Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SISTEM din 18 iulie 2006  de raportare contabila la 30 iunie 2006 a agentilor economici    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

SISTEM din 18 iulie 2006 de raportare contabila la 30 iunie 2006 a agentilor economici

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 25 iulie 2006

CAP. I
A. NORME METODOLOGICE PRIVIND ÎNTOCMIREA ŞI VERIFICAREA RAPORTĂRILOR CONTABILE ALE AGENŢILOR ECONOMICI LA 30 IUNIE 2006

1. Generalitãţi
Agenţii economici, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate, au obligaţia sã întocmeascã şi sã depunã raportãri contabile la 30 iunie 2006 la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.
Agenţii economici pot depune raportãrile contabile la registratura unitãţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declaratã, potrivit prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunãtãţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de cãtre agenţii economici şi alţi contribuabili, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 2 octombrie 1995. De asemenea, la depunere se vor avea în vedere şi prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale <>Legii nr. 161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitãţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional.
2. Prezentarea şi modul de completare a raportãrilor contabile la 30 iunie 2006
Persoanele juridice vor întocmi şi vor depune la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportãri contabile care cuprind urmãtoarele formulare:
a) Bilanţ (cod 10);
b) Contul de profit şi pierdere (cod 20);
c) Date informative (cod 30).
Persoanele juridice vor completa datele de identificare (denumirea unitãţii, adresa, telefonul şi numãrul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi pe cele referitoare la încadrarea corectã în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, citeţ, fãrã a se folosi prescurtãri sau iniţiale. În cãsuţe se vor trece codurile care delimiteazã încadrarea agentului economic.
Necompletarea corectã pe prima paginã a formularului "Bilanţ" a datelor prevãzute mai sus conduce la imposibilitatea identificãrii unitãţii şi, în consecinţã, se considerã cã lucrarea nu a fost depusã, unitatea fiind sancţionatã potrivit prevederilor <>art. 42 din Legea contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã.
Persoanele juridice completeazã codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitãţi), din Clasificarea activitãţilor din economia naţionalã - CAEN, aprobatã prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 656/1997 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis din 5 noiembrie 1997, actualizatã prin <>Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 601/2002 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 13 decembrie 2002.
În cazul în care unitatea desfãşoarã mai multe activitãţi, se va trece codul activitãţii preponderente, care defineşte profilul unitãţii (respectiv codul clasei CAEN al activitãţii preponderente).
Bilanţul prezintã, în formã sinteticã, elementele de activ şi de pasiv, grupate dupã naturã şi lichiditate, respectiv dupã naturã şi exigibilitate.
Bilanţul se întocmeşte pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2006, puse de acord cu soldurile din balanţa conturilor analitice, încheiatã dupã înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operaţiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.
Contul de profit şi pierdere cuprinde cifra de afaceri netã, veniturile realizate şi cheltuielile efectuate, precum şi rezultatele financiare obţinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri şi cheltuieli cuprinse în balanţa de verificare la 30 iunie 2006.
Datele care se raporteazã în formularul "Contul de profit şi pierdere" sunt cumulate de la începutul anului pânã la sfârşitul perioadei de raportare. Rândul 63 se completeazã numai de cãtre microîntreprinderi, încadrate ca atare potrivit Codului fiscal, cu suma reprezentând impozitul pe venitul acestora.
Persoanele juridice înscriu în formularul "Contul de profit şi pierdere", la rândul 16 "Salarii şi indemnizaţii", toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale. La acelaşi rând se va cuprinde şi contravaloarea tichetelor de masã acordate salariaţilor în baza prevederilor <>Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masã, cu modificãrile ulterioare.
Aceste informaţii sunt prezentate de asemenea la rândul 32 din formularul "Date informative" (cod 30).
În formularul "Date informative", la rândurile 01 şi 02 coloana 1, persoanele juridice care au în subordine subunitãţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numãrul acestora.
