor din │ │ │
│economie, evidenţiate în conturi │ │ │
│extrabilanţiere │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────────────────┤
│Obligaţii cãtre bugete amânate la platã │ 30 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────────────────┤
│Obligaţii comerciale amânate la platã │ 31 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────────────────┤
│VI. Tichete de masa │ Nr.│ │
│ │ rd.│ Sume │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────────────────┤
│Contravaloarea tichetelor de masa acordate│ 32 │ │
│salariaţilor │ │ │
└──────────────────────────────────────────┴────┴──────────────────────────────┘

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea in vedere
prevederile <>art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare.


ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

Numele şi prenumele __________ Numele şi prenumele __________
Semnãtura ____________________ Semnãtura ____________________

Ştampila unitãţii-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016