La rândurile privind plãţile restante se înscriu sumele de la sfârşitul perioadei de raportare care au depãşit termenele de platã prevãzute în contracte sau acte normative.
Societãţile comerciale care au beneficiat de prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 37/2004 privind mãsuri de diminuare a arieratelor din economie, cu completãrile ulterioare, vor prezenta sumele reprezentând facilitãţile acordate în baza prevederilor acestui act normativ, la rândurile 30 şi 31 din formularul cod 30.
Formularele de raportare contabilã la 30 iunie 2006 se semneazã de administratorul unitãţii şi de conducãtorul compartimentului financiar-contabil, iar în lipsa acestora, de cãtre înlocuitorii de drept.
Administratorul unitãţii şi conducãtorul compartimentului financiar-contabil poartã rãspunderea, potrivit legii, asupra realitãţii informaţiilor cu privire la poziţia financiarã, performanţa financiarã, precum şi asupra celorlalţi indicatori cuprinşi în formularele de raportare.
Conducãtorul compartimentului financiar-contabil are obligaţia sã respecte prevederile din prezentele norme metodologice, corelaţiile dintre indicatorii din formulare, urmãrind realitatea datelor ce se raporteazã, precum şi încadrarea în termenul de depunere la organele în drept.
Persoanele juridice prevãzute la <>art. 1 alin. (1) din Legea nr. 82/1991 , republicatã, care au în subordine sucursale sau alte subunitãţi fãrã personalitate juridicã, vor verifica şi vor centraliza balanţele de verificare ale acestora, întocmind raportãrile contabile la 30 iunie 2006.
Societãţile comerciale care au în subordine sucursale sau alte subunitãţi fãrã personalitate juridicã, care desfãşoarã activitate şi au sediul în strãinãtate, vor evalua în lei rulajele şi soldurile exprimate în valutã din balanţele de verificare a conturilor sintetice transmise de acestea, la cursul valutar din ultima zi a perioadei de raportare, şi le vor centraliza cu balanţa de verificare întocmitã pentru operaţiunile economico-financiare desfãşurate în ţarã.
În situaţia în care operaţiunile subunitãţilor proprii în strãinãtate au fost evidenţiate în cursul perioadei atât în valutã, cât şi în lei, pentru cuprinderea în raportãrile contabile la 30 iunie 2006 ale persoanei juridice din ţarã vor fi preluate ca atare soldurile şi rulajele conturilor, exprimate în lei.
Formatul electronic al raportãrilor contabile la 30 iunie 2006, conţinând formularistica necesarã şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentã, se obţine prin folosirea programului de asistenţã elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.
Programul de asistenţã este pus la dispoziţie agenţilor economici, gratuit, de unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descãrcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.
Agenţii economici vor depune la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice discheta cu raportãrile contabile la 30 iunie 2006, însoţitã de raportãrile contabile listate cu ajutorul programului de asistenţã, semnate şi ştampilate, conform legii. Aceste raportãri se depun împreunã cu o copie de pe codul unic de înregistrare, raportul administratorului, precum şi o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice.
Formularele care compun raportãrile contabile la 30 iunie 2006 se vor completa în lei.
Persoanele juridice care nu au desfãşurat activitate de la data înfiinţãrii pânã la 30 iunie 2006 nu întocmesc raportãri contabile la 30 iunie 2006, urmând sã depunã o declaraţie pe propria rãspundere la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, care sã cuprindã toate datele de identificare a societãţii:
- denumirea completã (conform certificatului de înmatriculare);
- adresa şi numãrul de telefon;
- numãrul de înregistrare la registrul comerţului;
- codul unic de înregistrare;
- capitalul social.
O declaraţie similarã vor depune şi persoanele juridice care se aflã în curs de lichidare, potrivit legii.
3. Termenul pentru depunerea raportãrilor contabile la 30 iunie 2006
Raportãrile contabile la 30 iunie 2006, precum şi declaraţiile agenţilor economici care nu au desfãşurat activitate sau se aflã în curs de lichidare se vor depune pânã cel mai târziu la 15 august 2006.
Nedepunerea dischetelor şi a formularelor listate, semnate şi ştampilate, sau a declaraţiilor, dupã caz, pentru data de 30 iunie 2006 se sancţioneazã conform prevederilor <>art. 42 din Legea nr. 82/1991 , republicatã.
4. Completarea raportãrilor contabile la 30 iunie 2006 de cãtre agenţii economici se efectueazã folosindu-se planul de conturi prevãzut la cap. IV din reglementãrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a comunitãţilor economice europene, aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005 .

B. NOMENCLATOR - FORME DE PROPRIETATE──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Codul Denumirea
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10 PROPRIETATE DE STAT
11 Regii autonome
12 Societati comerciale cu capital integral de stat
13 Alte unitati economice de stat netransformate in societati
comerciale sau regii autonome
14 Companii si societati nationale

20 PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat si privat)
PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat - sub 50%)
21 Societati comerciale cu capital de stat autohton si de stat strain
22 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain
23 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton
24 Societati comerciale cu capital de stat si privat strain
PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat - 50% si peste 50%)
25 Societati comerciale cu capital de stat autohton si de stat strain
26 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain
27 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton
28 Societati comerciale cu capital de stat si privat strain

30 PROPRIETATE INDIVIDUALA - PRIVATA
(cu capital: privat autohton, privat autohton si strain,
privat strain, societati agricole)
31 Societati comerciale in nume colectiv
32 Societati comerciale in comandita simpla
33 Societati comerciale in comandita pe actiuni
34 Societati comerciale pe actiuni
35 Societati comerciale cu raspundere limitata
36 Societati agricole
37 Societati comerciale cu capital de stat, privatizate in
cursul anului 2006

40 PROPRIETATE COOPERATISTA
41 Cooperative de consum
42 Cooperative mestesugaresti
43 Cooperative si asociatii agricole netransformate
44 Cooperative de credit

50 PROPRIETATE OBSTEASCA
(societati comerciale apartinand organizatiilor si
institutiilor politice si obstesti)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────CAP. II

Continutul de informatii al modelelor de raportare contabila la data de 30 iunie 2006Judetul _________________________│_│_│ Forma da proprietate _________│_│_│
Persoana juridica ____________________ Activitatea preponderenta
Adresa: localitatea_____, sectorul____ (denumire clasa CAEN)______________
str. _________ nr.____, bl. ____,
sc.______________, ap. _____________ Cod clasa CAEM __________│_│_│_│_│
Telefon _________, fax _____________ Cod unic de inregistrare
Numar din registrul comertului _____ │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
BILANT
la data de 30 iunie 2006┌──┐
│10│ - lei -
├──┴─────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────────┐
│ │Nr. │ Sold la: │
│ │Rd. ├───────────┬───────────┤
│ │ │01.01.2006 │ 30.06.2006│
├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──┬─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│A.│ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │ I. IMOBILIZARI NECORPORALE │ 01 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ II. IMOBILIZARI CORPORALE │ 02 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ III. IMOBILIZARI FINANCIARE │ 03 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL │ │ │ │
│ │(rd. 01 la 03) │ 04 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│B.│ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │ I. STOCURI │ 05 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ II. CREANTE │ 06 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ III. INVESTITII PE TERMEM SCURT │ 07 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ IV. CASA SI CONTURI LA BANCI │ 08 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL │ │ │ │
│ │(rd. 05 la 08) │ 09 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│C.│CHELTUIELI IN AVANS │ 10 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│D.│DATORII: SUMELE CE TREBUIE PLATITE INTR-O │ │ │ │
│ │PERIOADA DE PANA LA UN AN │ 11 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│E.│ACTIVE CIRCULANTE NETE/ │ │ │ │
│ │DATORII CURENTE NETE │ │ │ │
│ │(rd. 09 + 10 - 11 - 18) │ 12 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│F.│TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE │ │ │ │
│ │(rd. 04 + 12 - 17) │ 13 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│G.│DATORII: SUMELE CE TREBUIE PLATITE INTR-O │ │ │ │
│ │PERIOADA MAI MARE DE UN AN │ 14 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│H.│PROVIZIOANE │ 15 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│I.│VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18), │ │ │ │
│ │din care: │ 16 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- subventii pentru investitii │ 17 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- venituri inregistrate in avans │ 18 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│J.│CAPITAL SI REZERVE │ │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │ I. CAPITAL (rd. 20 la 22), │ │ │ │
│ │din care: │ 19 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ - capital subscris varsat │ 20 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ - capital subscris nevarsat │ 21 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ - patrimoniul regiei │ 22 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ II. PRIME DE CAPITAL │ 23 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ III. REZERVE DIN │ 24 │ │ │
│ │ REEVALUARE │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ IV. REZERVE │ 25 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ ACTIUNI PROPRII │ 26 │ │ │
│ ├────────────────────────────┬────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ V. PROFITUL SAU PIERDEREA │ SOLD C │ 27 │ │ │
│ │ REPORTAT(A) ├────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ SOLD D │ 28 │ │ │
│ ├────────────────────────────┼────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ VI.PROFITUL SAU PIERDEREA │ SOLD C │ 29 │ │ │
│ │ EXERCITIULUI ├────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ FINANCIAR │ SOLD D │ 30 │ │ │
│ ├────────────────────────────┴────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │Repartizarea profitului │ 31 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │CAPITALURI PROPRII - TOTAL │ │ │ │
│ │(rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30-31) │ 32 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │Patrimoniul public │ 33 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │CAPITALURI - TOTAL (rd. 32 + 33) │ 34 │ │ │
└──┴─────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┴───────────┘

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele __________ Numele si prenumele __________
Semnatura ____________________ Semnatura ____________________

Stampila unitatii
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2006


┌──┐
│20│ - lei -
├──┴──────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────────┐
│ │ │ Realizari aferente │
│ │Nr. │perioadei de raportare │
│ Denumirea indicatorilor │rd. ├───────────┬───────────┤
│ │ │precedenta │ curenta │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├───┬─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 1.│Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05) │ 01 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │Productia vanduta │ 02 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │Venituri din vanzarea marfurilor │ 03 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │Venituri din dobanzi inregistrate de │ 04 │ │ │
│ │entitatile al caror obiect de │ │ │ │
│ │activitate il constituie leasingul │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │Venituri din subventii de exploatare │ │ │ │
│ │aferente cifrei de afaceri nete │ 05 │ │ │
├───┼──────────────────────────┬──────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 2.│Variatia stocurilor de │ Sold C │ 06 │ │ │
│ │produse finite si a ├──────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │productiei in curs de │ Sold D │ 07 │ │ │
│ │executie │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┴──────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 3.│Productia realizata de entitate pentru │ 08 │ │ │
│ │scopurile sale proprii si capitalizata │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 4.│Alte venituri din exploatare │ 09 │ │ │
├───┴─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL │ │ │ │
│ (rd. 01+06-07+08+09) │ 10 │ │ │
├───┬─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 5.│a) Cheltuieli cu materiile prime si │ │ │ │
│ │materialele consumabile │ 11 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │Alte cheltuieli materiale │ 12 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │b) Alte cheltuieli externe │ │ │ │
│ │(cu energie si apa) │ 13 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │c) Cheltuieli privind marfurile │ 14 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 6.│Cheltuieli cu personalul (rd, 16 + 17), │ │ │ │
│ │din care: │ 15 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │a) Salarii si indemnizatii │ 16 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │b) Cheltuieli cu asigurarile si │ │ │ │
│ │protectia sociala │ 17 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 7.│a) Ajustari de valoare privind │ │ │ │
│ │ imobilizarile corporale si │ │ │ │
│ │necorporale (rd. 19-20) │ 18 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │a.1) Cheltuieli │ 19 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │a.2) Venituri │ 20 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │b) Ajustari de valoare privind │ │ │ │
│ │activele circulante (rd. 22-23) │ 21 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │b.1) Cheltuieli │ 22 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │b.2) Venituri │ 23 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 8.│Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28) │ 24 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe │ 25 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si │ │ │ │
│ │varsaminte asimilate │ 26 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii │ │ │ │
│ │si activele cedate │ 27 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │Cheltuieli privind dobanzile de refinantare │ │ │ │
│ │inregistrate de entitatile al caror obiect │ 28 │ │ │
│ │de activitate il constituie leasingul │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │Ajustari privind provizioanele │ │ │ │
│ │ (rd. 30-31) │ 29 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- Cheltuieli │ 30 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- Venituri │ 31 │ │ │
├───┴─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL │ │ │ │
│ (rd. 11 la 15+18+21+24+29) │ 32 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: │ 33 │ │ │
├───┬─────────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │- Profit (rd. 10-32) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- Pierdere (rd. 32-10) │ 34 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 9.│Venituri din interese de participare │ 35 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- din care, veniturile obtinute de la │ 36 │ │ │
│ │ entitatile afiliate │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│10.│Venituri din alte investitii si │ │ │ │
│ │imprumuturi care fac parte din activele │ │ │ │
│ │imobilizate │ 37 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- din care, veniturile obtinute de la │ 38 │ │ │
│ │ entitatile afiliate │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│11.│Venituri din dobanzi │ 39 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- din care, veniturile obtinute de la │ 40 │ │ │
│ │ entitatile afiliate │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │Alte venituri financiare │ 41 │ │ │
├───┴─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41) │ 42 │ │ │
├───┬─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│12.│Ajustari de valoare privind imobilizarile │ │ │ │
│ │ financiare si investitiile financiare │ │ │ │
│ │detinute ca active circulante (rd. 44-45) │ 43 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- Cheltuieli │ 44 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- Venituri │ 45 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│13.│Cheltuieli privind dobanzile │ 46 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- din care, cheltuielile in relatia cu │ 47 │ │ │
│ │ entitatile afiliate │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │Alte cheltuieli financiare │ 48 │ │ │
├───┴─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL │ │ │ │
│ (rd. 43+46+48) │ 49 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): │ │ │ │
├───┬─────────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │- Profit (rd. 42-49) │ 50 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- Pierdere (rd. 49-42) │ 51 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│14 │ PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │- Profit (rd. 10+42-32-49) │ 52 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- Pierdere (rd. 32+49-10-42) │ 53 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│15.│Venituri extraordinare │ 54 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│16.│Cheltuieli extraordinare │ 55 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│17 │ PROFITUL SAU PIERDEREA DIN │ │ │ │
│ │ ACTIVITATEA EXTRAORDINARA: │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │- Profit (rd. 54-55) │ 56 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- Pierdere (rd. 55-54) │ 57 │ │ │
├───┴─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54) │ 58 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55) │ 59 │ │ │
├───┬─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │ PROFITUL SAU PIERDEREA │ │ │ │
│ │ BRUT(A) │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │- Profit (rd. 58-59) │ 60 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- Pierdere (rd. 59-58) │ 61 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│18.│Impozitul pe profit │ 62 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│19.│Alte impozite neprezentate la │ │ │ │
│ │elementele de mai sus │ 63 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│20.│ PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A │ │ │ │
│ │ EXERCITIULUI FINANCIAR: │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │- Profit (rd. 60-62-63) │ 64 │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ │- Pierdere (rd. 61+62+63); (rd. 62+63-60) │ 65 │ │ │
└───┴─────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┴───────────┘

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele __________ Numele si prenumele __________
Semnatura ____________________ Semnatura ____________________

Stampila unitatii

DATE INFORMATIVE┌───┐
│30 │ - lei -
├───┴──────────────────────────────────────┬────┬───────────────┬──────────────┐
│I. Date privind rezultatul │ Nr.│ Nr. unitati │ Sume │
│inregistrat │ rd.├───────────────┼──────────────┤
│ │ │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────┤
│Unitati care au inregistrat profit │ 01 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────┤
│Unitati care au inregistrat pierdere │ 02 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┬────────┴──────────────┤
│ │ │ │ din care │
│ │ │ ├───────────┬───────────┤
│II. Date privind platile │ Nr.│ Total│ Pentru │ Pentru │
│restante │ rd.│ col. │ activitate│ activitate│
│ │ │ 2+3 │ curenta │ de │
│ │ │ │ │ investitii│
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│Plati restante - total │ 03 │ │ │ │
│(rd. 04+08+14 la 18+22), din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│Furnizori restanti - total │ 04 │ │ │ │
│(rd. 05 la 07), din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│ - peste 30 de zile │ 05 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│ - peste 90 de zile │ 06 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│ - peste 1 an │ 07 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│Obligatii restante fata de bugetul │ 08 │ │ │ │
│asigurarilor sociale - total (rd. 09 │ │ │ │ │
│la 13), din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│- contributii pentru asigurari sociale │ 09 │ │ │ │
│de stat datorate de angajatori, salariati │ │ │ │ │
│si alte persoane asimilate │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│- contributii pentru fondul asigurarilor │ 10 │ │ │ │
│sociale de sanatate │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│- contributia pentru pensia sup1imentara │ 11 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│- contributii pentru bugetul │ 12 │ │ │ │
│asigurarilor pentru somaj │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│- alte datorii sociale │ 13 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│Obligatii restante fata de bugetele │ 14 │ │ │ │
│fondurilor speciale si alte fonduri │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│Obligatii restante fata de alti creditori │ 15 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│Impozite si taxe neplatite la termenul │ 16 │ │ │ │
│stabilit la bugetul de stat │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│Impozite si taxe neplatite la termenul │ 17 │ │ │ │
│stabilit la bugetele locale │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│Credite bancare nerambursate la scadenta │ 18 │ │ │ │
│ - total (rd. 19 la 21), din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│ - restante dupa 30 de zile │ 19 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│ - restante dupa 90 de zile │ 20 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│ - restante dupa 1 an │ 21 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┤
│Dobanzi restante │ 22 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┴────────┬──┴───────────┤
│III. Numar mediu de salariati │ Nr.│ 30 iunie 2005 │ 30 iunie 2006│
│ │ rd.│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────┤
│Numar mediu de salariati │ 23 │ │ │
│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┴──────────────┤
│IV. Plati de dobanzi si redevente │ Nr.│ Sume │
│ │ rd.│ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────────────────┤
│Venituri brute din dobanzi platite de │ 24 │ │
│persoanele juridice romane catre │ │ │
│persoanele fizice nerezidente din statele │ │ │
│membre ale Uniunii Europene, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 25 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────────────────┤
│Venituri brute din dobanzi platite de │ 26 │ │
│persoanele juridice romane catre persoane │ │ │
│juridice afiliate*), nerezidente din │ │ │
│statele membre ale Uniunii Europene, │ │ │
│ din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────────────────┤
│- impozit datorat la bugetul de stat │ 27 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────────────────┤
│Venituri din redevente platite de │ 28 │ │
│persoanele juridice romane catre persoane │ │ │
│juridice afiliate nerezidente din statele │ │ │
│membre ale Uniunii Europene, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 29 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────────────────┤
│V. Obligatii amanate la plata conform │ Nr.│ │
│prevederilor art. 3(4) din Ordonanta de │ rd.│ │
│Urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind │ │ Sume │
│masuri de diminuare a arieratelor din │ │ │
│economie, evidentiate in conturi │ │ │
│extrabilantiere │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────────────────┤
│Obligatii catre bugete amanate la plata │ 30 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────────────────┤
│Obligatii comerciale amanate la plata │ 31 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────────────────┤
│VI. Tichete de masa │ Nr.│ │
│ │ rd.│ Sume │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────────────────┤
│Contravaloarea tichetelor de masa acordate│ 32 │ │
│salariatilor │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┬──────────────┤
│VII. Cheltuieli de inovare**) │ Nr.│ 30 iunie 2005 │ 30 iunie 2006│
│ │ rd.│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────┤
│- cheltuieli de inovare finalizate in │ 33 │ │ │
│ cursul perioadei │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────┤
│- cheltuieli de inovare in curs de │ 34 │ │ │
│ finalizare in cursul perioadei │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────┤
│- cheltuieli de inovare abandonate in │ 35 │ │ │
│ cursul perioadei │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────┴────┴───────────────┴──────────────┘

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea in vedere
prevederile <>art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare.
**) cheltuieli de inovare se determina potrivit Regulamentului Comisiei
nr. 1450/2004, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
L 267/14.08.2004.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele __________ Numele si prenumele __________
Semnatura ____________________ Semnatura ____________________

Stampila unitatii-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016